Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno 190, pro 182, i tento návrh byl přijat a výbor byl ustaven.

Prosím, pane předsedo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech