• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní karta číslo 3 byla vydána panu poslanci Kádnerovi.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Bartošek Jan z odpoledního jednání - pracovní důvody, Berkovec Stanislav - pracovní důvody, Bezecný Zdeněk - pracovní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Gabal Ivan do 10.30 - pracovní důvody, Havíř Pavel od 17 hodin - osobní důvody, Hovorka Ludvík - pracovní důvody, Kasal David - pracovní důvody, Kolovratník Martin do 12 hodin - pracovní důvody, Komárek Martin - zahraniční cesta, Koníček Vladimír - zahraniční cesta, Matušovská Květa do 13 hodin - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pěnčíková Marie - pracovní důvody, Pleticha Lukáš do 15 hodin - bez udání důvodu, Procházka Roman od 18 hodin - pracovní důvody, Snopek Václav - osobní důvody, Svoboda Bohuslav do 13 hodin - bez udání důvodu, Vácha František - pracovní důvody.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav do 13 hodin - pracovní důvody, Brabec Richard - zahraniční cesta, Jurečka Marian do 14. 30 - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

  Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body. Je to návrh zákona, vrácený Senátem, bod 214, sněmovní tisk 416. Body z bloků třetích čtení - 153, sněmovní tisk 455, 154, sněmovní tisk 456, 155, sněmovní tisk 502, 158, sněmovní tisk 538, 165, sněmovní tisk 462. Poté body z bloku prvních čtení - bod 50, sněmovní tisk 655, bod 45, sněmovní tisk 554, bod 46, sněmovní tisk 555, bod 73, sněmovní tisk 564, bod 35, sněmovní tisk 504. Případně bychom se zabývali dalšími body z bloku prvních čtení - zákony.

  S náhradní kartou číslo 6 dnes hlasuje pan poslanec Vondráček.

  Nyní zde eviduji přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Klána. Já ho tímto prosím k mikrofonu, a dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, kolegyně, kolegové. Navrhuji zařadit na dnes ve 12.45 pevně bod 180, což je volební bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a bude to volba pomocí hlasovacího zařízení. A jako poslední bod před polední přestávkou. Nějak tak ve 12.45. (Hluk v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám. Já jsem teď neslyšela.

 • Poslanec Jan Klán: Takže ještě jednou. Na dnes ve 12.45 pevně zařadit bod 180, což je volební bod - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak. Svolám kolegy z předsálí, pokud tam nějací jsou, a zahajuji hlasování o novém zařazení bodu 180, což je návrh na změnu ve složení v orgánech Sněmovny, který bychom zařadili na dnes na 12.45.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 281, do kterého je přihlášeno 131 přítomných, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní přikročíme k projednávání dle programu. Bodem, kterým bychom se měli zabývat je bod 214. Dříve než ho otevřu - jedná se o vratku ze Senátu. Tudíž bychom měli odhlasovat přítomnost pana senátora Radko Martínka.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 282, do kterého přihlášeno 135 přítomných, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Vítám mezi námi pana senátora Radko Martínka. Dobré ráno.

  Nyní se tedy budeme zabývat bodem

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 416/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. A znovu prosím sněmovnu o klid... Děkuji.

  Pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předmětem dnešního projednávání je vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 416.

  Jak jste již všichni obeznámeni, předmětem návrhu je zvýšení procentuálního podílu, kterým se kraje podílejí na výnosu daně z přidané hodnoty ze 7,86 % na 8,92 %, a to s účinností od 1. ledna 2016. Změna zůstává v příloze číslo 1, podle níž se na vymezené části výnosu podílí jednotlivé kraje ČR.

  Návrh novely projednal Senát na své schůzi dne 3. 12. 2015 a přijal k němu pozměňovací návrh, který se týká rozpočtového určení daní obcí. Podstatou pozměňovacího návrhu je navýšení podílu obcí na DPH na 21,4 % a paralelní zrušení 30procentního podílu obcí na dani z příjmu fyzických osob z přiznání, který je obci alokován podle trvalého bydliště osoby podávající daňové přiznání. Účinnost těchto opatření se navrhuje od 1. ledna 2017. Jedná se kompromisní variantu, která nespočívá pouze v prostém navýšení podílu obcí na DPH, což bylo obsahem pozměňovacích návrhů předložených v průběhu projednávání tohoto tisku jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak i v Senátu. Pozměňovací návrh přijatý Senátem navíc ruší problematický parametr současného systému rozpočtového určení daní, a to 30procentní podíl obcí na daní z příjmu fyzických osob z přiznání.

  Příjmem tohoto podílu měly být obce motivovány k tvorbě vhodných podmínek pro rozvoj podnikání. V průběhu času z důvodu přijímání různých legislativních změn však tento parametr přestal plnit svou funkci, což mohu dokumentovat na následujících údajích. Pouze 23 % obcí mělo v roce 2014 nárok na prostředky z 30procentní daně z příjmu fyzických osob v přiznání. 77 % obcí nemělo být na podílu DPPO z přiznání převedeno nic, respektive Finanční správa v počátku roku podíl obcím převedla, ale ke konci roku jej z důvodu přetrvávajícího negativního salda kompenzovala z jiných sdílených daní. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Táži se zpravodajů, především garančního výboru pana poslance Volného, zda se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. (V sále je silný ruch.)

 • Poslanec Jan Volný: Paní předsedající, kolegové, kolegyně. Tento bod uvedl pan ministr financí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opravdu ten hluk je velký.

 • Poslanec Jan Volný: Já se připojuji k podpoře senátního návrhu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se zpravodajky dalšího výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věry Kovářové, zda se chce vyjádřit. Nechce. Dobrá. Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Martínek. Prosím, aby se připravili další poslanci. Prosím, máte slovo.

 • Senátor Radko Martínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, je mi ctí, že mohu před vás předstoupit s návrhem zákona, kterým se zabýval Senát ČR a který vám vrátil k novému projednání. Senát k tomu přistoupil z následujících důvodů. Za prvé Senát přivítal zvýšení daňových příjmů pro kraje z DPH a přijal je bez námitek. Za druhé po rozsáhlé debatě navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zvýšit taktéž daňové příjmy pro města a obce, a proto byl nucen vrátit zákon zpět k novému projednání. Pozměňovací návrh, který byl nakonec přijat Senátem, zvyšuje podíl daní obcí na DPH z 21,4 (?) na 21,4 % v kombinaci se zrušením podílu obcí na 30 % daně z příjmu fyzických osob z přiznání, které je alokován dle trvalého bydliště osoby podávající daňové přiznání. Tato změna je odložena s účinností od 1. 1. 2017. Celkový přínos pro obce z tohoto opatření by se měl v nejbližších letech pohybovat mezi jednou až jednou a půl miliardou korun.

  Opatření, které ruší příjem 30 % podílu na dani fyzických osob z podnikání, reaguje na skutečnost, že přijímání různých daňových úlev, odpočtů prakticky výrazným způsobem snížilo výběr této daně, takže máme-li porovnávat v minulých letech, tak z původního výběru zhruba asi osmi miliard je dnes výběr zhruba na jedné miliardě korun. Navíc tato daň dlouhodobě, a kdo se tím dlouhodobě zajímá, tak ví, že je velmi nepravidelná, velmi špatně prognózovaná, prognózovatelná. Tímto opatřením se také řeší jedna věc, která, musím říct, senátory velmi trápila, to je skutečnost, že v okamžiku, kdy, a týká se to, vážené kolegyně a kolegové, také vás, když podáváte daňové přiznání, kterým si dáváte například různé odpočty, které v průběhu roku dáváte, jako například různé dary, které dáváte různým sociálním a dalším institucím, a pak si požádáte o odpočet, tak paradoxní je, že to, co se vám vrací do vašich peněženek, tak jde pouze, nebo do této chvíle šlo pouze z kapes vlastní obce, ve které bydlíte. Takže ten stav je natolik neutěšený, že se to týká prakticky 70 % obcí, a dokonce zhruba jedna třetina obcí je na tom tak, že nejenom že nevybírá žádné daně z této, nebo nedostává žádné příjmy z této daně, ale naopak díky těmto vratkám se jí ještě odebírají daně i z ostatních sdílených daní. Takže je evidentní, že tahle situace se musí řešit.

  Senát zároveň v doprovodném usnesení žádal vládu, aby v případě přijetí dalších úlev se touto situací zabývala a zabránila tomu, aby tyto úlevy snižovaly dále rozpočty obcím. Z těchto důvodů doporučuji jménem Senátu Parlamentu ČR vrácený tisk ve znění pozměňovacího návrhu schválit. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane senátore, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, která je řádně přihlášena do rozpravy, a po ní se připraví s přednostním právem místopředseda Sněmovny Gazdík. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve výboru pro veřejnou správu se v průběhu projednávání tohoto tisku podařilo schválit pozměňovací návrh, který obcím a městům s účinností od 1. ledna 2016 navyšuje podíl na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %. Jejich rozpočty by si tak přilepšily o nějaké dvě miliardy korun, což sice není částka omračující, ale rozhodně ani částka zanedbatelná. Pan ministr financí Babiš s tímto návrhem po celou dobu projednávání nesouhlasil. Mrzelo mě to, protože jsem argumenty, se kterými tak činil, považovala za velmi slabé. Například že obce hospodaří dobře, že mají příliš peněz na účtech. Říkala jsem si, že pramení z toho, že pan ministr nemá vůbec žádnou komunální zkušenost, a proto odůvodněnost požadavku samospráv svým způsobem pochopitelně podceňuje. Přitom hlas bývalých nebo současných komunálních politiků hnutí ANO je natolik slabý, že nedokáže korigovat rozhodnutí nezkušeného pana ministra. Nebyl prostě nikdo, kdo by vykřikl: "Král, respektive ministr je nahý!" Nepřekvapilo mě to. Překvapilo by mě, kdyby tomu bylo naopak. Nicméně pak přišla opravdu neuvěřitelná zpráva. Ministr Babiš v Senátu podpořil pozměňovací návrh, který podíl obcí a měst navýší na 21,4 %. Zpětně si říkám, že ta zpráva byla příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. A taky že pravdivá nebyla. Nebo vlastně jen zčásti.

  Po seznámení se s pozměňovacím návrhem, který vznikl horkou jehlou na Ministerstvu financí a který horní komora přijala, jsem pochopila, že pan ministr je v zásadě konzistentní. Alespoň se svými dřívějšími postoji, které k otázce novely zákona o rozpočtovém určení daní v posledním roce uplatňuje. Tyto postoje jsou směrem k požadavkům obcí odmítavé až nevstřícné. Pan ministr tak sice není konzistentní s tím, co svému hnutí vepsal do programu, ale vem to čert, to už si stejně pamatuje jen málokdo. Pro zájemce připomínám, že v programu hnutí ANO se hovoří o posilování rozpočtového určení daní pro obce a města a rušení národních dotačních titulů. Nemohu si pomoci, ale mám za to, že v politické praxi je tento program poněkud přehlížen.

  To jsem ale lehce odbočila. Zkrátka pan ministr, který obcím přidat nechtěl, je konzistentní, protože navýšení na 21,4 %, a to ještě až od 1. 1. 2017, jednak není žádná sláva a jednak není jasné, jestli vůbec o navýšení v jednotlivých případech půjde. Proč? Toto navýšení je kombinované se zrušením motivační složky 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob z podnikání, které obcím značnou část toho, o co se jejich příjmy navýší, zase odebere. Můžeme se bavit o tom, o kolik přesně obce přijdou. Jestli to bude 80 milionů, jedna miliarda, jedna miliarda 200 milionů nebo třeba mnohem víc. To když se panu ministrovi podaří prosazovat některá navrhovaná opatření, ne že bych po tom zvlášť toužila, to musím přiznat. Paradoxně čím úspěšnější v této oblasti pan ministr bude, tím méně si polepší obce. Zlepšený výběr se projeví už výhradně jen ve státním rozpočtu, což by z pohledu obcí samozřejmě bylo mrzuté. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, vznesla jste zde procedurální návrh, který zopakujete podle toho, jestli pan ministr vystoupí? (Nonverbální odpověď.) Ano, výborně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Gazdíka.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké, dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Máte před sebou návrh, který je poněkud kontroverzní. Zajímalo by mě, podle čeho se budete rozhodovat. Protože ve vztahu k obcím jak senátní, tak sněmovní návrh znamená, jestli obce zastřelíme, nebo oběsíme. Každopádně za tu dobu, co se pohybuji a řeším problematiku rozpočtového určení daní, což už je takřka deset let, tak se ještě nikdy nestalo, že bychom před sebou měli návrh, který není žádným způsobem zanalyzován. Máme před sebou návrh pana senátora Martínka, který, dovoluji si tvrdit, v posledních deseti letech, kam do rozpočtového určení daní stoupl, tam tráva nerostla. On byl jeden z těch, kteří jasně říkali, a můžu to dokázat na jeho citacích z konkrétních publikací a z konkrétních mediálních výstupů, že nemáme nikdy předkládat návrhy, které nejsou dostatečně zanalyzované, u kterých nevíte, jaký dopad na konkrétní obce a města budou mít. Je dobré, když Poslanecká sněmovna mění parametry systému rozpočtového určení daní a přidává obcím. Je špatné, když zasahujeme bez jakékoliv analýzy do systému samotného, aniž bychom věděli, jaký konkrétní dopad to bude mít na konkrétní obce či města. To je postup, který je nevědecký, a dovolím si říci, také hloupý. Přesně před takovým návrhem tady stojíme.

  Ano, pan senátor Martínek i pan ministr mají pravdu, že 30procentní složka se překonala. U řady obcí dochází k tomu, že musí tyto příjmy nahrazovat příjmy z jiných daní, aby bylo možné tu motivační složku nějakým způsobem těm, co podávají daňové přiznání, vyplatit. Pojďme vést o tom seriózní debatu, a byla to jedna z věcí, o které jsme s panem ministrem před rokem a půl diskutovali, a i kvůli této věci, a já jsem panu ministrovi za to vděčný, vznikla komise Ministerstva financí, která tyto věci měla analyzovat.

  Druhým bodem, který měla analyzovat a který je také důležitou systémovou změnou, která ale měla předchozí analýzu, byl systém zahrnutí počtu žáků ve školách v obcích do rozpočtového určení daní. Ten byl stanoven na 8 % a cílem té komise mělo být, abychom po fungování nového rozpočtového určení daní minimálně po dvou letech zjistili, jestli je nastaven správně. Protože on byl nastaven výpočtem akademicky. Já nevím, jestli to mělo být 7,5, nebo 8,5. A co to udělalo v různých velikostních kategoriích obcí, které mají nebo nemají školy nebo mají více škol. To by měla být ta hlavní systémová změna, o které bychom se měli prvně bavit.

  Ta druhá, o které se tady bavíme, a to je ta motivační složka, o té se je určitě také potřeba bavit. Protože je pravda, že je to skutečně nepredikovatelné. Ale ono, upřímně řečeno, nepredikovatelná je i daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty, pokud Ministerstvo financí, jak se to stalo na jaře tohoto roku, zadržuje těm, kteří přiznávají daň z přidané hodnoty, daňovým poplatníkům, DPH, tak se to u obcí výrazně projeví, tak jak se tomu stalo letos. A ti starostové a obecní zastupitelstva stejně nevědí, jestli to přijde, nebo nepřijde. Ještě méně predikovatelnější je daň z nemovitosti. Obce totiž netuší, jak platí daňoví poplatníci daň z nemovitosti, finanční úřad jim nikdy neposkytne údaje o tom, kteří neplatiči a v jakém objemu v obci jsou. Takže ono celkově ten systém, jak je nastaven, zejména v těchto daních, je nepredikovatelný.

  My se dostáváme do situace, kdy prostě jednu motivační složku škrtneme bez jakékoliv náhrady. Já se domnívám, že Senát tady skutečně nevyužil své příležitosti být jakousi regionálnější komorou, jejíž přímo volení zástupci vycházejí z regionů, z obcí a měst, tím, že o jeden hlas neprošel návrh na to, aby se rozpočtové určení daní vrátilo tam, kde bylo před zavedením důchodové reformy, aby příjem z DPH byl 23,58.

  Pan senátor Martínek už ve své úvodní řeči tady tak trochu lže, protože říkal, že cílem Senátu bylo zvýšit daňové příjmy obcí a měst. V současném návrhu on nemůže, protože neexistuje analýza, predikovat přesně. Říkat taková slova jako zhruba nebo prakticky, on nemůže vědět, co to bude znamenat. Nemůže vědět, co to bude znamenat zvláště v souvislosti se zvýšením odpočitatelných položek na děti. Nemůže vědět, co to bude znamenat, jestli Ministerstvo financí bude, nebo nebude vybírat vyšší daně, jestli se podaří bojovat s daňovými úniky, nebo nepodaří bojovat s daňovými úniky. A to nejlepší, zvýšení, které by bylo, a o tom pan senátor nemluvil, pro které patrně ani nehlasoval, bylo zvýšení na 23,58 - což je přesně ta parametrická změna, která v současné době je potřeba, a o těch dalších, systémových změnách, které v rozpočtovém určení daní jsou potřeba, ale nesmí být bez jakékoliv analýzy, tak jak je tento návrh. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu dalšího řádně přihlášeného pana poslance Vilímce, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, návrh o rozpočtovém určení daní, tak jak byl předložen vládou, v zásadě vycházel pouze ze zvýšení daňových výnosů pro kraje. Tak to bylo celou dobu prezentováno, a protože mnozí poslanci vyslyšeli legitimní požadavky obcí, aby také v souvislosti s kraji byla řešena i otázka zvýšení podílu obcí na výběru daně z přidané hodnoty, tak se zde objevily některé návrhy. Ten návrh, který byl komplexní, vyvážený a který předpokládal v určitém časovém údobí sjednocení a navýšení podílu na sdílených daních i v případě obcí, měl podporu jak Svazu měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv, tak Spolku pro obnovu venkova. To bylo docela unikátní, protože dříve většinou jedna profesní organizace byla proti, druhá byla pro, tentokrát byly všichni pro.

  Víme dobře, že ten návrh nakonec nebyl přijat, nebyl přijat ani ten dílčí návrh, který předkládala paní poslankyně Kovářová, resp. výbor pro veřejnou správu.

  Díval jsem se včera do záznamu z hlasování o té konečné verzi návrhu. Tak o konečné verzi ve třetím čtení návrhu, který v zásadě přidával nebo přidává pouze krajům, hlasovalo 160 poslanců. To znamená, všechny poslanecké kluby podpořily nakonec bez ohledu na to, že se neprosadily obce, podpořily navýšení daňových výnosů pro kraje. Říkám to z toho důvodu, že se pak něco odehrálo v Senátu. V Senátu se nejprve objevil a byl projednán ve výborech téměř s jednomyslnou podporou modifikovaný návrh, který jsme předkládali, jehož jsem byl také spoluautorem v Poslanecké sněmovně, který vypadal, že bude Senátem schválen. V tu chvíli přišel pan senátor Martínek, napsal svým kolegům, že se obává o to, aby v případě návrhu, se kterým pan ministr financí nesouhlasí, bude schválen a bude postoupen Sněmovně, aby v případě tohoto návrhu to nakonec nedopadlo tak, že nebudou zvýšeny ani daňové výnosy pro kraje.

  Nic takového nikdo neavizoval. Neslyšel jsem z jakéhokoli poslaneckého klubu, že by nebyl připraven podpořit zvýšení daňových výnosů pro kraje. Na základě této podle mě nesmyslné domněnky vyjednal s panem ministrem financí, nebo s Ministerstvem financí, pozměňovací návrh, který byl předložen a který já považuji za past pro obce, byť s tím Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí. Já zase zásadně nesouhlasím a ohrazuji se proti článku, který uveřejnilo Ministerstvo financí. Past z toho důvodu, že náhle senátním návrhem se sice o něco navyšuje podíl obcí na dani z přidané hodnoty, ale kompletně se zasahuje a kompletně se ruší tzv. jedna z motivačních složek. To znamená, zasahuje se bez jakékoli konzultace ať už se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv do struktury rozpočtového určení daní. Ta struktura rozpočtového určení daní vznikla v roce 2000, zákon je z roku 2000. Od té doby se různě měnila procenta, dokonce se měnila i kritéria, podle kterých se daňové výnosy rozdělují, ale nikdy se nezasáhlo do struktury rozpočtového určení daní. Já si nedokážu představit, že ad hoc návrhem, který nebyl projednán ani v Poslanecké sněmovně, který nebyl dohodnut ani na té pracovní skupině, kterou pan ministr financí ustanovil pro návrhy změn rozpočtového určení daní, který nebyl projednán ani se Sdružením místních samospráv, tak si nedokážu představit, že takový návrh by měl mít podporu Poslanecké sněmovny.

  Bylo zde volání od paní Kovářové i od pana Gazdíka, volání po tom, aby Ministerstvo financí zveřejnilo odhady za každou jednotlivou obec. Jaké dopady za každou jednotlivou obec, jaké dopady ta změna, kterou senátní verze přináší, by měla.

  Já jsem byl účastníkem té pracovní skupiny, pracovní skupina byla svolána dvakrát. Jednou byla svolána 27. listopadu 2014, kde pan náměstek Gregor sdělil, že se nepočítá s nějakým navýšením rozpočtového určení daní u obcí a že je vůle Ministerstva financí řešit nějaké dílčí věci, mj. i dílčí věci spojené s onou motivační složkou. Jednání, já mám zápis z toho jednání, nebylo vedeno tím, že se má ta motivační složka zrušit bez nějaké náhrady. Na tom jednání se diskutovaly možné přístupy k motivační složce, buďto že se nahradí jinou motivační složkou, která existuje, tzn. rozdělováním daňových výnosů ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců, nebo že se to v případě zrušení té motivační složky nahradí zvýšeným podílem na dani nikoli z přidané hodnoty, ale na dani z příjmů fyzických osob. Zástupci samospráv požadovali po Ministerstvu financí, a myslím si, že to technicky lze, aby se oddělilo v případě té motivační složky, aby se oddělily ty daňové výnosy, které skutečně plynou do této položky od podnikatelů, od osob samostatně výdělečně činných, od těch, kteří podávají daňová přiznání pouze jako poplatníci daně ze závislé činnosti s cílem získat daňové bonusy.

  Ministerstvo financí tvrdí, že je to komplikované, složité, nikoli nemožné. Bylo dohodnuto v listopadu 2014, že pracovní komise bude svolána, nebo pracovní skupina, jak se to oficiálně jmenuje, nejpozději v první polovině letošního roku. Nestalo se tak a byla svolána po odkladu až předminulé pondělí. Na tom jednání jsem nebyl, protože jsem se toho účastnit nemohl. Ale podle aktérů, alespoň zástupců ze Svazu měst a obcí, na tom jednání nedošlo k žádné dohodě, už vůbec k žádné dohodě spojené s tím, že by měla být bez náhrady zrušena motivační složka. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím s faktickou přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil, a to maximálně, to, co tady teď zaznělo. A sice to, že senátní návrh je návrhem velmi špatným a měli bychom ho při našem hlasování jednoznačně odmítnout. Mě trošku mrzí to, že v debatě a při projednávání změny zákona nebyl přijat náš pozměňovací návrh, myslím tím můj, pana kolegy Stanjury a pana kolegy Vilímce, který řešil to, co si obce bezesporu zaslouží, totiž zvyšování příjmu z podílu na dani z přidané hodnoty. Návrh byl ve dvou krocích, bylo tam zvýšení o 1 % na 21,83 v roce 2017 a na konečnou hodnotu tak, aby se to vrátilo před důchodovou reformu na 23,58, až v roce 2018. Čili bychom měli přemýšlet nějak systematicky. Návrh, který přišel ze Senátu, je nesystémový, je to zásah do rozpočtového určení daní a jako takový bychom ho měli jednoznačně hned odmítnout.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Teď jenom pár technických záležitostí. Pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou č. 13.

  Dovolte mi načíst omluvy: od 9.35 do 11 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Šarapatka, paní ministryně Valachová se omlouvá z dnešního dne a zítřejšího dne z pracovních důvodů, ministr Chovanec se omlouvá z dnešního dne od 15.30 z pracovních důvodů, z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Plíšek z dnešního dne, pan poslanec Soukup se omlouvá od 18.30 dnešního dne z osobních důvodů, pan poslanec Volný se omlouvá z dnešního jednání od 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pfléger se omlouvá z dnešního dne od 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního dne od 13 hodin z pracovních důvodů.

  A nyní již prosím k mikrofonu panu poslance Votavu. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, na rozdíl od svých předřečníků tento senátní návrh podpořím. Podpoří ho i klub sociální demokracie. Víte, rozpočtové určení daně, to je takový stálý evergreen, ta problematika se stále opakuje. Je třeba si říci, že rozpočtové určení daní vlastně nikdy nebude úplně spravedlivé pro všechny obce. Samozřejmě kontroverzi vyvolává to rušení motivačního 30procentního příspěvku z daně z příjmu fyzických osob z daňového přiznání, ale on vlastně už ten motivační příspěvek neplní tu funkci, kterou měl plnit. Zdaleka neplní a daň z příjmu fyzických osob v přiznáních má stále klesající tendenci. A bylo tady již řečeno, že výběry jsou malé, výnos je malý a v podstatě dosahuje bezmála jedné miliardy korun.

  Je třeba si také říci, že ne všechny obce mají možnost vytvářet podmínky pro podnikání. V řadě obcí nemůže mít sídlo podnikatel, který na základě daňového přiznání odvádí daň z příjmu. To pravda je. 80 % obcí prostě takové možnosti nemá. A mí kolegové předřečníci, pan kolega Vilímec tady říká: Obce s tím senátním návrhem nesouhlasí. Jaké obce? Všechny obce? Vždyť to přece není pravda. Samozřejmě že je to predikce. Je to odhad, kolik může změna vynést, být dodatečným příjmem pro obce jedenapůl, dvě miliardy korun. To pravda je.

  Ještě možná stojí za to také zdůraznit, a to jsem říkal, že 30procentní příspěvek je vlastně navázán na bydliště podnikatele a ne vždy bydliště podnikatele se shoduje s provozovnou toho podnikatele. To je další věc. To je na úvahu, pokud budeme dále přemýšlet o tom, jak jinak nastavovat parametry rozpočtového určení daní. A určitě je to třeba.

  Vůbec nezpochybňuji, že by nějaký motivační prvek býti měl. Měl by být. Ale tento prvek se opravdu přežil. A nadále je třeba, aby zůstala určitá solidarita, protože jak jsem řekl, tak většina obcí prostě nemůže dosáhnout, nemá ty podmínky, nemá ty podmínky, aby měla podnikatele na svém katastru, aby měla třeba provozovny na svém katastru.

  Bylo tady zmíněno, že se ustavila určitá skupina pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Ano. Já jsem v této skupině byl také účasten. Tam se hovořilo mimo jiné v podstatě i o tom návrhu, který podával pan senátor Martínek. Já mu za to děkuji, že ten návrh podal. Ministerstvo tam tehdy připouštělo zrušení motivačního příspěvku s tím, že se zvýší o určitou část, že se zvýší podíl pro obce na dani z přidané hodnoty. Byli tam zástupci Svazu měst a obcí. Byli tam zástupci Sdružení místních samospráv. Padaly tam docela zajímavé návrhy, jak změnit určité parametry, jak jinak konstruovat rozpočtové určení daní. Pro vaši představu, Svaz měst a obcí přišel například se zvýšením samozřejmě podílu na DPH, o tom tam byla asi největší diskuse. Daň z příjmu právnických osob vázat na sídlo právnické osoby, daň z nemovitých věcí, zavedení daně z tržní ceny pozemku. To byl další návrh. Zavedení podílu na spotřebních daních, nová samostatná komunální daň. To byly návrhy Svazu měst a obcí.

  Proti tomu tam samozřejmě byly návrhy Sdružení místních samospráv, které navrhovalo například rozšíření struktury sdílených daní o daně ekologické, o daně spotřební. A budu-li citovat z podkladového materiálu, tak jak tedy Sdružení místních samospráv předalo své návrhy, tak mělo například takovéto postoje: Rámcový souhlas s postojem Ministerstva financí vůči stávajícímu nastavení koeficientu sdílení daně z příjmů fyzických osob. Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena. To je jedno z vyjádření Sdružení místních samospráv. Nebo konstantní odmítavý postoj vůči zavádění nových motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Zásada rovnosti všech obcí.

  Takže je vidět, že je opravdu rozpočtové určení daní poměrně složitá záležitost. Pohledy jsou různé. A myslím si, že je dobře, že skupina pracuje. Samozřejmě měla by mít a musí mít nějaký výstup. A já věřím, že výstup bude z tohoto jednání této pracovní skupiny a dobereme se k nějakým změnám parametrů struktury toho rozpočtového určení daní tak, aby to lépe vyhovovalo obcím. Ale znovu říkám, nikdy to rozpočtové určení daní nebude naprosto spravedlivé pro všechny obce. To asi nikdy nebude.

  Dámy a pánové, ještě si neodpustím poznámku. Pan kolega Gazdík tady hovořil velice zaujatě a říkal: Vždyť ani nevíme, jestli bude Ministerstvo financí schopno vybírat daně tak, aby bylo zajištěno, když tedy se zvedne podíl z DPH, aby také ty prostředky narostly v obecních pokladnách. Samozřejmě, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, pokud budete bránit tomu, abychom mohli zavést opatření v boji proti daňovým únikům, tak samozřejmě ty prostředky nebudou dosahovat takové výše, jako si představujeme a jako tím opatřením, ať tedy kontrolním hlášením, tak evidencí tržeb, předpokládáme. Takže prosím nebraňte v zavádění těchto opatření. Nakonec si myslím, že vy ani nemáte zájem, aby se bojovalo proti daňovým únikům. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. V tuto chvíli eviduji pět faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím reagovat na řečnickou otázku, jaké obce s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s tím Svaz měst a obcí České republiky, který sdružuje 50 % všech obcí. Nesouhlasí s tím ani Sdružení místních samospráv. Pane kolego Votavo prostřednictvím paní předsedající, můžete se podívat na tiskové prohlášení podepsané všemi předsedy krajských organizací Sdružení místních samospráv, které se nazývá Senát v roli ochránce samospráv selhal. Můžete si přečíst tento text.

  Když pan Votava mluvil o tom, že je potřeba, aby pracovní skupina, která byla ustanovena k rozpočtovému určení daní, pracovala, tak já nevím, co bude pracovat, pokud se přijme senátní verze. Nebude pracovat vůbec, protože není co pracovat. Garantuji, že v takovém případě v tomto volebním období žádný další návrh nemůže vzniknout.

  A jenom abyste měli představu, jaké jsou například dopady, alespoň to publikovalo Ministerstvo financí, byť tvrdí, že to neumí, dopady na jedno konkrétní město, které v prezentaci bylo vypíchnuto, tak dopad zrušení motivační složky podle údajů z roku 2014 na hlavní město Prahu je téměř 700 milionů korun. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na kolegu Votavu. Otázka zněla: Jaké obce nesouhlasí? No my bychom se to také docela rádi přesně dověděli. Bohužel nemáme v ruce seznam. Jak vypadá příjem obcí právě v této motivační složce, případně jejich ztráty? Proč ho nemáme k dispozici? Já jsem o něj žádala a v podstatě jsem žádný seznam nedostala. Bylo mi to odmítnuto!

  To, že se ten motivační prvek přežil, to všichni víme. O tom se právě na té pracovní skupině diskutovalo. A řeklo se tam, že se o tom musí diskutovat velmi dlouho a že to je velmi problematické tuto složku zrušit. A náhle ze dne na den máme zrušení motivační složky. Jestliže říkáme, že to chceme pro všechny obce, tak proč nebyl podpořen náš návrh, aby se zvýšil podíl DPH obcí na 20,4 %? Kolegové, měli jsme ho tady. Mohli jsme to zvýšit a byl by v podstatě klid. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím nyní s faktickou pana poslance Beznosku. Připraví se pan poslanec Pavera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se přidám k zástupu těch, kteří plédují za to, abychom dostali fakta, abychom dostali čísla dopadu, co způsobí případný senátní návrh.

  Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Votavu a potvrdit, že ano, rozpočtové určení daní nikdy nemůže být spravedlivé. Já vám jenom připomenu některá čísla. Mladá Boleslav při první velké změně RUD k 1. 1. 2001 přišla z roku na rok o 188 mil. korun. Další změny v roce 2008, 2013, které proběhly, tak podpořily obce mezi 2 a 10 tis. obyvateli zase na úkor největších obcí v České republice. Čili je to balancování čehosi tak, aby byl systém vyvážený. A znovu připomínám, že velmi jednoduše a velmi snadno jsme mohli pomoci obcím v těch dvou krocích tak, jak zněl návrh trojice poslanců za Občanskou demokratickou stranu. Dostali bychom se v roce 2018 na 23,58, což představuje zhruba 10 mld. korun navíc pro naše obce.

  A ještě jedna krátká poznámka. Obce opravdu hospodaří nejlépe. Připomenu jedno číslo. Obce jsou zadluženy zhruba ve výši 89 mld. korun, je to 6 200 obcí. Připomínám, že my tento dluh vyprodukujeme na státní úrovni za jeden jediný rok. Čili peníze bychom měli přerozdělovat a směřovat tam, kde se nejefektivněji využívají, a to je do rozpočtu samospráv, do rozpočtu obcí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Všechno jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Já taky reaguji na pana kolegu Votavu, protože mi to nedá.

  Rozpočtové určení daní je složitý proces, na tom jsme se shodli několikrát. A najednou během tří týdnů se tady změní zákon, aniž se něco projedná. Není to trošku nápadné? Myslím si, že je. Že i pan ministr Babiš tady přece jasně říkal: Pojďme udělat skupinu, příští rok se k tomu vrátíme a uvidíme, co se dá z toho udělat. A najednou ze skupiny Senátu, ze sociálních demokratů přijde nějaká myšlenka, která svádí k tomu, že za tím něco je. A já si myslím, že za tím opravdu něco je, nějaká zloba na nějakého podnikatele, který odevzdává svoje daně nějakým obcím. Nebo co jiného by za tím mělo být? Protože to je opravdu nesystémové rozhodnutí. Já doufám, že podpoříte původní návrh, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, i když jsem proti němu byl. A jsem proti tomu, že jsme nepodpořili navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Všichni víme, že kraje potřebují zvýšit rozpočtové určení daní, a všichni jsme to také podpořili. Ale potřebují také obce. A pokud alespoň trošičku žijete ve svých obcích a se svými starosty, tak prosím podpořte v příštím roce nějakou další novelu o rozpočtovém určení daní, která přinese obcím a městům více peněz na to, abyste nemuseli prosit o dotace, ale mohli smysluplně plánovat do budoucna a zvelebovat své obce a města. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych krátce zareagoval na svého předřečníka pana poslance Votavu. Pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, jaká účinná opatření na zlepšení výběru daní máte na mysli, kterým bráníme? Myslíte snad tu balkánskou novinku, která na Balkáně nepřinesla žádný větší výběr DPH? To je snad jediná, které my bráníme. A já si myslím, že to snad všichni ocení. Zatímco vy, vládní koalice, samozřejmě pod vedením ministra Babiše, jste předložili ten nehorázný rozpočet, kde jste se rozhodli krmit toho otesánka státního rozpočtu, jste se rozhodli krmit z peněz daňových poplatníků a z peněz obcí a na úkor obcí. V tom rozpočtu máte nereformovaný penzijní systém, nereformovaný sociální systém, nereformovaný zdravotní systém. A do tohoto rozpočtu potřebujete obecní peníze. O to se tady jedná.

  Já bych chtěl připomenout, že to není první zákon a první novela za poslední měsíce, která jde proti obcím. Připomenu horní zákon, kde jste se rozhodli vzít více peněz z vytěženého nerostu do státního rozpočtu na úkor obcí. Stejný poměr jste změnili v hazardu. Více peněz pro stát, méně pro obce. Vy prostě na ty obce kašlete, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající! A pane ministře Babiši, prostřednictvím mě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Novotného. Připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jednou ze základních rolí Senátu v našem ústavním systému je být jakousi pojistkou a dohlížet na to, aby legislativní proces probíhal tak, jak má. Nepochybně v rámci toho procesu je legitimní, aby Senát přišel s takovým návrhem, s jakým přichází. Ale ta forma a skutečnost, že v tuto chvíli nedisponujeme žádnými kvantifikacemi a jako lidé zvolení v jednotlivých regionech s jakýmisi kořeny v obcích a se zodpovědností vůči svým voličům nejsme schopni se podívat na jakési predikce důsledku našeho případného rozhodnutí a v tom smyslu plnit svoji základní roli - pro mě je taková situace naprosto nepřijatelná. Já si za nějakých 13 let svého působení v politice nepamatuji, že by v oblasti rozpočtového určení daní byl předkládán nějaký návrh, který by nebyl doprovázen alespoň nějakým rámcovým odhadem, predikcí, kvantifikací. Nikdy se to nestalo, vždycky to patřilo k základní kultuře projednávání téhle problematiky, přestože se občas stávalo, že i tabulky kvantifikací byly trošku zpolitizované a vycházely z předpokladů, které se v budoucnosti třeba ne vždy potvrdily, vždycky takové tabulky byly a mohli jsme se rozhodovat na základě něčeho. I naše vazba na regiony, odkud působíme, na obce, ze kterých do Sněmovny přicházíme, je pro mě podstatná. A já si z principu nedovedu představit, že bych se byl ochoten vyjádřit k něčemu, co takovou přílohu nemá.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na paní kolegyni Kovářovou, které si jinak vážím za její odhodlaný boj ve prospěch obcí. Ona řekla, jak vůbec může souviset DPH s opatřeními, která děláme, která činíme. No samozřejmě že souvisí výnos DPH s těmi opatřeními. A teď mám na mysli kontrolní hlášení, teď mám na mysli elektronickou evidenci tržeb. Protože jestli se nám podaří samozřejmě omezovat daňové úniky, tak to bude mít za důsledek to, že se zvýší daňové výnosy a podle toho procenta budou mít více i obce. To je naprostá logika. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na kolegu Votavu, kterého si samozřejmě také vážím. Nicméně asi dobře neposlouchal, co jsem říkala. Já jsem říkala, že systém rozpočtového určení daní s EET absolutně nesouhlasí. Samozřejmě výběr DPH je jedna věc a ta potom přináší obcím. Ale celkový systém rozpočtového určení daní reaguje na hospodářskou situaci jako celek. Nemůžeme to měnit podle toho, jak se vybírá, či nevybírá. Někdy obce, a to se ukázalo v období krize, prostě měly snížené příjmy, a obce dýchají a jejich rozpočty s hospodářstvím. Ale to, že mají větší podíl na nějaké dani a hospodářství se daří, umožňuje, že si právě mohou vytvářet rezervy na horší období. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tímto jsme prozatím vyčerpali faktické poznámky a nyní prosím pana poslance Bendla, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vidím, že lavice zpravodaje i předkladatele návrhu je prázdná, pan ministr financí tu není a Radko Martínek jako senátor předkládající a obhajující tento návrh také nemá příliš mnoho času na to, aby se věnoval debatě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, pan senátor je v sále, předpokládám, že pan ministr si odskočil.

 • Poslanec Petr Bendl: Tak, já to nebudu radši komentovat. Že by nějaké další foto? Nějaké selfie že bychom tam zase šoupli místo projednávaného návrhu na rozpočtové určení daní. (Veselost ve sněmovně.)

  Já myslím, že se musíme vrátit k tomu začátku, proč vlastně vůbec tento návrh zákona projednáváme. Vláda řekla nechceme druhý pilíř, víme co s důchody, sebereme na důchody peníze někde jinde a přijdeme možná někdy s nějakou koncepcí. A vzhledem k tomu, že se na řešení důchodové reformy měly, nebo bývalá vláda předpokládala, že se na tom budou podílet všechny rozpočty, tak abychom na ty důchody jednou měli, přišli zejména představitelé krajů a řekli: my ty peníze chceme zpátky, koukejte nám je vrátit. Proto vznikl politický obchod, který se jmenuje - přidáme jednotlivým krajům finanční prostředky, protože je určitě potřebují.

  Nic proti. I opozice, a padlo to tady několikrát, hlasovala pro přijetí zákona o rozpočtovém určení daní a pro navýšení finančních prostředků krajům bez ohledu na to - a teď vám řeknu praktický příklad, jak to vypadá v praxi. Středočeský kraj, kde se občas zúčastňuji jednání krajského zastupitelstva, ten už si finanční prostředky z tohoto zákona, který teprve projednáváme, začlenil do svých výdajů i příjmů. Poměrně nestandardní věc, protože zákon není ani platný, ani účinný, ale vedení Středočeského kraje, představitelé KSČM a sociální demokracie, kteří spolu v koalici vládnou ve Středočeském kraji, už vědí co s penězi, které Poslanecká sněmovna ještě vlastně neschválila. To je fakt, který je neoddiskutovatelný.

  Musím vám říct, protože jsem tady v první nebo druhém čtení komentoval tento návrh, že jde o politický obchod, který se má odehrát zejména před krajskými volbami, tak možná vás ani nepřekvapím tím, že struktura toho středočeského návrhu krajského rozpočtu to potvrzuje. Možná byste čekali, že těch 600 milionů korun, které z těch 3,5 miliardy dostanou Středočeši, půjde na podporu školství. Možná byste čekali, že to půjde na významné posílení dopravní obslužnosti anebo investic do dopravy. Ale ti z vás, kteří jsou pragmatičtí, vědí, že to tak není. Do školství jde dokonce méně peněz, než šlo v roce 2008, a podíváte-li se na rozpočty, daňové příjmy rozpočtů 2008 jsou přibližně srovnatelné s rokem 2015. A podíváte-li se na strukturu výdajů Středočeského kraje - kde je tedy mimochodem sympatická, v uvozovkách, částka 48 milionů korun za porušení rozpočtové kázně v případě čerpání evropských peněz, takže i na to stát nebo Poslanecká sněmovna formou posílení rozpočtového určení daní přispěje -, tak finanční prostředky půjdou zejména na dotační fondy do obcí. Podotýkám, o 300 milionů navíc než v letošním roce půjde v příštím roce ve Středočeském kraji do jednotlivých obcí.

  Možná podotknete, že je to věc krajského zastupitelstva, které by si mělo pohlídat, že finanční prostředky z těch jednotlivých fondů kraje nedostanou jenom starostové podle své politické legitimace, a musí si to ohlídat zastupitelstvo. To, co ale mě mrzí, a ukazuje se opravdu, že šlo o účelovou změnu, která nepodporuje systémové výdaje do oblastí, které jednotlivé kraje opravdu by měly financovat, ale ono se tak neděje.

  K tomu návrhu Senátu, věcí týkajících se obcí. Mě na rozdíl od řady mých předřečníků nepřekvapuje, že sociální demokracie se snaží utlumovat tu motivační složku uvnitř rozpočtu. Ono už to tady padlo. Už se to několikrát v historii udělalo, koneckonců levice to tak vždycky dělá - bere těm, kteří něco mají, aby to dala těm, kteří nic nemají, a mezi tím prostě existuje nějaká zóna. Tohle je typický příklad a levicová vláda, nebo pravděpodobně levicoví poslanci dnes podpoří tento návrh, který říká: "Likvidujeme motivační složku, dokonce nám ani nevadí, že neznáme dopady toho, jak to ve skutečnosti, co to s těmi rozpočty obcí udělá, nám to nevadí, a účinnost tohoto opatření dáme k 1. lednu 2017." Přitom my jsme celý rok mohli věnovat tomu, aby se alespoň pokusily Svaz měst a obcí, Sdružení obecních samospráv a další organizace zastupující jednotlivá města a obce v debatě s námi, s Poslaneckou sněmovnou, případně s Ministerstvem financí a s vládou, pokusily najít alespoň trochu shodná stanoviska.

  To, co se tady vytvořilo, je evidentně jenom jakási politická mlha. Bylo potřeba splnit zadání, které říká: nadpisy jednotlivých článků v novinách musí říkat Senát se postaral o to, že obce dostanou nějaké peníze. Vždyť je to k ničemu, to nevadí, že Svaz měst a obcí s tím nesouhlasí. To nevadí, že to nechce Sdružení obecních samospráv, to vůbec nevadí, ale vláda jim najust něco, nebo sociální demokracie nebo Senát, musí dát bez toho, aniž by to bylo vydiskutováno.

  Tohle je princip, který už mi tedy vadí. Proč tedy, když tohle má být účinné až k 1. lednu 2017, proč nevyužijeme ten čas, a myslím, že bychom měli využít ten čas k tomu, abychom nastavili posílení rozpočtového určení obcí. Když už to nechcete od roku 2016 - u krajů to jde, nevím, proč to nejde tedy u obcí. Nebo tedy vím - protože to je ta mlha, kterou je potřeba vytvořit, abychom do těch nadpisů dostali, že jsme se na obce přece nevykašlali. Jenomže jste se na ně vykašlali. Vy už prostě chcete, aby se o tom nemluvilo, a budete teď dva roky říkat básničku o tomu, jak jste podpořili rozpočty měst a obcí. Houbeles. Není to pravda a je to v rozporu s jejich názorem.

  A znovu říkám, mě nepřekvapuje, že likvidujete motivační složku. Znám pana kolegu Martínka, kdysi jsme sváděli souboje o reformu veřejné správy, a proto mě nepřekvapují jeho levicové názory a nejsem jimi nijak omráčen. Ale v praxi si myslím, že máme prostě dělat všechno pro to, aby nějaká motivační složka k tomu, aby obce podporovaly rozvoj podnikání, aby v tom systému byla. Byť minimální, ale byla. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal jménem klubu TOP 09 o přestávce v délce trvání 30 minut, to znamená do 11 hodin. Děkuji za toleranci.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já přerušuji jednání do 11 hodin, kdy budeme pokračovat v tomto bodu. Děkuji. A jinak zaznamenávám faktické poznámky paní poslankyně Kovářové a pana poslance Grospiče, kteří budou na řadě.

  (Jednání přerušeno v 10.31 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 11 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Igor Jakubčík, dále dnes v době od 11. 45 do 13 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler a dnes od 15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková.

  Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První z nich má přihlášenou paní poslankyně Věra Kovářová, takže tu odmazávám. Nehlásí se. Další faktickou poznámku má pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vašim prostřednictvím, pane místopředsedo svému předřečníkovi panu poslanci Bendlovi řekl, že rovněž velice vážně vnímám rozpočtové určení daní a rozpočet Středočeského kraje, byť nejsem zastupitelem Středočeského kraje. Chtěl bych říct to podstatné. Rozpočtové určení daní je v podstatě v rozpočtu zapracováno alternativě. A já se domnívám, že je zapracováno tak jako v rozpočtech v jiných krajích. To znamená, že se počítá s tím, že bude-li ta částka na něco vyčerpána, případně samozřejmě pokud by nedošlo k schválení tohoto zákona, rozpočtové určení daní, tak to bude jinak a kraj na to je připraven.

  Chtěl bych říci, že největší problém Středočeského kraje spočívá v tom, že přes dobu hospodářské krize a výrazné omezení příjmu kraje se dařilo rozpočet držet v podstatě v rámcových mezích, neprohlubovat zadlužení kraje, a největší problém Středočeského kraje je úvěr, který ještě vznikl za hejtmanství právě pana kolegy Bendla a kterým kraj ve výši 4 miliard a 2 miliard pro nemocnice je vlastně zatížen až do roku 2025.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Bendl. Není zde, v tom případě řádně přihlášený pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v horní komoře Parlamentu ČR se leckdy podaří v návrzích zákonů a jejich novel objevit různé formální a logické nepřesnosti, které následně jako Sněmovna často i uznáme a senátní znění příslušného zákona přijmeme. Domnívám se však, že v případě novely zákona o rozpočtovém určení daní kolegové senátoři ustřelili poněkud vedle. Ano, senátní návrh jde na první pohled vstříc tomu, po čem již dlouho jako Občanská demokratická strana voláme, a sice po narovnání rozpočtového určení daní nejen směrem ke krajům, ale také k obcím. Jde však skutečně pouze o první pohled. Na jedné straně sice má dojít k mírnému zvýšení podílu obcí na hrubém výnosu daně z přidané hodnoty ze současných 27, 83 % na 21, 4 %, na straně druhé ale současně Senát navrhuje, aby z příjmů obcí byly vyjmuty tzv. motivační položky, které tvoří 30 % podíl na dani z příjmu fyzických osob. Jsem doslova omráčen arogancí, se kterou Ministerstvo financí přistupuje k obcím. Těm doslova přes noc hodlá osekat významnou část příjmů. Jak s omezenými prostředky obce vystačí, už ministerstvo nezajímá.

  Není žádným tajemstvím, že rozpočty obcí jsou již nyní často napjaté. Starostové rozpočty neplánují jen na jeden rok, ale na delší časový úsek. Musí vědět, kdy se mohou zadlužit, aby vybudovali například kanalizaci nebo se odhodlali k jiné velké investici, kterou místo, které je jejich domovem, nutně potřebuje. Nyní bez dalšího vysvětlení, bez širší diskuse stát města, obce chce o peníze obrat. Otázky, jakým způsobem budou financovat své projekty, jak zabezpečí rozvoj, ale běžnou údržbu už ministerstvo neřeší. Překvapuje mě, že vláda tvořená socialisty zcela ignoruje sociální aspekt předkládané legislativy.

  Mým domovem je Pardubicko, kde bych mohl jmenovat řadu malých obcí, které bojují o svou existenci. Nemají totiž velké příjmy z výběrů daní. Některé řídí neuvolněný starosta, tedy člověk, který má vlastní zaměstnání a obec řídí ve svém volném čase. Opět bych mohl jmenovat opatření, které vláda čas od času navrhuje. Opatření, která zatěžují zbytečným papírováním právě ty nejmenší samosprávy. Ministři často zapomínají, že právě v malých obcích bývá život těžší. Obyvatelé zde mají horší přístup ke službám, ke vzdělání, k zaměstnání. Není proto divu, že venkov trpí a obyvatelé z těchto míst, která mají často dlouhou historii, odcházejí.

  Cestou, jak učinit venkov atraktivní pro mladé a aktivní lidi, jistě není omezení investic do těchto lokalit. Naopak, stát by měl investovat do infrastruktury odlehlých oblastí, aby zabránil vzniku vyloučených lokalit. Nyní se Ministerstvo financí obrací k obcím zády, když neváhá obcím zabránit v jejich rozvoji. Ty totiž nebudou mít kvůli novému rozpočtovému určení daní peníze na opravu komunikací, kultivaci veřejného prostoru, zasíťování a další rozvoj.

  Vážené kolegyně a kolegové, mějme uvedené argumenty na paměti a senátní návrh zákona odmítněme. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Omlouvám se, s přednostním právem se hlásí pan ministr financí. Prosím, pane ministře, vystupte.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, neuvěřitelná debata. Já myslím, že vystoupení posledního řečníka bylo snad jako, já nevím, jestli žije v Čechách. Prosím vás, o čem se tu vlastně bavíme? My jsme jako Sněmovna schvalovali RUD pro kraje. A říkali jsme jasně, že obce a města budeme řešit od roku 2017. V Senátu vznikly pozměňovací návrhy, které navrhovaly navýšení toho parametru na 23,58 - co samozřejmě by mělo dopad do rozpočtu 10 miliard, a potom tam vznikl kompromisní návrh pana senátora a vůbec se ani nepočítalo, že budeme řešit RUD. A znovu opakuji, ten návrh je 2017. My chceme řešit 2017, ale tohle vzniklo neplánovaně, jako kompromis. Takže já skutečně bych byl velice rád, abychom si říkali pravdu. Neříkali věci, které nejsou pravda. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se moc omlouvám za to, co teď navrhnu panu senátorovi, ale vznáším procedurální návrh, abychom si tento bod přerušili, nechali si ho na pátek. Mezitím si pan ministr Babiš s paní poslankyní Kovářovou věci v kuloárech vyříkají a budeme tady v pátek dopoledne mít nové informace z toho, jak si to oni řeknou. Máme tady dnes před sebou tři armádní zákony. Branný zákon, zákon o vojácích v záloze, ozbrojené síly. Tyto tři zákony se, prosím pěkně, musí projednávat v celku, není možné tyto tři zákony dělit. Do polední pauzy, respektive do pauzy, která byla vyhlášena volebním výborem, nám zbývá hodina a půl. To si přesně myslím, že je ten čas, kdy tyto zákony důstojně stihneme projednat. Proto vás tedy všechny zdvořile prosím, abychom se odhlásili, abychom přerušili tento bod klidně po těch armádních zákonech. My se budeme snažit, aby armádní zákony byly projednány co nejdřív. Diskutujeme o nich dlouho, takže si myslím, že tady k tomu nemusí už být žádná dlouhá diskuse. Ale musíme je udělat v celku všechny tři, nemůžeme je selektovat. Takže vznáším tento procedurální návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já o něm dám hlasovat, ale pouze, paní poslankyně, potřebuji upřesnit, protože jste řekla v pátek, já bych rád, abyste navrhla i hodinu.

 • Poslankyně Jana Černochová: Jedna alternativa je teď projednat ty tři zákony, doprojednat je a po nich se vrátit k tomuto přerušenému bodu. Druhá varianta je, když by na tento bod nedošla dnes řada, tak klidně tento bod zařadit v pátek jako první. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Mám zde dva procedurální návrhy. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na odhlášení, tak já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

  Mám zde dva procedurální návrhy, o kterých dám hlasovat. První zní, že přerušíme tento bod, projednáme tři třetí čtení armádních zákonů a poté doprojednáme tento bod. Říkám to správně, paní poslankyně? (Ano.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 283, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 44, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

  Druhý procedurální návrh je, že tento bod přerušíme a budeme ho projednávat tento pátek jako první bod.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 284, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 84. I tento procedurální návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

  Mám zde další dvě faktické poznámky. První má nahlášenou pan poslanec Jiří Dolejš a s faktickou poznámkou se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Rozhodně není mým úmyslem oddalovat rozhodnutí o branných zákonech, ale když jsem slyšel vystoupení pana ministra financí, nedalo mi to, utrousit aspoň tři větičky.

  My projednáváme rozpočtové určení daní, což je o přerozdělení daňového výnosu odněkud někam. Takže je úplně zbytečné tady ventilovat nutkavý pocit pana ministra financí, že vybírá víc daní. A rozhodujeme mezi sněmovní a senátní verzí a ta senátní verze v rámci určité korekce pravidel dopřává určitým typům obcí víc, a tudíž určitým obcím méně. O nich jiného nejde. A v gruntu tohoto rozhodování jsou možná něčí politické zájmy, možná někdo nebude vědět, proč a jak hlasoval. Toť vše.

  Jinak, pane ministře, už to tady zaznělo při projednávání státního rozpočtu, nevykládejme pořád, jak se začaly vybírat daně až tehdy, když jste se stal ministrem. Vždyť je to nesmysl. V podstatě, pokud není válka nebo se nestane nějakou systémovou katarzí, že pustíme daňový klystýr tomuto státu, tak každá vláda, ať je pravicová, nebo levicová, v podstatě vybírá víc daní než ta předešlá, protože se zvětšuje daňová základna, protože ekonomika je o x procent větší. O nic jiného nejde. A jestli si má nějaká vláda přičíst ke svému dobru, že vybere víc daní, tak by musela doložit, že to byla její systémová opatření a nikoliv to, že roste ekonomika. Jinak je to opravdu, opravdu směšné, a pokud toto vám pomáhá překonávat pocit, řekněme, že jste si pohnojil v politice život, zkuste to řešit daleko víc konkrétně a možná, že budete mít i lepší pocit. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Chtěla jsem říct něco podobného. Na pracovní skupině na Ministerstvu financí jsme debatovali asi hodinu, načež po hodině se do debaty zapojil i pan ministr a musím po pravdě říci, že to bylo velmi zajímavé. Řekl, že rozpočtové určení daní je hrozně složité a že tomu úplně nerozumí, a pak následovala půlhodinová politická agitka. Takže pane ministře, politickou agitku si tedy máme nechat do předsálí, říkala paní poslankyně Černochová. Takže máme tady rozpočtové určení daní, nikoliv výběr DPH a o tom se dnes tady v podstatě nehovořilo. Takže se věnujte systému rozpočtového určení daní a nikoliv politické agitce!

  A když tedy chceme nějaké edukativní okénko. Co bude, když přijde hospodářská krize a ty daně se nebudou vybírat? A proto se tam zajišťuje vyšší podíl obcí na DPH. Tak to je také, abyste tomu tedy trošku rozuměl, aby vám bylo jasné, proč za to bojujeme.

  Ještě malinkou poznámku k paní poslankyni Černochové prostřednictvím pana předsedajícího. My si to s panem ministrem rozhodně vyříkáme někde jinde, nicméně já také nezasahuji do vašich debat, které sleduji opravdu se zájmem, týkající se těchto zákonů. Takže je to vážné téma. A já zde bojuji za obce, vy bojujete za vojáky, tak mě prosím nechte a pana ministra také. My jsme rádi, když vystupuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky. Dnes od 11.30 do 12.15 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík, dále 16. 12. od 14.30 do 16.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová, dále dnes od 10.30 a ve čtvrtek celý den se omlouvá pan poslanec Jan Birke. Dnes mezi 14. a 20. hodinou se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Kristýna Zelienková a dále dnes od 17 hodin a do 12. hodiny zítra se omlouvá z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Zdeněk Ondráček.

  Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já té diskusi moc nerozumím. Kolegyně Kolářová tady tvrdí, že bojuje o zvýšení procent pro obce z rozpočtového určení daní. Vždyť přece tento návrh toto navýšení přináší jednou provždy. Že odebírá kompenzací jeden faktor, který už ztratil svoji účinnost, a v podstatě zjednodušuje celý pohled na toto rozpočtové určení daní, prostě bude jeden příjem z DPH, je přece druhá věc. Nicméně absolutně se přidává obcím miliarda a voláte po jednání během roku 2016 o dalším navýšení toho procenta. No ale co nám v tom brání? Já si myslím, že toto očistí tento systém, bude rozpočtové určení daní z DPH procentem, nyní se navyšuje a v roce 2016, pokud výběr daní bude takový, jaký předpokládáme, se o tom může dál jednat. Tak tomu moc nerozumím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Upřesním jednu omluvenku. Pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 14, nikoliv od 13 hodin.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych reagovat na pana ministra, když tvrdil, že už od začátku byl připraven řešit rozpočtové určení daní obcí od 1. ledna 2017. Já jsem si toho nevšiml a myslím, že nikdy v této věci s takovou informací nevystoupil ani na plénu Sněmovny ani na sněmu Svazu měst a obcí. Ten sněm už se konal asi v květnu nebo v červnu. Mně tvrdil, že vzhledem k tomu, že obce mají hodně prostředků, tak neuvažuje s žádným navýšením daňových výnosů pro obce. Protože jsme v průběhu jednání o rozpočtovém určení daní předložili návrh, který se týkal 2017 a 2018, a pan ministr financí politicky prozřel a zjistil, že je neudržitelné, protože nemá argumenty na to, proč by se obcím nemělo přidat, tak náhle změnil stanovisko a tvrdí, že byl od začátku připraven řešit rozpočtové určení daní obcím.

  Chci reagovat ještě na další věc. Nebudu reagovat na ten dopis, který také mám od místopředsedy Sdružení místních samospráv, a on ho pan ministr nedočetl do konce, ale tím se teď nechci zabývat. Pouze chci reagovat na větičku, kterou pan ministr pronesl. Že teď jednáme o prvním výkopu v rozpočtovém určení daní obcí. My jednáme o novele zákona. To není žádný výkop. To je vážná novela zákona, která může poškodit celou řadu obcí.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na vystoupení některých svých předřečníků. Pan poslanec Volný se tady přiznal, že tomu nerozumí. A z jeho vystoupení jsem poznal, že je to pravda. (Pobavení v sále.) Na tom se shodujeme, že on tomu nerozumí.

  Pan ministr financí tady vystupoval proti našim pozměňovacím návrhům. To už říkal můj kolega pan poslanec Vilímec. A nevím proč sociálně demokratičtí senátoři, nebo převážně sociálně demokratičtí senátoři, sehráli tu habaďuru s obcemi, když tvrdí, že jim přidávají. Ve skutečnosti jim berou, resp. Ministerstvo financí to není schopno spočítat. To už jsme dneska slyšeli. Ministerstvo financí napsalo nějaký pozměňovák, pan senátor Martínek ho podal a prosadil, a když jsme se ptali na dopady na jednotlivé obce, tak dostaneme odpověď: No to my vlastně neumíme. To se hodně mění, jednou nahoru, jednou dolů. Tak pro pražské poslance - pro Prahu to znamená minus 690 mil. korun. 690 mil. korun je minus pro Prahu. Možná je to odpověď za to, co se děje na pražské radnici, kdy jak ANO, tak sociální demokraté zřejmě míří do opozice - no, tak co bychom to těm ostatním neztížili a nevzali jim skoro 700 mil. korun. Nedoplatí na to pražští zastupitelé, ale občané Prahy. To jediné číslo tam prostě padlo.

  Náš návrh byl přidat obcím na úkor státu. A tady říká pan ministr, možná i pan senátor - přidáme některým obcím na úkor jiných obcí. Takhle to přesně je. Zase berou některým obcím, aby mohli jiným přidat. Nezajímá je to, tvrdí, že nevědí, kterým obcím vezmou, kolik to bude. Nezajímá je to, že jsou v polovině volebního období, že budou dokončovat v roce 2017 a 2018 projekty, s kterými kandidovali, jak chtějí plnit své politické programy.

  Já tomu absolutně nerozumím. Jenom říkám, že obce na ten lep, nebo na tu fintu nenaskočily. Proto to nikdo nepodporuje, aspoň z oficiálních orgánů. Určitě najdeme vždycky někoho, jednotlivce, který napíše děkovný dopis panu ministru financí. No a co! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, váš čas. (Poslanec Stanjura: Děkuji.)

  Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych se chtěla prostřednictvím, pane místopředsedo, omluvit paní poslankyni Kovářové. Nebylo to myšleno nijak zle vůči ní. Ale mně skutečně přijde nedůstojné i to, že tady ty lavice za mnou jsou prázdné, není tady ani pan ministr vnitra, kterého nezajímají obce? Není tady ministryně pro místní rozvoj, kterou nezajímají obce? Ale naopak si myslím, že konstituování toho dnešního programu, nebo programu této schůze, mělo být úplně jiné. Vždyť už jsme se domlouvali, že ty armádní zákony tady budou minulý týden ve středu. A pořád to odkládáte!

  Vy jste vládní koalice, my jako opozice vám v tom můžeme jenom pomáhat a můžeme se snažit ty věci posouvat dopředu společně s vámi. Naprosto mě konsternovalo, že pro ten můj návrh nehlasoval pan ministr obrany. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Martin Novotný.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal, co říkal pan ministr financí. Znovu opakuji, že rozumím tomu navýsost levicového rozhodnutí, se kterým já jako člověk, který není přesvědčeným levicovým politikem - protože ten princip, který dneska do toho zákona vkládáte a který tady podporujete, je brát těm, kteří něco mají, a dát těm, kteří nemají nic. Že to děláte s účinností od roku 2017, to je podle mě hloupost. A také je podle mě potřeba využít toho roku 2016 k tomu, abychom upravili zákon o rozpočtovém určení daní směrem k obcím, pokusili se najít konsenzus. Ani z toho dopisu, který tady přečetl pan ministr financí, není zjevné, že by tento konkrétní senátní krok měl většinovou podporu mezi obcemi.

  Pan kolega Stanjura to tady popsal velmi přesně. Ministr financí přistoupil na to, že obcím vlastně přidat nechce, a nevadí mu, že těm bohatším se něco vezme, byť neví kolik, a přidá těm chudším, protože to není jaksi na úkor státního rozpočtu. To, co uvádí nám, je, že aspoň nevíme, koho se to týká a v jakém objemu se to těch obcí týká. Moc prosím, abyste alespoň toto nám byli schopni co nejdřív dodat, protože je to jedna z klíčových věcí, kterou jsme vždycky, když jsme se zabývali rozpočtovým určením daní, měli na stole. Abychom věděli dopady toho rozhodnutí. Tohle je šité horkou jehlou. Je to jenom politické gesto, ale nemá žádné ratio.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Pěkné stále ještě dopoledne. Já jenom chci upozornit na jeden aspekt, proč je pro nás některé ta tabulka případných dopadů a to, jak se ty peníze budou přelévat, tak důležité. Ti, co se zabývají komunální politikou, tak tuší, že příští období evropských dotací obsahuje jako jednu z priorit prvek urbální dimenze. Jakkoliv je to takový ten typický evropský konstruktivistický přístup k realitě, tak teď je módní mluvit o tom, jak póly růstu ekonomiky v evropské společnosti jsou města, městské aglomerace, a ty dotace jsou také podle tohoto úhlu pohledu strukturovány. Víte, že existuje nástroj integrovaných teritoriálních investic, který se týká těch několika největších a ekonomicky potenciálně nejperspektivnějších aglomerací v naší zemi. Pak řada těch o něco menších bude prostřednictvím IPR fungovat. Těch peněz je tam relativně hodně. Otázka kofinancování je naprosto zásadní. Já sám osobně si myslím, že v tom příštím, nebo v tom dotačním období, které nás v tuto chvíli čeká, narazí úřady obcí a měst na svůj strop a ten problém schopnosti získávat peníze na kofinancování vyhřezne naplno. Proto ti z nás, kteří mají nějakou zkušenost z realizace evropských dotací ve velkých městech, chtějí vidět tu informaci, jaký vliv toto opatření bude mít na rozpočet a jak se to projeví třeba i u těch velkých aglomerací. Proto je to naprosto zásadní pro to, abychom byli třeba v oblasti IT či IPR schopni ty peníze čerpat. Není to z naší strany jenom politická hra, ale je to velmi věcně podmíněno a já pro ten materiál neexistenci té analýzy dopadu považuji za naprosto zásadní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Plzák ruší svou faktickou poznámku. V tom případě další v pořadí je pan poslanec Štěpán Stupčuk s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jako koaliční poslanec jsem vůbec neočekával, že bych vystupoval k tomuto materiálu. Ale jsem současně také pražský poslanec. A tady z úst pana předsedy Stanjury zazněla informace, že Praha by v té senátní verzi přišla o 690 mil. Takže já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl poprosit zástupce Senátu, aby se k této mé otázce vyjádřil, jaký dopad rozpočtový, resp. příjmový bude představovat případné schválení senátní verze. Eventuálně bych si dovolil požádat přímo pana ministra, jestli může potvrdit či vyvrátit tuto informaci, která tady zazněla. Současně z tohoto místa tedy apeluji na všechny pražské poslance, aby se k tomu vyjádřili. Protože myslím, že jsme tady zvolení především za jednotlivé volební kraje a že bychom vždycky měli vědět, pro co hlasujeme a proč pro to hlasujeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy faktickou poznámku má nahlášenu paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslankyně Věra Kovářová: Tak, a už nám to začíná. Už tady máme první město, které by mohlo přijít, a slyšeli jsme - 690 milionů? To je to, co jsem od pana ministra požadovala. Chtěla jsem zápis z pracovní skupiny, zápis máme. A chtěla jsem ještě tabulku, která bude říkat, o kolik by jednotlivé obci přišly, tzn. o tabulku, která bude říkat, kolik že těch je - 25 % obcí, které přijdou o své daně, které to jsou, a v jaké výši. Analýzu, kterou vy jste tady prezentoval, tak analýza, ano, tu jsem dostala, bylo to na deseti řádkách, já jsem ji zde četla. Tam bylo konstatováno - 77 % obcí, těm to vadit nebude, a 23 % obcí to vadit bude. A to je vaše analýza! Tak jestliže jste analyzovali, neříkejte mi, že na Ministerstvu financí nemáte výsledky výběru daní v této oblasti. A jestliže zápis jsem dostala tedy do hodiny, tak tu analýzu bychom mohli dostat, tu tabulku, také do hodiny, a jestliže ji nedostaneme, tak souhlasím s paní poslankyní Černochovou a navrhuji přerušit jednání a můžeme to projednávat 22. prosince po mimořádné schůzi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám to tedy, paní poslankyně, brát jako procedurální návrh?

 • Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem konstatovala, že pokud nedostaneme tu analýzu, tak navrhuji přerušení do 22. prosince po mimořádné schůzi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Mně nezbývá nic jiného než se zeptat pana vicepremiéra, zda tuto analýzu je schopen předložit, protože v případě, že ne, budu muset dát hlasovat procedurálně. Prosím, pane vicepremiére, jestli vystoupíte a odpovíte paní poslankyni Kovářové.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já myslím, že je rozdíl mezi zápisem poradu o RUD a analýzou -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, potřebuji vysvětlit, abych mohl dát hlasovat procedurální návrh.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Jo, tak nechte mě domluvit...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se tedy chci pouze zeptat, zda jste schopen paní poslankyni dodat tuto analýzu, tak jak ji žádá. Ano, nebo ne, já dám potom hlasovat.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Máme 6 252 obcí a negativně se to týká 4 800, takže samozřejmě nejsem schopen dodat analýzu tisíce obcí -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že nejste schopen předložit analýzu, budu muset nechat dát hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho navrhla paní poslankyně, tzn. procedurální návrh zní, že se přeruší projednání tohoto bodu do pátku tohoto týdne s tím, že požadujete dodání analýzy, kterých obcí se to týká. Do 22. 12. Dobře. Já tedy zavolám kolegy z předsálí, zazvoním. Vidím vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

  Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, o kterém bychom měli dát hlasovat, tzn. že paní poslankyně Kovářová má procedurální návrh, že chce přerušit projednávání tohoto bodu do 22. 12. s tím, aby byla předložena analýza obcí, kterých se to týká, kterým budou sníženy daňové příjmy, a o kolik. Dobře, je to procedurální návrh.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 285, přihlášeno 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 64. Tento procedurální návrh byl zamítnut.

  V tom případě budeme pokračovat v pořadí přihlášených faktických poznámek. První vystoupí pan předseda Stanjura, přihlásí se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já vás žádám, abyste neimprovizoval a nevolal ministry k tomu, aby něco vysvětlili, platí jednací řád.

  Pro pana poslance Stupčuka, možná i ostatní poslance z kraje Praha, volebního kraje. Mám tady prezentaci Ministerstva financí, (nesrozumitelné) Ministerstva financí, jednání pracovní skupiny k RUD, Praha, 23. listopadu 2015. Na straně 9 jsou výsledky roku 2014. Logicky 2015 nejsou. Praha, a to se omlouvám, jsem to zaokrouhlil, dostala z toho navrhovaného zrušeného 30procentního podílu 689 milionů 629 tisíc. Já jsem to s dovolením zaokrouhlil nahoru na 690 milionů. To je oficiální materiál Ministerstva financí. Mě překvapuje, že nemají k dispozici koaliční poslanci, vládní poslanci, když opoziční tento materiál k dispozici mají. Takže strana 9, prezentace Ministerstva financí z 23. listopadu 2015. A to číslo může zpochybnit jenom ministr financí, kdy může říct: My jsme vypracovali špatný materiál. To je samozřejmě pravda, ale my logicky vycházíme z čísel Ministerstva financí, mají dostatek úředníků, chtějí ještě stovky přijmout, tak já věřím, že ta čísla spočítali dobře.

  To, že to nejmenší možná většina senátorů - protože to prošlo o jeden hlas, hlasování o pozměňovacím návrhu, se kterým se to vrací o jeden hlas, když jsem se díval do sjetiny, je to pravda, o jeden hlas. (Námitky z pléna, že je to o dva hlasy). Tak o dva hlasy. (Připomínka mimo mikrofon.) No tak předložte sjetinu, já mám tuto sjetinu, nekřičte na mě, já jsem na vás taky nekřičel, trpělivě jsem poslouchal vaši řeč, která byla úplně o něčem jiném než o tom návrhu zákona, pane ministře, tak vás prosím o normální lidskou slušnost a neskákejte do řeči někomu jinému. Nedělá se to. Možná u vás. U nás ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak, pane předsedo, pouze pro pořádek, než dám o něčem hlasovat, musím mít jasno, o čem se hlasuje. Z toho důvodu jsem požadoval upřesnění, aby všichni poslanci věděli a byla naplněna podmínka paní poslankyně.

  Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Takže nejdřív jsme slyšeli, že máme analýzu, nějakou, a ta vedla k tomu, že se podal pozměňovací návrh v tom znění, v jakém se podal. A teď nám pan ministr řekl, že analýzu nemá. My nechceme analýzu! My chceme ta čísla, která má k dispozici např. pan předseda Stanjura. Kolik příjmů třeba v roce 2014 měly jednotlivé obce na této dani. To je celé, co chceme. My po vás chceme tabulku, kterou byste na tom ministerstvu měl mít! A jestliže vaši úředníci vám ji nedají... Tak tedy že ji nedají mně, to je asi normální, ale že ji nemáte vy k dispozici, tak jak tomu problému pak chcete rozumět? (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek zopakuji, kolik faktických poznámek zde vidím. To znamená nejprve pan poslanec Kučera, Stupčuk, Stanjura, Bendl, potom pan vicepremiér. Eviduji i vás, pane senátore, ale dle jednacího řádu musíte počkat, až po řádně přihlášených v rozpravě na vás přijde řada.

  Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Kučeru, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. A vás, kolegyně a kolegové, kteří máte něco důležitého k řešení, požádám, abyste šli tyto záležitosti řešit do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl obrátit na koaliční poslance. Je mezi vámi aspoň jeden, který ví, o čem dneska budeme hlasovat? Který ví o tom, kolik peněz půjde té které obci? Jak na tom ty obce budou? Já si myslím, že nemnoho. Nemnoho. A myslím si, že by bylo fér skutečně toto jednání přerušit a vyžádat si relevantní podklady. Proboha, tady létají stovky milionů sem, stovky milionů tam! Evidentně, kdo o tom neví vůbec nic, je ministr financí Andrej Babiš. To už snad nikoho nepřekvapuje.

  Prosím pěkně, přerušme toto jednání, vyžádejme si relevantní podklady, abychom viděli, co toto rozhodnutí skutečně způsobí. Protože tady se může stát, že odhlasováním tohoto zákona přijde opět méně peněz pro obce, a nikdo na to neumí zde kvalifikovaně odpovědět. Bohužel ani ministr financí ne. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji, já už velice jenom ve stručnosti. Znovu bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jestli může potvrdit informaci, že ten dopad cca 690 milionů, jestli je to pravda, či nikoliv, nebo jestli to finance mohou potvrdit či vyvrátit. Pro mě je to skutečně jako pro pražského poslance významné, a prosil bych tedy, abyste mi na to odpověděl. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Babiš. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám žádný tajný materiál, tudíž ho nemám z Ministerstva financí, aby pan ministr nemusel zahájit interní vyšetřování, kdo předal materiál opozičnímu poslanci. Je to materiál, který obdržel Svaz měst a obcí. Je to veřejně přístupný materiál. Ale pro debatu o číslech... (Poslanec se odmlčel. V sále je velký hluk a neklid.) Chci říct, že jsou to čísla z roku 2014. Letos roste ekonomika tempem takřka 5 %. V lednu budeme vědět, kolik to pro Prahu dělá za rok 2015. Já si dovolím prognózovat, že to bude víc než 690 mil. korun. Příští rok se prognózuje další růst ekonomiky zhruba o 2,5, možná 2,8 %, takže si dovolím prognózovat, že v roce 2016 to bude více než 690 mil. A to nepočítám hypotetické miliardy, které chce z živnostníků dostat ministr financí, a z nich 30 % by znovu zůstalo v obcích.

  Vycházím z čísel, která jsou jediná za uzavřený rok, a to je rok 2014. Analýza má tři řádky. To není žádná tabulka s konkrétním dopadem. A tady se nemění jednoduchý parametr zákona. Tady se mění systém bez debaty, bez diskuse. Já pak v řádném vystoupení, až se přihlásím, zopakuji a popíšu proces, kdy jsme naposled výrazným způsobem změnili systém, jak dlouho jsme o tom debatovali, s kým vším, jak složitě jsme hledali shodu, kterou jsme nakonec našli, a prosadili jsme nové rozpočtové určení daní a pomohli jsme zejména obcím od dvou do patnácti tisíc obyvatel. Ale taky jsme zrušili národní dotační tituly. A peníze jsme našli na úkor státu, ne na úkor jiných obcí. To je podstatný rozdíl tohoto návrhu. Já sám jsem zvědav, jestli se pan ministr financí k prezentaci Ministerstva financí přihlásí, nebo ne. Nám nezbývá nic jiného než věřit číslům, která odcházejí z Ministerstva financí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Připraví se pan ministr Babiš. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem byl velmi překvapený z reakce některých poslaneckých klubů zastoupených ve Sněmovně při žádosti kolegyně poslankyně Kovářové o to, aby nám byl předložen konkrétní dopad do rozpočtu měst a obcí vyplývající ze senátního návrhu zákona. Překvapil mě postoj poslanců komunistické strany, že nechtějí, aby tento materiál ministr Babiš předložil. Nechápu, proč ho hájíte. Buď tedy nechcete, abyste tady byli dvaadvacátého kvůli rozpočtovému určení daní, to bych sice pochopil, i když si myslím, že to není relevantní důvod, anebo zkrátka chcete podpořit vládní koalici a ministra Babiše. To je asi zřejmě vaše rozhodnutí.

  Přesto vystoupím v řádné rozpravě s návrhem na doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, aby ministr financí neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny dopady senátního návrhu rozpočtového určení daní do rozpočtu měst a obcí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Věřte, že vnímám vaše žádosti o přihlášku do rozpravy jak s faktickými poznámkami, tak do řádné rozpravy, ale každý v pořadí, jak se přihlásil, takže vás žádám o určitou trpělivost, přestože debata je hektická. Nyní tedy vystoupí pan ministr Babiš s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane ministře. (V sále je stále obrovský hluk a neklid.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Ta vystoupení jsou neuvěřitelná demagogie. Skutečně co k tomu říct? Já bych to znovu zopakoval. K 30. 11. jsme vybrali o 22 mld. víc daní. Z toho plynou sdílené daně do obcí a měst z DPH a daně z příjmu právnických osob. (Hlasy z pravé části sálu.) Já vím, že je vám to jedno, že to je jenom divadlo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, ale žádám vás, poslankyně a poslanci, abyste po sobě nepokřikovali.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Oblbujete tady lidi! Protože motivační prvek je negativní pro 4 800 obcí. Negativní! A já vám tu analýzu dodám! Ale neříkejte, že jsem řekl, že ji nedodám. Já jsem řekl, že ji nedodám do hodiny, protože máme 6 400 obcí. A do hodiny nejsem tuto analýzu schopen dodat ! A pokud se jedná o Prahu, tak když to zrušíme, tak Praha dostane navíc 273 mil. korun, takže opak je pravdou. Vybíráme víc, sdílené daně víc a motivační prvek je negativní pro 4 800 obcí. 77 % obcí je postiženo negativně tím, co chceme zrušit. Tak už přestaňte konečně lhát! (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Ono to asi, vážené kolegyně a kolegové, nebude už mít faktický význam, ale myslím si, že reálná pointa těchto dvou návrhů, ať už poslaneckého, nebo verze senátní, která má výrazněji pomoci obcím, má svou pointu, že bychom asi měli trošičku v této souvislosti utlumit vášně, a z toho důvodu si myslím, že není namístě přerušování tohoto bodu, protože právě většina obcí a krajů čeká velice nedočkavě před koncem roku na doprojednání tohoto návrhu zákona. Pak si myslím, že by neměl být problém, aby každý z nás si vybral variantu, která mu vyhovuje a abychom tedy přistoupili k hlasování. Nesdílím v této souvislosti slova, která tady řekl můj předřečník, prostřednictvím předsedajícího pan poslanec Bendl. (Hluk v sále trvá.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo paní poslankyni Kovářové, přečtu omluvenku. Dnes od 14.30 do 19 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

  Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Kučera, po něm pan místopředseda Gazdík. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Jen pro informaci jsem se ještě podívala do odpovědi pana ředitele Mateje. Ten v odpovědi sděluje, opakuji, že Ministerstvo financí používá pro analýzy statistické metody střední hodnoty s využitím historických dat o vývoji této daně. A přepočty byly aplikovány dále na daňovou predikci na rok 2017 a na základě tohoto modelu byly zjištěny ztráty nad jeden milion korun... a tak dále, a tak dále. Čili myslím, pane ministře, že byste nám tu analýzu, podle té odpovědi je zřejmě k dispozici. (Předseda PSP Jan Hamáček hovoří s ministrem Babišem.) Pardon, jenom bych ráda, aby mě pan ministr poslouchal. Děkuji. Že byste nám tu analýzu mohl dodat, protože podle odpovědi vašeho ředitele je na Ministerstvu financí k dispozici a mohl byste nám ji dodat okamžitě.

  Ještě k tomu, kdo lže. Ty politické agitky, které vy tady vždycky vedete a nenasloucháte. Ne, že nenasloucháte nám poslancům, ale nenasloucháte Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, zkrátka a dobře jejich argumenty vůbec neposloucháte a na nás tady jenom křičíte, že lžeme! Tak se vyjadřujte k rozpočtovému určení daní! To je téma, to je dnešní bod. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taky děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Po něm pan místopředseda Gazdík, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já skutečně na rozdíl od své kolegyně paní poslankyně Kovářové začínám nabývat na dojmu, že žádná analýza neexistuje, jelikož nám ji za prvé pan ministr financí Andrej Babiš nepředložil na řádné jednání Sněmovny, a dokonce nám ji nechce předložit ani v nějakém relativně normálním čase. To znamená, pravděpodobně se na ní teď horečně pracuje a dodatečně bude vytvořena. Já jiný důvod, proč by nám tato analýza neměla být dána, skutečně nevidím. To, že ministr financí Andrej Babiš nerozumí rozpočtovému určení daní, to je snad většině z nás známo, minimálně těm, kteří rozumí obecním rozpočtům. To prokázal samozřejmě na několika diskusích. Začalo to už tehdy, když ho na nějakém setkání téměř vypískali starostové. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Doputovala ke mně omluvenka z dnešního jednání, bohužel je zde pouze podpis bez toho, že by bylo uvedeno, kdo se omlouvá. (Pobavení v sále.) Takže bych vás požádal, abyste upřesnili, kdo se omlouvá, protože nejsem schopen podle podpisu přečíst, o koho se jedná.

  Na základě dohody předsedů klubů upozorňuji, že zde mám nahlášeno několik procedurálních faktických poznámek s tím, že dám po vystoupení pana poslance Bendla procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 16. hodiny z toho důvodu, abychom mohli projednat i vládní armádní návrhy. Takže dopředu avizuji, že po vystoupení pana poslance Bendla zazní tento procedurální návrh.

  Nyní tedy s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě jednou hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já vás možná překvapím, ale já pana ministra pochválím. Myslím, že tady meleme trochu prázdnou slámu, ale to zásadní, co pan ministr řekl, tady zaznělo, a to je, že pan ministr je připraven od 1. ledna 2017 diskutovat systémově a analyticky o změně rozpočtového určení daní. Sedmnáct. Rozpočtové určení daní. Tento návrh má také platit od 1. ledna 2017. A pokud by ten senátní návrh prošel, tak jsem tady říkal, že teď se rozhodujeme o tom, jestli se mají obce oběsit, nebo zastřelit. Pokud senátní návrh projde, tak vzhledem k tomu, že je až od 1. ledna 2017, a vzhledem k tomu, že pan ministr dal tento příslib, tak to bude znamenat lehké přidušení s tím, že možná během roku 2016 pan ministr tu šňůru odřeže a obce neoběsí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec. Po něm je pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jen ve vší úctě k panu ministrovi - zkusme počítat. Když pan ministr uvedl, že v případě schválení senátní verze to bude pro Prahu plus asi 250 milionů korun navíc, zkusme počítat. Praha podle nezpochybnitelných údajů z Ministerstva financí ztrácí na motivační složce téměř 700 milionů, abych to zaokrouhlil. Pan senátor Martínek tvrdí, že se přidává na DPH autonomně 2 miliardy korun. Tak pokud by to chtělo platit, tak by ta Praha na DPH na tom autonomním navýšení musela inkasovat téměř jednu miliardu korun. A to je zjevný nesmysl. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Matematika je neúprosná a pak to prostě nevychází. Já chci ale uklidnit některé poslance, kteří říkají, že obce netrpělivě čekají. Obce mají čas dvanáct a půl měsíce. Účinnost, kterou navrhuje Senát, je od 1. ledna 2017. A je opravdu legrační, že ti samí, kteří tady před měsícem brojili proti podobnému pozměňujícímu návrhu, který ovšem navyšoval na úkor státu, ne na úkor jiných obcí, dneska se k tomu hlásí, protože zjistili, že je to politicky neudržitelné, že to je politicky nepopulární, tak vymysleli fintu: my sice přidáme, budeme o tom mluvit, ale zadní stranou něco sebereme a státní rozpočet na tom bude nejhůř stejně, možná lépe. Já si myslím, že lépe. Když ta čísla dáme dohromady - a myslím, že na Ministerstvu financí je tolik lidí, že do 16 hodin mohou (s důrazem) napsat seznam a nám rozdat, kolik obce, jednotlivé obce, ne v sumě, inkasovaly na té motivační složce v roce 2014. To se beze sporu dá za čtyři hodiny stihnout. A my se s tou tabulkou můžeme seznámit. Jestli nám chce někdo s vážnou tváří tvrdit, že polovinu sdílené DPH ze všech měst a obcí bere Praha, já tomu prostě nevěřím. Tak ať nám to doloží. Protože zvyšujeme podíl Prahy na DPH i všech ostatních zhruba o půl procentního bodu. A teď slyšíme, že půl procentního bodu pro Prahu je vlastně miliarda. Ale těch procentních bodů je 21,4. To znamená, aby to sedělo, tak by vlastně Praha jenom z DPH inkasovala 40 miliard ročně. No ať nám to někdo řekne, buď pan ministr, nebo pan senátor. Ta čísla prostě absolutně nesedí. A pak když nemáme čísla, tak tady na nás může pan ministr křičet, jak chce, nemá čísla, neví čísla a křikem to prostě nespraví.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dnes od 14.30 se do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Němcová.

  Nyní požádám pana poslance Bendla o jeho vystoupení s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl jsem reagovat na pana kolegu poslance Grospiče, který se vyjadřoval k tomu, že komunisté nepodpořili návrh usnesení, který říká, že ministr financí Babiš - nebo ne nepodpořili, byli proti tomu, aby ministr financí předložil analýzu dopadů, řeknu, doporučení Senátu v rámci zákona o rozpočtovém určení daní s argumentem, že obce a města už netrpělivě čekají, co s RUD bude, tak ho chci znovu upozornit na fakt, že obcí a měst se to bude týkat k 1. lednu 2017. Takže zdržení o tři nebo o čtyři dny opravdu nehraje žádnou roli. Spíš se divím, že tu analýzu nechcete. Ale možná proto, že s panem ministrem Babišem máte jiné plány. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jak jsem dříve avizoval, nyní padne procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 16.00. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás tedy a požádám vás, abyste se znovu přihlásili do systému.

  Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, zní, že tento bod přerušujeme dnes do 16.00.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 286, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti 2. Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat, a přerušuji tento bod do dnešních 16.00 a předávám řízení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jenom krátké upozornění. To, co jsme teď přijali, jsme my jako konstruktivní opozice navrhovali už před 45 minutami. Zbytečně jste si tři čtvrtě hodiny sebrali z vámi prosazeného vymezeného časového intervalu pro třetí čtení. Tak až zase budete fňukat, že to nejde tak rychle, jak byste si přáli, a jak vám to opozice ztěžuje, tak se podívejte do zrcadla. Zdržujete si to sami. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní budeme pokračovat dle schváleného programu. Bodem, kterým bychom se teď měli zabývat, je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj garančního výboru výboru pro obranu Václav Klučka. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, pánové, jen velice stručně úvodem. Novela branného zákona je jedním ze tří stěžejních zákonů branné legislativy. Díky i vaší podpoře postoupil v legislativním procesu do třetího čtení, ve kterém bychom měli společně posoudit pozměňovací návrhy, které k tomu textu byly načteny, které by měly zkvalitnit jednotlivé novelizační body, zvýšit systematiku zákona a jeho terminologickou přehlednost a konečné znění zákona více přiblížit potřebám praxe.

  V tomto smyslu Ministerstvo obrany za stěžejní považuje komplexní pozměňovací návrh. Na nás všech přítomných je, abychom pečlivě zvážili účel a dopady všech načtených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Černochové, tudíž ji prosím k mikrofonu. Poprosím sněmovnu, aby se zklidnila. Jsme ve třetích čteních, tak abychom slyšeli všechny návrhy, které případně padnou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla poprosit o jednu legislativně technickou úpravu, na kterou mne upozornil legislativní odbor, a to konkrétně k návrhu B1, kde se před poslední větou vloží uvozovky a vloží se slova "a věta poslední se nahrazuje větou". Uvedený text technické úpravy byl tedy zpracován parlamentní legislativou... (Odmlka pro hluk z levé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já znovu poprosím sněmovnu. Pokud nebude potichu, budu jednotlivé rušící poslance jmenovat.

 • Poslankyně Jana Černochová: ... parlamentní legislativou po dohodě s příslušným legislativním útvarem Ministerstva obrany. Tato úprava řeší problém nežádoucí duplicity textu. Takže článek 1, bod 85 bude znít: 85. V § 36 odst. 4 se slova "vojenských cvičení nebo" nahrazují slovy "vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo" slova "fotografie podle § 19 odst. 1" ... (Odmlka, poslanci především vlevo se baví mezi sebou.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy v levé části. Děkuji.

 • Poslankyně Jana Černochová: ... se nahrazují slovy "fotografií pro vystavení vojenských dokladů", za větu první se vkládají věty: "Rovněž proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při odvolání proti odvodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povolání občana k jednání podle ustanovení § 32 odst. 2. Dále proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské posudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí." A věta poslední se nahrazuje větou: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území České republiky nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

  Dámy a pánové, musím říct, že projednávání těchto norem je na půdě této Sněmovny opravdu bojovka. Bojovka od prvního dne, kdy ty návrhy zákona byly staženy. Chápu i pana ministra, proč se tak stalo. Protože se chtěl s těmi návrhy seznámit. Myslím si, že pokud bychom se k tomu dostali po půl roce, bylo by to lepší. Určitě bychom uměli i spoustu těch věcí, které dnes jsou v komplexním pozměňovacím návrhu, už tehdy do toho procesu dostat. Ale musím říct, že mě uráží a ponižuje to, že takhle nedůstojným způsobem to tady probíhá už podruhé. Vzpomeňte si na druhé čtení, kdy nás honil čas. Také jsme měli nějaký pevně zařazený bod a zadýchaní tři zpravodajové vám tady narychlo četli své předkladatelské zprávy. Kolegové tady z hnutí ANO mě okřikovali, ať už končím, že se musí dostat ještě na ten další zákon. Mně to prostě nepřijde fér. Já si fakt myslím, že po letech, kdy diskutujeme na úrovni Poslanecké sněmovny o nutnosti změnit řadu těchto legislativních norem, tak tyto normy, které tady dnes... (Odmlka.) Tyto normy, které tady dnes máte, tak jsou to nejlepší, co se v danou chvíli mohlo předložit. A připadá mi, že někteří lidé, kteří tady třeba v těch minulých volebních obdobích byli, měli možnost se do toho procesu zapojit. Mrzí mě, že to pak se v některých věcech posunulo úplně někam jinam. Zas na druhou stranu mají svůj názor konzistentní a toho si také vážím.

  Takže vás chci poprosit, zachovejme alespoň dneska nějakou důstojnost projednávání těchto bodů, protože myslím si, že Armáda České republiky i vojáci v aktivní záloze, ostatně i ti dobrovolníci si to zaslouží. A myslím si, že...

  Paní místopředsedkyně, já vás žádám, zjednejte mi pořádek! Projednáváme nejdůležitější zákony v této zemi! (Smích poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já tak činím, dělám to celou dobu, co vystupujete. Znovu prosím kolegy, aby se ztišili! Pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí! Prosím, můžete pokračovat.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Probíhala tady široká diskuse o návrhu Ministerstva obrany, který byl z pro mě nepochopitelného důvodu přijat vládou České republiky, kde se navrhovaly povinné odvody, ale bez povinných cvičení. Do dnešního dne jsme se vlastně nedozvěděli, kdo tuhle hloupost vymyslel. A bohužel už se to asi nedozvíme. Nechtěla bych se v tom úplně pitvat. Jsem moc ráda, že pan ministr Stropnický od toho návrhu, který předkládal do vlády a který toto obsahoval, postupem času ustoupil a že jsme se na výboru pro obranu mohli dostat k tomu, abychom hledali nějakou jinou alternativu. Ta alternativa byla nalezena a kompromisně odhlasována v podobě tzv. záloh na dobrovolné bázi. Byť to já nepovažuji úplně za nejšťastnější, protože bych byla ráda, abychom se předně soustředili na profesionální vojáky, následně na vojáky v aktivní záloze a až následně na dobrovolníky. Na druhou stranu institut jakéhokoli dobrovolnictví já beru jako něco, co může být v občanské společnosti vnímáno pozitivně. Objevila jsem si tam i pro sebe jednu výhodu a ta výhoda je to, že ti, kteří se přihlásí do záloh takto dobrovolně a absolvují výcvik, který trvá také do 12 týdnů stejně jako u vojáků v aktivní záloze, tak vlastně pokud se jim ta služba v armádě po tom, co absolvují nějaké cvičení, bude líbit, tak se mohou přihlásit do aktivních záloh, případně se stát profesionálními vojáky. V tom já spatřuji to, že to má tuhletu výhodu, že vlastně se nebude hned na začátku s těmi lidmi uzavírat nějaký kontrakt, tak jako to je u těch aktivních záloh na tři roky, a to, že oni budou mít takovou nějakou lhůtu dvou let, kdy se budou moci rozhodovat, jestli je to cesta, kterou by se chtěli ubírat.

  Myslím si, že i bezpečnostní situace, která tady je, a nejenom v České republice, ale obecně v Evropě i ve světě, nahrává tomu, že bychom měli apelovat na občany České republiky, aby se ti, kteří něco umí už nyní, nebo ti, kteří se něco chtějí naučit, aby takto dobrovolně se podíleli na obraně naší vlastni a nechali se nejenom vycvičit, ale naučit i pochopit fungování naší armády. Protože pokud občané České republiky pochopí fungování naší armády, což není jednoduché, tak si myslím, že nebude už ve společnosti ani tak zásadní problém s tím, že bude pan ministr v budoucnu těžko obhajovat před veřejností navyšování rozpočtu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji jednu faktickou poznámku - pana poslance Hájka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych navázal na slova kolegyně Černochové, která hovořila o tom, že opravdu projednáváme důležité zákony a že si přeje, aby zákony byly probírány opravdu důstojně v potřebném čase. Z toho titulu dávám procedurální návrh, abychom podle § 95 písm. a) jednacího řádu jednali o bodech 153, 154 a 155 i po 14. hodině. Předpokládám, že i opozice odleva doprava pochopí, že bezpečnostní zákony jsou opravdu důležité pro všechny občany naší země. (Připomínka mimo mikrofon.)

  Po 13. hodině. Děkuji za doplnění.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom chci upřesnit, pane poslanče Hájku, my můžeme jednat o třetích čteních až do 14. hodiny. To, že ve 13 hodin je přestávka, tak to je dohoda. Takže můžeme klidně do 14. hodiny jednat o třetích čteních. Takže pokud jste opravil svůj procedurální návrh, tak je v tuto chvíli nehlasovatelný. Pokud chcete dát hlasovat po 14. hodině o třetích čteních, tak prosím svůj návrh upravte.

 • Poslanec Josef Hájek: Tak opravuji ještě jednou. To znamená dávám procedurální návrh, aby o bodech 153, 154 a 155 sněmovna hlasovala i po 14. hodině. V souladu s § 95 písm. a) jednacího řádu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zde eviduji přednostní práva - pana poslance Stanjury, poté pana poslance Laudáta.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám, že fakt jednací řád musíme ctít. Takovéhle amatérské návrhy... já vím, co tím chce pan poslanec říct. Ale ten návrh je nehlasovatelný. Přečtěte si jednací řád. Nemůžeme z toho dělat trhací kalendář. Já jsem myslel tohle, vy všichni víte, o co jde, tak pojďme to rychle odhlasovat. Tak to prostě nejde.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Laudát chce vystoupit.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom upozorňuji, že nesouhlasím s tím, aby se jednalo o těchto bodech po 14. hodině. Do 14.00 se může i hlasovat. Nezlobte se na mě, jsou to priority. Na priority je dál, a budeme postupovat velmi konstruktivně, nebo přistupovat k tomu, celý pátek dopoledne až do 14. hodiny. Takže jak vojenské mise, co tady někdo vyšiluje v kuolárech, tak i tyto body - není žádný problém projednat je v pátek od 9 hodin až do 14 hodin.

  Takže si zkuste popřemýšlet a srovnat své priority. Bohužel celé dopoledne tady byla sněmovna paralyzovaná díky tomu, že pan ministr financí se zjevně nepřipravil na předklad, který tady je. Vlastně celá dopolední šarvátka je výsledkem jeho absolutní neschopnosti řídit rezort financí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Já chci odporovat svému vzácnému kolegovi Zbyňku Stanjurovi, který trval na tom, abychom dodržovali zákon o jednacím řádu. Ve vztahu k vystoupení pana poslance Hájka řekl, že takto to prostě nejde.

  Prostřednictvím paní předsedající, jde, milý Zbyňku. Tahle parta sem nepřišla dodržovat zákony. Tahle parta sem přišla makat. A ty jsi nikdy ve třípromiláku nevelel ani záchranářskému týmu. Prostě to jde. Zkus se s tím smířit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vzhledem k tomu, že zde nepadlo veto na hlasování po 14. hodině, musím o tomto návrhu nechat hlasovat, pokud to veto nezazní teď.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé jsem říkal, že návrh je nehlasovatelný. A je to námitka. O té by se případně mělo hlasovat, pokud paní místopředsedkyně nemáte jiný názor než já. Protože nezazněl návrh na vyčlenění jiných hodin tak, jak přesně říká jednací řád. Ten návrh zazněl úplně jinak. Ale pokud náhodou by tato námitka nebyla přijata a vy byste byla ochotna nechat hlasovat opět v rozporu s jednacím řádem o něčem, o čem se hlasovat nemá, tak samozřejmě vznáším veto jménem dvou poslaneckých klubů - TOP 09 a ODS.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Budeme tedy pokračovat. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Já vám velmi pěkně děkuji, paní místopředsedkyně. Slibuji, že stroze budu dodržovat povinnost zpravodaje. Nebudu žádné věci zbytečně komentovat a pojďme přímo na usnesení 455/3, pod kterým najdete návrh procedury tohoto hlasování.

  Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 455/2, v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o návrzích legislativně technických úprav. Jedna byla předložena ve třetím čtení, takže tento bod se naplní. Za druhé hlasování o návrhu B1. Posléze hlasování o návrhu B2 s tím, že bychom měli společně hlasovat jedním hlasováním o B2.1 a B2.2. Za další, za čtvrté, hlasování o návrhu C1. Za páté o návrhu C2. Za šesté o návrhu D. Za sedmé o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za osmé o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda má někdo námitku k proceduře. Není tomu tak.

  Dám o přednesené proceduře hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 164 přítomných, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Prosím, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jako první bude hlasování o technicko-legislativní úpravě, kterou navrhla paní kolegyně Černochová, kdy v návrhu pozměňovacím B1 se mění poslední věta na text: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro legislativně... (Zpravodaj připomíná - stanovisko.) Když jsme minule řešili stanoviska, tak mi bylo řečeno, že zpravodajové nemohou zaujmout stanovisko ani pan navrhovatel. Já pokračuji podle toho, jak jsme minule řešili zákon o tržní síle.

  S přednostním právem pan poslanec Kalousek. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, ve vší úctě, já se domnívám, že ukrajovat zpravodaji i předkladateli jejich právo říci, co si o tom návrhu myslí, je krácení jejich ústavních práv. A mě v tomto případě obzvlášť zajímá, co si o tom myslí pan poslanec Klučka i pan ministr Stropnický, protože podle jejich stanoviska jsem připraven se řídit. Mě nemůžete zkrátit v mém právu vědět, co si o tom zrovna oni myslí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor a je zde jako zpravodaj výboru, takže samozřejmě mu to slovo dám, problém s tím nemám. Ale prosím, abychom nepřekrucovali minulá jednání, na to je tady stenozáznam. Samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor, taktéž může pan navrhovatel říct svůj názor.

  S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem určitě pro, abychom si vyjasnili pravidla, aby se to neopakovalo u každého hlasování ve třetím čtení. Tak jenom pro pořádek. Můj vzácný kolega pan poslanec Klučka, my jsme spolu pracovali na radnici, není zpravodajem výboru, ale zpravodajem Poslanecké sněmovny. Jediné, co nemůže, u legislativně technické poznámky nemůže logicky sdělit stanovisko výboru, protože výbor tu nebyl k dispozici, ale samozřejmě může sdělit své stanovisko. Já bych doporučoval, abychom se domluvili na praxi, že u legislativně technických řekne své osobní stanovisko zpravodaj Poslanecké sněmovny k danému tisku a zástupce navrhovatele. To si myslím, že je v pořádku. A pak nebudeme muset na sebe takhle pokřikovat, ať už to bude významná tržní síla, branný zákon nebo nějaký jiný. Mně to přijde, jako že ta minuta, co jsem vystoupil, za to stojí, že ušetříme 20 jiných minut u jiných zákonů. Pokud si řekneme: toto bude standardní postup u všech třetích čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: A já s tím souhlasím, pane poslanče. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, ano. Já chápu, že se změnou jednacího řádu po projednávání pozměňovacích návrhů ještě jednou ve výboru je to trochu komplikované u zpravodaje. Ale myslím si, že by Sněmovna na tom měla trvat u navrhovatele. Já nejsem schopen se smířit s premisou, že si pan ministr Stropnický nic nemyslí. Já jsem přesvědčen, že si něco myslí, a chci vědět, co si myslí. Takže u každého návrhu bych prosil ten jeho názor.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče, určitě tohle budeme řešit na vedení Sněmovny, abychom se domluvili na jednotném postupu. S výsledkem jednání budete seznámeni. Já poprosím o stanovisko pana zpravodaje.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Osobní stanovisko zpravodaje je doporučující.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 167, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám. Další hlasujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Černochové B1 s již schválenou legislativně technickou úpravou. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 162, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Dále hlasujeme o návrhu paní kolegyně Černochové B2 s tím, že v proceduře jsme schválili postup jednotného hlasování o B2.1 a B2.2.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím stanovisko výboru. (Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 290, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 164. Návrh byl přijat.

  S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já vás žádám, abyste v této chvíli přerušila projednávání tohoto bodu. Vy jste si v pátek odhlasovali například, že v 11.00 hodin se hlasuje o programu, odebrali jste slovo mému předsedovi v rozporu s jednacím řádem. Ve stejné logice, pokud jsme si odhlasovali, že ve 12.45 hodin budeme jednat o bodě změny v orgánech Poslanecké sněmovny, vás žádám, abyste přerušila tento bod a přistoupili jsme k tomu, co jsme si už odhlasovali. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vám děkuji. Chtěla jsem takto učinit. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vrátíme se k němu po volebním bodu, který následuje pevně zařazen jako bod 180.

  Na lavice vám byla rozdána usnesení volební komise číslo 123 ze dne 24. 11. 2015 a číslo 124 ze dne 8. 12. 2015. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající a vážení členové vlády. Jménem volební komise bych teď měl panu předsedovi Stanjurovi poděkovat, že na jeho přímluvu bude volební bod dodržen a zařazen, ale já vám hlavně slíbím, že ten bod je opravdu nekonfliktní, víceméně technický a nejsou zde žádné rozpory, takže to hlasování by, pokud nenastane nějaký problém, mělo být velmi rychlé. Svoji rozpravu k tomu bodu omezím na to nejnutnější minimum, které jsem povinen vám zopakovat.

  Budeme hlasovat o návrzích na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise k tomuto původně vyhlásila lhůtu do 23. listopadu. Poté jsem ji prodloužil do 7. prosince do 13 hodin a následně ještě jednou na žádost poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové do úterý 8. prosince do 12.30 hodin.

  K této věci, k tomuto bodu, jsme nakonec ve volební komisi přijali dvě usnesení, která máte k dispozici. První je číslo 123 ze dne 24. listopadu a druhé usnesení číslo 124 je per rollam ze dne 8. prosince.

  Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a i historického zvyku tento způsob volby provedeme veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení, tak vám to i za malou chvíli navrhnu. A jenom připomenutí, že navrhneme, je to také standardní postup, nejdříve jedním hlasováním se vypořádat s rezignacemi, jsou to dvě rezignace, které jsou obsažené v usneseních, a následně o nominacích. Podotýkám, všechny nominace jsou v pořádku v souladu s jednacím řádem i s poměrným zastoupením ve Sněmovně, to znamená, odpovídají platnému poměru velikosti zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů.

  Takže moje doporučení bude nejdříve ke dvěma rezignacím jedním hlasováním. Rezignace Rostislava Vyzuly za ANO 2011 na členství v zahraničním výboru plus rezignace Miroslava Kalouska, TOP 09 a Starostové, na členství v organizačním výboru, a následně jedním hlasováním nominace. Budou to nominace Jeronýma Tejce, sociální demokracie, do hospodářského výboru. Je to na místo uvolněné odvoláním poslance Milana Šarapatky. Dále nominace Jany Hnykové za Úsvit do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Toto místo opustil svou rezignací Marek Černoch. Nominace Martina Lanka za Úsvit do stejné komise - pardon, do komise pro kontrolu činnosti NBÚ, je to místo uvolněné odvoláním Milana Šarapatky. Dále nominace Matěje Fichtnera do zahraničního výboru, to je výměna za poslance Rostislava Vyzulu. A konečně nominace Františka Laudáta, TOP 09, do organizačního výboru, výměna za poslance Miroslava Kalouska.

  To je rekapitulace. Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci zeptat na ten hospodářský výbor. A není to nic proti kolegu panu poslanci Tejcovi, ale pan předseda volební komise říkal, že to je podle počtu, podle poměrného zastoupení. My jsme se přece rozhodli, že ten přepočet neuděláme, pokud někdo z toho klubu odejde a bude vyloučen, a najednou za poslance, který byl zvolen za hnutí Úsvit, je nominován poslanec zvolený za sociální demokracii. Takže mně ta nominace není úplně jasná vzhledem k tomu, co říkal pan předseda volební komise. Nechci to komplikovat, ale to pak není pravda, že je to podle poměrného zastoupení, jak bylo na začátku volebního období, a sociální demokracie touto volbou získá jeden mandát v hospodářském výboru navíc, pokud tomu dobře rozumím. Protože určitě pan poslanec Šarapatka, který byl odvolán, není členem, nebo nebyl zvolen za sociální demokracii. Tak buď ta informace není pravdivá a poprosil bych pana předsedu, aby nám to objasnil. V případě, že to tak je, tak navrhuji, ať se o tomhle hlasuje zvlášť. A stejně tak, a to je jenom jednoduchá úprava procedury, máme dvě usnesení, tak si myslím, že u každého usnesení rezignace a nominace, dvě hlasování taky, pokud se vysvětlí ta nominace hospodářského výboru. Jinak bych poprosil, aby se o té nominaci hlasovalo.

  Opakuji, není to nic proti panu poslanci Tejcovi, ale jsou pravidla a jsou počty a najednou by vládní strana měla o jeden mandát v hospodářském výboru více.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych jenom potvrdit svoji vůli rezignovat na funkci člena v organizačním výboru, tak jako jsem rezignoval na funkci předsedy poslaneckého klubu. Ten motiv je zřejmý. Když jsem tady viděl sedmdesátileté důstojné kmety s akademickou kariérou, s profesní kariérou, kterou jim mnozí mohou závidět, jak na příkaz arcikašpara ze sebe dělají kašpary tím, že na sebe navlékají triko s názvy "Kalousku, nezdržuj!", rád bych je uchránil podobného ponížení, a proto na tyto funkce rezignuji. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. (V sále je velký hluk.) Pan poslanec Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se teď přihlásím do rozpravy, abych reagoval na pana předsedu Stanjuru a pokusil se vysvětlit. Rozumím té připomínce.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opravdu je tu hluk a já potom neslyším případnou změnu procedury, o které potom musíme jednat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jenom to vysvětlení. To je skutečně ta debata, která tu probíhá už někdy od srpna nebo od září po změnách, ke kterým došlo v rámci poslaneckého klubu hnutí Úsvit. To vysvětlení, resp. filozofie, kterou se teď ve volební komisi řídíme, je taková, že došlo k přepočtení. Přepočítali jsme onu tabulku, která reflektuje principy poměrného zastoupení, a skutečně v některých výborech, což je například výbor hospodářský, poslanecký klub hnutí Úsvit ztrácí nárok na to jedno místo a nově tento nárok připadá klubu sociální demokracie. Náš výklad ve volební komisi je takový, že toto místo v tuto chvíli je neobsazené a podle nově přepočítané tabulky je možné, aby na něj byl vznesen nárok. Sociální demokracie ten nárok vznesla a tak to bylo i ve volební komisi přijato v rámci usnesení. Tolik moje vysvětlení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se ještě zeptám, jaký je váš postoj K navržené proceduře.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Souhlasím a nemám s tím problém. Takže pojďme tu proceduru rozdělit na návrh pana poslance Stanjury. Navrhuji tedy to, abychom šli postupně po usneseních. To znamená, že nejdříve budeme hlasovat, pokud, kolegyně, kolegové, budete souhlasit, nejdříve budeme hlasovat o rezignaci pana poslance Vyzuly z usnesení číslo 123, potom bychom rozdělili nominace v rámci tohoto usnesení. Pouze samostatná nominace Jeronýma Tejce do hospodářského výboru. První hlasování. A druhé hlasování zbylé dvě, Jana Hnyková a Martin Lank, a následně bychom se vypořádali s usnesením číslo 124. První hlasování o rezignaci Miroslava Kalouska a druhé hlasování o dvou nominacích.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Já zde vidím dvě faktické poznámky. Pana poslance Blažka. Stahuje svoji faktickou. S faktickou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme si s kolegou Blažkem přesedli, tak se přiznávám k tomu, že jsem na faktickou mačkala zdířku, kde má kolega Blažek kartu, pak jsem se přihlásila z druhého místa. Ale přihlásila jsem se z důvodu, který, mám za to -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím sněmovnu o klid! Opravdu z empiru není slyšet, co řečník říká.

 • Poslankyně Jana Černochová: Přihlašovala jsem se z důvodu, že mě to, co tady řekl pan předseda volební komise, neuspokojilo. A chci se zeptat, jak ten přepočet probíhal. Jestli jste z Ústavou daných 200 poslanců udělali číslo 192, tři čtyři, nebo jakým způsobem jste to přepočítávali? Skutečně já tohle považuji za velice bezprecedentní věc, nelíbí se mi to. Myslím si, že se každý v tomto sále může někdy dostat do nějaké situace, kdy prostě nebude ve svém klubu - a ten klub by za to měl být trestán? Z jakého důvodu? Že někdo odejde? Že někdo ten klub opustí? Vždycky se tady bralo to, co platilo na začátku volebního období. Jak je možné, že to teď prolamujeme a že se teď tváříme, že v Ústavě není 200 poslanců, ale nižší číslo, tak aby došlo k tomu přepočtu, aby členové vládní koalice tam mohli mít o mandát víc. Vám to nevadí? Vy necítíte to, že tady zase ohýbáme Ústavu? Že tady zase ohýbáme jednací řád? Že tady zase ohýbáme pravidla?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Paní předsedající, já se velmi omlouvám, prosím o pochopení díky svému útržkovitému vzdělání. Vy jste pro mě řekla takové velmi málo pochopitelné slovo. Vy jste řekla, že z empiru není dostatečně slyšet. Já bych se rád orientoval v jednání, kde se mám rozhodovat podle svých ústavních kompetencí. Mohla byste mi prosím pěkně přesně do češtiny přeložit, co to slovo znamená a co jste tím myslela? Řekla jste, že z empiru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, jistě, pane Kalousku. Jelikož jste ve Sněmovně delší dobu a tento výraz neznáte, omlouvám se za něj. Já ho znám a znamená to z místa předsedajícího. S faktickou pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovoluji si vás, paní předsedkyně, upozornit ryze přátelsky, že empir opravdu neznamená místo předsedajícího, ale jinak si říkejte, co chcete.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se s vámi na toto téma nebudu pouštět do debaty, jsou tady důležitější témata. Já poprosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Vojtěcha Filipa.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já musím udělat repliku na to, co tady řekla paní kolegyně Černochová. To samozřejmě není protiústavní, to není proti zákonu o jednacím řádu. To je přesně výraz suverenity lidu, protože ti sem zvolili politické strany, které sem přišly s nějakým pětiprocentním limitem. Ty, které ho nenaplnily, ani sem nemohou vstoupit. A jestliže některý klub se rozpadne a přestane plnit svůj volební program, tak samozřejmě nemůže mít zastoupení v jednotlivých orgánech. A ten výpočet je pořád 200 poslanců. Paní kolegyně, nepleťte si suverenitu lidu se suverenitou parlamentu!

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou, poté s přednostním právem pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Prosila bych, paní místopředsedkyně, abyste vyřídila panu místopředsedovi vaším prostřednictvím, aby mě oslovoval prostřednictvím vás. To za prvé. Když jsme u toho jednacího řádu, tak ať místopředseda Poslanecké sněmovny pan Filip dodržuje jednací řád.

  Za druhé. Žádný klub se nerozpustil. Ten klub tady existuje, ten klub má stále počet členů, který mu umožňuje, aby měl klub. Takže si, pane kolego prostřednictvím paní místopředsedkyně, neupravujte jednací řád podle sebe. Dělali jste to celých 40 let. Upravovali jste životy podle sebe nám všem! (Potlesk části poslanců.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já eviduji faktickou poznámku místopředsedy Sněmovny Filipa. Prosím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, prostřednictvím předsedající se omlouvám paní kolegyni Černochové, že jsem ji neoslovil v tom prvním vystoupení prostřednictvím předsedajícího. Za druhé bych chtěl sdělit, že opravdu ve svých 60 letech jsem 40 let nikomu život neovlivňoval. (Potlesk zleva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Teď tady vznikl takový argumentační zmatek, paní předsedající, že prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu, abychom se poradili, co dál a co s tím. (Ohlas v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já samozřejmě přeruším na vaši žádost... (Upozornění mimo mikrofon.) Já se omlouvám, ale nejste předsedou klubu, tudíž nemůžete jménem klubu žádat o přestávku, to musí udělat předseda klubu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Správně. Ještě že tam máte Filipa. (Hlasité pobavení v sále, potlesk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych poprosila k mikrofonu pana poslance Černocha s přednostním právem.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, možná ta desetiminutová přestávka by mi pomohla trochu vychladnout, protože bych se velmi důrazně ohradil proti tomu, co tady řekl pan místopředseda Sněmovny Filip.

  Pro vaši informaci - já doufám, že se nedostaneme znovu do situace, kdy to budu opakovat znovu. Klub Úsvitu se nerozpadl. Zmenšil se počet, klub zůstává, máme nárok, pracujeme, chodíme do výborů a plníme své volební sliby na sto procent, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pane kolego Filipe. Plníme své sliby, plníme svůj program. A ještě jednou se důrazně ohrazuji proti výrokům, že se náš klub rozpadl. Nerozpadl se. Myslím si, že odvádíme práci, zúčastňujeme se zasedání výborů, zpravodajujeme, pracujeme. Takže věty podobného typu si myslím, že jsou pouze nějakými ideologickými výkřiky a jsou to naprosté podpásovky. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, mě to mrzí, měl jsem ambici tady pracovat v rámci nekonfliktního bodu a došlo k tomuto. Já se to pokusím umravnit a umírnit, nebudu na nikoho útočit. Spíš se pokusím vysvětlit a hlavně reagovat v tom vysvětlení na paní poslankyni Černochovou.

  My jsme si to nevypočítali sami, že bychom si nějak pohráli s čísly nebo se snažili svým vlastním výkladem v komisi, nebo já osobně nějakým způsobem ohnout Ústavu nebo jednací řád PS nebo volební řád PS. Ten volební řád přesně, bod po bodu, popisuje, jakým způsobem se výbory a komise ustanovují, jaký je ten technický způsob výpočtu, to tam je přesně dáno, odstavec po odstavci. My jsme udělali jediné, a odvolávám se na to, že máte své kolegy, své zástupce ve volební komisi, takže i klub ODS byl informován a u toho procesu byl. Není to ze dne na den. My na tom opravdu pracujeme od konce srpna. My jsme technicky přepočítali tu tabulku, to vyjádření principu poměrného zastoupení v té nové podobě. A skutečně tady musím podpořit Marka Černocha, klub hnutí Úsvit se nerozpadl, pouze snížil svůj počet členů. My jsme také nepracovali s počtem 199 nebo 198. My jsme pracovali při tom výpočtu vlastně s číslem 194 plus 6. Šest poslanců jako nezařazených, kteří nejsou v žádném klubu, a u těch 194 jsme provedli právě ten nový opravený výpočet.

  Pravdou je také to, že jsme se dotázali sněmovní legislativy, když tu historii zjednoduším, ptali jsme se na to, jestli pokaždé máme přepočítávat, a nebo platí to, co se stalo, tak jak bylo rozdělení, jaké byly poměry těch klubů na začátku volebního období, tedy po volbách, kdy jsme se zde ve Sněmovně sešli. Ten výklad byl nejednoznačný, odpověď byla, že je možné oboje. To je potřeba férově říci. My jsme vlastně v tom kompromisním řešení u té nejednoznačnosti do jisté míry zůstali. Neuplatnili jsme tento striktní princip, nebo přepočet ve všech výborech, kdy bychom aktivně navrhovali, že členové hnutí Úsvit musí být odvoláni nebo vyloučeni, že musí z těch výborů odejít. Takže v řadě výborů i nadále zůstávají. Ale vrátili jsme se v historii k tomu dění zhruba z června tohoto roku, já už si to datum přesně nepamatuji, kdy tady - a Sněmovna je suverén - během podobného bodu byli někteří členové klubu, bývalí členové toho klubu, ti, kteří odešli a stali se nezařazenými, byli odvoláni, a ta místa jsou k dnešku volná. Takže komise pracovala s tím, že v některých výborech, jako je např. výbor hospodářský, to místo je volné při pohledu na novou tabulku, je možné ho obsadit a nově ten nárok má sociální demokracie. Nic víc, nic míň.

  Takže neohýbáme Ústavu, pracujeme s tím, jaký aktuálně má hnutí Úsvit počet členů a i to, jaké je obsazení jednotlivých výborů, a jak říkám, je to poslední věta, tam, kde členové dále zůstávají, tak my nenavrhujeme aktivně jejich odvolání nebo rezignaci. Já osobně to vnímám jako nějaké kompromisní řešení. Je to řešení, které samozřejmě musí vyplývat z politické dohody a politické vůle Sněmovny.

  To je moje poslední reakce a nechávám teď ty reakce na vás. Já už bych vás rád poprosil, abychom přistoupili k hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybych tušil, co vyvolá můj nevinný dotaz, tak jsem ho možná nevznesl. Proto jsem navrhl to hlasování zvlášť, každý z nás se může rozhodnout, jak uzná za vhodné. Ale chci jenom říct, protože je to opravdu politické rozhodnutí, legislativa říká, že záleží na nás. Když to trošku zjednoduším, to stanovisko. Mně se vůbec nelíbí takové alibistické stanovisko, ale budiž, to jsme si mohli říct sami, na to nepotřebujeme právníky, aby nám řekli, že si můžeme udělat, co chceme.

  Když se na to podíváte, funguje nějaký politický klub, který je ustaven po volbách. Ten se z nějakých důvodů rozhodne, že některý z jeho členů neplní ten program, a například ho vyloučí. Logicky v duchu toho, a je to možné, to nijak nekritizuji, je navíc potrestán tím, že přijde o místo v některém z výborů. Pokud nechce, logicky, že ten bývalý člen klubu aby ten klub zastupoval v odborném výboru, což logicky nechce, když se jejich cesty rozešly. Já nechci říkat, kdo má pravdu, a dělat jim soudce, kdo je lepší nebo kdo je horší. Tak v logice toho, když ten člověk nechce plnit program té strany, tak ta strana ještě na to doplatí ještě tím, že přijde o místo ve výboru, pokud nechce, aby ho ten člověk reprezentoval. Anebo musí akceptovat ta strana to, že tam za ni sedí člověk, který se s tou stranou rozešel. Má na to plné právo. Mají na to právo obě strany, to nijak nekritizuji. A nepřipadá mi to úplně šťastné. Proto jsem se na to zeptal. Mně stačí, když o tom budeme hlasovat samostatně. Já se rozhodnu podle toho, co považuji za správné, a pokud máte pocit, že ta debata byla dlouhá, tak já si myslím, že je dobře, že si takové věci vyjasníme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže děkuji. Považuji rozpravu za ukončenou. Já jsem navrhl pozměněnou proceduru. Měli bychom tady nejdříve hlasovat o tom, jestli souhlasíte, že procedura hlasování bude jiným způsobem. Jestli mohu rychle zopakovat - nejdříve samostatná rezignace s usnesením č. 123, poté samostatná nominace Jeronýma Tejce, jedno hlasování, druhé hlasování dvě zbylé nominace, Hnyková, Lank. Další hlasování bylo o rezignaci v rámci usnesení č. 124 a poslední hlasování o dvou nominacích z usnesení č. 124.

  Prosím, paní předsedající, abyste nechala o této proceduře hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Dříve, než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami.

  Nyní zahajuji hlasování o návrhu procedury. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 291, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a nyní prosím, abychom hlasovali o návrhu na rezignaci pana poslance Rostislava Vyzuly, ANO 2011, ze zahraničního výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, do kterého je přihlášeno 157, pro 156. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní hlasujeme samostatně návrh na nominaci poslance Jeronýma Tejce, sociální demokracie, do hospodářského výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 293, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 133. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Také děkuji. A nyní třetí hlasování v rámci tohoto usnesení. Jsou to dvě nominace zároveň: Jana Hnyková do stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře a Martin Lank, hnutí Úsvit, stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 294, do kterého je přihlášeno 158, pro 149. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poslední dvě hlasování, kterými se vypořádáme s usnesením 124 z volební komise. První je návrh na rezignaci Miroslava Kalouska, který už nechce být oním šedivým kmetem v organizačním výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno 159 přítomných, pro 151. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a poslední hlasování je o dvou nominacích. Do organizačního výboru František Laudát za TOP 09 a Starostové a do zahraničního výboru Matěj Fichtner, ANO 2011. Je to poslední hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 296, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 156. Návrh byl přijat.

  Tudíž jestli je to tak, pane předsedo, jsme se vypořádali s tímto volebním bodem a já ho uzavírám. (Posl. Kolovratník: A já děkuji.)

  Nyní se vrátíme k projednávání bodu

  Prosím, aby pan navrhovatel a pan zpravodaj zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a poprosím pana zpravodaje, abychom pokračovali v hlasování.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já chci kolegy ubezpečit, že jsme zhruba v polovině hlasování, kdy jsme schválili technické úpravy, schválili jsme návrh B1, hlasovali jsme o návrhu B2 a pojďme prosím k hlasování o návrhu C1, což je návrh kolegy Antonína Sedi týkající se ředitelů krajských vojenských ředitelství v hodnosti plukovníka. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 297, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 26, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2, rovněž je to pozměňovací návrh pana kolegy Sedi týkající se vypuštění možnosti účasti činných záloh v zahraničních misích.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 298, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 42, proti 101. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, což je pozměňovací návrh pana kolegy Hovorky týkající se změn slov cizinec.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je zamítavé.) Pana ministra? (Také nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 299, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 4, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Další návrh je hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu, který je schválen výborem pro obranu a je pod písmenem A.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je souhlasné.) Pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 159 přítomných, pro 129, proti 23. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, prošli jsme všemi hlasováními o pozměňovacích návrzích k danému zákonu, je před námi hlasování o návrhu zákona jako o celku s přijatými pozměňovacími návrhy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 455, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 301, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 127, proti 25. Konstatuji, že návrh byl přijat, a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím tento bod.

  Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodajka garančního výboru, výboru pro obranu, paní poslankyně Jana Černochová. ***

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl omluvit, má vůle byla hlasovat proti tomuto návrhu v předcházejícím hlasování, na sjetině jsem měl pro, to jen pro stenozáznam. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže nezpochybňujete hlasování. Ano. A nyní již poprosím pana ministra. Prosím, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v tomto případě se jedná o návrh zcela nového zákona, což umožňuje jeho věcnou problematiku posoudit s větší uživatelskou přehledností, ale o to větší význam má rozhodování o každém posuzovaném pozměňovacím návrhu. Tyto pozměňovací návrhy by měly věcněji systematicky respektovat účel nové právní normy a důsledně domýšlet její dopady do praxe, a to v kontextu nejenom v systému branné legislativy, ale také v souvislostech všech dalších částí právního řádu České republiky.

  Považujte prosím i v tomto případě za nosný text komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji za vaši pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme zde hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou, obdobně jako ostatní normy branné legislativy, které dnes projednáváme, opravdu dlouhou genezi. První požadavek na změnu stávající praxe přístupu k záloze a zejména k aktivní záloze se objevil již v Bílé knize o obraně, kterou předkládal vládě ministr obrany Alexandr Vondra v květnu roku 2011. Hned poté se začalo pracovat na koncepcích aktivní zálohy a mobilizace, které rozpracovaly tyto požadavky do většího detailu. V mezidobí se identifikoval rozsah změn a debatovalo se o jejich promítnutí do právních norem branné legislativy, zejména tedy do tohoto zcela nového zákona o službě vojáků v záloze. Koncepce byly schváleny v roce 2013, v lednu 2013, a spolu s tím byly připraveny změny předmětných zákonů. Tehdejší ministr úřednické vlády pan Vlastimil Picek následně předložil tento legislativní balíček Poslanecké sněmovně, ale vedení Ministerstva obrany, které vzešlo z voleb na podzim 2013, se jej rozhodlo stáhnout, jak už jsem o tom hovořila při projednávání branného zákona, protože se resort Ministerstva obrany s těmi normami chtěl blíže seznámit. Myslím si, že "blíže" asi nejsou dva roky, ale bohužel, už se to stalo, už to nezměníme, a dnes tedy téměř po dvou letech se konečně dostáváme do finální fáze projednávání těchto norem. A jsem tomu ráda.

  Víte, ona celá řada věcí, které se mohly dělat pro aktivní zálohy, ani nevyplývala z legislativy. Byla uvedena v té koncepci, mohla a měla se plnit v rámci té koncepce. A tady musím říct, že skutečně až nástupem pana nového náčelníka Generálního štábu Bečváře se tyto věci začaly významným způsobem hýbat kupředu. Za tu krátkou dobu, co je náčelníkem Generálního štábu, již minimálně dvakrát svolal zaměstnání, kterého se zúčastnily aktivní zálohy, kde je informoval o věcech, které se jednak týkají branné legislativy, ale i věcech, které se týkají jejich každodenního života, jejich cvičení, jejich vybavení, protože pořád ještě je obrovský deficit ve výstrojových součástkách. A tady bych velmi pěkně poprosila pana ministra obrany, kterého se snažím interpelovat raději písemně než ho ústně tady překvapovat dotazy, na které, chápu, že nemusí znát odpověď, aby skutečně dohlédl na to, že se budou věci, které se týkají výstroje a vybavení, dávat záložákům stejně jako vojákům z povolání. Tady už jsme před zhruba půl rokem byli ubezpečováni, že se ta situace zlepšila. Teď po posledním cvičení na Doupově vím, že to, bohužel, není pravda.

  Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je nejenom neutěšená a zhoršující se geopolitická a bezpečnostní situace, ale také fakt, že aktivní záloha je velice důležitou a potřebnou součástí ozbrojených sil. Příslušníci aktivní zálohy jsou ti první, kteří mohou posílit profesionální armádu a její schopnost rozvinutí v časech krizí. Asi jsme zaznamenali všichni i diskusi o tom, proč tak dlouho ve Vrběticích hlídají pásku profesionální vojáci, a myslím si, že to je přesně i možnost uplatnění a vyzkoušení zase hlídání ODOSu, tedy objektu důležitého pro zájem státu v rámci Vrbětic pro vojáky v záloze. A pan ministr ví, že na to byli vojáci v záloze připraveni a že chtěli převzít tuto úlohu.

  Například tedy nedávno jsme si toto mohli uvědomit ve Vrběticích. Můžeme si to uvědomit i při diskusi o ostraze hranic, v uvozovkách hranic, samozřejmě vím a víte to i vy, že hranice máme pouze ty vnější se Schengenem, a tady i po tom, co včera zaznělo z úst některých evropských představitelů, tak si myslím, že tady toto je i budoucnost pro aktivní zálohy. Jsem velmi ráda, a říkali jsme si to tady s panem ministrem, že prošly návrhy v branném zákoně, tak jak je schválil garanční výbor, a že se tedy mohou aktivní zálohy účastnit i cvičení v zahraničí. A řeknu vám důvod. Do aktivních záloh se rekrutují i z řad vojáků z povolání po ukončení služebního poměru, tak se do nich rekrutují profesionální vojáci, protože zjistí po roce, kdy přejdou do privátního života, že jim ten armádní život chybí, takže se přihlásí do aktivních záloh. A za řadou těchto lidí je celá řada misí. Jsou to kvalitní vojáci. A já tedy nevidím jediný důvod, proč bychom je neměli vysílat do zahraničí a neměli by i oni stejně jako vojáci Armády České republiky reprezentovat naši zemi a dělat nám tam dobrou pověst.

  Vojáci aktivní zálohy jsou také důležitým tmelicím prvkem mezi armádou a společností. Vzhledem k profesionalizaci armády došlo k jejímu určitému odtržení od společnosti, jejíž bezpečnost mají vojáci zajišťovat, a právě aktivní záložáci jsou tím prvkem, který jednoznačně napomáhá se zakopáváním tohoto příkopu. Profesionalizací armády jsme se mentálně vzdálili touze po obraně naší země, kterou jsme v minulosti v těch hlavách měli, neříkám, že někdy to nebylo spojené s nějakou ideologií, ale bohužel, tím, že jsme předali ochranu naší země profesionálům, tak jsme i mentálně předali své povinnosti, což považuji za chybu. A myslím si, že přesně na případech aktivních záložáků je vidět, že ne všichni lidé přemýšlejí takhle, a já jim za to moc děkuju, protože skutečně spoléhám na to, že i díky tomuto zákonu, který je náborový, tak jich v budoucnu bude víc. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegy a kolegyně, aby své hovory přenesly do předsálí. Poprosím paní poslankyni, aby pokračovala.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych ještě zmínila jednu věc, kterou považuji za důležitou, a myslím si, že se v tom shodneme s panem ministrem i s ostatními kolegy. Příslušníci aktivní zálohy neboli vojáci v aktivní záloze jsou častokrát mylně - mylně, mylně, mylně - spojováni s takzvanými příslušníky československých záloh, nebo československých vojáků v záloze, jak si říkají. Příslušníci aktivních záloh se prostřednictvím poradce náčelníka Generálního štábu opakovaně proti tomuto spojování vymezili, opakovaně zdůrazňovali, že s těmito lidmi nemají nic společného, že oni jako součást Armády České republiky plně respektují všechny mezinárodní smlouvy, kterými je naše země vázaná, že respektují i dělbu moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a nemají absolutně nic s lidmi, kteří zapalují různé ohně, chodí podporovat některé politiky na demonstrace, a myslím si, že bohužel nedělají té uniformě, kterou nosí, dobrou pověst, nemají dobré jméno. Jestli dovolíte, protože se na mě obracela celá řada příslušníků aktivních záloh a požádali mě, abych to tady řekla, tak se jejich jménem důrazně distancuji od toho, aby je někdo s těmito lidmi spojoval. Příslušníci aktivních záloh nemají nic společného s takzvanými československými vojáky v záloze. Když jsem viděla některé fotky z jejich ohňů, tak bych chtěla vidět některého československého vojáka v záloze třeba udělat kotrmelec. (Výkřik z levé části sálu: Ježíšmarjá.)

  Tak. Děkuji pěkně. Já bych tedy, jestli, paní místopředsedkyně, dovolíte, předložila návrh procedury. (V sále je neklid.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, to bylo vaše závěrečné slovo. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, abyste nás s procedurou hlasování seznámila a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za slovo. Konstatuji, že ve druhém čtení nebyl vznesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

  Byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy, a to včetně komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro obranu. Jedná se tedy o komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A obsažený v usnesení garančního výboru pro obranu.

  Návrhy pod písmenem B byly předneseny mnou, když se jedná o pozměňovací návrh B1 a pozměňovací návrhy B2 a B3. Ty se týkají zejména peněžních náležitostí příslušníků aktivní zálohy a řeší tak primárně naplnění rekrutačních cílů záloh, kdy zůstává možnost vykonat dobrovolné vojenské cvičení pro takzvané dobrovolné brance, ale současně se zvyšuje motivace pro zařazení do aktivních záloh, a to zejména pro studenty vysokých škol. Tento můj pozměňovací návrh je zároveň ve shodě s původním záměrem koncepce aktivních záloh provázat podporu studentů na civilních vysokých školách s náborem podle zákona č. 221/1999 Sb., což je zákon o vojácích z povolání. Přestože jsem tady měla na výboru pro obranu o něco vyšší částku, kterou jsem po Ministerstvu obrany jako navýšení chtěla, tak jsme se s panem ministrem i ostatními kolegy domluvili na určitém kompromisu, který je tedy předmětem tohoto pozměňovacího návrhu.

  Poslední soubor pozměňovacích návrhů označených písmenem C byl předložen panem poslancem Antonínem Seďou a jedná se konkrétně o návrhy C1 až C7. Tyto pozměňovací návrhy se týkají postavení vojáků v aktivní záloze a možnosti jejich nasazení v operačním nasazení v zahraničí. Diskutovala jsem to před malou chvílí, když jsem zmiňovala i konkrétní okruh osob, kterých se to například mimo jiné může týkat. Návrhy jsou věcně a technicky provázány s pozměňovacími návrhy, které předložil pan poslanec Seďa k návrhu zákona o branné povinnosti, který jsme před chvílí projednali, a protinávrhy pana poslance Sedi nebyly přijaty, přesto jsem jako zpravodajka po konzultaci jak s legislativou, tak i panem poslancem Seďou, došla k závěru, že přesto jsou návrhy kolegy Sedi i v tomto zákoně hlasovatelné, nicméně jejich schválení by bylo problematické, neboť by se jednalo o prázdná usnesení. Ale z hlediska legislativy máme doporučený postup hlasovat o těchto návrzích také. Vzhledem k této provázanosti a vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy pana poslance Sedi k brannému zákonu nebyly schváleny, bych chtěla upozornit, že schválení pozměňovacích návrhů pana poslance k návrhu zákona o službě vojáků v záloze by tedy bylo podle legislativy tím prázdným usnesením, což si nikdo z nás nepřeje. (V sále je silný hluk.)

  Nyní mi dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury hlasování, jaký ve svém usnesení -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se velice omlouvám, ale je tady velký hluk. Nyní bude paní poslankyně přednášet proceduru, tak prosím dávejme pozor, abychom věděli, o čem následně budeme hlasovat.

 • Poslankyně Jana Černochová: Jaký ve svém usnesení navrhl garanční výbor, tedy výbor pro obranu. Během tohoto jednání v rámci třetího čtení jsem tady nezaznamenala žádné legislativní návrhy technických úprav, o kterých byste dávala po našem stanovisku hlasovat nejdříve. Takže jestli dovolíte, nejprve bychom hlasovali samostatně o pozměňovacím návrhu B1. Je to pozměňovací návrh můj. Následovalo by společné hlasování o pozměňovacích návrzích B2 a B3, dále bychom jedním hlasováním hlasovali o pozměňovacích návrzích C1 až C7 pana poslance Antonína Sedi, které, jak jsem již uvedla, jsou úzce provázány s návrhy pana poslance Sedi k brannému zákonu, jež nebyly schváleny. Následně bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jsem si jist, že paní zpravodajka ten postup konzultovala s legislativou, že to schválil i výbor pro obranu, nicméně mně přijde zvláštní, pokud máme komplexní pozměňovací návrh, tak by se o něm mělo hlasovat jako o prvním, protože B1 a B2 se pravděpodobně vztahují k A. Protože buď máme původní návrh zákona, nebo komplexní pozměňovací návrh, který nahrazuje původní návrh zákona. A my bychom měli rozhodnout nejprve, že přijmeme ten nový, jakoby nový návrh zákona pod písmenem A. Ale podle mě je to standardní postup. Rozumím tomu, že to zřejmě udělala legislativa, že to schválil výbor, ale abychom... protože ten zákon má širokou politickou podporu, abychom neudělali nějakou procedurální chybu. My jsme připraveni hlasovat pro, jak říkala paní zpravodajka. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Jenom si dovolím upozornit, že v minulém zákoně jsme při hlasování postupovali podle úplně stejné procedury a bylo to v pořádku.

  Prosím, paní zpravodajko, o vyjádření.

 • Poslankyně Jana Černochová: Přesně takto jsem chtěla reagovat také. U branného zákona zvolil výbor pro obranu ten postup úplně stejný, to znamená ten komplexní pozměňovací návrh v tom pořadí. Tady skutečně jsme to diskutovali s legislativou, konkrétně s panem doktorem Musilem, který tady i s námi sedí, opakovaně. Zdála se nám tato procedura jako nejefektivnější. Myslím si, že snad by s tím neměl být žádný problém. Aspoň takto jsme byli ubezpečováni, že toto je správná procedura, i když souhlasím s panem předsedou klubu ODS Stanjurou, že trošku postrádá logiku. Ale je takto schválená legislativním odborem. A už jsme tak postupovali dnes jednou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče Stanjuro, ptám se, zda chcete hlasovat o vašem návrhu. (Nechce.) Dobře.

  Takže budeme nyní hlasovat o návrhu procedury přednesené paní zpravodajkou. Dříve než tak učiníme, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 302, do kterého je přihlášeno 152 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak jsem uvedla, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením B1, který má za cíl zlepšit rekrutaci aktivních záloh.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 303, do kterého je přihlášeno 152 přítomných, pro 125, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dále budeme jedním hlasováním hlasovat o pozměňovacích návrzích B2 a B3, které se týkají ochrany zdraví a nemocenského pojištění vojáků v záloze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 304, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nyní budeme jedním hlasováním hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi C1 až C7, které jsou provázané s jeho pozměňovacími návrhy k brannému zákonu a týkají se zejména možnosti nasazení vojáků v záloze v operačním nasazení pouze na území České republiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru - nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 305, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 38, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nyní tedy budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím o stanovisko výboru. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 306, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 123, proti 25. Návrh byl přijat.

  Paní zpravodajko, jestli se nemýlím, tak o všech návrzích bylo hlasováno.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ano. Na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, bude znít: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o službě vojáků v záloze podle sněmovního tisku 456 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 307, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 123, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji vám všem za podporu těchto norem a děkuji i příslušníkům aktivních záloh, těm dvanácti stům, kteří dosud sloužili, za to, že to nevzdali a že se jim od pololetí příštího roku blýská na lepší časy. Děkuji všem.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj garančního výboru výboru pro obranu poslanec Antonín Seďa. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 502/2, který byl doručen dne 25. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 502/3.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Garanční výbor, výbor pro obranu, vydal své usnesení č. 132 z 25. schůze ze dne 2. prosince, kde doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 502/2 v následujícím pořadí: za prvé hlasovat o návrzích legislativně technických úprav - protože nebyly, o tomto nebudeme hlasovat, a pak o návrhu A1, což je doplnění § 3a vojenskou přísahou, a o návrhu A2, což je posunutí účinnosti na 1. července 2016. Závěrečné hlasování o zákonu jako celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Táži se, zda má někdo námitku proti přednesené proceduře, případně jiný návrh procedury. Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 308, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním. ***

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pod bodem A1, což je, jak jsem říkal, doplnění § 3a Vojenská přísaha. (Stanovisko výboru i pana ministra je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 309, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Antonín Seďa: Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu A2, což je posunutí účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. července 2016. (Stanovisko výboru i pana ministra je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 310, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 149, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  A jestli se nemýlím, pane zpravodaji, o všech návrzích bylo v tuto chvíli hlasováno a my bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je to tak? (Zpravodaj souhlasí.)

  Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 502, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 311, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat, Sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

  (Ministr Mládek: Ne, prosím, já ještě potřebuji zákon.) Uzavírám projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Zahajuji další bod a tím je bod

  Jsme ve třetím čtení.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Velmi krátce uvedu tento zákon. Má vyřešit nesoulad v účinnosti... (Poslanec Stanjura se hlásí s přednostním právem.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, pane poslanče, neviděla jsem vás. Tak prosím, s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, nestihnete to, pane ministře, nespěchejte. Když jsme vám nabízeli včas přerušit debatu, tak jste to odmítli. Já se odmítám nechat vydírat tím, že za šest minut máme projednat dva zákony, protože už není čas do dvou! Když jsme to včas navrhli, tak jste byli proti. Hodinu jsme ztratili. Takže nemusí tady pan ministr (Mládek) stát a brát si sám slovo, ještě než je osloven. Stejně to do dvou nestihneme. Zbytečná snaha.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych rád, kdybychom si uvědomili, že politika není třídní boj, ale vstřícnost a konsenzus. Vy máte několik bodů, které potřebujete odhlasovat ve třetím čtení. Energetický zákon patří mezi ně. Ale v pátek si zařadíte mimořádnou schůzi, elektronickou evidenci tržeb, o které dobře víte, že to bude prostě promarněný čas. Protože tunel na daňové poplatníky, navíc ještě zařazený na mimořádnou schůzi, nemá šanci projít. A my tady neblokujeme Sněmovnu, my blokujeme jeden tunel na daňové poplatníky a všechno ostatní vám může procházet. A vy tady jste v křeči, ve středu do 14.00, zatímco v pátek máte pět hodin, kdy můžete projednat všechno, co potřebujete, v řádném legislativním procesu, pokud se zbavíte představy, že prosadíte tenhle nesmysl. Tak stáhněte tenhle nesmysl a všechno ostatní projde Poslaneckou sněmovnou jak nůž máslem. To je přece slušná dohoda! Proč tady vedete třídní boj? Proč odmítáte přistoupit na elementární dohodu s poslaneckou menšinou?

  Všechny zákony, které máte v legislativním procesu, měl jsem možnost prostudovat si legislativní plán vlády na první pololetí...

  Velmi bych prosil, pane kolego Sklenáku, kdybyste zanechal útočných gest vůči mně. Já vás také neruším, když mluvíte se svým přednostním právem. (Reaguje na gestikulaci poslance Sklenáka.)

  Já jsem měl příležitost prostudovat si legislativní plán vlády na první pololetí roku 2016. Tam není nic, co bychom vám chtěli blokovat. Tam není nic, kde bychom měli důvod vznést obstrukci. Je tam řada věcí, se kterými nebudeme souhlasit. Ale budou řádně a svižně projednány. Zrovna tak jako celá řada věcí, které máte zařazeny na tento program schůze a kde jsme připraveni buď souhlasit, nebo nesouhlasit, konstruktivně podpořit, popřípadě konstruktivně nepodpořit, ale neblokovat. Ale vy jste na pokyn jedné babišky umanutí, skutečně umanutí s tím, že musíte prosadit tu investici za těch osm miliard, kterou zaplatí daňoví poplatníci! Že musíte prosadit likvidaci malých a středních podnikatelů! A tu musíte prosadit za každou cenu. I za tu cenu, že spousta jiných velmi potřebných zákonů pro Českou republiku zůstane stát v koutě.

  Tak přestaňte s tím třídním bojem, přijměte napřaženou ruku opozice, pojďme na slušnou dohodu. Stáhněte ten nesmysl a všechny ostatní zákony včetně energetického zákona vám budou procházet jako nůž máslem bez ohledu na to, že pro to budeme, nebo nebudeme hlasovat.

  Opravdu chceme být jako Poslanecká sněmovna rukojmím jednoho oligarchy, který si něco umanul, protože to viděl na Balkáně? Protože to viděl v Chorvatsku? Ono to nikde jinde není. A protože to na tom Balkáně viděl a jeho kamarád Todorić si to tam prosadil, tak on si to v Čechách chce prosadit taky? A proto vám spousta jiných, důležitých zákonů, jako třeba energetický zákon, nebude prohlasována? Energetický zákon dneska nestihneme, to všichni víme. Ale můžeme ho prohlasovat v pátek mezi devátou a desátou bez jakéhokoliv problému. Když stáhnete ten nesmysl, ten tunel na daňové poplatníky, kterému říkáte elektronická evidence tržeb. To je moje slušná nabídka a myslím ji vážně. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Když už nebude projednáván energetický zákon, tak dvě věci. Nabídka pana předsedy Kalouska není tak dobrá, jak vypadá, protože já s paní kolegyní Marksovou v pátek musím do Karviné jednat o situaci v OKD. Takže i kdybychom náhodou jednali o energetickém zákonu a jiných zákonech, tak bych se musel omluvit, protože to má prioritu.

  Druhá věc je ten výklad pana předsedy, prostřednictvím paní předsedající, o tom, jaké je právo menšin. Je velmi extenzivní, protože to bychom potom nemuseli mít volby a menšina, byť legitimně zvolená by měla právo veta, já nevím, jestli na jeden, nebo na pět, nebo na deset zákonů. Protože v podstatě to, co je nám nabízeno, je, že když vám zavetujeme jeden zákon, na to máme právo, tak všechno ostatní poběží. Takhle jednoduchý ten život není a zákony se nedají počítat kus od kusu. Ony taky mají nějakou prioritu. Některé jsou důležitější, jiné méně. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Stanjura. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom stručná odpověď, pane ministře, ve vší úctě k vašim prioritám. Vy jako vládní většina opozici nezařazujete již dva roky celou řadu zákonů. My přitom máme stejnou zákonodárnou iniciativu jako vláda. Kdo se chová více, nebo méně mravně? My, když vám blokujeme jeden zákon, kde jsme schopni vyčíslit, že to je tunel na daňové poplatníky za mnoho miliard, anebo vy, když nám desítky zákonů vůbec nezařadíte na program, protože arogantně opovrhujete diskusí o našich návrzích? Já si myslím, že v tom jsme si naprosto rovni.

  Jinak vzhledem k vaší páteční přítomnosti v ostravsko-karvinské pánvi to naprosto akceptuji a chci vám za TOP 09 slíbit, že energetický zákon podpoříme, i když ho předloží ministr kultury. Stačí ho jenom v pátek předložit jménem vlády České republiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak. Já zde eviduji ještě přednostní právo pana poslance Stanjury, jenom avizuji, že chci vyhlásit přestávku. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nebudu mluvit dlouho. Chci připomenout panu ministru Mládkovi, že on a jeho 60 sociálně demokratických kolegů zařídilo, že se třetí čtení končí ve 14.00 hodin. Já jsem to říkal včera na tiskové konferenci. Prosadili jste si to, pánové, vy sami v roce 2004. ODS a KSČM nedaly ani jeden hlas, pro hlasovali tehdejší vládní poslanci, upravili si jednací řád k tomu, aby to vyhovovalo tehdejší vládní většině - proč ne? Jako obvykle ten, kdo si upraví buď jednací řád, nebo volební zákon, na to při nejbližší příležitosti dodělá. My jsme pro to nehlasovali, pane ministře. Navíc jsme nepochopili, proč vy sami si do bloku třetích čtení zařadíte vratku ze Senátu. Tak nám to nevyčítejte. To bylo vaše rozhodnutí, s kterým jste přišli včera, které jsme klidně podpořili. Protože o vratce ze Senátu se dá jednat v úterý, ve středu odpoledne, ve čtvrtek dopoledne, v pátek dopoledne - na rozdíl od třetích čtení. Takže pane ministře, jestli se vám nelíbí, že jsme to dneska nestihli, tak zalitujte alespoň toho svého hlasování v roce 2004. My jsme pro to nebyli.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom abych jen doplnil informaci pana kolegy Stanjury. Já v tom roce 2004, pane ministře, jako lidovec jsem spolu se sociálními demokraty pro tuto úpravu jednacího řádu hlasoval, společně s vámi. A velmi dobře (s důrazem) jsem věděl, proč to dělám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak. Já v tuto chvíli přerušuji jednání do 15.30. Jenom informace pro členy organizačního výboru - ve 14.05 začne jeho jednání.

  Děkuji a přeji vám dobrou chuť.

  (Jednání přerušeno ve 14.03 hodin.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, člena vlády vidím už aspoň jednoho, budeme pokračovat v dnešním jednání. Nejdřív mi dovolte načíst omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 15.30 do konce jednacího dne pan poslanec Petr Adam, dále se omlouvá od 11.45 do 14 hodin pan poslanec Karel Fiedler, ale ten už tady je, paní poslankyně Lorencová od 14.30 do konce pracovního dne z důvodu nemoci, mezi 15.00 a 16.15 z osobních důvodů paní poslankyně Markéta Adamová, pan poslanec Radek Vondráček na celý zbytek dnešního jednání, pan poslanec Gabrhel z pracovních důvodů od 10.00 do 14.30, dále se omlouvá pan poslanec Stanislav Mackovík z důvodů pracovních - neodkladné jednání v Libereckém kraji, pan poslanec Holík od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Fichtner od 14 hodin z pracovních důvodů. To byly došlé omluvy.

  Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

  Marně vyhlížím pana ministra Chovance. Ó, pan ministr kultury se chce ujmout jaksi Ministerstva vnitra, to bude vynikající. Doufám, že máte patřičné usnesení vlády, pane ministře, o tom, že jste pověřen. To je vynikající, paní místopředsedkyně si to ráda převezme. (Ministr Herman předává místopředsedkyni Jermanové písemný materiál.) Takže u stolku zpravodajů bych prosil, aby zaujala své místo paní poslankyně Věra Kovářová, která je zpravodajkou pro prvé čtení, a místo pana ministra vnitra Chovance uvede z pověření vlády tento bod pan ministr Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zjednodušení procesů při správě základních registrů a s nimi propojených agendových informačních systémů.

  Hlavními principy navrhované právní úpravy jsou zohlednění praktických zkušeností získaných během tříletého provozování soustavy základních registrů, umožnění státním orgánům v zákonech stanovených případech využívat přímý přístup do agendových informačních systémů bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů a umožnění využívání údajů ze základních registrů i jiným subjektům než orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

  Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže subjektů a zkvalitnění datového obsahu základních registrů.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi kultury a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novelu zákona číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů předložila vláda Poslanecké sněmovně 11. listopadu letošního roku. Téhož dne byl návrh rozeslán poslancům. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Projednávání tisku číslo 655 bylo zařazeno na pořad 36. schůze.

  Pokud jde o obsah předlohy, myslím, že v tuto chvíli je dostatečné vyjádření pana ministra. Myslím, že zastoupil pana ministra Chovance velmi dobře, a tak bych jen chtěla vyjádřit svoji podporu návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem čekal, že tady bude spíš pan ministr vnitra, ale nezbývá to, než se zeptat vás. Vy o tom asi moc vědět nebudete, to myslím teď jako s nadsázkou.

  Kromě výše zmíněného, co tady říkal pan ministr, se tady upravuje v tomto návrhu i takzvaná hvězdičková konvence pro jednodušší a rychlejší vyhledávání pro bezpečnostní sbory. Je to takzvaný § 5 a konkrétně § 5a, kde je napsáno: "Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem..." a tak dále. Zde by bylo možná dobré ten orgán veřejné moci lépe specifikovat, protože já si neumím představit, co to je, ten orgán veřejné moci. Netvrdím, že si to neumím představit, ale bylo by dobré uvést třeba v poznámce pod čarou nějaký výčet těchto orgánů veřejné moci, aby nedocházelo k nějakým zmatkům.

  Poté ještě v tom § 5 odst. 4 je ukotvení možnosti využívat údaje, pokud to výslovně umožňuje jiný právní předpis, i pro soukromoprávní uživatele. Jedná se o problém třeba bank nebo například mobilních operátorů. Já když dneska se třeba přestěhuji, tak bych mohl dát mobilním operátorům jaksi určitý takový příkaz, možnost, aby do těch základních registrů nakoukli a normálně si přepsali jednotlivé údaje. Ale já si myslím, že by to mohlo být uděláno například na žádost občana. Chce to opět nějakým způsobem upřesnit, o tom se budeme bavit určitě ve druhém čtení na výborech, popřípadě podvýborech, jako například u paní předsedkyně podvýboru pro veřejnou správu a eGovernment. A jelikož se ta problematika bude týkat i IT technologií, protože do toho to všechno bude zapadat, tak já potom navrhnu ještě přikázat tento tisk výboru hospodářskému.

  Děkuji za pozornost.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Stanjura, potom paní poslankyně Fischerová a pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že se předsedové koaličních klubů na mě budou zlobit, ale podívejte se. Podívejte se. Pevně zařazené body, žádné překvapení. Je tady chaos, nebo tady není chaos? Je tady chaos. Já nechci trápit pana ministra kultury, který jediný poctivě plní povinnosti člena vlády v Poslanecké sněmovně. Ale debata o tom, jestli policie má, nebo nemá zanechávat digitální stopu v základních registrech, doposud měla výjimku, je podle mne poměrně vážná. Jsou to citlivé údaje, stát je shromažďuje, stojí to nemalé prostředky a já si myslím, že je potřeba, abychom měli možnost, nebo kontrolní orgány, zjistit, kdo do těch registrů vstupoval, co si vlastně zjišťoval. Pokud je to legálně, tak je to v pořádku. Ale těžko se mohu ptát pana ministra kultury na to, jaký je jeho názor na digitální stopu, kterou by mohla zanechávat policie v těch základních registrech. Ta hvězdičková konvence, to není vůbec triviální věc, znáte to asi, ti, kteří jste uživatelé nějakých počítačů, hvězdička - tečka - něco - vyskočí vám. Bude mít digitální stopu, že když někdo napíše "nov" - hvězdička a vyskočí mu padesát tisíc jmen? Je to dostatečné, abychom zjistili, kdo a proč hledal v těch základních registrech? To přece není triviální.

  Ale tato úroveň debaty v prvním čtení nemá žádný smysl. Já si fakt myslím, že je to pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Dobře, ministr vnitra dnes nemůže, tak jsme to mohli přeložit, jsme v prvém čtení. Jak máme vést vážnou debatu? Ve výborech? Dobře, tak bude to ve výboru pro veřejnou správu, ale co my ostatní, kteří se o tu problematiku zajímáme a nejsme členy toho výboru? Kde jinde než v prvém čtení, abychom případně mohli v druhém čtení podávat pozměňovací návrhy, si máme vyměnit názory na tak důležité věci, než s ministrem vnitra. Není tady. Tak já nevím, jestli mám navrhnout přerušení? Mám sto chutí to udělat. Do příchodu pana ministra vnitra. Nebo do pátku, nebo do ledna. Určitě se nic nestane.

  Vyhodnocujeme, bylo to v té důvodové zprávě, kterou přečetl pan ministr kultury, a chceme nějak zhodnotit tříleté zkušenosti s fungováním základních registrů. Ale fakt tohle můžeme provést v prvém čtení s ministrem kultury? Při vší úctě, pane ministře. Já myslím, že se shodneme, že ne.

  Takže já nebudu klást dotazy, abych tady zkoušel pana ministra kultury a pak chodil na mikrofon a říkal no, pane ministře, vy jste mi neodpověděl. Logicky nemůže. A není to opravdu triviální zákon. Já si ale myslím, že to patří do hospodářského výboru, kromě výboru pro veřejnou správu. Protože co je cennějšího než informace v dnešní době? A pokud stát vytváří nějaké databáze, a víte, že my jsme velmi zdrženliví a velmi kritičtí, když stát chce vytvářet nové a nové registry, tzn. nové a nové databáze. A neslyšíme o tom, že budou digitální stopy v těch nových databázích, abychom věděli, kdo kdy se přihlásil, jaké údaje nejen měnil, ale případně jaké údaje z toho čerpal.

  Tak já ten procedurální návrh nakonec dám. - Dobře, vydržím, protože pan předseda Sklenák chce vystoupit, tak abych mu umožnil vystoupení, jako bych ho zatím nedal. Považujme to, že to bylo zatím, že o tom přemýšlím nahlas za mikrofonem, že tento návrh podám. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě než dám slovo s přednostním právem předsedovi klubu sociální demokracie Romanu Sklenákovi, budu konstatovat další omluvu, která došla předsedovi Sněmovny, a to omluvu pana poslance Jiřího Junka, a to od 15.30 do konce jednacího dne.

  Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Já v tomto případě souhlasím plně s panem předsedou Stanjurou, že u tohoto bodu by měl být předkladatel pan ministr vnitra Chovanec. Bezesporu. Jen chci vysvětlit, není to určitě pohrdání Sněmovnou či chaos. Běžně polední přestávka v jednání Poslanecké sněmovny je v jednu hodinu a scházíme se k odpolednímu jednání ve 14.30. Pan ministr Chovanec avizoval a dlouhodobě bylo jasné, že se bude muset omluvit právě od 15.30, protože má jednání u prezidenta republiky. Vzhledem k tomu, jak probíhal dnešní jednací den, skončili jsme později a odpolední jednání začalo právě v tuto hodinu, tak nebylo možné postupovat jinak než pověřit jiného člena vlády, aby tento návrh uvedl.

  Navrhuji, protože v 16 hodin, což je za patnáct minut, máme zařazeno pokračování jednání o zákonu rozpočtovém určení daní, abychom tento bod nepřerušovali. Vidím na tabuli, že jsou přihlášení do rozpravy, tak si myslím, že by těch patnáct minut mohlo být využito tím, že si vyslechneme jejich příspěvky, a v 16 hodin budeme pokračovat jiným bodem.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak dva už vystoupili, z toho oba dva, kteří jsme k tomu vystoupili, jsme říkali, že nebudeme trápit ministra kultury. To nemá žádný smysl, aby poslanci, kteří chtějí debatovat s ministrem vnitra - ano, můžeme si říct, že patnáct minut bude debata, ale kdo bude reagovat na jejich dotazy nebo na jejich vystoupení? Logicky ministr vnitra nemůže, protože tady není. Tak já tedy navrhuji, abychom tento bod přerušili do 16.00.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Ještě zagonguji, povolám kolegy z předsálí.

  Rozhodneme o procedurálním návrhu o přerušení tohoto bodu do 16.00, kdy tak jako tak musíme zahájit jiný bod jednání. Rozhodneme v hlasování 312. Ptám se, kdo je pro. (Žádost o odhlášení.) Omlouvám se, byla žádost o odhlášení, takže prohlašuji hlasování číslo 312 za zmatečné a všechny vás odhlašuji. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O návrhu na přerušení do 16.00 rozhodneme v hlasování číslo 313, které jsem zahájil právě teď, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 313 - ze 120 přítomných pro 91, proti jeden, návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy jednání do 16 hodin, kdy budeme pokračovat bodem číslo 214.

  Ještě předtím přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to omluvu pana poslance Jaroslava Klašky, který se omlouvá od 16.15 do 17.45 z pracovních důvodů.

  Sejdeme se v 16 hodin.

  (Jednání přerušeno v 15.48 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je 16 hodin, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v přerušeném bodu zákona vráceného Senátem zákona

  Jsme v přerušené rozpravě a přihlášený je pan poslanec Zahradník, protože faktické poznámky byly vyčerpány. (Hlásí se pan poslanec Faltýnek.) Ano, pan poslanec Faltýnek chce uplatnit přednostní právo. Prosím. Pane předsedo, chcete uplatnit přednostní právo? Dobře. S přednostním právem před kolegou Zahradníkem pan poslanec Faltýnek jako předseda klubu ANO. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom vznést jednu prosbu. My tady máme na stole před sebou v podstatě dvě možnosti v případě tohoto zákona. Jedna je senátní. Podotýkám, že to není návrh Ministerstva financí, a moc nerozumím celé dlouhé debatě, kdy je tady útočeno na pana ministra, když to je senátní návrh, návrh senátorů. A pak je tady na stole verze sněmovní. Takže máme před sebou v podstatě pouze, si myslím já, dvě možnosti, aby od příštího roku platilo aspoň něco. Ale nechci tím vyvolat nějakou další debatu, omlouvám se těm, kterých jsem se eventuálně mohl tímto svým krátkým vystoupením dotknout.

  A na dotaz paní kolegyně Kovářové. My jsme schvalovali v Prostějově rozpočet v pondělí, jako obvykle vyrovnaný rozpočet v objemu zhruba necelé miliardy korun. Víte koneckonců všichni, že město Prostějov nikdy nemělo žádné dluhy a hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Ale odpověď na konkrétní otázku, která tady padla. Já jsem to opravdu v klubu nevěděl, a tak jsem si to zjistil, jak to vlastně je. Jestli město Prostějov po přijetí senátní verze se dostane potenciálně do plusu, či do minusu. Čili je to tak, že při stávajícím stavu jsou příjmy při 27,83 procenta 225 mil. korun. Při navýšení se zvedají zhruba o 6 mil. korun a současně se snižují o 2,8 mil. korun, tj. 30 procent z daně příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných. Město Prostějov bude plus 3,2 mil. korun, pokud by prošla senátní verze. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou, pak konečně pan poslanec Zahradník.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, tak to má Prostějov štěstí. Protože musím říct, že já jsem dostala zděšenou SMS od pana starosty z Černošic, který následně potom poslal, jak vypadají daně z příjmů fyzických osob, a stabilně po několik let mají 6 milionů. Takže u nich výpadek bude 6 milionů a s DPH to bude plus milion. To znamená celkově minus 5 milionů pro Černošice. A to není Prostějov. To je relativně malé město. Jestli takových obcí bude víc, tak se máte na co těšit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec také s faktickou poznámkou. Pak s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký podvečer. No, samozřejmě, někdo bude plus, někdo bude minus. Jinak to nejde, protože peníze se přerozdělují mezi obcemi. Ale samozřejmě já nic proti tomu nemám. Myslím si, že růst bude vypadat vždycky tak, jak se prostě Sněmovna dohodne. Jaká tady bude politická vůle, jaký bude systém toho RUD, ale pořád je třeba mít na paměti, že je to jenom jedna hromádka, která se neustále přerozděluje. Tu dostane někdo více, někdo méně. Někde je tam víc pravidel, která povzbuzují činnost obcí v určitých oblastech, někdy méně.

  Pan ministr tady hovořil o vybírání daní. To jsem velmi rád slyšel, že se vybírá daní víc. No také když je ekonomický růst, tak by to bylo velmi podivné. Ale zatím nemohu potvrdit ta čísla, protože čekám, až to přijde z přerozdělení právě z toho RUD do obce, ve které žiji a ve které starostuji.

  Ale k mé faktické poznámce. Víte, dá se udělat všechno, ale změna systému senátním návrhem podle mě, to je trochu rošťárna. My se zbavíme té diskuse, proto to trvá tady tak dlouho na plénu. Místo toho, abychom se o tom bavili někde jinde na výborech, tak se to prostě udělá touto formou. A je to velmi závažný zásah, i když někdo tady říká, že to je málo peněz apod. To si říkejme jak chceme prostě, ale je to vážný zásah. Řekl bych, že tady neplatí, jako je to einmal ist keinmal, jak se říká. To je pro jiné životní situace. Tady jak se udělá jednou prolomení systému, tak se to udělá vždycky. Tak to nedopusťme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi za dodržení času k faktické poznámce. Pan místopředseda Gazdík také s faktickou poznámkou. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych nejprve chtěl panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana místopředsedy pogratulovat, že jeho Prostějov na tom v příštím roce vydělá. Ale pan předseda Faltýnek trochu narazil na jádro pudla. (Poznámka z pléna.) Až v tom dalším, v tom prvním roce, jasně.

  Nicméně my netvoříme zákon o rozpočtovém určení daní na jeden rok. My máme najít systém zákona. My musíme vědět, jak to bude dýchat se státním rozpočtem. Jak systém celý bude fungovat. Prosím, k té situaci, do které jsme se dostali, kdy je tady senátní návrh, který prostě není zanalyzován, kdy nemáme čísla, zároveň nemůžeme připravit kraje o navýšení rozpočtového určení daní, tak je asi nejrozumnější přijmout sněmovní verzi. A pan ministr tady jasně slíbil, že provede analýzu. Že jeho ministerstvo příští rok na tom bude pracovat. Pojďme příští rok předložit novou verzi rozpočtového určení daní obcí, ve které jednak zanalyzujeme problém školství, které nevíme, co udělalo za poslední dva roky, a jednak k tomu přidáme zrušení nebo vyřízení motivační složky o tom, jak budou do budoucna obce motivované k tomu, aby vytvářely pracovní místa a podporovaly podnikatelské prostředí. To jsou dva problémy a dva úkoly, které můžeme během příštího roku vyřešit, a já myslím, že jediný způsob, jak to vyřešit, je nepřijmout senátní verzi, přijmout sněmovní verzi a vrátit se k tomu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi za dodržení času. Nyní se dostal do řádné rozpravy pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane senátore, pane ministře. Tak do třetice všeho dobrého se dostávám k tomuto pultu. Doufám, že už teď nikdo s přednostním právem mě odsud neodstrčí. Ne že bych chtěl sdělovat nějaké zásadní věci světoborného významu, ale po pravdě řečeno, mezi okamžikem, kdy jsem se hlásil do diskuse, a touto chvílí uplynula valná doba a mnohé z toho bylo už řečeno.

  Jsem jako učitel přítelem hesla, že opakování je matka moudrosti. Tak možná některé věci znovu připomenu. Především bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkal pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Jsou to vlastně dvě možnosti, ale obě dvě jsou pro mne jako pro bývalého, nebo vlastně i současného, ale dlouholetého komunálního a regionálního politika velmi těžko přijatelné. Proto se vás budu ve svém vystoupení snažit odvrátit od toho potvrzení senátního návrhu, ale případně i od schválení sněmovního návrhu a zaujetí úplně jiného postoje k financování obcí.

  Financování obcí je věc komplikovaná a velmi citlivá. A samotný vznik základu, ze kterého pak to RUD je určováno, je předmětem nějaké vzdálené minulosti, když obce vznikaly po sametové revoluci. U krajů, které vznikaly před rokem 2000 nebo v roce 2000 a jejich financování bylo tvořeno před rokem 2000, to máme v živé paměti. My dobře pamatujeme, jak se finance pro kraje tvořily. Jak se sečetly všechny toky, které do kraje plynuly z různých zdrojů, a z toho se pak udělal ten základ a z toho se pak počítá procentní příslušnost ke krajům. Tím pádem jednotlivé, na pět desetinných nebo na šest desetinných míst spočítané procentové podíly, kterými se kraje podílejí na sdílených daních. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Pokračovat budeme v diskusi s panem poslancem Petrem Bendlem, paní kolegyně Kovářová vyčerpala svoji přihlášku ve faktické poznámce. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já už nebudu dlouhý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem avizoval v technické poznámce, že podám návrh doprovodného usnesení, který bych rád, aby o něm bylo hlasováno v případě, že projde senátní verze návrhu o rozpočtovém určení daní.

  Doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra financí, aby neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny dopady senátního návrhu rozpočtového určení daní do rozpočtů měst a obcí.

  Ze slov ministra financí, který tady říkal, že to je... že máme více jak šest tisíc obcí a z toho na čtyři tisíce má negativní dopad, ale že to není schopen dopočítat, rychle jsem pochopil, že pravděpodobně tu analýzu vůbec nemá. Protože kdyby ji měl, tak ji sem zkrátka někdo z Ministerstva financí je schopen přivézt. Proto dávám návrh tohoto doprovodného usnesení, aby Ministerstvo financí v případě, bude-li přijata verze rozpočtového určení daní navržená Senátem, abychom věděli my všichni a měli tím pádem i aspoň zpětně informaci o tom, o čem jsme, nebo o čem jste, protože já nejsem připraven podpořit senátní návrh zákona, o čem jste hlasovali a co jste vlastně ve svém důsledku podpořili. Zdali to je minus 690 milionů korun v Praze a 3 miliony plus v Přerově či 5 milionů minus někde jinde a plus někde zase jinde, protože nevíte, přestože jste o tom připraveni hlasovat, tak nevíte jednotlivé dopady tohoto svého rozhodnutí v případě, že se rozhodnete hlasovat pro to, co nám předložili zejména sociálně demokratičtí senátoři. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vnímám přihlášku pana ministra financí, místopředsedy vlády. Ještě v rozpravě, nebo v závěrečném slově? V rozpravě. (Ministr: Závěrečné slovo.) Až v závěrečném slově. Dobře. V tom případě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu kritizovat především senátory, abych byl spravedlivý, protože není to návrh Ministerstva financí, i když to Ministerstvo financí možná napsalo nebo se k tomu kladně vyjádřilo.

  Nedá mi to, abych se nevrátil trošku do minulosti. Poslední významná změna rozpočtového určení daní byla platná od 1. ledna 2013. Dva roky jsme o tom vyjednávali v rámci tehdejší vládní koalice a také s opozicí. Měli jsme k dispozici tabulky pro každou obec. Měli jsme na to souhrn, aby každá obec věděla, v případě které varianty jak na tom bude. Samozřejmě to byl statický výpočet z posledního uzavřeného roku, protože odhadovat současně dynamiku příjmů státních rozpočtů a současně to promítat do toho příjmu nemá žádný smysl. Musíte mít statické číslo, např. výsledek z roku 2014, a na tom můžete modelovat jednotlivé změny.

  Když se budeme držet té změny, co se týče krajů, tak všech 14 krajů přesně ví, kolik, pokud to schválíme, jim to přinese příští rok. Zase - v tom statickém výpočtu mohu odhadovat nějaký růst. A mnohé kraje, možná všechny, už to mají ve schválených rozpočtech na rok 2016.

  My jsme hlasovali pro sněmovní verzi a málokdy měníme názor a budeme znovu podporovat sněmovní verzi. Hlavní důvod není ten, že Senát přišel s jakoukoliv změnou. Hlavní důvod je tato konkrétní změna. Nemění se parametr, což byly naše pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně, ať už paní poslankyně Kovářové, nebo pana poslance Vilímce. My jsme neměnili systém, jenom jsme měnili parametry pro roky 2016, 2017, 2018. Naše návrhy, občanských demokratů, byly poměrně v čase rozložené, takže ministerstvo se na to mohlo připravit, případně shodli jsme se s Ministerstvem financí - v zásadě jsme se shodli na tom, co by ty naše návrhy znamenaly v tom statickém výpočtu, zhruba plus 3,5 mld. ten první návrh pro rok 2017 a dalších 6,5 mld. návrh pro rok 2018.

  Pro ty, kteří si to nepamatují, tak ta významná změna, která platila od 1. ledna, také měnila systém, nejenom ty sazby. Ze 14 pásem velikostí obce jsme vyrobili 4, pominu 4 největší města, která mají koeficienty zvlášť. Současně jsme se vyhnuli tomu - to bylo poměrně komické, snaha získávat jednoho občana navíc. Pamatuji si nejmenované krajské město Jihlava, jehož počet obyvatel osciloval kolem 50 tis., tak de facto se snažili ve sportovní terminologii, když nakupujete hráče, nakupovat občany, aby překročili hranici 50 tis., protože ten rozdíl 50 tis. a jeden občan ku 49 999 byl řádově desítky milionů. Změnili jsme ten systém, že pokud máte 50 tisíc plus jedna, i když teď je nejvyšší hranice 30 tis. plus jedna, tak se ta vyšší sazba týká pouze toho jednoho občana, nebo té stovky občanů tohoto přesahu.

  Také jsme měnili koeficienty po dlouhé debatě. To je to, o čem mluvil pan místopředseda Gazdík. My jsme zavedli 7 % rozdělování peněz určených pro obce podle počtu žáků. Říkali jsme, že to má být motivace pro obce a odměna pro ty obce, které zřizují školy a mají s tím nemalé náklady. Samozřejmě ty obce, které nezřizují školy a nemají tyto náklady, tak ty peníze z rozpočtového určení daní nedostanou. To také byla motivační složka ve smyslu: vyplatí se vám, zejména u těch menších obcí, nadále provozovat školu. Protože je velmi dobře, když v té obci škola je. A také skončily ty nedůstojné debaty, které si mnozí z nás pamatují, o tom, co jsou neinvestiční výdaje na provoz školy, které vyžadovali provozovatelé třeba v tom větším městě od žáků z okolních obcí a z obecního rozpočtu.

  Také jsme dlouho debatovali a korigovali jsme parametr, který byl rozloha území. Po pravdě řečeno, některé obce na tom prodělaly při té změně v roce 2013, protože enormně vydělaly na tom, že měly velký katastr. To se týkalo několika obcí, které skutečně měly několik stovek obyvatel a přitom obrovský katastr.

  Jenom připomínám, a podobně to ví pan senátor Martínek, protože vím, že se tou problematikou dlouhodobě zabývá, že jsme měli software veřejně přístupný pro každou obec, aby mohly vědět, co se stane, když dáme 7 % na školy, 5 % na školy, 3 % - vůbec nic. Ta debata nebyla vůbec jednoduchá. S Petrem Gazdíkem, kterého tady momentálně nevidím, jsme ta jednání vedli za naše politické strany a dlouho jsme hledali kompromis. Ale samozřejmě jsme to komunikovali s kolegy ze sociální demokracie, protože i v jejich řadách je množství komunálních politiků. Ten původní návrh, vzpomeňte si, odebíral čtyřem největším městům přes 5,5 mld., pak jsme našli nějaký kompromis, který byl k těm velkým městům mnohem milosrdnější. Současně jsme to obecní dobro, které dřív měly k dipozici sázkové kanceláře, alokovali 80 % z nově zavedené daně z hazardu do městských rozpočtů. Takže i u těch čtyř měst, která v tom statickém výpočtu přišla o část daňových příjmů, to mohla kompenzovat - nebo to jejich rozhodnutí "bude hazard, nebude, jak velký hazard", podle toho ty prostředky buď měla, nebo neměla.

  Klíčová věc je, že prostředky jsme celkově navyšovali zhruba o 12 mld. Kč. Takže ten koláč, který se dělí, a ta debata je vždycky složitá, který parametr, jakou váhu, jsme navršili o 12 mld. Kč, a to na úkor převážně dotačních titulů, českých dotačních titulů. Protože dotační titul ve své podstatě je nespravedlivý. Protože vypíšete dotační titul na podporu např. hasičských zbrojnic. Někteří uspějí, někteří ne, ale v zásadě to potřebují všichni.

  Tak to, co já vyčítám senátorům, je prostě - takhle od boku, bez dopadů navrhli zrušení té motivační složky. Kdyby tam nechali jen těch 20,89 a nerušili motivační složku, což znamená, že by to navýšení peněz pocítil i stát, tak bychom stoprocentně nevedli tak dlouhou debatu a jsem si jist, že by prošla senátní verze. Protože to mimochodem odpovídalo odmítnutým pozměňovacím návrhům z řad pravicové opozice v Poslanecké sněmovně v závěrečném třetím čtení.

  To, že tam na poslední chvíli - jestli po konzultaci, nebo na přání Ministerstva financí, to není důležité, protože odpovědnost nesou ti senátoři, kteří pro to hlasovali - dali zrušení té motivační složky, u které nejsou schopni doložit u každé obce, jestli je plus nebo minus... My přece nemůžeme všichni zavolat do svého rozpočtu městského jako pan Faltýnek, jak to bude v Prostějově. Navíc když ta ekonomika roste. Mě by zajímalo těch minus 2,8 mil. z těch 30 %, za který rok to je. Letošní rok jsme ještě neuzavřeli. Za rok 2014? Možná. 4,5 nebo 4,9 %. Letos růst 2,5. A oni už vědí, že těch 2,8 by bylo stejných v roce 2017 jako v roce 2014. Poměrně odvážná prognóza. Ale proč ne. Říkám, musíme se držet statických čísel, abychom byli schopni nějakým způsobem odhadovat.

  To jsou podle našeho názoru, ne mého osobního, ale víte, že v našem klubu je množství zkušených komunálních politiků, ať už současných nebo bývalých, (důvody) proč, doporučujeme odmítnout senátní verzi. Jestli si dobře vzpomínám, pro tu poslaneckou verzi, když jsme o tom hlasovali, byli takřka všichni přítomni. To číslo bylo kolem 150 ze 160, něco takového. Takže nemám obavu z toho, že by spadly pod stůl obě verze a kraje. Na tom jsme se shodli, že krajům úprava toho parametru DPH projde.

  Představte si, co by se dělo, kdybychom my ve třetím čtení z ničeho nic změnili systém přerozdělování peněz mezi kraje. Já myslím, že pan kolega, pan poslanec Zahradník tady jako pamětník vysvětlil, jak to vznikalo, jak těžké byly dohody, co všechno se dopočítávalo, a z toho vznikla ta čísla, která mají asi 6 číslic za desetinnou čárkou, a mnohé kraje, např. můj Moravskoslezský, strukturálně postižený, upřímně řečeno, moc dobře nechápe, proč nemá nejvíc na hlavu, a jsou to jiné kraje. Odpovědi zase - máme větší katastr, máme víc kilometrů.

  Takže ta debata je skutečně velmi komplikovaná. A takhle měnit systém, pane senátore, to se na mě nezlobte, není dobře. Jestli to byla cena za to, že vám Ministerstvo financí dalo kladné stanovisko k tomu 20 celých - 21,4, tak ta cena je neúměrně vysoká. Pokud to nebyla cena a vás to napadlo jako dobrý nápad, tak já si myslím, že to prostě dobrý nápad není. A pokud chceme zvednout příjmy obcí, a to my chceme od 1. ledna 2017, máme dostatek času, abychom buď změnili, a já bych se za to přimlouval, pouze parametry u DPH. A to je politická debata. Tam jsme to namodelovat velmi rychle. Pokud chceme měnit systém, tak po pravdě řečeno v tomto volebním období Poslanecké sněmovny to nebude. K 1. lednu 2017 nejsme schopni - já si pamatuji tu debatu se všemi zainteresovanými od nejmenších obcí po toto... Budeme počítat - někdo chtěl nadmořskou výšku, vzpomeňte si na to, budeme přidávat na katastry, ubírat za katastry. Budeme zvyšovat? Také jsme změnili to, že zhruba 10 % daňových příjmů se dělí na hlavu bez velikostních koeficientů, takže ze 14 velikostí jsme udělali 4. Když se pustíme do toho systému, tak nás čeká opravdu dvouletá podrobná debata s nejistým výsledkem. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. S přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, ještě bych chtěl, dámy a pánové, jednu věc přece jenom zmínit. Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, který je zřizován výborem pro evropské záležitosti, naplánoval spolu s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj uspořádat kulatý stůl právě k průběhu druhého programového období. My jsme takový kulatý stůl pořádali už před rokem s poměrně dobrým ohlasem, a tak se chystáme ten kulatý stůl udělat i na začátku příštího roku. Účast přislíbila paní ministryně Šlechtová se svým týmem. Budou pozváni představitelé řídicích orgánů na ministerstvech. Chceme a budeme zvát také Asociaci krajů, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz místních samospráv, hospodářské komory i představitele těch institucí a firem, které budou připravovat projekty. Už je znám i termín. Bude se to konat 18. února. Všichni samozřejmě budete zváni, všichni dostanete pozvánku. Debata tam samozřejmě může být poměrně široká i z hlediska možného spolufinancování evropských projektů. Věřím, že pan ministr financí tam také pošle někoho ze svého ministerstva. A byli bychom rádi, kdyby pan senátor, bývalý poslanec a hejtman se také na nás přišel podívat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. A nyní s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega Stanjura zapolemizoval o tom, čí to byl nápad zrušit tu třicetiprocentní motivační složku. Připomínám, že kdysi byla stoprocentní a byla na 30 procent zredukována díky některým starostům, kteří si dělali takzvané daňové ráje, takže se to muselo omezit na těch 30 procent. Ale těch 30 procent byla celospolečenská dohoda, která zachovávala určitou motivaci v obecních zastupitelstvech vytvářet podnikatelsky příznivé prostředí.

  Mám bohužel důvod se domnívat, že nápad tuhle složku zrušit nevzešel z hlavy žádného senátora, že přišel z Ministerstva financí. Ten pozměňující návrh také byl na Ministerstvu financí psán. A ten dopad je velmi jednoduchý. Prostě skončí jakákoliv motivace zastupitelstva, rady či starosty pomoct si sám, být motivován k tomu, aby vytvořil podnikatelsky příznivé prostředí, a je to jenom další krok z těch mnoha kroků etatizace, který tahle vláda provádí. Čím menší možnost mít svoji vlastní vůli pomoct si k vlastním příjmům, tím větší závislost na státu, tím větší závislost na Ministerstvu financí. Pak už starosta bude mít jednu jedinou možnost: ovlivňovat porodnost, protože počet obyvatel je klíčovým parametrem v rámci RUD. Ale to není úplně fér chtít po starostech, zvláště starších ročníků. A žádnou jinou aktivitu už ten starosta vyvíjet nemůže. Bude závislý na výpočtu RUD stanovený zákonem a bude závislý na dotacích, tedy libovůli zejména ministra financí: tobě dám, tobě ne - podle toho, jestli zlobíš, nebo nezlobíš.

  Je to další krok k závislosti. Je to další krok k etatizaci. Je to další krok k oligarchizaci státní správy a veřejné správy. Nelze to podpořit! Jakkoliv bychom si přáli, aby prostě férově tak, jako napravila koeficient vláda krajům, tak aby ho napravila i obcím. Mnohokrát jsme to navrhovali. Tak tohle je další etatizační oligarchizační krok, který může podpořit politická divize Agrofertu. Ta je k tomu zřízena, aby to tady řídil jeden oligarcha. Svodobomyslní poslanci to podpořit nemohou.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Jenom bych poprosila pana ministra, zda by mohl nějak zareagovat na případ Černošic, kdy tedy skutečně podle tabulek, které chodí z finančního úřadu, Černošice v této složce přišly kolem sedmi či šesti milionů. A ráda bych, jestli by mi mohl, a také vlastně panu starostovi, zodpovědět tuto otázku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Závěrečná slova? Pan senátor? (Nechce.) Pan ministr se vyjádří k rozpravě. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tak nejdřív bych začal s paní kolegyní Kovářovou. S panem starostou jsem si esemeskoval a dokonce jsem s ním mluvil a má se skvěle. Má 117 milionů na účtě. Má přebytek 38,7. A dokonce díky Ministerstvu financí, když jsme vyhlásili program pro kapacitu základních škol kolem Prahy, co vám kolega minulý ministr Kalousek nechtěl dát ty peníze, pamatujete, v tom rozpočťáku, tak já jsem vám to potom dal, začali jsme v červnu 2014, dostal 40 milionů. Takže není pravda, že na něho dopad je 7 milionů, ale 2,3 milionu.

  To, po čem toužíte, to je tady. (Ukazuje štos papírů velikosti A3 na šířku.) To jsou ty analýzy. Je to 70 stran. Obec po obci to máme spočítané. Samozřejmě že jsme to spočítali. Takže není pravda, že bychom nepočítali. My skutečně na Ministerstvu financí celkem dobře počítáme. Takže chtěli jste vědět Prahu. Praha dostala v roce 2014 687 804 000 Kč a navýšení, ten pozměňovák Senátu, na 21,4 znamená plus 596 milionů korun a zrušení motivace minus 327. Takže Praha na tom vydělá 273 milionů korun. Ano?

  Tady někdo mluvil o té oligarchizaci. To je super, že oligarchové ovlivňují. Takže ti zlí oligarchové vlastně říkají, že pokud schválíte senátní návrh, tak podpoříte 5 446 obcí, které prodělávají na motivaci, a ony na tom vydělají miliardu. 5 446 obcí vydělá miliardu, pokud schválíte návrh Senátu. A je pravda, že 707 obcí prodělá celkově 96 milionů korun. Takže ještě jednou: 5 446 obcí vydělá miliardu a 707 prodělá 96 milionů. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Budeme pokračovat v závěrečných slovech. Mám ale před nimi, pane senátore, ještě posečkejte, protože je tady přednostní právo předsedy Kalouska a předsedy Stanjury. Čili pan kolega Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nebudu dlouho zdržovat, jenom, pane ministře, ta slovesa, která používáte, a upozorňuji, že ve slovenštině jsou stejná, takže nemůže dojít k omylu, že ta slovesa, která používáte, jasně ilustrují názorový rozdíl tady mezi námi. Vy říkáte: Praha dostane, tahle obec dostane, tahle obec nedostane, ta dostane víc, ta dostane míň. Mluvíme-li o RUD, tak ty obce nic nedostávají. Vaše Finanční správa pro ně vybírá daně, na které ony mají ze zákona nárok. Jako servis. Ne jako dárek od vás. To znamená, ony z daní nic nedostávají. A pokud jde o dotační titul, tak ten nedostávají od vás, zrovna tak jako ho nedostávaly od Kalouska. Ten jim buď určí, nebo neurčí Poslanecká sněmovna.

  Vy stále máte před očima tu soustavu krajských a místních národních výborů, kde nahoře soudruh generální tajemník rozděloval, kdo co dostane nebo nedostane, komu co ten vladař dá nebo nedá. A vy to přesně takhle vidíte. Praha dostane! Praha nic nedostane! Pro Prahu vy jako servis vybíráte daně, na které má ze zákona nárok. A teď prosazujete pozměňující návrh, aby ten svůj nárok nemohla ona svým rozhodováním ovlivnit, tak jako další tisíce obcí, protože ten motivační faktor vy jim seberete. Aby ony nemohly svým svobodným rozhodnutím ovlivnit svůj příjem. Protože o tom smíte rozhodnout jenom vy, vladař, vysokoprevoschoditělstvo, oligarcha. A vaše vlastní slova vás z této filozofie usvědčují, když říkáte, že ta obec něco od vás dostane, nebo nedostane.

  My se musíme rozhodnout, jestli chceme, aby vláda a její členové byli servisem, anebo vladaři. My chceme, aby byla servisem, který spravuje zemi podle pravidel. Nikoliv vladařem, který vládne podle své libovůle. V tom je ten zásadní rozdíl. I o tom budeme hlasovat. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Pak se vrátíme k vystoupení zástupce Senátu a zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tleskat samozřejmě můžeme čemu chceme v Poslanecké sněmovně. Ale někdy ta logika fakt dostává na frak. Pan ministr financí řekl: Je pravda, že Praha z těch 30 % procent dostala 700 mil., ale když to škrtneme, tak je to minus 300. Někteří kolegové, kolegyně, bezesporu ti, kteří nikdy RUD neřešili, tleskají. To je přece jasný rozpor. Slyšeli jste v jedné větě dvě čísla. Praha dostane 700, a když jí to škrtneme, tak ztráta pro Prahu je 300... (Obrací se na ministra Babiše u stolku zpravodajů.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl, abyste zjednal pořádek. Aby na mě ministr nepokřikoval. Já cituji jeho slova, která použil před třemi minutami. To je všechno. Můžeme si pak vytáhnout stenozáznam, až bude, neříkám žádné vlastní názory.

  Ten rozdíl mezi tím, co jsme navrhovali my v Poslanecké sněmovně, je, že by si polepšily všechny obce, 6 245. Všechny obce. A to jste, milí přátelé, odmítli. Tak se dneska netvařte, že chcete pomoci obcím. Já jsem to jednou říkal. Já nevím, proč pan senátor Martínek i jeho kolegové odmítli pomoci všem obcím a vybrali si například 5 000 obcí. My tu analýzu nemáme, věřím tomu číslu, které řekl pan ministr financí. Tak proč jste obětovali 1 250 obcí, které na tom prodělají? Vůbec tomu nerozumím. Buď chcete pomoci obcím, nebo ne. Když jim chcete pomoci, měli jste i v Senátu například usnesení vašeho výboru pro veřejnou správu, pokud vím, docela konsenzuálně, který pomáhal všem obcím. Ne, vy a vaši kolegové jste si vybrali jenom některé obce! A skutečně měníte systém.

  A teď já nevím. Pan ministr financí říká: Teď na tom budeme pracovat a od roku 2017 to změníme. A současně říká: Ale schvalte zákon, který to mění od 1. ledna 2017. Tak co bude platit od 1. ledna 2017? To, co schválíte případně dneska, nebo to, na čem budete pracovat příští rok? A myslíte to vážně, že to chcete od 1. ledna 2017 změnit, jak říkal pan ministr financí? Tak proč to měníte dneska, když o tom chcete debatovat v příštích měsících, mít pracovní skupiny, kam budete zvát zástupce poslaneckých klubů? Tak co tam budeme řešit? Jaká je ambice té pracovní skupiny? Kdy bude platit ten nový zákon, na kterém vy chcete spolu s tou pracovní skupinou pracovat? Prvního ledna 2017? Tak proč přijímáme dneska senátní verzi? Nebo vy chcete přijmout. My tedy pro ni nebudeme hlasovat. Já tomu vůbec nerozumím. Kdybyste řekl "schvalte senátní verzi a pro toto volební období končíme se změnou RUD pro obce", tak bych sice nesouhlasil, ale rozuměl bych tomu. A vy říkáte současně "schvalte to, co máte na stole, a současně vám slibuji že během roku to změním"! Ještě než to bude účinné! No tak pak to není normální. Jak mají ti starostové plánovat roky 2017, 2018? Co bude platit? To, co případně schválíme dneska? Nebo to, co případně schválíme v září příštího roku nebo v říjnu?

  Já si myslím, už jsem to říkal jednou, že je lepší hlasovat pro sněmovní verzi. Senátní odmítnout, vzít vážně nabídku pana ministra financí, zkusit to odpracovat, ty tabulky dát všem starostům. Ne, že je má jenom ministr financí. Já to tady mám! No ale my to nemáme! Tak to pak není vyrovnaná debata, když jeden podklady má a druhý podklady nemá. A to je to, co vyčítám senátorům. Vy jste je měli? Moji kolegové senátoři z klubu ODS říkají, že tabulku o dopadu na konkrétní obce neměli k dispozici v okamžiku hlasování. Tak možná to někdo exkluzivně měl, ale o ty informace se prostě nepodělil. A to je prostě špatně. Takhle se postupovat nemá v případě zákona, který se dotkne opravdu 6 245 obcí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl kolega Stanjura. Upozorňuji na to, že není rozprava, žádnou faktickou poznámku nepřipustím, ale vystoupí pan senátor Radko Martínek a potom mají šanci vystoupit ještě pan kolega Volný a kolegyně Kovářová jako zpravodajové. Ale s tím, jak shrnou rozpravu jako zpravodajové, nikoli s vystoupením svým, ale zpravodajským.

  Prosím, pane senátore. ***

 • Senátor Radko Martínek: Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, za prvé, osobní útoky nechám stranou, protože každý má nějakou kulturu, tak se i projevuje. Já chci naopak všem vám poděkovat za to, že debata tady odpoledne už je úplně jiná, než byla dopoledne, a myslím si, že ať můžeme s tím, co tady dnes odpoledne kolegové řekli, souhlasit, nebo nesouhlasit, tak to bylo kultivované. To, co jsem tady zažil dopoledne, mohu jen pokrčit rameny.

  Já bych vám chtěl osvětlit, jak to tedy ve skutečnosti bylo, když tady pan kolega Stanjura říkal, co říkal. Já jsem byl zpravodajem tohoto návrhu zákona. Pozměňovací návrh, který navyšoval obcím příjmy ve dvou letech o 11 miliard korun, jsem dostal v noci předtím, než zasedal výbor, který o tom měl jednat.

  Protože jsem ve Sněmovně a v Senátu poměrně dlouho, tak říkám zcela jednoznačně, že neexistoval, neexistuje a nebude existovat ministr financí ani předseda vlády, který by si nechal takovýmto způsobem zasáhnout do rozpočtu, a je tedy tudíž zcela jasné, že kdybychom schválili to, co tam někteří navrhovali, tak dneska jste byli v té situaci, že byste tady rozhodovali o tom, jestli zásah do rozpočtu bude 9 miliard, nebo tedy 11 miliard ve dvou letech, a vládní koalice by to nutně musela zamítnout a samozřejmě si všichni domyslíte, jaká by byla reakce a co by se tady dnes odehrávalo.

  Říkám tady zcela jasně, že tento návrh je kompromis, je to kompromis mezi Ministerstvem financí a Senátem, je to kompromis, který byl dělán v poměrně velké časové tísni, a já si vážím toho, že jsme ten kompromis nalezli, nehledě k tomu, že v Senátu ještě pan ministr přislíbil, že v nějakých etapách bude vracen obcím také ten příspěvek na státní správu, který byl obcím odebrán, a stejně jako tady slíbil, že se bude intenzivně v příštím roce o celé situaci RUD jednat, a já nemám žádný důvod, abych o tom pochyboval.

  Myslím si, že, jestli tady bylo dneska řečeno, co je důležité a co není důležité. Vezměte si jenom zákon. Tento zákon vláda poslala do Poslanecké sněmovny v únoru letošního roku. My jsme ho v Senátu dostali na konci listopadu, resp. prosinci, a v okamžiku, kdy jsme ho projednávali, tak to byl vlastně poslední termín, kdy jsme vám mohli vrátit sem, do Poslanecké sněmovny, zákon, abyste ho vy byli ještě schopni projednat, aby platil od 1. 1. příštího roku. Mimochodem o týden později jsme měli dva další zákony, které mají platit od 1. 1. 2016, a ty už jsme sem ani nemohli vrátit s pozměňovacími návrhy, protože kdybychom je vrátili, tak jsme věděli, že nebudou platit. V takové pozici byl Senát. A já prostě nechci komentovat, jakým způsobem probíhá jednání v Poslanecké sněmovně. Na tom se podílíte všichni a vy musíte rozhodnout, co je rozumné a co není rozumné.

  Pokud se týká toho, co je nepochybné na tomto zákoně, tak musím zcela jednoznačně říct, a jsem rád, že pan ministr tady sdělil, že samozřejmě existuje propočet na každou jednotlivou obec. Kdysi dávno tady tyhle propočty vznikaly ve spolupráci s úředníky Ministerstva financí v mém vlastním počítači, dva roky byly v mém počítači, pak vznikl analytický tým a od té doby Ministerstvo financí, jak všichni, kdo ve financích pracovali, vědí, má každý rok detailní přehled o každé obci, o každé dani, která (?) ta obec dostává. Tudíž je jasné, že Ministerstvo financí a ten analytický útvar, resp. pracovníci odboru 12, jsou schopni tady tyhle věci dělat.

  Pokud se týká tvrdých čísel, tak tvrdá čísla o dani, mluvíme tedy o té druhé dani, o té dani fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, tak ta se vyvíjí, bohužel to mám v takhle malém grafu, ale ta se vyvíjí tak, že od roku 2005 s malými výkyvy neustále klesá, a to až do roku 2015. To znamená, že každý, kdo prognózuje, tak je zcela jasné, že tato daň má neustále dlouhodobě sestupnou tendenci. A sice od roku 2005 bez ohledu, kdo vládl, tak se zmenšila z osmi miliard na stávající zhruba jednu miliardu korun. To je úplně jasné. V téhle chvíli je úplně jasné, že ten původní záměr je prostě někde jinde. Ta motivace není z téhle daně. Navíc je to daň, která je opravdu jediná, ty výkyvy jsou tak velké, že ji skutečně prognózovat nemůžete, zatímco všechny ostatní daně se poměrně dobře prognózovat dají.

  Mluvili jsme zde o Praze. A jestliže Praha z této daně - ty údaje, ze kterých se vycházelo tady v toho pozměňovací návrhu, jsou samozřejmě tvrdá čísla z roku 2014. A jestliže v roce 2014 Praha měla 689 milionů 629 z téhle daně a ptáte se, jak je možné, že jedna Praha měla tyhle daně daleko největší ze všech obcí v republice, v podstatě se dá říct, že to představuje téměř dvě třetiny ze všech daní z tohoto typu daně vybraných. Je opravdu Praha o tolik lepší ve vytváření pozic pro podnikatele jako všechny obce České republiky dohromady? Nebo je to něčím jiným? Já osobně si myslím bez ohledu na to, jak to dopadne, tak si myslím, že ta změna je záchranou pro Prahu v okamžiku, kdy se skutečně uskuteční to, že v Praze finanční úřady začnou podnikatele skutečně kontrolovat, protože je zcela veřejným tajemstvím, že od nás od všech, z toho venkova, prostě ty fyzické osoby prchaly do Prahy právě proto, že tam měly neustálou kontrolu, kdežto tady ji neměly. A pokud s tímto někdo něco udělá, tak je jasné, že tohle číslo se bude určitě zmenšovat. O tom není možné pochybovat.

  Co je tragické pro téměř 800 obcí, je to, že z této daně nemají ani korunu, ale nicméně musí z ní vyplácet celkem 60 milionů korun. To znamená, ony nedostanou nic a ze všech ostatních daní musí ještě platit zpět finančnímu úřadu, který to dál rozdistribuovává, 60 milionů korun. Ta další čísla nebudu říkat, protože pan ministr to tady popsal správně, kolik těch obcí na tom vydělává a kolik na tom prodělává.

  Problém těch úlev je opravdu palčivý. Je to problém, který vede k tomu, že jsou úlevy mnohdy velmi samozřejmě důležité, chvályhodné atd., ale vzhledem k tomu, že se ty úlevy realizují prostřednictvím dodatečného daňového přiznání nebo daňového přiznání, tak bohužel dosavadní praxe byla taková, že ty vratky jdou jenom a pouze za obcemi. A to není možné, aby to tak dál bylo, protože se jedná opravdu o velké peníze.

  Chtěl bych také zdůraznit, že tento zákon má platnost od příštího roku, resp. od 1. 1. 2017. To znamená, že je zcela zřejmé, že budou probíhat další jednání o rozpočtovém určení daní. Nicméně já bych nebyl takový optimista, jak tady bylo nedávno řečeno, protože i kdyby k té dohodě došlo dejme tomu někdy v březnu, v dubnu letošního roku, tak jen se znovu vracím k tomu, že tento návrh zákona, úplně jednoduchý pro kraje, sem přišel v únoru tohoto roku, a probíráme jej teď v prosinci.

  Takže mně z toho vyplývají dvě věci, závěry, které si myslím, že mám podložené, ale samozřejmě nikomu neberu jeho názor. Za prvé se domnívám, že se vyměňuje daň nejistá a neustále klesající za velmi jistou daň, která je DPH dlouhodobě, a dlouhodobě DPH stoupá. To znamená, pro obce je to určitě posun k lepšímu. A tak jako vždycky ve všech daňových změnách, které se teď udály, i u těch, o kterých tady mluvil pan Stanjura, pan kolega Stanjura, omlouvám se, tak vždycky byly obce, které na to doplatily. Jakákoli změna v daňovém rozdělování vždycky přinese pár obcí, které na tom prodělávají. V tomto smyslu musím říct, že kontinuálně Ministerstvo financí vždycky - vždycky - se snažilo těm, kteří na tom prodělávali, to kompenzovat. Není pochyb, že je v moci Ministerstva financí, aby to těm pár obcím, které to eventuálně takzvaně odnesou, kompenzovalo. Navíc se jedná o částku, která je zcela jednoznačně v moci Ministerstva financí.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Radko Martínkovi. Budeme pokračovat. Nejdříve omluva paní poslankyně Heleny Válkové od 16.00 do konce jednacího dne. A nyní mají před sebou vystoupení pan zpravodaj Volný, paní zpravodajka Kovářová, s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura. Zpravodajové mají také přednostní právo, a to oba páni předsedové vědí, takže je to jasné.

  Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já jsem byl dneska trochu konsternován průběhem tohoto vyjednávání. Opravdu jsem nepochopil, proč tolik útoků na Ministerstvo financí, na pana ministra Babiše (nesouhlasné hlasy zprava), když se jednalo v podstatě (potlesk zprava) o vrácený zákon ze Senátu. A dneska stojíme před volbou - buď podpoříme pozměňovací návrh, který připravili a podali senátoři, anebo zůstaneme u varianty, kterou jsme schválili my jako Poslanecká sněmovna. Nic víc, nic míň. Proto jsem to nepochopil.

  Nicméně jako správný aňák jsem holt asi -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já prosím o zpravodajskou zprávu, nikoliv o vaše osobní vystoupení. O totéž budu žádat paní kolegyni Kovářovou. Pokračujte.

 • Poslanec Jan Volný: Dobře. Z celé diskuse mi vychází, že v čistém dostanou obce o miliardu více, byť to nebude úplně tak vyrovnané. Proto já doporučuji tento pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Další s přednostním právem je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Byla jsem vyzvána k malému shrnutí této diskuse. Krátké shrnutí. Podařilo se nám po dvou hodinách obdržet zápis z pracovní skupiny k tématu rozpočtového určení daní. (V sále je hluk.) Po dalších asi čtyřech nebo šesti hodinách, nevím přesně, máme k dispozici analýzu. To považuji poměrně za velký úspěch, když jsme doteď toto k dispozici neměli.

  Ráda bych také připomenula, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj hlasoval pro sněmovní verzi ve znění pozměňovacího návrhu, který navyšoval též podíl na DPH obcím na 21,4 %. Bohužel z diskuse vyplynulo, a musím říci, že toho lituji, že pan ministr se místo v otevřené diskusi uchyluje k útokům a vystoupením až v rámci závěrečného slova. Příkladem byly Černošice. Není možné, aby pan ministr uváděl příklady, volal panu starostovi, díval se na jeho účty a volal mu, že má na účtu 117 mil. a co by ještě chtěl. Jenom pro pana ministra musím uvést, že -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně. Má to být zpravodajská zpráva.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ano, dořeknu. Osmdesát milionů je dluh, 80 milionů bude investovat. A zkrátka a dobře obce mají své úspory, aby mohly investovat. Musela jsem to jako zpravodajka říci, protože pan ministr této problematice zkrátka a dobře nerozumí! A více už neřeknu, protože bych opravdu musela zneužít své zpravodajské role. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil s něčím jiným, nicméně předtím, než vyslovím to, s čím jsem se hlásil, chci protestovat proti vystoupení pana poslance Volného jako zpravodaje rozpočtového výboru. Výslovně byl upozorněn on i paní poslankyně Kovářová, že jsou tady proto, aby tlumočili usnesení svého výboru. Paní poslankyně Kovářová tak učinila. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ANO.) Učinila.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o klid v jednacím sále.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru nemá a neměl jiný mandát než říct, že rozpočtový výbor podpořil a podporuje sněmovní verzi. Žádný jiný mandát zpravodaj rozpočtového výboru nemá. Pan poslanec Volný jako správný aňák opět zneužil svého postavení. Protože prostě neměl od rozpočtového výboru - odvolám se na všechny členy rozpočtového výboru a ptám se, kde sebral mandát rozpočtového výboru, aby jako zpravodaj rozpočtového výboru podpořil senátní verzi. Žádný takový mandát neměl, byť na to byl předsedajícím výslovně upozorněn. To je ta reakce. Jinými slovy bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct za zpravodaje, který se zpronevěřil svému údělu, že rozpočtový výbor nemá jiné usnesení než podporu sněmovní verze. Žádné jiné usnesení rozpočtový výbor nepřijal. Pan předseda rozpočtového výboru kývá, děkuji mu za to, že mi to potvrdil.

  A teď to, s čím jsem se přihlásil. Opravdu si myslím, že to není legrace. Pan poslanec Martínek řekl, že neexistuje žádný ministr financí, který by si nechal zasáhnout v miliardách do rozpočtu ze dne na den. Já si vzpomínám, že se mi občas něco takového stalo, ale nebudu to rozvádět. Vůlí Poslanecké sněmovny se mi to stalo. Ale bezpečně vím, že neexistuje žádný ministr financí, který by někdy souhlasil se změnou systému RUD, aniž by to prošlo řádným připomínkovým řízením, aniž by tam byla učiněna RIA a aniž by to prošlo legislativním procesem prvním, druhým a třetím čtením Poslanecké sněmovny. Tady si troufnu říct, že vím, o čem mluvím. Jsem autorem dvou návrhů, které přinesly systémovou změnu do RUD. První návrh odstranil významnou diskriminaci malých obcí, protože rozdíl mezi největší a nejmenší byl sedminásobek. Tento návrh byl projednán se Svazem měst a obcí, se Svazem místních samospráv, v pracovních skupinách, rozeslán do připomínkového řízení, byla na něj zpracována RIA, musel jsem se... (Řečník se odmlčel. Poslanec Faltýnek hovoří s jiným poslancem.) Počkám, až se pan Faltýnek vypovídá.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím pány kolegy, aby nerušili pana předsedu v jeho projevu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Musel jsem se vypořádat s rozpory z tohoto připomínkového řízení, musel jsem zákon obhájit v prvním čtení, vypořádat se s pozměňovacími návrhy ve druhém čtení a ve třetím čtení byl schválen. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem, už posledním, je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo - zatím posledním, ano.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych chtěl poděkovat panu senátorovi, my se známe roky, za upřímné vystoupení. A možná řekl více, než chtěl, a já to zkusím interpretovat, případně mě opraví.

  Když jsem se ho ptal, proč tam nenechali pouhé navýšení peněz pro obce, ale ruší parametr, tak se přiznal z obavy z ministra financí. Já se ministra financí nebojím. Ani trochu. Vy už takticky přemýšlíte, co by ten Babiš řekl a jak by to bylo v té koalici a to by asi neprošlo. Já tomu rozumím, je to docela upřímné, ale je to naprosto chybné.

  Není pravda, že by to bylo 11 miliard ve dvou letech, ale ve třech letech, pane senátore. Ve třech letech. Teprve jsme 2015 - 2016, 2017, 2018. Jestli mi s vážnou tváří chcete tvrdit, že tato vláda, která údajně spoří a nakupuje nejlevnější papír na celé zeměkouli, není schopna za dva roky najít úspory ve výši 10 až 11 miliard, které by skončily v městských a obecních rozpočtech, tak potvrzujete to, co říkáme my. Tato vláda nespoří. Rozhazuje. I těch 11 miliard, což je velmi málo z daní, není schopna za ty takřka tři roky ušetřit, že by musela šetřit až v roce 2018. Takže senátoři sociální demokracie se báli ministra financí, proto takhle nesmyslně navrhli změnu systému. A ještě si ani nespočítali roky, po které by to Ministerstvo financí muselo plnit.

  Za druhé, pan senátor mi neodpověděl na otázku, proč berou některým obcím. Když říká zpravodaj rozpočtového výboru, že to v čistém je plus jedna miliarda, současně říká senátor, že obce dostanou v DPH dvě miliardy, tak logicky se někde miliarda ztratí. Na tom bychom se snad mohli shodnout i s poslanci ANO, že dva minus jedna je jeden. I když nevím. Takže tu jednu miliardu minus neberete státu a stát má 1 250 miliard výdajů. To je problém, co, najít jednu miliardu? No tak to vezmu stovkám obcí! Tak to klidně vezmu stovkám obcí. A proč? Protože se bojím ministra financí. Takže opravdu velmi jednoduché.

  Já bych mohl také krčit rameny nad tím, co dělá horní komora. Dělat to nebudu. Už to, a to pan senátor tak jako prošel tím mlčky, v Senátu mnohem víc než v Poslanecké sněmovně platí, že ve velké vážnosti je usnesení některého výboru doporučujícího pozměňující návrh. U nás to tak není, nikdy to tak nebylo. Já to jenom konstatuji, nehodnotím, jestli je to lépe, nebo hůře. Proč pan senátor nehovořil o tom, co odborný garanční výbor Senátu doporučoval Senátu jako plénu? Tam se totiž ještě senátoři nebáli ministra financí. To až bylo na tom plénu. Proto. A na druhé straně chci ocenit upřímnost pana senátora. Já jsem neříkal, že to bude změna parametrického (nesrozumitelné), že by platila k 1. lednu 2017. Máme podobnou zkušenost a myslím, že kdyby to někdo takhle tvrdil, tak nemluví pravdu. Změna systému. Změna parametru DPH ano, to je politické rozhodnutí, jestli 21,89 - a teď si vymyslím - nebo 22,2, nebo 22,4, je to jednoduché. V okamžiku, kdy spustíme proces změny systému, jiné koeficienty, jiné parametry, jestli školství sedm nebo devět procent, tak je to práce na dva roky.

  Nicméně pan... (Neklid a šum v jednací síni, poznámky z pléna.) No, tak ti, co tomu nerozumějí, se tomu smějí. Já musím konstatovat, že nejvíc rozčiluje poslance z hnutí ANO, když je věcná debata. Fakt je to rozčiluje, nevím proč. Možná by se tomu mohli věnovat. Tak ta slavná komise, pracovní skupina k RUD, jak pan ministr tady několikrát sliboval, jak na tom bude pracovat, tak naposled se sešla 23. listopadu. A jestlipak víte, na kdy je svolaná příště? Termín dalšího jednání: druhý nebo třetí kvartál roku 2016. To je intenzita, co? To je tedy práce! Druhý nebo třetí kvartál. To znamená, i když to bude 30. září 2016, tak se vlastně pracuje podle plánu, podle toho, jak si to zapsali na Ministerstvu financí 23. listopadu.

  Musím potvrdit slova pana senátora, i když mi to přijde jako legrační, když on nám tak úplně vážně říká: a teď se to rozhodne hlasováním. Ano, pane senátore, máte pravdu, teď se to rozhodne hlasováním. Jsem rád, že nám to člen horní komory připomněl, my bychom na to sami nepřišli.

  Na rozdíl od něj doporučuji nehlasovat pro senátní verzi. Netvrdit, že pomáhám obcím, možná některým. Je třeba říct, že senátoři, kteří pro to hlasovali, odmítli pomoc všem obcím. A to jejich garanční výbor doporučoval. Přesto na plénu si řekli, že pomohou jenom některým obcím. S tím já souhlasím, o tom není žádný spor. Spor je o to, že je to málo, jedna miliarda. Kolik přidáváme krajům? Není to náhodou 3,5 miliardy? Není to tím, že oranžoví hejtmani se chystají do voleb? A 3,5 miliardy se hodí, ne? A pak dáme 6 245 pěti obcím ne 3,5 miliardy, ale jednu miliardu, a ne příští rok, ale až za dva roky. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi, a pokud se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, protože byla ukončena rozprava, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já vás nejprve všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 416/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 416/6."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 314, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 30, návrh byl přijat. (Ojedinělé zatleskání z levé části jednací síně.)***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já samozřejmě respektuji usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že podpořila senátní návrh, byť si dovolím poznamenat, že ten, kdo pro to hlasoval, opravdu rezignoval na svoji práci, protože odmítl dělat to, co projednávání zákona od poslance požaduje.

  Chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že podpořila návrh pana poslance Bendla. Jen bych rád poznamenal k těm našim pracovním povinnostem, že to, s čím se budeme seznamovat na základě tohoto doprovodného usnesení, s tím jsme se měli seznámit dřív, než jsme pro cokoli zvedali ruku, protože jinak jsme jenom parta šašků a nikoli Poslanecká sněmovna. (Slabý potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem se původně přihlásil ke slovu s přednostním právem již v průběhu projednávání toho právě schváleného bodu. Pak jsem svoji přihlášku stáhl při vědomí toho, že každé vystoupení by mohlo vyvolat reakce dalších. Protože mi velmi záleželo na tom, aby ten zákon byl schválen, tak jsem takto postupoval. Přihlásil jsem se nyní a mám velkou prosbu na všechny, kteří mají přednostní právo.

  Já už jsem si zvykl za poslední měsíce při třetím čtení, že je závěrečné slovo navrhovatele, pak je závěrečné slovo zpravodaje a pak je závěrečné slovo kolegy poslance Stanjury. Dneska bylo závěrečné slovo pana ministra, potom závěrečné slovo pana Stanjury, potom závěrečné slovo pana senátora, potom znovu závěrečné slovo pana Stanjury a potom ještě několikrát. Já si myslím, že byť respektujeme všichni, že poslanci s přednostním právem musí dostat slovo vždy, kdy se o ně přihlásí, tak že zákonodárce, který tvořil jednací řád, asi neměl na mysli to, abychom vedli diskusi v těchto fázích projednávání zákona. Už se tady stalo i to, že během hlasování se hlásili lidé s přednostním právem. Já mám pocit, že to přednostní právo má sloužit k jiným připomínkám v jiných okamžicích. Tak jak to v posledních týdnech zde vidíme, já si myslím, že to není využívání přednostního práva, ale zneužívání. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. (Stále trvající potlesk.) Přestože ovací není nikdy dost, tak prosím pana předsedu Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nechceš ještě na děkovačku jednou?

  Já rozumím panu kolegovi Sklenákovi, a dokonce bych jeho připomínku z určitého pohledu akceptoval, ale ona je to také otázka férovosti přístupu příslušného ministra. Možná si pan poslanec Sklenák i někteří jiní vzpomenou na ministry financí, kteří nikdy nezneužili toho, že mají závěrečné slovo, po kterém už se nepředpokládá, že se bude vystupovat, a vystoupili na závěr diskuse, dřív než ta diskuse byla uzavřena, aby řekli své reakce na argumenty, které padly, a tím také umožnili na to, co řekli, ještě Sněmovně reagovat. To je totiž férový přístup. Pokud někdo mlčí celou diskusi, esemeskuje si, popř. kouká do stropu, a teprve vstane a v závěrečném slově po uzavření diskuse vychrlí ty své nehoráznosti, tak prostě nelze nereagovat. Takže to není jednostranný proces, to je dvoustranný proces. Pokud se předkladatel, a takoví tady jsou, v rámci diskuse chová férově, není potřeba reagovat na závěrečné slovo. To však není příklad současného předkladatele. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším bodem našeho jednání... Pan předseda Fiala, omlouvám se, pane předsedo, přehlédl jsem vás. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Já patřím k těm, kteří přednostní právo využívají velmi zřídka. Nicméně - to je pravda, podívejte se do záznamů vy, co se smějete. Nicméně aby tady pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, kterého oslovuji prostřednictvím pana předsedajícího, nám kázal o tom, kdy můžeme a nemůžeme používat (hluk v sále) naše přednostní právo, to já považuji za naprosto nepřijatelné. Škoda, že ti poslanci, kteří teď tak křičí a volají na mě, tak to nekřičeli a nevolali na předsedající, která řídila schůzi minulý pátek, když mi bylo odebráno v rozporu s jednacím řádem moje přednostní právo a nemohl jsem dokončit své vystoupení.

  Já vám chci říci něco jiného. Už to tady do jisté míry řekl pan předseda Kalousek. My tady často neslyšíme žádné odpovědi na naše věcné otázky, my se tady nedozvíme od ministrů, na co se jich ptáme. My se až v závěrečném slově dozvíme pár nějakých poznámek nebo politických sdělení, ale abychom slyšeli odpovědi na to, co se tu projednává, toho se dočkáme zřídkakdy.

  Podívejte se na dnešní průběh této debaty. My jsme chtěli analýzu, ptali jsme se na ni, bavili jsme se o tom - kdy s ní vystoupil pan ministr financí? No v závěrečném slově. Analýzu, kterou ostatní neměli k dispozici. Tak není to důvod, aby se jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany ten, kdo může mluvit, tedy pan předseda Stanjura, ještě k tomu vyjádřil? To důvod přece je.

  A já vám řeknu, co vás tak rozčiluje na vystoupení pana předsedy Stanjury, který tady byl několikrát panem předsedou Sklenákem zmíněn. Vás rozčiluje to, že on argumentuje věcně, má přečtené ty materiály, rozumí tomu a klade vám otázky, na které vy nedokážete odpovědět. Proto ten frenetický potlesk a proto ta hysterie. (Potlesk v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, hezké dobré odpoledne přeji všem v tomto předvánočním čase. Je vidět, že už ty svátky doopravdy mnozí potřebujeme.

  Víte, vy si nemáte vzájemně co vyčítat. Pan předseda Fiala tady nebyl, tak nemůže pamatovat, že obdobné situace se tady odehrávaly v době, kdy tady byla vláda pravicová, pod vedením ODS zpravidla, a kdy také ministři nechodili na interpelace a kdy jsme tady také bouřili, že by ministři na ty interpelace měli přijít, že by měli mít tolik slušnosti, aby se alespoň občas ukázali, když se jich poslanec nebo poslankyně chce na něco zeptat. A že to pohrdání Sněmovnou, o kterém občas tady slyšíme ze strany pravicové opozice, že tady bylo za její vlády podobné, přiznejte si to, že to prostě tak je.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jako předsedající mohu dodat jedině amen. Další s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Těžko amen, když se hlásím. Ale myslím si, že bychom mohli dospět k dohodě s panem předsedou Sklenákem. My tu prosbu budeme brát velmi vážně. A vy prosím berte velmi vážně naši prosbu, ať vaši ministři chodí do Poslanecké sněmovny se svými návrhy mnohem více připraveni.

  Já už jsem také docela pamětník. Nepamatuji si vládu, jejíž ministři by přišli tak ostudně nepřipraveni na obhajobu svých vlastních zákonů, na prvním místě z nich pan ministr Babiš, kdy je naprosto zřejmé, že to nečetli, netuší, co je věcným obsahem, a to jediné, čeho jsou schopni, je klopýtavě přečíst předkládací zprávu, kterou jim napsal jejich úředník. To je vše, čeho jsou mocni, protože netuší, co je v té věcné materii, a nejsou schopni odpovědět na jakýkoliv věcný dotaz a nejsou schopni věcně argumentovat. Proto se v podstatě neúčastní diskuse a pouze zneužijí závěrečného slova k několika plytkým kydům.

  Na prvním místě pan ministr Babiš. Já myslím, že to musí vidět i poslanci ANO, jak chodí totálně nepřipraven! Budou-li chodit připraveni, budou-li se účastnit diskuse, budou-li schopni na věcný dotaz věcně odpovědět, tak nepotřebujeme potom využívat přednostního práva po závěrečném slově. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pokud se další s přednostním právem nehlásí, tak bychom pokračovali v našem jednání bodem číslo 50, přerušeným bodem, jímž je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Pan ministr už uvedl. Prosím také, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Věra Kovářová, která už také měla své úvodní slovo. Je to tak.

  Otvírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme nyní tedy u prvního čtení novely zákona o základních registrech. Těšila jsem se - ne že bych nemohla vidět pana ministra Hermana, tak tomu není -, ale těšila jsem se, že tu bude pan ministr, jak už teď o tom bylo řečeno, pan ministr vnitra Chovanec. I když bylo vysvětleno, kde nyní pobývá. Ale já mám odborné věci, které vím, že byly v rámci vnějšího připomínkového řízení, a budu si to muset nechat. Věřím, že přijde na výbor, až bude garanční, kde k tomuto zákonu, k této novele se budeme vyjadřovat.

  Tak jak byla, pane ministře, vaše úvodní slova, tak jsem si z toho vyposlechla, že se vychází v rámci této novely z takových praktických zkušeností, a proto v této novele se to odráží. A já mám právě také jednu praktickou zkušenost. Konkrétně nejsem tu sama z kraje Vysočina, ale je to připomínka, která byla v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatněna, ale nebyla vůbec vyslyšena. Nebyla přijata. Zmíním se k tomu krátce, protože věřím, že mě doplní ještě pan kolega, hejtman, poslanec Jiří Běhounek za ČSSD, protože ten názor sdílí stejný jako já. Určitě podáme pozměňovací návrh. On řekne detaily k tomu z pohledu zdravotnického. Já zde zmíním, že moje připomínka a pozměňovací návrh, kterého se bude týkat, se týká zejména ochrany zdraví občanů. Protože to souvisí se záchrannou zdravotnickou službou. Aby došlo opravdu k účinné ochraně lidského života, tak chci jenom zde říci, zatím před tímto poloprázdným plénem, že tato připomínka byla opravdu uplatněna. Jenom krátce řeknu, v jakém slova smyslu.

  To, co se nyní zavádí v této novele zákona o základních registrech, většinou dopadá do veřejných registrů, do orgánů veřejné moci, a ty si mohou vždy v rámci příslušné agendy zjistit v registru obyvatel identitu člověka, o kterém potřebují znát základní údaje. Typicky toto je potřeba i v rámci záchrany lidského života, kdy ovšem je to mnohdy to složité, kdy se zná příjmení, obec, ale není u toho rodné číslo. Vzpomínám si, v rámci zákona o občanských průkazech zde také jeden kolega, lékař, vystupoval o tom, jak je důležité znát rodné číslo občana. A právě tady by byla cesta, kde by se to mohlo promítnout do tohoto zákona o základních registrech.

  Řeknu vám, v rámci připomínkového řízení bylo celkem 106 zásadních připomínek. Bylo 26 připomínkových míst a právě připomínky z kraje Vysočina nebyly vyslyšeny a já je beru jako zásadní. Děkuji za to, že to vlastně připravili, protože sama z kraje Vysočina také jsem, a budu určitě v rámci pozměňovacího návrhu bojovat za to, aby toto tam bylo akceptováno a sděleno a opravdu přijato, odhlasováno. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její vystoupení. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, hezký večer. Kolegyně Fischerová řekla už hodně, to znamená, že já v podstatě jenom upřesním, o co se jedná.

  V současné době se velmi intenzivně pracuje na elektronizaci zdravotnictví. Víte dobře, že máme i záležitosti eHealth v našich zájmech, a v podstatě při výjezdech zdravotnické záchranné služby jsou aktivně využívány již dneska v celé republice výměny informací přes takzvanou Emergency Card, v níž mohou jednotliví členové týmu, který vyjíždějí, čerpat kritické zdravotní informace o ošetřované osobě. Pokud však není možnost zjistit ony údaje, které tady byly řečeny paní kolegyní Fischerovou, posádka se k Emergency Card nedostane, a přestože jsou členové zdravotnických záchranných služeb výjezdových skupin ze zákona oprávněni vstupovat do... a vyžadovat data od těchto lidí, tak samozřejmě v případě nehod nebo bezvědomí tak učinit nemohou. Pokud by bylo možno propojit tyto registry, určitě by se ta záležitost usnadnila. V podstatě by se jednalo o dvě drobné úpravy.

  Věřím, že na výboru bude tato záležitost projednána, protože odvolávka na závěry Evropské komise, které jsme dostali, nehovoří úplně přesně o tom, že by zdravotnická záchranná služba, zvlášť když bylo zde již řečeno, že mohou vstupovat do registru soukromé subjekty, tam vstupovat nemohla. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy neboť pan poslanec Bendl svoji přihlášku stáhl. S faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Pardon. (Hovor mimo mikrofon.) Ano, určitě. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo, budu velmi stručný. Jsem rád, že tady ta slova zazněla jak z pravé strany, tak z levé strany, protože to je věc naprosto potřebná. Zdravotnickou záchrannou službu jsem provozoval od roku 1980 a vím moc dobře, o čem oba dva kolegové hovořili. Takže bych se moc přimlouval, kdyby všechny záchranné složky měly přístup do registru. To je naprosto logické a myslím, že se nemusíme odkazovat na EU nebo na nějakou rozsáhlou legislativu, ale prostě to dá rozum. Takže oba dva návrhy samozřejmě podporuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho faktickou poznámku. To byl poslední řádně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si samozřejmě nechci hrát na něco, co nejsem. Byl jsem pověřen zde přečíst tento návrh, zastoupit pana ministra, který se z vážných důvodů nemůže zúčastnit. A samozřejmě že se necítím povolán se vyjadřovat k jednotlivým poznámkám, které zde zazněly, ale mohu vás ujistit, že je budu panu ministrovi tlumočit, a celý tým Ministerstva vnitra, který je zde přítomen, toto sleduje a na výborech, případně i písemnou formou, kdyby bylo třeba, budou tyto podněty zodpovězeny. Děkuji vám za pochopení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vystoupilo v rozpravě pět poslanců a poslankyň, nastínili problematiku, kterou by rádi projednali ve výborech, a upozornili na to, že podají někteří z nich pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že zde pan ministr nebyl, tak ta hlavní debata by se měla odehrávat ve výborech, a proto vás kolegyně a kolegové prosím, abyste návrh novely propustili do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Nejprve vás ale všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 316, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, 104, pardon. Pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval ve svém vystoupení, navrhuji hospodářský výbor a mohl by to být i bezpečností výbor z důvodu kybernetické bezpečnosti.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mohl by to být, nebo jej navrhujete?

 • Poslanec Jan Klán: Navrhuji. Navrhuji i bezpečnostní výbor.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Tak, máme tu návrh na hospodářský a bezpečnostní výbor. Pokud nemá nikdo jiný návrh, budeme hlasovat nejprve o hospodářském výboru.

  Zahájil jsem hlasování o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 317, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 42. Návrh nebyl přijat.

  Dále budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru.

  Zahájil jsem hlasování o přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 318, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 35. Návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále jsme tento návrh přikázali výboru pro bezpečnost. Děkuji panu ministrovi, že se výborně zhostil zastoupení, i paní zpravodajce.

  Dalším bodem našeho jednání je

  I tady zastoupí nepřítomného pana ministra vnitra z pověření pana premiéra pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně uvést vládní návrh zákona o některých přestupcích, který je předkládán spolu s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Důvodem pro předložení vládního návrhu zákona o některých přestupcích je skutečnost, že nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebude na rozdíl od stávajícího zákona o přestupcích upravovat jednotlivé přestupky. Přestupky upravené dnes ve zvláštní části zákona o přestupcích budou přesunuty do jednotlivých zákonů upravujících výkon veřejné správy, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení se trestá. Ty přestupky, u nichž tento postup není možný, jsou předmětem nyní projednávaného vládního návrhu zákona o některých přestupcích. Tyto přestupky zpravidla postihují porušení obecných pravidel, nikoli povinností obsažených ve zvláštních zákonech. Jedná se např. o přestupky proti veřejnému pořádku, majetku nebo občanskému soužití.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Lukáše Pletichu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové, kolegyně, my teď máme projednávat tisk 554 a vzápětí ze stejné sféry, podobný, 555. A protože oba dva tisky spolu velice úzce souvisí, tak pokud nebude mít námitek, pokud s tím budete souhlasit, dovolil bych si navrhnout sloučenou rozpravu. Protože v podstatě se budeme bavit o jedné problematice velice podobné.

  Ten tisk 554, jak již přednesl pan ministr, upravuje -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, budeme tedy hlasovat o sloučené rozpravě... (Zpravodaj reaguje mimo mikrofon.) Ano, prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Takže ten zákon, tisk, který teď projednáváme, upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhů a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit, zatímco následující tisk je ze stejné kategorie, ale upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání. Dále postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Čili je to víceméně procesní předpis k tomu prvnímu plus k dalším částem správního trestání. Proto si myslím, že bude rozumné oboje dvoje spojit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady procedurální návrh na sloučení rozpravy k bodům 45 a 46, neb tyto body spolu úzce souvisí, tak jak to navrhl pan zpravodaj. Já přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy k bodům 45 a 46. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 319, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Přeruším tedy bod č. 45. Zahajuji rozpravu k bodu 45. Zároveň začnu bod č. 46, jímž je

  I tento bod uvede pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich představuje obecnou úpravu podmínek odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. V návrhu zákona je rovněž upraveno řízení před správními orgány, v němž budou přestupky projednávány.

  Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt. V souladu se stávajícím stavem bude fyzická osoba odpovídat za přestupek na základě zavinění, právnická a podnikající fyzická osoba pak bez ohledu na zavinění s možností se odpovědnosti zprostit.

  Cílem návrhu zákona je odstranit nedostatky současné úpravy a zajistit jasné a předvídatelné uplatňování odpovědnosti za přestupek ze strany správních orgánů. Toho má být dosaženo především tím, že podmínky odpovědnosti za přestupky a dosavadní jiné správní delikty budou sjednoceny do jednoho zákona. V současnosti totiž chybí obecná úprava podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Ty jsou dnes rozptýlené asi ve 200 různých zákonů, kde jsou navíc řešeny nedostatečně, přičemž mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů. Tento stav je dlouhodobě kritizován.

  Návrh zákona dále upravuje zvláštní sankční řízení před správním orgánem založené na podpůrném použití správního řádu, který je moderním profesním předpisem. Nová úprava povede k zefektivnění řízení o přestupku a zároveň zakotví procesní záruky pro obviněného z přestupku odpovídající závazkům plynoucím z Úmluvy o ochraně dětských práv a základních svobod, jak to požaduje rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva.

  Ke zvýšení kvality vedení řízení o přestupku přispěje též zavedení zvýšení kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích. Oprávněná úřední osoba bude muset mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nebude-li mít takové vzdělání, bude muset mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a navíc prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra.

  Za účelem vytvoření dostatečného prostoru pro správní orgány, aby mohly výkon přestupkové agendy dostatečně personálně zajistit, je v návrhu zákona stanoveno přechodné období do roku 2022. Dále je vymezená skupina úředních osob, u kterých se pro jejich věk a zkušenosti s projednáváním přestupků nebude vyžadovat splnění zmíněných kvalifikačních požadavků.

  Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká. Podle návrhu bude délka promlčecí doby 1 nebo 3 roky, podle závažnosti přestupku. Je upravena možnost přerušení promlčecí doby. V takovém případě je pak stanovena maximální délka promlčecí doby na 3 roky, u závažnějších přestupků na 5 let. Zavedení institutu přerušení promlčecí doby reaguje na problémy současné úpravy, kdy po uplynutí jednoroční doby od spáchání přestupku již nelze přestupek projednat, přičemž v řadě případů je tato doba nedostatečná pro potrestání pachatele.

  Návrh zákona počítá s vytvářením pravidelného přehledu přestupků, který pomůže vytvořit obraz o správním trestání na jednotlivých úsecích veřejné správy. Přehled přestupků bude obsahovat údaje vztahující se vždy k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků, které byly spáchány v daném kalendářním roce. Tyto údaje budou moci posloužit nejen při kontrole kvality výkonu přestupkové agendy, ale budou i podkladem pro změny právní úpravy. Přehled přestupků bude v rámci své působnosti zpracovávat vždy příslušný ústřední správní úřad. Za tím účelem mu budou příslušné správní orgány včetně obecních a krajských úřadů povinny zasílat potřebné údaje. Ústřední správní úřad bude muset vyhotovit přehled přestupků do konce dubna následujícího po roce, za který je přehled přestupků zpracováván, a vyhotovený přehled zveřejnit na internetu. Přehled přestupků by tak na daném úseku veřejné správy mohl vést k vytvoření koncepce trestní politiky v oblasti správního trestání.

  Návrh zákona obsahuje i řadu dalších dílčích novinek, které zohledňují moderní trendy v oblasti správního trestání. Po vzoru trestního zákoníku se např. upravuje narovnání jako forma odklonu spočívající v dohodě mezi obviněným a poškozeným, kterou bude schvalovat správní orgán. Obviněný v takovém případě prohlásí, že přestupek spáchal, nahradí poškozenému škodu spáchanou přestupkem a složí na účet správního orgánu částku určenou na veřejně prospěšné účely.

  Nově se dále zavádí správní trest zveřejnění rozhodnutí. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro tyto osoby značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto trestem na ně bude mít odstrašující účinek.

  Děkuji vám za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. A i tady prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi, jak to téměř vyčerpávajícím způsobem vše přednesl. Takže už se nebudu vracet k těm právnickým záležitostem, ale poukážu na jinou věc.

  Vážené kolegyně, kolegové, byť to tak nevypadá, tak teď stojíme na počátku vlastně největší rekodifikace přestupkového práva a správního trestání. Stávající úprava, systém a logika této úpravy platila více jak čtvrt století. Vznikla, byla přijata našimi předchůdci v roce 1990. Byl to jeden z takových prvních a důležitých zákonů, který nastavoval nové principy v občanské společnosti. Samozřejmě od té doby se mnoho věcí vyvinulo jak na poli veřejné správy, samosprávy. Samosprávy dostaly nové kompetence. S tím se nějakým způsobem rozvinulo i správní trestání. V jednotlivých oblastech byly různé skutkové podstaty přestupků, následně s další úpravou zanikly. Dneska skutečně, když se podíváte třeba na úvodní ustanovení současného přestupkového zákona, tak vidíte, že těch novelizací je tam hodně.

  Ruku v ruce s tím se také nějakým způsobem zejména v minulé dekádě ubírala i judikatura. Museli jsme přijmout i evropské principy. A takovou tou hlavní tezí je, že také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy. V tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu. Čili v podstatě jedná se o jakési malé trestní řízení. A tím, jak vlastně stávající právní úprava je z jiné doby, kdy byly jiné priority, se stala překonanou, a jak se různě doplňovala, se stala nepřehlednou. I to je tím důvodem, proč nastává tento historický okamžik a my po čtvrt století přistupujeme vlastně k nejvýznamnější rekodifikaci této oblasti správního práva.

  Doufám, že zákony budou propuštěny do prvního čtení. Potom očekávám hlavní odbornou debatu na výborech, které to dostanou přikázáno k projednání. Tam myslím bude i ten správný čas pobavit se o jednotlivých institutech, co nechat, kterou variantu zvolit, protože jak i z důvodové zprávy víte, těch variant tam v některých věcech přichází v úvahu několik. To si myslím, že bude ta správná půda pro ty podrobné věci.

  V tuto chvíli děkuji za pozornost a tímto končím své slovo zpravodaje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a zahajuji a otevírám sloučenou obecnou rozpravu k bodům 45 a 46.

  Jako první se hlásí paní poslankyně Hana Jírovcová Aulická. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Zase jste to otočil. (Se smíchem.)

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych taky přispěla pár poznámkami k těmto návrhům této novely. Zákon jako takový je potřeba a byl by to posun vpřed, ale bez realizace zajištění větších pravomocí pro správní orgány v rámci získávání důkazů jsou některá ustanovení zákona nadbytečná, nebo dokonce nepoužitelná. Pořád je totiž v rovině, že přestupek má malou společenskou škodlivost a celé řízení o přestupcích je bagatelizováno. Použití ustanovení převzatých z trestního práva je tedy problematické a leckdy i mimo možnosti správních orgánů vzhledem k postavení správního řízení a správních orgánů oproti řízení trestnímu a soudům.

  Nyní mi dovolte k jednotlivým nedostatkům a v konkrétních částech předloženého zákona.

  Hlava VII. Správní tresty a jejich ukládání. U druhů správních trestů u propadnutí věci chybí dovětek nebo náhradní hodnoty, tak jak je to dále rozepsáno v § 49. Předkladatel předkládá pět druhů trestů, ale je to vzhledem k letité praxi a schopnosti správních orgánů ukládat tresty, které mohou být vykonatelné, dostatečné? Jak budou trestány osoby, které jsou nemajetné a přestupkových jednání se dopouštějí celkem pravidelně? Co u takových osob uložit trest obecně prospěšných prací, kde by si uloženou pokutu v podstatě odpracovaly? Nestojí toto alespoň za zamyšlení a hledání řešení? Takto budou trestáni jen slušní lidé, kteří vybočili.

  Hlava VIII. Ochranná opatření. U druhů ochranných opatření a zabrání věcí chybí dovětek nebo náhradní hodnoty, tak jak je to dále rozepsáno v § 54.

  Hlava IX. Zvláštní ustanovení o mladistvých. Z textu není zřejmé, zda lze mladistvému uložit všech pět druhů správních trestů, nebo jen ty dva uvedené a logicky ponížené oproti trestání plnoletých. Zcela chybí možnost ukládat mladistvým ochranné opatření omezující například zákazem navštěvovat určená veřejná míst. Proč?

  Část třetí. Řízení o přestupcích. Hlava II. Právní styk s cizinou. Nejsem znalkyně správního řízení, ale buď se jedná o velice ambiciózní, nebo zhola nesmyslná ustanovení. Pokud je mi známo, nic takového není s jistými státy o přestupkovém řízení smluvně ujednáno. Mezinárodní smlouvy se týkají jen řízení trestního. A bez mezinárodní smlouvy nám nikdo nic nedá ani neřekne.

  Hlava IV. Účastníci řízení. Nevím, proč mezi účastníky řízení není navrhovatel. V současném přestupkovém zákoně v § 68 účastníkem řízení je. My o něm v podstatě v tomto zákoně hovoříme v § 71 jako o osobě přímo postižené spácháním přestupku. (V sále je velký hluk.)

  Hlava VI. Postup v řízení. V § 83 - záruka za splnění povinnosti. Toto ustanovení mi přijde jako nadbytečné, protože pro nepřizpůsobivé je to nepoužitelné a slušný v drtivé většině případů normálně přijde, protože to chce mít za sebou. V § 87 narovnání je jasným příkladem toho, že u nás již existují nejméně dvě kategorie osob, a to majetné a nemajetné. Ty majetné dostanou možnost se z přestupkového jednání vykoupit, a dokonce budou beztrestné a to mi nepřijde správné.

  Hlava IX. Osoby oprávněné podávat odvolání. Proč mezi těmito osobami není navrhovatel, který tím ztrácí možnost odvolat se do viny?

  To jsou jen některé z nedostatků, které v předloženém materiálu vidím a které by bylo potřeba nějak řešit. A jak jsem v úvodu zmínila, zákon má nedostatků tolik, že jejich řešení pouze na výboru nebo výborech je velice obtížné, a proto navrhuji vrátit zákon předkladateli k přepracování. Navrhovala bych také, aby předkladatel zvážil zřízení nějaké pracovní skupiny, která by se materiálem odborně zabývala a předložila lepší materiál, než je tento.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já ještě neděkuji paní poslankyni. Paní poslankyně navrhuje vrácení zákona, jenomže my máme sloučenou rozpravu. Kterého myslíte? Obou dvou, nebo jenom 45? Nebo jenom 46?

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Omlouvám se. Týká se to bodu nebo sněmovního tisku 555. (Výkřiky ze sálu, že nejlepší je říct obou.) Nebo obou. Obou. Takhle. Omlouvám se.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Takže obou návrhů zákona. Děkuji. Eviduji tento návrh. Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Štětina se omlouvá od 18 hodin z osobních důvodů. Pan předseda Marek Černoch se omlouvá od 18.15 ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá do 19 hodin dnes. A paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů.

  Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené rozpravy. Pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebylo málo odvedeno práce nad těmito dvěma tisky, ať už je to 554, nebo 555, a skutečně tuto změnu je potřeba dotáhnout a čekáme na ni. Ovšem v tom přechodném období, při kterém se bude přicházet k tomu, jak tyto zákony budou vcházet v účinnost a budou používány, v tomto přechodné období je nezbytné, aby už platil a byl přijat změnový zákon. Ostatně tak jak důvodová zpráva v obou případech, k tisku 555 i k tisku 554, to předjímá, že nejpozději s účinností schválení těchto zákonů musí být schválen změnový zákon. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Pan ministr krčí rameny a neví, přesto nám chce odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Opět naprosto férově, nejsem schopen vám v tuto chvíli odpovědět, ale je jistě možné informaci zjistit, ale ne úplně obratem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za tuto odpověď. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Ještě se hlásí ke slovu ministr Herman.) Pokud vám dá pan poslanec přednost - a dá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji za pochopení, mám zde zprávu z Ministerstva vnitra, že změnový zákon přijde do Poslanecké sněmovny na podzim. Takže toto je odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme za rychlou reakci. Prosím, pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, je jich tady výjimečně poměrně hodně, vážené dámy, vážení pánové, to, co je nám předloženo, je fakt poměrně nejednoduchá a netriviální norma. Já nevím, kdo jste měl možnost si to alespoň trošku prostudovat, ale tady se jde fakt cestou, že přestupkové řízení se téměř do posledního momentu přibližuje trestnímu řízení. V celé řadě věcí, v institutech, členění, polehčujících okolnostech, přitěžujících okolnostech, ukládání trestů a spousty dalších věcí. Já dokonce netvrdím, že to je úplně špatně. Jenom si nejsem úplně stoprocentně jist, jestli jsme na to za prvé opravdu připraveni a jestli dává reálný smysl se pokoušet vytvářet takhle složité přestupkové řízení i pro ty ony v uvozovkách správní delikty, jak byly doteď. Pro ty velmi složité věci, značnými pokutami, týmy právníků proti sobě. A i na úplné bagatelky, které máme na obcích, typu narušování občanského soužití. Mám pocit, že tady je snaha, abychom upravili ty složité procesy, do kterých vstupuje dnes a denně správní soud a dnes a denně říká: Tady ještě musíte zajistit takovou ochranu a tady musí ten proces probíhat spravedlivě. A já rozumím tomu, že se pak vláda samozřejmě snaží nějakým způsobem zareagovat, aby ten proces vypadal v těch složitějších řízeních stejně. Ale nejsem si úplně jist, jestli je opravdu správné pod to podřadit všechna řízení.

  Nevím, kdo si pamatuje, jaký náraz byl nový správní řád na orgány státní správy. Ten byl tedy v mnoha ohledech podobnější stávajícímu, nebo tedy minulému správnímu řádu, než je toto přestupkové řízení podobné tomu stávajícímu. A vykonávaly ho téměř výlučně osoby, které k tomu měly nějakou kvalifikaci. Tady máme v řadě případů zejména na obcích osoby, které, nechci říkat, že nemají kvalifikaci, ale které mají nějakou zkušenost s tím, jak se přestupkové řízení vykonává doteď. A teď ještě zapomenu na běžné pokutující policisty, kteří mají taky zkušenost s dnešním běžným pokutováním. Ale nejsem si úplně jist, nakolik budou schopni naplnit všechny parametry tohoto zákona.

  Já se asi spíš přikloním k návrhu, který řekla paní kolegyně Jírovcová, abychom návrh zákona vrátili vládě k přepracování, protože je tam řada problémů. A já je teď nebudu detailně citovat, protože si myslím, že to nemá cenu a nemá smysl, když vládu zastupuje ministr kultury, který při vší úctě k němu sám přiznává, že o tom neví téměř vůbec nic kromě toho, že je členem vlády, která to schválila. A já tomu rozumím. Současně si ale myslím, že pokud bychom se rozhodli návrh zákona přikázat, že bychom měli výrazně prodloužit lhůtu na projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny. Já navrhuji minimálně o těch 20 dnů, ale pokud by s tím byl souhlas předkladatele, tak si myslím, že by bylo správné to prodloužit na 100 dnů, aby na ústavněprávním výboru byl čas a prostor se tím důkladně prokousat.

  Upřímně řečeno, to, co říkal pan kolega Farský, ten zákon stejně nemůže začít platit, nebo jenom velmi obtížně, dokud nebude Poslaneckou sněmovnou schválen změnový zákon. Stejně účinnost bude muset být odložena do okamžiku, kdy bude Sněmovnou projednán a schválen změnový zákon. Takže bych se velmi přimlouval, abychom zrovna v této věci, která opravdu znamená velmi výraznou rekodifikaci, která není až tak problémem věcným, že by někdo zásadně nesouhlasil s tím, že přestupkové řízení má být správně upraveno, ale spíše problémem odborným a právním, co všechno do něj máme zachovávat, kde všude máme dbát na tento složitý proces, který je v návrhu zákona, nebo obou těch zákonů, ale zejména v projednávání přestupků, který je navrhován. Jestli nepůjdeme cestou, že v některých případech dovolíme zjednodušit. Protože víte dobře, jak jsme si zformalizovali trestní řízení. Pak do něj vnášíme trestní příkazy. Tak dobře, tak tady už máme rovnou přestupkové příkazy v návrhu zákona. Ale jsem zvědav, jak to bude fungovat a jakým způsobem, jaké užitky to přinese v té praxi. Abychom se nedostali opravdu do situace, kdy zjistíme, že jsme přestupkové řízení akorát nekonečně prodloužili. A bohužel se obávám, že navrhovatelé, zejména z té právní sféry, s tím počítají, že se to řízení výrazně prodlouží.

  My jsme tady měli teď nedávno návrh zákona o registru přestupků, ve kterém jsme jako jeden ze zásahů dělali, že jsme prodlužovali lhůtu na projednání přestupku z roku na dva. Tady je promlčecí lhůta jednoho roku, u některých přestupků pěti let, projednávací lhůta jednoho roku, u některých přestupků tří let. A i ta promlčecí i projednávací lhůta je ještě nějakými dalšími opatřeními stavěna. A víme, jaký to dnes už činí problém v těch trestních řízeních, toto stavění promlčecí lhůty. Protože se dostáváme do situací, kdy jsou souzeny věci, které jsou 15, 20 let staré, už v podstatě není šance je dotáhnout do konce. Protože právě orgány činné v trestním řízení mají pocit, že mají času dost, protože dokud běží trestní stíhání, tak promlčecí lhůty neběží.

  Obávám se, že se v té přestupkové agendě dostáváme do podobného problému, nebo že nahráváme na podobný problém, kdy se nám může stát, že nám přestupková řízení, a to ne ta složitá, když budeme řešit řízení podle atomového zákona s pokutou deseti miliard korun, ale jednoduché správní řízení proti fyzické osobě na obci, že se nám může protahovat na roky. Možná i na mnoho let. Kde samozřejmě následná sankce i kdyby náhodou přišla a stala se pravomocnou, nemá vůbec žádný efekt a vůbec žádný smysl.

  Takže já bych velmi poprosil, abychom pokud ten návrh zákona přikážeme výborům, předpokládám, že se jedná o vládní návrh zákona, čili výborům přikázán bude, ale abychom prodloužili lhůtu minimálně o 20 dnů, pokud by byl souhlas předkladatele, navrhoval bych o 40 dnů, aby bylo dost času návrh zákona na ústavněprávním výboru a případně asi i na výboru pro veřejnou správu, který bych také navrhl, protože obce jsou projednavateli celé řady přestupků, abychom měli čas tam ta stanoviska nějakým způsobem sjednotit a zkoordinovat a najít nějaké řešení, které bude i do budoucna funkční. Tím nezpochybňuji to, že bychom měli zlepšit stávající stav, který opravdu v řadě případů se dneska řídí více soudní judikaturou než platným zněním zákona.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty na projednání - na sto dnů? U obou tisků? (Odpověď mimo mikrofon.) Přesně tak. Děkuji za upřesnění. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy? Pakliže se nikdo další nehlásí do sloučené obecné rozpravy, končím sloučenou obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Jménem předkladatele s prodloužením lhůty na sto dnů souhlasím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi s tímto souhlasem. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování u tisku 554, u bodu 45, tak jak to navrhla paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

  Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 320, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 68, návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Zahajuji tedy hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je, pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 321, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, mám tady návrh pana poslance Bendy na přikázání tohoto návrhu zákona k přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 322, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 117, proti 2, návrh byl přijat.

  Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, se kterým pan navrhovatel souhlasil, bylo prodloužení lhůty k projednání na sto dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Benda.

  Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 323, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1, i tento návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že jsme vládní návrh zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 554, přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na projednání ve výborech na sto dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 45.

  Zahajuji dále projednávání přerušeného bodu

  I tady budeme hlasovat nejprve o návrhu na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pakliže nemáme k tomuto bodu jiná závěrečná slova, pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Aulické Jírovcové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 324, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 66, návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl tento návrh taktéž přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému garančnímu výboru? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 325, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný, konstatuji, že návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, pan poslanec Benda navrhl i tento návrh přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

  Zahájil jsem tedy hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 326, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k projednání.

  Dále je tady návrh pana poslance Bendy na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 327, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na sto dnů. Končím projednávání bodu číslo 46. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem dnešního jednání je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona je odstranit dosavadní roztříštěnost a tím způsobenou neefektivnost právní úpravy střetu zájmů. Uvedeného cíle má být dosaženo změnami a doplněními zákonné úpravy v několika oblastech.

  Tou první je elektronizace majetkových přiznání a zavedení jednotného registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Tím by mělo dojít k odstranění nežádoucí roztříštěnosti současné právní úpravy a její neefektivity. Jedná se především o vysoký počet evidenčních orgánů, nejednotný a nedostatečný přístup k takto vedeným informacím, chybějící vstupní data při nástupu do funkce, resp. snížená možnost efektivní kontroly po nástupu do funkce, prakticky nulové metodické a dozorové činnosti, nejednotná rozhodovací praxe o přestupcích v předmětné oblasti a celkově nízká vymahatelnost povinností založených platnou právní úpravou. Zakotvení kompetence Ministerstva spravedlnosti coby ústředního správního úřadu pro oblast střetu zájmů přinese dlouho chybějící kvalitní kontrolní dohledovou a metodickou činnost. Zřízení centrálního registru za účelem odstranění nedostatků v informacích, oznámeních podávaných podle zákona a zlepšení možnosti jejich kontroly stejně jako zpřehlednění a ujednocení přístupu k těmto informacím prostřednictvím jejich zpracování identickým způsobem v jednotném formátu přinese větší možnost veřejné kontroly.

  Další podstatnou změnou je zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce. Tato novinka je výslovně uvedena v programovém prohlášení vlády a přináší možnost kontroly výkonu funkce veřejného funkcionáře již od okamžiku, kdy se veřejný funkcionář ujal funkce. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlastimila Vozku, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nemíním plýtvat vaším drahocenným časem a konstatuji, že pan ministr podrobně zásadní aspekty navrhovaného zákona, sněmovní tisk 564, Sněmovně představil. Uvědomuji si, že není na tento tisk ve Sněmovně stejný názor, a proto se tedy domnívám, že je nejvhodnější diskusi přenést na úroveň výborů. Proto doporučuji tak jak organizační výbor zákon k projednání ústavněprávnímu výboru, a to je propustit do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přestože jsem dlouhodobým podporovatelem zákona o střetu zájmů, vždycky jsem upozorňoval na skutečnost, že i dnes mohou příslušné úřady k tomu určené kontrolovat soulad příjmů a majetku toho kterého veřejného funkcionáře. Vždyť každý předkládá daňové přiznání, existují veřejně přístupné registry jak nemovitostí, aut, letounů, lodí, ale vždy se jedná o to, zda je zákon v praxi realizovatelný.

  Návrh zákona přináší pozitivní změny, o kterých tady hovořil pan ministr. Zahrnuje definici střetu zájmů, zavádí odevzdání oznámení o majetku při nástupu do veřejné funkce, zavádí elektronický centrální registr, který má zjednodušit přístup k datům a zlepšit kontrolu veřejnosti. Tento registr bude mít nově na starosti Ministerstvo spravedlnosti. Pozitivem je i rozšíření působnosti zákona. Na druhou stranu si nemyslím, že zvýšení sankcí, jak je navrhováno, bude mít nějaký preventivní, či dokonce odstrašující vliv, protože já osobně vnímám případný střet zájmů především jako morální selhání veřejného funkcionáře.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chceme účinně bojovat proti korupčnímu chování, pak je potřeba nastavit spíše automatické mechanismy, které zavčas upozorní na možný nesoulad zdaněných příjmů s pořízeným majetkem. Problémem jsou například skrytí vlastníci, akcie na majitele či převody majetku na rodinné příslušníky či takzvané bílé koně. Netransparentní je i financování řady spolků, nadací či obecně prospěšných společností. V našem trestním řádu schází účinná lítost pro osoby, které korupci bezprostředně nahlásí a nebudou soudně potrestány. Účinným řešením často používaným v zahraničí jsou bezpečnostní prověrky veřejných funkcionářů či průběžná povinnost informovat o nabytí majetku.

  V návrhu zákona vidím jeden problém v tom, že jeden orgán, a to Ministerstvo spravedlnosti, povede registr a bude mít v gesci celou problematiku střetu zájmů, ale správní delikty budou i nadále projednávat v přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle trvalého pobytu veřejného funkcionáře.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec (Chvojka) - pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady krátce zareagoval na slova pana zpravodaje Vozky, který vyzval k tomu, abychom tuto novelu a samozřejmě nejenom tuto novelu řádně a důkladně projednali ve výborech, protože na jednání Sněmovny na to není čas. Já bych s tím celkem i souhlasil, kdyby praxe, která v posledních jednáních Sněmovny zavládla, nebyla přesně opačná.

  Chtěl bych vám říct, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, že jsou to zejména poslanci vašeho hnutí, kteří nepouštějí novely zákona do výborů a kteří hlasují proti přikázání novel zákonů do výborů, to znamená maximálně je garanční výbor a žádný jiný další, a zabraňují tak řádnému projednání ve výborech, které navrhují jiní poslanci. A proto přenášíte tuto diskusi sem na plénum Poslanecké sněmovny. Pokud tato praxe bude dále pokračovat, tak bude znamenat jenom jedno, že se tady bude více a více řečnit na tomto místě, protože vám nikdo nebude věřit, že výbory, které navrhneme, odsouhlasíte. Vy budete hlasovat proti, jako tomu bylo i doteď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní se dostává ke slovu řádně přihlášený pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Musím se přiznat, že miluji tyhle faktické poznámky. Někdy se stane, že člověk se přihlásí řádně a pak čeká hodinu, což naštěstí v tomhle případě není.

  Já bych chtěl říct něco, co možná už řekli moji předřečníci. Něco řeknu nově. Já jsem rád, že tato novela zákona o střetu zájmů se konečně dostala na náš program jednání schůze, že byla dneska pevně zařazena. Jsem rád proto, že je to jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření. Je to věc, kterou měla ČSSD dlouhodobě v programu, podařilo se tuto věc dostat nejen do programového prohlášení, ale i do koaliční smlouvy.

  Samozřejmě zásadní změny, které novela přináší, jsou v podstatě tři. Zvýší se přehlednost, zvýší se transparentnost i kontrolovatelnost lidí, kteří vykonávají veřejné funkce. Jak říkal pan ministr Dienstbier, budou velmi výrazně zvýšeny a zpřísněny sankce za porušení podle mě velmi důležitého zákona. A samozřejmě, a to je také podle mě velmi důležité a nevím, jestli to zaznělo, bude zrušeno spoustu administrativních povinností, které dneska mají obce, města či kraje. Uspoří se tím tedy spousta finančních prostředků.

  Jak je to možné, že se uspoří spousta finančních prostředků? Dneska máme 6,5 tis. evidenčních orgánů, evidenčních míst, to znamená, máme něco kolem 6 tis. a něco obcí a měst. Máme kraje, to znamená, že každý tento jeden kraj, město nebo obec, tento evidenční orgán funguje sám o sobě a má pod sebou samozřejmě nějaké spektrum politiků či jiných veřejných funkcionářů, kteří musí čestné prohlášení každý rok podávat. Veřejných funkcionářů je nějakých 34 tis., a když to spočítáme, 34 tis. veřejných funkcionářů podává čestné prohlášení, které má minimálně nějakých pět šest stran, tak to je úspora několik set tisíc A4 papíru. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já mám trošku odlišný názor než můj předřečník. Jestli toto má být výsledek tedy dlouhodobé práce, toho, jak bojovat s korupcí, o střetu zájmů, ale ani mě to už nepřekvapuje, když jsem viděl tu zcela bezzubou a rezignovanou debatu teď v České televizi v neděli pana ministra Dienstbiera a protikorupčního bijce Transparency International. Ukázalo se jenom jedno, že, pane ministře, váš protivník, abych tak řekl, už nemá morální právo vykonávat tu funkci, kterou vykonává, jinak tu instituci totálně znevěrohodňuje. Protože tady se stalo něco, co nemá v Evropě obdoby, a sám jste správně řekl, že cokoliv Babiš udělá, má všude střet zájmů, a s tím naprosto souhlasím.

  Pokud se týká předkládané novely, tak nevím, já jsem z toho nabyl dojmu, že to je tedy to naplnění protikorupčního tažení, co se týká střetu zájmů. Já si myslím, že ta novela rozhodně není cenná. Přináší tedy to, že se to zcentralizuje na jedno místo, což dá jakýsi přehled, usnadní to vyhledávání, to je pravda. Nevím sice, proč to má spravedlnost spravovat, nedělá to spíš ten, kdo má na starosti volby, ověřování mandátu apod., to znamená vnitro? Já bych spíš viděl to, že by správcem té databáze mělo být vnitro. Ale nevím, to tady asi pan ministr vysvětlí.

  Já si myslím, že ten předklad byl velmi stručný. A co se týká zpravodaje, tak jeho vystoupení považuji za katastrofální, protože nesouhlasím s tím, že pan předkladatel, pan ministr Dienstbier, řekl to vše vyčerpávajícím způsobem, to v žádném případě. Skutečně si myslím, že těch pozitiv tam je...

  Já se jenom ale - tady otevřu jiný problém. Když se bude dávat, a to mělo být od samého počátku, že každý dá přiznání k majetku, tak pořád se mluví o nemovitostech. Já si myslím, že každý na začátku by měl přiznat peníze, kolik má na účtech, než vstupuje do politiky, a kolik má na účtech, když vystupuje z politiky. Protože nevím, jestli prostě je to jenom o honu na nemovitosti. Přece jenom šílenec si nakupuje drahé nemovitosti v průběhu mandátu. Ale co je podstatné, tak je, kde na to vzal peníze. A jestliže tady jsme zcela prokazatelně od jednoho z předsedů klubů, když se uřekl Parlamentním listům na mikrofon, že má v trezoru dvacet milionů, tak teď jsou to jeho peníze, ale když si za ně bude něco kupovat, tak se dostane do obrovského podezření. Kdyby je vykázal před vstupem do politiky, tak je jasné, že to má z poctivých výdělků před vstupem do politiky. Takže nevím, a neřeší to nikdy žádný střet zájmů, ale peníze jsou stejné jako nemovitosti. Myslím si, že ty nemovitosti jsou lehčeji dohledatelné než prostě finanční toky, přestože dneska je tam obrovská ingerence.

  Za další to, že tam vytváříte tajnou skupinu přiznání, tak si myslím, že tím poměrně výrazně zúžíte - a když tak mě opravte, já jsem to nestudoval, co to bude mít za konkrétní dopady - tu skupinu osob, které dneska přiznávají. Jestli tomu dobře rozumím, tak politický náměstek přiznání dal, nepolitičtí náměstci spadající pod státní správu už přestanou dávat přiznání. Není tomu tak, ale předpokládám, že tedy potom v závěrečné řeči pan ministr toto vysvětlí, jak to přesně bude, jestli proti stávajícímu stavu, kdo bude vypadávat, kdo nebude vypadávat z těch přiznání.

  Docela zajímavé potom budou zřejmě i soudní potyčky kolem toho principu otáčivých dveří, to znamená zákaz konkurence. Tam se domnívám, že už dneska se někteří, zejména pan Babiš, točí v těch otáčivých dveřích, jen to tříská, protože ta formulace, že nenastoupí do těch společností, o nichž rozhodoval, to jako zase, asi se domnívám, nejsem si úplně jistý, jestli to nebude předmětem nějakých sporů, kam může nebo nemůže nastoupit. To znamená, že ti politici, kteří tady dneska jsou, tak ani náhodou se potom tam nevrátí do vlastně často vlastněných, svých vlastněných společností, no to chci vidět. Já to vítám, ale docela by mě také zajímalo, jak toto v praxi bude fungovat.

  Samozřejmě já beru, že jste předložili tento z mého pohledu výrazně formální zákon. Říkám, má tam svá pozitiva, ale jako celek to beru jako výrazně formální zákon z důvodu toho, že tato koalice se v osobě Andreje Babiše dostala do naprosto neřešitelné pasti. A pokud byste chtěli přijít se skutečně kvalitním zákonem o střetu zájmů, tak by to muselo být řešeno dvěma způsoby, o kterých jste i, pane ministře, mluvil. To znamená, buď Babiš by dál úspěšně podnikal se svými já nevím kolika sty firmami a nebyl v politice, anebo by byl v politice a těchto firem by se vzdal včetně toho, že by se vzdal jejich vlastnictví. Protože já se nedomnívám, že formální sezení ve statutárních orgánech je to pravé ořechové. Takže domnívám se, že tento zákon - já nebudu ani navrhovat jeho vrácení k přepracování. Myslím si, že řada věcí se dá nějakým způsobem v rámci diskuse pomocí pozměňovacích návrhů napravit. Jiná věc je, jestli by se tedy z toho důvodu neměla prodloužit lhůta třeba o třicet dnů. Nevím, jestli s tím pan ministr má problém, nebo nemá. O třicet dnů na projednání ve výborech.

  Takže zatím děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Pardon, s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést procedurální návrh. Mám za to, že je zde všeobecná vůle tento bod projednat. A vzhledem k tomu, že do 19. hodiny zbývá 11 minut, tak to možná o nějakou minutu bude delší, tak já navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině, a to jménem klubu sociální demokracie a ANO 2011, jenom do projednání právě projednávaného bodu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom dnes do projednání tohoto bodu jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 328. Přihlášeno 108 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 10, návrh byl přijat.

  A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, celkově bych chtěl říci, že je dobře, že tento zákon je předložen, že skutečně rozmístění přiznání v šesti a půl tisících registrech příliš nedává smysl. Navíc, alespoň mně osobně, to papírové vyplňování dost obtěžuje a s chutí přivítám, když to budu moci zvládnout elektronickou cestou.

  Zvýšení sankcí také vcelku dává smysl, rozšíření subjektů podání majetku, přiznání majetku při vstupu do funkce také. Co mi ale nedává příliš smysl, že ve chvíli, kdy kdykoli se v České republice mluví o střetu zájmů, tak je to skoro už ekvivalent s místopředsedou vlády panem Babišem.

  A jsou momenty, v kterých ke střetu zájmů jednoznačně dochází a ty tento zákon neřeší. Když budu konkrétní, hned paragraf 3. Sice říká o tom, že se musí zdržet hlasování, že nesmí při tom hlasování upřednostnit osobní zájmy před zájmy celku a společnosti, které zastupuje, ale úplně k tomu chybí sankce. To je hezké, že o tom nesmí hlasovat, když bude ve střetu zájmů, ale chybí sankce, která by zneplatnila to hlasování, která by umožnila přistoupit k tomu, že pokud je prohlasováno něco s člověkem, který je evidentně ve střetu zájmů, tak to hlasování je neplatné. Nic takového v zákoně není a paragraf 3 je ten, u kterého žádnou sankci nenaleznete. Sankce jsou připsány až od paragrafu 4. První věc, která tím pádem na největší střet zájmů, s kterým se setkává vláda opakovaně, a podle vyjádření některých na každém jednání, podle vyjádření jiných na sedmnácti z jednání vlády, k tomu dochází. Přesto ten největší střet zájmů tento zákon neřeší.

  Další věcí, kterou z mého pohledu neřeší, je podnikání členů vlády. Sice pan místopředseda vlády Babiš v knížce 13. komnata Andreje Babiše, která vyšla v roce 2014 a je jím autorizovaná a schválená, přímo říká, že naše síla a nezávislost je v tom, že neděláme veřejné zakázky. Ještě jednou, protože pro mnohé to musí být překvapením: "Naše síla a nezávislost je v tom, že neděláme veřejné zakázky." No výborně, tak ať je skutečně nedělá! Jinak máme doklady, že do posledního července letošního roku firmy z impéria Agrofertu vyhrály zakázek za 40 miliard. Tak pokud pan místopředseda vlády v roce 2014 mluvil pravdu, tak ať u každé příští veřejné zakázky zakáže účast všem svým firmám. Jinak lhal ve své knížce, jinak uváděl všechny čtenáře v omyl.

  Může to být jedno z řešení. A já tady avizuji, že pan poslanec Plíšek má připravený pozměňovací návrh, který právě podnikání členů vlády se státem bude upravovat.

  Majetek při vstupu do funkce - také to vypadá skvěle. Sepíšeme, jaký majetek máme při vstupu do funkce. Ale zmíním další příklad z repertoáru největšího střetaře pana Babiše - Čapí hnízdo. Tak jsme si poslechli, že s tím nemá nic společného. Pak kdo viděl film Matrix AB, tak viděl, jak se pan Babiš pochlubil tím, že to je všechno jeho a že je to také jeho, jak vymyslel, způsob, jak získat dotace, které pro jeho firmy nebyly určeny. Tak jak bude fungovat přiznání k majetku, když vidíme od místopředsedy vlády v přímém přenosu, že sám zatajil část svého majetku?

  Proto si myslím, že debata ve výborech musí být dlouhá, podstatná a hluboká. Protože my ten zákon musíme dopracovat tak, aby tam, kde dochází v České republice k největšímu střetu zájmů, aby v zájmu všech slušných politiků této země k tomu střetu zájmů docházet nemohlo a v případě, že dojde, tak aby byl jasně sankcionován. Aktuálně to tento zákon nepředpokládá a neumožňuje. Pokud bychom ho schválili v tomto znění, které je předloženo, tak vyrobíme jen mlhu. Budeme jen předstírat, že jsme vyřešili střet zájmů, ale ty největší střety zájmů, s kterými se vláda setkává dnes a denně, ty by to vůbec nepokrylo.

  Proto bych chtěl navrhnout, aby se prodloužilo projednávání ve výborech, stejně jako u předchozích tisků, na těch avizovaných sto dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na sto dní.

  Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Já bych měla dotaz na pana ministra. Týká se úpravy místa, kam kancléř by měl podat své čestné prohlášení. Pane ministře, promiňte, že ruším, mám na vás dotaz a byla bych moc ráda, omlouvám se, kdybyste mi ho zodpověděl.

  Ještě jednou tedy: Upravujeme místo, kam by kancléř prezidenta republiky podával své čestné prohlášení, jakým způsobem a zda to bude stoprocentně průchozí tak, abychom se skutečně jednoho dne dočkali toho, že čestné prohlášení kancléře nebude ležet pouze v šuplíku.

  Mrzí mě jedna věc. Ve Sněmovně leží novela, kterou jsem podávala. Víme, že určuje místo, kam by kancléř podával ono čestné prohlášení. Ke schválení bylo navrženo v devadesátce, to znamená, že kdybychom ho byli bývali dali na program, mohli jsme se dočkat v příštím roce onoho slavného okamžiku, kdy by pan kancléř Mynář musel předložit své čestné prohlášení.

  Doufám tedy, že budete úspěšní, a ptám se, kdy odhadujete účinnost tohoto zákona, abychom se měli možnost těšit na ono čestné prohlášení kancléřovo. Možná i v této souvislosti se zeptám, co se týče kancléře, zda by nebylo dobré upravit i zákon o Kanceláři prezidenta republiky a o funkci kancléře, abychom se nedočkávali takovýchto záležitostí, jako je tomu dnes. S oním čestným prohlášením, opakuji, že my všichni ho předkládáme, nikdo s tím problém nemá, zveřejňujeme ono čestné prohlášení a jediný v této republice, kdo tuto povinnost má a nezveřejňuje a nechce ho v podstatě zveřejnit, je pan kancléř Mynář. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem čekal, co všechno odezní v rozpravě, protože to není poprvé, co jsem tady u projednávání zákona o střetu zájmů, kdy se slibují skvělé zítřky se smutnými konci. Výsledky jsou stále stejné. Stále se překvapivě stává, že se objevují veřejní funkcionáři, ať už to jsou politici, úředníci, soudci, státní zástupci, kteří kradou, a žádné majetkové přiznání jim v tom nezabrání. A ono se to překvapivě bude stávat i do budoucna.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vládo. Já nechci vaším prostřednictvím kolegovi Bendovi dávat úvod do právní teorie sunshine laws. A možné by bylo dobré se s tím seznámit z anglosaského práva, protože to není sankční. To prostě jen zvyšuje veřejnou informovanost o okolnostech výkonu určitých veřejných funkcí, a tím pádem to snižuje pravděpodobnost nebo prostor pro zneužívání i to trestní jednání. To znamená i veřejná kontrola často bývá docela účinnější a preventivně významnější než hrozba vězení nebo policejního došetření nebo dovyšetření. To je jedna věc.

  Druhá věc. Já možná bych vaším prostřednictvím také pane předsedající panu ministrovi vytkl, že mu nevyložil zákon v kontextu veškerého toho protikorupčního plánu a té krajiny. Tak jak to byl zákon o registru smluv a řada dalších, protože to je postupný vektorový proces, který samozřejmě vyvolává určitý celkový tlak proti jistému typu jednání a klade ho mimo jakoby legitimitu veřejného prostoru a veřejného zájmu. Kdo prostě chce jít do veřejného prostoru, tak prostě musí být připravený na to, že se bude dělit o informace o svých majetkových poměrech s ostatními. Že jsou lidé, kteří to tady nedodržují nebo nedodržovali. Otázka, jestli jich přibývá nebo ubývá, je zcela legitimní. O tom je možné samozřejmě diskutovat. Ale je fakt, že praxe od 90. let jakoby sama podtrhuje to, že veřejné kontroly bylo málo. A že je jí potřeba víc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Gabalovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se, pokud možno stručně zareagovat na průběh rozpravy.

  To, co tady zmiňoval teď v závěru pan poslanec Gabal - změnit kontext celkového protikorupčního snažení, to tak samozřejmě je, že toto je jenom jeden dílek, a že samozřejmě chceme-li, máme-li za cíl omezit korupci, tak je potřeba přijmout celou řadu opatření. Ať už legislativních a nelegislativních. A žádné z nich není samospasitelné, samozřejmě ani tento střet zájmů nevyřeší vše. On neodstraní střet zájmů, ale měl by vnést průhlednost, transparentnost do této oblasti.

  Páni poslanci Seďa a Chvojka tady mluvili o zvyšování sankcí. Každý trošku s jiným tónem. Zmínil bych, že tam nejde jen o zvýšení sankcí, že v některých případech dokonce v zásadě k tomu zvyšování ani nedochází, ale dochází k větší diferenciaci podle typu porušení zákona. To znamená, je možné lépe také posoudit, jak k závažnému jednání došlo, a úměrně tomu stanovit sankci.

  Pan poslanec Laudát tady se ptal, proč zrovna Ministerstvo spravedlnosti, ne např. vnitro, s odkazem na kompetenci vnitra v oblasti volebních pravidel. Já bych tady upozornil, že pouze někteří veřejní funkcionáři, na které se zákon vztahuje, procházejí nějakým volebním procesem. Vztahuje se to samozřejmě i na úředníky státní správy, nejenom státní správy, na vědecké instituce, ale také třeba na příspěvkové organizace, kde už kompetence tak zjevná není. Přicházelo v úvahu více rezortů. Nakonec po vyhodnocení zpět jsme dospěli k závěru, že spravedlnost má podle kompetenčního zákona logiku, ale ještě jsme to doupravili v návrhu i z hlediska změny kompetenčního zákona.

  Dále pan poslanec Laudát zmínil jakási tajná přiznání. Tam nejsou žádná tajná přiznání. Tam jsou dvě skupiny přiznání. U politiků jsou informace dostupné vlastně přímo, bez vyžádání jakéhokoliv přístupového oprávnění, a pak u skupiny nepolitiků, úředníků, jsou informace také přístupné, ale právě až na základě získání přístupových oprávnění za určitých podmínek. A to je úprava, kde jsme vypořádali připomínku Úřadu na ochranu osobních údajů, že u politiků se dá obhájit zveřejnění, ale u dalších osob by to bylo vůči nim příliš přísné. Co se týče náměstka člena vlády, resp. náměstka pro řízení sekce, náměstek člena vlády je mezi těmi politickými funkcemi, náměstek pro řízení sekce, na něj se vztahuje, ten spadá do druhé kategorie. Ale povinnost mají oba dva podávat oznámení.

  Nebudu se tady pouštět do hodnocení střetu zájmů pana Babiše. Jenom bych tady poznamenal, že jak jsem říkal na začátku, střet se tím nevyřeší. Střet má být transparentní. Má se oznámit, a tak jak já jsem i veřejně říkal, tak pan Babiš pravidelně střet zájmů např. na jednání vlády oznamuje. To neznamená, že tím střet mizí. Jenom všem, kteří se účastní procesu, by měl být v tu chvíli zřejmý.

  Co se týče námitky pana poslance Farského, že chybí sankce k § 3, tady bych zmínil, že § 3 vlastně definicí osobního zájmu, s kterou pak pracují další ustanovení, např. povinnost právě při jednání, kde se rozhoduje oznámit střet zájmů, kdy v návaznosti na porušení této povinnosti už tam sankce je. Čili s definicí v § 3 se pak pracuje dále při stanovení povinností veřejných funkcionářů včetně sankcí.

  Co se týče dotazů paní poslankyně Kovářové ke kancléři. Kancléř tam výslovně patří. V § 2 odst. 1 je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky výslovně zmíněn. A mezi institucemi, které mají povinnost oznamovat informace do nově zřizovaného registru, je i Kancelář prezidenta republika, která musí uvést údaje týkající se osob, které mají povinnost zveřejňovat oznámení podle tohoto zákona.

  Proč, jak je projednávána novela ve Sněmovně, to je suverénní věcí této Sněmovny. K tomu já se vyjadřovat nebudu. Myslím ta poslanecká novela. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Pokud se týká diskuse, respektive vyjádření poslanců k návrhu zákona, sněmovní tisk 564, konstatuji, že většinou byly předloženy konstruktivní, respektive návrhy, které podle mého předpokladu tedy lze zdárně projednat v následujícím legislativním procesu. Proto jsem vyslovil hypotézu, že tedy je takto možné je projednat a propustit zákon do dalšího čtení. To se potvrdilo a vrácení zákona nebylo nikým navrženo. Bylo navrženo prodloužení lhůty na sto dnů a to je vše k mé zprávě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Taktéž neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí přeloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

  Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 329. Přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Vzhledem k tomu, že se bude týkat tisíců komunálních politiků, tak určitě regionálnímu výboru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pan poslanec Laudát navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Chvojka, prosím.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já si myslím, že tento tisk, tento zákon by měl ještě patřit na mandátový a imunitní výbor.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Jestliže nikdo nemá jiný návrh, tak nejprve návrh pana poslance Laudáta přikázat tento návrh zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 330, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 30. Návrh byl přijat.

  Dále se budeme zabývat přikázáním mandátovému a imunitnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 331, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro 112, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh na prodloužení lhůty k projednání na 100 dnů. Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání. Kdo je pro? Pardon. (Hovor mimo mikrofon.)

  Aha. Pardon, omlouvám se, nepostřehl jsem. Pan ministr nesouhlasí s prodloužením lhůty? Ne, pan ministr nesouhlasí. Omlouvám se, nebudeme tedy prodlužovat lhůtu, proběhne to standardně ve standardních 60 dnech. Hlasování prohlašuji za zmatečné.

  Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona. Přikázali jsme jej ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a mandátovému a imunitnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Mě by jenom zajímalo, ten návrh tady padl o tom prodloužení lhůty a nějak jsem nepochopil, jestli byl zmatečný, nebo proč se o něm nehlasovalo.