Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Grebeníček. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech