Poslanec Martin Kolovratník: Tak opět děkuji, opět dobré odpoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážený člene vlády, poslankyně, poslanci. Mrzí mě, že dopoledne jsme nebyli úspěšní, že se nám to trochu zaseklo.

Ten další bod, který mám pro vás připravený, je víceméně formální, ale musí a měl by projít plénem Poslanecké sněmovny. Věřím, že tady žádný zádrhel nebude, a za sebe se pokusím být co nejstručnější a nejrychlejší.

Tento bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Informuji vás o tom, že se jedná o dvě rezignace. Zaprvé o rezignaci poslankyně Jaroslavy Jermanové z hnutí ANO 2011 na členství a funkci ověřovatelky volební komise Poslanecké sněmovny. Logicky je to z důvodu, že paní kolegyně se stala místopředsedkyní. Druhá rezignace byla doručena z klubu ČSSD. Je to rezignace poslance Milana Chovance na členství v mandátovém a imunitním výboru Poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily nominace, tedy výměnu těch zmíněných dvou jmen. Do volební komise je nominována svým poslaneckým klubem paní poslankyně Radka Maxová, tedy z ANO 2011, do mandátového a imunitního výboru nominovala sociální demokracie pana poslance Stanislava Humla.

Ještě krátké konstatování k jednacímu řádu. Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem.

Připomenu, že jednací řád nestanovuje způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom i v těchto dvou případech - jak jsem řekl, je to víceméně formalita - přistoupili také k hlasování veřejnému pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci obou poslanců, opakuji, kolegyně Jermanové a kolegy Chovance, a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nové členky volební komise a nového člena mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly jejich poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím pana předsedu, aby otevřel rozpravu. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech