Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Byl by to, jestli se nemýlím, bod č. 45 naší schůze.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Výbor pro životní prostředí, veden obavou, že současná vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny má ambici - přímo deklarovanou ambici - věnovat se tak zásadní problematice, jako jsou limity těžby v severních Čechách, navrhuje Poslanecké sněmovně usnesení, které by stávající vládu vyzvalo nepřijímat k této věci žádná strategická rozhodnutí. Ta bezpochyby náležejí až politické vládě s důvěrou této Poslanecké sněmovny. Debata o limitech musí být poctivá, vzít v potaz všechna pro a proti a jít ruku v ruce s debatou o surovinové a energetické koncepci. Jako taková nemůže být ukončena v nejbližších týdnech.

Dovolím si tedy požádat o zařazení tohoto bodu, a pokud bude tento bod schválen, pak ještě požádám o pevné zařazení tohoto bodu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech