• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dámy a pánové, prosím, zaujměte místa v jednacím sále, abychom mohli zahájit čtvrtý jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě chvilku vyčkám, až hladina hluku v sále dosáhne nižší intenzity.

  Zahájím tedy čtvrtý den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

  Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty nové, resp. náhradní. Zatím zde mám oznámení, že pan poslanec Fiala hlasuje s kartou číslo 1 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 3.

  Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Kailová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karamazov z osobních důvodů, pan poslanec Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Pražák - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta.

  Dále zde mám omluvu od pana premiéra, ale toho tady vidím, tak ta omluva zřejmě neplatí. Pan ministr Balvín se omlouvá z pracovních důvodů, pan ministr Holcát se omlouvá na odpoledne z pracovních důvodů, pan ministr Kohout z pracovních důvodů a pan ministr Štys také na odpoledne z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvy.

  Chtěl bych vás nejdříve informovat, že se na mne obrátila předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslava Němcová se žádostí o pevné zařazení bodu číslo 41 schváleného pořadu schůze, což je Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze, na dnes, tedy na čtvrtek 19. 12., jako první bod dopoledního jednání.

  A rovněž paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru žádá o pevné zařazení bodu číslo 42, což je "Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody", a to jako poslední bod jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny.

  Mám zde ještě přihlášku pana předsedy klubu Jurečky. Prosím.

 • Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěl bych vás poprosit o zařazení bodu na úvod dnešního jednání - potvrzení předsedy výboru pro evropské záležitosti, kterým byl zvolen pan Ondřej Benešík. Děkuji za vyhovění této žádosti.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já o té žádosti nechám hlasovat a předpokládám, že bychom to zařadili jako úplně první bod, protože to je velmi krátká záležitost.

  Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak všechny žádosti a návrhy podrobíme hlasování.

  Nejprve bych nechal hlasovat o tom novém bodu, což je potvrzení předsedy výboru. Musíme rozhodnout ve dvou hlasováních. Nejprve rozhodneme o tom, že zařadíme nový bod.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom zařadili nový bod potvrzení předsedy výboru pro evropské záležitosti, ať zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 87. Přihlášeno je 164, pro 162, proti nikdo. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s tímto návrhem.

  Kdo tedy souhlasí s tím, abychom tento bod zařadili jako první bod dnešního jednání?

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 88. Přihlášeno 167, pro 165, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme tento bod zařadili pevně.

  Nyní bychom hlasovali o návrhu paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Nejprve že bychom pevně zařadili bod 41, nejspíš jako druhý bod dnešního jednání.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom bod 41 zařadili jako druhý bod dnešního jednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování 89. Přihlášeno 170, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Poslední žádostí je rovněž žádost paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru o pevné zařazení bodu 42, a to jako poslední bod této schůze.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 90. Přihlášeno je 172, pro 168, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  Jsem přesvědčen, že jsme se vypořádali se všemi záležitostmi. Jenom připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 proběhne jejich losování. To je z mé strany v této fázi vše.

  Vzhledem k tomu, že jsme zařadili jako první bod potvrzení předsedy výboru, je to konkrétně tedy výbor pro evropské záležitosti, tak tento bod otevírám. Poprosil bych pana navrhovatele, zda by nás seznámil s tím, jak se výbor rozhodl ve věci svého předsedy. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tady byla drobná změna organizační, kdy výbor na svém prvním jednání zvolil předsedou výboru pana poslance Klašku, a dnes před začátkem této schůze výbor udělal změnu a byl zvolen předsedou výboru pan Ondřej Benešík. Já bych vás s dovolením požádal, aby Sněmovna potvrdila tady tuto volbu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže hlasovali bychom o tom, že Poslanecká sněmovna potvrzuje pana poslance Benešíka ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti. Otevřu rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud ne, tak ji uzavírám a nechám o tomto usnesení hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili pana předsedu Benešíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 91. Přihlášeno je 175, pro 169, proti nebyl nikdo a já konstatuji, že jsme potvrdili pana poslance Benešíka předsedou výboru pro evropské záležitosti. Tento bod končím.

  Budeme pokračovat bodem číslo 41. Ještě než tento bod otevřu, byl jsem upozorněn panem ministrem zdravotnictví, že na jeho lavici zůstaly tyto krásné brýle. Pokud někdo postrádá brýle, tak jsou k dispozici zde u mne. Pokud si je nikdo nevyzvedne, budou deponovány, předpokládám, na organizačním oddělení.

  Nyní tedy otvírám bod číslo

  K tomuto bodu vám bylo rozdáno přes poslanecké kluby usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 25 ze dne 16. prosince tohoto roku. Prosím paní předsedkyni výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance.

  Paní předsedkyně máte slovo.

  A prosím, abyste se ještě trochu utišili, abychom všichni slyšeli paní předsedkyni. ***

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi, dovolte mi, abych vám popřála dobré ráno, a zároveň mi dovolte, abych vás informovala o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Bronislava Schwarze.

  Dne 27. listopadu roku 2013 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Ing. Bronislava Schwarze, který byl nepravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Mostě dne 18. března roku 2011 zproštěn obžaloby pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb. a trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., protože v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

  K odvolání státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem v trestní věci obžalovaného Bronislava Schwarze rozhodl dne 20. prosince 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem o zrušení napadeného rozsudku v celém rozsahu a vrácení věci soudu prvního stupně. Od doby vrácení spisu Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 22. května roku 2012 jsou nařizována hlavní líčení, v současné době je dokazování téměř ukončeno a ve věci by mohlo být rozhodnuto.

  Bronislav Schwarz nabyl dne 26. října letošního roku poslanecký mandát, získal poslaneckou imunitu a bez souhlasu komory, jejímž je členem, je trestní stíhání vyloučeno.

  Žádost Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání Bronislava Schwarze převzal dne 28. listopadu 2013 předseda mandátového a imunitního výboru. Výbor žádost o souhlas Sněmovny s vydáním poslance Schwarze k trestnímu stíhání projednal dne 3. prosince roku 2013, jednání v této věci přerušil a v souladu s usnesením výboru si dne 4. prosince 2013 vyžádal od Okresního soudu v Mostě opravu žádosti o vydání poslance Schwarze k trestnímu stíhání, a to v části, kde je odkazováno na neplatné znění článku 27 odst. 4 Ústavy. Opravená žádost byla Okresním soudem v Mostě doručena mandátovému a imunitnímu výboru dne 12. prosince 2013. Dne 16. prosince tohoto roku mandátový a imunitní výbor na své páté schůzi obnovil přerušené projednávání žádosti Okresního soudu v Mostě a poslanci Bronislavu Schwarzovi bylo umožněno, aby se k věci osobně vyjádřil.

  K uvedené žádosti Okresního soudu v Mostě přijal mandátový a imunitní výbor usnesení č. 25, které, jak již zmínil pan předseda Poslanecké sněmovny, vám bylo rozdáno. Dovolte mi tedy, abych vás na závěr ještě seznámila s podrobným zněním tohoto usnesení. Má dvě části:

  Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově místopředsedy výboru Stanislava Polčáka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Dolejše a po rozpravě

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze;

  2. pověřuje mě k tomu, abych vás s tímto usnesením seznámila.

  To je tedy moje zpráva o projednání žádosti mandátovým a imunitním výborem. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy avizuji, že bych předložila návrh Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní předsedkyni za úvodní slovo a otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Vážený pane předsedo, dobré jitro. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jenom několik slov. Nepřišel jsem se do Poslanecké sněmovny schovávat za imunitu, to vám chci všem říct. Chtěl jsem vám taky říct, že kdybych ten skutek, který je mi dáván za vinu, měl zopakovat, tak kdykoli to své jednání zopakuji i dneska, protože jsem jednal podle zákona a udělal jsem všechno to, co správný policista, a ještě ve funkci, musí udělat: zastat se slušných lidí. A pokud to udělá podle zákona, tak to tak má být.

  To je všechno. Hezký den vám přeji. (Potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se - závěrečná slova asi v této fázi nejsou třeba. Otevřu rozpravu podrobnou a tam svou přihlášku avizovala paní předsedkyně Němcová. Já ji prosím, aby nám teď přednesla návrh usnesení.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte tedy, abych odkázala na usnesení, které vám bylo rozdáno. Toto usnesení schválil mandátový a imunitní výbor pod číslem 25 dne 16. 12. a doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k trestnímu stíhání pana poslance Ing. Bronislava Schwarze, tak jak je vše obsaženo ve výše zmíněném usnesení. To je tedy můj návrh v rámci podrobné rozpravy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda jsou ještě některé další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo paní předsedkyně nežádá, a tím pádem asi můžeme přistoupit k hlasování. Usnesení vám bylo přečteno.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 92, přihlášeno je 181, pro 139, proti 17. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a Sněmovna vyslovila souhlas s trestním stíháním pana poslance Schwarze. Tím končím bod číslo 41.

  Otevírám bod 47, kterým je

  Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za výzvu, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, i vám dobré dopoledne.

  Vážené paní poslankyně a páni poslanci, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckého klubu tyto návrhy a přijala k nim na své páté schůzi dne 16. prosince 2013 usnesení č. 26. Jako vždy ta informace je rozdělena nejdříve na rezignace a poté na nominace, stejně tak budeme i hlasovat.

  Co se týká rezignací, tak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny rezignuje Ivana Dobešová z hnutí ANO a ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů rezignuje Pavel Čihák, také z hnutí ANO.

  A nominace: do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová, hnutí ANO, a stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Helena Válková, hnutí ANO.

  Krátce konstatuji, že zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování také veřejné zde v sále pomocí hlasovacího zařízení.

  Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců, a poté Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů komisí Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhl jejich poslanecký klub. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

  A nyní vás, pane předsedo, prosím o otevření rozpravy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, já rozpravu otevřu - nebo otvírám - a zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím, a pokud si pan předseda nepřeje závěrečné slovo, tak bychom rovnou přikročili k hlasování. Já se ještě zeptám, zda je zde souhlas s takto navrženým postupem, že bychom nejprve konstatovali rezignace a potom veřejně pomocí hlasovacího zařízení zvolili nové členy těchto orgánů. Není zde námitka žádná, žádná žádost o tajné hlasování zde není. Takže budeme postupovat tak, jak navrhl pan předseda volební komise.

  V prvním hlasování, které jsem zahájil, Sněmovna konstatuje rezignace paní poslankyně Dobešové a pana poslance Čiháka. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 93, přihlášeno 186, pro 184 a já konstatuji, že proti nebyl nikdo a usnesení jsme schválili.

  V druhém hlasování zvolíme paní poslankyni Pastuchovou do komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a paní poslankyni Válkovou do komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlasování číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s touto volbou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Přihlášeno je 186, pro 183, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme i toto usnesení schválili.

  Děkuji panu poslanci a předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi a tento bod končím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhl jejich poslanecký klub. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A budeme pokračovat bodem číslo

  Poprosím pana ministra financí Jana Fischera a zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václav Votavu, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k návrhu zákona jsou uvedeny v tisku číslo 6/3.

  Ještě než otevřu rozpravu, žádám pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby nám přednesl návrh postupu, jak budeme hlasovat o tomto tisku. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo, seznámil bych vás s návrhem procedury hlasování ve třetím čtení. Nejprve bychom hlasovali o přílohách číslo 2 k usnesení Sněmovny. Příloha 2A je usnesení rozpočtového výboru a příloha další je příloha, která řeší pozměňovací návrhy z druhého čtení. Ovšem v rámci té přílohy 2 bychom měli nejdříve odsouhlasit takzvaný aditivní princip, to znamená, že každá další schválená položka se přičítá nebo odečítá k již odsouhlaseným položkám.

  Možná že by bylo dobré, pane předsedo, kdybychom o tom procedurálně hlasovali, abychom se tímto řídili.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Chcete hlasovat hned? (Ano.) Dobrá. Beru to jako procedurální návrh, pan zpravodaj jej přednesl, tak já o něm nechám rovnou hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s postupem nebo s návrhem, který přednesl pan zpravodaj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 95, přihlášeno je 186, pro 160, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Teď bychom tedy dokončili hlasovací proceduru. Hlasovali bychom nejdříve o pozměňovacím návrhu k návrhu rozpočtového výboru, který přednesl pan poslanec František Vácha pod číslem B20. Týká se pořadového čísla A10 ke Grantové agentuře. Poté bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru - tedy o pozměňovacích návrzích, které schválil rozpočtový výbor, které jsou v příloze 2A - jako o celku, pokud nebude námitka. Pak bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích z přílohy 2B tak, jak zazněly na druhém čtení rozpočtu zde na Sněmovně. Pak bychom hlasovali o příloze 1 en bloc, to jest pozměňovací návrh textové části z usnesení rozpočtového výboru, a pak bychom hlasovali o rozpočtu jako o celku.

  Takže jestli dáte hlasovat, pane předsedo, o proceduře, tak jak jsem ji navrhl?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se nejprve zeptám, zda jsou zde žádosti o vystoupení. Registruji dvě. Je zde s přednostním právem pan předseda klubu Kalousek, potom pan předseda klubu ODS. Oba dva s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji, abyste uvolnil místo panu předsedovi Kalouskovi. Tak, už se stalo.

  Prosím, můžete mluvit, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, prosím o pochopení, mám v podstatě pouze podmíněnou námitku k hlasování. Nemáme námitek proti hlasování přílohy 2A, pozměňující návrhy rozpočtového výboru, en bloc. Nicméně nebude-li přijat pozměňující návrh pana poslance Váchy, který jaksi koriguje snížení provozních výdajů Grantového agentuře, nebude-li tento návrh přijat, prosím, aby byly samostatně hlasovány pozměňující návrhy A1, A2, protože nebude-li přijat pozměňující návrh poslance Váchy, nemůžeme podpořit usnesení rozpočtového výboru a rádi bychom podpořili alespoň pozměňující návrhy A1, A2. Bude-li přijat, můžeme hlasovat en bloc. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, pan zpravodaj s tím nemá asi problém?

 • Poslanec Václav Votava: Nemám s tím problém samozřejmě, můžeme takto postupovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dva návrhy k přednesenému návrhu procedury. Navrhujeme, abychom o usnesení rozpočtového výboru hlasovali zvlášť o každém bodu - A1 až A10, nebo 11, teď nevím z hlavy. Tam jsou návrhy, které spolu vnitřně nesouvisí, a rádi bychom některé podpořili a některé ne. V okamžiku, kdy to bude en bloc, tak nebudeme moct.

  V té textové části navrhujeme, aby se zvlášť hlasovalo o bodech 2 a 3, což je věc, která se týká státního rozpočtu na rok 2014, to znamená dohromady. A body 1, 4, 5, 6, což je ten přílepek k státnímu rozpočtu za rok 2013, aby se hlasovaly taky en bloc, takže dvě hlasování k té textové části 1, která se týká roku 2013, protože to je opravdu přílepek, a jedna, která se týká roku 2014. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj má námitky proti tomuto návrhu?

 • Poslanec Václav Votava: Tak jestli se můžeme vypořádat hlasováním o této námitce?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud ano, tak ještě dám prostor panu poslanci Opálkovi, který má také návrh k proceduře.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Já bych byl rád, kdybychom hlasovali v jednom bloku všechny ty návrhy, které souvisí se zajištěním financování sociálních služeb, což jsou body A6, potom B4, B7, B14 a B17. Prosil bych, aby byly hlasovány, to znamená, aby bod A6 byl vyňat jako samostatné hlasování z návrhu usnesení rozpočtového výboru. A ten postup aby byl napřed B14, pokud neprojde, B17, pokud neprojde, A6, pokud neprojde ani ten, tak potom B4 a 7, což jsou totožné návrhy. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se i v této věci pana zpravodaje na stanovisko.

 • Poslanec Václav Votava: Tak co se týká pana kolegy Opálky, bylo by asi dobré hlasovat o jeho námitce - nebo navrhuji, abychom hlasovali o jeho námitce. Co se týká pana kolegy předsedy klubu ODS, souhlasím s tím, abychom odděleně hlasovali o tom návrhu, kde tedy je jeho takzvaný přílepek - rozpočet roku 2013 -, s tím problém nemám, ale chtěl bych, abychom rozhodli tedy hlasováním o námitce, která se týkala hlasování rozpočtového výboru en bloc. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím, pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že jsme v menšině a můžete mě přehlasovat, nicméně je tam jedenáct návrhů z rozpočtového výboru, které spolu věcně nesouvisí. Myslím, že nás to nezdrží, těch devět nebo osm minut, abyste nám vyhověli, abychom některé podpořit mohli, některé podpořit nechceme. V okamžiku, kdy se hlasuje en bloc, budeme hlasovat proti, je to logické, protože tam jsou věci, které nechceme podpořit. Nebyla to námitka, byl to návrh k proceduře. Námitka je, když se něco přijme a někdo namítá.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já o tom samozřejmě nechám hlasovat jako o protinávrhu. Určitě.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ale poprosil bych pana zpravodaje, do kupy těch hlasování je 25, byly tady roky, kdy byly stovky hlasování, aby nám v tom vyšel vstříc, aby bylo jasně vidět, které návrhy opozice podporuje a které ne. Jinak to bude en bloc proti, protože tam jsou věci, které podpořit nemůžeme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud pan zpravodaj...

 • Poslanec Václav Votava: Pane předsedo, já jsem návrh procedury řekl. Protinávrhy - já bych nechal o nich hlasovat v tom smyslu, jak jsem se zmínil už u jednotlivých vystupujících.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Budeme tedy hlasovat, tak jak tyto protinávrhy byly předneseny.

  První protinávrh přednesl pan předseda klubu Stanjura. Týká se hlasování po jednotlivých bodech návrhu rozpočtového výboru, tedy aby body A1 až 11 byly hlasovány odděleně.

  Kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Stanjury, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 96, přihlášeno 190, pro 64, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

  Ještě zde byl protinávrh pana poslance Opálky. Přiznám se, že to byla celkem smršť bodů, které pan poslanec navrhoval, ale asi o tom můžeme hlasovat najednou, tak jak ten postup byl přednesen. Souhlasíte, pane poslanče?

 • Poslanec Václav Votava: Ano. Stanovisko také negativní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také negativní, dobrá. Pan předkladatel souhlasí, že se s tím můžeme vypořádat jedním hlasováním.

  Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo souhlasí s alternativním návrhem, či protinávrhem pana poslance pana Opálky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 97. Přihlášeno 192, pro 55, proti 103. Tento návrh přijat nebyl.

  Tím bychom ještě měli odhlasovat onu proceduru ve znění, jak ji navrhl pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, s tou úpravou, kterou navrhl pan kolega Stanjura a pan kolega Kalousek. S tím souhlasím.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S tím jste souhlasil, proti tomu námitka nebyla.

  Kdo souhlasí s procedurou navrženou zpravodajem, ve znění pozměňovacích návrhů pana poslance Kalouska a pana poslance Stanjury, které zpravodaj akceptoval? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 98, přihlášeno je 192, pro 136, proti 8. S procedurou byl vysloven souhlas.

  Paní poslankyně Nohavová se nehlásí? Ne, odmazávám.

  Konstatuji, že jsme schválili proceduru, a v této fázi bych otevřel rozpravu. Zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Jsou zde přihlášky pana poslance Opálky a pana poslance Kalouska. Dám slovo panu poslanci Opálkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, předpokládal bych, že před procedurou by měla zaznít ještě diskuse, aby případně ovlivnila hlasování. Ale všechno je připraveno, tak mi dovolte jenom pár poznámek.

  Státní rozpočet, ke kterému se téměř nikdo nehlásí, byl vypracován podle zákonů, které jsou platné a které schválily předchozí vlády. Žel, díky tomu nemůže být ani prorůstový, protože možnosti jsou minimální. Když jsme projednávali na výboru pro sociální politiku kapitolu číslo 313, tak jsme ji projednávali v jiném uskupení, než pravděpodobně projde v této Poslanecké sněmovně. Nevím, jestli při jednání o rozpočtu v rozpočtovém výboru si vyžadoval tento stanovisko správce rozpočtové kapitoly, ale chtěl bych říci: Tato kapitola je nově zatížena odškodňovacími zákony. Tato kapitola nedostává výběr důchodového pojištění, které vybírá za Celní správu Ministerstvo financí, ale na druhé straně vyplácí její nároky prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Tato kapitola je zatížena problémy, které vznikly v minulém období a které bude muset někdo ufinancovat, neboť řada rozhodnutí se změnila, ale náklady s tím spojeny nebudou. Deset procent z provozních nákladů, které je navrženo z této kapitoly odejmout, bude velice problematické, a jsem zvědav, jak se s tím budoucí vláda vypořádá, neboť viditelně nově se formující koalice připravila redukční systém a nikdo nevíme, k čemu povede. To znamená z každé kapitoly plošně něco stáhnout, a pak v budoucnu se rozhodnout, jak to využít. Jestli to je medvěd pro novou vládu, nebo je to forma škrtformy plošně, tak jak jsme na to byli zvyklí z minulých let, nevím.

  Chci říci, že řada pozměňovacích návrhů sahá do mandatorních výdajů. Proto jsem chtěl seřadit hlasování o sociálních službách tak, abychom napřed hlasovali ty, které právě do těchto mandatorních výdajů nesahají. Ubrat z důchodového pojištění, které je rozpočtováno poprvé za těch jedenáct let, co jsem ve Sněmovně, pro rok 2014 v menší částce, než byl rozpočet na rok 2013, a to ještě vláda předpokládá mimořádnou valorizaci. Nevím, kde na ni vezme, když vlastní poslanci předpokládané koalice se snaží ještě z této částky snížit.

  Co se týká nemocenského pojištění, nemocenské pojištění bylo nějakou dobu vypláceno tři týdny zaměstnavatelem jako náhrada mzdy. Od roku 2014 se vracíme znovu k systému, že od 15. dne bude nemocenskou vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. Proto tam je ten nárůst, na který zrovna sahají některé návrhy. Musím říci, že tento nárůst, pokud bude snížen, stejně jako u důchodového pojištění bude muset být vyplacen. Protože je to mandatorní výdaj. Takže každý z vás, kdo předkládá ubrání z mandatorních výdajů, pokud jsou dobře spočítány, se vlastně chová, což často je vyčítáno klubu KSČM, rozpočtově - abych teď našel to správné slovo - nezodpovědně.

  Chci říci, že nemocenské pojištění v roce 2008 činilo 31,9 miliardy, v roce 2009 to bylo 26 miliard, v roce 2010, kdy došlo už ke snížení tím, že se proplácela delší doba zaměstnavatelem, 22,8 miliardy, v roce 2011 - 21,5 miliardy, v roce 2012 - 19,4 miliardy a předpoklad tohoto roku je 20,4 miliardy. Rozpočet na rok 2014 - 22 celých 245 tisíc miliard, to je přidáno to minimum, co bude muset být za ten jeden týden navíc vypláceno, a řekl bych, že je to pod hranou. Pokud přijde nějaká chřipková epidemie, tak to bude málo.

  Stejný problém mám i s podporou v nezaměstnanosti, což je taky mandatorní výdaj, a pokud ho budeme přesouvat do aktivní politiky zaměstnanosti, tak posílíme sice tu část aktivní politiky zaměstnanosti, ale pokud bude velká nezaměstnanost a nároky na podporu, tak ji bude muset stát stejně vyplatit.

  K aktivní politice zaměstnanosti chci podtrhnout informaci, která zazněla na výboru pro sociální politiku a zřejmě už ne na rozpočtovém výboru a na této sněmovně, že kromě těchto rozpočtovaných výdajů přijdou v roce 2014 na tuto činnost z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - a teď poslouchejte dobře - 3,5 miliardy. A vy tam přidáváte sem tam nějaký milion. Řekl bych, že tato oblast by měla být zabezpečena dobře. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, jenom oznámím pořadí řečníků. Mám zde ještě jednu žádost o vystoupení s přednostním právem od pana předsedy klubu ODS Stanjury po panu poslanci Kalouskovi. Potom pan poslanec Gabal, který je přihlášen do rozpravy. A pak pan poslanec Dolejš. Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych jen stručně shrnul hlavní priority klubu TOP 09, které zazněly ve druhém čtení.

  Je to především podpora vědě a výzkumu. Rád bych připomněl, že v minulých třech letech, v letech velmi důsledného šetření a každoročního poklesu provozních výdajů - tyto časy pravděpodobně končí -, i v těchto letech položka na vědu a výzkum byla položka, která každoročně rostla. To návrh tohoto rozpočtu nezajišťuje. Proto prosím o podporu pozměňujícího návrhu paní poslankyně Putnové.

  Další prioritou je otázka svízelné a v možnostech samospráv neřešitelné situace v lokalitách kolem metropolí způsobené změnou životního stylu mladých rodin. Tento návrh byl přijat rozpočtovým výborem, je označen pod body A1 a A2. Tady si rovněž dovolím požádat o podporu.

  Další prioritou, která zazněla, byla podpora aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně formou změny poměru mezi výdaji aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. A to právě proto, abychom nediskutovali pouze o objemu peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, ale také o efektivitě. Pokud přidáme na aktivní politiku zaměstnanosti, logicky by se to mělo odrazit, logicky by se to mělo odrazit, v objemu pasivní politiky, tedy podpor. Pokud se to neodrazí, tak peníze na aktivní politiku zaměstnanosti vydáváme asi zbytečně. Takže to, na čem nám náleží, je změna toho poměru, aby byl kladen důraz na efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti.

  A v neposlední řadě, jak se s oblibou říká na evropském fóru last but not least, si dovolím poprosit o podporu pozměňujícího návrhu pana poslance Laudáta, který je z hlediska finančního objemu zcela marginální, ale z hlediska symbolického a politického se domníváme, že to je velmi důležité, a je to zřízení expozice Jana Palacha ve Všetatech.

  To jsou zásadní priority, které zazněly od poslanců TOP 09 ve druhém čtení. Dovoluji si je shrnout, dovoluji si na ně upozornit a požádat o jejich podporu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo, rovněž s přednostním právem, pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Připraví se pan poslanec Gabal. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, opravdu krátké vystoupení. Připomenu pozměňovací návrhy našeho klubu, které máte pod písmeny B1 až B4. Jsou to naše čtyři priority. Zjednodušeně řečeno, 1,3 mld. na podporu vědy a výzkumu, inovací, 1,5 mld. na platy učitelů, zejména základních a mateřských škol, 2 mld. na opravu silnic I. třídy a zhruba 1,3 mld. na tři položky v oblasti sociální politiky, to znamená sociálních služeb, aktivní politiky zaměstnanosti a podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany.

  Důvod, proč jsme chtěli o jednotlivých návrzích rozpočtového výboru hlasovat zvlášť, a jsem velmi překvapen nevůlí vládní většiny hlasovat zvlášť o dvou milionech pro podporu historických vozidel, a současně máme hlasovat o tom, že odebereme z důchodového pojištění 700 mil. Mohli jsme to skutečně hlasovat zvlášť. Hlavní důvod byl podle mého názoru nešťastný návrh pana poslance Novotného ve smyslu, odkud bere peníze na podporu sociálních služeb. Myslím si, že náš v objemu téměř identický návrh, který máte pod písmenem B4, je prostě lepší, řeší problém v oblasti sociálních služeb, ale nebere peníze z důchodového pojištění. Nicméně jste rozhodli, jak jste rozhodli. Respektuji to. Jenom zas příště, až budete mluvit o nové politické kultuře, tak si vzpomeňte, že jste ani v tomhle procedurálně nechtěli vyhovět opozici. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Gabal. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, protože před hlasováním o pozměňovacích návrzích z druhého čtení je potřeba, aby zazněly některé argumenty, které nezazněly, když šly z jedné strany. Já jsem si nechal dva dny trošku uklidnit hlavu, abych si dokázal věci srovnat. Protože během dosavadního projednávání rozpočtu se na nás snáší kritika za rychlost a pro snahu projednat rozpočet do konce roku. A skutečně nebylo zde zřetelně řečeno, proč tak činíme. Proč tvoříme rozpočtovou rezervu a proč tady o pozměňovacích návrzích budeme asi hlasovat tak, jak budeme hlasovat. A proč ta rezerva vzniká poněkud humpoláckým plošným omezením výdajů, čímž se - a to si uvědomuji - některé resorty dostanou do finančně velmi tísnivé situace ihned od počátku.

  Musím říct, že mně taky vražedné tempo projednávání rozpočtu není nijak příjemné, a oceňuji práci zkušenějších kolegů včetně opozičních, kteří se ve výborech zapojili do práce daleko kvalifikovaněji a efektivněji. Za to velice děkuji a vážím si toho. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Pan předseda klubu TOP 09 avizoval faktickou poznámku. Pokud na ní trvá, tak mu samozřejmě umožním vystoupit ve dvou minutách. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Budu opravdu jenom stručný. Přiznám se, že mě mírně vykolejilo vystoupení pana poslance Gabala, který zdůvodnil ono navýšení vládní rozpočtové rezervy profinancováním jakéhosi budoucího rozpočtového rizika.

  Co si máme myslet, kolegové, o vašem postupu, když ho ani nejste schopni zdůvodnit jednotnými argumenty? Slyšel jsem 14 dní, že tento návrh na navýšení vládní rozpočtové rezervy vůči provozním výdajům je proto, že ty peníze chcete ušetřit. Od pana poslance Gabala teď slyším, že je nechcete ušetřit, že je chcete utratit na jakékoliv budoucí nerozpočtované riziko, jako že ta nerozpočtovaná rizika přicházejí každý rok a s tím si musí každá vláda poradit v rámci rozpočtových opatření. A vy si s nimi nechcete poradit, vy si na ně chcete udělat rezervu.

  Takže rozhodnutí je jednoduché. Jestli ty peníze skutečně chcete ušetřit, tak nemůžou být ve vládní rozpočtové rezervě, a prosím o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je směřuje skutečně k ušetření. Jestli je ušetřit nechcete, jak teď tvrdil pan poslanec Gabal, a chcete je libovolně rozfrcat, aby vás to nebolelo, až přijde nějaké nerozpočtované riziko, tak je dejte do té vládní rozpočtové rezervy. Ale přiznám se, že bych se lépe orientoval v parlamentní diskusi, kdybyste svůj postup dokázali obhajovat jednotnými argumenty. Vy každý tvrdíte něco úplně jiného.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska. Před vystoupením pana poslance Dolejše je zde přednostní právo předsedy klubu hnutí Úsvit pana poslance Radima Fialy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se ještě několika větami vyjádřil k prioritám hnutí Úsvit před třetím hlasování o státním rozpočtu.

  My jsme v prvním čtení státní rozpočet nepodpořili, protože státní rozpočet má podle našeho názoru příliš velký deficit a příjmy jsou nadhodnocené z hlediska predikce ekonomického hospodářského růstu, který podle nás nebude tak vysoký, tudíž se příjmy v rozpočtovaném státním rozpočtu nepodaří naplnit.

  Ale vraťme se k dnešnímu třetímu čtení. Hnutí Úsvit má několik priorit. Jednak jsou to priority na platy zaměstnanců v sociální péči a na platy učitelů, které jsou reálně podhodnocené a které navrhujeme změnou struktury výdajů zvýšit. Dále je to priorita na aktivní politiku zaměstnanosti, která je při zvyšující se nezaměstnanosti v našem státě velmi důležitá. A nakonec malá částka na změnu dopravní situace ve Vysokém Mýtě, což je opravdu malá částka. Takže to jsou priority pro nás velmi důležité, samozřejmě hlavně platy učitelů a platy zaměstnanců sociální péče a aktivní politika zaměstnanosti. Jsou to nejdůležitější věci, které dnes chceme podpořit, a žádáme vás také o vaši podporu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má tedy slovo řádně přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš. Připraví se pan poslanec Petr Bendl, který je zatím posledním přihlášeným do diskuse.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Příjemné adventní dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vládo.

  Když už tady proběhla celá plejáda prezentací, stanovisek jednotlivých politických frakcí, tak dovolte, abych i já přednesl stanovisko klubu KSČM k rozpočtovému finále. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S dílem ještě chvilku počkáme, protože je zde faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Po něm pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Opět jen velice stručně. Já jsem slíbil Mládkovi, že nebudu zdržovat, tak nechci zdržovat. Ale pan poslanec Dolejš tady velmi kritizoval bývalou, zde již zaplať pánbůh neplatnou praxi sněmovního medvěda. A já s ním souhlasím. Kritika je oprávněná a já si připisuji na vrub jednoho ze svých dobrých skutků, že jsem medvěda dokázal zrušit. A za to jsem byl velmi kritizován předsedou KSČM v prvním čtení tohoto rozpočtu, který řekl, že právě já bych neměl mluvit o suverenitě Sněmovny, když jsem zrušil medvěda, a tím jsem zbavil Poslaneckou sněmovnu suverenity. Tak opět nerozumím tomuto protiřečení z řad jednoho klubu, poslanců KSČM.

  S tou kontinuitou argumentů to dneska nějak, kolegové, trošku skřípe. Asi proto, že je pátek. Hezký den. (Šum a smích v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: On je čtvrtek, ale to nevadí. (Smích.) Prosím pana poslance Dolejše s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Pan poslanec Kalousek už tady jednou dneska řekl, že je nějaký vykolejený. Já bych nerad, aby jeho vlak způsobil nějaké železniční neštěstí, takže ho vrátím zpátky do kolejiště.

  Ta moje poznámka směřovala k tomu, že dokud o některých drobných výdajích v řádu 1, 2, 3, 4 miliardy rozhodovala Poslanecká sněmovna, byla tam bouřlivá diskuse. Když se tímto způsobem rozdělovaly peníze na ministerstvech, ten medvěd se nevypařil. Ten se přestěhoval ze Sněmovny k úředníkům. Když úředníky kontroloval pan ministr Kalousek, tak to bylo v pořádku. Teď, když totéž dělá současný nebo bude dělat budoucí ministr financí, tak je to špatné. Čili já ten rozpor vidím v tomto. (Potlesk poslanců KSČM.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy má prostor s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane předsedající, drahá vládo, já bych chtěl v první řadě říct, co tu ještě nepadlo - že námi, nebo některými z nás schvalovaný rozpočet je v řadě případů v příkrém rozporu s koaliční smlouvou, kterou jste slavnostně odsouhlasili. Nebudu zde rozebírat detaily, nicméně pečlivý čtenář jak státního rozpočtu, tak koaliční smlouvy najde spoustu věcí, které neodpovídají tomu, té výzvě, schvalujeme koaliční smlouvou. Budete se chovat dnes jinak v případě schvalování státního rozpočtu, než je v souladu se smlouvou, kterou jste voličům nedávno zveřejnili, a říkáte, že jste za ni připraveni položit život v rámci boje proti všem nešvarům v České republice.

  Je tu řada paradoxů, které zde padly kromě toho, že nám komunisté přáli krásné adventní dopoledne. To se hezky poslouchá, hezky se poslouchají i ty priority, které zde padly. Pan kolega Opálka zde velmi plakal, jak není na sociální výdaje, pan kolega Dolejš říkal, že se nedá holt nic dělat, ale že i ty zemědělce je třeba podpořit. Já bych chtěl připomenout, že do podpory soukromého podnikání v zemědělství na neinvestice a investice jde navíc oproti loňskému roku zhruba miliarda - nebo letošnímu roku - zhruba miliarda, přičemž do podpory vědy a vzdělávání jde o miliardu a půl méně. Zároveň říkáte, že chcete podporovat oblast sociálních věcí, přesto vám nevadí, že do soukromého sektoru v zemědělství jde o miliardu více. Já to jenom připomínám, aby až tady budete plakat, na co všechno nebylo, abyste věděli, za co jste tu ruku zvedali, přestože je to velmi slepý rozpočet, a už to tady bylo řečeno několikrát.

  Já jsem se ve svém návrhu, o kterém budete hlasovat, zabýval tím, že vynakládáme zbytečně desítky milionů korun na poradenství v oblasti zemědělství a je možné je třeba přesunout na oblast podpor, které se týkají sucha v minulosti, na podpory technologických závlah, kapokových závlah a podobně, neboť jsem zde byl jako bývalý ministr zemědělství opozicí často kritizován, že nedělám nic, nebo dělám málo pro oblasti, které jsou postiženy suchem. Můžete jedním hlasování tohle to změnit, anebo obráceně můžete dát najevo, že vás to stejně v zásadě nezajímá, že raději podpoříte desítky milionů výdajů do poradenství v oblasti zemědělství.

  A jednu poznámku musím říci směrem k panu poslanci Gabalovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem vás, pane poslanče Gabale, považoval vždycky za moudrého člověka, který nepodléhá mediálním spekulacím, ale spíše má schopnost toho nadhledu a počká si na rozhodnutí soudu o tom, kdo je vinen, či nevinen a za co zaplatí, nebo nezaplatí. Petr Nečas se několikrát veřejně omluvil za spíš morální pochybení. Já jsem hluboce přesvědčen, že se časem ukáže, že se žádného trestného porušení zákona nedopustil. Prosím, suďme až po právoplatném usnesení soudu, nikoliv dříve. Nepodléhejme každému článku, který se objeví v novinách. Můžeme se někdy sami stát toho obětí.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to byl poslanec Bendl. A jak jsem říkal před jeho vystoupením, byl posledním přihlášeným do rozpravy. Já se ještě jednou zeptám, zda jsou zde přihlášky do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím.

  Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr financí - přeje si závěrečné slovo? Nepřeje. Pan zpravodaj také ne. Tudíž nám asi nic nebrání v tom, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já tedy poprosím pana zpravodaje, aby se přesunul k řečništi, ale přece jen zazvoním, aby u takto důležitého hlasování mohli být všichni kolegové, kteří se nacházejí v předsálí. (Chvíle čekání na přicházející poslance.)

  Tak, já myslím, že jsme vytvořili dostatečný prostor, a nyní poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O stanovisko požádám rovněž pana ministra. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Postupovali bychom tedy na základě Sněmovnou schválené procedury hlasování. Já bych přečetl pouze čísla těch pozměňovacích návrhů, protože věřím, že všichni kolegové a kolegyně mají před sebou tabulky, ve kterých pozměňovací návrhy pod jednotlivými čísly také jsou uvedeny.

  Takže nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B20. Mé stanovisko je ano. (Ministr: Souhlas.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: B20. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 99, přihlášeno je 193, pro 191, tento návrh byl přijat. Dál prosím. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru, který je v příloze 2A, a to jako celek. V podstatě tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B20, odpadá i požadavek pana poslance Kalouska, můžeme hlasovat tedy o rozpočtovém výboru jako o celku, o jeho pozměňovacích návrzích. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má jubilejní číslo 100, přihlášeno je 193, pro 142, proti 15, tento návrh byl přijat. Prosím dále.

 • Poslanec Václav Votava: Tak. Nyní bychom se vrátili k pozměňovacím návrhám... návrhým... návrhům, které jsou uvedeny..., které byly načteny ve druhém čtení - pardon za ty přeblebty. Postupovali bychom po jednotlivých pozměňovacích návrzích.

  Nejprve je to pozměňovací návrh B1, mé stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 101, přihlášeno je 191, pro 86, proti 96, tento návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 • Poslanec Václav Votava: Tak. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2, stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dvojitý nesouhlas. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 102, bylo přihlášeno 192, pro 85, proti 92, tento návrh nebyl přijat.

  Pana poslance Novotného, předpokládám, mohu odmazat? Děkuji. ***

 • Poslanec Václav Votava: B20 jsme již hlasovali, takže B21. Nesouhlas.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Neutrální.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 120. Přihlášeno je 193, pro 41, proti 89. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Václav Votava: A posledním v tomto bloku druhých čtení je B22. Nesouhlas.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 121. Přihlášeno je 194, pro 50, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy z druhého čtení.

  Přistoupili bychom k hlasování o příloze číslo 1 usnesení. Tam byl požadavek na oddělené hlasování od pana poslance Stanjury. Takže nejdříve bychom hlasovali pod bodem 2 část první - zákon o státním rozpočtu České republiky pro rok 2014. Stanovisko je pozitivní - ano.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Ano.)

  Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 122. Přihlášeno je 194, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: A druhé hlasování začíná pod bodem 4 část druhá. Jedná se tedy o změnu státního rozpočtu na rok 2013. Mé stanovisko zpravodaje je ano.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tady pan poslanec Stanjura uplatňuje nějakou námitku. Ne? Je to v pořádku?

 • Poslanec Václav Votava: Část druhá. Všechny ty body, které jsou pod částí druhou. Ano?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda souhlasí. Výborně. Takže můžeme hlasovat. Stanovisko bylo souhlasné. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Také souhlasí.

  Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování 123. Přihlášeno 194, pro 108, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Ještě se zeptám: Měli bychom změnit zřejmě nadpis zákona, který je tedy pod jedničkou - A1. Mám ho přečíst?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Buďte prosím tak laskav.

 • Poslanec Václav Votava: Nadpis zákona zní: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pokud jste přesvědčeni, že o tom je třeba hlasovat, nechám to odhlasovat.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s takto formulovaným návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 124. Přihlášeno je 194, pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Jestli se nemýlím, pane předsedo, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. (Předseda PSP: Já s tím souhlasím.) Měli bychom tedy hlasovat o vládním návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 jako celku, včetně pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já to usnesení přečtu. Ale je zde žádost pana předsedy klubu TOP 09 o vystoupení. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jen stručné zdůvodnění, proč poslanecký klub TOP 09 tento vládní návrh zákona o státním rozpočtu nepodpoří.

  Rozpočet není odpovědný ani úsporný. Oproti poměrně velkorysým výdajovým limitům, které byly schváleny v květnu 2013, byly výdaje - odpusťte mi to slovo - nafouknuty o 24 mld. O těchto 24 mld. se zbytečně zvyšuje deficit a zbytečně se zvýší státní dluh. Není pravdou ani to, že zvýšení těchto výdajů je prorůstové, že to bude mít prorůstový charakter. Oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují výdaje na vědu a výzkum a oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují kapitálové výdaje. Jistě nikdo z vás nepochybuje o tom, že kapitálové výdaje a výdaje na vědu a výzkum jsou zásadními prorůstovými impulsy. Přestože jste připraveni podpořit výdaje o 24 mld. vyšší, snižujete kapitálové výdaje oproti minulým rokům a snižujete výdaje na vědu a výzkum.

  V té nepřehledné změti argumentů, proč jsme vlastně navýšili vládní rozpočtovou rezervu, zda má pravdu pan poslanec Gabal, protože ty peníze chce budoucí vláda utratit, anebo zda má pravdu pan poslanec Babiš, zda tyto peníze chce budoucí vláda ušetřit, jste svým hlasováním jednoznačně dali za pravdu panu poslanci Gabalovi. Kdybyste ty peníze chtěli ušetřit, tak se ta položka jmenuje jinak a nebude mít nikdo možnost je opravdu utratit. Protože jste je jako Poslanecká sněmovna alokovali do vládní rozpočtové rezervy, vzdali jste se nad tím jakéhokoliv rozhodování a je pouze na vládě, zda a za jakým účelem je utratí. A ujišťuji vás, že to utratí a nebude se vás ptát na co.

  To jsou základní důvody, které nám brání podpořit tento návrh. Jsme realisté, víme, jak to dopadne. Myslím si, že za chvíli zazní dvě zprávy - jedna dobrá a jedna špatná. Dobrá zpráva nepochybně bude, že Česká republika bude mít svůj schválený rozpočet. Špatná zpráva je, že to bude tak špatný rozpočet podpořený tolika nepravdivými a falešnými argumenty.

  Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: A nyní nám již nic nebrání... Brání. Prosím, pane ministře, máte slovo.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem sem nepřišel zdržovat, ale já jsem se celý život živil čísly. Ta čísla existují, a ať se s nimi dělá prostě cokoliv, tak zůstávají stejná. To je podstatné. Rád bych se ke dvěma číslům a k těm argumentům předtím vyjádřil.

  Jednak schodek, s kterým přicházela předchozí vláda, který my jsme dostali do ruky jako verzi, s kterou jsme pracovali, a vy to všichni dobře víte, byl 105 mld. korun. Vy teď budete schvalovat rozpočet, který se předkládá se schodkem 112 mld. korun. Ten rozdíl není 24 mld., pokud umím počítat, ale je 7 mld. Je to s ohledem na přepočet růstu, který vláda udělala. Upozorňuji vás, že ten růst je realistický. Patří ke konzervativním růstu, pokud jde o makroscénář.

  A asi to číslo druhé. Já jsem v té debatě v druhém čtení a nyní jako nejfrekventovanější slovo slyšel výdaje na vědu a výzkum. Pravda, předchozí vláda svým usnesením se rozhodla - bylo to jedno z posledních usnesení té vlády - posílit výzkum o 2 mld. Poslala tam 2 mld. Ovšem do rozpočtu, který přebírala tato vláda, se tyto 2 mld. navýšení neobjevily. Takže vás můžu ujistit, že proti vládnímu návrhu, který zpracovala předchozí vláda a my jsme ho spíše technicko-bilančním způsobem nějak prolongovali s nějakými změnami, o kterých jste byli zpraveni, tak navýšila výdaje na vědu a výzkum o 0,4 mld. korun. To jsou prostě čísla a ta nezměníte. Litr vody je litr vody.

  Děkuji vám za pozornost a hlasování je nyní samozřejmě suverénně na vás.

  Předseda PSP Jan Hamáček: Rozprava byla ukončena, ale samozřejmě přednostní práva mohou vystupovat, ale ne fakticky, pouze s užitím přednostního práva. Prosím, pan předseda klubu ODS, potom pan předseda klubu TOP 09. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když mluvíme o faktech a číslech, tak litr vody - litr vody, s tím se dá určitě souhlasit. Nicméně předchozí vláda žádný návrh rozpočtu nikomu nepředala. Byly to pracovní materiály. Když jsme rozhodli, že navýšíme 2 mld., kdybychom ten rozpočet bývali zpracovali, tak to samozřejmě v tom návrhu bylo. Já myslím, že takovéhle výmluvy a takový alibismus nejsou na místě. Takže žádný návrh rozpočtu vláda Petra Nečase, ve které jsme seděli my, dnešní opozice, nepřijala, tak se na to nevymlouvejte. Je to váš rozpočet!

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Odpusťte, pane ministře, já nijak nezpochybňuji vaši kompetenci v číslech, ale snad aby vám váš aparát přece jenom vysvětlil rozdíly v pojmu deficit a rozdíly v pojmu výdaje. Když jsem hovořil o 24 mld., mluvil jsem důsledně o výdajích a tak to prostě je. Oproti schváleným výdajovým limitům schvalujete, že utratíte o 24 mld. víc korun, než bylo limitováno, které nemáme, na které si budeme muset půjčit. Že potom následující vláda navýšila příjmy o 17 mld., no to může vyjít, anebo také nemusí, ale v každém případě to navýšení příjmů mělo směřovat ke snížení deficitu, protože na výdajích těch peněz už bylo dost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Teď bych chtěl nejen jako zpravodaj, ale jako člen klubu sociální demokracie říci, že sociální demokracie tento návrh rozpočtu podpoří, byť to není náš rozpočet. Česká republika tak vstoupí 1. 1. 2014 se státním rozpočtem, vyhne se rozpočtovému provizoriu, což si myslím, že je velice důležité. Vyhneme se tak určitému chaosu, vyhneme se tak věcem, které by určitě nebyly dobré tím, že bychom nepřijali státní rozpočet. My nad tím rozpočtem nejásáme, já už jsem to řekl při prvním čtení, bereme ho takový, jaký je. Samozřejmě naše priority promítneme již do rozpočtu 2015.

  Takže sociální demokracie tento rozpočet podpoří, byť jak říkám, nejásáme nad ním, není to náš rozpočet, ale uvědomujeme si, že Česká republika rozpočet potřebuje. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Pane zpravodaji, jsem přesvědčen, že jediné, co nyní musíme učinit, je hlasovat o závěrečném usnesení, protože se všemi ostatními návrhy jsme se již hlasováním vypořádali.

  Dovolím si ten návrh přečíst: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2014, podle sněmovního tisku č. 6, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle přílohy I a II tohoto usnesení."

  Pokud zde nejsou žádné připomínky, zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro a souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 125, přihlášeno je 194, pro 109, proti 39. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat v našem programu. Ještě předtím, než zahájím další bod, dovolím si ohlásit, že se omluvil z pracovních důvodů pan poslanec Michal Hašek. (V sále je značný ruch.)

  Dalším bodem jednání je bod číslo

  Prosil bych o klid v Poslanecké sněmovně a zároveň žádám místopředsedu vlády a ministra financí v demisi Jana Fischera, aby návrh výdajových rámců uvedl. Pane ministře, máte slovo.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, na základě rozpočtových pravidel předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Střednědobé výdajové rámce stanovuje každoročně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky.

  Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 byla stejná jako při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014. Ve výdajových rámcích na rok 2015 a 2016, které budete schvalovat, nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

  Pro rok 2015 jsou navrženy výdaje centrální vlády ve výši 1 153 mld. korun, což tvoří výdaje státního rozpočtu 1 107,9 mld. korun. Tyto výdaje jsou konsolidovány, tj. sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 14,4 mld. korun a výdaje státních fondů ve výši 45,1 mld. korun. Podíl deficitu vládního sektoru na HDP je navržen, podotýkám na rok 2015, ve výši 2,9 % podílu deficitu na hrubém domácím produktu v metodice ESA 95.

  K roku 2016. Střednědobý výdajový rámec se navrhuje ve výši 1 163,5 mld. korun, z čehož připadá na státní rozpočet 1 120,6 mld. korun. Tyto výdaje jsou rovněž konsolidovány, tj. sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 14,2 mld. korun a na státní fondy 4,9 (42,9?) mld. korun. Podíl deficitu vládního sektoru na hrubém domácím produktu v metodice ESA 95 je pro rok 2016 navržen ve výši 2,8 %.

  Podrobný komentář k návrhu výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016. Ve výhledu jsou uvedeny výdaje na uvedená léta podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Janu Fischerovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 7/1. Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru, předsedu Václava Votavu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vládo, dovolil bych si vás seznámit s usnesením ze 4. schůze rozpočtového výboru konané dne 13. prosince 2013, a to k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016, což je ve sněmovním tisku číslo 7. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, v minulých třech letech, když jsem měl tu čest být členem vlády a ministrem financí, obtížně jsem hledal slova na velmi častou a velmi drtivou kritiku opozice z řad sociální demokracie, zejména od pana poslance Zaorálka a od pana poslance Mládka, kteří kritizovali vládu za to, že odmítli přistoupit k fiskálnímu kompaktu a odmítli podepsat Pakt stability a růstu. Bylo to pro mě skutečně složité, protože tady já jsem jim prostě vnitřně dával za pravdu, ať to byla opozice, ať k tomu vláda nikdy nepřistoupila. Já sám a celý klub TOP 09 jsme si vždycky přáli a stále si přejeme a budeme si přát, aby Česká republika podepsala Fiscal compact, a poté, nebo ještě předtím lépe, také přijala fiskální ústavu, což je závazek, který logicky z Fiscal compactu vyplývá, a aby přistoupila k Paktu stability a růstu, čímž se zaváže k některým krokům a postupům, které kromě jiného také představují rozpočtovou zdrženlivost.

  Chtěl bych připomenout, že Pakt stability a růstu svým signatářům doporučuje důrazně, téměř na úrovni imperativu, aby konsolidovali své veřejné rozpočty minimálním tempem 0,5 % HDP ročně. A pokles - v případě deficitních rozpočtů - meziroční pokles o 0,5 ročně. Já jsem doufal, že když už je hotová programová část koaliční smlouvy a když si tento rozpočet bere sociální demokracie za své - koneckonců tak jako si vzala za svou Rusnokovu vládu, Rusnokova vláda se těší důvěře poslanců sociální demokracie -, že se to projeví ve střednědobých výdajových rámcích. Že ten meziroční pokles alespoň o 0,5 % tam bude. Zdá se, že sociálně demokratičtí kolegové sice něco bouřlivě kritizovali, něčeho se strašně domáhali, ale sami tak nemíní postupovat.

  Já bych si tedy přál, aby teď opozice řekla, zda závazky plynoucí z Paktu stability a růstu, pokud by byl podepsán, bere vážně. V takovém případě nemůže podpořit výdajové rámce, protože ty nezaručují onen pokles minimálně o 0,5 %. Pokud sociální demokracie nyní Fiskální kompakt a Pakt stability a růstu vůbec nebere vážně, jenom to používala jako opoziční rétoriku, ale sama se tak chovat nechce, no tak tyto výdajové rámce podpořit nemůže, protože tam ten meziroční pokles není.

  TOP 09, protože si Pakt stability a růstu, přistoupení k Paktu stability a růstu přeje a závazky z něj bere vážně, takovéto střednědobé výdajové rámce podpořit nemůže.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Jenom požádám zpravodaje, aby odkázal na usnesení z rozpravy obecné, které tady přednesl, jak jsem si všiml. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji vám, pane místopředsedo. Myslím, že můžete dát hlasovat o usnesení ve znění usnesení rozpočtového výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přivolal jsem gongem kolegy, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, a protože nemám přihlášky ani do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a přistoupíme k návrhu usnesení.

  Usnesení jste slyšeli, máte ho ve svých podkladech jako tisk 7/1. Rozhodneme o něm hlasováním číslo 126, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Děkuji vám, hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 192 pro 71, proti 33. Návrh nebyl přijat.

  Tak, pokud... hlásí se pan kolega Jeroným Tejc.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechno je jednou poprvé, poprvé v této Poslanecké sněmovně po více než sedmi letech předstupuji před vás s tím, že si dovolím zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám křížek, jak jsem byl informován, a proto si dovoluji požádat o zpochybnění hlasování v této věci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, návrh je bezprostředně po hlasování, tedy já vás nejdřív odhlásím na žádost z pléna, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Budeme rozhodovat o návrhu kolegy Jeronýma Tejce, který zpochybnil elektronický zápis o výsledku hlasování, a to v hlasování pořadové číslo 127, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 162 pro 149, proti 2, námitka byla přijata.

  Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu usnesení, které předložit rozpočtový výbor, který se týká střednědobých výdajových rámců na léta 2015, 2016 podle tisku 7/1.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 170 pro 95, proti 40, návrh byl přijat.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 35. Pokračovat budeme bodem číslo

  Tento materiál z pověření vlády má uvést pan ministr pro místní rozvoj František Lukl. Nevidím ho tady. (Ministr stojí v blízkosti řečniště.) Už vás vidím. Omlouvám se pane ministře. Já jsem vás hledal v lavici. Prosím, ujměte se slova. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru pro místní rozvoj v demisi Františku Luklovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 8/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr tady uvedl všechny podrobnosti, které jsme projednávali na výboru pro veřejnou správu, tak bych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a přihlásil bych se pak v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

  Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své druhé schůzi po úvodním slově Mgr. Františka Lukla, ministra pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým

  a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 8 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 projednat a schválit s těmito změnami:

  I. v položce Výdaje roku 2014 až 2016 úvěry právnickým a fyzickým osobám navýšení o 300 milionů Kč v každém ze sledovaných let z prostředků SFRB,

  II. do aktivních úvěrových programů SFRB pro roky 2014 až 2016 doplnit program Modernizace bytů dle nařízení vlády ČR číslo 28/2006 Sb.,

  b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s unesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

  c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Také nikoho nevidím.

  Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl usnesením, o kterém budeme hlasovat.

 • Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, já se přihlašuji k usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že je to srozumitelné. Můžeme tedy hlasovat. Já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

  Rozhodneme, jakmile se počet ustálí, v hlasování pořadové číslo 129, které jsem právě zahájil, a ptám se kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 162 pro 145, proti 3. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

  Pan ministr se ještě hlásí o slovo. Pane ministře, máte slovo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkujeme panu ministrovi. Končím bod číslo 36. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze... Ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme projednávání rozpočtu zvládli asi rychleji, než jsme všichni předpokládali, a v pondělí uplynula lhůta na podávání návrhů na předsedy stálých delegací a stálých komisí, tak si dovoluji podat návrh, abychom ještě na dnešní schůzi zařadili dva body: volba předsedů stálých komisí a volba předsedů stálých delegací.

  Jsem si samozřejmě vědom, že už uplynula půlhodina od začátku schůze a pořad schůze byl schválen, nicméně podle usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2003, konkrétně usnesení č. 755, je možno, pokud s tím Sněmovna vyjádří souhlas, měnit pořad i v průběhu jednání. Takže tento návrh dávám, a pokud by byla vůle provést dnes volbu předsedů komisí a delegací, tak bychom to mohli uskutečnit. Informace od předsedy volební komise je taková, že jsou schopni tohle zrealizovat, pokud bychom tyto body zařadili na 12. hodinu. Tak tedy zní můj návrh.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vypořádáme se s ním podle jednacího řádu.

  Tedy nejdřív se zeptám Sněmovny, jestli souhlasí, abychom mimo vyhrazený čas rozhodli o změně pořadu schůze, a to v hlasování číslo 130, které jsem právě zahájil.

  Kdo souhlasí se změnou pořadu schůze? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 170 pro 110. Souhlas jsme tedy dostali.

  Můžeme se zabývat návrhem kolegy Romana Sklenáka, že bychom na 12. hodinu zařadili body potvrzení předsedů stálých komisí a stálých delegací. Ano? (Poslanec Sklenák mimo mikrofon k předsedovi Filipovi: Ne potvrzení, ale volba.) Ano, volba předsedů stálých delegací a komisí Poslanecké sněmovny.

  Rozhodneme v hlasování 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování 131. Z přítomných 171 poslance pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Změnili jsme tedy pořad naší schůze, ale to nemění nic na pořadí, které máme nyní, a je to bod číslo

  Z pověření vlády tento materiál uvede ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák. Žádám pana ministra, aby se ujal slova. Kontroluji, jestli je zde přítomen zpravodaj. Je, je to v pořádku. Pane ministře, máte slovo.

  Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočet a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, dále jen SFDI, v letech 2014 až 2016 vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro rok 2014 a střednědobý výhled pro roky 2015 až 2016. Pro roky 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny vládou ČR o cca 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků z druhého programovacího období OPD II. Tento krok, jehož výsledkem je návrh rozpočtu SFDI ve výši 71,1 mld. korun pro rok 2014, je nezbytně nutným, ale nikoliv postačujícím pro dočerpání stávajícího OPD, operačního programu Doprava, a zahájení čerpání v rámci nové finanční perspektivy. Rozpočet tak především reaguje na závazky státu vyplývající z potřeb výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře dočerpat prostředky z operačního programu Doprava 2007 až 2013 a zároveň připravit rozpočet prvního roku nové finanční perspektivy, tj. nástroje CEF a OP Doprava na období 2014 až 2020.

  Z hlediska rozpočtu 2014, resp. střednědobého výhledu pro období do konce roku 2016, lze za zásadní považovat následující skutečnosti - aspoň velice stručně.

  Za prvé. Základní výdajový rámec v roce 2014 je dostačující na řádné pokračování OPD I. Předpokládá nicméně převod účelové dotace na spolufinancování z roku 2013 na rok 2014 ve výši 2,3 mld. korun.

  Za druhé. Pro bezpečné dočerpání prostředků OPD I je nutné navýšit finanční zdroje pro dofinancování akcí v roce 2015, kdy rámec rozpočtu SFDI bez zapojení zdrojů OPD činí v rozporu s vládou schválenou dopravní politikou ČR pouze 37 mld. korun ročně v letech 2015 a 2016. Dopravní politika stanovuje roční minimum na 43 mld. korun. Takže tím velmi vážným sdělením je, že rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný a musí být nutně aktualizován. Lze tak říci, že současný návrh rozpočtu pro rok 2014 v oblasti financování OPD I nemá pokračování v letech 2015 a 2016.

  Za třetí. V letech 2015 a 2016 považujeme za naprosto nezbytné navýšení národních zdrojů celkem o 11,6 mld. korun pro rok 2015 a pro rok 2016 o 5,6 mld. korun, a to jako minimální pro samotnou elementární schopnost dočerpání OPD I. Zdůrazňuji opravdu velmi vážně - pro samotné financování OPD I. To znamená bez jakýchkoliv národních staveb a národních priorit. Tato potřeba byla vyvolána rovněž dodatečným navýšením prostředků ve výši 5 mld. korun na zahájení čerpání prostředků OPD II, což generuje nutnost navýšit financování i v roce 2015 a 2016 na pokračování realizace projektů zahájených v roce 2014. S ohledem na zajištění plynulého čerpání prostředků OPD II a CEF je nutné navýšit rozpočet SFDI na rok 2015 o dalších minimálně 5 mld. korun a rovněž pro rok 2016 o dalších minimálně 5 mld. korun. (V sále je hlučno.)

  Státní fond dopravní infrastruktury považuje za nereálná směrná čísla Ministerstva financí pro jednotlivé daňové a nedaňové příjmy SFDI, u kterých predikujeme jejich -

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy o klid. Pokud máte nějaké osobní potřeby řešit doplněné body, prosím, přesuňte je do předsálí a nechte pana ministra vysvětlit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Prosím, pokračujte. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Zdeňku Žákovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 9/1. Žádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Šidla, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády v demisi, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který na své 2. schůzi dne 11. prosince 2013 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 jako sněmovní tisk 9. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra dopravy Zdeňka Žáka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáše Čočka a zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla, po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 9, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobé výhledy, v předloženém znění. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Krátká reakce na vystoupení ministra dopravy, který to uváděl s takovou lehce opoziční rétorikou.

  Proč není víc národních zdrojů v rozpočtu na rok 2014, byste mohl tušit, když jsme před chvílí schvalovali návrh rozpočtu, který připravila a předložila vláda, jejímž jste členem. Pokud říkáte, že někdo peníze odklonil, tak se ptejte sebe a ostatních kolegů ve vládě, kam je odklonili. Stížnost na to, že tam je málo peněz na rok 2015 a 2016, je naprosto oprávněná. Na druhé straně vy jste předkladatel materiálu, kde ta částka je. Mimochodem, vláda někdy v červnu, kdy schvalovala dopravní politiku, což je strategický dokument, stanovila, že minimální účast národních zdrojů je 43 mld. A vy jste přišli pár měsíců poté s materiálem, který pro roky 2015 a 2016 usnesení vlády nerespektuje.

  Já doporučuji všem kolegyním a kolegům, abychom se lety 2015 a 2016 moc nezabývali. Ta čísla jsou naprosto nereálná, neodpovídají realitě a bude čas je změnit. Proto to tady ani nechci nějak složitě rozebírat. Myslím si, že kdo se na to podívá, ví, že takhle to být nemůže.

  Chtěl bych se zmínit k mantře evropských peněz. Podle mě bychom k tomu měli přistoupit přesně naopak a mnozí z nás se o to snaží celou dobu. Stát, kraj nebo obec si má stanovit své priority a podle toho vydávat své zdroje daňových poplatníků, jaké mají k dispozici. A když náhodou na ty priority můžeme čerpat evropské peníze, tak je to dobře. Nemůžeme přece měnit priority jenom proto, že nějaký program existuje a stávající program nám neumožňuje naši prioritu realizovat. Pokud to takhle budeme dělat, tak budeme postupovat chybně a budeme mít špatné projekty na úrovni měst, krajů i států. To za prvé. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec František Laudát. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velice stručný. Pan ministr se diví, já se nedivím. Před chvilkou jste byli svědky toho, jak se odklonily šmahem peníze z vědy a výzkumu. Takže předpokládám, nebyl jsem u toho, že stejným způsobem se kdysi odklonily peníze z vlastních zdrojů z financování. Samozřejmě to, že se spoléháme a začínáme být notoricky závislí nejen v této oblasti, zda dostaneme peníze z Bruselu, či nedostaneme, je pro ten obor smrtelné a nebezpečné.

  A to, co říkal Zbyněk Stanjura... Samozřejmě zase musím upozornit, že i hospodářský výbor k tomu přistupoval tak, že až nastoupí vláda s mandátem, že se k některým věcem vrátíme. A samozřejmě vláda má plné právo potom korigovat priority. A ono samo... Kdo víte, jak zoufale probíhá veřejnoprávní projednání a příprava staveb v České republice, tak i kdybychom nechtěli, tak se k tomu stejně budeme v průběhu roku vracet.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana zpravodaje, aby nás odkázal na usnesení hospodářského výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Žádné nové návrhy k tomuto bodu nezazněly, takže vás odkazuji na usnesení hospodářského výboru, který doporučuje přijmout usnesení jak rozpočtu, tak střednědobých výhledů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a rozhodneme tak v dalším hlasování. Já vás nejdřív všechny odhlásím, protože se změnil počet lidí ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O návrhu usnesení, které předložil hospodářský výbor, rozhodneme v hlasování číslo 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 149 pro 134, proti 3. Usnesení bylo schváleno.

  Děkuji panu ministrovi dopravy... Ještě požádal o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

  Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za schválení a za podporu tohoto návrhu. Pro rok 2014 máme tímto aktem schválení vytvořen solidní rámec pro to, abychom uspěli v obou dvou základních aspektech našich priorit, tj. připravit a budovat dostatečný počet staveb, které jsou v českém národním zájmu, a zároveň vyčerpat co nejvíce peněz. Proto bych chtěl v tomto pro náš resort zřejmě posledním hlasování ukázat, že tady není taková kontradikce, jak skepticky prohlásil pan poslanec Stanjura. Obě priority se dají sladit, když nebudeme tolik válčit a budeme se o trochu více chovat profesionálně. Takže i s tímto ohledem mi dovolte přání pěkných Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce. Děkuji za schválení rozpočtu SFDI.

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Končím bod číslo 37.

  Dřív než budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, vás informuji, že vám byl na stůl rozdán materiál o ústních interpelacích. Chtěl jsem oznámit, že budou přímo interpelace na ministry, ale kolega Stanislav Berkovec se rozhodl, že interpelaci na ministra životního prostředí udělá písemně, aby měl lepší podklady, takže dnešní den 14.30 interpelace nebudou, protože není žádná platná přihláška.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Tento materiál uvede ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman. Ještě než se ujme slova, zkontroluji, jestli je zde pan kolega Velebný, který je zpravodajem. Pane ministře, prosím máte slovo.

  Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s dotačními programy zemědělství pro rok 2014 poskytovanými podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb, o zemědělství.

  Dotační programy na rok 2014 vycházejí z výše citovaného zákona, zákona o zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu v zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

  Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2014, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona o zemědělství schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se státním rozpočtem. Dotační programy na rok 2014 navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Tyto programy byly analyzovány a byly shledány efektivními.

  Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny ministrem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Programy jsou vysloveně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově.

  V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona o zemědělství je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2014 je státním rozpočtem stanoven ve výši 1 531 303 tis. korun.

  Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona o zemědělství neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství v souladu s § 2d odst. 2 zákona o zemědělství.

  Návrh dotačních programů v zemědělství pro rok 2014 byl dne 13. listopadu 2013 schválen vládou České republiky. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 11. prosince tohoto roku na své druhé schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 7 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení je k dispozici jako sněmovní tisk 35/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Velebného, aby nás seznámil s usnesením výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vás pan ministr podrobně seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 35, tak vás seznámím pouze s usnesením zemědělského výboru ze 2. schůze č. 7.

  K Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jak jsem konstatoval, sněmovní tisk 35, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově prvního náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 35, po obecné a podrobné rozpravě schválila.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to už nechci hrotit, protože už jsem to tu říkal několikrát, jen zopakuji: Prioritou tohoto materiálu je místo toho, abyste pomohli zemědělcům řešit problematiky, které souvisejí se suchem, podporujete několikanásobně vyšší výdaje do oblasti poradenství. S tím není možné souhlasit. Dáváte 70 milionů do poradenství a 20 milionů na kapkové závlahy a podobně. Prostě rezignujete na řešení problematiky, která trápí zemědělce. Nic víc se k tomu říct nedá.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Požádám tedy zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu na usnesení, který přednesl ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Pouze se přihlásím k tomu usnesení, jak jsem navrhl v obecné rozpravě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Usnesení bylo uvedeno, rozhodneme o něm hlasováním číslo 133, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2014. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 169 pro 133, proti 9, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 38.

  Pokračovat podle pořadu budeme bodem číslo

  Žádostí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody se zabýval mandátový a imunitní výbor dne 3. 12. a 16. 12. t. r. Jednání výboru bylo přerušeno. V této souvislosti se obrátila na předsedu Poslanecké sněmovny předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslava Němcová se žádostí o přerušení projednávání tohoto bodu.

  Vzhledem k tomu, že musí dojít k usnesení, navrhnu tedy, aby tento bod byl usnesením Poslanecké sněmovny přerušen, pokud nenavrhne předsedkyně mandátového a imunitního výboru nic jiného. Není tomu tak.

  Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání bodu žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody a odročuji je do doby projednání mandátovým a imunitním výborem."

  Rozhodneme o tom hlasováním číslo 134, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 34 z přítomných 175 pro 155, proti 1, návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno, bod je tedy přerušen. Vyčkáme na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru.

  V tuto chvíli jsou před námi dva nově zařazené body. Vzhledem k tomu, že jsme je koncipovali na 12. hodinu, zeptám se - jde o návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a návrh na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, jestli pan předseda volební komise je připraven. Je.

  Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka a otevírám bod číslo

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji a hlásím, že skutečně připraveni jsme. Připravena je hlavně technicky ona volba. Dříve než k ní přistoupíme, bych měl zrekapitulovat, jaké Poslanecká sněmovna obdržela návrhy na ony předsedy, a připomenu, že oba materiály jste, vážené kolegyně a vážení kolegové, dostali na své stoly a měli byste je mít před sebou.

  Konstatuji tedy, že volební komise na své 5. schůzi dne 16. prosince projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a také vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací.

  Co se týká předsedů stálých komisí je to usnesení č. 24. Rychlá tedy rekapitulace:

  Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - nominace Radka Maxová, ANO.

  Komise pro kontrolu činnosti BIS - nominace Marek Benda, ODS.

  Komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - Václav Klučka, ČSSD.

  Komise pro kontrolu činnosti NBÚ - Adam Rykala, ČSSD.

  Komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - Bohuslav Chalupa, ANO 2011.

  A konečně stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu atd. atd. - Daniel Korte, TOP 09.

  Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k těmto navrženým předsedům.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pane předsedo, otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

  Přerušuji bod číslo 49 a zahajuji bod číslo

  Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám tento bod uvedl. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Konstatuji, že bod č. 50 se týká návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. I tyto návrhy byly procesně zpracovány volební komisí na 5. schůzi dne 16. prosince a to formou usnesení číslo 25, které, jak jsem řekl, máte před sebou na stolech. Já tyto návrhy zrekapituluji:

  Na vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie byla navržena Kateřina Konečná - KSČM.

  Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa, ČSSD.

  Delegace do Parlamentního shromáždění OBSE - Martin Stropnický, ANO 2011.

  Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - Dana Váhalová, ČSSD.

  A konečně delegace do Středoevropské iniciativy - opět Kateřina Konečná, KSČM.

  Volební komise konstatuje, že jsou návrhy na vedoucí delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací v pořádku a je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě. I v tomto případě vás, pane předsedající, nejdříve poprosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a opět konstatuji, že se nikdo do rozpravy nepřihlásil, a ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Je vidět, že to je projednáno v jednotlivých klubech, a proto rozpravu končím a přerušuji tento bod.

  Pane předsedo, žádám vás o sdělení, jak bude probíhat volba.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A teď vás prosím, kolegyně a kolegové, o pozornost, protože to bude tajná volba, odebereme se tedy do Státních aktů a bude to trochu složitější, protože těch lístků bude více. Tak prosím, aby nedošlo k chybám a neměli jsme zbytečně velké počty neplatných lístků. Poprosím vás tedy, abyste si ve vyhlášené lhůtě vyzvedli volební lístky, za chvíli ty časy oznámím.

  A opět opakuji: Souhlas s navrženými kandidáty vyjádříte zakroužkováním čísla před jménem, nesouhlas s kandidátem vyjadřujete přeškrtnutím čísla. Jakkoliv jinak upravený lístek bude považován za neplatný. Co je důležité, lístků je celkem 11. Opakuji, je celkem 11 lístků, takže každý z vás si musí vyzvednout 11 lístků a každý jeden lístek označit.

  A teď ke lhůtám. Na vydávání teď budeme potřebovat víc času, takže bude to od 11.55 do 12.25, a na vyhlášení potřebujeme tři čtvrtě hodiny, takže navrhuji 13.15.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě než přeruším jednání schůze, tak mě požádal o slovo předseda rozpočtového výboru. Já mu slovo k faktické nebo organizační připomínce dám - prosím, pane předsedo - a potom teprve budu konstatovat ty časy. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovoluji si vás na závěr rozpočtového roku 2013 a v souvislosti s přijetím nového rozpočtu pozvat na tradiční setkání, které se koná ve 13.30 v klubu č. III, říká se tam U Rückla. Takže jste všichni srdečně zváni.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní budeme konat volbu jak vedoucích stálých delegací, tak předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Do 12.25 budou vydávány volební lístky a do 13.15 bude pracovat volební komise. Já navrhuji, abychom tady se sešli ve 13.15 k vyhlášení výsledků. My se dohodneme mezitím na organizačním výboru, kdo bude řídit tuto část.

  A ještě pro členy organizačního výboru sdělím, že se organizační výbor sejde ve 12 hodin rovných, a žádám kolegy, aby umožnili členům organizačního výboru, aby mohli odvolit včas. Přerušuji schůzi na volby. (O slovo se ještě hlásí posl. Němcová.) Ještě paní kolegyně Němcová.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, ještě prosím vás upozornění pro mandátový a imunitní výbor. My jsme řešili, kdy se sejdeme tak, aby mohli všichni členové jednak odvolit v těchto volbách, a poté aby mohl pracovat mandátový a imunitní výbor. Pokud by byl umožněn členům mandátového a imunitního výboru stejný režim jako členům organizačního výboru, tedy mohli by přednostně odvolit, tak bych svolala mandátový a imunitní výbor na 12.30 minut - 12.30 mandátový a imunitní výbor.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. A je přerušena schůze na volbu.

  (Jednání přerušeno v 11.54 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, poprosil bych předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb v bodech 49 a 50. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji vám, pane předsedající. Jedno z mých posledních větších vystoupení v tomto úvodním období mám nachystáno.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil s výsledky tajných voleb do stálých komisí a delegací Poslanecké sněmovny. Výsledky vám oznámím v souladu s usneseními číslo 24 a 25, jak jste je obdrželi, ve stejném pořadí. Abych tu informaci zrychlil a zkrátil, tak jenom budu konstatovat, že ve všech případech, tedy u všech jmen bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a stejně tak bylo odevzdáno 176 platných i neplatných hlasovacích lístků. Počet neodevzdaných tedy byl nula.

  A teď vás u každé komise a každého předsedy nebo předsedkyně pouze seznámím s počtem kladných hlasů, tedy hlasů pro, a konstatováním, jestli daný byl, nebo nebyl zvolen.

  Na předsedkyni stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny byla navržena Radka Maxová. Získala 157 hlasů a byla zvolena.

  Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS - navržen byl Marek Benda. Obdržel 138 hlasů a byl zvolen.

  Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - navržen byl Václav Klučka. Obdržel 157 hlasů a byl zvolen.

  Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ, Národního bezpečnostních úřadu - navržen Adam Rykala. Obdržel 144 hlasy, také byl zvolen.

  Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - navržen Bohuslav Chalupa. Obdržel 149 hlasů a byl zvolen. U všech tedy to bylo v prvním kole, logicky.

  A konečně předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací - navržen pan poslanec Daniel Korte. Obdržel 126 hlasů a byl zvolen předsedou této komise.

  Co se týká usnesení číslo 25, tedy návrhy na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, Kateřina Konečná byla nominována jako vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Obdržela 125 hlasů a byla zvolena.

  Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa obdržel 163 hlasy a byl zvolen.

  Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE - Martin Stropnický obdržel 138 hlasů a byl zvolen.

  Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - navržena Dana Váhalová. Obdržela 156 hlasů, také byla zvolena.

  A konečně vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy - Kateřina Konečná za KSČM obdržela 121 hlas a také byla zvolena vedoucí této delegace.

  To je ke komisím a delegacím ode mne vše. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu předsedajícímu.