• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala karta 54, pan poslanec Velebný karta 11, já hlasuji s kartou č. 13.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci, poslankyně a členové vlády: pan poslanec Adam od 18.00 hod. - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - pracovní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - osobní důvody, paní poslankyně Černochová - zahraniční cesta, pan poslanec Faltýnek - bez udání důvodu.

  Paní poslankyně Nohavová hlasuje s kartou č. 22.

  Pan poslanec Foldyna - zahraniční cesta, pan poslanec Gabal - osobní důvody, pan poslanec Grebeníček - zdravotní důvody, pan poslanec Havíř od 12.00 do 15.00 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Heger od 12.30 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Holeček Radim - pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel - pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík - pracovní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Komárek od 13.00 do 15.00 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Korte - osobní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Kott do 14.00 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Laudát - pracovní důvody, pan poslanec Luzar - zahraniční cesta, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, paní poslankyně Nováková od 14.30 hod. - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera mezi 12.00 a 15.30 hod. - osobní důvody, pan poslanec Pfléger - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný do 15.30 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Vilímec - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka od 12.00 do 14.30 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček - zahraniční cesta, pan poslanec Zahradník - osobní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

  Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od 16.00 hod. do konce jednacího dne, pan ministr Babiš - zahraniční cesta, pan ministr - vicepremiér Bělobrádek od 17.00 hod. - pracovní důvody, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Herman - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán - osobní důvody, pan ministr Stropnický od 15.30 hod. do konce jednání - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, pan ministr Zaorálek - rovněž zahraniční cesta.

  Tolik tedy omluvy. (Neustálý hluk v sále.) Já vás prosím, abyste se usadili a abyste se ztišili. Děkuji.

  Chtěl bych vám oznámit, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tyto návrhy zákonů: návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tisk 42/11, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu atd., sněmovní tisk 276/6. Zákonná lhůta k projednání uplyne 3. listopadu a budou zařazeny na program řádné schůze, která bude zahájena 24. listopadu.

  Ještě důležitá informace. Zítra, to znamená 28. října, bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Prosím, abyste si ze svých lavic uklidili materiály.

  Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům číslo 67, 66 a 105. To je z mé strany všechno.

  Pan poslanec Vondráček - karta č. 31. Pan poslanec Pfléger je evidentně přítomen, takže ruší svou omluvu.

  Vzhledem k tomu, že neregistruji žádné přihlášky k pořadu schůze, tak v tom případě se budeme řídit tím, co jsem oznámil, to znamená, budeme projednávat ony pevně zařazené body.

  Otevírám bod 67, což je

  Prosím, aby tento tisk uvedla z pověření vlády paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřina Valachová. Paní ministryně, prosím, máte slovo. Znovu prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit a uvést vládní návrh zákona, kterým se mění školský zákon v rámci představení v prvním čtení.

  Co se týká obsahu novely, stěžejním cílem novelizace školského zákona je jednak úprava předškolního vzdělávání, zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia s maturitou, jednak úprava společné části maturitní zkoušky v oblasti společné části maturitní zkoušky, dále úprava Národní rady pro vzdělávání. Ve všech těchto ohledech se jedná buď o naplňování koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, nebo se jedná o výsledek vyplývající z podpory těchto změn stran sociálních partnerů či stran odborné veřejnosti ať pedagogické, či jiné.

  V rámci tzv. povinného předškolního vzdělávání vládní návrh obsahuje několik změn. První záležitost, na kterou bych vás chtěla upozornit, je dlouhou dobu z hlediska rodičů upřednostňovaná změna související s tím, že od roku 2017 zakotvujeme nárok na předškolní vzdělávání dětí čtyřletých, od školního roku 2018 nárok na předškolní vzdělávání tříletých dětí. Současně v souvislosti a zcela v souladu s trendy v rámci vzdělávání v rámci Evropské unie zavádíme také tzv. povinný předškolní rok vzdělávání v období od 5 do 6 let dítěte. Co se týká této povinnosti, pak bych jenom chtěla upozornit na to, že se nejedná o obdobu povinné školní docházky, tak jak ji známe následně od 6 let věku, ale jedná se o povinné předškolní vzdělávání, které v tuto chvíli využívá 90 % dětí, a stejně tak se tedy jedná o možnost, kterou upravujeme, volit také alternativu tohoto vzdělávání pro oněch 10 % dětí, či jejich rodičů, které tento systém nevyužívají.

  Co se týká povinného předškolního vzdělávání, mělo by to tedy fungovat tak, že v rámci květnových zápisů, které tedy nově upravujeme jednotně, květnové zápisy do předškolního vzdělávání, tak v případě povinného předškolního vzdělávání, kdo nebude chtít tímto způsobem své dítě vzdělávat, bude mít možnost jednoduchým způsobem oznámit tuto skutečnost spádové mateřské škole a následně bude toto spojeno s jeho povinností dostavit se v průběhu prosince až ledna do této spádové mateřské školy, aby byly ověřeny předpoklady jeho dítěte pro vzdělávání, a pokud budou zjištěny nedostatky, aby se mu dostalo stran spádové mateřské školy podpory.

  Zápisy do základních škol jsou naopak sjednoceny na shodné období duben, kde mimo jiné reagujeme na to, že máme velmi vysoký počet odkladů povinné školní docházky, v našem případě dosahují 23 až 26 %. Také toto je jeden z důvodů, proč si přejeme povinné předškolní vzdělávání, protože si od toho slibujeme snížení množství těchto odkladů. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. Ještě přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se omlouvá z pracovních důvodů.

  A nyní prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Kořenka. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, máte před sebou tisk 611, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho předkladatelem je vláda České republiky, potažmo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Poslancům byl tento tisk rozeslán 23. září 2015 v 16.51.

  Předmětem zákona je zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Tady je kladen důraz především na kvalitu. Já bych chtěl upozornit na informaci z výroční zprávy České školní inspekce, kde i Česká školní inspekce upozorňuje, že ředitelé mateřských škol neměří kvalitu vzdělávání. Protože jsem samozřejmě sledoval debatu k tomuto sněmovnímu tisku, a nejčastější věci, které zaznívaly, byly právě k předškolnímu vzdělávání. Tady bych chtěl upozornit, a Ministerstvo školství se tím již zabývá, mám tady některé odpovědi s ohledem na očkování dětí, protože tady je potřeba upozornit, a tato věc bude řešena, protože po přijetí novely zákona bude možné přijímat do předškolního vzdělávání i děti neočkované.

  Pak je tady další věc a to jsou školské obvody, kde samozřejmě se upozorňuje, že vznikne povinnost obce pouze na děti s trvalým pobytem, takže upozorňuji i na to, že dnes nemáme institut přechodného bydliště, takže v podstatě může nastat problém, co se týká evidence dětí, a tím i zajištění kapacit v mateřských školách.

  Myslím si, že těch otázek je celá řada. Ministerstvo školství vypracovalo přehled, který mám jako zpravodaj k dispozici, ale samozřejmě ty věci se postupně budou i podrobovat diskusi na výboru a podvýboru, takže si myslím, a paní ministryně to tady osvětlila velmi pečlivě, proto je zbytečné některé věci rozebírat.

  Možná ještě jedna poznámka s ohledem na lesní školky, protože tam jsme také zaznamenali jisté obavy. Takže tady zní odpověď, že v případě, že rodič se rozhodne umístit dítě do lesní školky, bude se jednat o formu individuálního vzdělávání dítěte. I dítě, které navštěvuje lesní školku, bude muset tedy na ověření. To jenom poznámky k předškolnímu vzdělávání.

  Pak je tady úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou a úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledku maturitní zkoušky. Samozřejmě v důvodové zprávě máte uvedeno, že bude nutné novelizovat i některé podzákonné předpisy, jejich teze byly přiloženy jakou součást sněmovního tisku.

  Tolik krátce z důvodové zprávy a děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, a otvírám obecnou rozpravu. V rozpravě, ale před řádně přihlášenými, pan předseda Fiala. Prosím. Potom pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Možná si vzpomenete, že to není tak dlouho, co jsme v této Sněmovně probírali nebo procházeli novelu školského zákona a taky ji přijali. Já mám pocit, že to bylo někdy na jaře tohoto roku. Neuplynul ani rok a setkáváme se tady znovu, abychom znovu otevřeli školský zákon a znovu prováděli nějaké změny. Už samotný ten fakt by nás měl zneklidňovat, protože není dobré právě v oblasti školství, aby stát neustále zasahoval do legislativy, neustále měnil pravidla hry, měnil podmínky, které školy mají, a překotně a během jednoho roku podruhé je překotně a překotně neustále upravoval a vylepšoval, v uvozovkách vylepšoval, školský zákon. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším s přednostním právem je pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a po něm pan předseda klubu KDU-ČSL.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem bedlivě poslouchal paní ministryni, její úvodní slovo, a potvrdila mé obavy, že to je ideologický návrh zákona. A divím se těm vládním stranám, které samy sebe neoznačují za levicové strany, že takový návrh sem pustily. Já myslím, že paní ministryně patří k levému křídlu sociální demokracie, je to poznat i z tohoto návrhu. Zkusím pár věcí okomentovat z jejího úvodního slova.

  Vznikne... Já jsem vás taky nerušil, paní ministryně, děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je zde jedna faktická poznámka pana poslance Brázdila. Prosím, dvě minuty.

 • Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji za slovo. Dovolte, jenom velmi krátce bych zareagoval na řeč pana kolegy Fialy, jestli povinná předškolní docházka ano, či ne.

  Prosím vás, člověk, když se narodí, přichází s nějakým intelektem, schopností reagovat na okolí. Nemusí číst, psát, počítat, ale bude schopen reagovat na okolí. Během života získává na škole inteligenci... Řekl jsem to obráceně, promiňte. S inteligencí se narodíme a intelekt získáváme během studia. A kde je výchova? Dnes máme spoustu chytrých lidí, ale jsou vychovaní? Facebook... Kde jsou rodiče? Jsou zanedbaní... Mají své starosti. Děcko vychovávají možná penězi - na, tady a běž bokem. Já bych tolik nezavrhoval to, že možná ta školka, povinný poslední rok školky by mohl přispět k výchově, vychovat lidi. Děkuji za slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura chce reagovat formou faktické poznámky. Máte prostor a dvě minuty k tomu.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak to je ideový střet. Výchova patří rodině. Žádné školce. To se na mě fakt nezlobte, pane kolego prostřednictvím pana předsedy, to se fakt nedomluvíme. Oprávněně kritizujete některé rodiče, já se k té kritice nebudu připojovat. Ale představa, že to nevychované dítě odvezu do školky nebo do školy a odpoledne si vezmu vychované dítě, je prostě nereálná. To je dlouhodobý střet. Já si myslím, že roli rodičů nemůže suplovat ani školka ani škola. Nechtějme to po těch učitelích. Nemohou suplovat roli rodičů. A v tomhle mají mimořádně těžkou roli. A když někdy chtějí suplovat tu roli, tak to nedopadá úplně dobře, protože právě ti rodiče, kteří by i tu pomoc mohli přijmout, si velmi často stěžují, jak to, že ti kantoři si dovolují něco ne ve vzdělávání, ale ve výchově. Takže to je to, co my vyčítáme tomuto návrhu zákona. Představa, že když budu u pětiletých dětí vykazovat omluvy, docházku apod., že to přispěje k výchově, je podle mě mylná. Ale přiznávám, že mnozí levicoví politici této představě bohužel věří.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj faktická poznámka a paní ministryně chce také faktickou poznámku? (Ano.) Tak potom po panu předsedovi Miholovi. Nejprve pan zpravodaj má své dvě minuty.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já jenom jednu poznámku k matematice, protože to je velmi často skloňované slovo. Víte, já si nemyslím, že matematika je tak neoblíbený předmět. Dokonce si myslím, že i většina učitelů ho umí i učit a dobře učit. Problém je někde jinde. Problém je v tom, když se podíváme na složení tříd na druhém stupni, na počty žáků ve třídách, na hodinovou dotaci - a dám naprosto modelový příklad. Třicet žáků ve třídě, z toho pět se zdravotním postižením podle stávající legislativy, čtyři se zdravotním znevýhodněním a čtyřhodinová dotace matematiky týdně. Zkuste v té třídě učit na běžné základní škole a pak si řekneme, jak se nám bude dařit a kolik těch žáků z té třídy k lásce k matematice dovedeme. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě fakticky paní poslankyně Semelová.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dobré odpoledne. Já jsem jenom chtěla reagovat na slova pana poslance Stanjury ohledně výchovy a toho, že škola nemůže suplovat výchovu v rodině.

  Samozřejmě v té rodině musí být základ výchovy každého dítěte. Nicméně současná skutečnost je taková, že škola, ať chceme, nebo nechceme, tu výchovu už supluje, protože v mnoha rodinách dochází k tomu, že na dítě není čas, že dítě se posadí před počítač nebo běhá někde s klíčem na krku a ta výchova není. Včetně toho, že u nás, a nakonec viděli jsme i poslední průzkumy, je 600 ghett, kde žije 150 tis. lidí, kde ta výchova je asi trošku jinak posunutá, než by to mělo být. Takže v tuto chvíli už škola supluje výchovu v rodině a v řadě případů je to dobře, protože alespoň nějakou výchovu to dítě dostává.

  A pokud jde o to, že si rodiče stěžují na učitele, že nahrazují výchovu, tady to souvisí s prestiží učitelů. Já si myslím, že bychom měli společně usilovat o to, aby prestiž učitelů stoupla, protože je pravda, že teď si kolikrát někteří rodiče přijdou do školy stěžovat namísto toho, aby se podívali na to, jakým způsobem vychovávají vlastní dítě.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní přednostní právo pana předsedy Miholy a po něm vystoupí paní ministryně.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k předkládané novele školského zákona. Chtěl bych na úvod konstatovat, že klub KDU-ČSL je připraven tuto novelu v prvním čtení podpořit. To neznamená v žádném případě, že by to byl tak stoprocentní soulad, tak bezproblémová záležitost. Ostatně sami víte a i debata tady napovídá tomu, že školská oblast je vždy velmi citlivá. Existuje vždy velká různost pohledů.

  Já ale v některých zde již zmíněných bodech budu důvěřovat paní ministryni. Například v té záležitosti, k níž jsme se přihlásili ve volebním programu, totiž že jsme přislíbili nárok na mateřskou školu pro děti od tří let. Ono to bude postupnými kroky, nejdříve od těch čtyř let, ale dojde i na ty tříleté. Toto velmi vítám a jsem optimista a věřím, že to skutečně bude bezproblémová záležitost a dojde svého naplnění.

  Je zřejmé, že neuralgickým bodem této novely školského zákona je ten povinný rok předškolní výchovy. Skoro se obávám, aby se nakonec celý ten materiál, to nejsou dvě nebo tři stránky, nestáhl tady do tohoto jednoho hojně diskutovaného bodu. Ty obavy jsou opodstatněné. Protože vzpomeneme-li si na tu minulou novelku školského zákona, tak mám pocit, že jako bychom se tam bavili jen o individuálním vzdělávání. K tomu se ještě ale vrátím ve svém projevu. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď pan poslanec Soukup - faktická poznámka. Ještě omluvím pana poslance Šenfelda od 15. do 19. hodiny.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, když jsme přijímali zákon o dětských skupinách, tak jsem byl velkým stoupencem právě povinného předškolního vzdělávání. Nicméně mi dovolte úvahu. Mám určité pochybnosti. Nalijme si čistého vína. Předškolní vzdělávání v podstatě nepotřebují děti z podnětných rodin. Potřebují ho především děti z rodin, kde se jim nedostává takové péče, kde nedochází k jejich podnětnému vývoji. Když potom děti přijdou do první třídy, já si to pamatuji, mám také dvě děti, tak v první třídě je pravidlo, že se člověk potřebuje dětem, aby z nich něco bylo, minimálně půl roku nebo rok maximálně věnovat. Já si myslím, že v těchto rodinách, které nedávají příliš podnětů, k tomuhle docházet v podstatě nebude. Je tady otázka, jestli nebude ztracen rok předškolní docházky.

  Pak ještě taková úvaha. Paní ministryně, nedávno jsem vás slyšel, rád vás poslouchám, tuším v Partii. Jedná se o pojem inkluzivní vzdělávání. Mám tady také trošičku pochybnosti. Vy jste na jednu stranu propagovala inkluzivní vzdělávání a na stranu druhou jste říkala, že se dostane příležitosti a budou podporovány i mimořádně nadané děti. Jak to chcete udělat?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A nyní tedy můžeme postoupit. Slovo dostane první z řádně přihlášených, to je paní poslankyně Nina Nováková. Paní ministryně. Omlouvám. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na probíhající rozpravu. Původně jsem chtěla pozorně poslouchat a reagovat na všechny argumenty, které zazněly, ale vzhledem k bohatosti rozpravy si dovolím reagovat už nyní. Nemohu totiž samozřejmě úplně nechat bez povšimnutí náměty nebo kritiku, která zazněla stran pana profesora Fialy nebo pana předsedy Stanjury.

  Samozřejmě musím odmítnout nějaký ideologický náboj předkládaného vládního návrhu nebo snad, že by do mě znenadání vletěl socialistický ďas. Snažím se přistupovat k výkonu funkce ministryně profesionálně a odpovědně. Nejde o nějaké slepé následování mého předchůdce, ale jde o to, že tato vláda, a to je legitimní, něco slíbila svým voličům. To proměnila v dohodu v koaliční smlouvě, proměnila to v programovém prohlášení a to, co je nejvíce trnem v oku v této novele, předškolní vzdělávání, je tedy jeho součástí. Takže jako ministr vlády plním úkoly vlády, ke kterým se zavázala směrem ke svým voličům a směrem k občanům. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Michalu Kučerovi, tak ještě dvě omluvenky. Nejprve pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá dnes od 13.30 do 15.00 hod. z pracovních důvodů. Následně pan poslanec René Číp se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 17.00 hod. bez udání důvodu.

  Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera, po něm pan předseda Stanjura, pan předseda Fiala a pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu komentovat slova paní ministryně, zda ji osvítil socialistický duch svatý, či ne. Dokonce tady nebudu komentovat ani to, nebo tu víru, že stát dokáže lépe vychovávat mé dítě, než to dokážu já sám. To je skutečně takový ten klasický socialistický pohled na svět. Já jí ho neberu. Nicméně s ním zásadně nesouhlasím.

  Ale čeho bych se chtěl dotknout, je právě onoho financování. Tady paní ministryně zmiňovala ono rozpočtového určení daní. Já nevím, jestli zaznamenala paní ministryně, že jsme minulý týden tady zamítli dvě miliardy pro obce. Dvě miliardy pro obce zamítla strana lidová, zamítlo hnutí ANO a zamítlo ČSSD. Tedy vládní koalice.

  Já jsem osobně přesvědčen, a jsem samozřejmě zastupitelem v našem městě už ne první volební období, a jsem přesvědčen, že obce samy dokážou rozhodnout, zda je potřeba navýšit jednu třídu či dvě třídy v mateřské školce, nebo ne. Co k tomu potřebuji, jsou peníze. Ty peníze jste jim neschválili. Ty peníze jste jim neschválili! My nepotřebujeme žádné účelové dotace. My potřebujeme mít slušný rozpočet. My umíme sami rozhodnout, jak s těmi penězi nakládat. Pokud víme na obci, že je potřeba zřídit jednu třídu, tak si dokážeme pomoci v rámci svého rozpočtu. Vy jste zamítli rozpočtové určení daní, dvě miliardy pro obce, a budete to teď vázat na nějaké účelové dotace. S tím zásadně nesouhlasím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Zbyněk Stanjura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan poslanec Koskuba. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já volně navážu. Paní ministryně, byla to naše vláda, která do rozpočtového určení daní dala jako parametr motivaci pro obce počet žáků, aby stejně velké obce, pokud již mají školu, dostaly víc peněz z rozpočtového určení daní než obec, která tu školu nezřizuje. To je podle mě správný přístup. O tom, že jste zamítli navýšení RUD, vaši straničtí kolegové, takřka všichni, nebyli všichni, já jsem si vědom toho hlasování, to už říkal pan poslanec Kučera.

  Já jsem ani neříkal, že všechny náklady má platit stát a obce, města a kraje ne. Jenom říkám, že když stát dá novou povinnost, má s tím poslat peníze. Tak např. bych očekával, že vy sama budete iniciovat, že poslední ročník zdarma bude platit stát a ne obce a města, protože to bylo nařízení státu. Já bych očekával, že to prosadíte, když už se na to takhle díváte. Uvidíme, třeba ten pozměňovák získá vaši podporu.

  Ale k tomu, co jste říkala jako odpověď na moje otázky. Vy jste vlastně řekla, že v té školce se nic nezmění, bude to stejné jako doposud. To jste říkala. Tak proč to měníme! A pak se chci zeptat, co budeme dělat s rodinami, kde jejich děti nebudou chodit v průměru čtyři hodiny denně do předškolního vzdělávání. Jak to budeme vymáhat? A s tím nebude administrace, s tím vymáháním a donucováním? Podle mě bude. Protože ať se vám to líbí nebo nelíbí, nesměšujme povinnost a dobrovolné rozhodnutí rodičů. Pokud dneska rodiče v převážné většině posílají děti do mateřských škol, je to jejich rozhodnutí, je to v pořádku. A vy jste třikrát řekla, že nejste posedlá, nejste posedlá. Já jsem nic takového neříkal. Ale levice je posedlá stoprocentní povinností, dodržováním. Běda, kdyby jeden unikl! Už to, že o tom individuálním domácím vzdělávání tady už jednáme rok a půl, a týká se to pár rodin ve skutečnosti, ale pro vás to bylo nebezpečné, protože by nebylo 100 % pod kuratelou státu a to je přece nebezpečné. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám -

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já to budu mít rychlejší, než vy. - A současně tam školní docházka začíná v sedmi letech.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já jsem posedlý dodržováním časových limitů, proto prosím, aby se připravil další poslanec s faktickou poznámkou a to je pan předseda Petr Fiala. A prosím, aby i on byl posedlý dodržováním svého časového limitu, který mu zapínám.

 • Poslanec Petr Fiala: Ano, budu se snažit. Já vím, že tady jsou někteří kolegové nervózní, abychom stihli hazard, ale tohle je velký hazard s budoucností našich dětí, je to důležitější. Je to důležitější než debatovat o hazardu. Jsem rád, že tu vedeme, jak řekla, paní ministryně, věcnou debatu. Já vedu ale i politickou debatu, což je také důležité a také správné. Je jasné, že v politické debatě máme jiná ideová východiska, což ničemu nebrání. Takovéto debaty prostě musíme vést a jde opravdu o hodně.

  Nezaměňujme ale některé věci, které se prostě zaměňovat nemají. Jestliže mluvíme o tom, že rodiče žádají, aby stát zajistil dostatečnou kapacitu ve školkách, tak to vůbec neznamená, že chtějí povinné předškolní vzdělávání. To s tím absolutně nesouvisí a je to míchání hrušek s jablky.

  Zaznělo tu mnoho věcí o výchově ve školách. No ano, samozřejmě škola, předškolní vzdělávání, základní škola, střední škola, mají také svoji výchovnou funkci. To nikdo nezpochybňuje. Ale ve výchově samozřejmě nenahradí rodiče. A jestli si někdo myslíte, že zavedete povinnou předškolní výchovu a zlepšíte to, že si děti budou umět umývat ruce nebo zavazovat tkaničky, tak možná ano, ale za chvíli zjistíte, že ty děti chodí na povinnou předškolní výchovu nepřipraveny. Takže budeme muset zavést ještě další rok, kde se budou připravovat na povinnou předškolní výchovu zase povinně, aby měly stejné startovací podmínky. Vždyť je to nesmysl.

  Pak tu paní ministryně argumentovala tím, že v Británii začínají děti chodit do základní školy v pěti letech. No dobře, v pěti letech, ale jak dlouho? Po jedenáctém ročníku vzdělávání končí střední škola, pak pokračuje dvanáctý, třináctý ročník a hotovo. Ale my tady máme devět plus čtyři a teď přidáme ještě jeden, takže budeme mít čtrnáct let.

  Kromě toho - a to ještě všichni nechodí do toho třináctého ročníku v Anglii. A kromě toho v Británii ti lidé - poslední věta - ti lidé chodí zpravidla na vysokou školu na tři roky. U nás 86 % vysokoškolských studentů studuje pět let. Takže naše děti jsou extrémně dlouho ve školách a vy jim tam přidáte ještě jeden rok navíc. Nemá to žádný smysl. Vzdělávání v Británii není o nic horší.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla hodně dlouhá věta, pane předsedo. Děkuji.

  Dalším řádně přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Jiří Koskuba, po něm pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já normálně nemám ve zvyku hovořit k něčemu, čemu zas tak příliš nerozumím. Nicméně cítím povinnost vládního poslance se zastat paní ministryně, protože její odpověď na úvod této dlouhé debaty byla pro mě velmi věcná a já si vyprošuji, aby tady někdo používal termíny ze socialistického a ideologického šílenství, ve vší úctě. Projev ideologický jsem zde slyšel jenom jeden a je mi líto, že ho předvedl nejen předseda velké opoziční strany, to je z ODS, ale ke všemu vysokoškolský učitel, kdysi i s vysokou rolí na škole.

  To není osobní invektiva, prosím vás, ale hovoříte zde o školství. Hovořil zde předseda ODS v projevu o tom, co chceme měnit atd. Ve vší úctě, dámy a pánové, já do toho nikdy nezasahoval, já jsem nikdy ministrem školství nebyl, ale pozoruji, kam to školství po 25 letech reforem dotáhlo. Pojďme se skutečně věnovat věcné debatě, pojďme hovořit o tom, na čem já mám osobní zájem, to je třeba střední zdravotní školství, které skončilo absolutní tragédií. Pojďme se bavit o tom, ne že máme moc středních škol, ale proč vůbec lidi ženeme k maturitě, k vysokoškolským titulům bakalář, magistr atd. Pojďme se bavit o tom, proč výuční list v této společnosti není dostatečný k tomu, aby se člověk cítil plnohodnotný a našel si své uplatnění na trhu.

  Vážení, jestliže se o tomto budeme bavit, pak jsem ochoten dále diskusím naslouchat. A vidím, že po mně přijde hodně učitelů, kteří mě třeba vyvedou z omylu. O ostatním zde příliš diskutovat ani nechci a ani nebudu. Děkuji za vaši pozornost. (Slabý potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec mluvil tak moudře, že bych ho nechal i déle, ale on se vešel do časového limitu.

  Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové. Myslím, že ani paní ministryně školství nemůže obhájit vztah mezi nutností změnit totálně vyučování matematiky a jednotnými maturitami nebo maturitami z matematiky. Souvislost prostě neexistuje. To, že je nutné to změnit, je evidentní, protože aplikovaná matematika má obrovskou budoucnost ve všech oborech. V medicíně, v ekonomii, zdaleka ne v průmyslu. Ti lidé mají před sebou skvělou kariéru a tahle země je potřebuje.

  Druhá věc, kterou bych od zákona očekával, je výrazná podpora talentu. Protože existují jen dvě ekonomiky, jedna je ekonomika zdrojů, a tahle země je má vyčerpané, nebo je vůbec nikdy neměla, a ekonomika talentu. Neměli bychom přijít o jediný talent, který tato země nám dala. A nestačí k tomu jenom odolávat třeba tomu, že se zrušily dotace na zahraniční stáže středoškolských studentů na univerzitě Johnse Hopkinse.

  Je potřeba něco razantního udělat a já bych od tohoto zákona očekával, že udělá nějakou razantní změnu v tomto smyslu, protože jinak se tady bavíme opravdu o zástupných problémech, kdo bude financovat poslední rok v mateřských školkách atd. To není podstatný problém. Podstatný problém by bylo to, že bychom měli podpořit talenty, o které země nemůže přijít, a to tento zákon, podle mého názoru, určitě zatím nedělá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak můj ctěný kolega pan poslanec Koskuba měl také politický projev a je to naprosto v pořádku.

  Ale já se vrátím, mně nestačil čas k dotazu. Paní ministryně říkala, že ředitel přijme posledního, kterého ještě přijmout chce. To trošku parafrázuji u těch jednotlivých přijímaček. Rozumím tomu, když se bude hlásit 80 dětí, tak bude 80 volných míst. Tak je jedno, jak dopadne osmdesátý, a bude přijat. Já jsem úplně neporozuměl tomu principu. Můj dotaz byl, a chtěl jsem mluvit o střední zdravotní škole, o které mluvil i pan poslanec Koskuba. Co se stane, pokud šikovná dívka, která chce studovat střední zdravotní školu, neudělá jednotnou přijímací zkoušku například z matematiky? Nedostane se na střední zdravotní školu, nebo dostane? Tak hrajeme si na nějaké přijímačky, že je musí všichni udělat, nebo ne? Nebo jenom vezmeme pořadí? Ale pak tomu nemusíme říkat jednotná... to je pak nějaké takové pořadí, někde se udělá čára. Ono to dneska funguje tam, kde je převis, tak to funguje na té normální škole s tím, že mají přijímačky i samy, pokud mají více dětí, které se ucházejí, než kolik mají volných míst ve třídách. Někde ředitel udělá čáru a tím to končí. Já jsem odpověď úplně nepochopil. Jestli je to tak, jak jsem to pochopil, tak si jenom hrajeme na jednotné přijímací zkoušky. Není důležité, nebude žádná úroveň ano, nebo ne a bude vždycky relativní pořadí tak jako dneska, není žádná změna. Pak nevím, proč tomu tak honosně říkáme. Anebo změna je, bude nějaká úroveň, a kdo se před ní nedostane, tak se na konkrétní školu nedostane. A pak chci vidět, kdo úroveň stanoví. Mě prováděcí předpis úplně nezajímá, protože takové věci mají být jasné rodičům v zákoně, a ne v nějakém prováděcím předpisu, i když rozumím, že nějaké se tvoří nebo v nějakém tvaru prostě budou.

  Poprosil bych dovysvětlil. Když budu mít 80 uchazečů, 80 dětí, poslední to neudělá, nenapíše vůbec nic, ale bude osmdesátý. Bude přijat, nebo ne? Kde bude to dělítko, pomyslná čára? Ti kteří nad tím, rodiče a děti jsou spokojeni, jdou na střední školu, kterou si vybraly, a pod čarou jsou ti, kteří nejsou spokojeni, že se nedostaly. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan Petr Bendl, po něm pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem tedy řádně přihlášen i do rozpravy, ale protože vidím, že se na mě dostane až bůhvíkdy, a protože mě inspiroval pan kolega Koskuba, se kterým - možná překvapím - velmi souhlasím, protože my jsme to byli, kdo kritizoval neustálé nakládání státem na vzdělané lidi, kteří se pohybují ať už v jakémkoliv oboru, ať už je to školství, nebo zdravotnictví. Že třeba střední škola nestačí, nebo vysoká škola nestačí, protože je potřeba další specializace. Univerzita Jana Amose Komenského, to je specialita tady paní ministryně, protože takhle poslala 700 lidí do absolutní existenční nejistoty. A mimochodem stejná chyba se stala s těmi zdravotníky: nedostatek zdravotních sester, ale navalila se na ně povinnost, že nestačí mít střední školu, je potřeba mít další vzdělávání. Naprosté nesmysly, ale protože pak chybí, tak se tady zase socialisticky vymýšlí, jak to vlastně kudy udělat, aby se to muselo obejít. Vždyť to jsou jedny a ty samé chyby stejně jako v tomto školském zákoně.

  Já s panem Koskubou velmi souhlasím, že se máme bavit o podstatných věcech, a ne o tom, až se stane to, že zhoršíme dostupnost docházek do mateřských škol. Já jsem ze Středočeského kraje. Ubyly autobusy, protože děti začaly jezdit zadarmo, taky socialistický výdobytek. O to tady máme méně dopravní obslužnosti. A když nebudou kapacity, co bude dělat paní ministryně? Řekne no taky si to trochu musí zaplatit ze svého, to už jsem tady slyšel. A místo toho hlasujete proti tomu, aby ty obce dostaly aspoň nějakou korunu navíc. Ale ten středoškolák, ten se možná někam na střední školu dopraví. Když ne na tento gympl do Slaného, tak třeba do Kladna nebo do Berouna. Ale děcko, které ještě nechodí do základní školy, tam ho musí rodiče přivézt. A když tam ty autobusy nejezdí, asi jim sociální demokracie koupí auta.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Novotný. Prosím.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Tak já taky, jak tady říkal Petr Bendl, že souhlasí s tím, co tady říkal pan poslanec Koskuba, já taky, ale až od 27. vteřiny té jeho faktické poznámky. S těmi prvními 27 vteřinami nesouhlasím. To je, když mě tady začal obviňovat - nebo obviňovat, mě to nevadí, že jsem měl ideologický projev, ale když říkal, že je to špatné z hlediska toho, co jsem dělal předtím na vysoké škole, jaké funkce jsem zastával, že jsem byl ministr školství. Tak já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl pana poslance Koskubu ujistit, že stejné názory, které jsem zde prezentoval, jsem měl jako profesor politologie, jako rektor Masarykovy univerzity i jako ministr školství, že jsem je veřejně zastával a že tyto názory, a za to se nestydím, vycházejí z mého pohledu na stát a na společnost a vycházejí i z mých odborných znalostí. A jsem rád, že je tady mohu prezentovat jako předseda Občanské demokratické strany.

  Pokud jste mě dobře poslouchali, tak v těch mých vystoupeních byla celá řada argumentů pro to, proč nemáme tento zákon přijímat a proč je špatný. To jediné, proč já si dovedu představit, že ho tady někdo prosazuje, je ideové přesvědčení o tom, že stát lépe dokáže zvládnout výchovu, než aby o tom, jak se děti na školu mají připravit, rozhodovali pouze jejich rodiče. Pro mě je to výraz jakéhosi levicového pohledu na svět. Já ale levicový pohled na svět ze své strany nevidím jako nadávku, já to chápu jako konkurenční, soupeřící pohled na svět, s kterým nesouhlasím, ale s kterým chci vést seriózní diskusi. Tak vás prosím, abyste to takto chápal a přijal ode mě ujištění, že moje názory, které zde prezentuji, jsou moje názory dlouhodobé, podložené mým lidským přesvědčením i mými odbornými znalostmi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal pana poslance Pilného, který naprosto správně řekl, že máme dvě ekonomiky. Jedna je ekonomika zdrojů a druhá ekonomika talentů. Kdyby tady pan poslanec Pilný byl, tak bych mu řekl, že tato vláda se už rozhodla, kterou cestou půjde. Rozhodla se prolomením limitů těžby jít cestou zdrojů a tímto zákonem ukazuje, že na ekonomiku talentů kašle.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zapojím se do té debaty. Samozřejmě také jak kolegové z ODS - je nesmysl, a s tím se tady setkávám a pořád se s tím nemůžu srovnat, jak lidé, kteří se stanou členy Sněmovny, začnou přemýšlet o tom, jak organizovat život těm druhým. Základní škola, tak jak fungovala léta letoucí, předškolní vzdělávání léta letoucí jak fungovalo podle mě, nebyl ten hlavní problém, který bylo potřeba řešit. Proč se tedy do toho pouštíme? Proč povinné roční předškolní vzdělávání? To já považuji za fatální chybu.

  Druhá fatální chyba je: vstup na školu. Každá střední škola, vůbec každá škola by měla mít jistou míru suverenity. A je na její zodpovědnosti, aby si přijala žáky podle svého uvážení. Ano, kontrolujme nějaký výstup, dejme povinnost, aby ten student překonal určité minimum, které znamená, že má úroveň znalostí v úrovni maturitní zkoušky.

  A ještě jedno téma, které jsme tady neotevřeli vůbec. Kromě těch, a panu Koskubovi velmi rozumím, o těch nesmyslech, že zdravotní sestra musí mít vyšší odbornou školu, a zdravotní sestry nám chybí, ještě jedno téma, které jsme neotevřeli, je vyšší odborné školství. Původní koncepce toho vyššího odborného školství byla ve stylu a duchu těch holandských polytechnik. Možná jedna vyšší odborná škola na kraji, a ne 152 nebo kolik jich je, vyšších odborných škol, jejichž kvalita je velmi pochybná. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem jednu vyšší odbornou školu jako vedoucí tohoto projektu založil.

  To jsou ty podstatné věci, na které bychom se měli soustředit, a nevymýšlet si, jak budeme organizovat rodičům jejich malé děti.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Pardon. (Obrací se k poslanci Kořenkovi.)

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážený předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem potom přihlášen do řádné rozpravy, ale chtěl bych se za prvé zastat paní ministryně v tom smyslu, že opravdu tady, jak bylo sděleno, že uvrhla do nejistoty 450 nebo kolik vysokoškolských studentů, tak to je vidět neprostá neznalost vysokoškolského zákona, kdy ona naopak nad rámec svých povinností udělala maximum pro to, aby jim umožnila, nebo některým z nich umožnila, dostudovat. To za prvé.

  Za druhé se chci vrátit k novele. Tady bych řekl, že se bavíme o určitých částech školského zákona, které v současné chvíli vůbec nejsou na pořadu této novely. Takže ta novela má tři části, jedna se týká mateřských škol, druhá se týká přijímacích zkoušek, třetí maturitních zkoušek. Pojďme se vrátit k těmto tématům, protože ta jsou na pořadu. A co se týče těch dalších témat, tak samozřejmě asi budou otevírána postupně, ale nejsou v tuto chvíli na pořadu této novely, tohoto návrhu. Chtěl bych říci tolik, abychom se opravdu vrátili ke konstruktivní debatě a drželi se toho tématu. Zatím děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému, omlouvám se panu poslanci Kořenkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já jsem chtěl reagovat jenom na UJAK. Doplním jenom, že § 80 vysokoškolského zákona říká jasně, že za dostudování studentů je odpovědné vedení UJAK, které vědělo o tom, že tento problém se blíží.

  Ale chci reagovat na jinou věc a to je práce s talentovanými a mimořádně nadanými. To tady velmi často zaznívá. Školský zákon říká v § 17 zcela jasně, že ředitel má možnost pracovat s nadanými žáky. To je v podstatě skupinová práce, vznikají volitelné předměty, je na řediteli, jakým způsobem organizuje výuku a s těmito žáky pracuje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Se zatím poslední faktickou poznámkou paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dovolte zareagovat na to, co tady zaznělo z řad ODS. Pokud tady mluví pan poslanec Beznoska o tom, že bychom měli nechat na ředitelích jednotlivých středních škol, koho přijmou či nepřijmou, tak to vidíme, kam jsme to dopracovali, když právě ta zodpovědnost ze strany Ministerstva školství, resp. státu, byla převedena společně s nedostatečným nebo špatným financováním regionálního školství a rozhodují ředitelé škol. Tady se přijímá kdekdo, jenom aby se naplnily školy. To je jedna věc. To znamená, myslím si, že změna tohoto systému je velice důležitá.

  Za další. Výroky pana poslance Fialy o tom, že je to návrat do socialistického pekla. Prosím vás, jestli jako socialistické peklo berete to, že tady bylo kvalitní vzdělávání, kdy se naši žáci a studenti umísťovali na špici v mezinárodních srovnáních, kdy tady bylo kvalitní učňovské školství, jehož absolventi měli uplatnění, tak potom každý rozumný člověk musí tomu socialistickému podle vás peklu zatleskat. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Kratičká reakce jenom. Já tomu rozumím. Pořád jsem zastánce toho, než si škola přijme, koho uzná za vhodné, nechť s tím žákem pracuje, ale měřme výsledky, co se týče těch středoškoláků. To na margo poznámky paní kolegyně Semelové.

  A druhá věc a otevírá se otázka toho podstatného. Říkal jsem tady jeden segment. Bavili jsme se někdy o České školní inspekci a jejích právech a jejích možnostech, jak ty školy, které neplní vzdělávací programy, vyřadit ze sítě škol? To je téma. A není tématem, jestli mají děti chodit od pěti nebo od šesti do školy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Další řádně přihlášenou, vlastně první řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, nepřítomní ministři (vládní lavice je zcela prázdná), dámy a pánové, jsem ráda, že mohu pár poznámek k tomu říci, a jsem také ráda, že z vystoupení některých kolegů prostřednictvím pana předsedajícího jsem zjistila, že i ten tisk četli. Nedá se to ovšem říct o všech.

  Když jsme se tady bavili o nějaké ideologii nebo o základním přístupu, také já se pokusím říci, v čem se liší přístup můj a jistě dalších kolegů z TOP 09 od přístupu, který prosazuje tato novela. Základní věc spočívá v tom, že hovoříme a tak trošku mícháme povinnost vzdělávání, povinnost vzdělávat se, povinnost vzdělávat a povinnost chodit do školy. Tady by bylo velice zajímavé provést mezinárodní srovnání, protože někde je skutečně povinné vzdělávání a u nás je povinné chození do školy. A to je právě třeba taková velice neorganická věc v téhle té novele, protože paní ministryně celkem inteligentně se snaží vysvětlit, a asi to i myslí vážně, že tady jde o povinné vzdělávání, ale my všichni dobře víme, že koncepce naší školy je postavena na povinné školní docházce.

  Pak máme další věc. Nikdo nezpochybňuje, určitě nikdo z nás a ani nikdo vně této Poslanecké sněmovny, že není možné s dítětem pracovat až tehdy, když nastoupí do první třídy základní školy. Tedy je jasné, že povinné předškolní vzdělávání je logicky nezbytné už proto, že snad nikdo z nás nezpochybňuje Úmluvu o právech dítěte, a to je, že dítě má právo na to, aby bylo dbáno o jeho řádný rozvoj, jak fyzický, tak intelektuální, jak rozvoj mezilidských vztahů, že dítě má právo na to, aby bylo nějakým způsobem regulováno a zároveň podporováno v tom, aby si osvojilo patřičné postoje, určité dovednosti právě třeba v navazování mezilidských vztahů a vůbec ve vidění světa. Ale to, v čem my jsme v naprostém rozporu, je, kdo to má tomu dítěti předtím, než začne chodit do základní školy, kdo má tu povinnost toto zajistit. Domníváme se, že tuto povinnost mají rodiče, protože především za zdravý vývoj dítěte nesou odpovědnost rodiče. Čili rodiče to mají z našeho pohledu zajistit. A pak můžeme mluvit o tom, kde to budou zajišťovat. Čili většina rodičů je schopna zcela jistě, a proto jsme byli hrozně jaksi rozezleni jarním návrhem novely, kde se mluvilo o tom, že rodič se může doma věnovat jenom tehdy, když má maturitu. To bylo strašné. To samozřejmě v této novele se už zaplať pánbůh neobjevuje. Ale i tak rodič má odpovědnost, má jistě také schopnost. A pakliže se rozhodne, že tuhle tu svoji odpovědnost bude plnit prostřednictvím mateřských škol zřizovaných obcemi atd. atd., tak má na to právo, ale to právo už má teď, ještě předtím, než bylo první čtení novely školského zákona. Rodiče toto právo mají.

  Kdybychom se měli dostat k tomu, že je tady, a tady jsme zase, každý se nedíváme na svět a na život společnosti trošku z jiné strany, kdybychom se měli dostat k tomu, že je tady prezentovaná jako radostná zpráva, že právo na umístění dítěte v mateřské škole bude od čtyř let, pak od tří let, nepřekročíme dva roky, tak já si nemyslím, že to je radostná zpráva. Myslím si, že to je zpráva o tom, že vlastně motivujeme rodiče, aby se vzdali odpovědnosti za výchovu svých dětí, za druhé, že vlastně se nám skoro líbí, když se nevytvoří dostatečně pevné vazby mezi rodiči a dětmi. Ale to není jen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi dalšími generacemi, že vlastně nám jde o to, abychom ty děti nějak umístili, a tím budeme nejlepší, a trošku zapomínáme, že tím podporujeme, aby vyrůstala další generace dětí, které až se jejich rodiče ocitnou v postproduktivním věku, je taky budou chtít umístit. A zase stát zajistí, aby se umísťovali. Copak žijeme ve společnosti, kde se soustředíme jenom... a kde nejlépe na tom má být člověk dospělý v produktivním věku? A malé děti a seniory budeme někam odkládat? Proto jsme tak velmi jaksi v rozpacích. Tahle novela k tomu směřuje právě i těmi sliby, že půjdeme ještě dál, resp. děti se budou dříve dostávat pod vliv státu, dříve se budou dostávat. A při vší úctě k učitelům a vychovatelům v mateřských školách dříve budou... nastane situace, že jejich základní postoje bude určovat někdo jiný než rodiče. A rodiče často vůbec nebudou vědět, kde se to vlastně v těch dětech vzalo. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Novákové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov, který ale není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte i za náš klub pár slov k jednotlivým změnám, které obsahuje novela školského zákona, kterou dnes projednáváme.

  Pokud jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání rok před zahájením základní školy, tady my souhlasíme s tímto zavedením včetně toho, aby byl bezplatný. Nakonec jsme za náš klub opakovaně předkládali návrhy, aby bezplatný byl nejenom ten poslední ročník před vstupem na základní školu, ale aby byla celá mateřská škola, všechny ročníky bezplatné. V tom smyslu chceme předložit i pozměňovací návrhy. Důvody, které nás vedou ke shodě s touto změnou, tedy zavedení povinného předškolního vzdělávání, je jednak snaha o zvýšení kvality vzdělávání a je zcela zřejmý význam předškolního vzdělávání. Nakonec jednoznačně to prokazují veškerá šetření. Je důležité toto vzdělávání pro osobnostní a sociální vývoj dítěte, pro narovnání nerovnoměrnosti v jejich vývoji a usnadnění, jak už bylo řečeno, ke vstupu na základní školu.

  Chci upozornit, že je pravda, že přes 90 % pětiletých dětí už mateřskou školu navštěvuje v současnosti. Tou změnou nedochází k omezování rodičovských práv, jak jsme z některých mailů přesvědčováni. Do mateřské školy mají tyto děti chodit několik hodin denně a není tedy problém, aby rodiče působili na výchovu svých dětí, aby se jim věnovali, případně aby s nimi jeli na dovolenou mimo hlavní prázdniny, protože to už není problém ani v základní škole, stačí, když třídní učitel to povolí, a věnovali se i dalším mimoškolním činnostem. Takže to je jedna věc, kterou jsem k tomu chtěla říci.

  Další argument, to jsou rovné šance ve vzdělávání. Deset procent dětí ve věku do pěti let, zhruba těch 10 %, se neúčastní předškolního vzdělávání a často jde o děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou hendikepovány oproti svým vrstevníkům. Tady je možnost eliminovat některá znevýhodnění, zvýšit jejich vzdělávací šance a srovnat startovací čáru ve vzdělávání. Nakonec odhady jsou, že 5 % z těchto 10 % jsou děti, které žijí v nedostatečně podnětném prostředí. To znamená, pro ně je právě předškolní vzdělávání velmi významné. I když souhlasím s paní ministryní, že se samozřejmě nejedná pouze o děti z tohoto prostředí. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Rais: Dobré odpoledne. Já jsem to celkem pořádně poslouchal a zaujalo mě několik poznámek. Takže před svým povídáním bych chtěl využít toho, že je tady paní ministryně a že upravujeme vysokoškolský zákon a přitom tady máme takové nechtěné dítě, takovou sirotu z Radhoště, které se v podstatě jmenuje vyšší odborné školy. Zažil jsem asi jedenáct ministrů školství ze sedmnácti, nebo kolik jich bylo, myslím ve funkci, jinak jsem je zažil všechny, a domnívám se, že každý to nějakým způsobem chtěl řešit, ale nakonec to vždycky odsunul. Je to problém, který je tady na stole, vyšší odborné školy. Jednu dobu jsme se bavili o transformaci vyšších odborných škol, což znamená v podstatě podle kvality rozdělit školy na kvalitní a méně kvalitní a nějak to řešit. Kvalitu bychom už uměli měřit, aspoň teoreticky. Ze strany vyšších odborných škol je potřeba, aby taky definovaly nějaká kritéria, podle kterých by proběhla selekce. Myslím si, že čekání na to, až to vymře, není cesta. Jenom reaguji na to, co říkal pan kolega Beznoska, protože si myslím, že to je mimořádně aktuální záležitost, byť se tomu vyhýbáme ve vysokoškolském zákoně fakticky, v tomto školském zákoně to taky není moc řešené, ale je to problém, který tady je, a řadu absolventů to samozřejmě bolí. Měli bychom se tomu věnovat. To jenom jako víceméně reakci na dvouhodinová povídání, co jsem tady slyšel.

  Když zase vzpomenu, asi před půl rokem, tak jak tady bylo řečeno, s předchůdcem dnešní paní ministryně jsme řešili problém jednak individuálního domácího vzdělávání a potom práci s talentovanou mládeží. V podstatě byly diskuse dosti bouřlivé. Jeden ze závěrů z jednání s ministrem Chládkem a dalšími představiteli MŠMT a námi jako poslanci bylo právě doporučení navrhnout zákon o podpoře domácího vzdělávání talentované mládeži formou poslanecké iniciativy při současném příslibu veškeré právní, technické a administrativní pomoci ze strany ministerstva. Domnívám se, že zde je prostor na to, abychom nejenom podporovali domácí vzdělávání talentované mládeže, myslím tím druhý stupeň, a taky práci s talenty, ale že teď je časový prostor na to, abychom se tímto problémem zabývali. Myslím si, že Ministerstvo školství by tento problém práce s talenty nemělo ponechávat bokem, abychom se jenom nebavili o hendikepech, ale také abychom se bavili o druhé straně Gaussovy křivky, která ukazuje jakési rozložení ve společnosti. To znamená taky samozřejmě vyčlenit příslušný finanční prostředek na příspěvek na tyto aktivity.

  Myslím si, že je prima, že spolupracujeme s nejrůznějšími nadacemi, které se zabývají právě prací s talenty, jak tady bylo řečeno, třeba nadace Johnse Hopkinse, ale je třeba ten systém víceméně trošku zprofesionalizovat. V tomto procesu vzdělávání talentů musí dost důležitou roli sehrávat rodina. Ať chceme, nebo nechceme, podle zákona budou děti chodit ve třech letech do školky, ale pokud to rodina nechce, tak to nemá šanci. Domnívám se, že máme možnost v procesu novelizace takzvaného školského zákona podpořit systém práce s talentovanou mládeží, a to formou pozměňovacího návrhu k tomuto projednávanému návrhu, jak se tady zmiňoval na začátku pan kolega Mihola. Já se domnívám, že bychom tuto příležitost měli využít, protože tím přispějeme jednak ke zvýšení kvality školského systému a přispějeme, jak tady bylo párkrát řečeno, k tomu, že je potřeba zvyšovat prestiž učitelského povolání. To si myslím, že je také jedna z cest, jak zvýšíme prestiž učitelského povolání mezi rodiči, kteří mají právě talentované potomky.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně. (V sále je neklid.)

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, předkládaná novela školského zákona se zabývá především uzlovými body, to znamená nástupem do první třídy, ukončením povinné školní docházky, přechodem na střední nebo učňovské školství a potom výstupem střední školy, to znamená maturitou. Já se těmto uzlovým bodům budu také věnovat, nicméně rozbor detailní si nechám do školského výboru.

  Chtěla bych toto projednávání zarámovat v trochu historické souvislosti. Od roku 2009 je toto 19. novela školského zákona. My v posledních letech zrychlujeme tempo, ve kterém přidáváme další a další novely a snažíme se reagovat na nějaký problém nebo na nějakou skutečnost, kterou předkladatel chce změnit. Všem těmto novelám je společná jedna vlastnost a to je krátkozrakost. Předkladatelé se snaží řešit svůj problém tím, že navrhnou novelu a hodnotí přínos, dobro z jejich pohledu pouze v prvním kroku. Ale školství je velmi komplikovaný systém, který je nutný posuzovat nejenom z hlediska cíle prvního kroku, ale v celé šíři pedagogického vzdělání a působení. Musím bohužel konstatovat, že ani tato novela se nevymkla předchozím z hlediska hodnocení dosahu v prvním kroku. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Putnové za její příspěvek. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, už téměř tři hodiny diskutujeme o novele školského zákona, o regionálním školství. Nebudu tady opakovat jednotlivé body, které novela v sobě zahrnuje, protože myslím, že mými předřečníky ty body byly velmi dobře popsány. Dotkla bych se jenom tří základních bodů.

  Jeden z nich je povinný poslední ročník mateřské školy. Vnímám to jako velmi dobrý krok Ministerstva školství ke zkvalitnění přípravy žáků na vstup do základní školy do prvního ročníku a myslím si, že i prognóza příslibu garance od roku 2017 pro čtyřleté a od roku 2018 pro tříleté žáky umístění do mateřské školy je velmi ambiciózní, a myslím si, že musí být spojena s kroky navýšení počtu žáků, míst v mateřských školách. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle, připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já už jsem tady jako vy přes tři hodiny a poslouchám krásné projevy, naposledy paní Dobešovou. A já mám jenom takovou menší věc, menší projev, kratší úvahu. Týká se právě dětí, to je asi dvě tři procenta dětí, které do přípravných tříd nultých ročníků nebo do mateřské školy vůbec nechodí.

  V pondělí schválila vláda České republiky zprávu o stavu romské menšiny, ze které jsme se mohli následně dozvědět několik smutných informací. Narůstá počet romských domácností v sociálně vyloučených lokalitách. Nárůst vyloučených osob se mezi roky 2008 a 2014 zrychlil z 11 tisíc na 47 tisíc, což je enormní zvýšení. Dnes je v ČR celkem 707 ubytoven pro sociálně slabé. Podle zprávy se hodně bohužel daří také žloutence typu A, štěnicím, svrabu a dalším nemocem.

  Asi se ptáte, jak tato čísla souvisí se školským zákonem. Já odpovídám, že souvisí, a dost důkladně. Tomuto žalostnému a pro většinu obyvatel koncového stavu je třeba zamezit už v začátcích. Jsem přesvědčen, že prevencí bude předškolní výchova. Novela tohoto zákona počítá se zavedením povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Doposud existovaly pouze nulté ročníky škol, o jejich zřízení rozhodoval výlučně ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem. Když jsem si nechal referovat kupříkladu od zástupkyně ředitelky Základní školy Jiráskova ve Vysokém Mýtě paní Mileny Hunalové, tak tento systém se plně osvědčil. Krom toho, že škola dosahuje vysokého procenta návštěvnosti, daří se též u sociálně znevýhodněných dětí suplovat osvětovou činnost k získávání hygienických návyků, získávání stolovacích návyků, ve výslovnosti, v terminologii. A dochází k rozvoji v dalších oblastech, které děti potřebují pro vstup do první třídy. Jinými slovy, protože tyto převážně slabé děti nenavštěvovaly mateřské školy, budou moci se po přijetí novely včleňovat už o rok dříve, což bude podle mého soudu mít jen pozitivní dopad. Předškolní ročník dle mého soudu a soudu mnoha učitelů, se kterými jsem hovořil, naučí děti samostatnosti a povýší jejich sociální zralost.

  Chápu, že se ozývají námitky a obavy, a v mnoha případech oprávněné, ze strany rodičů, kteří nechtějí své děti zapojit do předškolního vzdělávání. Ale Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se s nimi podle mého soudu dostatečně vypořádalo.

  Vážení kolegové, kolegyně, náš klub Úsvit postoupí tuto novelu do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Novotný a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně i kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřil k navrhované novele, která má tři části, s tím, že první část vynechám, protože opravdu nechci tady diskutovat o mateřských školkách v tuto chvíli. Ale jako dlouholetý ředitel střední školy bych se rád vyjádřil k těm částem, a to je zejména přijímací řízení a maturitní zkoušky. Kolegyně paní poslankyně Dobešová, bylo vidět, že je to člověk s praxí, a řekla celou řadu věcí, které já má tady připraveny nebo měl jsem připraveny. Ale přesto dovolte, abych se vyjádřil k některým z nich.

  Za prvé, jak to vypadá v současné době na základních školách. Na základních školách v deváté třídě to vypadá tak, že valná většina žáků už se neučí. Ti prakticky už vědí, že budou přijati na nějakou střední školu, to znamená, motivace se učit je velmi malá. Dělají se nějaké srovnávací testy na konci deváté třídy a tady bych navrhl jednu cestu, která by možná vedla k tomu, aby žáci opravdu v devátých třídách měli motivaci se učit, a to je zohlednit výsledky těchto testů na základní škole k přijímacím zkouškám. Prakticky přijímací zkoušky by byly nahrazeny tím. Bylo by to posunuto do základních škol. To je jedna cesta.

  Druhá cesta je ta - nebo jak to vypadá dál. Vypadá to tak, že současný ředitel střední školy dělá všechno pro to jako manažer té školy, aby si tu školu naplnil. To znamená, jestliže on má v oboru například elektrotechnika dvanáct žáků, tak je velmi problematické, aby uživil učitele elektrotechniky, učitele matematiky, učitele češtiny, protože dvanáct žáků zkrátka mu nepřinese tolik peněz, aby jim mohl vyplácet výplatu. To znamená, dělá všechno pro to, aby třídu naplnil, případně třídy spojuje. Dělá všechno možné, aby měl ve třídě dvacet pět, třicet žáků. No a na základních školách, když se ještě k tomu vrátím, se děje co? Přicházejí výsledky ze základních škol na střední školy a dvojka ze základních školy z matematiky je úplně jiná dvojka z jedné školy a úplně jiná dvojka ze školy druhé. Takže tady sama důvodová zpráva říká tolik, že brát jako hodnocení výsledky ze základní školy vlastně není objektivní.

  Ředitelé středních škol nejdříve dělali přijímací zkoušky, snažili se to nějakým způsobem řešit, aby tam dostali kvalitní žáky. Pak zjistili, že sousední střední škola přijímací zkoušky nedělá, tak si řekli, a hlásí se tam více žáků, protože žáci jdou samozřejmě cestou nejmenšího odporu, tak samozřejmě udělali to, že zrušili taktéž přijímací zkoušky a brali žáky podle toho, co měli na vysvědčení v deváté třídě nebo na konci osmé třídy. To vedlo k tomu, že dneska jsou na některé maturitní obory, nemluvím o gymnáziích, jsou přijímáni žáci, kteří dokonce mají pětku v pololetí deváté třídy. Pětku! Což je samozřejmě, řekl bych, velmi nezodpovědné.

  V současné době ve školském zákoně je napsáno, že kritéria jsou pouze dvě, a to hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a za b) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti a zájmy uchazeče. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Dobešová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěla zareagovat na vystoupení pana poslance Novotného. Já rozumím tomu, co jste říkal, že chcete, aby přijímací řízení bylo bráno jako stoprocentní výstup pro přijetí. Nicméně dovedu si představit, že pokud ministerstvo v zákoně nedá limit, pod který nesmí ředitel při přijetí jít, tak jsme schopni přijmout všechny, kteří přijdou k přijímacímu řízení. Takže jenom chci na to reagovat. Myslím si, že to, že budeme zohledňovat jenom 100 % výsledku přijímacího řízení, tu otázku samu o sobě neřeší. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená do rozpravy paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, zavedení povinného předškolního vzdělávání, které je předmětem projednávané novely, považuji za odvážný krok. Odvážný také z toho důvodu, že si nejsem jista tím, že byly dostatečným způsobem zohledněny všechny jeho souvislosti. Některé argumenty již zazněly, některé jiné ještě zazní.

  Já osobně bych chtěla upozornit na některé problémy, které návrh může představovat z pohledu obcí. Kladu si například otázku, zda mají obecní mateřské školy dostatečnou kapacitu, aby mohly uspokojit požadavky, které z této novely mají vyplynout. Soudě podle dotazníku, který byl nedávno adresován Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, si odpovědí není jisté ani Ministerstvo školství. To považuji za chybu. Myslím, že by si ministerstvo mělo nejdříve důkladně zmapovat situaci, a teprve potom podávat návrhy právních předpisů, které mají ambici aktuální situaci měnit. S otázkou dostatečných kapacit souvisí také dopravní dostupnost, která zejména na venkově nemusí být, a v řadě případů ani skutečně není, ideální. Zvážilo ministerstvo opravdu důkladně i tyto souvislosti?

  Dostávám se k poslednímu bodu svého vystoupení. Povinnost předškolního vzdělávání bude mít dopady také do obecních a krajských rozpočtů. A já si nemyslím, že úplně malé. Přesnější vyčíslení jsem v důvodové zprávě bohužel nenalezla. Víte, já si myslím, že je to přesně v duchu toho, na co jsem upozornila v pátek v rámci projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Samosprávám se opět mají ukládat nové povinnosti, prostředky na jejich plnění ale opět nedostávají, případně jen v omezené míře, rozhodně však nepodchycují všechny náklady, které v území vzniknou. To skutečně není dobrá cesta. To není otázka, to je konstatování. Na předchozí své otázky bych ale paní ministryni poprosila o odpověď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, teď už v řádné přihlášce pokusím se říci k tomuto návrhu zákona svůj názor spíš možná z pohledu člověka, který byl osm let ve funkci zodpovědné za zřizování stovek škol doslova a do písmene, protože jsem byl krajským hejtmanem ve středních Čechách, kde jsme zřizovali více jak 300 škol a školských zařízení a stejně tak jako starosta Kladna jsem byl zodpovědný za zřizování základních a mateřských škol. Dneska bydlím na vesnici a vnímám tu situaci ještě jinak, než když jsem bydlel ve velkém městě, protože - a to je to, co vyčítám tomuto návrhu zákona - absolutně nedomýšlí tu praktickou zkušenost teď v oblasti mateřských škol. Tu praktickou zkušenost lidí, kteří mají dítě v předškolním věku, nepovažují za důležité, aby jejich dítě bylo i poslední rok před školní docházkou v mateřské školce, nebo je to pro ně technicky natolik komplikované, což se na vesnici stává, že to prostě díky dopravní obslužnosti, díky vůbec možnosti, díky kapacitám mateřských škol a podobně, kdy ty lidi jsou nuceni zvolit si tuto variantu, a nepatří mezi nepřizpůsobivé, na které pravděpodobně upozorňovala i paní kolegyně Semelová, když tady mluvila o tom, že s jistými skupinami obyvatel jsou potíže a že by možná bylo dobře, aby měli povinnou školní docházku. Ale k tomu já říkám: Proč za to mají platit všichni? I ti, kteří nejsou nepřizpůsobiví, dodržují všechna pravidla hry, nemají žádné problémy, jejich děti jsou už třeba odrostlé a taky chodí do škol a nejsou s nimi žádné potíže, učí se velmi dobře a podobně, proč i oni mají platit za to, že na ně stát navalí povinnost do té předškolní povinné docházky děti zařadit? Chtěl bych, pokud tento materiál projde prvním čtením, aby ho projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože si myslím, že ministryně má doložit, že téhle otázce rozumí, že si je vědoma toho, že se zhorší dostupnost lidí z hlediska možnosti dávat děti do mateřských škol.

  Ve Středočeském kraji jsou oba extrémy, co se základního a mateřského školství týká. Jsou školy, kde je problém mít dostatek dětí tak, aby byly vůbec ufinancovatelné, ale protože to je na vesnicích a ta dostupnost je téměř řeknu kategoricky nemožná, dochází k vylidňování obcí, mladí lidé nevidí na vesnicích svoji další perspektivu, protože tam takováto základní infrastruktura chybí, a střední Čechy jsou toho dokladem. Na hranicích středních Čech ne s Prahou, ale s ostatními regiony jsou obrovské problémy s naplněním mateřských a základních škol. V okamžiku, kdy dáte tuto povinnost, tak prostě nebude kam ty děti dát, anebo obráceně, budou muset cestovat do řady jiných obcí. Protože ta praxe, jaká je ta praxe dneska? Je daná kapacita mateřských škol a v případě, že obec, která zřizuje tu mateřskou školu, má tam ještě místo, vezme dítě z jiné obce, kde mateřskou školu nemají. V okamžiku ale, kdy vy zavedete tuto povinnost, musíte si být vědoma toho, že děcka z obcí, kde nemají mateřskou školu, budou muset jezdit úplně někam jinam. A vy byste měla mít jasno v tom, že to zvládnou, že je nepostavíte před situaci, kdy budou muset dojíždět desítky kilometrů navíc, což jim zhorší pracovní dostupnost. Obecně život na vesnici, a já chci, abyste prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, doložila, že si tohoto jste vědoma. Stejně jako faktu, že jsou části regionu, neznám tolik podrobně ostatní kraje, ale Středočeský kraj si troufnu říct, že znám velmi dobře, že tam naopak jsou ty kapacity totálně plné. Vy jim ještě komplikujete život, těm obcím.

  Říkal jsem to tady při zákoně o rozpočtovém určení daní, tak to zopakuju, protože v mé obci Bratronicích, kde byl prázdný objekt, který propadl státu, trvá váš chlebodárce, první místopředseda vlády a ministr financí na tom, že obec si musí tuto odúmrť koupit. A když si to nekoupí, tak už nesmí žádat o korunu dotací. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes od 16 hodin do konce jednacího dne se omlouvá z důvodu naléhavých pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra pan ministr Chovanec. Dále se dnes mezi 12. a 16. hodinou z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ladislav Okleštěk. A dále se dnes od 18 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Antonín.

  Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu hovořit obdobně jako již mé dvě kolegyně za stranu TOP 09. Vyjádřím se krátce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  Slyšeli jsme, že 90 procent dětí již v současné době navštěvuje toto předškolní vzdělávání, to znamená, hovoříme pouze o tom zavést tuto povinnost kvůli zbývajícím 10 procentům dětí. Věřím v to, že paní ministryně má dobré úmysly a určitě chce pomoci dětem zejména ze sociálně vyloučených lokalit nebo v lokalitách, které jsou takto postiženy. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Marka Bendu o jeho příspěvek. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, už toho zaznělo strašně moc, takže já už se pokusím být jenom velmi stručný.

  Jedna ústavněprávní připomínka, kterou bych rád měl k paní ministryni. Paní ministryně je velmi mladá, a kdyby to nebylo politicky nekorektní, tak bych řekl i velmi krásná. Ale tím pádem si nepamatuje, jak a proč se schvalovala Listina základních práv a svobod. Já bych jenom rád připomněl čas a formulace, které byly zvoleny, protože jsme Listinu základních práv a svobod schvalovali v roce 1991 po 40 letech komunistické totality a předtím s krátkou přestávkou dalších sedmi letech nacistické totality. A právě jsme věděli, že jedno z největších nebezpečí, které představují totality, jsou pokusy o zasahování do rodin, pokusy o to odebírat děti do nějakého typu kolektivních zařízení. Ne náhodou jako všechny Leninovy spisy, které jsme se bohužel na středních školách museli učit, vykládaly, že na vybudování socialismu je nejdůležitější zrušit rodinu a přikázat děti do nějakých společenských zařízení, ať už se jmenovaly jesle, školky nebo cokoli podobného, protože tím přece vychovám toho nového socialistického člověka a zruším konečně ten překonaný institut staré rodiny.

  Proto Listina byla formulována tak, jak formulována byla, kde v článku 32 říká naprosto jednoznačně: "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona." Jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

  Další článek Ústavy, resp. Listiny základních práv a svobod v čl. 33. říká: "Každý má právo na vzdělání." A prosím, aby byla pozorně sledována druhá věta: "Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon." Byli jsme si vědomi, že je potřeba zavést povinnou školní docházku, aby nebylo možné na základě těch předchozích. Ale řekli jsme jenom školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Já vím, že paní ministryně si toho je do jisté míry vědoma, proto tak opatrně pořád lavíruje mezi tím, jestli je to desetiletá školní docházka, nebo jestli je to povinné předškolní vzdělávání. Já ovšem tvrdím, že povinné předškolní vzdělávání je protiústavní. Je v rozporu s naší Listinou práv a svobod. A velmi bych poprosil, aby bude-li tento materiál přikázán do výboru, aby byl přikázán jenom čistě z tohoto úhlu pohledu i do ústavněprávního výboru, abychom se zabývali otázkou toho, zda je možné předepsat povinný ročník mateřské školy.

  Já si myslím, že si, ano, můžeme hrát s tím od kolika let je povinná školní docházka, do kolika let je školní docházka. Ale myslím si, že není právo státu předepsat ve znění stávající Listiny - a tato Listina by musela být změněna a to si myslím, že se paní ministryně neodváží - není právo státu předepsat povinné předškolní vzdělávání. A teď odhlížím od všech věcných argumentů. Mně jde jenom o čistě ten ústavněprávní rozměr, který myslím, že je jasný. Pokud ústavněprávní rozměr je takový, že říká "péče o děti je právem rodičů, stát může přikázat povinnou školní docházku", pak je jasné, že nesmí přikázat nic jiného. A to dokonce ani zákonodárce. A tady bych velmi poprosil, abychom se tím problémem zabývali z této strany, protože si myslím, kromě toho, že to je věcně špatně, že to je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím chtěla vzkázat panu Bendovi: Škoda, že jste neměl ta slova o právu dítěte na výchovu a péči v rodině na srdci v době, kdy jste jako ODS snižovali rodičům příspěvky, kdy jste snižovali příspěvky na děti, dávky, které mohly mladé rodiny využívat, a kdy jste prováděli škrty právě mladým rodinám, takže protipopulační politika vzala za své. A to právo na řádnou výchovu a péči ze strany rodičů jste značně omezili, včetně toho, že díky vám vysoce vzrostla nezaměstnanost a rodiče měli velké problémy sami se sebou.

  Za druhé. Pokud tady mluvíte o právu na vzdělání, ano, i tohle jste měli mít na mysli, když jste zaváděli školné na vyšších odborných školách, kdy jste navrhovali školné na vysokých školách a kdy jste zpoplatňovali např. učebnice ve středních školách. Tohleto všechno je proti právu na vzdělání, kterým se tak oháníte. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Hana Aulická, připraví se řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byla jsem oslovena několika zástupci z odborné veřejnosti z oblasti předškolního vzdělávání, abych zde přednesla jejich připomínky a otázky, které vyvstaly po předložení novely školského zákona. Jen bych chtěla upozornit, že jsem poslankyně z Ústeckého kraje a myslím, že k otázce sociálně slabých opravdu máme co říci.

  Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou povinné docházky do mateřské školy pro všechny pětileté děti s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením. V tomto případě se odborné posudky k vyčlenění z povinné docházky budou řešit až při zápisu do mateřských škol? Za prvotní návštěvu dítěte se diagnostika těžko podaří, navíc jsou již nyní velké čekací doby v pedagogicko-psychologických poradnách. Kdo bude dávat rozhodnutí o přijetí a nepřijetí a na jakém základě? Nejspíše ředitel mateřských škol. Ve školském zákoně je však upuštěno od rozhodování ředitele mateřských škol ve správním řízení, leč není dána jiná varianta zápisu, a tak se zápis dělá ve správním řízení na základě právních výkladů k této nedostatečnosti. Nejsou spádové oblasti zapisovaných dětí a neví se, kdo má přijít. Čeká se, kdo k zápisu přijde. Naopak při zavedení spádových oblastí může být zrušena možnost volby rodičů zvolit si mateřskou školu na základě jejího zaměření. V praxi vyvstává diskuse především, zda pomůže skutečně zavedení povinného předškolního vzdělávání pro všechny v posledním roce před nástupem do základní školy sociálně znevýhodněným dětem. Všeobecně existuje domněnka, že bohužel nepomůže. Jednak není prokázáno, že pouze jeden rok strávený v běžné mateřské škole pomůže adaptaci na první ročník základní školy, zároveň z praxe vyplývá, že školský systém institucí neumí přinutit rodiče sociálně znevýhodněných dětí ani k vyšší docházce do základní školy, a není důvod se domnívat, že u mateřských škol by tomu bylo jinak.

  Jaké náklady budou s tímto opatřením spojeny? Náklady nebudou příliš vysoké. Půjde přitom především o náklady na normativy vyplácené na děti, které předtím do mateřské školy nechodily a nově do školky chodit budou. Počítá se s předpokladem demografického vývoje, kdy se v dlouhodobém horizontu bude zmenšovat velikost školkové populace. Další dílčí náklady budou spojeny s podporou mateřských škol v podobě posílení personálních kapacit a větší dostupnosti pro zdravotně postižené děti. Další náklady s tím spojené se určitě týkají pojištění dětí. Při povinné docházce je povinnost školy pojistiti děti dle zákoníku práce. Základní školy musí mít toto pojištění. V mateřských školách není tato povinnost. Mateřské školy poskytují službu vzdělávací, a tudíž není dle zákoníku práce. Je tedy nutné určit zdroje financí k pojišťování dětí povinných docházkou v mateřské škole.

  Je zajištěna dostupnost mateřských škol? Lesní školky a dětské skupiny neposkytují předškolní vzdělávání, nejsou v rejstříku škol, a nemohou mít tedy povinné ročníky. Jak se vejdou děti do mateřských škol v rizikových oblastech, jako je Praha apod.? Využívaly by této možnosti i sociálně znevýhodněné rodiny? Existují názory, že sociálně znevýhodněné rodiny, jejichž děti se nyní předškolního vzdělávání neúčastní, ačkoliv by to bylo žádoucí, by po zavedení opatření nevyužívaly předškolní zařízení ve větší míře než za stávajícího stavu. Za prvé: Tyto rodiny své děti do mateřských škol nezapisují ani ve věku pěti let, kdy místo ve školce nárokovatelné de facto je. Za druhé: Zavedení nárokovatelnosti místa v mateřských školách neodstraňuje většinu z hlavních důvodů, kvůli kterým sociálně znevýhodněné (rodiny) mateřské školy nevyhledávají, jako jsou náklady na stravu, školné a doprava do mateřské školy. Fakt, že řada těchto rodin si není vědoma potřebnosti předškolního vzdělávání pro budoucí vývoj dítěte.

  Věřím, že Ministerstvo školství na tyto připomínky bude reagovat během projednávání tohoto sněmovního tisku, a pomůže tak především mateřským školám k hladšímu zavedení této povinné předškolní docházky mateřským školám v praxi. Já vám děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy poslední řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Radka Maxová. Ještě řeknu, že náhradní kartu s číslem 61 si vzal pan poslanec Okleštěk. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já jen výjimečně krátce a spíš z praktického života. Upřímně řečeno vím, že se tady diskutovalo, nebo v kuloárech se diskutuje o tom, že pokud by se zavedl povinný poslední předškolní rok, mělo by to možná být navázáno na sociální dávky. Nikde jsem nijakou takovouto vazbu nenašla, nenašla jsem ani diskuse, kde by Ministerstvo školství to diskutovalo s Ministerstvem práce, aby v podstatě byly tyto dvě věci propojeny, protože víme, že určitě z nějakého důvodu se to zavádí i kvůli rodičům, kteří z nějakých svých sociálních důvodů, ze své předchozí výchovy, zkrátka nepřizpůsobiví obyvatelé své děti neposílají do škol. A myslím si, že to má být smyslem, tzn. nebudeš-li posílat dítě, pokud se tedy schválí ten poslední předškolní rok do školky, měla by následovat nějaká vazba na sociální pomoc, kterou pobírají od státu. Myslím si, že se o tom hodně diskutovalo a že i veřejnost by nějakým způsobem toto ocenila.

  Co se týká spádové oblasti, já tedy jsem proti zavedení spádové oblasti, protože ze své osobní zkušenosti vím, že bydlím v jednom městě, pracuji ve druhém městě, a tím pádem se mi více hodí to, že mohu mít dítě ve školce v městě, ve kterém pracuji. Takže si myslím, že to není určitě správný krok.

  Co se týká maturity z povinné matematiky, nepovažuji to opět za šťastné řešení. Já osobně sama jsem z matematiky maturovala z jednoho jediného důvodu, že jsem chtěla pokračovat ve studiu na Vysoké škole chemicko-technologické, kde byly povinné přijímačky z matematiky. Takže si myslím, že bychom měli spíše nechat na výběru maturantů, kam se chtějí profesionálně směřovat, než jim nakazovat, že budou muset, kromě uměleckých oborů, maturovat z matematiky. Naopak si myslím, že v současné době je daleko větší priorita, aby naši studenti byli jazykově vybaveni. Takže já osobně bych preferovala spíše maturitní zkoušku z cizího jazyka, českého jazyka a potom bych to nechala samozřejmě nějakým způsobem oborově zaměřené.

  To je jen moje poznámka, že si myslím, a ráda bych požádala i paní ministryni o nějaké vysvětlení, zdali probíhala diskuse s Ministerstvem práce a sociálních věcí v souvislosti s nějakou vazbou na dávky v sociální pomoci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. V případě, že tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje, zda si vezmete závěrečná slova. Tak nejprve paní navrhovatelka, jestli mohu poprosit.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za proběhlou rozpravu, děkuji vám za náměty, které jste formulovali do možných pozměňovacích návrhů, a samozřejmě děkuji i za kritická hodnocení, o kterých určitě budu přemýšlet, a budu se snažit jako ministryně v rámci projednávání tohoto zákona v jednotlivých výborech zodpovědět co nejdetailněji případně vaše pochybnosti, ale věřím, že řadu z nich i rozptýlím. Nyní i s ohledem na respektování vašich lidských práv z hlediska délky projednávání novely školského zákona se budu snažit být co nejstručnější, ale zároveň neopomenout nic, k čemu mě povolávali poslanci a poslankyně z hlediska mé reakce. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj a poté s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já se budu snažit být stručný, protože chce se mi říct, že debata byla velmi konstruktivní a politicky korektní, nicméně dovolím si jenom říct, že nejvíce tu rezonovali talentovaní žáci. Pro vás, kteří nejste v obraze, jenom bych chtěl říct takovou myšlenku, že vznikají krajské sítě podpory nadání. Pokud budete chtít nějakou informaci, můžete si ji samozřejmě zjistit. Dále zaznělo 22 faktických poznámek, 14 diskusních příspěvků. Zazněl návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení od předsedy ODS a zároveň tedy zazněly návrhy na projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, sociální výbor a ústavněprávní výbor. Já za sebe jako zpravodaj říkám, že doporučuji zákon postoupit do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Na rozdíl od paní ministryně nejsem překvapen, protože ten zákon je mnohem důležitější než zákon o hazardu, kdy vláda navrhuje něco, co chce sama během roku změnit. Tohle je mnohem důležitější, takže já myslím, že je dobře, že tomu věnujeme patřičnou pozornost.

  Já bych se chtěl zaměřit na dvě oblasti, o kterých jsem už mluvil ve svém prvním vystoupení. Paní ministryně bohužel mé pochybnosti nevyvrátila. Jestli jsem správně pochopil její závěrečné slovo, tak u povinných přijímacích zkoušek na střední školy je to tak, jak říkám, protože když bude 80 volných míst a přihlásí se 60 dětí, tak jak dopadnou? Budou všechny přijaty. Pak nevím, proč tomu říkáme povinné přijímací zkoušky, protože to samo evokuje to, aby uchazeč uspěl, potřebuje docílit nějakou úroveň. Z vystoupení paní ministryně je jasné že ne. Možná na školách, kde je převis už dnes, ale tam situace je stejná dnes, protože i ti dobří se tam nedostanou, protože někteří jsou ještě lepší. To tak prostě je, že o dobré střední školy je velký zájem jak mezi žáky, tak mezi rodiči. Každé město má vyhlášené gymnázium - Kapitána Jaroše nebo Jarošova v Brně, jestli se nepletu, že je to vyhlášené gymnázium. Mohl bych mluvit o tom, jaké je vyhlášené gymnázium v Opavě nebo v Ostravě, a tam je to prostě běžné. Takže je to pak zcela zbytečné tento institut zavádět, když se v praxi nebude užívat. Paní ministryně přiznala, že to mysleli dobře, pak zjistili, že by to bylo moc přísné, tak raději zvolili variantu, že je to úplně jedno, jak to dopadne. Pak si myslím, že to prostě není potřeba, a uvidíme, až to bude v praxi, jak to bude. Zejména na školách, kde už dneska mají problém naplnit kapacitu. To si myslím, že zase budou brát každého, kdo se přihlásí, a ředitel školy toho bezesporu využije. Proč by to jinak neudělal? Proč by sám sobě zavíral školu, když nebude dostatečný počet žáků, kteří by splnili státem nařízené přijímací zkoušky?

  Druhá věc. Tak trošku bruslíme s předškolním vzděláváním, a jak to bude individuálně, jak to nebude byrokraticky náročné. Dovolte mi, abych vám odcitoval z příslušných paragrafů o individuálním předškolním vzdělávání: Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněném případě zvolit, že bude individuálně vzděláváno. První zádrhel, co to je odůvodněný případ. Kdo bude posuzovat, že je to odůvodněný případ? Protože povinností je, že žádost zákonného zástupce musí obsahovat jméno, jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. Není tady napsáno nic, že by ředitel posuzoval odůvodněnost. Přitom o paragraf dříve se říká "odůvodněná". Tak já tomu nerozumím. Buď stačí žádost, nebo bude někdo posuzovat, zda to je důvodné, nebo není.

  Ale co je horší, my děti budeme stresovat a ony budou po třech nebo čtyřech měsících chodit na zkoušky. Na zkoušku už v mateřské škole budou chodit! Paní ministryně říká: ježíšmarjá! Tak já vám přečtu návrhu paragrafu, který paní ministryně předkládá: Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. A teď je ta zkouška, jak paní ministryně říká, že tam není: Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů - tak já nevím, jestli to je opakovaná zkouška jako na vysoké škole, že je náhradní termín - stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce na začátku školního roku. Tak to nám pěkně vychází na Vánoce! Milé pětileté dítě, na Vánoce budeš mít od paní ministryně kromě dárečků od rodičů a Ježíška ještě zkoušku v mateřské škole. Ale kdyby to nevyšlo, tak budete mít náhradní termín.

  Ředitel mateřské školy, další paragraf, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odst. 3, a to ani v náhradním termínu. A další paragraf. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. A po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odst. 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odst. 1.

  Takže když si představíme třeba dlouhodobý pobyt rodičů v zahraničí zrovna v tom termínu 3. a 4. měsíc od začátku školního roku, tak tomu dítěti to bude ukončeno a nemůže v tom pokračovat. Paní ministryně kroutí hlavou že ne, tak aby měla pravdu, tak musí přepsat tyto paragrafy. Pak skutečně mít pravdu bude. Tak je to byrokracie navíc, nebo není, když ředitel bude stanovovat oblasti, pak bude přezkušovat dítě, bude sledovat, jestli přišli, nebo nepřišli 3. nebo 4. měsíc, případně ukončí?

  Teď se vracím k otázce na vymahatelnost této povinnosti rodičů. Novelizuje se i zákon o přestupcích a říká se, že když to zákonný zástupce nezařídí, může mu být v přestupkovém řízení uložena pokuta až 5 tisíc korun. Za 5 tisíc se z toho dá vykoupit, možná o něco levněji. A já se ptám, co se stane, když rodiče nezaplatí tyto peníze. A myslím, že takových pokut obce mají dostatečné množství, že sice ukládají pokuty, neplatí se poplatky za odpad, tu pořádkové pokuty, roste s tím agenda, neustále se to eviduje, každý rok se to vykazuje, k ničemu to nevede. (V sále je velký hluk.)

  Takže nerozumím těm zkouškám. Paní ministryně tady říkala, jestli jsem dobře poslouchal, že 24 % dětí neuspěje u zápisu do základní školy. Já tomu nerozumím, jak lze neuspět u zápisu. Já si pamatuji, že jsem recitoval Poštovní schránku od Jiřího Wolkera jako dítě, a nevím, jestli mě známkovali, nebo ne, ale stačilo to. Byl jsem zapsán do základní školy, tak nevím, jestli něco podobného bude i tady, ale prostě tyto absurdity jsou obsaženy v tomhle návrhu zákona. Ono to zní moc hezky, taková ta obecná slova - těch slov je tu opravdu hodně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale jestli se tady bavíme o zkouškách, tak prosím, vyzkoušejme si být potichu a poslouchat pana předsedu. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Zaznělo tady dneska mnoho hezkých slov o kvalitě vzdělávání a naše kritické výhrady k tomuto návrhu zákona směřují k tomu, že se nijak tím nezmění kvalita vzdělávání. Ti, kteří tu práci dělají dobře, tak ji budou dělat dobře nadále. Ti, kteří ji dobře nedělají, ji budou dělat nadále tak, jak je to dneska. Místo abychom se zaměřili na podstatné věci, například poraďte starostovi, jak má vyměnit ředitele základní školy nebo mateřské školy, který sice dodržuje zákony, ale škola stagnuje nebo prostě nevede ji dobře. Nemá šanci! Ví, že to tak je, ten ředitel tam zůstává roky, nic tam neporušil, jenom to prostě nevede dobře. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. A protože rozprava byla uzavřena, zazněla závěrečná slova paní ministryně i pana zpravodaje a eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan předseda ODS Petr Fiala, přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu, tak jak jej předložil pan předseda ODS Petr Fiala.

  Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 163, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 115. Návrh nebyl přijat.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 164, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 147, už 148, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru, ale mám tady návrhy pana poslance Bendla, který navrhl přikázat tento návrh k dalšímu projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále pana poslance Bendu, který navrhl k projednání ústavněprávnímu výboru, a paní poslankyni Chalánkovou, která navrhla předložit tento návrh k projednání sociálnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

  Tedy nejprve návrh pana poslance Bendla na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Zahajuji hlasování o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 165, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 60. Návrh nebyl přijat.

  Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na přikázání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 166, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 77. Návrh nebyl přijat.

  Posledním návrhem je návrh paní poslankyně Chalánkové na přikázání sociálnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání sociálnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 167, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 65, proti 48. Návrh nebyl přijat.

  Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru a dále žádnému dalšímu výboru nebyl přikázán. Končím prvé čtení návrhu tohoto zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Nyní s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Jak všichni víme, čeká nás ještě mimořádná schůze, zejména k hazardu, a vzhledem k pokročilé hodině si dovoluji vznést procedurální návrh, abychom vyřadili z programu probíhající schůze všechny neprojednané body.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je procedurální návrh o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Zahájím hlasování o návrhu pana předsedy Sklenáka, abychom všechny neprojednané body této schůze vyřadili z programu schůze.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 168, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 54. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme vyřadili všechny zbývající body této schůze a končím třicá... (Námitky.) Pardon, je tady kontrola hlasování... Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Pane místopředsedo, ráda bych zpochybnila hlasování, neb jsem chtěla hlasovat jinak, než jsem hlasovala. Hlasovala jsem pro. (Poznámky ze sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně chtěla říct, že hlasovala ano, a na sjetině má ne. Je to tak?

 • Poslankyně Věra Kovářová: Na sjetině mám ano, ale...

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: ...chtěla jsem hlasovat ne - a zpochybňujete hlasování. Je to tak?

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ano, děkuji. (Protichůdné názory z pléna.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to tak, budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové na zpochybnění hlasování.

  Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Kovářové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 169. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 14. Návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji, za slovo. Dámy a pánové, já nechci zpochybňovat hlasování, chci zpochybnit to, co se tady děje. Byli jsme domluveni na tom, že se to projedná dnes. Chápu, že školský zákon i sport jsou velmi důležité zákony. Stejně tak bereme jako opravdu důležitý zákon... (Kýchnutí v sále.) Pardon, pozdrav pánbůh. (Předsedající: Je to pravda.) Důležitý zákon novely o církvích a myslím si, že tyto zákony se měly projednat, a ne se to přerušovat. Jestliže opravdu dáváme tímto najevo, jak budeme přistupovat k návrhům, jakým způsobem se budou projednávat, s tím, že se zase bude zařazovat na další schůzi, a pak bude koalice chodit a říkat, jak my obstruujeme a jak kvůli nám se zákony neprojednávají. Myslím si, že tady byla diskuse ke školskému zákonu naprosto regulérní. Byla by diskuse i teď a u našeho návrhu by byla velmi krátká, jenom zdůvodnění. Nebyl důvod to vyřazovat, tyto body.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Černochovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Viděli jsme typické plnění dohod ze strany vládní koalice. Byla dohoda, že projednáme tři body v pořadí, dokonce jeden opoziční. Taková dohoda byla. Tuto dohodu jste tím hlasováním prostě zrušili. Už nejsme ani překvapení ani nejsme rozčilení. Chci říci, že my, co nejsme na dovolené, co nejsme ani v Emirátech ani někde jinde, jsme tady. Přijeli jsme na plánované tři body této schůze. A - neděje se. Takže až příště, až se bude pan předseda Sklenák nebo jiný člen vládní koalice ohrazovat, že tady nevládne chaos, tak tady vládne chaos. Dohody prostě neplatí. Až zase budu slyšet od pana předsedy Faltýnka, jak jeho hnutí na každou schůzi prosadí opoziční okénko, tak já prostě přijdu a budu říkat: Není to pravda. Neříká pravdu. Jak to, když na každé schůzi prosazujete opoziční okénko, jak to, že jsme byli dohodnuti, že se projedná poslanecký návrh kolegů z Úsvitu, jak to, že to teď vyřazujete? Ty dohody už neplatí? A teď přijde bod a budete říkat: Ale byla dohoda, že nám to nebudete vetovat. Ne, to jsme se přece dohodli! A já nevím, co uděláme. My se o tom prostě poradíme. Nemůže být dohoda jednosměrná, že opozice dodrží, co slíbila, a vládní koalice v prvním okamžiku hodí tu dohodu, zboří. Takže nadále tady vládne chaos. Nebylo to kolegiální, my si to budeme pamatovat a nechoďte za námi, že chcete uzavřít nějaké dohody. Prostě dohody nejste ochotni dodržet. Schopni ano, ale nejste ochotni je dodržet. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. S dalším přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek, po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan předseda Černoch řekl, že se to nemělo přerušovat. Ono je to horší. Ono kdyby se to přerušilo s tím, že teď se projedná jiný bod a pak se to doprojedná, tak by to sice nemělo moc velkou logiku, ale dalo by se to akceptovat. Ale ono se to naprosto cynicky vyřadilo. V rozporu se všemi dohodami se to naprosto cynicky vyhodilo z okna. My jsme vám něco slíbili, my jsme se na něčem dohodli. Také dneska všichni přišli do práce kromě toho, kdo o tu mimořádnou schůzi požádal, protože tomu to za to nestojí.

  A my ty všechny dohody porušíme, protože se nám to nehodí! Protože jsme mluvili déle. My! Všimněte si, kolik nás tady nevystoupilo. Jak já byl zdrženlivý ke školskému zákonu, ani jednou jsem nevystoupil. Když to spočtete, tak mluvilo mnohem víc koaličních poslanců. Obdivoval jsem vaši ministryni školství. Okamžitě bych ji angažoval na obstrukce, kdyby to bylo v mých silách. Ale nikoho nechci omezovat v délce vystoupení. Ale vy jste to tady zdržovali až do pěti hodin, a pak jste cynicky vyřadili všechno to, na čem jsme se dohodli, jenom proto, že od pěti chcete projednávat něco, co mělo být projednáno už v pátek, a v pátek to nemohlo být projednáno, protože pan ministr financí nebyl schopen zajistit, aby se tady zákon o zvýšení - to není zákon o boji proti hazardu. S tím má pan ministr zpoždění rok a čtvrt. To je prostě zákon o zvýšení daňových sazeb u hazardu, kde pan ministr, který to sem měl, který měl zajistit, aby se to sem dostalo v pondělí, tak se to sem v pondělí nezajistilo, nedostalo, protože má prostě mimořádný nepořádek na svém úřadě. Tak se to sem dostalo v úterý, takže dnes musí být mimořádná schůze.

  A nezkoušejte říkat, že to měl dělat Úřad vlády! Vůbec to nezkoušejte říkat! Já jsem byl v té vládě šest let a vím, že tohle je povinností každého ministra, který je předkladatelem, aby v okamžiku, když je termín pod tlakem, aby si to na tom Úřadě vlády zajistil. Jestli budete říkat, že za to může Úřad vlády - nemůže. Úřad vlády na to má nějaký termín, tři čtyři dny. Ministr, který ví, že je pod tlakem, si to má zajistit ten den. Ministr Babiš věděl, že si to má zajistit ten den, tak jako jsme to v minulosti věděli řada z nás, a naše profesionální úřady to vždycky zajistily. Tím, že je naprosto neprofesionální, že tam má jenom chaos, že tam způsobil personální rozvrat, tak to sem nikdo nebyl schopen dopravit v pondělí, tak se to sem dostalo až v úterý, tím pádem jsme to nemohli projednávat v pátek, protože pravidla platí - zatím, zatím - pro všechny. Zatím ještě Babiš nezajistil, aby neplatila pravidla pro projednávání, takže musel požádat o mimořádnou schůzi, na kterou nepřišel. Co by tady dělal? Vždyť se jedná o jeho zákon, o jeho liknavost, o jeho nepořádnost. A protože ten bod předtím jste vy projednávali pět hodin, tak jste naprosto cynicky v rozporu se všemi dohodami vyhodili všechny body, na kterých záleželo nám. Navíc ještě jste poškodili paní ministryni školství, protože každý, kdo si to jenom trochu přečetl, každý, kdo tomu jenom trochu rozumí, dobře ví, že školský zákon se zákonem o podpoře sportu měl být projednáván v jeden den, v jeden okamžik, neboť je to spolu konzistentně dohromady spojeno! Což samozřejmě pan předseda Sklenák, stejně jako vedení klubu ANO, netuší, protože to vůbec nečetli. Pro ně je důležité, aby se rychle projednalo to, co se nemohlo projednat v pátek, protože ministr financí je nezodpovědný flákač!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, aby se pan předseda vyhnul jakýmkoliv urážkám. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, nezodpovědný flákač je v tomto případě definice, nikoliv urážka. Na tom trvám. (Veselost v sále.) My vám to nevrátíme na té mimořádné schůzi, protože demagogie a vaše síla v médiích a vámi zaplacení novináři by dokázali vysvětlit veřejnosti, že vám to vracíme proto, že obhajujeme hazard, což opravdu není naším úkolem, a už jsme to několikrát dokázali. To spíš pan ministr Babiš je podporovatelem nelegálního hazardu. Ale jestliže vám to nevrátíme teď na téhle schůzi, tak to vůbec neznamená, že vám to nevrátíme vůbec. A protože na rozdíl od vás nejsme amatéři, tak vás to na rozdíl od nás bude bolet, kolegové. Zapomeňte na nějaké dohody. Nejste schopni je dodržovat! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Nyní s přednostním právem pan předseda Roman Sklenák. ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Ono je to složitější. Já se samozřejmě hlásím k dohodě a ostatně jsme to avizovali i médiím, že je v plánu dnes projednat pět bodů. Tři z řádně probíhající schůze a dva z mimořádné. Nicméně také je potřeba reagovat na průběh té schůze. Nevím, kdo z nás předpokládal, že první bod budeme projednávat pět hodin. A já nejsem, nemám ve zvyku rekonstruovat tady z tohoto místa rozhovory, které v této Sněmovně vedu. Ale tak jak jsem vedl dneska rozhovory v průběhu projednávání školského zákonu, rozhovory s předsedy opozičních koaličních klubů, tak jsem jednoznačně dospěl k poznání, že zřejmě je úmysl, abychom tu mimořádnou schůzi vůbec nezahájili, protože samozřejmě víme, že pokud bychom do 19 hodin neukončili řádnou schůzi, tak by ta mimořádná nemohla začít. Takže také je potřeba vnímat to, že jsme se dohodli, že uděláme všech pět bodů, a ne pouze ty první tři. Takže z mé strany to nebylo nějaké nedodržení, nebo ze strany koalice, dohod, ale víte, že dnes se tady scházíme především proto, aby se uskutečnil první bod mimořádné schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní pan místopředseda Vondráček. Po něm pan předseda Černoch. Prosím.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Když už jsem se přihlásil jako poslední a už se to většinou řeklo beze mě, tak já bych to jenom shrnul. Jestli jsme zdržovali, nebo nezdržovali pět hodin. Zaznělo tady opakovaně, že ta diskuze byla konstruktivní, byla věcná a byla demokratická a byla oceněna. Já bych to takhle nechal, takhle by to mělo vypadat. Opravdu. Ano, trvalo to pět hodin. A já jsem předpokládal, že součástí té dohody, která mi byla tlumočena, je i určitý časový harmonogram. Jak řekl kolega Sklenák - abychom zvládli vůbec tu mimořádnou schůzi zahájit. A zaznělo tady i to, že byl vyřazen vládní návrh, na kterém opravdu paní ministryni záleželo. Bylo to 1 : 1. Mrzí mě, že tahle diskuze neproběhla předtím, než jsme hlasovali, byla to chyba. Jestli to vnímá opozice jako porušení dohod, mně nezbývá, než se v tomto směru omluvit, že jsme se o tom měli pobavit dřív, ale ten úmysl je přece jasný - dodržet nějaký časový harmonogram. Tak jsme to pojali. Mě mrzí, že tahle diskuze prostě neproběhla dřív, ten prostor asi byl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď přednostní práva: nejprve pan předseda Černoch, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Marek Černoch: Já bych se vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl zeptat pana předsedy Sklenáka, kdy jsme spolu mluvili. Pane předsedo, vy jste mi přišel před malou chvílí oznámit, že se to prostě vyřadí. Konec. Ende. A říkat, že jsme spolu mluvili, není pravda. Vy jste říkal, že jste tady mluvil během dne s předsedy poslaneckých klubů. Se mnou jste nemluvil. Nebo s námi jste nemluvil. A ten důvod je jednoznačný. Protože prostě máte pocit, že nemusíte, že si to tady budete dělat, jak chcete. Je to tak. Je to tak. Byla tady nějaká dohoda učiněná, jak zde říkali kolegové, mluvilo se konstruktivně, a jestliže jsme se tedy na něčem domluvili, tak pokud bychom nedodržovali dohody, tak v tuto chvíli, pokud - pokud - bychom se chovali stejně jako vy, tak teď bych si vzal dvouhodinovou přestávku, čímž by to celé spadlo. A neudělám to jenom kvůli tomu, že prostě tu práci bereme vážně a chceme ty zákony projednávat. To, že je mimořádná schůze, že jsme se domluvili na tom, že se projedná i tento zákon, který z našeho pohledu prostě je velmi důležitý, ta novela o církvích. Takže neuděláme to, nevezmeme si přestávku dvouhodinovou, čímž bychom ukončili tuto schůzi.

  Ale pokud opravdu si budeme, pokud se k sobě budeme chovat způsobem, že když se na něčem domluvíme, dohodneme, tak to prostě nebudeme dodržovat... A ještě říkáte, že jste tady během odpoledne mluvil s předsedy poslaneckých klubů. Tak nemluvil. Spolu jsme nemluvili.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Černochovi. Pan předseda Stanjura, prosím, pane předsedo, po něm pan předseda Kováčik.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já teď budu mluvit k panu kolegovi Vondráčkovi vaším prostřednictvím. No mě ani nenapadlo, že když je uzavřená dohoda, že se musím co chvíli ujišťovat, že pořád platí. Rozumíme si, v čem je problém? Tu dohodu mají garantovat ne jednotliví poslanci, ale předsedové klubů, kteří u té dohody byli. Já to nebudu vyčítat jednotlivému poslanci, jak hlasoval. Předsedové klubů mají garantovat dohody, které se uzavřely. A takové jeden váš, jeden náš, tak to prostě není. Byla dohoda a většina vládních poslanců, ne všichni, ji zbořila. Takhle jednoduché to je.

  A když už pan předseda Sklenák říkal, jako co jsme si kde pošeptali, tak by měl by přiznat, že jsem mu poradil, aby dneska ve dvanáct byl hazard, ať nejsme omezeni časem, že ke školskému zákonu vždycky je dlouhá debata v každém volebním období, a je to dobře. Ne takové honem, 30 minut, musíme spěchat. Radil jsem vám, pane předsedo, abyste začali hazardem? Ať to máme z krku a můžeme se věnovat tomu, co je bezesporu důležitější, a to je školský zákon. Radil. Ne, vy jste začali školským zákonem. Debata ani nebyla moc dlouhá, pět hodin je méně, než je obvyklé u školského zákona. Je to mnohem důležitější zákon.

  Co teď budeme, co teď musíme rychle projednávat? Vládní návrh zákona, který stanoví pravidla na jeden rok. Současně tady leží jiný vládní návrh zákona v téže věci a všechny ty parametry, které vy teď chcete a potřebujete schválit do konce roku, měníte tím vládním návrhem zákona. Mám vám říkat, jak vypadal návrh pana poslance Volného? 25 % všem. Pak se sešla nějaká koaliční rada, to je takové asi zvláštní legislativní místo, řekli bude to 23, 28. Pak se sešla znova, bylo 23, 28, 80 korun za den. Kdyby tady neležel - a ještě podíl obcí 40 : 60. Stát 40, obce 60. Kdyby tady neležel v ten samý okamžik vládní návrh zákona, který neříká 23, 28 a 80 korun, ten říká 25, 30 a 35, který současně říká podíl mezi státem a obcemi 35 : 65. Tak co nám to tady říkáte? Vy to, co potřebujete rychle schválit, sami měníte jiným návrhem zákona, který už tady leží! Vůbec v tom nemáte jasno! A nedodržujete dohody! Takhle jednoduché to je. Tak neříkejte náš jeden, váš jeden. Vy jste vyřadili oba.

  Vy jste fakt čekal, že o školském zákonu, o tak důležité věci, budeme debatovat dvacet minut? My jsme vás varovali, že ta debata bude dlouhá, jako vždycky. Podívejte se do kteréhokoli volebního období, když se projednával školský zákon. Je to věc důležitá a k tomu je dlouhá debata. A jestli i ministryně, zpravodaj i vládní poslanci oceňují, že ta debata byla korektní, tak v čem je problém? Teď už mluvíme dvacet minut, už jsme možná ten sport mohli mít hotový. Nebo návrh kolegů. Jenomže vy se tak bojíte nepřítomného ministra, co kdyby náhodou nedošlo na jeho to... Podívejte se, to je priorita, co? Chválím pana ministra dopravy, jmenovitě. Jediný tady je. Na mimořádné schůzi. Jeden ministr. A přitom doprava tam žádný návrh zákona nemá. To by bylo logické. Kde jsou ti ostatní, pro které je to priorita? Sedmnáct členů má vláda, ne? (Hlas ze sálu.) Šestnáct má, Marek říká, že jednoho jsme už dlouho neviděli, tak šestnáct určitě. A sedí tady jeden. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, když se tak rozhlížím po Poslanecké sněmovně, tak poslanci a poslankyně na mimořádnou schůzi do práce přišli. Nejsou na dovolené, a to ani na tuzemské, ani na zahraniční. Alespoň ve velké, velké, velké většině. Mně ta debata nad školským zákonem naplnila jistou nadějí. Navzdory tomu, že jsem tady tak dlouho a že mám těch zkušeností poměrně hodně, přesto jsem byl optimista, že by ten dnešní den mohl proběhnout nějak rozumně. Navzdory tomu, že hlavní předkladatel, pan místopředseda vlády, tady momentálně není přítomen, říkám jemně, tak přesto i u pravicové opozice i u vládní koalice, koneckonců i u nás v poslaneckém klubu jsme měli takovou drobnou naději, že by to mohlo probíhat dobře, že prostě se povzneseme nad ledacos, nad co se jindy nepovznášíme, a že se napřeme především k řešení toho věcného, té věcné podstaty, která v každém tom tisku, který máme projednávat, obsažena přece jenom jest. Možná si někdo řekne, že se tam těžko hledá, ale vždycky tam nějaká ta věcná podstata je.

  Pak se tady najednou bez nějakého bych řekl hmatatelného důvodu stahují kalhoty, když brod je ještě daleko, protože 19. hodina ještě zdaleka nepřišla, a počítali jsme, přiznám se, počítali jsme i s tím, že tady budeme třeba i nějakou chvíli po 19. hodině, abychom ty body, které se předpokládaly projednat, také zodpovědně doprojednali. A najednou prostě se tady náhle vyřadí zbytek, tedy ty dva body, co tady měly být, z programu této schůze. A proč sem jdu k tomu pultu? Slyším, že vlastně máme být absolutně v klidu, protože ten podraz byl vlastně 1 : 1. Jeden bod padl koaliční, jeden bod padl opoziční. A já to slovo podraz schválně podtrhuji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji vaši žádost o přestávku, nicméně ještě ukončím třicátou třetí. Končím tímto třicátou... Aha, v rámci té schůze, to je hned. Omlouvám se. Takže vyhlašuji přestávku 15 minut pro jednání poslaneckého klubu KSČM. Sejdeme se tady v 17 hodin 26 minut.

  (Jednání přerušeno v 17.11 hodin.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Skončila přestávka na poradu klubu KSČM. A protože schůzi, i podle stenoprotokolu jsem si ověřil u kolegy Gazdíka, ještě nikdo neukončil a mám tady přihlášky s přednostním právem, budeme pokračovat ve 33. schůzi Poslanecké sněmovny. Nejdříve pan poslanec Černoch, potom pan poslanec Kalousek, oba s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezký podvečer, dámy a pánové. Protože schůze ještě nebyla přerušena, požádal bych o znovuzařazení vyřazených bodů, a to podle § 54 odst. 6 a odst. 8 jednacího řádu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je, pane kolego, možné. Ale musíme postupovat tak, že nejdříve musíme schválit, jestli je taková mimořádná situace, která nastala, že Poslanecká sněmovna souhlasí se změnou programu mimo dobu, po kterou se jedná o programu schůze Poslanecké sněmovny. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Než dám hlasovat o návrhu, který tady předložil pan kolega Černoch, zeptám se Poslanecké sněmovny, jestli poslanci a poslankyně jsou toho názoru, že nastala mimořádná situace, za které změníme program Poslanecké sněmovny mimo dobu, po kterou se o programu jedná.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 171 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 171, z přítomných 129 pro 86, proti 11. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy jednat o návrhu na změnu programu schůze a žádám pana poslance Černocha, aby specifikoval svůj návrh, o který bod programu schůze jde, protože většina bodů programu byla vyřazena, znamená to, že můžeme pouze zařadit bod na probíhající schůzi, pokud se proti tomu nepostaví dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Děkuji za podporu. Navrhl bych zařadit bod číslo 105, je to novela o církvích. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Bod 105 byl původně zařazen ve schůzi Poslanecké sněmovny, byl předtím vyřazen z jednání a navrhujeme tedy znovuzařazení. Pan poslanec Vondráček se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Já mám k tomu návrhu jenom konkrétní připomínku. Bylo nám vyčítáno, že tady překvapujeme, že se tady bez jakékoli porady nějakým způsobem navrhuje a hlasuje. Já jsem pro to ruku zvedl a zvedli pro to ruku i poslanci z ANO, abychom umožnili tuhle diskusi. A bylo to přátelské gesto. Ale zase se mi nelíbí, že nikdo za námi nepřišel a tady tento návrh... Měli jsme 15 minut přestávky. (Rozruch a náhlý hluk v sále.)

  Vy nás tady osočujete, že se s vámi vůbec nebavíme. Kdo to teď řešil s námi? Jako nezlobte se na mě, ale tenhle ten postup taky není v pořádku. Tak jestliže chceme komunikovat, tak ta komunikace musí být na obě dvě strany.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jednáme o pořadu schůze. Faktické poznámky mohu těžko připustit. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. (Poslanec Vondráček před lavicí: Hlásil jsem se s přednostním právem. Není tu předseda našeho klubu.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom bych chtěl ve vší úctě připomenout zastupujícímu předsedovi klubu ANO, že pan poslanec Černoch se nehlásí k ničemu jinému než k dohodě, která byla dávno učiněna. Ten bod byl zařazen na program dnešní schůze, všichni jsme s ním souhlasili. Zdůrazňuji, že nesouhlasím s jeho věcným obsahem, ale to není problém, o kterém diskutujeme. Všichni jsme s tím souhlasili, že ten bod bude projednán. Vy jste bez konzultace s kýmkoliv se rozhodli tu diskusi porušit. Ten bod jste vyřadili. A pan poslanec Černoch se nedovolává ničeho jiného než vašeho slova, jestli ta původní dohoda platí, nebo neplatí. O čem by měl ještě jednat? Nezačínáme z nuly. To je zdvořilá otázka: Platí, co jste slíbili minulý týden? Nebo to neplatí? Jestli to neplatí, tak to zamázněte a jedeme dál. Ale ať víme, co si o tom máme myslet.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud není žádný jiný návrh o pořadu schůze... Ještě pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Omlouvám se. Už jsem měl za to, že není žádný jiný návrh. Ještě bych chtěl před hlasováním požádat o desetiminutovou pauzu. Deset minut pro hnutí ANO a pro poradu předsedů klubů, ať se z toho dostaneme nějak solidně, seriózně a už napořád. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Deset minut, pane? (Ano.) Dobře. Je 17.32 hodin. V 17.42 budeme pokračovat v 33. schůzi s tím, že budeme mít před sebou hlasování o novém zařazení bodu č. 105. Vyhlašuji přestávku do 17.42 hodin.

  (Jednání přerušeno v 17.32 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem slíbil jednomu ze svých kolegů, třikrát jsem zagongoval, aby všichni mohli přijít po přestávce do sálu a hlasovat o procedurálním návrhu, který předložil pan kolega Marek Černoch, a to zařazení bodu číslo 105 do programu 33. schůze, který byl jinak po vypuštění ostatních bodů vyčerpán. Nemám tady žádný protest 20 poslanců nebo dvou poslaneckých klubů.

  Poslanecká sněmovna odhlasovala, že můžeme mimo stanovený čas hlasovat o tomto návrhu, a proto zahajuji hlasování číslo 172 a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 139 pro 93, proti pět. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy projednávat... Ještě nebudeme projednávat. Před zahájením bodu se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já mám radost, že byl učiněn aspoň půlkrok dobré vůle, jenom vám chci, kolegové připomenout, že jste vyřadili dva body. Ten, který jste teď zařadili, a pak jste vyřadili ještě zákon o podpoře sportu, který konzistentně souvisí se školským zákonem, který jsme projednali, a bylo docela důležité, aby byly projednány společně. Jako opoziční poslanec jsem si nemohl dovolit navrhnout, abychom ho projednali také. Ale čekal jsem na vaši reakci a z vaší reakce je zcela zřejmé, jak moc si ceníte podpory mládeže, tělovýchovy a sportu a jak strašnou hrůzu máte z nepřítomného absentéra. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Jenom zkontroluji, jestli jsou všechny omluvy načtené. Ještě předtím, než dám slovo panu Marku Černochovi, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Jiří Štětina, paní poslankyně Dobešová z dnešního jednání a dále se omlouvá pan poslanec Běhounek, kterého tady ale vidím. A mezi 19. a nula nula se omlouvá paní poslankyně Olga Havlová. Předpokládá pravděpodobně, že dnešní večer bude náročný. Vzhledem k tomu, že nebylo odhlasováno nic, co by nás nutilo jednat po 19. hodině. Tak prosím.

  Nyní pan poslanec Marek Černoch, který je představitelem skupiny poslanců, která navrhla tisk 453, což je

  Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 453/1. Nyní požádám pana poslance Marka Černocha, aby za skupinu navrhovatelů návrh přednesl. Prosím.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezký podvečer, dámy a pánové, ještě jednou, a i za Úsvit bych rád poděkoval za vstřícnost a za to, že dohody se dodržují.

  Rád bych tu jménem předkladatelů představil novelu zákona o církvích. Návrh zákona reaguje na výrazné zhoršení bezpečnostní situace v Evropě a díky tomu, že se velmi zvyšuje riziko šíření myšlenek a proudů, které nejsou slučitelné se západním civilizačním okruhem, do kterého patří Česká republika, tak vás požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení.

  V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, posilují myšlenky, které popírají osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví či náboženské vyznání. Je zcela jasné, že takové proudy můžou znamenat významné bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jednou z cest, skrze které se tyto myšlenkové proudy mohou šířit, jsou i církve a náboženské společnosti. České zákony přitom hledisko bezpečnostní při uznávání zejména zvláštních práv pro církve vůbec nezohledňují. V České republice existují dva stupně registrace. První stupeň je v principu pouze registrační. Při uznání druhého stupně mohou dané církve vyučovat náboženství na státních školách, pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky či v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, mohou konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, či zřizovat církevní školy.

  Je bezesporu, že taková zvláštní práva dávají církvím značné možnosti k šíření myšlenek, které hlásají. Zejména s ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci proto navrhujeme, aby získání takových zvláštních práv bylo podmíněno tím, že daná církev nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem České republiky, ani nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost. Proto se v novém § 14a zavádí tzv. zvláštní postup, podle kterého budou výše zmíněná rizika vyloučena - řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. Ministerstvo vnitra požádá o vyjádření Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství a Policii České republiky. Dotčený orgán se vyjádří do 30 dnů ode dne doručení žádosti Ministerstva. Vyjádření obsahující souhlas nebo nesouhlas s přiznáním oprávnění k výkonu zvláštních práv se odůvodní. Tímto postupem má být zajištěno, že přiznání zvláštních práv církvi nebude představovat pro Českou republiku žádné bezpečnostní riziko.

  Tento návrh není diskriminační, není xenofobní ani rasistický, jak jsem tady zaslechl, je to pouze pojistka proti tomu, že v případě, že by jakékoliv náboženství bylo ohrožením pro Českou republiku, tak aby bezpečnostní služby měly možnost to zastavit ještě v době, kdy ten čas na to je. Proto vás prosím a požádám o vaši podporu tak, aby nedošlo k zamítnutí a tento náš návrh byl propuštěn do druhého čtení do výborů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Pořeším jeden malý problém. Protože zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Bronislav Schwarz, který ale je nepřítomen, myslím, že je omluven, požádal bych tedy, protože jde o poslance ústavněprávního výboru, tak jak to bylo rozhodnuto na organizačním výboru, předsedu ústavněprávního výboru, jestli by navrhl jiného poslance jako zpravodaje tohoto tisku, aby ho Sněmovna mohla hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout pana místopředsedu ústavněprávního výboru Radka Vondráčka jako náhradního zpravodaje pro toto čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. Slyšeli jsme návrh na nového zpravodaje tohoto tisku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Rozhodneme v hlasování 173, které jsem zahájil, a ptám se, kdo pro, aby zpravodajem pro první čtení byl pan poslanec Radek Vondráček. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 139 pro 98, proti nikdo. Děkuji vám. Zpravodajem pro prvé čtení bude tedy pan poslanec Radek Vondráček.

  Žádám ho, aby se ujal své zpravodajské zprávy k předloženému tisku. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající. Vláda tento návrh zákona projednala na svém zasedání dne 6. května 2015 a vyslovila nesouhlas s tímto návrhem. Řekl bych, že hlavním bodem tohoto nesouhlasu, základním kamenem je pochybnost o ústavní konformitě takovéhoto návrhu, neboť stát je povinen zajistit neutrální a nediskriminační přístup ke všem církvím a náboženským společnostem. Aby nedocházelo k nepřípustnému rozdílnému zacházení, je třeba stanovit jasná kritéria a postup, který zaručuje práva účastníků a možnost jejich obrany. Předkládaný návrh má natolik obecná kritéria, že zde existuje důvodná pochybnost o tom, že zde dosavadní režim povolování spěje spíše k volnému správnímu uvážení, či spíše politickému rozhodnutí. Značné pochybnosti rovněž vzbuzuje návrh, aby k omezení náboženské svobody postačily pouhé obavy či podezření z ohrožení v zákoně uvedených hodnot.

  Druhá významná připomínka, která vedla k nesouhlasu vlády, pak byla, řekněme, procesního charakteru, kde není jasné z návrhu, že zakotvení zákonné a zakotvení zvláštního postupu v řízení o přiznání zvláštních práv je buď doplněním obecného předpisu, nebo novým řízením. Je třeba si připomenout, že základním předpisem, podle kterého už doposud řízení probíhají, je správní řád, který existuje a který na toto pamatuje.

  Další připomínka je, že veřejný pořádek a národní bezpečnost jsou sice legitimními důvody pro rozdílné zacházení, ale tato kritéria jsou již uplatňována v řízení o registraci církve a náboženských společností. V rámci správního řízení se k registraci církve a náboženských společností standardně vyjadřují jak Ministerstvo vnitra, tak Bezpečnostní informační služba, a to právě z hledisek veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Naproti tomu zahraničněpolitický zájem České republiky není dostatečným důvodem pro rozdílné zacházení s církvemi a náboženskými společnostmi.

  Tolik tedy z důvodové zprávy, což bych v rozmezí své zpravodajské role přednesl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi a otevírám obecnou rozpravu. Mám tady čtyři přihlášky, věřím, že to bude úsporné vyjádření. První je pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Lank: Nejsem tedy zpravodaj, doufám. (Předsedající: Omlouvám se, pane poslanče.) Děkuji za slovo, pane předsedající, a slibuji, že budu poměrně krátký, nechci to zdržovat. I já chci poděkovat za tu vstřícnost, že to můžeme projednat.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, považuji za velice důležité, aby tady zazněla stanoviska, která k tomuto návrhu zaujaly bezpečnostní složky. Pokud to mohu shrnout, tak ani Národní bezpečnostní úřad ani Bezpečnostní informační služba ani Úřad pro zahraniční styky a informace nemají k návrhu žádné věcné rozpory. Ministerstvo vnitra pak s návrhem výslovně doporučuje vyslovit souhlas. Když budu citovat z jeho stanoviska, tak záměr obsažený v předloženém poslaneckém návrhu zákona v obecné rovině lze podpořit. Šíření netolerantních myšlenek či záměrů mj. prostřednictvím náboženských společností, aktuálně např. militantního islamismu nebo násilně se projevujícího náboženského fundamentalismu, je bezesporu rizikem pro bezpečnost a představuje ohrožení samotných principů demokratického právního státu. Jediným výrazným oponentem tohoto návrhu je Ministerstvo kultury, což je vcelku pochopitelné. Já bych chtěl ale zdůraznit, že ambicí tohoto zákona není v žádném případě omezovat relevantní náboženská práva. Ta my naprosto respektujeme a nikdo v tomto směru ani neargumentuje. Cílem návrhu zákona je jednoznačně stanovit bezpečnostní procedury, které povedou k tomu, že příslušná církev, která by v budoucnu měla žádat o přiznání druhého stupně registrace, bude muset získat pozitivní stanovisko tajných služeb a policie, že nepředstavuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Já myslím, že neexistuje relevantní důvod, proč by to v zákoně nemělo být zcela jasně vymezeno, nebo se obávám, že zase budeme čekat na poslední chvíli a nakonec to zase nestihneme.

  Naším cílem je omezit kanály, kterými se mohou šířit myšlenky radikální, nesnášenlivé, militantní nebo netolerantní, které jsou neslučitelné s ústavním právem České republiky. Nic méně a nic více. V žádném případě se nedotýkáme náboženské svobody. Bojujeme naopak za zachování naší bezpečnosti a o konkrétní podobě zákona jsme ochotni vést diskusi. Pokud k němu máte nějaké výhrady, tak pojďme si je vyříkat a ve druhém čtení návrh upravit k všeobecné spokojenosti.

  Já vám děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní paní poslankyně Jana Hnyková v rozpravě, připraví se paní kolegyně Olga Havlová. Prosím, vážená paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, minulý týden v pondělí proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma Imigrační krize a islám, který se konal pod mou záštitou a záštitou pana Marka Černocha. Chtěla bych vám jen pár věcí z toho semináře přiblížit.

  Měli jsme tu možnost vyslechnout si experta na islám a křesťanského aktivistu Salmana Hasana. Ten jasně před šíření islámu varoval. Islám totiž není jen náboženství, je to pro mnohé i politický systém. Cílem islámu je expandovat a rozšířit muslimskou víru do křesťanských zemí. Na semináři nám byly popisovány i taktiky a strategie, jak islám šířit. Muslimové například nesmějí lhát nebo říkat nepravdy. Toto pravidlo se ale nevztahuje na případy, kdy lhaní a lež prospívá šíření koránu.

  Já rozhodně nechci vidět za každým vyznavačem islámu nebezpečí, ale zároveň si musíme přiznat, že toto riziko zejména v dnešních dnech je veliké. Náš návrh jde čistě po linii bezpečnosti. Jeho cílem není nic jiného než posílit ochranu naší země před riziky, která se tu zkrátka nezadržitelně objevují. A pokud na ně nebudeme reagovat dnes, položme si otázku, kam naši zemi vedeme, v jakém stavu ji předáme další generaci, když ji nebudeme chránit. Věřím, že můžete mít výhrady k této novele, ale máme tu druhé čtení, ve kterém se můžete všichni zapojit a zdokonalit tuto novelu.

  Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat o propuštění této novely do druhého čtení. Za to vám velmi děkuji a děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové, paní kolegyni Havlovou ještě požádám o posečkání. S přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, přihlásil jste se, respektuji vaše přednostní právo, máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, šeptandou jsem zdůrazňoval, že je to pořadí, ale nebudu zdržovat a využiji přednostního práva.

  Dámy a pánové, chci být velmi stručný, protože by to bylo na dlouhou, dlouhou přednášku, kdybych měl skutečně říct, co si myslím o fundamentu tohoto návrhu, ale dovolte prosím jenom velkou zkratkovitost.

  V Listině základních práv a svobod, budu-li to volně parafrázovat, je napsáno něco, že nikdo nesmí být diskriminován na základě své rasy, přesvědčení a náboženského vyznání. Pokud jakákoli církev ve svých dokumentech, stanovách a chování odporuje zásadám demokratického státu, tak příslušný správní orgán, což je Ministerstvo kultury, ji nezaregistruje. A to v tomto případě neplatí, protože ta církev je zaregistrována, protože nic neodporuje našim zásadám. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Lank, který předběhne svou stranickou kolegyni. A paní poslankyně Lorencová také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Myslel jsem, že už nebudu vystupovat, ale přece jenom pan kolega Kalousek mě k tomu svým způsobem přinutil. Víte, ona doba se mění, mění se situace. A to, co bylo bohatě dostačující třeba před deseti lety, zkrátka už nemusí dostačovat teď. Tato novela je svým způsobem velice jednoduchá. A řekněme si to na rovinu, je to vzkaz vůči veřejnosti, že zkrátka si v této republice nenecháme líbit porušování ústavních práv. Že si nenecháme líbit, pokud by někdo narušoval Listinu základních práv a svobod. Nic víc, nic míň. Takhle je to jednoduché. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová, připraví se s faktickou poznámkou Petr Adam. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Chci jenom velmi stručně připomenout, že islám není náboženství. Islám je životní filozofie, islám je něco z naprosto cizí, odlišné kultury, kterou, pokud to umožníme, přijmeme. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit. A je to něco, co, jestliže implantujeme do naší civilizace, tak to nás zničí. (Potlesk z řad ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lorencové za dodržení času. Nyní pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem ve výčtu autorů, resp. navrhovatelů tohoto zákona zaslechl svoje jméno. A je pravda, že za poslední dobu jsem dospěl k poněkud jinému názoru. Proto chci, aby v zápisu bylo uvedeno, že svoje jméno z tohoto návrhu zákona stahuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vyjádření. Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já jsem v návrhu zákona neslyšel nic o nějaké diskriminaci. Vůbec nic. Tam žádné náboženství nebylo jmenováno. V kontextu toho, co se v současné době odehrává, mně dovolte jednu malou poznámku. Někdy po roce 2000, když se v podstatě přijímala - nebo se diskutovalo o smlouvě o evropské ústavě, tak se sáhodlouze diskutovalo o tom, zdali v základní preambuli, která je velice důležitá pro každý zákon, má být něco o tom, na co vlastně navazuje evropská kultura. Podle mého názoru by tam mělo být to, co bylo původně navrhováno, že navazuje na římské právo, řeckou filozofii, judaismus a křesťanství. To by tam v podstatě mělo být v té základní preambuli a to vám říkám já jako ateista.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Soukupovi. Nyní pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou a pak ještě faktická poznámka pana kolegy Šarapatky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom ve vší úctě k dámě, k paní poslankyni Lorencové. Pokud přijmu její argument, že islám není náboženství, že je to životní filozofie, to by bylo na dlouhou debatu - ale já to přijmu, promiňte, pak moje křesťanská víra, kterou si myslím, že žiji, je také životní filozofie a této filozofii prudce odporuje předložený návrh i to, s čím jste vystoupila. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Šarapatky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já tady poslouchám tu debatu... Nevím, kdo jaké má zkušenosti se životem mezi muslimy. Já tedy patnáct let. A to, co tady slyším, to překračuje všechny meze. Co to tady vykládáte? Copak jsme rasisti všichni? Tohle jestli poslouchají média, tak se o sobě dneska v novinách něco dovíme. Skutečně jsem v šoku!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Lorencová ještě jednou k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, jestli jsem to špatně pochopila. Ale můj předřečník teď tedy vyslovil zásadní souhlas s tím, co jsem tady předtím říkala, nebo nesouhlas? (Hlasy ze sálu.) Opravdu jsem nepochopila, omlouvám se. Pokud jste pochopili, tak já ne.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní... Dobře, tak ještě pan kolega Šarapatka s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Paní kolegyně, nesouhlas. Já nejsem žádný rasista!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v řádné přihlášce paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi krátce podpořila tuto novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Jako žena jsem se samozřejmě zajímala především o to, jaké postavení má v islámu žena. Je pro mne nepochopitelné, že Ministerstvo kultury vydalo vůbec první stupeň registrace. A teď chci navázat na to, že opravdu islám není náboženství, ale tu registraci dostalo Ústředí muslimských obcí a to je velký rozdíl. Já myslím, že většina z vás vůbec neví, o čem se tady mluví. A tady tato registrace byla vydána a naprosto nesplňuje Listinu práv a svobod občanů, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky. Podle ní nesmí žádný občan České republiky být diskriminován podle pohlaví, tak jak to tady řekl už přede mnou pan poslanec Kalousek.

  Dovolila bych si tedy připomenout, že podle islámského práva, které nikdo z představitelů Ústředí muslimských obcí nezpochybnil, ba dokonce jej doporučuje pro naši mládež, je žena v podstatě majetkem muže. Může ji bít, pokud sám rozhodne, že neplní dostatečně své povinnosti, může ji zavírat doma, zakázat jí styk s dalšími příbuznými, a dokonce ji pravidelně znásilňovat. To vše v české společnosti klasifikujeme jako domácí násilí a naše ženy před ním společnost chrání. Násilník je trestně stíhán a postihován.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, paní kolegyně, přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud máte jinou debatu, prosím mimo sál. Prosím pokračujte.

 • Poslankyně Olga Havlová: Naopak v islámu je takové chování normou a islámská žena nemá stejné právo ani u soudu. Právě proto jsem přesvědčena, že je nutné, aby se Bezpečnostní informační služba povinně vyjadřovala ke každému stupni registrace církve či náboženské společnosti, a tady nemluvíme jenom o muslimských obcích, mluvíme všeobecně. Musí mít nejen povinnost se vyjádřit, ale taky musí nést za vynesený odborný posudek zodpovědnost i do budoucnosti. Její stanovisko musí být závazné pro Ministerstvo kultury a ne doporučující, jak tomu je dosud. Jen BIS samozřejmě zaúkolovaná Ministerstvem vnitra totiž může jako jediná skutečně posoudit, jaká bezpečnostní rizika daná církev pro naše občany má a hlavně jestli její činnost skutečně není v rozporu jak se zákony České republiky, tak samozřejmě především s Listinou základních práv a svobod. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Fiedler jako poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové, já budu opravdu krátce. Budeme ctít dohody, my z naší strany určitě ano. Ale přece jen měl jsem připravený proslov, který by vyšel tak na 12 minut. Velmi ho zkrátím, určitě tak dlouho mluvit nebudu, jenom krátkou dobu. Ale nedá mi to, abych nezareagoval na to, co tady zaznělo.

  Tady zaznělo to, že tento zákon má postihovat jen jednu církev nebo jedno náboženství. To je vidět, ať se na mě pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího nezlobí, asi nečetl tu novelu toho zákona, protože tam vůbec nejde o vynětí jedné, jednoho náboženství, tam se mluví obecně o všech, že to musí všichni splňovat, na všechny to bude platit. Takže to je trošku jiné. A jen bych zmínil, že tahle novela vznikla na základě, nebo impulsem pro ni byla petice 24 tisíc petentů, projednávala se na petičním výboru a tato novela je vlastně, vznikla na základě této petice. (Řečník se odmlčel.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Na základě projednávání této petice. A tady je vidět, že petenti přistoupili k tomu, že nejen vyjadřují svůj názor, ale prostřednictvím legislativního procesu navrhují určité řešení, prostřednictvím naším, prostřednictvím čehož my jsme se připojili. Tedy nejsou to žádní xenofobové, žádní rasisté, žádní lidé, kteří chtějí nějakým násilným způsobem to řešit, řeší to standardní demokratickou cestou, je jejich a naše plné právo, abychom tento návrh předložili.

  Slíbil jsem, že nebudu dlouhý, čili končím. Věřím, že vyhovíte našemu návrhu a naší žádosti, abyste propustili tuto novelu do dalšího čtení. Své zdůvodnění, věřím, že budu moci přečíst ve třetím čtením před schválením zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dvě faktické poznámky - Vítězslava Jandáka a Tomia Okamury. Řádnou přihlášku. Prosím. Tak faktická poznámka pana poslance Jandáka.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já nechci shazovat tento návrh. Dobře, je to jedna z cestiček. Ale prosím vás, braňme Evropu, ale braňme ji především před její vlastní blbostí a slabostí! To si myslím, že byste měli akcentovat. Děkuju vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za krátké efektivní vyjádření ve faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Tak vážené dámy a pánové, sledoval jsem tady tu debatu a je mi to líto, ale chtěj nechtěj musím vystoupit k návrhu svých bývalých kolegů z Úsvitu, které v současnosti po politickém puči ovládá Vít Bárta. Ale téma islám v České republice a v Evropě je zcela zásadní. A jak známo, já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD již dlouhou dobu bojujeme a budeme nadále bojovat ze všech sil proti pronikání této nenávistné a nadřazenecké ideologie do České republiky. To ale neznamená, že budeme slepě podporovat legislativní zmetky a paskvily, z nichž právě jeden tady projednáváme. Pokud jde o samotný tento návrh změny zákona z pera pana Konvičky a paní Volfové, je na něm vidět, že ho psal hodně neerudovaný laik vedený pouze touhou se zviditelnit, a je mi záhadou, proč právníci tento právní blábol pro Úsvit nepřetavili do nějaké smysluplné podoby.

  Podívejme se na návrh podrobněji. Návrh zákona jakoby omezuje přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv církvím - a cituji - "které nevzbuzují důvodnou obavu, že ohrožují zahraničněpolitický zájem České republiky, ani nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost". A dále: "Ukládá registrujícímu ministerstvu, aby požádalo o vyjádření Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství a Policii České republiky." Návrh je bohužel absolutně mimo mísu, jelikož se snaží upravit to, co je už dávno samozřejmě upraveno. Jen by stačilo si přečíst celý současný zákon a i nejhloupější laik si všimne, že bezpečnostní rizika už dávno řeší § 5.

  Také vláda ve svém zamítavém stanovisku na základě stanoviska právníků z legislativního odboru vlády upozorňuje, že v rámci správního řízení se k registraci církve a náboženské společnosti standardně v současnosti vyjadřují jak Ministerstvo vnitra, tak Bezpečnostní informační služba, a to právě z hledisek veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Je mi líto, že mí bývalí kolegové z Úsvitu si nedali práci nad návrhem alespoň trošku podrobněji zapřemýšlet.

  Legislativní paskvil patří sice do koše, ale diskuze nad ním nutná je, zvláště pakliže se jedná o tak nebezpečnou záležitost, jako je radikální islám. Velmi důležitý je v současném zákoně o církvích § 5 a já si dovolím ho krátce ocitovat. Důležitý je proto, že přeci jen ukazuje na jiné problémy a nedostatek zákona a reálné praxe, které podle našeho soudu je bezpodmínečně nutné upravit. § 5 říká: "Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob a b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů." Konec citátu paragrafu.

  Je zcela jasné, že v České republice by podle tohoto zákona nemohlo legálně hlásat víru náboženství, které učí, že žena není rovna muži, které učí nerespektovat civilní světské právo, tj. říká, že nejvyšším zákonem je korán a jemu jsou podřízeny zákony lidské, které zcela vážně učí a vyžaduje stovky daných tezí a principů, které se absolutně rozcházejí s našimi zákony a veškerými principy lidských práv, které máme zakotvené v Ústavě. Přesněji, islám podle mého názoru jasně odporuje českému právu a muslimské náboženské obce by měly být spolu s modlitebnami i hned zrušeny. Proč tomu tak není? Zákon bohužel nestanoví zcela jasně povinnost nějakých orgánů zrušit náboženskou obec, která nesplňuje podmínky zákona. V současném stávajícím zákoně o církvích chybí jasně stanovená podmínka, že ministerstvo zahájí řízení o zrušení, pokud například vyvíjí registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním řádem. To je hodně vágní a vůbec neodpovídá podmínkám, které zákon vyžaduje v § 5.

  Zákon vlastně v současné době nevidí jako důvod ke zrušení církve nebo náboženské obce to, že tato církev nedodržuje podmínky vyžadované pro její registraci. Navíc zákon nestanovuje přesný postup a přesné povinnosti. Všichni víme, že islám hlásá a vyžaduje po muslimech dodržování tezí odporujících české Ústavě a že muslimské obce nesplňují podmínky pro jejich legalizaci, ale úředníci Ministerstva kultury bohužel nijak nekonají, aby plnění zákonných povinností po muslimech vyžadovali, a už vůbec z protiústavní činnosti nevyvozují žádné důsledky. Dejme tomu, že nikdy v životě neslyšeli žádné kázání muslimských konvertitů k islámu hlásající nenávist či nerovnost pohlaví nebo nerovnost mezi muslimy a křesťany nebo židy. Bohužel tu neexistuje zákonná povinnost například policie, aby informace předala Ministerstvu kultury a to na jejich základě bylo povinné - a tady je důležité vložit to slůvko povinné - situaci přezkoumat a bylo by povinné - Ministerstvo kultury - zahájit řízení o zrušení registrace, a to třeba řízením u soudu, kde by ministerstvo, potažmo policie, Bezpečnostní informační služba a tak dále předložily doklady o neústavní činnosti náboženské obce a soud pak důkazy vyhodnotil a rozhodl. A já tady se vší pokorou a naléhavostí žádám vládu, aby takové změny zákona připravila.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho dalšího nemám přihlášeného, ani nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Za navrhovatele pan kolega Černoch. Potom zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Musím říct, že jsem si myslel, že už mě v mém věku nic nepřekvapí, ale když poslouchám pana Okamuru, tak se mýlím a chybí mi tady už jenom doktor Štrosmajer se svou slavnou větou. (Veselost v sále.)

  Já bych jenom velmi rád podotkl, že zákon, který předkládáme, ačkoliv se tady mluví v tuto chvíli o radikálním islámu, tak je myšlen do budoucna na jakékoliv náboženství. Je úplně jedno, jestli je to dnes to nebo tamto náboženství, do budoucna to může být úplně něco jiného. Jde o to, aby měly bezpečnostní složky, které pro informaci tento návrh vítají, možnost práva veta v případě, že by měly informace vedoucí k tomu, že náboženství, které se má schválit nebo neschválit, může být hrozbou pro Českou republiku. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádal, abyste propustili tento návrh do druhého čtení do výborů, aby se nad ním dala vést odborná diskuse. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Nehlásí se. Ono to je jednoduché, pane zpravodaji, já to zvládnu i bez vás. Padl jediný návrh a to je návrh na zamítnutí v prvním čtení, a pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání výborům.

  Zagonguji. Všechny vás odhlásím. Požádám o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování pořadové číslo 174, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 126 pro 63, proti 39. Návrh nebyl přijat.

  Počkám na kontrolu hlasování. Prosím, pan poslanec Petrů.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, stalo se mi to poprvé. (Veselost napříč sálem.) Ale opravdu jsem hlasoval pro a na sjetině mám zdržení se, takže zpochybňuji hlasování.