Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedo.

Vážení moji kolegové, kolegyně, já jsem včera při hlasování o předsedovi zahraničního výboru panu Karlu Schwarzenbergovi hlasoval proti. A měl jsem pocit, že to chci říct i této Sněmovně, proč jsem hlasoval proti při potvrzování předsedů, protože se domnívám, že bychom si některé věci měli říct, jsou-li závažné.

Hlasoval jsem proti, protože jsem to odůvodnil tím, že v době, kdy byl pan Karel Schwarzenberg ministrem zahraničních věcí, a tedy členem legislativy, tak Poslanecká sněmovna - která z Ústavy je právě tou sněmovnou, kterou volí lid, a řekněme, měl by lidem být respektovaný, nebo vystupuje v zájmu lidu, a tedy i jejich výstupy by měly takto být respektovány - tak tato Poslanecká sněmovna v roce 2008 napříč politickým spektrem na svém 27. zasedání 6. února 2008 přijala usnesení, kterým nedoporučovala české vládě přijmout a uznat tzv. kvazistát Kosovo. Česká vláda dostala doporučení z této Sněmovny, aby postupovala v rámci usnesení Rady bezpečnosti 1244, které je do dnešního dne platné, a aby neuznávala Kosovo. Pan Karel Schwarzenberg s tehdejší vládou pana Topolánka se pokoušeli uznat Kosovo, ale našli se i slušní ministři, kteří nerespektovali zřejmě doporučení někoho jiného, než byl český parlament, a hlasovali tedy pro, ale větší část vlády hlasovala proti. Čili nepovedlo se to na první pokus. Poté zasedala vláda v Teplicích, v programu žádné jednání o Kosovu neměla, nicméně i bez toho, že to neměla v programu, tak usnesení v rozporu s Parlamentem ČR přijala.

Já to považuji za porušování parlamentní demokracie a jistých zvyklostí, přestože to není zakotveno přímo v jednacích řádech a zákonech. Jestliže vůle lidu je vyjádřena tímto parlamentem napříč politickým spektrem, měla by ho vláda respektovat. Proto jsem hlasoval proti, protože se domnívám, že pan Karel Schwarzenberg jako tehdejší ministr zahraničních věcí to nerespektoval, tudíž se mi zdá podivné, aby v této chvíli řídil výbor tohoto parlamentu v případě toho, že předtím nebyl ochoten respektovat jeho vůli.

To je moje poznámka k tomu parlamentarismu. V případě, že bychom tady diskutovali obsahovou poznámku, tak jsem připraven vysvětlit ty věci, proč zrovna tohoto zákona. Já se domnívám, že tento krok poškodil Českou republiku v očích našich bývalých partnerů, ale i současných. A to je otázka možná ještě diskuse o tom, proč ČR uznala tzv. kvazistát Kosovo.

Děkuji, tuto poznámku jsem tady chtěl dneska říci. Děkuji vám.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech