Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71. V § 39 odst. 1 se číslovka 21 nahrazuje číslovkou 30.

Jedná se o to, že služební orgán ve spolupráci s generálním ředitelstvím a ústředním správním orgánem nejméně 30 dnů nově přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky. Při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k žádosti státního zaměstnance. Jedná se o to, že bude dostatečná doba, nebo dostatečně včas uchazeč informován o termínu konání příslušné zkoušky. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech