Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, děkuji za doplnění odpovědi. Já bych ještě ale chtěl vědět - v odpovědi na první otázku, pane premiére, je napsáno, že vnitřní havarijní plán vztahující se k etylenové jednotce, k petrochemické jednotce výroby etylenu, byl předložen Krajskému úřadu Ústeckého kraje 1. 7. 2015, ale není tam uvedeno, kdy byl vnitřní havarijní plán schválen, nebo jakým způsobem se s ním nakládá po havárii, protože doklad o tom, že byl schválen vnitřní havarijní plán, nezmiňujete. Zmiňujete, že byl vnější havarijní plán schválen 5. 1. letošního roku, ale o vnitřním havarijním plánu tam dále není žádný doklad. To znamená, že o havarijním plánu toho, řekl bych, pracovního pořádku uvnitř etylenové jednotky tam není uvedeno, jestli je k přepracování, jestli byl schválen před havárií, nebo jestli nyní tedy jsou na něj kladeny jiné nároky. Rád bych zjistil, jestli jak orgány státního dozoru, tak ti, kteří schvalují ten plán, jestli k němu přistupují a jaký je tam nový termín schválení.

Protože popisujete poměrně přesně otázku poslední kontroly bezpečnostní dokumentace z roku 2014, že nebyly zjištěny nedostatky, tak je otázka tedy, v jakém stavu je šetření samotné havárie a jestli byl někdo obviněn, případně jestli se uvažuje o pokutě, kterou zmiňujete pod bodem tři, to znamená v té části odpovědi, která se týká možnosti státu sankcionovat podnik za nedodržení bezpečnostních pravidel, protože jinými slovy se to nemohlo stát, když to vybuchlo, pokud tedy je dokumentace v pořádku, zařízení bylo shledáno v té kontrole v roce 2014 v pořádku, tak v tom případě nevím, jestli se tedy pokračuje na tom šetření a v jakém je stadiu, jestli o tom máte informace. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech