• Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, já bych vás požádal, abyste zaujali svá místa v sále. Ještě než zahájíme třetí schůzi, požádám předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby se pokud možno shromáždili zde nahoře, abychom se poradili o dalším postupu. Prosím předsedy všech poslaneckých klubů do sálu a sem ke mně nahoru. Děkuji.

  (Porada s předsedy jednotlivých klubů.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ve schůzi, kterou zahájil pan předseda Poslanecké sněmovny. Oznamuji, že po poradě s předsedy klubů dnešní den bude probíhat nyní do 13 hodin, pak bude hodinu pauza na oběd a pak bychom pokračovali v pořadu třetí schůze Poslanecké sněmovny.

  Máte před sebou návrh programu schůze. K programu schůze se ohlásil jako první předseda klubu TOP 09 pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve středu odpoledne rozhodl organizační výbor, že svolá ještě na dnešní den mimořádnou schůzi, aby mohlo být projednáváno první čtení státního rozpočtu, aby mohlo být projednáváno v onom bezprecedentním tempu, které neumožňuje řádnou parlamentní debatu, čtrnácti dnů. Já nechci opakovat vášnivou diskusi, kterou jsme tady vedli při projednávání harmonogramu státního rozpočtu, jenom chci znovu opakovat, že i způsob, kterým je svolávána schůze k prvnímu čtení státního rozpočtu, i ten harmonogram, který jsme již schválili, prostě neumožňuje řádnou parlamentní debatu a že podle našeho názoru už je za hranicí ústavnosti, jakkoliv s tím pan předseda Votava polemizoval, jakkoliv má posudek legislativního odboru. Mohu samozřejmě disponovat celou řadou jiných posudků jiných autoritativních institucí.

  Jsem přesvědčen, že by se snadno dalo prokázat před Ústavním soudem, že řádný prostor k parlamentní debatě o takto důležité normě nebyl dán a že se jednalo o proces pouze formální, nikoliv o proces s věcnou náplní. To, že jsem na to upozorňoval a upozorňuji, ještě neznamená, že klub TOP 09 něco takového udělá. Jedním z velkých nešvarů bývalé opozice bylo neustálé podléhání pokušení, že v okamžiku, kdy podlehli v poctivém politickém souboji argumentů a hlasování, obraceli se s čímkoliv a neustále na Ústavní soud, aby to ještě jednou, poté co prohráli politickou diskusi a hlasování, zkusili u Ústavního soudu. Tím svým vlastním chováním bývalá opozice Ústavnímu soudu přiřadila faktický význam, který mu podle našeho názoru nepřísluší. Udělala z něj jakousi třetí komoru Parlamentu. TOP 09 nechce opakovat tyto nešvary bývalé opozice. Jsme přesvědčeni, že každá ústavní instituce má dělat to, co jí přísluší, a nebudeme - ohlašuji to i do budoucnosti - se snažit z Ústavního soudu dělat třetí komoru Parlamentu, protože to pokládáme za dlouhodobě škodlivé a za jednu z největších chyb, kterou ze své opozice naši kolegové dělali.

  Přestože jste schválili harmonogram projednávání státního rozpočtu, schválili jste ho na kritické cestě zákonných lhůt. To znamená, pokud jakákoliv lhůta nebude dodržena v příslušném datu, tak spadne celý harmonogram.

  Ujišťuji vás, že je v našich silách a schopnostech, poté co jsme po poctivé diskusi byli přehlasováni, že je v našich silách učinit, aby to bylo podle nás. Je v našich silách a schopnostech zařídit, aby se do půlnoci dnešního dne nehlasovalo. Je v našich silách a schopnostech podrobit každý parlamentní sešit - těch sešitů je osm - čtyřhodinové věcné a odborné analýze. Možná bychom pana poslance Birkeho přesvědčili o tom, že máme dostatek odborníků na takovou diskusi, možná že by se pan poslanec i něco dozvěděl. Hlasovat o státním rozpočtu po takto věcné a odborné diskusi bychom mohli někdy v pondělí nad ránem. No a pak bychom zase museli hlasovat o tom harmonogramu, protože mezitím už by byl bezcenný.

  To je v našich silách a schopnostech, a my to neuděláme. My to neuděláme, protože obstrukce je legitimní nástroj opozice, ale má s ní být zacházeno jako se šafránem, a nikoliv z pozice zlomyslnosti.

  Nechť je tenhle náš přístup brán jako snaha o výraz slušnosti v prostředí, kde se dozvídáme mnoho nového, kde se třeba dozvídáme, že slib, byť veřejně vyslovený, ještě není dohodou, protože dohoda znamená oboustranné plnění, zatímco slib je něco, co slibuji, ale to ještě neznamená, že jsem se dohodl a musím to dodržet. Nechť je to náš přístup do politické kultury na začátku naší práce tohoto čtyřletého období, kde se poznáváme a nastavujeme vztahy. A ty vztahy vzájemného respektu, vzájemné úcty a možnosti tady nejenom spolupracovat, ale také dýchat, budou přesně takové, jaké si uděláme my sami.

  Děkuji vám. (Potlesk z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. On mi umožnil, abych se vrátil do toho bodu, který je potřeba učinit, protože po zahájení schůze samozřejmě musíme schválit program, a vzhledem k jeho vyjádření mám přece jen o něco jednodušší situaci.

  Než začneme schvalovat program, oznámím, že omluvy ze druhé schůze platí i pro třetí schůzi a náhradní karty mi nikdo jiné nové nehlásil, takže náhradní karty jako ve druhé schůzi budou mít příslušní kolegové i ve třetí schůzi.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů třetí schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

  Zahájím hlasování pořadové číslo 1 na této schůzi a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

  V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 152 poslanců pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami třetí schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Martu Semelovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi za úvodní slovo. Jak už jsem předeslal, máte usnesení rozpočtového výboru, sněmovní tisk č. 6/1, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vládo, seznámil bych vás s usnesením rozpočtového výboru č. 13 ze dne 4. prosince 2013 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014. To bylo doručeno poslancům 4. prosince 2013 ve 21.15 hodin. To jenom pro formu.

  Usnesení rozpočtového výboru z 2. schůze ze dne 4. prosince 2013 k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, sněmovní tisk 6, a ke způsobu projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016, sněmovní tisk 7.

  Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě předsedajícího výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 v prvém čtení přijala následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna

  II. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 podle sněmovního tisku 6, kterým jsou - přečtu pouze tři nejdůležitější údaje: výše příjmů stanovená částkou 1099,3 miliardy Kč, výše výdajů stanovená částkou 1211,3 miliardy Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy saldo, stanovený částkou 112 miliard Kč. Dále je tam uveden způsob vypořádání salda, finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, zmocnění ministru financí v § 2 odst. 1 atd.;

  II. bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2014 obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 98 miliard 25 milionů 537 tisíc 898 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36 miliard 400 milionů Kč. Stanoví dále rozsah pojistné kapacity Exportní a garanční a pojišťovací společnosti - nebudu číst čísla, jsou tam uvedena,

  III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2014 - také nebudu číst, máte to v materiálu,

  IV. přikazuje k projednání návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2014 rozpočtovému výboru,

  V. konstatuje, že vláda předložila společně s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 podle sněmovního tisku 6 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 s tím, že jej Poslanecká sněmovna projedná ve stejném termínu jako třetí čtení státního rozpočtu.

  A na závěr zmocňuje zpravodaje výboru poslance Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

  Tímto jsem to také učinil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. První přihlášený do rozpravy je pan ministr financí Jan Fischer, poté pan poslanec a předseda klubu ANO Faltýnek, poté pan poslanec Stanjura jako předseda klubu ODS s přednostním právem. Ostatní přihlášené vidíte na tabuli. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Janu Fischerovi za doplnění úvodního slova.

  Žádám pana poslance Faltýnka, aby se ujal slova v rozpravě. Jenom mám dotaz, jestli tu rozpravu jsme schopni skončit na plánovanou 13. hodinu, pane kolego, nebo ne.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já budu velmi stručný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě v každém případě máte slovo. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, páni poslanci, před námi je projednávání zásadního materiálu - státního rozpočtu na příští rok, na rok 2014. Chtěl bych touto cestou za náš klub požádat, poprosit, abychom k jednání o tomto závažném dokumentu přistupovali s maximální odpovědností, konstruktivně a hlavně s chladnou hlavou.

  Pokud neschválíme vládou navrhovaný zákon o státním rozpočtu do konce prosince, začne se hospodaření státu řídit rozpočtovým provizoriem. To už tady dneska několikrát zaznělo. Toto provizorium může ohrozit mezinárodní kredit naší země a nabourat důvěru zahraničních investorů. Ohrožen by byl také přísun evropských dotací, nehledě k tomu, že bychom vyslali negativní signál veřejnosti.

  Nechci zde dlouho mluvit, protože na to nejsem zvyklý. Pojďme přistoupit ke konstruktivnímu jednání a ukažme voličům, že jsme schopni pracovat v jejich prospěch. Zapomeňme prosím na osobní, politické a jiné ambice. Mějme na paměti, že jsme pod veřejným drobnohledem a můžeme ukázat, že se dokážeme na skutečně zásadních věcech dohodnout.

  Samotný rozpočet je vládou v demisi naplánován se schodkem 112 miliard, jak tady zaznělo. Nejsme autory tohoto návrhu a v žádném případě nechceme negativní trend vyššího schodku rozpočtu obhajovat. Zároveň ale nemáme čas na to, abychom do návrhu rozpočtu zásadně zasahovali a přesouvali jeho položky. Pokud se naše hnutí dohodne se svými partnery a stane se součástí koaliční vlády, budeme požadovat, aby se budoucí kabinet v koaliční smlouvě zavázal, že vytvoří rozpočtovou rezervu ve výši několika miliard korun. Tuto rezervu vytvoříme úsporami v provozních nákladech jednotlivých resortů.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za pozornost a doufám, že jednání o rozpočtu ukáže, že tato Sněmovna chce a také bude pracovat ve prospěch naší země. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a předsedovi klubu ANO Faltýnkovi za jeho vystoupení v rozpravě. Slova se ujme pan předseda klubu ODS, také s přednostním právem, pan Zbyněk Stanjura, který také slíbil, že bude velmi racionální do 13. hodiny, abychom mohli předsedy klubů plánovanou přestávku na oběd vyhlásit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic takového jsem neslíbil, ale udělám to. Mě zaujala poznámka mého kolegy, předsedy jiného poslaneckého klubu, který říká: pokud se staneme součástí vládní koalice, budeme prosazovat, aby ty výdaje byly nižší a stát efektivnější. Tak já říkám, že o to budeme usilovat, i když se nestaneme součástí vládní koalice, a není to jestli. Myslím si, že nemusíme čekat na ukončení koaličních jednání, jmenování vlády apod. Myslím si, že dneska můžeme jasným způsobem stanovit limity.

  Souhlasím s tím, že dneska není čas ani prostor, abychom dělali přesuny mezi kapitolami, ale to také není úkol prvého čtení. Připadá mi zase, já se omlouvám, poměrně alibistické - dneska sice schválím něco, s čím nesouhlasím, ale slibuji, že až budu ve vládě, tak se k tomu vrátím a zlepším to.

  My máme dva konkrétní pozměňující návrhy k těm základním parametrům, které nejsou nijak revoluční, nejsou nijak nesplnitelné, které podle mého názoru je možné podpořit i z jiných poslaneckých klubů. Pak je načtu, odkážu se v podrobné rozpravě. Zjednodušeně řečeno, první sahá pouze na výdaje a snižuje schodek státního rozpočtu na 99 miliard, abychom zachovali trend, aby to bylo o něco nižší, než byl plánovaný schodek roku 2013. Druhý je o něco ambicióznější, tzn. snižuje i příjmy o 8 miliard, a tím pádem celkové výdaje o 21 miliard, aby byl zachován schodek 99 miliard.

  Já pak navrhnu, abychom nejdřív hlasovali o tom ambicióznějším plánu, pokud si někdo myslí, že je příliš ambiciózní, a bude hlasovat proti, aby měl možnost hlasovat pro ten, který je méně ambiciózní, který říká, že 13 miliard stanovuje tato Poslanecká sněmovna jako úkol pro budoucí vládu, a to si myslím, že to úkol splnitelný je. Není to žádné vymyšlené přehnané číslo.

  V rozpravě, ať už k harmonogramu, nebo dneska, když mluvil ministr financí, velmi často se porovnával tento návrh s návrhem vlády Petra Nečase, jejímž jsem byl členem. Vychází se z tohoto materiálu a ten se jmenuje příprava státního rozpočtu. My jsme žádný návrh rozpočtu neschválili, neuzavřeli jsme debatu a je nefér vytahovat pracovní dokument, s kterým mnozí ministři nesouhlasili a chystali se na další debatu, a říkat: proti tomu, co navrhovali oni, my navrhujeme tohle. Vláda jako celek, předminulá nebo minulá vláda, žádný návrh rozpočtu na rok 2014 neschválila. Jediné, co schválila svým usnesením, tak schválila procento deficitu. To si myslím, že je naprosto korektní a že takhle zní to usnesení. Nebyly tam jednotlivé celkové příjmy a celkové výdaje. To je všechno, co jsme k tomu udělali. To jenom pro ty, kteří říkají oproti minulému návrhu.

  Pokud neprojdou tyto dva návrhy, budeme hlasovat proti základním parametrům. O jednom z důvodů už mluvil pan poslanec Faltýnek. Otočení trendu: 112 miliard proti 100 miliardám, plánovaným v letošním roce. Výsledek bude lepší než plánovaných 100 miliard, a to ještě vypadl příjem z aukce kmitočtu, který bude logicky v roce 2014. To znamená, bude minimálně o 10, možná 15 miliard lepší, než se plánovalo, protože jednorázový příjem se přesouvá z roku 2013 do roku 2014.

  Navíc se plánuje, letos bude hospodářský pokles, myslím, že už teď nemá cenu, abychom se dohadovali o číslo, budeme to za pár měsíců vědět, někteří říkají 1 %, někteří 1,1, někteří 0,8, nicméně bude hospodářský pokles, přitom deficit bude pod 100 miliard. Pro příští rok vláda prognózuje růst 1,3 % HDP a současně navyšuje výdaje.

  Druhý důvod, proč odmítneme, pokud nedojde ke snížení výdajů, že to je historicky nejvyšší výdajový rámec, který byl schválen. To znamená, to číslo 1 bilion 211 miliard je zdaleka nejvyšší, které kdy bylo v rámci státního rozpočtu navrženo.

  Nechceme vést dlouhou debatu o tom, jestli ty příjmy jsou úplně reálné, nebo ne, protože po pravdě řečeno, těch 8 miliard, které my říkáme, že bychom mohli snížit v celkovém objemu 1 bilion 100 miliard, je procentuálně tak nízká částka, že bych nikomu nevyčítal, pokud neodhadne příjmy přesně o 8 miliard směrem nahoru nebo dolů. To procento chybovosti, nebo spíš odchylky, je velmi malé a vláda to nemá úplně v rukou.

  Co tam považujeme ovšem za strukturální chyby, a pak se k tomu vrátíme, doufám, ve výborech a v druhém čtení, je nízká podpora vědy a výzkumu. Zase věřím, že na tom jsme schopni se shodnout napříč politickým spektrem a přidat tam peníze, naše návrhy nebudou zase nijak, že bychom o 100 % navyšovali apod., ale chceme přijít s realistickým návrhem.

  Další věc, která si myslíme, že tam je chybně. Přestože byl rozpočet označován, že je pro podporu hospodářského růstu, proinvestiční, tak pokud budu citovat přímo větu ze zákona: "Kapitálové výdaje jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 74 miliard a ve srovnání s rokem 2013 dochází k poklesu výdajů o 21 miliard."

  Znám ten protiargument, že se bude čerpat méně evropských peněz, nicméně náš přístup k evropským penězům je takový: Stát má mít priority, na to má vyčleněny národní zdroje. Pokud se podaří z evropských peněz část priorit zaplatit, tak je to dobře a stát může investovat národní zdroje jinde. Nemáme to dělat naopak - protože máme evropské peníze, tak uděláme něco, co sice nemá prioritu, ale my bychom je jinak nevyčerpali, takto bychom je čerpat měli, protože velmi často se pak zapomíná na budoucí provozní výdaje, které takovéto projekty pro projekty produkují.

  Nízká podpory vědy a výzkumu, nízká míra investic. Já bych řekl absolutní rezignace na boj se zneužíváním sociálních dávek. Rozumím tomu, že k 1. lednu se nedá nic dramatického udělat, ale pokud s tím něco chceme udělat, a zase jsem to v předvolební kampani slyšel od mnoha kolegů z jiných politických subjektů, že chceme, tak si myslím, že aspoň mírná úspora se rozpočtovat dá.

  Téma, ke kterému se budeme opakovaně vracet, přestože jsme zvýšili, resp. snížili cenu za obnovitelné zdroje pro naše firmy a domácnosti, myslím si, že i tady je cesta, abychom šli dalším snižováním, abychom my sami zásahem státu nezhoršovali konkurenceschopnost našich firem a současně nezhoršovali ekonomickou situaci našich domácností na úkor těch, kteří těží z chybně přijaté legislativy. A protože velmi často ti, kteří ten požár založili, kritizují hasiče, že přijeli pozdě nebo že hasí málo, tak všem říkám, ať se podívají, kdo hlasoval pro původní zákon, kdo to způsobil, a ti mají první hasit. Ne těm, kteří to začali brzdit jako my před třemi lety, říkat: a možná jsme mohli být o něco rychlejší a možná jsme mohli být o něco razantnější. Ale ten pyroman by neměl ty hasiče nikdy kritizovat. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. A dokonce nám to i vyšlo s tím časem, takže vyhlašuji přestávku do 14 hodin. První přihlášený po přestávce bude pan poslanec Adolf Beznoska. Děkuji.

  (Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zaujměte prosím svá místa, abychom mohli pokračovat v našem jednání.

  Dalšího do rozpravy tady máme přihlášeného pana Beznosku. Takže pane poslanče.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Silné stanovisko k návrhu rozpočtu pro rok 2014 za poslanecký klub ODS přednesl pan předseda Stanjura. Já bych se k tomu vyjádřil poměrně stručně. Připomenul bych některé základní skutečnosti.

  Jedna věc - ještě se dotknu toho, co tady říkal pan předseda Faltýnek z hnutí ANO. Jenom upozorním, a to je v dobrém, na ten rozpor mezi tím, jak se hlasovalo o harmonogramu sestavení rozpočtu, a potom v jeho čteném projevu zaznělo, že je potřeba rozpočet jako významný základní finanční dokument velmi pečlivě projednávat. Tam cítím určitý rozpor.

  Nicméně, a pan premiér Rusnok na to upozorňoval, pohybujeme se v určitém makroekonomickém rámci. Očekávají se poměrně pozitivní makroekonomické ukazatele. Já připomenu očekávaný růst hrubého domácího produktu 1,3 %. Očekává se stabilita na trhu práce. Očekávaná míra nezaměstnanosti je 7,6 %. Intervence České národní banky, která vedla k oslabení koruny, by měla přinést podle očekávání pozitivní dopad ve výši odhadovaných 0,6 % hrubého domácího produktu. Jsou provedena v Evropě stabilizační opatření, která zajišťují, že řekněme krize v jižním křídle Evropské unie se nemůže přenést k nám do centrální části.

  Čili v pohledu těchto pozitivních očekávání rozumím tomu, že vláda připravila návrh rozpočtu s příjmy 1 bil. 99 mld. atd. Tomu rozumím. Dokonce si dokážu představit, že budou v příštím roce tyto příjmy naplněny. Sice je to tak z mého pohledu, jako kdyby sportovec z pěti gólových příležitostí využil všech pět, ale nevylučuji to. A právě proto v tom ostrém kontrastu proti těmto optimistickým očekáváním nechápu, že schodek státního rozpočtu v příštím roce má dosáhnout historického maxima, více jak 1 bil. 211 mld. Kč. Z tohoto pohledu si celkem logicky říkám, že tento signál je možná daleko nebezpečnější než ten, o kterém tady byla dlouhou dobu řeč, signál nebezpečí rozpočtového provizoria.

  Připomínám, že rozpočtové provizorium v řádu několika málo týdnů určitě nevystraší trhy, a pokud to bude opravdu jenom technologická lhůta, tak se nemáme čeho obávat. Důležitější, a to možná mnohem podstatnější, je to, že ta křivka, která byla neustále klesající - já jenom připomenu, že v roce 2009 byl schodek státního rozpočtu 192 mld. Kč, o rok později 152, dále 146 atd., letos velmi pravděpodobně, téměř jistě, dosáhneme schodku nižšího než 100 mld. To je přece pozitivní trend, na který bychom měli všichni pamatovat, a pokud ho otočíme, pokud tu křivku zvrátíme, může to být velmi nepříjemný signál.

  Co navrhuji? To, co navrhl klub Občanské demokratické strany. Drobnou úpravu, a z mého pohledu to je opravdu drobná úprava, která nepřesahuje, nebo přesahuje velmi lehce 1 % výdajů, to znamená snížit výdaje v příštím roce o 13 mld. tak, aby schodek státního rozpočtu dosáhl částky 99 mld. Kč. Bude to pozitivní signál jak vůči veřejnosti, že opravdu tato Sněmovna přemýšlí o veřejných financích, bude to signál, a možná docela silnější signál, i pro finanční a jiné trhy.

  Z tohoto pohledu tedy to vidím já a věřím tomu, že samozřejmě kromě klubu ODS tento návrh na snížení deficitu podpoří TOP 09. A já jsem hluboce přesvědčen, že tento nižší deficit podpoří i klub politického hnutí ANO, protože všechna jejich vyjádření, která jsem stačil zaznamenat, hovořila o tom, že se ke státním penězům budeme chovat velmi vstřícně, s velkou pokorou.

  Znovu opakuji - navrhujeme pouze zhruba jednoprocentní snížení výdajů. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pak tady máme přihlášeného pana Fialu, ale dříve než mu dám slovo, bych chtěla tlumočit omluvy, které nám přišly na stůl. Ráda bych z dnešního jednání omluvila pana ministra Tomana z důvodu dlouhodobě plánovaného jednání mimo území hlavního města Prahy. Dále omlouvá svou nepřítomnost od 14.30 hodin paní poslankyně Wernerová a potom také pan Gabal z důvodu služební cesty.

  Pane Fialo. Pardon, pak je tady ještě faktická poznámka pana Volného.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl velmi krátkou replikou reagovat na kolegu Beznosku, který mluvil přede mnou. Říkal, že si dokáže představit naplnění příjmů státního rozpočtu, a velmi trefně to přirovnal, že to je, jako když má sportovec pět gólových příležitostí a pět z nich využije. Pane kolego, souhlasím s vámi, nicméně v loňském roce tento sportovec nevyužil ani jednu. Hned to doplním některými fakty.

  Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil postoj hnutí Úsvit ke státnímu rozpočtu.

  Naše státní kontrolní instituce říkají, že se u nás neefektivně hospodaří. Špičkoví odborníci říkají, že se zde neefektivně hospodaří. Veřejnost je přesvědčena o tom, že se tady krade.

  My politici jsme v průběhu kampaně slibovali zásadní nápravu a teď je ta správná chvíle položit si hlavní otázku: Je projednávaný rozpočet cestou k takové nápravě? Co napravíme tím, že schválíme rozpočet s deficitem 112 mld. Kč? Čemu pomůžeme tím, že posílíme trend deficitních rozpočtů, které jsou realizovány v prostředí naší notoricky známé nehospodárnosti? O této nehospodárnosti - a to říkám velmi jemně - zcela jasně hovoří zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejná část zprávy BIS. A takovou nehospodárnost my v hnutí Úsvit nechceme podporovat.

  Ministerstvo financí vychází z iluzorního odhadu růstu české ekonomiky, jako ostatně i v loňském roce. To je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s kolegou, který zde hovořil přede mnou. Nejdříve nám z Ministerstva financí slibovali, že naše hospodářství v roce 2013 poroste o 1,3 procentního bodu. Potom prognózu snížili o 0,3 a pak se ukázalo, že se naše ekonomika zřejmě o 1,3 procentního bodu propadne. Stručně a laicky řečeno, začínáme se pohybovat v rovině diskuse o přesných součtech nepřesných čísel. Samotné Ministerstvo financí na svých webových stránkách jasně uvádí, že dnes nelze spolehlivě odhadnout vývoj HDP v roce 2014.

  Dnes je před námi špatný návrh rozpočtu. Odpovědnost za tento rozpočet, bude-li schválen, převezmou strany vznikající vládní koalice. Dnes máme možnost v prvním čtení rozpočet zabít a poslat republiku do rozpočtového provizoria, nebo se pokusit pozměňovacími návrhy ve druhém čtení udělat z možného maximum.

  Nejsme součástí vznikající vládní koalice, ale nechceme hrát opoziční divadlo na téma čím hůř, tím líp. Nevydíráme, nehrozíme. Naši poslanci nebudou hlasovat v prvním čtení proti rozpočtu. Usnadníme jeho schválení a postup do druhého čtení. Ve druhém čtení se pokusíme konstruktivními návrhy provést změny v tomto, jak jsem již uvedl, rozpočtu přesných součtů nepřesných čísel.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana Volného o jeho dvě minuty.

 • Poslanec Jan Volný: Vážená paní předsedající, vládo, kolegové, my jsme byli nepřímo vyzváni panem Beznoskou, abychom se vyjádřili, jestli nám je lhostejný schodek 112 mld., nebo není. Ale samozřejmě že není. My se chceme chovat konstruktivně. Myslíme si, že pokud dneska se toto neschválí v prvním čtení, znamená to další velký odklad a nebezpečí rozpočtového provizoria.

  Pan kolega Stanjura tady říká, že na projednání je málo času, že si to nestačil pořádně ani přečíst. Má jistě pravdu. A dneska by chtěl hlasovat o tom, že se bude šmahem o 12, 15 mld. tento schodek snižovat? Já osobně si myslím, že je na to prostor ve druhém čtení, kde se dají jisté úpravy udělat a přesunout tyto prostředky do vládního rozpočtového rezervního fondu, anebo - a to samozřejmě máme v úmyslu - pracovat na těch ministerstvech poctivě, svědomitě, tak jak umíme, a ty prostředky prostě neutratíme. Přece není dáno, že se tady schválí nějaký rozpočet a musí se tento rozpočet, tyto peníze, utratit. To přece takhle není. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, jestli nemluvím česky nebo něco. Zkusím přeložit vaše vystoupení a třeba mě opravíte, že jsem rozuměl špatně já. Říkáte: Nechceme šetřit teď, chceme šetřit až za měsíc. Rozumím tomu dobře? Technicky schodek ve druhém čtení nesnížíme, to přece víte vy i já. Takže není pravda, že to opravíme ve druhém čtení, necháme tam těch 112 mld., pokud to dneska prohlasujete, a je jedno, co uděláme ve druhém čtení. Tam budeme dělat mezi - základní parametry stanovujeme dneska. A já jsem vás chtěl vyzvat, abychom ušetřili už dneska. A jestli fakt považujete 13 mld. za něco, co se nedá splnit, tak já tomu prostě nevěřím. Není to 100, přestože jste říkali, že umíte 100, 200 mld. ročně, to prostě nenavrhuji. Navrhuji 13 mld. Není to tolik. Tak jako chcete mít vy zásluhu na tom šetření? Nebo nevím, v čem je problém. Všichni říkáme, že chceme šetřit, ale dneska ten schodek snížit nechceme, nebo někteří nechtějí. Někteří ho snížit chtějí. Moc tomu nerozumím.

  Já bych poprosil, když mluvím, abyste mě nerušil. 99 místo 112 je snížení. Možná se vám to nezdá, ale je to tak. Nic slavného to není, minus 99 mld. To není nic, na co bychom museli být extra pyšní, ale ať si neříkáme, že ve druhém čtení to spravíme. Nespravíme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom upozornit pana předsedu Stanjuru, že jediné, co může udělat, tak může navrhnout vrátit vládě k dopracování - § 102 odst. 3 jednacího řádu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže další do rozpravy je připravený pan Dolejš.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás dlouho trápit, nebojte se, ale přesto si myslím, že když tady zazněly názory jednotlivých frakcí, tak ani frakce KSČM by neměla chybět.

  Jsem si vědom toho, že hlasováním o harmonogramu jsme spustili letošní rozpočtový blitzkrieg a že bychom ho měli úspěšně dovést do konce. Takže opravdu nebudu zdržovat, ale musím úvodem poznamenat, že jestliže se tady hází odpovědnost z jedné strany na druhou, měli bychom si uvědomit, že tento rozpočet není rozpočtem ani minulé vlády, ani budoucí vlády. Je to tak trošku dítě bez rodičů, protože vláda v demisi provedla jenom určitou korekci, která vychází z aktuálních ekonomických údajů.

  A pokud nejsme spokojeni ani nalevo, ani napravo s tímto předloženým návrhem, tak stojí možná za povšimnutí, že ta nespokojenost má různé důvody. Pravice - a to jsme mohli slyšet od kolegy Stanjury a dalších - by ráda pokračovala v zásadních škrtech a stlačila by ráda deficit řekněme na těch vašich navrhovaných 99 mld. Jenom pro pořádek připomenu, že když se v roce 2012 schvaloval ještě pod taktovkou pana poslance Kalouska rozpočtový výhled, tak tam bylo navrženo dokonce 85 mld., jestli si to dobře pamatuji. Ale to všechno bylo konáno v podmínkách, kdy nebylo jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika. Sám pan ministr Kalousek, když na jaře připravoval nový návrh zákona rozpočtu na rok 2014, zvýšil ono saldo na 105 mld., protože světe div se, ale naše recese v České republice byla hlubší a trvala déle než v ostatních zemích. To je také hodno povšimnutí.

  Takže jestliže teď se na nás pravicové strany obracejí, abychom vrátili rozpočtovou politiku do jejich původního konsolidačního koridoru, abychom více škrtali a škrtali, a přitom už víme, že jejich politika škrtů v podstatě vedla k tomu, že výkon české ekonomiky byl zhruba o jeden procentní bod nižší, než byl vývoj v ostatních zemích, tak skutečně je to jasné vysvědčení toho, že politika pouhých škrtů prostě není dostatečně účinná, a že jestliže čeští, ale i zahraniční odborníci upozorňují, že je čas v té konsolidaci nebo, lidově řečeno, škrtech ulevit, méně konsolidovat, méně škrtat a více přitlačit na ekonomický rozvoj, na podporu poptávky, tak třeba na tom něco je. Ostatně okolní země to v přiměřené podobě začaly dělat.

  Takže to je ona volba mezi pravicí a levicí, byť tento rozpočet není ani pravý, ani levý a napříč politickým spektrem s ním příliš spokojeni nejsme.

  Pokud někomu vadí ten blitzkrieg a říká: co do dne, těch pár dnů to vydržíme dokonce i v těch městech a obcích, tak je třeba si říci, že to je pláč na špatném hrobě. Ti kolegové, kteří tady seděli ve Sněmovně a přispěli k rozpuštění Sněmovny, a chvíli to trvalo, protože původní návrh na rozpuštění Sněmovny, jestli si pamatuji, byl z řad opozice a byl začátkem léta, a teprve až když kolegům z tehdejší koalice povolily nervy, protože zřejmě pochopili, že se nedočkají premiérky paní Němcové, tak spustili celý ten řetězec, který s přispěním pana prezidenta skončil volbami v říjnu, tak přece muselo být jasné, že jestliže jsou volby v říjnu, tak Sněmovna začne projednávat rozpočet, marná sláva, měsíc před Vánoci. To nás přece nemohlo překvapit. Takže ten trošku stresový, ale přesto legitimní, ne neústavní, ne neprávní harmonogram je prostě tady a musíme se s ním vypořádat.

  To, že možná nebudeme muset jednat mezi svátky, to uvidíme. Nechci chválit dne před večerem, to není až tak podstatné. Daleko podstatnější je, jestli bychom dnes v prvním čtení vrátili návrh zákona k přepracování, protože zákony pamatují na spodní limit onoho projednávání. Tam je, tuším, jestli se nepletu, dvacet dnů, ale většinou to trvá déle, tím spíš, že seškrtat tolik peněz, to není jenom vzít červenou tužku a opravit dvě tři čísla. To se musí i strukturálně vybilancovat. To není houska na krámě, to chvíli trvá a samozřejmě ten přechod do rozpočtového provizoria tím pádem je mnohem delší. Ten měsíc je myslím velmi, ale velmi mírný, eufemistický odhad. A to už pak samozřejmě ty dopady má, protože běžné peníze se budou čerpat podle starého rozpočtu, ale investice, kofinancování evropských peněz atd., tam všude svítí červená. Takže není pravda, že je to úplně jedno. Jedno to není.

  Pokud bychom přece jen vrátili k přepracování, protože nespokojenost tady je, tak je otázka, jestli v této Sněmovně, která ještě nemá jasno, kde přesně proběhne ta hranice koaliční a opoziční, co vlastně nová vláda bude chtít od rozpočtu a jaký by měl být tedy mandát k přepracování, protože když dáme mandát: pane správce, musíte se víc snažit, mělo by to být víc efektivní - tak z toho má ten úředník vařit? Z toho se nedá vařit, ten mandát musí být konkrétní. A protože jde o ta tři základní čísla, tak samozřejmě hlavní je mandát příjmy-výdaje-salda. Ale v tom už se neshodneme. Kritika z jedné strany říká, že v tomto návrhu nejde až tolik o rozpočtovou podporu rozvoje ekonomiky, vy zase říkáte, že co do rozvoje lepší je konsolidace, seškrtat. V tom se nemůžeme shodnout. Čili jestliže by z toho nevzešel rozumný mandát na přepracování tohoto rozpočtu, tak je to jenom hra, ale koncepční základ takové vracení rozpočtu rozhodně nemá. A to je také jeden z důvodů, proč si myslíme, byť jsme velmi kritičtí k tomu, co máme na stole, že se k tomu nechceme připojit. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane (předsedá mpř. Jermanová) předsedající. Dámy a pánové, ze seznamu přihlášených do rozpravy jsem pochopil, že jste s úlevou vzali na vědomí naše prohlášení, že nebudeme dělat obstrukce, a proto už se raději nechcete přihlašovat do diskuse, protože je pátek odpoledne, je pokročilá doba, všichni chtějí domů. Koneckonců když jsme schválením harmonogramu rezignovali na to, že budeme řádně a pečlivě projednávat státní rozpočet, to už jsme v minulém bodě řekli, že nebudeme. Tak proč bychom se tak teď tvářili!

  Takže já přesto děkuji, že jsem dostal slovo, pravděpodobně jako poslední přihlášený do diskuse, a dovolte, abych stručně okomentoval návrh zákona o státním rozpočtu v prvním čtení a abych předložil návrh TOP 09 na změnu základních parametrů. Zdůrazňuji, že v prvním čtení neprojednáváme zákon jako celek, ale projednáváme pouze jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje, saldo a vztahy na místní rozpočty.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Teď prosím pana poslance Zavadila s faktickou.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, bych chtěl panu Miroslavovi Kalouskovi vzkázat jednu věc. Ano, vy jste přebírali v roce 2010 ekonomiku ve stavu, která byla blízká destrukci. Ale zapomněl jste říct jednu věc. Nikoliv toto, nebylo to jenom po vládě Fischerově, ale bylo to i po vládě Topolánkově, kdy vy jste byl přece ministr financí, kde byl Petr Nečas ministrem práce a kde se založil problém pro to, abyste v roce 2010 přebírali stav, v jakém jste ho přebírali! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane premiére.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, s dovolením bych rád zareagoval na některé výtky pana poslance Kalouska. Doufám, že je toto jednání Sněmovny minimálně zaznamenáváno na nějaké médium, které věrohodně zobrazí, co tady bylo řečeno, protože já jsem některým věcem nemohl ani uvěřit.

  My jsme skutečně zcela vědomě navýšili výdaje v tomto rozpočtu proti výdajům minulého rozpočtu, protože jsme reflektovali situaci české ekonomiky. Tato ekonomika pět let de facto neroste, pět let de facto stagnuje, v některých letech velmi mírně vzrostla, v posledních dvou letech klesá - na rozdíl od ekonomik okolních. Všechny mezinárodní i domácí relevantní studie z naprosto nezávislých zdrojů konstatují, že fiskální restrikce významně přispěla k negativnímu ekonomickému růstu, chcete-li vývoji, České republiky. A jednoznačně doporučují uvolnit tuto makroekonomickou bariéru, jinak se Česká republika jenom exportem nebude schopna dostat do růstu. V letošním roce budeme mít přebytek zahraničněobchodní bilance na úrovni zhruba 300 až 350 mld. korun, to je už úroveň zhruba 10 % celkového vývozu, a přesto budeme mít pokles ekonomiky, protože vývoz sám není schopen v normální ekonomice utáhnout její vývoj do plusu, pokud máme stagnaci a pokles investic, pokud máme stagnaci a pokles domácí spotřeby. Domácí spotřeby, to znamená vládní i soukromé spotřeby.

  Takže to, co je tady líčeno jako nějaké utrácení, je pouze obnovování normálního stavu v celé řadě veřejných činností - a budete mít možnost se s tím velice brzy a velice podrobně seznámit v jednotlivých výborech. Uslyšíte od ministrů, uslyšíte samozřejmě od zpravodajů, jaký je stav agend v některých resortech, kdy to není žádné racionální šetření, to je šetření, které, a já neříkám, že nejsou rezervy, jsou obrovské rezervy, vyžaduje systémové změny. Změny zákonů. Jiné uspořádání. To všechno je pravda. Ale rezervy v běžných agendách, které vedou k destrukci těch agend, to není žádné šetření. To je prostě nesmysl. Konkrétních věcí. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Teď poprosím pana Fischera, který je další v pořadí. Nebo pustíte pana Kalouska, dohodnete se? Pak poprosím pana Faltýnka. Budete muset počkat, pane poslanče Kalousku.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, původně jsem myslel, že nebudu, ale musím.

  Za prvé. Rok 2010 a rozvrat veřejných financí. Dámy a pánové, já tady nenechám dupat po ministru Janotovi. A musím se ho zastat, on už to udělat nemůže. On už není mezi námi.

  Byl to přece Janotův balíček, ať už v této Sněmovně dopadl jakkoliv, a já jsem z toho šťastný nebyl, který zabránil skutečnému rozvratu veřejných a státních financí. (Velmi emotivně:) Takže bych prosil, abychom tohle drželi ve správném gardu. I lidském! I lidském. Čili jestli tady někdo mluví o největším jokeu roku v souvislosti s premiérem, tak já říkám: Tohle je největší smutek, kterého se tady výrokově lze dopustit, a velmi vážně se proti tomu ohrazuji!

  Dámy a pánové, od Eduarda Janoty jsme se učili ten rozpočet dělat všichni. Delší dobu, kratší dobu a tak dále. Tak ho nechme v klidu spát a neříkejme o rozvratu veřejných financí v roce 2010! Protože já to... Teď mluvím o sobě, ale já nemůžu dělat nic jiného než to spojovat s jeho jménem. A to já nechci!

  Tak to je první věc. Promiňte, že jsem se trošku rozčílil, ale tady nemůžu být neemotivní.

  Teď už klidněji. Já nejsem žádný exponent SPOZ ani agent tohoto politického uskupení, a jak víte, nejsem ani jeho kandidát. Ze schůze vlády, a mám někdy pocit, že jsem tam neseděl já, ale pan ministr Kalousek, jak ty detaily zná, jsem po tvrdé rozpočtové debatě neodcházel jako spráskaný pes, ale docela jako člověk po náročné, ale normální debatě, za kterou jsem nota bene placen. To abychom to uvedli na pravou míru, pokud jde o ty subjektivní věci.

  Nesmyslná prognóza, nebo přifouknutá prognóza a tak dále. Dámy a pánové, těch 0,8 byla samozřejmě nepochopitelně nízká a pesimistická prognóza, nicméně - a já teď nebudu nikoho školit ze statistiky, co to je bodový a intervalový odhad, ale už tam, kde to bylo 0,8, tam těch 1,3 byla jako nejoptimističtější část té prognózy, která se potom stala středem intervalu. Jenom abychom věděli, o čem tady mluvíme. Evropská komise - 1,6, další mezinárodní instituce, některá 1,6, 1,7, Česká národní banka 2,1, jenom OECD je 1,1, ta je pod tím 1,3. 1,3 je stále ještě, pokud jde o prognózující instituce, konzervativním odhadem. Průměr všech mezinárodních i tuzemských prognóz na příští rok, které monitoruje systematicky Ministerstvo financí, činí 1,6. Tak jenom abychom se s těmi čísly uměli nějak dobře vyrovnat.

  Další věc. Ve vystoupení pana poslance Kalouska jste několikrát zaznamenali slovíčko červen. Červen a vláda se dohodla, vláda měla limity takové a takové. Já jsem tady prováděl srovnání právě na tyto výdajové limity, jaká je tam změna, a hle jsem se tady v následující debatě tady dověděl, že to byl jenom pracovní materiál, že jsem ho dokonce někde pod rukou získal a zneužil a teď na něm provádím nějaké početní operace. Nikoliv, materiál je samozřejmě k dispozici, je to vládní dokument a byl schválen usnesením č. 433 z tohoto roku. Jenom abychom dávali fakta na stůl.

  O MPSV a situaci na tomto ministerstvu tady pan premiér hovořil. To nebudu opakovat, to nemám ve zvyku.

  A mimo jiné, když už máme tak strašnou starost o ty svoje výdaje v jednotlivých kapitolách. Dámy a pánové, měl jsem báječnou příležitost se seznámit s tím, jaké jsou výdaje, v jaké obrovské výši, jak se provádějí decentralizovaným způsobem na služby komunikační a výpočetní techniky, kolik peněz, kolik desítek či stovek milionů teče za právními kancelářemi. Bylo to v jednom resortu. Jmenuje se Ministerstvo financí.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva a ze středu.)

  Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Jenom bych reagoval k zemědělství, co tady zaznělo, a nebudu zdržovat, ať pan Kalousek může dál pokračovat. (Veselost v sále.)

  Česká republika a české zemědělství dostane podle aktuálního přepočtu kurzu v příštím roce z Evropské unie zhruba 32 mld. korun. Stará patnáctka, a to pan bývalý vicepremiér Kalousek určitě ví, kofinancuje své zemědělce v průměru někde mezi 20 a 30 % z dotací z Evropské unie. To je obecně známá informace. Porovnejme si tedy procento našeho kofinancování našeho resortu zemědělství s těmi čísly, která tady hovořil pan bývalý vicepremiér.

  Chci jenom říct jednu větu. My přece všichni víme, kdo, jak a jak špatně nastavil celý systém dotací do zemědělství po našem vstupu do Unie. Je tady prostě ta zodpovědnost minulých dvou vlád za to, že naše země bohužel ztratila svoji potravinovou soběstačnost a že dneska kupujeme potraviny, které se dovážejí ze zahraničí, a nedělají to naši lidé. A my jsme to měli v programu a tohle chceme změnit a nechceme na to víc peněz. Nechceme na to víc peněz.

  A jenom pro informaci, přátelé. Letos, v roce 2013, jsou top-upy, takzvané národní doplňkové platby, na úrovni zhruba 90 mil. korun.

  Tolik jenom na dovysvětlenou. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom pro upřesnění - nebyl jsem nikdy vicepremiér. Nebyl jsem nikdy vicepremiér, takže jsem nic takového nemohl říkat.

  Rád bych zdůraznil, že jsem nikdy neříkal termín potravinová soběstačnost. Já respektuji, že vy ho teď cpete do budoucí koaliční dohody, že je pro vás mimořádně důležitý. A rád bych řekl, že jsem přesvědčen, že termín potravinová soběstačnost v roce 2013 je ve prospěch výrobců falešných párků na území České republiky, nikoliv ve prospěch veřejnosti a spotřebitelů České republiky. (Veselost v sále.) Termín potravinová soběstačnost je něco, co lidem v České republice zdražuje jejich životní potřeby, nikoliv co jim zvyšuje jejich komfort! ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou prosím pana poslance Bendla.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám pocit, že už se hodně točíme v kruhu. Ale já bych prostřednictvím vás chtěl říct panu předsedovi, skoro bych řekl výboru pro financování skupiny Agrofert, jak jsem si to pracovně přejmenoval, že ten, kdo nastavoval podmínky pro čerpání evropských peněz na léta 2007 až 2013, je připravoval v roce 2005. A nebyla to ani Topolánkova ani Nečasova vláda. A vy, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající (k poslanci Faltýnkovi), jako bývalý sociální demokrat byste měl vědět dobře, že to byla Paroubkova vláda. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana poslance Kováčika.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, mně nedá, než reagovat na ony poznámky o potravinové soběstačnosti. To sousloví potravinová soběstačnost, zdá se, je určitou částí našeho politického spektra pořád považováno za sprosté slovo. Nemyslím si, že tomu tak je. Ostatně Komunistická strana Čech a Moravy, jestliže je to již druhé desetiletí, tak můžeme říkat, že desítky let má potravinovou soběstačnost, směřování k potravinové soběstačnosti, jako jednu ze svých hlavních součástí agrární a potravinářské politiky z jednoho prostého důvodu. To není jenom o tom, že bychom měli chránit náš trh potravinami, chránit našeho výrobce, chránit našeho potravináře. To je přece samozřejmé. Ale je to také o těch pracovních místech, která zůstanou v české, moravské a slezské krajině zachována ať již při výrobě potravin, nebo při údržbě té krajiny, a nemusíme za to platit někomu jinému nákupem potravin z dovozu. Ostatně si myslím, že slova o pracovních místech jsou neustále aktuální, a jedním z činů vedoucích ke zvyšování nebo udržení počtu pracovních míst důležitých na venkově je právě směřování k potravinové soběstačnosti.

  Jenom doušku. Tehdy, když KSČM toto směřování zařazovala do své politiky, ještě téměř nikdo nevěděl v České republice, že existuje Agrofert. Ostatně český, moravský a slezský zemědělec a potravinář není zdaleka, a není dokonce ani většinově pouze jenom o Agrofertu. To jsou i další, další a další podniky anebo třeba také fyzické osoby anebo třeba další právní formy, které s Agrofertem nemají, aniž bych se Agrofertu chtěl speciálně zastávat, nic společného. Potravinová soběstačnost je důležitější pro všechny, i pro celou naši společnost. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalšího přihlášeného k faktické poznámce tady mám pana poslance Holečka... Takže ten to ruší. Ještě poprosím pana Votavu. (Poslanec Votava cosi naznačuje paní předsedající.) Pana poslance Votavu.

 • Poslanec Václav Votava: Omlouvám se. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já už nechci reagovat na předřečníky, už vůbec ne na rétorické vystoupení pana předsedy Kalouska. Chci jenom znovu sdělit stanovisko sociální demokracie.

  Byť tento rozpočet není naším rozpočtem, není určitě ideální, nejásáme nad ním, tak ho v prvním čtení podpoříme, protože si opravdu nepřejeme, aby tady bylo rozpočtové provizorium, abychom uvrhli Českou republiku do nějaké nejistoty a chaosu, nebojím se to říct. Česká republika potřebuje stabilní prostředí, a proto potřebuje i státní rozpočet na rok 2014 mít schválený. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, končím obecnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana ministra financí.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, debaty v tomto domě, a to víte vy, kteří tady sedíte delší dobu, a seznamujete se s tím vy, kteří tady sedíte dobu kratší, bývají ostré, někdy bývají zlé, někdy bývají osobní. Jsem zvyklý. Nemiluji to, ale jsem zvyklý. Takže nakonec můžu konstatovat: dobrá debata se vším všudy. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane Kalousku - pane poslanče Kalousku. Omlouvám se.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Můžete mi klidně říkat Mirku, paní místopředsedkyně. (Bouřlivý smích a potlesk.)

  Dámy a pánové, pan ministr financí položil otázku, na základě jakého politického zadání by to měli přepracovat. No na základě jakého jiného, a teď se obracím na podnikatele v řadách ANO, na základě jakého jiného zadání, než navrhněte nižší výdaje. My vám nechceme dovolit utratit 1 bilion 211 miliard, my vám chceme dovolit utratit aspoň o těch 12 miliard méně! To je strašně jednoduché politické zadání, úplně stejné, jako dělají představenstva vůči svým managementům, úplně stejné, jaké vy znáte, úplně stejné, jako zná bývalý pan rektor Rais vůči akademickému senátu. Prostě k někomu přinesete rozpočet, on se zachechtá a řekne: Milý kamaráde, tolik ti nedám! Můžeš utratit jenom méně. A já vás moc prosím, abychom v zájmu trendu snižování deficitů, snižování zadluženosti, prostě tento jednoduchý signál vládě dali.

  Termín na přepracování je 20 dnů a já vám garantuji, že bych to uměl sám za tři dny. Rozpočet má výdaje 1 bilion 211 miliard a o 12 miliard, což je méně než 1 %, garantuji vám, že bych to uměl za tři dny! To znamená, tady neexistuje - zákonná lhůta je 20 dní minimálně, 30 dní maximálně, proto jsem navrhl 20 dní jako minimální lhůtu. Ale opravdu vám garantuji, že to není sofistikovaná a složitá věc. To umím za tři dny. Každý, kdo o veřejných rozpočtech něco ví, tak ví, že to umí předělat za tři dny. A vy máte v tuhle chvíli možnost říct jakékoliv budoucí vládě, ať už Rusnokově, Sobotkově, Babišově, Stanjurově, vládě paní magistry Jourové, abych byl genderově vyvážen, já nevím, jaká tady bude vláda, ale jakékoliv budoucí vládě vy jako suverén můžete říct: My si nepřejeme, abyste utratili tolik! My chceme šetřit! Utraťte aspoň o 12 miliard méně!

  To je smysl mého usnesení a to je moje prosba vůči všem, kteří slibovali svým voličům, že budou šetřit. Protože když vládě povolíte utratit víc, tak oni prostě víc utratí! Teď na vás na všechny apeluji, co jste slibovali svým voličům.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Filip.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já nechci zhoršovat situaci paní místopředsedkyni při jejím řízení, když už jsme po skončené rozpravě, ale chápu, že předseda klubu má přednostní právo a může mluvit kdykoliv, tak já jenom podotýkám, že chápu, že pan kolega Kalousek, a tady kolegové to vědí, by uměl za tři dny leccos. My víme, co udělal za jedny tři roky, za druhé tři roky. Nemyslím si, že by nám to měl předvádět! (Potlesk v levé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím tedy pana poslance Votavu, zpravodaje, aby nás provedl návrhem usnesení.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, zazněl tady jeden návrh na usnesení od pana předsedy Kalouska. Dívám se na něj. Myslím, že je hlasovatelný. Sice mi nebyl doručen písemně, nicméně myslím, že všichni pochopili, o co jde. Nevím, jestli je námitka, jestli je potřeba ho zopakovat...? (Z pléna: Ne!) Není. Takže asi o tomto návrhu bychom hlasovali.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Určitě. Pokud zde není žádost na pana předkladatele, aby ještě jednou přečetl to, co navrhoval, a všichni víme, o čem hlasujeme, a já jsem přesvědčen, že to je v souladu s jednacím řádem a můžeme o tom hlasovat, stejně tak jako pan zpravodaj, tak nám samozřejmě v hlasování nic nebrání.

  Ještě předtím, než zahájím hlasování, poprosím, aby pan zpravodaj a pan ministr k tomuto návrhu sdělili své stanovisko, zda souhlasí, či nesouhlasí, či zda jsou k tomuto návrhu neutrální. Pan ministr? (Není slyšet, není zapnut mikrofon.) Pardon? Kdybyste si zapnul mikrofon, bylo by to jednodušší. (Ministr: Nesouhlas.) Nesouhlas. Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Také nesouhlas.) Děkuji.

  Pokud nejsou námitky a všichni víme, o čem hlasujeme, nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a poprosím vás o chviličku strpení, aby byla vydána náhradní karta panu poslanci Stanjurovi. (Po chvíli:) Ano, pan poslanec Stanjura má náhradní kartu s číslem 1. Dám mu ještě prostor, aby se mohl přihlásit. Všechno je v pořádku, všichni víme, o čem hlasujeme.

  Hlasujeme tedy o návrhu pana předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska.

  Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 178, pro 34, proti 94. Návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Kaňkovský a pan poslanec Adamec, předpokládám, že se nehlásí s faktickou poznámkou, tak je odmazávám. Pane zpravodaji, prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o usnesení tak, jak jej předkládá rozpočtový výbor.