Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych ve stručnosti zdůvodnil pozměňovací návrh, který je vložen do systému.

Hlavním cílem pozměňovacího návrhu je posílit transparentnost procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů. Předložený vládní návrh zákona předpokládá pouze zveřejnění záměru poskytovatele dotace a dále smluv uzavřených s příjemci. Tyto zveřejněné úkony proto neposkytují veřejnosti detailnější přehled o průběhu celého procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, ale pouze o jeho počátku a konci. Z takto zveřejněných úkonů nebudou pro veřejnost dostupné informace o přehledu všech podaných žádostí a stejně tak nebudou veřejně dostupné údaje o tom, z jakých důvodů byly některé žádosti zamítnuty, zatímco jiným žádostem bylo vyhověno. Za účelem zvýšení transparentnosti celého procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a za účelem posílení kontroly veřejnosti nad tímto procesem se proto navrhuje, aby poskytovatelé byli povinni zveřejnit též seznam všech přijatých žádostí a po přijetí rozhodnutí o žádostech též seznam žádostí, které byly schváleny, a seznam žádostí, které byly zamítnuty. V případě zamítnutých žádostí budou též poskytovatelé povinni k jednotlivým žádostem uvést stručné zdůvodnění jejich zamítnutí. Navrhované povinné zveřejňování seznamu žadatelů a příjemců je obvyklým institutem, který se naplňuje u různých kategorií dotací a návratných výpomocí. K tomuto návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech