Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji váš návrh na přerušení. Svolala jsem kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na přerušení projednávání této písemné interpelace. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 63, do kterého je přihlášeno 98 přítomných. Pro 89, proti 5. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace.

Přistoupíme k další interpelaci a je to interpelace místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše ve věci postupu Ministerstva financí při objasňování případu manipulace při odprodeji státních pohledávek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 605. Otevírám rozpravu a předávám slovo místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech