Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Usnesení rozpočtového výboru z 9. schůze 21. května 2014 ke zprávě České národní banky, hospodaření za rok 2013.

Po úvodním slově zástupce České národní banky pana Řežábka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí zprávu České národní banky o hospodaření za rok 2013;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 3 zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí Zprávu ČNB o hospodaření za rok 2013";

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech