Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, přeji krásné středeční dopoledne.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své třetí schůzi včera, dne 3. prosince, projednala předložené návrhy poslaneckých klubů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny a přijala svoje usnesení číslo 15. Dále také rád připomenu, že jsme rozhodli, Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto volebním období budou zvoleni čtyři místopředsedové sněmovny a že minulý týden 27. listopadu jsme zatím zvolili tří místopředsedy.

Nyní tedy je nutno tajnou volbou doplnit počet a dovolit jednoho místopředsedu. Informuji vás o tom, že poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti - a čtu je v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové, dále pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si dnes vyzvednete.

Teď opět hlavně pro tu většinu nováčků tady ve Sněmovně zopakuji několik citací z volebního řádu. Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním, volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Volba místopředsedů probíhá obdobně, jako probíhala volba předsedy, s tím rozdílem, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit zakroužkováním souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst. Dnes tedy v našem případě může označit kroužkem pořadové číslo u jednoho nominovaného poslance. Nesouhlas vyjádříte přeškrtnutím pořadového čísla před jménem toho druhého nominovaného poslance. A ještě jednou to rád zopakuji, stejně jako minulý týden je potřeba označit čísla u obou jmen, tzn. musíte na číslo udělat kroužek, případně na číslo udělat křížek. Pochopitelně je teoreticky možná i ta volba, že se nerozhodnete ani pro jednoho, v tom případě byste museli udělat dva křížky, a vždy na ta čísla.

Minulý týden jsme měli několik neplatných lístků, kde křížky byly kresleny nebo zapisovány vedle. Na to vás chci upozornit. Jakýkoli lístek, kde nebudou označena obě čísla nebo bude to označení nějakým jiným způsobem, ty lístky jsou neplatné a nebudou do volby započítány.

Nyní ještě k předpokládanému výsledku, jak to může dopadnout, resp. jakým způsobem se bude rozhodovat. V prvním kole druhé volby bude místopředsedou zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nastala rovnost hlasů pro oba kandidáty na volitelných místech, opakuje se mezi nimi volba. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců ani jeden z kandidátů, bude se opět konat druhé kolo druhé volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, tedy oba dva jmenovaní.

V druhém kole je postup naprosto stejný. Zvolen bude ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných poslanců. A připomenu, že nebylo-li ani po druhém kole druhé volby obsazeno stanovené místo místopředsedy, koná se volba další, už by to byla třetí, s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin před dnem volby.

To je vše k organizaci volby. Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech