• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 26. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

  Předtím, než přikročíme ke stanovení pořadu schůze, tak bych vás požádal, abychom všichni společně minutou ticha uctili památku obětí útoku střelce v Uherském Brodě 24. února. (Děje se.) Děkuji.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 26. schůze dne 26. února 2015. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 27. února 2015. Prosím, abyste se tedy všichni přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Adam hlasuje s kartou č. 1.

  Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto dva návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 135, pro 126, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 26. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Černochovou a paní poslankyni Zelienkovou.

  Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Černý - zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík - osobní důvody, pan poslanec Hájek - zahraniční cesta, pan poslanec Heger - osobní důvody, paní poslankyně Kailová - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová - zahraniční cesta, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pražák - pracovní důvody, pan poslanec Svoboda - bez udání důvodu, pan poslanec Šrámek - rodinné důvody, pan poslanec Toufar - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Vondráček - rodinné důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan místopředseda Bělobrádek ze zdravotních důvodů, pan ministr Jurečka do 14.30 - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - z důvodu zahraniční cesty. Tolik tedy omluvy.

  Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s návrhy změn, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny.

  Za prvé navrhujeme vyřadit následující body: body 9 a 91, což je druhé a třetí čtení tisku 169, body 2 a 84, což je druhé a třetí čtení návrhu zákona o cestovním ruchu, tisk 276.

  Dále bychom navrhovali postupovat v následujícím pořadí. Ve středu 11. března bod 63, tisk 394, plemenářský zákon, poté body z bloku prvního čtení a ve 12.45 hodin bychom se věnovali volebním bodům 98 až 103.

  Ve čtvrtek 12. března po bodu 130, což jsou písemné interpelace, nicméně ne dříve než v 11 hodin, bychom projednali bod 74, což je asociační smlouva s Gruzií, bod 104, což je zpráva o činnosti Grantové agentury, a potom body 122 až 125, což jsou zprávy ČTK, Česká televize a Český rozhlas za rok 2013.

  V úterý 31. března bychom již po pevně zařazených bodech 33 a 26 pokračovali bodem 25, což je tisk 395, v prvním čtení zákon o přístupu k informacím, poté by následovaly již pevně zařazené body, jejichž předkladateli jsou Senát a zastupitelstva.

  Ve středu 1. dubna bychom projednali třetí čtení, u nichž budou splněny zákonné lhůty, potom bychom pokračovali bodem 70, což je tisk 310, v prvním čtení asociační dohoda s Ukrajinou, potom bod 30, v prvním čtení tisk 309, podpora regionálního rozvoje, poté by následovaly body z bloku prvního čtení.

  Ve čtvrtek 2. dubna bychom po bodě 130, což jsou písemné interpelace, a již pevné zařazených osmi bodech projednali ještě body 110 a 111, což jsou sněmovní tisky 192 a 274, zprávy.

  To je tedy návrh z grémia. Teď tady mám několik přednostních přihlášek, potom mám písemné přihlášky a potom budu evidovat přihlášky z místa.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Po něm pan předseda Černoch. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych poprosil jménem klubu ANO o pevné zařazení dvou bodů. Konkrétně se jedná o bod č. 11 návrhu pořadu schůze, novela zákona o místních poplatcích, sněmovní tisk 219, druhé čtení, na úterý 31. 3. jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech. Za druhé bod 49 návrhu pořadu schůze, jedná se o novelu zákona na ochranu před tabákovými výrobky, sněmovní tisk 272, první čtení, na středu 1. dubna po projednání třetích čtení, jako další bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rád bych navrhl za klub Úsvit vyřazení bodu týkajícího se sněmovního tisku 351, což jsou body návrhu pořadu schůze č. 4 a 86, tedy druhé a třetí čtení energetického zákona. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já nemám žádný návrh k programu schůze. Odpusťte mi, prosím, že využiji této příležitosti, abych jménem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové poděkoval paní prof. Válkové za práci, kterou jako členka vlády odvedla pro Českou republiku. Naše opoziční kritika nikdy nebyla osobní, byla věcná. Shodou okolností, možná pikantních okolností, byla zaměřena především na agendu prvního náměstka paní ministryně, ale znovu opakuji, nebyla osobní a my děkujeme za korektní diskusi a těšíme se na její pokračování jako s kolegyní v Poslanecké sněmovně. (Potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádné další přednášky s přednostním právem nevidím, takže budeme pokračovat řádnými písemnými přihláškami. Je zde pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Číp. ***

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Navrhuji vyřadit z programu schůze body 15 a 97, druhé a třetí čtení sněmovního tisku číslo 164, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je to z důvodu dalšího jednání garančního výboru s Magistrátem hlavního města Prahy. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Číp, po něm se připraví pan poslanec Koníček.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 69, jedná se konkrétně o tisk číslo 123, z důvodu kolize se stále platnou rezolucí Rady bezpečnosti číslo 1244. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Koníček, připraví se paní poslankyně Chalánková.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v červenci minulého roku sněmovna neschválila program schůze, na kterou byl zařazen mj. bod, který se jmenoval Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jak jsem řekl, před tři čtvrtě rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny. To bylo na 13. schůzi. Teď už otevíráme 26. schůzi, takže bych chtěl dát panu premiérovi šanci, aby mohl informovat o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., a proto navrhuji zařazení nového bodu, který by se jmenoval stejně jako na 13. schůzi, tedy Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a navrhuji jej zařadit na konec bloku zpráv.

  A ještě mi dovolte navrhnout přeřazení bodu číslo 8, sněmovní tisk 144, o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, hned za bod číslo 1 o ochraně veřejného zdraví, tedy aby se z bodu 8 stal bod 2. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Chalánková, která je zatím poslední přihlášenou k pořadu schůze.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit na 31. 3. jako první bod jednání bod číslo 128, sněmovní dokument 1891, a to po dohodě s panem premiérem. Jedná se o Informaci předsedy vlády ČR pro Poslaneckou sněmovnu ke kauze Denise a Davida Michálkových v Norsku. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, paní poslankyně, na kdy si to přejete zařadit?

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Na 31. března jako první bod jednání.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: 31. března jako první bod. Ano. Děkuji. Paní poslankyně Adamová.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Dobrý den, dámy a pánové, dovolím si navrhnout vyřazení bodu číslo 12, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, protože tento zákon ještě nebyl projednán výborem sociálním a je tam zatím jeho jednání přerušeno, tak bych poprosila tedy z této schůze jej zatím vyřadit. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, bod 12. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, ještě informaci, že kolega Tejc hlasuje s kartou číslo 6.

  A nyní budeme hlasovat. Ještě přivolám případně kolegy z předsálí.

  Pokud nejsou námitky, jedním hlasováním bychom se vypořádali s návrhem grémia. Pokud netrvá někdo na odděleném hlasování? Není tomu tak. Budeme nejprve hlasovat o návrhu grémia, který jsem přednesl.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 173, pro 169, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly přednášeny od jednotlivých poslankyň a poslanců.

  Pan předseda Faltýnek, pevně zařadit bod 11, tisk 219, na úterý 31. 3. jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 174, pro 152, proti 1, návrh byl přijat.

  Další návrh pana předsedy Faltýnka, bod 49, tisk 272, zařadit na středu 1. dubna po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 174, pro 54, proti 48, tento návrh nebyl přijat.

  Pan předseda Černoch, vyřadit body 4 a 86. Ony spolu souvisí, takže můžeme jedním hlasováním. Je to tak?

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 5, přihlášeno je 174, pro 17, proti 83, tento návrh nebyl přijat.

  Pan předseda Kalousek nic nenavrhoval.

  Pan poslanec Klán, vyřadit bod 15 a 97, sněmovní tisk 164, z důvodu nutnosti dalšího jednání garančního výboru s předkladatelem.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 174, pro 162, proti 2, tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec Číp vyřadit bod číslo 69, což, předpokládám, ano, je smlouva mezi ČR a Republikou Kosovo, sněmovní tisk 123.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 175, pro 50, proti 103, tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Koníček navrhoval dvě změny. První je zařazení nového bodu Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, a to na konec bloku zpráv.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 175, pro 42, proti 109, tento návrh nebyl přijat.

  A potom pan poslanec navrhuje přeřadit bod 8 jako bod 2, tzn. v principu zařadit bod 8 jako druhý bod dnešního jednání.

  Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 175, pro 45, proti 113, tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Vzhledem k tomu, že mám informaci, že tam jsou již pevně zařazené body (ano), tak jako první bod po těchto pevně zařazených bodech.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Tímto jste mi to ulehčila. Takže budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu, bodu 128, na 31. 3. po pevně zařazených bodech, myšleno dopoledne.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 175, pro 134, proti 2. Tento návrh byl přijat. (V sále je velký hluk.)

  Paní poslankyně Adamová navrhuje vyřadit bod 12, což je senátní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, tisk 156, z důvodu neprojednání příslušným výborem.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 11, přihlášeno je 175, pro 76, proti 46. Tento návrh nebyl přijat.

  Podle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích, které byly načteny. Zeptám se, zda má někdo pocit, že tomu je jinak. Není tomu tak. Takže v této fázi nám zbývá pouze hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 175, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

  Ještě než obdržím podklady, tak vás chci informovat, že na základě četných žádostí kolegyň a kolegů ve vztahu ke schůzce ústavních činitelů, která se odehrála před několika týdny na Pražském hradě, jsem připraven poskytnout Poslanecké sněmovně informaci o průběhu této schůzky. Dohodli jsme se na vedení Sněmovny, že tou ideální dobou bude čtvrtek po písemných interpelacích. Já jsem připraven vystoupit a seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím, jak schůzka probíhala, tak abyste měli relevantní informace, protože jsem přesvědčen, že Sněmovna si informaci zaslouží.

  Budeme tedy pokračovat ve schváleném programu schůze, resp. tento pořad otevřeme bodem číslo 1, kterým je

  Z pověření vlády tento návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. (Stálý hluk v sále.) Pane ministře, prosím, máte slovo. (Předsedající i ministr vyčkávají, až se sál uklidní. Bez výsledku.)

  Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Jedná se o velmi závažný a sledovaný sněmovní tisk, tak prosím věnujte pozornost argumentaci pana ministra.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve stručnosti připomněl obsah předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s tím souvisejících zákonů. Návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely je tak uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími právními předpisy, zejména zákonem o chemických látkách a chemických směsích, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách a zákonem o zdravotních službách. Především s naplněním tohoto cíle souvisí poměrně značná rozsáhlost novely.

  Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane ministře, ale moje slova nepadla na úrodnou půdu a hluk ve sněmovně je stále vysoký. Já prosím všechny, aby se usadili, aby nediskutovali s ministry v jednacím sále... Děkuji.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví.

  Dalším podstatným cílem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob, zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Posilují se role ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se nové úkoly krajů v této oblasti. V žádné z navrhovaných oblastí se však nejedná o zásady koncepční změny, ale o změny vesměs technického rázu.

  Navrhovaný zákon prošel prvním čtením a poté byl třikrát na programu schůze výboru pro zdravotnictví. V rámci jeho dosavadního projednávání na půdě Poslanecké sněmovny byla předmětem diskuse zejména problematika pravidelného očkování a ochrany před hlukem a vibracemi. Záměrem této novely však nebylo provést v těchto oblastech žádné podstatné věcné změny. Pokud jde o úpravu očkování, zde se pouze upřesňují některá ustanovení. Vkládá se definice pravidelného očkování, stanoví se stejná pravidla pro všechna kolektivní zařízení pečující o děti v předškolním věku a doplňuje se povinnost zařízení, kterým je na základě rozhodnutí soudy svěřena péče o osoby ve věku do dovršení 15 let, zajistit u nich provedení pravidelných očkování. (V sále je stále velmi rušno.)

  Navrženou úpravou je sledování zachování vysoké proočkovanosti, která je předpokladem kolektivní imunity. Při jejím dosažení lze snížit cirkulaci původce nákazy v populaci, případně dojde až k jeho eliminaci... (Odmlka. )

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jednou a doufám, že naposledy. Prosím o klid v jednacím sále!

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Smyslem pak nebylo právní regulaci v této oblasti zpřísnit, jak je někdy mylně vnímáno, ale naopak. Například výše některých pokut se oproti stávající úpravě snižují. V souvislosti se stanovením maximální výše pokut nemohu přijmout ani argumentaci, že v praxi bude docházet k ukládání likvidačních pokut. Pravidla pro stanovení výše pokuty obsahuje samotný návrh zákona a k jejich aplikaci nepochybně patří i z ustálené judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu plynoucí zákaz likvidační výše pokuty. Pokuta má být podle této judikatury přiměřená, účinná a odrazující. Totéž plyne i z evropské legislativy. Proto tvrzení o likvidaci subjektu pokutami musím odmítnout.

  Stejně tak musím odmítnout snahu o zrušení či relativizaci povinného pravidelného očkování. Ustanovení platného zákona byla několikrát podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení byly Ústavním soudem zamítnuty. Ústavní soud opakovaně uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatření v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.

  Co se týče oblasti ochrany před hlukem a vibracemi, ani zde nebylo úmyslem měnit dosavadní pojetí, ale provést pouze dílčí věcné změny. Jedná se zejména o pravidlo, že pokud jde o pozemní komunikace a dráhy, splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru se považuje i za splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorách. Další změna spočívá ve vymezení chráněného venkovního prostoru staveb. Nadále bude měření hluku probíhat jen před těmi částmi obvodového pláště chráněných staveb, které jsou z hlediska pronikání hluku významné, tedy obytnými místnostmi, a nikoliv chodbami nebo hygienickým zázemím.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jedná se tedy o vrácení zákona k opětovnému projednávání do výboru, což můžeme učinit za předpokladu, že to někdo navrhne v rozpravě a současně po skončení obecné rozpravy. Takže jenom avizuji všem těm, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, že pan ministr toto zde avizoval. Registruji pana poslance Krákoru, ale je čtvrtý v obecné rozpravě za předpokladu, že někteří z kolegů, kteří jsou přihlášení, nestáhnou svoji přihlášku s ohledem na to, co pan ministr zde oznámil.

  Nicméně 21. 10. 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl tisk přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V tomto případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro zdravotnictví jako jedinému výboru, a tedy je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

  Iniciativně tento návrh projednal také hospodářský výbor. Usnesení výborů byla doručena jako tisky 270/1 a 270/4. Prosím pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví, pana poslance Kasala, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 • Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení číslo 71 ze dne 16. a 29. ledna projednal jak návrh novely tohoto zákona, tak všechny pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 270. Zdravotní výbor se po projednání všech pozměňujících návrhů přiklonil a doporučuje Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 270, ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

  Během rozpravy se hovořilo hlavně o pozměňujících návrzích, jak už tady říkal pan ministr, které se týkaly hlavně hluku a vibrací a samozřejmě i očkování, ať to byla otázka výše pokut, tak i otázka očkování samotného. Tak jak i pan ministr podotkl, tak se vynořilo další množství návrhů a informací, a za zpravodaje podpořím návrh na přerušení projednávání po obecné rozpravě a vrácení k projednávání do výboru pro zdravotnictví.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím zpravodaje výboru hospodářského, pana poslance Foldynu, aby se ujal slova.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové. Já tady mám usnesení hospodářského výboru číslo 111 ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů souvisejících.

  Usnesení hospodářského výboru z 15. schůze ze 14. ledna k vládnímu návrhu:

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje výboru pro zdravotnictví projednat a schválit pozměňovací návrh předložený poslancem Jaroslavem Foldynou, který zní: v § 30 se na konci odstavce 1 doplní věta: "Toto neplatí pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, u nichž se po jejich povolení k užívání podle zvláštního právního předpisu prokáže překročení hygienických limitů hluku nebo vibrací působených stávajícím zdrojem hluku nebo vibrací z pozemních komunikací nebo železničních drah prokazatelně uvedených do provozu před právní mocí stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby dle zvláštního právního předpisu." Potud ta citace.

  V bodě 2 v § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec -"

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane zpravodaji, já si nemyslím, že jste povinen v této fázi číst celý pozměňovací návrh. Stačí pouze upozornit na to, že výbor přijal pozměňovací návrh.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobře. Takže jsou to dva pozměňovací návrhy. Děkuji za upozornění.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl tedy pan zpravodaj Foldyna. Otevírám obecnou rozpravu, mám zatím šest přihlášek. Paní poslankyně Nováková, potom pan poslanec Farský.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se v podrobné rozpravě, až k tomu bude příležitost, přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který se týká povinného očkování dětí, a velmi kvituji, že se touto záležitostí bude zdravotní výbor ještě zabývat. Ale vzhledem k tomu, že vy nebudete mít možnost na tom zdravotním výboru, nebo pravděpodobně mít možnost na tom zdravotním výboru vyslechnout debatu, dovolila bych si se vší pokorou vám vysvětlit, co nás s panem poslancem Farským vede k podání našeho pozměňovacího návrhu.

  Především bych chtěla říci, že přistupujeme s úctou a respektem ke všem zúčastněným, jichž se povinné očkování dětí týká. Já tady nechci, nejsem lékař, jsem středoškolský učitel latiny, základů společenských věd, takže nechci tady posuzovat hexavalentní očkovací látku, nechci tady mluvit o tom, i když o tom debaty jsou, zda je skutečně nezbytně nutné, aby naše děti byly očkovány proti deseti infekčním chorobám. Vedle té hexavalentní očkovací látky se ještě jedná o očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a pneumokokové nákaze.

  Vraťme se k tomu respektu a úctě ke všem zúčastněným, kteří se tohoto procesu nevyhnutelně musí účastnit. Máme tady děti, které jsou očkovány, a jejich rodiče, kteří za ně zodpovídají. Máme lékaře, kteří se snaží, a my tomu věříme, naplňovat svou odbornou kvalifikaci a nedávat všanc svůj morální kredit, neboli naplňovat Hippokratovu přísahu. Máme tady nás, legislativce a exekutivu, která bude bez možnosti našeho ovlivnění potom k tomu dávat nějaké vyhlášky, a máme tady farmaceutický průmysl, který já v žádném případě nechci nijak démonizovat. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který stahuje, takže potom pan poslanec Štětina. (Gestikulace a upozornění z několika stran, že ještě faktické poznámky.) Omlouvám se, velmi se omlouvám, pane poslanče. Pan poslanec Adamec s technickou, pan poslanec Koskuba s technickou, paní poslankyně Putnová s technickou a pan poslanec Plzák. Takže čtyři technické. Prosím.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já budu velmi stručný. Nechci tady posuzovat povinnost očkování, na to jsou tu jiní, ale trošku mě vyděsila tady ta konstrukce, že stát si převezme odpovědnost za povinné očkování se vším všudy. Tak to vám tedy, dámy a pánové, řeknu, že mě to docela vyděsilo, protože teď si mohu představovat, že to očkování, které je povinné, není stoprocentně jasné. Já jsem tedy viděl některé případy dětí, které údajně byly oočkovány nějakou trojkombinací, nebo co to bylo, nebo hexavakcínou, a ty následky.

  Já to vnímám jinak. Myslím si prostě, že tahle konstrukce nejde dohromady. Buď je něco povinné, a pak je to stoprocentní a nemusí se ujišťovat zákonem, že ten stát za to ručí, protože mě to fakt děsí jako rodiče, případného prarodiče, mě toto děsí, aby stát přebíral už dopředu odpovědnost za to, že se to nepovede, a přitom je to povinnost nařízená státem.

  Já vám děkuju za pozornost a toto bych prosil, kdyby se nad tím předkladatelé zamysleli.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba, připraví se paní poslankyně Putnová s faktickými poznámkami.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den. Vystupuji s faktickou, protože jako lékař do této diskuse ani zasahovat nechci, a chápu asi pocity kolegyně, která zde vystoupila, ve vší úctě k ní, jako laik.

  Dámy a pánové, několik upozornění. Tak za prvé lékaři neskládají Hippokratovu přísahu a já bych moc žádal (důrazně), aby alespoň nejvyšší ústavní orgány toto věděly. Lékaři přísahají věrnost své fakultě, a že se postarají o své učitele. Stále se to omílá. My s Hippokratovou přísahou v dnešní době nemáme nic společného. To za prvé.

  Za druhé, ani každý lékař nerozumí všemu, dámy a pánové. Proto se nebudu vyjadřovat k očkování. Jsem pyšný, že Česká republika očkování zavedla, zvládla a že máme proočkovanost nejvyšší na světě a přineslo to svůj přínos. Od toho jsou odborníci a do toho jim já jako poslanec i jako internista kecat nebudu. Ano, chápu jistý odpor proti sankcím vůči lékařům. Na druhé straně, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy netušíte, kolik dalších povinností na nás navalila nedávno vládnoucí pravice. Rád bych vás o tom informoval. A svazuje mi to ruce, abych se věnoval svým pacientům.

  A poslední dodatek. Zrovna z této strany, která vyznává svobodu jedince, bych nečekal, že budeme vázat stát zodpovědností za to, co se stane po očkování, protože stejně bychom mohli uvažovat, že když je povinná školní docházka a něco se dítěti stane při cestě do školy, vinu za to nese stát.

  Omlouvám se, toto je odborná věc a já bych žádal laiky, aby do toho příliš moc nehovořili. (Upozornění na čas.) Myslím to dobře. Děkuju. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Putnová.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Je těžké vyslyšet přání pana poslance, který na nás apeloval, aby do toho neodborníci nemluvili, protože se nás to samozřejmě také týká. Myslím si, že to, co tady bylo řečeno, bylo ukázkou toho, proč nebylo možné se v posledních týdnech před očkováním nikde schovat. Byli jsme zahrnováni řadou mailů, žádostí o setkání, z nichž jsem také několik absolvovala. Vlastně celá ta generace a část rodičovské populace žádá diskusi, která by byla nezaujatá a která by jejich názory nebrala na lehkou váhu. Myslím si, že to je to, co tady chybělo po celá léta a o co ta laická veřejnost vlastně ty odborníky žádá. Za to bych se také chtěla přimluvit, a proto jsem ráda, že paní kolegyně, paní poslankyně Nováková, přišla s variantou, která by umožnila tuto diskusi v rámci zdravotního výboru dále posílit a podpořit. Chceme-li, aby byla spokojena veřejnost odborná i laická, myslím si, že je třeba k sobě hledat cestu. Vítám také možnost vrátit tuto novelu znovu do projednání, protože tam je prostor, aby ta diskuse byla skutečně erudovaná. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Dolejš.

 • Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já mám asi tři věci. Jak říkal kolega Adamec, byl jsem vyděšený formulací, že stát by převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky spojené - a teď pozor - (s důrazem) pravděpodobně s očkováním. Totiž při každých zdravotních sporech, pokud je lékař postaven před soud, tak odborný posudek musí prokázat, že pokud došlo k nějakému poškození na zdraví, že by k němu nedošlo, pokud by nenastal ten léčebný úkon nebo to před tím. Tady se to obrací úplně naruby. Takhle to prostě v těch sporech vůbec nemůže být, že pravděpodobně. Já chápu, proč to je. Protože zatím nebyly prokázány přímé - přímé (s důrazem) - souvislosti s očkováním, to znamená, je to spojováno, že k tomu došlo pravděpodobně. A tímhle bychom stát vystavili neuvěřitelným žalobám. Já si to vůbec nedovedu představit.

  Když tedy má někdo přebírat zodpovědnost, chtěl bych se zeptat, jakou zodpovědnost potom dáme těm rodičům za to, když tedy děti nenechali očkovat. Řeknu příklad - tetanus. My jako chirurgové bychom vůbec nesměli zahradničit, protože tam je velké riziko onemocnění tetanem. My jsme tedy očkováni. Děti se nám hrabou v hlíně pořád. Takže já si to nedovedu představit, že děti, které si hrají na pískovišti, by nebyly očkovány proti tetanu. A navíc tetanus je onemocnění smrtelné, jak všichni víme.

  Tu Hippokratovu přísahu - to tady za mě řekl už kolega Koskuba. Tam se o takových věcech vůbec nemluví. Tam se mluví o tom, že nebudeme dělat potraty atd., atd. A to je asi všechno. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Nováková. ***

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče lékaři, já jako učitel latiny Hippokratovu přísahu znám, my si ji prostě překládáme atd. Já jsem také řekla ve svém projevu, že to je jako varianta Hippokratovy přísahy. A to, co jsem z ní vybrala, bylo, že mám vždycky jako lékař pomáhat a nikdy nemám udělat nic, co by komukoli škodilo, kdo je pod vlivem mé péče. A jestli tedy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy k tomuhle, já jsem nic víc dál neřekla. Myslím, že Hippokrates vás nemusí urážet, vás všechny přítomné lékaře v sále. A jestli k tomuhle něco máte, a na to vaše replika byla, že naštěstí už se Hippokratovou přísahou neřídíte a že přísaháte fakultě, tak přesně tak, jak říkala paní kolegyně Putnová, to je přesně ten důvod, proč ta diskuse skutečně vázne.

  Já respektuji, že tedy neskládáte, lékaři, Hippokratovu přísahu, ale prosím, nechte nás tedy alespoň při tom, že slibujete, že budete vždy pomáhat a nikdy neškodit. To alespoň učím já například farmaceuty a zdravotnické záchranáře v hodinách latiny. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09).

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba. Po něm ještě faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tedy podruhé, ač to nebývá mým zvykem. Prostřednictvím pana předsedy: Vážená kolegyně, to je právě důkaz, že je těžko od lékaře poučovat laika, protože vy jste vůbec teď nepochopila, o čem jsem hovořil. Ve vší úctě, vůbec jste to nepochopila! Mně akorát vadí, že všichni laici mluví o Hippokratově přísaze. Nic víc jsem neřekl. My skládáme opravdu slib fakultě a pak jsme vázáni odborností, kde máme lékařskou etiku. Bohužel nás často omezují věci, které přinesl tento stát, a proto z nás jsou čím dál víc úředníci než lékaři. To vás musím upozornit.

  Další věc. Prosím vás, správně zde poznamenáváte možná: veďte s námi diskusi. Ve vší úctě - kdo? Parlament? Ministr? Často se odvoláváme na odborné společnosti. Doteď to nebylo třeba. Tento národ se svým způsobem ke svému štěstí s očkováním smířil. Je mi líto pana ministra, když bude muset vyzvat šéfa vakcinologické společnosti, aby s vámi vedl diskusi. Já toho nejsem schopen! Mluvím za sebe. I kdybyste ke mně přišli do ordinace, já toho schopen nejsem. Já nejsem schopen v dnešní době rozumět celé medicíně.

  A jsem rád, že tady můj předřečník zmínil odpovědnost rodičů. Teď právě probíhají diskuse, co se děje v Berlíně. Jak je tam epidemie spalniček. Co se děje ve Spojených státech. Jestliže rodiče, kteří neoočkují své děti, stejně jako matka - já si jí vážím, je svoboda - chce rodit doma, ale ponese následky za to, že její rozhodnutí bylo chybné, a nebudeme to platit z veřejného zdravotního pojištění a státních peněz, pak mějte svobodu. (Upozornění na čas.) K tomu vám ale já moc neradím. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Soňa Marková. A posledním s faktickou poznámkou je pan poslanec Nykl.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom tři poznámky.

  Za prvé, novela zákona, kterou tady dneska projednáváme, vůbec neřeší povinnost očkování. Tato diskuse se objevila během projednávání tohoto tisku na výboru.

  Druhá věc je, že zdravotní výbor jasně deklaroval, že chce být tou platformou, na které by se měla vést tato diskuse, která tady teď nyní zaznívá, a kde by měli vystupovat jak odborníci, tak široká zainteresovaná veřejnost.

  A třetí, že zdravotní výbor i mým prostřednictvím vlastně tento úkol již začal plnit, protože 3. března se tady ve Státních aktech uskutečnil seminář, který se touto problematikou zabýval. Další kulatý stůl k této věci se bude konat 14. dubna. Takže platforma pro setkání a pro diskusi tady je vytvořena a všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají a chtějí něco na tom změnit, tak mají možnost se k tomu vyjadřovat. Ale tato novela řeší úplně jiné věci a těmi bychom se asi měli zabývat.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Nykl. Po něm pan poslanec Kasal.

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Já bych navázal na pana doktora Koskubu. Skutečně, v podstatě, ač jsme tu někteří lékaři, mimo pana doktora Kasala, doktora Krákoru, dětských lékařů, my nejsme odborníci na očkování. A jsme lékaři, máme zkoušku z dětského lékařství, z problematiky, a přesto máme mít v sobě jakousi pokoru a nemluvit do této problematiky, respektovat autority v České republice, což jsou předseda vakcinologické společnosti, lidé věnující se imunizaci, alergologii. Tito lidé mají určitý názor, ten my respektujeme a v podstatě bychom měli mít v sobě, jak říkám, hlavně ti laici, jakousi sebereflexi a pokoru a nerozvádět tady témata do až už příliš odborných částí. Odvolávat se například na Německo taky není správné, protože v Německu, když se teď udělal průzkum právě v souvislosti s epidemiemi spalniček, tak až 76 % veřejnosti by chtělo v podstatě povinné očkování. Čili i tam se obrací ten názor. V podstatě mnoho zemí říká, že Česko může být pyšné na to, jak zde má rozvinutý systém povinného očkování. Takže buďme za něj rádi.

  A jak říkám, mějme v sobě jakousi sebereflexi, pokoru, nevyjadřujme se všichni ke všemu. Když se tady řešily Vrbětice, bylo tady přes 60 odborných komentářů. Taky to asi není správné, určitě tu není 60 odborníků na munici. A pak to vede k takovým debatám, které nemají úplně dobrý konec. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kasal.

 • Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já, jak už můj předřečník řekl, se mohu trošku brát za odborníka, protože pediatrickou praxi provozuji 22 let. A i jsem si v zásadě vzal tento úkol na sebe s tím, že přece jenom něčemu rozumím.

  Z hlediska věcí, které tady zazněly, jenom pár poznámek. Musím vám opravdu říct, že z hlediska toho, jakým způsobem jsou zodpovědni nebo nejsou zodpovědni rodiče, tak někdy jsou to opravdu neuvěřitelné zkazky a neuvěřitelné stavy, které zažíváme v nemocnici. Takže to jenom na okraj.

  Druhá věc, možnost alternativního očkování. Do toho už se, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vlamujete. Už v současné době toto je možné a je tam jediná povinnost, že ta látka musí být registrována v České republice. Takže to už v tuto chvíli lze.

  Co se týká individuálního očkovacího plánu. Určitě je potřeba o tom diskutovat. Na druhou stranu rozhodně nemůže ten individuální očkovací plán být přijat během 14 dnů. To je dlouhodobá záležitost, na které je potřeba pracovat. A tak jak už navrhl na zdravotním výboru pan kolega Běhounek, my jsme to všichni podpořili, bude vytvořena pracovní skupina, ve které by měli být všichni, odborníci, ale i zástupci těch, kteří si stěžují na určité záležitosti. A vytvořit rozumnou věc, která podpoří očkování, které u nás máme. Protože u nás jsme v tuto chvíli v situaci - co bylo dřív? Jestli vejce, nebo slepice. Díky účinnému očkování tady nemáme řadu chorob a já jako pediatr jsem prakticky některé choroby jako záškrt a další vůbec neviděl. A naopak, ty vakcíny, které se zavedly, tak jsem jednoznačně viděl jejich účinek. Ať je to hepatitida B, nebo ať je to hemofilus. (Upozornění na čas.)

  Nechci jít do podrobností, ale opravdu očkování je účinné a není potřeba to zpochybňovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Další zde nevidím. Takže se vrátíme do rozpravy. Pan poslanec Farský a pan poslanec Kolovratník stahuje. Takže se připraví pan poslanec Štětina. Pane poslanče, já vás tady mám dvakrát. Ta druhá přihláška? (Poslanec Farský říká, že je do podrobné rozpravy.) Ta je do podrobné, ano, takže děkuji a opravíme. Prosím. ***

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené lékařky, vážení lékaři, já bych jenom krátce doplnil jako spolupředkladatel pozměňovacího návrhu, který tady byl debatován, jenom v několika odrážkách. My s kolegyní Novákovou nenavrhujeme rušení povinného očkování. To je důležité takto zmínit, protože i komentáře, které jsem tady slyšel, zaznívají, jako bychom v tomto směru postupovali. Není to tak.

  Druhá věc je odpovědnost. Ve formě, ve které je navrhována, není ničím novým. Je to odpovědnost, jakou nese např. německý stát za negativní dopady očkování, ale ve státě, kde je očkování dobrovolné. Odůvodňovat, když stát dává povinnost a zároveň není ochoten nést odpovědnost za negativní následky, je argument dosti oslabený.

  A ještě je důležité jednu věc k tomu uvést. Tu, která zatím v návrhu zákona není, ale debaty se k ní blíží i díky tomu, jak rozhodoval Ústavní soud v minulých dnech a týdnech, kdy v disentním stanovisku ústavní soudkyně paní Kateřiny Šimáčkové bylo celkem jasně odůvodněno a stanoveno, že tak jak je dnes očkovací plán, jak jsou dneska určeny vakcíny, jak je určena přesná značka, která je proplácena - protože alternativu je možno použít, ale musíte si ji zaplatit sami -, tak ta konstrukce, kdy je toto stanoveno vyhláškou, je podle jejího názoru - a je to názor ústavní soudkyně - protiústavní. To znamená, že my se očkování budeme muset věnovat. A pokud diskuse bude od začátku nalinkována způsobem, že lékaři, kteří sedí v Poslanecké sněmovně, řeknou, že všichni, kteří nemají před jménem MUDr., jsou laici a nesmějí se k tomu vyjadřovat, protože tomu nerozumějí, tak se nikdy žádnému závěru nedobereme. Tento přístup je přesně ten, který dovedl k tomu, že dneska jsou tady odpůrci očkování. Protože místo aby se s nimi komunikovalo, tak se sankcionují a ostrakizují. Dokud se tento způsob komunikace nezmění v partnerský, tak bohužel bude ten problém jen větší a větší. Náš pozměňovací návrh, který jsme s kolegyní Novákovou předložili, tento příkop, který je zde vykopán, měl alespoň nějaký způsobem - a má, pořád je to jeho úkol - zahladit, nebo alespoň už neprohlubovat. Bohužel přístup, který tady vidíme, je opačný.

  Já bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil. V systému je pod číslem 1876 a netýká se očkování. Týká se § 9 odst. 1, kde se stanovuje, že v současné době, pokud nějaké dítě nastupuje na zotavovací akci, musí mít tzv. prohlášení o bezinfekčnosti. V tomto prohlášení rodič podepisuje - a teď vás poprosím o pozornost, jestli toto byste podepsali, jestli to tak skutečně každý dokážete - že dítě 14 dnů před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Toto je dikce zákona, toto je dikce bezinfekčnosti, kterou každý rodič podepisuje. On ji podepíše, protože jinak by dítě na tu akci nevzali. Ale určitě to nepodepisuje jako něco, co může prohlásit a je určitě pravdou. Netuší, kde dítě se pohybovalo posledních 14 dní, kde ve škole se potkalo s kým infekčním. Takže my tady vlastně rodiče nutíme podepisovat zbytečný papír a ještě přitom lhát. Z toho důvodu navrhuji tuto formulaci vypustit. A myslím si, že pokud bude zachováno, že rodič podepíše, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a není mu nařízeno karanténní opatření, že nebude v tu chvíli rodič nucen ke lži a přitom bude naplněna podstata návrhu. To je první část pozměňovacího návrhu.

  V druhé popíšu, jak dnes probíhá situace. Dětí nám na tábory odjíždí ročně kolem 180 tisíc. Každé to dítě, pokud se chce zúčastnit takové zotavovací akce nebo tábora, musí od ošetřujícího lékaře mít vystaveno potvrzení o tom, že je zdravotně způsobilé se takové akce zúčastnit. To znamená 180tisíckrát musí být navštíven lékař, kterého to přirozeně zatěžuje, který vyplňuje mnohdy pouze formální - v případech, kde dítě je zdravé - lejstro, které potom slouží jako příloha ke kontrole od hygienické stanice. Můj návrh je ten, aby tam, kde organizátoři těchto akcí - a tady vystupuji i za organizátory těchto akcí - aby tam, kde je dlouhodobá spolupráce s rodiči a o rodičích se ví, jak za své děti nesou zodpovědnost, tak aby nebyli nuceni navštěvovat lékaře, utrácet peníze za tento posudek a strávit půl dne dovolené na doprovázení dítěte k lékaři. To je návrh, který ušetří práci jak lékařům, kteří tím pádem nebudou muset zbytečně administrovat a nebudou více úředníky než lékaři, a který také zjednoduší náš právní řád. A to je návrh, ke kterému bych rád, kdybyste upjali svou pozornost, protože je antibyrokratický, šetřivý a přitom naprosto logický.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Vyzulu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Nedá mi to, abych přece jenom krátce nereagoval, a to na vystoupení jednak pana poslance Farského a jednak na vystoupení paní poslankyně Novákové.

  Tady to vypadá tak, že lékaři se stavějí proti zbytku světa, že stavějí laiky do pozice ničemu nerozumíte, že s nimi nediskutujeme. Ale vždyť se podívejme na to, co se všechno stalo! Já osobně - a řada mých kolegů - jsme měli desítky individuálních pohovorů s rodiči. Proběhlo několik seminářů na téma očkování, a to přímo v Poslanecké sněmovně. My chceme diskutovat a chceme opravdu vysvětlit laické veřejnosti, jak to s očkováním je. Protože nejenom že jsme přísahali, ale v podstatě každý lékař to má v sobě: neublížit - primum non nocere. To máme prosím v sobě. A nechceme nikomu ubližovat. Proto se teď snažíme o to, aby celkově ta diskuse vyzněla jako konstruktivní diskuse. Ale tady se poslední dobou, poslední dny a týdny, vede hysterie, která je namířena proti očkování. A pak ta diskuse je těžká. Já jsem pro konstruktivní diskusi. Ale pokud se budeme zabývat hysterií, tak tady může být do nekonečna. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já to mám na jednu stranu strašně jednoduché a na druhou stranu strašně složité. Ale mám jednu výhodu. Že vždycky, když přede mnou mluví kolega Koskuba, tak já s ním vždycky souhlasím. Nevím proč, on je z koalice, já z opozice.

  Tady padlo tolik slov. Některá se mě i dokonce dotkla. To oslovení - lékaři. Já taky tady nebudu oslovovat - páni profesoři, promovaní inženýři, atd., jak se zpívá v písničce. Neříkejte to, prosím vás pěkně. Jsme tady úplně na jiné půdě. A bez ironie. Já budu taky bez ironie.

  Slíbil jsem kolegům z koalice, že nebudu mluvit déle než tři minuty, takže ten slib dodržím. Když něco slíbím, tak to splním.

  Dámy a pánové, máme před sebou apolitický zákon, který není ani pravicový, ani levicový. Je to zákon, který bude platit možná pět, možná deset let, bude se třeba částečně měnit. Ale ten zákon potřebujeme. On už je totiž nachystán minimálně rok a stále je odkládán, protože jsou tady různé aktivity - bojovnicím za domácí porody, bojovníkům proti hluku a teď tedy proti očkování.

  Já jsem si velmi pečlivě poslechl projev pana ministra, pana zpravodaje a musím říct, že nemám k němu jedinou výhradu. Všechno, co řekli, podepíšu. Ne jako politik, ale jako lékař, který snad 51 let své povolání vykonával zodpovědně tak, že mě nemusí nikdo poučovat, jak mám jednat s pacienty. A já jsem těch pacientů uspal několik desítek tisíc a se všemi jsem musel mluvit. Takže taky dokonce rozumím panu ministrovi, i když se v současné době třeba tolik rádi nemáme. Ale já mu rozumím, že určitě to nemyslel tak, že za všechny komplikace bude zodpovědný stát. Tak jsem tomu já nerozuměl. Ale jsou přirozeně při každém lékařském výkonu, při každém ošetření, podání látky možné komplikace. A když srovnáme komplikace při očkování a srovnáme dejme tomu i kontraindikace a některé možné komplikace, ale prokázané, nikoli pravděpodobné, to tady nemá vůbec místo, tak to je skutečně minimum. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Josefa Novotného. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, budu velmi stručný, protože za prvé jsem byl o to požádán, za druhé mám informaci, že bude toto projednávání ještě přerušeno a vrátí se to do výboru.

  Předložil jsem pozměňovací návrh pod číslem 2037, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Cíle tohoto mého pozměňovacího návrhu jsou podobné, které tu vznášel už přede mnou pan poslanec Farský, tzn. vyřešit, řekl bych technicky umožnit, zjednodušit celý systém toho, aby dítě mohlo odjet na školu v přírodě nebo na jakýkoli jiný pobyt v přírodě. Můj pozměňovací návrh racionalizuje zákonné závazky tak, aby byly reálně a efektivně splnitelné. Respektuje a posiluje přitom zodpovědnost a práva rodičů, zákonných zástupců, snižuje administrativní náročnost a dodržování zákonných požadavků a zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi. Zdůvodnění je potom dost obsáhlé, to bych nechal na příslušný výbor. Takže jen bych požádal o to, aby byl tento pozměňovací návrh řádně projednán ve výboru, a věřím tomu, že přispěje ke zjednodušení celé situace.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná bychom si všechny diskuse a emoce, které vyvolal jeden z návrhů, který se objevil v tomto návrhu zákona, a sice zvýšení sankce pro lékaře z dvou milionů na tři miliony, mohli ušetřit, protože to je vlastně v podstatě jediná věc, která se dotkla této oblasti očkování.

  Očkování v naší zemi přineslo velmi dobré výsledky, vymýcení spousty nemocí. To, co je důležité: V současné době přibývá, bohužel, odmítačů očkování. Pokud se bavíte s dětskými lékaři, tak vám řeknou, že přibývá rodičů, kteří chtějí odsunout očkování dětí na nejzazší míru, případně vůbec neočkovat. To je samozřejmě špatná cesta, ale některé z úvah, které se objevují od lidí, které dostáváte denně na e-mailech, případně v osobním jednání, stojí samozřejmě za zvážení. Já jsem rád, že i zdravotní výbor doporučil ministerstvu odbornou diskusi, která by se zabývala řešením zejména nežádoucích účinků očkování, tzn. hlášení nežádoucích účinků, jejich řádného podchycení a řádné analýzy případně i systémem hlášení, jestli příliš nezatěžuje lékaře apod. Osobně si myslím, že na diskusi je i záležitost, která se týká samotné očkovací vyhlášky, nastavení očkovacích kalendářů, případně screeningu poruch specifické imunity, protože i tato metoda může významně zvýšit důvěru lidí v očkování.

  Čili to je z mého pohledu. Já nenavrhuji žádný pozměňovací návrh, ale myslím si, že je třeba vést odbornou diskusi a že je třeba zvýšit důvěru lidí v naší republice v očkování. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela tohoto zákona je velice rozsáhlá, neupravuje však jen problematiku očkování, jak by se mohlo při pohledu do našich e-mailových schránek v posledních dnech a týdnech zdát. Dotýká se i problematiky pražského letiště Ruzyně, ale nepřímo a skrytě, když hlavním argumentem je dosažení souladu s novým právním řádem. Úprava spočívá v tom, že ochranné hlukové pásmo by neměl zřizovat Úřad civilního letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí, jak je tomu dosud, ale Úřad civilního letectví sám. Krajská hygienická stanice bude jen dotčeným orgánem, a tím se její postavení oslabí. Co hůř, v důsledku této změny může být končeným arbitrem, který rozhodne o zřízení a podobě ochranného hlukového pásma, vláda.

  Oslabení postavení krajských hygienických stanic odmítáme, dotýká se totiž řady obyvatel dotčených obcí ve Středočeském kraji a řady městských pražských částí. Pokud jde vládě o problematiku rozšíření letiště Ruzyně, má to říci na rovinu a vést důkladnou diskusi, neřešit problém takto pokoutně. Proto jsem podala pozměňovací návrh pod číslem 2034 a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Krákoru, dovolte mi přečíst jednu omluvu, a to pana poslance Ivana Gabala, který se omlouvá z dnešního jednání do 16.30.

  Teď prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, budu velice stručný. Z diskuse vyplynulo, že předložený návrh zákona je velice složitý zvláště v některých oblastech týkajících se hluku a hlukových opatření i sankčních opatření proti lékařům i sankčních opatření očkování. Proto mi dovolte, abych po dohodě s panem ministrem i s vládní koalicí dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji, eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.

  Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský. Já ho zde nevidím, tudíž pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nejsem lékař a nemohu posuzovat, zda využití té či oné vakcíny je dítěti prospěšné, či nikoliv. Ale jsem rodič a dovolte mi tedy pohled spíše člověka, který čte novelu zákona o ochraně veřejného zdraví jako člověk, který je a má být zodpovědný za výchovu dětí a který, protože chce být zodpovědný, dělá si sám názor na to, jak s dítětem naložit, či nikoliv. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slibuji, že nebudu mluvit dlouze, protože jak bylo řečeno, myslím si, že diskusi ještě v některých oblastech bude vhodné vést na výboru, ale k některým věcem, které tady zazněly, cítím povinnost se vyjádřit.

  V některých příspěvcích to, co tady zaznělo, tak tady vznáší filozofickou otázku, jestli stát vůbec může někoho k něčemu nutit, jestli může nařizovat povinné očkování. Protože nebylo tady zpochybněno to, že povinné očkování je jeden z největších benefitů moderní medicíny vůbec a zachránilo možná více životů než spousta drahých a nákladných lékařských technik. Pak bychom se mohli ptát, jestli stát má povinnost přikazovat povinné bezpečnostní pásy, jestli stát má povinnost nařizovat dodržování dopravních předpisů, jestli stát má právo určovat povinnost vzdělávání dětí, povinnou školní docházku, protože to jsou všechno povinnosti, které tady vnášíme. Máme tady systém povinného očkování, které zachraňuje zdraví a životy tisíce lidí.

  Když tady padla slova o tom, že nechceme vést diskusi - já jsem včera měl před Ministerstvem zdravotnictví demonstraci zhruba 250 alternativních rodičů, kteří chtěli vést diskusi. Když jsem před nimi vystoupil a řekl jsem, že mám jiný názor, že si myslím, že očkování tady oproti minulosti zachránilo tisíce životů, tak mě vypískali. Takto zhruba byla přijata moje nabídka vést diskusi. Ale věřím, že to nejsou všichni, že s některými opravdu diskutovat budeme, a to, co tady zaznělo, i zaznělo ve zdravotním výboru, jsme k tomu připraveni.

  Já bych tady chtěl říct k některým technickým věcem, které tady zazněly. Řekl jsem to na zdravotním výboru - podpořili jsme pozměňovací návrh, který výrazně snižuje pokuty, a jsme připraveni vést další diskusi o úměrné výši pokut. Myslím asi, že nějaká výše sankce zůstat musí, protože nařízením povinnosti bez sankcí se zákon stává bezzubým. A navíc připomenu, bylo tady rozhodování Ústavního soudu dvakrát o věcech, které s tím souvisí, jestli stát může povinné očkování nařizovat a jestli může vyžadovat k přijetí do předškolních zařízení očkování, a Ústavní soud, který vnímám jako nejvyššího arbitra a ochránce práv jednotlivců v této zemi, řekl, že je to v pořádku.

  Znova opakuji, k diskusi jsme připraveni, nicméně chtěl bych vyzvat, abychom v rámci diskusí o bezbřehých svobodách nelikvidovali jeden z nejúspěšnějších systémů ochrany veřejného zdraví, které tady máme. Samozřejmě bude tady skupina těch alternativních lidí, kteří poučeni internetem mají pocit, že všechno bude zcela individuálně nastaveno, ale to možné není.

  Na druhé straně ještě k tomu, co tady zaznělo a zaznělo to i při tom rozhodování Ústavního soudu, že chceme vést diskusi o nějaké formě odškodnění případných nežádoucích účinků, protože očkování prostě má jisté procento nežádoucích účinků. Každá léčba má nežádoucí účinky. Kdybychom chtěli říct, že tady nechceme vystavit lidi nežádoucím účinkům, tak bychom nemohli nikoho léčit. Ale chtěl bych, aby se diskuse vedla v rámci toho systému a abychom zachovali základní systém povinného očkování, protože je to systém, který nám spousta zemí závidí. A myslím si, nebourejme systém, který funguje. Vylepšeme ho, diskutujme o něm, ale nehledejme cesty, kde za 20 let budou někteří říkat: co jsme to udělali, že jsme poškodili systém, který tady byl? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala. ***

 • Poslanec David Kasal: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Část věcí mně pan ministr teď vzal. Já bych jenom zareagoval na pana Bendla, jinak diskusi si už potom necháme do výboru, prostřednictvím paní předsedající.

  Jak to tady zaznělo, v zásadě v medicíně nemáte nikde to, že byste neměl riziko. Dokonce na dětských odděleních je riziko takové, kdy tam pro děti pořádáme nějaké akce a přišel mi tam převlečený čert, tak mi jedno jedenáctileté dítě málem vyskočilo z okna, protože se ho bálo. A dělali jsme to v dobré víře. Takže v zásadě bychom nemohli operovat, nemohli bychom podat žádný lék, protože každý lék má nějaký nežádoucí účinek. A z tohoto pohledu je vytrženo jakoby to očkování samostatně z kontextu. Je to samozřejmě složitá záležitost, ale slíbili jsme, budeme o tom diskutovat, a věřte, že se na tu diskusi těším.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě je tady přihláška do obecné rozpravy. Paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, člověk rozmýšlí, jestli vůbec může vystoupit v Poslanecké sněmovně a vést diskusi v případě, že není označen za toho pravého odborníka. Ale mám-li navázat na to, co zde říkal v posledním slově pan ministr, tak bych se možná zastavila u dvou věcí. Ta první je o tom, jak tu diskusi vedeme, tou druhou je samotné jednání Ústavního soudu.

  Jak vedeme diskuse. Já rozumím tomu, že akt rodičů, které vy nazýváte alternativními rodiči, přijdou-li před ministerstvo, že tam opravdu žádná věcná diskuse se asi na té ulici vést nemůže. To všichni víme. Oni tam přijdou říct nějaký svůj protest. Jsou à priori proti tomu způsobu, který vy navrhujete, a přijdou vám to říci tou nejviditelnější podobou. Tam nějaké úsilí o to, dobrat se nějakého konsensu, nějakého kompromisu na té ulici, možné není. A kde to možné je, tak je to právě tady v Poslanecké sněmovně. Protože ti rodiče, ať už jim budeme říkat alternativní, nealternativní, jakkoliv, tak prostě mají své volené zástupce zde v Poslanecké sněmovně. A ti rodiče se na nás obracejí, a nejsou to jenom ti, které vy nazýváte alternativními. My jsme dnes na našem poslaneckém klubu debatu o zákonu a o tom, jak s ním naložit, vedli a netroufnu si říct, ale řekla bych, že většina, dvě třetiny poslanců našeho poslaneckého klubu byly přesvědčeny o tom, že zákon je potřeba změnit, že je dobře, že se vrátí do druhého čtení, že o něm ještě bude možno diskutovat. Protože tak jak navržen je, my si prostě myslíme, že v pořádku to není.

  Ráda bych se vrátila ještě k tomu druhému, co bych tedy doporučila našemu odbornému výboru k projednání, až se o tom budete bavit. Je zde vedle toho rozhodnutí Ústavního soudu také odlišné stanovisko, které formulovala paní soudkyně Kateřina Šimáčková právě k tomuto výroku Ústavního soudu. Nevím, já to tady nemohu číst, protože určitě by se vám zdálo, že tím zbytečně prodlužuji debatu, má to asi 5 nebo 6 stránek. Ať už jste alternativními rodiči, nebo nealternativními rodiči, ať už jste odborníky, nebo laiky, ať už jste ve zdravotním výboru, nebo nejste, myslím si, že by vás toto vyjádření paní soudkyně mělo zajímat zejména z toho důvodu, že ona se tam snaží dobrat podstaty toho právního aktu, kterým je stanovení povinnosti očkování dětí. A zaráží ji zejména to, že to je povinnost uložená vyhláškou, tedy povinnost svěřená do rukou exekutivy, nikoliv do rukou zákonodárného sboru. Dává zde jako porovnání příklad toho, kdy jde lázeňskou péči, kdy Ústavní soud rozhodl v případě lázeňské péče o její možnosti dvou- nebo třítýdenním absolvování, tak rozhodl, že toto musí být uloženo zákonem. Takže dámy a pánové, my jako zákonodárkyně a zákonodárci musíme naplnit vůli Ústavního soudu a rozhodnout o lázeňské léčbě zákonem, ale o povinném očkování dětí, o jeho načasování a o jeho rozsahu rozhodne pouze vyhláška ministra zdravotnictví.

  Mně se zdá, že kdyby nás nezajímaly odborné aspekty, a řeknete, že my laici do toho nemáme co mluvit, i když se cítíme být rodiči, zodpovědnými rodiči a bojíme se, aby naše děti nebyly nemocné buď proto, že absolvují očkování, nebo že je neabsolvují, tak jestli se máme něčím zabývat, tak tímto právním aspektem rozhodně ano. Paní doktorka. Šimáčková uvádí, že Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a Kanada jsou zeměmi, kde není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost a - teď z ní cituji - dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě dětí očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých a ostatních dětí. Jak jsem řekla, její stanovisko je asi pěti- nebo šesti stránkové. Prosím vás všechny, abyste se s ním seznámili, protože v té další diskusi by pro nás mělo být velmi významným vodítkem.

  Děkuji vám všem za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 jednacího řádu. Svolám všechny kolegy z předsálí, také vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na navrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 144 přítomných. Pro 113, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat, návrhem tohoto zákona se bude znovu zabývat garanční výbor.

  Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu dnešního programu. Tím je

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaný návrh obsahuje především dva okruhy změn.

  Za prvé, navrhuje se přiznat účastníkovi, který nebyl v občanském soudním řízení zastoupen advokátem, případně notářem nebo patentovým zástupcem, a nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, paušální náhradu těchto hotových výdajů, jejichž konkrétní výše bude stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se přitom, že uvedená náhrada bude obdobná paušální náhradě nákladů, která je již podle advokátního tarifu poskytována účastníkům zastoupeným advokátem. Konkrétně to tedy znamená, že by měla být nezastoupenému účastníkovi za každý úkon přiznána náhrada hotových výdajů ve výši stanovené advokátním tarifem. Původní návrh Ministerstva spravedlnosti směřoval k tomu, aby paušální náhrada byla stanovena za celé řízení, aniž by se rozlišovalo, kolik úkonů účastník vykonal.

  Za druhé, mění se právní úprava nařizování výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, a to zejména v těchto ohledech: Soud bude nově povinen před nařízením výkonu zjišťovat, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky evidována smlouva nebo rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi. Dne 7. 11. 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze ústavněprávnímu výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

  Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 337/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Martin Plíšek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil v souladu s § 93 odst. 1.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor přijal k předmětnému sněmovnímu tisku usnesení číslo 100 na své 27. schůzi dne 25. února 2015. Po vyjádření předkladatele a zpravodaje ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/3. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolím si v obecné rozpravě stručně zdůvodnit návrh, který vám v podrobné rozpravě předložím jenom přečtením onoho čísla, protože je uložen v systému, ale protože to nemám rád, když se předkládá jenom s odkazem na systém, tak bych ho chtěl odůvodnit tady ve sněmovně. Současně říkám, že byl vypracován ve spolupráci s bankovní asociací, vychází z jejich iniciativy, ale já si myslím, že je správně. Proto ho předkládám této Poslanecké sněmovně.

  Na ústavněprávním výboru se vedla dlouhá debata o tom, jak vyřešíme situaci v souvislosti se společným jměním manželů, pokud není rozděleno, existuje jako jednotné, a ústavněprávní výbor nakonec došel k tezi, že pokud je vedena exekuce na účet manžela povinného, tzn. je to ten, řekněme, ručící, není to přímo ten, kdo je povinný, tak že polovina tohoto účtu má být nadále tomu manželu k dispozici. Já s tím vnitřně úplně nesouhlasím, to se přiznám na rovinu, protože si myslím, že manželství je v tomto směru neomezené ručení, ale respektuji toto rozhodnutí ústavněprávního výboru. Myslím si, že k němu takhle výbor došel, a navrhuji jenom technickou změnu, která se snaží vyřešit situaci, kdy pokud bychom ponechali stávající znění, tak se banky a bankovní domy dostávají do neřešitelné situace, protože by v podstatě na tom jednom účtu spravovaly podúčty dvou osob. Protože na ten účet samozřejmě chodí další peníze, které už jsou postiženy exekucí zcela neomezeně. A stejně tak na ten účet může manžel povinného, osoba, které tam polovina zůstala, s ním nějakým způsobem hýbat a pohybovat, ale jenom do výše té poloviny. A jak je to banka schopná rozlišit? Museli by na to vymýšlet velmi složité systémy. Bojím se, že jediný výsledek by byl ten, že by ty účty prostě vypověděli.

  Proto navrhuji v návrhu, který předložím v podrobné rozpravě, aby textace byla stejná jako u účtu povinného, kde je dnes: v případě účtu povinného necháváme dvojnásobek životního minima, že si povinný může vybrat, aby měl základní životní minimum. To už je věc, kterou občanský soudní řád zná, má ji ozkoušenou, ví, jak se s ní funguje, a myslím si, že nevyvolává žádné zásadní výkladové spory. Proto navrhuji, abychom to jenom převedli do stejného znění, ne že s tím účtem nadále bude moci manžel do té poloviny hospodařit, ale polovina mu zůstává nadále vyhrazena k jeho použití, ale stejně jako je to v případě právě dvojnásobku životního minima, může si ji vybrat a může si ji utratit a musí na to být bankou upozorněn. Myslím, že to je vhodnější a šťastnější řešení než řešení, které zvolilo původně ministerstvo a které bylo schváleno v ústavněprávním výboru.

  Naprosto chápu, že pan ministr Brabec se k tomu teď nemůže vyjádřit, a jeho pozici mu nezávidím, a moc prosím, aby se nad tím ministerstvo zamyslelo věcně, nejenom proto, že to předkládá opoziční poslanec, ale jestli to opravdu není řešení, které by podle mého názoru mohlo pomoci, aby věc byla ošetřena tak, jak se rozhodl ústavněprávní výbor, tzn. polovina na účtu zůstávala povinnému. Samozřejmě tam ošetřuji i tu situaci, kdyby polovina byla méně než dvojnásobek životního minima, že minimálně dvojnásobek životního minima tam musí zůstat, ale současně že by to příliš nekomplikovalo život bankám a umožňovalo, aby to bylo nadále možné spravovat podle stávajících pravidel.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Bendovi a prosím k mikrofonu pana poslance Tejce.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mám sice jiný právní názor na to, jak úprava teď vypadá, jsem přesvědčen, že problém, o kterém hovoří Marek Benda, tam nevzniká, nicméně určitě to je věc, o které se pobavíme na garančním výboru, a určitě zvážíme všechny okolnosti. Jsem přesvědčen, že ten problém nemůže vzniknout, protože tam se posuzuje polovina prostředků ve chvíli, kdy dochází k zablokování účtu, tzn. nikoli v době, kdy tam mohou přicházet další peníze. Ale na to určitě mohou být různé názory. Věřím, že se dobereme toho správného.

  Chtěl bych poděkovat všem členům ústavněprávního výboru i paní exministryni Válkové, za to, že ten návrh byl předložen do Sněmovny a že jsme se pokusili řešit dvě zásadní věci. Tou jednou byly velmi časté stížnosti, se kterými jste se možná setkali ve svých mailech i vy ihned po volbách, po účinnosti občanského zákoníku, kdy neplatilo to, co platilo v minulosti, díky kolizi nového občanského zákoníku a občanského soudního řádu, a začaly být masivně exekuovány především účtu druhého z manželů, který mnohdy s tím dluhem neměl nic společného, ale mnohdy se stávalo, že to byly případy, kdy lidé měli dlouho oddělené společné jmění manželů a nebo už toho manžela, který dluh způsobil, ani dlouho neviděli a pouze se setkali s jeho dluhem.

  Já jsem rád, že se nám podařilo najít konsenzus na řešení, které určitě není ideální, o tom už pan poslanec Benda hovořil, také bych si dovedl představit lepší řešení, ale skutečně jsme hledali cestu možného, cestu, která bude vyvážená i ve vztahu k věřitelům. Nejen tedy bude pomáhat dlužníkům, ale nastaví určitou rovnováhu, a proto jsem rád, že se ten tisk nakonec podařilo dostat nejen do prvního čtení, ale především do čtení druhého, a snad bude i schválen.

  Druhá věc, kterou řeší, je to, aby se nestávaly situace, že manželé mají odděleno společné jmění manželů a exekutor sáhne na celý majetek jenom proto, že se na začátku nepodívá, jestli majetek je oddělen ať už rozhodnutím soudu, nebo smlouvou. To se teď už stávat nebude a myslím si, že to bude ku prospěchu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Marka Černocha.

 • Poslanec Marek Černoch: Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych se také přidal. Úplně nesouhlasím s kolegou Markem Bendou, že manželství je neoddělitelné, že tam zodpovídají oba dva za sebe, protože často se dostávají ti lidé do situace, kdy opravdu ten jeden za druhého zodpovídat nemůže, a pak si myslím, že není správné a spravedlivé, pokud odnáší ty problémy.

  Samozřejmě bych velmi rád také poděkoval všem kolegům z ústavněprávního výboru za spolupráci v řešení problémů, které si myslím, že je velmi potřeba. A vás bych samozřejmě tímto velmi rád poprosil o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Prosím. Pan zpravodaj.

 • Poslanec Martin Plíšek: Tak já jenom krátce. Myslím, že je dobře, že už máme účinnou novelu jednacího řádu, takže k tomuto tisku se znovu vrátí garanční ústavněprávní výbor, protože tam jsme se napříč shodli, že polovinu zůstatku na účtu manžela povinného tohoto majetku je potřeba nějakým způsobem chránit. Takže měli bychom i se zástupci odborné veřejnosti, možná i s bankovní asociací a dalšími subjekty nalézt případně vhodné řešení, abychom potom ve třetím čtení mohli odpovědně hlasovat. Takže děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

  Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu, který je zatím jediný přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 2041. Je to onen pozměňovací návrh, který jsem tady signalizoval. Znovu zdůrazňuji, aby nevznikly zmatky: Nenavrhuji žádnou věcnou změnu. Nechávám usnesení ústavněprávního výboru o nezabavitelné polovině účtu tak, jak bylo přijato, jenom řeším technickou otázku. To, že jsem se vyjádřil nějak o manželství jako o neomezeném souručenství a ručení, bylo jenom moje osobní vyjádření, aniž bych tím chtěl měnit rozhodnutí ústavněprávního výboru. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím a znovu se táži, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele či zpravodaje. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 3 a tím je

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 11. prosince loňského roku jste projednali v prvním čtení vládní návrh novely energetického zákona a přikázali jste jej šesti výborům - hospodářskému výboru, výboru pro životní prostředí, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, výboru ústavněprávnímu a výboru pro sociální politiku. Návrh zákona postupně prošel všemi těmito výbory. S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení a při projednávání ve výborech. Proto bych chtěl dnes pouze připomenout, že cílem této novely je také zajistit transpozici do naší legislativy směrnice 212/27/EU o energetické účinnosti, adaptaci nařízení 347/2013 o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě a nařízení 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií a v neposlední řadě také notifikačního rozhodnutí Evropské komise k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Velkou část novelizačních bodů zaujímají úpravy, které souvisejí s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

  Všechny uvedené výbory Poslanecké sněmovny se novelou energetického zákona podrobně zabývaly a projednaly pozměňovací návrhy. Mnohé z nich byly duplicitní a vyskytovaly se ve více výborech. Na základě průběhu projednávání návrhu zákona ve výborech mi dovolte, abych zde ocenil váš konstruktivní přístup a snahu hledat všeobecně vyhovující řešení. Všichni si uvědomujeme, že energetický zákon a jeho úpravy vždy budily všeobecnou pozornost a emoce.

  Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že ve výborech přijaté pozměňovací návrhy vezmete v úvahu při svém rozhodování. Vyjádřím se k nim stejně jako i k dalším pozměňovacím návrhům ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Dne 11. 12. 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání hospodářskému výboru, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro životní prostředí a výboru pro sociální politiku. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Navrhuji tedy, abychom hospodářský výbor učinili výborem garančním. Táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování. Ale dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Budeme hlasovat o tom, že hospodářský výbor bude výborem garančním.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno 142 přítomných, pro 142. Konstatuji, že návrh byl schválen. Garančním výborem pro tento tisk je výbor hospodářský.

  Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 351/1 až 9. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal tuto novelu 9. února letošního roku a přijal usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 351 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek. Tyto pozměňovací návrhy máte samozřejmě v usnesení hospodářského výboru k dispozici, takže v této chvíli, abych neprodlužoval jednání, tak snad bych možná ulehčil některým dalším vystupujícím situaci, bych chtěl konstatovat, že všechny přijaté pozměňovací návrhy na hospodářském výboru byly návrhy, s kterými souhlasilo předkládající ministerstvo, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. To myslím je důležité konstatování pro další projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové dalších výborů, informovali nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím tedy zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Reného Čípa, a prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný, zpravodaj zemědělského výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, rozpočtový výbor na své 18. schůzi dne 28. ledna 2015 vládní návrhy zákona projednal a nyní bych si dovolil načíst přijaté usnesení. Po úvodním slově náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce, zpravodajské zprávě poslance René Čípa a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválil ve znění pozměňovacích návrhů, které lze najít v systému jako sněmovní tisk 351/5. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Volného - kterého zde nevidím, tak je na cestě. Poprosím tedy zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Vlastimila Vozku - je omluven, takže já bych prosila někoho z ústavněprávního výboru, zda by se ujal role zpravodaje. Dříve než se domluvíte, poprosím tedy zpravodaje výboru pro životní prostředí, pana poslance Václava Zemka.

 • Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, rovněž tak výbor pro životní prostředí projednal tuto novelu zákona na svém jednání a přijal k tomu usnesení, které naleznete v systému pod číslem 351/3. Usnesení říká, že výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby schválila návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Těch přijatých pozměňovacích návrhů bylo celkem osm a najdete to právě v tom sněmovním tisku, který máte v systému. Pokud je zájem, mohu to tady i přečíst, ale bylo by to poměrně dlouhé. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

  Tolik usnesení výboru pro životní prostředí. Jinak poznamenám, že většina těch pozměňovacích návrhů, které jsme projednávali, se shoduje s ostatními výbory, protože řada těch pozměňovacích návrhů byla podaná dvojitě i trojitě. Takže tolik. Podrobnosti naleznete právě v tom čísle 351/3, jak už jsem uvedl. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Tejce o vyjádření.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen, že nejsem zpravodajem tohoto tisku. Je to jeden z mých kolegů. Nicméně jako předseda výboru určitě zastoupím a v této věci budu konstatovat jediné. Ústavněprávní výbor projednal tento tisk a přijal jeden jediný pozměňovací návrh. My jsme neměli ambici vyjadřovat se k těm technickým věcem nebo věcem, které patří jiným výborům, zejména hospodářskému, ale pouze k těm spotřebitelským a přijali jsme pozměňovací návrh, který dává větší práva spotřebitelům.

  Nově úprava v souladu s evropskou směrnicí říká, že možné bude odstoupit od smlouvy na dodávku energií do 14 dnů od uzavření. Dnešní praxe a situace podle zákona je výhodnější pro spotřebitele, neboť to může být až 14 dní před zahájením dodávek. My jsme zvolili řešení, které by mělo být ve prospěch spotřebitelů. Bude samozřejmě na zvážení garančního výboru, jestli tato věc obstojí před Evropskou komisí. Já stejně jako kolegové jsme nabyli dojmu, že Evropská komise, která neustále říká, že je třeba chránit spotřebitele, by neměla nakonec ubírat práva našich spotřebitelů svým příkazem. Takže jak jsem již konstatoval, pouze jeden pozměňovací návrh ve prospěch spotřebitelů, tak abychom byli schopni bránit těm podomním prodejcům, kteří chodí se smlouvami na dodávky energií, které nejsou výhodné, a hřeší na to, že včas neodstoupí od těchto smluv právě noví zákazníci, a my jim na to chceme dát více prostoru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku, pana poslance Jaroslava Zavadila. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já snad jenom velice krátce. Byť jsme byli pověřeni Sněmovnou, abychom to projednali jako výbor pro sociální politiku, a bylo to trošičku zvláštní, tak jsme to provedli, byť jsme byli poslední výbor, protože ještě minulý týden v pondělí jsme jednali právě o záležitosti, kterou se teď Sněmovna zabývá. Čili v našem výboru prakticky prošlo to, že zmocňujeme zpravodaje výboru, což jsem já, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. My jsme vlastně, co se týče pozměňovacích návrhů, provedli pouze dvě úpravy. Jedna se týkala ombudsmana, máte všechny tyto návrhy ve svých materiálech, a ta druhá záležitost se týkala držitelů licence a distančním způsobem byla uzavřena. Já to nebudu číst, protože to máte ve svých materiálech. Naším výborem to prošlo minulý týden v pondělí a doporučujeme Sněmovně schválení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Jana Volného.

 • Poslanec Jan Volný: Paní předsedající, vážení kolegové. Usnesení zemědělského výboru číslo 68 z 16. schůze konané 28. ledna 2015. Toto usnesení vám bylo všem rozdáno pod číslem sněmovního tisku 351/7 a máte ho k dispozici. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Marka Černocha. Poté prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Adam.

 • Poslanec Marek Černoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, rád bych tímto jménem poslaneckého klubu Úsvit navrhl vrátit zákon výborům zpět k novému projednávání.

  Nejdříve mi dovolte zopakovat, že tak nestandardní projednávání některého zákona se ani v české Poslanecké sněmovně jen tak nevidí. Na jeho schválení byl takový tlak, že ministr Mládek porušil snad všechna legislativní pravidla, předkládal několik verzí zákona, nevypořádal připomínky, kterých bylo více než tisíc. Nespočítal dopady regulace, takže mu to komise RIA vrátila s negativním stanoviskem. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji dvě přednostní práva. První pan předseda Tomio Okamura a poté pan ministr. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a vážení pánové, tento zákon je nebezpečný zmetek. A hrozí znovu po problému se solárními elektrárnami velký tunel na peněženky občanů. Je tady 350 pozměňovacích návrhů a poté, co jsme to konzultovali s mnohými odborníky, ani oni sami se v nich nevyznají, přičemž to říkám s tím, že nepodceňuji zde přítomné politiky. Nejsou vyčíslené ekonomické dopady, to znamená dopady na ceny. Dokonce ani příslušné regulační úřady nejsou schopné dopady vyčíslit. V této souvislosti mě zajímá, odkud tedy vlastně Ministerstvo průmyslu vykalkulovalo nějaká svá předběžná čísla, odkud si je v podstatě vycucalo z prstu. Vláda chce dělat novelizaci novely, to už tady bylo avizováno, a já se tedy ptám, proč u takto důležitého zákona tedy nepřipraví vláda zákon pořádně. Protože u tak závažné problematiky, která má dopad na všechny občany České republiky, si zákon zasluhuje, aby byl perfektní a aby záhy ten špatný zákon, tento nebezpečný zmetek, byl opravdu funkční a řádný již od počátku. Takže vláda sama uznává, že zákon je špatný, a už připravuje novelizaci novely.

  Znovu bych chtěl zdůraznit, že hrozí zdražení plynu pro občany o 20 %. Je potřeba si to říci a potvrdili nám to i odborníci. Hrozí zdražení plynu pro občany o 20 %. A v této souvislosti znovu opakuji, že vláda z tohoto pohledu zatím nepřednesla žádné argumenty, které by nás přesvědčily, že tomu snad může být naopak. O tom, že nejsou vyčísleny ekonomické dopady, jsem před chvílí hovořil, respektive ani regulační úřady je nejsou schopny v této chvíli vyčíslit.

  Proto bych zopakoval návrh hnutí Úsvit vrátit zákon k dopracování do prvního čtení a žádám vás tímto o podporu. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že nejen dnes uděláme maximum pro to, abychom tento zákon oddálili. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s přednostním právem pana ministra Mládka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím krátce reagovat na zjevné nepravdy, samozřejmě prostřednictvím paní předsedající, které tady sdělují představitelé hnutí ANO. (Veselost v sále.) Úsvit. (Potlesk v řadách poslanců Úsvitu.) Ano, představitelé hnutí Úsvit sdělují zjevné nepravdy.

  První zjevná nepravda je, že nedošlo k řádnému standardnímu projednání tohoto zákona. Tento zákon byl řádně projednán ve vládě, v Legislativní radě vlády, bylo vypořádáno připomínkové řízení. Dvakrát probíhalo první čtení, byl projednáván v šesti výborech. Hospodářský výbor se jím zabýval dvakrát. Měl zvláštní pracovní skupinu, která se velmi podrobně zabývala každým pozměňovacím návrhem, a vzhledem k tomu, že máme změnu jednacího řádu, bude se jako gesční výbor, pokud projde tento zákon druhým čtením, znovu zabývat, protože to je nové pravidlo, tak aby byly odstraněny některé mezery z našeho jednacího řádu.

  Projednávání je více než standardní. Nestandardní je počínání hnutí Úsvit, které dokonce navrhovalo, že budeme mít ještě zvláštní schůzi na téma, jak projednávat tento zákon. To je absurdní a nebývalo to tady zvykem.

  Chtěl bych také sdělit, a zejména veřejnosti, že řeči o tom, že se budou zvyšovat ceny plynu o 20 %, jsou na hraně poplašné zprávy. Nic takového samozřejmě nehrozí. Je to zavádějící. Je to lež! Takhle to nefunguje. Ministerstvo průmyslu a obchodu pečlivě vyhodnocuje dopady zákona, dopady jednotlivých pozměňovacích návrhů a je smutné, že někteří úředníci používají, myslím tím paní Vitáskovou, která se nesmířila s tím, že tento orgán má kompetenci rozhodnout, jestli bude ERÚ vládnout sama, bude pokračovat v samoděržaví, anebo tam bude rada. Toto by neměl rozhodovat ten subjekt, kterého se to týká, ale tento zákonodárný sbor, protože ten má zodpovědnost vůči voličům. Takže prosím, nenechme si to sebrat, nenechme se ovlivnit a nenechme se zmanipulovat úředníky, kteří zjevně překračují své kompetence.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou prosím pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Dovolím si tvrdit, že paní předsedkyně ERÚ proti radě vůbec nic nemá.

  A druhá věc, která zazněla i na jednom ze seminářů od vašeho náměstka, že majetková vyrovnání pod plynovody opravdu zatím jasná nejsou. To znamená, že i on připustil, že ke zdražení může dojít. Děkuji.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou mám přihlášku pana poslance Okamury, poté pan ministr Chládek (okamžitý smích v sále). Mládek. Pardon. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Já bych rád zareagoval na pana ministra. Kdyby ten zákon byl tak dobře udělaný, tak by přece neměl 350 pozměňovacích návrhů. A s těmito návrhy byste se dávno vypořádali na ministerstvu. To je jediné, co jsem chtěl dodat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana ministra, jestli chce faktickou nebo řádnou. (Řádnou.) Dobrá. Prosím.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych se chtěl vyjádřit k těm břemenům, protože bych chtěl říci, v čem je problém. Během minulého režimu a ještě dlouho po něm, od roku 1948 do roku 2000, nebyla zapisována věcná břemena na vašich pozemcích, na pozemcích občanů i firem. Legislativní rada vlády, to nebyl původní návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, se domnívá, že tato fakta je potřeba promítnout do katastru tak, aby každý, kdo kupuje pozemek, věděl, že je tam nějaké potrubí, jsou tam případně nějaké kabely.

  Tady je samozřejmě problém, jak to udělat. Nemělo by to být klasické vložení, mělo by to být promítnutí. Po debatách v hospodářském výboru a v jiných výborech, abychom byli na bezpečné straně, tato věc bude vyloučena z tohoto zákona a bude to řešit speciální zákon o katastrálním úřadě, protože tuto věc, tento dluh, který máme, je třeba vyřešit. Nebude to o těch dramatických miliardách, ale je to pouze o administrativních nákladech, které nemusí být úplně nízké. Ale toto se nebude týkat tohoto zákona. Toto bylo odsunuto. Ale bohužel je to jeden z dalších nedodělků, který před námi stojí, protože požadavek Legislativní rady vlády byl nepochybně legitimní.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana Urbana a připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Jako zpravodaj bych jen reagoval na zatím proběhlou diskusi. Chtěl bych vás ubezpečit, že hospodářský výbor se velmi pečlivě zabýval právě otázkami věcných břemen, velmi pečlivě se zabýval případnými dopady, a chtěl od Ministerstva průmyslu a obchodu samozřejmě velmi podrobný materiál k tomu, zda nemůže dojít například k navyšování cen energií. Hospodářský výbor tyto věci diskutoval z pohledu velmi odborného, a zabýval se tedy i těmi výtkami, které tady teď prezentujete, které pravděpodobně vycházejí z nějakých výhrad Energetického regulačního úřadu.

  Závěr je jasný. Vy tady na jednu stranu říkáte, že ministerstvo neshrnulo a neprezentovalo žádné dopady, pak k tomu říkáte, že to sice udělalo, ale že ta čísla si ministerstvo vycucalo z prstu, tak je potřeba aspoň nějakou konzistenci ve vyjádření.

  A teď, když se dívám na pana kolegu Okamuru (jmenovaný stojí v uličce a hledí na řečníka), jenom konstatování k číslům pozměňovacích návrhů. Ono jich tolik zdaleka není. Respektive formálně ano, nicméně každý, kdo se tou normou zabýval, ví, že většina těch pozměňovacích návrhů je duplicitních. Například na rozpočtovém výboru a na hospodářském výboru zazněly v podstatě stejné pozměňovací návrhy. Takže sčítat tyto pozměňovací návrhy jako individuální pozměňovací návrhy k této normě dost dobře není možné. Tak z tohoto pohledu vydělte to číslo dvěma a pak budete někde asi na správném čísle podaných pozměňovacích návrhů. Ale to není asi podstatné. To jenom, že to tady zaznělo na mikrofon, tak jsem využil příležitosti, když mluvím, abych se k těm číslům vyjádřil. Myslím si -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, váš čas. (Poslanec Urban: Děkuju.)

  Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych tedy využil nejdříve na úvod té faktické poznámky, abych krátce zareagoval na to, co tady právě zaznělo z úst zpravodaje pana poslance Urbana.

  Pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, samozřejmě, když si vydělím 350 dvěma, tak jsme na nějakých 175. To je opravdu podle vás správný počet pozměňovacích návrhů k předložené vládní novele? To si děláte legraci, pane zpravodaji. Teda doufám, že si děláte legraci, že to je podle vás správný počet pozměňovacích návrhů k zákonu, který proběhl řádným připomínkovým řízením.

  K tomu, co se týká těch věcných břemen. Od vašeho náměstka, prostřednictvím paní předsedající pane ministře, jsme slyšeli, že pokud nebude aplikován pozměňovací návrh, který toto vylučuje, a vy jste o tom před chvilkou mluvil, že to bude vyloučeno, tak to bude problém. A on ten pozměňovací návrh tam je, já jsem ho tam znovu nahrál přesto, že ho rozpočtový výbor neschválil.

  A dívám se, jaký je čas. (Řečník pohlédl na tabuli, kolik sekund zbývá do konce jeho faktické poznámky.)

  To také svědčí o tom, jaká je kvalita této předložené materie. Jestli vy sami říkáte, že pokud neprojdou tyto pozměňovací návrhy, bude to problém, tak se na mě nezlobte, prostřednictvím paní předsedající pane ministře. Sám si dáváte známku o tom, jak kvalitní návrh zákona předkládáte. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s další faktickou pana poslance Okamuru, připraví se pan poslanec Urban a poté pan poslanec Černoch. Všechno jsou to faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji za slovo. Rád bych panu poslanci Urbanovi prostřednictvím paní předsedající, když už mluvil o 350 pozměňujících návrzích, tak když jsem to tak počítal, tak 180 z nich je vašich. A jeden z nich jste dokonce dal naposledy včera. To samozřejmě svědčí o tom, že bychom měli zpozornět, zvláště když tuším, že u zákona o fotovoltaice, to znamená o solárních elektrárnách před několika lety, v podstatě pan poslanec Urban byl jedním z těch, kdo na tom pracoval. To znamená, i z tohoto pohledu si to zasluhuje hlubší pozornost. A skutečně je potřeba vrátit tento zákon zpátky k projednání výboru, abychom se na to podívali podrobněji. To znamená, teď nevím jak, když jste říkal 350 děleno dvěma, jestli je to těch 180, jestli jsou to všechno ty vaše pozměňující návrhy, ale v každém případě u vládního zákona by těch pozměňujících návrhů nemělo být několik set, ať to dělíme dvěma, nebo ne.

  Podle našeho názoru je potřeba ten zákon ještě lépe prozkoumat, protože i u té fotovoltaiky, jestli si na to vzpomínám dobře, tak v tu danou chvíli to třeba vypadalo trošičku jinak a právě až po několika letech se ukázaly ty otřesné dopady na celou republiku a i na občany České republiky a na rozpočet. To znamená, je potřeba rozklíčovat v klidu, co ty pozměňující návrhy znamenají, co je tam schováno, protože skutečně není normální, že se u tak zásadního zákona dává několik set pozměňujících návrhů. A o to nám v Úsvitu jde - v klidu rozklíčovat, co pod všemi těmi pozměňujícími návrhy je. A i odborníci nám řekli, že se v tom nevyznají dobře, aby dopady na občany České republiky pokud možno byly co nejmenší, nejlépe žádné, neboli úplně nejlépe v kladných číslech. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana zpravodaje pana poslance Urbana. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji. Hodnota těch vystoupení je vlastně velmi pochybná, protože když je posloucháte, tak zjistíte, že tam opravdu těžko s tím polemizovat, takže já vystupuji naposledy.

  Za prvé jsem tady řekl, že pozměňovací návrhy, které schválil hospodářský výbor, to jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly zároveň kladně vypořádány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Není jich 180. Já tady nedělím žádných 350, 180. Je jich podstatně méně a všechny pozměňovací návrhy Ministerstvo průmyslu a obchodu posvětilo, to znamená, při tom projednávání hospodářského výboru řeklo ano, souhlasíme a souhlasíme proč a víme, jaké to má a nemá příslušné dopady. Takže to je jedna věc a těžko tady má smysl komentovat nějaká další čísla.

  Já říkám, že nikomu se cena nezvedne, někomu se sníží cena elektrické energie a někomu zůstane stejná. To je prostě na výsost jasné. Kdo tady říká něco jiného, buď to nezná, anebo tady záměrně vyvolává poplašné zprávy a mystifikuje občany a Poslaneckou sněmovnu. Tato norma zlepší výrazným způsobem postavení zákazníků na trhu, a mohl bych pokračovat.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha s faktickou a připraví se pan poslanec Zemek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Pane kolego, to nejsou poplašné zprávy. To opravdu nejsou poplašné zprávy. Protože za nějakou dobu se najednou zjistí, že to nebylo dobře, a bude se říkat, že tenkrát to bylo špatně a proč se to tedy přijímalo.

  Já bych se jenom, jestli můžu, zeptal pana ministra, pokud ta břemena byla stažena, tak jestli může říct, jaké tedy byly vypočítány náklady na to. Je to možné? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Zemka.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji, budu stručný. Jak tady zaznělo z úst pana kolegy Okamury o tom, že snad ta norma nebyla dobře projednána. Já mohu za sebe říct zkušenost z výboru pro životní prostředí, kde jsem byl zpravodajem a kde jsme skutečně jednotlivé pozměňovací návrhy podrobně projednávali. Byl tam zástupce Úsvitu, byli tam zástupci ministerstva a bylo to řádně projednáno, nebyl tam zaznamenán žádný protest proti tomu, že by tam něco nebylo rozklíčováno, takže nevím, jak ještě víc bychom to měli projednat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní mám ještě dvě faktické. Pana poslance Fiedlera a předpokládám, že pan ministr Mládek bude reagovat potom faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Aktuálně bych zareagoval na předřečníka, pana kolegu Zemka. Ono je zvláštní, že přímo od poslanců poslaneckého klubu ČSSD slýchám výhrady, že připomínkové řízení probíhalo minimálně poněkud nestandardně. To je zvláštní.

  Ke zpravodaji panu poslanci Urbanovi prostřednictvím paní předsedající. Pane poslanče, nevšiml jsem si, že bychom tady četli nějaké faktické poznámky, že bychom měli něco připraveného. Vy tady vidíte, že bychom kolegové a já tady četli nějaké faktické poznámky? Já to tedy nevidím.

  A mám ještě jeden dotaz. Jestliže tam je takové množství pozměňovacích návrhů - a nesnažme se to zlehčovat, že jich je 180 děleno dvěma nebo 175 nebo 350, ony přibývají stále a ještě přibývat budou - proč tak spěcháme se schválením tohoto zákona? Kam nás žene čas? Špatné zkušenosti, velmi negativní zkušenosti s fotovoltaikou byly pro nás malým varováním? Kam tak spěcháme? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych rád reagoval na ta břemena. Tam je problém v tom, že by tam mělo dojít k promítnutí a jedná se o administrativní náklady těch firem, které bychom měli zajistit. Proto jsme to také odsunuli a bude se to řešit ve zvláštním zákoně. Nebyly by to žádné jiné náklady kromě administrativních.

  Chtěl bych tady ještě sdělit jednu věc. Debata o počtu pozměňovacích návrhů, která údajně generuje nekvalitu zákona, je naprosto nesmyslná. Protože v roce 1999 bylo 1 400 pozměňovacích návrhů při podobném projednávání tohoto zákona. Tento zákon je zájmově velmi citlivý, je tady mnoho zájmových skupin, které si chtějí prosadit svoje, tak není divu, že se to objeví v nějakých pozměňovacích návrzích. S tím musíme existovat a od toho je toto těleso, aby se s tím vším vypořádalo.

  A taky bych chtěl sdělit ještě k té fotovoltaice. Základní problém, jak už tady říkal kolega Urban, to nebylo v tom, že byl nějaký zákon roku 2005, ale problém byl v tom, že došlo k nějaké změně na trhu černých panelů, které zlevnily, a zákonodárce na to reagoval s velkým zpožděním. To byl ten zásadní problém. Čili i kdyby byly nějaké problémy, tak pokud je politická vůle reagovat, tak se to dá vyřešit poměrně rychle. Ten příklad fotovoltaiky je problém ale úplně jiný. Ten spočíval v tom, že nebyla politická vůle reagovat na věc, která byla překonaná a která hrozila způsobit velkou hospodářskou škodu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní můžeme pokračovat v řádné rozpravě. Prosím k mikrofonu přihlášeného pana poslance Petra Adama. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že poznámky mám, protože tady chvilku pobudu, takže přece jenom něco napsáno mít musím.

  Slyšeli jsme od pana ministra, že nebývalo zvykem, že by se nějaké hnutí či strana takto ozývaly proti nějakému zákonu. No tak ono už asi bylo načase, aby se někdo ozval. Protože to, co jsme tu zažívali v posledních letech, nás všechny, a pravděpodobně i kolegy z ANO, vyburcovalo k tomu, že je načase, aby ve Sněmovně seděl taky někdo jiný.

  Tak jako vy všichni, i já jsem zaznamenal obvyklý tlak na projednávání zákonů, které se týkají energetiky. Jsem sice ve Sněmovně nováčkem, ale o energetické nebo solární lobby slyšel v této republice snad už každý. Není to tlak příjemný, ale určitě bychom ho měli vydržet. Zajímavé je takové neobvyklé souručenství těch historických poslanců a ministrů a bývalých ministrů za sociální demokracii, kteří se vždy srdnatě bijí za změny a za peníze kdoví koho, a s těmi novými poslanci a ministry z hnutí ANO, kteří tvrdili, že s tímto politickým matrixem už nechtějí mít nic společného. Domnívám se, že se nám pravé důvody tohoto všeho zastírají, důvody toho, proč se tak tlačí na pilu. Já se k tomu trošku obšírněji vyjádřím.

  Začnu tím důvodem finančním. Jediným důvodem, proč velcí spotřebitelé energie tlačí na přijetí novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích energie, je výše úhrady na obnovitelné zdroje energie. Proti této novele zákona jsou v zásadě všichni účastníci trhu. Regulované subjekty, Energetický regulační úřad i zástupci běžných spotřebitelů. Všichni se totiž bojí toho, že tento nekvalitní zákon přinese jenom zmatky. Příspěvky na obnovitelné zdroje jsou nyní pro všechny stejné, a to 495 Kč za megawatthodinu. Tedy jsou odvislé od spotřeby. Novela zákona v souladu s požadavkem Evropské unie mění způsob platby na poplatek za jistič, neboli místo spotřeby se platba určuje podle kapacity, kterou si spotřebitel objednává u distributora. Velké české průmyslové podniky si od této změny slibují, že ušetří od pololetí několik miliard korun za platby způsobené z převážné většiny solárním boomem. Přestože energetický zákon ještě zdaleka nebyl v Poslanecké sněmovně schválen, vláda už počítá ve svém rozpočtu s navýšením příspěvku na obnovitelné zdroje o více než 3,45 miliardy korun - 3 miliardy 450 milionů. Jenže to není možné stihnout ani od začátku příštího roku vzhledem k tomu, jak se projednávání protahuje a možná protahovat bude.

  Energetický regulační úřad proto navrhl, a já s tím plně souhlasím, tu rezervu 3,615 mld. korun, kterou jsme vytvořili svým návrhem státního rozpočtu na rok 2015, použít pro cílenou dotaci napěťových hladin pro vysoké a velmi vysoké napětí. Tím de facto zadotujeme český průmysl, zvýšíme jeho konkurenceschopnost a nemusíme se pouštět do velmi riskantního dobrodružství s legislativním zmetkem, který připravilo MPO. Budete mít možnost reparátu u další novely, která se již připravuje. Pro přehlednost dám k dispozici čísla, co by to mohlo znamenat. Velké podniky by platily již od poloviny roku 2015 o 120 korun méně za každou spotřebovanou megawatthodinu. Tedy úspora by byla téměř 25 % oproti dnešnímu stavu bez dodatečných nákladů pro státní rozpočet. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych se tady v té krátké době pokusil demonstrovat rozdíl mezi vyvoláváním poplašné zprávy a věcným řešením.

  Mluvilo se tady o věcných břemenech a jejich zápisu, které ovlivní významně cenu plynu. Nevím, jestli se šiřitelé poplašné zprávy spojili s předsedou katastrálního úřadu. Já jsem to udělal a citoval bych tedy závěr k současné právní úpravě: Zápis oprávnění provozovatelů energetických sítí a omezení vlastníků pozemků vzniklých bez uzavření smlouvy před rokem 2001 atd. není povinností a Český úřad zeměměřický a katastrální už v minulosti opakovaně upozorňoval, že toto ustanovení nemá praktický význam. To je za prvé. Za druhé, ten paragraf, který zaváděl tuto povinnost zalistování věcného břemene, byl na návrh MPO odstraněn. Za třetí, pan předseda katastrálního úřadu Večeřa navrhuje několik způsobů řešení, protože samozřejmě musíme chránit i ty majitele pozemku. A nejjednodušší je zápis s upozorněním, že pozemek je dotčen stavbou technické infrastruktury nebo inženýrské sítě. To je věcné řešení toho problému, které nepřinese žádné administrativní náklady ani nezvýší cenu plynu. Rozdíl je pouze v tom, že buď ten problém řešíme poplašnou zprávou a vyvoláváme tady obrovské emoce, anebo se mu věcně věnujeme. Já se vsadím, že nikdo z těch lidí, kteří tady o tom diskutují, nikdy s předsedou katastrálního úřadu nemluvil.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím dalšího v pořadí a tím je paní poslankyně Jana Hnyková. Připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se ve svém příspěvku vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 351.

  Ano, je to velmi důležitý zákon. A já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající vzkázat kolegovi Urbanovi, že je potřeba ho probrat ze všech stran, protože se bude dotýkat všech obyvatel naší země. My jsme přece sem šli za naše občany, abychom všechny zákony důkladně probrali, a jak říká kolega Votava, aby tady nevznikly paskvily.

  Jsem ráda, že mám možnost na tomto místě vyjádřit veřejně své obavy týkající se oslabování ochrany spotřebitele na energetickém trhu České republiky ve vztahu k aktuálně projednávané novele energetického zákona. Jak již bylo v několika vystoupeních mých kolegů poslanců a kolegyň poslankyň zde ve sněmovně i v médiích mnohokrát řečeno, předkládaná novela Ministerstva průmyslu a obchodu může mít zásadně negativní dopad do koncových cen energií, a tak ohrozit spotřebitele i konečné zákazníky. O zranitelných spotřebitelích ani nemluvě. Je nutné podotknout, že nejde jen o finanční zátěž vycházející ze samotné regulace, ale také o spoustu dílčích změn, které povedou ke zdražení dalších služeb, potažmo koncových cen energií.

  Problém, který je často opomíjen a není dostatečně vyjasňován, je dopad novely energetického zákona do státního rozpočtu České republiky. Vysvětlím. Nejen že si spotřebitelé budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, aby zaplatili faktury za energie, ale peníze, které od nich, občanů České republiky, budou vybrány na daních, budou ze státního rozpočtu doslova vyhozeny oknem. Napravené problémy týkající se solárního boomu ve formě solárního odvodu může dělení provozoven na menší celky rapidně omezit. Ty nevybrané peníze od soukromníků v uvozovkách pak budou v rozpočtu chybět na kompenzaci poplatků pro podporované obnovitelné zdroje energie. Spotřebitelé tak budou biti hned dvakrát.

  K tomuto spíše finančnímu nebo ekonomickému tématu se dále detailněji již vyjadřovat nechci. Ráda bych totiž věnovala čas tomu, že ochrana spotřebitele není jen otázkou ekonomické zátěže, ale řekněme také otázkou postavení spotřebitele na trhu, tedy toho, zda má spotřebitel možnost bránit se chování a taktikám soukromých subjektů v případě problémů spojených s jejich činností, resp. vztahů vycházejících z uzavřené smlouvy o dodávkách a souvisejících službách. Je to ale otázka transparentnosti procesů, které se spotřebitele dotýkají. Jejich změny nejen že nesmějí vést k oslabení ochrany spotřebitele, ale také nesmějí vnášet do procesů zmatek a chaos, kterého pak mohou využít nepoctiví podomní prodejci.

  Zvláště negativně působí znění, i když to nemusí být na první pohled zřejmé, týkající se způsobu jmenování rady Energetického regulačního úřadu. Dle mého názoru hrozí nebezpečí, že lobbistické skupiny prosadí skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu do užšího vedení osoby z praxe, které budou kopat tzv. za svůj tým a prosazovat regulaci na míru regulovaným subjektům, které zastupují, bez ohledu na zájmy spotřebitelů. Nevím, proč dříve vládou jmenovaného předsedu opět vracet do hry, a to rovnou v počtu pěti lidí. V zákoně nyní stojí jmenování předsedy prezidentem republiky. Proč chce Ministerstvo průmyslu a obchodu jeho pravomoci omezovat? ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Hnykové. Přeji hezké odpoledne. Dříve než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 hodin se omlouvá ministr dopravy Dan Ťok, dále se omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner od 17 z pracovních důvodů a od 17.15 do 19 pan poslanec Bohuslav Chalupa.

  Ještě než přistoupíme k dalšímu v pořadí, přednostní právo uplatnil pan předseda klubu Úsvit Marek Černoch. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, já si myslím, že tu dnes zaznělo tolik informací, a velmi důležitých informací, ze strany předkladatele a zpravodaje, že si bereme za klub Úsvit dvouhodinovou pauzu. Děkuji.