Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr tady uvedl všechny podrobnosti, které jsme projednávali na výboru pro veřejnou správu, tak bych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a přihlásil bych se pak v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své druhé schůzi po úvodním slově Mgr. Františka Lukla, ministra pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 8 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 projednat a schválit s těmito změnami:

I. v položce Výdaje roku 2014 až 2016 úvěry právnickým a fyzickým osobám navýšení o 300 milionů Kč v každém ze sledovaných let z prostředků SFRB,

II. do aktivních úvěrových programů SFRB pro roky 2014 až 2016 doplnit program Modernizace bytů dle nařízení vlády ČR číslo 28/2006 Sb.,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s unesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech