Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než vystoupí paní poslankyně Němcová se stanoviskem klubu, mám zde faktickou poznámku pana poslance Okamury. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech