• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, Petr Adam zdravotní důvody, Jan Bartošek pracovní důvody, Ondřej Benešík do 10.30 zdravotní důvody, Adolf Beznoska zahraniční cesta, Karel Černý bez udání důvodu, Petr Fiala zdravotní důvody, Karel Fiedler pracovní důvody, Ivan Gabal zahraniční cesta, Vlastimil Gabrhel pracovní důvody, Vítězslav Jandák pracovní důvody, David Kádner zdravotní důvody, Rom Kostřica zdravotní důvody, Josef Nekl zahraniční cesta, Ladislav Okleštěk zdravotní důvody, Gabriela Pecková mezi 10. a 14. hodinou pracovní důvody, Anna Putnová osobní důvody, Karel Rais zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg pracovní důvody, Jiří Skalický osobní důvody, Milan Šarapatka zahraniční cesta, Karel Tureček rodinné důvody, Helena Válková pracovní důvody, Josef Vondrášek zdravotní důvody, Miloslava Vostrá rodinné důvody, Kristýna Zelienková do 10.30 pracovní důvody.

  Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: Daniel Herman pracovní důvody, Bohuslav Sobotka zahraniční cesta, Martin Stropnický do 10.30 pracovní důvody, Dan Ťok do 10 hodin pracovní důvody. To je vše k omluvám.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, na lavice jste obdrželi návrh politického grémia na pokračování jednání Poslanecké sněmovny v pátek, dnes, 19. června, a v týdnu od 7. července do 10. července 2015.

  Já vás poprosím, pokud to lze, abyste se poněkud ztišili, protože se zabýváme programem, tak abyste věděli případně, o čem budeme hlasovat.

  Pokud není námitek, nechám o tomto návrhu hlasovat najednou. Žádnou námitku nevidím.

  Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh úpravy programu. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 84, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 126. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní tedy přistoupíme k projednávání schváleného bodu programu. Prvním v pořadí je bod

  Já ale opravdu poprosím o klid, jsme ve třetích čteních. Pane ministře, prosím vydržte, až se kolegové ztiší. Nebudeme pokračovat, dokud opravdu hladina hluku nepoklesne. (Chvilku vyčkává.)

  Pane ministře, ještě vydržte, já ten bod uvedu. A ještě než vám dám slovo, dovolte, abych mezi námi přivítala novou ministryni školství, paní ministryni Valachovou. Vítejte. (Poslanci povstali, potlesk v sále.)

  Tak. Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, jímž je hospodářský výbor, poslanec Vlastimil Vozka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 385/3, který byl doručen dne 27. května 2015. (Zvoní na zvonec.) Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 385/4.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Vidím, že má. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním důvodem pro předložení návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Předkládaný zákon tak představuje celistvou úpravu pro oblast pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy.

  Zákon o pyrotechnice kromě novel souvisejících s pyrotechnickými výrobky obsahuje i technickou novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, kterou zákon přizpůsobuje požadavkům bruselské úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

  Předkládaným vládním návrhem zákona se zabýval na své 22. schůzi hospodářský výbor jako garanční výbor pro projednávání návrhu zákona po druhém čtení. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, hospodářský výbor jako garanční na své schůzi 4. června doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 385/3 v následujícím pořadí: Za prvé návrhy A1 až A18 jedním hlasováním. Za druhé návrhy B1 až B4 druhým hlasováním. Za třetí návrh C1. Za čtvrté návrh C2. Za páté hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh k navržené proceduře. Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování. Táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 149 přítomných, pro 144. Já konstatuji, že návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Máte slovo.***

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. První hlasování obsahuje body A1 až A18. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který hospodářský výbor doporučil. Moje stanovisko je kladné. (Stanovisko ministra je kladné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 86, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 146. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Takže za druhé budeme hlasovat o návrzích B1 až B4. Jedná se o legislativně technické změny, které byly načteny v rámci druhého čtení. Stanovisko garančního výboru je kladné. (Stanovisko ministra je kladné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 87, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 144. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Za třetí budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Zemka, který předložil v rámci druhého čtení. Stanovisko garančního výboru je záporné. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko záporné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 88, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 5, proti 139. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Podle schválené procedury nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zemka označeném jako C2, který předložil v rámci druhého čtení, tedy úpravu § 66 odst. 8 předmětného zákona. Stanovisko garančního výboru je negativní, takže nedoporučuji. (Ministr má stanovisko záporné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 89, do kterého je přihlášeno 153 přítomných, pro 6, proti 110. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Nyní tedy máme před sebou poslední hlasování ve věci tohoto zákona, a to je hlasování o návrhu zákona jako celku. Stanovisko garančního výboru je kladné, doporučuji. (Ministr má stanovisko kladné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), podle sněmovního tisku 385, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 90, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

  Přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro zdravotnictví, poslanec Rostislav Vyzula. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 386/5, který byl doručen dne 29. dubna 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako 386/6.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupil před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení veřejného dozoru a veřejné kontroly nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a dále také zvýšení efektivity a transparentnosti systému. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět. Principiálně nelze souhlasit zejména s návrhy, které směřují k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví v oblasti jeho kompetencí.

  V případě pozměňovacího návrhu výboru pro zdravotnictví se s velkou částí jeho obsahu ztotožňuji, pouze k výborem navrhovanému odmítnutí snížení povinného přídělu do rezervního fondu zdravotních pojišťoven je třeba uvést, že tento úkol vyplynul přímo z usnesení vlády. (Ministr se odmlčel, v sále je velký hluk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vás poprosím znovu o klid. Vím, že je pátek, máme za sebou dlouhý týden, ale jsme ve třetích čteních a čeká nás důležité a dlouhé hlasování, tak prosím o vaši pozornost.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Stejně tak je tomu v případě změkčení právní úpravy střetu zájmů u členů orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, který navíc dále prohlubuje rozdíly mezi touto pojišťovnou a pojišťovnami zaměstnaneckými.

  Dále si dovoluji vyjádřit svůj nesouhlas s pozměňovacími návrhy pana profesora poslance Vyzuly, které se týkají jednak snahy o úpravu regulace cen léčiv a jednak snahy o posílení úlohy Ministerstva financí na úkor Ministerstva zdravotnictví. Tyto návrhy vesměs nedostaly ani kladné stanovisko výboru. V případě snahy o úpravu regulace cen léčiv bych především rád uvedl, že na základě vyjádření zdravotních pojišťoven hrozí v případě přijetí významné finanční dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. Přesto si myslím, že zmíněný pozměňovací návrh byl předkládán s kladnými úmysly, nicméně si myslím, že by bylo vhodné tento návrh ještě technicky dopracovat a předložit při některém dalším otevření zákona č. 48.

  Co se týče posílení úlohy Ministerstva financí, kompetenční zákon roli Ministerstva zdravotnictví jasně vymezuje, když výslovně uvádí, že ústředním orgánem státní správy pro zdravotní pojištění je Ministerstvo zdravotnictví. Domnívám se, že navrhované rozmělnění kompetencí mezi Ministerstvo zdravotnictví a financí ke zvýšení efektivity veřejného zdravotního pojištění nepřispěje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se opravdu moc omlouvám, že vás přerušuji, ale počkáme, dokud se Sněmovna neuklidní. Pokud si máte co říci, učiňte tak v předsálí. (Chvíli čeká.) Děkuji. Prosím, můžete pokračovat. ***

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Stejně tak nemohu podpořit návrhy, které nekoncepčně zasahují do procesu slučování zdravotních pojišťoven. V důsledku by totiž mohly vést k situacím, kdy by zdravotní pojišťovny byly nuceny k jednání poškozujícímu poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce.

  Dále bych na tomto místě zvlášť rád upozornil na pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové týkající se připlácení si ekonomicky náročnější varianty zdravotnických prostředků, s nímž nelze z odborného hlediska vyjádřit souhlas. Jde o návrh označený jako C1. Tato úprava totiž neobsahuje žádné vymezení toho, jakým způsobem by mělo být zajištěno, respektive stanoveno, který zdravotnický prostředek odpovídající potřebám a zdravotního stavu konkrétního pojištěnce je nejméně ekonomicky náročný. Pokud navrhovaná úprava neobsahuje tento základ, nelze na ní dále stavět jakoukoliv spoluúčast pojištěnce, neboť nestanovení nezbytných podmínek k poskytování bezplatné zdravotní péče je v rozporu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod, a je tudíž protiústavní. Nadto z dikce navrženého ustanovení vážně hrozí, že pojištěnci by mohlo být umožněno doplácet za jakýkoliv zdravotnický prostředek, tedy například za nástroje při operacích nebo za jakési lepší přístroje používané při poskytování hrazených služeb. Prakticky by tak pojištěnec mohl být nucen k vyšší spoluúčasti při každém výkonu, kdy je používán nějaký zdravotnický prostředek, nejen prostředek implantovaný, jak je v odůvodnění daného návrhu zmiňováno.

  Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím této novely podaří zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Hovorka, po něm se připraví paní poslankyně Maxová. (Poslanec Vyzula mimo mikrofon: Už je rozprava tedy?) Prosím, máte slovo. (K řečništi přistupuje poslanec Hovorka. Hlasy mimo mikrofon: Už je rozprava? Ano. Neměl by mít slovo zpravodaj?) Zpravodaj - závěrečné slovo - pokud chce využít přednostního práva, může tak učinit, ale do rozpravy se hlásit můžete. Takže hlásíte se do rozpravy? Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom využil svého práva v rozpravě říct některé názory k tomuto zákonu, který je víceméně, tak jak ho všichni zdravotníci vnímáme, průlomový. Chtěl bych říct na základě proslovu pana ministra, že pozměňovací návrhy, které máte pod čísly B1, B2, B3, B4, které se týkají cenotvorby, jsou pro pacienta, a jsou tedy jakýmsi vylepšením stávající situace, aby pacient měl tu jistotu, že plně hrazený lék bude k dispozici. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že bychom to legislativně technicky ještě upravili, tak tyto body potom v hlasovací proceduře navrhnu stáhnout.

  Pak je tady pozměňovací návrh C1 paní poslankyně Radky Maxové, kde pan ministr řekl svoje stanovisko. Mě by zajímalo spíš stanovisko Ministerstva zdravotnictví v tomto ohledu v tom smyslu, zda vnímá Ministerstvo tento návrh jako pozitivní aspoň v tom obecném smyslu, zda se na něm dá i v budoucnosti pracovat, abychom - pokud nebude schválen samozřejmě nebo pokud nedojde k nějaké změně, pokud by byl schválen, tak je to jiná záležitost. Mě by zajímalo to stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda obecně by eventuálně na toto téma se dalo v budoucnosti diskutovat.

  A jinak potom se přihlásím až do závěrečné rozpravy. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl napřímit vaši pozornost k podpoře pozměňovacího návrhu pod označením D2, který se týká slučování zdravotních pojišťoven, aby o tomto slučování rozhodovala vláda České republiky. Myslím si, že to je transparentnější způsob než dosavadní, kdy o tom v podstatě nerozhoduje nikdo, protože Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti obou slučovaných zdravotních pojišťoven vydá jenom potvrzení, víceméně rozhodnutí, kde posvětí rozhodnutí správních rad.

  Já bych rád připomněl, že v roce 2009 Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, sněmovní tisk 684, se stejným obsahem, který řešil i převod kompetencí o slučování zdravotních pojišťoven na vládu. Pro tento návrh v té době hlasovalo i 60 poslanců sociální demokracie. Já jsem v této věci interpeloval i pana premiéra a on mi odpověděl, že "ve věci podpory pozměňovacího návrhu o slučování zdravotních pojišťoven, takzvané transparenční novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, si dovoluji uvést, že vláda České republiky si je vědoma své odpovědnosti za správné fungování systému zdravotnictví, potažmo veřejného zdravotního pojištění, a nezříká se své společenské úlohy, kterou by mohla hrát v procesu slučování zdravotních pojišťoven". Vláda se tedy nestaví proti tomu, aby o případném slučování zdravotních pojišťoven rozhodovala ona sama. Já si myslím, že to je velmi důležité stanovisko, a chtěl jsem, abyste ho věděli a ten pozměňovací návrh podpořili.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Připraví se pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla upozornit na pozměňovací návrhy pod písmeny C - C1, C2, C3.

  C2, C3 se týká možnosti dobrovolného očkování proti pneumokokovým nákazám seniory. Samozřejmě diskuse proběhla na toto téma. Já jsem velice ráda, že Ministerstvo zdravotnictví se nestaví k této myšlence negativně, ale neutrálně. Nicméně na zdravotním výboru bylo náměstkem Filipem řečeno: "My jsme společně se zdravotními pojišťovnami udělali pro Radu seniorů maximum. Navrhli jsme využití fondu prevence pojišťoven. Domníváme se, že využije-li očkování 5 % seniorů, jak říká paní poslankyně Maxová, budou pravděpodobně z úplně jiné kohorty než ta, která je ohrožena, a náklady se nesníží." Já tedy musím reagovat. Kdyby byla pravda, že plošné dobrovolné očkování nezasáhne potřebné cílové skupiny, pak využití fondu prevence pojišťoven je naprosto mine. Využití fondu prevence je náročný proces. Za prvé pacient musí vakcínu i zákrok zaplatit ze svého, cca 1 800 korun, a za druhé pak poslat zdravotní pojišťovně žádost o proplacení nebo jít i osobně. Na pneumokokovou infekci, především zápal plic, umírá ročně asi 1 500 lidí starších 65 let. Nejohroženější jsou pak kohorty s nejnižšími příjmy ohrožené sociálním vyloučením. Těžko si lze představit, že právě tito lidé budou schopni zvládnout proces stanovený fondem prevence. Proto bych vás prosila, abyste buď pozměňovací návrh C2, nebo C3 podpořili.

  Co se týká pozměňovacího návrhu C1, celá geneze je pro mě poměrně vtipná. Měsíc, možná přes měsíc se snažím setkat s panem ministrem zdravotnictví, abych se vlastně dozvěděla, co je špatně technicky na tom pozměňovacím návrhu. Pan ministr Němeček si na mě za celou dobu neudělal ani deset minut času. Je prý hrozně zaneprázdněn. S náměstky bohužel tento problém řešit nemohu. Takže říkám, snaha byla o nějakou dohodu, leč Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně pan Němeček ji nevyužil a pouze manipuluje veřejným míněním. Nyní není stanoveno nic. Vše by se mělo dělat podle zdravotního stavu. Ale nyní se vše stanovuje úhradovou vyhláškou dle VZP, číselníku anebo bodové vyhlášky.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegyně a kolegy znovu o klid. Hladina hluku je opravdu vysoká. Popřípadě hloučky, které se zde tvoří, aby se rozpustily či se přesunuly do předsálí.

 • Poslankyně Radka Maxová: A za druhé informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby.

  Dále zde stále platí občanský zákoník, trestní zákoník, např. trestný čin podvodu, a konečně především také normy lékařské etiky. Neměla by náhodou být vyhláška obsahující výčet dotčených zdravotnických prostředků, jak tady mluvil pan ministr, že je potřeba stanovit - my to už máme stanoveno v současné době, co hradí pojišťovna - a nastavit finanční práh pro spoluúčast? Určitě ne. Myšlenka na další úpravu prováděcím předpisem je sice svůdná a samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví se na ni odvolává, ale láká do stejné pasti, ve které uvízly zrušené nadstandardy pana ministra Hegera.

  Návrh přistupuje k problematice z opačného konce, než je zvykem. Místo centrálních ceníků a shora nastavovaných limitů spoléhá na reálné ceny u poskytovatelů. Spoluúčast by se tedy počítala z rozdílu skutečných cen zdravotnických prostředků u toho, kdo nakupuje, což je poskytovatel. To je přístup, který sice zřejmě předběhl dobu, ale náš úhradový systém bude tento přístup muset v nejbližší době tak jako tak v nějaké podobě zavést.

  To je na úvod a já děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zmínil o dvou okolnostech toho, o čem dneska máme hlasovat. Vzhledem k tomu, že tady teď široce promluvila paní kolegyně Maxová k bodu C1, možnosti připlácet si za nadstandardní zdravotní prostředky, tak se budu nejprve zabývat touto záležitostí.

  Paní poslankyně Maxová tu mluvila poměrně rozsáhle a zdůvodňovala, proč se domnívá, že její návrh je ústavně konformní. Já jsem tady byl několikrát citován jako člověk, během jehož ministerského mandátu byl odsouhlasen zákon o nadstandardech, nebo pasáž zákona 48 týkající se nadstandardů, který byl později Ústavním soudem zrušen, přestože ty přípravné debaty byly velmi důkladné i z hlediska ústavního. Já jsem ve své funkci byl svědkem pozdějšího zrušení dalšího sporného bodu a to byla lázeňská vyhláška, která velmi podobným mechanismem jako ty naše nadstandardy určovala, co platí zdravotní pojišťovna a co ne, a znovu Ústavní soud prohlásil, že co není v zákoně a co je limitováno, pokud jde o úhrady, finančními možnostmi systému, tak musí být v zákoně, nemůže tam být nedefinováno, nemůže tam být ani formou vyhlášky.

  Já se nehodlám pouštět do právních rozborů, které vzhledem k ústavnosti celé té věci musí být na nejvyšší možné úrovni, a tady bych jenom konstatoval následující. My jsme samozřejmě v našem původním i současném volebním programu propagovali možnost spoluúčasti, možnost připlácení za nadstandardy, je-li to pro zdravotní systém výhodné a jestliže to nevede k tomu, aby někteří pacienti od nezbytné péče byli odsunuti. To tento zákon jistě nedělá, podobně jako to nedělal ten náš paragraf. Ale přesto bych rád slyšel z úst paní poslankyně Maxové nebo pana kolegy Janulíka - a tímto je žádám prostřednictvím paní předsedající - jestli by mohli na tomhle plénu jasně konstatovat, že to opravdu konzultovali s legislativci, případně právníky, kteří se zabývají těmi ostatními okolnostmi. Protože pokud toto tvrzení tady padne, tak klub TOP 09 je ochoten hlasovat pro tento nadstandard a bude pro něj, protože ho pokládá za rozumný a pokládá ho za krok správným směrem. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já vám děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Janulíka.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, dámy a pánové, abychom se vůbec dostali k meritu věci, o co tady jde, dneska se problematika zákona 48 vlastně zdrcla jakoby do jednoho bodu, který má označení C1. Zcela nesprávně se mu říká "o nadstandardech". Vůbec to o nadstandardech není. Je to samozřejmě o možnosti připlatit si na něco lepšího. Bylo tady mnohé o tom řečeno. Já bych jenom pro kolegu předřečníka rád sdělil, že samozřejmě jsme na tom strávili spousty hodin, protože je to zejména právnická problematika, s těmi právníky. Samozřejmě se tam jednalo hlavně o tu ústavní konformitu. Takže dovolte, pane docente, já vám prostřednictvím paní předsedající ocituji nález Ústavního soudu. Je to číslo 328/2013. Ten nález má číslo 3611, kde se říká, že samotné rozdělení zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění na variantu základní, z veřejného pojištění plně hrazenou, a variantu ekonomicky náročnější je v souladu s naším ústavním pořádkem. To je bod 43 nálezu. Čili já si myslím, že k tomu není příliš co dodat.

  Ten zákon samozřejmě obsahuje obrovskou spoustu velmi pozitivních věcí, které naše zdravotnictví potřebuje, a na druhou stranu, kolegové, v tuto vteřinu spousty mých kolegů léčí, sponzorské dary se vybírají, prostě život jde dál. Zelený strom života, šedá teorie. V úterý budu v ordinaci, jestli zákon bude, nebo nebude, budu prostě léčit dál, tak jak léčím. Takže on se svět nezboří, jestli bude C1, nebo C5, nebo 48, nebo nebude. My jenom prostě tímto chceme otevřít tu možnost a hlavně zlegalizovat současný stav, který je veskrze nelegální a denně, každou vteřinu se děje.

  Takže jenom rozum do hrsti. Selský rozum, nic jiného. Děkuji vám. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Nykla. Připraví se s faktickou paní poslankyně Maxová. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Bavíme se tady o transparenční novele, což je jakási vlajková loď Ministerstva zdravotnictví, o které se mluvilo dlouho. A my se teď vlastně v té novele dostáváme do tolika oblastí typu pneumokoků atd., které jsou vedlejší, ale to hlavní tam bylo uveřejňování smluv. To je splněno. Takže to je fajn, že jsme se posunuli v jedné věci, která je strašně důležitá. Uvidíme, kolik přinese peněz do zdravotnictví a jestli splní to, co třeba řekla šéfka Světové zdravotnické organizace, že lze snížit náklady ve zdravotnictví až o 30 %. Uvidíme, kolik toto přinese.

  Ale já se chci zeptat pana ministra na tu věc, která rozbouřila tady ty davy, a vím, že se dneska nedobereme pravdy. Ale můj dotaz zní: Jestli je pro sociální demokraty coby pro stranu, která je symbolem zdravotnictví, které nechce poplatky regulační, a to víme a proti tomu nic nemusíme namítat, a která nechce doplatky - jestli je vůbec schůdné to, aby na tom skutečně začali dělat. Ať nám veřejně tady řekne "ano, tato myšlenka je fajn". Já sám k tomu nemám ještě názor jednotný, ale myšlenkově jsem pro. Jestli nám to tu veřejně řekne, a kdy by si zhruba představovala časově, že by se to dalo stihnout. Když on uváděl, že třeba pak by se daly platit nadstandardy - já jako kardiolog udělám ultrazvuk srdce na americkém přístroji a budu za to chtít pět set korun a někdo to udělá na japonském a řekne já za tři sta. To jsou takové absurdní případy, to bych neuváděl. Ale jestli myšlenka toho, že za ekonomicky náročnější variantu je možno doplatit, je vůbec schůdná pro sociální demokracii jako takovou stranu, která má ten duch toho zdravotnictví trošku jiný, než máme my. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Radka Maxová: Jenom v krátkosti. Za mnou se rozčilovali kolegové, že kolega Janulík neodpověděl na to, zdali to bylo konzultováno. Bylo to konzultováno s právníky, kteří pracovali v pojišťovně. Bylo to konzultováno s právníky, kteří pracovali v nemocnici. Takže oba řetězce se na tom podílely.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký, dobrý den, paní předsedající, hezký, dobrý den, dámy a pánové. To dnešní jednání je skutečně zásadní a průlomové. Musíme rozhodnout o tom, zda naše zdravotnictví bude ufinancovatelné, nebo nebude. Prostě proto, že je řada činností v té medicíně, které zdravotní pojištění není schopné financovat, a na druhou stranu máme řadu pacientů, kteří jsou ochotni si na tuto zdravotní činnost připlatit. Je to velmi zásadní věc. To není otázka nadstandardu. My musíme vydefinovat to, co hradíme ze zdravotního pojištění. A pak je tady řada činností, tak jak o tom hovořil můj předřečník, které jsou mimo sféru tohoto zdravotního pojištění, a budeme hlasovat o tom, jestli někomu umožníme, aby tuto možnost využil. Znamená to, že do zdravotnictví připlynou nějaké další peníze, znamená to, každý bude moci o svém zdraví rozhodovat ještě navíc, nad rámec zdravotního pojištění. To je věc, která je úplně zásadní. To není žádná spoluúčast nebo platba o něčem. To je o tom, že existují zdravotní činnosti nebo zdravotní výkony, které pojišťovna nehradí, ale přesto existují. Ony existují, dělají se, jenom náš pojištěnec na ně nikdy nedosáhne.

  Když si řekneme ten jednoduchý příklad nějakého kyčelního kloubu, samozřejmě pojišťovna hradí kyčelní kloub v nějaké hodnotě, v nějakém nákladu. Ale on existuje o něco lepší kloub, který znamená, že budete moci tou nohou hrát třeba fotbal, nejenom chodit do práce. Jestli se někdo rozhodne, že to chce, tak v současné době má jedinou možnost, že to zaplatí v celém rozsahu. A to, co bychom chtěli, je to, že tu poměrnou část -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas. Je mi líto, dvě minuty uplynuly. (Děkuji.) Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Historie se opakuje. To, co jsme v minulých volebních obdobích kritizovali na pravicových vládách, že nám předkládaly pozměňovací návrhy, úplně zásadní pozměňovací návrhy na poslední chvíli, bez řádného projednání, tak to se teď vlastně projevilo a s plnou silou nám ukázali kolegové a kolegyně z hnutí ANO. Protože pozměňovací návrh, o kterém se tady hovoří, který má zásadně změnit některé věci, které jsme v minulosti odmítli, nám předložili až do druhého čtení bez toho, že by se to vůbec projednávalo ve výboru. A to si myslím, že není možné, a neměli bychom v této praxi pokračovat. Základní, pro nás prioritní, nemá být to za každou cenu ušetřit ve zdravotnictví, ale poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči. To je pro nás hlavní. A my se tady pořád bavíme o tom, jak budeme šetřit. Uvědomme si, že procento HDP, které se vkládá do zdravotnictví v České republice, není ani na průměrné úrovni vyspělých států Evropské unie. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Stanjura, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Stručnou poznámku. Návrh, který diskutujeme, se netýká nějakých nadstandardů, něčeho extra. Týká se snižování nerovností v České republice. Ti, kteří dneska nemají na to, aby si zaplatili plnou lepší alternativu, budou mít na to, aby si doplatili jenom diferenci. Ti bohatí dneska mají na to, aby si zaplatili cokoliv.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, o čem paní poslankyně hovořila. Tady přece nemluvíme o úsporách, tady mluvíme o tom, že umožníme občanům si zaplatit rozdíl. Je to jednoduché. Něco stojí deset korun a já chci něco za třináct, a dneska musím zaplatit třináct, protože jiný dostane těch deset, místo abych zaplatil tři koruny. Takhle jednoduché to je.

  Ale když už jsme tak zásadoví, že se zásadní pozměňovací návrhy nemají dávat ve výborech, proč ne. Včera nebo předevčírem jsme tady měli kurzarbeit. Jak to bylo, přátelé ze sociální demokracie? Úplně stejně. Ale to vám nevadilo, protože se vám to politicky hodilo. Když máte politicky opačný názor, a já ho respektuji, tak se najednou odvoláváte na formální pravidla, formální postupy. A tohle není správně. Tak to nedělejte. Nechoďte se zásadními změnami zákona jako kurzarbeit ve výborech. A pak mu dáte právo kritizovat někoho, že to dělá v těch výborech. Na druhé straně poslanci mají plné právo, proto to projednáváme, podat pozměňovací návrh.

  A zkuste nám vysvětlit z levice, proč musím zaplatit třináct korun, když každý má nárok na deset, a nejenom ty tři. A kde je nějaká úspora? Úspora to je, ale pro občany. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Luzara s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, zaštiťovat se občanem, právem pacienta, nemocného, že si sám vybere, je velice, velice krásné, ale velice, velice ošemetné. Ten pacient se dostane do područí nabídky lékaře. Nejsem odborník, abych věděl, jestli ten kloub je o trošku lepší než tamten druhý, jestli ten mi umožňuje hrát fotbal devět minut, anebo devadesát minut. Já nevím, jestli čočka je o něco trošičku lepší a uvidím o pět metrů dál, nebo o deset metrů dál. To rozhodne lékař. Anebo výrobce tohoto materiálu, který bude s lékařem mít smlouvu a bude mu dodávat tyto výrobky, bude ho přeplácet. Bude to fungovat stejně jako ve farmacii, když chodí obchodníci, a to je už obor, kterému rozumím, jak se nabízí zboží, aby byl větší odbyt, aby se smlouvy lépe sjednávaly, aby byly větší provize. O to tady v tomto případě jde. Čili pacient je pouze konečný spotřebitel. Ale já nevěřím a nemám záruku v to, že ta nabídka, která mu bude nabídnuta, bude odpovídající jeho potřebám, anebo potřebám těch výrobců a těch, co nabízejí tyto pomůcky. A to je ten základní rozdíl, který bude pro pacienty v tomto podstatný. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Připraví se pan poslanec Hovorka. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Jak je tady oblíbené, na margo toho, co říkali ti přede mnou - to skutečně není pravda.

  Paní poslankyni Markové musím říct, že my o tom hovoříme už deset let, jak tuto věc vyřešit, prostě proto, že je to pro nás problém. My víme, že existuje lepší věc, my víme, že bychom ji tomu pacientovi měli doporučit, a nemůžeme, protože když mu to řekneme, tak on řekne "já na to nemám". Uvědomte si to. To je úplně jiná věc.

  A pojďme už přestat uvažovat o tom, že všichni lékaři jsou zločinci, kteří se pokusí nabízet lidem něco, co je dražší, protože dostanou nějakou provizi od nějakého výrobce. Já vás mohu ujistit, že je mi to úplně jedno. Já finálně budu dělat výkon, za který mi pojišťovna zaplatí stejně, jenom použiji jiný materiál, který je pro pacienta lepší. To je ten základní problém, ne to, že vydělám víc. Já nebudu mít ani o korunu víc. A provize od firem, když budeme uvažovat o tom, že všichni podvádíme a snažíme se vydělat, tak nedospějeme k ničemu pozitivnímu.

  To, co tady řešíme, je to, jestli tomu pacientovi prospějeme. Problém je jenom v této věci. Pacient dostane kompletní informaci o tom, jaké jsou možnosti, a vybere si. Pořád hovořím o tom, že nevyřešíme zdravotnictví, pokud nebudeme hovořit o jeho kvalitě, o tom, jak je úspěšné. A toto je jedna z těch věcí. My můžeme začít hovořit o tom, že něco je lepší, můžeme to doporučovat, a my na to nemáme - pojišťovnictví na to nemá. A pacient se rozhodne, jestli to lepší chce. Je to úplně stejné, jako když si jde pro chleba, jestli si koupí chleba, nebo housky, které jsou dražší. Je to jednoduché rozhodnutí o tom, co preferuje, a o tom my tady dneska chceme rozhodnout tak, že mu to rozhodnutí vezmeme. Ten člověk je svobodný. Ten se smí rozhodnout a my nemáme žádné právo omezit ho v jeho rozhodnutí. Je to právo člověka: já chci tuto péči! (Předsedající: Omlouvám se...) Tečka.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vaše dvě minuty. Poprosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Hovorku. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom k diskusi. Kolega Janulík tady citoval z nálezu Ústavního soudu. Považuji za důležité odcitovat jeden kratičký odstavec: "Z pohledu Ústavního soudu je podstatné, aby obsah článku 31 Listiny nebyl zákonem fakticky vyprazdňován. V jeho duchu musí být prostředky veřejného zdravotního pojištění plně kryta kvalitní, plnohodnotná a účinná péče jakožto péče základní, standardní." Jak bylo řečeno v nálezu Ústavního soudu. "Z ústavních i zákonných principů nelze tuto péči dělit na jakousi základní levnější, ale méně vhodnou a méně účinnou, a na nadstandardní, dražší, ale vhodnější a účinnější. Rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí nesmí spočívat v rozdíle ve vhodnosti a účinnosti léčby. Zákon neupravuje, jakou zdravotní péči může lékař, respektive zdravotnické zařízení poskytovat, ale jakou musí v obecném zájmu poskytovat, aby všichni pojištěnci měli stejnou měrou nárok na takováto ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům náležité úrovně a lékařské etiky." Ještě je důležitý jeden odstavec: "Formalistické lpění na bezplatnosti lékařství pro jednotlivce v rozšiřujícím pojetí by mohlo spíše vést ke snížení úrovně bezplatné lékařské péče hrazené z veřejného pojištění v pravém slova smyslu pro všechny členy společnosti." To si myslím, že je důležité, a také informace o tom, že většina úhrad ze zdravotního pojištění probíhá podle podzákonných předpisů, to je podle vyhlášek a podle číselníků.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl uvést jeden konkrétní příklad, na kterém je možné demonstrovat, o co tady vlastně kráčí. Je to nějaký delší čas, kdy si jeden můj kolega zlomil ruku a lékař mu chtěl dát klasickou sádru. A on mu říká: "Ne, já bych rád takovou tu umělou. Je lehčí, nedrolí se. Nedělá mi žádné problémy." A on říká: "Ne, dostanete sádru, protože ta je levnější, my na ty dražší nemáme." On říká: "Já bych si rád připlatil." On říká: "To nejde, to nemůžete." Přičemž vyřešení diagnózy z hlediska člověka by bylo naprosto jednoduché. Proč něčemu takovému bránit a proč neumožnit lidem, aby měli větší komfort, i s ochotou, že si připlatí, aby se něco takového mohlo stát.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde ještě dvě faktické pana poslance Plzáka a pana poslance Kolovratníka. Pan poslanec Kolovratník ruší svoji faktickou poznámku. Pan poslanec Plzák také. Výborně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.***

 • Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové. Asi před půl hodinou jsem si vzal Analergin, protože jsem alergický na některé řeči, které se tu vedou léta o tom, že naše zdravotnictví není kvalitní, a že když se bude připlácet, že na to nebude někdo mít. Prosím vás, to je nesmysl. Toto je pouze legalizace, jak to řekli rozumní kolegové, kteří jsou z praxe, kteří vědí, jak to chodí. Já dělám tuto praxi velmi krátce, přes padesát let, tak vím, jak to bylo před rokem 1968, po roce 1968, před rokem 1989 a teď.

  Mě spíš mrzí jiná věc. Ne že si budu moct prostě připlatit několik desítek nebo set korun, protože budu chtít mít něco lepšího. Stále si myslím, že zdravotnictví není bezplatné. A řeknu, proč není bezplatné. Protože se domnívám, že je u nás více lidí, kteří zneužívají toto zdravotnictví. Když je nemocná ve Dvoře Králové, která využije zdravotnickou záchrannou službu, využije následnou péči, využije interní oddělení a ta pojišťovna, u které je tato nemocná přihlášena, zaplatí za rok 250 tisíc a nikomu to nevadí, tak toto je tedy poskytování zdravotních služeb? Zde já vidím problém, jak peníze ušetřit.

  Ale že si budeme moci zcela legálně a zákonně připlatit na něco, co je dražší... Myslím si, že už je dneska doba zralá k tomu, že toto musíme schválit. Já tuto novelizace určitě podpořím. (Potlesk poslanců zprava a hnutí ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, abych ctil ještě správný legislativní postup, tak v rozpravě bych chtěl navrhnout Sněmovně hlasování po ukončení rozpravy o stažení některých bodů návrhů, které byly již zařazeny do hlasovací procedury, a dříve než tu hlasovací proceduru navrhnu Sněmovně, tak bych chtěl navrhnout stažení bodu A6 - to je bod, který byl již odhlasovaný a je v usnesení zdravotního výboru, je to pozměňovací návrh docenta Hegera, tak jak o tom již zde mluvil, a týká se v podstatě úhradového mechanismu, kdy je potřeba ještě legislativně technicky doupravit tento bod. A potom bych chtěl požádat o stažení bodu návrhu B1, B2, B3, B4, což jsou moje návrhy, které se týkají cenotvorby, tak jak jsem o tom mluvil, a je třeba je ještě legislativně doupravit.

  Chtěl bych požádat o hlasování, pokud je to možné, naráz, jediným hlasováním, tedy A6, B1, B2, B3, B4 dohromady. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Eviduji vaše návrhy. Jenom se obávám toho stažení bodu A6, protože je součástí usnesení výboru, že ho nelze takhle stáhnout. Cestou potom je, pokud navrhnete úpravu procedury a bod A6, který máte zahrnutý do komplexního hlasování bodu A, vytáhnete z toho a budeme o něm hlasovat dál. (Zpravodaj: Dobře.) Takže buďte tak hodný, ještě jednou to načtěte, ať to máme všechno v pořádku.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: V hlasovací proceduře potom vytáhnu bod A6 z usnesení zdravotního výboru. Takže pokud ho odhlasujeme teď, tak už bude vytažen.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nemůžeme. To je to, co se vám snažím vysvětlit, že nemůžeme změnit rozhodnutí výboru - jeho usnesení. To může udělat jedině výbor.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dobře, dobře. Tak v tom případě potom nechám hlasovat zvlášť o tom bodu A6. Ano?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, výborně. Takže budeme hlasovat o stažení těch vašich pozměňovacích návrhů B1, B2, B3 a B4 po ukončení rozpravy.

  Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Pan poslanec Svoboda s faktickou? Ano. S faktickou. A pak se připraví pan poslanec Heger. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. To, co tady teď navrhoval kolega Vyzula, je naprosto zásadní věc. Stažení bodu A6 je naprosto zásadní věc, protože v průběhu jednání o těchto věcech vyplynula řada dalších skutečností, které znamenají, že bychom měli veliké problémy s úhradou kumulované péče, s úhradou balíčků, s úhradou toho, co vlastně přináší úsporu tomu zdravotnictví. Čili ta věc je zásadní. Jak ji uděláme technicky, je úplně jedno. Ale je zásadní to, že tento bod je prostě špatně a měl by být změněn.

  A ta druhá věc. Vážení poslanci, uvědomte si, že když dneska hovoříme o tom, jestli pacient má právo rozhodnout se o tom, že si na něco připlatí, že si koupí lepší hračku, lepší auto, lepší dovolenou, je to jeho právo. Už jsme tady jednou měli paragraf poslankyně Fischerové, který zablokoval na řadu let, na řadu let zablokoval (s důrazem) funkci zdravotnictví. Když v tuto chvíli znovu zablokujeme to, že ten, kdo rozhoduje, je pacient, nikdo jiný, tak prostě děláme něco, co tato Sněmovna nemá dělat. Tato Sněmovna se má starat o své voliče. A volič musí mít právo se rozhodnout. Když mu to právo vezmeme, udělali jsme něco, na co my jako poslanci nemáme právo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Hegera.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, teď nebudu mluvit o ideologické části, o bodu C1, ale o ryze technické záležitosti bodu A6. Jenom aby nevzniklo nějaké podezření. Pokud o tom bodu A6 budeme hlasovat, tak nejde-li stáhnout, navrhuji, abychom hlasovali proti němu. A prosím vás všechny o tento akt. A vysvětlím to, že zmocnění vydávat seznam výkonů s bodovými hodnotami ten návrh rozšířil o větu: "Poskytovatelé a další subjekty používají při vykazování poskytnutých hrazených služeb pojišťovně seznam zdravotních výkonů." Až po projednání ve výboru, který s tímto souhlasil, se ukázalo, že existují dva právní výklady, které jsou absolutně proti sobě. Jeden legislativců, kteří tuto větu připravili a jsou přesvědčeni, že je to v pořádku. A druhý výklad právníků, kteří zastupují poskytovatele zdravotních služeb a kteří tvrdí, že pokud tam ta věta bude takto formulovaná, nelze pracovat s kapitací, systémem platby za diagnózu, s balíčkovými cenami a podobně.

  Proto prosím, abychom byli proti, tento návrh tím formálně stáhneme a bude se o něm jednat dál pro další novelu, která by tu dikci upřesnila tak, aby právníci nebyli v rozporu. A tímto se zároveň omlouvám, protože jsem byl spoluautorem tohoto návrhu, který se nakonec ukázal, že je více rozporuplný, než jsme se domnívali. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Grospiče. (Nemá zájem.) Pan poslanec Grospič svoji faktickou stahuje.

  Vzhledem k tomu, že už neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím. ***

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že trošičku jsem překvapen a nedělá mi velkou radost, když hlavní debata při transparenční novele, která byla připravena Ministerstvem zdravotnictví, která prošla standardním legislativním procesem, kterou schválila vláda a která zavádí zveřejňování smluv a další opatření ke zvýšení transparentnosti, se v rámci tohoto třetího čtení zcela dostala na okraj a hlavní debata se vede o znovuzavedení nadstandardu, jak řekl pan poslanec Heger.

  Musím říct, že debata má dvě roviny. První rovina je řekněme nějaká ideová, která se tady promítla i zčásti ve vystoupení poslanců pravicové opozice zcela legitimně a zcela logicky. Druhá oblast je technická. Jakým způsobem je tento záměr připraven. V rozpravě zazněla otázka, výzva pana poslance Hegera na předkladatele, jak je to právně připraveno, jak je to ústavněprávně připraveno, jak to garantuje Listina základních práv a svobod. Odpověď byla, že v nálezu Ústavního soudu je, že se péče může rozdělit na hrazenou a nehrazenou. To si myslím ale vůbec nic neříká o technické kvalitě tohoto návrhu. A já si myslím, že i část poslanců pravicové opozice je si vědoma toho, že po technické stránce nejde o příliš zdařilý návrh. Nicméně z jistého logického hlediska se asi budou chovat, jak se budou chovat. Protože je třeba si vzpomenout na jednu věc a brát ji v úvahu. Vždycky bude existovat zcela zásadní nerovnováha v postavení lékaře nebo poskytovatele a pacienta. Vždycky. Pacient vždycky bude v drtivé míře odkázán na to, co mu lékař nebo zdravotník řekne.

  Já samozřejmě potvrzuji slova pana docenta Svobody, že drtivá většina lékařů dělá první poslední pro své pacienty. Ale Gaussova křivka platí i ve zdravotnictví a určitě jsme se setkali a setkávat se budeme s těmi, kteří nebudou váhat a využijí postavení, které vůči pacientovi mají, k tomu, aby řekněme finančně nějakým způsobem si pomohli. A v tom případě tady nebude žádná rovnováha. Tady nebude svobodné rozhodování pacienta, ale pacient z velké míry dá na to, co mu ten lékař řekne. V případě, že to bude takto bezbřeze zakotveno, nebudou tam dána jakákoli pravidla pro to hrazení, jakékoli podmínky, tak je možné v podstatě všecko.

  Ať mi zkusí někdo říct, jaká je rovnováha a jaká bude rovnováha onkologicky nemocného pacienta, když mu někdo řekne, že je tady lepší varianta a musí si připlatit sto tisíc. (Z lavic ANO: Rozhodne se sám. Ministr se odmlčel.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy o klid.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Nebude tady žádná ochrana toho pacienta. Bude zcela vydán na milost a nemilost. A říkám, otevíráme takto koncipovaným návrhem Pandořinu skříňku.

  Zazněl tady argument, že se legalizuje praxe, kdy se obchází zákon. No tak spousta řidičů překračuje povolenou rychlost! Pojďme zlegalizovat tu praxi a zrušme nejvyšší povolenou rychlost, protože se obchází! To asi není argument.

  Ale já tady chci ocenit některé věci, které tady zazněly. A rozhodně nechci přikládat kolegům z klubu ANO špatné úmysly. Úmysl, který v tom mají, je určitě dobrý a myslím si, že je namístě debata typu lehké a těžké sádry a o dalších zdravotnických prostředcích, kde ta nerovnováha mezi pacientem a lékařem nebude. Ale chci jenom říct, to nelze dělat takto. K tomu je třeba, aby se vedla nejprve diskuse, jak politická, tak odborná, v rámci Ministerstva zdravotnictví. Pokud dojdeme ke shodě a najdeme zdravotnický prostředek, kde pacient nebude vystaven tlaku a kde ho to nebude ohrožovat, tak to musí projít standardním legislativním procesem, koaličním jednáním, jednáním ve výboru, a pak se domnívám, že to má smysl.

  A já tady odpovím na otázku pana profesora Vyzuly, kterou mi kladl. Ano, já tady dávám závazek, že jsme připraveni k této debatě, že jsme připraveni na odborném fóru tuto věc rozdiskutovat a případně vytipovat ty zdravotnické prostředky, kde to nebude problém. Před koncem roku má být znovu otevřena novela zákona 48 a pak si myslím, že toto můžeme udělat. Nicméně bohužel tak, jak je to připraveno, tak je ten návrh velmi nebezpečný. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Přistoupíme tedy nyní k hlasování o návrzích na stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Vyzuly pod body B1, B2, B3 a B4. Navrhuji hlasovat o tom jako o celku. Táži se, zda s tím má někdo problém či námitku proti tomuto postupu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování, ale dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 157. Konstatuji, že návrh byl přijat, tudíž jsou staženy pozměňovací návrhy B1, B2, B3 a B4.

  A nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající. Teď se tedy dostaneme k hlasovací proceduře. Chtěl bych říct, že zdravotní výbor odhlasoval určitou hlasovací proceduru, nicméně vzhledem k tomu, že jsme si tady odhlasovali teď určité změny, tak budu upravovat postup garančního výboru podle této změny.

  Především bych chtěl vytáhnout z usnesení zdravotního výboru bod A6, abychom o tomto bodu hlasovali samostatně. Dále bychom hlasovali o bodech A1 až A30 dohromady, protože jsou to všechny body, které byly odhlasovány zdravotním výborem. Dále body B1, B2, B3, B4 nebudeme hlasovat. Dále bychom hlasovali bod B5. Ten se týká slučování zdravotních pojišťoven, které schvaluje vláda. Dále bod B6.

  Já bych to potom vysvětlil všechny body před každým hlasováním, ať to neříkám dvakrát.

  B6, B7, B8, B9, B10, C1 samostatně, C2 samostatně, C3 by se hlasovalo, pouze pokud by C2 nebylo přijato, je tam podobný text. Dále body D1, body pana poslance Hovorky, D1 hlasovat samostatně, D2 by bylo nehlasovatelné, neboť je to totožné znění s bodem B5, o kterém by bylo už hlasováno. D3 hlasuje se, pouze pokud by bod B7 nebyl přijat. D4 - hlasuje se pouze, pokud by bod B8 nebyl přijat, protože jsou to totožné body. D5 je nehlasovatelný, neboť je totožný se zněním bodu A25, který již byl hlasován v rámci zdravotního výboru a v rámci i tohoto hlasování. Dále body E, to je bod pana poslance Krákory. Dále bod F, který je bodem paní poslankyně Markové. Dále bod G, který je bodem poslance Kasala. A potom návrh zákona jako celek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Slyšeli jste návrh procedury pro hlasování. Vnímám přihlášku pana poslance Marka Bendy k proceduře a pana poslance Ludvíka Hovorky a dalších. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nemám žádné pochybnosti o tom, že to takhle má dopadnout. Jenom jsem přesvědčen, že zpravodaj musí předložit proceduru, kterou navrhl výbor. Není možné, aby byla měněna tato procedura. (Projevy souhlasu ze sálu.) Protože souhlasím s návrhem, tak jak jej pan zpravodaj předložil, a je tam jediná změna, že A6 se hlasuje dříve a pak A1 až A31, tak si dovoluji tento návrh přednést jako změnu procedury proti výboru. Ale myslím, že to nesmí fakt dělat zpravodaj. Zpravodaj má předložit to, co odsouhlasil výbor.

  Čili já navrhuji, aby se nejprve hlasovalo A6 a pak A1 až A31 a pak další postup tak, jak byl navržen výborem a panem zpravodajem. A omlouvám se panu zpravodajovi, že mu do toho takto zasahuji, ale myslím, že pro další případy to bude potřebné. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, za návrh, jinak samozřejmě i zpravodaj to může udělat v rámci rozpravy ve třetím čtení jako svůj vlastní návrh.

  Nyní pan poslanec Hovorka také k proceduře.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat o předřazení hlasování o mém návrhu D2 před B5 pana poslance Vyzuly. Myslím si, že s tím není problém.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vnímá na zpravodaj. Pan kolega Kaňkovský ještě poslední přihlášený do této části rozhodování o proceduře. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne vám všem. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a kolegové, dovoluji si vás požádat o změnu procedury, a to tak, abychom bod C3 předřadili před bod C2. Oba tyto návrhy variantně navrhují, aby z veřejného zdravotního pojištění byla hrazena vakcína proti pneumokokům u seniorů nad 65 let. S tímto věcným návrhem KDU-ČSL jednoznačně souhlasí a podporuje jej. Nicméně nemůžeme však zásadně souhlasit s tím, abychom podpořili variantu C2, a to z toho důvodu, že tato varianta nepřímo, a já si dovoluji tvrdit, že v tomto případě přímo, určuje dodavatele vakcíny, tzn. příjemce prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Tento fenomén považuji za velmi nebezpečný, abychom v tomto slovutném sboru určovali, který nadnárodní gigant bude čerpat z veřejného zdravotního pojištění. Proto si vás dovoluji požádat o dva kroky. Za prvé, abychom předřadili bod C3 před bod C2, a za druhé vás chci poprosit o podporu bodu C3, protože ten považuji za přínosný. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře. Je třeba hlasovat pro jednotlivé návrhy, tzn. tak, jak byly předneseny. Kolega Benda - jedna změna procedury, pan kolega Hovorka - druhá změna procedury, pan kolega Kaňkovský - třetí změna procedury, pak procedura jako celek.

  Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 92, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu, kterou navrhl pan kolega Benda. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 92, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo. Tato změna byla schválena.

  Další návrh je ten, který přednášel pan kolega Hovorka. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 93, z přítomných 164 pro 152, proti nikdo, i tento návrh byl schválen.

  Nyní návrh pana kolegy Kaňkovského předřadit C3 před C2.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám .

  Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo, i tato změna byla schválena.

  Budeme hlasovat o proceduře jako celku.

  Hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 95, z přítomných 165 pro 162.

  Mám před sebou dilema. Protože proceduru jsme schválili, ale protože máme zároveň schváleno rozhodnutí, že v 10.30 přerušíme schůzi pro jiný bod, a to majetková přiznání, kterému bude předcházet vystoupení prezidenta republiky, ptám se, jestli považujete za důstojné, abychom přece jen část hlasování za šest minut stihli. Nikdo nic nenamítá, dobře.

  První návrh. Pane zpravodaji, požádám vás o návrh a o stanovisko, stejně o stanovisko požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: První je tedy změna, tzn. vyjmutí bodu A6 z usnesení a moje stanovisko... Stáhnutí bodu A6.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko "ano", nebo "ne".

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Hlasování o A6. Stáhnout nebo nestáhnout.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O A6. O textu A6, pane zpravodaji.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dobře. Hlasování o A6. Stanovisko zpravodaje je záporné. (Ministr: Proti návrhu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 96, z přítomných 166 pro 1, proti 157. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy hlasovat další návrh.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Další návrh je hlasování o A1 až A30 kromě A6. Stanovisko zpravodaje je pro návrh. (Ministr: Pro návrh.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 166 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. "A" bylo schváleno, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je návrh, který jsme schválili, pana poslance Hovorky, tedy D2. Stanovisko zpravodaje je souhlasné. (Ministr: Souhlasné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 98, z přítomných 166 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dále bylo hlasování o bodu B5, ale ten je nehlasovatelný, protože je totožný s D2, takže přejdeme na bod B6, to je poskytování návratné finanční výpomoci, které navrhuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Garanční výbor k tomuto nepřijal stanovisko. (Stanovisko ministra: Negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 99. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 167 pro 36, proti 114. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Další návrh je B7. Je to finanční výpomoc, co se použije k úhradě závazku zrušované pojišťovny. Stanovisko garančního výboru je, že nepřijal žádné stanovisko. (Stanovisko ministra: Negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O B7 hlasujeme v hlasování číslo 100, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 167 pro 79, proti 64, návrh nebyl přijat.

  Přeruším hlasování u bodu B... Ještě? Tak dobře, ještě jedno, tak další návrh. ***

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Další návrh je B8 - slučování zdravotních pojišťoven jen při neplnění závazků v rozmezí šesti měsíců. Garanční výbor nepřijal žádné stanovisko. (Ministr: Proti.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Hlasujeme B8. Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 167 pro 10, proti 145. Návrh nebyl přijat.

  Přerušil jsem hlasování u bodu B8 a přerušuji i projednávání tohoto bodu číslo 115 a budeme se zabývat majetkovými přiznáními.

  A nyní nejprve návštěva prezidenta republiky. Předám řízení schůze.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji bod

  Oznamuji vám, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky pan Miloš Zeman. (Přítomní v sále povstali. Za zvuku fanfár vchází do jednacího sálu prezident republiky Miloš Zeman. Následně všichni opět usedají.)

  Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, dovolte, abych přivítal v Poslanecké sněmovně pana prezidenta. Je to jeho třetí návštěva a pan prezident vyjádřil přání vystoupit před Poslaneckou sněmovnou k právě projednávanému bodu, to znamená změna zákona, která souvisí s prokazováním původu majetku, a proto ještě předtím, než vystoupí předkladatel, dám slovo prezidentu republiky. Prosím.

 • Prezident České republiky Miloš Zeman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, prezident republiky má právo mluvit kdykoliv o čemkoliv, a proto mi dovolte, abych dříve, než přejdu k hlavnímu tématu svého vystoupení, se pouze ve třech větách vyjádřil k tématu, které jste projednávali včera večer.

  Věta první. Jsem zásadně proti připravovaným imigračním kvótám Evropské unie. Věta druhá. Jsem pro, aby Česká republika v rámci svých možností pomáhala uprchlíkům buď na jejich území, nebo na území sousedním. A věta třetí. Domnívám se, že konkrétní formou této pomoci může být vyslání u nás dosti nevyužité 6.polní nemocnice do Jordánska, kde je 600 000 uprchlíků ze Sýrie, a to je návrh, který jsem společně s kolegou Hamáčkem předložil před několika málo měsíci na poradě nejvyšších ústavních činitelů. Chtěl bych už jen dodat, že rozhodně nemám strach, a pokud mám strach, tak z dlouhých a bezobsažných projevů, které nenavrhují žádné řešení.

  A nyní již mně dovolte, abych přešel k hlavnímu tématu svého vystoupení. Dovolte mně začít poněkud nostalgickou vzpomínkou. Když jsem byl předseda vlády, předložil jsem dvakrát do Poslanecké sněmovny návrh zákona o prokázání původu příjmů a majetku. Tento návrh byl dvakrát zamítnut, protože ve Sněmovně měla 102člennou většinu skupina pravicových poslanců. Cítím to jako svůj osobní dluh, a proto jsem velice rád, že tento zákon mohu při svém dnešním vystoupení podpořit a požádat vás, abyste jej přijali.

  Od té doby se mnohé stalo. Ti, kdo argumentovali tím, že tento zákon obtěžuje poctivé občany, zřejmě zahrnovali mezi poctivé občany i ty, kdo získávali krabici od vína, kde nebylo víno, ty, komu připluli kapříci, kteří nebyli kapry, ty, kteří se dopustili úděsně vysokých daňových podvodů, a vy víte, že ve Spojených státech je daňový podvod druhým nejvážnějším trestným činem hned po vraždě, zatímco u nás je to kavalírský delikt.

  Chtěl bych ocenit na tomto zákonu dvě věci a dvě věci naopak kritizovat jako možný podnět pro vaše pozměňovací návrhy.

  První věcí je přesun důkazního břemene na, jak by řekl Jára da Cimrman, sprostého podezřelého, vyjádřeno právnickou terminologií na důvodně podezřelého. Vzpomínám si na příhodu, kterou mně kdysi vyprávěl rektor jedné brněnské vysoké školy. Byl pozván ke svému kolegovi na německou univerzitu a německý rektor si právě koupil vilu. Přišel na pracovní snídani a tam se neohlášeně objevil pracovník německého finančního úřadu a říkal: Pane rektore, mám tady za deset let zpátky vaše daňová přiznání, znám cenu vily, kterou jste si koupil. Kde jste na to vzal? Podle daňových přiznáních jste na to nemohl mít prostředky. Německý rektor šel k sekretáři, otevřel ho, vytáhl notářsky ověřenou závěť a sdělil, že zdědil tolik a tolik peněz a z těch peněz si koupil vilu. Úředník se uklonil a odešel a to bylo vše. Jinými slovy, ten, kdo získal své prostředky legálním způsobem, se podle tohoto zákona nemá čeho obávat. Mají se obávat ti, kdo zbohatli okrádáním státu, kdo zbohatli korupcí, a vy víte, že každý úplatek je svým způsobem nelegální příjem, a tedy daňový podvod. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji prezidentu republiky za jeho projev a předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, budeme pokračovat. Pan předseda Poslanecké sněmovny zahájil bod číslo 29, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Já se vás zeptám - ale za chviličku.

  (Prezident odchází ze sálu, poslanci se s ním loučí povstáním.)

  Děkuji. Myslím, že jsme se důstojně rozloučili s panem prezidentem při jeho návštěvě Poslanecké sněmovny.

  Budu mít na vás neobvyklý dotaz, jestli považujete v tuto chvíli za vhodné, abychom pokračovali v zahájeném bodu číslo 29, nebo jestli považujete za vhodnější, abychom prohlásili tento bod za přerušený po odchodu prezidenta republiky a vrátili se, musím říci dvojím hlasováním, k bodu ve třetím čtení. Pokud nebudete nic namítat, tak se pokusím, aniž bych porušil jednací řád, přerušit bod číslo 29 a podle původně schváleného pořadu schůze se zabývat bodem číslo 115. Pokud s tím někdo nesouhlasí, ať navrhne, že nesouhlasí s postupem předsedajícího. Nikdo nic nenavrhuje, děkuji, takže souhlasíte s postupem, který jsem nyní předložil.

  Dám hlasovat o tom, že nastaly podmínky, za kterých změníme i v jiný moment, než je podle zákona o jednacím řádu určeno, body pořadu schůze. Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo souhlasí s tím, že jsou tady podmínky, abychom změnili pořad schůze, tak jak byl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 102, z přítomných 155 poslanců pro 148, proti nikdo.

  Kdo souhlasí s tím, abychom se nyní vrátili k bodu číslo 115, ke třetímu čtení návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 103, přítomných 158, pro 153, proti nikdo.

  Vrátili jsme se tedy do bodu

  Požádám pana ministra zdravotnictví, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám pana zpravodaje, aby dál přednášel pozměňovací návrhy a zároveň se k nim vyjádřil, a stejně tak pan ministr. Skončili jsme u bodu B8. Pane zpravodaji, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Děkuji Sněmovně za možnost rozmotat tady to hlasovací klubko.

  Skončili jsme u bodu B8 a budeme teď pokračovat hlasováním o bodu B9, což je návrh na složení správní rady, na kterém by se podílelo jak Ministerstvo financí, tak vláda a Ministerstvo zdravotnictví. Stanovisko garančního výboru je, že nepřijal žádné stanovisko. (Ministr je proti.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 162 pro 41, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je tu bod B10, který se zabývá účinností novely. Stanovisko garančního výboru je doporučující. (Ministr je pro.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 163 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Další je návrh kolegyně Maxové C1, je to o dobrovolné spoluúčasti. Stanovisko garančního výboru je, že doporučuje. (Ministr je proti.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 165 poslanců 70 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme změnu kolegy Kaňkovského, takže hlasujeme o bodu C3, což je očkování seniorů proti pneumokokovým infekcím, taková ta obecná část. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.) ***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Dobré ještě dopoledne. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás provedl procedurou hlasování, tak jak byla schválena na garančním výboru 11. června. Chtěl bych říci, že návrh na zamítnutí návrhu podán nebyl, a teď už budu provázet jednotlivé body, tak jak by měly být hlasovány.

  Návrh E, což jsou body 6a až 6d pana poslance Hegera, což je záležitost smluvních platů, jedním hlasováním. Bude-li přijat E, je B - nové body 6a až c poslance Kasala - potom nehlasovatelné. Nebude-li přijat E, hlasovat B, což je opět poslanec Kasal, jedním hlasováním. Tak to je část dvě.

  Část tři. Návrh G varianta 1, což je varianta, kterou navrhl pan kolega Stanjura. Pokud jsou G varianta 2, odstavec 2, je to § 320 zákoníku práce, který navrhoval pan kolega zrušit, tak pak by bylo nehlasovatelné - resp. varianta by byla hlasovatelná. Pokud by pokračovalo dál, pak je C1 nehlasovatelné. Nebude-li přijata ani varianta 1, hlasovat se bude varianta 2G, a nebude-li přijat G varianta 2, pak hlasovat C, což je varianta, kterou navrhovala paní poslankyně Maxová.

  Pak je číslo čtyři, návrhy C2 a C3 společným hlasováním, to je také paní poslankyně Maxová. Návrh D pana poslance Karamazova, to je to parkování aut na parkovišti zaměstnavatelů. Potom je návrh F, což je paní poslankyně Nytrová, a pak jsou výbory, resp. výborové usnesení, kde je vyčleněn návrh A3, což jsou náklady na činnost zaměstnavatelských a zaměstnaneckých skupin v rámci regionálních i té hlavní tripartity, a návrh A1, A2, A4 - zase výborové usnesení, hlasovat jedním usnesením. A na závěr je zákon jako celek.

  Tak prosím, to je všechno k proceduře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhrady k těm základním devíti bodům procedury? Není tomu tak. Ano, pan kolega Kasal. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám návrh na drobnou změnu procedury. Žádám o předřazení mého pozměňovacího návrhu B před bod E, pozměňovací návrh pana kolegy Hegera.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jiný návrh na změnu procedury? Tak to je jediný návrh. Tedy odhlasovali bychom nejdřív návrh kolegy Kasala, jestli jeho návrh předřadíme před návrh kolegy Hegera, a potom bychom mohli hlasovat o proceduře. Nikdo nic nenamítá. Já vás ještě jednou všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, zjistíme přesné počty ve Sněmovně.

  Můžeme tedy hlasovat procedurální návrh pana poslance Kasala.

  Zahájil jsem hlasování číslo 114. Kdo souhlasí se změnou procedury, jak ji navrhl pan poslanec Kasal? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 140 pro 135, proti nikdo. Změna byla schválena.

  Tedy nyní kdo souhlasí s procedurou jako celkem. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí s navrženou procedurou s tou změnou? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 115 ze 143 přítomných pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy postupovat podle této procedury, která byla navržena s onou změnou. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy, vyjádřete se k nim a o totéž žádám paní ministryni, která už je připravena. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže tak jak byla schválena procedura, budeme se napřed zabývat bodem B - návrh poslance Kasala, který se týká opětného zavedení smluvního platu. Já bych k tomu tady řekl jenom pár svých poznámek. (Výkřiky ze sálu: Ne!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, to není možné, pane zpravodaji. Stanovisko ano. (Stanovisko zpravodaje negativní, ministryně také negativní.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 149 pro 62, proti 71. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Tak a teď budeme hlasovat návrh E, což je návrh pana poslance Hegera. Stanovisko garančního výboru je negativní. (Ministryně také negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 153, pro 32, proti 107. Také nebylo přijato. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je návrh G varianta 1, pan poslanec Stanjura. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 155 pro 28, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je bod B (správně G?) varianta 2, což je zrušení odstavce 2, zase návrh pana poslance Stanjury. Názor garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 158 pro 29, proti 118. Nebylo přijato. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je paní poslankyně Maxové a je to C1, jedná se o změnu titulu. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 159 pro 66, proti 78. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je hlasovat společně návrhy C2 a C3 společně jedním hlasováním, návrh paní poslankyně Maxové. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 160 pro 60, proti 84. Nebylo přijato. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je bod D pana poslance Karamazova. Je to to parkování aut. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 160 pro 30, proti 124. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Návrh E, paní poslankyně Nytrová, stanovisko garančního výboru pozitivní. (Ministryně pozitivní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 123. Ptám se, kdo je pro Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 163 pro 107, proti 46. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Teď máme výborová usnesení, která jsou rozdělena do dvou částí. Prvně budeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko pozitivní. (Ministryně pozitivní.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 163 pro 88, proti 56. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Pak jsou společné body A1, A2, A4, je to zase usnesení garančního výboru - doporučuje. (Ministryně doporučuje.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125. Ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 163 pro 122, proti 11. Návrh byl přijat.

  Ptám se, jestli byly vyčerpány všechny návrhy.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Ano, pane předsedající. Žádám vás, abyste nechal hlasovat o zákoně jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Včetně legislativně technických - všechno bylo? (Poslanec Zavadil souhlasí.) Děkuji. Protože byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují se nebo mění některé další zákony, podle sněmovního tisku 376, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 163 pro 128, proti 22. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 112.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Také děkuji za přijetí tohoto zákona.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračovat budeme bodem číslo 113. Tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Vlastimil Vozka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 380/3, který byl doručen dne 27. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 380/4.

  Ptám se navrhovatele a vidím, že má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře - máte - ještě nemáte slovo, dokud se nezklidní situace a neztiší hluk ve Sněmovně. Prosím kolegy, kteří ještě diskutují zákoník práce, aby diskusi přenesli do předsálí. Prosím.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes projednávaný návrh zákona, kterým se mění zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států, reaguje na požadavky práva EU v oblasti bezpečnostních podmínek pro činnost při těžbě ropy a zemního plynu v moři v souvislosti s havárií ropné plošiny British Petrol v Mexickém zálivu v roce 2010. Dále tímto návrhem jsou provedeny některé technické úpravy, zejména pak legislativní úpravy související se správním řádem a novým občanským zákoníkem.

  Návrh zákona byl projednán ve druhém čtení, k zákonu byly uplatněny čtyři pozměňovací návrhy, jež jsou vedeny jako ST 380/3. S pozměňovacími návrhy MPO souhlasí.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, garanční výbor na své 22. schůzi dne 4. června doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve 3. čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: prvním hlasováním pozměňovací návrhy legislativně technické v jednom bloku, v druhém hlasování o zákonu jako celku. Poměrně jednoduchá procedura.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Procedura je jednoduchá. Namítá někdo něco? Nemyslím si, že je to něco - nemusíme o tom hlasovat, o proceduře, protože jsou to jenom dva kroky, které nikdo nezpochybňuje. Můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování. Legislativně technické úpravy. Vaše stanovisko? Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Budeme hlasovat o legislativně technických změnách. Pan zpravodaj doporučuje. (Zpravodaj: Garanční výbor doporučuje.) Pan ministr? (Doporučuje.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 139 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Druhým hlasováním budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.) Dobře.

  Zahájil jsem hlasování číslo... Pardon, omlouvám se, prohlašuji hlasování 128 za zmatečné.

  Protože bylo hlasováno o těch návrzích, tak přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 380, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování 129 a ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 148 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 113.

  Máme před sebou poslední bod z bloku třetích čtení, to je bod číslo 111. Jde o

  Jde o přerušenou rozpravu ve třetím čtení. Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, kterým je ústavněprávní výbor, pan poslanec Bronislav Schwarz. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 368. ***

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři a paní ministryně, dámy a pánové, já jsem byl přihlášen v minulé rozpravě. Měl jsem pocit, že to tam má pan předsedající zaznamenané, ale zřejmě se papírky ztratily, takže jsem se raději přihlásil z místa.

  Já jsem se chtěl přece jenom ještě krátce vyjádřit k tomu, co tady zaznělo v obhajobě návrhu, respektive v obhajobě stanoviska Ministerstva vnitra k tomu, co podpoří, případně nepodpoří z pozměňovacích návrhů, které byly schváleny ústavněprávním výborem, eventuálně následně podány mnou.

  Nejprve trochu obecnější poznámka k návrhu jako celku. Bohužel -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím, pokud diskutujete jinou věc, než je zákon o přestupcích, mimo tento sál. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Marek Benda: Bohužel koncepce tohoto návrhu zákona vychází z úplně jiné představy, než je její výsledek. Jak jsem tady několikrát zdůrazňoval, snahou původně registru přestupků bylo dosáhnout stavu, aby řetězení drobných přestupků, takových těch nejvíce obtěžujících běžné občany, jako je drobná majetková trestná činnost, rušení veřejného pořádku a rušení občanského spolužití, se stalo trestným činem a na základě toho mohly být osoby, které tak páchají opakovaně, postiženy případně i trestem odnětí svobody nebo náramku nebo něčeho podobného. To z toho bohužel vypadlo, přes moje opakované výzvy v prvním, druhém, nakonec i třetím čtení to tam Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo spravedlnosti nedopracovaly a vytvořil se jakýsi registr pro registr. Nikdo neví, k čemu má být dobrý. Stává se registrem, na základě kterého se má posuzovat v celé řadě dalších činností spolehlivost dané osoby, ale na to do toho zapisujeme naprosto nesmyslně banální přestupky. Pak bych říkal, jestli mám posuzovat spolehlivost, tak by tam měly být zapisovány úplně jiné přestupky než zrovna tyhle drobné majetkové nebo drobné přestupky proti občanskému soužití. To přece nedává smysl, abych ostatní přestupky nebyl schopen zjišťovat, a to někdy můžou být správní delikty velmi zásadního charakteru, a měl uvedeny jenom tyto drobné a ty by měly sloužit k tomu, abych posuzoval spolehlivost dané osoby. Já na to stále poukazuji a stále prosím o to, abychom uvažovali, co tam všechno má být uvedeno, a hlavně které všechny orgány mají do takového registru přístup, aby si z něj mohly tahat informace pro svoje jednání a konání.

  A nyní bych chtěl krátce zareagovat na to, co zde zaznělo od ministra Chovance ve druhém čtení, respektive ve třetím čtení jako obhajoba stanovisek Ministerstva vnitra, kde upozorňuji, že většinu věcí se nepodařilo ani odborným resortním náměstkům obhájit na ústavněprávním výboru, a bohužel podklady, které připravili panu ministru vnitra, a já z toho neviním jeho osobně, naprosto chápu, že ministr vnitra nemůže znát detaily zákona, který novelizuje 25 zákonů, to po něm nikdo nemůže chtít, ale podklady, které mu k tomu připravil jeho resort, podle mého názoru jsou jakoby hrubě a zoufale nedostatečné.

  První věc, kterou bych rád zmínil, přestupky na úseku rybářství. Opakovaně jsem vás tady na ně upozorňoval, ale jediný důvod, který Ministerstvo vnitra uvádí, proč mají být přestupky na úseku rybářství, a to jsou některé naprosto banální, uznávám, že některé mohou být vážnějšího charakteru, ale takovýchto přestupků vážnějšího charakteru mám v přestupkovém řádu celou řadu dalších, ale zrovna v rybářství můžou být naprosto banálního charakteru. A jediný důvod, který Ministerstvo vnitra bylo schopno vymyslet, proč mají být v registru přestupků, je skutečnost, že ony jsou podmínkou bezúhonnosti pro obecního strážníka. Ale současně obecní strážník už dnes tuto bezúhonnost předkládá, respektive deklaruje čestným prohlášením, které, když by dal nesprávné, je důvodem k tomu, aby byl posléze propuštěn. Ministerstvo se nás snaží mystifikovat v tom, že nebudeme potřebovat čestné prohlášení. Není to tak. V případě právě obecních strážníků jsou tam ještě další přestupky, například přestupky na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, které jsou možná závažnějšího charakteru z hlediska obecního strážníka, protože si myslím, že častěji kontroluje hospodu než rybník, nebo řeknu, když už bychom to brali, jestli on to může páchat, nebo nemůže, které nejsou nikde vedeny, které stejně bude muset dokládat jenom čestným prohlášením. Takže čestné prohlášení bude nadále existovat. A jenom z tohoto jediného důvodu, kdy se říká: kvůli obecním strážníkům tam musíme mít přestupky na úseku rybářství, tak každý, kdo se takového přestupku dopustí, bude někde pět let veden a budu vám na dalších případech ukazovat, v jakých dalších otázkách to proti němu může být použito.

  Pořád prosím, nepředstavujme si pod tím přestupníky, kteří přestupují zákon pětkrát, desetkrát do roka, kterým se mají opravdu zřetězit, protože těm je to upřímně řečeno jedno, zákon pro ně žádné nové další sankce nestanoví. Ale každý z nás, komu se stane, že se do takového registru dostane, tak tam dalších pět let bude viset.

  A teď pojedeme dál, tak jak bylo řečeno v minulé rozpravě - otázka Celní správy. Například modelovým případem může být vyhodnocení rizikovosti daňových subjektů a osob, které ovládají firmy při registraci do systému daně z přidané hodnoty. Ano, že pro toto mají daňové úřady přístup do trestního rejstříku, tomu rozumím. Pokud někdo spáchal trestný čin, může být případně osobou, která je nespolehlivou pro registraci systému daně z přidané hodnoty. Opravdu si myslíme, že pokud někdo uloví podměrečnou rybu, stává se osobou nespolehlivou pro registraci do systému daně z přidané hodnoty? Já si to tedy fakt nemyslím a pokládám to za velikánský omyl. Celníci jsou upřímně řečeno to samé.

  Další věc, kterou se mi bohužel téměř nepodařilo vysvětlit ani na ústavněprávním výboru, a mrzí mě to, protože se tady zaměňuje státní zastupitelství jako orgán veřejné žaloby a státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení. Samozřejmě státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení jsem nikdy nezpochybňoval, že by mělo mít přístup do registru přestupků. Pokud vedu trestní řízení, může být pro mě důležité, jestli osoba předtím spáchala jeden, dva, deset, patnáct přestupků. Tam naprosto rozumím, že informace je podstatná. Na druhou stranu státní zastupitelství, a tady zase trochu vyčítám podklady, které byly panu ministrovi dodány - státní zastupitelství v netrestní oblasti, údaje, zase cituji slova pana ministra, údaje uvedené v evidenci přestupků budou významné pro zhodnocení dotčené osoby i při výkonu netrestní pravomoci státního zastupitelství, například v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. A nyní v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní poslankyně, pánové poslanci, máme hlasovat sněmovní tisk 368. Byla stanovena nějaká procedura, kde je garančním výborem ústavněprávní výbor, a jedná se o pozměňovací návrhy pod písmenem A. Ale vzhledem k tomu, že už při minulé diskusi bylo diskutováno o tom, že možná někým bude předložen jiný typ procedury, než který byl schválen na ústavněprávním výboru, tak by došlo k rozdělení jednotlivých pozměňovacích návrhů.

  Proto bych se s vaším dovolením pozastavil nad pozměňovacím návrhem, který máte uveden jako pozměňovací návrh A2, který se týká přestupkového zákona, konkrétně § 70, kde jsou účastníci řízení. Současným účastníkem řízení je kromě obviněného z přestupku také poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem. Smyslem pozměňovacího návrhu bylo zařadit tam také osoby nemajetkové újmy, to znamená osoby, kterým byla způsobena i materiální újma, například ublížení na zdraví. Tento bod byl diskutován v ústavněprávním výboru. Ministerstvo vnitra k tomu mělo ze začátku zcela negativní stanovisko s poměrně kouzelným odůvodněním, které vám musím přečíst, proč zásadně nesouhlasili.

  A teď prosím, jestli mě můžete aspoň tu minutku vyslechnout. "Zásadně nelze souhlasit s rozšíření adhezního řízení v rámci projednávání přestupků o nemajetkovou újmu. Takové rozhodnutí se podle našeho názoru vymyká znalostem a schopnostem úředních osob a značně by zatížilo projednávání přestupků." Značně by ztížilo (s důrazem) projednávání přestupků, protože naši úředníci nemají takové znalosti a schopnosti, aby dokázali vyřešit i nemajetkovou újmu. Ti úředníci, kteří od 1. 7. budou mít vyšší plat, než mají vojáci Armády České republiky a většina příslušníků bezpečnostních sborů, ti úředníci nemají takové znalosti a schopnosti, aby dokázali rozhodovat i o nemajetkové újmě.

  Ministerstvo vnitra nakonec původní návrh trošičku pozměnilo a předpokládám, že stanovisko jako takové bude neutrální a bude na vás, jak rozhodnete. Jde o to, že pokud vás napadne soused a roztrhá na vás montérky, tak jste účastníkem řízení. Pokud vás sešlehá gumovou hadicí a budete mít jenom podlitiny, tak účastníkem řízení nejste. To je takový paradox, protože úředník by to nedokázal posoudit.

  A druhou věcí, o které se zde vede poměrně dlouhá diskuse, a vedl ji pan kolega Marek Benda - změna A7 o rybářství. Víte, rybářství nebo pytláctví jako takové je jiná forma majetkové kriminality. Někdo krade železo, někdo krade auta, někdo holt krade ryby, popř. zvěř. Je to prostě vodní nebo lesní pych a je to majetková újma a vzniká škoda buďto tomu rybářství, nebo státu, nebo někomu takovému. Takže pytláctví je svou formou přestupkem proti majetku, který registrován bude, protože se jedná o přestupky podle § 50 přestupkového zákona.

  Úplně na závěr bych chtěl říci, že tato část novely přestupkového zákona mluví o hmotě. Ale větší problém, větší problém v přestupkovém řízení je vymahatelnost práva. Je nám úplně k ničemu, že tady zvyšujeme trestní sankce, že u recidivistů můžeme navýšit pokutu nebo sankci o 50 procent, když ta sankce jako taková je u mnohých spoluobčanů nevymahatelná. Byl bych proto rád, kdyby pan ministr v závěrečné řeči, pokud ji využije, byl také schopen dát nějaký veřejný příslib, kdy se Ministerstvo vnitra bude zabývat vymahatelností práva jako takovou, protože to je to, co trápí správní orgány podstatně více než zvyšování sankcí a sankcí takových, které v případě nevymahatelnosti nám jsou stejně k ničemu, protože chlup na holé dlani stejně nenajdete.

  Děkuju za pozornost a při hlasování zejména o A2 nechám na vašem uvážení. Děkuji. (Slabý potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, pokud nechce pan ministr závěrečné slovo. Ale chce. Tak prosím, pane ministře. Závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. (Poslanec Tejc žádá o slovo k proceduře.) K proceduře se ještě potom budeme vyjadřovat, pane předsedo.

  Pan ministr vnitra Milan Chovanec - závěrečné slovo. ***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za debatu, která proběhla, a chtěl bych se tady vyjádřit k některým názorům a otázkám, které padly při této debatě.

  Trestní odpovědnost v případě opakovaného páchání přestupků. Takový návrh byl zpracován, nicméně byl vládou odmítnut, a to usnesením vlády 714. Pane kolego Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, usnesením vlády 714 ze dne 3. října 2012 byla odmítnuta možnost, aby se kumulace přestupků stávala následně trestnou činností, za vlády pana Petra Nečase a ministra vnitra pana Kubiceho z vaší politické strany. A dále už jsme se touto cestou nevydávali, protože a poněvadž tam byla udělaná procedura, byl tam udělaný přezkum s tím, že není vhodné, aby se touto cestou šlo, že by to de facto nebránilo těm patologickým přestupcům, ale spíš by to prohlubovalo sociální vyloučení. To znamená, tuto cestu, tedy aby se přestupky po spáchání vícero přestupků stávaly trestným činem, zamítla vláda svým jednáním v roce 2012 za doby premiéra Nečase a ministra vnitra pana Kubiceho.

  My jsme od té minulé debaty na Ministerstvu vnitra diskutovali některé aspekty, které se tu objevily. Znovu musím trvat na tom, že evidence v oblasti rybářství je důležitá nejenom pro spolehlivost městských strážníků, ale i v otázce vydávání zbrojních průkazů. Na druhou stranu je potřeba říct, že ponechání si jedné podměrečné ryby asi u toho správního orgánu nebude znamenat nezpůsobilost, ale bude se jednat o opakované páchání přestupků na tomto poli. Ať už je to vykonávání rybářského práva bez zákonných nástrojů, tedy bez získání všech atributů k tomu potřebných, nebo chytání mimo vymezenou dobu, nebo přivlastňování si ryb mimo jejich zákonnou míru.

  Co se týká otázky přístupu Finanční a Celní správy, o tom jsme také debatovali. Tady musím říct, že potom při jednotlivých návrzích budeme měnit svoje stanovisko z negativního na neutrální, protože si myslíme, že v těchto případech opravdu je možné, aby si opatřily podklady a informace ze stávajících systémů, které mají. U ostatních návrhů se vyjádřím potom při vlastním hlasování se svým stanoviskem.

  Děkuji za debatu a na rozdíl od vás si, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, myslím, že tímto získáme nástroj pro to, aby státní orgány měly lepší vhled na to, koho mají před sebou, a že to bude při různých typech správních řízení důležitý nástroj. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi za jeho závěrečné slovo... (Reaguje na hlasy ze sálu:) Vy mě utrápíte. (Následuje smích některých poslanců.) Dobře, takže v zastoupení předsedy poslaneckého klubu s přednostním právem Marek Benda za klub ODS.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já znám samozřejmě usnesení vlády z roku 2012. Měli jsme s ním někteří problém. Nicméně to usnesení vycházelo z nějaké podle mého názoru lehce sporné teze, že jeden trest už nemá být nahrazován tresty, posléze jejich kumulací. Ale nepředpokládalo, že se v tom návrhu bude pokračovat. Ta chyba je, že se vymyslí nějaká teze, která řekne: Opakované spáchání přestupku má být trestným činem. Pak se řekne, no tahle teze, a řekla to tehdy Legislativní rada vlády, mimochodem, tahle teze je sporná, protože by mohlo docházet k opakovanému trestáni za to samé. A pak se z toho udělá jenom evidence, jejíž výsledek má být ten, jak nám tady řekl pan ministr na závěr svého vystoupení, aby státní orgány věděly, kdo před nimi stojí.

  Jestli toto má být cílem státu, já si tím tedy nejsem úplně jistý, aby státní orgány měly správně vědět, kdo před nimi stojí. A když už by to tak mělo být, tak tam mají být úplně jiné přestupky, než jsou tam dnes uvedeny. Protože ty přestupky, které tam jsou, jsou fakticky banální a jsou nebezpečné jenom ve svém řetězení. A proto se na ně směřovalo v tom původním návrhu, který směřoval k tomu, aby byly trestným činem. Dneska by bylo možná pro státní orgány mnohem zajímavější vědět, kdo spáchal zásadní přestupky na úseku atomového zákona, na úseku zákona o životním prostředí a další věci než zrovna tyto banální přestupky, jako je třeba rybářství.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo a rovnou nám přednese jako zpravodaj garančního výboru proceduru hlasování a poté bude přednášet - pokud bude složitá, ji schválíme a budeme se k ní vyjadřovat - a potom bude přednášet pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, prosím, procedura hlasování.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Už nebudu dále zdržovat. Jako zpravodaj Sněmovny tohoto tisku bych přednesl, jakým způsobem schválil výbor proceduru při hlasování zákona o přestupcích tohoto sněmovního tisku.

  Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, neboli k sněmovnímu tisku 368, a to v následujícím pořadí: Za prvé návrhy technických úprav dle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Za druhé návrh A. Za třetí návrh B1. Za čtvrté návrh B2. V návrhu B2 budeme hlasovat o variantě 1 a 3 roky. Za páté návrh B3. Za šesté návrh B4. za sedmé návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním. Za osmé návrhy D1 až D5 společně jedním hlasováním. A za deváté návrh zákona jako celek.

  Prosím, toto je varianta navržená garančním ústavněprávním výborem. Pane místopředsedo, děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře od předsedy ústavněprávního výboru Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nečiním tak často a slibuji, že tak činit často nebudu. Nicméně dovolím si navrhnout alternativní proceduru k tomu návrhu, která mimo jiné reaguje na debatu, kterou jsme zde vedli nikoli jen dnes, a to abychom samostatně hlasovali o některých částech pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru.

  Dovolím si tedy navrhnout, abychom v prvním hlasování rozhodli o technických úpravách, legislativně technických, pokud byly vzneseny.

  V bodě 2 bychom hlasovali o části A2, která se týká nemajetkové újmy.

  Za třetí bychom hlasovali A7, to je návrh na vypuštění přestupku rybářství z registru.

  Poté bychom hlasovali za čtvrté návrh A8, což je věc týkající se informací pro Finanční správu.

  Za páté bychom hlasovali o A9, to je to stejné, týká se to Celní správy.

  Za šesté bychom se vypořádali se všemi ostatními pozměňovacími návrhy ústavněprávního výboru jedním hlasováním, tedy A1, A3, A4, A5, A6, A10, A11, A12, A13.

  Za sedmé bychom hlasovali návrh B1, to je návrh pana poslance Bendy na vypuštění státního zastupitelství z okruhu subjektů, které mají možnost nahlížet do registru.

  Za osmé B2, kde bychom hlasovali ale o dvou variantách, tedy v současné době návrh počítá s tím, že se přestupky budou uchovávat pět let. Pan poslanec Benda navrhuje jeden a alternativně tři roky, tzn. hlasovali bychom nejdříve o jeden rok a následně o tři roky.

  Návrh B3 by byl jako devátý, je to snaha vypustit z okruhu informací zpravodajské služby.

  Za desáté bychom hlasovali návrh B4, to je otázka nemocenského pojištění.

  Za jedenácté návrh C1 a C2 jedním hlasováním, to je návrh pana poslance Schwarze týkající se vojáků z povolání.

  Za dvanácté návrhy D1 až D5, také jedním hlasováním. To je návrh pana poslance Vondráčka, kterým se umožňuje získat výpis z rejstříku trestů datovou zprávou, prostřednictvím datové zprávy.

  A za třinácté bychom hlasovali návrh zákona jako celek.

  Pokud by tato procedura byla schválena, a za to bych vám děkoval, tak bych si dovolil tento text ponechat samozřejmě jak panu zpravodaji k orientaci, tak i panu předsedajícímu. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já to vnímám jako za prvé rozdělení toho A a vidím to jako alternativní protinávrh, o kterém bychom rozhodli předtím, než bychom se dostali dále.

  Ještě pan poslanec Karel Šidlo s návrhem na proceduru.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, pokud si před sebe vezmete tisk 368/3, tak by mě moc zajímalo, o čem vlastně hovořil předřečník, protože já tam pod usnesením garančního ústavněprávního výboru nevidím označené body, o kterých říkal, že budeme hlasovat. Tam je pouze pod písmenem A uvedeno dvakrát za sebou A1, A2 a potom A3. Další body tam vůbec nejsou označeny. Nevím, o čem budeme hlasovat. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 368/3. Jestli se k tomu vyjádří zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já, pane místopředsedo, jako zpravodaj nerozumím na ústavněprávním výboru jako garanční. Jasně jsem přečetl, a sám jste to i naznačil, že za druhým bod při hlasování je celý návrh A, za třetí pak je návrh B1, za čtvrté... Přesně jsem popsal proceduru. Takže opravdu nerozumím kolegovi Šidlovi, co tím myslel. Jestli by byl tak hodný, aby mi to doložil.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to vnímám, protože ty odstavce nejsou očíslovány, protože jsou očíslovány části druhé, části třetí, části šestnáct, ale není to jako první, druhý, třetí, ale jsou to odstavce, jestli tomu správně rozumím, abychom si vyjasnili ten postup. Je tomu tak? Protože když si je dopočítám, tak jsem u toho stejného, co říkal kolega Tejc. Ano? Rozumíme si? Pan zpravodaj tomu rozumí, pan poslanec Tejc... Ještě pan kolega Šidlo. Prosím.

 • Poslanec Karel Šidlo: Já se omlouvám, že jsem hned nereagoval, pane předsedající, protože s panem kolegou Tejcem jsme to konzultovali. On to pochopil, že to, co on četl jako jednotlivé body, tak skutečně v tom tisku označeny nejsou, a já bych to klidně ještě i vysvětlil panu zpravodaji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře... To ale není změna, to je v podstatě dotaz na to, abychom si ujasnili, který bod se kterého týká u toho rozděleného A.

  Před sebou máme jen dvě alternativy. Alternativu, kterou přednášel pan poslanec Tejc, když bude schválena, budeme se jí řídit, budeme v podstatě hlasovat A jednotlivě, ty vydělené části, a potom, když by to neprošlo, bychom hlasovali podle návrhu, který předložil pan zpravodaj.

  Kolega Rykala se odhlásil, takže to bylo jen překlepnutí. Tak.

  Rozumíme si? Jako první budeme hlasovat o protinávrhu, tzn. o proceduře, kterou navrhl pan poslanec Jeroným Tejc.

  Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Tejce. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 166 pro 121, proti 31. Návrh byl přijat.

  Budeme se řídit tímto procedurálním návrhem, tzn. že v podstatě bod A budeme hlasovat postupně. Pane zpravodaji, prosím, ujměte se své role.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji za slovo. Pokračovali bychom přímo hlasováním, pane místopředsedo. Nyní bych prosím hlasoval za prvé návrh technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dotaz: Které jsou to legislativně technické úpravy? Došlo tam k některé legislativně technické úpravě, nebo nedošlo? Jestli tam byly otázky, opravy chyb. Nejsou. Všude čárky, háčky, všechno máme v pořádku, čili nemusíme to hlasovat, je to technicky upraveno. Já se ptám. Je to tam napsáno, proto se ptám. Prosím, pane kolego.

 • Poslanec Marek Benda: Já bych si právě tohle rád vyjasnil. Žádné legislativně technické úpravy ve druhém čtení předneseny nebyly. Legislativně technické úpravy jsou na závěr usnesení ústavněprávního výboru, což podle toho, jak to popisoval pan kolega Tejc, je asi bod A9, ale to nevím, tak jsem se jen ptal, o čem budeme hlasovat. Jestli je to bod A9, nebo jestli jsou to legislativně technické úpravy, které měly být předneseny ve třetím čtení. Žádné takové předneseny nebyly.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to součást těch zbývajících bodů A, které nebudeme hlasovat zvlášť. Já to tedy zopakuji: A2, A7, A8, A9 a pátým hlasováním všechny ostatní z A, včetně legislativně technických úprav. Rozumíme si teď? Dobře, děkuji.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já panu kolegovi rozumím. Šlo o to, že Sněmovna schválila hlasování podle předloženého návrhu pana poslance Tejce a v jeho části předloženého návrhu proto postupuji přesně tak, jak on schválil předložený návrh, proto jsem začal za prvé. Jelikož nedošlo ve třetím čtení k žádným legislativně technickým úpravám, přeskakuji, jedu ten bod dále. Takhle jsem to měl vysvětlit. Přesně postupuji podle toho, co se schválilo panu Tejcovi.

  Takže, pane místopředsedo, pokračoval bych dál. Za druhé budeme hlasovat návrh číslo A2 a je to návrh pana poslance Ondráčka týkající se nemajetkové újmy. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministr: Neutrální.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 131 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 131, z přítomných 166 pro 98, proti 41, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Další návrh, za třetí, hlasování návrhu A7 týkajícího se změny zákona o rybářství.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přestupku v oblasti rybářství.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Ano, pardon, o změnu přestupku v oblasti rybářství. Ano.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, pane ministře. (Proti.) Pan zpravodaj? (Proti.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro. (Reakce v sále.)Kdo je proti?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Omlouvám se, pochybil jsem. Stanovisko za výbor souhlasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlasování pořadové číslo 132 prohlašuji za zmatečné. Žádám pana zpravodaje, aby se oprostil od svých vlastních názorů, protože předkládá návrhy výboru. Je to pro něj jistě těžké, jako pro každého, ale tady v tomto ohledu jednací řád svazuje.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Takže za třetí, hlasujeme o návrhu A7 týkajícím se rybářství, přestupku na úseku rybářství.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr ještě jednou zopakuje své stanovisko. (Proti návrhu.) Pan zpravodaj. (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 133, z přítomných 166 pro 44, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za čtvrté hlasujeme návrh A8 týkající se změny zákona o Finanční správě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko pana zpravodaje. (Pozitivní.) Pan ministr. (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 134. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 134, z přítomných 166 pro 136, proti 11. Návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za páté - návrh A9 týkající se změny zákona o Celní správě. (Ministr: Neutrální.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 135. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 166 pro 110, proti 39. Návrh byl přijat.

  Nyní máme ostatní odrážky v bodě A. Stanovisko, pane ministře? (Souhlas.) Pan zpravodaj?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Teď, pane místopředsedo, hlasujeme o A1 až A13 a stanovisko výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 136. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 136 ze 166 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Dál pokračujeme, pane zpravodaji.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za sedmý bod hlasujeme návrh B1 týkající se vypuštění státního zastupitelství. (Ministr: Nesouhlas, tedy proti.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Proti, ano. Zahájil jsem hlasování číslo sto třicet... (Námitka, že zpravodaj nesdělil stanovisko.)

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já odpovím. Stanovisko výboru - kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo je pro? Kdo je proti? (O slovo se hlásí posl. Benda.) Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 166 pro 19, proti 62.

  Pan kolega Benda.

 • Poslanec Marek Benda: Já chápu pana předsedajícího, že spěchá, ale moc poprosím, aby počkal vždycky, než zahájí hlasování, s tím, až zazní stanovisko ministra a zpravodaje. Teď tak neučinil, na zpravodaje spěchal a zpravodaj řekl stanovisko v můj prospěch, ale špatné. Výbor tento návrh nedoporučil. Prosím, fakt, pane předsedající, nechte vždycky doříct stanoviska ministra a pana zpravodaje. Není možné tak činit až v průběhu hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prohlašuji hlasování pořadové číslo 137 za zmatečné a žádám opakovat stanoviska k bodu B1. Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pokud se týká návrhu vypuštění státního zastupitelství, tak při bodu hlasování garanční výbor nedoporučil tento bod.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 166 pro 39, proti 108. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za osmé - bod B2. Týká se dvojího hlasování, a to hlasovat o variantách jeden a tři roky týkající se uchovávání přestupků v registru. Prosil bych jako první hlasovat o variantě jeden rok.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo... (Ministr: Nesouhlas.) Prosím stanoviska. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Garanční výbor opět nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 166 pro 38, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pokračujeme v hlasování o stejném bodu, ale o variantě tří let - zachovat přestupy v registru tři roky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.) Pan zpravodaj?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Garanční výbor opět nesouhlas. (Nesouhlasné hlasy z pléna.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím tedy o stanovisko, které je usnesení garančního výboru.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Za ministerstvo stále nesouhlas. (Pobavení a potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tři roky - garanční výbor doporučil, čili rozdílné stanovisko ministerstva a garančního výboru.

  Zahájil jsem hlasování číslo 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 160 pro 72, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Hlasujeme, pane místopředsedo, za deváté - návrh B3 týkající se vypuštění zpravodajských služeb. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj? (Garanční výbor nedoporučuje.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 141. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 166 pro 15, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za desáté, pane místopředsedo, je to hlasování návrhu B4 týkající se vypustit pojišťovny, zkráceně nemocenské pojištění. (Ministr: Nesouhlas.) Garanční výbor nedoporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 166 pro 26, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za jedenácté hlasování - společně návrh C1 a C2, společně jedním hlasováním, týkající se vojáků z povolání. (Ministr: Souhlas.) Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 166 pro 158, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Za dvanácté, pane místopředsedo, prosil bych hlasovat o návrhu D1 až D5, a to společně jedním hlasováním. Týká se to výpisu z rejstříku trestů datovkou, datovou zprávou. (Ministr: Souhlas.) Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 166 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Ptám se pro jistotu, jestli byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Ano. A naposledy, za třinácté, snad to číslo přinese štěstí, i panu ministrovi, lidem, budeme o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O všech návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celkovém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 368, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 165 pro 129, proti 18. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 111 a tím také třetí čtení.

  Ještě než předám řízení schůze, budu konstatovat omluvy. Omlouvá se od 13.30 paní poslankyně Ivana Dobešová, pan poslanec Jaroslav Klaška od 12 hodin, z osobních důvodů se omlouvá mezi 12.30 a 15. hodinou Herbert Pavera a dále se omlouvá pan ministr Stropnický z dnešního jednání od 11.30 z pracovních důvodů. Tolik omluvy z dnešního jednání a předávám řízení schůze. Děkuji vám. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Jedná se o sněmovní tisk 504, nacházíme se v prvém čtení.

  Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o prokazování původu majetku, jehož účinnost je navržena k datu 1. ledna 2016. Jde o legislativní počin, který si vláda stanovila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.

  Návrh zákona obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku. Návrh zákona umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmu k prokázání příjmu, pokud existuje významný rozdíl - zákon stanoví hranici alespoň sedm milionů korun - mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu daň stanovena podle pomůcek. Takto určený základ daně bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmů ve výši patnáct nebo devatenáct procent v závislosti na typu poplatníka a poplatník bude zároveň povinen uhradit penále ve zvýšené výši padesát nebo sto procent stanovené daně v závislosti na poskytnutí součinnosti. Předložený návrh současně umožňuje správci daně po naplnění zákonem stanovených podmínek poplatníka vyzvat k podání prohlášení o majetku s cílem zjistit podrobné informace o stavu jeho jmění. Nejde tedy o plošnou povinnost podávat pravidelně majetková přiznání. V případě, že poplatník poruší povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku, vystavuje se hrozbě trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. V návaznosti na to se navrhuje zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin z jednoho roku na tři léta.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi financí. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou.

  Koaliční vláda sociální demokracie, ANO a KDU-ČSL předložila svůj koncept řešení v polovině minulého roku v dokumentu Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání. Ministerstvo financí v něm zpracovalo v úzké součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti variantní řešení úkolu z programového prohlášení vlády, ve kterém se strany vládní koalice zavázaly, že přijmou vhodná opatření umožňující prokazování původu majetku a jeho odčerpávání, a to v případě důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí. Předložený dokument nabídl dvě cesty řešení tohoto úkolu. Cestu soudní a cestu daňovou.

  Soudní cesta řešení problému spočívala v zavedení mechanismu zvláštního soudního řízení, nikoliv trestního. To mělo umožnit, aby k odčerpávání majetku došlo v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů. Rozhodnutí o odčerpání majetku mělo být podle tohoto návrhu svěřeno soudu v rámci zvláštního řízení. Odčerpávání mělo mít charakter konfiskační, reparační a týkat se mělo především majetku, u něhož soud shledal požadovanou míru pravděpodobnosti ohledně nezákonnosti jeho původu. Důkazní břemeno by v rozumném rozsahu bylo přeneseno na osobu disponující majetkem.

  Druhá cesta je cesta daňová. Daňová cesta řešení problému pak měla spočívat ve zdanění příjmu z majetku, který naplní zákonem stanovená kritéria. Zdanění však ze své podstaty nemá sankční ani reparační charakter a nemůže sloužit k úplnému odčerpání nezákonného majetku či jeho významné části, ale pouze ke zdanění příjmů, které nebyly prokázány jako zdaněné ani osvobozené, respektive dani podléhající.

  Trochu k historii současného řešení, kterou je právě daňová cesta. Ministerstvo financí na základě provedené analýzy uvažovalo v prvopočátku se soudním řízením. Současně však připouštělo, že k efektivnímu naplnění vytčeného cíle bude klíčové zapojení orgánů Finanční správy ČR, které v rámci výkonu své působnosti správce daně získávají údaje, na jejichž základě lze identifikovat podezření, že daná osoba disponuje majetkem nelegálního původu. Proto doporučovalo, aby vyhledávací činnost a přípravná fáze směřující k podání kvalifikovaného návrhu, na jehož základu by se vedlo soudní řízení, byla svěřena těmto orgánům. To přirozeně nevylučovalo současné působení orgánů Policie České republiky.

  I když navrhované řešení znamenalo cestu k řešení problému nelegálně nabytého majetku, došlo po projednání tohoto dokumentu ve vládní koalici a následně ve vládě k poměrně výrazné změně zadání. Jeho produktem se stal předložený návrh zákona o prokazování původu majetku, tak jak jej, dámy a pánové, nyní projednáváme.

  Důvody, proč došlo k poměrně výrazné změně koncepce, uvádí Ministerstvo financí České republiky následovné. Bylo vyhodnoceno, že pozornost by neměla být soustředěna na odčerpávání nelegálního majetku, k tomu je nutné lépe využívat již existujících nástrojů, zejména z oboru trestního práva, ale na efektivnější zdanění nepřiznaných, tzn. nezdaněných příjmů. Návrh zákona tedy necílí na odčerpání nelegálně nabytého majetku či sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní, ale na zdanění nepřiznaných a utajených příjmů. Jde tedy ve skutečnosti o zúžení, hlavně o otočení tohoto problému. V tom se přístup návrhu zákona výrazným způsobem odlišuje od předchozích návrhů. Jeho účelem je podle předkladatele efektivnější zdanění nepřiznaných příjmů, nikoliv zdanění nepřiznaného majetku. Majetek je hodnota a výše, slouží správci daně jako pomocné kritérium, jehož prostřednictvím posuzuje, zda příjem nebo jiné skutečnosti deklarované poplatníkem odpovídají také realitě, či nikoliv.

  V tomto směru zákon oproti předchozím řešením prohlubuje koncepci využití kontroly majetku jako specifického zrcadla pro kontrolu příjmů, ze které vycházely návrhy na přelomu století. Vlastní postup je však zásadně odlišný. Jeho východiskem, na rozdíl tedy od předchozích návrhů, není všeobecná povinnost podávat majetková přiznání. Řešení je postaveno na individuálním posouzení správce daně souladu mezi majetkem a příjmem u konkrétního poplatníka. Podle předkladatele tedy řešením tohoto problému nespočívá v zavedení všeobecné povinnosti podávat majetková přiznání, ale v procesním zprůchodnění, zesílení a podpoře současných mechanismů daňového práva.

  Pan ministr tady základní principy uvedl, takže nebudu je dále uvádět a doporučuji je propustit, tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s faktickou poznámkou přihlásila paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla ocenit proslov pana prezidenta, zejména tu část, kdy hovořil o mafiánech. Je velmi cenné, že pan prezident tak otevřeně hovořil o financování své kampaně a o majetkových poměrech svého kancléře. Děkuji. (Potlesk v sále.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prvním řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také vyjádřil k předloženému tisku. Z právního a legislativního hlediska si jej dovolím hned v úvodu označit jako legislativní zmetek, a to z hlediska obsahového i formálního.

  Z hlediska obsahového - a tady bych rovnou odkázal na stanovisko Legislativní rady vlády. Kromě dodatečného doměření daně je možnost poplatníkovi udělit i penále ve výši 50 %, anebo pokud nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, tak potom i do výše 100 %. Toto ustanovení je v rozporu i s určitým nálezem Ústavního soudu, který hovořil o likvidační sankci, ale vedle toho Legislativní rada této vlády konstatovala, že navýšení penále z 50 na 100 % je ústavně nekonformní, chcete-li protiústavní. Proto Legislativní rada vlády navrhla předkladateli, aby bylo možné udělit sankci pouze ve výši 50 %. To znamená, jak už jsem řekl, Legislativní rada vlády považuje toto ustanovení zákona za ústavně nekonformní. Podle jejího názoru je protiústavní, nutí poplatníka k součinnosti, aby mu byla uložena sankce. I na to odkazuje nález Ústavního soudu. Nelze poplatníka nutit k součinnosti v tom smyslu, aby mu byla o jednou tolik vyměřena sankce ve výši 100 %.

  Názor Legislativní rady vlády vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který ve svých rozhodnutích označil institut penále za finanční sankci, kterou je možno považovat za obvinění ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod, a odkazuje se už také na příslušné judikáty a nálezy Evropského soudu pro lidská práva.

  Já nerozumím tomu a v historii exekutivy to nepamatuji, aby vláda poté, co její Legislativní rada vlády konstatuje, že část zákona je protiústavní, tento zákon v klidu schválila a poslala do Poslanecké sněmovny. Já se stanoviskem Legislativní rady vlády v tomto směru souhlasím a chci tady avizovat, že pokud se vládní koalici tento zákon podaří schválit - a já tomu příliš nevěřím - že se klub TOP 09 nepochybně v této věci obrátí na Ústavní soud, aby příslušný paragraf, který stanovuje penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, podrobil testu ústavnosti a případně aby tento paragraf zrušil.

  Když si vezmu další ustanovení tohoto zákona - důkazní břemeno. Ano, přenáší se ze 100 % na poplatníka, to znamená, obrací se ta zásada, že stát musí někomu prokázat, že se dopustil protiprávního jednání, obrací se ve směru, že někdo musí prokazovat, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. Už ty lhůty, do kterých bude zpětně moci finanční úřad jít, tři až deset let, když si to vezmeme z hlediska archivačních lhůt pro archivování účetních dokladů a vezmeme k tomu ještě, že nepodnikající osoby, ty, co nepodnikají, nemají v tomto směru právo dlouhodobě takto uchovávat svoje doklady, tak by mě zajímalo, na základě čeho bude právě u těch nepodnikajících osob ten finanční úřad, ta finanční správa postupovat.

  Ano, ten zákon, který jsem i z formálního hlediska označil za legislativní zmetek, pracuje s různými pojmy jako "odhadne výši majetku" nebo "vyšší jmění". Pojem "jmění" mimochodem zákon o daních z příjmu vůbec nezná, takže zřejmě se dá odkazovat, že se myslí pojem z občanského zákoníku, ale na ten tento zákon vůbec neodkazuje.

  Mimochodem, říká se, že to je zákon o prokazování původu majetku. Přitom jde o soubor úprav stávajících zákonů. Myslím, že by bylo dobré to také zmínit, že nejde o žádný nový zákon, ale pouze se nedokonalým způsobem, bez jasného vymezení, novelizují některé stávající zákony.

  Takže přenášení důkazního břemena ze 100 % na toho poplatníka, i to považuji za velmi sporné v rámci tohoto návrhu i z hlediska nucení občanů, aby ti, kteří nepodnikají, pro účely tohoto zákona si museli jaksi schovávat a dokládat to, jaké majetkové úkony činili.

  Dále Legislativní rada vlády, protože to není všechno, konstatuje za velmi nesystémové, že tento zákon zvyšuje trestní sazbu za trestný čin nepravdivé informace v prohlášení o majetku - to znamená, jde o prohlášení o majetku - na tři roky, a Legislativní rada vlády to považuje za neúčelné, nekoncepční. Představa, že někdo z formálních důvodů učiní chybu v prohlášení o majetku a na základě toho by byl podroben trestní sazbě až do výše tří let, tak to je skutečně nepřiměřené a velmi zvláštní ustanovení, které navrhla Legislativní rada vlády také z tohoto návrhu vypustit.

  Když to shrnu, tak tento návrh, který Legislativní rada této vlády označuje zčásti za neústavní, je otázka, jestli se jím vůbec máme nadále zabývat. Já v této souvislosti i na základě stanoviska Legislativní rady vlády navrhuji, aby tento zákon byl zamítnut již v prvním čtení právě pro stanovisko Legislativní rady vlády jako protiústavní.

  Ten zákon nic zajímavého nepřinese. Mimochodem, i dnes mají daňové orgány, Celní správa, orgány činné v trestním řízení nástroje, jak postihnout šedou ekonomiku, nelegální příjmy apod. Máme tady výstupy pompézního charakteru od Kobry apod., takže je to skutečně nesmyslný zbytečný zákon.

  Mimochodem, nastavení té hodnoty 7 milionů jako hodnoty neevidovaného majetku, pokud převýší tedy 7 milionů, tak je jaksi poplatník vyzván k prokázání toho původu a dodatečně je mu potom vyměřena daň nebo penále, opět vede k návodnému protiprávnímu jednání, aby se ti, co jsou nepoctiví, mohli připravit svými majetkovými přesuny na tento zákon, aby se do něho lidově řečeno nevešli, aby se na ně prostě nevztahoval. Takže teď jim ještě stát říká, do jaké výše a nad jakou výši už je něco takzvaně podezřelého, byť samozřejmě to není prokázáno, je to na základě i často nějakého selektivního rozhodnutí, podání apod., takže teď ti nepoctiví dostanou tímto zákonem návod, jak mají protiprávně postupovat. I to si myslím, že je velmi nešťastné, aby stát takto postupoval.

  Jak jsem zmínil, pakliže se náhodou podaří vládní koalici tento návrh prosadit, i na základě stanoviska Legislativní rady vlády se obrátíme na Ústavní soud pro posouzení tohoto zákona z hlediska jeho ústavnosti.

  Tento zákon je zbytečný, má trestat a činit podezřelé z daňových poplatníků. A ti, co obcházejí zákony, se usmívají a už se na něj připravují.

  Mimochodem, ten zákon vůbec neřeší to, co se tady odehrávalo, o čem tady ministr financí často hovoří, to znamená různé majetkové přesuny do zahraničí. Neřeší ani to, když někdo v rámci své firmy nakládá se svým majetkem a všechno takzvaně vede na firmu. Takže ani na tyto pachatele a na tyto podvodníky tento zákon nedosáhne. Takže úplně zbytečná a nesmyslná norma a já navrhuji její zamítnutí v prvním čtení.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Plíškovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Dalším přihlášeným do rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem chtěla vystoupit s kritikou projevu pana prezidenta, resp. některých jeho částí, ale věc se má trochu jinak. Před chvílí jsem se dozvěděla, že pan kancléř Mynář vyslyšel hlas můj, respektive hlas veřejnosti, který již delší čas rezonuje společností, a měl by mi v úterý předat své daňové přiznání. Takže moje řeč je tímto krátká a budeme se těšit na úterý.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji paní poslankyni Kovářové. (Poslankyně Kovářová se zastavila u stolku zpravodajů, krátce mluví s ministrem financí a se zpravodajem, hlásí se o vystoupení s faktickou poznámkou). Faktickou poznámku můžete mít, paní poslankyně. Ano, prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, že mě upozornili na chybu, kterou jsem řekla. Zmínila jsem daňové přiznání. To samozřejmě nepotřebujeme vidět. Nás zajímá majetkové přiznání a o tom také hovořil pan kancléř.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové za její faktické upřesnění. Omlouvám se panu poslanci Dolejšovi, neboť s přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jedna z nejrozsáhlejších rekodifikací byla rekodifikace zákona o správě daní a poplatků z roku 1966, který tady platil až do roku 2011, a k 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost nový daňový řád, na kterém jsme pracovali, já to měl tenkrát na starosti jako ministr financí mnoho let. Od roku 2007 běžely diskuse v rozsáhlé skupině, do které byli přizváváni nejenom politici, nejenom odborníci, ale i podnikatelská veřejnost. Významnou úlohu sehrál při té diskusi Nejvyšší správní soud, kde se přímo účastnil všech těch jednání pan doktor Baxa. Po pěti letech této diskuse byl předložen daňový - moderní nový daňový řád jako náhrada starého, stokrát novelizovaného zákona o správě daní a poplatků a byl ohodnocen, byť samozřejmě nějakou novelu si ten život vždycky vynutí, tak byl tenkrát vyhodnocen jako skutečně kvalitní, moderní daňový kodex. Což si nedávám za zásluhu já, já jsem pouze politicky odpovídal za jeho přípravu. Je to zásluha toho širokého týmu odborníků jak z oblasti daňových poradců, tak z oblasti správního soudnictví, tak podnikatelské veřejnosti.

  Důsledná zásada, která byla v tom daňovém řádu aplikována, a ono to dřív v tom zákoně o správě daní a poplatků nebylo stoprocentním pravidlem, tak jako stoprocentní pravidlo bylo do daňového řádu aplikováno důkazní břemeno na straně státu jako neprolomitelná, jako jednoznačná zásada. A já jsem si vážil toho, že za celá ta léta diskusí sociální demokracie, která se velmi aktivně účastnila všech těch rozhovorů a přípravy tohoto kodexu, že toto pravidlo - ano, měla výhrady k některým jiným částem daňového řádu, to si dobře vzpomínám - ale toto pravidlo, tuto zásadu akceptovala, nevystupovala proti ní a pokládala ji za správnou.

  Já pokládám z hlediska vztahu mezi státem a občanem, kdy stát by měl být veřejnou službou a servisem, tuto zásadu za klíčovou, skutečně za neprolomitelnou. Stát, který přenáší daňové břemeno - pardon, daňové břemeno, daňové břemeno samozřejmě přenáší - důkazní břemeno na svého občana a říká "dokaž, prokaž, nebo tě potrestám, tohle jsi doložil, ne, ještě jsi neprokázal, stále jsi neprokázal, pořád jsi nedokázal, stále nejsme spokojeni s tvými důkazy", je stát, který už nevnímá svoji pozici jako veřejnou službu a jako servis pro občana, ale je to stát vrchnostenský. Je to stát, který zastrašuje, zvlášť v okamžiku, kdy ten výběr logicky bude selektivní na základě přání toho či onoho, popřípadě na základě udání. Koneckonců v tom zákoně samém si můžete přečíst, že předkladatel předpokládá, že se bude postupovat na základě - mimo jiné, ale je to tam přímo vyjmenováno - na základě podnětů od třetích osob. Všichni víme, jak to bude probíhat v české kotlině: na základě pocitů závisti, na základě osobní msty, na základě podnikatelského konkurenčního boje budeme se udávati jak na běžícím pásu. Tento nástroj bude zneužíván v konkurenčním boji mezi podnikatelskými skupinami. Nemyslím si, že závist a vzájemné udávání jsou zrovna ty vlastnosti, které bychom měli podporovat dalšími a dalšími zákony. Myslím si, že jich je v České republice poměrně dost. Nepotřebujeme tyto lidské vlastnosti zesilovat vlastními zákony, které přijmeme.

  Tolik pro začátek k tomuto návrhu, o kterém jsem přesvědčen, že každý vědomě nepoctivý se mu vyhne. Globální finanční svět poskytuje nekonečné možnosti tomu skutečně nepoctivému, který mu bude chtít utéct, aby mu utekl, aby odklonil. A ti poctiví, a těch nebude úplně málo, deset milionů korun pro živnostníka a pro soukromého zemědělce je snadno dosažitelná hodnota majetku, když spočtete prostě, kolik má ta farma hektarů a kolik má živého a mrtvého inventáře, tak v zásadě i velmi chudý člověk, který má problémy s likviditou, tak i velmi chudý člověk má majetek přes deset milionů korun, tak bude vystavován neskutečné šikaně.

  My proti tomu protestujeme. My vás prosíme, abyste tento přístup ještě zvážili právě proto, že ti nepoctiví tomu uniknou velmi snadno a dopadne to jenom na ty poctivé, na ty, kteří nevidí žádný důvod skrývat svůj majetek, ale budou udáváni svými sousedy, svými konkurenty a vystavováni šikaně státního aparátu, vůči které budou mít svoje vlastní důkazní břemeno. Není to hezká představa a není to férový stát, který chce tímto způsobem postupovat.

  Dovolte mi také, protože neprošel návrh diskuse k projevu prezidenta republiky, dovolte mi, abych při této příležitosti učinil poznámku k projevu pana prezidenta. Já mu nijak nevyčítám, že má na tento zákon zcela odlišný pohled než já, ani mu nevyčítám, že vedle těch neústavností, kterých se předkladatel dopouští už v tomto návrhu, navrhuje další protiústavnost zvýšením retroaktivity. Na to vše má samozřejmě jistě právo. Ale proti čemu se ostře ohrazuji a protestuji, je jeho výrok, který řekl - volně cituji - že soudci jsou daleko snáze zkorumpovatelní než berní úředníci. Řekl to prezident republiky jako součást moci výkonné v Poslanecké sněmovně vůči moci zákonodárné a bezprecedentním způsobem tak napadl moc soudní. Ten výrok je nepodložený, ten výrok je neférový a vzhledem k tomu, kdo to řekl, kde to řekl a vůči komu to řekl, také výrok mimořádně nebezpečný v rámci demokratického státu. A já proti tomu výroku protestuji, označuji ho za nepravdivý, neférový a nebezpečný.

  Děkuji. (Potlesk z pravé části jednací síně.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Krásné popoledne. Milé kolegyně, vážení kolegové, vidím, že času je málo, voda stoupá, protože za chvíli nás čeká další klenot - elektronické tržby, tak se pokusím být velmi komprimovaný, neřkuli hustý.

  První poznámka na margo toho, že pan prezident si dovolil připomenout, že je fanda majetkového přiznání. Já mu to nemám za zlé, koneckonců jeho vláda to dvakrát zkoušela a narazila na modré zdi vpravo, takže zkrátka to nešlo. Připomínám jenom, že ty verze, které předkládali jeho ministři, mají daleko blíž k verzi, kterou tady už máme, je z autorské dílny KSČM. Je to poslanecký návrh a je tu od června loňského roku. To za prvé.

  Za druhé, pokud vtahujete do hry střet zájmů a to, že pan hradní kancléř jaksi dodatečně dohání to, co měl udělat dávno, to je samozřejmě pravda, ale nesměšoval bych ty věci. Já jenom doufám, že pan kancléř se nakonec dorovná funkcionářům na jeho úrovni postaveným a nebude se zbytečně a pro lidi možná citlivě schovávat za tuto mezírku v zákoně, která se dá rychle odstranit.

  Tak a pokud jde o samotný vládní návrh, který se narodil po jeden a půl roce, máte to v programovém prohlášení, milá koalice, tak je jenom otázka - protože myšlenka, jak cítíte z mého projevu je bohulibá - tak je otázka samozřejmě na provedení. Věřím tomu, že výhrady, které tady zaznívají k právní konstrukci, k ústavnosti, k věcem typu pravé a nepravé retroaktivity, otázka sebeobviňování atd. atd., včetně důkazního břemene, se dají diskutovat a také dovést k úspěšnému konci ve druhém čtení.

  Tudíž signalizuji, že pro zákaz, zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení rozhodně nejsme. Ale také dodávám, že doufáme, že budou oba ty návrhy, jak vládní, tak poslanecký z dílny KSČM, paralelně projednávány, protože každý má své kouzlo. A tím posledním, tedy tím, kde to kouzlo vidím - a tím skončím, protože se skutečně blíží jedna hodina - náš návrh je především plošný. Je skutečně zákon o majetkovém přiznání a ukládá povinnost, jednoduchou povinnost, nenáročnou povinnost pro každého, kdo má u fyzických osob 10 mil. a 30 mil. u právnických osob. Je to jednoduché a je to poměrně účinné. Koneckonců proto to schválila i česká vláda v roce 1993.

  Ten návrh, který máme tady, naráží na nechuť části Sněmovny, a proto je v podstatě jakousi softverzí, která to řešení nehledá v plošném systému majetkových přiznání, ale vytváří nástroje v oblasti berní správy a doplňuje to korekcí trestního zákona, aby bylo možné v případě důvodné indikace nějakého problému, aby iniciativně berní správa jednala. Jestli bude, nebo nebude, to je právě ten otazník. A postřehl jsem i ve vystoupení pana prezidenta otazník nad tím, zda pan ministr financí má, či nemá pravdu, když neví, jestli to vůbec povede k nějakému výnosu. Protože řekněme říci si, že ti daňoví šikulové se napraví z leknutí, že uvidí tento zákon a začnou se chovat rozumně, to je samozřejmě sporné a ten efekt nemusí být hmatatelný na rozdíl od té naší verze. Koneckonců na Slovensku mají něco podobného, ne úplně stejného, a že by tam zaznamenali statisticky významnější nárůst inkasa z tohoto titulu, tak to rozhodně není.

  Čili já si myslím, že ta myšlenka stojí za to, aby byla diskutována. Přimlouvám se, aby byla puštěna do dalších čtení. A je v tom i malá skromná prosba, protože náš návrh jsme přerušili před ukončením prvního čtení s odvolávkou na vládní návrh. Ale minimálně ne jestli teď to projde, ale minimálně do projednání té vládní verze, aby byla též diskutována, aby byla přinejmenším zařazena do nejbližšího - a tím nejbližším myslím opravdu nejbližšího opozičního okénka, ať to tam nevisí, ať si skutečně můžeme porovnat, věcně porovnat, ta dvě řešení.

  Tolik za mě, a čas se pomalu naplňuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Než předám slovo panu poslanci Blažkovi a po něm panu poslanci Kučerovi, tak prosím přečtu omluvenky: pan poslanec Josef Uhlík se omlouvá dnes od 12.30 z osobních důvodů, pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvá na dnešní jednání po 14. hodině, ale to se nepředpokládá. Dále se paní ministryně Kateřina Valachová omlouvá dnes od 11.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Pavel Holík se omlouvá dnes od 13 hodin z pracovních důvodů.

  Nyní prosím pana poslance Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já samozřejmě také zareaguji, protože pan prezident přišel dnes tenhle bod uvést, tak není možné některým věcem, které zde řekl, se vyhnout.

  Dovolte mi prosím konstatovat, že náš ústavní systém je v podstatě založen na tom, že stát má v zásadě tři funkce - funkci vytvářet zákony, to znamená nějaký právní řád, pak je tam funkce výkonná, to znamená někdo má ty zákony vykonávat, pak je zde moc soudní a řekněme moc samosprávná, kterou teď dám trošku stranou. Dále je to promyšleno tak, a nejenom u nás, že tyhle tři tzv. moci si mají konkurovat. A konkurovat v tom smyslu, že mají společně vytvářet určité dílo, které právě tou vnitřní konkurencí má být dílem kvalitním. Ale co určitě nemají, tak se nemají vzájemně ničit pomluvami a různými nepodloženými tvrzeními, čehož jsme dnes zde byli svědky.

  Víte, Miloše Zemana můžeme pozorovat na té politické scéně hodně dlouho. Dnes ho nějak bavilo dát zde projev à la Andrej Babiš, to znamená bez jakýchkoli podložení tady hrubě napadl jednu moc. Kdybych řekl u Andreje Babiše, když kandidoval - ona se říká spousta věcí a v kampaních i horších. Prezident republiky by takto ale hovořit neměl a já vám zase ještě řeknu také proč.

  Všechny ty moci včetně prezidenta republiky jsou současně zodpovědné za to, jak ten stát vypadá. Pan prezident přišel - a připomeňme si, kdo prosím jmenuje soudce a kdo jmenuje funkcionáře od krajských soudů nahoru. Je to prezident republiky. Miloš Zeman byl dlouho premiér tohohle státu, kde se také ve vládách schvalovali různí soudní funkcionáři. A teď sem přijde a bude říkat nějaké příběhy a bude počítat procenta úplatků apod., kdy je potřeba si říci: ta justice taková, jak byl ten popis, není. Já vám neříkám, že co soudce, to anděl, co státní zástupce, to anděl. Ale takovýhle systém, který byl přirovnáván k nějaké Itálii, asi ani ne současné, ale k nějaké Itálii řekněme ze sedmdesátých, osmdesátých let, zde prostě neexistuje a prezident republiky by takovouto argumentaci uvádět neměl.

  Jaké chcete soudy? Chcete soudy, které se budou bát rozhodovat, když se jich nezastane ani prezident republiky? To znamená raději vezmou každému majetek, raději dají každému nejvyšší trest jenom proto, aby se nemusely bát médií, některých členů vlády a prezidenta republiky. No tak taková přesně ta justice nemá být, přestože se občas jednotlivě objevují případy, jaká také ta justice nemá být. Tím mám na mysli občasné korupční jednání nebo nějaké nesystémové. Ale když tu justici zde chceme kritizovat, a na to máme právo, tak to prosím dělejme v tom ústavním smyslu, to znamená dávejme dohromady dílo, které se jmenuje kvalitní fungování tohohle státu, ale netahejme sem pavlač a jenom kvůli nějakým vlastním politickým bodům nelikvidujme ty jednotlivé moci.

  Byl to Andrej Babiš - a on to dlouho nedělá, tady zase musím říci - který v momentě, kdy vplul do moci výkonné, tak udělal z té moci zákonodárnou vlastně zbytečnost. Uznávám, nějak v poslední době tuhle rétoriku neslyším a jsem tomu rád.

  Měli bychom se ohradit proti tomu, pokud prezident republiky tady chce druhou moc takto pomlouvat a de facto snižovat její váhu u občanů, protože si myslím, že to je velmi špatně. A já jsem čekal na své vystoupení až doteď, že jsem očekával, že třeba pan ministr vnitra nebo pan ministr spravedlnosti řekne vlastně to, co říkám já. A protože se tak nestalo, tak ten prostor holt musím využít já jako opozice, ale nedá se nic dělat.

  Děkuji vám za pozornost.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je 12.59 hodin, já se omluvím panu poslanci Stanjurovi, protože na 13. hodinu máme pevně zařazený jiný bod a on už by svoji faktickou poznámku nestihl. Takže já přerušuji vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, jeho prvé čtení.

  Je třináctá hodina a my jsme si svým hlasováním pevně zařadili na tuto dobu

  Já i tady poprosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby nám tento návrh zákona představil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. To byl legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice a odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice, včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtu územních samosprávných celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Očekáváme pozitivní dopad zejména na inkaso daní z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty.

  Návrh zákona zakládá povinnost on-line hlášení hotovostních tržeb správci daně. Inspiraci pro zavedení tohoto systému je systém takzvané fiskalizace, který úspěšně funguje v Chorvatské republice. On-line řešení je základním rozdílem proti dřívějším návrhům na sledování tržeb pomocí registračních pokladen s fiskální pamětí. Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto efektivnější řešení nižšími náklady pro podnikatelskou sféru.

  Návrh předpokládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které jsou uskutečněny v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy. Věcné výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze minimálně, a to v případech, ve kterých není evidování tržeb možné s ohledem na narušení plynulosti a hospodárnosti výkonu činnosti. Příkladem jsou prodejní automaty či prodej jízdenek hromadné dopravy u řidiče nebo je evidování tržeb neúčelné například z důvodu, kdy příslušný druh podnikání je již státem regulován nebo se jedná o činnost veřejnoprávních subjektů a jejich příspěvkových organizací.

  Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby to zkrácení lhůty na 30 dní pan ministr případně zopakoval v obecné rozpravě, ale eviduji ho.

  Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška. (Hlasy: Nepřítomen.) V tom případě, pokud není přítomen zpravodaj, budu muset přerušit tento bod do doby přítomnosti zpravodaje. (V sále se tvoří debatující hloučky.) Jestli pan zpravodaj není přítomen, já tedy přerušuji bod číslo 31, elektrickou evidenci tržeb, do přítomnosti pana zpravodaje.

  Budeme se tedy zabývat bodem číslo 32, jímž je

  Nacházíme se v prvém čtení a i tady prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Pokračuje jednání v hloučcích v sále.) Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova a odůvodnil bod číslo 32. (Oslovený upozorňuje, že se hlásí poslanec s technickou poznámkou.) Dobře, pokud vám dá pan ministr přednost, prosím.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Pane předsedající, vzhledem k drobnému nedorozumění bych požádal o 15minutovou přestávku hnutí ANO. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám musím vyhovět, takže přerušuji jednání Sněmovny do 13.20 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Milé kolegyně, milí kolegové, je 13.20 hodin. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu ANO. Než předám slovo panu ministrovi, z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Igor Jakubčík od 11.45 a děkuje za pochopení. Od 13.30 se omlouvá pan poslanec Rostislav Vyzula z pracovních důvodů.

  Nyní se vrátíme k bodu 32, jímž je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Nacházíme se v prvém čtení. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, velmi se omlouvám. Poprosím kroužky, aby se rozpustily, aby šly debatovat do kuloárů a panu ministrovi umožnily vystoupit. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jde o návrh, který je nedílnou součástí návrhu zákona o evidenci tržeb, který si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je realizovat změny zákonů, které jsou nutné k zavedení systému evidence tržeb nebo které jsou kompenzací dopadu zavedení elektronické evidence v některých segmentech ekonomiky.

  Návrh obsahuje novelu zákona o dani z příjmů, novelu zákona o dani z přidané hodnoty a novelu zákona o správních poplatcích. V oblasti daní z příjmů návrh zákona zavádí jednorázovou slevu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb. Sleva na dani je navržena v maximální výši 5 tisíc korun. V oblasti daně z přidané hodnoty návrh zákona přeřazuje stravovací služby ze základní 21procentní sazby daně do první snížené 15procentní sazby daně. Důvodem je snaha o zmírnění dopadů zavedení evidence tržeb s ohledem na riziko nárůstu cen v segmentu zařízení poskytujících stravovací služby běžným občanům, u kterého dostupné analýzy ukazují vysoký rozsah krácení tržeb a neplnění daňových povinností. Součástí změn zákona o dani z přidané hodnoty je rovněž změna úpravy elektronického podání formulářových podání s cílem dosáhnout větší efektivity při zpracování zasílaných údajů. V oblasti správních poplatků se pak v souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb navrhuje zpoplatnit toto závazné posouzení pouze částkou tisíc korun namísto standardních 10 tisíc korun, a to z důvodu zajištění právní jistoty širšího okruhu podnikatelů u nově zaváděné povinnosti.

  Účinnost návrhu zákona je přímo navázána na účinnost návrhu zákona o evidenci tržeb. Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Poprosil bych kolegy, se kterými uzavírám politickou dohodu, aby informovali i ostatní, například prvního místopředsedu vlády. My jsme se dohodli na nějakém harmonogramu projednávání bodů a součástí dohody je, že registrační pokladny se budou projednávat ve standardní lhůtě 60 dnů. Včera večer jsme tu dohodu uzavřeli. Dneska se dozvídám návrh pana ministra, na který má samozřejmě právo, nijak to nezpochybňuji, že navrhuje u obou bodů zkrácení na 30 dnů, což je v rozporu s dohodami, které jsme včera večer udělali.

  Poprosil bych pana ministra, aby to pak v rozpravě, až bude otevřená, nedělal, on to zatím pouze avizoval, aby se dohoda dodržela. Současně mám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do ukončení prvního čtení sněmovního tisku 513, protože takhle jsme se vlastně včera dohodli. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh na přerušení bodu, o kterém budu muset dát hlasovat bez rozpravy. Pak dám slovo panu ministrovi financí, aby se vyjádřil ke třicetidenní lhůtě. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Je tady návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na přerušení tohoto bodu do ukončení prvního čtení předchozího bodu č. 31, to jest vládní návrh zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513. Přivolám naše kolegy z předsálí. Počet přítomných se ustálil.

  Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do konce prvního čtení sněmovního tisku 513. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 146. Přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 54. Návrh nebyl přijat.

  Nyní s přednostním právem pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem o té dohodě nevěděl, takže to stahuji. Omlouvám se.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Není důvod stahovat, protože ještě obecná rozprava neproběhla. Stačí nenavrhovat zkrácení lhůty.

  Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška. A vidím pana poslance Klašku. (Veselost napříč sálem.) Protože jsme splnili podmínku, kterou jsme měli v předchozím bodu, tak pokud proti mému postupu nebudete nic namítat, tak přeruším bod 32, tisk 514. Protože jsme splnili podmínku k bodu 31, tisk 513, tak přerušuji bod 32 a vracíme se k bodu 31, který tímto otevírám.

  Je to bod

  Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane místopředsedo, milá vládo, kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Omluvil jsem se v průběhu dopoledne z průběhu jednání Sněmovny, a to z vážných rodinných důvodů, a to jak písemně, tak ústně panu místopředsedovi Filipovi. Bohužel skutečně musím odjet, proto bych stál o to, abych mohl předat svou zpravodajskou zprávu panu předsedovi rozpočtového výboru Votavovi. A zároveň se omlouvám, že jsem ještě udýchaný, abych vás tady stihl co nejdříve.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Klaška navrhuje změnu zpravodaje, jestli to dobře chápu, na pana poslance Votavu. A pan poslanec Votava s tím evidentně nemá problém, ale já o tom dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování o změně zpravodaje z pana poslance Klašky na pana poslance Votavu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 147, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 1. Návrh byl přijat.

  Já tedy prosím pana zpravodaje pro prvé čtení, jímž jsme stanovili poslance Václava Votavu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Ach jo, pane místopředsedo. (Veselost v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bylo slovo do pranice.

 • Poslanec Václav Votava: Chápu to, že jsem zpravodaj náhradní pro dnešní jednání. Pak samozřejmě pověřím někoho jiného, aby byl zpravodajem, protože jenom předseda rozpočtového výboru nemůže zpravodajovat všechny věci, také by se měli střídat jiní poslanci. Nechci tady nijak hrotit to, co se událo. Nicméně jestliže tedy zpravodaj samozřejmě nemůže z vážných důvodů, tak by měl za sebe určit náhradu, to je takhle vždycky, a dám mu samozřejmě své podklady, aby se ujal funkce náhradního zpravodaje. To jenom pro vysvětlenou. Já myslím, že to takhle vždycky fungovalo a že to může fungovat nadále.

  Pane místopředsedo, myslím si, že by se měla sloučit obecná rozprava k oběma tiskům. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To já si myslím také. Ale beru to jako žádost, že žádáte o sloučení rozpravy.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, ano. Pochopil jste to dobře. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o návrhu zpravodaje pana poslance Václava Votavy na sloučení rozpravy ke sněmovním tiskům 513 a 514, jestli jsem to řekl dobře, pane zpravodaji. Je to tak? (Zpravodaj: Ano, přesně tak.) Děkuji. Znovu přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy sněmovních tisků 513 a 514 do společné rozpravy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 148, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat a my jsme sloučili rozpravu.

  Děkuji, pane zpravodaji. Prosím o vaši zpravodajskou zprávu.

 • Poslanec Václav Votava: Není to moje zpravodajská zpráva. Je to zpravodajská zpráva, kterou tedy přebírám od řádného zpravodaje. Budu z ní citovat samozřejmě určité pasáže.

  Zpravodajská zpráva tisku 513 - elektronická evidence tržeb. Jedná se samozřejmě o vládní návrh, který je takovým pilířem koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, nebo mimo jiné patří mezi základní pilíře. Jsou dva cíle, proč se zavádí elektronická evidence tržeb. Jednak je to narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. To je první z cílů. Druhým cílem je omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Hovořil o tom již předkladatel pan ministr Babiš.

  Daňové úniky poskytují nezaslouženou konkurenční výhodu těm, kteří daňově unikají, proti poctivým podnikatelům a pokřivují trh. Poctiví podnikatelé tak mají zhoršenou možnost se na trhu prosadit. Jedním z cílů je tedy férové tržní prostředí. Daňové úniky mají negativní dopad nejen na poctivé podnikatele, ale na všechny občany České republiky, kteří nesou daňovou zátěž na svých bedrech. Z daní se hradí služby státu všem, tedy aby fungovala policie, hasiči, armáda, školství, zdravotnictví, sociální oblast, doprava, opravy státního majetku, například silnice a dálnice, které využíváme všichni. Je tedy fér, abychom daně platili všichni, kdo jsme výdělečně činní.

  Podle důvodové zprávy (nesrozumitelné) návrhu zákona, pokud se podaří omezit šedou ekonomiku a lépe plnit příjmovou stranu státního rozpočtu, nebude nutné zvyšovat daně, ba naopak může dojít ke snížení daňové zátěže. Zároveň bude větší prostor pro investice, pro vzdělání, zdravotní péči, sociální oblasti a podobně. Profitovat by pak z toho měli všichni, nejen úzká skupina nepoctivých jako dosud. Zavedení elektronické evidence tržeb by v kombinaci s dalšími opatřeními mělo být efektivním nástrojem, který by k danému cíli, to znamená zejména k omezení šedé ekonomiky, měl také významně přispět.

  Tolik tedy jsem čerpal z podkladu, který mi předal řádný zpravodaj. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. A než otevřu sloučenou rozpravu k bodům 513 a 514, přerušuji bod číslo 513 (správně: bod 31 = tisk 513) a budeme pokračovat v bodu číslo 514 (správně: bod 32 = tisk 514), který jsme přerušili po úvodním slově pana ministra Andreje Babiše.

  Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení (Poslanec Votava u mikrofonu: Děkuji.), kterým je Jaroslav Klaška. (Smích většiny poslanců.) A i tady patrně budeme muset změnit zpravodaje.

 • Poslanec Václav Votava: Tak asi ano, pane místopředsedo. Ale jsem připraven se toho ujmout samozřejmě. V zájmu věci.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máte k tomu nějaký užší návrh? Máte k tomu nějaký konkrétní návrh, pane poslanče?

 • Poslanec Václav Votava: Konkrétní návrh? Pan kolega Klaška tady není jako řádný zpravodaj. Jsem ochoten převzít funkci náhradního zpravodaje pro dnešní páteční den.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento návrh. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o změně zpravodaje ke sněmovnímu tisku 514 z pana poslance Jaroslava Klašky na pana poslance Václava Votavu.

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 149, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 1. Návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, pan ministr Babiš tady myslím velice důkladně odůvodnil tento tisk 514 a nosil bych dříví do lesa, kdybych dále hovořil. Takže odkazuji samozřejmě na vystoupení pana ministra.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám sloučenou obecnou rozpravu pro tisky 513 a 514.

  Do té se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Především dovolte, abych vás požádal, kolegyně a kolegové z vládní koalice, abyste si z nás nedělali legraci. Já naprosto chápu pana předsedu Votavu, že nemůže zpravodajovat všechno jako předseda rozpočtového výboru. Ale my zase odmítáme u zákona, který vy sami pokládáte za zásadní, a my z té druhé strany taky, ano, to by byl opravdu zásadní průlom do lidských svobod, tak odmítáme měnit zpravodaje jako ponožky. Prosím, zvažte to. To se prostě nedělá.

  Ono se stane, že prostě někdo, kdo byl určen organizačním výborem jako zpravodaj, to prostě dělat nemůže, tak to za něj vezme někdo jiný, ale pak to dotáhne až do konce. Nepamatuji si instituci náhradního zpravodaje na jeden den. Jako v pondělí to bude zpravodajovat Lojza a v úterý Franta, pak se to zase... Franta pak dostane vynadáno v hospodě, že to zpravodajuje, tak se to dá zase někomu jinému.

  Opravdu, pane předsedo, moc vás prosím, abyste zvážil tenhle svůj postoj. A vás, kolegové, také prosím, abychom z institutu zpravodaje nedělali komedii.

  Současně bych se rád ohradil a popřel v kuloáru putující zprávy, že snad máme na pana poslance Klašku nějakou složku. Nemáme. (Potlesk poslanců ČSSD a poslanců v pravé části sálu.)

  Myslím, že nás čeká poměrně důsledná diskuse o rovnosti před zákonem, o tom, co to přinese nebo nepřinese státnímu rozpočtu, o tom, co to přinese nebo nepřinese podnikatelům, o tom, proč maloobchod je tou nejvíce podezíranou skupinou podnikatelů, kdy vláda přichází s návrhem a říká: Všichni jste nepoctiví, ale nejvíc nepoctiví jsou hospodští a maloobchod. Uvidíme, na koho to budeme aplikovat v následujících krocích.

  To všechno jsou z našeho pohledu nepřijatelné věci a jistě krok po kroku je budeme velmi rozebírat a budeme si ukazovat, co to může znamenat v praxi. Proto mi dovolte, abych začal pro státní rozpočet nikoliv nepodstatným bodem, a to jsou náklady tohoto projektu. Náklady, které podle interní studie Ministerstva financí, kterou si zadala u firmy BDO, příliš nekorespondují s tím, co o nákladech říká pan ministr Babiš na veřejnosti. Možná že by nás měl časem seznámit s tím, zda ta nižší čísla říká proto, že se domnívá, že ušetří, nebo proto, že té studii, kterou si sám objednal a zaplatil, nevěří. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem tak právě chtěl učinit, pane předsedo. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji sloučenou rozpravu sněmovních tisků 513 a 514, bodů 31 a 32. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a přerušuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny.

  Prosím, ještě pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, aby to bylo přesné, tak byste měl tu sloučenou rozpravu přerušit do pátku 10. července do 9 hodin. Takhle jsme se domluvili. Děkuji.