Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády v demisi, dne 3. prosince 2013 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec Jan Sobotka. Tímto dnem zanikl panu Sobotkovi poslanecký mandát a vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Josefu Kottovi.

Mandátový a imunitní výbor na své třetí schůzi konané 3. prosince 2013 přijal usnesení číslo 16, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Sobotkovi a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Josef Kott, jemuž dne 3. prosince 2013 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanec Josef Kott poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás poprosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Poslanci v lavicích povstávají. Předseda PS odchází z místa pro předsedajícího před poslanecké lavice, kde stojí nový poslanec.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Poslanec Kott stvrzuje slib podáním ruky předsedovi PS a podpisem.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Předseda PS se vrací na místo předsedajícího.)

Děkuji vám. (Potlesk. Poslanci v lavicích usedají.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech