Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana premiéra. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech