• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 46 poslanců a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby 23. září.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami s tím, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak byly nahlášeny na 30. schůzi. To samé platí i pro omluvy.

  Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze a já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli pan poslanec Beznoska a pan poslanec Klučka. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 121, pro 115, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Současně vás prosím, abychom hlasováním rozhodli ještě o jedné věci. Na žádost pana ministra vnitra navrhuji, aby Sněmovna vyslovila souhlas s účastí a vystoupením pana generálního ředitele České pošty státního podniku Martina Elkána. O tom musíme také rozhodnout hlasováním.

  Zeptám se, kdo souhlasí s tím, aby pan generální ředitel mohl na naší schůzi vystoupit. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 125, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat a my jsme tedy vyslovili souhlas s vystoupením pana generálního ředitele.

  Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 32. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž nelze pořad rozšiřovat.

  Ještě předtím, než budeme hlasovat, s přednostním právem paní místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Jermanová. Prosím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jen krátce zopakovat, proč jsme požádali o svolání této mimořádné schůze, která se má zabývat veřejnými zakázkami v České poště a jejímž cílem by mělo být zřízení sněmovní vyšetřovací komise.

  Během srpna se v médiích začaly vynořovat informace a spekulace o manipulovaných zakázkách a bezpečnostním ohrožení tohoto strategického státního podniku. Kvůli situaci v České poště... (Předsedající: Prosím o klid v sále! Děkuji.) Kvůli situaci v České poště bylo dokonce svoláno předsednictvo Bezpečnostní rady státu, z jehož zasedání nemáme jako poslanci bližší informace. Česká pošta zaměstnává více než 30 tis. lidí, má bezmála 4 tis. poboček po celé zemi a roční obrat kolem 19 mld. Přestože loni hospodařila s přebytkem 241 mil., žádá po Ministerstvu financí dalších 1,7 mld. Proto nás zajímá, jak tento strategický podnik s veřejnými prostředky hospodaří.

  Česká pošta, jak víme, poskytuje služby, které se dotýkají života prakticky každého z nás. I z tohoto důvodu by měli naši občané vědět, jak ve skutečnosti pošta hospodaří, a neměli by být odkázáni jen na zprostředkované informace a spekulace médií. Všechny by nás také mělo zajímat - a já věřím, že se to během debaty na této schůzi dozvíme - jakým způsobem Česká pošta zadává zakázky, a to bez ohledu na to, koho a jakých firem se ony zakázky týkají. Podle nás je hospodaření pošty netransparentní, smlouvy s dodavateli podnik nezveřejňuje, a protože je dozorčí rada vázána mlčenlivostí, nemá k informacím přístup kromě Ministerstva vnitra v podstatě nikdo. Všichni jsme tak odkázáni pouze na informace a spekulace médií, která se soustředí jen na některé kauzy a jiné nechávají být, protože pro ně nejsou tak atraktivní.

  Z toho důvodu chceme, aby se zakázky pošty prošetřily systémem padni komu padni, a to nejméně za posledních deset let. Proto také poslanecký klub ANO a s námi další poslanci požádali nejen o svolání mimořádné schůze a informaci vlády o dění v České poště, ale i o zřízení komise, která by v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a kontrolními úřady hospodaření České pošty prověřila. Věřím, že program této mimořádné schůze bude schválen a že debata bude probíhat korektně, věcně a bez emocí.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Ještě s přednostním právem chce vystoupit pan ministr vnitra.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Dobré odpoledne, podvečer. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, já jsem se konečně dozvěděl, proč se dneska scházíme na mimořádné schůzi parlamentu. Teď jsem se tedy hodně překvapil, protože Česká pošta má dozorčí radu, jejíž součástí je zástupce hnutí ANO. Česká pošta má management, jehož součástí je zástupce hnutí ANO. A já si tedy vyprošuji, že by Česká pošta zavdávala za nového managementu nějaké pochyby o tom, že by transparentně hospodařila. O tom přece v těch mediálních zkazkách nebyla ani řeč.

  Také bych chtěl Sněmovnu upozornit na rozdílné podání některých médií k té kauze, jehož jste byli svědky. Mohli jste vidět, jak některá média informovala úplně odlišně, jak glorifikovala některé lidi. A asi i o tom bychom dnes měli hovořit.

  Já jsem pro to, aby se schválil program schůze, a po tomto vystoupení jsem úplně pro to, aby byla schválena vyšetřovací komise a aby do jejího čela šel někdo z opozice, ať se ty věci všechny prošetří systémem padni komu padni. Ale prosím pěkně, nedehonestujme státní podnik těmito tvrzeními, která prostě nejsou pravdivá. Česká pošta prochází systémem auditů, ty audity jsou veřejné. To není o tom, že by Česká pošta byla netransparentní podnik. To, co zde zaznělo, z mého pohledu uráží 33 tisíc poctivých zaměstnanců, kteří každý den chodí do práce a zabezpečují veřejnou službu pro český stát. Prosím pěkně, buďme velmi opatrní v tom, co tady říkáme. A nezlobte se na mě, já tu poštu prostě budu bránit! Děkuji. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se nestačím divit, co tady hnutí ANO prostřednictvím paní místopředsedkyně předvedlo. To skutečně, když nějaká média napíšou - já dokonce ani nevím, a tak by tady asi měl být policejní prezident, aby řekl, zda Agrotec nebo nějaké Babišovy firmy šetří, nebo nešetří, ale já prostě nevím, co to tady předvádíte.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Registruji žádost pana předsedy klubu ANO. Zeptám se, zda chce využít přednostního práva teď, nebo zda vystoupí až v rozpravě, pokud bude schválen program. V rozpravě, dobrá.

  V tom případě pokud se nikdo další nehlásí, tak bychom přistoupili ke stanovení pořadu schůze tak, jak vám byl písemně předložen. Budeme tedy hlasovat. Ještě zavolám kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu tak, jak byl uveden na pozvánce. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 130, pro 109, proti 8. Konstatuji, že jsme s návrhem pořadu vyslovili souhlas.

  Přistoupíme k prvnímu bodu a tím je

  Zeptám se pana ministra, zda se chce ujmout v zastoupení vlády slova, aby tento bod uvedl. (Poukazuje na generálního ředitele České pošty.) Protože jsme odsouhlasili možnost vystoupení pana generálního ředitele, tak vám dám prostor. Prosím, pane řediteli. (V sále hlučno.)

  Generální ředitel České pošty Martin Elkán: Dobrý večer, dámy a pánové. Já to, co mohu říci za systém veřejných zakázek nebo za systém kontrol, popř. to, že by Česká pošta nehospodařila nebo nechovala se transparentně.

  V první řadě zásadně odmítám, že bychom se nechovali transparentně. Všechny věci, které jsme měli nebo mohli zveřejnit, jsme zveřejnili. Za poslední rok jsme udělali téměř 80 externích auditů, přes 50 interních auditů tak, abychom vše to, co nějakým způsobem máme možnost kontrolovat, abychom dobře kontrolovali. Všechny podklady, o které jsme byli požádáni, ať už na Ministerstvo financí, nebo na Ministerstvo vnitra jsme předali. Pakliže jsme něco nemohli dát, tak se to týká našich obchodních vztahů. A já pak musím chránit Českou poštu, zájmy České pošty a naše zaměstnance.

  Co se týče veřejných zakázek. Postupujeme podle zákona o veřejných zakázkách. V mnohých případech postupujeme nad rámec, kdy zveřejňujeme zakázky na internetu. Kdokoli se může přihlásit. Postupujeme systémem e-aukcí. Za celou tu dobu jsme nezaznamenali žádný případ toho, že by došlo k prokázání, že by Česká pošta postupovala netransparentně v této oblasti, že bychom postupovali špatně, že bychom porušovali zákon v oblasti veřejných zakázek. Znovu opakuji, provedli jsme řadu kontrol. Ano. Provádíme věci, které se týkají přehodnocování zakázek. Chceme, abychom zlepšili hospodaření České pošty. Proto některé obchodní vztahy ukončujeme, přesoutěžujeme tak, aby právě hospodaření bylo transparentní.

  Bylo tady ještě zmíněno 1,5 mld. za univerzální službu. Já si myslím, že je naprosto standardní a normální, protože Česká pošta se pohybuje v konkurenčním prostředí, že náklady, které máme za něco, co si stát objednal, tak chceme pokrýt, abychom mohli hospodařit. My se pohybujeme v konkurenci. My chceme hospodařit tak jako kterákoli jiná firma a chceme být na trhu úspěšní.

  To je asi všechno. Když tak případně jsem k dispozici na dotazy. Děkuji za pozornost.

  Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane řediteli. Otevírám obecnou rozpravu, kde mám tedy přihlášku pana poslance Faltýnka, kterého prosím, aby se ujal slova. A současně, protože je prvním vystupujícím v rozpravě, aby se následně ujal i role zpravodaje. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne nebo brzký večer, kolegyně, kolegové. Já bych jenom stručně doplnil vystoupení paní místopředsedkyně Jermanové, proč jsme požádali o svolání této schůze.

  Já rozumím prostřednictvím pana předsedajícího Františkovi Laudátovi, že možná je to neobvyklé, protože v minulosti, když se jednalo o nějaké zásadní případy, ať už to byla obvinění některých kolegů ministrů, nebo jiných kauz machinací s veřejnými zakázkami, tak se k tomu mimořádné schůze nesvolávaly, ani když někteří kolegové, bývalí ministři, volali policii a ovlivňovali vyšetřování, tak se také mimořádné schůze nesvolávaly a vyšetřovací komise neustavovaly. Ale v poslední době kolem České pošty těch kauz novinových - a je jedno, jestli to byly noviny takový nebo makový - bylo poměrně hodně. A když se podíváte i do minulosti, tak samozřejmě z veřejně přístupných zdrojů tady můžu poměrně dlouho hovořit - a to nejde za panem ředitelem Elkánem nebo za stávajícím vedením pošty, to jsou věci z minulosti za posledních x let, kdy si všichni pamatujeme, že na České poště zasahovala policie poměrně mnohokrát. Vyšetřovala různé kauzy. Já ty kauzy tady nechci jmenovat, protože bych hovořil velmi dlouho a my nevíme, jak to dopadlo. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní bude mít slovo pan ministr. Po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dozorčí rada České pošty má i jednu unikátní možnost, a to je to, že řídí výbor pro audit. Nevím, jestli to víte. Pokud ne, tak to berte jako novou informaci. A samozřejmě i ten váš zástupce může navrhovat jakýkoliv audit, který by Českou poštu měl zasáhnout pro to, aby se jednoznačně ukázalo, že firma hospodařila nějak a že v současné době dle mého názoru hospodaří transparentně. My dozorčí radu ještě rozšiřujeme o zástupce starostů, o zástupce krajů a ještě o jednoho zaměstnance, protože chceme, aby v rámci projektu Pošta Partner, kde bude nezastupitelná role municipalit, kraje a obce měly jednoznačnou možnost vidět dovnitř hospodaření státního podniku, s kterým mohou uzavřít určité manželství v rámci franšíz. To je posilování transparentnosti České pošty, které de facto po schválení vládního výboru bude znamenat rušení dozorčí rady. Já si od toho slibuji to, že tito lidé včetně vašeho zástupce z hnutí ANO budou mít možnost navrhovat dejme tomu rozšíření systému auditu na České poště.

  Co se týká toho, co tady říkal pan kolega Faltýnek. Já jsem pro vyšetřovací komisi, která bude šetřit zakázky deset let zpátky. Nemám s tím žádný problém. Ale dámy a pánové, já si myslím, že není možné, aby komise šetřila živou kauzu. Živá kauza není u soudu. To je flagrantní nedůvěra k orgánům činným v trestním řízení. Pan kolega Faltýnek tady říkal, že tam policie zasahovala mnohokrát. Zasahovala tam dvakrát. A oba dva případy spolu souvisí. První byly stavební zakázky a následoval druhý krok, kde byla obviněna i firma Agrotec. V této otázce padni komu padni. Ve své podstatě počkejme, teď se státní zástupce podle médií seznamuje se spisem a rozhodne o tom, jestli tato kauza skončí, nebo neskončí u soudu. A my v té době, než nezávislý soud pod dohledem vrchního státního zastupitelství, na němž je šéfem Lenka Bradáčová, já si nemyslím, že tato Sněmovna jí nedůvěřuje, této zkušené státní zástupkyni, budeme vstupovat do této živé kauzy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Teď tady mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Bendl. Oba dva po dvou minutách.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Připadám si jak v nějakém absurdním divadle, jak zatím tahle schůze probíhá. Ale vezmu to odjinud. Bylo to hnutí ANO, které když kandidovalo ve volbách, tak mělo všude heslo: rovná pravidla pro všechny, možná stejná pravidla pro všechny. Teď dojde k tomu, že je stíhaná firma Agrotec, to se prostě může stát. V této zemi je vedeno asi sto tisíc trestních stíhání ročně. A to jsou ta rovná pravidla, že jenom proto, že je stíhaná firma, která patří Andreji Babišovi, tak se bude zřizovat vyšetřovací komise. Tak to potom udělejme pro těch dalších 99 999. To žádná stejná pravidla nejsou.

  Druhá věc. Nikdy jsem tady nepoužíval a nevyužíval toho, že je někde nějak trestně stíhaná firma Agrotec nebo Agrofert, protože vím, že trestní stíhání je určitá věc, která se může stát, a dokud nerozhodne soud, tak bych to nikdy nepoužíval, na rozdíl od Andreje Babiše. Andrej Babiš je ten, komu stačí, že v novinách se něco napíše, a on už sedí a "z otevřených zdrojů mám a tamten musí odejít a tamten zas musí přijít a ten už tady dávno neměl být". Nebo jemu stačí formulace "někdo je vyšetřován", a už vyzývá k odchodu z funkcí a ze všeho.

  Nic takového jsem vám tady nikdy neříkal a už vůbec nechápu, z jakého důvodu by měla vznikat vyšetřovací komise, která má být obhajovací komisí toho, že ve firmě Agrotec se nic nesprávného nestalo. To je ten správný účel, takhle to říkal kolega Faltýnek, přestože kolegyně Jermanová to uváděla obecně, co se hrůzostrašného v poště kde dělo.

  To je absurdní. A jsem obyčejný opoziční poslanec. Začne nějaká schůze. Koalice schválí program. Pozve si ředitele pošty. Ten řekne: Tam je všechno v pořádku. A pak to budeme vyšetřovat vyšetřovací komisí, abychom jemu dokázali, že to v pořádku není. Nezlobte se na mě, ale to je absolutně absurdní, bláznivé a jsem rád, že jsem to zažil, protože tuhle situaci bych si ani nevymyslel. (Upozornění na čas.) Děkuji. (Potlesk většiny poslanců ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má dvě minuty pan poslanec Bendl. Připraví se rovněž s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Přiznám se, že tomu moc nerozumím, na co vlastně tu vyšetřovací komisi svoláváme po dvou letech vládnutí v situaci, kdy vládní koalice má ministra vnitra, má obsazenu dozorčí radu, nepřichází s ničím konkrétním, že by tady bylo nějaké podezření, že někdo něco nešetří, nebo naopak šetří, že tady je nějaká kauza, která někomu vadí, a podobně. Jediné, co čtu v novinách, ani já to nějak nehodnotím, že dokud nedopadne soud, tak prostě padni komu padni na straně jedné. Ale jestli Agrotec nebo kdokoli jiný je vyšetřován, ale není odsouzen, tak je to prostě kauza, se kterou si můžeme politicky hrát, ale ti moudří si spíš počkají na to, jestli nějaké soudní rozhodnutí nakonec přijde, či nepřijde.

  Ale na mě to spíš dělá dojem, že se tady jaksi vytváří politický tlak na něco, o čem my ani vlastně pořádně nevíme, že to je vytváření jistého strachu dovnitř, aby všichni ti, kteří najednou musí někoho poslouchat, aby si ho všimli, že to je on, koho mají poslouchat, protože by mohlo třeba být ohroženo jejich nějaké místo. Mám pocit, že to je nějaká hra, které nerozumím. A jakkoliv jsem připraven zvednout ruku za každou vyšetřovací komisi, tak tohle se mi zdá divné, že nikdo není schopen říct konkrétní věc. Když jsme se tu bavili o vyšetřovací komisi k Opencard či k čemu všemu to bylo, tak to už byla aspoň nějaká věc, která byla hmatatelná, posouditelná, něco se v ní odehrálo. Tady tomu přestávám rozumět. Jestli je to útok na ministra vnitra, nebo na některého bývalého ministra vnitra? Ale není tady nic, čeho by bylo možné se chytit. Neumíte, prosím vás, vy, kteří to předkládáte, říct něco konkrétnějšího, než že je to divné a pojďme vyšetřovat deset let zpátky? (Potlesk ODS a TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana poslance Schwarze a po něm ještě jedna faktická pana poslance Novotného. Prosím.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já jsem vás trošičku poslouchal. Rád bych lidově pro nezasvěcené v právu. Opencard jsme vyšetřovali napříč politickým spektrem a byla tam taky živá kauza. Myslím si, že si poradíme s tím, když bude komise, tak si předseda poradí s tím, že nezaběhne do živé kauzy.

  Jestli se mluví o tom, že chceme prošetřit, že máme vůli prošetřit deset let zpátky zakázky, tak se to netýká jenom Agrotecu nebo koho, ale prostě za deset let zpátky, jestli pošta opravdu hospodařila a dělala zakázky tak, jak měla. Vždyť přece na tom nic není. To by přece i pan generální ředitel měl mít zájem se podívat, jestli to tak je nebo není.

  Takže prosím vás v jednoduchosti. Je to jednoduché: buď tato Sněmovna chce vyšetřovací komisi, anebo ji nechce. Rozumím tomu, proč pan ministr mluví o tom, proč by se to mělo nebo nemělo, rozumím opozici. Ale je to opravdu jednoduché. Chceme lidem naší země ukázat, jak hospodařila pošta v posledních deseti letech, nebo nechceme? Takhle to vidím já. To je všechno. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď pan poslanec Novotný a připraví se pan poslanec Fiedler. Všechno zatím stále faktické poznámky.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, myslím, že všechny nuance tady té taktické bitvy, která se tu odehrává, dokonale popsal už Mario Puzo ve svém známém Kmotrovi. Jak to tedy bylo? Don Corleone se dozvěděl, že po něm jde policie, řekl si, že policie je dneska v rukou někoho jiného, tak vytáhneme něco na Dona Ciccia, který má v tuto chvíli k dispozici tu policii. Třeba dojde k rovnováze. Zatím k ní nedošlo. Tak si potom řekli, že by bylo dobré tu rovnováhu najít někde jinde, kde se můžou sejít, a to je lepší než u orgánů činných v trestním řízení na úrovni Sněmovny, tam přece jenom nad tím je větší kontrola. Ale pořád to vypadá divně, tak ne úplně logicky a systémově, tak si během dneška prostřednictvím médií obě tyto strany vyměňují nabídky smíru, třeba že se nebudou zabývat těmi živými kauzami, které se jich týkají, ale že předhodí někoho z minulosti, protože to se tak na Sicílii dělá, že si strany vymění ty mrtvoly a v tu chvíli se třeba dohodnou.

  Ukončete tohle trapné divadlo a vraťme se zase k fungování normálního systému justice v této zemi, to jest policie, státních zástupců a soudů. Bude to opravdu lepší, než dělat Palermo z Poslanecké sněmovny. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan poslanec Fiedler, po něm se s faktickou poznámkou hlásil pan poslanec Faltýnek a potom je tady ještě pan poslanec Seďa.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Připojím se k svým předřečníkům. Zatím jsem tady opravdu neslyšel nějaký relevantní a pádný důvod, proč se má toto odehrát. Vy říkáte: Pojďme to vyšetřit, pojďme prověřit zakázky České pošty deset let zpátky, jestli bylo všechno v pořádku. Česká pošta je státní podnik. Myslím, že Česká pošta není jediný státní podnik, že je tady těch státních podniků povícero, tak teď přijdete a řekneme: Budeme prošetřovat České dráhy, nebo budeme prošetřovat jiné státní podniky, nebo národní podnik Budvar, nebo všechno, nebo jiné? Proč zrovna Českou poštu? Já neříkám ne, já jsem pro, aby se vyšetřily věci, kde jsou nějaké špatnosti. Ale řekněte jaké.

  Tady pan poslanec Schwarz, který vedl poměrně, já si myslím, že úspěšnou vyšetřovací komisi k Opencard, říkal, že se to vyšetří. Ale já jsem tam vnímal naprosto jasný důvod, proč ta komise byla, proč byla zřízena a co vyšetřovala. A nezlobte se na mě, zatím jsem tady od nikoho neslyšel důvod, proč to má vzniknout. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. První poznámka, chtěl bych osvěžit paměť panu předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 prostřednictvím vás, pane předsedající. Jako předseda představenstva Agrotec, a. s., jste působil od 29. 9. 2006 do 1. 2. 2014. To jsou veřejné informace z rejstříku firem.

  A druhá věc, chtěl bych připomenout kolegům a kolegyním, že i pro nás platí zákon o střetu zájmů, konkrétně § 8, oznámení o osobním zájmu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se, moc jsem nepochopil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Seďu. O tom střetu zájmů. Já jsem to tady řekl, že jsem byl od roku 2006, kdy jsem tu firmu kupoval a následně restrukturalizoval, řídil, do 2. dubna 2014, to jsem byl vymazán z rejstříku. To jsem tady řekl. Ale možná kdyby mě policie oslovila, obvinila, vyslýchala v této kauze, tak možná bych cítil nějaký konflikt zájmů, ale já jsem všechny tyto informace, které jsem tady říkal, tak mám pouze z médií. Bohužel. Bohužel tedy. (Ze sálu: To přijde!) To přijde, no. Ale já jsem chtěl jenom v rámci té technické poznámky, když je tedy všechno v pořádku a vlastně není zájem to řešit a zřídit komisi. Rozumím všem stranám, které tady vystupují, ať už minulé, nebo současné. Tak proč tedy o situaci v České poště jednalo předsednictvo Bezpečnostní rady státu? To je poměrně zásadní informace. Já to třeba osobně nevím. Možná je to tajné a nebudu se zlobit, když se to ani nedozvíme. Ale asi tedy úplně všechno v pořádku není.

  A pokud se týká živých nebo mrtvých kauz, tak přece víme všichni, že policie vyšetřovala nákup společnosti ABAS CiT Management, to byla firma na převážení peněz. A x dalších věcí, takže... Ale pokud není zájem se na to podívat, jak ty věci v minulosti probíhaly, já jsem teď hovořil o veřejných zakázkách za posledních deset let. Tak pojďme hlasovat a můžeme tu debatu, jak tady někdo z kolegů říkal trapnou, ukončit. My jsme jenom prostě chtěli, aby to tady jasně zaznělo, že máme zájem, aby se prostě vyšetřily všechny věci týkající se zakázek na České poště a aby se česká veřejnost dozvěděla, jak transparentně Česká pošta hospodaří. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Svoboda, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Pan poslanec Svoboda, prosím o jeho faktickou poznámku.

  Ještě než přijde pan poslanec Svoboda, tak o omluvu požádal pan ministr Andrej Babiš dnes od 18.50 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já chápu institut vyšetřovací komise jako institut mimořádný, který má nahradit nebo řešit věci, ve kterých normální systém, státní systém selhal. A tomu rozumím, to má fungovat. Ale aby takový institut mohl vzniknout, musím já jako poslanec vědět "Why? Proč? Pourquoi?" - a já to nevím. Já tady sedím a do této chvíle nevím, co je důvod pro to, abychom zřídili vyšetřovací komisi na poštu. Protože jinak bych mohl říct, že můžeme zřídit vyšetřovací komisi na Lesy České republiky, a nic nezdůvodňovat. V okamžiku, kdy uslyším důvod, proč se má komise zřídit, a ten důvod pochopím, budu pro ni hlasovat. V okamžiku, kdy je to jenom požadavek, aby se něco takového zřídilo, nezlobte se, to není správně, to je v rozporu s tím, proč tady jsme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Protože jsem viděl, že se hlásí pan ministr vnitra, tak bych mu položil právě otázku: Když máte vládu, vážení koaliční poslanci, máte ministry, máte řadu nástrojů, jak ovlivnit práci dozorčích rad a podobně, po dvou letech vládnutí říkáte, že chcete vyšetřovat Českou poštu, přestože nejste schopni uvést nějaký konkrétní důvod, ale říkáte, budeme šetřit zakázky za deset let v situaci, kdy zrovna jeden z podniků, který má blízko k jedné koaliční straně, je údajně vyšetřován policií a podobně. Můžete mi, pane ministře vnitra říct - takže vy jako neposkytujete informace koaličním partnerům? Nebo nejste schopni v rámci svých dozorčích rádců, které máte ve společnosti, říct, co je tam špatně, a podobně? Protože jinak to opravdu spíš vytváří dojem jakéhosi mocenského tlaku poslanců na fungování pošty dovnitř, jestli někdo potřebuje vytvořit nějaký prostor, aby začal někomu vyhrožovat tím či oním tlakem, jestli se má bát nebo nebát o svoje místo a podobně. Třeba nevyhověl něčím nebo by měl vyhovět do budoucna a podobně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Něco už řekl můj předřečník, ale dá se to charakterizovat asi takhle. Jedna vládní strana si myslí, že vláda není schopna získat informace o tom, jak funguje Česká pošta. Já myslím, že tu absurditu už popisovali dneska mnozí, kteří k této věci vystoupili. Možná by se to dalo pochopit, kdyby se dožadovala nějakých informací opozice, která nemá žádné nástroje kromě toho, co vidí v médiích. Ale vláda má úplně všechny nástroje, protože se nejedná o privátní podnik! Ale je to státní podnik! Takže kolegové z hnutí ANO, kdo selhává, jaké informace nemáte? Kdo vám je nepodává? Kdo řídí Českou poštu? Řídí ji vláda, nebo ne? Vy říkáte, že ji vláda neřídí! (Z levé strany sálu: Nekřič!) A místo toho musí přijít Poslanecká sněmovna a musí zřídit vyšetřovací komisi. Sice nevíme k čemu, my si mnozí myslíme, že to nebude 300 metrů kubických té mlhy, ale mnohem více. Ale pro to nemáme žádný důkaz, tak o tom mluvit nebudu.

  Ale to je jediné logické vysvětlení, že vláda neví, co se děje v České poště, a chce požádat, aby to udělalo sedm poslanců, nebo kolik má mít vyšetřovací komise, a ta vládě řekne, co se v České poště děje.

  Já nevím, jestli rozumíte absurditě tohoto přístupu. My tedy ne. My jsme to neiniciovali, my tady jenom posloucháme ty zvláštní věci, co se tady dějí. Ale když už tady máme pana ředitele - už to, že ten bod uvádí ředitel České pošty, nepřipadá vám to divné? Mně to tedy divné připadá. A to není nic proti panu řediteli. To je proti té proceduře.

  Ale já jsem se z veřejných zdrojů dozvěděl, že Česká pošta podala trestní oznámení, určitě není jedno, ale budu konkrétní, na nějakou firmu, která se údajně pokusila dodat zmanipulovaný posudek. Tak já bych se chtěl zeptat pana ředitele a využít jeho přítomnosti, aby nám řekl, na kterou firmu, jaké podezření mají a jestli je o tom informovaná vláda, a tím pádem i vlastní poslanci. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím poslance, aby nekřičeli na jiné poslance, že oni křičí, od toho jsem tu já.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jestli si všímáte, tak tam máme dva body na té tabuli. První je Informace vlády České republiky o situaci kolem zakázek České pošty. Druhý je teprve vyšetřovací komise. Všichni se baví o vyšetřovací komisi. Já nevím proč. Proč se nebavíme o tom prvním bodu, kde mimochodem informaci vlády podává šéf České pošty. To je tedy taky lehce pikantní, že informaci za vládu podává šéf České pošty, ale asi to tak dneska už je, že šéfové podniků, když už můžou v této zemi vládnout, tak můžou i za tu vládu podávat zprávu. To je tedy první, jestli jsme vůbec nějakou informaci dostali.

  Druhá věc, na kterou bych rád upozornil. Nezazněla tady žádná pochybnost o této informaci vlády. Tak proč tady něco pořád zaznívá o vyšetřovací komisi? Co je účelem vyšetřovací komise, tak jak je zřízena. Mimochodem, zadání, které máme, jestli říká jednací řád, že obsahuje přesné určení věci, která má být vyšetřena, tak tvrdím, že návrh usnesení, který předkládá paní poslankyně Jermanová, není v souladu s jednacím řádem. Ale k tomu se dostaneme až v tom bodě druhém.

  Ale co je přece účelem? Je tady stíhána nějaká společnost ze skupiny Agrofert a je třeba kolem toho vytvořit mlhu. Takže zřídíme komisi, pravděpodobně opět vládní koalice nenavolí jejího předsedu, ale bude se říkat: Jo, komise jednou za třeba půl roku, za rok začne šetřit, a pak se ukáže, že ten chudák Agrotec je obviněn neoprávněně a že měli být obviněni jiní. Nechte došetřit policii a státní zástupce a nevymýšlejte mlhu. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nemám žádnou další faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych tu tedy chtěl slyšet informaci vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik. Jestli mám brát to, co tady řekl pan generální ředitel, říkal, že zakázky mají přísnější pravidla, že jsou auditované. Pokud vy máte problém s nějakými zakázkami - já říkám, Česká pošta není moje téma - směrem do minulosti, tak co vám bránilo na vládě uložit ministrovi vnitra - nebo kdo vlastně, já nevím, neznám tu strukturu, kdo jmenuje, ale zřejmě tím výkonným správcem je Ministerstvo vnitra -, aby byl proveden audit, a přece oni jsou potom jako statutáři povinni dát příslušné podklady, pokud se domnívají, že byl porušen zákon, policii a ta má konat. Já si skutečně myslím, že vy jste navrhovali ten bod, my jsme ho tedy podpořili, protože nám na něm bylo jasné, o co běží, ale pokud byste hodili ručník do ringu a nechali to být, ale je to váš návrh, tak i vy byste si ho měli stáhnout. Mění se to v hrozně trapnou situaci. Samozřejmě můžou se nabízet otázky, zda nechcete, aby některý váš poslanec se začal dostávat k datům.

  Pokud jde o to, co tu odcitoval pan Koníček, tak já nevím, jestli se týká to obvinění jedné z těch společností éry, kdy pan předseda klubu byl v Agrotecu, nebo ne. Já skutečně prostě nikomu nezávidím policejní kauzy ani je nikomu nepřeji, protože v okamžiku, kdy se dostanou do vleku, tak vím, jak pražskou radu rozložilo obvinění kvůli opencartě, a pod tímto tlakem se špatně pracuje. A budete se divit, já nemám zájem a nepřeji nikomu, aby tuhle zemi řídili lidé v klíčových pozicích, kteří potom mají i jiné problémy a vlastně ani nemají jasnou budoucnost z hlediska trestněprávního. Skutečně tady se hodně moc obávám, byl by to absolutní precedens, protože jestli se domníváte, že policie nešetří nebo nešetřila, ale tady vláda prostě nepředložila žádnou informaci, ze které by jasně vyplývalo, že policie konala špatně, tzn. něco odložila, nevím co, nebo že v nějaké konkrétní kauze nekoná, to by tady asi mělo být v tomto bodu. A to tady nic nebylo.

  Pan Faltýnek tady mluvil o tom, že pošta je klíčová, teď mě neberte přesně za slovo, ne všechno jsem pochytil, a že nemůže být poškozována. No dnešním vystoupením a vůbec svoláním schůze v této podobě jste neuvěřitelným způsobem Českou poštu poškodili. Protože to je zpochybnění této instituce s tisíci zaměstnanci, jak tady padlo... A skutečně vy si musíte uvědomit po téměř dvou letech, někdy v polovině ledna, nevím kolikátého, jestli devatenáctého nebo kdy, jste byli jmenováni do vlády. A vy zodpovídáte za deset milionů obyvatel této země, deset a půl. A prostě skutečně nerozehrávejte tady hry, které jste možná rozehrávali při svém privátním působení, ale tady už jako končí sranda.

  Já věřím tomu - a co bychom měli říkat v minulém období, když protikorupční policie zasahovala na Úřadu vlády, pak u paní Nagyové apod. Mohli jsme říkat, zpochybňovat to, nicméně prostě oni mají zákonné právo konat a konají i v těchto kauzách.

  Říkám, já vám nepřeju, že ta firma byla obviněna. Pokud ta situace je vážná, tak se domnívám, že by tady měl být i pan premiér, protože z hlediska politického bych se ho zeptal, jestli mu nevadí, že tedy má prvního místopředsedu vlády, který vlastní firmu, která je obviněna, a že ve statutárním orgánu té firmy seděl předseda druhého nejmocnějšího klubu a součásti vládní koalice. Jestli mu to nevadí, protože v minulosti za podstatně menší záležitosti jsme tady byli, nevím, jak bych to řekl slušně, popotahováni, a to byly nekonečné interpelace, vystoupení, zařazování mimořádných bodů, bylo to nekonečné, ale my jsme to akceptovali, protože to je součást politického boje.

  Nicméně to, co tady dnes předvádíte... Tak za prvé, obávám se, že zpochybňujete dobré jméno pošty. Za druhé, nás se pan předseda klubu ANO nemůže ptát, proč tedy byla svolána bezpečnostní rada. Já to nevím a nemůžete se ptát, aby tady byla pokládána otázka. To je přece věc vlády a doufám, že měla dobré důvody. Ale my se ani nesmíme dovědět, tak proč tyto otázky tady padají? A co vám brání, aby byly provedeny jakékoli audity směrem do minulosti, po kterou zákony předepisují, že jsou nějaké podklady, mají být prostě ukládány a k dispozici, pak jsou nějaké promlčecí doby nebo něco. Ale říkám, vy tu nebezpečně nahráváte tomu, že můžete být nařčeni z toho, že se chcete dostat k nějakým datům. Nic nebrání tomu, aby - protože zase z médií vím, jiné informace nemám, že snad proběhlo obvinění, tudíž předpokládám, že nastoupí právníci, a ti se přece mohou domluvit, co ze strany svých svědků, anebo podobně s obžalovanými zveřejní nebo nezveřejní. Já tohle to prostě nevím.

  A skutečně řekněte tedy jedno. Za prvé, kde je informace vlády České republiky kolem zakázek České poště, státní podnik. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura a po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, kdo mi odpoví, ale otázku položit musím. Já jsem dal konkrétní dotaz k zakázkám České pošty panu řediteli a teď nevím procedurálně, jestli pan ředitel bude mít možnost někdy odpovědět, nebo ne, jestli naše otázky, které jsou konkrétní k tomuto bodu, ne k vyšetřovací komisi, tady padnou, nebo ne. Nicméně je opravdu úsměvné, když se předseda koaličního klubu ptá Poslanecké sněmovny, proč byla svolána Bezpečnostní rada státu. Já si pamatuji ty starostlivé obličeje premiéra a obou vicepremiérů po jednání té Bezpečnostní rady státu, jak říkali: situace je vážná, bylo to oprávněné, opravdu jsme to museli řešit, udělali jsme dobře. Možná byste si to mohli říct uvnitř koalice nebo uvnitř jedné vládní strany - ty informace, které nepodléhají utajenému režimu, pochopitelně. Ale tvářil se jak premiér, tak oba jeho vicepremiéři - a všimněte si, nejsou tady! Bezpečnostní rada státu kvůli tomu zasedala. Když chce někdo použít tak mimořádný institut, jako je vyšetřovací komise, tak tady nejsou. Oni si to už asi řekli na té bezpečnostní radě a teď my máme sehrát co, my ostatní? A koalice tam chce mít většinu v té komisi? A předseda by měl být ale z hnutí ANO? To já si myslím, že je logické, ne? (Smích zprava.) Rozhodně, říká pan předseda Faltýnek a já s ním souhlasím. Přesně v té logice věci, že ti, kteří to mohou, mají na to kompetenci, se tváří, že na to kompetenci nemají a chtějí ustavovat vyšetřovací komisi.

  Já bych navrhl přerušení tohoto bodu do příchodu minimálně tří členů Bezpečnostní rady státu, těch, kteří informovali veřejnost, aby nám řekli aspoň ty informace, které nepodléhají utajení, a ať nám řeknou, proč potřebují vyšetřovací komisi, proč vláda se domnívá, že nemá dostatek kompetencí a dostatek informací, aby to vyřešila, když už to řešila Bezpečnostní rada státu! To je selhání vlády. Aspoň si to myslí jeden vládní klub. Neříkám že vláda. Jeden vládní klub si to myslí, proto zřejmě požádal o svolání této schůze. A my bychom se měli ptát těch kompetentních, pana premiéra, který to jednání svolal, a obou vicepremiérů, kteří moudře říkali: ano, bylo potřeba, to jednání bylo užitečné, aby nám něco řekli a řekli, s čím si nemohou poradit, a pak jim možná pomůžeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nechci se vlády příliš zastávat, ale vláda vám, milí kolegové odpoví v momentě, kdy na ni dojde řada. Teď se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, takže na pana ministra opět nedojde zatím řada. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Tuhle frašku jste vyvolali vy. Pokud máte nějaké informační zdroje zevnitř pravicových opozičních stran a domákli jste se, že hodláme nebo přemýšlíme o svolání mimořádné schůze k této problematice, tak ta schůze by se v žádném případě netýkala toho, že bychom chtěli informace z Ministerstva vnitra nebo od policie nebo od státního zástupce k těm kauzám. Ta by se týkala toho a ptali bychom se premiéra Sobotky, jestli mu nevadí, že prvním vicepremiérem vlády je majitel firmy, která byla obviněna ve státní zakázce, a předsedou koaličního a druhého nejsilnějšího klubu je člověk, který seděl v té éře ve statutárních orgánech. A to je politikum. Ale vy tady chcete něco, co jde do podstaty, která nemá obdoby v této Sněmovně, minimálně ne třetí období, to vám můžu odpřisáhnout.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, nyní s faktickou poznámkou -

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já jsem navrhl procedurálně přerušení projednávání tohoto bodu a očekával jsem, že bez rozpravy se o něm bude hlasovat. To v mém vystoupení zaznělo a poprosil bych v této chvíli, abychom o tom hlasovali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Nepostřehl jsem váš návrh, omlouvám se, přeslechl jsem jej. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Stanjury na přerušení této schůze. Prosím o upřesnění dokdy.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu, aby nám poskytli informace vlády o situaci kolem zakázek v České poště, protože jak mi ukazoval kolega poslanec Fiedler, v odpovědi na jeho interpelaci pan premiér mu napsal, že Bezpečnostní rada státu se zabývala mj. hospodařením státního podniku Česká pošta, a to se bezesporu týká i situace zakázek v České poště. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Teď máme do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu. Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Podmínka je tři. (Ministr vnitra Milan Chovanec sděluje, že je také členem Bezpečnostní rady státu.) Pane ministře, jste pouze jeden.

  Zahajuji hlasování o přerušení této schůze Poslanecké sněmovny do přítomnosti tří členů Bezpečnostní rady státu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 38. Návrh nebyl přijat.

  Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Koskuba. (Smích v sále.) Pane poslanče, neberte si to osobně, oni se nesmějí vám. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane místopředsedo, já se vám čestně přiznám, že tento smích už vcelku chápu, protože jednání této Sněmovny, krom čestných výjimek, mi od včerejška připadá celé směšné, hlavně díky některým našim partnerům, a nemyslím tím teď opozici. (Potlesk poslanců ODS.)

  Já se samozřejmě vzdávám nyní své faktické poznámky. Chtěl jsem vás skutečně jenom upozornit na to, že zde zazněl procedurální návrh, očekával jsem, že bude přijat, protože mi jednání připadá krajně podivné. Já asi využiji této nezvyklé formy k tomu, že se z dalšího jednání Sněmovny omluvím, protože jsem ho moc dobře nepochopil a vlastně nevím, k čemu se máme dobrat. A vzhledem k tomu, že pokročil čas a budeme zavírat hypermarkety na vládní návrh apod., tak si myslím, že aspoň jeden den v týdnu mohu dorazit domů před 21. hodinou, a nesoudím, že je ohrožena bezpečnost státu bodem, který byl, nikoli s mým souhlasem, na dnešní program zařazen.

  Přeji vám příjemné noční jednání a budu se těšit na zítra, až se dozvím, co jste vlastně vyřešili. Nevím, prostě hodně štěstí! (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová a dále pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, chtěla bych se vás zeptat, jak hodláte dál tuto schůzi řídit, protože tento bod se jmenuje Informace vlády o situaci kolem zakázek v České poště. Informaci vlády jsme žádnou nedostali. Jestliže má být spuštěna rozprava k informaci vlády, tak mi řekněte, k čemu budou diskutovat ti, kteří jsou do rozpravy přihlášeni, jak tato schůze má pokračovat, aby ta trapnost a zoufalství, které tady dneska koalice předvádí v naprosto šílené podobě, skončila bez naprosté ostudy Poslanecké sněmovny.

  Já se na tom fakt nemíním podílet, tohle už k dívání není. Když už chcete spouštět žalobu jedna parta na druhou uvnitř koalice, tak si to musíte trochu připravit, musíte vědět, s čím přicházíte, musíte být schopni o tom přesvědčit nás i občany, a ne tady dělat z toho takovýhle kabaret. Na to se prostě dívat nedá! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, zřejmě je to tím, že jsem řadu let, a myslím, že to bylo osmnáct a půl roku, sdílel s paní kolegyní Němcovou jednu politickou stranu, tak se napojila na mé neuronové sítě, takže nebudu opakovat to, co řekla. Nicméně dávám procedurální návrh na to, aby byla schůze přerušena do doby, než zazní informace vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale takovýto návrh je poměrně nesmyslný. Tady se evidentně pan ministr chystá podat informaci vlády, bohužel s faktickými poznámkami jej předbíháte. Prosím, umožněte vystoupit panu ministrovi, pak se dozvíte informaci vlády.

  Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. (Z pléna: Má informaci vlády?) Pan kolega nemá informaci vlády, ale má faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Nemám informaci vlády, věřím, že ji nemá ani ministr vlády, který chodí na Bezpečnostní radu státu. (Velký hluk v jednacím sále.)

  Tak jak tady zmínil už před chvílí kolega Zbyněk Stanjura, odcituji odpověď na svoji písemnou interpelaci, která se sice netýkala přednostně pošty, týkala se bezpečnostní situace v souvislosti s migrační vlnou a zasedáním Bezpečnostní rady státu, nicméně tam mi pan premiér Sobotka svým dopisem ze dne 18. září 2015 odpověděl: Předsednictvo Bezpečnostní rady státu - teď vynechávám - je složeno z předsedy Bezpečnostní rady státu, prvního místopředsedy vlády a ministra financí - a dále zase vynechávám -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Prosím o klid ve Sněmovně.

 • Poslanec Karel Fiedler: A já prosím o prodloužení času. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, beru to v potaz. Prosím o klid, jinak se nedozvíte důležité informace z dopisu pana premiéra. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Znovu opakuji: Bezpečnostní rada státu je složena z předsedy Bezpečnostní rady, z prvního místopředsedy vlády a ministra financí, atd. atd. atd, a ministra obrany.

  Jestli dobře čtu, jsou tady dva ministři z hnutí ANO, kteří se zúčastnili Bezpečnostní rady státu. A já se opravdu pozastavuji nad tím, proč tady předseda klubu pan Faltýnek říká, že oni nemají absolutně ponětí o tom, o co tam šlo a o čem se tam jednalo. Já nevím, jestli pan vicepremiér Babiš tam chodí a nemaká, nebo co se vlastně na Bezpečnostní radě státu dělo, když dva ministři za hnutí ANO na této Bezpečnostní radě státu byli, jak tady čtu z odpovědi pana premiéra. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr sice už hoří nedočkavostí, nicméně ještě tu mám dvě faktické poznámky, první pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Havlová. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych Sněmovně pomoci v této těžké situaci. Proto mám procedurální návrh na přerušení této schůze do 6. listopadu 2015.