• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 8. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh 8. schůze ve čtvrtek dne 17. dubna 2014, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 18. dubna 2014.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím tu mám náhradní kartu číslo 3 - pan poslanec Kasal, náhradní kartu číslo 16 - pan poslanec Tejc, náhradní kartu číslo 17 - pan poslanec Gazdík, náhradní kartu číslo 18 - paní poslankyně Bebarová-Rujbrová a náhradní kartu číslo 1 - pan poslanec Schwarz.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze... Poprosím o klid, protože budeme svědky vážného aktu, a to jest slibu nové poslankyně, takže prosím, abychom se ztišili, aby tento akt mohl proběhnout důstojně.

  Ještě než přikročíme k určení ověřovatelů, dovolte, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

  Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nově zvolené poslankyně za pana poslance Jiřího Zimolu, který se vzdal svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Prosím paní poslankyně, máte slovo. Prosím, paní poslankyně, teď už opravdu máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dne 31. března 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec magistr Jiří Zimola. Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní magistře Vlastě Bohdalové. Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 8. dubna 2014 přijal usnesení číslo 48, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Jiřímu Zimolovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Vlasta Bohdalová, které 31. března 2014 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní paní poslankyně Vlasta Bohdalová poslanecký slib. Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, zároveň prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Prosím vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Všichni povstávají.)

  Přečtu slib: "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslankyně Bohdalová skládá slib do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka.)

  Vážená paní poslankyně, gratuluji vám. (Všichni tleskají.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní předsedkyni, paní poslankyni Miroslavě Němcové. Dovolte, abych uvítal paní poslankyni Vlastu Bohdalovou a popřál jí v poslanecké práci mnoho úspěchů.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Nemá.

  Zahajuji tedy hlasování o určení ověřovatelů zápisu této schůze - pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

  Je to hlasování číslo 1, přihlášeno 158, pro 136, proti 2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů.

  Sděluji dále, že do začátku schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Michal Hašek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Leoš Heger dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Hynková z důvodů zahraniční cesty, pan poslanec Karel Pražák dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z rodinných důvodů, pan poslanec František Vácha ze zdravotních důvodů.

  Dále se omluvili tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek od 15 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jan Mládek z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 8. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

  Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, mám z dnešního grémia několik návrhů a informací. Nejprve tedy pan ministr obrany Martin Stropnický požádal o pevné zařazení bodu 15, sněmovní tisk číslo 49, zákon o vojácích z povolání, prvé čtení, na úterý 6. 5. jako 6. bod za již pevně zařazené body 1 až 5. Dále ministr zemědělství Marian Jurečka požádal o pevné zařazení bodu číslo 4 návrhu pořadu, sněmovní tisk 72, druhé čtení, o potravinách a tabákových výrobcích, a bodu 5 návrhu pořadu, sněmovní tisk 86, druhé čtení, o Státní zemědělské inspekci, a to na středu 7. 5. jako 1. a 2. bod dopoledne. Ministryně spravedlnosti Helena Válková požádala o pevné zařazení bodu 2 návrhu pořadu schůze, sněmovní tisk 45, druhé čtení, trestní řád, na úterý 29. 4., to jest na dnešek, po pevně zařazených bodech, to jest jako 5. bod. Grémium dále navrhuje pevně zařadit bod 17 návrhu pořadu, sněmovní tisk 118, prvé čtení, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech, to jest jako 7. bod.

  Ještě bych vás chtěl informovat, že v pátek 25. dubna vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1197 Sb., o civilním letectví. O jeho případném zařazení do 8. schůze Poslanecké sněmovny rozhodneme až v úterý 6. 5., kdy budou splněny příslušné zákonné lhůty.

  Rovněž vám chci sdělit, abyste počítali s jednáním Sněmovny i ve třetím, tedy variabilním týdnu harmonogramu Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše.

  Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se nyní vyjádřili k návrhu pořadu schůze. Jako první se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Krásné odpoledne. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vaši pozornost obrátil k tématu a problému, který již řadu měsíců trápí českou veřejnost, a také ke slibu, který jsem zde na předminulé schůzi dal, že budu pravidelně toto téma před vámi zde otvírat.

  Dovoluji si proto navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny, nový bod programu Poslanecké sněmovny, a to bod s názvem Zpráva vlády o vývoji v kritické situaci v nezaměstnanosti a krocích, které činí nebo učiní pro jejich řešení. Tento bod si dovoluji navrhnout na příští úterý po případných pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane poslanče, prosím na kdy?

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pokud to nebude kolidovat s terminářem pana premiéra, tak příští úterý po případných pevně zařazených bodech.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, po pevně zařazených bodech. S další přihláškou je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o shovívavost a požádal ji, zda by bod 18, sněmovní tisk 124, a bod 28, sněmovní tisk 115, mohly být pevně zařazeny na zítřek jako první dva body po obědě. Důvod je jediný, a sice pracovní vytíženost primátora hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že oba dva se týkají problematiky pražského zastupitelstva a jeden z těchto bodů primátor předkládá, bylo by to od vás velmi gentlemanské. Děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další přihláškou je pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 6, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, sněmovní tisk 108, druhé čtení, a to konkrétně na tuto středu 30. 4. jako pevný bod po již pevně zařazených bodech. Tolik za prvé.

  A za druhé bych chtěl poprosit o pevné zařazení bodu číslo 9, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 73, druhé čtení, a to na tuto středu 30. 4. jako pevný bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane poslanče, dopoledne, nebo odpoledne? Dopoledne, děkuji.

  Ptám se, kdo další se hlásí s návrhem. Paní poslankyně Černochová. Dáma má přednost, pan poslanec jistě pochopí.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěla poprosit o zařazení, pevné zařazení na úterý 6. 5., bodu s názvem Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Tento bod navrhuji zařadit na úterý po již pevně zařazených bodech.

  Důvody, které mě k mému návrhu vedou, jsou ty, že si paní ministryně spravedlnosti pranic nedělá z usnesení výboru pro bezpečnost, který opakovaně paní ministryni vyzýval, aby pozastavila výběrové řízení na funkci ředitele Vězeňské služby a zdržela se všech kroků vedoucích k destabilizaci Vězeňské služby České republiky a vězeňství. Rovněž žádal vládu, aby se neprodleně zabývala problematikou Vězeňské služby České republiky a aby kroky ministryně spravedlnosti nějakým způsobem pozastavil pan premiér. Bohužel opakovaně výbor pro bezpečnost tyto body projednával, odhlasoval usnesení, ale zřejmě pro paní ministryni není Poslanecká sněmovna a kontrolní orgán Poslanecké sněmovny, kterým bezesporu je příslušný výbor, nic, z čeho by si něco měla dělat. A jak jste si všimli, včera došlo k tomu, že žijeme ve dvojvládí ve Vězeňské službě a bohužel jsme zatím, za ten měsíc, co tahle záležitost žije mediálním životem a žije hlavně Vězeňskou službou, kde se nedají skutečně vyloučit ani nepokoje, protože určitě představitel, vrcholný představitel Vězeňské služby, je člověk, který má autoritu i v rámci svého personálu, ale i v rámci celého systému vězeňství, a tato autorita by neměla být nijak zpochybňována, tak bohužel jsme svědky toho, že se v posledních dnech odehrává to, že paní prof. Válková, ministryně spravedlnosti, pranic nedbá toho, že tady existuje nějaký služební zákon, vykládá si zákony po svém. A pokud není schopen ji v jejím konání zastavit bezpečnostní výbor, tak bych chtěla znát názor, já i moji kolegové z Občanské demokratické strany i z TOP 09, případně další kolegové, jak se k této situaci ve Vězeňské službě staví pan premiér. Zaznamenali jsme i z médií, že opakovaně pan Dohnal se obracel na pana premiéra s žádostí, s vysvětlením té své situace, kdy se ocitá v právním vakuu, kdy vlastně generál, který byl až do nástupu paní Válkové obrovskou autoritou ve Vězeňské službě, je nyní ze dne na den poslán na ulici, a zatím jsme bohužel neslyšeli názor na tuto situaci, tuto vzniklou situaci, od premiéra.

  Proto žádám, aby byl tento bod zařazen na program této schůze na úterý 6. 5. po již pevně zařazených bodech a aby se tento bod jmenoval Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Jenom upozorňuji, že se nacházíme v bodu návrhů k programu, takže mohou vystupovat pouze osoby s přednostním právem, případně další poslanci s konkrétními návrhy programu.

  Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 73. Je to sněmovní tisk 148 - Výroční zpráva o hospodaření České národní banky, z toho důvodu, že tento materiál nebyl projednán v rozpočtovém výboru. Prosím o zařazení na další schůzi.

  Dále bych požádal o vyřazení bodu číslo 72, sněmovní tisk 128, je to Zpráva o inflaci za II. pololetí roku 2013, z toho důvodu, aby zástupci České národní banky měli ty dva body pohromadě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, omlouvám se, jenom si to ujasním. Zařazení bodu číslo 48 na program této schůze?

 • Poslanec Adolf Beznoska: Vyřazení bodů 72 a 73 a oba dva zařadit na další schůzi Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyřazení, ano, děkuji. Dále s návrhem k programu tu mám písemně přihlášeného pana poslance René Čípa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 51, fiskálního kompaktu, z programu naší schůze. Myslím, že tento bod by si zasloužil rozhodně uspořádání samostatného semináře před jeho samotným projednáním. Děkuji vám za pochopení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále pan poslanec Jiří Dolejš s návrhem k programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Můj návrh se týká bodu číslo 6, tedy konkrétně sněmovního tisku 108, který se věnuje přístupu k činnosti bank, spotřebních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

  Vzhledem k tomu, že je velmi pravděpodobné, že toto druhé čtení by nastalo již dneska, a protože si vyžaduje projednání druhého čtení přítomnost poslanců i zástupců exekutivy, tak bych poprosil, aby se tento bod z dneška, pokud by na něj vůbec došlo, ale asi ano, zařadil na zítřek, a to za všechny dosud pevně stanovené body. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám, ale stejný návrh už přednesl předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Tak byl rychlejší než já. Přesto jsem rád, že jsem mohl takto podtrhnout návrh koaličních klubů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, je to jistě důležitý návrh, když se na něm shodne koalice i opozice. Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi.

  S dalším návrhem předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já bych rád požádal trochu tradičně o pevné zařazení volebních bodů této schůze. Tentokrát bych rád požádal o zařazení na středu 7. 5. jako poslední body před polední pauzou, tedy ve 12.30 hodin.

  Ještě upřesnění - žádám o body 62 až 66 a potom body 68 až 70. Je to proto, že volební body 67, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, a 71, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, budou zařazeny později po uplynutí zákonných lhůt.

  Pak si dovolím druhý bod - rád bych požádal o zařazení úplně nového bodu na pořad schůze, a to je Návrh na volbu člena NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu. I tento bod prosím pevně na středu 7. 5. před polední pauzou, tedy po 12.30.

  Dovolím si využít prostoru tady u mikrofonu. Ještě bych rád vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. To je informace pro předsedy klubů. Ta nová lhůta je do úterý 6. května do 14 hodin na sekretariátu volební komise. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Poprosím, jestli by nám mohl poskytnout tento návrh. Děkuji.

  Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Nevidím nikoho. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, jak byly podány.

  Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia, to je pevně zařadit bod 15 návrhu pořadu schůze na úterý 6. 5. jako šestý bod, dále pevně zařadit bod 4 návrhu pořadu schůze a bod 5 návrhu pořadu schůze na středu 7. 5. jako první a druhý bod odpoledne, dále pevně zařadit bod 2 návrhu pořadu schůze na úterý 29. 4. po pevně zařazených bodech, to je jako bod 5, a pevně zařadit bod 17 návrhu pořadu schůze v úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

  O těchto návrzích z grémia bychom mohli hlasovat najednou, pakliže nemá nikdo žádnou námitku proti tomuto postupu. Ne.

  Zahajuji hlasování o těchto návrzích, tak, jak padly na grémiu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 176, proti nikdo. Návrh z grémia tedy byl přijat.

  Dále k pořadu schůze. Jako první - pan poslanec Kováčik chce zařadit nový bod Zpráva vlády o vývoji v kritickém stavu nezaměstnanosti a jejím řešení na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 6. Návrh byl přijat.

  Hlásí se někdo ke zpochybnění hlasování? Pan ministr kultury? Panu ministru kultury nefunguje hlasovací zařízení a ani některým poslancům. Prosím o námitku. Jestli by někdo z poslanců mohl vyjádřit námitku na mikrofon. Pane ministře, prosím, jestli můžete vyjádřit námitku. Děkuji.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vyjadřuji námitku z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. O této námitce dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování o námitce pana ministra kultury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 168, proti 2.

  Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu KSČM Kováčika o zařazení nového bodu Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 42.

  Zároveň byla otevřena znovu rozprava, protože vystoupil pan ministr. Pan předseda rozpočtového výboru má ještě jeden návrh, a já ho tedy prosím o jeho přečtení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Omlouvám se za mírnou komplikaci. To není rozprava, to je návrh pořadu schůze. Dovoluji si předložit návrh na zařazení pevného bodu, a to na dnes po pevně zařazených bodech. Jedná se o bod 81, projednání harmonogramu státního závěrečného účtu. Prosím o podporu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se ctěným kolegům a kolegyním, že jsem použil slovo rozprava. Ano, je to jenom návrh, nebyla to rozprava. Nicméně tento návrh eviduji. Děkuji panu předsedovi.

  Budeme dále hlasovat o druhém návrhu, o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska, který navrhuje, aby body 18 a 28, sněmovní tisk 124 a sněmovní tisk 115, byly pevně zařazeny zítra jako první dva body v odpoledním bloku jednání po obědě, jestli to mám dobře napsáno. Ano, asi mám, nikdo neprotestuje.

  Zahajuji hlasování o těchto dvou bodech a jejich pevném zařazení zítra jako první dva body po obědě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 34. Návrh byl přijat.

  Dále budeme hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu ANO pana poslance Faltýnka, který navrhuje bod číslo 6, sněmovní tisk 108, druhé čtení, zařadit na středu 30. 4. po pevně zařazených bodech, a bod číslo 9 pořadu schůze, sněmovní tisk 73, druhé čtení, zařadit pevně také na 30. 4. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 148, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Dále paní poslankyně Černochová navrhuje zařadit bod s názvem Stanovisko premiéra k situaci ve Vězeňské službě, a to pevně na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 71. Tento návrh byl zamítnut. ***

 • Poslanec Josef Vozdecký: Paní a pánové, jménem poslaneckého klubu ANO žádám o zařazení nového bodu, a to Návrhu na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Mikla. Tento bod navrhuji zařadit na dnešní odpoledne tak, aby volbu člena dozorčí rady mohla volební komise řádně připravit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému. O jeho návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 125, proti 4. Návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o celém návrhu 8. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

  Zahajuji tedy hlasování o návrhu pořadu schůze tak, jak byl předložen. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 15, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 172, proti 2. Návrh pořadu schůze byl schválen.

  Nyní se budeme zabývat schváleným pořadem schůze. Jako první bod je tu

  Prosím, aby tento návrh uvedl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, 4. dubna 2013 byla ministry zdravotnictví České republiky a Německa podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. V květnu 2013 pak byla tato smlouva předložena Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Bohužel z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny tento ratifikační proces nebyl dokončen a smlouva tak musela být Parlamentu předložena znovu.

  Vzhledem k tomu, že dotčené příhraniční regiony již delší dobu společně plánují detaily vzájemné součinnosti, je velmi žádoucí, aby tato smlouva vstoupila v platnost co nejdříve a fakticky tak přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mohla začít. Jediný výbor, kterému byla smlouva přikázána, a to zahraniční výbor, již smlouvu projednal a doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s její ratifikací. Proto po konzultaci s ministrem zdravotnictví navrhuji zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není žádná přihláška, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil pan navrhovatel, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Sklenák: Jak jsem avizoval, dovoluji si v podrobné rozpravě navrhnout zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu.

  Přistoupíme k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech o 30 dnů.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 16, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen, zkrátili jsme lhůtu pro projednání ve výborech o 30 dnů.

  Děkuji panu poslanci Sklenákovi. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovoluji si zdvořile upozornit jménem klubu ODS i TOP OP, že oba dva kluby vetují postup podle § 90.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji veto dvou poslaneckých klubů na projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, policie dva roky ve svých zprávách informovala o tom, že registr zbraní bude připraven v řádném termínu. Bohužel, zhruba před měsícem jsem obdržel dopis od projektového manažera, který registr zbraní měl připravit tak, jak zákon ukládal, o tom, že tento termín nebude dodržen. To je ten hlavní důvod, proč tu dnes předstupujeme s tímto návrhem a především v tomto modu pro jeho schválení. (V sále je hlučno.)

  Takže ještě jednou mi dovolte, vážený pane předsedající, abych z pověření uvedl návrh zákona, kterým se odloží účinnost novely zákona o zbraních s číslem 117/2013 Sb. Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo. Od roku 2012 je připravován policií republiky centrální registr zbraní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, já se omlouvám, pane ministře. My projednáváme návrh zákona o zbraních a já chci ctěnou Sněmovnu upozornit, že použiji všechny zbraně, které mi jednací řád dává k tomu, abychom ten bod řádně projednali. Prosím vás tedy o klid. Děkuji.

  Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající, za váš zásah.

  Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo, tak jak jsem říkal. V současnosti nemůže Policie České republiky garantovat spuštění plně funkčního registru zbraní k 1. červenci tohoto roku, kdy nabývá účinnosti zákon č. 170/2013 Sb. V dnešní situaci není ani možné zajistit před spuštěním vlastního registru klasické testování, abychom se nedočkali stejné situace, které jsme v minulosti byli svědky u registru motorových vozidel. Nefunkčnost centrálního registru zbraní by bez schválení předloženého návrhu zákona vedla k faktickému ochromení jakýchkoli podnikatelských aktivit v oblasti zbraní a střeliva. Vedle toho by nefunkční centrální registr zbraní způsobil též značný nárůst administrativní zátěže, právní nejistoty, případně by vedl též k bezpečnostním rizikům a ke vzniku škod, které by se následně mohly vymáhat na státu. Za jediné realistické řešení lze proto v současnosti považovat odložení uvedení centrálního registru zbraní do praxe. Toho je možno dosáhnout pouze tehdy, pokud nyní předkládaný vládní návrh nabude účinnosti nejpozději dne 1. července 2014.

  Na základě usnesení vlády si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o schválení návrhu zákona v prvém čtení - což tedy jsme slyšeli, že je vetováno.

  Závěrem považuji za vhodné poznamenat, že vládní návrh zákona odkládá nabytí účinnosti pouze v těch ustanoveních zákona č. 170/2013 Sb., které bezprostředně souvisejí pouze a jenom s registrem zbraní. Ostatní změny, které tato novela zákona o zbraních obsahuje, mohou však bezproblémově nabýt účinnosti k původně stanovenému datu. Mimo jiné tedy není odkladem spuštění centrálního registru zbraní ohrožena takzvaná amnestie na nelegálně držené zbraně ani prodloužení doby zbrojních průkazů na deset let nebo možnost výjimky na noční zaměřovací přístroje pro myslivce.

  Závěrem bych vás ještě chtěl upozornit a ujistit, že jsem požádal velmi důrazně policejního prezidenta pana plukovníka Tuhého, aby vyvodil personální odpovědnost u projektových manažerů, kteří selhali v této věci, a že budu velmi důsledně dbát na to, aby personální odpovědnost těchto lidí byla vyvozena, ať už se nám povede účinnost zákona posunout, či ne. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Milanu Chovanci. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Josef Zahradníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Příjemné dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté. Mým úkolem je přenést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 171, tedy k navržené novele zákona o zbraních.

  Vládní návrh zákona je obsahově velmi stručný. Jeho jediným cílem je odložit účinnost centrálního registru zbraní o jeden rok, jak již uvedl pan ministr. Důvodem posunutí spuštění registru zbraní je skutečnost, že v důsledku zpožďování prací na tomto projektu nebyl dostatečný čas na důkladné uživatelské testování a na dostatečné proškolení všech subjektů, které mohou a musí registr zpracovávat. Pokud by byl registr spuštěn v této nehotové a neotestované podobě v červenci tohoto roku, mohlo by dojít k jeho kolapsu, což by ochromilo činnost podnikatelů se zbraněmi. Zasaženi by byli rovněž zprostředkovatelé i držitelé zbraní.

  Rád bych podotkl, že ostatní změny tohoto zákona o zbraních, které mají nabýt účinnosti v červenci, mohou a mají nabýt účinnost tak, jak je naplánováno. Jedná se například o amnestii na nelegálně držené zbraně, prodloužení doby platnosti zbrojních průkazů nebo možnost výjimky na noční zaměřovače pro myslivce.

  Navrhovatelé navrhují Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Toto projednání v prvním čtení tedy bylo zavetováno. V důvodové zprávě jsou celkem podrobně popsány problémy a důvody, proč navrhovatel přistoupil k tomuto řešení.

  Tolik k mé zprávě. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Josefu Zahradníčkovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není, tak končím obecnou rozpravu. Byla podána námitka proti projednání tohoto tisku podle § 90 odst. 2, a proto zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto tisku, do které se hlásí pan navrhovatel, pan ministr Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Navrhuji tedy v podrobné rozpravě zkrátit dobu na projednání ve výborech na pět dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobrý den. Jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 navrhuji veto zkrácení lhůty projednávání mezi prvním a druhým čtením.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní poslankyně. Jménem dvou poslaneckých klubů vetujete? (Dále hovoří s poslankyní Černochovou mimo mikrofon.) Ano, děkuji. Jasně.

  Prosím, dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, členové vlády. Protože došlo k vetu v souladu s jednacím řádem, pak tedy navrhuji zkrácení lhůt na 30 dnů. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, eviduji tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže není nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat o návrzích na přikázání výboru k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Nemá. Zahájíme tedy hlasování o tomto návrhu.

  Zahajuji hlasování o tom, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 17. Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh tedy byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost.

  Nyní se ještě vypořádáme s návrhem na hlasování na zkrácení lhůty o 30 dnů pana poslance Klučky.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 18. Přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 2. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost a lhůta byla zkrácena o 30 dnů.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho programu je bod číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Tento návrh zákona má za cíl zajistit pouhou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012 ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Lhůta pro transpozici této směrnice uplynula již 14. února letošního roku. Návrh zákona je tedy předkládán se zpožděním, které bylo zapřičiněno jeho komplikovanou přípravou a nutností jeho zásadního přepracování v průběhu podzimu minulého roku. Vládou schválený návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

  Předmětem úpravy vládního návrhu zákona jsou v návaznosti na požadavky směrnice 2012/19/EU následující otázky: rozšíření rozsahu věcné působnosti právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, nová úprava některých definic, zavedení nového institutu pověřeného zástupce výrobce, rozšíření evidenčních povinností výrobců elektrozařízení, zjednodušení administrativní podoby seznamu výrobců elektrozařízení a celá řada dalších bodů.

  Vzhledem k tomu, že lhůta pro transpozici směrnice uplynula již 14. února, zahájila Evropská komise dne 31. března 2014 proti České republice řízení o porušení smlouvy ve věci včasného neprovedení této směrnice. Vzhledem k tomu, že návrh zákona přináší poměrně zásadní změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, nenavrhuje vláda, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Vzhledem ale k výše uvedenému, tedy k zahájení řízení o porušení smlouvy, si vás dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výboru o 30 dnů, tak aby mohlo dojít k projednání a schválení návrhu zákona nejpozději na následující červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, má zpravodajská zpráva bude stručná, protože pan ministr ve svém vystoupení prakticky zdůvodnil to, k čemu je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, určena.

  Bylo zde řečeno, že v současné době běží řízení o porušení smlouvy o přijetí této novely vůči naší republice, a proto je potřeba tento zákon co nejrychleji přijmout. Souhlasím s tím, že jde o minimalistickou úpravu zákona s tím, že hlubší úprava bude provedena později při přijetí nového zákona o odpadech. Doporučuji tedy tento návrh zákona postoupit do druhého čtení a také podporuji zkrácení lhůty o 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Neklovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Přihlášku pana poslance Zahradníka. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana je připravena podpořit v prvním čtení tento návrh, ale popravdě mám informace, že pro pozměňovací návrhy a pro druhé čtení se mi zdá lhůta 30 dnů krátká. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, zda by nemohl zvážit ponechání běžné legislativní lhůty tak, aby bylo možno připravit případné patřičné pozměňovací návrhy. My tedy s lhůtou 30 dnů souhlasit nebudeme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji. Budu reagovat na vystoupení pana kolegy Zahradníka. Myslím si, jak jsem říkal ve své zpravodajské zprávě, že jde opravdu o minimalistickou úpravu, že tam jde pouze o některé technické věci, a proto bych doporučil, abychom odhlasovali zkrácení projednávání o 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Neeviduji návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení tohoto zákona. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh kromě výboru pro životní prostředí? Jestliže nemá, přistoupíme k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro životní prostředí.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kde je proti?

  Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 142, proti žádný.

  Dále eviduji návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

  O tomto návrhu dávám hlasovat. Kdo je pro, aby byla lhůta zkrácena o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 20. Přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 16. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, určitě vás nepřekvapí, že chceme makat. Proto si dovoluji jménem poslaneckých klubů ODS i TOP 09 vetovat projednání podle režimu § 90.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že předcházející příspěvek pana kolegy poslance Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající, mně navodil úsměv na tváři. Protože nevím, co vyvolá takové makání jako změna pouhého jednoho slova v názvu technické novely. Ale pokud chceme makat, makejme. Tak.

  A já bych si vám dovolil jenom přednést návrh, o který ve skutečnosti jde. Cílem návrhu je technická úprava přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve skutečnosti jde o pouhou úpravu názvu Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kdy nově půjde o Správu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. To je ta zásadní změna pro makání. A vymezení její působnosti.

  Podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající znění přílohy uvádí původní název Správy CHKO Kokořínsko a správního obvodu a odkazuje na původní zřizovací výnos Ministerstva kultury, který bude po nabytí účinnosti nařízení vlády zrušen, je třeba tuto část přílohy novelizovat a upravit název správy nové chráněné krajinné oblasti, správní obvod a zřizovací právní předpis.

  Návrh novely byl vládě předložen současně s návrhem nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, který má nabýt účinnosti dne 1. září 2014 a jehož cílem je zajištění právní ochrany dosud nechráněného území na Dokesku a stávajícího chráněného území na Kokořínsku. Nyní existující CHKO Kokořínsko tak bude rozšířena o dokeskou část.

  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, schválila vláda 9. dubna letošního roku. Návrh nebyl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, neboť mu s ohledem na čistě technický charakter byla udělena výjimka, a to dopisem předsedy Legislativní rady vlády z 18. února. Z výše uvedeného důvodu se zároveň navrhuje, aby Poslanecká sněmovna projednala návrh již v prvním čtení - což v této chvíli je, jak se zdá, již irelevantní. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi a nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Michala Kučeru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část - Máchův kraj. Všichni, kdo toto území znáte, mi jistě musíte dát za pravdu, že to je území, které svou hodnotou a kvalitou nepochybně do chráněné krajinné soustavy v naší republice patří. Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

  My zde budeme schvalovat usnesení, kterým v příloze k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009, měníme název Chráněná krajinná oblast Kokořínsko na Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku... Pardon, pan poslanec Laudát se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom poznámku k panu ministrovi. Prosím, § 90 je skutečně pro naléhavé případy. Já nevím, co je tady tak naléhavého. Pak jste tady řekl, mám pocit, že by se to schválilo hned v prvém čtení. Tak proč je tam § 90, nevím. Vy jste veřejnosti před volbami říkali něco jiného, jak se bude všechno důkladně uvážlivě projednávat. A děláte opak. Ke všemu, k vládním návrhům, tady střílíte podle § 90, takže děláte přesný opak, jako ve spoustě dalších oblastí, než jste deklarovali. Tak prosím dodržujte to, co jste slibovali veřejnosti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále se o slovo přihlásil ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ve světle těchto nových zásadních události si vás dovolil požádat o zkrácení projednání ve výborech na 5 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to by bylo dobré učinit až v podrobné rozpravě. Dále se hlásí o slovo pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jménem dvou klubů, ODS a TOP 09, vetoval tento návrh na zkrácení projednání ve výborech na 5 dnů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Jestliže nikdo, končím obecnou rozpravu.

  Protože byla podána námitka proti § 90 odst. 2 i proti návrhu na zkrácení lhůty, ptám se, jestli se o závěrečné slovo hlásí pan předkladatel nebo pan zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych si tedy dovolil požádat o zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů. Děkuji. Doufám, že tentokrát již uspějeme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Třicet dnů. Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro životní prostředí.

  Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 21, přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný.

  Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. O tomto návrhu zahajuji hlasování.

  Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti,

  Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 182 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 4.

  Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

  Dalším bodem našeho programu je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu opakovat již řečené v souvislosti s prvním čtení tohoto návrhu zákona.

  Jeho smyslem je uvést do souladu naši právní úpravu se třemi směrnicemi: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, další směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/1993/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí rady 2004/68/SVV, a další směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení, a konečně i rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám projevů rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě než přikročíme k dalšímu projednávání, mám tady omluvy. Dnes od 15 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová. Dále se dnes od 17 hodin omlouvá paní ministryně Věra Jourová a od 18 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

  Návrh tohoto zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 45/1 až 3. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Jana Chvojku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní ministryně tu v zásadě řekla všechno za mě. Nicméně já některé věci zopakuji.

  Ano, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval dne 9. dubna tohoto roku. Zabýval se jím velmi podrobně. Na to, jak to vypadalo jako taková nevinná norma, bych skoro řekl až moc. Nicméně to nebylo ke škodě věci. Ústavněprávní výbor přijal k tomuto tisku usnesení s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, ve svém bodu dva usnesení. Doporučuje, aby k návrhu zákona přijala některé změny a doplňky. Paní ministryně je v zásadě všechny řekla. Kdybyste to nezachytili, máte je na svých lavicích. Za třetí pověřila předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny - ÚPV. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, to znamená mě, abych na schůzi Sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru, a též usnesením v bodě pět mě zmocnil, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušně legislativně technické úpravy.

  Paní ministryně nezmínila jednu věc. Já bych ji zde jenom osvětlil. V pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru je zakotveno to, že lichva snad bude, pokud to projde ve třetím čtení, v trestní odpovědnosti právnických osob posuzována jako delikt, který může spáchat právnická osoba. Víte, že jsme někdy před měsícem a půl toto na tomto místě řešili ve formě prvního čtení, kde to bylo jako samostatný návrh. To neprošlo. Bylo zde přislíbeno, že pokud se to bude projednávat v tomto tisku na půdě ÚPV, že to projde. Ano, na můj návrh to prošlo, takže opakuji: lichva by měla být deliktem, za který by měla být trestně odpovědná právnická osoba. A já bych za to chtěl všem členům výboru poděkovat a chtěl bych poděkovat i paní ministryni za to, že tento můj návrh podpořila. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji poslanci Janu Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásí-li se nikdo, končím podrobnou rozpravu. Ptám se paní ministryně, případně pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho programu je Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky. (Poslanec Adámek upozorňuje, že se hlásil do rozpravy.) Omlouvám se panu poslanci. Poprosím tedy paní ministryni i pana zpravodaje, aby se vrátili zpátky ke stolku. Omlouvám se. Přehlédl jsem pana poslance. Nehlásil se dostatečně agresivně. Přihlásil se do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, otevírám podrobnou rozpravu. Máte slovo.

 • Poslanec František Adámek: Děkuji. Omlouvám se též, že jsem byl tak opatrný. To bude asi tím, že nejsem zas tak zkušený. Nicméně rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 689. Chtěl bych říct, že podrobné zdůvodnění je v pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy - agresivně či neagresivně. Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pochopení.

  A teď už se opravdu budeme zabývat bodem

  Tento sněmovní dokument uvede zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava, kterého prosím, aby se ujal slova a současně přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Rozpočtový výbor na svém zasedání ze dne 9. dubna 2014 přijal usnesení č. 63 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Jak pan místopředseda vzpomenul, ten tisk byste jistě měli mít, takže já nebudu celé usnesení předčítat, pouze část.

  Po zpravodajské zprávě předsedy výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení, a to, že Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Nyní následují jednotlivé termíny, kdy výbory mají projednat přikázané kapitoly, kdy výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru, rozpočtový výbor kdy projedná za účasti zpravodajů a kdy Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu na schůzi od 10. 6. 2014.

  Za druhé přikazuje k projednání vládní návrh státního závěrečného účtu na rok 2013 včetně souhrnu kapitol rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 kontrolnímu výboru a kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2013 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny. Teď jsou zde vyjmenovány jednotlivé výbory, které mají přikázány jednotlivé kapitoly.

  Závěrem doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 do návrhu pořadu červnové schůze Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje poslance Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také nyní učinil.

  Takže pane místopředsedo, měl byste nechat hlasovat o tomto usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych strašně rád, ale ještě předtím absolvujeme všeobecnou a podrobnou rozpravu o tomto návrhu. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže ne, končím všeobecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu a prosím o závěrečné slovo a návrh na usnesení pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče, vaše závěrečné slovo a návrh na hlasování.

 • Poslanec Václav Votava: Závěrečné slovo nemám, nicméně můžeme hlasovat o usnesení tak, jak jsem je navrhl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 23. Přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 byl schválen. Děkuji panu poslanci Votavovi.

 • Poslanec Václav Votava: Také děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále se budeme věnovat bodu číslo

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník, kterého nevidím. (Čeká se chviličku na nepřítomného poslance.) Á, pan poslanec již přibíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, moc se omlouvám za tento renonc, ke kterému dojde maximálně jednou za deset let.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na odvolání jednoho člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Návrh podal poslanecký klub hnutí ANO a byl podán z toho důvodu, že uvedený člen dozorčí rady pan Jiří Mikl nebyl poslancem, jeho mandát tedy automaticky nezanikl a trval by až do roku 2015. Z politické dohody vzešel zájem navolit tuto dozorčí radu kompletně celou jako novou, a proto bylo navrženo realizovat odvolání tohoto jednoho člena dnes Poslaneckou sněmovnou. Za volební komisi navrhujeme - je to relativně standardní postup - provést odvolání veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím pana předsedu o závěrečné slovo a návrh na usnesení.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Více k tomuto bodu nemám co říct a prosím tedy - návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává z funkce člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Mikla." Prosím, pane předsedo, abyste vyhlásil hlasování k tomuto bodu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování k tomuto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 109, proti 2. Návrh byl přijat.

  Děkuji panu předsedovi volební komise a konstatuji, že jsme tento návrh schválili.

 • Poslanec Martin Kolovratník: I já děkuji a ještě jednou se omlouvám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v našem jednání podle schváleného pořadu schůze, a to je v bloku druhých čtení. Dalším bodem programu je tedy bod

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Daniel Herman. Ještě než se ujme slova, požádal bych pana poslance Jiřího Pospíšila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Nyní žádám pana ministra, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi krátce připomenout důvody, proč vláda předložila Poslanecké sněmovně tento návrh. Jak jsem zde již uvedl ve svém vystoupení v prvním čtení, cílem je výhradně transpozice dvou autorskoprávních směrnic Evropské unie. Jde o směrnici novelizující směrnici o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a dále o směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.

  Pokud jde o vlastní obsah novely, prodlužuje se doba ochrany práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let, tak aby hudebníci a zpěváci mohli mít užitek ze svých raných nahrávek i v pozdním věku, a stejně se prodlužují práva nahrávacím společnostem, které budou muset těmto umělcům poskytovat dodatečné odměny získané z užití nahrávek během prodloužené doby ochrany. Doba ochrany práv u hudebních děl s textem neskončí dříve než za 70 let od smrti posledního z autorů. V oblasti tzv. osiřelých děl a osiřelých zvukových záznamů, tj. dosud chráněných děl nebo záznamů, jejichž autor či jiný nositel práv není znám nebo je nedohledatelný, se zavádí výjimka z výlučných autorských práv ve prospěch kulturních a vzdělávacích institucí a veřejnoprávních vysílatelů, kteří budou moci při splnění daných podmínek tato díla digitalizovat a zpřístupňovat na internetu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru kultury Danielu Hermanovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 70/1. Nyní žádám pana zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Pospíšila, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stručnou zpravodajskou zprávu. Obsah novely již zmínil ve svém úvodním slově pan ministr kultury. Já tedy pouze zdůrazním a podtrhnu, že se jedná opravdu o čistě transpoziční novelu, a tomu také odpovídala debata na příslušném výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jinými slovy, již během samotné debaty se ukázalo, že minimálně z řad odborné veřejnosti, ale i z řad některých členů výboru je zde snaha upravovat autorské právo v rozsáhlejší podobě, v rozsáhlejší verzi, nicméně právě na základě příslibu Ministerstva kultury, že bude v nejbližší době v řádech měsíců předložena komplexnější novela tohoto zákona, výbor neprojednával jednotlivé návrhy, resp. ony nebyly nakonec ani předloženy. Proto také usnesení, které vám nyní přečtu, víceméně je velmi jednoduché.

  Usnesení příslušného výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. autorský zákon. Jinými slovy, výbor doporučuje přijmout návrh v té podobě, jak jej předložila vláda, bez toho, že by v usnesení byla nějaká upravující ustanovení či upravující či doplňující změny. Právě, jak už jsem řekl, důvod, proč výbor velmi rychle, stručně projednal pouze text vládní předlohy, je takový, že se Ministerstvo kultury zavázalo k předložení vlastního, rozsáhlejšího novelizovaného textu autorského zákona.

  Tolik tedy zpráva zpravodaje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní poslankyně Zelienková.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Do sněmovního systému jsem nechala vložit pozměňovací návrh označený jako 680, ke kterému se tímto hlásím. Nyní si dovolím vám jej několika větami stručně představit.

  Pozměňovací návrh obsahuje čtyři body. Jeho cílem je aspoň trochu narovnat poměry mezi kolektivními správci a poplatníky. Kolektivní správci, jako je OSA, Integram a další, uplatňují kolektivní ochranu autorských a zejména majetkových práv. Pod tím si můžeme z větší části představit výběr poplatků za užití autorských děl neboli odměn. Přitom lze pozorovat významnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi kolektivních správců a uživatelů předmětu ochrany, tedy to, že kolektivní správci mají více práv než uživatelé a naopak uživatelé, tedy plátci těchto poplatků, jako jsou hotely, prodejny, ordinace podobně, mají vůči kolektivním správcům jenom povinnosti. Provozovatel hotelu, penzionu, restaurace nebo jakékoliv provozovny, ve které je umístěna televize nebo rádio, má ze zákona povinnost platit kolektivním správcům poplatky za možnost veřejného šíření autorských děl. Ačkoliv se nám to může zdát podivné, tak poplatky kolektivním správcům musí být z provozoven odváděny z každého rádia a každé televize.

  Pokud máte hotel s 20 pokoji a máte na pokojích televize, tak z každé televize musíte kolektivním správcům platit poplatek za veřejné šíření díla. Jde o jeden z příkladů, že se právo a logika nemusí vždy potkávat. Většina právních oblastí nepovažuje hotelový pokoj za veřejné místo. Například trestní právo jej považuje za soukromý prostor. Pokud chce policie vykonat prohlídku obsazeného hotelového pokoje, tak k tomu podle § 83 trestního řádu potřebuje buď souhlas osoby, která je v pokoji ubytována, nebo povolení k domovní prohlídce vydané soudem.

  Velmi pěkně a logicky tuto věc projudikoval Ústavní soud v nálezu 219/2010. Problematice definice veřejného místa se ostatně Ústavní soud i oba naše nejvyšší soudy ve své judikatuře věnovaly v minulosti velmi důkladně. Nejprojednávanější je v tomto ohledu judikatura ve vztahu k trestnému činu výtržnictví. Za ten se považuje mimo jiné i sex na veřejnosti nebo veřejně přístupném místě. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu však jasně vyplývá, že se nemůže dopustit výtržnosti, pokud provádí sex v hotelovém pokoji, protože ten veřejným místem není. Tato logika však neplatí v případě autorského práva. Ve sporu SGAE versus Rafael Hotels SA C306/05 totiž Evropský soudní dvůr judikoval, že ačkoliv hotelový pokoj není veřejným místem, tak pokud si host na pokoji pustí televizi, jde o veřejné šíření autorského díla. Odtud tedy pramení povinnost platit z každé televize a každého rádia v provozovně.

  Zákon je však bohužel nastaven tak, že kolektivní správci si mohou diktovat ceny a jejich nárůst nemusí ani nikomu zdůvodňovat. V zákoně je pouze jediná hranice, kterou nemohou překročit. Ta je stanovena tak, že součet poplatků hrazených kolektivním správcům nesmí překročit 50 % koncesionářských poplatků placených z televizí a rádia na konto České televize a Českého rozhlasu a jejichž výši určuje zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Jinak můžeme v praxi vidět situaci, kdy jednotlivé správcovské svazy si stanoví cenu nebo si ji meziročně zvýší a nehodlají o tom nijak diskutovat. Jde tedy o jednostranný diktát oligopolu vybaveného neuvěřitelnými zákonnými pravomocemi. Kolektivní správci mají v určitém ohledu dokonce silnější nástroje než finanční úřady. Berňák vám totiž musí každé své rozhodnutí řádně zdůvodnit. Každé jeho rozhodnutí můžete soudně napadnout správní žalobou, a dokonce ani úrok, dříve penále, který vám může finanční úřad vyměřit, je menší než sankce, která vám hrozí, pokud neplatíte, tak jak chtějí kolektivní správci. Ti totiž mají nástroj v podobě žaloby o vydání bezdůvodného obohacení, na jehož základě jim podle platného autorského zákona soud přizná automaticky dvojnásobek obvyklé odměny. Proto si kolektivní správci mohou diktovat a nemusí v podstatě ani nic zdůvodňovat.

  Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je aspoň trochu vyrovnat postavení plátců a výběrčích v tomto systému. Předně je zde návrh, který by uzákonil, že při výpočtu výše poplatků se kromě jiného přihlíží i k obsazenosti pokojů. Jistě uznáte, že je to zcela logické. V pokoji, v němž nikdo není, nemůže docházet k veřejnému šíření autorského díla. Dlouho to uznávali i kolektivní správci a příslušné smlouvy o úhradě poplatků s hotely, lázněmi apod. dříve obsahovaly klauzule zohledňující obsazenost. V posledních letech však kolektivní správci odmítají do smluv tato ustanovení používat s odkazem na to, že v zákoně není tato možnost výslovně uvedena. Před chvílí citovaný rozsudek Soudního dvora C306/05 se mj. vyjadřuje i k obsazenosti a vlivu tohoto aspektu na výši vybíraného autorského poplatku. Uvádí, že pouhé fyzické umístění takového přístroje v pokoji nepředstavuje bez dalšího sdělování veřejnosti poskytování signálu klientům ubytovaným v pokoji, avšak představuje sdělování veřejnosti. Jinými slovy, pouze ubytovaný klient má možnost využívat sdílení signálu a sledovat tak autorská díla.

  Na žádost provozovatelů hotelů, penzionů, lázní a dalších ubytovacích zařízení tedy předkládám návrh, aby zákon byl o tuto úpravu doplněn. Současně s tím vám předkládám návrh, který by jednostranný diktát kolektivních správců při jednání o smlouvách o úhradě poplatků přeměnil na normální jednání dvou suverénních smluvních stran. Jde o to, aby poplatník nebyl nucen urychleně podepsat cokoliv, co je mu předloženo pod hrozbou žaloby o vydání bezdůvodného obohacení s rizikem sankce v podobě dvojnásobné sazby, úhrady soudních výloh a povinnosti zdržet se užívání děl, což v tomto případě znamená nepoužívat rozhlasové a televizní přijímače. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zelienkové a jistě se ještě přihlásí do podrobné rozpravy, protože jsme v rozpravě obecné. Takže ji požádám, aby to poté zopakovala v podrobné rozpravě.

  Ptám se tedy, kdo další do obecné rozpravy? Prosím, pane kolego, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Já bych podpořil úsilí paní kolegyně, protože vidím kolegu Hovorku, který se usmívá. My jsme totiž tady bojovali a vybojovali změnu autorského zákona, jestli si matně vzpomínám, v roce 2003 nebo 2004, tato změna platila asi dva roky, ale po velkém úsilí autorských svazů se to vrátilo do starých kolejí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Seďovi za jeho připomínku. Kdo dál v obecné rozpravě? Prosím, pan kolega Polčák. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Vážený pane předsedající, je třeba říci, že paní poslankyně zde předložila poměrně zevrubnou analýzu autorského práva, která zasahovala i do oblasti práva trestního. Ne se všemi tvrzeními bohužel lze úplně souhlasit. Ale tomu já se věnovat nechci.

  K tomu, co zejména řekl pan poslanec Seďa. Je třeba říci, že novela autorského zákona, která byla přijata v roce, tuším, 2005, tak následně na ni skutečně doplatily všechny subjekty, které byly povinny platit tyto odměny. Protože byla shledána za neevropskou, byla následně zrušena. Všechny subjekty, které se odvolávaly na český zákon, musely platit dvojnásobek těch odměn podle evropského práva. Já bych poprosil, protože ta situace je mimořádně složitá i podle evropského práva, aby takto zásadní pozměňující návrh, jeho analýzu provedlo Ministerstvo kultury. Já si myslím, že není možné, aby byl autorský zákon v této věci novelizován, aniž by se jím zabýval příslušný výbor, protože nám to tedy jakožto pozměňující návrh...

  Paní poslankyně, já to tímto nechci shazovat, ale myslím si, že je opravdu vhodné, aby to prošlo debatou příslušného výboru. A za druhé, abychom k tomu měli jasný rozbor Ministerstva kultury, protože už minimálně jednou se Sněmovna v předchozích období v této věci hodně spletla. A doplatily na to ty osoby, pro jejichž dobrodiní to mělo být přijato. Opakuji, je to věc, která je regulována i evropskými směrnicemi a nařízeními, a je důležité, aby tato věc byla prošetřena, zda je v souladu s evropským právem. Já jinak úsilí paní poslankyně Zelienkové vítám, nicméně je opravdu důležité takový zásadní návrh přednést i na výboru. A jestli se tím výbor odmítl zabývat, tak předpokládám, že k tomu měl nějaký důvod, protože novela, která je předkládána Ministerstvem kultury, je novela transpoziční. Měla být pouze novelou toho, co obsahuje evropské právo. Pokud tedy ministerstvo připravuje nějakou další, komplexní novelu autorského zákona, tak tam si myslím, že je přesně to místo, kde by se se všemi zainteresovanými subjekty, ať jsou to uživatelé na jedné straně, nebo kolektivní správci na druhé straně, aby se tato úprava projednala a nebyla vržena do legislativního procesu až takhle v druhém čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Ještě se ptám, jestli to navrhujete formálně pro projednání výboru, jako procedurální návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Ne, já si myslím, že to je jen prohlášení nebo stanovisko pro Ministerstvo kultury, protože právě pan ministr by měl říci, co s tímto, protože s tím byl deklarován návrh, že má být původně projednáván v devadesátce, to znamená absolutně bez možnosti výboru se tady této záležitosti se věnovat. Nakonec proběhl standardní parlamentní proces v Poslanecké sněmovně tím, že se i výbor mohl k té věci vyjádřit, ale ta norma byla od začátku považována za transpoziční. Pokud se z ní stane jaksi jiná norma, která má za cíl i regulovat to, co není předmětem evropských směrnic, tak si myslím, že by se k tomu mělo vyjádřit Ministerstvo kultury. Ale nenavrhuji, aby se to vrátilo do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen že to byla vaše poznámka. Pan zpravodaj se přihlásil do obecné rozpravy.

 • Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Já mám jednu poznámku ad margo toho, co říkal pak kolega poslanec Polčák. Výbor se neodmítl zabývat tímto případným pozměňovacím návrhem. Žádný pozměňovací návrh na výbor nebyl předložen. To je potřeba korektně říci s tím, že ta debata, která tam proběhla, víceméně krystalizovala v rovině: jedná se o transpoziční novelu, nebudeme se bavit o případných dalších možných změnách autorského zákona, tyto další změny nám Ministerstvo kultury, zastoupené náměstkyní, předloží v případné další novele, která by zde měla být v řádech měsíců. Je korektní to takto upřesnit. Možná že své úvodní slovo jsem špatně řekl, že tam jiné pozměňovací návrhy nebyly navrženy. Ta filozofie debaty byla: toto je transpoziční novela, která měla být původně ostatně přijímána v devadesátkovém režimu.

  Také bych se ostatně přikláněl k tomu, abychom zachovali jakýsi konsenzus toho, že zde projednáváme něco, co musíme přijmout ve vztahu k našim závazkům plynoucím ze členství v Evropské unii. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní eviduji dvě přihlášky. S přednostním právem pan ministr Herman a poté pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem řekl, vážené kolegyně a kolegové, Ministerstvo kultury připravuje komplexní novelu autorského zákona, kam samozřejmě zapracujeme věci, které byly předloženy, a setkáme se s těmi, kterých se ty věci týkají. Ale vzhledem k tomu, že se v předloženém textu jedná o transpoziční novelu, tak jak to už zde zaznělo, tak bych se přimlouval za to, aby s předloženým vládním návrhem byl vysloven souhlas tak, jak zde zazněl, a ty věci, které byly doplněny potom v té další novele, kterou Ministerstvo kultury připravuje, by byly zohledněny po odborné diskusi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě ty argumenty, které tady přednesla paní kolegyně poslankyně, znám. Ty tady byly předneseny skutečně v období 2002 až 2006. Znám i ty předmětné judikáty soudu. Ovšem pravda je taková, že skutečně existoval obrovský tlak od kolektivních správců a zřejmě i nějaké dopisy následovaly směrem k Evropské komisi a Evropská komise poté, co zákon byl schválen, zaslala dopisy na Ministerstvo kultury. A ty dopisy se týkaly právě problému kompatibility s evropským právem. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Žádný návrh v obecné rozpravě nepadl. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Prosím paní poslankyni Zelenkovou, která se rozhodla, že nám předloží návrh, který odůvodnila v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Tak já bych ještě v podrobné rozpravě chtěla předložit pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 70. Pozměňovací návrh je označen jako 680.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra. Nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. Není ani žádný návrh na hlasování, a proto končím druhé čtení tisku číslo 70.

  Pokračovat budeme návrhem pod sněmovním tiskem 23. Jedná se o

  Opakuji, že jsme ve druhém čtení, a pana poslance Stanislava Polčáka žádám, aby za navrhovatele uvedený návrh přednesl. Zároveň, než se ujme slova pan poslanec Polčák, požádám pana poslance Chvojku, zpravodaje ústavněprávního výboru, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Pokud jde o tento předložený tisk, v rámci toho, že jsme ve druhém čtení, bych rád pouze poukázal na to, že - nevím zcela, jak je organizována práce Sněmovny, neboť se tímto projednávaným tiskem zabýval i kontrolní výbor, a pokud vím, tento výbor má tento tisk zařazen na projednávání zítra, což znesnadňuje roli moji jako předkladatele, neboť pokud by tento výbor chtěl k tomu tisku přijmout jakékoli usnesení, což vím, že má snad v úmyslu, tak bude již po druhém čtení. Jak se s touto situací vypořádat? Jedině snad tak, že požádat o přerušení projednávání tohoto bodu tak, aby bylo umožněno kontrolnímu výboru - jeho práci také neorganizuji, takže nevím, jak je organizována -, aby se k této věci vyjádřil na zítřejší schůzi.

  Já jako zástupce předkladatelů bych chtěl vyhovět, resp. vyjít vstříc tomuto výboru, aby svoji práci mohl dokončit, takže bych možná tento návrh rád uplatnil, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a tento bod byl pevně zařazen na středu, myslím, že po tom jednání výboru, po pevně zařazených bodech. Ale byl bych rád, kdyby se k tomu samozřejmě vyjádřil i zástupce kontrolního výboru, resp. zpravodaj kontrolního výboru pan kolega poslanec Stupčuk.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože padl procedurální návrh, tak mi dovolte, abych trochu předběhl dobu a konstatoval, že tento návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a kontrolnímu výboru. Ústavněprávní výbor doručil usnesení jako sněmovní tisk 23/3. Výbor dále předložil záznam z jednání, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 23/2, a kontrolní výbor zatím usnesení nepředložil. Proto jsem také žádal jenom kolegu Chvojku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ptám se předsedy kontrolního výboru nebo zpravodaje, aby řekl své stanovisko, aby Sněmovna mohla poté bez rozpravy hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Polčáka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my jsme skutečně tento návrh projednávali. Vyžádali jsme si od Ministerstva spravedlnosti ještě nějaké podkladové informace, které nám doposud dodány nebyly, s tím, že projednávání tohoto tisku tedy bylo přerušeno do zítřka. Z tohoto důvodu se ztotožňuji s návrhem předkladatele a dovolil bych si taktéž požádat o to, aby byl tento tisk přerušen, tak aby bylo umožněno, aby i kontrolní výbor zaujal svým usnesením postoj k návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Kořenkovi za jeho stanovisko. Ještě předseda kontrolního výboru pan kolega Koníček se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já nemám nic proti přerušení, ale abychom se nedostali do legislativní pasti jednacího řádu, protože ráno přijme výbor nějaké usnesení a pak je 24 hodin po přijetí. Takže aby to zítra mohlo být projednáno, tak vlastně bychom zase neměli přijmout žádné usnesení, takže potom by nebránilo nic projednávání dnes v tom druhém čtení, protože nemám avizované žádné pozměňovací návrhy v kontrolním výboru. Takže pokud bychom přerušili jenom do zítřka a my přijali usnesení, ať jakékoli, tak zítra bychom to nemohli projednávat. Nechávám to vašemu rozvážení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to bude poměrně jednoduché. Já vám navrhuji, abychom vyhověli zástupci navrhovatelů poslanci Stanislavu Polčákovi na přerušení s tím, že o zařazení bodu se rozhodneme až v úterý 6. května, což je asi nejsnazší. Proto máme vyhrazenou onu půlhodinu na začátku schůze Poslanecké sněmovny, protože nebudu předjímat ani takový, ani onaký výsledek jednání výboru. Takže to je můj návrh, pokud to přerušení nezpochybňuje navrhovatel. Tak prosím, pan poslanec Stanislav Polčák.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, já vnímám vaši snahu přispět k řešení této situace, ale chci říct, že já jsem ji nezavinil. Skutečně nerozumím tomu, co vedlo kontrolní výbor k tomu, že se nevyjádřil ve lhůtě, která je daná. Pan předseda Koníček řekl, že nemá avizovaný žádný pozměňovací návrh. Já to samozřejmě nevím, nicméně bych považoval za standardnější, kdyby se výbor vyjádřil ve lhůtách, které jsou uvedeny, stejně jako to učinil ústavněprávní výbor. Nechci to nějak sáhodlouze kritizovat, nechci to ani komplikovat, proto bych možná doporučil, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příštího týdne a tento tisk byl zařazen jako pevně zařazený bod na příští týden v úterý po již pevně zařazených bodech, pokud takové jsou, nemám to teď z hlavy vymyšleno. To znamená, přerušit to do příštího úterý a tento tisk zařadit jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění návrhu. O tom můžeme hlasovat bez rozpravy. Já vás ovšem všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom mohli zjistit přesný počet ve Sněmovně. Ještě zagonguji, abych pozval kolegy z předsálí, a jakmile se ustálí počet přítomných poslanců rozhodneme v hlasování o procedurálním návrhu Stanislava Polčáka na přerušení bodu číslo 7, tisk 23, do úterý 6. května po pevně zařazených bodech.

  Myslím, že jsou přítomni všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, které jsem zahájil. Je to hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 142 poslanců pro 136, proti 1. Návrh byl přijat, bod číslo 7 jsme přerušili.

  Budeme pokračovat, a to bodem číslo 8, kterým je

  ***

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká změny Ústavy a zejména kompetencí a postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v českém ústavním systému, a na to navazující normu zákona, která předložena byla, nicméně Sněmovnou byla vrácena, a následně tedy předpokládám, že bude debata i o té zákonné normě, která by měla potom vzejít z ústavního textu.

  Je důležité říci, že projednávaný sněmovní tisk byl v zásadě recepcí toho, co již Sněmovna schválila v minulém období, co bylo přijato širokým politickým konsensem, nicméně takto předložený tisk byl v rámci projednávání dvou výborů poměrně radikálně přepracován a pozměněn.

  Já chci na začátku své řeči říci, že pro mě jsou pozměňovací návrhy, které přijaly oba výbory, v zásadě akceptovatelné, s jistou výhradou u výboru ústavněprávního, který přijal pozměňující návrh, který je trochu odlišný od pozměňujícího návrhu přijatého v kontrolním výboru. Liší se v tom, že může obsahovat poměrně zásadní interpretační nejasnost, která by nastala už na úrovni Ústavy, neboť říká - a v tomto bych si dovolil v zásadě citovat -, že se bude kontrolovat ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu výkon vlastnických práv, která má stát, resp. územně samosprávné celky, v obchodních společnostech, podnicích. Je otázkou, jestli takto zvolená formulace je nejšťastnější a zdali dopadá i na všechny další subjekty, což jsou například Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, které v původním návrhu jsou vypočítány jako ty, které kontrolovány býti mohou. Z tohoto ústavního vymezení si myslím, že je minimálně ústavně sporné, zdali budou ve stejném rozsahu kontrolovány například společnosti vlastněné obcemi, neboť může tato interpretace dávat za odpověď na tuto otázku, jakou kontrolu tedy bude Nejvyšší kontrolní úřad provádět, tak tato interpretace může svádět k tomu, že se bude kontrolovat, jak stát vykonává, resp. územně samosprávný celek, tato vlastnická práva.

  Nerozumím tomu, proč není v usnesení ústavněprávního výboru prostě napsáno, že se kontrolují tyto subjekty, proč je tam vazba nebo proč je tam formulace "výkon vlastnických práv". Já jsem tuto otázku konzultoval i s několika odborníky, kolegy na ústavní právo, a zejména na správní právo, a skutečně tato nejasnost zde je. Minimálně je tedy třeba ze strany těch, kteří prosadili toto usnesení, aby je odůvodnili a obhájili v tom, že dopadá podle jejich názoru i na postavení České televize a dalších subjektů, které, myslím si, by měly být pod tou kontrolou, a dále, jak je to myšleno s tou kontrolou v subjektech, v nichž má stát, resp. územně samosprávné celky, podíl.

  Dále chci upozornit na to, že by v rámci takto přijaté ústavní novely mělo být už i při jejím přijímání zřejmé, kam ta hranice bude sahat na zákonné úrovni, protože v zákoně, který já jsem předkládal, hranice byla stanovena většinovým podílem nad 50 %. Nyní to nevíme. Bude to jaká hranice? Bude to hranice menší? Jsou okolní státy, které tu hranici mají menší, ale měli bychom vědět, co bude zákonnou změnou, která se bude opírat o tento ústavní text.

  V neposlední řadě chci požádat kolegy především ze sociální demokracie a pana premiéra, aby dali jistou záruku a garanci, že tato rozšířená kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu bude akceptována Senátem, protože minulá úprava, která naopak omezovala, pokud jde o práva obcí právě kontrolu na zákonnost, tak tato ústavní novela, jak byla mnou předložena, je zatím odmítnuta a je předkládán pozměňující návrh, který zahrnuje u obcí a měst plnou kontrolu. Takže já prosím kolegy ze sociální demokracie a pana premiéra Sobotku osobně, aby dali garanci, že pokud Sněmovna schválí takhle přísnou novelu Ústavy, že takto přísná novela Ústavy projde v Senátu, abychom se opět nedočkali stejné blamáže, jako tomu bylo v předminulém roce, kdy byla Ústava schválena v Poslanecké sněmovně, ale v Senátu neprošla. Takže já se skutečně ptám představitelů sociální demokracie, kteří mají většinu v Senátu, zda jsou schopni takovou garanci dát. Namísto toho, aby byl hledán konsensus mezi dvěma komorami, tak jsme byli svědky debaty, kterou vedli poslanci a senátoři, a jako by se vůbec neposlouchali. Senátoři jasně říkali na jednání ústavněprávního výboru, že nejsou pro už předložený text, který byl pro obce příznivější než to, co je teď navrhováno v přijatých usneseních jak kontrolního výboru, tak ústavněprávního výboru.

  Zároveň chci říci, že mě překvapilo i to, jak v té věci byla činná - resp. nečinná - paní ministryně Jourová. Paní ministryně Jourová zde v prvním čtení řekla, a já si to dovolím citovat, protože si myslím, že to je poměrně signifikantní: "Za klub ANO bych chtěla říci, že my souhlasíme s principem posílení kompetencí NKÚ a že předpokládáme, že během legislativního procesu bude prostor k tomu, abychom otevřeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotkli jejich ústavního práva na samosprávné hospodaření s majetkem, a dále potom kontroly obchodních společností s veřejnou majetkovou účastí tak, abychom se opět nedotkli jejich možnosti vůbec operovat na trhu." Nic z toho předloženo nebylo a je předkládán pravý opak.

  Takže já nejenže se ptám pana premiéra Sobotky, jestli dává tuto garanci za Senát, ale ptám se paní ministryně Jourové, co dělala po celou dobu vyjednávání v rámci prodloužené doby legislativního procesu, protože to, co je předkládáno, je opačné. Je to rozšíření toho, co se týká obcí a měst, to znamená plná kontrola.

  Já proti tomu nejsem. Já jsem to říkal už několikrát veřejně, ale chtěl jsem vyhovět volání ze Senátu. Senát je v této věci nepřehlasovatelný. Senátoři nejsou hloupí lidé a dobře vědí, že pokud si to neprosadí do Ústavy, tak na zákon už se spolehnout nemohou, protože pokud jde o zákon, může Poslanecká sněmovna přehlasovat jejich veto a bude určitě vypadat podle její vůle. Senátoři to moc dobře vědí a budou chtít a budou požadovat garance do ústavního textu. Ostatně o nich hovořila i paní ministryně, ale žádný pozměňující návrh tohoto typu předložen nebyl a naopak byly schváleny texty zcela opačné.

  Já se domnívám, že všechno může být vlastně jenom hra. Hra na to, jak se bude rozšiřovat kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, ale naopak, žádné kompetence se nerozšíří a v různých obchodních společnostech, které jsou pod vlivem nové vlády, nových ministrů, anebo i územně samosprávných celků, se bude krást dál.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů a žádám jednotlivé zpravodaje, aby se vyjádřili. Nejdříve pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor dostal tento materiál k projednání a projednával ho opakovaně. Při prvém projednávání ho přerušil, to bylo dne 11. 3. 2014, a následně si ho vzal opět na jednání a bylo to na dalším zasedání dne 23. 4. 2014, kdy byl schválen i jeden z pozměňovacích návrhů, tedy ten návrh, který vzešel z ústavněprávního výboru a ke kterému se za chvilku dostaneme.

  Při debatě, jak už při tom přerušení v březnu, tak i v dubnu, se řešila zásadní otázka, jak by mělo být koncipováno toto ustanovení a vymezeny pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Jestli tím, že tam bude vyjmenováno, kdo koho bude kontrolovat, anebo co a podle jakých kritérií. Nakonec převážilo mínění, že lepší je vymezit nějakým způsobem, co se bude kontrolovat podle určitých kritérií, a podle toho byl koncipován návrh, který tam byl předložen. V obdobné filozofii byl potom následně, to bylo vlastně i předtím, podán pozměňovací návrh a projednán v kontrolním výboru a k tomu se potom vyjádří kolega Stupčuk.

  Takže dneska tady máme dva návrhy a z reakcí, které posléze došly, se ukazuje, že větší podporu má návrh, který byl schválen v kontrolním výboru, byl odsouhlasen a podpořen i Rekonstrukcí státu, protože to je to, co oni chtějí, a lépe se o něm vyjádřil i samotný Nejvyšší kontrolní úřad. Bude to potom na nás, jak dále budeme pokračovat. Stav je takový, že zde máme dva podobné návrhy, přičemž jeden má větší podporu těch, kterých se to týká. A to je asi v této chvíli z mé strany všechno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní žádám pana poslance Pavla Blažka, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo, nebo spíše děkuji za větu. Výbor projednávání tohoto bodu přerušil. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Štěpán Stupčuk za výbor kontrolní. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se předmětným návrhem novely Ústavy zabýval na své 4. schůzi dne 27. února 2014 s tím, že na této schůzi kontrolního výboru byl mnou načten pozměňovací návrh a kontrolní výbor jej přijal a ve znění tohoto pozměňovacího návrhu označeného jako 43/3 tohoto tisku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby takto schválila návrh, který je dnes předmětem projednávání.

  Já bych chtěl ještě říci k tomuto pozměňovacímu návrhu, proč vznikl. Pozměňovací návrh vznikl proto, aby byla vyslyšena volání, která volala po tom, aby potenciálně předmětem nezávislé, nestranné kontroly byly jakékoliv veřejné prostředky či veřejný majetek, a to si troufám tvrdit, že verze kontrolního výboru splňuje nejpřesněji. A samozřejmě takováto ústavní změna vytváří možnost, ale míru toho, jakým způsobem naplníme možnosti, které nám dá Ústava, to znamená, bavíme-li se o kvalitě a kvantitě kontroly, kterou potenciálně bude vykonávat Nejvyšší kontrolní úřad, tak to samozřejmě bude potom předmětem samotného zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Já očekávám, že diskuse se potom povede samozřejmě i k tomuto zákonu.

  Asi by bylo správné se na tomto místě ještě vyjádřit k těm dvěma alternativním návrhům zákona proto, abyste měli ulehčené ono rozhodování, který z těch tří návrhů splňuje nejlépe předpoklad toho, aby tady byla zaručena dostatečná nezávislá, nestranná kontrola hospodaření se všemi veřejnými prostředky či veřejným majetkem. Předložený původní návrh, ta poslanecká iniciativa byla příliš kazuistická. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem je psaná Ústava, tak už na první pohled seznáte, že z formálního vyjádření se spíše jedná o zákonnou normu než o ústavní normu, nehledě na to, že čím je ta norma podrobnější, tak v té své úpravě tím zase vylučuje všechno to, co není předmětem té úpravy. Proto by se taková to podrobná ustanovení příliš v Ústavě objevovat neměla a měla by spíše Ústava obsahovat základní principy, ideje abstraktně vyjádřené a potom prováděné, naplňované jednotlivými zákony, event. dalšími právními předpisy.

  To, co bylo samozřejmě také rozporuplné na tom samotném původním návrhu, bylo kritérium zákonnosti, které mělo být oním kritériem pro posuzování kontroly uplatňované vůči samosprávám. Jenomže zákonnost jako taková je už dnes předmětem kontroly ze strany státní správy na úrovni Ministerstva vnitra, to za prvé, a za druhé samy zákony, které regulují hospodaření samospráv, ukládají povinnosti, že obce a kraje mají postupovat hospodárně. To znamená, že samozřejmě Nejvyšší kontrolní úřad, pokud by měl hodnotit tu zákonnost, zda dodržují zákony, tak by materiálně v rámci prováděné kontrolní činnosti musel posuzovat, zda je tam dodržen ten soulad, naplňovaná hospodárnost a účelnost. To znamená, že toto ustanovení, které se objevuje v návrhu, samozřejmě by bylo setřeno praxí, neodpovídalo by skutečnosti. A ten pozměňovací návrh, který byl předložen v ústavněprávním výboru, v podstatě konzervuje současný stav, kdy není možné efektivně vykonávat kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu tam, kde stát má majetkové podíly, protože předmětem kontroly je pouze výkon akcionářských práv, a nikoliv hospodaření takových společností jako celku. A jestli je něco zřejmé z více než dvacetileté praxe Nejvyššího kontrolního úřadu, tak je to právě to, že není schopen efektivně kontrolovat hospodaření s majetkovými podíly účastí státu v těchto společnostech.

  Já uzavírám, že pozměňovací návrh, který tady byl schválen v kontrolním výboru a který je označen 43/3, má podporu, tedy jak kladné stanovisko vlády, tak i samotného Nejvyššího kontrolního úřadu, a myslím si, že k tomu bychom neměli zůstat neteční. Děkuji v tuto chvíli za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Ještě než dám první slovo, protože nemám žádnou písemnou přihlášku, tak konstatuji ještě, že v kavárně je klíč od auta, a kdo ho tam zanechal, ať si ho vyzvedne, aby mu pak náhodou večer nechyběl.

  Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Nebo bude vozidlo zkontrolováno NKÚ.

  K tomu, co řekli páni kolegové zpravodajové, jim chci poděkovat, že nezneužili svého postavení zpravodajů, že by se nechali vyprovokovat v zásadě mnou k odpovědím na ty otázky. Ale teď v rámci obecné diskuse bych přece jen očekával v obecné rozpravě, že bude tedy diskuse probíhat i k tomu, co já jsem zde zmínil, a to si myslím, že je velmi podstatné. Paní ministryně Jourová zde bohužel není, leč je důležité, aby i ona, nebo resp. někdo za klub ANO, ona tehdy mluvila za klub ANO, řekl, jak bude provedena ta garance na úrovni obcí, a ta prostě v Ústavě být musí. Na ústavní úrovni nemůže být takto povšechný text. Pokud se bavíme o tom, že má obsahovat Ústava garance, neboť v jiném článku Ústavy je garantováno právo na samosprávu obcí. Je důležité, aby i text Ústavy byl vnitřně nerozporný. A já chci říci, že ta mnou předložená novela nebyla mým vlastním výmyslem. Právě omezení Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k obcím na ústavní úrovni byl text, který prošel Legislativní radou vlády, to znamená orgánem vlády, v tom minulém období, a já připomínám, že zde prošel velmi širokým politickým konsensem, že ta ústavní novela bude právě výčtová, kazuistická. Pro ten ústavní text hlasovalo skoro všech, tuším, že to bylo 165 poslanců a poslankyň. To není malá většina. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji prvnímu vystupujícímu v rozpravě, panu poslanci Polčákovi. Pan poslanec Stupčuk ještě v rozpravě, a čekám další přihlášky.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Nemyslím si, že by obce a samosprávy obecně byly potenciálně předmětem kontroly bez omezení. To omezení přece bude dáno zákonem, který jasně následně stanoví, co budou ty zákonné mantinely působnosti pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k prováděné kontrole daných subjektů, tedy i obcí a krajů.

  A nezlobte se na mě, pane kolego, v tuto chvíli hovořit o Senátu, který ještě nerozhodoval, a vy už chcete výsledek. Já myslím, že je to věc, kterou musíme odpracovat. Já jsem taky říkal na kontrolním výboru, že jsem připraven tuto verzi, pokud bude schválena Poslaneckou sněmovnou, obhajovat na půdě Senátu, vědom si toho závazku, že v tuto chvíli je Česká strana sociálně demokratická nejsilnějším senátním klubem v daném Senátu.

  A rád bych v tomto kontextu zmínil ještě jednu věc, že to není Senát, který je primárně odpovědný za stav veřejných rozpočtů a za to, jakým způsobem se hospodaří s majetkem České republiky a vůbec samospráv a vůbec s veřejnými rozpočty a s veřejnými majetky, ale že je to především Poslanecká sněmovna, která vykonává kontrolní působnost a která schvaluje státní rozpočet coby tedy nejvýznamnější položku veřejných rozpočtů. Takže bychom se k tomu neměli stavět alibisticky ve smyslu toho, co se stane, když toto schválíme, a co udělá Senát. Já prosím, abychom to vnímali tak, že teď je to hlavně tady o nás, abychom se snažili schválit nejlepší právní normu, jakou jsme v tuto chvíli schopni schválit. A potom je to společné úsilí té většiny a té politické reprezentace, která se bude podílet na schválení takovéto ústavní změny na půdě Poslanecké sněmovny, aby vedla intenzivní dialog se svými kolegy v Senátu. A k tomu já jsem připraven a k tomu se tady veřejně zavazuji.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nyní ještě pan poslanec Polčák se hlásí, a vidím pana kolegu Ludvíka Hovorku.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, že jsem se znovu přihlásil, ale kdyby se nám to tady ve Sněmovně už jednou nestalo, tak bych samozřejmě takovéto prohlášení, že budeme pracovat a dále jaksi zlepšovat kvalitu právního řádu, aby s prostředky právě daňových poplatníků bylo nakládáno šetrným způsobem, tak bych tomu všemu uvěřil. Ale my už jsme jednou tímto testem prošli. A při vší úctě, už ta minulá úprava, která je totožná s tím, co já jsem předložil, a naopak ještě obsahuje další restrikci ve prospěch obcí a měst, neprošla v Senátu. Složení Senátu se nikterak nezměnilo, senátní volby budou až na podzim. Já nerozumím jedinému racionálnímu argumentu, který vy jste řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, proč by měl Senát svoje stanovisko změnit. Vy říkáte, že Senát vlastně popře to, co před dvěma lety odhlasoval, že nechce, a že tedy dokonce vám schválí bianco šek, že si na zákonné úrovni budete moci tedy předložit a schválit zákon jakýkoli.

  Já jsem se zachoval korektně, já jsem předložil jak návrh Ústavy, tak prováděcího zákona. Ten nepochopitelně Sněmovna vrátila předkladateli. Vy jste předložili povšechnou novelu Ústavy formou pozměňujícího zákona, a už vůbec jste nepředložili texty, které by měly být v rámci zákona. Takže i v zásadě Sněmovna bude vykračovat do tmy, nebo bílého místa, jestli chcete, protože my nevíme, co bude na úrovni toho zákona. Já nejsem tak naivní. Když jsem vstupoval do Sněmovny, tak jsem byl naivní, teď už si myslím, že zas tak naivní nejsem, abych si myslel, že Senát si není vědom toho, že jediné místo, kde je nepřehlasovatelný a kde jeho hlas je možno slyšet, je při novele Ústavy. Takže tyto garance o tom, že budeme společně pracovat na něčem, to jsme už odvedli v minulém období - a bylo to k ničemu. Já chci tedy slyšet jasné stanovisko jak pana premiéra Sobotky, tak samozřejmě i dalších představitelů ČSSD, zejména ze Senátu, že pokud schválíme takto zpřísněnou novelu Ústavy v tom slova smyslu, že umožňuje, aby na zákonné úrovni byl vlastně kontrolován jakýkoli příjemce veřejných prostředků - to znamená, zcela byla otočena logika minulé přijaté změny -, toto bude v Senátu schváleno. To je zcela legitimní požadavek za situace, kdy už to bylo jednou odmítnuto. Protože pokud to v Senátu bude znovu odmítnuto, tak stav, který trvá už tři čtyři roky bude pokračovat dál jak dlouho? Jak dlouho bude tento stav dále pokračovat? Já bych byl velmi rád, abychom se do podobné blamáže nedostali, a požaduji tedy, samozřejmě pouze s pokorou, aby tyto garance zde při jednání Sněmovny padly. Nemusí padnout dnes. Pro mnohé kolegy ze sociální demokracie je to situace možná nová. Ale já jsem přesvědčen, že v rámci třetího čtení musíme slyšet stanovisko vlády, a i toho, jak je vlastně naplněn přístup paní ministryně Jourové, protože na ústavní úrovni, tedy těch schválených pozměňovacích návrhů, konstatuji, že vůbec naplněn není a žádné garance práva na samosprávu obcí v předložených usneseních nejsou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říct, že Poslanecká sněmovna má přece za úkol, aby pracovala na zkvalitnění právního řádu a na lepší orientaci i veřejnosti v zákonech, které jsou přijímány. V tomto ohledu skutečně vidím pozměňovací návrh, který byl přijat v kontrolním výboru, jako podstatné zlepšení navrhované právní úpravy. A skutečně ty obavy, které tady byly předneseny panem zpravodajem, já nevnímám takto silně.

  Já si myslím, že důležité je, aby instituce, která se osvědčila - to znamená Nejvyšší kontrolní úřad, za dobu své existence a činnosti prokázal hodně dobrého v té věci, v těch kontrolách, ve kterých odhalil mnoho nehospodárností. A já si myslím, že je dobře, aby ten pozměňovací návrh, který vlastně rozšiřuje ty kompetence celkem jednoznačně a který stanoví, že prostě kontrolou bude procházet hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územně samosprávného celku, že to je jednoznačně správný krok. A já si nemyslím, že dojde k nadužívání této pravomoci. Půjde spíše o to, aby skutečně úřad, který funguje, měl možnost efektivně vykonat kontrolu a na základě této kontroly potom mohla být přijata další nápravná opatření, případně trestní oznámení. Ale já si myslím, že to nemusí být v neprospěch obcí a měst. Já si myslím, že většina samospráv u nás funguje velmi dobře. Ale jsou bohužel příklady, především z těch větších měst, kde v řadě případů dochází k nehospodárnostem, a není to jenom na úrovni měst, ale je to často právě v organizaci, kde mají města svoji majetkovou účast. A já si myslím, že takto pojatý pozměňovací návrh, který byl přijat, je krok správným směrem, a nebojím se toho, co často zaznívalo jak na kontrolním výboru, i od představitelů svazu měst a obcí a podobě, že to je šikanování měst a obcí. Ale já si myslím, že to nemusí být v neprospěch obcí a měst. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se omlouvám nejen za kašel, ale nepochopil jsem moc dobře obavy pana kolegy Polčáka, protože nedomnívám se, že Senát je sbor loutek v jednom dresu a že předseda kterékoli strany může dát garance, jak budou senátoři, byť v dresu jeho strany, hlasovat. To bychom Senát věru degradovali.

  Chápu i dopisy představitelů vesnic a měst, kteří nechtějí být kontrolováni. Nikdo nechce být kontrolován. To je samozřejmě přirozený požadavek každého člověka, protože každý si říká: "Já to přece dělám dobře, proč by na mě měl někdo posílat nějakou kontrolu?" Ale jak říkal kolega Hovorka, myslím si taktéž, že Nejvyšší kontrolní úřad má dobrý zvuk, na rozdíl od některých jiných úřadů a institucí naší země, a pokud někdo hospodaří s veřejnými prostředky dobře, tak proč by se měl kontroly obávat. Ta mu akorát může poklepat na rameno a říci: "Dobře jsi hospodařil."

  Takže si myslím, že tak jak to pozměnil kontrolní výbor, pozměnil to dobře a není sebemenší důvod se obávat něčeho, stavět falešnou bariéru, že to bude blamáž, když my odhlasujeme něco, co je dobré, a někdo nám to pak vrátí. Jestli to dobře chápu. Ano, Senát nám to může v tomto případě vrátit nebo neodhlasovat, ale takovou máme Ústavu. My Senát z Ústavy koneckonců můžeme spolu se Senátem vymazat. (Smích v sále.) Ale nebojme se něčeho... Můžeme spolu se Senátem změnit Ústavu, to není k smíchu. Nebo nemůžeme? Můžeme. (Předsedající: Prosím, abychom se věnovali tématu.)

  Já už skončím, protože mě to vždycky rozhodí, když se mi někdo směje, protože já jsem sice bývalý humorista, ale už nechci být. Takže myslím si, že obavy pana Polčáka jsou neopodstatněné a měli bychom pozměňovací návrh kontrolního výboru brát jako dobrý.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, požádám o vystřídání a přihlásím se do rozpravy i já.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, zamysleme se nad tím, co je ústavní změna, která se týká pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Z pohledu předloženého tisku jde o opak toho, co bylo smyslem jednak původní novely, jednak toho, co bylo smyslem vládního prohlášení vlády Petra Nečase, ale i co je smyslem vládního prohlášení současné vlády. Protože smyslem dokumentů, o kterých jsem mluvil, je přece rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, protože zpracovaný text je udělán tak, jak tu bylo řečeno, že je příliš kazuistický, povede k zúženému výkladu právní normy, což v ústavním právu je velmi důležité, protože rozšířený výklad Ústavy by v podstatě připouštěl něco, co může být extra legem, extra constitutione, čili nemusí to být ještě protiústavní, ale bylo by to mimo Ústavu a to si snad nikdo nepřeje. Proto samotný text, který bychom měli projednat předtím, než se budeme zabývat zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu, přece musí být takový, který upevní postavení nezávislého kontrolního úřadu jako nejvyšší kontrolní instituce v České republice. To je hlavním smyslem.

  Co mi v návrhu zákona zásadním způsobem chybí, a to zejména z toho důvodu, pro který se tu bavíme o zákoně o státních úřednících. Totiž Ústava České republiky, i když to zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu obsahuje, předpokládala, že činnost kontrolního úřadu bude řídit prezident, viceprezident a kolegium. Ale kolegium je jen na úrovni zákona. A představme si, že se Poslanecká sněmovna zbaví své pravomoci volit, tedy i uvádět do funkce členy kolegia, tedy kolektivního orgánu Nejvyššího kontrolního úřadu. Proč byla ochrana NKÚ právě tím kolegiem? Právě proto, aby úřad byl nezávislý. Jestliže se pravomoc soustředí do pravomoci prezidenta a viceprezidenta a kolegium bude formálním orgánem, který nakonec bude moci jmenovat např. generálního ředitele státní služby, tak se dostaneme do toho, že za chvilku se nám z kontrolního úřadu nezávislost vytratí. To si snad nikdo z nás nepřeje, i když tu pan kolega Komárek před námi prohlásil, že si snad nikdo nepřeje být kontrolován. Ano, je to většinou možná pocit, ale podle mého soudu ten, kdo chce něco řídit, si sám zřizuje kontrolní orgán, aby byl včas upozorněn na to, že se v řídicí struktuře něco pohybuje mimo rámec řídicích rozhodnutí.

  V tomto ohledu tedy je jasné, že kontrolní výbor ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje něco, co umožňuje do budoucna rozšířit kontrolní pravomoci právě na ty systémy, které byly nejméně kontrolovány a byly zasaženy také poměrně vysokou mírou korupce. A to se tu prokázalo ať už kontrolními zjištěními NKÚ, která se toho dotýkala jen okrajově, protože se týkala jen kontroly státního rozpočtu, tzn. prostředky, které byly městům a obcím a krajům vlastně posunovány v rámci státního rozpočtu, a šlo o rozpočtové prostředky státu, na které mohl Nejvyšší kontrolní úřad přijít na kontrolu i v minulosti. Ale nám jde přece o ten systém. Anebo řekněme, že nám nejde o systém, a mlátíme tu prázdnou slámu, protože chceme někomu vytírat zrak. To si myslím, že není předmětem našeho jednání.

  V tomto ohledu tedy je podle mého soudu jen posun, když se nám nepodařilo schválit minulou normu, alespoň takový, že si upevníme možnost, aby kontrola probíhala v celé struktuře výstavby státu, tzn. i v té samosprávě, protože samospráva tu není kvůli tomu, abychom vytvořili, teď promiňte, samostatné město České Budějovice, které bude nezávislé na České republice, ale České Budějovice jsou pořád městem, krajským městem Jihočeského kraje, v České republice. Stejně tak jednotlivé kraje mají právo na samosprávu, ale jsou součástí státního celku, jako je Česká republika, nota bene i celku, kterému se říká Evropská unie. Takže v tomto ohledu si tedy dovolím říci, že zásah státního orgánu Nejvyššího kontrolního úřadu není zásahem do výkonu samosprávy, protože samozřejmě se kontroluje to, jestli se dodržují zákony tohoto státu, a to je přece podstata pozměňovacího návrhu, který padl v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny. Byl bych rád, abychom se na tom shodli, nebo abychom si tu nelhali jeden druhému, protože to si myslím, že se u ústavního zákona opravdu nehodí. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Nelhali jednomu, jeden druhému. Tak po pravdě řečeno, teď už si myslím, že je důležité dát na stůl fakta.

  Hlasováním v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období byla schválena tato úprava ve vztahu k obcím a městům - cituji - ústavní novela: Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který kontroluje hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony. Tuto změnu novely Ústavy, která je kazuistická, která byla schválena, podpořilo 24, jak se teď přesvědčuji, 24 kolegů poslanců a poslankyň z komunistické strany. A nyní slyšíme od pana místopředsedy, že tehdy to, co schválili, bylo vlastně asi špatně, nebo že se spletli a nyní vlastně chtějí svolat úplný opak.

  Takže prosím vás, podívejte se na sněmovní tisk 351, z jakých důvodů jste tehdy schvalovali novelu Ústavy, která ve vztahu k obcím a městům obsahovala tu výjimku. Já konstatuji, jakkoli nechci polemizovat věcně s tím, co zde řekl pan místopředseda Filip... Ano, já si myslím, že je opravdu důležité kontrolovat. Myslím si, že je důležité naplnit heslo důvěřuj, ale prověřuj. Ale to musí platit i pro politické rozhodování. Jestliže my budeme dneska důvěřovat tomu, že Senát, který je v té věci, opakuji, nepřehlasovatelný, schválí něco, co už minule odmítl a co bylo méně v neprospěch obcí a měst, tak skutečně nerozumím tomu, z jakého důvodu bychom to měli udělat.

  Já vnímám i posun na názorové straně u komunistických poslanců. Dobře, je to možné. Ale potom budete muset vy říci - a všichni, kteří tady sedíte, ať jsou to starostové, nebo tedy bývalí starostové, nebo svým kolegům, kteří řídí města a obce, že jste schválili novelu Ústavy, která zahrnuje naprosto plnou kontrolu. A návrh kontrolního výboru jde dokonce tak daleko, že nebude kontrolována jen obec a město, které je příjemcem veřejných prostředků, ale dokonce že bude kontrolována i každá fyzická osoba, která dostane dotaci od obce a města, takže sbor dobrovolných hasičů, fotbalisté a jiní. Toto jsou reálie. Neříkejme tady věci o tom, jak se nelže nebo lže.

  Pan poslanec Komárek se vůbec nevyjádřil k tomu, o čem já jsem tady hovořil, tzn. že z úst paní Jourové padla garance, která tedy zatím naplněna není, třeba se ještě urodí ve druhém čtení, asi během následujících deseti vteřin nějaký pozměňující návrh, nevím. Ale zatím to tak nevypadá. A já chci slyšet i od kolegů, kteří jsou poslanci a sedí zde ve sněmovně, jestli takovýto text tedy podpoří. Protože já jsem byl kritizován za to, že jsem předložil totožný návrh Ústavy, který zde byl schválen, a předložil jsem zákon, který reagoval na výtky Senátu. Teď mi chce někdo namluvit, že tento ústavní text bez žádného textu doprovodného zákona, který naprosto rozšiřuje kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu bez jakýchkoli garancí vůči právu na samosprávu obcí a měst, která je zaručena v Ústavě, že tento text schválí Senát? Dobře, ať to tak je, ale prosím, za rok si to řekneme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Zlatušku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, já bych chtěl jenom pana kolegu Polčáka upozornit na chybu, které se dopustil ve své výtce. To rozšíření není v neprospěch obcí a kontrolovaných subjektů, ale samozřejmě v jejich prospěch. Je jejich zájmem, aby nakládaly s prostředky hospodárněji, věcně. A pokud dojde k tomu, že kontrolou budou vychovány k tomu, že to nakládání bude hospodárné i do budoucna, tak právě obce z toho budou mít největší prospěch, protože se nebudou ztrácet peníze hospodařením nikoli obcí jako takových, protože ty to nemohou dělat, ale jejich nezodpovědných činovníků. Takže to jenom oprava té formulace.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dále mám přihlášeného pana poslance Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já jsem se rozhodl, že si ty věci nenechám líbit, a proto vás budu obtěžovat ještě svou poslední, doufám, poznámkou na adresu pana kolegy Zlatušky.

  Můžete mi tedy říct, pokud za klub ANO, tzn. za celý klub ANO, hovořila paní Jourová, jaké tedy ty garance měla na mysli, pokud hovořila o tom, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva? Já bych velmi rád slyšel, o jakých garancí jste se tedy případně vy jako kolegové bavili a jaké mají být v tom ústavním textu provedeny. Protože předpokládám, že pokud Ústava stanovuje právo na samosprávu, tak ústavní text by měl stanovovat tyto garance. Respektive jak se tedy nebudete dotýkat tohoto práva na samosprávu. Děkuji. Je to řečnická otázka, není třeba odpovídat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Dříve než přistoupíme k projednávání bodu 10, musím konstatovat, že došlo ke změně ve sněmovně, nebo spíše jsme nezohlednili oficiální omluvu pana ministra financí za nepřítomnost z dnešního jednání. Proto bychom měli hlasovat o přeřazení bodu číslo 14 na případně zítřek. Čekají nás tedy dvě hlasování. První je hlasování o úpravě programu a poté v případě, že tento návrh projde, bychom hlasovali o zařazení bodu na zítra po pevně zařazených bodech. Takže já prosím všechny do jednací místnosti. (Poslanci se vracejí z předsálí. Po krátké pauze předsedající pokračuje.)

  Takže nyní navrhuji hlasovat o změně programu podle § 54 odst. 8, tj. přeřazení bodu číslo 14 na zítřejší jednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Z pléna: Hlasovací zařízení nejde.)

  Omlouvám se. Odhlásím všechny a znovu prosím, abyste se přihlásili.

  Zahajuji hlasování o vyřazení bodu z dnešního programu... Tedy o úpravě programu jednání. (Šum v sále. Po krátké pauze předsedající opět pokračuje.)

  Já ještě jednou zopakuji důvod, proč upravujeme program jednání. Důvodem je omluvená absence pana ministra financí. (Hlásí se poslanec Sklenák.) Přednostní právo, nebo faktická? Přednostní právo. Pan Sklenák. ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Jen abychom se nevymkli jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Samozřejmě je možné bod přeřadit, ale měli bychom o tom rozhodnout dvěma hlasováními. Nejprve hlasovat o tom, že připouštíme hlasování o přeřazení, a potom o samotném přeřazení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tom se shodujeme. Já jsem to i takhle říkala. (Veselost v levé části sálu.) Prosím, abychom hlasovali o přeřazení bodu. (Nesouhlasné hlasy zleva.) Budu se úplně přesně držet jednacího řádu. Kdo ho máte v ruce, tak si ho vezměte. Je to § 54 odst. 8, kdy Sněmovna může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy přesunout body pořadu. Já hlasuji o tom, že vůle tento bod přesunout je, protože tady je podmínka, že pan ministr financí je řádně omluven z celého dnešního jednání. Navrhuji hlasovat o tom, že měníme program v programu schůze během jednání. Prosím.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Paní místopředsedkyně, postup, o kterém mluvil pan předseda Sklenák, samozřejmě odpovídá jednacímu řádu, pokud je podán návrh. V tuto chvíli žádný návrh na změnu programu schůze, pokud je mi známo, podán nebyl. K bodu 14 jsme ještě nedošli. Není vyloučeno, že předkladatel se nechal někým zastoupit a bude zde přítomen. Máme-li o něčem hlasovat, měl by to být konkrétní návrh konkrétního poslance. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přerušuji jednání schůze na pět minut.

  (Jednání přerušeno od 16.52 hodin do 16.58 hodin.)

  Prosím své kolegy poslance a poslankyně, aby zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v projednávání. Mám zde přihlášenou paní poslankyni Černochovou, předtím ještě pana poslance Pilného, paní poslankyni Váhalovou a paní poslankyni Bohdalovou. Pardon, pana poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, paní předsedající, z důvodu řádně ohlášené omluvy pana předkladatele, pana ministra financí Andreje Babiše, navrhuji přeložit bod 14, sněmovní tisk 179, na zítřek po pevně zařazených bodech, na dopoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Po kratičké poradě s organizačním odborem.) Dobrá. V tuto chvíli, protože se jedná o návrh bez rozpravy, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, dávám hlasovat o návrhu, zda je toto zvlášť důvod k tomu, abychom mohli vyřadit bod z dnešního jednání a přeřadit ho na jindy.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím s tím, že tento návrh byl zamítnut, tudíž budeme pokračovat v jeho projednávání dál. (Podle tabule v sále hlasování číslo 26, přítomno 156 poslanců, pro hlasovalo 72, proti 29.)

  (V sále je neklid, smích.)

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 10. Ptám se paní poslankyně Černochové, zda se k tomu chce vyjádřit.

 • Poslankyně Jana Černochová: Paní místopředsedkyně, vy jste v této sněmovně dopustila naprosto anarchistický stav. A z tohoto důvodu - a není tady ani pan ministr financí, který měl předkládat dnes Poslanecké sněmovně body, kvůli němu tady půl hodiny ztrácíme čas a dohadujeme se o tom, jestli bude, nebo nebude ­­- žádám o přestávku poslaneckého klubu do 19 hodin.