Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S faktickou se hlásí pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech