Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych pana poslance Josefa Kotta mezi námi uvítal a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, takže o tom nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 185, pro 182, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami druhé schůze určili paní poslankyni Černochovou a Peckovou.

O omluvách jsem vás již informoval.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu druhé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Budu vás jenom informovat, že na základě rozhodnutí dnešního grémia vám sděluji, že v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu schůze zařazeny body 16 a 27, což jsou odpovědi na písemné interpelace. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech