• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré ráno, dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci. Zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny. Jeho jednání hned v úvodu přeruším na hodinu z důvodu žádosti klubu TOP 09, který si vzal hodinovou přestávku na jednání.

  Poprosím vás, abychom se tady sešli v 10 hodin.

  Děkuji a přeji hezký den.

  (Jednání přerušeno v 9.01 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Nejprve se budeme věnovat omluvení neúčasti. Z dnešního jednání požádali o omluvení neúčasti tito poslanci: Hamáček Jan - rodinné důvody, Adam Petr - zdravotní důvody, Adam Vojtěch 12 až 15 hodin - pracovní důvody, Bendl Petr - zdravotní důvody, Benešík Ondřej - zahraniční cesta, Černoch Marek - rodinné důvody, Dobešová Ivana - zdravotní důvody, Farský Jan - zahraniční cesta, Fichtner Matěj - zdravotní důvody, Gabal Ivan - zdravotní důvody, Holeček Radim - rodinné důvody, Janulík Miloslav - osobní důvody, Kádner David - rodinné důvody, Kostřica Rom - zdravotní důvody, Kovářová Věra od 14 do 17 hodin z pracovních důvodů, Lorencová Jana - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zdravotní důvody, Pastuchová Jana - pracovní důvody, Pilný Ivan do 12 hodin z rodinných důvodů, Ploc Pavel bez udání důvodu, Plzák Pavel - pracovní důvody, Šincl Ladislav od 11.30 hodin z osobních důvodů, Toufar Lubomír od 11 hodin z osobních důvodů, Volčík Pavel - zdravotní důvody, Zlatuška Jiří z osobních důvodů a Ženíšek Marek z pracovních důvodů.

  Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Věra Jourová.

  Dále oznamuji, že náhradní kartu číslo 1 má pan poslanec Birke a náhradní kartu číslo 2 má pan poslanec Tejc.

  Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Tímto mu předávám slovo. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Když zněly ty individuální omluvy, dovolte i mně, abych vám poděkoval za trpělivost. Ujišťuji vás, že se nejednalo o obstrukci. Byly to skutečně rodinné důvody. Děkuji vám a děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se hlásí pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych vás poprosil a požádal, abychom provedli jednu malou změnu v programu a pevně zařadili jako první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 13. 2. 2014 dopoledne stávající bod číslo 68 s názvem Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s dalším textem vyjádření. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já poprosím, s dovolením, jestli mi můžete ten text předat. Děkuji. Pane poslanče, žádné písemné interpelace nebudou, nebyly předloženy. Jestli to chcete jako první bod ráno, je to možné. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Pardon, já vycházím z jednacího řádu. Nevím, že jsou písemné interpelace zrušeny nebo odloženy. Proto jsem použil tento termín. Ale jinak, jestli to bude první bod hned ráno - ano.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Náhradní kartu číslo 4 má paní poslankyně Jana Hnyková. Od 11.30 hodin se omlouvá pan poslanec Votava z osobních důvodů. Děkuji.

  Padl tady návrh, abychom bod 68, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012, pevně zařadili jako první bod ve čtvrtek 13. 2. 2014 dopoledne.

  Dále se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu Úsvit. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Já bych také chtěl požádat o změnu zařazení dvou bodů, které mají proběhnout dnes. Jsou to body, které se týkají daně z přidané hodnoty. Je to tisk číslo 38, platba DPH až po proplacení faktury, a tisk číslo 39, DPH, nespolehlivý plátce. Žádám, jestli bychom mohli zařadit tyto dva body pevně na úterý odpoledne po začátku programu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jako první body našeho odpoledního jednání v úterý. Děkuji.

  Dále se o slovo přihlásil pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane vicepremiére. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl požádat, abychom dnes pevně zařadili bod číslo 17 jako první bod dnešního jednání.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: První bod dnes. Takže přerušený bod číslo 17, o výkonu funkcí - dnes, první bod jednání.

  Hlásí se ještě někdo k programu dnešního jednání? Jestliže ne, budeme hlasovat o předložených návrzích.

  Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klučky. Je to bod 68, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012. Pan poslanec žádá, abychom jej pevně zařadili jako první bod ve čtvrtek 13. 2. 2014.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno je 164 poslanců, pro 155. Tento návrh byl přijat.

  Dále tu máme návrh pana předsedy poslaneckého klubu Úsvit. Jsou to tisky číslo 38 a 39, body 22 a 23 našeho programu schůze. Jsou to zákony týkající se DPH. Pan předseda je chce zařadit jako první body našeho úterního jednání. Začínali bychom těmito body.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

  (Hlasování pořadové číslo 70.) Z přihlášených 163 poslanců pro 93, proti 9. I tento návrh byl přijat.

  Dále tu máme návrh pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka, aby bod číslo 17, první čtení zákona o výkonu funkcí, byl zařazen dnes jako první bod.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno je 165 poslanců, pro 57, proti 45. Návrh nebyl přijat.

  Mám tu faktickou poznámku pana ministra Chovance? Nemám.

  Tím jsme se vypořádali s návrhy na změny programu.

  Přistoupíme k bodu

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke sněmovnímu tisku 29 mi dovolte, abych ve stručnosti shrnul Poslaneckou sněmovnou projednávaný návrh zákona, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 29.

  Jak již bylo uvedeno při projednání v prvním čtení, tento vládní návrh zákona je souborem několika vládních návrhů zákonů, které byly počátkem minulého roku připraveny na základě vládou schváleného harmonogramu předložení návrhů změny zákonů v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, která je však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů.

  Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných obecných ustanovení nového kontrolního řádu, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014.

  Návrh zákona byl projednán kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, který k němu přijal usnesení obsahující pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru, které byly s Ministerstvem vnitra konzultovány. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými kontrolním výborem souhlasím.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 29/1. Prosím nyní pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás s ním seznámil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se sněmovním tiskem 29 zabýval na své třetí schůzi dne 16. ledna a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, schválila ve znění přijatých devíti pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pardon, takže jednu přihlášku - pan poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Huml: Dobré dopoledne. Já budu mít jeden krátký pozměňovací návrh. Dostal jsem vyrozumění od Drážní inspekce, že ze zákona o dráhách vypadl jeden důležitý moment, a sice možnost nařídit provozovateli dráhy, u kterého se zjistí závažné nedostatky, které mají vliv i na bezpečnost provozu, aby ten nedostatek byl odstraněn. Takže dva krátké pozměňovací návrhy, nebo dva odstavce pozměňovacích návrhů, přečtu v podrobné rozpravě a tohle je odůvodnění. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které opět nemám žádnou přihlášku, tedy teď už jednu. Pan poslanec Stanislav Huml, prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Huml: Já to nemám elektronicky, takže to musím bohužel přečíst celé. Část patnáctá, změna zákona o dráhách, bod 2 § 59 nově zní:

  "Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních a sdělovacích zařízení." Ten návrh tam je a já doplňuji druhý odstavec:

  "Zjistí-li pověřená osoba při výkonu dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, nebo že provozování dráhy je v rozporu s úředním povolením, nebo že provozování drážní dopravy je v rozporu s platnou licencí, vyzve provozovatele dráhy nebo dopravce k odstranění nebo prevenci nedostatků ve stanovené lhůtě a vyrozumí o tom příslušný správní úřad."

  Odstavec 3: "Provozovatelé drah a dopravci jsou povinni ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky výkonu státního dozoru odstranit nebo přijmout opatření k prevenci nedostatků, které z povahy věci odstranit nelze. Přijatá opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků sdělí provozovatel dráhy nebo dopravce příslušnému správnímu úřadu písemně."

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 288, který je pozměňovacím návrhem v této věci a který jsem si dovolil podat písemně. Pro úplnost dodávám, že se jedná o pozměňovací návrh inspirovaný podnětem advokátní komory. Pro ty, kteří by chtěli využít velmi extrémně extenzivního výkladu zákona o střetu zájmů, dodávám, že jsem členem advokátní komory s pozastaveným členstvím.

  Byť mám s advokátní komorou rozdílné názory např. na výši přísudků, tak v této věci jsem si dovolil akceptovat jejich postoj k tomuto kontrolnímu řádu s ohledem na povinnost mlčenlivosti, která by mohla být v souvislosti s přijetím tohoto návrhu zákona prolomena. Argumenty, které pro to svědčí, samozřejmě mohou být zpochybňovány. Já jsem se rozhodl, že z důvodu předběžné opatrnosti - protože dnes je poslední příležitost podat pozměňovací návrh - tento návrh podám, přihlásím se k němu a zároveň s ohledem na zatím předběžná negativní stanoviska, jak jsem byl informován, ministerstev vnitra i spravedlnosti budeme o tomto návrhu jednat a bude do doby hlasování ve třetím čtení vyjasněno, zda tento návrh by měl být přijat, zda má oporu, anebo naopak by přijat být neměl. Já se samozřejmě stanoviskům těchto ministerstev budu velmi pečlivě věnovat.

  Odůvodnění tohoto návrhu může být poměrně dlouhé. Má asi šest stránek, asi nemá smysl, abych je tady celé předčítal. Nebude-li do té doby vyjasněna pozice mezi advokátní komorou a ministerstvy vnitra a spravedlnosti, domnívám se, že by bylo vhodné, abychom tu diskusi vedli ve třetím čtení. Pokud by došlo ke shodě, např. k nějakému kompromisu, který by znamenal vyjasnění této pozice, toho, že nebude prolomena při kontrole mlčenlivost advokátů a bude vyjasněn vztah zákona o advokacii, který v některých aspektech může být dotčen kontrolním řádem a může docházet k opačným výkladům, tak pak by samozřejmě následovala tato debata.

  Takže mi dovolte, abych teď bez podrobnějšího zdůvodnění odkázal na krátké odůvodnění, které je uvedeno v příloze písemného návrhu, a abych se případnému odůvodnění věnoval ve třetím čtení před hlasováním, pokud na základě debaty s ministerstvy vnitra a spravedlnosti nedojdeme k závěru, že tuto věc není třeba řešit pozměňovacím návrhem a bude řešena např. změnou legislativy v průběhu standardního legislativního procesu, např. změnou zákona o advokacii a dalších předpisů. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nemám takovou žádost a končím podrobnou rozpravu. Ptám se zástupce navrhovatele či pana zpravodaje, zdali žádají závěrečné slovo. Nežádají, děkuji. Nezaznamenal jsem žádný návrh na vrácení zákona či zkrácení lhůty pro třetí čtení, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

  Dostáváme se k bodu číslo 4, to je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě.

  Návrh zákona má v první řadě za cíl přizpůsobit svoji terminologii a kontrolní postupy zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Dozorová kompetence Ministerstva vnitra vůči osobám pověřeným posuzováním elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy se tak terminologicky mění na kompetenci kontrolní. Obsahově však ke změnám nedochází. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh v prvém čtení jsme také přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 28/1. Prosím nyní pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 28 projednal kontrolní výbor na své třetí schůzi dne 16. ledna a přijal k němu usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, schválila. Nebyl přijat žádný pozměňovací návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci a otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Nemají. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi.

  Dostáváme se k bodu číslo

  Předložený návrh i tady uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

  Návrh zákona se předkládá v návaznosti na přijetí nového zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, neboť je nezbytné, aby došlo ke sjednocení postupů v oblasti kontroly i v oblasti archivnictví a spisové služby. Současně je řešena problematika takzvaných komerčních spisoven a zajištění odborné správy dokumentů nacházejících se v těchto spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem.

  Na tento problém se poukazovalo v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv z roku 2010. Jedná se především o stanovení nezbytného rámce povinností komerčních spisoven v oblasti odborné správy dokumentů a povinností veřejnoprávních i soukromoprávních původců, stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případ nesplnění stanovených povinností a stanovení působnosti státních oblastních archivů vůči komerčním spisovnám v oblasti kontroly. Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období, a to jako tisk 1061. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo.

  Návrh zákona projednal kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, který jej přijal s pozměňujícím návrhem, jenž vypouští z přílohy zákona některé dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností a družstev, které tak nadále již nebude nutné uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií. S tímto návrhem souhlasím. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali také k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 31/1. I tady prosím pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, i tento tisk projednal kontrolní výbor na své třetí schůzi dne 16. ledna, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění dvou krátkých pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych jenom v krátkosti se zmínil o pozměňovacím návrhu, který jsem podával na kontrolním výboru. Zaregistroval jsem, že pan ministr s ním vyslovil souhlas, což mě tedy velice těší. Nicméně protože jsem na něj měl nějaké reakce, co se týká archivářů, tak bych k tomu pár slov řekl.

  Tento pozměňovací návrh se týkal komerčních spisoven, týkal se přílohy číslo 1, což jsou dokumenty vzniklé činností obchodních společností družstev, s výjimkou družstev bytových a notářů. Smyslem toho pozměňovacího návrhu bylo právě vyřadit některé dokumenty tak, aby nebyly považovány za archiválie ve smyslu uvedeného zákona o archivnictví. Jednalo se samozřejmě o takové dokumenty, které nemají pro budoucí generace nějakou vypovídající hodnotu. Samozřejmě že zůstávají v té příloze číslo 1 důležité dokumenty, jako jsou zápisy z jednání statutárních orgánů, dozorčích orgánů, ale nikoliv takové, jako jsou například jenom zápisy z operativních porad. To si myslíme, že je naprosto zbytečné. Jde samozřejmě také o snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů a často i o obchodní tajemství, která tyto zápisy z porad vedení mohou obsahovat.

  Takže bych chtěl zdůraznit, že podstatné dokumenty, které mají vypovídající hodnotu pro budoucnost, pro budoucí generace, jistě v té příloze číslo 1 zachovány budou. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy, prosím? Nevidím nikoho přihlášeného, obecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže končím podrobnou rozpravu. Vidím, že kolegové nemají zájem o závěrečné slovo, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a děkuji panu ministru i panu zpravodajovi za všechna tři uvedení těchto zákonů.

  Dostáváme se k bodu

  Je tady žádost, abychom vyslovili souhlas s tímto návrhem zákona již v prvém čtení. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. ***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o dílčí technickou novelu, která se provádí pouze v letech, kdy se konají volby do Senátu. Ty proběhnou ve druhém pololetí roku 2014. Nutnost novelizace je vyvolána změnou počtu obyvatel v těch volebních obvodech do Senátu, v nichž se počet obyvatel zvýšil, nebo poklesl pod hranici stanovenou zákonem o volbách do Parlamentu, která činí plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Smyslem této právní úpravy v zákoně o volbách do Parlamentu je naplnění zásady rovnosti volebního práva projevující se tím, že volební obvody čítají přibližně stejný počet voličů.

  S ohledem na termín voleb do Senátu je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti ke dni 1. června 2014, tedy ještě před pravděpodobným datem vyhlášení voleb. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se přihlásil k termínu dílčí technická novela. Obyvatelstvo nám migruje, je to přirozený jev. Řešíme tady situaci, kdy například se vylidňuje Praha 1, lidé se stěhují na okraj, vylidňuje se nám Karviná, naopak v jiných obvodech nám obyvatelstvo přibývá a ta dolní hranice by měla být zhruba 110 tisíc obyvatel v jednom obvodu a horní 149. Takže tato technická novela upravuje jak případy, kdy dojde ke snížení počtu obyvatelstva, tak k jeho zvýšení.

  Já jsem byl informován v tom smyslu, že s příslušnými obcemi bylo vedeno připomínkové řízení, obce měly možnost se k tomu vyjádřit. Není to nějaké rozhodnutí politické a od stolu. Samozřejmě obce tím nadšené nejsou, nicméně jsou s tím srozuměny, je to realita. Já bych spíš dal možná do příště do úvahy v dalším legislativním procesu, zda by nebylo vhodnější stanovit pevné volební obvody, abychom se k této agendě nemuseli vracet v podstatě každý volební rok. Snad jenom pro doplnění, i které obce mají přecházet do jakého obvodu, řešila spíše oddělení na krajských úřadech. Opět zdůrazním, nejedná se o žádné politické rozhodnutí.

  Vzhledem k běžícímu času bych i já podpořil a požádal vás o to, aby tato novela byla schválena již v prvním čtení podle § 90. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku a ani přihlášku z místa nevidím, můžeme tedy pokračovat. Protože byl návrh projednat tento tisk podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, připomínám, že tento postup nelze učinit, pokud proti němu vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Příslušnou listinu nemám ani nevidím odpor proti tomu, takže budeme postupovat podle § 90 odst. 2 a končím také v tomto směru i obecnou rozpravu.

  Budeme postupovat podle § 90 odst. 5. Přednesu návrh usnesení, abychom mohli pokračovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání sněmovního tisku 62 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

  Ještě přivolám kolegy poslance, pokud mají zájem o projednávání tohoto bodu. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistit přesný počet přítomných poslanců a poslankyň.

  Jakmile se ustálí počet zákonodárců, zahájím hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo je pro pokračování podle § 90 odst. 5. Kdo je proti?

  Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 146 pro 140, proti 1. Návrh byl schválen. Bylo rozhodnuto pokračovat v jednání.

  Zahajuji podrobnou rozpravu, která se v tomto případě podle § 90 odst. 6 koná, a konstatuji, že do ní nemám zatím žádnou přihlášku. Dívám se, ani se nikdo nehlásí z místa. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. (Hluk v sále.)

  Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Počkám, až se kolegové uklidní a bude tady dostatečně klid a budeme moci pokračovat.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 62."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 73, z přítomných 153 pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 6.

  Dovolte mi, abych ještě přečetl omluvu. Z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dále se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Holík.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 30. Tím je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě. Vládní návrh zákona byl zpracován za účelem přizpůsobení zákona o dobrovolnické službě rekodifikovanému soukromému právu. Zohledňuje taktéž požadavky formulované v usnesení vlády na to, aby se zákon o dobrovolnické službě vztahoval i na tradiční dobrovolnické práce v nestátních neziskových organizacích na členském principu, ve školách a školských zařízeních, a požadavek na zakotvení získání certifikátů ověřených pracovní zkušeností získaných v průběhu dobrovolnických činností.

  Vláda si dovoluje požádat předsedu Poslanecké sněmovny, aby navrhl Poslanecké sněmovně zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona přikázaným výborem, případně výbory, o 30 dnů, a to s ohledem k neslučitelnosti některých institutů zákona o dobrovolnické službě s rekodifikovaným soukromým právem. Například nové právní formy právnických osob, které mají problém získat akreditaci a stávající akreditované organizace, nemohou plně využívat možnosti změny své právní formy.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi za jeho úvodní slovo a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně máte slovo ke své zpravodajské zprávě. ***

 • Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, byla jsem jmenovaná zpravodajem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, sněmovní tisk 76. Jak už jsme zde slyšeli, cílem návrhu novely je zabezpečit možnost aplikace zákona o dobrovolnické službě v souvislosti s rekodifikací soukromého práva ve vztahu k zákonu, a to k občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích a k úkolům, které vyplývají z usnesení vlády č. 611/2007 a č. 108/2013. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádí do českého právního řádu některé nové formy právnických osob a nebo mění obsah stávajících, na což předkládaná novela reaguje. Pan ministr nám zde sdělil, čeho se to týká.

  Závěrem bych jenom zhodnotila novelu zákona o dobrovolnické službě. Tato novela není náročná, obsahuje minimum změn, které reagují pouze na nové právní podmínky a přijaté zákony či další opatření. Zásadním způsobem mění právní úpravu právnických osob soukromého práva, včetně nestátních neziskových organizací, které jsou nyní novými subjekty zákona o dobrovolnické službě. Tyto neziskové organizace jsou v postavení tzv. vysílajících organizací podle zákona o dobrovolnické službě, které mohou mít akreditovaný projev nebo program podle tohoto zákona.

  Tato novela není náročná, jak už jsem řekla před chvílí, a zásadním způsobem nezasahuje do obsahu nebo smyslu dobrovolnické služby, naopak se snaží toto v nových podmínkách zachovat, nenutí dotčené subjekty k žádným urychleným změnám, a je tedy zároveň i ve velmi krátkém termínu aplikovatelná. Zároveň ovšem nedojde k takovým zásadním změnám, které by zákon o dobrovolnické službě potřeboval. Přijetí navrhované novely zákona umožní plnou aplikovatelnost zákona, neboť přiměřeně reaguje na nové právní prostředí tak, jak je nastaveno v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporací.

  Na závěr ovšem musím zkonstatovat, že tento návrh považuji pouze za malou novelu a předpokládám, že nám vláda v gesci ministerstva vnitra předloží v budoucnu zcela novou právní úpravu, která by se týkala dobrovolnictví v celé jeho šíři a vyjadřovala podporu všem formám dobrovolnických aktivit. Zákon musí zahrnovat obecnou úpravu dobrovolnictví a na druhé straně akreditovanou dobrovolnickou službu. Benefity vyplývající nyní ze zákona o dobrovolnické službě by se měly rozšířit na celé spektrum dobrovolnictví. Jedná se zejména o daňové výhody a možnost spolufinancování projektů ze státního rozpočtu vyčíslením dobrovolnické práce. Nepřijetí návrhu zákona s účinností v co nejkratší době bude mít za následek částečnou nekompatibilitu zákona o dobrovolnické službě s rekodifikovaným soukromým právem. Nové právní formy právnických osob nebudou moci získat akreditaci. Stávající akreditované organizace nebudou moci využít možností změny své právní formy, aby tato lépe odpovídala jejich potřebám. V případě, že tak učiní, bude jim muset být odebrána akreditace, což zkomplikuje jejich čerpání dotací a způsobí jejich finanční destabilizaci.

  Z těchto důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky také zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona přikázaným výborem, případně výbory, a to o 30 dnů, a navrhuji k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Zároveň, než ji začneme, přečtu další dvě omluvy. Paní poslankyně Balaštíková a pan poslanec Vondráček se omlouvají od 11.30 hodin z pracovních důvodů.

  Zároveň požádám kolegy o klid, abychom mohli v pořádku projednávat další kroky v tomto zákoně.

  Jako první je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, navážu na slova paní zpravodajky. Zákon o dobrovolnické službě si skutečně vyžádá komplexní proměny, ale myslím, že trochu nově nazvaným vysílajícím organizacím bychom mohli ulevit už nyní. Jedná se sice o to, že v tomto návrhu zákona je doba, na kterou je udělena akreditace těmto organizacím, tří let. Vzhledem k tomu ale, že o dotaci nelze žádat pro rok, ve kterém tato akreditace končí a termín pro podávání žádosti o dotace je 30. září, dochází de facto k tomu, že o prodloužení akreditace je tedy nutno žádat ne po třech letech, jaká je doba její platnosti, ale už po dvou letech, aby bylo možno požádat zároveň i o dotaci.

  Nemám nic proti zkrácení doby projednávání ve výborech, ale budu ráda, když bude přikázán tento návrh výboru pro sociální politiku, a ve druhém čtení bych se přihlásila a podala bych pozměňovací návrh, kde by doba akreditace ze tří let byla prodloužena na čtyři roky. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Nemám další písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit. Ptám se, je-li zájem o závěrečné slovo - pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.

  Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Ve zprávě paní zpravodajky zazněl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Můžeme přistoupit k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 157 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání lhůty o 30 dnů. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 158 pro 100, proti 8. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání bodu č. 30.

  Ještě před zahájením dalšího bodu je tady další omluva, a to omluva pana poslance Martina Novotného, který se z pracovních důvodů omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

  Nyní jsme u bodu č. 2, kterým je

  Jsme ve druhém čtení a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj výboru pan poslanec David Kasal. ***

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům k tomuto tisku a zároveň abych odůvodnila, proč tyto pozměňovací návrhy předkládám.

  Ještě krátce k tomu, co tady proběhlo předtím, než byl tento bod přerušený. Chtěla bych upozornit na to, že diskutovaný pozměňovací návrh, o kterém se hovořilo k návrhu zákona - návrh zákona je implementací evropské směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči, zároveň ale umožňuje členským státům podmínit náhradu nákladů určitého druhu přeshraniční zdravotní péče předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví, tak jak svůj návrh připravilo, ale toto omezení připouštělo jen jako možnost ve velmi omezené míře a ex post. Proto byl připraven pozměňovací návrh, protože Česká republika by tak byla jediným státem střední Evropy, který plně liberalizuje poskytování služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. To jenom k tomu vysvětlování, o čem se tady hovořilo.

  Nyní bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je už v systému zanesen, je to sněmovní dokument č. 293. A řekněme určitým způsobem upravuje nový pozměňovací návrh, o kterém jsme hovořili.

  Dalším pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlašuji, je sněmovní dokument č. 295. Toto předložení bych ale ráda odůvodnila poněkud podrobněji, protože navazuje na to, o čem se tady diskutovalo, a to je otázka tzv. regulačních poplatků. (V sále je vysoká hladina hluku, poslanci řeční v lavicích.)

  Pozměňovací návrh, který jsem předložila, ruší všechny tzv. regulační poplatky a zároveň zavádí limit 2500 korun na hrazení doplatků -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám všechny kolegy o klid. Pokud máte jiné téma k debatě, prosím, převeďte tuto debatu do kuloárů a v tomto sále bude jednáno pouze o tisku č. 10. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Takže tento návrh zákona zavádí současně roční limit 2500 korun na hrazení doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené ze zdravotního pojištění.

  Komunistická strana Čech a Moravy se dlouhodobě plně staví za zájmy pacientů, a proto opakovaně - poprvé již v roce 2008 - předkládá zákony a pozměňovací návrhy k zákonu o veřejném zdravotním pojištění na úplné zrušení tzv. regulačních poplatků a zároveň podporujeme všechny návrhy, které by vedly ke zmírnění jejich negativních dopadů.

  Dovolte mi nyní malý exkurz do historie. Ústavní soud rozhodl dne 20. května 2008 o ústavnosti zavedení těchto poplatků i přesto, že byly zavedeny bezprecedentním způsobem přijetím rozsáhlého pozměňovacího návrhu předloženého až v průběhu druhého čtení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a byl to typický přílepek. Tedy bez možnosti dostatečného projednání a posouzení v řádném legislativním procesu. V Senátu tento návrh nebyl vůbec projednáván.

  Ústavní soud při svém rozhodování využil odůvodnění tehdejšího ministra Julínka, že jediným důvodem zavedení poplatků je jejich regulační účinek proti nadužívání zdravotní péče. Soud se na základě toho vyhnul námitce, že za péči se při jejím poskytování neplatí, tím, že poplatky nepovažoval za placení péče, ale za jakousi legitimní regulaci. Jako důležitou podmínku legitimnosti poplatků uvedl také to, že nesmí být pro nikoho rdousící překážkou přístupu k péči.

  Od té doby lze na mnohých příkladech dokázat, že ani jedna z uvedených podmínek legitimnosti vybírání poplatků není splňována. Sám Ústavní soud vybízí dále exekutivu, aby zjistila, zda neexistuje nějaký případ "rdoušení", a v takovém případě píše, že by měl zákonodárce sám poplatky zrušit. Nakonec tak ale částečně učinil Ústavní soud sám poté, co asociální Nečasova vláda naopak navýšila poplatek za hospitalizaci na sto korun.

  U pacientů, kteří zdravotní péči doopravdy potřebují, jsou poplatky bezdůvodnou překážkou přístupu k této péči. Tato překážka má potom i diskriminační charakter, protože pro některé pacienty se jeví jako nepatrná, ale vždy existuje určitý počet pacientů trvale nebo momentálně neschopných platit. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Slova se v podrobné rozpravě ujme pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, především mi dovolte krátké upřesnění do stenozáznamu, neboť podle stenoprotokolu z jednacího dne 4. 2. jsem opravdu zjistil to, co jsem si myslel, že jsem nepodával návrh na vrácení do výboru. To bylo podmiňující pro případ, že se mi nedostane odpovědi pana ministra a pana zpravodaje, což se mi nedostalo, takže jsme jednání na krátkou chvíli přerušili na přestávku a tam jsme se domluvili na přerušení do dnešního dne jako dalšího bodu po pevně zařazených bodech. To prosím jenom do stenozáznamu, jinak v podstatě k ničemu vážnému nedošlo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych v podrobné rozpravě reagovat na pozměňující návrh, který tady zazněl, a sice pozměňující návrh na okamžité zrušení regulačních poplatků.

  To je samozřejmě možné, můžeme to odhlasovat. Bude to znamenat, že od toho okamžiku bude v systému zdravotnictví ta suma chybět. Pokud to nevíte, tak v okamžiku, kdy byly regulační poplatky zavedeny, byla změněna úhradová vyhláška a vlastně ta suma, která je vázaná regulačními poplatky, byla stažena z plateb pojišťovny. Znamená to, že profinancování zdravotní péče bude o poplatky nižší. Ty poplatky jsou již odečteny z úhrady zdravotních pojišťoven pro jednotlivá zdravotnická zařízení.

  Zároveň bychom museli rozhodnout, kdybychom toto chtěli udělat, jakým způsobem bude tato suma nahrazena. Jinak se dostaneme do situace, ve které jsme se zrušením poplatků za den pobytu v nemocnici, protože ty peníze tam prostě nejsou. A já znovu opakuji, měli bychom jasně slyšet od pana ministra zdravotnictví, odkud se ty peníze vezmou a kdy. Protože pro některá zařízení, tak jak jsme tady o tom hovořili, pro zařízení následné péče, pro lůžka mentálně postižených atd., ztráta poplatku za den hospitalizace znamená, že ona nejsou schopna existovat, protože vlastně žádný jiný příjem nemají, protože žádné výkony nedělají a ze sazebníku výkonů dostávají peníze jenom za léky, což je úhrada vydaných nákladů.

  Každé sociální povídání v sobě musí obsahovat také skutečnosti, na které to má dopad. Samozřejmě že chápu, že je nutné postupovat tak, abychom nebyli sociálně necitliví a tvrdí. Ale každé plošné rozhodnutí znamená obrovskou deformaci systému. Plošné rozhodnutí, které přivede do zdravotnictví peníze, nebo je odvede, ho v každém případě poškodí. Žádná analýza toho, jestli regulační poplatky něco regulují, nebo neregulují, neexistuje. Žádný seriózní průzkum v této věci není. Tyto věci se tady říkají, ale nejsou pravda. Kdo tu činnost jako takovou vykonává, ví, jaký efekt ty poplatky mají. A samozřejmě můžeme diskutovat, jak je v budoucnu zastropujeme, upravíme, ale nemůžeme říct: teď, v tuto chvíli je zrušíme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi a nyní se s faktickou poznámkou přihlásila paní Soňa Marková. Elektronicky. Ta má přednost, pane kolego. (K přihlášenému poslanci Adamcovi, který přicházel k řečništi.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla v reakci na svého předřečníka říct jenom jednu věc. Zdravotnické poplatky nejsou v systému zdravotního pojištění. Nejsou. Jsou příjmem těch, kteří ty poplatky vybírají. To znamená, že explicitně zákon nenařizuje, jakým způsobem se mají použít. To jenom abychom si nalili čistého vína. To za prvé.

  Za druhé. Když jste ty poplatky zaváděli, myslím teď vy, kteří jste pro ně hlasovali, pravicová vládní koalice, tak jste se vůbec neptali, jaký dopad to bude mít na pacienty. Vůbec jste se jich neptali. Pamatuji si, že lékaři v té době říkali: Nejsme žádné toaletářky, abychom vybírali nějaké poplatky. Uplynulo pár let a zdá se, že je to úplně neřešitelný problém.

  A jsem ráda, že tady zazněla jedna věc. Opravdu neexistují žádné seriózní analýzy, které by dokazovaly odůvodněnost toho, že tady byly zavedeny, a podle mého názoru jsou v tuto chvíli neústavní zdravotnické poplatky, protože obě dvě podmínky, které Ústavní soud dal, tzn. že jsou regulační a že nemají být rdousicí, nebyly splněny. Poplatky měly být už dávno zrušeny! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní s faktickou poznámkou... Nebo s řádnou přihláškou pan kolega Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že s řádnou připomínkou. Já bych chtěl reagovat na paní Markovou. Já jsem byl jeden z těch zločinců, který v Senátu hlasoval, protože jsme vůbec tento zákon neprojednávali. Ale ten důvod byl jasný. Byť jsme dělali na to spoustu seminářů, spoustu veřejných slyšení, z opozice tehdy přišel jediný člověk. Prostě zájem o to vůbec nebyl. To mě velmi překvapilo. A musím říct, že ten jediný člověk byl můj kolega z hospodářského výboru, pozdější předseda hospodářského výboru, který o to projevil zájem. Jinak žádná diskuse tam, kde nebyly kamery, nikdy nebyla.

  Je pravda, že já ke zdravotnictví nikdy nemluvím, spíš se bavím o ekonomických věcech. Je také pravda to, že v těch nemocnicích se poplatky vybírají velmi zvláštně, to je pravda. Já shodou okolností předevčírem jsem tady málem vykrvácel a byl jsem odvezen do Vojenské nemocnice, kde jsem měl obrovský problém ten poplatek zaplatit - fyzický problém. Protože nefungovalo nic, nemohl jsem si vyměnit peníze, nikdo o to neměl zájem. Nicméně pan doktor, mimochodem z Ukrajiny, mě velmi rád ošetřil a poplatek jsme řešili ex post.

  Já si myslím, že je potřeba věci říkat tak, jak jsou. Pan kolega Svoboda mě předběhl. Já se na to dívám ekonomicky. Já se ptám, kde budou mít hlavně ty malé nemocnice dnes ty příjmy, které vypadly. To je třeba říkat. Velké nemocnice to ustojí.

  Nebavme se o tom, když jsme zavedli poplatky... Řešme tu situaci teď, takovou, jaká je! Já si myslím, že je potřeba říkat: Ano, chcete to zrušit, zrušte si to. Ale kde bude ten výpadek uhrazen? To mě zajímá nejvíce. Protože já bych se nechtěl dožít toho, že v Trutnově, kde žiji, se nemocnice dostane do takových strašných minusových čísel, že nebude moct fungovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. O slovo se přihlásil pan kolega Jiří Skalický. Hned mu dám slovo. A prosím, opakuji, že jsme v podrobné rozpravě. Prosím tedy o reakci v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, já se omlouvám, jenom krátkou reakci na paní poslankyni Markovou ke zrušení regulačních poplatků a též k jejímu pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě.

  Samozřejmě regulační poplatky je možno zrušit a zrušeny pravděpodobně budou. To všichni víme. Ale uvědomme si, že jde opravdu o 5,2 mld. v celkové částce a tyto peníze budou chybět v systému zdravotního pojištění. Ať je příjemcem kdokoli. To je fakt. A pokud se v budoucnosti ty finanční prostředky nahradí jinou formou, pak proč ne.

  A pro mě je ještě jedna věc podstatně zásadnější. Dobře, poplatky se nebudou vybírat, nahradí se jiným způsobem. Ale já vidím největší riziko v tom, že se zcela změní nebo upraví náhled pacientů na používání a využívání zdravotnictví a zdravotní péče, tzn. v uvozovkách vše je prostě naprosto zadarmo a roztočí se kolotoč toho, že se bude zvyšovat a využívat zdravotnictví tak, jak to bylo dřív. Toto riziko já považuji za daleko větší než to, že se poplatky zruší. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik, poté paní kolegyně Marková a potom pan kolega Mackovík. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dobrý den. Já bych skutečně rád upozornil na to, na co upozornil pan předsedající, to znamená, že jsme ve třetím čtení. Nicméně rozprava se rozběhla, tak jenom prosím, abychom říkali celou tu věc: 5,2 mld. zrušením poplatků skutečně vypadne, ale říkejme to, co bylo předtím! Jak těch 5,2 mld. ze zdravotnictví odešlo ve skutečnosti? Kdo zvedl DPH i pro zdravotnictví - nejen na léky a zdravotnické prostředky, ale na všechny ostatní věci, které ve zdravotnictví jsou používány? Kdo zastropoval odvody pojistného na zdravotní pojištění? A tam je těch 5,2 a možná daleko více miliard, které teď jakoby licoměrně tím, že se zruší neústavní poplatky, protiústavní poplatky, někteří z nás oplakávají. Takže buďme prosím objektivní! Já bych chtěl poprosit, abychom se vrátili zpátky k meritu věci třetího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsme ve druhém čtení v podrobné rozpravě, znovu upozorňuji. Ale mám tady faktickou poznámku paní kolegyně Markové a připraví se pan kolega Mackovík, potom pan kolega Jakubčík. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Můj předřečník mě trošku předběhl v reakci na své dva kolegy, ale chtěla bych jenom říct, že tady asi není potřeba, abychom si tady říkali něco o tom, že něco je zadarmo a že si lidé budou myslet, že mají zdravotnictví zadarmo. To si samozřejmě nemůže myslet vůbec nikdo v tuto chvíli, protože každý si platí veřejné zdravotní pojištění, nebo téměř každý, platíme si zdravotnickou daň v podstatě 13,5 %, takže mluvit o tom, že budu mít zdravotnictví zadarmo, snad může říkat jenom ten, kdo o tom nic neví, ale já předpokládám, že to bylo jenom využito, tak jak je to vždycky využíváno v boji za poplatky.

  A ještě jednu věc. Ve zdravotnictví ve veřejném zdravotním pojištění je více než 220 miliard korun. Zdravotnické poplatky jsou každý rok zhruba 5 mld. korun, nenavyšuje se počet toho, co se vybere. Naopak. A znovu tady budu opakovat jednu věc. Byly zrušeny stropy na pojistné současně s tímto zavedením poplatků. Byl to přílepek. Senát to vůbec neprojednal. Byly zastropovány také věci, které se týkaly plateb za státní pojištěnce. Vědomě se ze systému vzalo kolem 10 mld., aby se mohly nahradit těmi 5 mld. z kapes pacientů! Je to licoměrné, co tady říkáte, pánové z bývalé vládní koalice, prostřednictvím pana předsedajícího! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. (U řečnického pultu se chystá posl. Adamec.) Nyní s faktickou poznámkou kolega Mackovík. Prosím pana kolegu Adamce, aby se hlásil případně elektronicky, protože já musím dodržovat jednací řád, a mně nezbývá, než upřednostnit elektronickou přihlášku. Nyní pan poslanec Stanislav Mackovík, připraví se pan kolega Jakubčík. Pana kolegu Adamce si dám do faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, zdravotnické poplatky jsou opravdu problém a jediné, co regulují, tak regulují dostupnost zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny našich pacientů, pro důchodce. Vzpomeňme si, že byly zavedeny i pro děti, pak se zrušily. A naše zdravotnictví tím, že byly zrušeny u dětských pacientů, to také nezruinovalo. Bavíme se tady o 5 mld., které mají téct od pacientů, a já si nemyslím, že nemoc je výhodou, za kterou by ještě měli platit. Domnívám se, že státní rozpočet by měl ty 2 mld. najít a kompenzovat to pro nemocnice tak, aby nám nezkrachovaly. Ale pokud vím, tak nemocnice krachovaly především tím, jak byly zavedeny úhradové vyhlášky a jak bylo zavedeno DPH. Domnívám se skutečně, že to je věc, která neplnila účel, tak jak byla pojmenována, nejednalo se o žádnou regulaci a ti, kteří chtěli nadužívat zdravotní péči, tak si tu cestu stejně našli. Spousta pacientů využívala to, co bylo skutečně tzv. nepoplatkové, zadarmo, a to byla záchranná služba. Tam se část pacientů, kteří to zneužívají, přesunula a ty nejsme schopni regulovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní jsem ohlásil pana poslance Jakubčíka, uděluji mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mluvíme tady o zdravotnických poplatcích. Zazněly tady argumenty: zvýšení DPH a další záležitosti. Ale vezměme si ještě jednu věc: IZIP - 2 mld. korun. Pokud bychom se nepouštěli do takhle naprosto nesmyslných projektů, tak ty peníze by tam byly, i bez ohledu na jakékoliv zdravotnické poplatky a na zrušení jakýchkoliv zdravotnických poplatků. Ze 2 mld. by mohla nemocnice, která má 18 oborů, která má 700 zaměstnanců, bez jakýchkoliv problémů žít osm let. To znamená, tady se v rámci obrovského rozpočtu 220 mld. nejedná o nějakých řekněme 5 mld., tady se jedná o to, abychom našli úspory a nepouštěli se do naprosto nesmyslných projektů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba, poté s faktickými poznámkami pan ministr Stropnický, poté pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Prosím. Nyní pan kolega Jiří Koskuba k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedající, dámy a pánové, já tady nechci vůbec nikoho poučovat, ale zaslechl jsem, že jsme v podrobné rozpravě, a já se nedomnívám, že to, co zde předvádíme, je, pane předsedající, podrobná rozprava. Já bych samozřejmě k poplatkům chtěl vystoupit kupodivu úplně s jiným pohledem, než který tady slyším z té levé části a prostřední, ale my tady diskutujeme věc, která není předmětem tohoto bodu! Já tu slyším, že lidé nemají péči zdarma - ano, já s paní kolegyní Markovou souhlasím -, ovšem ono je otazné, kolik se z vybraných peněz dostane k nemocnicím. Já tady chci, když už budeme rušit poplatky, navrhnout, abychom zrušili i poplatky dálniční, protože já kupodivu platím DPH za vůz, pohonné hmoty, spotřební daň atd., tak já si také snad na tu dálnici platím a také určitě uslyším od nové vlády, že tam jdou ušetřit miliardy a dopadne to příznivě i na tu babičku a dědečka, jak často používáme, kteří pojedou autem za rodinou nebo na hřbitov.

  Pane předsedající, toto není tématem tohoto bodu, omlouvám se. Zbytečně se zdržujeme, jistě se k tomu dostaneme, je to téma populární, ale pojďme se prosím věnovat tomu, co zde projednáváme, tedy podrobné rozpravě. A je mi líto, že i já v této rozpravě vystoupil zdánlivě mimo mísu, ale chtěl jsem vás upozornit na to, že jednání sklouzlo někam, kam nemělo. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Já to vnímám stejně, páni kolegové, paní kolegyně, ale nemohu vám neudělit slovo k faktické poznámce, protože nevím, jestli budete připomínat něco ke konkrétnímu návrhu, který padl v podrobné rozpravě. Mohu vás vést k pořádku tím, že vás vyzvu, abyste se k vyjádřili. To už jsem jednou učinil. Nehodlám prodlužovat jednání a uděluji slovo panu ministru obrany Martinu Stropnickému - také k faktické poznámce, ke které se přihlásil v pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Michael Schumacher zápasí o život v Grenoblu v nemocnici, kde jsou docela jednoduché stěny, jednoduchá podlaha a doktoři tam berou 15 tisíc eur měsíčně. Běžte se podívat do Motola na nový pavilon. Je to samé sklo a hliník, možná i mramor a doktoři tam berou 2 tisíce eur měsíčně. To se mi zdá být daleko větší problém než zdravotnické poplatky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Martinu Stropnickému. Nyní pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi krátce. Víceméně budu reagovat na pana poslance Koskubu jménem předsedajícího. Chtěl bych obrátit pozornost na to, že jednáme opravdu o novele přeshraniční péče a transpozici této novely. Nic jiného. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Samozřejmě mu udílím slovo kdykoliv, ale byly faktické poznámky a neměl jsem jinou šanci. Prosím, pan poslanec Adamec.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, že už můžu. Omlouvám se, nebudu zdržovat. Chtěl bych paní kolegyni Markové z Náchoda prostřednictvím pana předsedajícího sdělit, že Senát projednal zdravotnické poplatky, akorát podle zákona se jimi na plénu nezabýval. Bylo několik akcí, aktivit, veřejné slyšení. Bohužel vaši kolegové ze Senátu tam nebyli. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byly vyčerpány faktické poznámky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr se závěrečným slovem. Pan zpravodaj hlásí, že nebude mít zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko k pozměňovacím návrhům, které zde zazněly.

  Nejprve k pozměňovacímu návrhu pana poslance Klučky. Jak bylo řečeno, pozměňovací návrh je vytvořen v souladu s legislativou Ministerstva zdravotnictví a tuto legislativně technickou úpravu podporujeme.

  K návrhu paní poslankyně Markové. Zde musím konstatovat, že za Ministerstvo zdravotnictví vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Řeknu proč. První důvod je, že sněmovní tisk číslo 10, který obsahuje transpozici směrnice o přeshraniční péči, by v žádném případě neměl být zatěžován jinými návrhy, než které bezprostředně souvisí s implementací předmětné směrnice, tím spíše, že transpoziční lhůta pro implementaci této směrnice do národních právních řádů vypršela již v říjnu 2013 a České republice tak reálně hrozí zahájení řízení o porušení práva Evropské unie. Za druhé, Ministerstvo zdravotnictví plánuje zrušení regulačních poplatků, s výjimkou poplatků za pohotovost, s účinností k 1. 1. 2015. Máme za to, že takový krok lze učinit až po řádném projednání se všemi dotčenými subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty a měl by být proveden řádnou legislativní procedurou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Protože nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat jak nyní tak případně pro třetí čtení, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat. Dalším bodem našeho jednání je přerušený bod číslo

  Opakuji, že jsme v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 21/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený tisk uvedl - ještě předtím, než vyzvu navrhovatele a zpravodaje, aby zasedli lu stolku zpravodajů, vidím předsedu klubu ČSSD Romana Sklenáka. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme zahájili projednávání tohoto bodu ve středu. Víte, že diskuse byla poměrně živá. Počet přihlášených naznačuje, že bychom asi v tomto stylu pokračovali i dnes. Já se domnívám, že by bylo dobré dát ještě jednotlivým klubům čas k vnitřní diskusi, a proto si dovoluji navrhnout přerušení tohoto bodu a jeho odročení na úterý 11. února.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Jenom zagonguji, aby kolegové, kteří mají zájem o tomto procedurálním návrhu hlasovat, přišli do sálu.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 77, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do úterý 11. února. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 163 pro 110, proti 28. Návrh byl přijat. Znovu přerušuji tento bod.

  Prosím, kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jestli se v takhle elementární věci nejste schopni dohodnout na klubech a vůbec tímto způsobem se chováte k takto citlivé věci, tak já vám tady sděluji, že si beru jménem klubu TOP 09 hodinovou přestávku na jednání klubu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pana předsedu klubu tady nevidím, ale samozřejmě eviduji, že to řekl místopředseda klubu.

  Pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. (V sále se zvětšuje hluk.) Pane předsedo, prosím ještě o chviličku strpení. Prosím o klid! Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme deklarovali, že budeme vstřícná a konstruktivní opozice, a myslím, že pokud kolegové potřebují v klubu dál projednávat, není důvod jim nevyhovět, takže já bych chtěl jménem našeho klubu od 12.35 si vzít pauzu v délce dvě hodiny. Děkuji. Můžete to pak v tom klubu v pohodě projednávat. Já myslím, že to je korektní.