Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi tedy, abych reagoval na uvedený nesouhlas s interpelací, který zde byl vyjádřen ze strany pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Filipa. Na úvod své odpovědi bych chtěl uvést, že interpelace se týkala otázky zajištění bezpečnosti ve vztahu k privatizačním smlouvám společnosti Unipetrol. Zajištění bezpečnosti se v tomto případě ale primárně nevztahuje na privatizační smlouvy, protože povinnosti v oblasti bezpečnosti vyplývají z platných zákonů a závazných dokumentů, které výrobci tohoto typu musí ze zákona vypracovávat.

Pokusil jsem se ve své odpovědi na interpelaci pana poslance Filipa uvést, kde přesně jsou ty zákonné povinnosti popsány. Na základě podkladů, které jsem si v této věci vyžádal od Ministerstva vnitra, vám mohu sdělit, že problematiku bezpečnosti zaměstnanců a obyvatel okolí výrobního areálu Unipetrol v Litvínově řeší zejména zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a změny týkající se zákona o ochraně veřejného zdraví. V rámci povinností stanovených zákonem a prevencí závažných havárií byla zpracována nebo vydána následující dokumentace: příslušné rozhodnutí krajského úřadu o zařazení objektu nebo zařízení, bezpečnostní zpráva zahrnující jednotku Petrochemie, ta byla schválena krajským úřadem 18. ledna 2008. V současné době probíhá správní řízení a schválení aktualizované bezpečnostní zprávy. Za třetí vnitřní havarijní plán, který se vztahuje k jednotce Petrochemie v aktualizovaném znění, ten byl předložen krajskému úřadu dne 1. července letošního roku, a pak je to vnější havarijní plán, který se vztahuje k jednotce Petrochemie, ten byl krajským úřadem schválen 5. ledna letošního roku.

Pokud jde o otázku vztahu k ochraně obyvatelstva, je nutné upozornit na skutečnost, že pro podnik je stanovena zóna havarijního plánování, která nezasahuje do obydlené části žádné obce. To znamená, že v žádné obytné části nepředpokládá bezprostřední působení účinku jakékoliv havárie podniku, a nejsou tedy plánována žádná neodkladná opatření ve vztahu k obyvatelům okolních obcí nebo měst. Při vzniku závažné havárie je uzavírána komunikace 1/27 Most - Litvínov. Obce mimo zónu havarijního plánování jsou dle vyhodnocení dopadu konkrétní havárie vyrozumívány o jejím vzniku a možných dopadech na konkrétní obec až po vyhodnocení situace po vzniku havárie. Pokud jde o příslušnou komunikaci 1/27 Most - Litvínov, při poslední havárii, ke které došlo, byla tato komunikace uzavřena.

Jako předseda vlády jsem obdržel v létě letošního roku dopis od hejtmana Ústeckého kraje, který žádá, aby otázka zabezpečení provozu, nebo řekněme zlepšení provozu na této komunikaci byla předmětem jednání Bezpečnostní rady státu. Chtěl bych informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že toto téma projednalo poslední zasedání Bezpečnostní rady státu, které se odehrálo 30. září. Bezpečnostní rada státu uložila ministrovi dopravy a ministrovi vnitra, aby do Bezpečnostní rady státu předložili návrh na řešení otázky zkapacitnění dopravy mezi Mostem a Litvínovem i ve vztahu ke komunikaci 1/27 s ohledem na bezpečnostní aspekty. Čili chci potvrdit a informovat Poslaneckou sněmovnu, že vláda se bude nadále i na základě podnětu hejtmana Ústeckého kraje zabývat otázkou provozu na komunikaci 1/27 s ohledem na bezpečnostní aspekty, které jsou zejména po té havárii, kterou jsme zažili v letošním roce, naprosto zřejmé.

Pokud jde ještě o otázku kontroly, chci uvést, že poslední kontrola bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní zprávy a havarijních plánů proběhla v rámci integrované kontroly ve dnech 4. až 7. listopadu roku 2014 a podle mých informací při kontrole nebyly z hlediska plnění povinností vyplývajících z dokumentace na úseku požární ochrany zjištěny nedostatky.

Čili ještě zmíním aspekt, který se vztahuje k privatizaci společnosti Unipetrol. Na základě informací od Ministerstva financí mohu uvést, že z privatizačního projektu společnosti Unipetrol ani ze smlouvy o koupi a prodeji akcií ze dne 4. 6. 2004, která byla uzavřena mezi Fondem národního majetku a společností PKN Orlen, nevyplývají pro kupujícího žádné závazky týkající se plnění investičních plánů do bezpečnosti rozvoje podniku. Z uvedených důvodů nebylo se společností PKN Orlen jednáno a na základě této smlouvy jí nelze ukládat žádné sankce za neplnění závazků. Chci ovšem uvést, že samozřejmě v rámci legislativy, která stanovuje bezpečnostní povinnosti takovýchto firem, jsou stanoveny zákonné sankce a tyto zákonné sankce je možné ukládat.

Ještě k reakci pana místopředsedy Filipa teď při písemných interpelacích musím konstatovat, že vláda České republiky nemá k dnešnímu datu žádné informace o tom, že by společnost PKN Orlen zvažovala prodej aktiv Unipetrolu. Čili žádné takové informace v tuto chvíli vláda České republiky nemá. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech