• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den přerušené 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chci vás informovat, že já hlasuji s náhradní kartou číslo 3.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání Sněmovny požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Černý - pracovní důvody, pan poslanec Fiedler od 10.15 - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, pan poslanec Jakubčík do 10 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Kudela - pracovní důvody, pan poslanec Nekl - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Plzák - zdravotní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedláček - osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - osobní důvody, pan poslanec Šincl - pracovní důvody, pan poslanec Tureček - osobní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Volčík - rodinné důvody, pan poslanec Vyzula - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády - zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Mládek - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody.

  Nyní se tedy budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze a přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí a pan zpravodaj pan poslanec Klaška. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 513/3, který byl doručen 8. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 513/4.

  Prosím pana ministra a ptám se ho, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Hluk v sále.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl třetí čtení návrhu zákona o evidenci tržeb a připomněl dosavadní průběh projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně. (Hluk v sále.)

  Návrh zákona o evidenci tržeb byl Poslanecké sněmovně předložen 4. června 2015. Projednávání v prvním čtení bylo zahájeno 19. června 2015, kdy však bylo přerušeno a bylo dokončeno 10. července 2015. Poté byl návrh přikázán k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru. Rozpočtový výbor návrh zákona o evidenci tržeb projednal 2. září 2015 a ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila tento návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu uvedeného v tomto usnesení. Téhož dne návrh zákona projednal hospodářský výbor, který nepřijal žádné usnesení. Projednávání návrhu zákona v druhém čtení bylo zařazeno na pořad 31. schůze, avšak 18. září 2015 Poslanecká sněmovna svým usnesením projednávání tohoto bodu přerušila a odročila do 7. října 2015. 7. října návrh prošel na 33. schůzi Poslanecké sněmovny obecnou i podrobnou rozpravou a jeho projednání ve druhém čtení tím bylo ukončeno.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Následně byl návrh 14. října 2015 projednán rozpočtovým výborem, který ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh usnesení pozměňovacích návrhů uvedených v tomto usnesení. Třetí čtení bylo postupně zařazeno na pořad 35., 36., i 37. schůze Poslanecké sněmovny. 35. schůze byla dne 13. listopadu 2015 ukončena, aniž by bylo projednávání návrhu zákona zahájeno. 24. listopadu byla zahájena 36. schůze, na jejímž pořadu byl návrh zákona o evidenci tržeb uveden, ovšem nebyl pevně zařazen na žádný z jednacích dnů. K jeho projednání tedy opět nedošlo. Proto byla dne 4. prosince svolána tato mimořádná schůze, jejímiž jedinými body pořadu jsou návrh zákona o evidence tržeb a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

  Z popsaného průběhu legislativního procesu tohoto návrhu je tedy patrné, že návrh byl předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně již několikrát a byl důkladně projednán. Během prvního a druhého čtení byl dán dostatečný čas pro diskusi, který byl také náležitě využit. Opakování argumentů, které byly již vzneseny ve třetím čtení, již nepřináší nové myšlenky a neposouvá nás kupředu. Chtěl bych vás proto požádat, abychom nyní přistoupili k tomu, co ke třetímu čtení náleží a co předpokládá jednací řád Poslanecké sněmovny. Opravám legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb a následně hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o návrhu zákona jako celku.

  Cílem zákona je vytvoření transparentního a férového podnikatelského prostředí v ČR. Nikdo nemůže popřít, že drtivá většina podnikatelů po takovém prostředí volá. Podnikatelé požadují prostředí, ve kterém mohou své podnikání úspěšně a svobodně rozvíjet. Prostředí, ve kterém dosáhnou úspěchu ti, kteří svému podnikání přistupují zodpovědně, kteří investují svůj čas, energii a své schopnosti, aby jim pak odměnou byli spokojení zákazníci a samozřejmě finanční zisk. Takové podnikatele chceme chránit před těmi, kteří zneužívají systému, porušují pravidla a v konečném důsledku okrádají nejen své konkurenty, ale nás všechny. A my odmítáme takové chování strpět.

  Americký prezident Barack Obama ve svém inauguračním projevu pronesl větu: Together, we discovered that the free market only thrives when there are rules to ensure competition and fair play. Ano, pokud stát nezajistí podnikatelům rovné podmínky, tak je férová soutěž narušena a podnikání se nemůže svobodně rozvíjet. Zároveň se výrazným způsobem nabourává důvěra v daňový systém, který se tím stává méně a méně funkčním a dále ohrožuje stabilitu prostředí.

  Naší odpovědností je chránit podnikatele, kteří řádně plní své povinnosti, protože oni podnikají podle daňových zákonů a pravidel, které jim tento stát sám v minulosti nastavil. Proto chceme zlepšit daňovou morálku a narovnat pokřivené vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti a dlouhodobým neřešením nabralo zvlášť v některých oblastech zcela neakceptovatelné rozměry. Chceme ukázat, že platit daně je normální. Takové daně, které jsou spravedlivé vůči různým vrstvám naší společnosti. Efektivním výběrem daní dokážeme, že Česká republika může mít současně nízké daňové sazby a vyrovnané veřejné rozpočty.

  V minulých dnech a týdnech zde proběhla vášnivá debata o rozpočtovém určení daní, zejména ve vztahu k daňovým příjmům obcí. Chci zde upozornit, že zákon o evidenci tržeb přinese dodatečné příjmy jak státnímu rozpočtu, tak i do rozpočtu obcí a krajů, a to bez nutnosti zvyšování daňových sazeb, které by nesporně na ekonomiku dopadlo negativním způsobem. Z (nesrozumitelné) vybraných daní díky EET půjde více než pětina do rozpočtu obcí, což po plném náběhu bude představovat více než 3,5 mil. každý rok pro obce navíc. Česká republika nebude v zavádění evidence tržeb průkopníkem. Naopak, ze zemí Visegrádské čtyřky jsme poslední, kdo ještě evidenci tržeb zavedenou nemá. V průběhu příštích dvou let se pak evidenci tržeb zavádět chystá i náš soused Rakousko.

  Zkušenosti ze zemí, kde byla evidence tržeb zavedena, jednoznačně hovoří v jejich prospěch. Došlo k narovnání podnikatelských prostředí a zefektivnění výběru daní, a to i v takové zemi, jako je Švédsko, tedy v zemích s vysokou daňovou morálkou. Mimochodem, při jednání se zástupci švédské finanční správy jsme jim položili dotaz, zda je pravdou, že švédští podnikatelé rádi a správně platí daně. Odpověď byla inspirující. Ano, ale pouze v případě, že mají jistotu, že daně správně platí i jejich soused. A my se jim snažíme tuto jistotu poskytnout. Finanční správa ČR musí zajistit stejnou jistotu našim podnikatelům. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

  Pan ministr navrhl, abychom sloučili rozpravu k bodu 1 a bodu 2. Já o tom zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byla sloučena rozprava k bodu 1 a bodu 2, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 10, přihlášeno je 141, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem vystoupit. Není tomu tak. V tom případě, protože jsme odsouhlasili sloučenou rozpravu, přeruším tento bod.

  Otevírám bod

  Prosím pana ministra, aby tento tisk uvedl.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych v tomto vystoupení reagoval na různé lži, nesmysly a polopravdy, které jsme tady v minulosti slyšeli a slyšíme od některých našich kolegů.

  Rád bych uvedl, že projekt elektronické evidence tržeb si klade za cíl narovnat podnikatelské prostředí v České republice, pokřivené tím, že někteří podnikatelé neodvádějí řádně daně ze svých tržeb a získávají tak nekalou konkurenční výhodu. EET je právě z tohoto důvodu podporováno jak většinou podnikatelských uskupení v České republice, tak většinou občanů České republiky. Jde o revoluční projekt, který dokáže posunout podnikatelské prostředí u nás tím správným směrem.

  Co tady zaznělo v rozpravě v minulosti z úst pana poslance Kalouska, je směs polopravd a vyslovených nesmyslů. Věřím, že z velké části je důvodem pouze nepochopení základních principů EET. Pokusím se zde tedy vysvětlit a reagovat na tvrzení, která zazněla.

  Co se týká nákladů státu na projekt, zde jsou náklady uvedené ve studii vypracované společností BDO ve shodě s náklady uvedenými v důvodové zprávě k zákonu. Jsou však uvedeny v jiné struktuře, protože metodika studie se liší od struktury důvodové zprávy. Konkrétně lze uvést, že náklady na centrální IT systém EET včetně pěti let provozu budou ve výši cca 1,2 mld., náklady na platy kontrolorů analytiků přibližně 200 mil. Kč ročně a konečně pak další náklady na informační kampaň a další výdaje, např. vybavení kontrolorů či účtenkovou loterii, která např. na Slovensku je velice úspěšná, každý týden se tam účastní 150 tis. občanů, nepřesáhnou 100 mil. Kč ročně.

  Ke zmíněné studii. Jde o materiál, který byl úvodní specifikací projektu, jde tedy o návrh, nikoliv definitivní řešení. Tato studie již není ve všech bodech aktuální vzhledem ke změnám v průběhu projektu, kdy například pobočky CzechPoint byly nahrazeny distribucí autentizačních údajů Finanční správou. Z tohoto důvodu je tedy smysluplné studii zveřejňovat. (?)

  Pan poslanec Kalousek kritizoval, že náklady na EET neobsahují částku - cituji -"v řádu miliard na výstavbu nového datového centra v Zelenči", a že tedy došlo ke klamání vás, poslanců. Zde musím podotknout, že pan poslanec Kalousek má skutečně hodně špatnou paměť. Státní tiskárna cenin, což je státní podnik pod kontrolou Ministerstva financí, připravuje projekt datového centra v Zelenči již od roku 2008. Projekt výstavby byl vypracován v roce 2012, studie EIA zveřejněna na začátku roku 2013. Pokud je zde mezi námi někdo, kdo byl v tomto období ministrem financí, ať se tedy přihlásí. Možná by nám mohl potvrdit, že se od počátku počítalo s investicí do datového centra ve výši 300 mil. Kč. A možná by tento bývalý ministr financí mohl pohovořit o věšteckých schopnostech zaměstnanců Státní tiskárny cenin a Ministerstva financí, kteří již od roku 2008 předvídali vznik projektu EET. Jako důkaz je možno předložit výroční zprávu Státní tiskárny cenin za rok 2008 a oznámení o zveřejnění EIA z března 2013.

  Pan poslanec Kalousek ovšem pokračoval házením miliardami. Brilantním vynásobením počtu podnikatelů předpokládanou částkou za jednu pokladnu, ve slovníku pana poslance terminál, došel k částce 5 mld., kterou podle něj musí podnikatelé vynaložit. To je samozřejmě nesmysl. Tady je potřeba vyjasnit zásadní rozdíl mezi EET a registračními pokladnami, pro jejichž zavedení mimochodem pan poslanec Kalousek před deseti lety hlasoval. Elektronická evidence tržeb podle chorvatského modelu totiž nevyžaduje žádné speciální zařízení, nevyžaduje pořízení státem certifikované registrační pokladny, jak možná v minulosti někdo měl v úmyslu udělat ten kšeft. K EET postačí běžná elektronická pokladna, běžný počítač s tiskárnou nebo například jen tablet nebo mobilní telefon.

  Tady mám takový návrh - až odejdete z této budovy a navštívíte obchod či restauraci, podívejte se při placení, zda má daný podnik elektronickou pokladnu. Zjistíte, že u větších podniků je to ve 100 % případů, u menších podniků pak velmi často. Pro všechny tyto podniky platí princip, že budou muset ve své pokladně pouze upravit software, aby komunikoval se serverem Finanční správy. Stejně jak u společnosti Konzum tak náklady mohou být nulové.

  Existují jistí podnikatelé, zejména malí živnostníci, kteří pokladny nemají nebo mají typ, který neumí komunikovat přes internet. Pro tyto živnostníky zákon obsahuje mimořádnou slevu na dani ve výši 5 tis. Kč, která pokryje náklady na jednoduché zařízení nebo jim uleví z nákladů na dokonalejší pokladnu. K tomu si ještě podnikatel samozřejmě odečte náklady od základu daně.

  Ještě jednou pro shrnutí. Kdyby si každý podnikatel musel pořídit státem certifikovanou registrační pokladnu, a to i v případě, kdyby si například před měsícem koupil nejmodernější typ pokladny, tak tento systém pan poslanec Kalousek v roce 2005 dvakrát podpořil svým poslaneckým hlasem. Naproti tomu systém, kdy si obrovská část podnikatelů nebude pořizovat vůbec nic a zbytek si vybere zařízení podle svého vkusu a nikoliv podle toho, co mu doporučí stát, tak tento systém pan poslanec Kalousek kritizuje. Takže jsou věci, které skutečně nelze pochopit.

  Jsou zde samozřejmě ještě další miliardy pana Kalouska, které podnikatelé vynaloží na internetové připojení. Kdyby si pan Kalousek přečetl důvodovou zprávu k zákonu, dozvěděl by se, že více než 90 % podnikatelů již internet pro své podnikání používá. A já k tomu ještě prozradím jedno sladké tajemství, že existující připojení internetu bude v drtivé většině podnikateli stačit právě proto, že velikost zasílaných dat je minimální. Samozřejmě pokud nebude hypermarket připojen k internetu přes mobilní telefon. Předpokládám, že všichni víme, že tady máme hypermarkety.

  Nyní bych rád uvedl druhý zásadní princip fungování EET a vyvrátil další bezdůvodné obavy, které v podnikatelích opozice vzbuzuje. Jde o to, že principem EET je komunikace stroje se strojem, resp. pokladny podnikatele se serverem Finanční správy. Tato komunikace je zcela automatická, a pokud dojde k výpadku internetu, což se může stát, pokladna si automaticky skládá neodeslané účtenky do paměti a posílá je, jakmile je spojení obnoveno. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem vystoupit. Není tomu tak. Rozhodli jsme o sloučené rozpravě, kterou otevírám.

  Prosím pana poslance Fialu, který se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Připraví se pan předseda klubu ODS Stanjura, rovněž s přednostním právem. Omlouvám se. Ještě před vámi vystoupí pan místopředseda Gazdík a potom pan předseda klubu ODS. Prosím.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nejprve trošku ke kontextu toho mého vystoupení. Já jsem minulý týden zde chtěl argumentovat proti schválení pořadu mimořádné schůze ve věci elektronické evidence tržeb. Jak si všichni, nebo většina z vás asi pamatuje i po tom týdnu, tak jsem neměl možnost všechny své argumenty zde přednést. Samozřejmě bych mohl zcela legitimně udělat to, že bych tu opakoval tu část, kterou jste už slyšeli, jednak proto, že bez opakování nevzniká znalost a já bych byl rád, abyste opravdu znali naše argumenty, ale samozřejmě i proto, že můj projev má nějakou logickou strukturu a bylo by namístě, abyste slyšeli začátek, dříve než uslyšíte konec. Nicméně nebylo by to důstojné ani mně, nebylo by to důstojné ani vás, Poslanecké sněmovny, a já nechci se připojit k těm, kteří tady opakovaně důstojnost Poslanecké sněmovny snižují, takže to neudělám. Svůj projev jsem doplnil o řadu dalších argumentů, takže i tu část, kterou jste už slyšeli, neuslyšíte znovu ve stejné podobě.

  Chtěl bych ještě k tomu kontextu a k těm procesním věcem dodat, že - já pořád slyším od části klubu ANO, hnutí ANO, že ve třetím čtení se nevede rozprava. Tady to zaznělo znovu od pana ministra. Tak jenom pro pořádek. Paragraf 95 jednacího řádu jasně konstatuje, že ve třetím čtení se koná rozprava, a pouze v odst. 2 je doplněno, s jakými návrhy se v té rozpravě může vystupovat. Takže rozprava se koná. Nicméně aby to bylo všem jasné, ještě v rozpravě nejsme, rozprava otevřena nebyla a zatím vystupujeme -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Rozprava otevřena byla a vy jste první vystupující v rozpravě, pane poslanče. Prosím, můžete pokračovat.

 • Poslanec Petr Fiala: Omlouvám se. Ano. Rozprava tedy otevřena byla, ale zatím vystupují ti, kteří mají přednostní právo. Nicméně ať už bude vystupovat ten, kdo má přednostní právo, nebo bude vystupovat ten, kdo přednostní právo nemá, každý poslanec má právo vystupovat v rozpravě a argumentovat v ní, neboť tak to stanoví jednací řád. A pouze pokud vznáší návrh, tak v rámci něho může vznášet legislativně technické úpravy nebo navrhovat vrácení do druhého čtení. To nám říká § 95, ale neříká nám nic o tom, že bychom nemohli argumentovat v rámci rozpravy. Tolik pro pořádek.

  A teď moje argumentace proti elektronické evidenci tržeb.

  Já také stejně jako pan ministr budu vyvracet lži, necituji možná přesně, lži, polopravdy a nepravdy, nicméně úplně z jiné strany, než jak si myslel pan ministr Babiš, že to tady dělá. Minule jsem říkal a připomenu vám to znovu, že současná vláda zavedením elektronické evidence tržeb se snaží přenést povinnost, kterou má stát, tedy výběr daní, na malé a střední podnikatele, protože sama tuto svoji povinnost nevykonává, nebo má pocit Ministerstvo financí, že tuto svou povinnost vykonává nedostatečně. Já si to nemyslím a zjevně si to nemyslí ani řada zaměstnanců a pracovníků Ministerstva financí. Je to úplně naopak. Stát v současné době dostává od všech podnikatelů a živnostníků pravidelné informace o jejich podnikání, má tyto informace k dispozici a může podle nich jednat. Úředníci žijí ve stejných obcích jako podnikatelé, vědí jejich chování, vědí, kdo jedná poctivě, kdo možná ne, podle toho mohou provádět kontroly a podle toho mohou taky postupovat. Tady bych citoval ředitele odboru daní z příjmu Generálního finančního ředitelství, který prohlásil - cituji: "Známe své daňové subjekty. Územní pracoviště se velmi často potýkají s tím, že mají spoustu informací, a to i z jiných zdrojů než pouze z interních databází." To si myslím, že je jasný citát, který dokládá moje slova. Stát má v tomto případě dostatek informací, úředníci znají své daňové subjekty, vědí, kdo jak pracuje, kdo jak je poctivý, mohou podle toho jednat a nepotřebují žádný další systém. Je tedy zřejmé, že stát disponuje dostatečnou kapacitou a má pro výběr daní vytvořeny vhodné odpovídající nástroje a není potřeba vytvářet nástroje nové. Jiná otázka samozřejmě je, jestli stát tyto nástroje dostatečně využívá.

  Elektronická evidence tržeb je samozřejmě, můžeme prohlásit, že to je další nástroj na zlepšení výběru daní. Ale on je to nástroj, který se od těch standardních trošku liší, protože je to jakási plošná restrikce, a navíc, jak vidíme z těch zkušeností ze zahraničí, tedy z jediné země, kde elektronická evidence tržeb vůbec nějak funguje, tak je to nástroj, který zásadní navýšení výběru daní ani přinést nemůže. Navíc, a to zase víme z našich analýz nebo z analýz našich orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oficiálních institucí, že i v tom nejoptimálnějším případě by se elektronická evidence tržeb ve svých účincích mohla týkat zhruba sedmi procent potenciálu šedé ekonomiky, maximálně sedmi procent, takže celý ten plošný robustní nástroj, který se tady budeme snažit zavádět, se maximálně, a pokud bude skvěle fungovat, jako že nebude, může dotknout nejvýše sedmi procent ne ekonomiky, ale šedé ekonomiky, která v České republice existuje. (V sále je rušno.)

  Zde se dostáváme vlastně k první principiální vadě toho zákona o elektronické evidenci tržeb. K řešení problému, údajného problému, kterým jsou úniky z daní, tak k tomu řešení problému přistupuje způsobem, který je nadměrně restriktivní.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji pane poslanče. Mám zde tři další přihlášky s přednostním právem. Pan místopředseda Gazdík, potom pan předseda Stanjura a potom pan ministr Babiš, ale ještě předtím dvě faktické poznámky. První je poznámka pana poslance Šarapatky a připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, jsem jeden ze dvou zcela nezávislých poslanců v této Sněmovně a s ohledem na stranický princip této Sněmovny jsem si vědom toho, že váha mého hlasu se tady limitně blíží de facto nule, ale přesto bych chtěl vyjádřit také svůj nezávislý názor na tuto problematiku.

  Zaslechli jsme tady mnoho argumentů a protiargumentů, některé z nich byly pravdivé, jiné méně, ale přesto se domnívám, že normální je nekrást. Když budou platit daně všichni, tak všichni budou moci platit menší daně, což bude dobré pro všechny. Můj předřečník tady hovořil, řekl mnoho argumentů, proč je elektronická evidence špatná a že má jiná řešení. Ale o těch řešením jsme se tady nedoslechli ani slovo. Takže mně to spíš přijde, že je to obrana šedé ekonomiky. Prostě není v pořádku, aby jeden hospodský platil daně a druhý neplatil. Když je budou platit všichni, budou platit méně. A nezlobte se na mě, mně dosavadní průběh diskuse o této problematice připadá spíš jako bránění práce této Sněmovny. (Potlesk několika poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, Další dvě minuty pro pana poslance Foldynu a připraví se s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, dobré dopoledne. Já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, protože jsem si myslel, že toto není moje téma, ale dohnalo mě k tomu vystoupení předsedy občanských demokratů. Já jsem užasle poslouchal o tom Švýcarsku, užasle jsem poslouchal o tom, jak všechno je zbytečné, a jako bych se nemohl probudit ze sna, který začal v době, kdy tady vládla Občanská demokratická strana a její exponenti, jako byl Václav Klaus, Kočárník, Dyba, Salzmann, a ti měli maskota a ten se jmenoval Kožený, pak tady bylo LTO a hromady špinavých peněz, šedivých, které se dostaly mimo oběh, a pak tu slyším, že je potřeba pořád mít zhasnuto. Pamatujete si na ten výrok z těch 90. let, kdy předseda a zakladatel ODS říkal, že je potřeba zhasnout? Že je potřeba, aby ekonomové byli na krok před právníky? A v této zemi se pozvolna rozsvěcí, a ono to zase někomu vadí. Tak já si myslím, dámy a pánové, měli bychom si udělat jasno. Prostě je potřeba poněkud rozsvítit, je potřeba tento zákon a ty pohádky o Švýcarsku, já si myslím, že sice je před Vánoci, ale mám raději Mrazíka. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak ve faktické se může reagovat na předřečníky. Tak přítel Ruska má rád Mrazíka, já Mrazíka rád nemám, ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

  Pan poslanec Šarapatka říká, že tady je jeden ze dvou nezávislých poslanců. To není žádná pravda. Nezávislý poslanec je ten, který kandiduje nezávisle do Poslanecké sněmovny. On je nezařazený poslanec, to je úplně něco jiného. Nezávislý poslanec kandiduje sám, přesvědčí voliče a pak působí jako nezávislý. Já nevím, kdy se přihlásil k faktické připomínce, ale evidentně projev pana předsedy Fialy neposlouchal. My jsme říkali, že mnohem lepší recept, podle mnoha renomovaných studií, na boj s šedou ekonomikou je zjednodušení daňového systému, snížení sazeb. Tak se podívejte na naše sněmovní tisky. Ty návrhy tady už leží, tak vy říkáte, že jsme nic nenavrhli. No navrhli jsme. A nejenom od mikrofonu, ale sepsali jsme to, bohužel to zatím nepřišlo na program. Ať už je to snížení DPH, ať už je to zrušení zbytečných daní, jako je silniční daň, nebo co už Poslanecká sněmovna hlasy převážně vládních poslanců zamítla, zrušení daně z nabytí nemovitosti. To jsou konkrétní kroky, které zjednodušují daňový systém. Vy jste udělali přesný opak. Zeptejte se podnikatelů, jak jim pomohlo, že je třetí sazba DPH. Přesný opak jste udělali. Ti experti, kteří tu studii sepisují, tak právě říkají, že čím je vyšší zatížení práce, a u nás je extrémně vysoké, já to pak ve svém vystoupení srovnám mezinárodně, čím komplikovanější je daňový systém, čím jsou vyšší daňové sazby, tím větší prostor vzniká pro šedou ekonomiku. A zopakuji, že to není názor opozice, ale názor renomovaných studií, které odborná ekonomická obec bere vážně. Takže neříkejte, že jsme nic nenavrhli. Kromě toho, že jsme to řekli slovně, tak jsme sepsali i návrhy zákonů. Pokud se chcete touto cestou vydat s námi, až zákon budeme projednávat, hlasujte pro. Děkuji.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta. Připraví se pan předseda Fiala. Všechno faktické poznámky. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom ke dvěma předpředřečníkům, co se týká poslance Šarapatky. Vzhledem k tomu, že se ho hnutí ANO pokoušelo dostat do hospodářského výboru, tak si myslím, že bych byl opatrný na slova o nezávislém poslanci. Pokud se týká po 90. roce zhasnutí, tak si řada z vás sáhněte do vlastního svědomí a děkujte Klausovi, že skutečně zhasl a že tady nebylo rozsvíceno. Možná byste tady s hanbou dneska neseděli. (Výkřik z levé části sálu: Ježíši Kriste! Slabý potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Fialu k faktické poznámce. Pokud někdo chce vystoupit, má možnost se přihlásit. Prosím, nediskutujte mimo mikrofon. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Já bych panu poslanci Foldynovi, prostřednictvím pana předsedajícího, nechtěl dělat to, co on myslím docela neférově udělal Občanské demokratické straně. Nebudu připomínat jména bývalého ministra Svobody, pana hejtmana Ratha a dalších a dalších. Nebudu se pouštět do této interpretace minulosti, protože, mimochodem, to, co děláte, pane poslanče -.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Mým prostřednictvím.

 • Poslanec Petr Fiala: Prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se - to nenapomáhá rozvoji parlamentní demokracie a upevňování pozice tradičních politických stran, ale nasedáte na rétoriku řady populistických hnutí, která právě na základě toho zvyšují svůj politický zisk. Myslím, že to je nesprávné a nečestné.

  Ale řeknu vám jinou věc. Vy jste mě asi špatně poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího, protože já jsem přinesl jasné argumenty. To, co jsem říkal o Švýcarsku, to byl přece jeden z podpůrných argumentů, jak se má bojovat s šedou ekonomikou. Můžete tady argumentovat, jak chcete, ale nepovažuji za fér podsouvat nám, že když máme jiný názor na elektronickou evidenci tržeb a jiný názor na boj s šedou ekonomikou, že nechceme s šedou ekonomikou bojovat, že chceme krýt nějaké daňové úniky.

  Pane poslanče Foldyno a všichni ostatní, prostřednictvím pana předsedajícího, mě minulost v tomto směru nezajímá. Já jako historik jsem o ní schopen vést historickou debatu, ale je mi to úplně jedno. Já a Občanská demokratická strana, které stojím v čele, bojuje proti daňovým únikům, přinesla jasné návrhy v souladu s mezinárodní zkušeností, jak s šedou ekonomikou bojovat, a to je pro mě to podstatné.

  Vy všichni ostatní, nebavme se tolik o minulosti, tu můžeme interpretovat, jak chceme. Tady předveďme, jaká je naše pozice, kdo chrání svobodu, kdo chrání podnikání, kdo bojuje proti šedé ekonomice. "Hic Rhodus, hic salta." (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zlatušky. Po něm pan předseda Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedo, mě zaujal pláč pana předsedy ODS, že na chalupě nebude moci vést živnost kvůli tomu, že tam má špatný signál. Tam lze jenom doporučit, aby přešel od Vodafonu k O2 nebo T-Mobilu. Obě mají robustní pokrytí. Jedině Vodafone je tam na hranici, ale stačilo nepřecházet k Vodafonu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, potom pan předseda Stanjura a potom pan předseda Laudát, stále faktické poznámky. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Fialovi, který tady říkal, že jeho minulost nezajímá.

  Vážený pane předsedo, ale ta minulost by vás právě měla zajímat. Já si myslím, že kdyby vás zajímala v době, kdy probíhala, zajímala vás lépe a více, nemusely mít tradiční politické strany dnes takové problémy, jaké mají. Nemuseli byste mít volební problémy, kde máte řekněme jenom odlesk bývalé slávy, kde máte problém se leckde vůbec dostat přes onu magickou pětiprocentní hranici. Ono všechno má svoje důvody. A nebýt té podle vás možná zlaté, podle nás je barva úplně jiná, éry ODS, tak se tady nemuselo říkat všetci tu kradnú. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím předsedu Stanjuru. Po něm pan předseda Laudát. Prosím, máte dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana předsedu Kováčika prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Pan předseda Fiala nic takového neřekl, že nás minulost nezajímá. Podívejte se do stenozáznamu. Říká: U řečniště se nevěnujte minulosti, interpretace může být různá, na to jsou jiná fóra. Nás zajímá, co je tady. (V sále je hluk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Nechte pana předsedu argumentovat. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Za druhé, pane předsedo Poslanecké sněmovny, já bych poprosil důrazně, aby placení nebo neplacení obchodní zástupci různých firem v přímém on-line přenosu nedělali obchodní sdělení. Opravdu je to nehoráznost říkat tady, kdo má z poslanců jakého operátora, a propagovat jiné konkurenční firmy. To myslím, že byste mohl sám bez toho, aniž bych vás na to upozorňoval. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já jsem měl také pochybnosti, zda vystoupení je v souladu, řekněme, s dobrou morálkou v Poslanecké sněmovně, ale netušil jsem, co pan kolega chce říci a product placement jsem tedy neodhadl. Omlouvám se. Prosím všechny poslance, aby zde nepropagovali konkrétní výrobky a konkrétní služby.

  Pan předseda Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Kolega Stanjura mně vzal vítr z plachet. Skutečně si dokonce myslím, že možná porušujete zákon, nevím, jestli se vztahuje i na propagaci konkrétních firem na půdě Poslanecké sněmovny. Ale jsou jisté zákony, které zakazují, aby se poslanci stali nosiči reklamy. Poprosil bych moc, to se nedělá. Je to krajně nevhodné a neetické. Aby to příště bylo řečeno aspoň neutrálně. (Hlasy ze sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud někdo chce diskutovat, prosím, aby se přihlásil do rozpravy. Dám mu možnost vystoupit.

 • Poslanec František Laudát: Může se přihlásit s faktickou nebo do řádné rozpravy. Prosím, vyvarujte se toho, abyste propagovali konkrétní firmy v pozitivním slova smyslu. Jiná věc je, jestliže tady megastřet zájmů má vicepremiér vlády a ministr financí, to je v kontextu. Nicméně tohle byla čistá reklama. A dá se to říct univerzálně: není tam jeden operátor, je tam jiný, možná, ale nedělejte tady společnostem konkrétní PR.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď má slovo pan předseda Černoch s faktickou poznámkou. Stahuje. Potom tedy pan poslanec Hájek. Připraví se pan poslanec Chalupa. (V sále je neklid.)

 • Poslanec Josef Hájek: Dobré dopoledne, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře - je tady sám. Já bych zareagoval na slova pana Laudáta. Já s tebou plně souhlasím. Vyzývám poslance z pravého spektra: Prosím vás, nedávejte tady reklamu Agrofertu. Ten Agrofert tady padl desetkrát, stokrát, tisíckrát. Prosím, nedělejte reklamu Agrofertu, nehovořte o Agrofertu. Taky například ještě vodňanské kuře, jak je mi napovídáno. To za prvé. Kostelecké uzeniny, Ježíš, tady toho bylo hodně.

  Za druhé. Pane předsedo ODS prostřednictvím pana předsedajícího, byl jsem mnohokrát svědkem, když jste komunistům vytýkali jejich minulost, že měli změnit svůj název. Tak změňte svůj název, když se nechcete spojovat s tím, jaké tradice strana ODS má. A o tom, že tradice nebyly asi úplně optimální, svědčí to, že kolega Laudát od vás odešel. Děkuji. (Veselost v sále. Potlesk poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Raise, pokud trvá na své faktické poznámce. Prosím, máte slovo. Po něm pan předseda Černoch a po něm pan předseda Stanjura. ***

 • Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Skutečně jenom technická poznámka směrem k projevu kolegy Fialy. Protože se zabývám pár let matematikou v ekonomii, tak tady bylo krásně vidět, jak z nepřesných čísel, protože černá ekonomika se dá změřit, se dělají velmi přesné závěry. To nemá žádnou vypovídací hodnotu. Jenom jako poznámku. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Černoch. Prosím.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Hájkovi. Já si myslím, že jsou něco jiného argumenty a něco jiného je nabádání lidí k přechodu k jinému operátorovi. Tam už to opravdu zavání za hranu zákona. Děkuji. (Potlesk poslanců klubu Úsvit - národní koalice.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámku má nyní pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Fichtner. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když se neustále chtějí někteří vládní poslanci otírat o mou politickou stranu, tak já jsem jejím zakládajícím členem, nestydím se za tu značku, nemám žádný důvod utíkat jinam, protože je to možná momentálně výhodnější. Nemám žádný důvod se stydět za to, kam se dostala Česká republika za 25 let. A když už pan poslanec Foldyna a ostatní volí tak expresivní a urážlivá slova jako exponent, tak Václav Klaus byl nejenom předseda ODS, ale také ministr financí ČR, premiér vlády ČR a prezident České republiky. Můžete nesouhlasit s některými jeho názory, můžete se s ním přít, ale žádný exponent to není. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fichtner a připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se vůbec nemluví k věci, tak si tu poznámku také neodpustím. Tady se pořád hovořilo o tom, že když někdo hovoří o nějakém konkrétním operátorovi, tak porušuje zákon. Ono to myslím zaznělo od pana kolegy Černocha. Mě by tedy zajímalo který a zda by mohl konkrétně citovat to ustanovení zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Už si tady příspěvek odbyl každý, tak jsem si řekl, také se přihlásím. Kolega Fichtner mě předběhl o chviličku. Poslanec nesmí vystupovat v reklamě. To je mu zakázáno. Toto nebylo vystoupení v reklamě. I když jsme natáčeni a můžeme sledovat přenos, rozhodně se nejedná o vysílání České televize, aby se na nás vztahovala pravidla na vysílání veřejnoprávní televize. A pak tady máme samozřejmě právo poslance říct cokoliv v této místnosti a je kryt indemnitou a imunitou. Takže tímto způsobem nelze omezovat poslance a žádný zákon ho neomezuje.

  Jestliže se o něčem bavíme, tak o etice. Nemyslím si, že to vystoupení bylo vhodné, šlo to říct jinak, já s tím souhlasím. Děkuji za tu připomínku. Doufám, že potom oceníte, když budu iniciovat, abychom hovořili o tom, že tato Sněmovna dodneška nemá žádný etický kodex jednání. Můžeme přijmout etický kodex, že takováto vystoupení jsou za hranou tohoto kodexu. V žádném případě nedošlo k porušení zákona. Konec mé poznámky. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že mě velmi překvapilo, že pan kolega Zlatuška už ví, jací operátoři jsou kde k dispozici a koho kde komu budou doporučovat. Možná už i ví, a tak jsem se ho chtěl zeptat prostřednictvím předsedajícího, které firmy budou dodávat elektronické pokladny, protože všichni víme, že na to nebude vypisováno výběrové řízení, protože přeci jsme pod časovým tlakem, a tak by nám už rovnou mohl říct, kdo bude dodavatelem elektronických pokladen, kdo bude dodávat software, když už ví, jaké spojení a jakého telefonního operátora doporučuje jednotlivým podnikatelským subjektům. Prosím, zdali by nám to neřekl on nebo pan ministr. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy pan předseda Stanjura a připraví se pan předseda Fiala. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení předřečníka. Chtěl bych mluvit s panem poslancem Vondráčkem vaším prostřednictvím. Mně se docela líbila vaše poznámka. Opravdu. Není to žádná kritika. Jenom chci připomenout, až zase budete křičet, ne vy, ale třeba vaši kolegové, ať už nemluvíme, ať už nezdržujeme, ať mluvíme k věci, vzpomeňte si na svá slova z tohoto řečniště - poslanec má právo vystoupit kdokoliv a říct cokoliv. Jinak se mi to vaše vystoupení fakt líbilo. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Jednak jsem rád, že moje vystoupení vyvolalo takovou pozornost. Nejsem si úplně jist, jestli jste přesně poslouchali mé argumenty. Kdybych byl na vysoké škole, tak bych je opakoval, tady to dělat nebudu. Interpretujte si je, jak chcete.

  Nicméně pokud jde o tu minulost. Mě skoro dojímá, kolik poslanců se tady stará o to, jaká procenta má nebo bude mít Občanská demokratická strana. Všechny mohu ujistit, že se budete divit, jak budeme silní po příštích volbách. Ale to sem nepatří.

  Já jsem samozřejmě naprosto ztotožněn s minulostí Občanské demokratické strany, jinak bych do ní také v její nejtěžší chvíli 7. listopadu 2013 nevstoupil, takže s tím já žádný problém nemám. Ale tady šlo přece o něco jiného. Tady šlo o současnou diskusi o tom, jestli se budeme bavit o věcech, které se týkají elektronické evidence tržeb, o datech, faktech, informacích, které jsem tady přinášel, anebo budeme podpásově reagovat tak, jak to dělá velmi často vládní koalice, když si neví rady: No ta vaše minulost, ta je prostě špatná, tak se o tom bavme. Ne, o tom se nebavme! Bavme se o tom, co vy navrhujete a jak ten zákon je špatný! To je téma dnešní debaty a tuto debatu držme!

  A samozřejmě nemohu se nezmínit o tom, co tady předvedl pan kolega Zlatuška. Já chápu, že má o mě velký zájem, my se známe 30 let, byli jsme oba rektoři Masarykovy univerzity, tak mě to těší. Nicméně já také jeho vystoupení nepokládám za etické. A vy se velmi mýlíte. On nedělal reklamu operátorům, ke kterým navrhoval, abych přešel. On dělal tomu operátorovi, u kterého jsem já, a já jsem byl předmětem té reklamy: Podívejte se, pan předseda Fiala používá tohoto operátora. No to je přece reklama úžasná! Já za to ale nejsem placen, nestojím o to, a tak napříště žádám všechny kolegy, aby neříkali, jaké mám auto a jaký používám telefon, jaký mám zubní kartáček (Předsedající: Omlouvám se, pane předsedo, váš čas.), protože já nechci být předmětem této reklamy! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Volný. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dle jednacího řádu reaguji v ukázněné frontě faktických poznámek na své předřečníky - poslance Foldynu a poslance Stanjuru. Pan poslanec Foldyna tady hovořil o tom, co všechno strašlivého způsobil pan Václav Klaus, a nazval ho exponentem, pan poslanec Stanjura se ohradil, že to nebyl žádný exponent, ale že to byl ministr financí, premiér a prezident ČR. Ale on byl, milí sociální demokraté, také předsedou této Sněmovny. A vy jste ho volili v roce 1998 jako jeden muž. Volil ho tenkrát váš tehdejší předseda Zeman, volil ho tenkrát Zemanův nástupce Gross a volil ho tenkrát i Zemanův nástupce Sobotka, váš dnešní předseda. Když to byl tak strašlivý exponent, proč jste ho všichni volili jako jeden muž? Já ho tenkrát nevolil. Ale vy jste mu svěřili svoji důvěru! (Pobavení a potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Zlatuška.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já se nemůžu neubránit reagovat na pana kolegu Bendla. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, mu chci popřát dobré ráno, protože byl tady dotaz na registrační pokladny, kdo bude dodavatel. On si asi nevšiml, že se nejedná o registrační pokladny, ale o elektronickou evidenci tržeb, tudíž žádný dodavatel žádných elektronických pokladen nebude a bude se to provádět na zařízení z velké většiny, kterou už podnikatelé mají. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, pan předseda ODS v okamžiku, kdy mě tady nařkl z toho, že jsem dělal nějakou reklamu nějakému konkrétnímu operátorovi, žádnou reklamu jsem nedělal. Pan předseda si stěžoval, že na své chalupě by nemohl mít živnost, protože tam nemá příslušné pokrytí. V okamžiku, kdy si otevřete mapy, které jsou na ČTÚ k dispozici, jsou celkem tři operátoři. Zjistíte, že dva tam mají pokrytí naprosto komfortní, jeden má problémy v okamžiku, kdy - ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omluvte mě, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale vzhledem k nepřítomnosti ministrů není možné, aby Sněmovna pokračovala v jednání. Takže... už přichází pan ministr zemědělství. Prosím. Omlouvám se, že jsem vás přerušil a dávám vaše dvě minuty na faktickou poznámku. Prosím.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: V okamžiku, kdy se podíváte na ČTÚ a mapy pokrytí LTE, tak zjistíte, že ze tří dostupných operátorů v ČR dva tam mají zcela komfortní pokrytí. Nemohla tato výhrada být vůbec vznesena. Jeden má pokrytí takové, že v okamžiku, kdy se živnost provádí, řekněme na zahradě, tak tam může být nějaký problém s tím pokrytím v LTE. Nic jiného tam nebylo. Nebylo to žádné vynášení nějaké další informace. Je to věc, kterou v okamžiku, kdy tady pan předseda ODS tu svoji výhradu, tak jak ji řekl, vyslovil a apeloval na vědecké studie. Čili přístup, který je minimálně evidence-based, založený na faktických podkladech a na skutečných údajích, tak tuto úvahu má možnost udělat každý. Není v tom nic záhadného. A odtud to, co jsem říkal.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna. Připraví se pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já samozřejmě nechci připomínat historii a minulost. Nicméně když to pan Kalousek zmínil, určitě, bylo to nestandardní, naprosto. Bylo to naprosto nestandardní. Ale také v této zemi byla naprosto nestandardní ekonomická situace. Byli jsme před katastrofou. Ekonomika byla minus 1,6 HDP po pravicových vládách. A Miloš Zeman, sociálně demokratická vláda, díky tomuto nestandardnímu kroku, a je to nestandardní a doufám, že se to už nikdy nebude opakovat, vyvedla tuto zemi z krize a HDP bylo 3,5. Přidávaly se platy učitelům a valorizovaly se důchody. Takže máme na vybranou. Nebo neměli jsme na vybranou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Podle jednacího řádu reaguji faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Volného. On měl pravdu. To skutečně nejsou registrační pokladny a mrzí mě, že někteří řečníci, dokonce i pan ministr, když říká v kterých zemích to EET je zavedeno, tak jmenuje země, kde jsou zavedeny registrační pokladny. Protože tahle balkánská supernovinka funguje jenom na Balkáně. To skutečně nejsou registrační pokladny. To je on-line přenos dat do centrálního úložiště. Jenom vybudování centrálního úložiště odhaduje interní studie Ministerstva financí na šest miliard korun. Jenom provoz, provoz přenosu těchto dat bude stát kolem půl miliardy ročně. To bude prostě trvalá "never ending" mašina na peníze, kterou rozdá pan ministr svým kamarádům, protože dobře víme, že žádné výběrové řízení nebude. To je na tom to nestoudné! Registrační pokladny by byl drahý nesmysl, ale nebyl by to takový nápor na daňové poplatníky jako tahle balkánská supernovinka, jejíž zakázky budou zadány bez výběrového řízení. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Stanjura. (Poslanec Jandák jde k řečništi.) Ne, ne, pane poslanče Jandáku, nemůžete vystoupit s faktickou poznámkou... (Nemohu?) V tento moment. Já vás mám napsaného v pořadí, řádně. Nyní pan předseda Stanjura, prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, podle jednacího řádu reaguji ve faktické připomínce na vystoupení pana poslance Volného, který chtěl vzdělávat člena mého klubu Petra Bendla o tom, co je EET, co jsou registrační pokladny. Doporučil bych mu vaším prostřednictvím, již bohužel tady není, aby své edukativní úsilí zaměřil na ministra financí.

  Nejsem příznivec toho, aby se tady nosily různé modely a různé pomůcky za řečniště. A co tady měl minule? Minulý pátek ministr financí? Model pokladničky. Ještě to doporučoval všem dětem pod stromeček. Tak zkuste mu, pane poslanče Volný prostřednictvím pana místopředsedy, vysvětlit, tak jak to vysvětlujete mému kolegovi Petru Bendlovi, že se nejedná o pokladny, ale o něco úplně jiného. Že ten model, který si přinesl, prostě neodpovídá projednávanému zákonu. Zkuste mu to vysvětlit. Až to pochopíte u vás, tak zaměřte své úsilí vysvětlovat i k nám. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ještě přidám jeden námět panu poslanci Volnému skrze pana předsedajícího. Zdali by nám k tomu ještě nemohl říct, protože on řekl - podnikatelé to už mají. To se dá ve stenozáznamu najít. Tak se ptám kteří. A co to tedy vlastně je? Jestli by nebyl ochoten nám říct, když už to asi někteří mají, protože někteří už vědí, kterého operátora si budou muset vzít, někteří už asi vědí, který software to bude. Někteří už asi vědí, které pokladničky to budou. Jestli když o tom takto mluvil pan kolega Volný, zda by nemohl říct, které to jsou. Protože to tady na mikrofon řekl. Prosím, zdali by to nemohl dopovědět.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Minulý pátek za zády mně zvonila pokladnička. Protože drát od toho nevedl, tak předpokládám, že to byla pokladnička - EET to nebylo. ET to také nebylo.

  Pokud se týká kolegy Foldyny, když on osobně nevolil možná Klause, nebo nebylo nazbyt. Já nevím, já jsem tady v té době nebyl, tak určitě podporovali Ratha. Měli jste ho v čele, drželi jste ho. Dobře jste věděli, jak se chová ve Středočeském kraji. Samozřejmě jste nemohli předpokládat, že bude v krabicích nosit šustivé víno. Nicméně byl bych velmi opatrný na to jednostranně. A když si dám na misku vah, jaké hodnoty přinesl Václav Klaus v devadesátých letech, co pro tuto zemi udělal, co udělal Rath, tak si myslím, že byste radši měli pomlčet se svými pseudonázory nebo názory.

  Co se týká tohoto, docela by bylo zajímavé, protože jsem tuhle zahlédl, že zřejmě vánoční hračky byly vykládány před Ministerstvem financí, jestli to budou distribuovat zaměstnanci Ministerstva financí. Budou se zaobírat coby úředníci státní správy činností toho, že budou už malým dětem vnucovat nějaké naše plastové výrobky, respektive ne naše, ale pana Babiše prostě, a oblbovat je s politikou v raných letech. Myslím si, že tam by bylo lepší je vychovávat k jiným hodnotám než drnčení penízky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška. Připraví se pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já bych chtěl vyslovit mírné rozhořčení nad způsobem, kterým zde pan poslanec Kalousek používá adjektivum balkánský. Myslím si, že je to způsob užití, který je zjevně pejorativní, a tímto způsobem se k části Evropy na etnickém nebo geografickém základě tvářit tak, že podsouváme v této části Evropy nějaké méněcenné atributy, není příliš důstojné civilizované části světa a této Sněmovny.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. Nikde ho nevidím, v tom případě budeme pokračovat dál. Pan poslanec Pilný, faktickou poznámku. Prosím. ***

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já budu také reagovat faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Kalouska, kterého tady nevidím. Chtěl bych jenom konstatovat, že nevím, odkud se vzal údaj 6 mld. na centrální úložiště dat, do kterého by se měly ukládat údaje o EET. Podle toho, co vím a co dokážu odhadnout, tak je to naprostý nesmysl. Možná by stálo 6 mld. datové úložiště, do kterého by se měla vejít všechna vystoupení pana poslance Kalouska, ale rozhodně ne EET.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádná další faktická poznámka nahlášena není. V tom případě s přednostním právem pan ministr. (K mikrofonu přichází místopředseda Gazdík.) Já se omlouvám, v tom případě mi nebylo předáno pořadí. Omlouvám se. Takže pan kolega Gazdík s přednostním právem. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nechtěl jsem předběhnout pana ministra, nicméně opravdu jsem byl řádně přihlášen, po mně pan předseda Stanjura, poté pan ministr. Najdete to ve stenozáznamu, pan řídící schůze předseda Hamáček to opakoval.

  Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si na začátek dovolím v jedné drobné věci nesouhlasit se svým ctěným kolegou panem předsedou ODS Zbyňkem Fialou. On říkal, že nechce opakovat ty věci, které tady říkal, že se to spíše hodí na vysokou školu, nicméně předchozí debata, předchozí faktické poznámky mě zcela jasně přesvědčily o tom, že je nutné ta fakta opakovat, že je nutné tady to rozebírat, a myslím, že tady právě může Poslanecká sněmovna dojít svého účelu, protože Poslanecká sněmovna a Parlament má být o diskusi, má být o argumentech a o vzájemném přesvědčování.

  Proč nezavádět elektronickou evidenci tržeb? Mnozí z vás tady říkají, že elektronická evidence tržeb bude znamenat zrovnoprávnění podnikatelského prostředí, že konečně skončíme s daňovými úniky. To si myslím, že je základní omyl. Na to, kolik celá ta věc bude stát, a můžeme se tady společně s panem předsedou hospodářského výboru, prostřednictvím pana předsedajícího, přít, jestli náklady na zavedení datového centra budou skutečně 6 miliard, nižší nebo vyšší, kolik bude stát roční provoz, kolik budou náklady pro jednotlivé podnikatele, nicméně asi se všichni shodneme na tom, že to nebudou úplně malé částky. Plánované zavedení elektronické evidence tržeb každopádně velmi ztíží život podnikatelům. Přibudou jim nové povinnosti, a my chceme jít jinou cestou. A myslím, že tady musí jasně zaznít i argumenty, jak to jde udělat jinak.

  Není pravda, že je tu zlá pravice, která nechce bojovat s daňovými úniky. Myslím, že předchozí vlády, ať měly jakékoli úspěchy nebo neúspěchy, tak lze číselně vyjádřit a dokázat, že velmi úspěšně bojovaly s daňovými úniky. Jenom na arbitrážích se podařilo minulým vládám zastavit prohry arbitráží a Česká republika nepřišla o mnoho miliard korun. Podařily se také výrazně lépe vybírat daně.

  Navrhujeme znovu zavést jedno inkasní místo. To je věc, o které bychom ve Sněmovně měli diskutovat. Nové jednotné inkasní místo byl projekt, který výrazným způsobem snižoval podnikatelům administrativu. Tato vláda se rozhodla jej z nepochopitelných důvodů zrušit, a proto my bychom velmi rádi s vámi diskutovali o tom, proč nezavést nově jednotné kontrolní místo a jednotné inkasní místo.

  Neexistuje studie, která by potvrzovala, že evidence účtenek má lepší vliv na daň z přidané hodnoty. My jsme se tady tento týden bavili o rozpočtovém určení daní. Pan ministr ve své úvodní řeči zcela jasně říkal, že právě bychom měli podporovat zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolní hlášení, a pak dojde k tomu, že z toho budou profitovat i obce. Já se přiznám, že tomu příliš nevěřím, že samozřejmě rozpočet obcí i rozpočet státu mají být na sebe navázány, mají dýchat společně, a já pevně věřím, že tak upravíme, jak slíbil pan ministr, i ten zákon o rozpočtovém určení daní, protože svým hlasováním v minulých dnech jste minimálně způsobili, že daň z příjmu fyzických osob u obcí a u státu společně dýchat nebude.

  Neexistuje studie, která by potvrzovala, že evidence účtenek má lepší vliv na výběr daně z přidané hodnoty. Ze zemí bývalé evropské patnáctky mají některou z forem evidence účtenek pouze Belgie, Švédsko, Itálie, která je proslulá obrovským množstvím daňových úniků a u které to k ničemu nevedlo, protože ty daňové úniky jsou tam dodnes a sama italská vláda to přiznává. Například Rakousko ji zatím zásadně odmítlo, byť pan ministr říkal, že o nějaké formě jejího zavedení Rakousko uvažuje. To uvidíme v následujících měsících a letech.

  Často se uvádí jako příklad Chorvatsko, které údajně vylepšilo svůj výběr DPH zavedením elektronické evidence tržeb. To ale vůbec není pravda. Údaje chorvatského Ministerstva financí totiž potvrzují, že výběr daně z přidané hodnoty se po zavedení elektronické evidence tržeb prakticky nezměnil.

  Určitě co je pravda, je, že pro podnikatele bude znamenat evidence finanční zátěž. Celková finanční zátěž pro podnikatelský sektor se může vyšplhat asi k 20 mld. korun. Mimo jednorázových nákladů na pořízení pokladny a tiskárny je nutné připočítat i tolik diskutované internetové připojení, se kterým jsme se tady potýkali ve faktických poznámkách. V případě registračních pokladen se veškeré povinnosti a náklady spojené se splněním povinnosti dané zákonem přenáší na podnikatele. Konkrétně by tedy byl podnikatel povinen si pořídit elektronické zařízení, také software schopný komunikovat se serverem Finanční správy, zřídit si datové připojení.

  Tady bych se poněkud zastavil, protože v příštím týdnu na mimořádné schůzi budeme diskutovat o kontrolním hlášení. A mě velmi zaujalo, a obrátilo se na mě mnoho podnikatelů, protože na konci listopadu Ministerstvo financí zveřejnilo, jak budou vypadat pokuty a sankce v případě neplnění povinností vyplývajících ze zákona o kontrolním hlášení. Samo na svých stránkách daňové správy uvedlo, že funkční rozhraní zveřejní pro podnikatele 30. listopadu. A ejhle, 4. prosince ještě žádné takové rozhraní nebylo. Podnikatelé si stěžovali, protože budou Vánoce a oni vědí, že bohužel od ledna, pokud se příští týden nepodaří, a pokud neprozřete, a i k tomu by mělo směřovat moje vystoupení, pokud zavedete kontrolní hlášení skutečně tak, jak ten zákon je připraven k uvedení v platnost, tak stejný problém můžeme mít u elektronické evidence tržeb. A tady bych velmi poprosil Ministerstvo financí a pana ministra osobně, aby pokud skutečně nedojde k tomu, že tato Sněmovna schválí elektronickou evidenci tržeb, aby zvážili alespoň ten komfort náběhu pro podnikatele a nejprve se snažili to rozhraní zveřejnit a až pak vyhrožovali sankcemi. Je to vůči daňovým poplatníkům velmi neohleduplné.

  Vrátím se zpátky. Na své náklady bude muset takové zařízení provozovat podnikatel, provádět jeho servis, údržbu, inovovat je a dále hradit pravidelné poplatky poskytovateli datového připojení. To vše má vykonávat proto, aby mohl státu sdělit požadované informace předepsaným způsobem.

  Finanční zátěž padá i na stát, který bude muset zaplatit více úředníků v řádu stovek lidí, kteří tuto evidenci budou administrovat. To jsme viděli ve státním rozpočtu, který bohužel počítá jenom s elektronickou evidencí tržeb asi se 700 úředníky a s dalšími tisíci na jiné činnosti. Myslím, vážení kolegové, že málokdo z vás, když kandidoval do Sněmovny, sliboval občanům, voličům a daňovým poplatníkům, že bude výrazným způsobem navyšovat počty úředníků v této zemi. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Mám zde řadu faktických poznámek, každopádně než udělím slovo, tak přečtu omluvenky, protože jich ke mně dorazilo hodně. Dnes od 11.00 do konce jednacího dnes omlouvá pan poslanec Adam, dále ze zdravotních důvodů z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Novotný, dnes od 9.00 do 10.00 z pracovních důvodů paní poslankyně Helena Langšádlová, dnes z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Holík, dále od 9.00 do 11.00 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Mihola, dále ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek, od 12.00 do 14.00 se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů pan poslanec Holík, od 11.15 a 13.00 z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Vlastimil Vozka, dále se z dnešního jednání od 11.00 do 12.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Šarapatka a ze zdravotních důvodů na celý den se omlouvá pan poslanec Jiří Holík (?).

  Nyní tedy faktické poznámky. První faktickou poznámku má pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tato schůze sice není o kontrolním hlášení DPH, ale protože můj předřečník ji tady zmínil jako další administrativní zátěž podnikatelů, tak já jsem se přihlásil k faktické poznámce, takže se budu držet faktů, nikoliv demagogie. A také, vážení kolegové a kolegyně, nemám ambici vás tady edukovat, jako ji měl můj předřečník.

  Kontrolní hlášení DPH podávají plátci DPH. Ten limit je tak vysoký, že neexistuje nikdo, kdo by neměl aspoň primitivní účetní systém, ve kterém jsou vydávány faktury. Jediné, co toto hlášení dává navíc, že to číslo faktury musí být jednoznačné, aby se faktury daly párovat. Konzultoval jsem řadu společností, které vyrábějí účetní systémy, všechny to svým zákazníkům poskytnou zcela zdarma v rámci pravidelné údržby.

  To je všechno, jenom si dovolím konstatovat, že pokud se držíte faktů, stačí vám dvě minuty a nemusíte mít fascikl papírů a sesbírané anekdoty, tak jako to předvedl můj předřečník. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane místopředsedo, místopředseda Gazdík, když tady parafrázoval to, co jsem doporučoval nebo nedoporučoval panu předsedovi ODS, tak mylně pochopil, že by musel změnit operátora.

  Já jsem využil jednoho bodu z vystoupení pana předsedy ODS, kde se odvolával na vlastní zkušenost. Ne něco, s čím zkušenost nemá, typu podmínek pro podnikání nebo něco takového. Ale vlastní zkušenost s připojením na své chalupě. Řekl, že to připojení nemá a že by tam nemohl provozovat živnost. Mapa pokrytí LTE, nikoli libovolného signálu, ale poměrně kvalitního signálu z 16. 12. na webu ČTÚ ukazuje, že celá ta obec bez problému je pokryta, podstatná část u jednoho operátora i robustním vnitřním pokrytím. Jeden operátor tam má pár objektů v základním vnitřním pokrytí. Když si pan místopředseda zkombinuje tady tenhle údaj s veřejně dostupnými údaji z katastru nemovitostí a snímky, které jsou k dispozici třeba v Googlu nebo na mapy.cz, tak zjistí, že na to, aby vyšel pan předseda ODS ze svého objektu do místa na svém pozemku, kde nemá pokrytí, šel by za plot své zahrady ještě asi 250 metrů a tam by našel zhruba 100 metrů malé místo, kde pokrytí signálem LTE, nikoli signálem jiným, protože ten tam bude, ale tím kvalitním signálem LTE, nenajde. Je to zhruba, jako kdyby si pan místopředseda Gazdík stěžoval, že Parlament není připojený k mobilnímu signálu, protože když zajde někam do sklepa, tak tam najde jedno místečko, kde nebude fungovat signál. (Upozornění na čas.)

  Zdůrazňuji, toto byla věc, kde se předseda ODS odvolával na svou osobní zkušenost. Ani ta nebyla pravdivá.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Pan kolega Pilný tady volal po faktech, já bych si dovolil pár faktů k onomu projektu EET. Nebudu říkat, že to balkánská novinka, protože tady se setkávám s nesouhlasem, což nechápu proč, když to pochází z Balkánu.

  Já bych tu citoval z jednoho materiálu, který je připraven pro Ministerstvo financí a samozřejmě odpovídá na některé otázky. Mě mrzí, že tady není pan Zlatuška, který by si to měl vyslechnout také. (Předsedající: Pan kolega Zlatuška zde je.)

  Mapa rizik. Rozdělení - 1 téměř nemožné riziko nebo téměř nemožná pravděpodobnost, výjimečně možná pravděpodobnost je 2, běžně možná 3, pravděpodobná 4 a hraničící s jistotou 5. Já tady budu jmenovat i pro pana kolegu Pilného pouze ty 4 a 5. Je zajímavé si to poslechnout. Pravděpodobné riziko - výběr nekvalitního dodavatele. Je to pravděpodobné riziko. Riziko hraničící s jistotou - nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi. Závislost na specifických zaměstnancích a zaměstnavatelích. Nedostatečné znalosti nebo potřeba specifického know how. A co je, myslím, zásadní, riziko hraničící s jistotou, riziko spjaté s nastavením smluvního vztahu údržby a provozu systému, tzn. závislost na dodavateli. Další riziko, a to je naprosto zásadní opět, hraničící s jistotou, tedy stupeň 5, je bezpečnostní riziko.

  Tato rizika nebyla odstraněna. S těmito riziky nám předkládá tady pan ministr Babiš tento materiál k projednání v Poslanecké sněmovně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče. Děkuji vám, nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan ministr Babiš s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jen dvě poznámky. Je legitimní, když opozice tady předkládá výhrady a pokládá otázky na předkladatele, nicméně chci upozornit, že jsme ve třetím čtení, tzn. že tato diskuse se měla především odvíjet v prvním a zejména ve druhém čtení. A já jsem se díval na ten sněmovní tisk 513/3, což jsou pozměňovací návrhy, a našel jsem tam pouze dva pozměňovací návrhy ze strany opozice. To je první věc. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Mě strašně mrzí, že jsme ve třetím čtení a vlastně buď nikdo nepochopil, o co jde, nebo se tady demagogicky tvrdí neskutečné věci. Takže ještě jednou. My se bavíme o evidenci tržeb a ta je buď přes registrační pokladny, které máme ve třinácti zemích Evropské unie, nebo se bavíme o elektronické evidenci tržeb, která už je v Chorvatsku, ve Slovinsku začínají 1. ledna 2016, to je za pár týdnů, v Maďarsku mají, Bulharsko má a Slovensko jde od 1. ledna 2016. Není to pravda, a bavíme se o evidenci tržeb, buď mám registrační pokladnu, nebo nejmodernější způsob a to nemá nic společného s chorvatskou ekonomikou, je to nejmodernější technologie. A není pravda, že se to týká jenom malých podniků a živnostníků. Nechápu, proč se tady stále lže.

  Do EET se zapojí jen ti, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenky, to znamená když živnostník fakturuje, tak se ho to vůbec netýká. Já vůbec nechápu, o čem je tady řeč. Tady je to boj proti šedé ekonomice. A mě mrzí, že pan předseda Fiala, prostřednictvím pana předsedajícího, si plete pojmy. On mluví o 7 %, ale vy mluvíte o černé ekonomice, to my nazýváme černá ekonomika: to jsou drogy, prostituce, ti, kteří jsou totálně načerno. A ta šedá je 40 %, pane poslanče Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, tak už si to zapamatujte - 40 %. A je to údaj Českého statistického úřadu.

  Taky není pravda, co říkáte, že klesá šedá ekonomika. Neklesá - v roce 2012 byla 160 mld. (Předsedající upozorňuje na čas.) V roce 2013 - 169.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, velmi rád bych vám dal slovo, nicméně před vámi je pan poslanec Vondráček, pak pan poslanec Stanjura, pak jste znovu vy, pak je paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Kučera, pan poslanec Bendl, pan poslanec Jakubčík. Pan poslanec Vondráček odvolává svoji přihlášku, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan ministr.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Pilný tady zrovna není, tak nebudu mluvit k němu ani prostřednictvím ani bez prostřednictví. Nicméně on začal debatu o kontrolním hlášení. Já to přijímám. A chtěl bych tedy v úterý, až o tom bude mluvit, že podle jednacího řádu reaguji na vystoupení předřečníků. Tak on říká, jak se budou faktury párovat. Já se ptám, jak se budou párovat faktury, které chodí na přelomu měsíce? Jak se budou párovat faktury, když máte měsíčního a kvartálního plátce? K čemu je v kontrolním hlášení reverse charge, kde určitě k žádnému karuselovému podvodu právě díky tomu opatření nedojde? Takže to jsou konkrétní věci, které budou komplikovat život. Říct, že to spárujeme a vyhodnotíme, je moc jednoduché. A pak záleží na tom, a to bude odborná debata o IT prostředí, o tom, jaké prostředky k tomu zvolíme, jak to vlastně zabezpečit a za jak dlouho se to spáruje. Když vezmu jenom kvartálního plátce a měsíčního plátce, tak všechny řeči, že za osm hodin zmizí firma a už to nikdy nedostane, jsou pryč, protože podle zákona to budou měsíce, protože když to nikdo nepodá, tak nemáte druhý údaj, abyste to párovali, i když se nikdo nesplete a odvedou přesná data.

  A pak jenom - bude to zdarma v rámci pravidelné údržby. Ale pravidelná údržba se platí. Většinou se používají roční kontrakty a mimo jiné se do ročních kontraktů, jejichž součástí je udržení legislativní aktuálnosti daného produktu, kalkulují předpokládané legislativní změny, tím pádem náročnost na úpravu softwaru a tím pádem i nabídka. Takže zadarmo není vůbec nic. Neznám softwarovou firmu, která to provádí, možná některé jsou, ale je to normální byznys, pokud nabízíte svým klientům úpravu a vylepšení či udržení legislativní aktuálnosti, tak je normální, že se za to platí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr Babiš s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Takže šedá ekonomika. Já děkuji panu Fialovi, že máme na to stejný názor, jak se bojuje - snižováním daní. A co jste udělali? Měli jsme 5 % sazbu na léky, potraviny, prodeje bytů rodinných domů, zařízení, voda, teplo, pomůcky pro zdravotně postižené - a vy jste navýšili sazbu z 5 na 15 %. A v rámci tohoto zákona navrhujeme snížit z 21 na 15 %. Takže my daně snižujeme. S tím souhlasím. Vy se odvoláváte na pana Schneidera. Ten říká, že podíl šedé ekonomiky v Rakousku je 8 % a u nás 15. Souhlas. Tak nechť mi někdo vysvětlí, proč Rakousko zavádí registrační pokladny 1. ledna 2016, když mají 8 % a my 15 a říkáte, že my ne. Já tomu skutečně nerozumím. To je neskutečná demagogie, co odzněla.

  Pan Bendl tady mluví, že někoho nutíme. Ne, každý má svobodu se rozhodnout. Jeho pokladna, pokud má napojení a je schopna se napojit na internet, tak se napojí a on si rozhodne, jakým způsobem. Žádný dodavatel není. To jste tady chtěli udělat v roce 2007, když tady Kalousek dvakrát hlasoval za registrační pokladny, kde se všichni klepali na dodavatele, aby si zkásli provizi. My říkáme, nechť si každý vybere.

  Mě skutečně velice překvapil pan předseda Gazdík - 20 mld. Nevím, kam chodíte na ty nesmysly. Kdo vám to psal? Takovou snůšku nepravd, co jste tady předvedl, to jsem skutečně od vás nečekal, protože vy většinou vystupujete normálně bez demagogie a bez lží.

  A k LRV - ano, celá řada připomínek tam byla, ale my jsme je vypořádali. (Předsedající upozorňuje na čas.) Nakonec LRV řekla, že je to v pořádku, takže zase vytrhnuté z kontextu. A je to nepravda.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Omlouvám se mu, jestli jsem ho ranil.

  Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, úvodem mi dovolte poznámku na pana kolegu Seďu prostřednictvím pana předsedajícího. Nemůžete očekávat pozměňovací návrhy opozice, protože když vláda předloží takto nekvalitní návrh, pokud vláda předloží takto nebezpečný návrh, tak nemá smysl ho pozměňovacími návrhy upravovat. A to, že se jedná o nebezpečný návrh, bych chtěla říct na příkladu, že je to opravdu sběr dat. Dat, která se tady v tuto chvíli a někomu hodí. A to, že tady pan ministr je připraven kdykoliv zneužívat data, tady na tom místě několikrát prokázal. Na tomto místě několikrát říkal: vždyť my víme, my to přece víme, kdo neplatí daně. Jednou říkal Vietnamci, podruhé říkal tato skupina, tato skupina. Co to znamená? Má ministr financí přístup k takovýmto informacím? Nemá. Pokud pan ministr financí totiž nezneužívá už data, která dneska má, tak by toto nikdy nemohl tvrdit, protože ani ministr financí nemá v tuto chvíli přístup k těmto datům! Takže chce další data a nadále je chce zneužívat. Uvědomujete si, co chce? (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Babiš potřetí zatím přihlášený, po něm pan poslanec Kučera, pan poslanec Bendl, pan poslanec Jakubčík.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ne, fakt mě baví paní kolegyně Langšádlová. Tak já vám dám tu brožurku. (Ukazuje.) Ta data jsou celkem DPH a celkem tržby. Tak o čem mluvíte? Zase lžete!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, aby vás paní poslankyně bavila mým prostřednictvím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tak přestaňte lhát. Tak ať neříká nepravdu. V tohle brožurce, můžu ji znovu rozdat tady, je jasně dáno, že data, která dostane Finanční správa, která je nezávislá, že tam není detail nákupu ani detail konzumace, že je tam jenom celkem DPH a celkem tržba. Tak já skutečně nevím, o čem se tady mluví.

  Já bych chtěl jenom ještě zopakovat ty různé nepravdy, co odezněly ohledně Chorvatska. Chorvatsko vybralo navíc daně, zlepšil se výběr všech daní a ještě snížili DPH. Skutečně nechápu, proč tady se vystupuje a říkají se nepravdy. Já myslím, tady vystoupil pan Laudát a mě kritizuje. Prosím vás, ty pokladničky budu dneska, když skončíme, rozdávat osobně a pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince, mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci. Takže pane Laudáte, když máte zájem, přijďte se podívat, já vám ukážu tu smlouvu. Pokladničky kupuji za svoje peníze a naše děti jsou inteligentní, protože vědí, když chodí s rodiči na nákupy, že dostanou účtenku. Naše opozice říká: ne účtenku! Takže naše děti potřebují finanční gramotnost, musíme je učit od malička - jdeš do obchodu, tak ten, kdo ti dá účtenku, ten přispívá na tvého učitele, na platy, na hasiče, na policajty, na armádu, na dálnice, protože jsou to naše peníze. A vy tady jenom děláte všechno pro to, aby tenhle stát nemohl vybrat 30 miliard, protože kontrolní hlášení, evidence tržeb a hazard je 30 miliard ročně! (Předsedající: Čas.) Takže pokud mě takhle kritizujete, tak já jen říkám - tu pokladničku - (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Váš čas na faktickou poznámku už bohužel vypršel. S faktickou poznámkou jako další pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Já nebudu na tu snůšku demagogie ze strany pana ministra financí ani reagovat, na to jsme si zvykli, že to není snad ministr financí, ale ministr demagogie. (Nesouhlasné projevy poslanců ANO.)

  A trochu čísel z materiálu Ministerstva financí. Takže z materiálu Ministerstva financí čísla. A samozřejmě je to trochu odpověď i na pana poslance Seďu, který tady říkal, jak je velká ekonomika a kolik zasáhne EET z té šedé ekonomiky. Takže cituji čísla na rozdíl od emotivních demagogií pana ministra financí.

  Podle statistického úřadu 4 sektory, u kterých je podíl šedé ekonomiky nadprůměrný, mají podíl více než 31 % na celkovém HDP. Je to stavebnictví, které má 7,4 %, obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboží - 11,8 %, pohostinství a ubytování - tj. tam, kam primárně cílíme s EET - 1,9 %, doprava, skladování, pošty a telekomunikace - 10,5 %. To znamená, dá se předpokládat, že šedá ekonomika u těchto sektorů je více než 200 mld. Je potřeba vzít v úvahu i jiná odvětví, jako jsou služby, zemědělství, výroba, spotřební zboží atd., což je řádově 400 mld. dohromady. Z materiálů Ministerstva financí: Scénář pesimistický - vybere se 1 %, to znamená 4 mld., konzervativní - 3 %, tedy 12 mld., a optimistický 5 %, tedy 20 mld. Takže nikoliv 20 %, jak říkal tady pan poslanec Seďa, nikoliv 15 %. V optimistickém scénáři je to 5 %, které zasáhne EET. A takto myslím, že stačilo pár čísel na tu trochu demagogie, kterou tady řekl pan ministr financí Babiš, ale na to už jsme samozřejmě všichni zvyklí. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším řádně přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Martin Novotný a paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vystoupit s faktickou poznámkou a nasměrovat vás na nezávislý článek, který vydal Český rozhlas. Ten článek se jmenuje Elektronická evidence může zkomplikovat podnikání, ne všude je dostupný rychlý internet. To k poznámce, že si lidé mohou vybrat svého operátora.

  Ministerstvo financí, to cituji, zatím přesné požadavky na provozování evidence tržeb nespecifikovalo, už nyní je ale jasné, že podnikatelé budou potřebovat stabilní připojení k internetu. Jenže to v Česku na řadě míst chybí. Český rozhlas porovnal mapy rychlého mobilního internetu s evidencí adres a našel přes 60 tisíc adres, které nejsou v dosahu rychlé mobilní sítě ani jednoho ze tří českých operátorů. Na zmíněných adresách pak podle databáze živnostníků sídlí nejméně šest desítek podnikatelů v maloobchodě či pohostinství, kterých se elektronická evidence tržeb má v první fázi dotknout.

  Pak jsou zde citace jednotlivých podnikatelů, kteří se jednak obávají toho, že buď internetová síť nebude fungovat, anebo že u nich dochází k výpadkům elektřiny, internetová síť kolísá apod., a oni budou muset jezdit a hledat místa vždycky minimálně do pěti dnů, kde se budou moci připojit na internet, z obavy, že budou tvrdě sankcionováni. To je jenom potvrzení toho, že když jsme se tady bavili o komplikacích v souvislosti s připojením k internetu, že ty komplikace budou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm paní poslankyně Langšádlová, po něm pan ministr Babiš, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já jenom jsem se chtěl vrátit o pár minut, možná čtvrt hodinky dozadu a ujasnit si, jestli jsem správně slyšel ta čísla ve chvíli, kdy pan ministr začal rozlišovat mezi ekonomikou šedou a černou. Já tedy nepatřím k těm, kteří by četli už knihu Padesát odstínů šedi, která tedy je o něčem, co jsem slyšel, trochu jiném než o šedé ekonomice, o jiném tématu, ale zazněla tady čísla 40, 15. Já jsem se díval na oficiální materiály Ministerstva financí. Tam ta čísla tedy neodpovídají tomu, co řekl pan ministr Babiš, tak jestli by nám ta čísla mohl zopakovat, abych si ujasnil, jestli jsem se přeslechl, anebo jestli pan ministr udělal chybu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová, po ní pan ministr Babiš, po něm pan poslanec Schwarz.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, já chápu, že máte nějaké brožurky, ale pro mě jsou rozhodující vaše skutky a vaše chování. Vy tady stojíte a tvrdíte, že některé skupiny neplatí daně. Říkal jste, že údajně Vietnamci neplatí daně, říkal jste, že další skupiny neplatí daně, ale vy jste mi neodpověděl, na základě jakých informací! Bylo to na základě toho, že jste zneužil svou pravomoc? Bylo to na základě toho, že jste vstoupil do dat Finanční správy? Vždyť je přece známé, že vy zneužíváte své pravomoci, že posíláte kontroly na ty, kteří se vám znelíbí, kteří se vám postaví. Několikrát to bylo v médiích. Pane ministře, na základě čeho jste to říkal? Vy totiž ani jako ministr financí nemáte k těmto informacím přístup.

  Pane ministře, ono není důležité, jaké máte brožurky v ruce. Ono je důležité, jak se chováte, a už dneska ukazujete, že umíte zneužívat data, že umíte zneužívat svůj zájem a že zneužíváte své ekonomické zájmy. Pane ministře, na základě čeho jste takto tvrdil? (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych poprosil paní Langšádlovou, já bych si vyprosil tyhle sprosté lži. Přineste nějaký důkaz, co já jsem zneužil. Nezneužil jsem nic! Tak si to nastudujte! Otevřete si Eurostat! Tam máte VAT gap. Včera jsem o tom přednášel sedmi ministrům v rámci frakce ALDE - holandská, belgická, slovinská, dánská, finská. VAT gap - ČR je dneska lídrem v rámci EU a nás někdo okrádá o 80 miliard! To jsou oficiální data, paní kolegyně, tak si to nastudujte! A zásadně odmítám, že já bych něco zneužíval! Finanční správa je nezávislá a nic nezneužívám. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré už odpoledne, pane místopředsedo. Nejsem odborník na EET. Já bych chtěl jenom jako poslanec nějaké kategorie pohovořit ve dvou minutách o jedné věci - o demokracii. Mojí demokracii.

  Víte, já tomu rozumím... (Mírný smích zleva.) Teď se smějou, tak já se také rád směju. Já rozumím tomu, že mě sem někdo poslal, do té Sněmovny. Rozumím tomu, že už nerad poslouchám kecy, nebo povídání po vašem, o ničem. Jsem přesvědčen o tom, že EET je ta správná věc. Ne díky jemu, ale protože jsem si prošel určitým vývojem. Tak jsem o tom přesvědčen, že to je správné. Se mnou je přesvědčeno i několik lidí tady. Jestli jsou zleva nebo zprava, je mi to jedno. Ale jsme o tom přesvědčeni. Pak jsou tady lidé, kteří o tom přesvědčeni nejsou. A takto tady postupně vystupujeme. A teď já se ptám. My, co jsme přesvědčeni o tom, že EET chceme, aby se hlasovalo, aby se už nejednalo dále a nemuseli jsme poslouchat - já tomu říkám blbosti. A ti druzí, když my je zařízneme, skončíme debatu, budou říkat my jsme kráceni na právech, my si chceme o tom povídat. My si chceme povídat, vy nás krátíte na právech. A já se vás teď všech tady ptám v celém sále - a kde jsou moje práva? Kde je právo většiny, kteří jsou přesvědčeni o tom, že věc je dobrá. Kde jsou jejich práva? Jejich právo je v tom poslouchat blbosti a čekat, jak to dopadne? Neblázněte. Proto nás sem lidi neposlali. Tady se musí něco dít. A jestliže je teď tady většina, tak to právo většiny je, udělat si zákon, rozjet ho a jet dopředu. Prosím vás, já vás žádám. Kde jsou moje práva? Já přece nebudu poslouchat, jak někdo jemu nadává. My pak zase se hádáme s někým jiným. To přeci nejsou práva poslanců ani našich voličů. To jste přeci nemysleli vážně. Děkuji. (Mírný potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Po něm paní poslankyně Kovářová, po ní paní poslankyně Langšádlová, po ní pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já se k tomu také jako neodborník musím vyjádřit. Nejsem odborníkem na elektronickou evidenci tržeb, tak jsem se snažil informace získávat a dostalo se mi jich z České televize, která minulý týden v pátek ráno před započetím projednávání dávala poměrně dlouhý rozhovor s panem Michlem. Je to snad poradce pana ministra Babiše pro ekonomiku.

  Redaktor se celkem seriózně vyptával. Samozřejmě zákonitě přišla také na pořad otázka možné zneužitelnosti dat, která ministerstvo bude sbírat. To jsem zbystřil, protože samozřejmě ji považuji za významnou tuto otázku. A poradce Michl odpověděl: No, tak ohledně zneužitelnosti a bezpečnosti dat, za to bych ruku do ohně nedal. - To je pro mě docela významné sdělení. Tak ať se pan ministr uklidní a trochu se také poradí se svými poradci, protože nechtěl bych být v kůži vás kolegů, kteří slepě věříte svému guru, panu ministrovi Babišovi. Zneužitelnost tady opravdu je a není divu, že se na ni takto bedlivě ptáme a chceme o ní vědět skutečně všechno. Sám poradce pana ministra za bezpečnost ruku do ohně nedá. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová, po ní paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Měla bych jednu takovou velkou prosbu, když si tady o těch prosbách mluvíme. Já bych byla moc ráda, aby na nás pan ministr nekřičel. My slyšíme dobře. Pane ministře, vy voláte neustále po věcné debatě, a pak tady si vyslechneme proud nenávistných řečí, osočení. Chci vám říci, jestliže vy si něco vyprošujete, tak my si také něco vyprošujeme. Vyprošujeme si, abyste ke svým zákonům předkládal analýzy pravdivé a analýzy objektivní. Jen připomenu, aby to nedopadlo jako s rozpočtovým určením daní, kdy jste mi odmítl dát analýzu, kterou jsme dostali v podstatě skoro až po schválení tohoto zákona. Tedy resp. ještě nedostali. Byla nám jenom ukázána. A jestliže nám budete takto mávat papíry s analýzami, které nám potom nedáte, tak my se opravdu těžko můžeme nechat přesvědčit.

  Řekl jste, že vás Helena Langšádlová baví. Tak já vám říkám, že vy nás už nebavíte. (Mírný potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Než dám slovo paní poslankyni Langšádlové, upozorňuji vás, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů bychom naše jednání k této věci nebo tuto schůzi Poslanecké sněmovny měli ve 12.30 hodin přerušit. Proto prosím, abyste se již nehlásili s faktickými poznámkami.

  Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, já s politováním musím říct, že vy ani napodruhé jste nepochopil, co jsem říkala. Pane ministře, vy zneužíváte informace daňové správy, pokud jste tady tvrdil některé věci, které se týkají jednotlivých skupin, jejichž informace nejsou veřejně přístupné. Pane ministře, je velikým rizikem, že ve chvíli, kdy takto již dnes jednáte, že tak budete jednat i v případě zavedení elektronické evidence tržeb. Pane ministře, žádný Eurostat nevede evidenci o jednotlivých národnostních skupinách a plnění jejich daňových povinností. Pane ministře, my tady plníme své povinnosti tím, že na tato rizika upozorňujeme, a opravdu vás důrazně žádám, abyste odpověděl na to, na co se vás táži.

  Vy opravdu máte jediný zájem, a to je váš vlastní ekonomický zájem! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poslední s faktickou poznámkou je pan předseda Stanjura, protože se blíží 12.30. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si nebudu nic vyprošovat. Ale pro pana poslance Schwarze vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

  Až se dostanu ke slovu, jsem přihlášený od 9 hodin, tak budu mluvit velmi fakticky a věcně. Jestli říkáte, že nedokonalosti daňových dokladů, tak jak je to navržené, jestli zmatek, elektronická značka nebo elektronický podpis, že to jsou všechno blbosti, máte na to plné právo. Jenom se vás ptám, kde se ve vás bere ta pýcha označovat naše věcné argumenty za blbosti a kecy? Já bych si to nedovolil. Já s vámi polemizuji. Pan předseda předložil jasné výhrady, fakta, čísla, grafy. A pro vás to všechno jsou blbosti a kecy. Dobře, já to respektuji. Ale kde se ve vás bere ta pýcha? Vaše právo je označovat naše vystoupení za blbosti a kecy, to bezesporu ano. Ale nechoďte tady s vysvětlením, co je vaše osobní demokracie. Možná to není právo poslouchat nás, ale je to vaše povinnost! (Mírný potlesk v sále.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Vzhledem k tomu, že je 12.29 hodin, každou chvíli bude 12.30 hodin, tak na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji 37. schůzi do pátku 8. ledna 9 hodin ráno.

  Pardon, pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak stenozáznam, aby bylo jasné. Se mnou to nikdo nedohodl. My jsme domluveni, že tuto schůzi přerušíme, to je pravda, abychom mohli udělat to, co zanedbal pan ministr obrany z hnutí ANO 2011, ale nikdo se mnou nedohodl, a já bych nikdy nesouhlasil, aby tato schůze byla přerušena do 8. ledna 9.00. Tak to interpretujme ty naše dohody přesně. Toto číslo si vyhádali před chvilkou koaliční představitelé na chodbě, já to respektuji, nejsme to schopni nijak změnit, ale neříkejte, že to je dohoda předsedů poslaneckých klubů. To tedy není. Jenom ta první část. Ne ta druhá. Kdyby to bylo na mně, tak řeknu, že jsme dohodnuti, že přerušujeme tuto schůzi do 8. června 2016. Je to úplně stejná dohoda, jako když řekneme, že to je do 8. ledna 2016.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Ještě pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já se domnívám, že vy byste mohl přerušit schůzi do doby. Když je řádně podle harmonogramu svolané jednání Sněmovny, když přerušujete do poslaneckého týdne, tak si myslím, že o tom přerušení by se maximálně mohlo hlasovat. (Potlesk zleva.) Přerušte si to hlasováním. Ale vaším rozhodnutím pouze do jednání Poslanecké sněmovny. (Potlesk několika poslanců.)