Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a do rozpravy se hlásí pan premiér. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech