Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další faktickou poznámku má pan poslanec Soukup. Máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech