• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, pardon, členko vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, pan poslanec Radim Fiala z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Milada Halíková od 11 hodin z osobních důvodů, paní poslankyně Olga Havlová do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Hnyková z rodinných důvodů, pan poslanec Bohuslav Chalupa od 10.00 do 12.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Simeon Karamazov z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica z osobních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů, pan poslanec Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Pfléger z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Lukáš Pleticha z důvodů zahraniční cesty, pan poslanec Jan Sedláček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Šenfeld z osobních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Václav Votava ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Vozdecký do 11 hodin ze zdravotních důvodů.

  Dále o omluvení požádali tito členové vlády: pan poslanec a vicepremiér Pavel Bělobrádek od 10 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Milan Chovanec z rodinných důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Jan Mládek z důvodů zahraniční cesty - leč toho tady vidím, takže tuto omluvu ruším. Pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Martin Stropnický z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

  Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 127, 128 a 82, jedná se o sněmovní tisky 301/3, 308/3 a 351, a poté bychom se měli věnovat volebním bodům, a to bodům 133, 134, 137 a 138.

  O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Vás ostatní prosím o klid. (Zvoní zvoncem pro uklidnění v sále.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom, abych krátce jako předseda poslanecké frakce se obrátil na vedení naší Poslanecké sněmovny s následující připomínkou nebo žádostí.

  Při včerejších interpelacích, při mé interpelaci na ministra financí týkající se jeho konfliktu zájmů jako ministra financí a vlastníka vydavatelství MAFRA, jsem se místo věcné odpovědi dočkal urážek a nadávek, které přesáhly i tak vysokou úroveň, která je v naší Poslanecké sněmovně. Já jsem dalek toho, abych se tím cítil osobně dotčen. Ty výroky nevypovídají nic o mně, ale o úrovní jejich autora. Nicméně dovoluji si obrátit se na vedení Poslanecké sněmovny, aby zvážilo, co všechno je ochotno tolerovat členům vlády při odpovědích na interpelace. Ten bod se stále ještě jmenuje Odpovědi členů vlády na interpelace, nejmenuje se Nadávky členů vlády poslancům.

  Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jako člen vedení Poslanecké sněmovny sděluji panu poslanci Kalouskovi, že se tím budeme zabývat. Děkuji.

  Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů, vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce Jitce Seitlové a senátoru Františku Bradáčovi, Pavlu Eybertovi a Miloši Vystrčilovi. Informace k pozměňujícím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

  Dám nyní hlasovat o tom, kdo souhlasí s vystoupením jmenované senátorky a pánů senátorů.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný, konstatuji, že tento návrh byl schválen.

  Prvním bodem našeho jednání je tedy

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 301/4 a já vítám mezi námi pana senátora Františka Bradáče.

  Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance prosím o ztišení.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, omlouvám se, můj apel nezabral. Prosím, abyste pokračoval až poté, co se sněmovna ztiší. Nebo začnu konkrétní hříšníky jmenovat. Děkuji.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Dne 19. března 2015 projednal Senát Parlamentu ČR novelu zákona o hospodaření energií, která implementuje směrnice o energetické účinnosti a dodatečně implementuje již transponovanou směrnici o energetické náročnosti budov a směrnici o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. S podstatou navrhované novely a hlavními důvody předložení jsem vás již seznámil při jejím projednávání Poslaneckou sněmovnou. Z tohoto důvodu bych se nyní rád zaměřil na ustanovení, které je hlavním tématem přetrvávajících diskusí.

  Důvodem pro vrácení novely zákona Poslanecké sněmovně je nenalezení shody v Senátu v diskusi k navrhovanému znění § 7 odst. 4 písm. f) a g) zákona, která se týká povinnosti instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energie. Obdobná diskuse byla vedena již při hlasování o pozměňovacích návrzích zde v Poslanecké sněmovně. Bylo zejména diskutováno, zda navrhované znění nejde nad rámec požadavků směrnice.

  Reakcí na toto projednání bylo zadání studie, kterou v tuto chvíli již provádí ČVUT, která se bude zabývat nákladovou efektivitou instalace měřičů tepla. Pozměňovací návrhy Senátu upravují ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zejména tak, aby po dokončení studie bylo možné její závěry jednoduše implementovat do právního řádu ČR na úrovni prováděcího právního předpisu. Senátní pozměňovací návrh je přijatelným řešením pro formulování výše uvedené povinnosti. Neruší povinnost instalace, která vyplývá z požadavků směrnice, pro jejíž nedostatečnou implementaci je vedeno s ČR řízení o porušení Smlouvy o fungování EU v oblasti energetiky. Zároveň však dává prostor na rychlou legislativní úpravu podle závěru studie, tzn. umožňuje stanovit výjimky z povinnosti v případech, kdy instalace přístrojů, registrujících dodávku tepla, byla nákladově neefektivní.

  Druhými dvěma pozměňovacími návrhy byly návrhy paní senátorky Seitlové, které ještě jasněji vysvětlují práva a povinnosti majitelů domů, tak aby nedocházelo k ohrožení soukromí. My jsme se domnívali, že toto chrání nový občanský zákoník, nicméně nemám ani problém s tím, když to bude ještě jednou zdůrazněno v tomto zákoně.

  Závěrem. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s pozměňovacími návrhy Senátu Parlamentu ČR souhlasím a doporučuji přijmout návrh zákona ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu a nyní se ptám, chce-li se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban. Pane poslanče, máte zájem se vyjádřit? Nemá zájem pan poslanec z hospodářského výboru, otevírám tedy rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končí. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, pana senátora Bradáče. Pan senátor nemá zájem o závěrečné slovo, pan ministr taktéž ne.

  Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 301/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 301/4."

  Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí a o tomto usnesení, tak jak jsem jej přednesl, zahajuji hlasování.

  Kdo je pro, abychom vyslovili souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 177, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 1. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem byl přijat.

  Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 128.

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 308/4. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Vítejte, paní senátorko.

  Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní senátorko, důvodem zpracování této novely, resp. novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, např. energetický zákon, dále jen zákon o službách, je především úprava zmocnění k vydání prováděcího předpisu. Konkrétně se jedná o vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemce služeb. Novela dále řeší úpravu sankčních opatření, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká, to znamená 100 korun za každý započatý den prodlení, a navrhuje se proto výše pokuty 50 korun za každý započatý den prodlení. Zrušuje se dále ustanovení o možnosti uplatnění poplatku z prodlení, protože občanský zákoník již nadále s institutem poplatku z prodlení nepočítá.

  Při projednávání návrhu v Senátu bylo reagováno na úpravy, které jsou navrženy v novele zákona 406/2000 o hospodaření energií, protože tyto dva zákony na sebe velice úzce navazují, kde se řeší otázka povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie do bytů. Text § 6 návrhu novely zákona o službách byl proto upraven tak, aby bylo připraveno řešení v případě, že dojde k situaci, kdy instalace přístrojů nebude nutná, a současně i postup pro rozúčtování nákladů, kdy bude právním předpisem Ministerstva průmyslu a obchodu stanovena povinnost instalace měřidel.

  S těmito úpravami ze Senátu Ministerstvo pro místní rozvoj jednoznačně souhlasí. Doporučuji přijmout novelu ve znění schváleném Senátem. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její velmi jasné vyjádření. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhu Senátu vyjádřit ještě zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík? Ano, pan poslanec má zájem o vyjádření. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce, paní ministryně to tady řekla jasně. Myslím si, že pozměňovací návrhy Senátem nám dané jsou smysluplné a je to velice dobrý krok, takže souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Uhlíkovi a otevírám rozpravu, do které se hlásí paní senátorka Jitka Seitlová. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 • Senátorka Jitka Seitlová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení páni poslanci, paní poslankyně, byla jsem pověřena Senátem, abych odůvodnila pozměňovací návrhy, které přijal Senát k tisku 308. Proto před vás předstupuji a zopakuji vlastně to, co bylo řečeno, ale ještě to trošku zjednoduším v tom smyslu, že zákon 301, to je novela zákona o hospodaření energií, je tím, co navazuje na zákon 308, který teď schvalujeme.

  Již v roce 2012 stanovil zákon o hospodaření energií vlastníkům budov a společenství vlastníků jednotek plošnou povinnost vybavení bytů konečných uživatelů přístroji regulujícími a registrujícími spotřebu energií. Nová povinnost vyplývala z evropské směrnice. V praxi se však ukázalo, že instalace a měření není vždy technicky možné nebo nákladově efektivní. Senát ověřil, že evropská směrnice pro takové případy umožňuje výjimku, výjimku z této povinnosti instalace měřidel ve všech bytových jednotkách bytových a činžovních domů. Proto upravil znění nyní projednávané novely zákona o hospodaření energií, který jste schválili v předcházejícím bodě. Tento tisk, tisk 308, zákona o službách, který teď projednáváme, fakticky v tom pozměněném znění uvádí do souladu to znění, které jste schválili, s tím, co bylo v původním návrhu zákona o službách.

  Pozměňovací návrhy Senátu upravují zákon o službách v souladu se směrnicí Evropské unie tak, aby v případě, že vlastníci nebudou povinni instalovat měřiče tepla nebo indikátory v jednotlivých bytech či jiných částech domu, mohlo mezi vlastníkem domu a nájemci těch bytových jednotek dojít k dohodě o způsobu rozúčtování platby za teplo, teplou vodu nebo rozúčtování podle jiného právního předpisu. To by podle znění, které bylo původně přijato, nebylo možné.

  Děkuji vám za pozornost a v souladu s názorem předkladatele si dovoluji doporučit schválení tohoto Senátem pozměněného znění.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já velmi děkuji paní senátorce za její vyjádření. Ještě než budeme pokračovat v obecné rozpravě - pan poslanec David Kádner se omlouvá dnes od 9.30 do 12.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin ze zdravotních důvodů.

  Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní senátorky. Není tomu tak, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojeným s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 308/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 308/4." ***

 • Poslanec Martin Lank: Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vládo, pane předsedající. Já jsem přemýšlel, protože mám tady poměrně dost materiálů, jestli vás s nimi mám seznamovat se všemi, a pak jsem si říkal, že budu dneska milosrdný a že vás trošku ušetřím a že to zkrátím na to nejpodstatnější. Nicméně jsou tady věci, které k tomu energetickému zákonu zkrátka říct musím.

  Já bych rád zopakoval jednu zásadní větu, která je ve vyjádření pana náměstka ministerstva průmyslu a obchodu, pana Šolce. Ten prohlásil: "To znamená, že každý spotřebitel, ať už má jakýkoli jistič, zaplatí buď stejně, nebo méně než podle dnešního systému." Na podporu obnovitelných zdrojů se ročně vydá 44 miliard korun. Jestliže každý spotřebitel zaplatí stejně nebo méně, tak já se ptám, kdo zaplatí tu chybějící část té částky, když část spotřebitelů zaplatí méně. Ono je přece logické, že když se musí vyplatit fixní množství peněz a část z původních plátců zaplatí nově méně než předtím, tak prostě tu chybějící část musí někdo doplatit. A já se obávám, že to nebude nikdo jiný než spotřebitelé, v tomto případě ovšem v roli daňových poplatníků. V podstatě je to jenom přesypávání z jedné kapsy do druhé za obrovského zmatku a zase u toho nikdo neřekne, jak se to dotkne peněženek obyčejných lidí. To je to, o co nám jde.

  Pokud je změna tarifu potřeba, pak na tom nesmí nikdo prodělat, maximálně se mohou snížit zisky monopolních firem, a ty skutečně nemusí být miliardové, a pak by se dalo věřit, že všichni zaplatíme stejně jako dneska. Bohužel historie nás učí, že zatím tomu vždycky bylo trošku naopak. Když někdo křičel, že je všechno v pořádku a že růst cen nehrozí, tak většinou to dopadlo skokovým zvýšením elektřiny, plynu i tepla.

  Já bych rád v této souvislosti poprosil pana ministra Mládka, kterého to evidentně moc nezajímá (Hlas z pléna: Jsme ve třetím čtení.), že by mohl dát tady veřejně hlavu na špalek a slíbit, že odstoupí, pokud jeho Ministerstvo se ve svých výpočtech mýlí. Pan ministr tvrdí, že půjde o dopad v řádech stovek milionů korun do peněženek občanů a přibližně 3 miliardy ročně na podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu. Pokud se tato hranice překročí, měl by se sebrat a přijmout za to plnou zodpovědnost.

  A já vám děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych si dovolil reagovat na vystoupení pana kolegy Lanka - pochopitelně skrze pana předsedajícího - který objevil to, co v tom zákoně je. Samozřejmě že jestliže to říkám, že nebude mít dopad na spotřebitele, a můj náměstek to říká, tak to znamená přímo. Přímý dopad to mít nebude. To, že část těch peněz na obnovitelné zdroje se přenese ze spotřebitelů na státní rozpočet, to je v těch materiálech od samého začátku, je to tam vědomě, je na tom politická shoda. Důvodem pro to je snaha o udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu zejména vůči německému průmyslu, kde je to totiž tak, že tisíc největších německých firem v podstatě neplatí na obnovitelné zdroje a celé to břemeno je hozeno na domácnosti, terciární sféru, malé firmy. My se do takovéhoto stavu nedostaneme, ale alespoň trochu srovnáme podmínky. A zároveň platí, že nechceme, aby to mělo přímý dopad na spotřebitele. To samozřejmě stále platí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, dámy, pánové, my jsme se na klubu asi před půl hodinou dohodli na tom, že nebudeme dělat žádné obstrukce, a proto své projevy teď zrušíme, nehledě na to, že paní Havlová i paní Hnyková jsou omluveny řádně.

  Já jsem jenom chtěl podotknout, že bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pana Kováčika, který se týká podnikatelů, kteří podnikají s fotovoltaikou, včas a řádně se zaregistrovali a spadli bohužel do stejného režimu jako ti, kteří vlastně to udělali nějakým způsobem protizákonným nebo jiným. Takže jsem se chtěl jenom poprosit, abyste podpořili ten zákon nebo návrh, změnu pana Kováčika. Děkuji. (Ojedinělý potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji i panu poslanci Andrlemu. Paní poslankyně Havlová i paní poslankyně Hnyková jsou omluveny.

  Dalším tedy řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, děkuji za slovo. Já také krátce, nebudeme tu věc zbytečně protahovat. Ale chtěl bych pár věcí, které jsme tady diskutovali, nezazněly na ně odpovědi, a pár zásadních věcí opravdu stručně, které si myslím, že by ještě zaznít mohly.

  Já bych, protože projednávání toho bodu bylo přerušeno, já bych jen krátce zareagoval na poznámku pana zpravodaje k tomu, co jsem přednášel. Budu oslovovat prostřednictvím pana předsedajícího raději pane zpravodaji, abychom zase nemluvili o tom jméně. To jméno v tom mém proslovu opravdu nezaznělo čtyřicetkrát, ale pouze sedmkrát. Ale to jen na okraj.

  Podstatné je, že vy jste, pane zpravodaji, prostřednictvím pana předsedajícího, registroval, že tam zaznívá vaše jméno, ale asi jste nezaregistroval nebo nechtěl odpovědět na ten dotaz, který tam byl položen. Co vás vede k tomu, že jste předložil pozměňovací návrh, který umožňuje rozdělení solárních elektráren, a tím je zvýhodnit, na základě odvodů udělat to pro ně výhodnější? To bych tady opravdu, tu odpověď, rád slyšel. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem myslel, že už nebude potřeba reagovat na některé věci, které tady padají, ale bohužel, když někdo spekuluje o mém střetu zájmů, tak na tu drzost reagovat musím.

  Pánové, já mám tady několik důkazů o tom, že se snažím velmi omezovat solární barony, a to již dlouho. Za prvé. Byl jsem u toho, kdo zavedl solární daň, a hlasoval jsem pro to a prosazoval i tady. Za druhé. Byl jsem ten, který se velmi intenzivně snažil a dosáhl toho, aby solární baroni byli viditelní, tzn. aby tu dotaci dostával pouze ten, kdo se ukáže, tedy aby byla jasná vlastnická struktura. A tak bych mohl pokračovat. Čili nemohu jinak než tu spekulaci tady nazvat velkou drzostí. A já myslím, že teď už není čas na tyhle ty šaškárny, ale je čas na to, abyste se i vy podřídili nějakému normálnímu režimu a začali jsme hlasovat. Rozhodneme hlasováním. V demokracii to tak bývá, že Sněmovna o tom či onom pozměňovacím návrhu rozhodne hlasováním. A měli bychom minimálně se slušností dojít už k tomuto průběhu projednávání zákona a pokusit se případně takové hlasování dnes dokončit.

  Takže to je moje poslední reakce, pokud mě zase někdo nebude tady nějakým způsobem napadat. Možná že to děláte záměrně, abyste ten čas prodloužili, takže já už na to příště reagovat nebudu. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvit Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové, pane místopředsedo, vážení kolegové. Já jenom bych se velmi rád vymezil vůči slovu šaškárny, protože ta debata trvá zhruba 12 nebo 15 minut a nazvat to, že opozice nesouhlasí s návrhem, šaškárnou, že se vlastně vedeme k tomu, že my se máme podřídit tomu, co vy předložíte, aniž bychom k tomu řekli svoje, tak si myslím, že tímto způsobem to fungovat nebude. My jsme tady žádné šaškárny nepředváděli, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ve vší úctě k vám. A myslím si, že ty argumenty, které jsme tady měli a které jsme tady předkládali, rozhodně nelze pokládat za šaškárny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Opravdu jen stručně. Já navážu na to, co říkal kolega předseda klubu Marek Černoch. Přece výhrady opozice nejsou ani šaškárna ani drzost. A jen konstatuji, protože pan zpravodaj řekl, že už nebude reagovat, že sice odpověděl, ale neodpověděl na to, na co jsem se tázal. Asi nechce odpovědět. Nic víc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Jistě jste si všimli, že stoh mých papírů není nikterak velký, takže velice krátce.

  Já se omlouvám, ale musím zareagovat na slova předřečníka pana poslance Urbana, ale ne na ta dnešní, na ta minulá. Na minulém jednání mě pan poslanec Urban prostřednictvím pana předsedajícího vyzval, abych vysvětlil pozměňovací návrh týkající se části čtrnáct čl. XVI. l) § 27 odst. 3. Bylo by mým dobrým zvykem říct uvozovky dole a pokračovat dále, ale neučiním tak, protože žádná zdržovací taktika zde není na místě.

  To, co pan kolega Urban navrhuje, se dá vysvětlit na dopadech jeho pozměňovacího návrhu v praxi. A já řeknu jenom těch pár bodíků. Samozřejmě komukoli dále poskytnu širokou obsáhlou odpověď, bude vyvěšená na stránkách hnutí Úsvit, na facebooku atd.

  Čili: Pokud se výrobce nezaregistruje u OTE, nárok na podporu bude mít, ale dostane pokutu. - Abych vysvětlil panu kolegovi. - Pokud to výrobce neučiní v termínu daném legislativou, nárok na podporu má, ale dostane pokutu. Pokud výrobce předá nepravdivé, neúplné i nesprávné údaje, nárok na podporu bude mít, ale nedostane pokutu. Správní orgán bude prokazovat, že jsou tato data neúplná, nepravdivá nebo nesprávná, nikoliv však ten výrobce. Výrobce nebude odpovědný. Pokud výrobce nebude mít zajištěno měření nebo měřicí zařízení nebude ukazovat správně, nárok na podporu bude mít, ale dostane pokutu a správní orgán musí prokázat nesprávnost údajů, nikoliv výrobce. Správní orgán musí prokázat tuto nesprávnost, nikoliv však výrobce, který by měl prokázat správnost měření a zajištění. Pokud výrobce neuchová doklady, nárok na podporu má, ale dostane pokutu. Pokud výrobce nepředloží doklady, nárok na podporu má, ale nedostane pokutu... Šlo nám o to, že pokud někdo udělá nějaký delikt, že by měl mít právo na podporu. Nemá ji mít, proto nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem.

  Já si dovolím jenom doplnit, vzhledem k tomu, že jsem řádně přihlášen, že ani dříve ani nyní není čas na jakékoli obstrukce. My jsme přistoupili k řešení problému konstruktivně. Minule jsme svolali v té naší dvouhodinové pauze mimořádně jednání klubu, resp. jsme zorganizovali seminář, kde jsme pozvali vás poslance, kteří se chcete nebo jste se mohli zabývat touto problematikou. Mohu říci, že přišel náměstek pana ministra průmyslu a obchodu pan Šolc, byli zde zástupci Energetického regulačního úřadu. A za sebe mohu říct, že podle mě byla tato diskuse velice plodná a velice konstruktivní a pan Šolc uznal mnoho z našich argumentů.

  Já vám přeji šťastnou ruku při tomto hlasování. Protože to, co se odehraje v následujících letech, může být podobné nebo nemusí být podobné tomu, co se odehrálo po hlasování o energetickém zákonu v minulosti. Může, nemusí, ale riziko tu je. Je na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Já vám děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Adamovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Marek Černoch: Ještě jednou hezké dopoledne. Děkuji za slovo. Opravdu jsme neměli v plánu žádné obstrukce, nic takového. Jenom bych tím velmi rád vyvrátil plané obavy. (Premiér: A proč? Bojíte se.) Protože... Tady je mi napovídáno zezadu - nebojíme se. Ne, my nechceme obstruovat, my chceme být konstruktivní a vyjadřovat se prostě k věcem, které se z našeho pohledu zdají být chybné nebo špatné.

  A ještě jednou, nejsou to šaškárny, pane kolego. Fakt si myslím, že my nejsme žádná parta trempíků v lese. Takže bychom -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, šaškárny pouze mým prostřednictvím, pane kolego.

 • Poslanec Marek Černoch: Pardon, omlouvám se. Prostřednictvím pana předsedajícího, že bychom tady vytvářeli nějaká divadla.

  Velmi rád bych jenom v této chvíli poprosil pana ministra průmyslu a obchodu Mládka s tím, že pojďme tyto diskuse ukončit. A chci se zeptat na jednu věc. Když je všechno tak v pořádku, pane ministře, jestli jste ochoten tady garantovat a dát svou židli v plénum v případě, že díky tomuto zákonu vzroste pro naše občany cena elektřiny, plynu a nebo tepla. To je naše nabídka, podmínka. A já bych vás tímto tedy, jestli mohu, požádal o vaši stručnou a jasnou odpověď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych odpověděl panu kolegovi, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, že za prvé nemohu zaručit, jaké budou ceny energií, protože ceny energií nesestávají jenom z toho, jaké jsou příspěvky na obnovitelné zdroje. Ty mají mnoho jiných položek. To je z mého hlediska vis maior. Co pak mohu přislíbit, že zdrojem toho zvýšení nebude tento zákon. To jste pravděpodobně chtěl slyšet, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Díky tomuto zákonu nevzrostou ceny energií pro občany. Rozuměl jsem tomu správně? Prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za odpověď.

  Jestli tedy mohu, tak si myslím, že toto plénum a všichni slyšeli odpověď pana ministra, že díky tomuto zákonu nevzrostou ceny energií pro občany České republiky, což byl náš důvod, proč jsme tady vystupovali, aby k tomuto nedošlo. A jestli mohu poprosit před hlasováním, abychom jenom měli možnost se ještě jednou se na klubu dohodnout a shodnout, požádal bych tuto Sněmovnu o dvacetiminutovou pauzu. Myslím si, že pak budeme moci hlasovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji návrh na pauzu v délce dvaceti minut, takže přerušuji jednání Sněmovny do 10.03 hodin, kdy se tady sejdeme a budeme pokračovat v tomto bodě.

  (Jednání přerušeno v 9.43 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je 10.03 hodin a my budeme pokračovat v našem jednání, které bylo přerušeno pauzou na jednání poslaneckého klubu Úsvit. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Mohu uklidnit celou sněmovnu, nebudeme protahovat nijak výrazně další rokování, není to naším úmyslem. Ale nezastírám naši urputnost. My jsme se poradili a domluvili jsme se na tom, že tak jak tady celou dobu debatujeme o tomto zákonu, za velmi kontroverzní považujeme pozměňovací návrh A109. To jistě všichni víte. Já jsem tady několikrát vyzýval, aby bylo zdůvodněno to, proč je předkládán. Jaké jsou důvody. Té odpovědi jsme se ani po několika výzvách nedočkali. Víte, že kuloáry Sněmovny kolují různé informace a zvěsti. Jedna z nich je, že by snad tento pozměňovací návrh mohl být i stažen, což bych pokládal za úspěch. A potom by mě tedy zajímalo, proč byl předložen, a zdůvodnění, proč se stahuje, pokud tomu tak bude. Nechci předesílat. Mně jde hlavně o to zdůvodnění, proč byl předložen.

  A jak bylo ministrem Mládkem tady sděleno... (Odmlčí se, poslanci jeho vystoupení nevěnují příliš pozornosti.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu o klid. Pane poslanče, prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Jak bylo ministrem Mládkem tady sděleno, že zaručuje, že tento zákon nebude mít dopady pro občany, tento zákon nebude měnit cenu občanům, tak ale přece logicky bude mít dopady do státního rozpočtu a já si nevybavuji, že bych zaregistroval nějaké stanovisko, vyjádření ze strany Ministerstva financí, jak s dopady do státního rozpočtu počítá, kalkuluje se s nimi, budou pokryty, budou akceptovány.

  Věřím, vážení kolegové a kolegyně, že až dojde na hlasování, že budete opravdu racionálně uvažovat a věřím, že zvolíte správně.

  Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Schwarzovi bych chtěl sdělit, že věřím, že to finále vyhraje Třinec. (Poslanec Schwarz zvedá z lavice vlaječku hokejového klubu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických, gramatických chyb. Myslím, že tam nebylo nic o Litvínovu či Třinci.

  Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na svého předřečníka a chtěl sdělit, že samozřejmě rozpočtové dopady byly projednány i s ministrem financí. Čili není to tak, že by s tímto nebylo počítáno.

  A co se týče pozměňovacího návrhu A109 o tom dělení a slučování výroben, tak po zralém uvážení jsem se rozhodl, že sice ty důvody trvají, ale ponecháme to na nějakou další novelizaci a prostě v tomto zákoně by to nemělo být, alespoň podle mého návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho vyjádření. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně zpravodajů. Není tomu tak.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování nám sdělil pan ministr i on své stanovisko.

  Teď prosím sněmovnu o klid, protože bude přednášena velmi náročná procedura. Prosím, aby každý věděl, o čem hlasuje. Děkuji.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemusíte se děsit toho, co jste různě slyšeli, že by tady bylo nějakých 350 hlasování. Pokud bude přijata procedura, tak budeme hlasovat asi 25krát, zhruba, plus minus.

  Dovolil bych si na začátku přečíst ještě legislativně technickou úpravu a případně bych vyzval všechny, kteří by měli nějaký podobný záměr, a pak bych přečetl celou proceduru tak, aby každému bylo jasné, jak budeme hlasovat, a aby se k té proceduře případně mohl kterýkoliv člen či členka Poslanecké sněmovny vyjádřit.

  Teď bych přečetl legislativně technickou úpravu k tisku č. 351: 1. v části 9. článek 11 se v bodě 4 nahrazuje číslo "23" číslem "13". To je tedy legislativně technická.

  A teď bych si vás dovolil seznámit s návrhem garančního výboru na hlasování s malou drobnou změnou. Pokud nejsou další legislativně technické, tak jdu na to.

  Garanční výbor v souladu s novým jednacím řádem projednal i návrh procedury hlasování a přijal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Vše máte v tisku 351/11, který byl rozdán. Jak jsem avizoval, mělo by dojít k jedné drobné změně proti tomuto schválenému způsobu hlasování, a to tak, že po dohodě s panem ministrem, s předsedou hospodářského výboru a zpravodajem bychom hlasovali zvlášť o bodu A109.

  Čili ta procedura by vypadala následujícím způsobem: Návrh na zamítnutí podán nebyl, čili o takových věcech hlasovat nemusíme. Pak bychom hlasovali o legislativně technických připomínkách z usnesení hospodářského výboru č. 116 sněmovní tisk 351/8. A o legislativně technických, které padnou, resp. o mém legislativně technickém návrhu, který byl tady přečten a navrhnut ve třetím čtení.

  Dále bychom hlasovali o návrzích N19 až N39, a to společně jedním hlasováním. Kolega na mě správně avizuje N20. K tomu se dostanu, abych to vysvětlil. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. K proceduře se hlásí pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, dámy a pánové. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Nebojte, já neplánuji rozbít proceduru, protože už tak je velmi složitá a neudělal bych to ani zpravodaji ani legislativě. Mám pouze jeden malý požadavek, který se týká bloku hlasování pod písmenem A. Rád bych, aby se zvlášť hlasoval bod A137 hospodářského výboru, abychom automaticky neučinili nehlasovatelným pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod písmenem B100. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento návrh. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj také ne zcela úplně postupoval v souladu s jednacím řádem, kdy má v této fázi pouze seznamovat s procedurou, nikoliv s názorem svým nebo kohokoliv jiného na jednotlivé pozměňovací návrhy, ale jsem tolerance sama, nicméně nenechám na sobě to obvinění, co všechno to způsobí za hrůzy, pokud pozměňovací návrh pod písmenem J bude náhodou přijat. Byl jsem veden tím, že jako řádný hospodář je třeba, abychom pokud možno předcházeli následným škodám, a vzhledem k tomu, že ona skupina provozovatelů je skutečně poškozena, mají svoje kauzy u soudů, a pokud bychom jako stát ty soudy prohráli, tak zaplatíme podstatně více než v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Jen proto, abych to uvedl na úplně pravou míru. Jinak je samozřejmě na vás, jak s tím návrhem naložíte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi i za to, že je tolerance sama, a ptám se, kdo další se hlásí k proceduře. Jestliže nikdo takový není, prosím o vyjádření pana zpravodaje. A jestli je schopen zapracovat návrh pana poslance Böhnische. Nevidím v tom žádný problém.

 • Poslanec Milan Urban: No, nechte na mě, pane místopředsedo! (S úsměvem.) Já v tom také nevidím žádný problém. Čili můžeme hlasovat o návrhu pana poslance Böhnische samostatně, nicméně doporučující stanovisko hospodářského výboru v tomto trvá.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže po bodech 3, kde jsou písmena A, budeme hlasovat ještě samostatně bod A137 pana poslance Böhnische, tak jak to navrhl. To je návrh procedury. Pane zpravodaji, máte k tomu ještě něco? (Ne.) Ptám se tedy - jestli se nikdo nehlásí k návrhu procedury, dám hlasovat o tomto návrhu procedury.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj s úpravou pana poslance Böhnische, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 179, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 161, proti 1. Návrh procedury byl přijat.

  A já nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, vyjádřil se k nim a následně o nich dám hlasovat. Prosím, pane zpravodaji

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji. Takže nyní legislativně technické, které jsou v usnesení hospodářského výboru, a legislativně technická úprava, kterou jsem tady navrhl ve třetím čtení. Doporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr prosím? (Doporučuje.) Pan ministr si prosím zapne mikrofon. (Ministr: Doporučuji.)

  Já zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 180, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali s tou úpravou, kterou navrhl pan poslanec Böhnisch, následovně. Hlasovali bychom jedním hlasováním o - já to raději přečtu, ať je zřejmé... (Porada s legislativou.) Pardon, pardon! Ano, děkuji. Ještě předtím bychom hlasovali N19 až N39. Stanovisko doporučující. (Ministr: Doporučující.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o návrzích N19 až N39.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 181, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 156, proti 8. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji. Teď tedy pozměňovací návrhy pod písmenem A. Takže bychom hlasovali jedním hlasováním o bodech A1 až A73, A75 až A93, A95 až A105, A107, A108, A110, A122, A124 až A126, A128 až A134, A136 a v tomto bloku i A138 a pak bychom hlasovali samostatně o A137 zvlášť. Čili byla by to dvě hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže nejprve budeme hlasovat o všech bodech pod písmenem A, které pan zpravodaj řekl, a poté zvlášť o bodu A137, který navrhl pan zpravodaj Böhnisch. (Zpravodaj: Doporučuji.) Stanovisko doporučující. Pan ministr? (Doporučuje.)

  Zahajuji hlasování o bodech pod písmenem A tak, jak je pan zpravodaj přednesl. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 182, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 2. Návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Milan Urban: Nyní o bodu A137, stanovisko doporučující.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučující)

  Zahajuji hlasování o bodu A137. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 183, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 159, proti 2, návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme o bodu A109 s přijatou úpravou N20 a N31. Již jsem to tady komentoval při projednávání procedury, ale znovu opakuji, po dohodě s panem ministrem, předsedou hospodářského výboru a zpravodajem nedoporučuji k přijetí. Je tady rozdíl oproti původnímu usnesení hospodářského výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, stanovisko.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Po zralém zvážení též nedoporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu A109. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? (Připomínky v sále: Hlasovací zařízení negunguje.) Pardon, omlouvám se. Technika selhala, hlasování, přestože jsem to zmáčkl, nebylo zahájeno, zahajuji znovu.

  Zahajuji hlasování o bodu A109. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 184, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 112, návrh nebyl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní bychom se vypořádali s bodem B88, který je totožný jako neupravený původní bod A109. Nedoporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o bodu B88. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 185, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro nula, proti 114, návrh nebyl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Hlasujeme tedy o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru - B64, B68 až B69, B71, B74 až B78.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučující.) Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích rozpočtového výboru pod písmeny B. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 186, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 162, proti 2, návrh rozpočtového výboru byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Hlasujeme o C4 až C6, pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí, stanovisko doporučující.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích výboru pro životní prostředí pod písmeny C4 až C6. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 187, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný, návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Návrh E3, stanovisko doporučující.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování o návrhu E3 výboru sociálního. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 188, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 167, proti žádný, návrh sociálního výboru byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Dále hlasujeme o návrzích pod bodem E1, E2, E4 až E5. Nedoporučuji, resp. stanovisko hospodářského výboru je nedoporučující.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích E1, E2, E4 a E5. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? (Připomínky v sále - nefunguje.) Už hlasujeme. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 189, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, proti 120, pro 2, návrh nebyl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Dále hlasujeme o F1, F3, F4, F6, F8, F10 společně jedním hlasováním. Nedoporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích zemědělského výboru pod písmeny F1, 3, 4, 6, 7 a 10. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 190, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 38, proti 117, návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: F11, doporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrhu F11. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 191, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 167, proti žádný, návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Návrh H, doporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 192, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 165, proti 1, návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. J, kde je rozdíl stanovisek. Hospodářský výbor původně doporučil, já zásadně nedoporučuji k přijetí tento návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Rozhodně nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Kováčika. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 193, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 104, návrh nebyl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme o K1 až K5. Nedoporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích K1 až K5. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

  Je to hlasování číslo 194, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 102, návrh nebyl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s návrhy K1 až K5. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme L1 až L5. Nedoporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích L1 až L5. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 195, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 126, návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme o návrhu pod písmenem M. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem M. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 196, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 123, ani tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem A106. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A106. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 197, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 153, proti 2, návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Milan Urban: Nyní hlasujeme o návrzích N1, N12, N13 jedním hlasováním. Doporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o návrzích N1, N12 a N13.. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 198, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro 156, proti 1, návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Milan Urban: Dále hlasujeme N2 až N4 a N6 jedním hlasováním. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích N2 až N4 a o návrhu N6. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 199, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Dále návrh pod písmenem N14. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já tady mám v proceduře ještě N7 až 11. Ptám se pana zpravodaje. Omlouvám se, jestli se mýlím.

 • Poslanec Milan Urban: Máte to tam dobře, pane místopředsedo. Já jsem to přeskočil. Omlouvám se, jsem nějak o dva kroky dopředu. Takže hlasujeme o N7 až N11.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj poslanec Urban: Stanovisko - doporučuji. Ministr Mládek: Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o N7 až N11. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování č. 200, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: Tak, teď už si tam dávám prst. N14 - doporučuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování o N14. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 201, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: N15 - doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o N15. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 202, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: N16 - doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu N16. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 203, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 154, proti 6. I tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: N17 - nedoporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o N17. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 204, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 2, proti 162. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Milan Urban: N18 - doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu N18. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 205, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

  To by měl být poslední pozměňovací návrh. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 • Poslanec Milan Urban: Ano, podle mého jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bylo tedy hlasováno o všech návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 351, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

  Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasím.) Pana ministra? (Souhlasím.)

  Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 206, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 13. Návrh byl přijat.

  (V sále je velmi rušno.)

  Počkáme na to, jestli dojde ke zpochybnění hlasování. (Vyčkává se.)

  Pokud tomu tak není, tak konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi za spolupráci.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v pevně zařazených bodech, což jsou volební body, tak s přednostním právem požádal o slovo předseda klubu hnutí ANO pan Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo. Jinak, kolegyně a kolegové, já vás požádám, abyste se ztišili, protože přestože rozumím, že jste rádi, že předchozí bod byl prohlasován, tak pokračujeme dál v programu. Takže jestli tuto radost chcete sdílet, tak jděte před jednací sál, aby zde byl klid. Děkuji vám za to, že to budete respektovat. Máte slovo. (Silný ruch v sále trvá.)

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, vážený pane předsedající, abych přednesl procedurální návrh -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Já opakovaně žádám o klid! Děkuji. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: A navrhl vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze s výjimkou bodů volebních číslo 133, 134 a 137. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jedná se procedurální návrh. V tom případě přivolám z předsálí - je to bod procedurální, takže dám hlasovat bez rozpravy. (V sále je stále rušno.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 207, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 40, proti 109. Tento procedurální návrh byl zamítnut.

  Opět s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Musíme reagovat na vzniklou situaci. Já bych si dovolil poprosit o přestávku pro jednání klubu ANO 2011 v trvání dvou hodin. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: My to respektujeme, my tu vydržíme, my jsme tu s vámi rádi. (Pobavení v sále. Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek, jestli jsem dobře rozuměl, pane předsedo, berete si také dvě hodiny přestávku? (Hlasy: Ne, ne.) Ne. (Smích.) Já jen, aby nevznikl chaos, tak jsem se potřeboval ujistit.

  Pan předseda Sklenák žádá o slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych chtěl jen pro stenozáznam uvést, že v hlasování 206 mám uvedeno ve stenozáznamu (na sjetině), že jsem se zdržel hlasování, a evidentně jsem hlasoval pro. Současně žádám členy poslaneckého klubu sociální demokracie, aby se dostavili ihned do prostor klubu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro stenozáznam jsme to zaznamenali a vzhledem k tomu, že byl vznesen požadavek na přestávku na dvě hodiny od předsedy hnutí ANO (klubu ANO), já přerušuji naše jednání do 12.49 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.49 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Krásné popolední, dámy a pánové, je 12.49 a my budeme pokračovat v našem jednání podle schváleného programu. Dříve, než tak učiníme, měli bychom se hlasováním vypořádat s návrhem na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, který tímto předkládám. Svolám všechny kolegy. Jedná se o všechny body po těch volebních bodech, kterými bychom se měli zabývat, pro upřesnění.

  S přednostním právem pan předseda Sněmovny Hamáček.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jenom, aby nedošlo k mýlce. Jedná se o vyřazení všech zbývajících bodů pořadu schůze kromě bodů 133, 134, 137 a 138. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže pro jistotu vás všechny odhlásím, když to tak vidím, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 208, do kterého je přihlášeno 130 přítomných, pro 74, proti 31. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  A nyní se tedy budeme zabývat bodem 133 a to je

  Prosím, aby předseda volební komise Martin Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, máte slovo. (V sále je rušno.)

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Pustíme se tedy do volebních bodů v souladu s tím, jak byl schválen další pořad dnešní schůze a jak řekla paní předsedající. Nyní jsme u bodu číslo 133 - členů Kontrolní rady Technologické agentury.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane předsedo, já se omlouvám, ale poprosím kolegy, aby se uklidnili, protože je tu velký hluk. Děkuji.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a i já poprosím o klid, abyste, kolegyně a kolegové, neudělali chyby při vyplňování volebních lístků.

  U Kontrolní rady technologické agentury jsme ve druhém kole první volby. Pro vás a pro stenozáznam připomenu, že v prvním kole už bylo zvoleno pět kandidátů a jsou neobsazena tři místa. Oněch pět úspěšných kandidátů získalo následující hlasy: Zbyněk Frolík 102 hlasů, Ladislav Musílek 100, Josef Psutka 96, Petr Štěpánek 105 a Marek Vochozka 96 hlasů.

  Za malou chvíli budeme obsazovat tři místa, o která se uchází v souladu s jednacím řádem Sněmovny šest osob a bude to těch šest, kteří postoupili z prvního kola: paní Irena Lovětinská Šlamborová - v prvním kole měla 79 hlasů, Karel Novák 68, Ivan Ohlídal 69, David Staš 24, Michal Šedivý 22, Pavel Václavek 36 hlasů. Opakuji tedy, že budeme vybírat tři místa ze šesti kandidátů. A znovu trpělivě opakuji: je potřeba, abyste označili kroužkem číslo před těmi jmény maximálně u tří kandidátů, zbylé abyste označili křížkem

  Nyní, paní předsedající, prosím, abyste tento bod přerušila bez rozpravy a otevřela další bod.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já tento bod samozřejmě přeruším na tajnou volbu, jenom k rozpravě uvádím, že se již v tomto bodě nevede, protože byla vedena v prvním kole. Takže přerušuji projednávání tohoto bodu.

  Otevřeme další bod a tím je bod číslo 134, což je

  Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak u Kontrolní rady Grantové agentury jsme ve stejné fázi, tedy v druhém kole první volby. Minulý týden jsme byli úspěšní o trochu méně. Zvoleni byli pouze dva kandidáti: Rostislav Drochytka s 85 a Petr Konvalinka se 105 hlasy. Nyní tedy se budeme snažit obsadit zbývajících 6 míst. Na ně bude kandidovat 12 osob a myslím, že ta jména mohu přečíst bez pořadí hlasů z prvního kola, protože ve stenozáznamu už to máme.

  Takže jenom v rychlosti ta jména, ze kterých budete vybírat: Lubomír Grmela, Ivan Hubač, Libor Jan, Zdeněk Jirásek, Tomáš Krejčík, Stanislav Labík, Peter Lichard, Irena Lovětinská Šlamborová, Jiří Masopust, Jan Picek, Mária Režňáková a Mirka Wildmannová. Opět opakuji, z 12 osob vybíráme 6 kandidátů, označujete kolečkem u těch, které vyberete, a křížkem u těch, které nechcete.

  Nyní prosím i tady o přerušení tohoto bodu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já přerušuji jednání i v tomto bodě pro tajnou volbu. Tak, pane předsedo, jaký navrhujete další postup?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Teď prosím o otevření bodu číslo 137, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, otevírám tedy tímto tento bod

  Prosím, abyste nás seznámil s tímto bodem.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak, za malou chvíli vás požádám o veřejné hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Tady jsem povinen dát krátkou rekapitulaci. Lhůta, další lhůta pro tyto návrhy byla minulý týden do pátku, do 3. dubna do 12 hodin. Na základě návrhu volební komise přijala usnesení číslo 106. Obsahuje tyto doručené návrhy: rezignace, návrh na rezignaci, je pan poslanec Pavel Blažek za ODS ze stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Nominace byly navrženy dvě - u klubu ODS je to Jana Černochová jako nová nominace do této stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a ještě tam je navíc nominace hnutí Úsvit, které navrhuje Marka Černocha do organizačního výboru. Volební komise dále konstatuje, že organizační výbor je personálně naplněn, proto není možné nominaci poslaneckého klubu Úsvit v tuto chvíli Sněmovnou provést. To znamená, budeme hlasovat pouze o té jedné rezignaci a nominaci navržené proti sobě ze strany ODS. Volební komise vám navrhuje, tak jak je tady ve Sněmovně zvykem, provést tyto změny, pokud tedy budete souhlasit, volbou veřejnou.

  Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci a poté provedla pomocí hlasovacího zařízení en bloc hlasování o nové nominaci.

  Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela k tomuto bodu rozpravu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, samozřejmě, otevírám tedy rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak, děkuji. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje, takže prosím, paní předsedající, abyste nyní nechala hlasovat o rezignaci. Ještě jednou připomenu, je to rezignace poslance Pavla Blažka ze stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já takto učiním. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 209, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 139, proti 3. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a nyní prosím, abychom hlasovali veřejně o volbě do orgánů Poslanecké sněmovny, je to tedy jen jedna volba a je to Jana Černochová za ODS do stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte tuku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 210, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 134, proti 3. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Sněmovny tak, jak je navrhl poslanecký klub ODS.

  A nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela poslední volební bod, je to bod číslo 138, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já tak učiním, ale předtím ukončím projednávání bodu 137. Tak jsme v bodě

  Na lavice vám bylo k tomuto bodu doručeno usnesení volební komise číslo 105 ze dne 31. března tohoto roku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak tady bude trochu delší rekapitulace. Volební komise vyhlásila lhůtu do konce minulého měsíce na podání nominací na volbu kandidáta. Připomenu, že už v současné době v této radě není obsazeno jedno místo, ve druhé polovině května se uvolní dalších šest míst a následně v červenci ještě jedno místo. My jsme diskutovali tu situaci ve volební komisi a vzhledem k tomu, že nyní chybí jeden člen, tak bude možné zvoleného kandidáta s nejvyšším počtem hlasů jmenovat do funkce předsedou vlády ihned, pokud bude zvolen. Další čtyři chybějící členové mohou být jmenování po našem případném zvolení do funkce ke dni 17. 5., další dva členové ke dni 24. 5. a konečně jeden člen s následným počtem hlasů může být jmenován do funkce ze strany pana premiéra ke dni 27. července 2015. Volební komise takto rozhodla o počtu volených členů rady na základě zkušenosti z volby tří členů v loňském roce, kdy výběr těch tří členů probíhal po dobu tří měsíců. Proto se snažíme té situaci předejít a začít volit s předstihem.

  Nyní k standardnímu procesu. Lhůta byla vyhlášena do 27. března, volební komise je na své schůzi 31. března projednala, přijala usnesení, které vám bylo doručeno, je to usnesení volební komise číslo 105. Návrhy kandidátů jsou následující v abecedním pořadí: Martin Bezouška navržen sociální demokracií, Milan Bouška ODS, Radka Burketová ANO, Dana Jaklová TOP 09 a Starostové, Miroslav Konvalina ANO 2011, Ivan Krejčí sociální demokracie, Václav Mencl ODS, Radek Mezuláník KDU-ČSL, Daniel Novák KSČM, Marek Poledníček KDU-ČSL a ještě dva kandidáti, Marek Zeman a Dagmar Zvěřinová, oba navrženi klubem sociální demokracie.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. V rychlosti, já už jsem to řekl před chvílí, volební komise i ve svém usnesení právě podchytila jednotlivá data, kdy může premiér zvolené členy podle počtu hlasů, které dosáhli v jednotlivých kolech, jmenovat do jejich funkcí.

  Usnesení jsme vám doručili a já nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu nejen k navrženým kandidátům, ale i ke způsobu hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím, a vzhledem k tomu, že jste navrhli tajnou volbu, musíme o tom rozhodnout hlasováním.

  Zahajuji hlasování, že budeme pokračovat tajnou volbou. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 211, přihlášeno 156 přítomných, pro 138, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat, a vás, pane předsedo, poprosím seznámit nás s dalším postupem.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Protože jsme rozhodli o tajné volbě, nyní prosím v tomto bodu, abychom ho přerušili. Počítám na vydávání volebních lístků a vaše hlasování pro jistotu 25 minut. Domluvme se, že volební lístky bude komise vydávat ve Státních aktech do 13.30 hodin.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. A teď se ještě chci zeptat, kolik času budete potřebovat na sečtení hlasů, abych věděla, kdy budeme vyhlašovat výsledky.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Odhaduji, že budeme schopni za půl hodiny volby sečíst, takže předpokládám, že ve 14 hodin budeme schopni oznámit výsledky a poté ukončit dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu s tím že se zde sejdeme ve 14 hodin, kdy budou vyhlášeny výsledky. Jenom organizační připomínka, do 13.30 jsou vydávány volební lístky ve Státních aktech.

  (Jednání přerušeno v 13.03 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14 hodin a my bychom měli pokračovat v našem jednání. Já zde nevidím předsedu pana poslance Kolovratníka. Nevadí, dříve než dojde, načtu omluvy, které mi tady přistály na stole. Z dnešního jednání se od 13.15 hodin z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler, od 12.30 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Vojtěch Adam a od 12.45 hodin do konce doby jednání Poslanecké sněmovny z osobních důvodů pan poslanec Uhlík.

  Pan předseda Kolovratník je zde. Já mu tedy předávám slovo a prosím, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ano, zde přítomen. Děkuji za slovo i za trpělivost. Předešlu, kolegyně a kolegové, že teď je to pro mě mírně nervózní situace, protože mám výsledky dva sečtené a ten třetí se ještě sčítá. Takže dovolím si mluvit pomalu, abych dal kolegům šanci doplnit archy, a oni mi je za chvíli přinesou.

  Každopádně kvůli stenozáznamu, ono to stejně malou chvíli trvat bude, mám tady výsledky volby šesti členů Kontrolní rady Grantové agentury a tří členů Kontrolní rady Technologické agentury. Musím tedy poprosit o vaši trpělivost, protože právě pro stenozáznam je potřeba přečíst u každého kandidáta počet hlasů, který dosáhl.

  U Grantové agentury České republiky - volili jsme tedy v druhém kole šest členů - předešlu, že úspěšní jsme byli z poloviny, že se nám podařilo zvolit tři z nich. V této volbě jsme vydali 164 hlasovacích lístků a stejně tak 164 jich bylo odevzdáno, platných i neplatných, a výsledky jsou následující: Lubomír Grmela získal 32 hlasů, Ivan Hubač 4, Libor Jan 88 a byl zvolen, Zdeněk Jirásek 29 hlasů, Tomáš Krejčík 75, Stanislav Labík 27, Peter Lichard 54, Irena Lovětinská Šlamborová 31 hlas, Jiří Masopust 8, Jan Picek 20, Mária Režňáková 103 hlasy a byla zvolena, Mirka Wildmannová 98 hlasů a byla zvolena. Kvorum nutné pro dosažení bylo 83.

  Znamená to, že v Kontrolní radě Grantové agentury v tuto chvíli zbývá zvolit ještě tři zbývající členy. Toto bylo druhé kolo první volby, takže volba úplně končí. Předesílám, že volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu a bude čekat na nové návrhy ve spolupráci s výborem pro kulturu, mládež a tělovýchovu. Předpokládám, že tuto volbu vyhlásíme na další, dubnové, respektive květnové schůzi Poslanecké sněmovny.

  Druhá volba se týkala tří členů Kontrolní rady Technologické agentury.

  I tady jsme odevzdali i zpět získali 164 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo opět 83. Irena Lovětinská Šlamborová získala 5 hlasů, Karel Novák 80 hlasů, Ivan Ohlídal 74, David Staš 6, Michal Šedivý 12 a Pavel Václavek 105 hlasů, stal se tedy jediným zvoleným.

  Konstatuji tedy, že ze tří členů jsme vybrali jednoho a zbývá ještě v této radě obsadit dvě místa. Stejně jako u volby předchozí, budeme tedy vyhlašovat novou lhůtu a tu volbu budeme opakovat na další schůzi Poslanecké sněmovny.

  A i když jsem mluvil pomalu, tak bohužel kolegové ještě sčítají a bohužel tady nemám v tuto chvíli výsledky volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kolega mi napovídá, že za minutu a půl to bude.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Padl tady návrh, že máte zazpívat, ale to po vás určitě nechceme.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Zazpívejte, prosím, napovídá pan ministr Brabec. Přátelé, vždycky je těžké dostat se do médií, že? Pan poslanec Kalousek předesílá, že když začnu nápěv, že se připojí. Byla by to hezká koaličně-opoziční spolupráce, ale pan poslanec Marek Benda mě zachránil. (Předává výsledky.) Děkuji.

  Vidím, že jsme byli poměrně úspěšní. Jsem za to rád, tedy co se týká celkového počtu zvolených. Takže takzvaná velká rada, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Vydáno i odevzdáno 164 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 83. Martin Bezouška získal 107 hlasů a byl zvolen, Milan Bouška 17, Radka Burketová 94 hlasy a byla zvolena, Dana Jaklová 84 hlasy a byla zvolena, Miroslav Konvalina 63 hlasy, Ivan Krejčí 75 hlasů, Václav Mencl 100 hlasů a byl zvolen, Radek Mezuláník 16 hlasů, Daniel Novák 94 hlasy a byl zvolen, Marek Poledníček 98 hlasů a byl zvolen, Marek Zeman 3 hlasy, Dagmar Zvěřinová 86 hlasů a byla zvolena.

  Znamená to, že v prvním kole jsme úspěšně do této rady nominovali 7 kandidátů a zbývá tedy obsadit jedno místo. V souladu s jednacím řádem na jedno místo tedy postupuje dvojnásobek zájemců, to znamená dva podle počtu dosažených hlasů, a podle tohoto výsledku tedy do druhého kola postupují Miroslav Konvalina a Ivan Krejčí. Předesílám, že druhé kolo vyhlásím v prvním týdnu další schůze Poslanecké sněmovny.

  Tím máme všechny výsledky. A ještě prosím, kvůli losování, tak jak jsme avizovali v usnesení, svolávám volební komisi, členy, aby se teď rychle vrátili do Státních aktů a provedeme ještě ty poslední nezbytné úkony k této volbě.

  Přátelé, kolegové, děkuji vám. Jsem překvapen, jak jsme byli úspěšní, a musím říct, že jsem za to rád. Přeji hezký víkend a předávám slovo paní předsedající.