Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 13, přihlášeno je 190, pro 182, proti 2. I přesto byl tento výbor ustaven. Dál prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech