• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Oznamuji, že já hlasuji s kartou č. 6.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec - bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor - rodinné důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová od 11.30 hodin - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - bez udání důvodu, pan poslanec Fiala - pracovní důvody, pan poslanec Grebeníček - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková - pracovní důvody, pan poslanec Holík do 10. hodiny - pracovní důvody. (V sále je velký hluk.)

  Kolegyně a kolegové, já neslyším sám sebe. Prosím, usaďte se na svá místa, ztište se prosím a až potom budeme pokračovat. Pokud to nepomůže, budu žádat adresně.

  Pan poslanec Klaška - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Nekl - zahraniční cesta, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Plzák - osobní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Seďa - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Vilímec - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Brabec - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - zdravotní důvody, pan ministr Pelikán - zahraniční cesta, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek od 10.30 hodin - rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

  Dnešní jednací den bychom měli věnovat pevně zařazeným bodům a to bodům 132, 131, 5, 7, 8, 3, 20, 63, 62, 61 a 59.

  V této chvíli dám slovo panu předsedovi Černochovi. Potom pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové, pane předsedo. Rád bych navrhl předřazení bodu č. 105. Jedná se o návrh na změnu zákona o církvích a náboženských společnostech. Je to sněmovní tisk 453 a požádal bych vás, abychom ho dnes zařadili jako sedmý bod, tedy zařadit ho za již zařazené smlouvy a druhá čtení tak, abychom ho mohli projednat jako první zákon z bloku prvních čtení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jako sedmý bod, to znamená za bod 20? První bod prvních čtení. Dobře. To tak bude asi. Dobrá. Pan poslanec Dolejš Richard hlasuje s kartou 13 a slovo má pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout, abychom zrušili pevné zařazení bodu 3, zákona o pojišťovnictví, tisk 414, v dnešním dni. Nenavrhuji vyřazení ze schůze, pouze zrušení pevného zařazení dnes.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tomu rozumím. Zeptám se, zda jsou další návrhy. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí a máme zde dva návrhy.

  První návrh je návrh pana poslance Černocha, abychom bod 105, tisk 453 zákon o církvích, zařadili za bod 20, tedy jako první v bloku prvních čtení. O tom rozhodneme hlasováním.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 87, přihlášeno je 130, pro 57, proti 31. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan předseda Sklenák navrhuje, aby u bodu 3 bylo zrušeno jeho pevné zařazení na dnešní den. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. To je pojišťovnictví. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 88, přihlášeno je 132, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu a nic nám nebrání, abychom se věnovali jednotlivým bodům. Prvním bodem bude

  Prosím pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové, pane předsedo. Já bych rád vás požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se omlouvám, ale je to asi potřetí, kdy žádám sněmovnu o klid, a stále bezvýsledně.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Aha. Já bych vás chtěl požádat také kolegové, abyste chvilku jenom poslechli několik slov na úvod k uvedení této smlouvy, kterou bychom měli ratifikovat. Jedná se o smlouvu, která se týká ochrany práv dítěte.

  Protokol, jeho podstata je v tom, že on stanovuje postup. Jakmile je předloženo oznámení o porušení, jakým způsobem se má dále postupovat. Je to prostě další krok k posílení práv v oblasti ochrany dětí. Takové oznámení bude moci podat jednotlivec, skupina lidí, smluvní strana této úmluvy, stát, který zjistí nějaké podobné porušení.

  Vás by mohlo napadnout, jestli se to týká také norských dětí vzhledem k tomu, jak je to aktuální. Informuji vás rovnou, že Norsko není smluvní stranou tohoto protokolu, a i kdyby se stalo Norsko smluvní stranou, tak by se případy mohly stát součástí šetření až po vstupu. To znamená, nedá se to zpětně. To vám říkám jenom pro zajímavost vzhledem k tomu, že téma je tady aktuální.

  Co se týče také toho, jak je rozhodnutí výboru pro ochranu práv dítěte závazné, tak bych vás chtěl informovat, že stát, když přistoupí ke smlouvě, tak se zavazuje zvažovat závěry výboru, nebo zvažovat závěry učiněné výborem v posuzovaných případech údajného porušování práv dítěte. Stát je povinen s výborem spolupracovat při projednávání podání a výbor také může poskytnout služby při nalezení smírného řešení. Výbor ale nemá soudní povahu. Není to tak, že by výbor sám mohl potom věc rozhodnout. Tak to tedy není. Je to posílení práv dítěte, je to možnost otevřít to na mezinárodním fóru, neznamená to ovšem ale nějaké automatické vyřešení tím, že výbor něco rozhodne. Takto tento protokol bohužel nefunguje.

  Jak už jsem řekl, je možné podávat až ta porušení, ke kterým dojde až po tom, co ratifikace proběhnou mezi státy, které se k němu přihlásí. My podobný stížnostní mechanismus vlastně v České republice známe. Například je to úmluva proti mučení, kterou máme v ČR. Proti mučení nebo proti ponižujícímu zacházení, trestání lidí. To je opční protokol k úmluvě. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo paní zpravodajce, tak přečtu další omluvy. Paní poslankyně Adamová se omlouvá dnes od 9 do 9.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Chalánková dnes po celý den z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Fiala se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Adam se omlouvá od 12 hodin ze zdravotních důvodů.

  Nyní prosím zpravodajku paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nám odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 505/1.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedo, děkuji vám velice za slovo. A vám všem, dámy a pánové, popřeji příjemné páteční dopoledne.

  Navážu na slova pana ministra. Dne 3. září byl tento sněmovní tisk projednáván v zahraničním výboru a byla tam k tomu celkem rozsáhlá diskuse. Vše ale bylo objasněno, konečné hlasování bylo doporučit schválení tohoto opčního protokolu. Já k tomu ještě řeknu jako zpravodajka pár informací, kterými jen doplním slova pana ministra, protože zde například nepadlo, že k této úmluvě už v roce 2000 byly schváleny a Česká republika ratifikovala dva opční protokoly týkající se dvou specifických oblastí. Jednak se to týkalo opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, jinak se tomu říká první opční protokol, jímž se jeho smluvní strany zejména zavázaly, že osoby mladší 18 let nebudou povinně povolávány do ozbrojených sil a neúčastní se přímo bojových akcí. Čili to byl ten první opční protokol. Druhý opční protokol se týká prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Tento druhý opční protokol ukládá stranám zakázat prodej dětí, jejich prostituci a dětskou pornografii.

  Nyní jsme tedy u třetího opčního protokolu. Česká republika oba první dva opční protokoly ratifikovala, jak jsem řekla už předtím. Bylo to jednak v roce 2001, to byl ten první opční protokol, a druhý byl v roce 2013.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, jsou dvě možnosti. Buď vás budu neustále napomínat, nebo přeruším schůzi a dám vám prostor, abyste se uklidnili. Chápu, že opozice by to uvítala. Pravda je, že hluk jde spíše z levé strany sálu. Nemyslím si, že to by bylo ideální řešení. Prosím, vezměte to v potaz. Prosím, paní kolegyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedo, já vám moc děkuji. Já sleduji, že někdo mě pozorně poslouchá, jak vidím z pohledu na obličeje, někdo méně, tak já se tady snažím zaujmout všechny. Děkuji.

  V pořadí třetí opční protokol, tentokrát zavádějící postup předkládání oznámení, vytváří nový mechanismus zasílání individuálních oznámení, který umožní upozornit na konkrétní případy porušování úmluvy nebo některého z prvních dvou opčních protokolů. To bylo ještě vysvětlení k historii těchto prvních opčních protokolů a nyní na to navazuje ten třetí, vlastně ta úmluva.

  Ještě zde zmíním, že smlouvu již ratifikovalo šest států Evropské unie a jedenáct států se k ní zavázalo. Pokud vím, tak Česká republika jednala o dosavadních zkušenostech s tímto opčním protokolem s Německem a Slovenskem. Tyto dva státy již ratifikovaly tuto úmluvu. V našem případě v České republice by mělo zajišťovat realizaci tohoto protokolu Ministerstvo práce a sociálních věcí, samozřejmě ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Po prvních třech letech účinnosti tohoto protokolu by mělo dojít vládou k vyhodnocení celkové situace, jak to vypadá, protože zatím v prvních letech by neměly být ani přímé dopady do státního rozpočtu, protože než to nabude účinnosti a dojde k vyhodnocení, jsou tam ještě určité doby, kdy má výbor povinnost vyhodnotit stížnost, má na to šest měsíců, a dalších šest měsíců je zase na daném státu, aby na to měl možnost odpovědět.

  Já nyní přistoupím k přečtení usnesení zahraničního výboru ze 3. září tohoto roku.

  Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana dr. Martina Smolka, Ph.D., zpravodajské zprávě poslankyně Jany Fischerové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna

  1. dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení:

  V souladu s článkem 12 odst. 1 Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení prohlašuje Česká republika, že uznává působnost výboru pro práva dítěte k přijímání a projednání oznámení podle tohoto článku.

  2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  3. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Já tedy doporučuji schválit tento opční protokol. Jedná se o nejvyšší práva dítěte. Děkuji vám všem za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

  Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak bylo navrženo zahraničním výborem a jak bylo předneseno paní zpravodajkou.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 89, přihlášeno je 158, pro 146, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání bodu 132.

  Přistoupíme k bodu

  Prosím ve druhém čtení pana ministra zahraničních věcí, aby se ujal slova.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji ještě jednou. Vážené dámy a pánové, jak už řekl pan předseda, jedná se o dohodu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a sdružením CARIFORA. CARIFORA je sdružení států Karibiku. Aby bylo zřejmé, o čem jednáme, dovolím si ty státy vyjmenovat, aby bylo zřejmé, s kým vlastně tu dohodu uzavíráme. Státy CARIFORA jsou: Antigua a Barbuda, Bahamské společenství, Barbados, Belize, Dominické společenství, Dominikánská republika, Grenada, Guyanská republika, Haiti, Jamajka, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje zahraničního výboru, kterým je pan poslanec Karel Rais, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako tisk 479/1.

 • Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Usnesení zahraničního výboru z 20. schůze ze dne 3. září zní následovně: K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé jsme vyslechli odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí PhDr. Lukáše Kauckého, náměstka průmyslu a obchodu pana Mgr. Novotného a zpravodajské zprávě a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána v Bridgetownu v Barbadosu 15. října roku 2008. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tak rozpravu končím.

  Pokud není zájem o závěrečná slova, přistoupíme k hlasování. Návrh usnesení, tak jak jej navrhl zahraniční výbor a přednesl pan zpravodaj, jste slyšeli.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 90, přihlášeno je 158, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 131. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat bodem

  Z pověření vlády tento tisk uvede pan místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, projednávaný návrh zákona směřuje k dílčím úpravám dosavadního obecného režimu hospodaření s majetkem státu. Soustřeďuje se na vytvoření podmínek pro efektivnější využívání zejména nemovitého státního majetku a pro urychlení postupu při nakládání s nepotřebným majetkem, reaguje na některé aktuální potřeby aplikační praxe a současně řeší základní přizpůsobení změnám, které přinesl nový občanský zákoník. Novela by měla zahájit postupný proces soustřeďování vybraného majetku státu, v této fázi konkrétně nemovitých věcí, u specializované organizační složky státu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to s ohledem na jeho rozsáhlou praxi a odborné vybavení, kterými na úseku hospodaření s majetkem státu disponuje. Přehled o stavu a využívání vybraných nemovitostí sloužících k výkonu státní správy by měl poskytovat Centrální registr administrativních budov, jehož uzákonění by tak završilo dosavadní exekutivní etapu jeho budování a provozu.

  Návrh zákona prošel poměrně složitým a dlouhým procesem přípravy a jednotlivé změny v samotném zákoně o majetku státu i dalších vybraných zákonech představují propojený celek, jehož jednotu by bylo žádoucí zachovat. Jde přitom o opakovaný pokus vlády o novelu zákona o majetku státu za situace, kdy projednávání původního vládního návrhu nebylo v předchozím volebním období dokončeno. Proto velmi vítám, že gesční rozpočtový výbor projednal návrh bez věcných výhrad a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení. Dílčí navržené legislativně technické úpravy mohu jen plně podpořit, protože v principu sledují pouze dosažení vzájemného souladu s dalšími změnami, které buď už byly nedávno Parlamentem schváleny, anebo jsou nyní souběžně projednávány.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu místopředsedovi vlády. V prvém čtení jsme tento tisk přikázali rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk 460/1 a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Zdeněk Syblík, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil i pozměňovací návrhy. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 25. schůze ze dne 10. června 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 460.

  Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra financí Ondřeje Závodského, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Syblíka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 460, schválila ve znění legislativně technických připomínek. Nyní následují čtyři legislativně technické připomínky, které bych si s vaším souhlasem dovolil nečíst a které jsou součástí tohoto usnesení, sněmovní tisk 460/1 a máte jej v systému. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, ve které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška pana poslance Jana Farského.

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde chtěl nastínit jeden problém, který se pokusím vyřešit potom tím, že se přihlásím k jednomu z pozměňovacích návrhů.

  Krátký exkurz do historie s možná pro vás neuvěřitelným závěrem, ale s výsledkem, který je ve vašich rukou. Města a obce napříč republikou vzniklá ke dni 24 listopadu 1990 nabyly velkou část nemovitého majetku zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. V tu dobu stačilo, že splnily tři podmínky. Dotčená věc musela být ve vlastnictví státu, druhou podmínkou bylo, že k dotčené věci muselo k 23. listopadu 1990, to jest ke dni zániku národních výborů, muselo příslušet právo hospodaření národním výborům, jejichž závazky a práva přešly na obce. Třetím bodem bylo, že s dotčenou věcí musela obec hospodařit. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Tejce.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych ve stručnosti chtěl podpořit myšlenku, s kterou přišel pan poslanec Farský. Setkal jsem se s ní již před několika lety v minulém funkčním období. Vznikla tady pracovní skupina poslankyň a poslanců, která se s tehdejším ministrem financí snažila řešit tuto situaci. Bohužel se to nepovedlo a myslím, že teď je unikátní příležitost se nad tím návrhem zamyslet. Je to věc, která skutečně může mít až nedozírné následky, a to v tom smyslu, že skutečně obce počítají s nějakým majetkem a ten výklad, který teď je většinový na ÚZSVM, a nejpodstatnější je, jak je u soudů, může vést k tomu, že bude zpochybněno vlastnictví obcí. V tomto smyslu nejsem přesvědčen o tom, že v těch jednotlivých případech by stát byl lepším vlastníkem než obce. Mnohdy stát bude logicky uvažovat o tom, že ten majetek prodá. Nezíská jej obec, získá jej nějaký soukromý vlastník a to samozřejmě může bránit rozvoji obce.

  Takže nechci teď debatovat nad tím konkrétním legislativním řešením, ale myslím si, že ta myšlenka je velmi důležitá, a byl bych rád, aby se tím velmi vážně zabýval gesční rozpočtový výbor, případně i pan ministr financí, protože to je věc, která by mohla teď vyřešit řadu problémů a předešla by desítkám a stovkám soudních sporů, které samozřejmě obce v těch konkrétních případech povedou. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan místopředseda Sněmovny pan Petr Gazdík. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také chtěl navázat na kolegy Tejce a Farského. Ten problém je skutečně závažnější, než si v této chvíli dokážeme představit ve všech jeho důsledcích, a prosím, aby tato Sněmovna i Ministerstvo financí na tento problém upnuly svoji pozornost. Já jsem původně chtěl předložit pozměňovací návrh, který by zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože jako dlouhodobý starosta vím, že tento úřad je, když to řeknu slušně, na houby. Jsou s ním jenom problémy a se státním majetkem tento úřad rozhodně nenakládá dobře a s péčí řádného hospodáře z mého pohledu. Nicméně se domnívám, že je to velmi závažný skutek, který není na pozměňovací návrh, ale na samostatný zákon. A já na něm začnu pracovat. Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dále do rozpravy pan poslanec Hovorka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si nemyslím, že ten zákon by byl úplně špatný, ale domnívám se, že tam je řada věcí, které by se daly napravit i ve smyslu toho, co tady říkal pan kolega Farský. Já jsem obdržel jeden podnět od právníků, kteří na úřadu pracovali dlouhou dobu, který se týká odměňování zástupců státu nebo právních zástupců tohoto úřadu. Já si dovolím ocitovat z tohoto podnětu, který se týká návrhu na doplnění vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 460, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Jedním ze zákonů, který se shora uvedeným návrhem mění, je i zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů. Novelizován je v zákoně č. 201/2002 Sb. mimo jiné jeho § 16, avšak nedůsledně. Vládním návrhem se zde vypouští odstavec 6 a upravuje text odstavce 1. Pomíjí se zde neaktuálnost odstavce 5, který nyní nerespektuje nový právní stav, který nastal přijetím a účinností služebního zákona a novelami zákoníku práce. Z tohoto důvodu je odkaz pod bodem 14 na již zrušený zákon č. 143/1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nicneříkající a chybný. Vládní návrh zákona přitom v § 16 odst. 4 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ponechává naprosto nesystémové a zásadám odměňování zaměstnanců státu odporující ustanovení, které stanoví, že zaměstnancům ÚZSVM uvedeným v předchozím odstavci 2 náleží plat jako státnímu zástupci krajského státního zastupitelství do ukončení pátého roku praxe a generálnímu řediteli ÚZSVM náleží plat jako náměstkovi nejvyššího státního zástupce podle zvláštního zákona. Z odkazu 13 k tomuto ustanovení odst. 4 vyplývá, že zvláštním zákonem je zde zákon číslo 201/1997 Sb., který upravuje plat a další náležitosti státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu paní poslankyni Válkovou, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Válková: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, pozměňovací návrh kolegy pana poslance Farského je třeba podpořit z hlediska věcného jistě, byť bych nepoužila tak dramatického obratu, jaký je zde použit, že by jinak došlo ke znárodnění majetku obcí a rozvrácení důvěry. Je smysluplný a rozhodně bychom měli využít této možnosti, když už tedy je otevřen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o majetku České republiky. Ale mám trochu problém s tím zněním, které je zde navrhováno, protože si myslím, že jak po stránce legislativně technické, tak věcné by bylo třeba některé věci ještě upřesnit a přihlédnout i k novému občanskému zákoníku. Teď nejsem s to říci přesné znění, nicméně myslím, že navrhované znění celý problém, tak jak je zde předestřen a jak byl i komentován, nevyřeší. Takže jenom upozorňuji na tuto věc, že zde ještě bude třeba zřejmě některých změn. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Taktéž s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěl věcně podpořit návrh pana kolegy Farského, protože si myslím, že je třeba zabránit tomu, aby docházelo k zpětvzetí majetku státu z obcí, zvlášť pokud s ním hospodařily více než deset let. V minulosti existoval jakýsi termín vydržení, kdy i fyzické osoby, pokud hospodařily s nějakým majetkem a neměly dokonce zapsán ve svém majetku nějaký pozemek, ale prokázaly státu, že se o něj deset let staraly a vlastníka tam nebylo, tak stát zapisoval tyto pozemky do vlastnictví konkrétních osob. My bychom šli 25 let zpátky a myslím si, že bychom tím ohrozili možné financování obcí, protože často při úvěrech, které si braly na významné investice, kanalizace, čističky, školy a podobně, všechny ty větší investice, vždy musely ručit nějakým majetkem. Tady bychom se mohli dostávat do konfliktů, které, věřím, by si nikdo nepřál. A tak jak jsem cítil napříč politickým spektrem, že to má šanci projít, tak chci říct jenom, že my to podpoříme také. Jenom pokud má někdo pocit, jak tady říkala paní kolegyně Válková, že tam je něco ještě k dodělání, tak bych prosil, aby se na podívali pan předkladatel případně s paní doktorkou a upravili věci tak, aby se pak nestalo, že ve třetím čtení už to nebudeme moci schválit nebo tam bude nějaká technická chyba.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji. Chtěl bych poděkovat za vstřícnost a za to, že sněmovna naslouchala a uvědomovala si vážnost situace. K vydržení jenom bych chtěl uvést, že bohužel v tomhle případě nelze aplikovat, protože soudy rozhodují tak, že vlastně nikdy se obec vlastníkem nestala. A ještě bych jen doplnil, než silové zákonné řešení, tak vždycky se snažím upřednostnit dohodu. A tak už jsem několik měsíců jednal se šéfkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale bohužel tam jsem se zastání nedočkal. Ona plní svoji zákonnou roli a tohle není v zájmu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože on tak přirozeně toho majetku spíše chce více než méně. Takže z toho pohledu zkoušel jsem i tuto cestu a žádal jsem o možnost přípravy pozměňovacího návrhu. Bohužel jsem byl odmítnut.

  Ten pozměňovací návrh jsem připravil v tomto znění. Jsem přesvědčen o tom, protože on vychází ze změny, kterou jsme tady udělali v roce 2012, kdy se dělala jakási tečka za tím, že se obce vyzvaly, že musí do určitého dne požádat stát o majetek. A pokud do toho dne nepožádají, tak se automaticky počítá, že ten majetek je státu. Stejným způsobem jsem to použil, jenom v opačném znění. Jsem přesvědčen, že to navržené znění je správné, ale samozřejmě je to otázka legislativy. A pokud bude vyhodnoceno jako toto nepoužitelné, po tom, co tady zaznělo, věřím tomu, že i v devadesátce jsme schopni se na rychlé změně případně dohodnout. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. My se určitě na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových návrhem pana Farského budeme zabývat, s tím nemám problém.

  Já bych ale zásadně nesouhlasil s tím, co tu říkal pan poslanec Gazdík, že úřad je na nic. To jste možná mluvili o době, když tam byl ředitel pan Vaněk, který tam skutečně toho asi moc neudělal. Když jsme převzali ten úřad, tak tam byl nějaký CRAB, do kterého se investovalo 260 milionů, a ministerstva tento CRAB ignorovala, nebyla schopna ho ani naplnit daty pro nemovitosti a ten úřad pracuje dnes velice efektivně, protože ten úřad samozřejmě zjistil, jak stát nakládá s majetkem. Stát s majetkem nakládal asi tak, že každý ministr si škudlil své majetky, které nechtěl dát centrálně k dispozici, a potom je prodával, aby si vylepšil rozpočet. A my se snažíme to změnit. Až po několika urgencích jsme konečně dostali data do CRABu a řešíme věci, kde jsme zjistili, že stát pronajímal plochy za 190 milionů a stejné plochy si pronajal za 400 milionů, takže levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Zjistili jsme 25 tisíc nemovitostí, které patří ještě federálním ministerstvům, která už dávno neexistují. Zjistili jsme různé zajímavé nemovitosti, jako chatu na Úřadu vlády, 14 let prázdná, atd. Zjistili jsme také absurdnosti jak v paláci Hybernia, na základě rozhodnutí vlády seděl úřad v Brandýse nad Labem. Super místo, že. Úředníci z Brandýsa nad Labem sedí naproti Obecňáku, kam chodí na kafe, a nakupují v Palladiu. Tak rok jsme pracovali na tom, abychom tu nemovitost vyklidili a prodali jsme ji v dražbě, poprvé v historii, za 790 milionů korun. To jsou peníze, které půjdou do rozpočtu. Takže skutečně ten úřad pracuje velice dobře a já bych strašně rád, abyste neříkali, že ten úřad je na nic. Měli jsme několik prezentací, několik konkrétních věcí, vyřešili jsme pro kolegy ve vládě sezení pro ministry, pro pana Bělobrádka a pro další a ten úřad se snaží organizovat nemovitosti pro ministerstva, tak jak je to obvyklé v zahraničí, jako v Rakousku mají centralizované všechny nemovitosti nebo v Polsku. Takže ten úřad pracuje efektivně, vydělává peníze a snaží se samozřejmě přesvědčit ten systém, že je potřeba dát všechny nemovitosti na jedno místo.

  Co se týká platu ředitelky, já jsem to vůbec nepochopil, ten příspěvek pana Hovorky. Pravda je, že právníci jsou placeni bídně nejen na úřadu, ale i na ministerstvu a sehnat dobrého právníka je skutečně velký problém. Takže si myslím, že plat paní ředitelky není vůbec přehnaný za to, že vlastně organizuje a přesouvá majetky za miliardy. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pan zpravodaj... Teď ne, pane poslanče. Děkuji za pochopení. Ještě přečtu omluvu od pana poslance Pavla Holíka, který se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů. Po závěrečných slovech po obecné rozpravě... Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Po závěrečných slovech po obecné rozpravě otevírám rozpravu podrobnou a do ní mám tři přihlášky, nejprve pana poslance Farského.

 • Poslanec Jan Farský: Já se chci pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu načtenému v systému pod číslem 2951.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Lorencová.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Já toho mám trochu více v ruce. Já se přihlašuji s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu dokumentu 2819, je to zákon 460, který projednáváme. Protože se jedná o vzájemně propojené pozměňovací návrhy, navrhuji panu zpravodaji, aby bylo hlasováno ve třetím čtení společně o obou těchto pozměňovacích návrzích. Předám v tištěné podobě.

  Mám tu ještě jeden pozměňovací návrh a ten se týká potřeby nově schválených informací, především na vybraná právní jednání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je to sněmovní tisk 2927.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže vy se přihlašujete i k tomuto sněmovnímu dokumentu, resp. pozměňovacímu návrhu. Pokud je to vše, tak prosím pana poslance Ludvíka Hovorku.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem tu uvedl v obecné rozpravě, dovolím si přednést tento pozměňovací návrh k zákonu č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů. Tento pozměňovací návrh má dvě části.

  Za prvé: Ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje a ostatní odstavce se přečíslují.

  Za druhé: V ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2002 Sb. se slovo "ostatních" zrušuje.

  Vzhledem k tomu, že tyto dvě části spolu úzce souvisí, prosím, aby se o těchto dvou částech jednoho pozměňovacího návrhu hlasovalo současně.

  Já jsem objasnil ten důvod, proč předkládám tento pozměňovací návrh, v obecné rozpravě. Jen abych to shrnul, tak chci říci, že pokud se postavili právní zástupci státu na úřadu na úroveň státních zástupců platově, myslím si, že na tom není nic špatného, já jim to osobně přeji, ale současně by pak mělo platit, že musí splňovat takové kvalifikační předpoklady nebo podobné kvalifikační předpoklady, jako mají státní zástupci. To je základní myšlenka, kterou jsem tu chtěl sdělit. Ale protože toto se vlastně v tom návrhu nikde neobjevuje a tento pozměňovací návrh já nejsem schopen rychle vytvořit, proto jsem navrhl pozměňovací návrh tak, jak je.

  Druhá varianta, o které jsem mluvil, která by znamenala, že by ti právní zástupci státu k tomu současnému stavu dostali podmínku, kterou by museli splnit, tzn. exekutorské, notářské, justiční a jiné zkoušky, to si myslím, že by bylo na ministerstvu, aby takovýto pozměňovací návrh připravilo a v nějaké zrychlené novele tady předložilo.

  Takže to je krátké zdůvodnění. Říkám, nemám nic proti platům, ale pokud se dávají platy, pak je třeba, aby byla zásluhovost a aby tito lidé měli stejnou kvalifikaci jako ti, na jejichž platovou úroveň se mají tito zástupci státu dostat. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se - ano, pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému jako sněmovní dokument 2823 (2783) Tento pozměňovací návrh obsahuje tři návrhy legislativně technických připomínek, které vyplynuly v návaznosti na projednávání zákona o Hasičském záchranném sboru.

  Dále se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému jako sněmovní dokument 2823, jehož cílem je vynětí majetku zákonodárného sboru z rozhodovací pravomoci vlády. To je obdobně, jako jsou vyňaty běžné rozpočty, kde je toto ošetřeno zákonem o rozpočtových pravidlech. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými oprávněními.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, také děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se pana předkladatele popř. pana zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova po podrobné rozpravě. Ano, prosím pan ministr.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já bych ještě dodal, že jsem zapomněl říct, že ten úřad poprvé ve své historii vypracoval i mapu majetku státu. To nikdo neudělal 25 let. 25 let tady nikdo nezmapoval majetek státu. Takže my jsme ho zmapovali. Stát má 1,6 mil. nemovitostí a z toho, jak jsem říkal, je 25 tis. zapsaných na státní subjekty, které neexistují nebo které jsou v likvidaci, např. Federální ministerstvo národní obrany ještě stále vlastní majetek. Nebo Ministerstvo pracovních sil, které zaniklo v roce 1957. Nebo JAS, národní podnik Gottwaldov, vlastní stále nemovitosti. Nebo národní podnik Gramofonové závody. Státní podnik Šohaj, výroba prádla a konfekce. Takže je v tom nepořádek a my v tom děláme pořádek.

  Samozřejmě, když jsme dražili tu nemovitost, tak jsem se ptal paní Arajmu, proč na to potřebujeme cizí firmu - dražitele. No protože to je zákon. Tak teď navrhujeme, že si to vydražíme sami. Ušetříme. Naši zaměstnanci to budou dražit. Takže jsou to všechno opatření, která jdou směrem k úsporám, a já myslím, že je to pozitivní, takže jsem rád.

  A co se týká vystoupení pana Farského, tak tady mně píše paní Arajmu, že jste s ní jednal jednou a že žádné žaloby podávat nebudeme. Problému obcí rozumíme a souhlasíme s tím, nebude s tím problém. Budeme k tomu pozitivní. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana ministra. Pan zpravodaj si nepřeje závěrečné slovo. Nic, o čem bychom teď měli hlasovat, zde nepadlo, tudíž končím druhé čtení tohoto tisku a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat, a to bodem

  Prosím pana ministra Babiše, aby tento tisk uvedl.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona o ukončení důchodového spoření a s tím související návrh tzv. doprovodného zákona, o kterém budu mluvit později, byly projednány v prvním čtení 7. července 2015. Návrhy byly přikázány k projednání rozpočtovému výboru, který je doporučil schválit bez připomínek.

  Hlavním cílem navrhovaného zákona je zastavení snižování objemu prostředků vybíraných v rámci pojistného na důchodové pojištění na výplatu důchodů. Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektovaná vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na státní správu, penzijní společnosti a zejména účastníky. Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti převedení všech jeho prostředků na jím určený účet nebo poštovní poukázkou, nebo převedení prostředků jako příspěvku do třetího pilíře. Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Návrhy jsou proto koncipovány tak, že jednotlivé kroky jsou stanoveny vždy ke konkrétnímu datu. Tedy od 1. ledna 2016 se navrhuje ukončení placení pojistného na důchodové spoření. Důchodové fondy budou zrušeny k 1. červenci 2016. Prostředky budou účastníkům vyplaceny v posledním kvartálu 2016 a likvidace důchodových fondů bude ukončena převedením prostředků, které se nepodaří vyplatit účastníkům na účet určený správcem pojistného, tedy nejpozději v prvních dnech ledna 2017.

  Na základě těchto informací a předloženého návrhu zákona si vás dovoluji požádat o jeho projednání. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru a usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako tisk 493/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Roman Kubíček, aby nás informoval o projednání návrhu výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září 2015 k vládnímu návrhu zákona o ukončení důchodového spoření, sněmovní tisk 493. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška pana poslance Václava Votavy, který má tedy slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, tady jsem našel nějaké papíry někoho...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To jsou, předpokládám, dokumenty paní poslankyně Lorencové. Tak prosím někoho z klubu ANO, aby jí to předal. (Děje se.)

 • Poslanec Václav Votava: Já bych se ještě s dovolením chtěl vyjádřit právě k tomuto tisku ukončení důchodového spoření, neb jsem v prvním čtení k tomu podrobněji nevystupoval a myslím si, že je potřeba některé věci opět zdůraznit a říct.

  Je třeba říci, že přes masivní kampaň, která byla vedena do druhého pilíře, se do něj přihlásilo pouze 83 tis. účastníků. Nebyl prostě zájem ze strany občanů. Nebyl to produkt, který by byl výhodný pro stát, a samozřejmě nebyl výhodný především pro většinu občanů této země, aby si do něj spořili na své stáří. Přes argumenty pravicové opozice byl vlastně tento druhý pilíř neschopný života již v době svého vzniku. A není vůbec pravda, že to bylo proto, že sociální demokracie avizovala, že ho po volbách zruší. To je naprostý nesmysl. Já myslím, že lidé umějí přemýšlet a také počítat. Myslím, že potenciální klienti tohoto pilíře právě dobře vnímali jeho nevýhodnost, na kterou poukazovala nejen sociální demokracie, ale i řada dalších stran a také řada ekonomů. Druhý pilíř byl výhodný spíše pro lidi s nadprůměrnými příjmy. Ti mají určitě jiné možnosti, jak investovat své prostředky tak, aby se zajistili na stáří. Je ale třeba motivovat ke spoření na důchod především nízko- a středněpříjmové skupiny, kterým nezbývá příliš volných prostředků, a jedinou šancí, jak si přilepšit k důchodu, je tedy spořit menší částky, ale spořit samozřejmě dlouhodobě. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. První je paní poslankyně Adamová, potom paní poslankyně Langšádlová a potom pan předseda Stanjura. Po faktických jsou zde dvě přednostní práva - pana předsedy Kalouska a pana předsedy Fialy. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mě to opravdu nadzvedlo ze židle, protože to, co tady teď říkal pan předseda rozpočtového výboru Votava, samozřejmě obsahovalo celou řadu velmi demagogických úprav toho, jak to ve skutečnosti s druhým pilířem bylo. Nechci tuto debatu dále extendovat, protože už jsme ji tady zažili mnohokrát a všichni si to jistě pamatujete. Ale určitě se také pamatujete, že nejenom já, ale řada mých kolegů se tady dotazovala koalice, jakým způsobem tedy budeme dlouhodobě udržovat systém funkční, aby současný, který je postaven především na tom prvním pilíři, opravdu byl udržitelný a byl schopen zajistit penze, dá se říci, nám všem, co tady sedíme, a aby jej i děti, které se na nás dívají z galerie, byly schopny v produktivním věku utáhnout. To jsme se stále ještě nedozvěděli a opravdu netušíme, jakým způsobem si tato vláda představuje, že náš důchodový systém bude fungovat. Jestli spoléháte jenom na třetí pilíř, tak jste úplně vedle. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Langšádlová.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ta situace je opravdu vážná! Vy vůbec neberete naše připomínky v potaz, ale faktem je, že vy rušíte alternativu, se kterou jsme přišli, a opravdu nepřicházíte vůbec s ničím, co by učinilo náš důchodový systém dlouhodobě udržitelným. Nevím, jestli si uvědomujete, jak závažné rozhodnutí se chystáte učinit! Znamená to, že budoucí generace nebudou mít zajištěný důstojný důchod? Znamená to, že nejste schopni přijít s alternativou? Tato situace je opravdu mimořádně vážná. Jsou věci, na které můžeme mít rozdílné názory, ale podívejte se opravdu do čísel. Zde se prodlužuje délka dožití, a to je bezvadné, zde se však bude výrazně snižovat počet lidí, kteří budou přispívat do systému. Já si myslím, že máme právo znát odpovědi na naše otázky.

  Je to velmi naléhavá záležitost, pane premiére, abyste v tuto chvíli, když chcete rušit druhý pilíř, současně a srozumitelně vysvětlili, jak budete zajišťovat udržitelnost našeho důchodového systému. Neodkládejte toto řešení, protože budoucí generace vám to nezapomenou!

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Stanjuru s další faktickou poznámkou. Protože zde byly dotazy, jak je to s přihláškami dál, ještě zrekapituluji: po faktických dvě přednostní práva, pan předseda Kalousek, pan předseda Fiala, a potom dvě řádné, pan poslanec Kučera a pan poslanec Laudát. To jsou zatím všechny přihlášky, které zde mám. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl položit panu předsedovi Votavovi vaším prostřednictvím několik otázek, když říká, jak je třetí pilíř úspěšný.

  On je úspěšný tím, že je oblíbený a má hodně klientů. Abych nebyl obviněn, že jsem nenahlásil střet zájmů, já jsem klientem ve druhém i třetím pilíři, protože to je výhodné, ve třetím pilíři od roku 2000, už patnáct let jsem klientem třetího pilíře. Já myslím, že rádi v rozpočtovém výboru debatujeme fakta a čísla. Kdyby nám pan předseda řekl, kolik prostředků dal stát za dobu existence třetího pilíře do tohoto pilíře a kolik z nich přibližně opravdu použili občané v penzi. Přece známe ten problém, že ty peníze se vybírají před penzí, a to, jak říkáte, že třetí pilíř funguje pro penze, to prostě není pravda. A byl to jeden z bodů, který jste nám vyčítali, že ze druhého pilíře se nedají vzít peníze předtím, než jde člověk do penze.

  Když tak hájíme ten pilíř, tak nějaká fakta. Kolik tam dal stát? Kolik si tam přispěli občané za dobu existence? A kolik z těch peněz se vybralo předtím, než klienti do penze skutečně odešli? A budeme se divit. Ta částka, kterou tam dal stát, je bezesporu vyšší než 100 mld. korun. Bezesporu vyšší. Ale já nejsem takový vášnivý obhájce, je to podobné jako u stavebního spoření. Je to spoření se státním příspěvkem, proto je to výhodné. Nazývejme věci pravým jménem. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To byla poslední faktická poznámka a nyní máme na řadě dvě přednostní práva - pan předseda Kalousek a připraví se pan předseda Fiala.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové.

  Pan předseda Votava řekl, že byla mimořádně masivní kampaň. Ano, byla. Byla mimořádně masivní a účinná antikampaň. Po celou dobu, kdy bylo možné se přihlašovat do druhého pilíře, vedla sociální demokracie, komunisté a odborový svaz skutečně masivní, účinnou antikampaň, kde v podtextu byl zastrašovací pocit: kdo tam vstoupí, ten o ty peníze přijde. Ta kampaň se vám povedla, to zase klobouk dolů. A také díky tomu, a to si nikdy nepřestanu vyčítat, že když už nebylo možné prosadit povinný druhý pilíř, tak jsem měl alespoň prosadit aktivní projev nesouhlasu. Tady byl aktivní projev souhlasu, to znamená ten, kdo chtěl vstoupit do druhého pilíře, musel udělat některé aktivní administrativní kroky. Kdybychom to otočili a pilíř by byl dobrovolný, ale ten, kdo by tam nechtěl, by musel udělat některé aktivní kroky, jsem přesvědčen, že by ten poměr byl výrazně jiný a že dnes už byste si ho zrušit netroufli.

  Díky vaší masivní kampani a díky naší ne možná úplné důslednosti nebo promyšlenosti dostatečně zjednodušit vstup a naopak mírně zkomplikovat nevstup to dopadlo tak, jak to dopadlo. V tom pilíři opravdu není příliš mnoho lidí, to znamená je technicky i politicky možné ho zrušit. Ale co místo něj? Vy vždycky řeknete: A třetí pilíř. Ale třetí pilíř nemá nic společného s reformou povinného pojištění. Hovoříme-li o reformě povinného pojištění, hovoříme o tom, co musíme platit povinně, a ne o tom, co platíme dobrovolně.

  Když vezmu to, co kdo platí z nás nejvíc, to znamená daň ze závislé činnosti a příslušné odvody, tak každý z nás povinně odvádí - povinně, ať chce, nebo nechce - 28 % z ceny své práce po zrušení druhého pilíře zase jenom do prvního pilíře, do toho přerozdělovacího pytle, ze kterého se vyplácí tím podle mého názoru nejméně spravedlivým způsobem téměř na celém světě, protože bez ohledu na to, že někdo tam celý život platil opravdu hodně, protože 28 % z vysokého platu je hodně, bude pak brát skoro tolik jako ten, kdo platil těmi 28 procenty opravdu málo. Princip rovnostářství mnohonásobně převažuje svou vahou v pilíři nad principem zásluhovosti, že ten, kdo hodně platil, by měl také hodně brát. Nemyslím si, že to skončí tak, že nebudou v budoucnu žádné důchody. Nějaké důchody budou vždycky, ale bude to velmi malá, řekněme chudinská a zcela rovnostářská dávka vzhledem k demografické křivce. A bude úplně jedno, kolik tam každý zaplatí, všichni dostanou stejně, protože víc peněz tam nebude.

  Druhý pilíř byl pro mě jediným známým instrumentem, jak zajistit, a teď se bavme o tom, v jakém poměru, že určitou část z těch 28 %, což u velkých platů je hodně a u malých platů je málo, nedáme do toho přerozdělení, ale budeme si spořit sami sobě. Jsem přesvědčen, že v budoucnu nelze princip solidarity, do závorky rovnostářství, a princip zásluhovosti dostatečně jednoznačně a srozumitelně odehrát v jednom jediném pilíři. Tam to nepůjde. Tam to prostě vždycky bude rovná chudinská dávka a princip nespravedlnosti, že někdo tam celý život platil opravdu hodně a bude brát málo, skoro stejně jako ten, kdo velmi málo celý život platil, ten tam bude převažovat. To nemůže jinak dopadnout.

  Ve druhém pilíři se alespoň zčásti mohl odehrát princip spravedlnosti, že když povinně musím odvést určitou část, tak ta část je také celá pro mě, a když jsem hodně zaplatil, tak mi také hodně zůstane. Tohle vy rušíte, aniž tomu dáváte jakoukoli náhradu. Rušíte to systémově. A když se vás zeptáme, co místo toho, říkáte: Třetí pilíř. Ale to mluvíte o něčem úplně jiném. To mluvíte o penězích, které už nemusím povinně odvádět. Reforma povinného penzijního pojištění by měla umět zvážit míru zásluhovosti i v povinném odvodu. Anebo to řekněte otevřeně a řekněte: My jsme přesvědčeni že ne. My chceme takový penzijní systém, že bez ohledu na to, kolik lidé do systému povinně platí, budou brát všichni stejně. Protože to zavádíte. A pokud chce někdo brát někdy víc, tak si musí zaplatit nad povinné pojištění. Jinými slovy v podstatě říkáte: Kdo se chce mít ve stáří trochu lépe, musí platit mnohem větší odvody celý svůj život, než platí povinně.

  To není systém, který bych pokládal za fér. Ale kdybyste ho aspoň přiznali. Ale vy když mluvíte o třetím pilíři, tak se tváříte, jako že je to ekvivalent toho druhého. Není. Ten je mimo to povinné pojištění. A to je to, čemu já nevěřím, že tomu nerozumíte. Vy tomu nechcete rozumět. Prostě nechcete, aby si tohle lidé uvědomili, že vy jim připravujete rovnou chudinskou dávku bez ohledu na to, kolik kdo do systému zaplatí.

  Dělal jsem si rešerši naší diskuse v roce 2012, kdy jsme se snažili zavést tento první nesmělý krůček penzijní reformy, a kromě celé řady pozoruhodných výroků, které pronesli tenkrát i moji dnešní kolegové, kteří tu sedí, mě zaujalo, že opozice na toto téma dokázala vést diskusi v Poslanecké sněmovně 55 hodin. Nevím, jestli jste v tu chvíli dělali obstrukce, nebo jestli jste mluvili opravdu k věci. Ale mluvili jste 55 hodin. Je mi líto, ale jistě chápete, že my nemůžeme být méně pracovitou opozicí, než byste byli vy. To by nám lidé neodpustili. Takže máme za sebou šest, tak padesát je ještě před námi. (Rozpaky v sále.) To byl žert. Nebojte se. (S úsměvem.) V tomto případě to dělat nebudu. Ale až nám budete někdy vyčítat, že některý bod zdržujeme, tak vy jste vážně dokázali na tohle téma mluvit 55 hodin. Můžete si to po mně přepočítat. Já vás tak dlouho zdržovat nebudu.

  Mám pouze jeden dotaz na pana ministra financí a prosil bych o jeho odpověď. Když jsme na tohle téma vedli diskusi v dubnu, pan ministr financí, a říkal jsem, není tady náhrada, není tady žádná varianta, pan ministr vystoupil a řekl: Do konce června to předložím, vy jste 20 let nedělali nic, já to do konce června předložím. Já jsem si dovolil vyjádřit jisté pochybnosti nad tímto konstatováním a po těchto pochybnostech se pan ministr mírně rozhorlil a řekl, že to je celý Kalousek, který umí jenom škodit a lhát, že když něco Babiš řekne, tak on říká že ne, a on tedy že Babiš, tvrdí, že do konce června to tady je. Já jsem to zřejmě přehlédl, protože máme říjen a ono to tu není. A jestli to tu je, tak já to neviděl.

  Takže prosím, pane ministře, jak to tedy bylo? Lhal jsem a škodil, když jsem pochyboval, že sem do konce června nějakou reformu dáte, anebo jste lhal a škodil vy, když jste sliboval něco, co jste jako vždycky nesplnil? Myslím si, že tuto odpověď bychom si zasloužili. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji zde tři faktické poznámky. První má pan premiér Sobotka, po něm pan poslanec Votava, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cítím povinnost vystoupit jako zástupce tehdejší opozice, která zde byla v dobrém zmiňována ve vystoupení předřečníků. Myslím si, že byla by skutečně vážná věcná chyba svádět neúspěch druhého pilíře pouze na tehdejší varování opozice s tím, že lidé, protože očekávali, že opozice zruší druhý pilíř, tak se do něj nehlásili. Já myslím, že chyba, problém druhého pilíře je úplně někde jinde. Tak jak byly zvoleny jeho parametry, tak druhý pilíř se ukázal být výhodný jenom pro nejvyšší příjmové kategorie. A já se ptám, když tady mluvil pan poslanec Kalousek o zásluhovosti, tak já se ptám, jestli jste přemýšleli o tom, kde je největší problém našeho důchodového systému. Ten skutečně není u těch, kdo mají nejvyšší příjmy v naší zemi, protože ti, kdo mají nejvyšší příjmy - a jenom upozorňuji, že na rozdíl od ostatních vyspělých států u nás nemáme progresivní daňový systém -, jsou schopni investovat do nemovitostí, jsou schopni investovat do finančních instrumentů. Oni mají obrovské jiné možnosti, jak se na stáří zajistit. A vy jste tady nadimenzovali druhý pilíř, který ale parametricky odpovídá poptávce nejvyšších příjmových kategorií. Nedivte se, že lidé, kteří mají problém, aby vyšli s výplatou, potřebují primárně uživit svoji rodinu, ošatit děti, zaplatit nájem, tak že se tam nehlásili. Proto je tam jenom 80 tisíc lidí. A zeptejte se, jaká je to příjmová kategorie a co to je za lidi. Druhý pilíř byl špatně navržen. A to, že opozice řekla, že ho zruší, tak byla jenom předvídavost a byl to od samého počátku správný postoj. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vád děkuji, pane premiére. A nyní faktická poznámka pana poslance Votavy, potom pan vicepremiér Babiš. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na svého kolegu Stanjuru, vaším prostřednictvím samozřejmě. Pane kolego, já vám neumím odpovědět. Já nenosím všechna čísla v hlavě. To bych snad byl potom i ředitel zeměkoule, kdybych tohle všechno věděl. Teď mám na mysli, že jste říkal, kolik lidí opustilo předčasně třetí pilíř nebo kolik prostředků i ze státní podpory to dělalo. Fakt to neumím, takhle z hlavy to neumím. To se nezlobte. Ale třeba řada lidí určitě vystoupila z toho pilíře předčasně proto, aby si zajistila své vlastní bydlení, a to je i zajištění na stáří - mít své vlastní bydlení. Ale fakt čísla nedokážu.

  K panu kolegovi Kalouskovi. Já myslím, že odpověděl pan premiér. To nebyla žádná masivní kampaň z naší strany. Ano, to bylo varování, vysvětlování jak na půdě parlamentu, tak samozřejmě i mimo parlament o tom - a myslím, že jsem to řekl jasně, že lidé nejsou hloupí, že lidé si umějí sami spočítat, kolik jim to přinese. A jestliže jim to nic nepřinese a navíc mají riziko, jestli se vůbec někdy za 30 let sejdou se svými prostředky, tak to by byli hlupáci, kdyby do toho spořili! Vy byste do toho spořil, pane kolego? Já určitě ne tedy, to se nezlobte!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Babiš, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Ano, to je pravda. Já jsem si nechal udělat nějakou analýzu a faktem je také to, že jsme důchodový účet tady nevyřešili za ta léta - různé ty komise. A když jsem tady zmínil nějaké myšlenky, tak okamžitě jsem byl napaden, dokonce že chci snižovat důchody, což je samozřejmě nesmysl, a následně jsem byl upozorněn koaličními partnery, že to nemáme v koaliční smlouvě a že to není můj byznys, tak samozřejmě jsem to nepředložil a ani to nepředložím, protože stávající... (Smích a potlesk zprava.) Já nevím, co je na tom spěšného. Za stávající koalice určitě nedospějeme ke stejnému názoru na řešení důchodů. To řešení je velice snadné, jak jsem to vlastně uvedl hned na začátku, že buď budeme mít na důchody peníze, nebo nebudeme mít. Takže pokud dosáhneme vyrovnaného rozpočtu někdy a důchodový účet anebo to saldo se snižuje, teď je asi 36 mld., tak samozřejmě je otázka, jestli tady bude někdy nějaká politická garnitura, která bude schopna se domluvit na nějakém jiném způsobu, jako je dneska třetí pilíř, který je nejpopulárnější. Takže to jenom na vysvětlení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová a připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Ještě jednou, dámy a pánové. Pan kolega Votava tady říkal, že pan premiér odpověděl, ale já bych chtěla zdůraznit, že pan premiér neodpověděl! Naprosto neodpověděl na otázky, které zde byly vzneseny! My samozřejmě víme, že vaše levicová vláda může mít jiný pohled na udržitelnost důchodového systému a přinášet jiné alternativy řešení, ale ještě jednou prosím, předložte nám alternativu udržitelného důchodového systému. Tak zní ta otázka!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvenku, než udělím slovo. Dnes od 11.15 se z pracovních důvodů do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec David Kádner.

  Dále vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a připraví se pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Můj kolega předseda poslaneckého klubu ČSSD mi mezitím řekl číslo. Škoda, že si to neřeknou v tom klubu. 99 % prostředků z třetího pilíře se čerpá před dosažením věku odchodu do důchodu. Devadesát devět procent! Takže pravdu mám já, když říkám, že je to spoření s podporou státu, a proto je výhodné, a nemá pravdu pan poslanec Votava, který říká, že to je výborné zabezpečení pro důchod. Není! 99 % končí jinde. Je to jako u stavebního spoření, kdy říkáme stavební spoření a je to zase spoření s podporou státu.

  K panu premiérovi Sobotkovi. Říká, že jsme se neptali, tak já se ho zeptám. Jaký je průměrný plat účastníka druhého pilíře? A to si stát může spočítat velmi jednoduše, protože tam jsou striktně daná procenta, která se odvádějí. Vy víte podle mikrofonu, že to jsou ti bohatí. Tak nám řekněte, jaký je průměrný měsíční příjem účastníka druhého pilíře. To bezesporu máte, když říkáte, že těm bohatým tu možnost musíme vzít, oni si takovou možnost nezaslouží, oni mají jiné možnosti, aby si mohli spořit. A i kdybyste měl částečně pravdu a já to nevylučuji, tak vy neměníte parametry druhého pilíře, aby byl třeba atraktivnější i pro jiné sociální, věkové, příjmové skupiny, ale žádnou takovou analýzu jsme se z té vaší Potůčkovy komise, což byla komise pro zrušení druhého pilíře, nedozvěděli - kromě toho, že se má zrušit. Tak zkuste přinést nějaká fakta a třeba máte pravdu. Já nemám informace na rozdíl od Ministerstva financí, kolik je průměrná platba jednoho klienta a zda to jsou skutečně ti bohatí, anebo tam jsou i jiní. Také jsem tady v debatě v prvém čtení chtěl, abychom dostali průměrný věk účastníka druhého pilíře, jestli to jsou ti mladí, střední věk nebo ti, kteří mají třeba už jenom pár let do důchodu. Nic z toho tady není, žádná analýza, ale hlavně to musíme ukončit, protože my to tak chceme!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Jandák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jsem položil dotaz a děkuji panu ministru za odpověď. Já jsem skoro s jistotou počítal, že řekne, že za to, že nesplnil svůj slib a nepředložil nám nic, jak koncem června sliboval, že za to můžu já. On řekl, že za to může jeho koaliční partner. Tím mně udělal opravdovou radost, to se mi ulevilo. Že by za to mohla jeho vlastní neschopnost, to samozřejmě nikoho z nás nemůže ani napadnout, protože pokud by to někoho napadlo, tak ho zavřeme. Když ne dnes, tak zítra. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Za náš poslanecký klub Úsvit jenom krátce řeknu to, co by mělo být známo. Bylo to v našem volebním programu jako bod - my toto podporujeme. Podporujeme zrušení druhého důchodového pilíře. Tady je naše shoda s tím, co je předloženo, a je vidět, že ne vždycky úplně v opozici máme všichni na všechno stejný názor. To je přeci normální.

  Ale proč jsem chtěl vystoupit, ne abych tady toto konstatoval, jen to připomínám. Zazněla tady ovšem také výtka, že současná vládní koalice nepředkládá alternativu, nebo nepředkládá způsob řešení toho, jak by se to mělo řešit. A tady se obracím i na koalice bývalé, z minulé Sněmovny, i na tu současnou, a já doufám, že k řešení přistoupíme. Až k tomu přistoupíme, tak jsem přesvědčen o tom, že řešit důchodový systém nemůže jenom koalice, ale musí to řešit napříč celým politickým spektrem ve Sněmovně, aby zase v dalším volebním se nestávalo to, čeho jsme svědky nyní, že jedna vládní koalice toto ruší, to, co ustanovila nebo navrhla jiná vládní koalice. To vás vyzývám všechny, co tady jsme, až k tomu dojde, a hlavně neodpustím si současnou vládní koalici, protože jsme svědky toho, že řadu věcí řeší bez toho, aniž by vyslechla názory opozice.

  Zaslechl jsem tady také to, neodpustím si to okomentovat, že to není předmětem koaliční smlouvy a že tady řekl pan ministr financí, že to není jeho byznys a že se tím nebudeme zabývat. Ve vztahu k důchodovému systému mně tady konečky vlasů se oblily potem, když jsem toto slyšel, že to tedy není byznys a tímto se nebudeme zabývat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Jandák a připraví se pan předseda Fiala.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Vidím, dámy a pánové, že jsme se trochu zasekli. Nejsem optimista jako můj předřečník. Bojím se, že se nehneme z místa, a proto bych rád prostřednictvím předsedajícího poradil Mirkovi Kalouskovi. Mirku, my tu nebudeme věčně, tato koalice. Je tu šance teoretická, že to můžete být i vy v budoucnu, a proto bych tě poprosil, abys tady z toho místa slíbil národu, že až se dostanete k moci, že opět systém zavedete. Já myslím, že se vám zvednou preference. Děkuji vám. (Potlesk napříč sálem a mírný smích.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní dvě přednostní práva. První pan předseda Fiala a po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan poslanec Jandák říkal, že jsme se na tématu trochu zasekli. Myslím, že ještě chvilku na něm zaseknuti budeme, protože to téma je mimořádně důležité. Myslím, že je jedním z negativních symbolů činnosti této vlády a že tím negativním symbolem zůstane. I když si to teď třeba vy ostatní nemyslíte. Rušení druhého důchodového pilíře právě přesně symbolizuje tuto vládu a to, co tato vláda reprezentuje. To je nedůvěra v občany, neexistence nějaké vize a dobrých řešení a také pokrytectví. Já vám na několika příkladech ukážu, že tato svoje tvrzení mohu doložit.

  Vláda ruší opatření, která jsou možná nedokonalá, to jsme nikdy netvrdili, že to je dokonalé, ale která fungují. Pan poslanec Votava, který tady jediný z vládní koalice vystoupil s nějakým příspěvkem, který měl aspoň trochu obsahu v sobě, mě nepřesvědčil o tom, že druhý důchodový pilíř nefungoval. Samozřejmě, můžeme se na to dívat tak, a to je to pokrytectví, že řekneme: ono to nefunguje. My jsme předtím udělali všechno pro to, aby to nefungovalo, aby tam lidi nevstoupili. Pak jsme tady ve Sněmovně zastavili vstup do druhého pilíře a pak řekneme: druhý důchodový pilíř nefunguje. To přeci není žádná pravda. Není to žádný argument. A i kdyby druhý důchodový pilíř nefungoval dokonale, tak vláda ho ruší, aniž by nabídla cokoliv, co by ho jakkoliv nahradilo. Prostě žádné řešení tady vláda nenabízí.

  Za druhé vláda bere zodpovědnost za vlastní životy, za péči o vlastní důchod z občanů a přenáší na stát. Na stát, který si s tím ale neví rady a který na to nemá dostatek finančních prostředků.

  Za třetí, a to já shledávám opravdu pokryteckým, vláda kritizuje minulé vlády, kritizuje řadu opatření, která minulé vlády přijaly, ale ruší jenom ta, která se ji hodí, a jiná, která také kritizovala, tak prostě nechává být, protože jim vyhovují. Za chvíli o tom budu mluvit podrobněji.

  Dovolte mi teď, abych svá tři tvrzení o tom, jak druhý důchodový pilíř, resp. jeho rušení charakterizuje tuto vládu, abych je doložil na několika konkrétních příkladech.

  Za prvé. Zavedení třípilířového penzijního systému bylo po mnoha letech, a to podle mě nemůže popřít ani tehdejší opozice a dnešní vládní koalice, konkrétní krok k vyřešení negativního demokratického trendu, o kterém doufám, že nikoho z vás nemusím přesvědčovat. To jsou fakta, která leží na stole. Populace stárne a průběžný důchodový pilíř není schopen penze platit. Musíme to doplácet z ostatních příjmů, ale postupně na to nemáme dostatek finančních prostředků a bude to ještě horší. Stačí se podívat na jakékoliv prognózy populačního vývoje.

  Dámy a pánové, já se za ta slova omlouvám, ale jenom opravdu velmi neinteligentní člověk si může myslet, že to takto necháme. Necháme vedle průběžného pilíře běžet nějaký třetí a že se to prostě samo vyřeší. Nevyřeší. Druhý důchodový pilíř byl pokus to řešit ze strany tehdejší vlády. Vy to rušíte, dobře, já tomu rozumím, ale očekával bych, že nám předložíte nějakou svoji verzi, nějaké svoje řešení. Žádné řešení tady není.

  Za druhé. I přes ujišťování ze strany tehdejší opozice, což byli sociální demokraté, že druhý důchodový pilíř ihned zruší - a to je také potřeba říci, tady nebyla jenom masivní kampaň proti druhému pilíři. Tady bylo také od začátku slibováno, že druhý důchodový pilíř bude co nejdříve zrušen, jakmile se dostane opozice ke vládě. Tak i přesto se do něj přihlásil osmdesát tisíc lidí. To není zas tak málo. To nelze bagatelizovat a nelze říci, že to je neúspěch. Vláda nyní těmto lidem říká: Chtěli jste se o své důchody postarat sami, byli jste zodpovědní, tak máte smůlu. O vašich důchodech budeme zase rozhodovat my, protože my nejlépe víme, co je pro vás dobré. My o tom chceme rozhodovat, my, stát, akorát na to nemáme peníze.

  Dámy a pánové, tohle není žádné řešení a žádný vzkaz odpovědným občanům, jak si chcete poradit s jejich penzemi.

  A za třetí, a to je ten nejlepší příklad pokrytectví, o kterém mluvím. S důchodovou reformou souviselo ještě jedno opatření. Vzpomeňte si jaké. To bylo zvyšování daně z přidané hodnoty. Ano, to mělo bezprostřední souvislost s druhým důchodovým pilířem. Ministerstvo financí tehdy očekávalo výpadek příjmů a vzhledem k rozpočtové odpovědnosti tehdejší vlády nechtělo zvyšovat deficit, a tak se přistoupilo ke zvýšení DPH. A tehdejší opozice v čele v Bohuslavem Sobotkou nekritizovala jenom zavedení druhého důchodového pilíře, ale stejně ostře kritizovala i zvýšení daně z přidané hodnoty. Nyní vláda ruší druhý pilíř a logickým krokem, který bych očekával je, že se bude snažit vrátit, nebo vrátí, ještě navíc v době ekonomické konjunktury, vrátí úroveň daně z přidané hodnoty na původní úroveň. Když rušit kritizovaná opatření, tak samozřejmě rušit všechna. Ale to se vládě nehodí. Nehodí se jí to z hlediska jejích cílů, z hlediska jejích úmyslů, nehodí se jí to proto, že získané peníze z vyšší daně z přidané hodnoty ráda využívá pro navyšování počtu úředníků, pro zvyšování provozních výdajů ministerstev a pro další neproduktivní výdaje, které jsou pro tuto vládu typické. Takže tady vidíte typický příklad pokrytectví. Rušíte jenom to, co se vám z nějakých důvodů hodí, ale nerušíte to, co jste v minulosti kritizovali. Tak nám tady neříkejte, jak jednáte konzistentně a rozumně. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo dobře slyšet, co říkáte.

 • Poslanec Petr Fiala: A hlavně to nejsou věci, které by byly v praxi uplatnitelné a které by opravdu vyřešily problémy, které s penzijním systémem, s průběžným pilířem a s budoucím vývojem stárnutí populace v České republice máme.

  Takže dámy a pánové, jednoduše řečeno, důchodový pilíř pravděpodobně zrušíte, to pří té většině, kterou tady máte, já zpochybňovat nebudu, ale ve vzduchu zůstane jedna otázka - zůstanete dlužni veřejnosti odpověď na jednu základní otázku. Zrušíte druhý pilíř, dobře. Ale co uděláte s těmi důchody potom?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, mě osobně v mém věku se tahle diskuse zdánlivě netýká, ale rozhodně se mě týká jako poslance. Je zřejmé z těch příspěvků, že k tomu, aby došlo k racionální a hlavně trvalé změně důchodového systému, je třeba konsenzu všech politických stran. Je tedy zbytečné poněkud demagogicky útočit na ministra financí, že v současném složení Poslanecké sněmovny zřejmě takový konsenzus je nedosažitelný.

  Na druhé straně musím reagovat na příspěvek pana předsedy vlády, ze kterého mi jasně vyplynulo, že pokud něco neuděláme, tak se společnost rozdělí na dvě části. Jedna z nich rezignuje na důchody a postará se sama o sebe, ta druhá bude brát žebračenky.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka. Tak já, tehdy, když vystoupil pan ministr financí s tím, že za dva měsíce přinese návrh reformy, tak jsem byl skeptický. To nebyl žádný útok. Byl jsem skeptický a říkal jsem tehdy na mikrofon, že podle mého názoru to není možné. A můžete říkat skepticky, že se nedomluvíme. My vyčítáme vládě, že se ani nepokusila o to s nám hledat nějaké řešení. Nepokusila.

  Dobře. Bereme jako fakt, že zrušíte druhý pilíř. Všimněme si, že na ty silné výroky, které padají z úst premiéra či předsedy rozpočtového výboru, když se zeptám na čísla, tak neběží k mikrofonu, aby mi řekli, kolik bohatých nebo středněpříjmových nebo nízkopříjmových je ve druhém pilíři. 99 % peněz ze třetího pilíře končí jinde.

  Pan předseda Votava předložil zajímavé a podnětné pozměňující návrhy ke třetímu pilíři. Na můj vkus je odůvodnil poměrně málo, že ten samotný pozměňovací návrh má dvanáct stran. Chci říci, že většina z nich bude mít naši podporu, ale my vylepšujeme, my vylepšujeme spoření se státní podporou v těch pozměňujících návrzích. A proč ne? Například se tam říká, že zvýšíme částku, kterou zaměstnavatel může přispívat. Proč to ti zaměstnavatelé dělají? No protože z toho neplatí sociální a zdravotní, řekněme si to úplně otevřeně. Vysoká cena práce, tudíž ty mzdy se navyšují tímto nepřímým způsobem, že zaměstnavatel může 30 tis. ročně a příště to bude 50 tis. ročně, a je to dobře. Ale vůbec to neřeší systém penzí, jenom to zatraktivní spoření se státní podporou. Ti klienti - já mezi ně patřím - třetího pilíře, kteří platí přesně tolik, aby měli maximální státní podporu a současně maximálně využili daňovou úlevu, tak po změně parametrů to upraví a budou čerpat zase maximální státní podporu a maximální daňový odpočet. To je naprosto logické. Ale se systémem penzí přitom, že ty peníze končí někde jinde, to neudělá vůbec nic.

  Pak se přihlásím s přednostním právem a budu se ptát na DPH, protože o tom také vládní koalice velmi cudně mlčí, i když ty dva kroky spolu souvisely.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegové, kolegyně, já si dovolím zareagovat na některé věci, které tady zazněly. Já bych pochopil, kdyby se opozice čertila, že rušíme funkční reformu. Ale ona funkční příliš nebyla. Jenom bych chtěl připomenout, kolik poslanců a senátorů vládní koalice se v době, kdy tento instrument zavedli, přihlásilo do druhého pilíře. Výsledky byly velmi tristní. Bylo to asi 30 lidí. Já si to z hlavy nepamatuji, klidně to dohledám. Bylo to velmi málo na to, že koalice měla 120 hlasů a měla velký počet senátorů. Bylo to absolutní minimum. To znamená, že ani vlastní koaliční zákonodárci nevěřili druhému pilíři.

  Co se týká toho, že se tam přihlásilo málo lidí, může to samozřejmě být ovlivněno tím, že opozice říkala, že to zruší, ale mohu stejně ptát, jaká máte tvrdá data, jak ovlivnila tato kampaň, jak byla masivní antikampaň? Považujete za antikampaň, že někdo něco řekne ve Sněmovně nebo na tiskové konferenci? ***

 • Poslankyně Markéta Adamová: Dobré dopoledne. Vy jste, pane vicepremiére, projevil v tom svém příspěvku celkem svoji nekompetenci tady v této oblasti. Takže bych vás chtěla upozornit, že některá fakta, která tady uvádíte, jsou zcela mylná. Třeba co všechno se z toho důchodového účtu platí. Rozhodně to není mateřská atd. Takže vy byste si tu situaci, respektive ten současný stav mohl možná lépe nastudovat.

  Co se týče toho srovnání Potůčkovy komise a Bezděkovy komise, tak ta Potůčkova za ten asi rok a půl, co funguje, tak opravdu přinesla pouze kosmetické úpravy toho systému, nikoliv nějaké zásadní řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné. Změny, které navrhuje, se týkají především třetího pilíře a týkají se především toho dobrovolného spoření, které pokud se ti lidé do toho nepřihlásí, tak stejně nemá šanci se jejich důchodu v budoucnu samozřejmě týkat. Takže to je už z podstaty této věci jasné, že není řešením, které by bylo pro celou společnost.

  A jenom taková jízlivá poznámka k tomu, že pan Babiš nepředložil svůj návrh, protože to není jeho byznys. Možná kdybyste si, pane ministře, pořídil nějaký penzijní fond, tak už by vás to mohlo zajímat víc. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Hájek. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já věřím, že mám s panem vicepremiérem osobně dobré vztahy, ale na to se velmi těžko reaguje, protože tam bylo tolik omylů - jak můžete říct, že z důchodového systému se platí mateřská nebo nemocenská? (Reakce na poznámku.) Ani mateřská ne. To prostě není pravda. To jsou základní fakta. Já nechci po nikom, aby sypal čísla, a ještě vůbec, když to není z jeho resortu. Ale to jsou systémové přístupy.

  Malé edukativní okénko - první, druhý, třetí pilíř. Druhý pilíř zachovával všechny peníze pro penze. Můžeme si říkat, já teď nechci rozebírat, jestli mohly být jiné parametry. Ale druhý pilíř z penzijního systému jako takového nevyváděl ani korunu, na rozdíl od třetího pilíře, kde jsme si dneska ověřili společný názor i s vládní koalicí, že jedno procento z třetího pilíře zůstává pro penze. Jedno procento! A nikdo nemluví o vyvádění, ani my ne, protože to je jiný nástroj. Říkám, je to spoření s podporou státu, nic víc, nic míň.

  Ale chtěl bych ocenit třeba návrh pana poslance Votavy, který řeší i občanský zákoník a nakládání s prostředky, které rodiče šetří pro nezletilé děti. Chci jenom připomenout, že my máme obdobný návrh u stavebního spoření a věřím, že společně podpoříme oba dva, protože ten princip je úplně stejný, aby nakládání s těmi penězi nemusel rozhodovat opatrovnický soud. To já myslím, že je dobře.

  Ale mně to nedá. Já prostě nevím, kolik poslanců a senátorů uzavřelo smlouvu v druhém pilíři. Ani to nemohu vědět, protože nemám přístup k datům. A také jsme nikdy neříkali, že to je pro všechny. A když je možnost, tak říkat "ale vašich 52 poslanců, z nich se přihlásilo jenom 36, tak vidíte, jak je to špatně" - co je to za argument! Já bych chtěl vědět od pana premiéra, odkud ta čísla má a kde si je mohu ověřit. Já jsem na mikrofon řekl, že já osobně jsem klientem druhého i třetího pilíře, u obou od doby, kdy ta možnost byla mně jako občanovi umožněna, od roku 2000 či 2013. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale odkud se ta čísla berou? Třicet! Jak jsme na to přišli!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobré dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem ještě za ty dva roky nějak neztratil, aspoň si myslím, ten normální pohled na život. Co se týká druhého pilíře, mě napadají dvě taková přísloví. Jedno musím modifikovat, aby nemusel odejít pan předsedající, to je z lejna bič neupleteš. A to druhé je lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. A proč 80 tisíc lidí? Osmdesát tisíc lidí šlo pro to, protože opravdu vydělávají tolik, že si mohou jenom odložit na třetí pilíř, kde mají de facto stoprocentní jistotu, že ty peníze dostanou zpátky. To je ten vrabec v hrsti. Holuba na střeše jste slibovali vy, to znamená ne pojištěný fond. Ne pojištěný fond! To znamená, já budu spořit, ten občan bude spořit v době, kdy tady byly kauzy Kožených, kdy tady byly kauzy H-Systemu, desítky tunelových fondů. A já mám věřit, že najednou tady je nová pravice, která tady bude říkat "přátelé, my jsme se za těch 24 roků poučili a nyní nám věřte, teď je tady něco nového". Proto bylo jenom těch 80 tisíc lidí, proto bylo jenom 30 poslanců a senátorů. Proto lidé preferují třetí pilíř. Děkuji. (Potlesk v levé a střední části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Zavadil, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký, dobrý den. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pár čísel k tomu, abychom tady říkali věci tak, jak skutečně jsou.

  Pokud se týká důchodového systému a plateb z důchodového systému, tak se z tohoto systému platí pouze tyto věci - samozřejmě důchody, invalidní důchody, sirotčí důchody a vdovské důchody. To je všechno. Tato částka, respektive to rozdělení na vdovské, invalidní a sirotčí, dělá zhruba asi 20 procent z celkového objemu. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Ještě jedno číslo, které by bylo dobré vědět, že 100 tisíc nezaměstnaných, a to je možné si ověřit, ta čísla mám naprosto správná, dělá zhruba 26 miliard, asi 26,9 miliardy. Takže pokud bychom o 100 tisíc snížili nezaměstnanost, tak samozřejmě deficit důchodového účtu nám klesne o těchto 26,9 miliardy. To je druhá poznámka.

  Třetí poznámka. Abychom tady zbytečně nevytvářeli jakékoliv zbytečné euforie o tom druhém pilíři, já si myslím, že jsem oprávněn k tomu, abych tady leccos k tomu řekl, protože jsem byl v těch počátcích a vedl jsem spoustu debat okolo toho druhého pilíře. Já si myslím, že druhý pilíř skončil hlavně pro jednu věc - že se nedokázala prosadit povinnost toho důchodového spoření. A ta spořivost, respektive ta povinnost, ta se nedokázala prosadit proto, že byl obrovský odpor. Já si pamatuji, když se na serverech jaksi lidi ptali, nebo chtěli jsme znát odpověď lidí, jestli by byli ochotni povinně, nebo nebyli povinni - tady to někdo řekl, že vlastně - myslím, že to řekl kolega Hájek - na to skutečně nebyli ti občané připraveni finančně, aby do toho povinně vstoupili a povinně platili. To je jiná debata. Ale to byl hlavní důvod toho, proč se v tomto pilíři nakumulovalo jenom, v uvozovkách, těch 80 tisíc lidí.

  A pokud se týká okolo toho B (upozornění na čas), tak k tomu se pak dostanu, až budu u té osmičky, kde mám sedm pozměňovacích návrhů, které souvisejí s tím, co jsem řekl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Stanjura. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já i v rámci faktické tentokrát jenom velmi krátce. Zaznělo tady od mě i od jiných poslanců, aby až se bude konečně připravovat nějaký rozumný konsenzuální návrh, nebo široký, aby to bylo konsenzem napříč všemi politickými stranami zúčastněnými ve Sněmovně. Mluvil o tom myslím i pan místopředseda Bělobrádek. Ale to je právě důvod, proč jsem přišel reagovat, že tam mě zaujalo právě jeho sdělení, že tady slyšel něco, že chystá Ministerstvo financí, nebo pan ministr Babiš, a že to slyšel až tady. Tak to mě trošku vyděsilo, že když už i ve vládní koalici vázne komunikace a ta vzájemná informovanost, tak mám opravdu obavy, jak to tedy bude vypadat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Hájek zase říká 30 poslanců. Kde jste to číslo vzal? Říkal ho tady jeden člen Poslanecké sněmovny, a když jsem se ptal, odkud má to číslo, tak jsem zatím odpověď nedostal. Tak nepracujme s tím jako s faktem. Není to vůbec důležité. To fakt není důležité. Nicméně přece ten systém v druhém pilíři byl postaven na procentech a ani ne mzdy. Tak já nevím, jestli všichni tady tak říkají, že si někdo nemohl dvě procenta ze svého důchodového spoření, což je 21,5 %, odkládat. A pokud má někdo nízkou mzdu, tak ta 2 % z 21 není tolik. Fakt používejme čísla a fakta. Kdyby vládní koalice přišla s návrhem na povinný druhý pilíř, určitě bychom vedli vážnou debatu. Jenomže v okamžiku, a řekněme otevřeně, je to řešení, je to model, který by se mohl použít, ale pak to má charakter daně. To si musíme říct. Pak už to není žádný druhý pilíř, nějaké spoření, ale má to charakter daně, je to sice v jiné kolonce na výplatní pásce, ale všichni to budou odvádět, pojede to prostě přes ty účtárny, není tam žádná - my jsme chtěli ty lidi motivovat. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát a po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Když to tady tak poslouchám, zejména pana vicepremiéra, tak ti, co o penzijním systému něco vědí, tak vidíte, jací šílenci řídí tuto zemi v tuto chvíli. Lidé o tom nevědí. A kolegovi Hájkovi bych vzkázal prostřednictvím pana předsedajícího: Vy jste zjevně tu stávající legislativu kolem penzijního systému nečetl, protože pak byste tady nemohl říkat to, co říkáte. A víte, když tedy vy tolerujete třetí pilíř a říkáte a vyčítáte druhému pilíři, že snad není pojištěn a podobně, tak přečtěte si ty zákony, srovnejte si, jak tvrdé podmínky jsou, jaké je jištění druhého a třetího pilíře, a pak tady přijďte něco vykládat. (V sále je trvalý hluk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan vicepremiér Bělobrádek a připraví se paní poslankyně Šánová. Ještě než začnete, poprosím vás, kolegyně a kolegové, opět o ztišení. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, jděte do předsálí, ať je rozumět, co se zde říká. Děkuji. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nejsem si vědom, že jsem řekl, že se platí zdravotní pojištění z důchodového. Pokud to tak je, tak to bylo přeřeknutí se. A pokud jsem tam řekl i něco jiného, tak za to se omlouvám, nejsem skutečně odborníkem stoprocentně vzatým. Konečně co mám dělat, když tady není ministryně práce a sociálních věcí? Snažím se aspoň s opozicí diskutovat. (Potlesk některých poslanců z pravé části sálu.)

  Co se týká těch dat, tak aspoň ta fakta, která jsem já viděl, tak v případě, že by se skutečně platily starobní penze, tak je důchodový systém v přebytku. Aspoň taková čísla já mám.

  Co se týká otázky, kde jsem přišel na to, kolik lidí z tehdejší koalice vstoupilo, tak my jsme si tehdy nechali udělat dotazník, který jsme poslali všem členům vládní koalice, všem zákonodárcům. A podle toho, jak nám odpovídali, tak podle toho. Já se to snažím dohledat, nemůžu, ale pak vám to, pane předsedo, klidně dodám. Nemůžu to najít v mailu, tak jak to dohledám, tak vám to předám. Mimochodem to dělal tehdy náš pracovník pan Čižinský, který vyhrál přes 50 % volby na Praze 7 a je tam starostou. Takže to určitě dohledáme.

  Co se týká hledání vlády a konsenzu, tak tady kolega je zděšen, jak se ve vládě můžeme domluvit. Já jsem zděšen, jak se domlouváte v Úsvitu. Myslím si, že váš poločas rozpadu je daleko větší než naší vlády, takže já myslím, že byste měl začít u sebe, pane kolego.

  A musím přiznat a beru to, pokud pan předseda klubu ODS říká, že to nebylo myšleno urážlivě, tak já to beru. Mně to tak přišlo, že je snižována snaha skutečně diskutovat o této zásadní věci.

  Nicméně to, co předvedl pan kolega Laudát a řekl, že tuto zemi vedou šílenci, tak za prvé si myslím, že to je velmi znevažující označení pro psychotiky. Myslím si, že - (Předsedající: Omlouvám se, pane vicepremiére, váš čas na faktickou poznámku vypršel.) Dobrá, mohu se přihlásit - máte tam nějakou jinou, že bych se přihlásil s přednostním právem?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tam pan předseda Stanjura, takže po něm. Takže ještě jednou dvě minuty s vaší faktickou poznámkou.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Považuji to za neadekvátní a napadnout takto vedení vlády, že ji řídí šílenci - pane kolego Laudáte, když jsem sem přišel, jsem tady jenom krátce, necelé dva roky, tak mně bylo řečeno, že Laudát je diagnóza. Teď jsem to pochopil. Děkuji. (Oživení v sále, smích.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přečtu omluvenku. Dnes se z důvodu nemoci omlouvá pan poslanec Radek Vondráček.

  Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abych přispěl, ať se vždycky netváříme tak vážně, tak pan vicepremiér mi odpověděl tím typickým churchillovským, jak to mám rád: Věřím jenom těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval. Jestli to byla anketa vaší strany, tak já jsem určitě neodpovídal. Tak minimálně vám chybí jeden respondent, protože já na takové ankety opravdu neodpovídám. Ale proč ne? I kdyby to byla pravda. Pracujme s tím, že to číslo je dobře. 281 členů zákonodárného sboru, sněmovny, z toho 30 se přihlásilo, to je více než 10 %. Bezesporu mezi poslanci a mezi našimi kolegy v Senátu je mnoho členů a členek, kteří už jsou v penzi. Ti se do žádného pilíře nepřihlásí. Logicky. Mnoho z nich se blížilo penzi, ti se taky logicky nepřihlásí, protože je tam určitě nějaká minimální doba. A nikdy jsme netvrdili, že když máte rok do důchodu, že si máte založit druhý pilíř, že je to výhodné. Ale i kdybych řekl, že byli všichni v produktivním věku a že byli ti mladí, senátoři nemohou být pod 40, všem senátorům je 40, a 10 %. Tak si vezměte kolik, kdyby bylo stejné procento mezi populací, kolik by bylo účastníků, kolik účastníků druhého pilíře. Ale o tom opravdu nevedeme debatu. Nikdy jsme neřekli, že to bylo bez chyb. I ten malý počet účastníků je kvůli tomu, že jsme nějaké chyby anebo parametry nedomysleli tak, aby byl atraktivnější, než jsme si mysleli. A to vždycky ukáže až ta praxe.

  Vy jste ovšem ten pilíř zavřeli a teď ho rušíte. A ta naše výhrada, to jste nám neodpověděli. Co přinášíte místo toho? Nejsou to ty parametrické změny třetího pilíře, o kterých já říkám úplně (nesrozumitelné) na mikrofon, že většinu z nich, a možná všechny, protože u některých se ještě budeme radit, podpoříme. Ale to systému penzí nepřináší třetí pilíř nic! Jedno procento! A jen tak mimochodem, roční státní příspěvek na třetí pilíř je stejný nebo vyšší než to, co chcete dostat ze 100 tisíců živnostníků díky EET. Porovnejte si ta čísla a porovnejte si ten efekt a tu námahu, kterou s tím chcete mít spojenu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Šánová. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane vicepremiére, já můžu říct, že jsem si vás donedávna vážil jako uvážlivého politika. Nicméně dnešním projevem, který jste tady předvedl, pane vicepremiére Bělobrádku, vy jste předvedl snůšku nekompetence a fabulace, jste skutečně ukázal, že kolega Laudát měl v mnohém pravdu. A pokud by tato vláda hrála hru Nejslabší, máte padáka!, tak vy byste byl jedním z horkých kandidátů, pane vicepremiére Bělobrádku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně Šánová, připraví se pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 • Poslankyně Zuzana Šánová: Pane předsedající, vážení kolegové, já bych se jenom chtěla trochu stručně vrátit do minulosti, abychom si uvědomili, že možná ta dnešní debata by ani nebyla tak důležitá, kdybychom tuším v roce 1994, nevím, nesloučili sociální účet se státním rozpočtem. V té době na tomto účtu bylo 300 mld. korun! 300 mld. Dneska tam máme cca minus 40 mld. Víme, kdo ho pustil do státního rozpočtu, a víme, na co se použil. Pokud to někdo neví, tak to byla naše pravice a těchto 300 mld. se použilo na sanaci bank. (Potlesk poslanců ANO.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Bělobrádek, po něm pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, ano, byla to anketa, nemusí být vypovídající. To, že na ni někteří neodpověděli, je pravda, ta čísla jsem měl, takže uznávám, neargumentujete s mým, beru to zpátky. Ano.

  Co se týká pana kolegy Kučery, vaším prostřednictvím, tak výborně. Já jsem se snažil diskutovat a místo toho mě urážíte. To je opravdu vynikající! To jste se předvedli! Urážky jsou vašimi argumenty. Zatímco s ODS mohu diskutovat a můžeme se nějakým způsobem přít, udělal jsem chybu, ano, projevil jsem nekompetenci v tom, že jediné, co jsem řekl špatně, jednou jsem se přeřekl a špatně jsem řekl tu mateřskou, tak to bylo celé. Co se týká DPH atd., tak myslím si, že to kompetentní bylo. Takže to je jasné, ale myslím si, že nechat bez odezvy, aby tady člen parlamentu urážel členy vlády do šílenců, to se nezlobte, to jsem nemohl nechat bez komentáře. Navíc to, co jsem říkal, byla pravda a byl jsem na to upozorněn záhy potom, co jsem byl zvolen. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále jsou dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Myslím si, že kdo zná penzijní systém nebo alespoň se ho nějakým způsobem dotkl v životě, tak jinak než to, co jsem řekl k panu vicepremiérovi, vzít nemůže. Samozřejmě, když nemá argumenty, tak sáhne k urážkám, což v jeho případě... Pro mě je to velké zklamání, ale učí se od pana Babiše velice rychle. To je prostě realita. Já ho urážet nebudu a nebudu se dotýkat. No to bych vám předvedl, jaké urážky bych mohl já směřovat k vám, ale já to neudělám, protože za to mi nestojíte.

  Ale chci říci, že se to netýkalo jenom toho, co je a není placené z penzijního systému. Vy jste tady nemluvil pravdu, nebo nevíte, na co měly fungovat a jak měly fungovat ty peníze, které se vybraly z toho zvýšeného, nebo měly vybírat z toho zvýšeného DPH, jaké byly náklady na zavedení druhého pilíře, když se počítalo pro nějaké penzum lidí, kteří by do něj vstoupili. I v tom jste neměl pravdu, to nebyla žádná lehkomyslná záležitost raz dva tři, prostě neměl jste pravdu. Kdybyste věděl nebo znal ty prognózy demografického vývoje, jaké peníze, tak vrhat se do toho, že ruším nějakým systém, který ve standardních demokraciích je zaveden, bez toho, že vím řešení, tak já to považuji za šílené. Stejně tak jako když tady vystoupí pan premiér, který má za sebou řadu ekonomických lapsů ještě z éry Ministerstva financí, a řekne, že to je naprosto správný krok. Kdo zná ta čísla, demografický možný vývoj, to, jaká jsou rizika ekonomiky, tak přece jinak se chovat nemůže než zodpovědně. A vy zatím tady něco rušíte, aniž víte cokoliv.

  Ještě mám jedno vystoupení, tak tady i připomenu nějakou minulost, jaké znalosti byly pana vicepremiéra Babiše k druhému penzijnímu systému.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: K paní poslankyni Šánové. To byl názor, který mohu respektovat, ale se kterým naprosto nesouhlasím. A pak se divíte, že říkáme, že jste levicová vláda. Také ti vám tleskali. Logicky, protože to je jejich světový názor, že těm bohatým musíme sebrat ještě víc. A ještě víc. A když chybí peníze, tak ještě víc. Vy jste de facto navrhovala zvýšení sociálních odvodů. Nic jiného. A to není řešení. Zaznělo tady: Když chybí peníze, podívejme se na ty bohaté. To je názor, s kterým my dlouhodobě nesouhlasíme. Vím, že takových názorů není málo, kteří si myslí něco opačného, a my s tím opravdu dlouhodobě nesouhlasíme. Já říkám, že to není řešení. Není řešení. Navíc stropy jak na zdravotním, sociální odvody atd. jsou běžné v západní Evropě. A platí se procentem. Takže když někdo zaplatí z tisícikoruny sto padesát, tak z těch deseti tisíc nezaplatí tisíc pět set, počítat umíme tady všichni. Takže to opravdu není řešení systému.

  Ale přece jen jsem se dozvěděl něco nového, docela mě to překvapilo. Za dnešní debatu, kterou vedeme ve Sněmovně, může Václav Klaus. Já nevím, kam se ještě v těch debatách vrátíme, když hledáte důvody pro to, proč jste nic nepředložili, s ničím jste nepřišli, jenom rušíte.

  K tomu, co proběhlo v osobních útocích. Jsem na straně pana vicepremiéra. Za prvé. Na druhé straně bych chtěl požádat, a teď je to čirou náhodou stranický kolega, aby zasahovali řídící schůze hned, bezprostředně a bez výjimek, protože sem nepatří slovo "šílenec", ale sem taky nepatří slova jako "všechno jste rozkradli a nakradli jste si miliardy". Tak buďte přísní od řídicího pultu, ať my pak nemusíme běhat a bránit se těmto osobním útokům. Myslím, že to bude mít podporu naprosté většiny členů a členek Poslanecké sněmovny, a zkusme se toho vystříhat. Rozumím tomu, že se to někdy nedá - (Předsedající: Váš čas, pane předsedo.) No já vás kritizuji, tak to je jasné, že hlídáte čas, ale já to plně respektuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Sám jste volal po tom, abych měřil všem stejně, takže snažím se o to a věřte tomu, že diskuse o tom, kdo kde kradl, ta se tady vede dlouho a nevidím důvod, proč třeba v tomto konkrétním případě zasahovat, protože to je téma, které se v této Sněmovně neustále přetřásá, a nepovažuji to za sprosté slovo. Samozřejmě v případě vulgarit platí to, co jsme se usnesli, že v případě, že ten, kdo mluví vulgárně, tak přerušíme schůzi do té doby, než ten, kdo mluví, neupraví svůj slovník. To je samozřejmě úzus, který budeme ctít a respektovat.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal.

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, kolegové a kolegyně, potřetí o tom jednáme, potřetí tak trochu donucen atmosférou k té věci vystupuji, potřetí zopakuji, že nejsem nijak nadšený z toho, že děláme tento krok a rušíme ten systém, ale také chci zopakovat, že ti, kteří ho zakládali, opomněli prostě zajistit si pro tu dlouhodobou věc konsenzus, nezjistili si a neověřili si skutečný zájem veřejnosti o celý systém a v podstatě se nepokusili překonat endemickou nedůvěru vůči fondovému systému hospodaření s jakýmikoli prostředky v této zemi, který samozřejmě vzešel z privatizace. Nebylo to doprovozeno patřičnou demografickou rozvahou, politikou nebo strategií. To pochopitelně vede k situaci, kdy se nejenom objeví neúspěch k tomu návrhu, ale nedostatek konsenzu k tomu, abychom s tím cokoliv udělali a přinesli sem jakýkoli koncept, který by měl šanci na přijetí.

  Velmi bych se přimlouval o to, abychom nepoškozovali přesto setrvalou tendenci českých domácností spořit. My tu schopnost máme, je to jeden z pilířů stability ekonomiky a finančního systému této země, tak s ním zacházejme velmi opatrně. Pokud by se nám podařilo zregenerovat důvěru českých domácností v kapitálové spoření, udělali bychom velký krok směrem k předpokladům, abychom se konečně pohnuli směrem k modernějšímu penzijnímu systému. A nechci ponechat stranou úvahu o demografickém chování, protože pokud to nedoprovodíme analýzou, návrhem a rozvahou o demografické dynamice této země, pak vždycky budeme končit na půl cesty.

  Děkuji vám za pozornost.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Přečtu dvě omluvenky, které dorazily. Dnes se omlouvá na celý den z důvodu nemoci paní poslankyně Jana Černochová a dále od 12 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel.

  Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, můžu být nekompetentní, můžu být hloupý, ale to neznamená, že mě někdo musí označovat za šílence. Kdyby bylo řečeno, že to, co vláda předvádí, je šílené, tak to chápu. Ale ne že tuto zemi vedou šílenci. Toť vše.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku a přistoupíme k těm, kteří jsou přihlášeni řádně do rozpravy. První z nich je pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom krátkou repliku na pana premiéra (vicepremiéra). Kdo dělá šílené věci? Ale v každém případě uznávám, že některá slova sem nepatří a ta debata je potom zbytečně vyhrocená. S tím taky souhlasím.

  Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se připravoval na dnešní jednání, procházel jsem některé studie, procházel jsem některá data s tím, abych našel argumenty, kvalifikované argumenty pro to, abychom aspoň část poslanců přesvědčili o tom, abychom nerušili druhý důchodový pilíř. Při hledání podkladů a materiálů jsem narazil na novinový článek, který mi připadal velmi zajímavý tím, že vlastně výborně vystihl a shrnul veškeré argumenty, proč nerušit -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, vstoupím vám do vašeho projevu. Opět požádám kolegy a kolegyně o ztišení. A v případě, že chcete diskutovat, jděte do předsálí a nerušte! Děkuji.

 • Poslanec Michal Kučera: Jsem narazil na novinový článek staršího data tedy, zhruba 2,5 roku starý, který výborně vystihuje, proč nerušit druhý důchodový pilíř. A já si dovolím tady z něho citovat. Myslím, že by to zejména mohlo zajímat poslance hnutí ANO.

  Tedy cituji: "Politická reprezentace si dvacet let pohrává s budoucností obyvatel naší země. Věčné experimenty s tzv. penzijními reformami jsou jen důkazem toho, že naši dosavadní volení zástupci nenesou za kvalitu života občanů pražádnou odpovědnost. Penzijní systém a stárnutí obyvatelstva je přitom jedním z klíčových problémů budoucnosti, vlastně v podstatě už přítomnosti. Už dnes totiž platíme jedny z největších sociálních odvodů na světě, ale na penzijním účtě ročně chybí desítky miliard...

  Chceme podporovat pokračování průběžného důchodového systému, jehož cílem bude vyrovnaná bilance na straně příjmové a výdajové. Je nám jasné, že tohoto cíle při stále zvyšujícím se deficitu dosáhneme jedině tehdy, pokud do systému zapojíme aktivní občany, kteří mají možnost si dobrovolně na svoji budoucnost spořit." - S tím by se mnou určitě souhlasil i pan ministr Babiš, kdyby zde byl.

  "Souhlasíme s principem druhého pilíře, ale nechceme nikoho obtěžovat tím, že by se do něj musel někde hlásit. Navrhujeme naopak, aby účast ve druhém pilíři byla automatická po nástupu do práce. Tím zajistíme jeho robustnost. Člověk tento pilíř bude moci kdykoli opustit, takže v našem podání druhý pilíř nebude povinný.

  Sociální demokracie se chystá udělat to, o čem již psala na začátku. Opět si bude pohrávat s důvěrou obyvatel, kteří se do druhého důchodového pilíře zapojili, a jeho zrušením zde kvůli pár politickým bodům znovu zboří už beztak nabouranou důvěru obyvatel v tento systém.

  Důchodová reforma by měla být výsledkem celospolečenské diskuse politiků a také odborníků. Recepty existují. Stačí se podívat do zemí, kde být seniorem neznamená živořit. Nepovinný druhý pilíř funguje např. ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Dánsku či Nizozemí. Jsem přesvědčena, že tamní senioři neživoří."

  Citoval jsem paní poslankyni Radku Maxovou z hnutí ANO. (Potlesk zprava.) Je to z jejího novinového článku z 14. září 2013. Já musím říct, že ve stejném tisku vystupuje i pan premiér Sobotka, který konzistentně říká, proč důchodový pilíř zrušit. Je konzistentní samozřejmě.

  Musím říct, že já budu stejně jako paní poslankyně Maxová hlasovat proti zrušení důchodového pilíře. A věřím, že se ke mně a k paní poslankyni Maxové připojí i ostatní pravicově smýšlející poslanci z hnutí ANO. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zlatá slova, která řekla paní Maxová, já bych je podepsal také. Problém je v tom, že specificky pro hnutí ANO - říkáte velice často sympatické věci směrem k veřejnosti a děláte přesný opak. Mně je to hrozně líto. Pro takovéto teze bych v žádném případě neřekl, že paní Maxová je šílená. Pravý opak. Podepsal bych se pod to. Prosím chovejte se podle toho, co veřejnosti říkáte.

  Já jsem byl velice na rozpacích. Vzpomínáte si, že byla předvolební debata v Kongresovém centru Praha, kde pan Babiš řekl, že by zrušil důchodový pilíř - běžel tam dotaz. Druhý den - někdo mu zřejmě řekl, co je druhý penzijní pilíř, tak zase že by ho zásadně nezrušil. Dneska je předkladatelem materiálu, který ho ruší.

  Já jenom chci říci - a on tady o tom mluvil pan kolega Gabal. Je to otázka důvěry občanů. A vy jste tuhle důvěru dokonce podkopali.

  Možná si vzpomínáte, zhruba před nějakými dvěma třemi měsíci vyšla v ekonomických časopisech data, a celkem bez povšimnutí, že začíná klesat počet lidí, kteří jsou ve třetím pilíři, v tom dobrovolném. Vy to tady vzýváte. Ono to je výhodné, velice výhodné, dokonce je to jako nástroj, jak s podporou státu spořit. A nikdo si nevšiml - a přesně, když jsem si tak analyzoval, proč vlastně lidé odcházejí, a nevím, jestli to je jenom trend první poloviny tohoto roku, anebo to bude trend setrvalý, vy svým chováním jste nalomili důvěru občanů v jakýkoli systém. Jestliže z vlády od ministrů se ozývalo vždyť to udělali Maďaři, udělali to Poláci, tak ono samozřejmě pak to má konsekvence, kdy sáhnou třeba i na ten třetí pilíř. Já nevím, jestli by to právně šlo, možná je to o něco komplikovanější než rušit druhý penzijní pilíř, nicméně lidé to takto nevnímají. A žádný racionální důvod pro to, aby odcházeli ze třetího pilíře, nebyl. A říkám, budu se zajímat o to, zda se jedná o setrvalý trend, nebo nikoliv. Na to by asi měla odpovědět paní ministryně Marksová, ale opakovaně, když jsme i při předchozích projednáváních vyžadovali její přítomnost, že by měla říci něco k té diskusi, tady zase není. To už je úplně typické. Tak jestli vám přijde, že takto se má chovat zodpovědná vláda - změkčím tedy to vyjádření - tak já nevím, já bych použil pro to to, co jsem použil v tom předchozím.

  Už to tady také padlo, protože ta diskuse už je dlouhá, jestliže rušíte, tak zrušte všechno, co souviselo se zavedením druhého penzijního pilíře, tzn. vraťte DPH v plném rozsahu na původní sazby, protože to bylo určeno skutečně na vykrývání schodků a bylo to určeno především na dosypávání do prvého průběžného pilíře, aby tam ty prostředky nechyběly. A jestliže ho dneska rušíte, tak to vraťte zpátky, protože jinak to není férové chování vůči občanům. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji nikoho dále přihlášeného do obecné rozpravy. Pan poslanec Benda se hlásí. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, předkladatelé, vážené dámy, vážení pánové, já jsem čekal, že aspoň ve druhém čtení, pozorně jsem poslouchal, zazní nějaké představy s tím, co tedy vládní koalice plánuje s důchodovým systémem. Už jsme se tady opakovali, že v prvním čtení vystoupil pan ministr financí, řekl nám, že do tří měsíců představí svůj návrh důchodové reformy. Pak se nechal trochu možná rozčilit a začal číst z nějakých předběžných materiálů, což nebylo úplně povedené, protože podklady byly opravdu lehce nešťastné a vedly by k důsledkům pro naše důchodce zcela nechtěným, tak to vzal zpět a řekl, že něco dalšího předloží.

  Zdá se, že on zřejmě nepředloží nic, protože již prohlásil, že toho není schopen, že není možné tady nějakou novelu předložit. Ministryně práce a sociálních věcí, která by měla být za důchody zodpovědná, tady pro jistotu ani nesedí, nevím, možná je někde na důležitém jednání v zahraničí, já to nezpochybňuji, ale čekal bych, že přece jenom ministryně zodpovědná nejenom za sociálně znevýhodněné děti, ale také za důchodový systém tady bude a půjde nám něco říct. Někteří poslanci vládní koalice, jako pan kolega Votava, který to tady říká, předkládají nějaké dílčí návrhy na zlepšení třetího pilíře. To je asi vcelku užitečné, já pana poslance Votavu chválím veřejně, myslím si, že řada z návrhů je rozumných, jenom si myslím, že to vůbec neřeší situaci. Ano, jsou to návrhy, které zlepší jeden způsob spoření, ale mám dojem, kdo vidí ta čísla, tak ví, že třetí pilíř dramatické výpadky prvního pilíře nenahradí. Tam je dnes naspořen jedenapůlnásobek toho, co se ročně na důchody vyplatí. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Gabal. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Já jenom krátce vaším prostřednictvím ke kolegovi Bendovi, protože tu blbost s Mussolinim tady zopakoval znova. Prostě jestliže se nám věk prvorodičky pohybuje pomalu přes 30. rok, přes 40 % dětí se rodí mimo manželství a často tedy neúplným rodinám, svobodným matkám, a v Praze chybí 12 tisíc míst ve školkách a ve středních Čechách 10 tisíc, tak prostě jenom tahle okolnost mně stlačí porodnost dolů úplně zbytečně, jakkoliv bychom toto měli řešit. Prostě já nevím, co tady furt mluvíte o Mussolinim a takovýchhle kravinách! My přece demografickou dynamiku můžeme jenom uvolnit a respektovat to, jak se společnost vyvíjí, a ne tady plácat ideologické blbiny!

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendu s faktickou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Já se tedy omlouvám, ale přeci jenom bych na ctěného kolegu vaším prostřednictvím rád zareagoval. Možná, že jsem plácal ideologické blbiny, to nijak nevylučuji, ale vy si, pane poslanče, myslíte, že opravdu jste schopen dnešní mladé lidi donutit k tomu, aby měli dítě před 30. rokem? Že existují nějaká opatření, kterými jim řeknete, že to tak bude? Kde žijeme? To je pořád představa, že stát je schopen ovlivnit všechno. Tohle je přece dnešní trend, který nejsme schopni změnit. Můžeme je možná přemlouvat osobně, ale nejsme schopni ho změnit. Nemůžeme přikázat mladým lidem, aby měli do 25 let první dítě a do 30 druhé a do 35 třetí.

  Problém míst ve školkách. To záleží na tom, jak si to jednotlivé Prahy umí zorganizovat. Praha 4, na které dlouhodobě funguji, měla vždycky místa ve školkách pokrytá, protože je nikdy neprivatizovala. Ale to už je úplně jiný příběh a myslím, že místa ve školkách vůbec nesouvisí s tím, jestli se rodičky nebo rodiče rozhodují mít dítě, nebo nerozhodují mít dítě. Jestli máte nějaký recept na to, jak zajistit, aby lidé měli více dětí, tak sem s ním. Pokud ho nemáte, pak si myslím, že mám pravdu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Holt na některých právnických fakultách chybí úvod do demografie a sociologie. Prostě to, co řešíme v demografii, a já jsem to tady zmiňoval, je bitva o druhé dítě. Nikdo nebude nutit nikoho, aby byly prvorodičky dřív, když dokončují vysoké školy, kariéry a všechno, ale jde o to, abychom dokázali vytvořit podmínky, v kterých je vyšší pravděpodobnost rozhodnutí se pro druhé dítě, a to prostě mateřské školky ovlivňují, protože ty ovlivňují možnost pokračovat v pracovněprofesní kariéře i za předpokladu, že je to jednočlenná domácnost. Samozřejmě je rizikově finančně z hlediska příjmů i sociálně napjatá, proto ta otázka, zda se vrátí, nebo nevrátí do zaměstnání a školky jsou podmínkou, je prostě strašně důležitá. Tady nejde o to tlačit někoho, aby snížil věk porodnosti. Dobře, kdyby se to povedlo, ale to nikdo neumí, ale jestli dokážeme usnadnit rozhodnutí především o druhém dítěti, o tom je demografická debata. A tam ty školky rozhodují. Je potřeba si studovat základní literaturu toho, jak se společnost vyvíjí. Vždyť ji máme spravovat a vytvářet ji podmínky, tak ji musíme znát a ne tady prostě... Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přikročíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem už uvedl u sněmovního tisku číslo 493, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, tj. tzv. doprovodný zákon, obsahuje nezbytné změny u ostatních dotčených předpisů. Součástí předkládaných návrhů na změny zákonů v souvislosti s ukončením druhého pilíře jsou i návrhy na dílčí změny ve třetím pilíři. Ty se zejména týkají umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků. Další změny ve třetím pilíři se budou realizovat na základě pokračující práce odborné komise pro důchodovou reformu.

  Dovoluji si vás tedy požádat o projednání předloženého návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 494/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás seznámím s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, sněmovní tisk 494.

  Po úvodním slově náměstkyně ministra financí paní Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky - pana poslance Zavadila a poté pana poslance Votavy.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo částečně, dovolte mi, abych pár slov řekl k sedmi pozměňovacím návrhům, které jsem připravil už někdy v červnu a kterých se laskavě ujal předseda rozpočtového výboru kolega Votava a který je zanesl do systému, a abych vysvětlil nějakou tu genezi.

  V žádném případě těchto sedm pozměňovacích návrhů nemělo ambici, abychom systém dostali do úplně jiné roviny. Ambice těchto sedmi pozměňovacích návrhů je částečně zatraktivnit třetí pilíř. To je naprosto jasně řečeno a to zatraktivnění potom z jednotlivých pozměňovacích návrhů vyplývá. Já se pokusím o velice krátké expozé do toho.

  První návrh znamená komplexní úpravu limitu nezdanitelné části základu daně z příjmu fyzických osob ve vztahu k tvorbě úspor na stáří a metody výpočtu částky - v současné době je tam 30 tis., my navrhujeme 50 tis. s tím, že tento pozměňovací návrh by měl platit až od 1. 1. 2017, aby nedopadl do státního rozpočtu, který už je vlastně připraven na rok 2016. Jinak dopad do státního rozpočtu pro rok 2017 by byl zhruba asi 150 mil. Kč. To jenom pro upřesnění.

  Ty ostatní už nemají žádný vliv na státní rozpočet. Je tam jedna z věcí, která vrací fixní věk 60 let, dneska je tam 65. Ono to nemá logiku, protože jestliže je dneska fixní věk postaven na 65 let a ve stejném věku dneska vzniká nárok na dávku, myslím ve stejném věku 60 let, to je nárok u penzijního připojištění, tak by ten člověk ve své podstatě musel pět let čekat, než by si na ty peníze sáhl. Proto ta úprava 60 let.

  Je tam třetí věc, která umožňuje dítěti, kterému je umožněno už, aby mu rodiče střádali na penzijní připojištění od nula věku, tak aby v 18 letech si mohlo částečně vybrat, je tam navrhováno 30 %, finanční prostředky, které ovšem budou spočívat jenom v jeho prostředcích, které tam vkládá, protože prostředky do systému jdou ze tří zdrojů. Jeden zdroj jsou zaměstnavatelé, pokud přispívají, státní příspěvek, ten je, a pak je tedy vklad klienta. Tady se navrhuje, aby to byl jenom vklad klienta a jenom tedy výše 30 %, přičemž nárok nebo spoření tam probíhá dál, ale umožní se mu v 18 letech, dejme tomu na studium nebo na takovéto věci, prostředky vybrat.

  Pak je tam úprava zákonného limitu pro provize. Tady je zajímavost. Ti z vás, co se zabývají provizemi dealerů u různých typů produktů, tak vědí, že s výjimkou právě tohoto produktu všechny ostatní nemají žádný strop. Tam není žádný strop, tam si můžou dealeři nasmlouvat s pojišťovnou jakoukoliv odměnu. Tady u tohoto produktu je v současné době částka 880 korun a tady se navrhuje 1 760. Chci říct, že se to týká jenom vztahu dealer a pojišťovna. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Také děkuji. Jenom pro stenozáznam, pan poslanec Votava vystoupí v podrobné rozpravě. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Tudíž zahajuji podrobnou rozpravu a prosím k mikrofonu pana poslance Votavu, připraví se pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl především přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je v systému pod číslem 2898. Pan kolega Zavadil, který byl jedním z autorů toho pozměňovacího návrhu společně s některými experty a i s příslušnou komisí to bylo projednáno, tak tady odůvodnil v podstatě soubor pozměňovacích návrhů. Detailně to asi nebudu znovu odůvodňovat, možná připomenu jenom, že se samozřejmě jedná o zatraktivnění třetího pilíře, nikoliv tedy, jak možná vyplynulo z předchozího vystoupení pana kolegy Bendy, já jsem nikdy neřekl, že ten třetí pilíř nás spasí, že prostě spasí ten důchodový systém, že nahrazuje průběžný pilíř - to v žádném případě ne. Řekl jsem, že je třeba reformovat průběžný pilíř, to ano, že to je úkol, který stojí nejenom před touto vládní reprezentací, ale možná i před další vládní reprezentací, která přijde poté, že je třeba s průběžným pilířem něco udělat, tak aby byl nadále životaschopný a byl to hlavní prvek v našem důchodovém systému. Takže jedná se pouze o takový krok, kterým je zatraktivnění třetího pilíře. Jsou tam samozřejmě nějaké daňové úlevy. I to by mělo zatraktivnit ten pilíř. Je tam, jak říkal pan kolega Zavadil, návrat k fixnímu věku šedesáti let, což si myslím, že je také velice důležité. Pan kolega se zmínil i o možnosti, aby mohli do systému vstupovat nezletilí a jejich zákonní zástupci nemuseli žádat při založení smlouvy nebo změně smlouvy soud, aby k tomu přivolil.

  Je tam i možnost zvýšit dnes regulovanou výši provize pro zprostředkovatele tohoto penzijního připojištění. Tady bych se možná mírně zastavil, protože toto je jediný produkt, který je nějakým způsobem regulován ve smyslu regulace provize. My chceme samozřejmě, aby byla ta provize regulována i například u životního pojištění, protože tam je opravdu velice vysoká. Nechci říkat nehorázně vysoká, ale opravdu vysoká. Je třeba ji také nějakým způsobem regulovat. Takže to bude, až budeme projednávat zákon o pojišťovnictví, tak to bude i jedním z návrhů, aby nedošlo přímo k zastropování, ale k rozložení provize do více let, aby se nepřetáčely smlouvy. Takže tady z úrovně 880 korun to zvyšujeme na dvojnásobek - 1 760 korun. Rychle jsem to nespočítal, dvojnásobek. Vidíte, že provize v podstatě není až tak horentní, ale měla by napomoci k tomu, aby zprostředkovatelé prostě tento produkt nabízeli a aby měli větší snahu nabízet, protože z toho také budou mít větší, o něco větší provizi.

  Tolik asi k pozměňovacím návrhům. Jak říkám, pan kolega Zavadil, který je tím tahounem, který vlastně inicioval jednání ohledně pozměňovacích návrhů, tak to tady již dávno zmínil. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Přihlašuji se k sněmovnímu dokumentu 2941. Činím tak za kolegu Klašku, který je řádně omluven a který tímto pozměňovacím návrhem už reaguje na pozměňovací návrh, nebo parametricky mění nebo navrhuje jiná čísla, jiné parametry k pozměňovacímu návrhu, který tady byl načten přede mnou. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit ještě k rozpravě v předchozím bodě, kdy tady kolegyně opakovala mýtus, jak byl kdysi důchodový účet, jak to někdo sloučil. Myslím, že si musíme říci fakta. V minulém režimu byl průběžný systém a vždy příjmy, které se platily na důchod, byly součástí státního rozpočtu. V roce 1993 se pouze změnil způsob, zavedlo se důchodové pojištění. Do té doby to bylo v dani ze mzdy. To je jediný způsob navíc. Dramaticky se ptala, kam se poděly peníze. Zákon říká jednoznačně, co se může. Zákon platí v zásadě od devadesátých let, co se s vybranými penězi může, na jaké účely se mohou použít. Pouze se mohou použít na důchody, na nic jiného. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? (Ne.) Pan zpravodaj? Také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, dovolte mi načíst dvě omluvy, a to pana poslance Šarapatky, který se omlouvá z dnešního jednání od 11.45 do 14 hodin z pracovních důvodů, a pan ministr Stropnický se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne také z pracovních důvodů.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v sobě sdružuje témata vzešlá z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od roku 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo zejména v letech 2013 a 2014 s řadou subjektů, na něž úprava těchto zákonů dopadá, například sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, Svaz dopravy, hlavní město Praha, zástupci odborné veřejnosti z řad dopravních psychologů a cyklistických sdružení, Ministerstvo vnitra, dopravní policie a další.

  Vymezeno bylo několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení. Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny cíle k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem Evropské unie. Předkládaný návrh zákona tedy dále obsahuje změny a návrhy v nové úpravě, v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče, zejména úpravu pravidelného školení, opravu transpozice směrnice Evropské unie o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy.

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením ze dne 2. září 2015 doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 471/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já vám přeji, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dobré teď už odpoledne.

  Protože ta debata asi bude delší, je nás hodně přihlášených do obecné i podrobné rozpravy, tak se pokusím být velmi stručný. Jen připomenu, že první čtení proběhlo 7. července, hospodářský výbor po přerušení zákon projednal 11. září a přijal usnesení 471/2 s pozměňovacími návrhy. Těch pozměňovacích návrhů se už v září urodilo hodně, hospodářský výbor jich nakonec přijal 18. Zopakuji to, co říkal pan ministr Ťok - všechny, které byly hospodářským výborem přijaty, byly zároveň vypořádány kladně Ministerstvem dopravy. Pokud budete souhlasit, já je v tuto chvíli nebudu všechny číst, protože jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru. Ale já jsem si je v přípravě rozdělil aspoň zkráceně do čtyř skupin a budu konstatovat, že body 1, 3, 4 a 5 hospodářského výboru řešily právě jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty. Tady bych rád připomenul, že v bodě takzvaného cyklobalíčku jsme nakonec hlasovali zvlášť o jiném pozměňovacím návrhu, který byl také mnou navržen, který tyto cyklopruhy zavádí, a zatím ho nepřijal. Já jsem ho do systému opět zadal v trochu mírnější verzi po dohodě s ministerstvem a vysvětlím to později v obecné rozpravě, do které už jsem přihlášen. V bodu 2 hospodářský výbor zavádí institut takzvaných cyklistických zón a potom body 6 až 11, 13 a 17 zjednodušují pro občany proces vydávání řidičských průkazů. Konečně v té druhé části se věnujeme zákonu 247/2000, zkráceně o autoškolách. Jsou to body 12, 15 a 16, které se právě věnují autoškolám.

  Urodilo se nám poměrně bohatě teď do druhého čtení i po hospodářském výboru. Do dneška jsem napočítal 14 dalších pozměňovacích návrhů, takže já teď dále nebudu zdržovat a prosím, pojďme se do nich pustit. Předpokládám, že jednotliví autoři je teď budou vysvětlovat a obhajovat. Já pamětliv, diskuse z úterka o SFDI, nebudu si brát až závěrečné slovo, ale zkusím průběžně krátce vždycky na ně reagovat, sdělit svůj názor i během té obecné rozpravy. Děkuji.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím k mikrofonu prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Junek, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, paní předsedající, já jsem si dovolil předložit - a v podrobné rozpravě se k němu přihlásím - pozměňovací návrh k tomuto zákonu a ten se týká článku 1 § 5. Tento pozměňující návrh by zavedl toleranci hladiny alkoholu v krvi u řidičů nemotorových vozidel, a to do úrovně půl promile, což zhruba odpovídá asi dvěma desetistupňovým pivům. V této chvíli bych uvedl důvody, které mě k tomuto pozměňujícímu návrhu vedly.

  Tak za prvé je to určitě ta skutečnost, že ve velké části evropských zemí, řekl bych ve většině, tato tolerance již existuje. Je to samozřejmě dáno tím, že ta tolerance platí i pro řidiče motorových vozidel, ale jsou země, kde ty hranice jsou odděleny, kdy nižší je pro řidiče motorových vozidel a ta vyšší pro řidiče nemotorových vozidel. Jako příklad mohu uvést Rakousko, Finsko, Dánsko. V Německu se to řeší úplně jinak, kdy řidič nemotorového vozidla, respektive cyklista, nemá stanovenou žádnou hranici, pouze musí prokázat bezpečnou jízdu na svém stroji. Takže to je jeden z těch důvodů. Tím bychom vlastně přiblížili naše právní předpisy většině evropských zemí.

  Tím dalším důvodem a myslím si, že tím hlavním, je skutečnost, že v dnešní době budujeme velké množství cyklostezek a budujeme je s tím, že to jsou cíle výletů, slouží k relaxaci atd., a tam asi logicky předpokládáme a čekáme to, že dotyčný se tam i nějakým způsobem občerství. Koneckonců kdo jste po těch cyklostezkách jeli, tak víte, že tam je veliké množství různých bufetů a stánků, a notabene máme i na jižní Moravě přímo vinné cyklostezky, které si na tom vlastně staví svůj obchod a svůj byznys. Bohužel ten přístup je v tomto směru takový dvojí. Někde se tváříme, že na těch cyklostezkách žádné občerstvení není, asi to je příklad jižní Moravy, děláme, jako že tam nikdo alkohol nepožije. No a pak je druhý extrém a druhý případ, kdy naopak na konci cyklostezky stojí hlídka Policie České republiky a dává těm cyklistům dýchnout. Já si myslím, že ani jedno není dobře a že je potřeba s tím něco udělat.

  Tím třetím důvodem, který mě k pozměňovacímu návrhu přivedl, je fakt, že už dnes u nás je tolerovaná určitá míra alkoholu v krvi, je to hladina 0,24 promile a je to dáno tím, že 0,2 promile je považováno za jakousi fyziologickou hladinu alkoholu u jednotlivých lidí a těch 0,04 je odchylka přístrojů. Není to samozřejmě nikde ukotveno v zákoně, ale jakási tolerance tady je.

  Takže to jsou ty hlavní důvody, které mě k předložení tohoto návrhu vedly. Ano, já jsem tento návrh už předložil na hospodářský výbor, který ho zamítl, byť to bylo o jeden jediný hlas. Z toho důvodu jsem si řekl, že se o to pokusím ještě jednou přímo na plénu. Obdobně k tomu dalo zamítavé stanovisko i Ministerstvo dopravy, už na ten hospodářský výbor. Já už jsem to tam říkal, že ty argumenty mě moc nepřesvědčily, respektive se opíraly o dvě statistiky, nebo o dva statistické údaje, přičemž jeden hovořil o tom, že 30 % veškerých nehod, které cyklisté zaviní, je právě pod vlivem alkoholu. Nicméně už tam nikde nebylo uvedeno, jaká ta hladina alkoholu byla, jestli 0,2, 0,5 nebo 1 promile. Čili nic moc tento údaj nevypovídal. Druhý statistický údaj hovořil o tom, že největší meziroční nárůst usmrcených osob v dopravě, čili sedm, je právě u řidičů, kteří požili alkohol, ale do té hranice 0,24. Čili to je ta hranice, která už je dneska tolerovaná.

  Já jsem se podíval na jiné statistiky. Uvedu jenom dva příklady, které hovoří trošku o něčem jiném, nebo mají jinou vypovídající hodnotu. První statistika hovoří o tom, že ti cyklisté, kteří způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, celkové množství těch nehod je 17 %, tak 87 % z nich mělo v sobě více než 1 promile. Čili tady vidíme, že to je věc, kterou neovlivní ani nulová tolerance, ani těch půl promile, že to jsou zkrátka lidé nebo cyklisté, kteří možná kolo používají jako dopravní prostředek do hospody. Druhá statistika, kterou jsem zachytil před několika dny, hovoří o tom, že v Evropské unii je na 1 milion obyvatel průměr usmrcených osob v silničním provozu 51. U nás, kde platí nulová tolerance, je 61 a v Polsku, kde platí téměř také nulová tolerance, je to 84. Čili tady absolutně nevidíme žádnou souvislost mezi tím, jestli je nulová tolerance, nebo není, a tím, jaký je počet usmrcených osob v silničním provozu. Takže to jenom stručně k těm statistikám.

  Já čekám, že ten můj návrh určitě vyvolá diskusi a možná i bouřlivou diskusi. Očekávám to, nicméně byl bych rád, aby v té diskusi zaznívaly fér argumenty a relevantní věci, nikoliv třeba argumenty typu, že když dnes máme nulovou toleranci, tak si cyklista dá jedno nebo dvě piva, a když povolíme 0,5, tak že si dotyčný dá čtyři nebo pět. To nepovažuji za argument, to není ničím podložené, je to spíš nějaká jenom tucha, předtucha. Není to realita, ale k tomu se dostaneme v diskusi. A už vůbec si myslím, že nejsou fér argumenty, jaké jsem slyšel v televizní reportáži od pana plukovníka Lercha, když říkal, že tu nulu, kterou tady máme, tak mu většina kolegů z ostatních zemí, kde tu nulu nemají, závidí. Tak já nevím, že už ji tam tedy dávno nezavedli.

  Jeden z těch argumentů, který v diskusi zazníval a který je třeba brát v potaz, je to, proč tedy pro jednu skupinu účastníků silničního provozu zavádíme jakousi toleranci a pro druhou nikoliv. No tak už jen ten samotný zákon nám vytváří dvě skupiny účastníků silničního provozu: řidiče motorových vozidel a řidiče nemotorových vozidel. Jedni musí mít řidičský průkaz, druzí nemusí atd. Ale to, že se jinak pohlíží na řidiče nemotorového vozidla a motorového vozidla, i na to, zda požil, nebo nepožil, o tom mluví i komentář trestního zákoníku, konkrétně k trestnému činu podle § 274, ohrožení pod vlivem návykové látky. Já bych ho s dovolením ocitoval.

  Takže tento komentář hovoří následujícím způsobem: "Ohrožení naznačené intenzity naproti tomu obecně nevyplývá z jízdy podnapilého cyklisty, jehož vozidlo bez motorické síly a v důsledku své konstrukce i malé hmotnosti nemá značnější kinetickou energii. Toto ohrožení sice může za určitých okolností vzniknout, avšak v takovém případě vyplývá jen z dané konkrétní situace, nikoliv ze samotné povahy vozidla a jízdy na něm v podnapilém stavu. Nebezpečnou situaci v tomto smyslu může v konkrétním případě vytvořit podnapilá osoba jinou činností, například tažením vozíku, přenášením břemene i závadnou chůzí. Dojde-li zaviněním podnapilého cyklisty ke vzniku poruchy vykazující znaky některého trestného činu, je třeba skutek posoudit podle povahy následku jen jako poruchový trestný čin, tedy nikoliv v souběhu s trestným činem podle § 274." K tomuto komentáři existují i judikatury soudů, takže je to podpořeno i rozhodnutím soudů.

  Takže to je, jak se říká, ve stručnosti k mému návrhu vše, ale pro tuto chvíli si myslím, že to asi stačí, a případně se těším na další diskusi i na to, že můj návrh ve třetím čtení podpoříte. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické, už tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kasala, připraví se pan poslanec Huml, potom pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec David Kasal: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem se zájmem vyslechl příspěvek svého kolegy z regionu, ale musím s ním zásadně nesouhlasit. Nejen jako lékař, ale jako dětský lékař musím říct, že zrovna dneska v rozhlase se probíralo to, jakým způsobem se zvyšuje alkoholismus, a myslím si, že v tomto máme obrovskou tradici nejenom v dospělé populaci, ale i v té dětské populaci. A měli bychom se na to koukat z globálu, nejenom vyloženě z hlediska dopravy.

  Když řeknu ještě jeden příklad, pamatuji si, kdy existovaly tzv. pivní maratony, a můžu říct, že ten výsledek byl fakt nehezký, když jsem jako student na pitevně viděl šest těl a otázka byla toho, jestli jsem tam cítil opravdu víc tu becherovku, anebo jestli tam bylo něco jiného. Takže já si opravdu myslím, že zavádět něco takového není vůbec možné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Humla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Stanislav Huml: Děkuji. Dobrý den. Já bych si také dovolil nesouhlasit s kolegou Junkem a předložit možná trošku jiný argument. Já jsem přesvědčen o tom, že je důležité posoudit, zda když někdo pojede pod vlivem alkoholu na kole, může způsobit nějaký následek, nebo nemůže. Uvedu příklad z praxe. My jsme na dopravních nehodách na Benešovsku jednou vyšetřovali dopravní nehodu, kdy nám na silnici ležela dvě těla a mezi nimi jízdní kolo. Mysleli jsme si, že tam někoho porazilo auto, a výsledkem vyšetřování bylo to, že cyklista jel pod vlivem alkoholu na kole, srazil chodce, jeden z nich byl mrtvý a druhý z nich byl těžce zraněný. Takže ono jde o to, že řízení jakéhokoliv prostředku, který je v dopravě, vyžaduje určité psychické vypětí, určitou soustředěnost a alkohol, ať chcete nebo nechcete, vám ty možnosti snižuje. Máte pocit, že jste neomylní, že jste neodvolatelní, prostě je to o tom, že ta rozlišovací schopnost je snížena. To je prostě fakt.

  Navíc druhý příklad, velmi podobný. Chodec vychází z baráku, přejde pět metrů, má tam kolmo chodník a na chodníku jede cyklista, a když se střetli, tak tam bylo to dítě zase opět zraněno a cyklista ujel. Nechci tím polemizovat s vámi nad ničím jiným, než nad tím, že i tím jízdním kolem jste schopni způsobit následky na zdraví, dokonce i na životě. Takže to omezení na to, aby lidé, když jedou na kole, jedou vyšší rychlostí než pěší chůzí, byli střízliví, si myslím, že je opodstatněné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci podpořit pozměňující návrh pana kolegy, pana poslance Junka, protože je rozumný - i v tom oblíbeném Chorvatsku je 0,5 povolená hladina alkoholu pro řidiče. Mluvím o motorových vozidlech. Když to funguje v naprosté většině západoevropských zemí, a teď nemluvíme jenom o cyklistech, ale mluvíme i o řidičích, tak já na rozdíl od jiných se nedomnívám, že jsme horší. My velmi často, nebo někteří z nás budeme říkat "nejsme tak vyspělí, nejsme tak dobří, oni si to mohou dovolit, my si to nemůžeme dovolit". Já si to prostě nemyslím. Nemyslím, že jsme horší řidiči či cyklisté než v Rakousku, v Německu, v Andoře, v Belgii, v Bosně Hercegovině, v Bulharsku, v Černé Hoře, v Dánsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Itálii, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucemburku, Makedonii, Maltě, Monaku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku - můžeme udělat kompromis - v Rakousku je 0,49. Já myslím, že i pan poslanec Junek by na to mohl přistoupit, jestli 0,5 nebo 0,49. Je to náš blízký soused, mají tam podobné tradice, vinaři o tom jistě vědí své. Skončil jsem u "r", takže ještě je to v Řecku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Ukrajině, Velké Británii. Z ostatních zemí statistiky nemám. A s tou nulou je to Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina (?). Takže i ten jednoduchý aritmetický výčet, a mluvil jsem o povolené hladině alkoholu u řidičů motorových vozidel a ne nemotorových vozidel.

  Ale vy, kteří tak vášnivě říkáte nulu - a co ti chodci? Neměli by mít také nulu? Máme statistiku, kolik chodců bylo pod vlivem alkoholu? A nemusí jít rychle, stačí, když vám skočí pod auto, a jste v průšvihu jako řidič. Dlouho se to vyšetřuje, taková tragická nehoda. Odeberou vám oprávnění k řízení. Takže zamyslete se, jestli byste nechtěli být ještě tvrdší. Já myslím, že ten návrh je rozumný a že stojí za podporu, a my ho ve třetím čtení podporovat budeme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní mám další tři faktické poznámky - pana poslance Junka, Jakubčíka a Hegera. Jako prvního prosím k mikrofonu pana poslance Junka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Já jenom budu reagovat na ta dvě vystoupení kolegů.

  Kolega Kasal. Já úplně nevím, jak dětský alkoholismus souvisí s tím, že pro cyklisty zavedeme toleranci 0,5. Tomu úplně nerozumím. Buď tady máme, že alkohol je od 18 let, nebo - já tomu fakt nerozumím, tomu argumentu. A ten argument o tom, že jste zažil pivní maratony a že to nebylo hezké, tomu já věřím, ale tam určitě z těch účastníků nikdo neskončil u toho 0,5 promile a u těch dvou piv. Tam určitě měli daleko, daleko víc. Takže tam úplně ten argument - také nevím.

  Pan poslanec Huml. Rozumím, co tím chcete říct, určitě i ta srážka cyklisty s chodcem může být fatální, ale tu zaviní, ať má tu nulovou toleranci, nebo nemá. Hlavně při těch vašich příkladech - tam mi zase chybělo to, že vy jste tady neřekl, jestli ten cyklista, který tam někoho porazil nebo se srazili, jestli měl v sobě nulu nebo do půl promile, nebo jestli naopak byl úplně opilý.

  Já říkám, pořád se bavíme o tom, že já chci jenom toleranci, která se rovná dejme tomu nějakým dvěma desetistupňovým pivům, a nechci toleranci pro ty, kteří by měli používat kolo jako dopravní prostředek do hospody. Jak jsem mluvil o té statistice - 80 % cyklistů, kteří způsobili dopravní nehodu, mělo víc než jedno promile. Pro ně ta novela snad nic neřeší, ti prostě jedou do hospody na čtyři, na pět, na šest piv. To je spíš jako běžný provoz. Řekněte mi, když jedete na cyklostezku nebo jste doma po obědě, kdy si běžně dáte po obědě čtyři piva! To asi ne. Dáte si jedno, dvě. A o tom se tady bavíme, abyste nemuseli přemýšlet, jestli po nedělním obědě, když jste si dali pivo, dvě, můžete vyjet za půl hodiny nebo za dvě. To je smysl té novely. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Jakubčíka a připraví se pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně tady ta argumentace připadá ve stylu 17 % dopravních nehod způsobí opilí řidiči, tak musíme vyhnat těch 83 % střízlivých. Já si myslím, že vyjmenovávat státy, kde je, kde není povolena určitá hladina alkoholu - nejsem si jist, jestli je to ta pravá argumentace. Pokud ty státy, kde je povolená určitá hladina, určité promile alkoholu, pokud v těch státech všichni skočí do vody, my budeme také skákat do vody? Já si myslím, že my jsme Česká republika a že my máme svůj vlastní rozum. A proč bychom se nemohli řídit vlastním rozumem! Pokud se u nás osvědčila ta nula, proč ji nenechat, proč prostě se snažit o něco, co si myslím, že hlavně v České republice by mohl být trošku problém. Pokud u nás povolíme 0,1, tak se bude tolerovat 0,2. A všichni budou pít, aby měli 0,5. Stejně jako je to s omezením rychlosti. Víme všichni, jak to funguje. Proto já osobně jsem pro to, abychom nechali tu nulovou hranici a tento pozměňovací návrh nepřijali. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Členové vlády, páni poslanci, paní poslankyně, musím složit velký hold kolegovi Stanjurovi prostřednictvím paní předsedající. To bylo skvělé marketingové představení, to čtení zemí, kde se alkohol může. Škoda, že se u toho nemohlo promítat, jak jezdí ta auta 150 po dálnici. To by se docela hodilo.

  Tak jenom vážně. Já jsem samozřejmě proti. Ta otázka není jenom otázkou argumentů. Já bych dodal proponentům zvýšení hladiny alkoholu, že by mohli ještě říkat, že ten rozdíl mezi řidičem, který má pár setin nebo desetinek promile, a řidičem, který je nachlazen nebo rozčilen, že není vůbec velký. Že těch faktorů, které způsobuje řízení ve špatném stavu a zvyšuje jeho riziko, je hodně. Ale říkám to proto, že si myslím, že ty, které vznikají spontánně při řízení nebo před ním, jsou dostatečné a není k tomu potřeba přidávat ještě riziko dalšího zhoršujícího krůčku, a to je hladina alkoholu.

  Poslední, co bych dodal k argumentu pana kolegy Junka, je, že to lze opravdu obtížně prokázat, kdo má pravdu v tom, jestli by se to jedno pivo tolerované dnes víceméně neformálně překračovalo nebo nepřekračovalo. Já osobně si myslím že ano, že kdo je trošku závislý na alkoholu, při tom absolutním zákonu odolá, jestliže si bude moci dát jedno pivo, tak to ho naladí k tomu, aby si dal to další. To je velmi pravděpodobné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Máme před sebou ještě čtyři faktické poznámky. S prvním prosím k mikrofonu pana poslance Pilného, připraví se pan poslanec Novotný, poté pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, byl bych nerad, aby se opakovala stejná situace jako na hospodářském výboru. Probíráme novelu důležitého zákona, kde je mnoho bodů, které je potřeba nějakým způsobem se k nim postavit a prosadit je. Diskuse na hospodářském výboru se protáhla o tři čtvrti hodiny k tomuto bodu, zaznívaly tam naprosto stejné argumenty. Bylo by špatné, kdyby se to tady nějakým způsobem opakovalo. Je to jako obvykle souboj mezi právem a odpovědností. Hospodářský výbor dal přednost odpovědnosti a zmíněný pozměňovací návrh zamítl. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Novotného. Připraví se pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Černoch. To jsou zatím všechny faktické. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, chtěl jsem jenom upozornit, že tohle je ta krásná situace, kdy si můžeme číst, jaká je v tom či onom praxe v různých zemích Evropské unie, a zároveň se můžeme sami rozhodnout, jaká praxe bude v České republice. Je to ta jiná situace vůči těm převažujícím situacím, kdy tady říkáme, že něco přijmout musíme. A protože jsme povinni to tu transponovat, tu implementovat do našeho právního řádu. Já jsem v debatě, kterou tady připomněl pan kolega Pilný, na hospodářském výboru jenom upozornil na svoji zkušenost spíše občasnou jakožto notorického nealkoholika z návštěvy jižní Moravy. Mně přijde, že bychom neměli tak úplně pustit a mávnout rukou nad tím, že máme poměrně podstatnou část území České republiky, která je praxí různých orgánů vyňata z naší jurisdikce. A tam je zcela zjevné, že na těch cyklostezkách, do jejichž vzniku byl investován velký objem peněz z Evropské unie, tak tam všichni vědí, že v tom regionu probíhá tolerance de facto, ačkoli de iure není. Já si myslím, že je to o citu a přístupu každého z nás, a já mám mentálně v tomhle blíž k zemím, kde ta tolerance mírná je, než k zemím, kde je ta nulová, a proto ten návrh podpořím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Koskuba. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív mám dobrou zprávu pro pana poslance Hegera, svého váženého kolegu. O stopadesátce dneska určitě mluvit budeme, je to součástí jednoho našeho pozměňovacího návrhu. O tu debatu nebudeme ochuzeni, to bezesporu ne. Ale podle mě odpůrci tohoto pozměňovacího návrhu jsou v argumentační tísni. Najednou zahraniční zkušenosti nejsou důležité. Čirou náhodou to jsou ty samé země, o kterých jsem tady včera kvůli EET slyšel, jak jsou to skvělé země. Tak když se to hodí, tak to Chorvatsko, Švédsko a Rakousko se nám předhazuje, jak to dělají výborně. A když se nám to nehodí, tak nebudeme se na ně přece ohlížet, oni nám to vlastně závidí! Kdyby to byla pravda, tak to zavedli, to říkal pan poslanec Junek. Ale hlavně ta argumentace: když povolím 0,5, tak ti naši lidé - říkáte vy, já si to nemyslím - si místo jednoho piva dají čtyři! A když povolíte 150 jako v Německu, tak ti naši lidé budou jezdit 180! Co to jsou za názory? To jsou takové jako vy všichni si dáte víc piv! No to není pravda! Co my, co pivo nepijeme, že jo? Jak k tomu přijdeme, k takové argumentaci? A už vidím, jak tito zastánci té nuly se chtějí v neděli projet na kole, mají amatérskou foukačku a čekají, jestli mohou vyjet o půl třetí nebo ve tři, aby je náhodou...

  Ale co je důležitější a to je mnohem horší! Co bude dělat Policie České republiky? Je toto klíčové, aby stála na těch cyklostezkách nebo aby hlídala reflexní vesty, jak se taky navrhuje v tomto zákoně? Nebo jsou jiné, podstatnější věci? Já myslím, že jsou jiné, podstatnější věci. Nicméně tyhle se zase poměrně jednoduše plní: postavit se někam na cyklostezku a nechat nafoukat 50 cyklistů a pak zveřejnit zprávu: Dneska jsme chytli 10 % cyklistů, kteří měli více než nula promile. A jak jste tím přispěli k bezpečnosti silničního provozu? Neměli by být radši někde, kde je nebezpečná jízda? Kde se předjíždí v nepřehledných situacích, kde chybí třeba cyklopruh nebo cyklostezka? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Huml a poté pan poslanec Laudát. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo a hezké odpoledne, dámy a pánové. Jenom v rychlé reakci na mého předřečníka. Určitě by nebylo dobré, aby policie trávila svůj čas tím, že bude čekat na cyklisty na cyklostezkách a vybrala co nejvíce pokut. S tím souhlasím. Na druhé straně, je to možná selský názor, ale myslím si, že alkohol nepatří ani za řidítka, ani za volant, ani za kormidlo, ani za knipl letadla, prostě nikam. Protože na někoho i to malé množství alkoholu může mít vliv - ani do Sněmovny. (Reaguje na hlas z pléna.) Na někoho může mít vliv. A ve chvíli, kdy ten vliv má a něco se stane, tak to odnese člověk, který za to opravdu reálně nemůže. Proto je to možná tvrdé, ale já osobně a myslím si, že můžu mluvit za celý klub Úsvitu, tak jsme pro nulovou toleranci alkoholu v jakémkoliv dopravním prostředku. Protože je to zbytečné. Pokud si prostě chci dát alkohol, tak nebudu řídit. A pokud mám řídit, tak si ten alkohol nedám. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Koskubu, připraví se pan poslanec Huml. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já reaguji skutečně na vystoupení řady předřečníků. A hlavně musím vyslovit nesouhlas s mým ctěným kolegou panem Pilným, že bychom o tom diskutovat neměli. Ve vší úctě, po dvou úmorných týdnech v této Sněmovně si myslím, že je to jedna z prvních zajímavějších debat, která se týká dokonce opravdu života našich lidí. To za prvé.

  Za druhé chci vyslovit poklonu kolegovi Junkovi za to, jakou formou svůj pozměňující návrh přednesl. Myslím, že bychom se z toho měli poučit, protože bylo to věcné, podepřené argumenty a i mě donutil k zamyšlení. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Humla, připraví se pan poslanec Laudát. Stále ještě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Huml: Já bych také rád navázal na kolegu Stanjuru a na jeho příklad mezinárodního porovnání a naši nulu a jejich 0,5 promile, 0,8. My jsme tu dokonce jeden čas měli alkohol jako polehčující okolnost a bylo to podobné v celém světě. Dával jste příklad postupným snižováním. U nás se to zastavilo na nule, v některých státech na 0,8, v některých na 0,5. A je to jenom zase otázka toho, zda naše nula v hodnotě 0,25 promile, když to takhle musím přiznat, že my tu určitou toleranci opravdu máme, jestli je důvod ji zdvojnásobovat. Nic víc a nic míň. Myslím si, že vědecky lékaři potvrzují, je prokázáno, že člověk by měl být střízlivý za volantem i řídítky, takže tam ten vývoj od toho polehčující okolnost a dnes nějaké omezení šel klesající tendencí. Ta u rychlosti jízdy, o které se také dohadujeme, tam je to naopak. Bylo povoleno nejdřív běhat s praporkem, potom se světlem, pak někdo dal osmdesát, pak byl někdo statečný a dal sto deset, pak byl ještě statečnější a dal sto třicet a vy navrhujete zvýšit rychlost v některých úsecích a jenom se souhlasem policie, a nevím, koho všeho, na sto padesát. Takže tolik moje úvaha. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jestli tady kolega Koskuba říkal, že bude přemýšlet o tom návrhu, já tedy přemýšlet o tom návrhu nebudu vůbec. Rychlosti se zvyšují, a kdyby cyklista nebo kdokoliv, řidič, nakonec způsobil újmu sám sobě, tak tomu ještě rozumím, ale fyzika je jasná, takže prostě já jsem vždy pro držení nulové tolerance. Srovnávat to s kázní řidičů v Německu a v Rakousku bohužel nemůžeme, protože každý vidí na první pohled, že v Německu se jezdí jinak, a není to zřejmě jen o výchově v autoškolách a o kvalitě výcviku, ale je to také o kázni lidí. Je zajímavé, že když Češi přijedou do Německa, tak patří mezi nejukázněnější. Zase nesouhlasím, zřejmě pan ministr se domnívá, že je to tím, že jsou tady malé sankce, já s tím nesouhlasím, je to o nějaké atmosféře té země, společnosti. Dneska se dramaticky začíná... Nevím, co se děje, já sám pro to žádné vysvětlení kromě nějakého rozvolnění mravů zase nemám, ale pozoruji to a čísla o nejvážnějších nehodách tomu nahrávají, že se stalo něco někdy na přelomu roku 2013/2014, ta morálka na silnicích se zase dramaticky vrací do doby někdy první poloviny minulé dekády. Kdo jezdí dramaticky hodně na D1, ale všude, tak prostě vidíte, že něco se zase děje, vrací se to do té šílenosti, kdy si říkáte, že snad v této zemi se neučí fyzika. Takže za této situace, a když se ptám, jestli jsou tolerovány někdy nějaké lapsy vůči zákonům, tak je to na zamyšlení se pro policii, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale jako proč, když by jako byly vinné stezky, proč ne pivní stezky, už každá obec bude mít za chvíli svůj pivovar zpátky nebo soukromníci tam dělají, regionální pivovary. Prosím, čím dál víc lidí jezdí zfetovaných, čím dál víc lidí jezdí zpátky zase opilých. Tak já bych tohle nedoporučoval.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Urbana. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, debata je sice zajímavá, ale podle mého názoru naprosto akademická. Je totiž úplně jedno, jestli projde pozměňovací návrh pana kolegy, nebo neprojde, z hlediska toho, jak se bude ve skutečnosti ten život odvíjet. Já si myslím, že když je dneska nula, tak všichni víme, jaká je realita. Když bude 0,5, tak ta realita se moc nezmění a bude přibližně stejná, přestože je fakt, že alkohol nějakou pozornost toho cyklisty nebo motoristy snižuje. Když si to vyzkoušíte sami, já jsem to zkoušel na, řekněme, bezpečném úseku, zkoušel jsem to i na motorce a tam je to, řekl bych, nejvíc znát. Takže to musí být znát i na tom kole. Já bych to nikomu nedoporučoval. Nicméně my se bavíme o něčem, jako jsou takové ty cestičky, jak bývaly na sídlištích. Udělal se ten chodník, po kterém se má chodit, a protože to bylo delší, tak lidé chodili úhlopříčkou, tak tohle je něco podobného. Prostě jestli je tam zákaz nebo není zákaz a jede po té cyklostezce a má chuť na to pivo, tak když je zodpovědný, tak si možná, podle mého názoru, může dát i jedno. A jestli to něco v současné době změní.... A to mě zarazilo, že policajti prostě vedou tu statistiku, co máme nulu, a jestliže v nějakém daném místě a okrese najednou vykazují málo pokut za to, kolik kontrolovali cyklistů, no tak jsou za to kritizováni. Jak jsou prostě zvyklí žít podle statistik, kontrolujeme a statistiky se pak někde hodnotí na té centrále, tak momentálně jediné, co existuje ohledně cyklistů, jsou statistiky, že málo pokutovali a kontrolovali cyklisty, jestli něco pili nebo nepili. Takže prosím, veďme tu debatu, ale ne zase už tak dlouho, protože ať se rozhodneme jakkoliv, tak ten reálný život to zase tolik nezmění. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěl jen poznámku ze své letité zkušenosti onoho řidiče na těch dálnicích, který nedávno, už asi definitivně, přešel na spojení s Prahou vlakem, tj. ze stejně negativní zkušenosti, jakou má pan kolega Laudát, a přesto člověka, který by si dovedl představit a byl by rád, aby na některých úsecích českých dálnic byla povolena rychlost 150 km/h.

  Já jsem přesvědčen, že jádro neschopnosti zrealizovat u nás podobný systém jakési vnitřní společenské dohody o chování na dálnicích léta u nás spočívá v neschopnosti i Poslanecké sněmovny udělat něco s chováním kamionové dopravy na českých dálnicích. Pro české řidiče je to, jak se chová kamionová doprava na českých dálnicích, symbolem této nedohody a možná jakýmsi akcelerátorem i té agresivity a netolerance ve smyslu neschopnosti realizovat ten německý model skutečně zodpovědného ježdění pomalých aut v těch pruzích a rychle jedoucích aut v jiných pruzích. Jestli nepřekonáme tuto naši neschopnost a letitou neochotu, kde si asi skoro všichni klademe otázku, jaký je za ní lobbing a nikoliv politická nevůle, pak jsem přesvědčen, že se z toho dilematu nikdy nedostaneme. Já si prostě dovedu 150 na našich dálnicích představit, myslím si, že to v tom Německu funguje, ale kamiony nám v tom dělají neskutečný nepořádek.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a další s faktickou je pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, stran alkoholu a pití alkoholu a jízdy automobilem už tu padala řada návrhů. Už jsem poměrně pamětníkem v této Poslanecké sněmovně a jen tak možná pro zasmání a odlehčení si vzpomínám na jeden pozměňovací návrh, myslím, že ho podával pan kolega Pleva, který chtěl, aby nulovou toleranci nemuseli mít faráři, protože pijí mešní víno. Takže vidíte, jak někdy se mohou dávat poměrně absurdní návrhy. Já osobně jsem pro nulovou toleranci, protože si myslím, jak povolíme něco jiného, tak samozřejmě z 0,5 to pak nebude jedno pivo, ale budou to hned dvě piva atd. Jenom pro odlehčení.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já už k tomu bodu opravdu vystupuji naposled. Jenom bych chtěl říct na adresu pana poslance Koskuby prostřednictvím paní předsedající, že to, co mě opravdu překvapilo u jeho příspěvku, že je lékař. A rozhodl jsem se tedy, že při výběru svých lékařů budu velmi opatrný, protože pojem odpovědnosti u lékařů je zřejmě někde jinde. Diskutovalo se tady o mešním vínu. Možná že budeme diskutovat o tom, kde začíná a končí odpovědnost v této oblasti u lékařů. A to bych tedy opravdu nerad. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím máte slovo. Ale vydržte ještě chviličku. Poprosím kolegy, aby nekřičeli nahlas, protože opravdu je to velmi slyšet a ruší to při projevu. (Hluk zejména vpravo.) Děkuji. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já musím na svého předřečníka reagovat. Já jsem zde kromě jiného pochválil kultivovanost projevu poslance Junka. To, co jste prostřednictvím paní předsedající teď předvedl vy, kolego, má ke kultivovanosti hodně daleko. A jinak vás mohu ujistit, že české zdravotnictví díky věčným reformám funguje jenom díky zodpovědnosti jak lékařů, tak sester a díky tomu si s výběrem nemusíte lámat příliš hlavu. Ano, český národ by měl být očividně opatrnější při výběru svých zástupců, ale já ho v tom omezovat nemíním a ani jeho výběr nemíním kritizovat. To je vše, co mohu dodat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Padlo tady, že alkohol byl polehčující okolnost. Alkohol za volantem nemá být a nesmí být polehčující okolnost, protože je na vůli každého člověka, jestli si ten alkohol dá před řízením, nebo nedá. A v případě, že způsobí nějaké zranění nebo úmrtí, tak naopak ty tresty by tam měly být ještě vyšší.

  Já bych se rád zeptal možná kolegů, kteří sloužili u policie -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám. Já vám váš čas nastavím. Ale ten hlouček u těch levých dveří je opravdu hlasitý.

 • Poslanec Marek Černoch: Tam zrovna jeden bývalý policista je... Ve chvíli, kdy přijedeme - ať už je to Německo, Rakousko nebo Spojené státy, tam si někdo půjčí auto a najednou se ti řidiči chovají daleko odpovědněji, mají daleko větší respekt před policií, dodržují rychlost. Dodržují striktně rychlost. Jestli je to dáno tím, že policie nemá takový respekt tady u nás v České republice, nebo jestli ty tresty v případě, že dojde k porušení, jsou natolik nízké, že se jich naši řidiči nebojí... Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Karamazova. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přeorientovat pozornost k již zmíněným reflexním vestám. Skoro ani nemohu uvěřit, že se také budeme vážně zabývat tak bizarním opatřením, jako je nová povinnost pro občany nosit reflexní vesty. Ta přitom nově vyplývá ze zákona o silničním provozu, podle kterého bude muset každý chodec za tmy mimo obec obléci reflexní prvky, např. vestu. Těžko soudit, kde se předkladatelé tohoto návrhu inspirovali - snad v Severní Koreji nebo v jiné diktatuře, která si potrpí na nošení uniforem. Každopádně se zdá, že Česká republika opět přispěje světu něčím novým, tentokrát módním trendem, který by asi nevymyslel ani extravagantní návrhář. Legrace jde ale stranou, pokud si představím, jak se ve večerních hodinách loučí mladá dvojice, on obléká oranžovou vestu, ona slušivou svítivě žlutou a oba odcházejí do tmy. Snad aspoň pokud jde o barvu nového kusu oblečení, ponechá velký bratr občanům na výběr.

  Již delší dobu jsme všichni svědky neblahého trendu omezování osobních svobod po záminkou vyšší bezpečnosti - od stále důkladnějších kontrol na letišti přes snahu omezit otevírací dobu až po zásah do něčeho tak intimního, jako je oblékání. Vzpomínám si na minulý režim, který nám přikazoval, nejen co si vzít na sebe, ale i správnou délku účesu. V roce 1989 jsem si myslel, že tato doba je definitivně pryč. Ačkoliv se socialismus tolikrát ukázal jako totálně nefunkční, stále o sobě dává vědět odněkud ze záhrobí, příp. z Bruselu, aby nás zbavoval lidské důstojnosti a jednotlivce přetvářel v beztvarou masu. Všem rozumným lidem musí být jasné, jak absurdní je zabývat se takovou záležitostí, jako jsou reflexní vesty, ve chvíli, kdy čelíme opravdovým problémům, jako je např. imigrační krize. Příliv ilegálních imigrantů je totiž rozhodně větší hrozbou než noční chůze bez reflexní vesty.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já chci posloužit jedním příkladem, na který teď poukazoval pan kolega Karamazov. Jsem z malé vesnice, která spadá pod jinou obec. Jsme spojení silnicí, nikoliv chodníkem. Všechny svoje úřední věci si musíme chodit vyřizovat tam a jede nám tak čtyřikrát za den autobus. Tímhle opatřením, povinným nařízením, že každý musí mít reflexní vestu, by si u nás ve vesnici každý, kdo jde pěšky z jedné vesnice do druhé, tu reflexní vestu musel koupit (s úsměvem) a mít ji preventivně s sebou, aby když mu ujede autobus, buď šel lesem domů, protože tam ta cesta pořádná není, nebo bude muset mít každý občan u nás, a myslím, že to není jeden jediný případ, strčenou v kapse reflexní vestu, a pozor, aby mu ji náhodou někdo nevzal, aby ho za to někdo nechytil. Já si myslím, že zákonem se všechno vyřešit nedá.

  Použiji ještě dva příklady chycení lidí s alkoholem za volantem, kde pokaždé se policista zachoval jinak. Jednou jsme jeli s kamarádem na motorce. Zastavili nás policajti, dali nám dýchnout. Já jsem nenadýchal nic a on nadýchal 0,02. Toho kluka sebrali, odjeli s ním do Rakovníka do nemocnice, sebrali mu papíry a sebrali mu krev. On dal krev a teprve za tři nebo za čtyři týdny mu vrátili řidičák, protože se v krvi nic nenašlo. Nic se tam nenašlo, ale byl tři nebo čtyři týdny bez papírů, což byla pro něj životně důležitá záležitost.

  A druhý příklad. Byl jsem u toho, kdy policisté zastavili člověka, který nadýchal 0,1. Policistka mu řekla - tamhle si sedněte, za dvacet minut nám znovu nadýcháte a on měl v krvi asi 0,03. (Předsedající upozorňuje na čas.) A nakonec ho pustili. To je jenom tak, když se používá mozek, protože to zákon ne vždycky je schopen zařídit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, přeji vám krásný den, krásné poledne.

  Projednáváme zákon o provozu na pozemních komunikacích, jehož významnou složkou je také zajištění bezpečnosti a příp. tresty za porušení pravidel proti bezpečnosti silničního provozu. Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je přitom více než zarážející, protože pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem na železničním přejezdu zcela vyloučen. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám. Znovu vyzývám kolegy v levé části, aby ztišili své hlasy, abyste je nemusel překřikovat. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Já to vezmu jak pan kolega Kalousek od začátku. (Veselost v sále.)

  Malé viny je potřeba trestat hned. To je preventivní a výchovné. Pokuta pět tisíc korun není skutečně nic ve srovnání s nebezpečím a ohrožením životů a majetku osob, které takovým jednáním hrozí. Proto navrhuji, aby se za přestupek vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, udělil vedle pokuty také zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců. Tady pan kolega Bendl říkal, že pán byl bez řidičského průkazu několik dní, než se prokázalo, že neoprávněně. Zadržení řidičského průkazu na jeden měsíc nikoho existenčně neohrozí. A myslím si, že bude nesmírně výchovné. Vezme si několik dní dovolenou a ve své podstatě, než se vzpamatuje, tak ten jeden měsíc uběhne. (Veselost v sále.)

  Malé přestupky je potřeba trestat hned a oni si to všichni uvědomí, jestli budou na železniční přejezd skutečně vjíždět a takhle riskovat. Měsíc bez řidičského průkazu skutečně není tak vážný trest.

  A vedle toho chci upozornit na jeden nešvar. Sankce působí výchovně a je zde nějaká část řidičů, nevím přesně statistiku, jak velká, kteří ignorují pravidla silničního provozu i pravidla slušného chování a svým chováním na silnicích ohrožují jiné účastníky, a na ně dnes není metr. Našel jsem si na internetu návod, kterak se vyhýbat správnímu řízení. Velice praktický a věřím, že i funkční metr. Přebírat obsílky v poslední den lhůty, odpovídat poslední den lhůty, několikrát se omluvit ze zdravotních důvodů, použít k tomu lékařské zprávy, pak se na jedno řízení můžeš dostavit a navrhnout provedení co nejvíce důkazů, jednou za tebe přijde zmocněnec bez správně vyplněné plné moci a takovým způsobem se dá správní řízení tak dlouho prodlužovat, až nakonec vůbec nebude přestupek projednán. Tyto přestupky jsou takovým způsobem projednávány i v případech, kdy konkrétně v Ostravě řidič naboural do tramvaje a byl v takovém stavu, že nebyl schopný pořádně říct své jméno, ale odvolal se pro podjatost úředníka, který jeho přestupek vyšetřoval, projednával ve správním řízení, odvolal se až k Ministerstvu dopravy, protože ta tramvaj, do které naboural, byla města Ostravy, tudíž celý magistrát města je v jeho případě podjatý. A takovým způsobem se účelně vyhnul správnímu řízení.

  Takže v mém druhém pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, navrhuji, aby u přestupků, u kterých se ukládá zákaz činnosti na dobu větší než půl roku, měli policisté na místě právo odebrat řidičský průkaz. A věřím tomu, že se přestupci rádi ke správnímu řízení dostaví.

  To jsem to o půlku zkrátil. (V sále je stále velký hluk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kolovratník. Pane kolego, než vám dám slovo, opět ten samý kroužek poprosím, aby, pokud si mají co sdělit, tak udělali v předsálí. Počkáme, až se uklidní a budeme pokračovat. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: My sice spěcháme, ale já budu trpělivý.

  Kolegyně a kolegové, my stále máme ambici, abychom zvládli tento zákon, druhé čtení, kde se nehlasuje, do konce dnešního jednacího dne. Já se tomu pokusím pomoct a budu fakt stručný. Slíbil jsem postupnou reakci zpravodaje na vaše návrhy. Teď v čase odzadu bych to mohl vzít, jak jste je podávali.

  Pan poslanec Petr Kudela: návrhy 28, 21, 29, 31 - určitě se k nim nebudeme moci přiklonit. Za prvé je potřeba říci, že vjezd na železniční přejezd už je dneska trestným činem obecného ohrožení, a byť chápu motivaci neštěstím ve Studénce, a to by asi za mě lépe upřesnil pan ministr, ministerstvo se tomu věnuje, bude vyvíjet tlak na SŽDC, aby maximum přejezdů skutečně bylo mimoúrovňových. Debatuje se o infračervených laserových čidlech a tak dále a tak dále.

  U prvního pozměňovacího návrhu pohnutky pana kolegy chápu. On pochází ze severní Moravy a Moravskoslezský kraj sám toto už navrhoval letos v lednu v tisku 377, kde vláda vydala jasné nesouhlasné stanovisko a i my jako Sněmovna jsme zamítli tento návrh už v prvním čtení. Tam jde o to, že bychom skutečně řidičům a občanům popřeli právo na spravedlivý proces. Lze to pochopit u alkoholu, kdy řidič evidentně řídí pod vlivem a je nebezpečný, ale v momentech, kdy je podezřelý z vysoké rychlosti a tak dále, tak mu okamžitě odebrat řidičák, je to symbolické, poslat ho do vazby bez nabytí právní moci rozsudku, protože by snad mohl něco provést. Myslím si, že to není dobré, byť chápu argumenty o odkládání a vyhýbání se správnímu řízení. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dávám procedurální návrh, abychom doprojednali dneska tento bod, a vyzývám všechny, aby přednesli své příspěvky bez zbytečné redundance, jen zásadní věci, abychom skončili co nejdříve. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vy jste to vznesl jako procedurální návrh. Já si nemyslím, že je nutné ho hlasovat, protože oficiální jednání Sněmovny je do 19 hodin. Pokud na tom ale trváte, nechám to hlasovat. (Část poslanců žádá o hlasování, část poslanců tvrdí, že je zbytečné o tom hlasovat.) Dobře. Předpokládám, že je to na základě dohody předsedů klubů. Budeme tedy pokračovat i přes 14. hodinu. (Rozruch v sále.)

  Ptala jsem se pana předkládajícího, jestli to chce odhlasovat. Samozřejmě to odhlasuji. Chce to. Dobrá. Zavolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu jednat do konce projednání tohoto bodu i po 14. hodině. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 93 přítomných, pro 58, proti 8. Konstatuji, že návrh byl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Velký hluk v sále. Poslanci stojí v hloučcích.)

  Prosím k mikrofonu pana poslance Korteho. Dříve než mu dám slovo však poprosím sněmovnu, aby se ztišila. Prosím o klid. Děkuji. Prosím.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, budu stručný, neb se připozdívá. Obávám se, že problematika spojená s provozem vozítek nazývaných segway většina z vás, členů tohoto ctihodného sboru, vnímá jak -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, velice se omlouvám, dělám to velmi nerada a musím vás znovu přerušit a prosím všechny kolegy, jestli si mají co říct, aby to udělali v předsálí, ať můžeme tenhle bod projednat v co nejkratší době.

 • Poslanec Daniel Korte: Paní předsedkyně, já mám poměrně mocný hlas. Já ho klidně zvýším.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V pořádku. Už jsem zjednala pořádek.

 • Poslanec Daniel Korte: Tím chci říci, že problematiku provozu vozítek segway vnímá možná většina z vás jako problematiku ryze pražskou a týkající se výhradně Prahy 1, neboť tam se s nimi setkáváte, v historickém centru zde na Malé Straně. Je přitom zřejmé, že chodníky na provoz těchto vozítek nejsou dimenzovány a že představují závažné ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, zejména například matek s kočárky, popřípadě osob hendikepovaných. Připomínám, že tady na Malé Straně v Loretánské ulici máme Školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Na Maltézském náměstí je Konzervatoř Jana Deyla a Střední škola pro zrakově postižené. Tito lidé, kteří se zde pohybují ve zvýšeném počtu, jsou samozřejmě ohroženi na prvním místě, protože při střetu s těmito vozítky je prostě v uličním ruchu ani neslyší.

  Zdání, že to je problém výhradně Prahy 1, je zdání mylné, protože cena těch zařízení prudce klesá, a to se nebavím o tom, kolik asi budou stát čínské padělky. Začátkem tohoto týdne jsem byl v Českém Krumlově. Když jsem pozoroval turistickou klientelu, která je evidentně vyšší ekonomické úrovně, a tudíž náročnější, dovedu si bohužel před svým duševním zrakem představit, že se tato morová rána rozšíří brzo i tam. Popřípadě jinam. Pak si toho všimnete a bude pozdě.

  Proto jsme s Františkem Laudátem usoudili, že vzhledem k této potenciální expanzi je třeba věc řešit systémově a komplexně. Náš společný pozměňovací návrh zahrnuje pět bodů. Já vám je stručně obecně pojmenuji a odůvodním.

  Bod první je definice tohoto vozítka v § 2. Ona tam původně byla a v textu zákona se s ní pracuje, ale během legislativního procesu se ráčila nějak vytratit, takže ji tam vracíme. (V sále je obrovský hluk.)

  Za druhé doplňujeme do vyjmenovaných komunikací, kde se tato vozítka mohou pohybovat, doplňujeme tam pěší a obytné zóny, čili rozšiřujeme a zpřesňujeme ten...

  Paní předsedající...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já to slyším, ale vidím pana kolegu Sklenáka, že se snaží ten hlouček uklidnit. A pokud se mu to nepovede, tak prostě počkáme. (Předseda Sklenák volá na své kolegy: Nekřičte, prosím vás.)

 • Poslanec Daniel Korte: Je to marný. Je to marný. Je to marný.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jako opravdu jste hrozně slyšet. Vy si to neuvědomujete... Není to marný. Můžete pokračovat. Děkuji.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji. A zároveň doplňujeme také do dalšího odstavce, kde je zákaz ohrozit chodce či cyklistu, také ty pěší a obytné zóny. Tento paragraf mi přijde takový trošku zvláštní, protože domyšleno do důsledku, tak to znamená, že mimo vyjmenované zóny ohrozit cyklistu nebo chodce mohou. Ale vycházím z předloženého návrhu.

  Bod třetí je naprosto zásadní a klíčový. Dává možnost obci, aby vymezila místa, kde bude provoz zakázán. Řečeno jinak, znamená to možnost vyhlásit zónový zákaz, který vychází ze zásady, že obce jsou lépe s to posoudit místní podmínky a adekvátně na ně reagovat než při vší úctě vzdálené ministerstvo.

  Na to navazují poslední dva body, to jest povinnost obce označit tyto lokality obecně srozumitelnou značkou tak, aby byla srozumitelná i pro nečesky mluvící. Kdo jste šel někdy v poslední době přes Malou Stranu, přes Kampu, víte, že taková značka tam je. Já jsem rodilý mluvčí, ale nerozumím jí.

  A posléze poslední z našich pozměňovacích návrhů je výjimka ze zákazu zónového vjezdu pro Policii České republiky a obecní policii.

  Musím říct, že tyto návrhy byly projednány s navrhovatelem a jsou v souladu s filozofií této novely, neboť vycházejí ze záměru, ze zásady deklarované v důvodové zprávě, totiž poskytnout obcím možnost reagovat na místní problémy, a zároveň představují důležité nástroje pro posílení bezpečnosti silničního provozu. Tyto návrhy jsou zaneseny v systému. Já se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Berkovec. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, přeji vám příjemné odpoledne. Dovolte několik slov k mému pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu tisku 471.

  Pokud vám teď položím otázku, vám všem, zda je dovoleno na křižovatkách předjíždět, tak mnozí z vás si odpovědí že ano. Pokud vám položím otázku, zda je zakázáno u nás na křižovatkách předjíždět, mnozí z vás si odpovědí také ano. Obě skupiny v podstatě mají pravdu. Je to tím, že v naší právní normě, která se zabývá provozem na komunikacích, ve znění zákona č. 361/2000 Sb., jsou dvě vzájemně kolizní ustanovení, § 17 a § 21, která vedou k objektivní právní neřešitelnosti situací, kdy je nasnadě otázka, kdo zavinil nehodu střetu řidiče, který odbočuje a předjíždí. Předjíždějící auta, která jedou většinou rychleji, bourají velmi často do aut, která odbočují a která jedou pomaleji.

  Dovolte ještě jednu malou retrospektivu. Píše se rok 2009, kdy už se to projednávalo v této Sněmovně. Je to komentář k bodu 6 sněmovního tisku 679. Dovolte, abych citoval: Vypuštění výjimek ze zákazu předjíždění na křižovatce a v těsné blízkosti před ní je motivováno snahou ustanovení jasného pravidla pro chování řidiče v křižovatce. Splnění podmínek pro užití výjimek z předjíždění dle stávajícího § 17 bod 5, respektive odst. 5 bod 2 až 4, se podle poznatků z praxe obtížně dokazuje a dané přestupky patří k nejčastěji odkládaným v rámci správního řízení.

  Tedy namísto dosavadního znění § 17 je nutno najít takovou formulaci zákonného ustanovení, aby nebezpečí bylo výrazně sníženo, tam nám zůstanou jenom nehody z nerespektování zákazu, a aby se zároveň zcela odstranila zmíněná právní neřešitelnost a aby se nekomplikoval provoz tam, kde předmětně nebezpečí nehrozí. Tady ovšem nejde jenom o to, označit viníka, ale zamezit také nehodám. Když to vezmu z filozofického hlediska tak odbočování a předjíždění je vlastně ve vzájemné kontradikci. Ve vzájemném kolizním stavu. Dovolím si to přirovnat k tomu, kdybychom například při řízení dopravy na železnicích pustili dva vlaky na stejnou kolej.

  Ještě dovolte jeden výlet do minulosti. Je to 8. listopad roku 1968, tzv. Vídeňská úmluva, tehdejší Československo je jejím signatářem, později Česká republika, a která - opět cituji: "V článku 11 Předjíždění a jízda v proudech dává výslovně možnost právě v otázce předjíždění na křižovatkách upravit pravidlo, vypustit negaci zákazu předjíždění na křižovatkách."

  Jsem přesvědčen, že přijetím pozměňovacího návrhu, který upřesním v podrobné debatě, zamezíme tomu, aby neměli řidiči nejasno, aby bylo zcela jasné jejich rozvažování a chování při vjetí na křižovatku.

  Ještě dovolte, abych dodal, že tomuto návrhu předcházely konzultace na legislativním oddělení Ministerstva dopravy, konzultace s Dopravní fakultou Českého vysokého učení technického, s Ústavem soudního znalectví a také s pánem, se kterým už dlouho spolupracuji a kterého si velmi vážím, je to pan profesor docent inženýr Jindřich Šachl, CSc., a také mé skromné zkušenosti ve spolupráci s Mobility clubem jako signatáře Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a praxe od roku 1993, kdy se této mobilitě bezpečnosti silničního provozu věnuji.

  Dámy a pánové, děkuji za vaši vzácnou pozornost, přeji vám dobré cesty, čímž už míním cesty, ve kterých bezpečně dojedete do svého cíle. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Koubek.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, jsme stále v obecné rozpravě, takže se budu snažit i vyslyšet výzvu ke stručnosti. Navážu nejprve na kolegy, kteří z ideového hlediska hodnotili onu ideu reflexních vest jako povinnosti pro chodce, pakliže se ocitnou v situaci, že se pohybují v prostoru mimo obec tam, kde není veřejné osvětlení. Chci tady avizovat, že tento příslušný paragraf, který nás jako mnoho jiných aktů dnešní vládní koalice chce pozvat do krásného nového světa, kde bude všechno úplně dokonalé, kde se všichni budou chovat naprosto dokonale a zodpovědně, akorát se v něm nebude dát už vůbec žít a svět je mimo realitu a mimo naplnitelnost podmínky něčeho, co bychom mohli v reálném životě skutečně zrealizovat, tak chci tady jenom avizovat, že pan kolega Adamec, který je dnes řádně omluven a jehož já tady v tuto chvíli zastupuji, připravil pozměňovací návrh, který máte ve sněmovním dokumentu pod číslem 2928 a který jednoduchým opatřením z tohoto zákona, příslušný paragraf, který tuto novou povinnost stanoví, tak ji z ní vyjímá.

  Jak tady bylo avizováno, určitě k vaší velké radosti se nám vrací zároveň na stůl i problematika oné nejvyšší povolené rychlosti na výjimečných, vybraných, pečlivě posouzených úsecích českých dálnic. Nebudu už provádět nějaké zásadní názorové zdůvodnění tohoto návrhu kolegy Adamce, ale jenom se vyjádřím k tomu důležitému technickému aspektu, který se týká toho, jak příslušný návrh, který máte ve sněmovních dokumentech pod dvěma čísly - jedno je číslo 2831 a druhý je sněmovní dokument 2963. Tak jak je to, proč jsou dva? Pan kolega Kolovratník tady upozornil před chvílí na to, že když se asi díval, předpokládám na internet, do nějakého znění zákona, tak že tam v příslušném paragrafu nenašel ona slova, na která pan poslanec navazuje. Skutečně jsme se ocitli v situaci, že jsme ve dnech, kdy na internetu najdete ještě v naprosté většině případů nějakou verzi zákona, ale pan prezident v době, kterou lze počítat na hodiny, už podepsal nové znění, takže pan kolega Adamec v podstatě připravil dva návrhy - ke starému znění a k novému znění. Aby nevznikla jakákoliv legislativní pochybnost, oba dělají totéž, návrhy ale řeší tu situaci z hlediska legislativy v různých časech, tak se potom v podrobné rozpravě přihlásím k oběma mnou uvedeným číslům těchto pozměňovacích návrhů, aby legislativa tento problém vyřešila. Meritorně už asi o tom padlo tady tolik argumentů a názorů, že se k tomu nebudu dále rozšiřovat. Děkuji.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A jenom mám dotaz na pana poslance Kučeru, zda se hlásí k faktické poznámce, nebo do rozpravy. Do rozpravy, děkuji. Takže prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kolovratníka.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, teď to bude opravdu faktická poznámka. Věřím, že nevyprovokuji další reakci. Hovoří se o těch reflexních vestách, tak chci jenom upozornit - v tom návrhu slovo vesty vůbec není použito. Jsou to reflexní nebo retroreflexní prvky. Hovoří se o prvcích a jsou tím myšleny ty pásky na bundě, na kalhotách. V žádném případě vesty. To tam není.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka, řádně přihlášeného do rozpravy, a poté pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, dovolte mi k tomuto zákonu jenom dvě věci.

  První. Podrobně jsem to četl, zejména záležitost, která se týká segwayů, která je obecně záležitostí, která hodně Prahu a její historické centrum trápí. Dovolil bych si upozornit na důvodovou zprávu, se kterou se rozhodně nemohu ztotožnit. Dovolte mi citovat str. 32: "Chodci jakožto majoritní uživatelé chodníků a pěších zón ve městech a obcích jsou skupinou potenciálně ohroženou jízdou uživatelů segway po chodnících/pěších zónách, jíž hrozí riziko střetu a vzniku úrazů. Ačkoli dle dostupných informací k žádnému úrazu či obdobnému incidentu doposud nedošlo, např. na území větších měst či turistických destinací se hromadí stížnosti na uživatele vozítek segway... atd."

  Já bych si dovolil polemizovat, ačkoliv nemám v ruce žádnou statistiku, ale přece jenom pokud projednáváme takovýto zásadní zákon - a já děkuji navrhovatelům, že počítají s omezením nebo vůbec s vymezením toho, jak segwaye vůbec budeme v zákoně mít -, abychom se nebalamutili tím, že nejsou žádné úrazy. Já jsem si jednak lehce - když jsem si to zadal do Googlu, tak můžete nalézt případy lékařů, kteří dali rozhovory, z Nemocnice na Františku a podobně, jak ošetřují úrazy, které jsou způsobeny segwayi. To znamená, jenom to nepodceňujme. Já to nijak nerozporuji, ale pokud tyto případy nejsou zaznamenány, možná to v důvodové zprávě mělo být nějak rozšířeno a vysvětleno. To je první věc.

  Druhá věc. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který jsem si podal. Týká se to právě segwayů. Já se osobně domnívám, že je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi chodci a segwayi. Nechci být úplně v té rovině, že bychom měli snad segwaye úplně zakázat.

  Velice oceňuji pozměňovací návrh poslanců Korteho a Laudáta dát obcím možnost, aby si mohly upravit provoz segwayů na svých územích, resp. městským částem. Osobně bych doporučil ještě jednu věc, která se týká pozměňovacího návrhu, který podávám, a to je, že osoba na osobním přepravníku by měla mít povinně výstražnou reflexní vestu. Teď myslím opravdu vestu, nemyslím ten retroaktivní materiál, tedy jenom nějaký proužek. Vycházím z obecné zkušenosti. Pokud jdete po ulici nebo jedete autem, tak pokud vidíte skupiny školáků, kteří mají na sobě reflexní vesty, tak přirozeně zpozorníte. Prostě najednou uvidíte v dáli skupinu někoho v reflexních vestách, skupinu, kterou byste možná normálně přehlédli nejen tou výškou těch školáků, ale prostě je to najednou shluk reflexních barev, který vidíte v dáli. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak je správně v celém zákoně psáno, segwaye se týkají spíše turistů a týkají se hromadných skupin, tak si myslím, že pro jakési upozornění se vzájemné je, že i ten chodec a podobně uvidí najednou tuto skupinu segwayistů. Dávám k úvaze tento pozměňující návrh. Není finančně náročný pro nikoho a už vůbec ne pro uživatele segwayů. Pokud Ministerstvo dopravy plánuje informační kampaň v souvislosti s povinností pro chodce nosit reflexní nebo retroreflexní materiály, tak není jistě problém potom do této kampaně zahrnout i povinnost pro uživatele segwayů používat tyto reflexní vesty. Pochopitelně by se to netýkalo integrovaného záchranného systému.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s faktickou pana ministra. Prosím, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady prostřednictvím paní předsedající rád reagoval na pana poslance Koubka. Má pravdu v jedné věci. V důvodové zprávě je napsáno, že neevidujeme žádné kolize segwayů s chodci. Je to míněno tak, že z policie jsme takovéto zprávy oficiálně nedostali. Na druhé straně musím říci, že jsem dostal informace z Nemocnice na Františku, že těchto nehod evidují poměrně hodně a některé z nich jsou závažné. Já se tímto omlouvám za nepřesnost. Pravda je, že takové nehody jsou a jsou i prokázány.

  Jinak k označování segwayistů reflexními prvky nebo vestami - s tím zásadní problém nemáme. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl říci jednu věc. My tady v tomto zákoně řešíme i jednotlivosti poměrně účelově směrem právě k oněm vozítkům segway. Samozřejmě s tím souhlasím a podporuji to. Vím, že návrh tam je a je důležitý. Nicméně chci upozornit, že problematika omezení právě těchto typů různých vozítek a vozidel se nedá zúžit právě na vozítka segway. Já už jsem tady, nemyslím ve Sněmovně, ale už jsem někde upozorňoval, že s problematikou poměrně podobnou se setkávají například v našich národních parcích, kde se snaží omezit používání motorových kol, kol a koloběžek se spalovacím motorem. Možnost současné právní úpravy, současného zákona, jim to nepříliš umožňuje. Vím, že například v národním parku Krkonoše jsou cyklostezky, kde je povolen vjezd kol, je tam logicky povolen také vjezd elektrokol, ale podle současné právní úpravy tam tudíž smějí i koloběžky s benzinovým spalovacím motorem, což samozřejmě pro národní parky je poměrně zásadně špatně a samozřejmě správa národního parku se to snaží omezit. Uživatelé těch koloběžek s benzinovým spalovacím motorem se odvolávají právě na zákon o silničním provozu, kde podle platného znění jsou motorové koloběžky považovány za motorové vozidlo, neboť motorovým vozidlem se mimo jiné rozumí i nekolové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou. To je argumentace právě národního parku. Nicméně protiargumentace zaznívá, že -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, pane kolego - teď je to zase hlouček před řečnickým pultem. Děkuji za pochopení. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Michal Kučera: Nicméně uživatelé koloběžek se spalovacím motorem se odvolávají na osvědčení Strojírenského zkušebního ústavu, který údajně potvrzuje splnění všech bodů. Tam se říká: "Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže nadále bude zachován původní charakter jízdního kola, pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky, jeho výkon nepřesáhne 1 kilowatt a v případě použití spalovacího motoru nebude mít takový motor, jehož objem válců bude větší než 50 kubických centimetrů, maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 kilometrů za hodinu... atd." To znamená, že ta koloběžka víceméně spadá do této kategorie, a pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo. To znamená, že skutečně správa národních parků nemá pak možnost je nějakým způsobem omezit. Hovoří se tady dále i o vyhlášce, že jízdním kolem se dále rozumí jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem.

  Na co bych tady chtěl upozornit. Já vím, že v této novele zákona to pravděpodobně nestihneme, ta případná úprava této novely by byla asi poměrně náročná, kdybychom ji činili pozměňovacími návrhy. Chci ale upozornit, že tady je jistá nejednoznačnost jak v zákoně, tak ve vyhlášce. Tyto případy se budou nadále množit, protože těchto typů vozítek či vozidel bude přibývat. Problém nebude pouze v národních parcích, ale bude pravděpodobně i v některých účelových zařízeních, v některých obcích. A skutečně samospráva i státní správa by měly mít možnost, jak v případě potřeby právě tato různá vozítka regulovat.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Zahradníka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedají, děkuji za slovo. Pan kolega zmínil provoz motorových zařízení v národních parcích Šumava. Já jenom chci upozornit, že v Národním parku Šumava existuje aktivita, která provozuje elektrická kola, elektrické skútry, elektrické malé automobily, které jsou napájeny z chytrého energetického bodu nedaleko Hartmanic. Výbor pro životní prostředí pořádá 5. listopadu tohoto roku zde ve Sněmovně v místnosti 205 seminář, kde také mimo jiné další referenty vystoupí právě představitel této aktivity provozující tato elektrická kola. Ten název semináře je Decentralizovaná energetika. A opakuji, koná se 5. listopadu od 13 hodin v místnosti 205 tady u nás ve Sněmovně. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Já už se omlouvám, jenom velice krátce na kolegu Zahradníka. Já jsem hovořil o motorových koloběžkách v Národním parku Krkonoše. Právě ten problém není s elektrokoly a koly s elektrickým pohonem, ale právě s pohonem se spalovacím motorem a nemožností oddělit od sebe tyto dvě skupiny. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo již do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pak pan zpravodaj? Také ne. Otevírám podrobnou rozpravu a do ní mám prvního přihlášeného pana poslance Junka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Junek: Děkuji za slovo. Takže já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 2802.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, připraví se pan poslanec Kolovratník.

 • Poslanec Petr Kudela: Já se hlásím ke svým dvěma pozměňujícím návrhům, které jsou vloženy pod jedním číslem v systému, a to 2931. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka, připraví se pan poslanec Huml. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, já se hlásím ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům. První je v systému pod číslem 2815, je to zavedení jízdního pruhu pro cyklisty, dále 2817 - řešení odstranění překážek na dálnicích, dále 2924 - zavedení nebo zpřísnění odpovědnosti za náklad na odesílatele. A poslední můj pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, má číslo 2926, ten bude nově navrhovat vypustit povinnost držitele řidičského průkazu oznamovat změnu bydliště. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Humla, připraví se pan poslanec Korte.

 • Poslanec Stanislav Huml: Tak ještě jednou dobrý den. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, respektive dvěma, který mám pod číslem 2797.

  Krátké odůvodnění jenom. Mluvili jsme tady o těch reflexních páscích nebo vestách. To, že jsou lidé zmateni, pane ministře, je kvůli tomu, že jste nepopsali, jak velké to má být. Když to budu mít na knoflíku, tak to splňuji v podstatě. Takže já jsem vám to upřesnil a myslím si, že ten můj návrh ještě navíc mluví o tom, že baterka, tedy světlo, je víc než odražené světlo. To je poprvé. A ten druhý návrh je o tom, že když je v přepravním řádu napsáno, že je povinnost se v autobuse držet, tak zákonem musíme ukládat povinnosti, nikoliv v přepravních řádech, které někdy ani v těch autobusech nejsou. Je to požadavek řidičů MHD, aby cestující, který cestuje v autobuse, kde se může stát, tak aby byla stanovena povinnost se za jízdy držet. A zákon jedině může ukládat lidem povinnosti. Takže si myslím, že oba ty návrhy by Ministerstvo dopravy mohlo akceptovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Korteho, připraví se pan poslanec Čihák.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl v obecné rozpravě. V systému jsou zavedeny pod číslem 2902 a využívám této příležitosti, abych opravil tiskovou chybu. Prosím v bodě 24, kde do § 60a doplňuji odstavec 7. Je to to vynětí z toho zákazu pro Policii Českou republiku, čili zákaz se nevztahuje na - text praví - Policii České republiky, má tam být samozřejmě Policii, nikoliv regál (?). Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Čiháka, připraví se pan poslanec Novotný.

 • Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 2964. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Berkovec a po něm pan poslanec Kudela. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, v návaznosti na to, co jsem řekl v obecné rozpravě, se hlásím k pozměňovacímu návrhu kolegy Adamce, který je v systému pod číslem sněmovního dokumentu 2963 a týká se oněch retroreflexních prvků, a potom ke dvěma pozměňovacím návrhům téhož autora, které jsou v systému pod čísly 2831 a 2928 a týkají se oné rychlosti 150 kilometrů na dálnici.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Berkovce, připraví se pan poslanec Kudela. Pan Kudela stahuje svoji přihlášku do podrobné rozpravy. Ano, výborně, a hlásí se do ní pan poslanec Koubek. Výborně, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 471, který byl vložen do systému pod číslem sněmovního dokumentu 2809. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, se kterým jsem vystoupil a odůvodnil v obecné rozpravě. Je pod číslem 2966 a děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, že ho zváží. Děkuji.