• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - oba dva -, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Kolegyně a kolegové, já vás poprosím, abyste zaujali místa v sále, protože dnes budeme zahajovat schůzi složením slibu nového poslance, a prosím, abychom vytvořili důstojnou atmosféru. Ještě vyčkám chvíli, než kolegyně a kolegové zaujmou místa v sále, a budeme moci přistoupit ke slibu nového poslance za Michala Haška, který se vzdal svého poslaneckého mandátu.

  Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím paní místopředsedkyni Sněmovny, aby mě zastoupila.

  Paní předsedkyně Němcová, prosím máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno, dne 30. dubna 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal svého mandátu poslanec Michal Hašek. Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vlastimilu Gabrhelovi.

  Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 6. května 2014 přijal usnesení číslo 56, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písmene c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Michalu Haškovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník - pan Vlastimil Gabrhel, kterému dne 30. dubna 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  V souladu s ustanovením § 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Vlastimil Gabrhel poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Sněmovnu, už se stalo, pan předseda také. (Stojí před stolkem zpravodajů.) Pan předseda posléze přijme slib nového poslance. Já vás ale nejprve všechny požádám, abyste povstali, a přečtu slib. (Všichni povstávají.)

  "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Vlastimil Gabrhel skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.)

  Děkuji, dámy a pánové. Panu poslanci gratuluji. (Všichni tleskají a poté usedají zpět do lavic.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych i z tohoto místa (vrátil se k předsednickému pultu) popřál panu poslanci mnoho úspěchů v jeho poslanecké práci.

  Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan kolega Tejc - karta číslo 1, pan místopředseda Filip - karta číslo 2. Další informace tohoto směru nemám.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jakubčík od 16 hodin pracovní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Kořenek rodinné důvody, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, pan poslanec Jiří Pospíšil pracovní důvody, pan poslanec Pavel Šrámek od 15.30 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta. Rovněž žádám o svou omluvu, nebo omluvu mé osoby, od 15.30 hodin z důvodu účasti na pietním aktu v Plzni.

  Z členů vlády se omlouvá pan premiér Sobotka pracovní důvody, pan vicepremiér Babiš zahraniční cesta, pan ministr Brabec pracovní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka zahraniční cesta, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Prachař pracovní důvody a pan ministr Stropnický od 17.30 hodin pracovní důvody.

  Paní poslankyně, páni poslanci, tak jak bylo avizováno 29. dubna, u návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, což je tisk 47/4, který vrátil Senát v pátek 25. 4. Poslanecké sněmovně, je dnešním dnem již splněna zákonná lhůta. A já tedy navrhuji, abychom v souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu zařadili tento návrh zákona do 8. schůze Poslanecké sněmovny. Pokud nebude námitek, tak bych o tomto nechal hlasovat, a poté bych nechal vystoupit ty z vás, kteří jste se přihlásili ke změnám k pořadu.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom zařadili tisk 47/4, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 161, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Zařadili jsme tento bod.

  Pan předseda Kalousek hlasuje s kartou číslo 6.

  Nyní zde mám přihlášky k programu a ještě jsem viděl přednostní práva. Pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek, pan předseda Fiala a pan předseda Mihola. Tak v tomto pořadí. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, my máme na dnešní den zařazen jako 9. bod pevně bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti. Pan předseda vlády se dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů nemůže účastnit a velmi rád by byl projednávání tohoto bodu přítomen, proto si vás dovoluji požádat o jeho pevné zařazení na zítřek jako první bod dopoledne.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych poprosit o pevné zařazení za prvé bodů z bloku Smlouvy - druhé čtení, a to konkrétně body číslo 32 - tisk 68, 33 - tisk 69, 35 - tisk 75, bod 36 - tisk 79, na úterý 13. 5. jako první body odpoledního jednání, a za druhé body číslo 4 - tisk 72, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, a bod číslo 5 - tisk 86, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, na středu 7. 5. od jedenácti hodin. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 26, což je návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a navrhl jeho pevné zařazení na příští úterý, to znamená 13. 5., do bloku prvních čtení za již pevně zařazené body.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud to je na příští úterý, tak zatím žádné pevně zařazené body nemáme. Pouze je zde návrh pana předsedy Faltýnka na zařazení čtyř bodů. To znamená, že pokud projde návrh pana předsedy Faltýnka, byl by to bod číslo 5.

 • Poslanec Radim Fiala: Ano, děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: A je to tedy bod 26. Dobrá.

  Teď pan předseda Mihola, potom pan místopředseda Gazdík. Pan ministr Zaorálek má kartu číslo 10.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych prosil o pevné zařazení bodu číslo 3, sněmovní tisk číslo 70, vládní návrh zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, na dnešní odpoledne po již pevně zařazených bodech. A stejně tak v návaznosti na to bod 34, sněmovní tisk číslo 74, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě atd. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: My máme na dnešek zařazených deset bodů, takže to, co navrhuje pan předseda Mihola, by byly body 11 a 12.

  Pan místopředseda Gazdík.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dovoluji si vás zdvořile požádat s ohledem na účast zástupců hlavního města Prahy na projednávání zákonů, které se jich týkají - jedná se o bod 28, návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce - o zařazení tohoto bodu dnes po již pevně zařazených bodech, tedy po desátém bodu, tak aby mohli být přítomni.

  Děkuji vám velmi mnoho.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To ovšem pouze v případě, že by neprošel návrh pana předsedy Miholy, jinak to bude bod 13.

  Další přednostní práva nevidím, takže dám slovo řádně přihlášeným. První je paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Kolovratník, potom paní předsedkyně výboru Němcová a pan poslanec Koskuba.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o zařazení nového bodu, který zdůvodním, a taktéž jeho název navrhnu na závěr svého vystoupení.

  V pátek 2. května došlo v průběhu dne v centru Oděsy k pouličním střetům mezi aktivisty demonstrujícími na podporu obránců Slavjansku a příslušníky Pravého sektoru. Policie uvedla, že se potyčkám podařilo zabránit. V té chvíli byla ovšem již hlášena jedna lidská oběť. Nicméně jeden z důstojníků Ministerstva vnitra Ukrajiny tvrdí, že později byl vydán rozkaz ke stažení jednotky z místa událostí. To dalo převahu nacionalistickým teroristům.

  Aktivisté antimajdanu se snažili ukrýt před radikály z Pravého sektoru ve čtyřpodlažní budově Domu odborů. Extremisté potom budovu zapálili a lidé, kteří se v ní ocitli, zůstali zablokováni. Vedle příslušníků Pravého sektoru, kteří byli podle řady zpráv do Oděsy přivezeni speciálními autobusy ze západu země, měli být mezi lidmi, kteří se na vražedné akci účastnili, také do civilu převlečení příslušníci zvláštních jednotek Vostok a Štorm. Tyto jednotky byly zkompletovány z aktivistů nacionalistických organizací a jsou prý mimo jiné financovány také prezidentským kandidátem, oligarchou Petrem Poroščenkem.

  Některým aktivistům žádajícím federalizaci Ukrajiny se podařilo z hořící budovy uniknout. Útočníci nakonec odstranili i lešení, které únik před požárem umožňovalo. Jednali tedy s naprostým záměrem nechat lidi v Domě odborů uhořet. Zprávy také hovoří o tom, že ti, kteří se dostali na ulici, byli i se smrtelnými následky biti basebalovými pálkami a železnými tyčemi. Nacionalističtí teroristé dokonce bránili požárníkům v pokusu o likvidaci požáru či lékařům v ošetřování těžce zraněných, včetně starších žen a mužů. Jak uvádí zpravodajství, v Domě odborů uhořelo přinejmenším 46 lidí, ne plně ověřené zprávy jsou o dalších dvaceti ubitých, kteří požáru unikli. Zraněno mělo být více jak 200 osob.

  To, co se dnes na Ukrajině děje, demonstruje nebezpečnou demoralizaci bezpečnostních složek, jejich neschopnost zabezpečit právo a pořádek na Ukrajině, ochránit životy a majetek občanů. Tragické události v Oděse ukázaly, co přinesl Ukrajině státní převrat a co přineslo převzetí moci silami, které jsou pod ochranou prozápadních neonacistických sil. Tyto reakční síly vytvořily ovzduší strachu a beznaděje, stálého psychického napětí.

  Západní země k celé tragédii víceméně mlčí, přestože dříve jsme slyšeli vzletná slova. Zajímavé ovšem je vyjádření bulharského ministra zahraničních věcí pana Vigenina, který v reakci události označil za příšerné a v rozhovoru pro BNR řekl, že Bulharsko od ukrajinského režimu požaduje, aby splnil své závazky v oblasti odzbrojení militarizovaných uskupení a omezil vliv krajní pravice.

  Žádáme tedy zařazení nového bodu této schůze, týkajícího se aktuální situace na Ukrajině a pozice české vlády k masakru v Oděse ze dne 2. 5. 2014.

  K těmto věcem bychom, kolegyně a kolegové, neměli mlčet. A jestliže mi dnes na tiskové konferenci prostřednictvím předsedajícího pan šéf poslaneckého klubu ČSSD řekl, že to nepřispěje ke zklidnění situace, tak já říkám, že máme jako Parlament České republiky právo vědět, co naše vláda podnikne v tom, aby lidé neumírali, nebyli vražděni v akci, kterou jsme jinak do této chvíle - nebo vy jste jinak do této chvíle - veřejně podporovali. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník má slovo. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já budu podstatně stručnější než moje předřečnice. Dovolím si požádat o posunutí a zařazení několika volebních bodů. Konkrétně prosím o vyjmutí pevně zařazeného volebního bodu číslo 64, Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, a to vyjmutí ze zítřka, ze zítřejšího dne, až na středu 14. 5., a pevné zařazení tohoto bodu společně s novými volebními body, a to číslo 73, Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a 67, Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.

  Zrekapituluji. Je to žádost o nové zařazení tří volebních bodů, bodů 64, 73 a 67, pevně na středu 14. května ve 12.30 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Němcová má slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já přicházím s návrhem bodu, který Poslanecká sněmovna musí podle jednacího řádu na svůj program zařadit, ale já formálně musím tento návrh vznést. Týká se žádosti Policie České republiky, a ta žádost je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání paní poslankyně Kailové. My podle jednacího řádu musíme tento bod zařadit na první schůzi, která následuje poté, kdy policií byl tento požadavek doručen. Ta schůze právě probíhá. Neznamená to pro nás, že musíme ten bod uzavřít. Neznamená to, že musíme na té schůzi hlasovat, nicméně zařadit do programu jej musíme.

  Já k tomu jenom dodám, že pan předseda Poslanecké sněmovny poté, co 23. dubna tuto žádost policie obdržel, 24. dubna mi ji jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru postoupil. Mandátový a imunitní výbor se sešel 29. dubna s tím, že stanovil - tak jak to musíme učinit - dva zpravodaje k tomuto bodu. Přerušili jsme naše jednání a budeme v něm pokračovat 13. 5. Tedy za týden ve 12.30 hodin zasedne mandátový a imunitní výbor. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a slovo má pan poslanec Koskuba.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, čestně se vám přiznávám, že jsem velkým odpůrcem po celou dobu, co ve Sněmovně působím, když se vždycky mění program z malicherných důvodů. Proto se omlouvám, že zcela výjimečně před vás předstupuji i já. Přesto bych vás chtěl požádat o zvážení zařazení nového a řekl bych mimořádného bodu, který by zněl Informace paní ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice.

  Pokud jsem, pane předsedo, postřehl, paní ministryně, kterou jsem neviděl, nebyla mezi omluvenými. K této mé úvaze a prosbě vůči vám mě vede to, co se stalo na sklonku minulého týdne, kdy grázl s jedenácti zákazy řízení zabil - já se nestydím říci, nejsem právník - zavraždil policistku. Já jsem včera ve zprávách stihl krátkou část vystoupení paní ministryně a čestně se vám přiznávám, já jsem tomu moc nerozuměl. Byla tam jak ona, tak jeden soudce. Já nehodlám paní ministryni v žádném případě grilovat, mně bude jako zákonodárci stačit krátká informace o tom, co se vlastně v naší zemi děje, protože přesto, že jsem zákonodárce, tak mi můj mozek nebere, že stát jedenáctkrát o něčem rozhodne a nemá to žádnou platnost. To je věc, která mně do hlavy - a já se vám omlouvám za toto přirovnání - prostě neleze.

  Dámy a pánové, uvědomte si, že my zde zasedáme, a někde zůstaly dvě děti, pozůstalí a 36letá mladá žena, která dělala to, co má, a nosila znak, který má pan předseda nad svou hlavou, na svém rukávu, zde prostě není. Já se obávám, že něco selhalo a že bychom měli slyšet, co s tím paní ministryně hodlá dělat. Kde je zakopané jádro pudla. Nehodlám si tu hrát na soudce, ale prostě v této zemi je něco špatně a já nevím, jestli jsou špatné zákony, nebo je přetížená justice, nebo je neschopná justice, anebo platí všechny tři možnosti. Ale omlouvám se, těch mrtvých přibývá. A když jsem se dověděl číslo, že od roku 1990 ve službě zahynulo 102 policistů, dámy a pánové, podívejte se na číslo zde přítomných - 176. To znamená, za tu dobu ve službě tomuto státu, jehož my jsme parlamentem, zahynula více než polovina Poslanecké sněmovny. Proto soudím, že alespoň tuto informaci paní ministryně by si ty pozůstalé děti i ostatní pozůstalí po mladé policistce zasloužili. Omlouvám se, že s tím přicházím, ale já bych vás moc prosil, abychom tuto krátkou informaci dostali. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, a kam si přejete tento bod zařadit, prosím?

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedo, jsem zapomnětlivý, já jsem se taktně domníval, že kdyby to Sněmovna schválila, mohli bychom tím začít, protože mně jde skutečně jenom o stručnou informaci, jestli se něco změní, a chtěl jsem to jako první bod jednání. Bohužel já zde paní ministryni nevidím, proto bych musel říci, jakmile se dostaví. Nicméně z mého pohledu by to bylo vhodné na začátek, protože pak bychom mohli pokračovat v řádném programu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já to samozřejmě nechám hlasovat jako první bod dnešního programu. Pan předseda Kalousek má slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jakkoli chápu pana kolegu Koskubu, domnívám se, že ta žádost je už zbytečná. Pokud čteme otevřené zdroje, přečtete-li si plátek jménem Parlamentní listy, tak ty už odhalily spolu s panem bývalým předsedou Věcí veřejných Radkem Johnem, že za tu tragickou smrt může Kalousek. To je určitě informace, kterou přijme většina veřejnosti, a ta věc je vyřízena. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda jsou ještě některé přihlášky. Není tomu tak. Ještě přečtu omluvu, za prvé pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá dnes mezi 15. a 16. hodinou a pan poslanec Fichtner se omlouvá dnes od páté hodiny odpolední do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů.

  Přistoupíme tedy postupně k hlasování o návrzích na změnu programu. Ještě přivolám kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.

  První tedy vystoupil pan předseda klubu Sklenák a navrhuje, aby bod "nezaměstnanost", řekněme pracovně, byl pevně zařazen na zítra jako první bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování číslo 55 přihlášeno 178, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Budeme pokračovat hlasováním o návrhu pana poslance Faltýnka, který víceméně už ale, pokud projde, předběhne dohodu předsedů poslaneckých klubů, která měla být učiněna zítra, o tom, jak bude vypadat jednání Sněmovny příští týden, ale samozřejmě je to hlasovatelné.

  Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka, to je pevné zařazení bodů na úterý 13. 5. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 56, přihlášeno 179, pro 93, proti 5. Tento návrh byl přijat.

  Pan předseda Faltýnek dále navrhuje body 4 a 5 zařadit na zítra na 11. hodinu.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 57, přihlášeno je 180, pro 126, proti 2. Tento návrh byl také přijat.

  Pan poslanec Fiala, bod číslo 26. Ještě moment, omlouvám se, ale potřebuji si... Ano, což je změna zákona o exekutorech, a chtěl to na úterý jako pátý bod. Je to tak správně? Ano, tak na příští úterý po bodech pana předsedy Faltýnka. Už v tom mám jasno.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 58, přihlášeno 181, pro 129, proti 4. I tento návrh byl přijat.

  Nyní je zde návrh pana předsedy Mihuly. Tam ovšem nastává drobná komplikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o třetí čtení, tak to není bod 3, ale 53, bylo mi řečeno. A pokud bychom opravdu chtěli o tom hlasovat dnes, tak bychom nejdříve museli hlasovat o tom, že dnes ve večerních hodinách budeme projednávat třetí čtení.***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, pane předsedo, aby bylo jasné, o čem jsme hlasovali. Hlasovali jsme o tom, že zítra budou třetí čtení v bloku třetích čtení. Rozumím tomu dobře? Vy jste nechal hlasovat o něčem, co je automatické z pořadu schůze. Jestli tomu dobře rozumím. Nebo je to jinak?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, že pan předseda Mihola navrhl dva body, tak jeden z nich je třetí čtení a jeden z nich je smlouva. Takže vzhledem k tomu, že jsem hlasování spojil, tak jsme, ano, v polovině toho jsme hlasovali o tom, co je již rozhodnuto, ale přidali jsme k tomu ještě onu smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, která zákonem ve třetím čtení není. Takže čistě teoreticky šlo hlasovat pouze o bodu číslo 34. Omlouvám se za komplikace, ale těch návrhů je opravdu mnoho a není úplně jednoduché se tím tady probojovat. Takže smlouvu jsme zařadili do bloku třetích čtení. Ale možné to je. To byl tedy pan kolega Mihola.

  Pan místopředseda Gazdík, bod číslo 28 na dnešek jako tím pádem 11. bod, protože návrhy pana kolegy Miholy jsou ve středu. Takže bod číslo 28 pevně zařadit na dnešek jako 11. bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 60, přihlášeno je 182, pro 133, proti 29. Tento návrh byl přijat.

  Paní poslankyně Konečná na středu 7. 5. odpoledne po pevně zařazených bodech nový bod Aktuální situace na Ukrajině a pozice české vlády k masakru v Oděse dne 2. 5.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 61, přihlášeno je 182, pro bylo 100, proti 44. Tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec Kolovratník, volební body 64, 73 a 67 pevně na zítřek na 12.30 hodin. - Ne, tady dole je to napsané, ano, omlouvám se, 14. 5., to znamená také středa, ale příští, a to v půl jedné. Všechny tři body. Můžeme hlasovat o všech třech bodech najednou? Není proti tomu námitka? Není.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s pevným zařazením těchto volebních bodů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 62, přihlášeno je 182, pro 166, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  A je zde návrh paní poslankyně a předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Nový bod Žádost Policie České republiky o vydání poslankyně Zuzany Kailové k trestnímu stíhání jako první bod do bloku zpráv.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 63, přihlášeno je 182, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  Posledním návrhem je návrh pana poslance Koskuby, který chce jako první bod dnešního jednání zařadit nový bod s názvem Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Pane poslanče Koskubo, je to takto v pořádku? Ano.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 64, přihlášeno je 182, pro 104, proti 34. Tento návrh byl přijat.

  Než budeme projednávat jednotlivé body, tak bych vás chtěl požádat - a prosím věnujte mi pozornost - jedná se o vás a vaše věci. Protože zítra je v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří. (Nesouhlas a smích v sále.) Pardon, omlouvám se, ve čtvrtek, zítra pracujeme. Je toho moc. Zítra si uklidíte věci a ve čtvrtek bude den otevřených dveří. Ve čtvrtek 8. května je den otevřených dveří a já vás tedy prosím, abyste si zítra po skončení jednání sklidili svá pracovní místa, a upozorňuji vás, že to, co zůstane na lavicích, bude skartováno. (Hlasy z lavic.)

  Pokud chce někdo něco říci, tak prosím k mikrofonu, já nic neslyším.

  To byla informace pro vás a budeme se tedy věnovat pořadu schůze.

  Prvním bodem je Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Ale já tady paní ministryni spravedlnosti nevidím, takže přeruším na pět minut schůzi a mezitím zjistíme, jak to je s paní ministryní a zda se může schůze účastnit. Budeme pokračovat ve 14.43 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, je 14.42 hodin, paní ministryně zde není. Je? Já ji nevidím, ale pokud je v budově... výborně, paní ministryně právě dorazila, čímž mi zjednodušila situaci, protože jinak bych tento bod musel přerušit, ale můžeme tedy rovnou jednat.

  Takže otevírám bod, který jsme nově zařadili, to znamená

  Poprosím vás, abyste se usadili. Ještě jednou poprosím zejména kolegy nalevo ode mne, aby se usadili. Děkuji.

  Otevírám bod 94 a prosím paní ministryni, aby se ujala slova. (V sále je rušno.)

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to taková informace narychlo, takže ji prosím i posuzujte, řekněme, způsobem, který bude odpovídat délce přípravy na ni.

  Včera jsem byla v Událostech, komentářích konfrontována s případem...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, paní ministryně, ale Sněmovna si vyžádala tento bod svým hlasováním, tak prosím všechny ty, kteří si bod vyžádali, aby mu také věnovali pozornost. Pokud někdo nemá o tuto informaci zájem, prosím, ať přesune své debaty do předsálí. Omlouvám se, paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Čili se shovívavým pohledem na kvalitu informací, které teď poskytnu ke konkrétnímu případu, bych chtěla zdůraznit, že včera jsem v Událostech řekla jednu věc, kterou jsem si potom okamžitě dnes dopoledne ověřovala, jak je to s registrem dopravních přestupků. Zdůrazňuji dopravních. Byla jsem na to upozorněna i panem poslancem Humlem, který se v této oblasti více pohybuje, a je to zřejmě jediná oblast, kde registr funguje. Čili to, s čím jsem včera váhala, když jsem odpovídala na položené otázky, protože jsem nechápala a nevěděla jsem, do jaké míry měl k dispozici ten, který opakovaně rozhodoval v případu toho mladíka o ukládání zákazu činnosti, tzn. zákazu řízení motorového vozidla, a ani nebylo zřejmé, jestli se jedná o přestupky, nebo jestli šlo o soudní tresty, tak v každém případě měl k dispozici nebo mohl mít k dispozici všechny údaje. Takže v tomto směru elektronický registr dopravních přestupků už dává relevantní informace.

  Na vaši otázku už teď mohu odpovědět přesněji, než bych odpověděla včera večer, kdy jsem takový dotaz nečekala. Znamená to, jinými slovy řečeno, že pokud soud se takovým případem zabývá, tak by neměl ukládat opakovaně něco, co očividně není v praxi dodržováno, a měl by, bohužel, i když já sama jsem odpůrcem nepodmíněného trestu odnětí svobody, tak by měl velice zvážit a po, řekněme, druhém zákazu, který v praxi nebyl dodržován, by měl uložit nepodmíněný trest, byť třeba na kratší dobu, tzn. při samotné dolní hranici trestní sazby.

  Víte, že soudy jsou u nás nezávislé, že je možné je kontrolovat velmi omezeně způsobem, že usměrňujeme jejich judikaturu jednak tím, že Nejvyšší soud vydává určitá stanoviska, potom samozřejmě judikáty, které v případech, kdy dojde věc až do dovolání, mohou usměrňovat činnost nižších stupňů soudů, ale v praxi Ministerstvo spravedlnosti nemá jinou možnost, než v takovém případě konstatovat, že zřejmě měla být v konkrétním případě uložena jiná trestní sankce. Samozřejmě, je zde možné kárné řízení, když se ukáže nějaké flagrantní porušení v tom smyslu, že si třeba soudce vůbec nevyžádá, resp. nepodívá se vůbec do historie obžalovaného, který před ním stojí.

  Takže pokud jde o otázku, jaká je vykonatelnost práva v České republice, tak má dvě roviny: Jednak záleží na tom, do jaké míry je soudce odpovědný a využije všech zdrojů, které má k dispozici, jak říkám. Vím, že o dopravních přestupcích již informace má dobré, samozřejmě musí mít výpis z rejstříku trestů. Druhá rovina je potom dohled vyšších složek a v tomto smyslu jednak v konkrétní věci, když jde o opravné prostředky řádné prostřednictvím odvolání, anebo mimořádné, v krajním případě stížnost pro porušení zákona, ale ta by tady nepřicházela podle mého názoru v úvahu. Ani to není teď předmětem vaší otázky.

  Nevím, jestli jsem vyhověla tazateli, a jsem ochotna se k tomu ještě vyjádřit, ale nerada bych tady říkala své názory, které nemám podložené nějakými statistický údaji, v kolika případech dochází ve skutečnosti k takovým flagrantním případům, jako byl ten včerejší a o kterém dnes také hovoříme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Koskuba, kterého upozorňuji, že jako první vystupující v obecné rozpravě se stává i zpravodajem tohoto bodu.

  Pane poslanče prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, paní ministryně, já jsem tu řekl úvodem, že toto neberte jako žádné grilování. Chtěl jsem tuto informaci slyšet. Přiznám se, že mě v něčem mile překvapila, ale na druhé straně zarazila. Znovu zdůrazňuji, dámy a pánové, tady nemluvíte s právníkem. Já prostě mám svůj cit vůči právu.

  Ano, vy jste mě ve své podstatě na rozdíl od včerejšího vystoupení v televizi utvrdila, že ne vše v naší justici funguje dobře. A já jsem chtěl jenom slyšet, zdali vnímáte tuto skutečnost a zdali se vaše ministerstvo tímto stavem naší justice, která je sice nezávislá, ale očividně je též - a omlouvám se za to slovo zvláště těm poctivým nebo nechybujícím ze soudců - i chybující.

  Já nechtěl Sněmovnu zdržovat. Ale my zde chrlíme řadu zákonů, ve kterých se očividně nevyzná ani právník ani justice a bohužel se v nich často ztrácí i občan. A já vnímám, že zákony platí hlavně pro některé. A to, že platí hlavně pro ty nejslušnější. To je věc, která mě jako zákonodárce trápí. osobně bych uvítal - bohužel to tam nezaznělo - jak hodláte řešit fakt, že když soudce udělá chybu, tak i soudce by za tu chybu, je mi líto, měl platit. Jsme zemí, kde jsme si snad všichni rovni.

  Jako maličkost uvedu jeden příklad, který mě kdysi zděsil. A říkám to zde jako lékař, dámy a pánové. Na nás se po úpravách jistých zákonů valí další a další žaloby a stížnosti na cokoli. Proto netušíte, alespoň ti z vás, kdo neděláte třeba akutní medicínu, jak často jsme ve styku s naším právem, s naší justicí. Ale před časem mě zarazilo, jak jistý soudce - pravda, údajně na radu soudního znalce - propustil polepšeného vraha, který během 36 hodin stihl zavraždit pět lidí. Omlouvám se, můj laický mozek toto nechápe, tam někdo musel udělat chybu! A já si myslím, že když někdo udělá těžkou chybu, měl by za tu chybu podle zákonů této země platit. Kdyby se - to, co jste řekla - někdo vůbec koukl do registru a někdo, kdo soudí jiné, dělal to, co měl, tak ta 36letá žena mohla být mezi námi a mohla sloužit, protože ona se snažila právo prosadit. Nemůžu zde, v této sněmovně - byť snad ještě takovou imunitu máme - soudit soudce. Ale nezlobte se, ona dělala svou práci, ale vy jste mně potvrdila, že někdo ne. A já očekávám od své ministryně spravedlnosti, že konečně připravíte něco, aby i nezávislý muž či žena v taláru věděli, že musí konat tak, jak se sluší a patří, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A chyby, které způsobí, by neměly stát život jiného člověka. Děkuji moc. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně má slovo. Potom je přihlášen pan poslanec Korte, potom paní poslankyně Černochová.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Já bych chtěla ještě na to reagovat. Já jsem velice opatrná, abych teď generalizovala to potenciální pochybení soudce. Já si rozhodně vyžádám k tomu příslušný spis a seznámím se do podrobností, co v tom konkrétním případě bylo. Já vycházím stejně jako vy jenom z mediálních zpráv. Takže mě pochopitelně bude zajímat, z jakých důvodů nedošlo k tomu, že se třeba neuložil nepodmíněný trest. Ale nejsem ochotná tady soudit někoho na tomto místě, když jsem předtím neviděla listinné materiály. To je první. Jinak s vámi souhlasím, co do obsahu. Ale co do formy se musím držet určitých předepsaných postupů. A samozřejmě to kárné řízení není vyloučené potom v takovém případě.

  A druhá věc. My máme ještě jednu možnost, která není tak úplně z hlediska formálně právního významná, ale co do svých dopadů jsem sama zjistila, že má veliký význam. Justiční akademie, která patří také pod Ministerstvo spravedlnosti, se zabývá různými aktuálními tématy. A my, když jsme potřebovali, aby se více ukládaly alternativní sankce, tak se dělalo proškolení soudců, vysvětlovaly se jim výhody a přednosti alternativních sankcí, srovnání se zahraničními zkušenostmi. A opravdu někdy toto proškolování má svůj význam i potom ve změně té konkrétní trestní politiky, tzn. v ukládání takových sankcí. Myslím si, že tento tragický případ, bohužel, by měl upoutat pozornost i na to aktuální téma dopravní nehody a jejich pachatelé a ti, kteří opakovaně nerespektují zákazy uložené ať už formou správního řízení, nebo v trestním řízení. A že bychom takové školení resp. takové školicí akce a výměnu zkušeností, měli zařadit do aktuálního programu, který na Justiční akademii běží. Alespoň já se o to pokusím. Negarantuji pochopitelně výsledky takovéto aktivity. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Černochová.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Tento bod se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Já se velice omlouvám, ale já jsem z odpovědi paní ministryně žádnou informaci o vymahatelnosti práva v České republice neslyšel.

  Zpravodaj zde ve svém příspěvku pronesl děsivou větu: Zákony platí jen pro některé. Nebo působí to tak, že zákony platí jen pro některé. A ono to prosím s prominutím tak vypadá. Vezmu-li skutky a činy paní ministryně na Ministerstvu vnitra - popíšu jeden případ: Dne 4. 4. 2014 učinila personální opatření vůči řediteli věznice Rapotice plk. Ondráškovi, kterého pověřila řízením Vězeňské služby a stanovila mu složku služebního příjmu. Přičemž jak zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tj. zákon č. 361/2003 Sb., tak zákon o Vězeňské službě a justiční stráži, což je zákon, paní ministryně, č. 555/1990 Sb., explicitně - já vím, že je to těžké slovo, tak výslovně - konstatuje, že máte personální pravomoc jen a vůči generálnímu řediteli. Plk. Ondrášek byl tedy po tzv. odvolání gen. Dohnala v personální pravomoci prvního náměstka generálního ředitele Prokeše a paní ministryně tímto personálním rozhodnutím porušila nejen subordinaci, ale i výše zmíněné zákony.

  Dámy a pánové, ministryně spravedlnosti je tady garant vymahatelnosti práva v České republice. A sama přitom porušuje zákony České republiky. Neznamená to snad, že ryba smrdí od hlavy?

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych volně navázala na svého předřečníka pana poslance Korteho a ráda bych se v rámci projednávání bodu vymahatelnost práva v České republice zeptala paní ministryně, jak je možné, že dosud nevyřídila rozklad gen. Dohnala, ale již jmenovala generálního ředitele, a proč předmětný rozklad nebude řešit k tomu určená rozkladová komise tak, jak paní ministryně avizovala v médiích. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Hájek a potom pan poslanec Martin Komárek. Pan poslanec Hájek má slovo a dvě minuty.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl jménem poslanců omluvit pozůstalým paní policistky, která zahynula při výkonu svého povolání, za to, že její jméno je tady zneužíváno ve smyslu politických bojů. Promiňte, pozůstalí paní policistky. Já se jménem svým a možná i kolegů omlouvám. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Komárek stahuje svoji faktickou poznámku. Paní ministryně má slovo. Prosím.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu na položené otázky vůbec odpovídat. Považuji to za obcházení jednacího řádu a myslím si, že je to i určitý projev naopak svévole a zvůle, protože vím, že byl mimořádně svolaný výbor pro bezpečnost, který se měl touto problematikou zabývat a měl zřejmě dospět k nějakému usnesení, aby se právě předmětem toho, na co se ptala paní poslankyně Černochová, stala tato schůze. Výbor nakonec žádné usnesení v tomto smyslu nepřijal. Já osobně to pokládám za obcházení všech pravidel, která by měla platit pro každého poslance, a proto na tyto otázky pod nálepkou vymahatelnosti práva odpovídat nebudu. To za prvé.

  A za druhé. To, co tady bylo řečeno panem poslancem přede mnou, si myslím, že by vás všechny mělo vést přinejmenším k zamyšlení nad etikou vašich poslaneckých projevů. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně moment (k poslankyni Rujbrové). Je vás víc. Pan předseda Kalousek technickou nebo s přednostním právem? Tak bychom vzali technické. Pan poslanec Blažek a potom technicky paní Bebarová-Rujbrová a pak přednostní právo pana předsedy Kalouska. Prosím.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já ke všem těm, co se teď omlouvají, a oni to třeba myslí dobře, řeknu jedno. Já jsem nehlasoval pro zařazení tohoto bodu, protože pojmenování tohoto bodu naprosto opravňuje k diskusi úplně o všem. Vy všichni, kteří jste pro to hlasovali, se můžete omlouvat tak akorát sami sobě, protože jste tento bod zařadili pod tímto názvem. Tím pádem je bohužel podle mého názoru paní ministryně povinna v diskusi vystupovat, protože ten bod se takto jmenuje a má být tím pádem o jakékoliv vymahatelnosti práva v České republice. Znovu říkám, já jsem pro to nebyl, aby nebyla bezbřehá debata. Vám všem, co jste pro to byli, gratuluji, protože jste debatu takto otevřeli. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Je málo situací, kdy se pravá a levá opozice v něčem shodne. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedy, ze strany mých předřečníků nešlo o zneužití jednacího řádu, ale o jeho využití, protože pokud využívají členové výboru pro bezpečnost jiných ustanovení jednacího řádu, tak se vaší odpovědi nedočkají. A pokud narážíte na dnešní rozhodnutí výboru, který nepřijal usnesení - už v dubnu přijal výbor několik usnesení, kterými vás mimo jiné vyzýval, abyste pozastavila výběrové řízení na generálního ředitele, na které jste nereflektovala. Minulý týden podvýbor pro vězeňství přijal podobná usnesení. A my s vámi nemáme moc jiných možností hovořit než zde na plénu. Nedivte se, že využíváme i bodů, které širší rozpravu umožňují. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byla faktická poznámka. A nyní přednostní právo pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že pravděpodobně řeknu jinými slovy v podstatě to samé, co tady zaznělo od mých předřečníků, ale některé věci, zdá se, je potřeba opakovat.

  Paní ministryně, odpusťte, ale název tohoto bodu, pro který hlasovala většina Poslanecké sněmovny, nezní Informace o tragické smrti a jejích následcích zabité policistky, název tohoto bodu zní Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. A všechny dotazy, které tady zazněly, byly zcela relevantní k tomuto názvu a k obsahu tohoto bodu. Pokud nechcete odpovídat, je to pouze vaše arogance vůči Poslanecké sněmovně, které jste povinna se zodpovídat. To není obcházení jednacího řádu. Já bych tady teď mohl položit otázku - nechci, mnohokrát jsme si na ni odpovídali -, proč se vláda, která by měla jít příkladem v dodržování zákonů, za předpokladu, že se jí to nehodí, domnívá, že nemusí dodržovat lustrační zákon. Ale i kdybych tuto otázku tady položil a obrátil se na vás jako na ministryni spravedlnosti, pak jsem přesvědčen, že by byla v rámci tohoto bodu, v rámci tohoto projednávání, neboť i lustrační zákon je nepochybně potřeba umět nějakým způsobem vymáhat. A ministr spravedlnosti by měl být garantem vymahatelnosti práva před touto Poslaneckou sněmovnou i před veřejností jako takovou.

  Nejste v situaci, kdy můžete odpovídat jenom na to, co se vám chce a co se vám hodí! Poslanecká sněmovna je suverénem vůči vládě České republiky! Dokonce někteří vaši podřízení jsou přesvědčeni, že tady zastupujeme všeholid. Já to nechci jakýmkoliv způsobem zlehčovat, protože i v té přísaze, jakkoliv si můžeme vysvětlovat, co to je všeholid, je odvolání na toho suveréna. Tím suverénem je skutečně lid, který sem zvolil 200 poslanců a jejich většina vás teď žádá o odpovědi. Jinými slovy, o odpovědi vás žádá veřejnost, ten lid. A vy máte, nezlobte se, tu odvahu, vy máte tu reminiscenci na své povolání před rokem 1989, abyste se takhle podívala do kamery a řekla "já vám, volení zástupci lidu, odpovídat nebudu"? Paní ministryně, zamyslete se nad tím, jakou funkci vlastně vykonáváte, zda ji chcete vykonávat a zde jste mocna ji vykonávat! (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dobré odpoledne. Teď si dáme trochu do pořádku přihlášky. Vnímám přihlášku paní kolegyně Černochové, ale to je řádná přihláška. S faktickou poznámkou elektronicky pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Martin Komárek a pan poslanec Jiří Zlatuška. Také s faktickou (k poslankyni Černochové). Kolega Blažek nechce vystupovat, tedy pan poslanec Martin Komárek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já samozřejmě též jako pan Kalousek zastávám myšlenku, že Poslanecká sněmovna je suverénem. Jen si nemyslím, že je nutno to neustále opakovat, protože to všichni víme. Zároveň ale všichni víme, že je plným právem paní ministryně, která je taktéž, jestli pan Kalousek neví, členkou této Poslanecké sněmovny. mluvit tak, jak chce. Ale co je nejdůležitější, já už nejsem nechtěl vystupovat, ale je to asi potřeba, my všichni jsme lidu, nebo všemu lidu, odpovědní za to, že budeme řešit skutečné problémy. My tady, a z kontextu toho, co říkal pan Koskuba, je jasné, že před sebou máme vážný problém - opětovné zneužívání nějaké možnosti, nefunkčnost soudu, smrt člověka. A na druhou stranu máme problém, který při vší důležitosti je marginální. To znamená nějaký personální spor, který ale bude řešit soud a který už u soudu je a bude řádně postupovat. Pojďme se, prosím vás, vrátit k tomu důležitějšímu, to jest přemýšlet a mluvit o tom, co můžeme udělat pro to, aby nevinní lidé neumírali. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška. Poté paní poslankyně Černochová. Budeme pokračovat dále ve faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych navázal na kolegu Komárka, protože to, co říkal, je naprosto v pořádku. Ale ještě bych připomněl, že tak, jak se tady kolega Kalousek začal opírat do paní ministryně, že se mýlí v tom, co je účelem tady tohoto bodu. Účelem tady tohoto bodu je samozřejmě získat zprávu v médiích. Bylo by možná jednodušší se zde dohodnout na textu, ať si opozice navrhne text, který se dá médiím, a pojďme se věnovat těm problémům, které jsou potřeba opravdu z hlediska činnosti tady této komory.

  Když už pan kolega Kalousek mluvil o těch, jak říkal, reminiscencích, tak mi připadalo, že on měl reminiscenci na to, že možná chyběl třeba v občanské výchově v 6. třídě, protože to, co tady chce, je faktický výklad toho, jak funguje právo, jakým způsobem fungují orgány činné v trestním řízení, jakým způsobem fungují soudy a podobně. Takovouto informaci jistě paní ministryně může dávat, ale pak si tady tedy hrajeme na bezplatnou právní poradnu pro členy této Sněmovny. A možná jsme takovýmto školením měli projít předtím, než jsme vůbec kandidovali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Koskuba. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Možná to můj předřečník nezaregistroval, ale návrh, který tady projednáváme a který se jmenuje vymahatelnost práva v České republice, navrhl váš koaliční kolega, kolega z ČSSD. Takže proč bychom si my měli připravovat nějaká usnesení pro média? Je to váš návrh, který byl přiřazen na program této schůze.

  Já bych tady ráda ocitovala § 11 jednacího řádu Poslanecké sněmovny - oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení. Za prvé. Poslanec je oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce. Za druhé, informace a vysvětlení jsou členové vlády a vedoucí správních úřadů povinni poskytnout poslanci do třiceti dnů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba. Dále pan poslanec Jiří Štětina a pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce samozřejmě.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neberu v žádném případě opozici právo vyjadřovat se k zařazeným bodům, i když kdysi jsme si to zažili právě od ní, když byla vládní koalicí zčásti, ale to už je pryč a já se tak chovat rozhodně nehodlám.

  Nicméně, dámy a pánové, jednací řád je takový. Já jsem prosadil bod s názvem tak, jak jsem jej prosadil. Ale soudím, že byste měli patřit mezi elitu národa, a bezpochyby všem vám bylo jasné, proč jsem tak činil. Řekl jsem to ve svém úvodním slově. Není důvod se tady omlouvat. To naopak měla být úcta k jednomu z padlých policistů a chtěl jsem dostat odpověď, kterou jsem od paní ministryně dostal.

  Ano, jednací řád mi neumožňuje, abych vás omezoval v dalších vystoupeních, abychom pod tímto matoucím možná názvem bodu neprojednávali jistě důležitou věc, ale že někdo přišel o svou funkci. Mým cílem však bylo to, že lidé přicházejí kvůli jistým chybám o život, a když už nemohu jinak, dovolím si tu něco, co zde není zvykem.

  Dámy a pánové, kteří zde vystupujete a ten bod oprávněně ve smyslu jednacího řádu využíváte, přesto mně dovolte, přece jenom už jsem tady jistým veteránem, já vás alespoň žádám o jistou dávku slušnosti právě k tomu, proč jsme ten bod vůbec začali projednávat. A já myslím, že byste tentokrát v rámci slušnosti mohli ustoupit od svých oprávněných požadavků a tento bod uzavřít. Děkuju. (Potlesk koaličních poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Štětina a poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážená vládo, děkuji za slovo. Jistě mě nikdo nemůže obviňovat, že nahrávám koalici. Ale v tuto chvíli se musím zcela jednoznačně zastat paní ministryně. Paní ministryně se chová tak, jak se měl v minulosti chovat každý ministr spravedlnosti, a ne až v této době napravovat to, co bylo v mnoha zákonech zcela úmyslně i před suverénem této sněmovny, jak jsme poučováni některými matadory...

  Takže si myslím a jsem rád, že přede mnou byl pan kolega Koskuba, prostřednictvím pana místopředsedy, který mně zcela jednoznačně objasnil, o co mu šlo. Já se přiznám, že ho plně podporuji. Vy to jistě víte, já jsem svoji kariéru, hvězdnou v uvozovkách, začínal též jako policista, byť lékař u policie. A práce policistů si vážím v kterékoli době. A myslím si, že to, co tady se stalo, byla nehoráznost, byla vražda. A já žádám z tohoto místa, aby všechny podobné trestné činy byly posuzovány daleko tvrdším způsobem než dosud. Abychom nehledali omluvu za to, že někdo požil alkohol, že někdo požil drogy. To je zločin. To není moje dobrá vůle. To je samozřejmě zločin. A jestliže zde dojde v podstatě k vraždě, tak musí být v tomto smyslu i potrestána. A já si myslím, že paní ministryně na to zcela jednoznačně odpověděla.

  No a pokud jde o tu druhou část, já jsem to očekával, že při... (Upozornění na čas.) Děkuji. Takže já se ještě přihlásím jednou. Děkuji. (Potlesk ve střední části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím. Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Poté pan kolega Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Už jenom velmi věcně. Kolegové, jenom abychom si rozuměli a jako reakce na některé vaše připomínky. Nehněvejte se, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Koskubo, ale pokud byste navrhl ten návrh tak, jak jste ho myslel, teď říkáte, já jsem ho navrhl možná jinak, než jsem ho myslel, tak jste ho třeba neměl podpořit. Prostě my jsme hlasovali pro ten návrh tak, jak jste ho navrhl. Kdybyste ho navrhl jinak, tak jsme pro něj možná nehlasovali. A protože byl prohlasován tento návrh, tak se projednává toto téma. Sněmovna má na něj plné právo.

  Panu poslanci Zlatuškovi k jeho názoru, že jediný motiv bylo mediální zviditelnění, bych rád podotkl, že nikoho z nás z opozice nenapadlo tento bod navrhnout, že to byl koaliční poslanec, který ho navrhl a získal podporu některých členů opozice právě pro tento návrh. A že plně souhlasím s panem poslancem Zlatuškou, že někteří z nás měli pravděpodobně projít školením dříve, než kandidovali, alespoň proto, aby pochopili zásady parlamentního systému.

  Malou poznámku k panu poslanci Štětinovi. Sněmovna nemá žádného suveréna. Ale že sněmovna je suverén, vychází z naší Ústavy a někteří z nás to pravděpodobně potřebují slyšet opakovaně, protože řada z nás si to nějak ne a ne a nechce uvědomit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já sice vnímám další přihlášky, ale nyní pan poslanec Fichtner. Poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den, zdravím všechny. Chtěl bych - nevím tedy, jestli to je úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně to mi pravděpodobně povíte - chtěl bych navrhnout, abychom vrátili tomuto bodu i tomuto jednání trochu důstojnosti, abychom tedy si vzali minutu ticha právě za tu padlou policistku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. A ptám se, jestli mám tu přihlášku vnímat jako faktickou, nebo normální. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Víte, já mám pocit, že v tuto chvíli koalice úplně otočila tento bod a snaží se nám tady namluvit, že my jsme ti, kteří se nechceme zabývat případem, který se tragicky stal v tom minulém týdnu a který každého z nás zasáhl včetně mne.

  Včera jsem v odpoledních, nebo už skoro ve večerních hodinách, v 19.34, dostala velmi hezký mail od pana Bohuslava Chalupy, poslance za hnutí ANO, který navrhl vyjádřit projev hluboké soustrasti rodině příslušnice Policie České republiky, která zemřela v souvislosti s výkonem služby, a navrhl, aby se náš výbor, výbor pro bezpečnost, situací zabýval a zaslal pozůstalým společnou kondolenci a společně se připojil i k finanční sbírce, kterou organizují odboráři z Unie bezpečnostních sborů. Pan místopředseda výboru pro bezpečnost žádal všechny kolegy z výboru pro bezpečnost, aby se tato věc zařadila jako bod jednání výboru, tedy dnes v půl jedné. K mému velkému překvapení právě členové vaší koalice neodhlasovali program výboru pro bezpečnost. Takže si prosím udělejte pořádek ve svých vlastních řadách a nesnažte se tady moralizovat vůči nám něco, že nechceme něčím se zabývat, něco projednávat, nevyjadřujeme dostatečnou soustrast, nevyjadřujeme dostatečnou účast! My jsme ji chtěli vyjádřit. Já jsem za poslancem Chalupou byla. Řekla jsem, že jsem zklamaná, že se to na výbor nedostalo a že já sama finančně přispěji a ať ty kroky pokud možno třeba koordinujeme jenom my dva spolu, pokud se nikdo jiný z kolegů nepřidá. A to si myslím, že je přesně ta forma pomoci, kterou můžeme tady dneska si rozmyslet v hlavě všichni, jak budeme fakticky pomáhat, nejenom ústně populistickými řečmi! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím. Děkuji. Nyní tedy pan kolega František Laudát. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nepovažuji návrh pana Fichtnera v tuhle chvíli za dobrý. Pojďme to udělat zítra ráno, ale teď už to je trošku za hranou, že tady se snažíte opravdu nějakou pákou, nebo to může být tak vykládáno - ten bod zněl jasně. Pokud pan Koskuba má problém, co navrhuje a neví, tak měl to navrhnout zcela jinak a je to naprosto elementární. Nechci ho podezřívat, že tak učinil z nějakých jiných důvodů, protože vím, že na výboru se nedaří opětovně některé palčivé body projednat. To znamená, to, co navrhuje kolega Fichtner, já se k tomu připojuji, ale pojďme to udělat zítra ráno. Dneska je to kontroverzní a je to pravý opak.

  A za další. My tady máme řešit systémově trestnou činnost, ale ona někde začíná. Začíná u vymahatelnosti nebo nevymahatelnosti práva, u kauz, u chování ke státním úředníkům, u vyhazování lidí, kteří jsou tažní, nikoliv chovní ve státní správě. Vy máte plná ústa toho, jak se budete chovat. Zatím předvádíte pravý opak. To, že o tom média nepíší do té šíře - já si nedokážu představit, co by se činilo, pokud by někdo naložil s vedením Vězeňské služby a dělo se tam to, co se tam děje dneska, v minulé Poslanecké sněmovně. To by byly skandály, to by byly sáhodlouhé články. Teď samozřejmě Babišova média mlčí. Nicméně prosím na druhé straně, pokud paní ministryně má čisté svědomí, a já věřím tomu, že ano, tak ať tady odpoví na otázky. Časem se dostane i na další ministry, aby se zodpovídali ze své práce. Komu jinému než Sněmovně, a tím potažmo i veřejnosti, jak tady zaznělo? A pokud tady zpochybňujete základní pilíře demokracie - prosím vás, takhle začínala dlouhatánská totalita, ze které vzešel potom Sovětský svaz. Nechte toho, dokud je ještě čas! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a potom s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vládo. Prosím vás, tady se naznačuje, co se děje ve vězeňské službě. Já jsem v bezpečnostních výborech, mimo bisky mám celou sbírku. Řešili jsme to na podvýboru pro vězeňství, řešíme to na výboru pro bezpečnost a kolegy jsem několikrát požádal, aby svá slova o chaosu a destabilizaci vězeňské služby prokázali fakticky. Nic takového se do dnešního dne nestalo a trvá to dva měsíce! Takže jestli se tady vytváří jakási atmosféra toho, že vězeňská služba nefunguje, tak je to omyl! Byli jsme v Ostravě na služební cestě, kde jsem mluvil s velitelem vězeňské služby ostravské věznice, který zároveň řídí plzeňskou. Před členy výboru pro bezpečnost jsem se ho ptal, jak vnímá kvalitu vězeňské služby. Žádné poznatky, o kterých tady hovoříte, se nedějí!

  A pokud jde o kompetence ministra, to jsme si řekli na výboru. Nevím, proč se to tady znova řeší. Na to máme výbor pro bezpečnost, kde ty věci budou řešeny a vyřešeny! A já jsem zvědav, až se ukážou ty věci, které se zjišťují dneska při kontrolách, které provádí Ministerstvo spravedlnosti, kdo se přihlásí k politické odpovědnosti za to, že tady hájil věci, které se teď ukazují, že budou prostě problém ve vězeňské službě! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek k řádné přihlášce s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Musím říct, že vám závidím váš akcent, prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Chaloupko. (Z pléna: Chalupo!) Chalupo. Omlouvám se. Tam už opravdu jenom chybělo ještě, aby zaznělo: Vězeňská služba funguje a řadě z vás to brzo ukážeme. (Pobavení a potlesk.) Ale to nebyl důvod, proč jsem se přihlásil.

  Já jsem chtěl jenom odpovědět - projednáváme to proto, že jsme si takový bod schválili, byť to například nikoho z nás z opozice nenapadlo. Člena vládní koalice napadlo, abychom se dnes zabývali bodem, který se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva, a pochybnosti celé řady z nás i pochybnosti odborné veřejnosti, zda ministryně spravedlnosti svými rozhodnutími respektuje, či nerespektuje zákon, nepochybně do tohoto bodu patří. Těžko můžeme něco takového projednávat při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tam chápu, že bychom obcházeli jednací řád, ale při bodu, který se jmenuje vymahatelnost práva, se domnívám, že to je zcela relevantní. A pochopitelně nikdo nemůže paní ministryni spravedlnosti donutit, aby na věcné a pochopitelné otázky odpověděla. To je prostě její rozhodnutí, a pokud se rozhodne nám neodpovědět, tak je to pouze informace o tom, jak vážně bere Poslaneckou sněmovnu, do jaké míry tím suverénem, jak někdy rád zdůrazňuji, pohrdá, či nepohrdá. Koneckonců já to chápu. Před rokem 1989 měli komunisté také nějaký parlament, také nějakou vládu, ale o všem se rozhodovalo na ÚV KSČ a na parlament se koneckonců každý ministr mohl zdálky usmát, rozhodně ho nemusel brát vážně.

  A alespoň jednu jedinou otázku, paní ministryně. Pokud byste odpověděla, byl bych vám velmi vděčný. Pokud by se ukázalo - o tom opravdu může rozhodnout pouze správní soud -, že vaše rozhodnutí nerespektovalo právo a že s tím vznikne nejenom chaos, ale také náklady a řada dalších problémů, ponesete bez vytáček a bez výmluv plnou politickou odpovědnost? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi. Mám dvě další přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Pavel Blažek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Já jenom abych panu kolegovi Chalupovi, vaším prostřednictvím, šetřil hlasivky. Tak situace přeci je jasná. Tady padlo pár dotazů. Paní ministryně buďto nechce, nebo neumí odpovědět. Na ministerstvu je aparát, takže teď je 30 dnů na to, aby otázky byly zodpovězeny písemně. Aparát to umí a ví, že to musí zodpovědět. Na tom paní ministryně nic nezmění a aparát to jistě vypracuje a my nějaké odpovědi dostaneme. Kvůli tomu nijak tady nemusíme na sebe zvyšovat hlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní paní poslankyně... (Posl. J. Černochová se vzdává slova.) Dobře, bere zpět. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo paní ministryně. Ano. Pan zpravodaj? Nic neříká. Paní ministryně, máte slovo. ***

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozhodně vám odpovím na některé vaše otázky, byť si myslím, že je docela odvážné je tady zahrnovat pod obecný dotaz vymahatelnost práva.

  Pokud jde o konkrétní kontroly, ty dále probíhají. Některé přinášejí konkrétní výsledky. Organizační výbor, pokud je mi známo, už dostal obě dvě zprávy, nebo v těchto dnech je dostává, z veřejnoprávní kontroly - jak tedy té hospodářské, tak výkonu spisové služby. Nechci tady citovat výsledky, se kterými se samozřejmě seznámíte. Běží nám tam také 30denní lhůta k dotazům, které byly formulovány v průběhu jednání bezpečnostního výboru, a já jsem samozřejmě přislíbila na ně odpovědět. Ta končí tuším 11. nebo 12. května. Ty lhůty samozřejmě dodržíme.

  Víte, ono je obtížné někdy odpovídat na otázky, které jsou vedeny zcela záměrně, a protože už mám nějaký výcvik i ve vyšetřování, vím, jakým směrem jsou vedeny, aniž by se člověk nedopustil chyby, že by řekl skutečnosti, které se můžou stát posléze i předmětem práce orgánů činných v trestním řízení. Tím nechci teď nic naznačovat a rozhodně tady nebudu sama naplňovat skutkovou podstatu křivého obvinění.

  Nicméně co jsme třeba zjistili, je, že Vězeňská služba provozuje elektronický systém spisové služby ne v souladu se zněním licenčních smluv, že vynaložila prostředky v celkové výši 1 181 000, které byly vyplaceny zcela neoprávněně. Jednalo se přitom o zjevné porušení povinností vedoucích pracovníků Vězeňské služby. Zda toto všechno opravdu naplní potom požadované znaky skutkové podstaty příslušných trestných činů, kde samozřejmě zvažujeme podávání trestních oznámení, ale právě jsme opatrní, abychom rozlišili kárný kázeňský postih od trestního postihu, a ty skutečnosti, které shromažďujeme, pečlivě analyzujeme.

  Na tomto místě a v této době si myslím, že ještě není čas, abychom dělali závěrečnou bilanci. Rozhodně víme, že došlo k závažnému porušování rozpočtové kázně a k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky Vězeňské služby České republiky. To jenom obecně jeden z poznatků, který vám naznačí možná rozsah těch problémů, které postupně vyplouvají na povrch.

  Pokud jde o moji kompetenci k odvolání a potom posléze ke jmenování nového generálního ředitele, rozkladové řízení bylo zahájeno podáním rozkladu. A víte, že mám na rozkladové řízení dobu 90 dnů. Neříkám, že ji celou využiji, nicméně bude se postupovat standardním způsobem. Poté může být podána žaloba. Pan Dohnal se netají tím, že této možnosti chce využít, a poté budou rozhodovat soudy. Tady bych zase nerada předvídala průběh soudního řízení. Samozřejmě, kdybych si myslela, že nedopadne úspěšně, tak bych tímto způsobem nepostupovala.

  Pokud jde o obecnější a zásadnější otázku, to znamená provádění personální politiky, všimněte si jedné zajímavé věci. Pozornost, kterou opozice zejména věnuje personální výměně špičky vedení Vězeňské služby, není náhodná. Já osobně jsem si jistá tím, že v mnoha případech dojde k určitým změnám, které se budou dotýkat firem, které byly v minulosti propojeny zajímavými vazbami a které poskytovaly plnění vůči Vězeňské službě. My jsme zastavili například stavbu ve věznici Bělušice, prošetřují se stavby, resp. zakázky ve věznici Ruzyně. Jednoznačně se ukazuje, že zde byly vykonány určité práce, které nebyly ani řádně vedeny, ani o tom nebylo v té příslušné smlouvě nikde pojednáno způsobem, který by umožňoval postupy, které byly zvoleny. Takže zase pochybení, které se pohybuje mezi pochybením a totálním selháním kontrolní činnosti generálního ředitele Vězeňské služby a trestní odpovědnosti. Právě protože jsem si vědoma své odpovědnosti jako ministryně spravedlnosti, nechci tyto věci hnát, jak se říká, na hrot, to znamená okamžitě podávat trestní oznámení.

  Pokud jde o otázku pana poslance Kalouska, myslím si, že já vyvodím takovou odpovědnost, kterou budu považovat za odpovídající významu výsledku případného soudního sporu. Rozhodně vám tady nebudu odpovídat, jaká ta odpovědnost a v jakém, jak vy říkáte, plném politickém rozsahu nebo polovičním politickém rozsahu nebo jak vy si to budete definovat, že na tu otázku vám odpovím jinak, než jak jsem právě učinila.

  Pokud jde ještě o jednu odpověď na otázku, respektive výzvu, kterou zde moje kolegyně poslankyně paní Rujbrová vznesla. Já sama dobře vím, že to usnesení, které jste citovala, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, na vás se obracím, které jste citovala, nakonec nebylo přijato. Čili já jsem nebyla žádným usnesením bezpečnostního výboru vázaná. A pokud jde o usnesení, které bylo přijato na podvýboru pro vězeňství, tak tam určitě není nezajímavé se zamyslet, za jakých okolností byl svolán tento podvýbor, na čí akademické půdě jednal. Jak jsem od svých kolegů z akademické oblasti slyšela, tak to bylo velmi, velmi nestandardní. Ale na rozdíl od opozice já se nebudu do těchto maličkostí strefovat.

  Uzavřela bych to jenom konstatováním, že jsem si vědoma svých povinností jako poslankyně i jako ministryně spravedlnosti a příslušné termíny budu dodržovat. Děkuji. (Potlesk ve střední části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli má zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Nemá.

  Otevírám podrobnou rozpravu. (Poslanec Hájek gestikuluje směrem k předsedajícímu.) No faktickou mimo rozpravu nemohu udělit. Čili já vnímám ty dvě faktické přihlášky, které už můžu říct jen v podrobné rozpravě. Podotýkám, že v podrobné rozpravě u takto zařazeného bodu se dávají návrhy na usnesení. Předpokládám, že tak pan poslanec Josef Hájek učiní. Máte slovo k faktické poznámce. (Poslanec Hájek se mimo mikrofon ujišťuje, na co smí reagovat.) K faktické, ano. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, mě trošku mrzela jedna věc, a to že tady pan poslanec Kalousek - prostřednictvím pana předsedajícího - i tady paní kolegyně Černochová - prostřednictvím pana předsedajícího - opakovaně apelovali na paní ministryni, ať vystoupí, a když vystoupila, tak odešli ze sálu. (Poslankyně Černochová protestuje.) Byla jste mimo. Já jsem si to pozorně sledoval, kamery to sledují. Každopádně u pana Kalouska to vím stoprocentně. Vás (hlavou kývá směrem k poslankyni Černochové) jsem si monitoroval, ale možná ne zcela úspěšně. Takže toto mě opravdu mrzí, protože já jako muž se většinou k ženám chovám galantně a korektně, a tohle mě tedy opravdu mrzí.

  Ještě co se týká tady tohoto bodu, Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice, mě mrzí, že tato ctěná Poslanecká sněmovna toto neprojednávala po amnestii exprezidenta Klause. Já si myslím, že po této bezprecedentní amnestii je úloha každého ministra spravedlnosti, aby obhajoval vymahatelnost práva v České republice, velmi těžká a složitá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další faktická poznámka, pan poslanec Daniel Korte. V podrobné rozpravě, znovu opakuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně tady podvědomě prozradila politické zadání, které má. Firmy, které jsou napojeny na Vězeňskou službu, budou nahrazeny. Je jasné, jaké to zadání bylo. Já proto navrhuji usnesení: Firmy, které dodávají zboží a služby pro Vězeňskou službu, nebudou nahrazeny žádnou firmou z konglomerátu Agrofertu. Děkuji. (Potlesk zprava.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, mohl bych požádat o usnesení alespoň napsané rukou? Nebo vás potom požádám o citování před hlasováním. Děkuji.

  Nyní paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedající, já vím, že to příliš nepatří do podrobné rozpravy, ale musím upřesnit některá nepravdivá slova paní ministryně.

  Paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, výbor pro bezpečnost většinou svých hlasů na svém jednání 19. dubna v Ostravě přijal usnesení, kterým vás vyzval k pozastavení v té době vámi čerstvě vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Vězeňské služby. Toto usnesení bylo většinou hlasů přijato. Podvýbor pro vězeňství na svém jednání minulé úterý rovněž přijal usnesení většinou svých hlasů, kterým vyzval výbor pro bezpečnost, aby se obrátil na Poslaneckou sněmovnu, aby se zabývala situací ve Vězeňské službě. Dnešní jednání výboru pro bezpečnost neproběhlo a žádné usnesení nebylo přijato, protože nedošlo ke schválení programu.

  Ještě jednou se omlouvám za zneužití podrobné rozpravy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Bebarové-Rujbrové. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Opět připomínám, že jsme v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se, pane místopředsedo, také omlouvám, ale kolega tady tak zásadním způsobem lhal, že očekávám, že se mi omluví, protože kromě toho, že mě monitoruje on, tak mě monitoruje velmi špatně, ale předpokládám, že mě monitorují tyto kamery, které potvrdí, že jsem tento sál ani na minutu při té rozpravě a při řeči paní Válkové neopustila. Byla jsem tamhle u kolegů, kterým jsem něco hlásila do notýsku, ale tento sál jsem neopustila, na rozdíl od vaší paní ministryně, na kterou jsme tady čekali, a museli jsme přerušovat schůzi, protože ta tady nebyla, ta pracovala pravděpodobně někde jinde, nebo jak říkáte vy, makala.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Pan kolega Josef Hájek a poté pan kolega Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Josef Hájek: Já jenom upřesním. Já jsem sledoval místo, kde paní poslankyně sedí. Samozřejmě jsem neviděl, jestli se pohybovala někde jinde, takže tím pádem se omlouvám. Ale bral jsem to tak, že opravdu neseděla na svém místě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Pavel Blažek v podrobné rozpravě. Pane kolego, prosím.

 • Poslanec Pavel Blažek: Já bych rád v reakci na paní ministryni. To nebude vůbec konkrétně o nějakých odvoláváních, ale já jenom pozoruji od jejího nástupu, jak by řekl Descartes, povedu rozpravu o metodě, jak to funguje na ministerstvu teď. Paní ministryně vždycky když je nějaký aktuální problém, který se odehrává teď, tak buďto do médií, nebo tady ve Sněmovně říká: a tam je určitě nějaká mafie. Nebo: tam se učinily nějaké věci. A pokud je zrovna v tu chvilku neví, tak se zahájí vyšetřování, aby na kohokoli kdo cokoli řekne, se prostě něco našlo.

  A teď jsem, teď radši neřeknu ještě, co bych chtěl říci, ale prostě ta metoda je odsouzeníhodná, je špatná a neřeší vůbec nic aktuálního. Ale tou neustálou dehonestací za státní peníze, kdy na vaše odpůrce vždycky najmete tu či onu kontrolu, ten či onen dohled, jiné věci se neřeší než v zásadě to, co jste říkala včera v televizi, že hlavně kontrolujete, to můžete, to je všechno správné, ale prostě na tom ministerstvu za chvilku nebude vůbec nikdo, protože bude zkontrolován.

  A taková nesympatická doba, to jsou sedmdesátá léta, paní ministryně. Já v podstatě bych ještě připomněl, a teď neřeknu vůbec žádné politiky, ale bylo by dobré podívat se třeba na paměti režiséra Menzela, které onehdá vyšly, jak se zacházelo s těmi, kdo odporovali normalizaci. Přesně takhle.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opět jsem se nedočkal v podrobné rozpravě návrhu na usnesení. Jedině kolega Daniel Korte, tomu děkuji za dodržování jednacího řádu.

  Nyní pan kolega Fichtner je přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Tak já myslím, že bychom se mohli s panem kolegou Laudátem, prostřednictvím vás, dohodnout, že by tady ten zítřejší jednací den začal minutou ticha. Nicméně nad rámec toho si myslím, že by Poslanecká sněmovna klidně, vzhledem k tomu, že jsme v podrobné rozpravě, kde mohou zaznívat návrhy usnesení, tak že by Poslanecká sněmovna přijala usnesení následujícího znění - já se to pokusím naformulovat: Poslanecká sněmovně vyslovuje upřímnou soustrast blízkým policistky Petry Z., která zemřela při služebním zákroku v Brandýse nad Labem.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Také bych prosil, kdybyste to formuloval alespoň na papír, než skončíme podrobnou rozpravu, abych to potom nezkomolil, protože pan navrhovatel a zpravodaj tohoto tisku to sice sleduje, ale nevím, jestli to má zapsáno, tak abychom alespoň jeden z nás měli text.

  Pan kolega Blažek ještě v podrobné rozpravě.

 • Poslanec Pavel Blažek: Já nerad brzdím na první pohled sympatické, pěkné věci, ale prosím vás, jak budeme vysvětlovat jiným, co zahynou ve službě státu, že za ně tu minutu ticha držet nebudeme, což nebudeme? Jediným důvodem - že nebudou v médiích? Prosím vás, zvažme to. Tady jenom proto, že něco je v médiích, tak jednak ten bod, který začal, a tu minutu ticha opravdu zvažme, abychom neurazili budoucí, případně minulé, kterým tu poctu nevyjadřujeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec František Laudát. Snažím se udržet pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan kolega Hájek se omluvil paní poslankyni Černochové, tak mi přijde fér, abych já se omluvil prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi, že jsem odešel. Já jsem skutečně odešel, protože jsem si narychlo potřeboval ověřit naprosto neuvěřitelnou informaci, která svým způsobem také zapadá do bodu informace o vymahatelnosti práva.

  Vzpomínáte si, kolegyně a kolegové, na tu skandální tiskovou konferenci, kdy první místopředseda vlády a ministr financí řekl, že jakási redakce echo24.cz vzhledem k tomu, že se vyjadřuje neuctivě, tak že doufá, že má všechno v pořádku v účetnictví a vůči finančním úřadům? Pan první místopředseda pak samozřejmě popíral, že by se jednalo o výhrůžku nebo že by snad nedejbože tím myslel, že by chtěl zneužít své pravomoci. Tak ta finanční kontrola do redakce echo24 nastoupila. Vezmeme-li si statistiku četnosti kontrol v Praze, pak nemůžeme mít sebemenší pochybnost o tom, že to není náhoda. A projednáváme tady, prosím, vymahatelnost práva, předpokládám tedy, že svým způsobem i zneužívání pravomoci.

  Vážně chcete předstírat, paní ministryně, že tady střežíte právo? (Potlesk z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opět jsem se nedočkal návrhu na usnesení. Paní kolegyně Černochová v podrobné rozpravě.

 • Poslankyně Jana Černochová: Moje vystoupení se týká usnesení. Já bych chtěla poprosit pana kolegu z ANO, aby ten návrh stáhl z těch důvodů, o kterých tady hovořil pan poslanec Blažek. Myslím si, že důstojným aktem, jak můžeme vyjádřit úctu a poděkování zemřelé policistce, je například kondolenční arch nebo finanční příspěvek jejím dvěma dětem, které budou vychovávány bez matky. A nemusíme na to přijímat jako Poslanecká sněmovna žádné usnesení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom ke kolegovi Blažkovi. V minulém a předminulém období bývalo, nevím jestli pravidlem, ale nic neobvyklého, že když někdo padl například ve válce v Kosovu nebo v Afghánistánu z našich vojáků, tak se držela minuta ticha, takže je tady ten aspekt, bych řekl, lidský, matka tří dětí a podobně, takže já na tom nevidím nic divného. Ale pokud by i došlo na nějaké doprovodné usnesení k tomu, k té události, tak zase není to vhodné do tohoto bodu, který, ať už udělal pan Koskuba co udělal, tak prostě to téma se rozšířilo někam jinam, a když už všechno směrem k té policistce, tak radši bych to doporučoval nechat na ráno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Pavel Blažek ještě jednou v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mně šlo o to, nezúčastnit se něčeho, co bych nazval mediální kýč v tuto chvilku. Toť vše. To si nezaslouží ani ta policistka podle mého názoru a pozůstalí už vůbec ne. Nic jiného v tom vůbec nehledejte. A já si myslím, že bychom se tohoto zúčastnit mohli, a myslím, že to důstojné není. Mediální témata nechám paní ministryni, až si zjistí, co za 40 let se tady... nebo za 20, předtím ta doba jí vyhovovala, co se tady všechno dělo. To nechám na paní ministryni.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Kdo ještě v podrobné rozpravě? Zatím mám dva návrhy na usnesení. Pan kolega Fichtner se ještě hlásí. Prosím.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Ještě jeden návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že diskuse vedla i směrem k Vězeňské službě, tak si myslím, že Poslanecká sněmovna by měla přijmout usnesení, že bere na vědomí zprávu ministryně spravedlnosti o stavu vymahatelnosti práva v České republice. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, mohu vás opravit? Ne zprávu, protože jsme měli informaci, kterou nám tady paní ministryně zčásti podala, zčásti odkázala na písemné vyhotovení, protože zprávu bychom měli mít písemně a mělo by k tomu něco být. Takže v tomto ohledu bych si dovolil s vámi úplně nesouhlasit. Jestli to takto můžeme modifikovat.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Já to s dovolením upravím: bere na vědomí Informaci ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tady mít tedy tři návrhy na usnesení, a to tak, že Poslanecká sněmovna bere Informaci o stavu vymahatelnosti práva na vědomí, potom návrh kolegy Fichtnera, který navrhl, a návrh, který tady byl předložen jako první. Dovolím si tedy jít v těch návrzích v pořadí, tak jak byly předloženy. Prosím pana zpravodaje Koskubu, aby mě sledoval, a navrhovatele jednotlivých návrhů, aby mě sledovali, abych to správně formuloval.

  První návrh je: Poslanecká sněmovna se usnáší ke zprávě ministryně spravedlnosti, že firmy, které dodávají zboží a služby pro Vězeňskou službu, nebudou nahrazeny žádnou firmou z konglomerátu firmy Agrofert. Myslím, že jsem to řekl správně.

  O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 65. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 178 pro 40, proti 44. Návrh pana poslance Daniela Korte neprošel.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu, který předložil kolega Fichtner: Poslanecká sněmovna vyslovuje upřímnou soustrast blízkým policistky Petry Z., která zahynula při provádění služebního zákroku.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 166 pro 119. Návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu, že Poslanecká sněmovna bere zprávu ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice na vědomí. Informaci - informaci na vědomí. O tom budeme hlasovat. Pan kolega Urban se hlásí? Ne, děkuji.

  Takže o usnesení o vzetí informace na vědomí budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 180 pro 71, proti 35. Návrh nebyl přijat.

  S procedurálním návrhem - jinak nemohu, pane poslanče - pan kolega Miroslav Kalousek mimo bod, protože tento bod jsme právě skončili hlasováním. Prosím, pane předsedo, s přednostním právem máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan kolega Laudát, jenom abych ho omluvil, byl pověřen vystoupit za klub, ale chápu, že jsem-li přítomen, měl bych to udělat já. Respektujeme, kolegové, hlasování o dodávkách firem z holdingu Agrofert do Vězeňské služby, nicméně v souladu s jednacím řádem bychom přece jenom uvítali, kdyby ti, kteří mají zjevný konflikt zájmů, ho oznámili na zvukový záznam.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to byla reakce na usnesení, dobře. Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážený pane předsedající, já si dovolím vystoupit s procedurálním návrhem a jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a ANO 2011, navrhuji, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po 19. i po 21. hodině.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já vás všechny odhlásím, pokusím se někoho přivolat gongováním. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O tomto procedurálním návrhu, abychom jednali i po 19. i 21. hodině meritorně o zákonech, budeme rozhodovat v hlasování číslo 68, které jsem zahájil.

  Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 156 pro 98, proti 17. Návrh byl přijat. (V sále je velký hluk.)

  Děkuji, udělali jsme procedurální rozhodnutí. Končím bod, který byl zařazen jako bod číslo 1, informaci paní ministryně, a budeme pokračovat řádně schválenými body. Druhým pevně zařazeným bodem dnešního odpoledního jednání je bod číslo 20. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném...

  Já počkám, až se uklidníte. Prosím o klid, abychom mohli zahájit další bod. Vím, že vás nový bod trochu vykolejil, nebo to možná bylo rozhodnutí o jednání po 19. hodině. Prosím opravdu nalevo i napravo o klid, abychom mohli zahájit další bod. Prosím o přesunutí diskusí mimo jednací sál, budeme jednat o veřejném zdravotním pojištění. Děkuji.

  Připomínám, že jsme v prvém čtení a navrženo je jednat podle § 90 odst. 2, to znamená schválit zákon hned v prvém čtení. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ještě než se dostaví k pultu, požádal bych zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Soňu Markovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, jehož cílem je kompenzace výpadků příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků pro smluvní poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, a to prostřednictvím zvýšení platby za státní pojištěnce. Jak víte, Ústavní soud zrušil s účinností k 1. 1. 2014 tyto poplatky, což pro lůžková zdravotnická zařízení představuje roční výpadek příjmů zhruba 2,1 mld. korun. Návrh, který vláda předkládá, je okamžitým řešením akutního stavu českého zdravotnictví, jehož cílem je zabránit tomu, aby prohlubující se finanční potíže ve zdravotnictví pocítili pacienti zhoršením kvality či dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb. Není již možné, aby výpadek příjmů z těchto poplatků pokryli poskytovatelé zdravotních služeb nebo zdravotní pojišťovny ze svých rezerv, neboť tyto rezervy jsou vzhledem k dlouhodobému podfinancování systému veřejného zdravotního pojištění již vyčerpány.

  Navrhovaná právní úprava spočívá ve zvýšení měsíční platby za státní pojištěnce o 58 korun ze stávající 787 korun na 845 korun za osobu a měsíc. Toto zvýšení by podle odhadů mělo do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přinést zhruba 2,1 mld. korun. V dalším roce potom zhruba 4,2 mld. korun. Z výše uvedeného navýšení příjmů budou zdravotní pojišťovny kompenzovat výpadek příjmů svým smluvním poskytovatelům formou zálohových plateb s tím, že celková výše skutečné kompenzace bude realizována v roce 2015, a to na základě údajů vykázaných poskytovateli za období 1. leden 2014 až 31. prosinec 2014.

  Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, aby mohla být kompenzace uskutečněna podle tohoto návrhu a splnila tak zamýšlený účel, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti k 1. červenci letošního roku. Nabytí účinnosti k tomuto datu je možné tehdy, pokud bude návrh projednán v prvém čtení. Pokud by projednávání návrhu v prvém čtení nebylo schváleno, lze s ohledem na lhůty stanovené jednacím řádem Poslanecké sněmovny a nezbytnou dobu pro následný legislativní proces předpokládat, že bude předložený návrh schválen až ve druhé polovině roku. Dotčení poskytované zdravotních služeb by v takovém případě neobdrželi v roce 2014 žádné významné navýšení platby a došlo by tak nepochybně k prohloubení jejich už tak vážné ekonomické situace. Z důvodu naléhavosti vás proto žádám o podporu postupu navrženého vládou, to jest, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, neboť tímto způsobem lze docílit realizace navýšení plateb poskytovatelům lůžkových služeb a zlepšení ekonomické situace těchto poskytovatelů již v letošním roce.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Svatopluku Němečkovi za jeho úvodní slovo a žádám, aby své slovo zpravodaje přednesla paní zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Soňa Marková. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Přeji hezký den vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milí kolegové a kolegyně. Dovolte mi, abych doplnila ve své zpravodajské zprávě k projednávanému návrhu několik podrobností.

  Vítám záměr předkladatele částečně narovnat kritickou situaci v systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví jako celku. Tato oblast je dlouhodobě pod tlakem na její finanční stabilitu a tu je třeba řešit především systémovými změnami, které však z pochopitelných důvodů, z logických důvodů, v tomto materiálu hledat nemůžeme. Sněmovní tisk 174 se věnuje kompenzaci tzv. regulačních poplatků poskytovatelům lůžkové zdravotní péče, kterým tento příjem rozhodnutím Ústavního soudu pro letošní rok vypadl. Není v tuto chvíli mým cílem opakovat postoje KSČM a kolikrát jsme vůbec proti zavedení regulačních poplatků jako takových vystupovali. Vítám však snahu současné vlády situaci alespoň částečně napravit.

  Ministerstvo jednoznačně vychází z předpokladů, že kompenzace poskytovatelům lůžkové péče pro rok 2014 je nutná a že jediným relevantním nástrojem pro její financování je forma zvýšení odvodů za tzv. státní pojištěnce. Pokud tedy zůstaneme v rámci projednávaného materiálu, cíle plní. Zajišťuje dodatečné zdroje a řeší i formu jejich transferů přímo k těm poskytovatelům, kterým příjem z regulačních poplatků letos vypadl.

  Předkládaný materiál předpokládá zachování navýšení odvodu za státní pojištěnce i do dalších let. Neobsahuje však systémové řešení do budoucna, neřeší prostředky na kompenzace zrušení dalších typů regulačních poplatků, neobsahuje žádný nástroj k narovnání výše odvodu za státní pojištěnce ani tolik skloňované automatické navyšování těchto vyměřovacích základů. Diskusi nad těmito, ale i dalšími systémovými opatřeními je ale určitě nutno vést, neboť je nezbytná.

  Návrh je dále založen na tom, že kompenzace bude probíhat v měsíčních splátkách rozprostřených do druhé poloviny letošního roku vztažených k referenčnímu období roku 2013 s faktickým konečným vyúčtováním podle skutečně poskytnuté péče v roce 2014 v prvním pololetí roku 2015. Jako každé referenční období i toto v sobě skrývá nebezpečí dílčího a dočasného znevýhodnění těch poskytovatelů, kteří v roce 2013 třeba omezili poskytování lůžkové péče, například z toho důvodu, že chtěli reinvestovat příjmy z poplatků, a také třeba když prováděli rekonstrukci svého zařízení, ale i s touto námitkou se doufám lze vyrovnat se zpožděním, že i tam bude kompenzováno, co tomu přísluší.

  Druhým problematickým okruhem je náběh kompenzace. Podle návrhu mají zdravotní pojišťovny vydat 7/12 z kompenzací již do konce července. Systém platby za státní pojištěnce je ale takový, že platba vždy probíhá v předcházejícím měsíci, než za který náleží. V červenci tedy bude příjmem veřejného zdravotního pojištění standardně platba za státní pojištěnce ve zvýšené formě za srpen. Přechodným ustanovením je pak dorovnána i platba za měsíc červenec, a to tak, že spolu se zvýšenou platbou za srpen bude na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění poukázána i částka rovnající se navýšení za měsíc červenec. Celé toto ustanovení směřuje k tomu, aby zvýšenou platbu za státní pojištěnce měly zdravotní pojišťovny k datu první splátky kompenzace jak standardně za srpen, ale tak i dorovnáním za červenec. I tak však pro zdravotní pojišťovny tento návrh představuje riziko zásahu do jejich cash-flow, neboť ve chvíli, kdy bude mít povinnost zaplatit 7/12 z celkové částky, budou mít k dispozici pouze navýšené platby za dva měsíce. Toto riziko však není předkladatelem přesně vyčísleno, což znemožňuje přesné vyhodnocení jeho potenciálního nebezpečí, které však není bezprostřední, a lze se domnívat, že se s tím pojišťovny snad dokážou vyrovnat.

  Posledním závažným bodem, ke kterému se musím vyjádřit, je žádost předkladatele o projednání návrhu podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. K tomuto kroku poskytuje odůvodnění předkladatel, podotýkám celého, přesně cituji: "Důvodem pro zvolený postup je nutno kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb výpadek regulačních poplatků nejpozději do 31. 7. 2014." Náš jednací řád tento postup jednoznačně umožňuje a předkladatel formálně splnil všechny náležitosti, které k jeho provedení jednací řád ukládá, ale tento postup má být nestandardním postupem a v jeho rámci je role zákonodárného sboru, tedy nás jako Poslanecké sněmovny, přece jenom okleštěna. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce poslankyni Soně Markové a otevírám obecnou rozpravu. Netradičně ji začneme faktickou poznámkou pana poslance Jiřího Štětiny, který se k faktické poznámce přihlásil, pak s řádnými přihláškami pan poslanec Svoboda, Heger a Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se budu skutečně tentokrát chovat jakožto opoziční poslanec, ale nicméně velmi konstruktivní.

  Nikdo nepochybuje o tom, že finanční ztráta nebo finanční ztráty všech zdravotnických zařízení jsou velmi citelné. Já myslím, že je naprosto zbytečné si vyčítat, proč to tak je, jak k tomu došlo. Je správné toto jistě nahradit, ale já bych měl jenom jeden dotaz: Jestliže v této době, nebo respektive k poslednímu březnu bylo - a teď já to přečtu přímo - jedná se o zůstatky na bankovních účtech ke konci běžného období včetně ostatních fondů a včetně rezerv skoro 22 miliard korun, tak já se domnívám, že už v té době se mohla zdravotnická zařízení vyplatit prostě příslušnými obnosy. Všichni víme, že každý den odchází asi kolem 650 milionů korun, takže když si to normálními kupeckými počty propočítáme, tak si myslím, že by nám při současném výběru pojistného - bychom tam ty peníze měli. Já si myslím, že i zpráva pana ministra Babiše o tom celkem jasně jaksi hovořila. Takže jenom toto je můj dotaz. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi a jistě bude potom v závěrečném slově pan ministr reagovat. Nyní s řádnými přihláškami nejprve pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, na rozdíl - vaším prostřednictvím pane předsedající - od kolegy Štětiny se nedomnívám, že teď bychom neměli hovořit také o tom, proč tato situace vznikla.

  Takzvané regulační poplatky za hospitalizaci v nemocnici nejsou regulačními poplatky. Je to platba za stravu. Platba za stravu, kterou člověk musí utratit vždy, ať je v nemocnici, nebo není. Ústavní soud nerozhodl o tom, že se tento poplatek nesmí vybírat. On rozhodl o tom, že to musí být zajištěno jiným právním způsobem, a současná vláda a většina této Poslanecké sněmovny odmítla to řešení udělat. Když se o tom hovořilo, my jsme opakovaně říkali, že tento problém nastane, že bude velmi vážný hlavně pro malé nemocnice, pro psychiatrické léčebny, pro péči o hendikepované děti a že to postihne ty nejnuznější v té naší společnosti. Nikdo na to neslyšel. Musím konstatovat, že s odstupem času řekl pan místopředseda vlády Babiš, že to byla chyba. Ale je to prostě populistický slib, který byl dán ve volbách, a toto je ukázka toho, jak ty populistické sliby jsou nebezpečné a škodlivé celé společnosti - ony totiž nejdou realizovat, a když se realizují, tak na tom všichni proděláme. Proto je potřeba, aby to tady zaznělo, protože zase budou nějaké volby, zase tady bude někdo, kdo bude chtít získat hlasy a slíbí "hory s horákama", ale ono to nejde. Pak dopadneme tak, jako jsme dopadli teď.

  Ta situace bohužel vznikla, nastala a je tady, a nechceme-li prohlubovat krizi ekonomickou krizi těch nemocnic - kterou jsme vlastně sami zavinili, to není nikdo jiný, to jsme my, my, co tady sedíme -, tak bychom měli hledat řešení. To řešení je velmi obtížné, protože navržené řešení je samozřejmě špatné. Není systémové, svým způsobem vlastně z prostředků jedné části platby pojišťoven, to znamená z platby státu, přesouvá prostředky jenom k jednomu typu poskytovatelů - k nemocnicím. To je na hranici toho, co je nedovolená preference někoho z těch, kteří v tom zdravotnictví pracují. Řadu těch námitek už říkala kolegyně Marková, já je nebudu opakovat, ale znovu říkám - jsem si vědom toho, že tuto situaci je potřeba nějakým způsobem řešit a že bude na nás na všech, abychom se k tomu nějakým způsobem postavili. Přesto považuji tuto věc za natolik závažnou, že souhlasím s projednáváním podle § 90, protože uplatnění veta by znamenalo jenom nesmyslné prohloubení toho, za co můžeme. Je to ne situace krizová, ve které se to musí dělat, to je situace, kterou jsme vyvolali my - a to je ještě něco horšího než to, co § 90 dává jako odůvodnění pro možnost projednat v jednom čtení.

  Čili s tímto stanoviskem a se zásadním nesouhlasem o způsobu řešení takovéhoto problému jsem vás seznámil a jsem přesvědčen, že do budoucna se tato věc bude muset vyřešit jinak. Jestliže každou krizi ekonomickou ve zdravotnictví budeme řešit tím, že tam nesystémově přilijeme peníze, dosáhneme jediného - zdravotnictví nebude šetřit, zdravotnictví bude čekat, že v okamžiku, kdy bude zle, zase se někde nějaká ruka natáhne a do té ruky stát nebo pojištěnci nasypou peníze. Byl bych velmi rád, kdybychom podle § 90 řešili naposledy problematiku financování zdravotnictví cestou veřejného zdravotního pojištění.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Nyní pan poslanec Leoš Heger, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, o regulačních poplatcích tato Sněmovna slyšela již příliš mnoho. Dovolte mi tedy jenom velmi stručně zrekapitulovat, v čem je problém a proč dnešní opozice protestuje proti jakémukoli rušení poplatků.

  Poplatky jsou ústavně konformní, jak víceméně svými výnosy Ústavní soud potvrdil, poplatky regulují, jak potvrdily statistiky, poplatky jsou potřebným příjmem pro zdravotnická zařízení. Pokud jde o hospitalizační poplatek, který byl zrušen Ústavním soudem pro svoji výši, byla připravena změna zákona a vrácení výše toho jednodenního poplatku za hospitalizace na 60 korun, potom však po domluvě koalice byla tato verze stažena a poplatek nebyl tedy obnoven. Dalším argumentem samozřejmě je, že náklady za jídlo a energie jsou jistě vyšší přinejmenším než těch 60 korun, o tom nikdo nepochybuje. A nikdo nepochybuje o tom, že evropské statistiky, které říkají, že dostupnost péče je v České republice na velmi vysoké úrovni, jsou pravdivé. Rovněž je pravdivé, že spoluúčast u nás je velmi nízká. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Nyní s řádnou přihláškou pan kolega Ludvík Hovorka. Eviduji nově faktické poznámky, ale už jsem pana poslance Hovorku vyvolal, tak se omlouvám. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si připomenout, že 10. prosince tato Sněmovna odmítla projednat návrh pana ministra Holcáta, který navrhoval regulační poplatek za hospitalizaci ve výši 60 korun pro dospělé, osvobození poplatku pro děti a dorost do 18 let. Myslím si, že to byla zásadní chyba, protože dnes bychom řešili pouze poloviční problém, tzn. chybějící zhruba 1 miliardu korun. Přesto je třeba nahradit výpadek, který nastává v nemocnicích, ve výši 2,1 miliardy korun. Proto klub KDU-ČSL podpoří tento návrh, který je předložen.

  Já jsem jen při studování tohoto tisku zaznamenal dva rozpory, které bych byl rád, kdyby je pan ministr vysvětlil. Jeden rozpor je, že zákon se týká regulačních poplatků, kompenzace za hospitalizaci. On vlastně znamená, že za letošní rok se za 6 měsíců vybere zhruba 2,1 miliardy korun a v příštím roce to bude dvojnásobek, tedy 4,2 miliardy korun. Pokud jsem zaznamenal v jeho vystoupení ve sdělovacích prostředcích, tak 2,1 miliardy korun má být určeno na kompenzaci regulačních poplatků pro ambulantní specialisty, obecně ambulance, praktické lékaře a lékárny. Čili to je první rozpor.

  Druhý rozpor: Regulační poplatky budou kompenzovány na základě skutečnosti roku 2013 podle vykázaných hospitalizací v roce 2014. Ve většině případů v nemocnicích dochází k vyšším hospitalizacím v letošním roce. Je to díky tomu, že regulační poplatky byly zrušeny. Zajímá mě tedy, co bude rozhodující, jestli vykázaný stav pacientů v loňském roce, nebo letošní rok. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky. I zpravodajka, která má přednost, musí počkat na faktické poznámky. Nyní pan poslanec Igor Nykl, poté pan poslanec Antonín Seďa. Já se omlouvám oběma kolegům, že jsem jim nedal před kolegou Ludvíkem Hovorkou šanci, ale ono mi to opravdu nabíhalo, blikalo, než se mi objevil seznam. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Igor Nykl: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, zdravotnictví má vždycky nevýhodu: když se začne probírat jakýkoli poměrně jasný bod, tak se dostaneme k celému zdravotnictví. Bylo to vidět na předřečnících, kdy najednou probíráme celou problematiku zdravotnictví.

  Já bych to chtěl vrátit k tomu, co tady vlastně dnes pan ministr navrhuje. On chce úplně banální věc, spravedlivou věc, a to valorizovat platbu za státního pojištěnce. My víme, že čtyři roky ta platba byla extrémně nízká, byla nedávno 723 korun. Státní pojištěnci jsou přitom populací, která spotřebovává až 80 % veškeré péče. A je ostudou předchozích vlád, že se touto tematikou nezabývaly pořádně a už dávno nezvýšily tu platbu. Čili řekněme si upřímně, nic složitého v tom není, je to naprosto spravedlivé zvýšení platby, a to bez ohledu, jestli bychom měnili regulační poplatky, nebo ne. Je to v podstatě samostatná kapitola a je fajn, že se objevil tento návrh. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi za dodržení času. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři, já mám pouze dvě poznámky. Já si myslím, že je legitimní, když zástupci pravicové opozice kritizují zrušení poplatků. My ale projednáváme jiný bod. Také je legitimní rozhodnutí současné vládní koalice, které si dala mj. do programového prohlášení vlády zrušit tyto poplatky. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Víte, ten problém se zdravotními poplatky, tzv. regulačními poplatky, i s rozhodnutím Ústavního soudu jste zavinily vy, minulé pravicové vlády, protože jste málo poslouchaly, málo jste reagovaly na výtky opozice a mj. například jste vybíraly poplatky i za děti, zemřelé, za sociálně slabé. A myslím si, že je jenom dobře, že tyto poplatky jsou zrušeny. Na druhou stranu chápu, že pokud ve zdravotnictví je řada problémů, ty problémy musíme řešit. A já myslím, že současný pan ministr i současná vláda jsou připraveni tyto problémy řešit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi za dodržení času. K faktické poznámce nyní s přednostním právem paní zpravodajka, pan ministr také a poté řádně přihlášený pan poslanec Miroslav Opálka. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vystoupila v rozpravě ještě s několika poznámkami a reakcemi na to, co zaznělo v dosavadní diskusi.

  Za prvé jsem chtěla připomenout, že skutečně tento tisk není o rušení zdravotnických poplatků, ale o kompenzaci za tyto poplatky, které zrušil Ústavní soud. O poplatcích si můžeme popovídat v době, kdy budeme projednávat sněmovní tisk číslo 125, který navrhuje KSČM, na úplné zrušení všech zdravotnických poplatků. Takže pro ty, kteří budou chtít o tom diskutovat, bude ještě určitě příležitost.

  Já bych chtěla ještě připomenout, že když se tady hovořilo o valorizacích plateb za státní pojištěnce, že i toto bylo předvolební téma, že se k němu dlouhodobě hlásily téměř všechny politické strany a že v minulém volebním období právě na návrh KSČM bylo přijato touto Sněmovnou usnesení o tom, že tehdejší vláda pravicová, koaliční ODS, TOP 09, Věcí veřejných a LIDEM, byla vyzvána k navýšení té platby, bylo to přijato, ale přesto tato vláda neuposlechla v žádném případě výzvu Poslanecké sněmovny.

  Ještě k tomu, co tady bylo řečeno, že poplatek není regulační, ale je příjmem za stravu v nemocnicích, jak tady vlastně prohlásil pan Svoboda. Tak já bych k tomu chtěla říct jednu věc. Je potřeba si uvědomit, že to byla právě ODS, která obhajovala zavedení poplatků i ústy tehdejšího ministra pana Julínka při jednání na Ústavním soudu, že to jsou opravdu poplatky regulační, že regulují. A právě proto byly Ústavním soudem schváleny. Protože Ústavní soud uvěřil, že to jsou regulační poplatky - jeden z důvodů, proč to bylo Ústavním soudem schváleno, že jsou tedy ústavní. Ale já se ovšem domnívám, že poplatky byly zavedeny úplně z jiných důvodů. Byly zavedeny proto, aby si lidé zvykli, že se prostě za zdravotnictví a za péči platí. Aby si uvědomili, že už nepůjde o péči o zdraví lidu, jak říkal zákon č. 20, ale že půjde o služby, které jsou samozřejmě zpoplatněné. To je podle mě důvod, proč byly zavedeny. A skutečně se mělo jednat o to, aby se příjmy od pacientů navýšily, protože z toho systému byly odňaty. Vzpomeňte si, že současně se zavedením poplatků, současně s tím šlo o to, že se zmrazily platby za státní pojištěnce, že se zastropovaly nejbohatší příjmy, a tím se vlastně peníze z toho systému vzaly a nahradily se těmi poplatky. Takže to je důležité, abychom si stále uvědomovali, že skutečně jde o nahrazení příjmů solidárních, veřejných, příjmy z kapes pacientů. To si myslím, že je potřeba, abychom stále měli na paměti.

  Já si myslím, že další diskuse k poplatkům bude následovat při projednávání našeho tisku, takže děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Pana ministra ještě požádám o strpení, protože nejdříve přečtu dvě omluvy. Z dalšího jednání se omlouvají paní ministryně Věra Jourová od 19.15 do konce jednání a pan místopředseda vlády Bělobrádek od 17.30 - oba z pracovních důvodů.

  Pokud jde o harmonogram, tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, pak s přednostním právem pan ministr Svatopluk Němeček a pak pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se jenom dotkl zmiňovaného rozhodování Ústavního soudu, ale ještě toho prvního v roce 2008. Tehdy Ústavní soud rozhodoval a také názor ústavních soudců se vyvíjel. Ačkoliv to nejdříve vypadalo, že to shodí úplně, tak potom se to obrátilo a rozhodnutí bylo myslím 8:7 ve prospěch toho, že návrh zákona byl v podstatě shledán ústavním, ale Ústavní soud se vyjádřil, že do budoucna, pokud se ukáže, že regulační poplatky jsou velkým zatížením pro hospitalizované, se tím bude znovu zabývat, a k tomu vlastně potom došlo následně v minulém roce. Jenom to chci uvést na pravou míru. Tehdy jsme také v diskusích zaznamenali to, že se často upozorňovalo, že pokud Ústavní soud zruší tuto část tehdejší reformy nebo zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, tak shodí celou reformu. I toto se vlastně objevovalo v diskusích kolem rozhodování Ústavního soudu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíkovi Hovorkovi. Nyní pan ministr Svatopluk Němeček. Pořád jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si pečlivě zaznamenával všechny připomínky, náměty, eventuálně dotazy, které k této rozpravě zazněly, a chtěl bych na ně odpovědět, budu-li schopen.

  Nejprve začnu připomínkami paní zpravodajky poslankyně Markové. Zazněla tam připomínka, že tento návrh je svým způsobem řešením akutní situace. Je tomu tak. Chybí zde kompenzace a dlouhodobé řešení pro příští roky a eventuální řešení dalších poplatků. To je pravda. My jsme tu záležitost, kterou cítíme jako urgentní, kterou jsme zdědili, a tady chci jenom trošičku reagovat na to, co tady zaznělo - my teď nerušíme hospitalizační poplatky, my ani jako vládní koalice jsme je nezrušili, zrušil je Ústavní soud s účinností k 1. 1. a my jsme se v koaliční smlouvě zavázali, že tyto poplatky nebudeme znovu zavádět a že je budeme zdravotnickým zařízením kompenzovat. Nemohu nést zodpovědnost za to, že v loňském roce, eventuálně prostě jindy, když někdo má jiný politický názor na poplatky, a já to respektuji, je to legitimní, tak bylo asi na místě nějakým způsobem situaci řešit jinak. Byť si myslím, že je správné, že poplatky nejsou, a nemyslím si, že měly regulační efekt.

  Ale vrátím se ještě k připomínkám paní zpravodajky. Zaznělo tam, že může být jistý problém v tom, že zálohy, které v letošním roce budou, jsou podle vykázané péče za rok 2013 a v roce 2014 se situace mohla změnit. Ano, je to pravda. Nicméně v tomto se to neliší od jiného způsobu vykazování ostatní péče. Chtěli jsme najít nějaký relativně jednoduchý mechanismus, který umožní rychlé řešení, a v roce 2015, pokud se to u některého zdravotnického zařízení, a nepředpokládám, že jich bude mnoho, a nepředpokládám, že rozdíly budou zásadní, se to vyřeší v rámci normálního řádného vyúčtování, jak jsou termíny vyúčtování péče od zdravotních pojišťoven.

  Další poznámka, která byla, že je to svým způsobem nerovnoměrné, to znamená v červenci dostanou zdravotnická zařízení 7/12 a zbytek pak po měsících. Ano, ten náklad tady bude, pro zdravotní pojišťovny je jednorázový, nicméně bude to zhruba jedna miliarda a něco. A myslíme si, že v tom objemu by si s tím zdravotní pojišťovny v rámci cash flow prostě měly poradit.

  To, co tady říkal pan poslanec Štětina, že zdravotní pojišťovny v jistém okamžiku mají na účtech až 20 mld. korun. Je to pravda. Nicméně je tady třeba vzít dva argumenty. Za prvé, Všeobecná zdravotní pojišťovna a s ní i ty ostatní mají předsunutou platbu právě z hlediska vyrovnaného cash flow, a kdybychom toto odečetli, tak mají zhruba peníze na měsíční platbu, což si nemyslím, že je nějaká závratná rezerva. Za druhé, nechtěli jsme to udělat dříve, protože jsme nechtěli riskovat to, že se opravdu pojišťovny dostanou dlouhodobě do nějakého problému s platbami a začnou prodlužovat splatnosti zdravotnickým zařízením.

  To, co tady zaznělo od pana poslance Svobody, tady jsem již zčásti reagoval na to, že to nerušíme, ale já tady respektuji, že politická pravice určitě bude mít jiný názor na regulační poplatky než levice. Chápání je celkem jednoduché. Vždycky to nakonec zaplatí občan a daňový poplatník. V případě, že budeme uplatňovat regulační poplatky, tak to zaplatí nemocný občan. V případě, že to budeme platit ze státního rozpočtu, to jest z daní, to zaplatí všichni. A my tady prostě držíme princip, že zdraví by měli být solidární s nemocnými, ale rozumím tomu, že názor bude jiný a asi vás nepřesvědčím.

  Dále tady zaznělo, že jde možná o jakousi nedovolenou preferenci nemocnic. To si nemyslím, protože my tady prostě řešíme nemocnice proto, že u nich Ústavní soud tyto poplatky zrušil a právě nemocnice mají dneska výpadky příjmů. Jiní poskytovatelé tyto výpadky nemají. A pokud tato vláda, tato vládní koalice tyto poplatky rušit bude, jako že v koaliční dohodě to je, Ministerstvo zdravotnictví v nejbližší době předloží návrh zákona, který je ruší, tak budeme plánovat i kompenzace těmto poskytovatelům, protože podle mého názoru je fér, aby když politická reprezentace učiní nějaké rozhodnutí a odejme někomu nějaké příjmy, tak by je měla kompenzovat.

  K panu poslanci Hegerovi, k tvrzení, že poplatky regulují a jsou potřebným příjmem. S tím druhým tvrzením souhlasím, s tím, že regulují. Když se podíváme na data, a já jsem se díval na celou časovou řadu od doby zavedení těchto poplatků až do doby, než je Ústavní soud zrušil, tak je regulovaly a měly vliv na spotřebu péče první rok až dva. Poté v podstatě regulační efekt přestal fungovat. Já sice chápu argument, že i doma musí lidé platit náklady za jídlo, energie a podobně, ale myslím, že sto korun, které Ústavní soud zrušil, je pro část lidí s nízkými příjmy velkou zátěží, že třeba aby starší člověk po mozkové mrtvici, který musel několik měsíců být v léčebně dlouhodobě nemocných, každý měsíc platil 3 tis. korun, k tomu doma platil zálohy na nájemné, za služby, tak jsem přesvědčen, že toto prostě byl problém z hlediska dostupnosti péče. Ale souhlasím s tím, že je třeba plánovat mechanismy proti zneužívání péče, že je třeba řešit pomezí zdravotní a sociální péče, že je třeba nastavit pravidla pro dlouhodobou péči. Současné vedení ministerstva chce navázat na záměry předchozích, co se týče nějakých změn v dlouhodobé péči, a tady v tomto se určitě shodneme. V poplatcích asi nikoliv.

  K panu poslanci Hovorkovi, že v letošním roce to je 2,1 mld. a to je přesně suma, která bude chybět nemocnicím, a v příštím roce je to 2,1 plus 2,1 a je to právě jeden ze zdrojů, který plánujeme, že by mohl být použit jako kompenzace ambulantním poskytovatelům, pokud tato Sněmovna a Senát rozhodne o tom, že tyto poplatky budou zrušeny, a my jako Ministerstvo zdravotnictví toto předložíme.

  Zaznělo tady, že v minulosti byly zrušeny poplatky praktickým lékařům pro děti a dorost a nebyly kompenzovány a že by se stávající ministerstvo mělo cítit vázáno sliby minulých ministrů. V obecné rovině řeknu, že se necítím vázán sliby minulých ministrů, protože prostě sliby každého ministra a každé vlády jsou sliby této vlády, ale vidím u praktických lékařů pro děti a dorost, že se tady stala jistá nespravedlnost, a v rámci možností, které máme, se to budeme snažit napravit, byť jsme to nezpůsobili. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Svatopluku Němečkovi. A nyní pan poslanec Miroslav Opálka. Stále jsme v obecné rozpravě v prvém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr už provedl téměř závěr diskuse a odpověděl na otázky, přesto mi dovolte taky vyslovit pár slov.

  Víte, ten stav, o kterém hovoříme, není žádný převrat. Je to návrat k něčemu, co tady bylo. Jestliže za pana ministra Julínka zde byly zavedeny takzvané regulační poplatky, o kterých se pejorativně říká, že nic neregulují, ale samozřejmě pro některé se stávají limitem pro dostupnost zdravotní péče, tak nevím, proč se tehdy pan Julínek nemotivoval třeba ve Spolkové republice Německo, kde ta situace je řešena úplně jinak tím, že poplatky nejdou poskytovatelům, ale zdravotním pojišťovnám, že do 18 let se poplatky neplatí, zdravotně postižení platí maximum 1 % z příjmu a ostatní maximálně 2 % z příjmu. Čili když bychom to vzali podle toho, tak ten zdravotně postižený, třeba senior, by mohl platit u nás s průměrným důchodem maximálně 12 dnů a pak konec v nemocnici. Ale osobně samozřejmě si myslím, že hovořit o hotelových službách či o stravování byl problém už proto, že se poplatky platily za pobyt na JIP a ARO, kde evidentně někteří pacienti nebyli schopni ani stravu přijímat.

  Já se přihlašuji k tomu, co zde bylo řečeno, že jde o valorizaci poplatků státu. A uvedu pro tento fakt dva údaje, ne tedy za všechny zdravotní pojišťovny, ale aspoň za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, a doufám, že neprozradím žádnou tajnou informaci. Státních pojištěnců do 18 let je asi 25 % a čerpají 126 % z toho, co za ně stát zaplatí. Státních pojištěnců nad 65 let, kteří jinak nevydělávají, čili nepracují dále nebo nejsou osoby samostatně výdělečně činné, je 31 %. A z toho, co stát zaplatí, vybírají pětinásobek - 500 %. Čili tady vidíte, a to zřejmě padnou nějaké argumenty o solidaritě, když my jsme samozřejmě pro příjmovou solidaritu, že ale pětinásobek už asi překračuje nějakou mez a je třeba tu situaci vyrovnat. Z tohoto pohledu si myslím, že nemusíme ani tak hovořit o náhradě pro nemocnice, ale o solidním přístupu v tom, aby jakž takž v rámci určité solidarity stát za státní pojištěnce platil alespoň adekvátně nějakou částku, kterou sami z toho systému čerpají.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Vidím ještě pana poslance Stanjuru. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ale ten případ, o kterém mluvil můj předřečník, prostě nenastal. Není to tak, že vláda přišla a řekla: měli bychom valorizovat příspěvek za státní pojištěnce. Vzniklo to tak, že se koalice rozhodla, že nezavede poplatek, současně se rozhodla, že zruší jiné poplatky, a už dopředu za ty v budoucnosti potenciálně zrušené poplatky navyšuje platby.

  Dobře. Mě zajímá věc toho rozdělení. Jak se bude konkrétní nemocnici kompenzovat výpadek, který jsme zapříčinili? Já už jsem dneska říkal, že to je taková ta situace, kdy někdo založí požár, což byla vládní koalice, a teď to s velkou slávou hasí. Takže nejdříve řekne "ty peníze tam nepošleme" a teď mluví moudře o kompenzaci těch peněz, které se rozhodla tam neposlat. Proč ne. Ale platba za státní pojištěnce je prostě suma, která odchází zdravotním pojišťovnám, a mě zajímá, jak se z toho vyrobí ten člověkoden. A pak budu mít další dotaz. Až mi pan ministr odpoví, tak pak bych měl případně nějaký doplňující dotaz. Děkuji za odpověď, pokud pan ministr uzná za vhodné odpovědět.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ale nyní mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska a pak eviduji přihlášku pana ministra, že je připraven odpovídat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (V sále je rušno.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Děkuji panu ministrovi za posečkání. Možná že bude reagovat i na moji připomínku. Já nechci opakovat stanovisko poslaneckého klubu TOP 09. To tady zcela kompetentně odprezentoval pan docent Heger. Mě k vystoupení vyprovokovalo vystoupení -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vy máte ale autoritu, pane předsedo.

  Mě k vystoupení vyprovokoval příspěvek pana kolegy Opálky, který vyjádřil přesvědčení, že bylo nemravné od bývalé koalice, aby rodiče platili regulační poplatek v případě zdravotní péče dětí do 18 let. Kladu otázku, kdo to tedy má zaplatit. A myslím si, že stanovisko klubu KSČM je velmi tvrdě asociální. Říká: My odmítáme, aby rodiče zaplatili regulační poplatek za děti. My trváme na tom, aby si na to ty děti půjčily.

  Podíváme-li se na fiskální strategii vlády České republiky, pak není pochyb o tom, že se zvyšuje strukturální deficit, že se zvyšuje deficit na penzijním účtu a že roste tlak na deficit veřejných zdravotních pojišťoven, který vaším dnešním krokem bude skokově a na chvíli vyrovnán tím, že přendáme peníze z jedné kapsy do druhé, neboť jak státní rozpočet, tak veřejné zdravotní pojištění jsou pouze segmenty oné velké množiny veřejných rozpočtů. Takže ze státního rozpočtu, který financujeme deficitně na dlouhodobé dluhopisy, které budou muset splácet ty děti, co se teď rodí, teď zaplatíme těm veřejným zdravotním pojišťovnám.

  Já jenom abychom si uvědomili, co vlastně prosazujete. Vy odmítáte situaci, kdy rodič odpovědný za své dítě a za jeho zdraví za něj zaplatí regulační poplatek - to nechcete! - a trváte na tom, aby si na to to dítě půjčilo, a až bude dospělé, aby to zaplatilo. Takhle to, prosím pěkně, je. A seznámíte-li se s průběhem financování dluhové služby a státního cash flow, tak mi na této úvaze nemůžete nic vytknout.

  Dobrá. To je legitimní, to je legitimní politická pozice. Vy nechcete, aby to platili stávající rodiče, protože ti mají volební právo, a radši chcete, aby si na to půjčila ta novorozeňata, protože ta nemají volební právo. A až ta novorozeňata budou mít volební právo, tak vy už zase nebudete kandidovat. Je to legitimní, je to pragmatická politická úvaha, ale myslím si, že je potřeba, aby to takhle zaznělo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Miroslav Opálka s faktickou poznámkou a pak řádně přihlášený s přednostním právem pan ministr Svatopluk Němeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu kolegovi Kalouskovi, že těch 180 - no řeknu to tak, už skoro dva biliony dluhů, které náš stát táhne, určitě nezpůsobili lidé do 18 let, za které nebylo placeno. To je jenom výsledek toho, jak předchozí vlády 25 let vládly. Ale my se držíme ústavního zákona, který říká, že zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nic víc, nic méně a to je také návrh zákona, který budeme projednávat později.

  A co se týká osmnáctiletých. Já nevím, jestli jste mě dobře slyšel, ale já jsem mluvil o příkladu, že nevím, proč pan exministr Julínek si nevzal třeba příklad ze Spolkové republiky Německo, kde do 18 let se neplatí nic, zdravotně postižení platí maximálně do částky 1 % příjmů a ostatní maximálně do částky 2 % příjmů. Nebudu to rozebírat ještě podle segmentů, protože v nemocnici se platí jinak, jinak u praktických lékařů - jednou za čtvrt roku a je jedno, jestli to navštívíte jedenkrát, nebo dvacetkrát. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že se držíme ústavního zákona, a jestli to fungovalo do Julínka, tak to může fungovat i po Julínkovi. Je třeba jenom odhalit, kde jsou černé díry, a také ten fakt, že díky předchozím vládám platíme 70 až 80 mld. dluhové služby ročně, což je v podstatě ten náš deficit, a nejsme schopni splácet ani jistinu. Toť vše.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ale pana ministra ještě požádám o posečkání. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Kalouska a pana poslance Svobody. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale teď se přece jenom musím ohradit. Není pravda, že jsem to panu ministru Julínkovi nevyčítal. Já jsem vždycky panu ministrovi Julínkovi vyčítal, že si nebere příklad ze Spolkové republiky Německo, neboť tam se spoluúčast pacientů pohybuje mezi 22 a 24 %, zatímco u nás mezi 17 a 18 % - zásadní chyba, na kterou pan ministr a my spolu s ním neměli odvahu a na kterou jednou doplatí naše veřejná zdravotní péče. Ano, vyčítal jsem mu, že prosazuje příliš malou spoluúčast, a tím zakládá na problém. Jestliže vyčítáte předcházejícím vládám tak vysoký dluh a s ním související deficit, proč proboha podporujete kroky, které vedou k jeho prohloubení? To nechápu!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda. A ještě další faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl říct jednu zásadní připomínku. Budeme-li hovořit o tom, že spoluúčast neexistuje, musíme také hovořit o tom, jestli to má ekonomický dopad. A ten to bezesporu má. A já se ptám všech levicových stran, proč nehovoří na téma: regulační poplatky ano, ale starat se o to, aby byly sociálně citlivé.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, pak konečně pan ministr Svatopluk Němeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Já myslím, že zde máme všeobecné zdravotní pojištění. Odvádí se podle výdělku, čili je tady aspoň ta sociální šetrnost, a pokud nám to nestačí, tak se starejme o to, jestli všeobecné zdravotní pojištění třeba o půl procentního bodu nenavýšíme. To má logiku samozřejmě. Ale Ústava hovoří tak, jak hovoří, a my se jí držíme. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je to jasné.

  Co se týká německého modelu, samozřejmě že bychom museli asi rozebírat situaci zcela jinak, také podle příjmů, jaké jsou, a srovnatelných příjmů apod. Ale chci říci, že přece tady státní rozpočet nebo dluhovou službu či dluh nevyřešíme. To vyřešíme tam, kde nám odplývají ty obrovské miliardy! Jestli se hovoří o tom, že 150 miliard nám odplývá kvůli korupci, tak to je úplně jiné kafe, které zde někdo zavedl a které ožebračuje tento stát, včetně zdravotnictví. (Potlesk KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi i za dodržení času. Nyní pan ministr Svatopluk Němeček. Pořád jsme v obecné rozpravě. Takovou ambici jsem měl to ukončit! Ještě se mi to nepodařilo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, byl jsem panem předsedou Stanjurou vyzván k vysvětlení konkrétního mechanismu, který zákon obsahuje, jak se dostanou vlastně finance za zrušené poplatky ke konkrétním nemocnicím, které od 1. 1. o ně přicházejí. Byť nemocnice tyto poplatky vybíraly od pacientů, tak byly povinny i v předcházejícím období vykazovat návštěvu pacientů, za které tento poplatek vybraly, zdravotním pojišťovnám. To znamená, zdravotní pojišťovny v roce 2013 mají povinnost toto pojišťovnám vykazovat a pojišťovny mají přesnou evidenci, v jaké výši tyto poplatky přináleží jednotlivým zdravotnickým zařízením. Tohoto mechanismu chceme využít a podobně, jako je financována běžná péče na základě výsledků předchozího roku, tak chceme i v letošním roce takzvanými zálohami v podstatě přidělit tu výši prostředků, kterou vybraly loni, která odpovídá zhruba počtu ošetřených pacientů, jednotlivým nemocnicím s tím, že nemocnice i nadále návštěvy hospitalizovaných pacientů vykazují, a v roce 2015 na základě toho, co vykážou, tak pojišťovny obdobně jako u ostatních druhů péče to zkorigují podle skutečných výsledků, skutečných vykázaných lůžkodnů, a buď nemocnicím doplatí, anebo nemocím strhnou, když lůžkodnů bude méně.

  Dovolím si ještě reagovat na slova pana předsedy Kalouska. Tady k tomu se dá říct zase to, že je to klasický střet levice a pravice. Já už jsem pochopil, že pana předsedu nepřesvědčím o tom, že zrušení regulačních poplatků je správná věc, byť jsem o tom hluboce přesvědčen, nicméně musím se tady trošilinku ohradit proti podle mě velmi zjednodušenému argumentu, že země, které mají kvalitní zdravotnictví, mají vyšší spoluúčast a naopak. Myslím si, že bychom našli mnoho zemí, které mají velmi špatné zdravotnictví a velmi vysokou spoluúčast, a naopak myslím si, že tady se ta linka úplně táhnout nedá. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. A nyní ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem si myslel, že to je tak, jak řekl pan ministr, a chtěl jsem, aby to zaznělo z jeho úst, a ne z mých. Jenom zapomněl zmínit tu částku. Je to sto korun za den, co se jim bude refundovat. Tak si popišme, jak to bylo. Levicové strany napadly, že sto korun za den je neúměrně vysoká částka. Realita, kterou potvrdí vládní koalice, říká, že je to přiměřená částka, že ty nemocnice tolik potřebují a potřebovaly by ještě víc. Když mluvíte s řediteli nemocnic, tak říkají, že ani těch sto korun jim nestačí.

  Já nevěřím tomu, že je to čirá náhoda, že těch sto korun. Buď je to pohodlí, že to bylo sto, než to zrušil Ústavní soud, tak dáme zase sto, takže se jenom vymění skupina daňových poplatníků, která to zaplatí. Nic jiného se nestane. A myslím, že je relevantní se bavit o spoluúčasti pacientů a jejich procentu a je relevantní říct, když tak velmi rádi zejména vládní poslanci se ohánějí Bruselem, Evropskou unií, tak pan ministr by vám mohl říci, na které pozici jsme z hlediska výše spoluúčasti v rámci Evropské unie, ať neběháme na jiné kontinenty a nezkoumáme, jestli na jiných kontinentech, kde je vyšší nebo nižší spoluúčast, je vyšší nebo horší zdravotní péče.

  A pak chci říct jednu poznámku. V politice platí, že když se hlasuje, tak jste buď pro, nebo proti. Nemůže to být současně. A já jsem zažil minulý týden na rozpočtovém výboru, kde ministr financí, šéf a majitel vašeho hnutí, říkal: "Já jsem proti zdravotnickým poplatkům, ale budu hlasovat pro." Ústava říká, že můžeme hlasovat podle toho, jak si sami myslíme. Stejně tak jsem se dozvěděl minulý týden, pan ministr financí říkal: "Já jsem proti třetí sazbě DPH," bylo nás tam mnoho členů rozpočtového výboru i veřejnost, "ale přesto to zavádím." Tak chci jenom připomenout, že každý může hlasovat, jak chce. A kdo je skutečně proti, tak to může ukázat. Nemůže říkat "já jsem proti a hlasuji pro". To fakt neplatí. To platí před hlasováním. V okamžiku hlasování je hnutí ANO buď pro, nebo proti. Nemůže říkat "my jsme proti a hlasovali jsme pro". Respektive říkat to samozřejmě mohou, ale ta sjetina ukáže jasně, jestli jsou pro, nebo proti.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Vyvolal další vlnu faktických poznámek. Ještě než předám řízení schůze, oznámím pořadí faktických poznámek. Pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou, pan poslanec Rom Kostřica s faktickou poznámkou, paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou a pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane poslanče Stanjuro, váš výpad proti Andreji Babišovi nebyl fér, protože on nikdy neupřesnil, jestli mluví v tu chvíli jako majitel Agrofertu, nebo jako majitel ANO. Na to se ho vždycky zeptejte. On tam má trvalý konflikt zájmů, takže pokaždé musí říkat něco jiného.

  Nicméně, pane ministře, já k té statistice. Když jsem hovořil o výši spoluúčasti a výši péče, tak jsem tím myslel země Evropské unie a prosím, abychom tu statistiku udělali v rámci zemí Evropské unie. Já souhlasím s tím, že na Kubě je to třeba jinak, ale prosím, abyste nás nesrovnával s Kubou. To bych zrovna tak mohl já říct, že ve Spojených státech, což je určitě civilizovaná země, povinné zdravotní pojištění nedávno zavedené panem prezidentem Obamou je vnímáno jako levicové, téměř komunistické opatření, zatímco ta pravice žádné veřejné povinné zdravotní pojištění nechce, což je na míle vzdáleno evropskému chápání.

  Tím bych to chtěl uzavřít. Když jste řekl, že je to klasický střet mezi levicí a pravicí, domnívám se, že nikoliv. Je to tak možná chápáno v Evropě, ale je to klasický střet mezi zdravým rozumem a kupeckými počty na straně jedné a populismem a pocitem neomezených zdrojů na straně druhé. Bůh s vámi.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit jenom k té nutnosti regulačních poplatků. Já tady navazuji na přesvědčení pana ministra, že regulační poplatky nejsou vhodné a chtěl bych říct ještě jeden aspekt.

  Regulační poplatky u ambulantních lékařů, předesílám, nemám a ani jsem nikdy neměl soukromou praxi, nicméně znám ambulantní provoz z nemocnice jako takové, tak víte, že je tady jistě celá řada lidí, kteří když nemají přesně co dělat, tak řeknou: Nebyl jsem už dlouho u toho lékaře, tak tam zajdou, zjistím, jestli něco není. Takových lidí není sice mnoho, ale samozřejmě existují. Každý, kdo pracuje v ambulantním provozu, vám potvrdí, a vy to jistě víte, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, že v dny, kdy jsou deštivé, škaredé, jsou ty ambulance mnohem plnější, než když jsou příjemné májové teplé dny, kdy ti potenciální pacienti mají jiné vyžití.

  Problém je v tom, nejenom že se jedná o těch 30 korun, ale lékař takového pacienta, nechci říct slovo simulanta, ale dejme tomu agravanta, on ho musí vyšetřit a on samozřejmě té pojišťovně vykáže minimálně ten kód, který odpovídá tomu vyšetření. A tam si myslím, že je poměrně velká finanční ztráta, protože se nejedná o to, že mu jen přibude té práce jako takové, ale musí a vykáže samozřejmě vyšetření, které příslušná pojišťovna potom proplatí. A domnívám se, že potom dojde k tomu, že se odčerpá celá řada zdravotních prostředků nejenom k tomu, aby se vykompenzovalo těch 30 korun jednotlivým zařízením, nebo jiný poplatek, ale tím, že jsou vykázány tyto body na pojišťovnu, které by vykázány být nemusely. A bohužel potom dojde ke krácení prostředků, které by se mohly vynaložit na mnohem efektivnější a nutnější druh zdravotní péče. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Markovou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych tady ráda zareagovala na to, co tady padlo ohledně spoluúčasti pacientů, protože v rámci té přestřelky, která se tady odehrávala, jestli levice, pravice, asociálnost nebo sociálnost, bych chtěla upozornit na to, že se nám tady z toho nějak vypařil ten pacient, pro kterého by tady to solidární veřejné zdravotnictví mělo být, že si tito pacienti a všichni občané České republiky, kteří pracují, platí zdravotní daň 13,5 %, to znamená přispívají do toho veřejného zdravotního pojištění, a že výše spoluúčasti je také relativní číslo, protože my tady máme spočítáno nějakých 16,6 %, to je ovšem průměr. Je to rozděleno mezi všechny lidi a je rozdíl, pro někoho je stokoruna hodně, pro někoho je stokoruna něco, co nelze překonat.

  Poplatky platili všichni stejně v rámci toho, že to byl princip kolektivní viny. Všem byly poplatky zavedeny, ať to byli nemocní lidé, chronicky nemocní, ať to byli zdravotně postižení, ať to byli lidé s velmi nízkými příjmy, prostě padni komu padni. A ta spoluúčast pacientů proto nejde tady brát na to, že tady existuje nějaké průměrné číslo. Když budete mít důchod osm tisíc, tak je to něco jiného, než když máte jako poslanci a poslankyně platy mnohonásobně vyšší. Takže prosím vás, v té koaličně opoziční přestřelce nezapomeňme na to, že tady mluvíme o pacientech, o lidech, kteří potřebují zdravotní péči.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k řečnickému pultíku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem původně k tomuto tématu vůbec nechtěl vystupovat, ale vyprovokovala mě odpověď pana ministra panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, panu Stanjurovi, který se ho ptal, jakou technikou nebo jak chce ty finanční prostředky dostat do těch zmíněných zdravotnických zařízení. A já jsem tam tu odpověď tedy neslyšel. Slyšel jsem tam, jak dojde k tomu číslu. Že vezme referenční období, dá jim nějakou zálohu a pak proti návštěvám v příštím roce pošle peníze těm nemocnicím. Ale jak? Dotací? Jako zjistím to číslo, pošlu jim dotaci? Nebo to udělám speciální vyhláškou, ve které bude všude řečeno, kolik které zdravotnické zařízení má dostat?

  Neobáváte se, pane ministře, takzvané neoprávněné podpory? Protože ten statut, na základě kterého tam budete tyhle v podstatě dotační peníze posílat, má nějaké svoje regule. To je jedna poznámka.

  Pak ještě na margo paní kolegyně Markové, která tady říkala o tom, jak všichni pracují a mají těch 13,5 %. Chtěl bych jenom podotknout, že všichni nepracují. Nedáváme všem. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Ano, to je - vaším prostřednictvím, paní předsedající ke kolegyni Markové - to je to, co říkám. My už v současné době jsme měli všechny tyto věci zastropované. Byla hodnota, přes kterou se více neplatilo v tom roce, objemy prostředků byly limitované časově. To je to, co říkám. Pojďme se nebavit o tom, že regulační poplatky nemají být, že platba za den v nemocnici nemá být, protože mají jednoznačně pozitivní efekt. Dnešní dny už nechtějí pacienti z nemocnice odejít. protože nemusí nic platit, tak tam zůstávají. Pojďme se bavit o tom, jaké budou ostatní aspekty, kterými budeme upravovat tyto platby v rámci sociální citlivosti, jak je to například v Německu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Soňa Marková: Já se moc omlouvám, ale limity, které byly stanoveny, zpočátku vůbec neplnily svoji funkci, když byly na pěti tisících. Vůbec. Nedotklo se to téměř žádných pacientů. Když byly potom sníženy, tak přece jenom pár pacientů zasáhlo. V poslední době ovšem stále klesají celkové částky, které se do limitů vejdou. A navíc bych podotkla ještě jednu věc. Do těchto limitů se nepočítaly jiné poplatky než ty třicetikorunové. Všechny ostatní poplatky se do limitu nezapočítávaly, tedy vlastně nebyly součástí toho limitu. A k tomu ještě - ty doplatky za léky také - pouze jenom za ty - vlastně ten doplatek v té nejnižší ceně, to znamená, že to ani nebyly ty faktické doplatky. Takže prosím, nelžeme si tady a neříkejme věci, které nejsou pravda.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já bych jenom v reakci na pana kolegu Svobodu, který řekl, aspoň jestli jsem to tak dobře zaznamenal, že pokud jsou zrušeny poplatky v nemocnicích, tak samozřejmě pacient tam velice rád zůstává. Já si myslím, že o tom, jak dlouho bude v nemocnici hospitalizován, samozřejmě rozhoduje lékař a ne ten pacient.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Mackovík a poté pan poslanec Plzák.

 • Poslanec Stanislav Mackovík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my jsme tady slyšeli poměrně velkou rozpravu na téma poplatků. Já bych chtěl podotknout několik zásadních věcí.

  Zaznělo tady nadužívání nebo zneužívání péče například praktických lékařů. Pak se musím ptát, jestli ten praktický lékař, když k němu přijde pacient, kterého pak ten praktik označí za naduživatele zdravotní péče, mu potom přidělí nějakou diagnózu, kterou vykáže zdravotní pojišťovně. Takže jestli ta chyba náhodou také není u praktických lékařů, protože bych chtěl vidět za tu dobu, kdy platily poplatky, kolik pacientů z ordinace bylo vyhnáno, že péči nadužívají a zneužívají.

  Další věc. Nedovedu si představit, že by nenarozené dítě mělo platit poplatky nebo že by jeho rodiče nebo dítě potom to měli nějakým způsobem doplácet, když pravice nám tady sděluje, že ty poplatky jsou regulační. My regulujeme nenarozené dítě proti čemu? My ho už předem dáváme do fáze, že zneužívá nebo nadužívá zdravotní péči? Nemůžeme jednou říkat, že to jsou regulační poplatky, potom říkat, že s nimi regulujeme, nebo nahrazujeme stravu v nemocnicích. Ujednoťme si to.

  Poslední věc, kterou chci říci: Poplatky by se měly zrušit celoplošně, protože jenom předčasné volby zabránily tomu, aby poplatky nebyly ještě vyšší, to znamená ne 60 a 100 korun, ale daleko vyšší. A nedovedu si představit, že by důchodci s příjmem, který mají teď, dokázali platit třeba pětistovku za jeden den pobytu ve zdravotnickém zařízení. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Plzák: Dobrý večer, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jenom opravit pana kolegu Votavu. Jako lékař, který opravdu v té nemocnici pracuje, musím říci, že se opravdu mýlí. Tam se jedná o regulaci ani ne tak ze strany pacienta, kterého by lékař eventuálně zejména u starších lidí propustil do domácího ošetřování, ale je to problematika zázemí, které on nemá. Mohu vám říci, že přece jenom fungovala nějaká regulace, že pokud pacient nebo rodina za něj platila poplatky, tak byla snaha vytvořit mu zázemí daleko rychleji, než když teď nic neplatí. To je jedna věc.

  Druhá věc je, když tady bylo zmíněno, že se zruší všechny poplatky, tak doufám, že často v době, kdy vídáme zneužívání lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby, nebudeme do budoucna rušit poplatky za tyto služby.

  Třetí věc. My se bavíme o poplatku, ať ho nazýváme poplatek za hotelové služby, za stravu, nebo za regulaci, který - a musím vám to říci, protože se s těmi lidmi vídám v nemocnici, ve své ambulanci - je vnímán, nebo byl vnímán jako nejméně kontroverzní poplatek. Tento poplatek lidé chápali, věděli, že doma by si museli také topit, že také jedí, že jsou solidární s lidmi, že jim přispívají na zdravotní péči, to chápou a všichni jsou s tím souzněni, ale samozřejmě chápou, že nemusí každému přispívat na jídlo a na topení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Svoboda, poté pan poslanec Bendl a poté pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegu Votavu. Každý muž je přesvědčen o tom, že rozumí řízení auta, že řídí nejlépe. Úplně stejně je každý přesvědčen o tom, že rozumí zdravotnictví. Já bych vás jenom chtěl upozornit, že když vám pacient ráno řekne, že ho znovu bolí u srdce a že měl v noci třesavku, tak ho prostě ten den nepropustíte, musíte ho vyšetřit, zjistit, že se nic nestalo. Stojí to další a další peníze. Hospitalizaci on dokáže natahovat o celou řadu dnů. To je bohužel fakt.

  A paní kolegyni Markové bych vaším prostřednictvím chtěl poděkovat za to, že podpořila moje slova. Ano, já se nebráním tomu, že můžeme říct, že ten limit je nižší. Já se nebráním tomu, že můžeme říct, že jenom první návštěva u toho lékaře je zatížena platbou, když si ho lékař objedná, že to platbou zatíženo není, ale pojďme o tom mluvit! Nevylévejme s vaničkou dítě. Protože pokud tam ta možnost regulace nebude, tak to prostě fungovat nebude. To je moudro, které už ví celý svět s výjimkou České republiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem k tomu chtěl ještě dodat - neházejme ten problém na praktické lékaře. Oni dělají to, k čemu jsou předesláni. Oni léčí lidi a nemohou jim říci dopředu "hele, odejdi, protože ty tady prostě nemáš co dělat". Ten, kdo může sám sebe trochu regulovat, jestli tam jde s tím, že si chce udělat dva tři dny volno, nebo tam jde s tím, že ho opravdu něco bolí, je ten sám pacient.

  My se evidentně lišíme v poplatcích v tom, že jedni říkají: má ten, zjednodušeně, oběd, ten poplatek, zaplatit každý poplatník tomu dotyčnému pacientovi. My říkáme, že každý ne, že by si na něj měl ten, kdo se jde nechat léčit, na něj, na ten oběd, případně na to, co je spojeno s ubytováním, nebo chcete-li s hospitalizací, připlatit. To je celé.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k řečnickému pultíku pana poslance Jakubčíka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, ve středně velké nemocnici v roce 2012 byla průměrná ošetřovací doba pět a půl dne, v roce 2013 byla průměrná ošetřovací doba 5,4 dne, v letošním roce je průměrná ošetřovací doba 3,2 dne. Mají na tento pokles vliv regulační poplatky? Ano, či ne? Já bych řekl, že ano. A mají na to vliv nejen regulační poplatky, ale i přístup lékařů. To, co tady říkal pan profesor Svoboda - ano, s tím souhlasím. Ale to jsou naprosto jednotlivé případy. Dívejme se na to systémově, dívejme se na to statisticky. Vždycky rozhoduje o tom, jak dlouho bude pacient v nemocnici, vždycky o tom rozhoduje lékař. Nikdy o tom nerozhoduje pacient. Nikdy. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím s další faktickou pana poslance Janulíka a poté pana poslance Kostřicu.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení kolegové. Já jenom takovou krátkou faktickou. Prosím vás, vy všichni, kteří máte pocit, že k tomu můžete něco říct, nám, co to denně děláme a denně se s tím potkáváme, nevyprávějte o tom, jak to je, nebo není, protože to je velmi směšné. My se taky jako doktoři nevyjadřujeme k výstavbě Temelína, tak vy se, prosím vás, nevyjadřujte k otázkám zdravotnictví. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já si tady dovolím reagovat na vystoupení pana poslance Plzáka. Já strašně fandím samozřejmě regulačním poplatkům ohledně pohotovostních služeb, jejich zneužívání. Je tam ale jedna věc. Uvědomte si, prosím vás, takovou záležitost, že ten pacient, kterému začne krvácet z nosu - on za to nemůže, jestli je to dopoledne, nebo je to ve tři hodiny v noci. Já jsem strašně rád, že regulační poplatky vyřeší to, že si lidi chodívali nechat vypláchnout ucho ve dvě hodiny v noci, protože tam bylo málo lidí, ale na druhé straně by lékař měl mít možnost skutečně posoudit, jestli to bylo oprávněné, či nikoli. A domnívám se, že třeba pro některé důchodce těch 90 korun za to, aby si nechal ošetřit, říkám, například to krvácení z nosu, ke kterému dochází většinou v noci, tam je to trošičku nepřesvědčivé. A proto si myslím, že názor pana profesora Svobody, abychom nějakým sociálním rozumným způsobem ty poplatky regulovali, je velmi na místě a samozřejmě by vyžadoval delší diskusi. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dále mám faktické pana poslance Koskuby, pana poslance Svobody a poté pana poslance Kalouska. Prosím tedy pana poslance Koskubu k mikrofonu. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, můj předpředřečník vám to řekl dobře a já vás tu nechci zdržovat tím, jaka to v praxi skutečně vypadá. Nicméně asi byste se divili, kam patřím. Neházejme tu po sobě stranickými nálepkami. Ale v předchozím bodě, nebo v úvodním, jste velice lpěli na tom, jak se tento bod jmenuje. Dámy a pánové, tento bod se jmenuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tam není nic o tom, že by se poplatky zaváděly, rušily. Jde o navýšení plateb a já vás prosím, pojďme uzavřít tento bod, a až budeme projednávat konečně smírně koncepci českého zdravotnictví, rád se do diskuse zapojím, rád vám ukážu z mého pohledu, jak to skutečně v praxi vypadá, protože ne každý máme patent na rozum.

  Padla tu spousta naivních představ, padla tu spousta moudrých návrhů, a řeknu napříč politickým spektrem, ale my projednáváme úplně, úplně jiný bod. A já bych poprosil, abychom dostali rozum a tento bod uzavřeli, protože ten dluh a inflace za státní pojištěnce jsou takové, že ty platby si zdravotnictví zaslouží, ať to vzniklo jakkoli. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se jedná o procedurální návrh a chce dát hlasovat o tomto návrhu, nebo to byla pouze výzva.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Paní místopředsedkyně, děkuji. Nerad bych vzbudil další bouři a některé invektivy od lidí, od kterých bych to nečekal, ale berete-li to takto, ano, dovolím si podat procedurální návrh na ukončení - ale ten podle mě není možný. Já jsem pouze vyzval Sněmovnu, jestli usoudíte, že to možné nově je, já tak učiním, já bych se rád hnul, ale obávám se, že poslanec nemá právo ukončovat diskusi Sněmovny. Je mi líto. Ale změnilo-li se něco, rád k tomu přistoupím a navrhnu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Máte pravdu, souhlasím s vámi, tedy pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Snad už naposledy. Nejprve jenom jednu takovou vtipnost. Je nás tady hodně lékařů. Návrh na ukončení diskuse se smí dát na sjezdu lékařské komory, o něm se hlasuje. Tady, i když nás je tu hodně, to není sjezd lékařské komory a takový návrh nejde v žádném případě dát.

  Já si myslím, že přesto, že bylo řečeno, že téma je jiné, tak téma je přesně to, o kterém hovoříme. My hovoříme o novele pojistného, a tím pádem hovoříme o tom, jak budeme schopni tu péči finančně zajišťovat. Jsem skutečně přesvědčen, že všechna slova, která zaznívají o tom, že regulace je zbytečná, jsou slova, která nemají žádnou zkušenost s medicínou. Já se, prosím pěkně, ve světě zdravotnictví pohybuji více než padesát let, od doby, kdy mě nepustili na studia a dělal jsem zřízence v nemocnici. Věřte mi, že vím, co říkám. Žádného pacienta nevyhodíte. Nedokážete to. Pacient, který nemá zázemí, je nepropustitelný. Na ortopediích se hromadí odoperovaní pacienti, které není možné propustit. A to, co teď děláme, tuto situaci jenom znovu nastartuje a znovu prohloubí. Každý, kdo vrtí hlavou v tuto chvíli, nikdy v nemocnici nepracoval, nikdy to nedělal. Věřte mi, že opravdu vím, co říkám. Říkám to s padesáti lety životní zkušenosti.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi se omlouvám, že zdržuji, ale přece jenom musím zareagovat na vystoupení pana poslance Janulíka, který říkal: mluvíme o zdravotnictví, tak kdo tady nejste lékaři, nemluvte o zdravotnictví, my vám taky nemluvíme do jaderné energetiky. Já bych chtěl připomenout Poslanecké sněmovně, že nemluvíme o kardiovaskulárním systému ani o mimoděložním těhotenství, nikdo z nás by si samozřejmě netroufal vystoupit. Mluvíme o veřejně pojistných systémech, to se nevyučuje na lékařských fakultách a ten problém je poněkud jiný. Stejně jako až budeme mluvit o jaderné energetice, nebudeme mluvit o štěpení plutonia, ale o návratnosti tak nákladné investice a o energetické bezpečnosti, což se také neučí na příslušné fakultě jaderné energetiky.

  Já moc prosím, abychom se dokázali podívat na ten problém z té optiky, která nám přísluší, ne z té optiky profese. Kdyby měl pan dr. Janulík pravdu, tak tím největším zdržovatelem a možná v dobrém oponentem tohoto návrhu na vládě nebyl ministr financí, o kterém pochybuji, že by byl gynekolog nebo internista. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejprve, paní místopředsedkyně, k vám, nevím, čím prostřednictvím. Fakt si myslím, že kreativita při řízení schůze není možná. Pokus vás jako řídící schůze nechat hlasovat o ukončení rozpravy, já nevím, jak bych to nazval. Minulý týden jsme vás z problému dostali tím, že jsme si vzali přestávku, ale nemůžeme to dělat pokaždé, protože pak ještě budeme obviněni, že se nám nechce pracovat. Fakt to není možné. Ale kvůli tomu jsem se nehlásil.

  Můj ctěný kolega poslanec říká, že my nelékaři k tomu nemáme mluvit. Ale my jsme pacienti, že jo? Jak říká můj přítel lékař: neexistuje nic takového jako zdravý člověk, maximálně špatně vyšetřený pacient. Tak za nás špatně vyšetřené pacienty, nebo potenciálně špatně vyšetřené pacienty, se bavíme o tom, jestli ty 2 miliardy, které se přilijí do systému letos na půl roku, a 4 miliardy příští rok by nenašly v tom zdravotnictví lepší uplatnění, než platit za hotelové služby. O tom je přece debata a plně to odpovídá názvu tohoto bodu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl jenom technickou pro ty z vás, kteří máte pocit, že diskutujeme o něčem, co je podstatné a co se týká budoucnosti zdravotnictví, tak bych vás všechny odkázal na seminář, který na půdě Poslanecké sněmovny k tématu "Kam kráčí české zdravotnictví?" - nebo tak nějak - jsme absolvovali. A z koaličních poslanců vyjma předsedy zdravotního výboru tam tuším byl jeden člověk. Abyste viděli, jak je to důležité.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do obecné rozpravy... faktická poznámka pana poslance Plzáka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, budu velmi stručný. Teď jsem si vlastně vzpomněl, že když ta konference byla, tak jsem operoval. Tak teď nevím, co bylo užitečnější. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Táži se, zda máte zájem o závěrečná slova - pana navrhovatele? Prosím, pane ministře.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu velmi stručný, protože si myslím, že k většině připomínek jsem se zde vyjádřil. Chci poděkovat Sněmovně za nesmírně inspirující a, myslím si, přitom kultivovanou diskusi. A předpokládám, že v okamžiku, kdy budeme předkládat návrh zákona, kterým se opravdu ruší regulační poplatky, myslím teď v ambulantní sféře, tak už budu vědět možná, jak na některé argumenty ještě lépe reagovat.

  Nicméně chci připomenout to, co tady zaznělo. Tento návrh zákona neruší regulační poplatky. Tento návrh zákona řeší krizovou situaci, do které se dostaly české nemocnice kvůli výpadku příjmů způsobenému tím, že od 1. ledna rozhodnutím Ústavního soudu se už regulační poplatky nevybírají. A já bych chtěl velmi poprosit tuto Sněmovnu, aby při svém rozhodování a při hlasování toto brala v úvahu, i řekněme časovou naléhavost toho pomoci českým nemocnicím.

  Jenom možná zareaguji na jednu poznámku pana poslance Bendla - jakým způsobem příjmy doputují. V podstatě tímto zákonem se v přechodných ustanoveních zavádí jediná změna, a to že v podstatě vykázané lůžkodny budou fungovat krátkodobě jako v podstatě výkonová platba, budou se k nim pojišťovny i poskytovatelé stejným způsobem chovat a stejným způsobem budou vykázány. Takže toto technické řešení je vyřešeno a já bych velmi prosil a velmi naléhal na tuto Sněmovnu, aby z hlediska časové situace, ve které české nemocnice jsou, návrh v prvním čtení schválila. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak, prosím paní poslankyně.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, jenom krátké shrnutí. V diskusi, v rozpravě, která byla velmi podnětná, vystoupilo 14 poslanců a jedna poslankyně. Někteří vystupovali opakovaně. A já bych chtěla jenom na závěr dodat, že mě docela jako opoziční poslankyni překvapilo některé vystupování koaličních poslanců proti smyslu tohoto návrhu zákona. Přesto já osobně doporučuji, abychom tento velmi potřebný zákon přijali, protože v minulých dobách, v minulých letech, kdy tady vládli ti, kteří se tady teď označili za ochránce, tak vlastně připravili český zdravotnický systém o 30 mld. korun. Pojďme jim aspoň trochu těch peněz do systému vrátit. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení. Dříve než tak učiním, svolám kolegy z předsálí.

  Nyní návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 174 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

  Je tu požadavek na odhlášení, odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Děkuji.

  Nyní zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování teď a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 69, kdy je přihlášeno 162 poslanců, z toho je pro 131, proti 2. Návrh byl přijat.

  Proto nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám zatím žádné přihlášky, ale mám tady faktickou poznámku pana poslance Farského. Omyl? Takže ruší tuto poznámku. Pan poslanec Kalousek. Táži se, zda do rozpravy, nebo s faktickou. S přednostním právem.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, promiňte, že tak činím v podrobné rozpravě, ale režim podle § 90, který jsme nechtěli vetovat, mi nedává jinou možnost a já přece jenom musím zareagovat na vystoupení paní zpravodajky, která tady vystoupila jako opoziční poslankyně s tím, že oslovila některé koaliční poslance s podivem, že mají pochybnosti.

  Paní opoziční zpravodajko, vy jste tak ostrá a štrenk opozice, že jsem to za posledních dvacet let nezažil. (Mírný smích v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vzhledem k tomu, že nikoho nemám do podrobné rozpravy přihlášeného, končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 174."

  Zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého je přihlášeno 167 poslanců, z čehož se pro vyslovilo 132, proti 35. Konstatuji, že návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám pro paní místopředsedkyni zprávu, že už jsme to schválili, tak já myslím, že tomu výboru to už nemusíme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, ano.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: To je všechno. Jenom jsem chtěl upozornit paní místopředsedkyni, že už jsme ten zákon schválili. Nic víc.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, omlouvám se. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Paní místopředsedkyně, prosím dovolte, abych vůči vám vyslovil zdvořilý dotaz. Byla byste prosím ochotna přijmout pozici čestné místopředsedkyně Sněmovny se zachováním všech požitků s vyloučením povinnosti řídit schůzi Poslanecké sněmovny? (Smích v celém sále, potlesk řady poslanců). Pokud byste takovou funkci byla ochotna přijmout, já velmi rád zpracuji urychlenou novelu jednacího řádu, všem by nám to pomohlo v naší práci. My bychom opravdu rádi chtěli pracovat. Ale to není výjimka, vy prostě tu Sněmovnu nejste schopna řídit. Vy to opakovaně demonstrujete. Já vás moc prosím, abyste se nad mým návrhem zamyslela. Pro nás všechny je čest, když nás reprezentujete jako naše místopředsedkyně, ale nikdo z nás není schopen vydržet, když tu schůzi řídíte.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Faktická, pan poslanec Ploc.

 • Poslanec Pavel Ploc: Paní předsedající, já jenom pro stejnozáznam (správně: stenozáznam) - na sjetině mám křížek, a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, ale jenom pro stejnozáznam. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že to není úplně jednoduché, ale mě by zajímalo, na základě čeho dostal pan poslanec Ploc slovo. (Ozývají se hlasy v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, já se omlouvám. Když dovolíte, já si vezmu patnáctiminutovou přestávku a poradím se, abych vám nekomplikovala váš náročný poslanecký život. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 17.53 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, zaujměte prosím vaše místa, abychom mohli pokračovat v jednání.

  Ještě předtím přečtu omluvy z dnešního jednání. Od 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Čihák, z jednání Sněmovny mezi 18.30 až do 23.00 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Lobkowicz, z pracovních důvodů se omlouvá z dnešní schůze od 19.15 pan ministr Daniel Herman a mezi 19.00 a 23.45 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Leoš Heger. (Dlouhá odmlka. V sále je rušno.)

  Dámy a pánové, dříve než budeme pokračovat v jednání, chci vám poděkovat za pochopení a chci se omluvit a dát za pravdu panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Ploc neměl dostat prostor, nemůže v takovémto časovém odstupu zpochybňovat hlasování, může načíst do stenozáznamu to, že hlasoval jinak, než ukázalo hlasovací zařízení. Já se ho táži, zda chce takto učinit.

 • Poslanec Pavel Ploc: Paní předsedající, děkuji za slovo. Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak já jsem nezpochybnil hlasování, ale jenom pro stejnozáznam, když jsem hlasoval ano, a na sjetině jsem měl křížek. Zdůrazňoval jsem, že nezpochybňuji hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak se omlouvám, v tom případě jsme špatně rozuměli.

  Prosím pana poslance Kalouska, který se hlásí o slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jen pro pořádek vám a celé Poslanecké sněmovně: Zákon o jednacím řádu ani žádná zvyklost - i tu bych ctil - ani zákon ani zvyklost vás neopravňuje vyhlásit čtvrthodinovou přestávku jen proto, že se v tu chvíli cítíte zmatená. Naopak, zákon jasně říká, že v okamžiku, kdy vypnete hlasovací zařízení a vstanete ze své židle, schůze končí. Což jste učinila.

  Říkám to Poslanecké sněmovně pouze pro pořádek. Já na tom netrvám. Já bych rád, kdybychom pokračovali v práci, ale vy jste svou vlastní neinformovaností a nekompetencí de iure schůzi ukončila. A kdokoli z nás tady tuto námitku vznese, tak bude relevantní. My nemáme žádné právo pokračovat, jenom že bychom se shodli na tom, že jsme to neviděli a že budeme pokračovat a budeme pracovat.

  Jen chci podotknout, paní místopředsedkyně, že možná na první schůzi by se tohle dalo tolerovat, ale jestli ani po čtyřech měsících ve své funkci nejste schopna schůzi řídit a nejste schopna zvládnout elementární axiomy z jednacího řádu, opravdu se zamyslete nad tím, jestli nechcete přijmout moji nabídku. Myslím si, že čestná předsedkyně bez povinnosti řídit schůzi by bylo fajn a že bychom vám všichni fandili v té reprezentaci, kdybyste nám slíbila, že už nás nebudete řídit. (Smích v sále.) Protože jinak bychom těžko uměli pochopit, že - viz ANO - víte jak na to a že bude líp. My bychom chtěli docela normálně pracovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou... Obávám se ale, že není v tuto chvíli k čemu, pane poslanče, protože jsme neotevřeli žádný bod.

  Budeme pokračovat v našem jednání, což je bod

  Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná dne 4. dubna 2013, dále jen rámcová smlouva.

  Tato rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou umožňující přeshraniční zásahy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, kterou Česká republika sjednala. Dosud je přeshraniční spolupráce, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást integrovaného záchranného systému České republiky, upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A dříve než pozvu zpravodaje k mikrofonu, musím oznámit, že původně určeným zpravodajem zahraničního výboru byl pan poslanec Pavel Šrámek. Protože je nepřítomen, zastoupí ho pan poslanec Karel Rais. Prosím tedy zpravodaje zahraničního výboru pana Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 101/1. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás za kolegu zpravodaje poslance Pavla Šrámka seznámit s usnesením zahraničního výboru z 9. schůze z 15. dubna 2014. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsané v Plzni dne 4. dubna 2013. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A dříve než otevřu rozpravu, dovolte ještě dvě omluvy, a to pana poslance Benešíka, který se od 19 hodin omlouvá z pracovních důvodů, a pana poslance Ivana Pilného, který se omlouvá od 19 hodin taktéž z pracovních důvodů.

  Nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já doufám, že už další rozprava bude klidnější než v té první půlce odpoledne.

  Já jsem k této smlouvě jenom chtěl připomenout, že na smlouvu čeká pět krajů a jejich záchranné služby a výsledek je netrpělivě očekáván i z dalších zemí, protože podobnou smlouvu bude potřeba uzavřít i s Rakouskem a Polskem. Dovoluji si jakožto člověk, který u začátku, nebo u prostředku dojednávání smlouvy byl, se přimluvit za rychlé schválení. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A s faktickou přihláškou, nebo přihláška do rozpravy? Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych jenom v krátkosti chtěl připomenout, že tato rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou, která umožňuje zásah výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území státu druhého. Dosud je přeshraniční spolupráce, jak už zde bylo řečeno, se zdravotnickou záchrannou službou pouze jako součást integrovaného záchranného systému upravena pro případ pomoci při mimořádných událostech a katastrofách.

  Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je především časové hledisko dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Smlouva, kterou tady projednáváme, byla připravována dohromady asi pěti ministry zdravotnictví. Smlouva byla technicky velmi náročná. Právě proto tak dlouho jednání trvala. Na tuto rámcovou smlouvu se Spolkovou republikou Německo příhraniční kraje netrpělivě čekají. Budou na ni navazovat smlouvy jednotlivých českých krajů s jednotlivými německými spolkovými zeměmi. Smlouva je již v Německu ratifikovaná. Čeká se na ratifikaci z naší strany. Zaslouží si naši plnou podporu. Proto ještě jednou prosím - podpořte. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Já poprosím pana zpravodaje, zda by ho ještě jednou načetl.

 • Poslanec Karel Rais: Text usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsané v Plzni dne 4. dubna 2013." ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 71. Přihlášeno 171 poslanců, z čehož je pro 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tímto tento bod končím.

  Přistupujeme k projednávání bodu

  Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne.

  Jedná se tedy o tisk 161, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací článek 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Dovolte mi, abych tedy požádal Sněmovnu, abychom v prvním čtení projednali tuto změnu, která byla vlastně poměrně dlouho připravovaná. Jenom připomenu, že se změna týká Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který sídlí v Haagu a je oprávněn soudit jednotlivce za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. To znamená v případě, že není stát schopen stíhat tyto zločiny sám, nebo z nějakých jiných různých důvodů, tak tedy vznikl Mezinárodní trestní soud, který je připraven tyto typy zločinů - genocida, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti - soudit. Vím, že někteří si pamatujete, že podobné typy zločinů byly souzeny i v minulosti bez tohoto Mezinárodního trestního soudu, protože to byly tribunály, které byly vytvořeny ad hoc. Takto byl třeba vytvořen ke zločinům v Jugoslávii, to byl ad hoc tribunál. To nebyl stálý tribunál. Nebo třeba v Libanonu, když byl zabit Hariri, premiér, který byl rozmetán výbušninou v autě, tak byl také zřízen speciální tribunál v Haagu, ale to nebyl stálý. Dneska máme stálý Mezinárodní trestní soud, který se ale opravdu soustřeďuje pouze na zločiny, které jsem vyjmenoval. V rámci tohoto soudu to, co bylo upraveno a co se týká této změny, já se to pokusím nějak vysvětlit, aby bylo zřejmé, v čem je podstata úpravy.

  Zjednodušeně jde o to, aby zločiny, které byly zločiny mezi státy, jimi byly, i pokud se podobný způsob chování použije uvnitř státu. To znamená, že dnes to bylo tak, že se například mezi státy nesměly používat chemické zbraně a nesměly se používat speciální tříštivé náboje a podobně. Nicméně pokud takovéto náboje byly použity uvnitř státu třeba proti teroristům, tak to bylo hodnoceno jinak, protože odborníci říkali, že je to někdy jediný způsob, jak zasáhnout. Tady byly rozličnosti mezi tím, co bylo dovoleno vnitrostátně, a tím, co existovalo jako zločiny spáchané v jednání mezi státy. Opakuji: jsou to jedy, chemické zbraně a tříštivé náboje nebo typy těchto speciálních nábojů, které byly ve vnitrostátních věcech tolerovány. Nyní se vlastně jedná o to, že po dlouhé době by mělo platit to, že jednání, které je trestné v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, by mělo být stejně tak trestné i na úrovni vnitrostátní. To je vlastně výsledek jednání, která se vedla a která nakonec vedla ke shodnému názoru, že rozdíl, který se tu dlouho dělal, by se dělat do budoucna neměl. A to je úprava, kterou bychom se tady měli zabývat. To je v podstatě to, čím bychom se nyní měli zabývat ve výborech a posoudit tuto úpravu Římského statutu. Tohle je věcně obsah toho, co předkládám a co bych byl rád, kdyby výbory Sněmovny projednaly.

  Takže tolik snad do prvního čtení může být dostatečné. Nechci to natahovat. K uvedení tohoto materiálu by to mohl být dostatek. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Dříve než dám slovo zpravodaji pro prvé čtení, musíme odhlasovat návrh na změnu zpravodaje. Původně byl určený pan poslanec Milan Šarapatka, který zpravodajem nebude. Je tady návrh na nového zpravodaje, a to paní Janu Fischerovou.

  Zahajuji hlasování o návrhu na změnu zpravodaje pro toto čtení na paní poslankyni Janu Fischerovou. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 72. Přihlášeno je 173 poslanců, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a novým zpravodajem tohoto tisku je paní poslankyně Jana Fischerová.

  Prosím ji, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Já už dodám maximálně to, že poslancům a poslankyním tento tisk byl doručen 1. dubna, čili na apríla. Ale prosím vás, je to vážná věc, je to v pořádku. Jak řekl pan ministr zahraničí, tak dlouhodobou koncepcí zahraniční politiky našeho státu je budování mezinárodního trestního soudnictví. Od roku 2012 zde máme i svého zástupce, čili českého soudce.

  To by bylo v krátkosti všechno a já doporučuji postoupit tento sněmovní tisk 161 do druhého čtení a podobně jako organizační výbor doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Dříve než otevřu obecnou rozpravu, další omluvy. Paní poslankyně Langšádlová se omlouvá z dnešního jednání od 18.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Marek Benda se omlouvá z dnešního jednání od 19 hodin. Děkuji.

  Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Konečnou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce za představení této smlouvy, nicméně ani jeden neupozornil na to, že si v této smlouvě Česká republika na Revizní konferenci vyjednala podmínku, kterou do změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu zahrnula ustanovení, že zákaz střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy, se pro ni netýká činností policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti, které nezakládají přímou účast v ozbrojeném konfliktu, jako je například záchrana rukojmí a zneškodnění únosců civilních letadel. Tyto dvě situace jsou zde uvedeny jako příklad vynucování práva a zajištění veřejné bezpečnosti. To jsou však pojmy, pod které bychom mohli zahrnout v podstatě jakoukoliv policejní činnost. A já opravdu nevidím jediný důvod, proč by měla mít policie povoleno používat tyto střely k zajišťování veřejné bezpečnosti a ne jen v určitých vyspecifikovaných situacích.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych se přesto tedy přimlouval, aby Sněmovna projednala tento návrh na změnu. Pokud jsem to pochopil, paní poslankyně Konečná vlastně spíš nesouhlasí s tím, aby Česká republika měla výjimku vůči tomu, co se tady navrhuje.

  Já se teď necítím jako odborník na používání těchto speciálních tříštivých třeba nábojů policií a podobně, i když jsem, přiznám se, absolvoval poučení od odborníka, který mi vysvětloval, proč v případě například zásahu vůči teroristům jsou tyto typy zbraní nebo projektilů údajně jediné, které se dají použít. Já bych doporučoval, aby si tuto argumentaci poslechli poslanci eventuálně ve výborech, aby se s ní seznámili, protože já tady nejsem asi znalec, který by vám v tom poskytl zásadní informace. Mně v zásadě názor paní poslankyně Konečné celkem konvenuje. Já si také myslím, že se těžko srovnávám s tím, že vůči komukoli jsou používány tyto zbraně, takže já s ní ani nějak moc polemizovat nebudu. Posouzení toho, do jaké míry mají pravdu ti odborníci a experti, že by tady Česká republika chtěla mít určitou výjimku, to bych skutečně ponechal vám. Myslím si, že na to máme výbory, na to máme druhé čtení. Do té debaty v dalším kole bychom možná přišli poté, co toto absolvujeme.

  Takže já bych si přál, abychom začali projednávat tento návrh změny Římského statutu a s těmito věcmi se vypořádali a vyjasnili si je během debaty, rozpravy ve výborech.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Já děkuji. S tímto postupem souhlasím, to znamená pustit do druhého čtení a projednat náležitě do důsledku ve výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním o předneseném návrhu na zamítnutí předloženého vládního návrhu. Já přivolám kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o návrhu... Omlouvám se, je tady požadavek na odhlášení. Takže všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Takže zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu. Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 135 poslanců. Pro 30, proti 81. Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl zamítnut.

  Tudíž pokračujeme a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  Tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. (Poslanec Laudát se hlásí o slovo.) Dobře, já vám umožním vystoupit. Beru zpět, ruším toto hlasování. A prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Já se omlouvám. Prosím vás, o nic nejde, že jste si mě nevšimla. Nic se neděje. Já jsem jenom chtěl vzhledem k tomu, že tady říkala paní poslankyně Konečná to, co říkala, já to považuji za zcela zásadní věc, a chtěl jsem navrhnout, aby se tím zabýval bezpečnostní výbor. Nic víc. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Máme tady tudíž dva návrhy, o kterých budeme hlasovat jednotlivě.

  Zahajuji hlasování o tom, že předložený návrh bude předložen k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 140 poslanců, kdy pro je 139 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní přistoupíme k hlasování o tom, že navrhujeme přikázat předložený návrh k projednání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 143 poslanců. Pro 140, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a bezpečnostnímu výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

  Přistupujeme k projednávání bodu číslo

  Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže ještě jednou téma, které je vlastně v něčem blízko tomu, o čem jsme mluvili v předcházejícím bodě. Opět tedy se jedná o mezinárodní trestní tribunál a jedná se opět o určitou úpravu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

  Podstatou tohoto návrhu, kterou byste se měli zabývat, je definice zločinu agrese. Protože zločin agrese, samozřejmě to je zločin, který už byl pojmenován a zmiňován v těch ujednáních v minulosti. V roce 2010 na diplomatické konferenci v Kampale byla přijata i definice zločinu agrese právě jako vlastně nejvážnější a nejnebezpečnější formy protiprávního použití síly, kterého se může stát v mezinárodních vztazích dopustit.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře, a než pokročíme v jednání, přečtu dvě omluvy, a to pana poslance Jiřího Zlatušky, který se omlouvá z dnešního jednání od 19 hodin, a z pracovních důvodů od 19 hodin se z dnešního jednání omlouvá paní ministryně Helena Válková.

  Nyní budeme znovu hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, kdy místo pana poslance Milana Šarapatky je navržena paní poslankyně Fischerová.

  Já zahajuji hlasování o změně zpravodaje pro prvé čtení a táži se, kdo je pro navrženou paní poslankyni Janu Fischerovou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím s tím, že je to hlasování pořadové číslo 76, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, pro 127, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní prosím, aby se ujala slova paní zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pěkně děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, navážu na slova pana ministra a řeknu, že i já doporučuji postoupit tento sněmovní tisk 160 do druhého čtení a podobně jako organizační výbor přikázat k dalšímu projednávání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní zpravodajce a otevírám tímto obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednávání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Přistoupíme nyní k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování pořadové číslo 77, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, kdy pro je 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

  Projednávání tohoto bodu končím a přistupuji k projednávání dalšího bodu, kterým je

  Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, paní místopředsedkyně. Jak vidíte, další návrh má takový poměrně velmi půvabný název Protokol o obavách irského lidu, což je samozřejmě - ne každý ten se jmenuje tak pěkně jako Protokol o obavách irského lidu. A to, co bychom měli projednat, je návrh, který souvisí s poměrně nedávnou historií, kterou bych měl připomenout. Že v roce 2008 občané Irska odmítli v referendu Smlouvu o Evropské unii a založení Evropského společenství, které se ve zkratce říkalo Lisabonská smlouva. Že irské obyvatelstvo tuto smlouvu v referendu odmítlo a vzhledem k důsledkům, které to mělo, se uspořádala poměrně rozsáhlá debata a irská vláda pak po dohodě s představiteli Evropské unie, Evropské rady, předložila občanům tuto smlouvu s tím, že byla doplněna dodatkem, a ten dodatek byl vlastně reakcí na obavy irského lidu a v tom dodatku, v těch jednotlivých odstavcích, se vlastně jakoby garantovalo, že Lisabonská smlouva nebude znamenat ohrožení některých principů, na kterých tedy irskému lidu mimořádně záleží. A jak víte, poté co byl tento dodatek, ta smlouva předložena s tímto dodatkem, tak pak to referendum proběhlo úspěšně.

  Dodatek, který se stal součástí hlasování, obsahoval články - je to velice stručný dodatek, který má asi pět odstavců. V jednom se v podstatě garantuje, že nebude dotčena irská rodina, protože jak všichni asi víte, Irové jsou poměrně - snad si mohu dovolit říci - konzervativní společnost uznávající tradice rodiny a podobně a měli obavy, že by mohlo dojít k něčemu, co narušuje principy tradiční rodiny. Takže v jednom odstavci byla garance, že nedojde - Evropa nebude mít legislativu, nebo nebude je nutit k tomu, aby něco opouštěli na té své tradiční rodinné, tradičních rodinných hodnotách. Zároveň tam bylo ujištěno, že nebude Lisabonská smlouva nijak měnit rozsah a výkon pravomocí v oblasti zdanění, že tedy daně zůstanou prerogativou tedy irské vlády. Zároveň tam bylo ujištění, že Lisabonská smlouva nebude mít nějaký vliv na formu zajišťování bezpečnosti v Irsku. Jednoduše řečeno, že Lisabonská smlouva nic nezmění na neutralitě Irska, to bylo vlastně další ujištění, kterého se irským občanům v tom dodatku dostalo. A s tímto dodatkem, že bude takto přiznán Irům, vlastně souhlasili tehdy všichni premiéři a představitelé vlád na Evropské radě. Já bych chtěl říci, že tehdy za Českou republiku s tím souhlasil tehdejší premiér Mirek Topolánek, který tehdy za Českou republiku řekl, že Česká republika schvaluje tady tuto výjimku, tento dodatek pro irské referendum, pro irskou podobu Lisabonské smlouvy, a na základě toho tedy to bylo hlasováno v Irsku a dopadlo to úspěšně a Irové přijali Lisabonskou smlouvu.

  Takže já teď tady říkám, že beru na sebe ten závazek, který tehdy učinil Mirek Topolánek za Českou republiku, když tehdy řekl, že my schvalujeme toto, aby ty čtyři odstavce ujištění byly součástí Lisabonské smlouvy pro Iry, a doporučuji vám, abyste to projednávali ve výborech a abychom ve Sněmovně - dokonce na to potřebujeme ústavní většinu - abychom tento irský dodatek i jako český Parlament Irům schválili. Takže to je podstata návrhu, který předkládám, který předkládají všechny členské státy Evropské unie, protože má-li tento dodatek pro Iry platit, tak ho musí všech 28 členských států Unie schválit, tedy i Česká republika. A opírám se tedy o to schválení, které tehdy slíbil předseda vlády Mirek Topolánek.

  To je podle mě podstata toho, co máte před sebou. Podle mě jsem to snad řekl srozumitelně. Děkuji.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom stručně doplním pana ministra, poněvadž všechno důležité k této smlouvě řekl, od odmítnutí Lisabonské smlouvy Irskem v roce 2008 až po její schválení roku následujícího. Stejně tak hovořil o obsahu tohoto protokolu nebo zmínil všechno důležité. Já jen doplním, že se vlastně rozhodovalo také o tom, jakým způsobem bude u nás tento protokol schvalován, jestli prostou většinou, nebo ústavní většinou. Nakonec se vláda 20. dubna 2013 přiklonila k variantě schvalovat to ústavní většinou.

  Jen bych chtěl také říct, že ratifikace tohoto protokolu nevyžaduje změny v českém právním řádu, návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie, protokol nebude mít žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, veřejnou správu nebo podnikatelský sektor.

  Doporučuji tento návrh schválit v prvním čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Konečná. Omlouvám se, já jsem vás neviděla. (Poslankyně Konečná stála před řečnickým pultem.)

 • Poslankyně Kateřina Konečná: V pohodě. Děkuju. Já bych si dovolila jen krátce zareagovat, že dnes před sebou máme něco, od čeho nás všichni odrazovali, když jsme měli výhrady k Lisabonské smlouvě, a říkalo se, že k ní výhrady mít nemůžeme. Možná můžeme jen závidět irskému lidu, že si nakonec nejen prosadil referendum, ale také své výhrady, které dnes ratifikujeme.

  Já jsem se spíš chtěla zeptat pana ministra na jinou věc, a to že ten protokol byl již před dvěma lety předložen do ratifikačních procesů. U nás to de facto blokuje Poslanecká sněmovna, která ho ještě neprojednala. Reálně měl tento protokol vstoupit v platnost už k 30. 6. 2013. Já nevím, kolik dalších států nemá tento protokol ještě projednaný. Byla bych docela nerada, aby Česká republika byla jedním z těch posledních. A protože se myslím, že se jedná o docela formální věc, chtěla jsem navrhnout, zda by nešlo zkrátit lhůtu pro projednání třeba na 30 dnů, protože pokud pojedeme v šedesátidenním režimu, tak se dostaneme za prázdniny, a pak bychom se opravdu mohli stát poslední členskou zemí, která nebyla schopna de facto protokol týkající se jiné země projednat.

  To spíš jako můj návrh. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana poslance Stanjuru s přednostním právem.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: No právě že bez přednostního práva, ale dobře, jsem gentleman. Nechal jsem paní poslankyni. Jinak jsem se hlásil s přednostním právem předtím.

  Já chci říct, že to podpoříme. Na druhé straně bych chtěl, ať se vrátíme do okamžiku, kdy se projednávala Lisabonská smlouva. Obavy českého lidu z přijetí Lisabonské smlouvy vyjadřoval prezident Václav Klaus, který to podepsal s tím, že mu bylo přislíbeno čelnými funkcionáři Evropské komise, že takzvaná česká výjimka bude ratifikována. A dneska vidíme, jak se ty sliby plní: Podepiš, my něco uděláme. Změní se politická situace, našemu panu prezidentovi skončilo funkční období - nikdo se k tomu neměl. Neměla se k tomu ani naše opozice. Levicová - je třeba říct. A dneska tady pan ministr zahraničí správně předkládá protokol k ratifikaci a my ho podpoříme, protože irský lid měl obavy. Ale když byly obavy, které vyjádřil prezident naší republiky, a všichni v té době říkali: Ano, to je dobře, my to splníme, hlavně když to budete ratifikovat, a tak dále... Kdo chce, může si ty články z té doby najít.

  Já se ptám, jak je možné, že česká politika v tomhle naprosto selhala a netrvala na tom, aby sliby, které byly učiněny prezidentu České republiky, byly splněny. A je jedno, kdo byl pro, nebo proti Lisabonské smlouvě. To není podstatné. Podstatné je to, že ty sliby veřejně zazněly, že to byla podmínka pana prezidenta Klause k tomu, aby to podepsal. Hle, využili jsme příležitosti, aby se to nemuselo plnit. Proto je vidět, že jsme měli postupovat zřejmě stejně a měli jsme si vymoct takovýhle protokol, a pak by se ukázalo. Tak abych zase v příštích bodech, až budou všichni ti podporovatelé Evropské unie říkat, jak je potřeba, abychom byli v hlavním proudu, abychom si vzpomněli, že hlavní proud něco slíbil hlavě našeho státu a hlavní proud evropské integrace se na to vykašlal.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A dříve, než dám slovo panu ministru Dienstbierovi, poprosím jménem předsedy Poslanecké sněmovny předsedy klubů do foyeru. Děkuji.

  Nyní prosím k mikrofonu pana ministra. - Pardon. Faktická poznámka paní poslankyně Konečné.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Ale prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, panu Stanjurovi. Kdo byl v době, kdy jsme přijímali Lisabonskou smlouvu premiér? Pan Topolánek! Kdo byl ministr zahraničních věcí? Pan Schwarzenberg!

  Ono to přece také bylo o tom, co si Česká republika vyjedná, stejně jako si obavy svého lidu tam tehdy vyjednala irská vláda a dělala to ta vláda v Bruselu. Nebyl to nikdo jiný. Takže děkuji za vaše školení, ale fakt pláčete na špatném hrobě, protože vy jste byli u moci a vy jste si mohli klidně tyto výjimky vyjednat stejně a dneska takto mohlo o jakékoli další výjimce rozhodovat všech dalších 27 států a byla by to výjimka České republiky. Vy jste toho prostě nebyli schopni, tak to teď nesvádějte na jakoukoli politickou reprezentaci. Byl to váš úkol a vy jste to vzdali. (Potlesk zleva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, i já bych rád krátce zareagoval na vystoupení pana poslance Stanjury. To jeho vystoupení bylo obsahově zcela mimo realitu.

  Já bych rád upozornil, že výjimka z Lisabonské smlouvy byla požadována prezidentem Klausem v rozporu s Ústavou České republiky v době, kdy končil ratifikační proces a kdy tady máme i nálezy Ústavního soudu, že prezident v případě, že obě komory udělí souhlas k ratifikaci, má povinnost ratifikaci dokončit.

  Druhý bod, ve kterém bylo tvrzení pana poslance Stanjury zcela nepravdivé, je, že tady Evropská unie vůči České republice nedrží sliby. Evropská unie svůj slib držela a výjimku projednávala. Bylo to rozhodnutí této vlády okamžitě po nástupu, že jsme stáhli požadavek na sjednání výjimky z Lisabonské smlouvy, a to z toho důvodu, že výjimku z hlavy nadepsané Solidarita, která upravuje především sociální práva, ale nejenom tato práva, že jsme ji nepovažovali za nijak opodstatněnou, protože nevidíme žádný důvod, proč by občané České republiky měli mít v sociální oblasti menší rozsah ochrany lidských práv než občané jiných států Evropské unie. (Náhlý hluk v sále.) Proto byl zastaven proces vyjednávání této výjimky. Čili nejednalo se o žádné porušení ze strany Evropské unie, porušení žádného slibu, ale rozhodnutí vlády České republiky zcela v souladu s naším ústavním pořádkem.

  A možná na okraj bych zmínil, že už v době, kdy byla výjimka z Lisabonské smlouvy vyjednávána, už tehdy Senát přijal usnesení, že i v případě, že by došlo k ratifikaci, tak že by takovouto výjimku neratifikoval.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, pane ministře. Prosím o zachování klidu. Děkuji.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Mě se zatím daří překřičet ten šum tady v sále. Ale děkuji za zklidnění situace.

  A ještě poslední poznámka. To strašení Václava Klause před majetkovými nároky na základě Lisabonské smlouvy se prokázalo jako zcela smyšlené. Už mimo jiné i proto, že výjimka z Lisabonské smlouvy sjednána není. Lisabonská smlouva platí pro Českou republiku jako celek a nikdo žádné takové nároky, kterými byli strašeni lidé v České republice, nevznesl. To je nejlepším důkazem, že žádné takové nároky, které by bylo možné opřít o Lisabonskou smlouvu, neexistují. Takže prosím, nestrašme tady žádnými smyšlenými nároky a neobviňujme Evropskou unii, že nerespektovala jakékoli sliby nebo závazky vůči České republice. Bylo to naše rozhodnutí, že nechceme výjimku z Lisabonské smlouvy. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Dámy a pánové, já bych jenom zareagoval na pana ministra Dienstbiera. Pro mě to je jediná zpráva. Vždyť přece tady nikdo neobviňuje Evropskou unii ani sousední Německo. Nic takového. Vy jste se vzdali principu předběžné opatrnosti.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Já se domnívám, že otázka, kterou tady vznesl pan poslanec Stanjura, je legitimní, a také si myslím, že by měla být zodpovězena co nejpřesněji, takže já se o to pokusím. I když se to netýká irské výjimky, tak je evidentní, že je legitimní, aby se poslanec zeptal v té souvislosti na osud té české.

  Jenom připomínám, že česká výjimka se týkala platnosti uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice. Vláda České republiky skutečně - to mohu zopakovat - 19. února tohoto roku potvrdila nepokračovat ve sjednávání toho takzvaného českého protokolu a schválila toto rozhodnutí usnesením číslo 115.

  Listina základních práv Evropské unie, o kterou se tady jednalo, se na Českou republiku vztahuje již od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, to znamená od 1. prosince 2009, to znamená, že od 1. prosince 2009 můžeme posuzovat důsledky platnosti Lisabonské smlouvy, a ten český protokol dosud nebyl sjednán. To vlastně umožnilo provést reflexi výhrad, těch rizik, nebezpečí, která uplatnění Lisabonské smlouvy mohou mít na Českou republiku. To znamená, jestliže se říkalo, že platnost Lisabonské smlouvy nás může ohrozit právě v oblasti majetkoprávního uspořádání, tak od 1. prosince 2009 máme možnost reflektovat vývoj a vidíme, že k žádnému ohrožení majetkoprávního uspořádání nedošlo. To je vlastně důvod, proč se česká vláda rozhodla nepokračovat ve sjednávání českého protokolu. Podle převažujícího názoru právní doktríny by měl takzvaný český protokol, pokud by platil, pouze deklaratorní a interpretační povahu a stvrzoval by to, že uplatňování práv obsažených v listině EU nepřekročí rámec pravomocí EU a nebude zasahovat do oblastí upravených výlučně vnitrostátními předpisy.

  Obavy z retroaktivního uplatnění Listiny Evropské unie na poválečné majetkoprávní uspořádání, jež byly při iniciaci českého protokolu tehdejším prezidentem Václavem Klausem uváděny, si myslím, že lze na základě nedávné judikatury Soudního dvora Evropské unie pokládat za neopodstatněné. Já připomínám, že k tomu došlo v roce 2011, kdy Soudní dvůr Evropské unie potvrdil v plném rozsahu v souvislosti s tím, když se zabýval britsko-polským protokolem, že není možné vstupovat do vnitrostátních předpisů, tak jak se tehdy mohl někdo obávat, třeba i prezident Václav Klaus, v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. V podstatě vláda tu výjimku - řekněme zjednodušeně Václava Klause - shledala jako nadbytečný instrument, který by navíc zbytečně omezoval práva jednotlivců České republiky, protože by omezoval zbytečně platnost Listiny základních práv a svobod pro Českou republiku.

  Takže já se domnívám, že právě vývoj ukázal - Lisabonská smlouva platila již od 1. prosince 2009 a nenaplnily se žádné obavy, že by poté, co ona platí, někdo využil nové situace a uplatnil majetkoprávní nároky, které by mu pak musely být přiznány. Nic takového se nestalo. Proto vlastně pokládáme tuto výjimku Václava Klause za nadbytečnou.

  A pak ještě jeden můj dodatek. Jenom připomínám, že výjimka byla sjednána tehdy úplně mimo Parlament. Parlament se k ní vlastně vůbec nedostal, což mně připadalo celou dobu velmi podivné. To, že se to dohodlo jenom na úrovni mezi prezidentem, představiteli vlády, představiteli Unie, i když to mělo, jak jsem tady říkal, pouze deklaratorní a interpretační charakter, přesto mi to obejití Parlamentu, přiznám se vám, dodnes chybí. Připadá mi to jako vážná věc, která by se podle mě už neměla stát. Tuto výhradu říkám. Byl to velice nestandardní postup. Netroufal bych si ve vládě zvednout ruku pro suspendování a nevyjednávání, kdybych si nebyl vnitřně jist, že skutečně nepředstavovala něco, co by nás chránilo před nebezpečím, protože to nebezpečí se nepotvrdilo.

  To říkám k dotazu pana poslance Stanjury.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, ale opravdu je tady velký hluk. Děkuji.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ale připomínám, že tématem není česká výjimka, ale irská. A co se týče té irské, doufám, že budeme jednotní v tom, že to pošleme do dalších výborů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? (Výkřiky ze sálu: Ne!)

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Já musím, vážení kolegové, opravdu musím. Musím tady navrhnout to, co tuším říkala i paní poslankyně Konečná. Já bych potřeboval navrhnout, abychom zkrátili lhůtu k projednání ve výborech o 30 dnů. Paní poslankyně Konečná měla pravdu, že by bylo nedobré, kdyby se nám stalo, že budeme úplně poslední. To byla oprávněná výhrada. Já udělám to, co maximálně můžu, aniž bych riskoval veto dvou klubů, navrhuji zkrátit o 30 dnů dobu projednávání.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, ještě jednou vás poprosím o ten návrh, já jsem nezaslechla začátek.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Navrhuji o 30 dnů zkrátit dobu projednávání ve výborech.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednávání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Benešík.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Dobrý večer. Dámy a pánové, navrhuji přikázat tento materiál k projednání výboru pro evropské záležitosti.