Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl upoutat vaši pozornost k velmi podstatnému bodu, který je zařazen na jednání této schůze Sněmovny, a požádat o jeho předřazení. Jedná se o bod, který bezprostředně souvisí s bezpečnostní situací, která v současné Evropě nastala. Jedná se tedy o bod 47, tisk 627, tedy o vládní návrh zákona o ochraně státních hranic.

Navrhovaný zákon vychází z unijní úpravy představované schengenským hraničním kodexem. Tuto unijní úpravu navrhovaný zákon doplňuje a specifikuje v oblastech, v nichž je pro vnitrostátní právní úpravu ponechán prostor. Nově navrhovaná úprava tak odstraňuje stávající duplicity mezi vnitrostátními a unijními předpisy v oblasti ochrany hranic. Koncepčně návrh vychází z existence vnějších hranic České republiky toliko na mezinárodních letištích. Ochrana pozemních hranic je tak upravena pouze pro případ takzvaného dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic - to je ten důležitý bod.

Návrh představuje kvalitativní změnu předmětné právní úpravy, která spočívá v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru. Navrhovaný zákon stanovuje podmínky pro zřízení hraničního přechodu na mezinárodním letišti a povinnosti kapitánů letadel a provozovatelů letišť. Dále zákon upravuje pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jakož i přestupky i správní delikty související s ochranou hranic. V evropské praxi byl dosud institut znovuzavedení schengenskými státy využíván velmi zřídka, zpravidla při konání významných politických či masových sportovních akcí. V schengenském prostoru dochází ke znovuzavedení průměrně asi pětkrát ročně, přičemž intenzita prováděných kontrol se různí. Některé schengenské státy včetně České republiky znovuzavedení dosud nezrealizovaly. V roce 2015 potom některé schengenské státy, Německo, Rakousko, Slovinsko, přistoupily ke znovuzavedení ochrany svých vnitřních hranic z důvodu ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v souvislosti s masovou imigrací do Evropy.

Podle stávající úpravy rozhoduje o znovuzavedení vláda České republiky, a to formou nařízení. Forma právního předpisu pro vyhlášení znovuzavedení však není nejvhodnějším řešením. Nařízení vlády se navíc v praxi může ukázat jako příliš pomalé a rigidní. Variace opatření na vnitřních hranicích může být velmi široká od kontrol vytipovaných cestujících až po obnovení ochrany hranic v téměř předschengenské podobě, to znamená se systematickou kontrolou všech cestujících a zákazem překračování zelené hranice. Bude-li to vyžadovat bezpečnostní situace, může vláda v opatření obecné povahy stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze na určitém místě a v určité době. V takovém případě bude opatření obecné povahy obsahovat také výčet míst, na nichž lze překračovat tento konkrétní úsek vnitřní hranice, případně i dobu, po kterou se tak může činit. Překročení vnitřních hranic mimo vymezená místa bude možné sankcionovat jako přestupek.

Nově se navrhuje také zavedení procedury, která umožní realizovat znovuzavedení bezodkladně. Ustanovení pokrývá situace, kdy vzhledem k bezprostřednosti vážné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost neexistuje časový prostor pro přijetí opatření obecné povahy vládou. V takovém výjimečném případě může o znovuzavedení rozhodnout Ministerstvo vnitra mimořádným opatřením, které je opatřením obecné povahy. Vyhlášení znovuzavedení mimořádným opatřením Ministerstva vnitra je koncipováno jako určité krizové řešení pro situace, kdy z časových důvodů nelze uplatnit standardní postup, to je znovu zavést ochranu vnitřních hranic vládním opatřením obecné povahy. Proto je platnost omezena na pět dní. Během této doby může být vládou přijato opatření obecné povahy, které umožní ve znovuzavedení pokračovat. Pokud však ještě během této doby důvody pro znovuzavedení odpadnou, Ministerstvo vnitra mimořádné opatření zruší opatřením obecné povahy.

Já myslím, že z mého vysvětlení je jasné, o jak naléhavou záležitost se jedná, a prosím tedy o předřazení tohoto budu buď tedy na dnes, 27. listopadu, po již zařazených bodech, případně na 8. prosince jako první po již zařazených bodech. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech