Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já bych mohl velmi krátce pro nepřítomnost pana předsedy vlády navrhnout přerušení, já ho také navrhnu, ale přece jen upozorním na věc, která je obsahem interpelace v tisku 602.

Já jsem interpeloval předsedu vlády České republiky v souvislosti s velkou havárií v chemické továrně Unipetrol v Litvínově, kde bylo třeba zásahu mnoha hasičských jednotek, uzavření příjezdové komunikace, vyhlášení zvláštního stupně poplachu a tak dále. Mě zajímala odpověď na to, jakým způsobem se chovají současní vlastníci podniku. Tady nejde jenom o to, jak se zachoval integrovaný záchranný systém. Když jsem se seznámil z dostupných zdrojů s původním privatizačním projektem, tak zjišťuji, že vlastníci, kteří privatizovaný podnik přebírali, měli určité úkoly, které vyplývaly z privatizačního projektu, z toho se také odvíjela cena podniku, kdy měli zabezpečit za prvé rozvoj, jeho ochranu a samozřejmě zajištění, vzhledem k tomu, jaký je charakter továrny, podniku. Pan předseda vlády mi odpověděl poměrně důkladně, ale žel, ta podstata, která se týká mé interpelace, která byla v samotném bodě dvě, otázce druhé, to znamená realizace privatizačního projektu v oblasti ochrany zdraví a životů občanů, kteří bydlí v okolí továrny, tu to nevystihuje. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech