Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že máme málo času, vezmu to velmi rychle. Dovolte, abych vám v krátkosti představil zprávu k tisku 543 o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zemědělský výbor se poslaneckou novelou zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 543, zabýval dvakrát. Na 23. schůzi dne 14. října 2015 nejprve projednávání tisku v obecné rozpravě přerušil a na 25. schůzi 2. prosince 2015 jej pak doprojednal a přijal komplexní pozměňující návrh, který máte k dispozici.

Za zásadní lze považovat tu část návrhu, která rozšiřuje osvobození od odvodů za trvale odňatou půdu i na stavby místních komunikací, a dále návrh na razantní snížení odvodů pro individuální bytovou výstavbu. Oproti původnímu poslaneckému návrhu nedochází k úplnému osvobození od odvodů pro bytovou výstavbu, ale jen ke snížení, mnohdy až desetinásobnému, ke kterému dojde díky tomu, že poplatek za vynětí se u rodinných domků určených pro bytové potřeby stavebníka nebude násobit ekologickými vahami vlivů. Souběžně s razantním snížením odvodů se ruší výjimka v úpravě povolování staveb pro bydlení v proluce o velikosti do 0,5 hektaru, kde bude nově třeba souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, který nyní není vyžadován.

Návrhem zemědělského výboru se dále ruší stanovení odvodů, půjde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro hospodářsky využitelný lesní pozemek, s výjimkou půd v první a druhé třídě ochrany. Kromě uvedených změn dochází návrhem i k několika dílčím úpravám zákona, jejichž cílem je reagovat na některé problémy aplikační praxe. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech