Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech