Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený, pan poslanec Laudát.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech