• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody. Paní poslankyně Lorencová - karta číslo 10. Paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, pan poslanec Janulík - zahraniční cesta, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Nováková do 11 hodin - osobní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedláček - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg do 13 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký 10 až 13 hodin - zdravotní důvody.

  Z členů vlády: pan premiér se omlouvá od 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr financí Babiš - rodinné důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta a pan ministr Němeček - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. (V sále je velký hluk, poslanci se ještě neusadili do lavic.) Já prosím o klid! Děkuji. Jedná se o body 81, 82 a 84. Poté bychom se zabývali dalšími pevně zařazenými body, což je 67, 27 a 129. Ve 12.40 následují volby a ve 14.30 máme pevně zařazený bod číslo 57.

  Vidím zde pana předsedu klubu KSČM. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Dovolím si požádat vás o podporu mého návrhu na pevné zařazení bodů na dnešní odpolední jednání. Jde o bod 38, návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tisk 188 - všimněte si, je to velmi nízké číslo tisku - první čtení, jako druhý bod našeho odpoledního jednání, protože první je už pevně zařazen.

  Dále bod číslo 40, návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, sněmovní tisk 225 - také velmi nízké číslo tisku a jaké první čtení - jako třetí bod dnešního odpoledního jednání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Slovo má pan předseda klubu sociální demokracie.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji také navrhnout změnu v pořadu schůze. Vzhledem k tomu, jakým způsobem proběhlo včerejší jednání, měli jsme pevně zařazených několik bodů, víte, že jsme v podstatě z těch pevně zařazených bodů nedokončili ani jeden jediný, tak já alespoň dva, a to bod 22, o svobodném přístupu k informacím, sněmovní tisk 395, a bod 23, obchod s vojenským materiálem, sněmovní tisk 408, navrhuji jako první dva body dnes odpoledne po přestávce, ještě tedy před ty body, které byly navrženy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, rozumím tomu. Další přihlášky nemám, takže budeme hlasovat.

  Nejprve bychom hlasovali o dvou návrzích pana předsedy Kováčika. První se týkal bodu 38, který by měl být zařazen jako druhý bod dnešního odpoledního jednání.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 63, přihlášeno je 140, pro 112, proti 12. Tento návrh byl přijat.

  Druhý návrh pana předsedy Kováčika, bod 40 jako třetí bod dnešního odpoledního jednání.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 64, přihlášeno je 143, pro 98, proti 13. Tento návrh byl přijat.

  Pan předseda Sklenák - body 22 a 23 jako první dva body odpoledního jednání Sněmovny. To by znamenalo před již odsouhlasené body. Dobrá. Zeptám se, vzhledem k tomu, že to je spojený návrh, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo zda je návrh na oddělené hlasování. Pokud můžeme jedním hlasováním - nejsou námitky.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby body 22 a 23 byly prvními dvěma body dnešního odpoledního jednání, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 65, přihlášeno je 147, pro 108, proti 11. Tento návrh byl přijat.

  V tom případě budeme odpoledne pokračovat body 22, 23, 57, 38 a 40. Takto jsme upravili odpolední program jednání.

  Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, tak mi nezbývá nic jiného než otevřít body, které jsou zařazeny na dopolední jednání. Prvním je bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan ministr spravedlnosti a zpravodaj garančního výboru, výboru ústavněprávního, pan poslanec Martin Plíšek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/4, byly doručeny 10. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 337/5.

  Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Pane ministře spravedlnosti, máte zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy? Pokud chcete vystoupit, můžete, pokud nechcete, nemusíte. Nemáte zájem.

  V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova. Pan ministr ano. Prosím. ***

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci jenom velice stručně vysvětlit, o čem se bude hlasovat.

  To nejdůležitější, co v tom návrhu je, je úprava ve směru kultivace provádění exekučního řízení, které se týká manželů. To znamená, že by se mělo konečně zajistit, že pokud si manželé rozdělili společné jmění, tak také exekutor bude postupovat právě podle toho, jak si to společné jmění rozdělili. Dosud poněkud absurdně exekutor postihoval společné jmění, jako kdyby si ti manželé vůbec nic nerozdělili, a bylo potom na tom druhém, poškozeném manželi, aby si to zpětně vyžaloval, což pochopitelně oslabovalo vůbec důvěru v právní stát. Druhou výraznou změnou v tomto ohledu je potom to, že také na účet manžela povinného bude možné dosáhnout jenom co do poloviny toho zůstatku. To jsou z mého pohledu hlavní prvky tohoto návrhu.

  Zároveň chci zdůraznit, že jakýmsi důležitým doplňkem toho návrhu je poslanecký návrh poslance Tejce a dalších poslanců, ve kterém se objevuje celá řada dalších opatření, na kterých Ministerstvo spravedlnosti participovalo. Věřím, že návrh podpoříte ve třetím čtení, protože je to návrh, na který mnoho osob poškozených neférovými exekucemi netrpělivě čeká. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Teď prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a seznámil nás s tím, jak budeme postupovat při hlasování. (V sále je velký hluk.) A znovu prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Jedná se o důležitý zákon a je třeba veškerou pozornost věnovat proceduře.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, garanční ústavněprávní výbor na své schůzi dne 18. března projednal předmětný sněmovní tisk a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 337/4 v následujícím pořadí:

  Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 - ty nebyly ve třetím čtení předloženy, takže o nich hlasovat nebudeme.

  Dále výbor navrhuje, abychom hlasovali společně o návrzích A3, A5, A7, A8, A9, A10, A11. To jsou návrhy, které se týkají exekutorského zástavního práva. Potom všechny ostatní pozměňovací návrhy, které navrhuje ústavněprávní výbor, pod čísly A1, A2, A4, A6, a to společně jedním hlasováním. A za čtvrté návrh pana poslance Bendy, což je pozměňovací návrh označený písmenem B, a poté bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak, ale vzhledem k tomu, že to je přece jen více hlasování, tak o tom nechám hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali tak, jak navrhl pan zpravodaj. Kdo je tedy pro? Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 66. Přihlášeno 158, pro 150. Návrh procedury byl přijat.

  Prosím pana zpravodaje, aby nás postupně seznamoval s jednotlivými návrhy a já o nich nechám hlasovat. Prosím.

 • Poslanec Martin Plíšek: Takže nyní budeme hlasovat o návrzích, které souvisejí s exekutorským zástavním právem. Jsou to návrhy pod písmeny A3, A5, A7, A8, A9, A10, A11. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato, to znamená, výbor nepřijal ani kladné, ani záporné stanovisko.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Poprosím ještě pana ministra o stanovisko. (Ministr: K tomu máme neutrální stanovisko.) Neutrální. Budeme tedy hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 67, přihlášeno je 163, pro 83, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Plíšek: Dále bychom hlasovali najednou o návrzích A1, A2, A4, A6. Ústavněprávní výbor doporučuje schválit tyto pozměňovací návrhy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, stanovisko kladné. Pan ministr? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 68, přihlášeno 163, pro 163, proti nikdo. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

 • Poslanec Martin Plíšek: Dalším a posledním pozměňovacím návrhem je návrh pod písmenem B. Garanční ústavněprávní výbor doporučuje schválení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr? (Kladné stanovisko.) Dvakrát kladné.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 164, pro 163, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Plíšek: Nyní jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme, pane předsedo, hlasovat o návrhu jako celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, souhlasím a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 337, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zeptám se na stanovisko. (Zpravodaj: Stanovisko kladné.) Pan ministr? (Pochopitelně kladné.) Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 70, přihlášeno je 166, pro 166, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi. Končím bod číslo 81.

  Otevírám bod 82, což je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 351/10, doručeny byly 12. března. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 351/11.

  Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s obsahem navrhované novely energetického zákona jsem vás již seznámil při prvním čtení a při jejím projednávání ve výborech. Nyní bych chtěl připomenout, že cílem této novely je také zajistit transpozici směrnice o energetické účinnosti, adaptaci nařízení o hlavních směrech transevropské energetické sítě a nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu energií a také notifikačního rozhodnutí Evropské komise o podpoře obnovitelných zdrojů energie. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám obecnou rozpravu a mám do ní tři přihlášky. První vystoupí pan poslanec Fiedler, který má slovo, připraví se pan poslanec Adam a další, kterých je v této fázi pět. Prosím pana poslance Fiedlera, aby se ujal slova. Ještě než dorazí k řečništi, tak omluvím paní místopředsedkyni Jermanovou, která se omlouvá z celého dnešního dne z pracovních důvodů. Omlouvám také pana ministra Ťoka, který se omlouvá rovněž po celý den a rovněž z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

  Slovo má pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil popsat celou tu problematiku na zásadním nesouhlasu s článkem s názvem Energetický zákon pod napětím, který vyšel 26. března 2015 v časopise Ekonom v rubrice Téma, a jeho autorem je zástupce šéfredaktora David Tramba.

  Článek se věnuje jenom energetickému zákonu, tak mě snad pan předsedající nebude přerušovat.

  Chtěl bych tady uvést, že současně nám to může posloužit jako rekapitulace toho, co se odehrálo při schvalování a projednávání novely energetického zákona. Začínám číst:

  Regulační úřad vedený Alenou Vitáskovou komplikuje přijetí novely energetického zákona. Varuje před miliardovými dopady změn, jeho argument však stojí na vodě. Návrh novely energetického zákona byl počat na Ministerstvu průmyslu loni v červnu. Po devíti měsících se, obrazně řečeno, ještě nenarodil. Novela uvízla v Poslanecké sněmovně, kde je předmětem politických bojů a výměnných obchodů. Původní návrh se mění k nepoznání. Poslanci předložili zhruba 350 pozměňovacích návrhů, z toho polovina je obsažena v komplexním balíku změn schválených hospodářským výborem Sněmovny.

  Některé návrhy jsou zásadního charakteru, jiné vyvolávají spíše úsměv. Distributor tepelné energie bude například po odstranění nebo okleštění stromoví povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu. Jiné návrhy mohou naopak dostat Českou republiku do potíží. Poslanecký výbor pro sociální politiku navrhuje, aby lidé měli možnost bez sankcí ukončit uzavřenou smlouvu o odběru elektrické energie či plynu ještě 15 dní po zahájení dodávky. V prostředí agresivního podomního prodeje to vypadá jako rozumný návrh. Problém je ale v tom, že je v rozporu s právem Evropské unie.

  Boj o jednotlivá ustanovení zákona se odehrává v napjaté atmosféře mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Vládní koalice stojí na straně ministra Mládka, který hovoří o šéfování Aleny Vitáskové na ERÚ jako o samoděržaví, které je třeba ukončit. Opoziční strany - nejhlasitěji náš poslanecký klub - naopak stojí na straně předsedy regulačního úřadu.

  Zhoršování vztahů mezi Ministerstvem průmyslu a regulátorem lze pozorovat od jara 2013. Vitásková se tehdy pokusila zkrátit regulační období v plynárenství a zpřísnit pravidla pro stanovení cen za distribuci a přenos plynu. Ministerstvo se plynařů zastalo - a zahájilo tím konflikt, který dál nabírá na síle.

  Ministerští úředníci proto přišli s návrhem, jak dosud téměř neomezenou moc Vitáskové ořezat. Místo předsedy ERÚ jmenovaného prezidentem měla hlavní slovo v řadě získat pětičlenná rada dosazená vládou. Její členy měl navrhovat ministr průmyslu z řad zkušených energetických odborníků a manažerů. Vitásková však proti návrhu spustila ostrou kampaň a opozice se přidala na její stranu. To byl hlavní důvod, proč se schvalování zákona ve Sněmovně na podzim zadrhlo. Mládkovo ministerstvo proto v lednu od svých plánů upustilo. Rada ERÚ má vzniknout až k 1. srpnu 2017, tedy ve chvíli, kdy skončí šestiletý předsednický mandát.

  Pokračuji v citaci:

  Na Ministerstvu průmyslu však svého ústupku dnes nejspíš litují. Slovní útoky na navrženou novelu ze strany ERÚ dále pokračují, dokonce nabírají na intenzitě - což jsme tady byli bohaté, košaté diskuse svědky již při druhém čtení tohoto zákona.

  Argumenty na půdě Sněmovny šíří hlavně poslanci poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie. Ti při projednávání zákona před dvěma týdny vypustili řadu katastrofických scénářů, i když nepodložených varování. - Zdůrazňuji, že uvádím citaci. - "Hrozí zdražení plynu pro občany o 20 %. Je potřeba si to říci a potvrdili nám to i odborníci, varoval šéf Úsvitu Okamura.

  Další poslanec Úsvitu, David Kádner, strašil negativním dopadem navržených změn v oblasti plynárenství v rozsahu 20 miliard, dopad na elektroenergetiku má prý být ještě vyšší. Distributoři energií totiž podle jeho slov budou povinni platit kompenzace majitelům pozemků a prodraží se také zápis včetně věcných břemen do pozemkových katastrů. - Zde, ano, je o tomto jednáno s Katastrálním úřadem, ale v tuto chvíli jednoznačně nelze říci, jak se bude tato situace řešit, a tento problém, víme, že je pouze odsunut do budoucího období.

  Pokračuji v citaci:

  Ministr Jan Mládek následně tyto informace označil za šíření poplašné zprávy. "Nenechme se ovlivnit a nenechme se zmanipulovat úředníky, kteří zjevně překračují svoje kompetence," dodal následně Mládek na adresu Vitáskové.

  Zástupci vládní koalice tvrdí, že poslanci Úsvitu se nechali oblbnout nepodloženými argumenty energetického regulátora. "Všechno, co tady čtete, psal prostě drzý tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu, nosí vám to a pokouší se vás to naučit," prohlásil tehdy poslanec Milan Urban za ČSSD, který má jako zpravodaj energetický zákon na starost. Tímto drzým mluvčím je míněn Jiří Chvojka, který se před dvěma týdny zviditelnil emotivním vystoupením ve vysílání České televize. Negativní finanční dopad novely energetického zákona odhadl na 150 miliard korun, ale neuměl vysvětlit, jak k číslu dospěl. "Když jsem sledoval v televizi mluvčího úřadu, tak jsem si uvědomil, že ten člověk hází ciframi a nemá výpočet," reagoval na jeho slova lidovecký poslanec Ivan Gabal. - A já tady dám malou vsuvku: Rád bych tedy znal výpočty a propočty, kterých jsme se bohužel pořád nedočkali. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyprovokovalo pana poslance Adamce k faktické poznámce, takže má své dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Myslím, že tady budeme asi od úsvitu po soumrak dneska, ale to tak je.

  Já bych chtěl připomenout, že zákon nepřichází do třetího čtení, že už tam je. Nicméně musím říct jednu věc. Já jsem na hospodářském výboru, kterého jsem místopředseda, kritizoval právě to, jakým způsobem ten návrh zákona byl předložen, v tom smyslu, že vlastně dvě státní instituce nebyly schopny najít společné slovo a ten spor přenesly na půdu Sněmovny a hospodářského výboru. To si myslím, že je základ toho problému. A já bych si do budoucna přál, aby k takovýmto situacím už nedocházelo, protože není nic trapnějšího, než když se dva zástupci státu hádají mezi sebou a využívá toho třetí samozřejmě k nějakým svým prosazením politických zájmů. Myslím si, že to je bohužel smutná záležitost tohoto návrhu zákona, který v této podobě v tuto chvíli má 323 pozměňovacích návrhů. Není vůbec jednoduchý, je potřebný pro českou společnost. A mě hrozně mrzí, že to došlo do této roviny, protože kdyby byla jednota státních zástupců, tak jsme si mohli ušetřit spoustu zbytečných slov.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj s faktickou poznámkou. Je tomu tak? Ano.

 • Poslanec Milan Urban: Je tomu přesně tak. Děkuji za slovo, pane předsedo.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro politika bývá jistě prospěšné, když se o něm často hovoří. Nicméně aby se to používalo k obstrukci, to myslím, že není úplně optimální. Mám na mysli to, že předchozí řečník ve svém projevu řekl "poslanec Urban nebo místopředseda Urban" asi 40krát. A když to vynásobíte časem, no tak mohl mluvit něco moudřejšího. Takže já tím vyzývám další předřečníky, aby neobstruovali tím, že tady budou vyvolávat nebo mluvit o poslanci Urbanovi. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádné další faktické poznámky neregistruji. Slovo má pan poslanec Adam.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za příležitost a za to, že můžu reagovat na svého předřečníka. Mohu ho ujistit, že slovo nebo jméno Urban v mém projevu nezazní ani jednou. Na druhou stranu musím upozornit na to, že tak stručný jako kolega Fiedler asi nebudu. Budu se věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům tak, jak jsou předloženy, a budu říkat důvody, proč bychom pro ně nehlasovali v podobě, v jaké jsou.

  Pohodlně se usaďte, nebudeme tady úplně krátce.

  Bod A1. V části první § 2 odst. 1 se na konci nově označeného písmene c) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno d), které zní: "d) chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není veřejně dostupná."

  Tento bod nedoporučila Legislativní rada vlády, protože tento bod je proti ochraně a duchu zákona. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím kolegu Lanka, aby mým prostřednictvím vám přinesl něco na občerstvení. Děkuji. (Děje se za veselosti v sále.)

 • Poslanec Petr Adam: Děkuji, že se já prostřednictví pana předsedajícího mohu občerstvit. Je to opravdu náročné, pane kolego, těch uvozovek je opravdu příliš, a to nahoře i dole.

  Teď jsem se trošku ztratil, a proto se vrátím k bodu A37. V části první čl. 1 se za bod 133 vkládá nový bod, který zní - (Ze sálu se ozývají hlasy, že tento bod již byl přečten.)

  Přesuneme se tedy k bodu A43, protože ten předchozí byl odmítnut Energetickým regulačním úřadem z důvodů, že to bylo ustanovení nadbytečné.

  A43. V části první v § 24a odst. 6 zní: "(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti, právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy jiného orgánu společnosti, určeného stanovami, jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem."

  Tento bod je - pozor! - nedoporučen Energetickým regulačním úřadem. A důvod? Tento bod je v rozporu s právem EU. Pozor na to!

  Bod 44. V části první čl. 1 se za bod 171 vkládá nový bod, který zní:

  "X. V § 25 odst. 3 se v písmenu b) se slova "a pro vlastní spotřebu" zrušují."

  Nedoporučeno Energetickým regulačním úřadem, protože toto ustanovení je nesystémové.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Adamovi za velmi zevrubnou informaci. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Urban, po něm s přednostním právem pan kolega Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já to pečlivě poslouchám, ty náměty a komentáře, které tady přednáší pan kolega poslanec Adam, a proto bych se ho chtěl zeptat na něco z jeho vystoupení, jestli by mi to mohl přece jenom lépe vysvětlit. Tedy na část 14 čl. 16 I § 27 odst. 3, kde se hovoří o měření dodaného tepla, užitečného tepla. On tady konstatoval, že v tomto paragrafu dochází k omezení měření tepla a že proto to nedoporučuje Energetický regulační úřad. Kdyby byl tak laskav a trochu rozvedl tu svoji myšlenku. Já přece jen, když o tom uvažuji, tak si nejsem plně vědom takové situace, že by docházelo k omezení měření tepla. Čili velmi laskavě žádám pana kolegu, aby mi to - a případně dalším kolegům, které to zajímá - pečlivěji vysvětlil. Děkuji pěkně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu Úsvitu poslanec Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Jak je vidět, zájem o informace je. Já jsem rád, že běží tahle debata, že se snažíme přesvědčit, že není správné hlasovat jen tak naslepo o zákonu, když existují tak vážné pochyby o kvalitě a dopadech zákonů. Vedeme rozsáhlou rozpravu nejenom tady na plénu. Na téma energetického zákona se pořádaly tři semináře. Kolegyně Olga Havlová seminář na téma kompetencí Energetického regulačního úřadu, David Kádner na téma energetické bezpečnosti a teď naposledy kolega Petr Adam, který měl seminář na téma finanční dopady zákona. Bohužel, účast ze strany poslanců nebyla nijak valná. Měli jste možnost se dovědět o problémech, nepřišli jste, což je škoda. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom si tam společně sedli a tyto věci si ještě jednou mohli říct.

  Dnes je v Poslanecké sněmovně přítomen pan Laštůvka, místopředseda ERÚ odpovědný za problematiku mimo jiné solárních elektráren, a byli bychom rádi, kdybychom vás mohli pozvat na takový seminář do č. 22 tady na čtyřce, kde by se o této problematice ještě pár slov řeklo. Proto bych si rád tímto vzal dvouhodinovou pauzu na tento seminář, na jednání klubu. Díky. (Hlas ze sálu: To je apríl!)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To není apríl, to je skutečný procedurální návrh. Já vám to samozřejmě umožním, takže prosím, abychom se tu sešli ve 12.45 hodin, a přerušuji jednání Sněmovny do 12.45 hodin kvůli pauze poslaneckého klubu Úsvitu.

  (Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Budeme pokračovat po přestávce, tak jak jsme se domluvili. Je 12.45 hodin, dorazily mi dvě omluvenky. Z dnešního jednání z pracovních důvodů od 12.30 do 16.30 hodin se omlouvá pan poslanec Pavel Čihák, dále se od 14.30 z dnešního jednání odmlouvá z pracovních důvodů pan Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny.

  Dnes jsme si od 12.40 hodin zařadili pevně volební body, a to volební body 95 až 97 a dále 132 až 135. Nyní požádám předsedu volební komise, aby se ujal slova a seznámil nás s programem, který bude nyní následovat. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, dobré odpoledne. Věřím, že po dnešním "plodném" dopoledni nyní u voleb budeme alespoň o trochu efektivnější a že mně se podaří provést důstojně všemi volbami, protože těch bodů je opravdu hodně, je jich sedm, a že se nám společně povede alespoň větší část těch volebních bodů zdárně ukončit a zvolit. Takže teď vás prosím zhruba o 10 minut pozornosti, protože někde jsme ve druhých kolech tajných voleb, někde vstupujeme do prvních kol a ty volby jsou různé, budou probíhat různým způsobem, abychom zbytečně nechybovali.

  Prosím, pane předsedající, abyste otevřel první volební bod. Je to bod č. 95.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám bod číslo 95. Je to

  Je to druhé kolo. Nyní poprosím, pane předsedo, abyste zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 • Poslanec Martin Kolovratník: U tohoto bodu velmi stručně připomenu, že jsme nebyli úspěšní už ve dvou volbách a teď jsme ve druhém kole třetí tajné volby. Do toho druhého kola postoupili dva poslanci, Jan Birke s 68 hlasy a Stanislav Pfléger s 61 hlasem.

  A nyní mám pro vás, kolegyně a kolegové, důležitou informaci. Před malou chvílí jsem písemně obdržel dvě následující oznámení. První písemné oznámení je od předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Romana Sklenáka, který mě informuje, že stahuje nominaci poslaneckého klubu ČSSD Jana Birkeho na předsedu této vyšetřovací komise. (Potlesk z řad opozičních poslanců.) Zároveň v druhém dopise jsem obdržel stejné písemné vyjádření předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana Jaroslava Faltýnka, které také konstatuje, že stahuje nominaci na předsedu vyšetřovací komise k D47, tedy poslance Stanislava Pflégera. Tímto tedy konstatuji, že do druhého kola v tuto chvíli nemáme ani jednoho kandidáta. Tím se ten bod vlastně stává neprojednatelným a nehlasovatelným a já jsem pouze nucen konstatovat, pane předsedající, abyste ho ukončil, protože hlasovat nemůžeme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Vzhledem k tomu, že není možné hlasovat, není kandidát, tak končím projednávání tohoto bodu, což je bod č. 95, a rovnou bych přešel a otevřel bych další bod. Tím je

  Druhé kolo. I zde bych vás chtěl poprosit, pane předsedo, abyste zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Je to skutečně druhé kolo třetí volby. V tom prvním kole, které proběhlo 11. března, byli nominováni tři, nebyl vybrán nikdo. Byli to pánové Janulík, Pastorek a Uhlík. Do druhého kola - a dnes tedy budeme vybírat ze dvou kandidátů - postupují páni poslanci Josef Uhlík, který měl před tím 79 hlasů, a Miloslav Janulík, který měl 44 hlasů. Tito dva kandidáti se budou ucházet o jedno místo.

  Nyní, pane předsedo, prosím, abyste tento bod přerušil, protože bude probíhat tajnou volbou, a abyste otevřel další bod č. 97.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Přerušuji jednání na tajnou volbu a otevírám další bod, tím je bod 97. Je to

  Druhé kolo. I zde vás požádám, abyste zopakoval kandidáty, kteří postoupili, nebo postupují do druhého kola.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, jsme tedy v druhém kole. Pokud souhlasíte a nemáte námitky, já ten dlouhý seznam číst nebudu, protože s výsledkem prvního kola jste byli seznámeni 11. března. Snad jenom připomenu, že jsme zatím zvolili pouze dva členy, byl to Jiří Hlaváč a Miloš Horanský, a nyní je tedy naším úkolem vybrat 9 zbývajících členů. Budete vybírat z 18 nominantů. V souladu s ustanovením o tajné volbě budete vybírat z dvojnásobku počtu neosazených míst, tedy 9 členů, nebo 9 adeptů z 18 nominantů.

  Důrazně prosím, kolegyně, kolegové, dávejte si velký pozor na označování těch lístků, protože velmi často právě tento typ volby je neúspěšný kvůli velkému množství neplatných hlasů. Znovu připomenu, že kandidáta, kterého chcete zvolit, pro kterého hlasujete, tak musíte označit kolečkem to číslo před jeho jménem. Pokud pro kandidáta nehlasujete, musíte označit křížkem. Musíte takhle nějakým způsobem, buď kolečko, nebo křížek, označit všechna jména, respektive ta čísla před jmény.

  Takže tolik vysvětlení ke Státnímu fondu kultury. Pane předsedo, prosím i tady o přerušení tohoto bodu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já tak činím. Přerušuji jednání tohoto bodu na tajnou volbu a otevírám další bod, tím je bod 132. Je to

  Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 104 ze dne 31. března tohoto roku. Prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova k tomuto bodu. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak tady připomenu, že v březnu jsme tuto komisi obsadili, naplnili, a nyní tedy v souladu s jednacím řádem budeme vybírat jejího předsedu. Také v souladu s jednacím řádem se o způsobu volby nehlasuje, je to volba tajná.

  Mohu konstatovat, že byly podány tři návrhy. KDU-ČSL navrhla pana kolegu Jana Bartoška, hnutí ANO Jaroslavu Jermanovou a sociální demokracie Petra Kořenka. A nyní se opět odvolám na písemný materiál, který jsem obdržel před chvílí: hnutí ANO v tomto případě stahuje nominaci Jaroslavy Jermanové. To znamená, že na volebních lístcích budeme vybírat pouze ze dvou kandidátů a jsou to poslanci Jan Bartošek a Petr Kořenek.

  To je k tomuto bodu vše, i zde prosím o přerušení a otevření dalšího bodu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než přeruším tento bod, otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlásím se pouze s jednou jedinou otázkou. My jsme samozřejmě připraveni volit do pozice předsedy komise pro práci Kanceláře pana Bartoška. Ale pokládáme za naprosto vyloučený souběh funkcí, kdy místopředseda Sněmovny je také předsedou komise pro práci Kanceláře. Proto bych si přál, pane předsedající, vaše ujištění, že v případě, že budete zvolen předsedou komise pro práci Kanceláře, budete rezignovat na pozici místopředsedy Poslanecké Sněmovny. V opačném případě bychom vás volit nemohli. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Na to vám odpovím. Asi vás zklamu a nebudete mě moci volit, protože se nechystám rezignovat. Konzultoval jsem to se sněmovními legislativci, zda je to možné, to znamená, že je to možné, to znamená, není to porušením žádných pravidel, takže z toho důvodu jsem se rozhodl, že tu kandidaturu zachovám. A máte ještě slovo s přednostním právem.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě nás to strašně mrzí, ale volit vás nemůžeme. Myslím si, že v této Sněmovně už je těch konfliktů zájmů příliš.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak to už se stává, že se někdy nemůžeme dohodnout. Dobře.

  Můžeme pokračovat. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím a další postup bude podle toho, jak přednese předseda volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, že jsem rozpravu přehlédl. Je tedy ukončena a já jen formálně prosím o přerušení tohoto bodu a o otevření bodu č. 135.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji tento bod. Otevírám bod číslo

  Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 101 ze dne 10. března t. r. Nyní vás požádám, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a z časových důvodů se omezím na co nejstručnější rekapitulaci.

  K dnešnímu dni je v této radě, to je Kontrolní rada Technologické agentury, neobsazeno 8 míst. Ten systém je takový, že výzvu k obsazení podal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor tyto návrhy, návrhy, které vzešly na základě výzvy, postoupil 2. března volební komisi a ta je 10. března projednala a přijala své usnesení č. 101, které vám bylo doručeno.

  V tomto případě se můžeme dohodnout na způsobu volby. Je možná volba jak veřejná pomocí hlasovacího zařízení, tak i volba tajná. My po diskusi ve volební komisi navrhujeme volbu tajnou, a to z toho důvodu, že na 8 míst je navrženo 13 kandidátů, takže považujeme za efektivnější a i férovější vůči kandidátům provést volbu tajnou, abyste se nemuseli tady pomocí hlasovacího zařízení vyjadřovat ke každému jednotlivému jménu, ale abychom mohli ta jména označit na volebním lístku. Volební lístky jsou pochopitelně připraveny.

  Každopádně teď pojďme otevřít rozpravu nejen k navrženým kandidátům, ale i ke způsobu volby. Připomenu, že o způsobu volby, tedy o návrhu komise na tajné hlasování, budeme muset hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane předsedo? (Posl. Kolovratník: Nikoli, ale prosím o hlasování.)

  V tom případě budeme hlasovat, že volbu do Kontrolní rady Technologické agentury České republiky provedeme tajně.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 133, proti nikdo, návrh byl přijat. Odhlasovali jsme si, že volba proběhne volbou tajnou. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tom případě vás, pane předsedající, prosím o přerušení bodu a o otevření bodu č. 134.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod a otevírám další. Je to

  Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 102 ze dne 10. března t. r. Žádám vás, pane předsedo, abyste uvedl tento bod.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, tady je situace naprosto identická jako u oné předchozí agentury. K dnešnímu dni je tedy neobsazeno 8 míst, i v tomto případě výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu podal výzvu, na základě výzvy postoupil do volební komise přijaté nominace. Bylo to usnesení č. 102, které jste také obdrželi. Tady připomenu jen to, že těch 8 kandidátů budeme vybírat z 15 návrhů, takže i v tomto případě stejným způsobem volební komise navrhuje volbu tajnou.

  Prosím tedy o otevření rozpravy jak ke kandidátům, tak ke způsobu volby, pak budeme hlasovat o návrhu na tajné hlasování.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Není tomu tak, rozpravu končím. Nyní se táži, zda si přejete závěrečné slovo. (Posl. Kolovratník: Děkuji, nepotřebuji.)

  V tom případě dám hlasovat o tom, že následující volba proběhne jako volba tajná.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování s pořadovým číslem 72 přítomných poslankyň a poslanců bylo 174, pro návrh bylo 136, proti žádný, takže návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pak i v tomto případě prosím o přerušení toho bodu k provedení tajné volby a k otevření bodu 135, který je posledním volebním bodem tohoto bloku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám další bod. Je jím bod číslo

  Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 103 ze dne 10. března letošního roku. I u tohoto bodu vás prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jistě si vzpomenete, že Státní fond kinematografie byl mediálně velmi sledován. My jsme 11. března byli poměrně úspěšní, protože z devíti neobsazených míst - ten fond se celý obsazuje nově - se nám povedlo zvolit šest kandidátů, takže minimálně dobrá zpráva je v tom smyslu, že Státní fond kinematografie je v tuto chvíli usnášeníschopný. Každopádně zbývá obsadit ještě tři místa. Celkový počet členů je devět.

  Na ta tři místa bylo ze strany ministra kultury navrženo deset kandidátů. Jsou to vlastně zbývající kandidáti z předchozí první volby. Návrhy jste obdrželi v usnesení číslo 103.

  Ještě jednou zopakuji, budeme vybírat tři kandidáty z deseti navržených pomocí tajného hlasování. Opět tedy prosím a velmi důrazně vás žádám o pozornost a pečlivost při označování jmen. Měli byste maximálně tři jména, to číslo před nimi, označit kroužkem a zbytek takzvaným křížkem.

  Dále jsem ještě povinen připomenout, že z těch tří zvolených členů bude volební komise v případě úspěchu volby losovat. Bude losovat jednoho člena, jemuž roční období začne 5. dubna, a dva členy, kteří budou mít tříleté funkční období.

  I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou, o které musíme hlasovat. Já prosím o otevření rozpravy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Nikoho nevidím a v tom případě rozpravu končím.

  Táži se, zda si vezmete závěrečné slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, nepotřebuji. Prosím o hlasování o tajné volbě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Dám hlasovat o tom, že i tato volba proběhne jako volba tajná.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 133, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

  Můžete pokračovat, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tuto chvíli bylo vše potřebné k volbám řečeno. Na vydávání lístků - budu optimista - odhadnu 50 minut, takže ve Státních aktech budeme vydávat volební lístky do 13.50 hodin. S výsledky voleb vás seznámím odpoledne, ihned jak je budeme znát.

  Nyní tedy prosím o přerušení i tohoto bodu a výzvu k tomu, abychom šli volit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod.

  Než přeruším naši schůzi do 14.30 hodin, chtěl bych vás požádat, protože řekněme za deset minut by měl zasedat organizační výbor, abyste členy organizačního výboru ve volbě pustili dopředu, aby organizační výbor mohl řádně zasednout. Já vám děkuji.

  Nyní tedy pojďme volit. Přerušuji jednání dnešní schůze do 14.30 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání odpoledním programem. Chtěl jsem dát slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, ale pokusím se ho tedy přilákat gongem. Mezitím přečtu omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny a které nebyly konstatovány ráno. Pan ministr Stropnický se omlouvá od 16 hodin do konce dnešního jednání. Dále se omlouvá pan poslanec Volný od 15 do 17 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Strnadlová se omlouvá od 15 hodin z osobních důvodů.

  Máme před sebou pevně zařazené body a první bod ve 14.30 je

  Z pověření vlády měl uvést tento bod pan ministr Chovanec, ale vidím, že je tady připraven pan ministr Brabec a ten je zodpovědný vůči Sněmovně za body i svých kolegů z jiných politických stran, takže ho vítám u stolku zpravodajů. Požádám pana poslance Radima Holečka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby se také přemístil ke stolku zpravodajů.

  Pan ministr Brabec má slovo. Ještě než začnete mluvit, pane ministře, sdělím, že pan předseda Kolovratník dostane slovo až po skončení tohoto bodu nejdříve, a abyste vy měl klid, tak požádám všechny kolegy a kolegyně o klid v sále. Pokud chcete diskutovat jiný bod, netrpělivě čekáte na výsledky voleb, tak na ně čekejte v předsálí.

  Prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mne čest, že tentokrát na vás mohu promluvit v zastoupení pana ministra vnitra. Tuto roli jsem ještě nehrál a zjevně by mi to také slušelo.

  Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím a který máte k dispozici jako sněmovní tisk číslo 395. Jedná se o návrh zákona, který je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Zákon o svobodném přístupu k informacím musí reagovat na změny předmětné evropské legislativy, která ukládá členským státům Evropské unie povinnost provést transpozici novelizované směrnice s účinností od 18. července letošního roku.

  V návrhu jsou zahrnuta zejména následující opatření týkající se poskytování informací: povinnost zveřejňovat informace v otevřených, případně též ve strojově čitelných formátech, pokud je to možné. Dále explicitní zakotvení možných způsobů poskytování informace včetně způsobů, které umožní efektivní přístup k informacím pro opakované použití informací, praktičtější úpravu odkazu na zveřejněnou informaci, kdy povinné subjekty, které na základě elektronicky podané žádosti odkázaly žadatele na internetovou stránku, nebudou povinny reflektovat požadavek žadatele na přímé poskytnutí informace. Dále zavedení lhůt pro přezkoumání trvání výhradních licencí udělených k digitalizaci kulturních zdrojů a v neposlední řadě zavedení povinnosti uvést ve výzvě k úhradě nákladů za poskytnutí informace poučení o žadatelově možnosti podat stížnost proti výši požadovaných nákladů.

  Navrhované změny by měly napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Nakonec informace o životním prostředí jsou nejčastěji žádané od orgánů veřejné správy, takže vám to opravdu slušelo, pane ministře.

  Pan zpravodaj Radim Holeček přednese svoji zprávu v prvním čtení.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr v zastoupení tady navrhovanou novelu již dostatečně uvedl. Obecně si myslím, že bychom si měli dávat větší pozor na navrhované tisky, které implementují požadavky evropských směrnic, neboť si nepřeji, abychom byli tradičně papežštější než papež a náš právní řád zatěžovali zcela zbytečnými svazujícími regulacemi. V tomto případě se ale jedná vskutku primárně o technickou novelu o svobodném přístupu k informacím, pro některé z vás neblaze proslulé stošestky, která reflektuje i debatu posledních let o využití moderních komunikačních prostředků v poskytování veřejných dat žadatelům. Tato transpozice směrnice Evropské unie, zvláště navrhované používání otevřených dat, a to i strojově čitelným způsobem, v podstatě navíc navazuje na dokumenty z minulého vládního období, kupříkladu tzv. partnerství pro otevřené vládnutí či protikorupční strategie vlády 2013 až 2014.

  Přínosem pro širokou veřejnost je jistě to, že umožňuje efektivněji kontrolovat veřejné instituce, ale má také zvláštní potenciální přínos pro výzkum, inovace a obecně podnikání, neboť otevřená data umožňují informace efektivně využívat a vhodně kombinovat kupř. pro vývoj aplikací, k čemuž se hlásí odborná veřejnost technických fakult našich vysokých škol. Je faktem, že vstřícný přístup státu k informačním technologiím v dnešním věku velice ovlivňuje jeho konkurenceschopnost.

  Nebudu již déle zdržovat a stejně jako organizační výbor doporučuji přikázat k projednání do petičního výboru a dále propustit do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová, které bezprostředně udělím slovo, ale předtím ještě žádám znovu sněmovnu o klid. Děkuji. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já zde nechci zpochybňovat tuto novelu. Jak bylo řečeno, řeší většinou technické záležitosti a myslím si, že si zaslouží být projednána ve výborech. Tam mohou být posouzeny možné důsledky a souvislosti. Nemám však pocit, že tento návrh řeší problém nejpalčivější na úseku svobodného přístupu k informacím. Ten je podle mě v současnosti někde úplně jinde a není to tak daleko.

  V situaci, kdy informaci o svých příjmech poskytují starostové a úředníci i na těch nejmenších obcích a městech, má s touto povinností problém nejbližší spolupracovník prezidenta republiky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě to je podle mého přesvědčení ten problém na úseku svobodného přístupu k informacím, který bychom měli řešit. Avizuji proto už nyní, že v průběhu dalšího projednávání podám návrh na přijetí doprovodného usnesení následujícího znění:

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje znepokojení z dosavadního přístupu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k žádosti o poskytnutí informace o výši jeho příjmů. Jeho chování je v hrubém rozporu s požadavky kladenými na veřejné funkcionáře v podmínkách demokratického právního státu.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní ještě v rozpravě pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já si jen dovolím navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Sklenákovi. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Pan zpravodaj? Také ne. Protože nejsou závěrečná slova, nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu zákona, protože paní kolegyně Kovářová četla návrh na doprovodné usnesení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru, a to jako výboru garančnímu. Ve zpravodajské zprávě nezazněla nějaká změna. Má někdo jiný návrh po garančním výboru? Není tomu tak. Prosím, pan poslanec Vondrášek.

 • Poslanec Josef Vondrášek: Děkuji za slovo. Já nikoliv ve vztahu, který výbor garanční. Ale navrhl bych, aby byl návrh přikázán i ústavněprávnímu výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili po projednání výboru garančního bychom si poznamenali jako další výbor ústavněprávní. Nyní budeme hlasovat o garančním výboru. Já ještě zapnu na chvíli gong, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci, protože přece jen jsem vyzval kolegy, kteří diskutují k jiné záležitosti, aby odešli do předsálí. Takže počkám, až se ustálí počet přihlášených, abychom mohli hlasovat o přikázání.

  O tom, že garančním výborem pro projednání tohoto tisku bude petiční výbor, rozhodneme v hlasování číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 121 poslanců, pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru jako garančnímu výboru Poslanecké sněmovny.

  Padl návrh na to, abychom jako další výbor, který by projednával tento tisk, projednal ústavně právní výbor. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy rozhodovat o přikázání ústavněprávnímu výboru, a to v hlasování číslo 75, které jsem zahájil.

  Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 125 poslanců pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme ještě schválili přikázání výboru ústavně právnímu, lhůta k projednání je podle zákona 60 dnů. Končím bod číslo 22. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. (Protesty. Hlas: Lhůta.)

  Pardon, omlouvám se, lhůta k projednání byla - ano - návrh na zkrácení lhůty, omlouvám se panu kolegu Sklenákovi.

  Ještě rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání, a to v hlasování pořadové číslo 76, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 76 ze 128 přítomných pro 84, proti 1. Návrh byl přijat, lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů.

  Děkuji tentokrát už definitivně panu ministrovi, panu zpravodajovi. Končím bod číslo 22.

  Dalším bodem našeho jednání bude bod 23, ještě předtím ale budu konstatovat paní poslankyně Gabriely Peckové, která se omlouvá od 14.30 do 19 hodin z dnešního jednacího dne.

  Nyní mi dovolte, abych zahájil bod

  Z pověření vlády uvede tento návrh ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ještě než mu udělím slovo, požádám pana kolegu Seďu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souvislosti s požadavky na zvýšení transparentnosti zahraničního obchodu s vojenským materiálem a s požadavkem na zvýšení možnosti jeho kontroly se navrhuje zpřísnění stávajících ustanovení zákona. Jedná se o návrh, aby povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem bylo vydáváno pouze na dobu pěti let. Navrhuje se úprava informační povinnosti držitele povolení vůči MPO, například při transferu vojenského materiálu z jiného státu EU do České republiky. V případě, že se jedná o vojenský materiál, který podléhá Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, se zavádí povinnost o takovém transferu informovat též Ministerstvo obrany. Rozšíření požadovaných informací je potřebné pro pružnější přehled o obchodovaném vojenském materiálu se zahraničím.

  Dále návrh novely umožňuje nově vývoz a prodej vojenského materiálu na základě usnesení vlády, že tento vývoz bude moci realizovat buď Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo obrany, a to napřímo, bez nutnosti využití prostředníka.

  Předložený návrh zákona si dále klade za cíl sladění zákona s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a odstranění duplicit s kontrolním řádem.

  Zákon dále zavádí některá administrativní zjednodušení pro podnikatele při předvádění vojenského materiálu na veletrzích, výstavách a na prezentacích, při účastech ve výběrových řízeních nebo pro jeho zkoušení a testování v zahraničí. Mezi další části novely patří revize definice vojenského materiálu, publikace vzorů žádostí elektronickou formou, možnost rozšíření povolení a prodloužení doby platnosti licencí v obchodování s vojenským materiálem. V souvislosti s nově zavedenými instituty se novelizuje právní úprava správních poplatků.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona jak v tomto dnešním jednání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovny a následně ve druhém a třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Žádám zpravodaje pro první čtení, pana poslance Antonína Seďu, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak je uvedeno v důvodové zprávě a jak řekl pan ministr, vojenský materiál je zbožím citlivého charakteru a je nezbytné kontrolovat zahraniční obchod s touto komoditou, a to nejen z bezpečnostních, ale i zahraničněpolitických důvodů.

  Od poslední novelizace zákona v roce 2008 vstoupily v účinnost nové právní předpisy, jako nový občanský zákoník, kontrolní řád či zákon o obchodních korporacích. Dále je třeba zavést informační povinnost, aby byl získán širší přehled o tom, jaký vojenský materiál je transferován na území České republiky z jiných členských států Evropské unie.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které však nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od pana ministra a pana zpravodaje. Není tomu tak.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Připomínám tedy, že v souvislosti s novelizací zákona budeme hlasovat o výboru pro obranu jako o výboru garančním. Má někdo jiný návrh ke garančnímu výboru? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro obranu jako výboru garančnímu, a to v hlasování pořadové číslo 77, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Je někdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 77, přihlášeno 142 poslanců, pro 124, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

  Návrhy na jiné výbory nejsou, a proto končím tento bod. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji. Končím bod 23.

  Ještě než budeme pokračovat dalšími body, konstatuji, že došla omluva z dalšího jednání od 14.30 do 15.30 hodin od pana poslance Karla Fiedlera z osobních důvodů.

  Protože trvalo dlouho sčítání hlasů, tak se dostavil předseda volební komise teprve nyní. Jestli nebudete namítat nic proti postupu předsedajícího, panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi dám slovo, aby nám oznámil výsledek tajných voleb, které proběhly o polední přestávce.

  Prosím ale nejdříve o klid! Prosím pány kolegy, aby diskuse, které nesouvisejí s jednáním Sněmovny, přesunuli do předsálí.

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a přeji dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Obzvlášť dnes chci poděkovat členům a členkám volební komise, protože to sčítání bylo opravdu dlouhé a náročné, takže ode mne coby předsedy tady veřejně i do stenozáznamu posílám dík za tu náročnou práci.

  Chci předeslat, že teď diskutujeme o tom, že bychom Sněmovně v dohledné době nabídli tajné volby elektronickou formou, aby se vyloučila jak lidská chyba, tak i ono dlouhé sčítání.

  A nyní k výsledkům. Jak jste jistě zaznamenali, z těch sedmi volebních bodů jsme jeden nerealizovali, protože oba kandidáti odstoupili, takže tu mám šest výsledků.

  První volbou byla volba jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Vydali jsme 164 hlasovacích lístků, odevzdáno jich bylo 163, jeden nebyl odevzdán. Kvorum nutné pro úspěch, pro dosažení nebo pro zvolení bylo v tomto případě i ve všech ostatních 83 hlasů.

  Výsledky u Dozorčí rady Vinařského fondu jsou následující: Miloslav Janulík obdržel 44 hlasů a Josef Uhlík 115 hlasů, takže zvolen byl Josef Uhlík a tato volba končí.

  V dalším volebním bodu jsme volili devět členů Rady Státního fondu kultury České republiky z onoho dlouhého seznamu. Chci předeslat - a mám z toho velkou radost - že jsme byli úspěšní a zvolili jsme všech devět členů.

  Nyní vás poprosím o trpělivost. Pro stenozáznam musím u každého kandidáta přečíst počet dosažených hlasů: Rudolf Adler získal 88 hlasů a byl zvolen, Luděk Beneš 89 hlasů a byl zvolen, Stanislav Doubrava 96 hlasů a byl zvolen, Ladislav Dušek 5 hlasů, Roman Giebisch 88 hlasů a byl zvolen, Josef Herman 7 hlasů, Irena Chovančíková 93 - zvolena, Karel Král 89 - zvolen, Jana Mertinová 90 - zvolena, dále Jiří Mojžíš 5 hlasů, Jana Návratová 4, Martin Prokeš 4, Jan Simon 1 hlas, Marta Smolíková 19, Jiří Střecha 3, Doubravka Svobodová 96 a zvolena, Marcela Turečková 10 a konečně Dora Viceníková 93 a byla zvolena.

  Konstatuji tedy, že jsme Státní fond kultury obsadili kompletně. Je devítičlenný a i tato volba je u konce.

  V dalším volebním bodu jsme rozhodovali o volbě předsedy stálé komise Sněmovny pro práci Kanceláře PS. I zde bylo vydáno 164 lístků, odevzdáno 163, jeden odevzdán nebyl. Jan Bartošek získal 59 hlasů, Petr Kořenek 93, takže předsedou této stálé komise se stává pan poslanec Petr Kořenek a volba také končí.

  Kolegovi Kořenkovi blahopřeji a přeji hodně zdaru do jeho práce. Doufám, že nám z volební komise kvůli tomu neuteče.

  Dalším bodem bylo osm členů Kontrolní rady Technologické agentury. I zde jsou počty stejné, tedy 164 vydaných lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 83, odevzdaných lístků 163, jeden neodevzdán. Zbyněk Frolík získal 102 hlasů a byl zvolen, Milan Holl 20 hlasů, Irena Lovětinská Šlamborová 79 hlasů, Ladislav Musílek 100 hlasů a byl zvolen, Karel Novák 68 hlasů, Ivan Ohlídal 69 hlasů, Michael Písařík 6 hlasů, Josef Psutka 96 hlasů a byl zvolen, David Staš 24 hlasů, Michal Šedivý 22 hlasů, Petr Štěpánek 105 a byl zvolen, Pavel Václavek 36 a Marek Vochozka 96 hlasů a byl zvolen.

  Z oněch osmi členů jsme tedy vybrali nebo zvolili pět úspěšných. Zbývá obsadit poslední tři neobsazená místa a na ta v souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst, takže těmi postupujícími podle počtu hlasů jsou v Technologické agentuře Irena Lovětinská Šlamborová, Karel Novák, Ivan Ohlídal, David Staš, Michal Šedivý a Pavel Václavek.

  Dalším volebním bodem byla Kontrolní rada Grantové agentury. Tam předesílám, že jsme zvolili z těch osmi členů zatím pouze dva a dalších šest budeme muset vybrat ve druhém kole. Rostislav Drochytka získal 85 hlasů a byl zvolen, Lubomír Grmela 29 hlasů, Ivan Hubač 42, Libor Jan 62, Zdeněk Jirásek 77, Petr Konvalinka 105, to byl ten druhý zvolený, Tomáš Krejčík 66, Stanislav Labík 66, Peter Lichard 47, Irena Lovětinská Šlamborová 12, Jiří Masopust 10, Jan Picek 23, Mária Režňáková 75, Stanislav Šaroch 6 a Mirka Wildmannová 68 hlasů.

  V případě Grantové agentury do druhého kola postupují pánové a paní Grmela, Hubač, Libor Jan, Jirásek, Krejčík, Labík, Lichard, Lovětinská Šlamborová, Masopust, Picek, Režňáková a Wildmannová. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise za podanou zprávu o volbě a budeme pokračovat schváleným pořadem jednání.

  Dalším bodem schváleného pořadu je

  Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 391/1. Zástupci navrhovatelů si vybrali, že dnes návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Plíšek, a žádám zároveň pana poslance Ludvíka Hovorku, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zástupce navrhovatelů prosím o jeho úvodní slovo. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, z pověření skupiny poslanců z téměř všech poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny bych vám rád krátce představil novelu zákona o regulaci reklamy, která přesněji a v některých ohledech přísněji upravuje tzv. marketingové a reklamní vztahy farmaceutických firem na straně jedné a lékařů a lékárníků na straně druhé a také tzv. kongresovou turistiku. Předložím vám nyní jednotlivé body, které tento návrh oproti stávající úpravě přináší.

  Pokud jde o tzv. přiměřenou míru pohostinnosti při pořádání kongresů vzdělávacích akcí, tak zákon tento pojem přesněji vymezuje a říká, jaké náklady může farmaceutická firma uhradit lékaři nebo lékárníkovi. Mají to být pouze čtyři druhy nákladů, a to na ubytování, stravu, dopravu a registrační poplatek. Zákon také nově postihuje fyzické osoby nepodnikající, protože často dochází k situacím, kdy tzv. nastrčené třetí osoby nabízejí lékařům a lékárníkům určité pokuty ve jménu nebo v zastoupení farmaceutické firmy a potom při výkonu dozorových kompetencí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je dozorovým orgánem podle tohoto zákona, jsou nepostižitelné a vyviní se z jakéhokoli protiprávního jednání.

  Zákon dále stanoví, že svolavatelé akcí, tzn. vzdělávacích akcí pořádaných farmaceutickými firmami pro lékaře a lékárníky, mají povinnost v určité lhůtě dopředu o této svolané akci informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, tzn. pořadatel, v jakém oboru a kdo pořádá v jakém termínu příslušnou akci. Následně Státní ústav pro kontrolu léčiv údaje o akci zveřejní na internetových stránkách, bude tam tedy také větší veřejná kontrola, občané i pacienti se budou moci seznámit s těmito údaji.

  Zavádí se také nová kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti doplňků stravy. Často totiž dochází k tomu, že doplňky stravy jsou v reklamě nesprávně nebo neprávem vydávány za léky, a dochází tím podle našeho názoru ke klamání spotřebitele.

  Návrh také zakazuje reklamu na léky formou soutěže, spotřebitelské hry nebo loterie. Upravuje tzv. poregistrační studie s tím, že říká, že nově se tento zákon na ně vztahuje, s výjimkou studií bezpečnostních. Víme, že často ty poregistrační studie sloužily či jsou marketingovými studiemi na propagaci konkrétních léčivých přípravků. Víme to i z aplikační činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který nedávno tuto záležitost také řešil.

  V neposlední řadě návrh zákona také navyšuje pokuty a sankce za porušení tohoto zákona. Pokuty byly původně stanoveny v roce 1995. Podle našeho názoru už jsou neodpovídající a my navrhujeme jednotlivé pokuty navýšit na trojnásobek s tím, že ta nejvyšší možná pokuta podle tohoto zákona by činila maximálně 15 mil. korun. Je to samozřejmě s ohledem na míru provinění, opakovanost protiprávního jednání apod.

  V zákoně také navrhujeme zakázat reklamu na pohřební služby v areálech nemocnic a zařízení sociálních služeb. Nepřipadá nám úplně etické, jak jsme se setkali i v některých zařízeních, že tato reklama je tam provozována, a na základě podnětu nemocnic, zdravotnických zařízení, sociálních ústavů, ale i obcí navrhujeme tento zákaz.

  Já bych se ještě s dovolením v úvodu rád rovnou vyjádřil k jedné věci, která se řešila ve spojitosti s touto novelou v médiích, kdy bylo řečeno, že my chceme nějakým způsobem nepřímo upravovat v tomto návrhu tzv. pozitivní listy na léky zdravotních pojišťoven. Chtěl bych ujistit, že tomu tak není. Tento náš návrh zákona vyčleňuje ze svého režimu tzv. pobídkové programy zdravotních pojišťoven. Předkladatelé měli spíše na mysli preventivní programy než pozitivní listy. Nicméně pakliže se ukáže dejme tomu ve druhém čtení, že je určitá interpretační potíž v tom, jak toto vykládat, jsme jako předkladatelé připraveni tuto pasáž vypustit. Já jenom dodávám, že pozitivní listy by se ani nedaly takto upravit bez dalšího. Jejich úprava spíše spadá do zákona o veřejném zdravotním pojištění, VZP a ostatních zdravotních pojišťovnách. Nicméně si uvědomujeme, že to může v praxi vyvolat problémy, a proto dopředu avizuji, že předkladatelé ve druhém čtení případně jsou připraveni tuto věc ze zákona vypustit.

  Doplním ještě, že pan předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny už nás oslovil s úpravou reklamy na nelegální léky, tzn. na léky, které nejsou řádně registrovány. Za předkladatele si také dovolím konstatovat, že souhlasíme s tímto předběžným návrhem na doplnění tohoto návrhu zákona. Stejně tak si myslím, že na půdě zdravotního výboru, pakliže tam bude zákon přikázán, by se měla diskutovat i oblast reklamy na zdravotnické prostředky, protože, jak víme, současná vláda stáhla doprovodnou legislativu k přijatému zákonu o zdravotnických prostředcích, kde byla právě reklama na zdravotnické prostředky upravena.

  Já bych chtěl v tuto chvíli na závěr poděkovat svým kolegům z poslaneckého klubu TOP 09 Leoši Hegerovi a Jiřímu Skalickému, poslanci hnutí Úsvit Jiřímu Štětinovi, Jaroslavu Krákorovi z ČSSD, Bohuslavu Svobodovi z ODS, Soně Markové z KSČM a Rostislavu Vyzulovi z hnutí ANO, že připojili podpis k tomuto návrhu zákona, a současně si vás dovoluji jménem předkladatelů požádat, abyste souhlasili s postoupením tohoto návrhu do druhého čtení.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, máte svoji zpravodajskou zprávu.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou k tomuto tisku.

  Předkladatelé zdůvodňují návrh novely zákona potřebou vytvořit účinnější mechanismy pro snížení prostoru pro korupci a neetická jednání v oblasti zdravotnictví, speciálně na úseku reklamy na humánní léčivé přípravky, a pro potírání korupčního a neetického jednání ve všech jeho formách a projevech na tomto úseku. Novela sjednocuje výkon dozoru nad reklamou na humánní léčivé přípravky s výkonem dozoru nad reklamou na potraviny pro zvláštní výživu a na doplňky stravy, aby tuto působnost napříště vykonával stejný kontrolní orgán - Státní ústav pro kontrolu léčiv.

  Zavádí bez bližšího upřesnění pojem pobídkové programy zdravotních pojišťoven za účelem hospodárného nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, aniž by bylo alespoň minimálně vysvětleno, co konkrétně tyto pobídkové programy jsou. Současně návrh zákona tento nový pojem označuje za aktivity, na které se zákon o regulaci reklamy nevztahuje. Při setkání odborníků konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků nebo při jejich setkání na vědeckých kongresech a jiných obdobných odborných akcích může být sponzorem nebo pořadatelem poskytnuta účastnícím se odborníkům, myšleno především předepisujícím lékařům, pohostinnost formou zajištění dopravy či úhrady cestovních nákladů, přiměřeného ubytování a stravy a také registračního poplatku.

  Za reklamu na humánní léčivé přípravky novela nově považuje i neintervenční poregistrační studie, ale zpracování poregistračních studií bezpečnosti, které nesledují podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, se za reklamu na humánní léčivé přípravky nepovažuje, přičemž není stanoveno, kdo bude posuzovat, zda studie bezpečnosti sleduje, či nesleduje podporu předepisování léčivých přípravků.

  Novela zpřesňuje pravidla pro poskytování vzorků humánních léčivých přípravků osobám oprávněným je předepisovat a omezuje se poskytování vzorků těch přípravků, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Upravuje a rozšiřuje se definice sponzorování vědeckých kongresů, a to na jiné obdobné odborné akce. Zavádí se režim ohlašování setkání lékařů a lékárníků, kteří předepisují a vydávají humánní léčivé přípravky, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv před jejich uskutečněním a po skončení setkání odborníků oznamování specifikace poskytnutého plnění a zveřejnění, co bylo poskytnuto.

  Návrh zvyšuje horní hranici pokut trojnásobně, aby hrozba uložení sankce byla údajně účinnější a více odrazovala od spáchání protiprávních jednání. Nově se také stanoví i odpovědnost fyzických osob za nabízení, slibování a poskytování darů či nepřiměřeného pohostinství či ubytování, aby fyzické osoby nemohly být využívány jako prostředníci sponzora - právnické osoby.

  Novela dále vyjímá ze zákazu reklamy zveřejňování prodejních ceníků nebo katalogů takových léčivých přípravků, pokud zároveň neobsahují žádné informace o vlastnostech nabízených léčivých přípravků k nasměrování pacienta do lékárny s nejnižším doplatkem za léčivý přípravek, a tím se pokouší vymezit mantinely hospodářské soutěže mezi lékárnami. Tento návrh má tedy evidentně zvýhodnit řetězce lékáren, které dosahují nejnižší marže od dodavatelů.

  Současně novela zakazuje šíření reklamy na pohřební služby ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

  Pro úplnost dodávám, že vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas z vícero důvodů, především poukazuje na současné projednávání zákona o regulaci reklamy, sněmovního tisku 363, na nepřiměřenost navrhovaných sankcí, na rozdílnou regulaci léčivých přípravků a potravin pro zvláštní výživu - to je odlišná kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zemědělství. Současně upozorňuje na použití taxativního výčtu jednotlivých forem pohostinnosti v § 5b odst. 5 - riziko rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES - a na množství legislativních nedostatků.

  To je má zpravodajská zpráva a současně se hlásím do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se zároveň pana zpravodaje, jestli chce využít přednostního práva zpravodaje před ostatními přihlášenými. Ano, chce. Máte slovo v rozpravě, pane poslanče. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Přidávám svůj názor, jak jsem pochopil návrh zákona, a získal jsem si k tomu další informace a upozorňuji na to, že je třeba zákon přečíst několikrát, aby některé souvislosti byly zcela jasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane kolego. Požádám ostatní poslance a poslankyně o klid, abyste mohl v patřičné pozornosti kolegů a kolegyň říci svůj názor na tento návrh zákona, nikoliv pouze ve zpravodajské zprávě. Mohu tedy požádat jednotlivé kolegy, kteří řeší jiné problémy, aby je řešili v předsálí? Děkuji. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Předkládaná novela zpřísňuje regulaci reklamy v oblasti humánních léčivých přípravků patrně se žádoucím cílem omezit korupci. V tom se shoduji s předkladateli. V tomto je velmi podobný sněmovnímu tisku 761 z minulého volebního období zpracovanému s podobným záměrem. Zvolené nástroje regulace jsou však nevhodné a nedostatečné, a to zejména z následujících důvodů. Regulace se soustřeďuje především na reklamu cílenou na odborníky lékaře, na poskytování vzorků, klinické studie a podobně, tedy na regulaci vztahu farmaceutický průmysl - lékař. Tento vztah je již v současnosti podrobně regulován platným zákonem o regulaci reklamy. Vychází se přitom patrně z předpokladu, že lékař nebo lékárník jsou těmi hlavními, kdo ovlivňují, které léčivé přípravky se předepíší, vydají, spotřebují a zobchodují, a že tedy největším rizikem jsou pobídky odborníkům motivující je ke zbytečné nebo nevhodné preskripci. To však neodpovídá skutečnému stavu v českém zdravotnictví.

  Je známo, že lékaři, zejména jsou-li zaměstnanci, a těch je většina, nejsou svobodní ve svém rozhodování, ba naopak do jejich rozhodovací autonomie je zasahováno mnoha manažerskými a úhradovými mechanismy. Jde například v nemocnicích o pozitivní listy nemocnic a zohlednění léčiv či zdravotnických prostředků s bonusem od dodavatele. To je běžná praxe každého dne. V lékárenství pak jde o pozitivní listy distribučních řetězců. Ve zdravotních pojišťovnách o pozitivní listy zdravotních pojišťoven, u léčiv, zejména nákladných, o podmínky smluv mezi výrobcem a pojišťovnou, takzvané reshoring smlouvy, nebo dohody o nejnižší ceně a o podmínky smluv mezi pojišťovnou a poskytovatelem, zejména o nastavení objemových omezení úhrady takzvanými budgety preskripčních limitů, číselníkových omezení a jinak. Tyto mechanismy nejsou dostatečně popsány v zákoně, případně jsou s ním dokonce v rozporu a jejich tvorba ponechává značný prostor ke korupci, která je daleko větší než případná korupce mezi průmyslem a jednotlivými lékaři. Předkládaný návrh však obecně zpřísňuje jenom regulaci lékařů, ponechává však takřka nedotčené rozhodující vztahy, a to je vztahy průmysl - management nemocnic - farmaceutický průmysl - pracovníci pojišťoven, případně farmaceutický průmysl - pracovníci regulátora. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v rozpravě. Nyní podle pořadí pan poslanec Skalický, připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v reakci i na text zpravodaje bych chtěl říct asi následující. Máte před sebou novelu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Krátce historicky: Tato novela v podobném znění a s nějakými základními parametry zde byla projednávána zhruba před třemi lety, kdy byla poslána do zdravotního výboru, který se touto problematikou zabýval. Jsem přesvědčen, že po uplynulé době, to znamená zhruba těch dvou až tří let, je dobré se k této problematice vrátit, a to i bez ohledu na to, co sdělil pan zpravodaj.

  Jsem přesvědčen, že mimo jiné z řady argumentů, které zde padly, je dobře projednat na půdě výboru pro zdravotnictví dvě oblasti. Za prvé je to problematika postregistračních neintervenčních studií, o kterých zde bylo poměrně rozsáhle hovořeno, protože je nutno si uvědomit a vymezit hranice mezi podporou prodeje a reklamou. Jsem stále přesvědčen, že řada studií je tak koncipována a naopak mezi takovými studiemi, které jsou potřeba a jsou prováděny standardním korektním způsobem. Druhá oblast se týká vzorkování léčivých přípravků nebo poskytování vzorků pro předepisující lékaře. Zde se opět jedná o diskusi o podmínkách a jejich zpřesnění. V předloze, kterou zde máte uvedenou, se řeší hledisko časové. Nicméně je nutno říci, že v řadě standardních zemí je kombinace hlediska množstevního a hlediska časového. I proto jsem přesvědčen, že tyto dvě oblasti, které jsou odborného charakteru, opravdu patří na půdu výboru pro zdravotnictví, a byl bych velmi rád, kdybyste podpořili a souhlasili s postupem této novely zákona do druhého čtení a aby byla projednána tato problematika na příslušném odborném výboru.

  Na závěr bych chtěl ještě říci, že v tom období dvou až tří let samozřejmě došlo i k posunu v chování řady farmafirem, ať už ve smyslu pozitivním z hlediska jejich samoregulace, ale i ve smyslu negativním. Čili i tato tematika je důležitá, abychom ji zhodnotili a řekli ano, má smysl se tímto zákonem zabývat dále, nebo ne.

  Ještě jednou děkuji a prosím o jeho propuštění dále do zdravotního výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skalickému. Nyní pan poslanec Štětina, připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

  Vážená vládo, vážené dámy a pánové, slyšeli jsme tady dva názory - názor pana navrhovatele a skupiny poslanců, mezi které se počítám i já, a pana zpravodaje. Musím hned v úvodu říci, že obou dvou kolegů si nesmírně vážím zejména v oblasti zdravotnické politiky, takže se domnívám, že se zde nebudu dále rozšiřovat k tomu, co řekli, protože oba dva to řekli zcela jasně. Chtěl bych se spíš zabývat jednou věcí a to je ta věc, že vláda tento návrh zákona zamítla, tedy vyjádřila svůj nesouhlas. Pokud jde o zdravotnickou politiku a vše, co je rozumné, většinou s vládou souhlasím, což jsem tady mnohokrát dokázal i svými slovy, i když vím, že slova někdy jsou jiná než skutky. Ale vláda se na mne jistě nebude zlobit, když tentokrát s ní nebudu souhlasit, a spíš bych byl rád, kdyby tento poslanecký návrh byl propuštěn do druhého čtení, samozřejmě se vší pokorou vůči vládě, protože mně se nelíbí několik věcí.

  Když je zákon nepohodlný, tak se řekne, že je špatně napsaný, nebo většinou se říká: Je to paskvil. Domnívám se, že tento zákon není špatně napsaný, takže to je věc, ve které s vládou nesouhlasím. Jsou tam některé věci, které se vládě nelíbí, že tam jsou ustanoveny větší pokuty. Domnívám se, že čím větší pokuta, tím je větší naděje bojovat proti korupci, a hlavně je to určité strašítko proti těm, kdo si nepočínají zrovna v souladu se zákony této republiky.

  Jsem si vědom, že vláda připravuje zákon o reklamě, je to sněmovní tisk, tuším, 363, který novelizuje zákon č. 40/1995 Sb. To všechno respektuji. Ale domnívám se, že klidně na půdě této Sněmovny a samozřejmě na půdě zdravotního výboru mohou probíhat diskuse obou dvou zákonů, a pak z toho skutečně může vzniknout dohoda, která nám dá zákon, se kterým můžeme býti spokojeni třeba i delší dobu než jedno volební období, než se zase vystřídají politické garnitury.

  Musím souhlasit s kolegou Skalickým (řečník si odkašlal), promiňte, který, prostřednictvím pana předsedajícího, že s tímto návrhem zákona jsme již tedy počítali před skoro třemi lety, že k tomu nedošlo. Domnívám se, že tento zákon je potřeba, abychom ho měli co nejdříve, a ne že budeme čekat zase, až se to zde projedná, odloží, odpřipomínkuje, pozastaví, protože za tři roky už se stalo mnoho věcí, které zde byly zmíněny. Byly přijaty velmi rozumné zákony o zdravotnických prostředcích.

  Domnívám se a prosím, kdybyste tento poslanecký návrh propustili do druhého čtení a tam na půdě zdravotního výboru o něm můžeme diskutovat. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Štětinovi a nyní se svým vystoupením se slova ujme pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

  Jak zde již bylo řečeno jednak zpravodajem a jednak navrhovatelem, tak se nejedná o jednoduchý materiál a evidentně bude potřebovat hluboké rozvahy a diskuse, a proto bych rád podpořil, abyste hlasovali pro to, abychom měli možnost tuto záležitost projednat ve zdravotním výboru.

  Nebudu se teď zde zmiňovat o tom, co je hlavním bodem, a to jsou vztahy mezi lékaři a farmaceutickými firmami, a nemyslím si, že by lékaři byli šikanováni, protože většina z nich jedná eticky a nebojí se hlášení na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Chtěl bych se tady spíše věnovat jiné otázce, kterou taky považuji za velmi zásadní a která mě, slušně řečeno, nepředstavitelně štve. Je to naprosto bezostyšná, klamavá, zavádějící, lidi ohlupující reklama na nejrozmanitější preparáty všeho druhu s nejrozmanitějšími pozitivními účinky. Tady nejde o to, že se někomu zvětší nebo upraví pohlavní orgány nebo mu přestanou vypadávat vlasy, ale mnohé prokazují naprosto nezpochybnitelně například zlepšení obranyschopnosti, tedy imunity, nebo dokonce protirakovinné účinky. A tam tedy jako onkolog s tímto mám dlouhodobé zkušenosti. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Jeho návrh je stejný jako je návrh organizačního výboru, tzn. přikázat zdravotnímu výboru.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl a poté dále v rozpravě pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo, pěkné odpoledne. Já bych se dotkl jednoho bodu, který je veřejností hodně vnímán, to je tzv. kongresová turistika, kterou tam v podstatě chcete řešit. Ona ta věc je v podstatě právně vyřešená. Firmy musí zaplatit maximálně dopravu, kongresový poplatek, který je velký, ubytování a musí se to týkat těch dnů, kdy ta akce je. A to, co tady nevyřešíme, bohužel to nejde vyřešit, to je všechno o morálce. Protože znám spoustu lékařů, kteří přijedou na velmi zajímavý odborný kongres někde do nějakého lákavého místa a oni prostě na ten kongres nejdou. A to je ta podstata. A to je morálka, kterou bohužel tady v ničem nedokážeme odstranit. Takhle to prostě běží. Jestli dokážeme ovlivnit morálně zdravotnickou veřejnost, tak to bude fajn.

  Jinak v podstatě už je letos přijatý tzv. index transparentní spolupráce, kdy každá firma, která posílá někoho někam, musí uveřejnit, bude uveřejňovat veřejně tu platbu, kterou daný člověk obdržel. Je to po vzoru tzv. amerického Sunshine Act, kde v Americe je nutno, aby každá firma uveřejnila veškerou platbu, kterou poskytla lékaři. Takže tady to naštěstí od roku 2015 začíná běžet, takže právně a odborně to je řešeno. A jestli dokážeme zvládnout morální otázku, to bude jiná věc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní v rozpravě pan poslanec Leoš Heger v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Poslanci v lavicích a ve skupinkách hlučí.)

 • Poslanec Leoš Heger: Dobré odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil spíše než -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás ještě přeruším, pane poslanče. Skutečně znovu žádám sněmovnu o klid! Pokud kdokoli z vás diskutuje o jiných věcech, které se netýkají tohoto bodu, prosím, přeneste své diskuse do předsálí a nechte ty, kteří vážně diskutují o tomto problému, v klidu vystoupit. Děkuji.

  Můžete pokračovat, pane poslanče.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Chtěl jsem říct, že se budu vyjadřovat více než k tomu zákonu, který zde byl podrobně rozebrán navrhovatelem kolegou Plíškem, tak k té diskusi, která zde proběhla. Začal bych ze zcela obecného pohledu.

  Jsou samozřejmě důležití hráči ve hře, která se jmenuje rozdělování 250 mld. zdravotního pojištění. K těm hráčům patří nepochybně Ministerstvo zdravotnictví, které jakožto správce celého systému určuje obecná pravidla hry. Patří sem zdravotní pojišťovny a patří sem poskytovatelé zdravotní péče. Já bych se chtěl zmínit o těch dvou posledních. To znamená o pojišťovnách a poskytovatelích zdravotní péče.

  Poskytovatelé zdravotní péče, resp. jejich lékaři, pokud ti poskytovatelé reprezentují instituce, které ty lékaře zaměstnávají, tak ti rozdělují zhruba jednu pětinu z těch 250 mld. v lécích na předpis. Je to situace, která nemá v téhle zemi a ani v jiných zemích obdobu v jiných typech rozdělování z celospolečenských zdrojů, kterými peníze ve veřejném zdravotním pojištění jsou. Protože tady tradičně klade společnost důvěru na lékaře, kterých je řekněme 30 tis. nebo 25 tis., kteří léky předepisují, a ti je předepisují bez jakéhokoliv zmocnění typu správního řízení, které je normálně při rozdělování individuálních zdrojů předepisováno. Každý lékař tedy dostává od společnosti důvěru, že ten svůj díl na těch 50 mld. bude rozepisovat na recepty podle svého nejlepšího svědomí a podle Hippokratovy přísahy. Takže v tomhle lze souhlasit s předchozím diskutujícím panem doktorem Nyklem, který říká, že lékaři rozdělují peníze podle toho, na jaké úrovni je jejich morálka. S tím já musím souhlasit. A musím souhlasit i s tím, že lze jenom velmi těžko zabránit stoprocentnímu zneužívání této důvěry. Avšak na druhou stranu je zde všeobecně diskutovaný fakt, že důvěra k lékařům není v této společnosti absolutní, a je poukazováno na celou řadu činů, které ti lékaři občas dělají, i když je to jejich minorita. Těch lékařů.

  V tomhle případě tedy zákon, který mluví hlavně o lékařích anebo předepisujících lékařích, je jakýmsi mementem. Je pravdou, že tady existují v posledních letech kodexy firem, které jsou na úrovni jakýchsi etických kodexů, ale ty kodexy jsou poměrně těžko vymahatelné a zatím nefungují úplně dokonale. Já bych jenom zdůraznil, že ten zákon není napsán proti lékařům. Ten je napsán naopak pro lékaře, kteří ten morální kodex dodržují a jsou poctiví. Protože v takové situaci, kdy není samozřejmě možné plošně a masivně kontrolovat všechny předepisující lékaře detailně, tak se ti nepoctiví schovají a ti poctiví jsou potom za ty hloupé, na které se obecně jenom ukazuje, že ne všichni lékaři jsou úplně dokonalí. Tak to je jeden pohled na věc. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hegerovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy, a jestli se nikdo do rozpravy nehlásí, tak samozřejmě dám slovo k závěrečným slovům. Nebo jestli to chcete v rozpravě - pan navrhovatel? (Ne.) Dobře. Pokud se nehlásí nikdo do rozpravy, rozpravu končím a k závěrečným slovům se hlásí jak zástupce navrhovatele, tak pan zpravodaj. Prosím nejdříve zástupce navrhovatele se závěrečným slovem. Prosím.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, budu velmi stručný, protože si skutečně myslím, že podrobná debata k jednotlivým ustanovením zákona se má vést právě ve druhém čtení. Nicméně tady musím připomenout, že v minulém období se podobná novela projednávala v Poslanecké sněmovně a ve zdravotním výboru se přerušila čtyřikrát. Já tím chci jenom demonstrovat, že tehdy byl poměrně silný tlak na to, aby tato novela nebyla schválena, tehdy to ještě bylo kvůli bonusům poskytovaným v lékárnách a ještě kvůli jednomu ustanovení, a proto někteří poslanci prostě se snažili dokonce i odcházet z výboru, aby tato novela nemohla být schválena. To znamená, jenom upozorňuji na tlaky, které zde kolem tohoto návrhu už v minulém volebním období byly a určitě nebyly motivovány ryze zájmy pacienta a jeho ochranou na informace o tom, na základě jakých pohnutek jsou léky předepisovány nebo vydávány. I nyní jsem obdržel již několik připomínek ať už adresných, nebo dokonce anonymních, to k tomu patří. Ale jenom chci říct, že předkladatelé se snažili tuto problematiku řešit vyváženě. Jak říkal pan zpravodaj, ten návrh necílí pouze na lékaře, cílí samozřejmě i na farmaceutické firmy. A já ještě dodávám, že samozřejmě naším cílem není řešit úhradotvorbu, vztahy zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům. To je jiná problematika, to mimochodem také mělo řešit minimálně primárně ministerstvo. Jenom doplním, že Ministerstvo zdravotnictví nechystá zákon o reklamě. Projednáváme sice zákon o reklamě, ale ten se týká volební reklamy, to znamená, netýká se reklamy na léčiva. Do toho to skutečně neřešíme souběžně. Na to chci jenom upozornit.

  Za předkladatele chci také slíbit, že případně ve druhém čtení podpoříme úpravu nebo vypuštění ustanovení o pobídkových programech zdravotních pojišťoven, které skutečně cílilo na něco jiného, než jsou tady zmiňované pozitivní listy. Určitě se zaměříme na zpřesnění neintervenčních poregistračních studií. Rád bych podpořil návrh pana předsedy zdravotního výboru ohledně reklamy na nelegální přípravky a myslím si, že bychom se měli pokusit vyřešit i problém reklamy na zdravotnické prostředky. Takže ještě jednou vás žádám o postoupení tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plíškovi jako zástupci navrhovatelů a nyní je závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se závěrečného slova. Prosím.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci jenom shrnout základní věci, které jsem tady uvedl. Řada argumentů, které tady zazněly, nechci říct, že by nebyly správné, ale skutečně zaměřují se jenom na tu úzkou skupinu lidí, kteří předepisují léčivé přípravky, to znamená na vztah průmysl a lékaři, odborníci. Je to věc, která od roku 2007 se tady prostě vine touto Poslaneckou sněmovnou, že jediná forma korupce je vlastně mezi průmyslem a předepisujícími lékaři. Upozorňuji na to, že lékaři to vnímají, jako že jsou vlastně kriminalizováni. A to, co se stává nebo děje ve vztahu průmysl - nemocnice, průmysl - zdravotní pojišťovny, risk-sharingové dohody, dohody o nejnižší ceně, to zůstává nepostiženo, a přitom se jedná o rozhodující objemy prostředků zdravotního pojištění.

  Pozitivní listy samy o sobě nemusí být špatná věc. Druhá věc je ovšem, že nejsou nikde stanovena pravidla pro jejich tvorbu, jestli tam nedochází ke zvýhodňování určitých firem na úkor druhých a podobně. A samozřejmě jsou managementy solidní a jsou managementy méně solidní. To jsme se ostatně mohli přesvědčit v záležitosti Nemocnice Na Homolce.

  To, co musíme vzít v úvahu při posuzování všech těchto věcí, je skutečnost, že regulována je jenom část léčivých přípravků, a to léčivé přípravky předepisované na recept. Daleko větší objem, který se dodává do nemocnic, tam v podstatě neexistují téměř žádná pravidla, jsou to jenom číselníky zdravotních pojišťoven a podobně. A regulované zdravotnické prostředky nejsou regulovány vůbec. Myslím si, že tyto věci je třeba řešit především v zákoně o zdravotním pojištění a nastavit lépe úhradové mechanismy a podobně. To si myslím, že je základní cesta k omezení korupce. Samozřejmě že korupce ve vztahu průmysl a lékaři existovala, máme tady případy, kdy konkrétní lékaři byli odsouzeni, ale domnívám se, že to je již určitým způsobem a celkem slušně ošetřeno v současném platném právním řádu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečnou řeč. Než budeme pokračovat, ještě přednesu jednu omluvu, která byla doručena předsedovi Sněmovny od pana poslance Holečka - od 15.55 do konce jednacího dne, a to z důvodů rodinných.

  Nyní tedy budeme pokračovat po skončené rozpravě a závěrečných řečech hlasováním o jednotlivých procedurálních návrzích. Budeme hlasovat nejdříve o zamítnutí, protože pan zpravodaj Ludvík Hovorka případné vrácení podmínil tím, jak bude rozhodnuto o zamítnutí návrhu. Pokud neprojde ani zamítnutí ani vrácení, budeme hlasovat o přikázání. Já vás přivolám, ty, které jsem vyhnal do předsálí, gongem a odhlásím vás, a to tak, že vás požádám o nové přihlášení. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

  Poté, kdy se ustálí počet přihlášených poslanců, rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu v hlasování pořadové číslo 78, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 154 pro 75. Návrh nebyl přijat.

  Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení předkladatelům k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 79, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu k přepracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 158 pro 86, proti 66. Návrh byl přijat.

  Nebudeme tedy pokračovat, protože Poslanecká sněmovna rozhodla, že bod č. 57, tisk 391, se vrací předkladatelům k dopracování. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Zároveň předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je

  Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 188/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů - paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, včera jsme napříč politickým spektrem vzpomínali dopadů na politický i osobní život našich stávajících i minulých kolegů, kteří byli trestně stíháni, aniž by byli následně postaveni před soud a došlo k jejich pravomocnému odsouzení. Myslím, že jsme se napříč politickým spektrem shodli, že podobné jednání představuje skutečně velmi výrazný zásah do života dotčených politiků a bez ohledu na to, kterou stranu zde zastupují, jestli jde o pana poslance Svobodu nebo z minulého volebního období pana poslance Tluchoře, Fuchsu, Šnajdra a další. Ale stejně tak bychom se asi měli zamýšlet nad tím, jakým způsobem se dotkne politiky jednotlivých stran a klubů situace, kdy dojde k pravomocnému odsouzení některého z poslanců. Dobře víte, že se tak v minulosti dělo. Mohu vzpomínat jména jako Pekárek, Wolf, abych se nepohybovala jenom na jedné straně politického spektra, ale týká se to i dalších.

  Dnes byl zveřejněn výzkum veřejného mínění oblíbenosti politiků z hlediska toho, jak občané hodnotí jejich politickou kulturu. Asi vás nepřekvapí, že nejlépe dopadli zastupitelé na komunální úrovni, kde jsou kladně hodnoceni více než 60 % občanů, zhruba o 20 % méně mají zastupitelé krajských zastupitelstev a stejně tak vás asi nepřekvapí, že nejhůře jsme hodnoceni my, kdy naše hodnocení je převážně negativní. Pozitivně nás hodnotí pouze něco málo přes 20 % občanů. Jsem přesvědčena, že k tomu přispívá i to, že sami nejsme schopni, a nemáme k tomu ani nástroje, se vypořádat se situací, kterou jsem zmínila.

  V zákoně o volbách do obecních zastupitelstev i o volbách do krajů existuje ustanovení, které předpokládá zánik mandátu poslance, který byl odsouzen pro úmyslný trestný čin. Přestože náš klub o něco podobného usiluje už několikáté volební období, a vzpomínám, že v minulém volebním období podobný návrh předkládala i paní poslankyně Němcová, nedošlo dosud k přijetí novely zákona, v našem případě by muselo jít o novelu Ústavy, která zánik mandátu v těchto případech umožňuje. Toto téma je také návrhem, který vám pod číslem 188 předkládám. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. (Nepřítomen.) Táži se, zda Marek Benda bude v dohledné době přítomen, abychom mohli pokračovat v projednávání? (Hlas: Teď tady byl. Poslanec Marek Benda po chvíli přichází do sálu.)

  Vynikající, dočkali jsme se. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám paní navrhovatelce, panu místopředsedovi i celé ctěné Sněmovně, že jsem zapomněl, že jsem zpravodajem tohoto návrhu zákona, tím pádem jsem v klidu odcházel si v klidu zakouřit. (Smích v sále.) A teprve na základě volání pana předsedajícího jsem se vrátil.

  Moje zpravodajská zpráva tedy bude velmi stručná. Návrh vám představila paní navrhovatelka. Vláda k němu zaujala postoj pozitivní - negativní, pardon, negativní postoj. (Smích.) Čili můžeme projít prvním čtením a na základě toho se rozhodnout, jestli s návrhem budeme pokračovat, nebo nebudeme. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku - pana poslance Chvojky, ale předtím s faktickou poznámkou pan poslanec Karamazov. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanci za KSČM navrhují doplnit text části Ústavy o zániku mandátu poslance nebo senátora o další důvod. Navrhované znění čl. 25 písm. g) je toto: Mandát poslance nebo senátora zaniká ztrátou mandátu. Bez bližšího vysvětlení. Nevím, jak by poslanec mohl ztratit svůj mandát. Ztratí ho někde na ulici? Nebo mu snad vypadne z kapsy? No to asi ne. Teprve až z důvodové zprávy můžeme vidět, že navrhovatelé chtěli postihnout případy, kdy poslanec či senátor změní klub nebo politickou stranu. Jenže to do návrhu ústavního zákona jaksi zapomněli napsat.

  Vzhledem k tomu, že uvedený návrh je zřejmě nesmyslný, si dovolím navrhnout jeho zamítnutí již v prvním čtení. Navíc i pokud by byl návrh řádně legislativně vyjádřen, byl by zjevně protiústavní, neboť v čl. 26 Ústavy poslanci a senátoři svůj mandát vykonávají osobně, pouze v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy, tedy ani příkazy politické strany. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní má slovo pan poslanec Chvojka.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já myslím, že ten návrh dostatečně odůvodnila paní spolupředkladatelka. Potom si k němu krátce něco řekl pan zpravodaj, je pravda, že ta jeho zpravodajská zpráva byla o dost kratší, než je vykouření jedné cigarety. Nicméně já mám k tomu pár poznámek.

  Určitě, a je to vždycky mediálně sledováno, není dobré, když poslanec, který byl zvolen za nějakou politickou stranu nebo na kandidátce nějaké politické strany třeba jako nezávislý, změní uprostřed funkčního období dres. To jsou věci, které by se dít neměly. Sociální demokracie má samozřejmě s těmito záležitostmi trpké zkušenosti. Vzpomínám na rok 2006, kdy pan Melčák a pan Pohanka přeběhli z levicového spektra na podporu pravicového spektra. Je to něco, co určitě nepřispělo k jejich dobrému jménu a co by se dít nemělo. A chápu věcně, proč předkladatelé navrhují to, co navrhují. Nicméně pro mne je tady určitá větší hodnota, než je ten mandát poslance, v tom (nesrozumitelné) že by měl být v tomto případě vázaný, tak jak byl za první republiky, kdy ti tehdejší poslanci už vyplňovali předtím, než přišli do sněmovny, když byli zvoleni, určitý bianco šek, na rezignační listinu vyplnili podpis a ta strana, za kterou byli kandidováni, je mohla, pokud nebyli poslušní, odvolat. To si myslím, že by také nebylo správné.

  Já si myslím, a už to říkal pan předřečník, že návrh na to, aby poslanec ztratil mandát v tom případě, když změní dres nebo se stane uvolněným, je v rozporu s několika články Ústavy. Ocituji tady čl. 23 odst. 3 Ústavy České republiky, kde se píše, že mandát je vykonáván v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí poslance nebo senátora. Myslím si, že navržená právní úprava by ve svých důsledcích tento princip výrazně narušila. Tudíž ta novela Ústavy není ani formálně správně. Protože pokud se chceme tímto zabývat, tak musíme nějakým způsobem změnit i tento čl. 23 odst. 3 Ústavy.

  Zároveň máme čl. 26 Ústavy České republiky, kde je psáno, že poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že poslanec nebo senátor je v prvé řadě vázán svým slibem, a nikoliv vazbou na svou politickou příslušnost. To si myslím, že pokud bychom vůbec uvažovali o tom, že poslanec by měl ztratit mandát za změnu toho dresu - a já říkám, že to není správné a je to něco, co v minulosti poškodilo i sociální demokracii - tak že by se musely změnit nějakým způsobem stěžejní a základní body, které upravují mandát toho poslance. To je první věc.

  Druhá věc. To se týče toho druhého návrhu, to znamená ztráta mandátu v tom případě, kdy by došlo k nepodmíněnému odsouzení poslance za úmyslný trestný čin. To je myslím něco, o čem se diskutuje delší dobu a o čem by se diskutovat ještě mělo. Samozřejmě to má také spoustu rizik, například zneužití určité politické vládnoucí strany, když by nějakým způsobem ovládala policii, a tímto by se šlo lehce zbavit opozičního poslance.

  Jsem toho názoru, že Ústava není trhací kalendář. Již nějakého půl roku máme podvýbor pro změnu Ústavy a pro parlamentní procedury. Na jednáních tohoto podvýboru se ty věci a změny probírají velmi podrobně, velmi komplexně. Přiznám se, že v těch mnoha inspirativních návrzích na podvýboru není ani jeden z těchto dvou, které zde projednáváme. Takže já jsem proti tomu, abychom schvalovali novelu Ústavy jen tak, jako věc, která se týká jednoho či dvou bodů. Novela Ústavy by měla být komplexní, měla by se věnovat samozřejmě více věcem, měla by být schvalována po velmi podrobné, důkladné analýze, nejenom po diskusi zde na parlamentní půdě, ale především na půdě akademické a odborné.

  Já tímto, co chci říci, v podstatě navazuji na svého předřečníka pana Karamazova. Z těch důvodů, které jsem zde vyslovil, také navrhuji, aby byl tento návrh zamítnut. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní eviduji jednu faktickou poznámku a dvě přednostní práva. Nejdříve s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a poté pan předseda Kováčik a pan zpravodaj Benda. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Když už jste, pane poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, zmínil bývalé kolegy Melčáka a Pohanku jako trpkou zkušenost sociální demokracie, bylo by fér, kdybyste tu informaci doplnil také o zkušenost pana poslance Humla a doplnil nám informaci, zda se v tomto případě jednalo o zkušenost sladkou, či trpkou. Myslím si, že by si to pan poslanec Huml zasloužil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, jen několik málo poznámek. Nejsem právník, tím méně ústavní, nicméně jsme tady v Poslanecké sněmovně všech možných profesí a sociálních skupin či profesních skupin právě proto, abychom se na věci dívali nejen z úzkého pohledu právnického, ale také trošku nějakým tím selským zdravým rozumem.

  Já si jenom teď trošku rýpnu do těch, kteří odmítli, když se ustavovalo toto volební období této Sněmovny, náš požadavek na to, aby byla ustavena stálá komise - nikoliv pouze podvýbor - tak jak tomu bylo dřív, Poslanecké sněmovny pro změny Ústavy, úpravy Ústavy, ústavní komise a tak podobně, což by byla právě ta úroveň, kde by se efektivně daly všechny návrhy změn - jsem také proti salámové metodě úpravy Ústavy - jasně, zřetelně a dostatečně efektivně komunikovat. Pouhý podvýbor je pomocným orgánem, pomocným institutem, pomocným nástrojem výboru. Podvýbor nemá v tomto směru silnou rozhodovací pravomoc. Může pouze doporučit. Jednání podvýboru je zpravidla neveřejné, nerozhodne-li se jinak, a podobně. Je to prostě slabší úroveň než to, co jsme navrhovali.

  Nedávno se tady diskutovala jiná změna Ústavy ve vztahu k pravomocím prezidenta a tam nikomu nevadilo, že by se z Ústavy dělal trhací kalendář, takže ten pohled trošku vidím jako účelový.

  Co se týká naší motivace, proč jsme předložili opakovaně tento návrh, podobný návrh, jde o to, že ostatně soudíme, že přeběhlictví jako takové je velmi škodlivé, neboť upravuje výsledky voleb, tedy je proti vůli voličů. A ostatně soudíme, že vůle voličů by měla být respektována, a na rozdíl od některých ostatních nevidíme, že by to bylo v nějakém rozporu s Ústavou, s některými články Ústavy, a tak podobně, ale vidíme nutnost, abychom se s tímto negativním jevem, jak se říká, jednou provždy vypořádali tak, abychom v rámci ať už projednávání tohoto návrhu zákona, nebo v rámci oné širší diskuse o úpravě Ústavy nebo možných úpravách Ústavy jako celku dokázali vypořádat, jak se říká, jednou provždy, protože je to věc, která je v příkrém rozporu s rozhodnutím voličů, tedy ale také s rozhodnutím všeho lidu, jehož část jsou voliči, a proto nevidím ten rozpor s Ústavou.

  Pojďme se tedy dohodnout, že buď pošleme tento návrh dál a v nějaké fázi diskuse jej přikážeme, aby tedy v tom výboru, jehož je podvýbor pro změny Ústavy, byl diskutován i na té akademické úrovni, anebo se tedy pojďme bavit o tom, jakým způsobem se s tímto jevem vypořádáme.

  Já vím, že mohu být vnímán některými jako hlas volajícího na poušti, protože tu se té straně hodili přeběhlíci, tu se oné straně hodili přeběhlíci. Zajímavé je, že v dobách, kdy to bylo sto na sto, tak zpravidla přeběhlíci rozhodovali velmi zásadní a závažné věci, a to pokřivení výsledků voleb tím, že někdo přeběhne, je prostě fatální, nebo bylo fatální. Rád bych, aby v této neblahé praxi ne že nebylo pokračováno, nebyla ani možnost pokračovat, protože to prostě je něco, co je s parlamentní demokracií jen velmi těžko slučitelné.

  Chtěl bych vás požádat, abyste tentokrát zvažovali nejen úzkým právnickým jazykem a úzkým právnickým myšlením, ale abyste uvažovali také tím zdravým selským rozumem a brali vůli občanů voličů, kterou vyjádřili ve volbách a která by se měla celé čtyři roky dodržet, za opravdu vážnou věc. Pojďme se tedy tímto zákonem i nadále zabývat. Prosím nezamítat, nevracet, pokračovat a v nějaké fázi na základě dohody, jak s tímto problémem dál naložíme, můžeme po určitých úpravách - protože to, co slyším, je upravitelné - tak můžeme potom na tu akademickou a na tu podvýborovou půdu přijít. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat a udělím slovo, přečtu jednu omluvu. Od 16.15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá ministr zemědělství Marian Jurečka.

  Dále s přednostním právem vystoupí zpravodaj pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se ještě jednou omlouvám za malinké odbytí zpravodajské zprávy, čili v tuhle chvíli bych se chtěl k návrhu ústavního zákona vyjádřit spíše jako Marek Benda než jako zpravodaj.

  Já myslím, že obsahuje dvě části, které jsou strukturálně úplně odlišné. První je ona ztráta mandátu, kde - jak již správně upozornil pan kolega Karamazov - je fakticky v té ústavní změně formulována tak neuvěřitelně vágně, že -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, nerad vám do toho vstupuji, ale požádám kolegyně a kolegy, abyste přece jenom, v případě, že máte něco k řešení, šli do předsálí a nerušili svým hovorem průběh jednání. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

  Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 • Poslanec Marek Benda: Vracím se zpátky. Jedná se o ono ustanovení ztráty mandátu, které předpokládalo posléze výklad v jednacím řádu, že v podobě, v jaké je formulováno v návrhu, znamená fakticky, že se rozhodování o tom, za jakých okolností poslanec může nebo nemůže ztratit mandát, posouvá z ústavní úrovně na úroveň jednacího řádu. To je první velké nebezpečí, kde náhle měním kvorum, na základě kterého schvaluji situace a okamžiky zániku mandátu.

  Druhá věc - a to už je věcná námitka. Já vím, že přeběhlíci vždycky všechny rozčilují. Ale abych necitoval toto volební období, tak když si vzpomenete na minulé volební období, na prapodivné uskupení válčící proti dinosaurům Věci veřejné, tak tam tedy poznat, kdo byl přeběhlíkem a kdo nebyl, kdo to pamatuje, v okamžiku, kdy odcházely nadpoloviční většiny klubů a další věci, bylo fakt nesmírně obtížné. A myslím si, že to jsou přesně otázky - a jak říkám, teď nechci zasahovat do tohoto volebního období, protože bychom se také dostali do téměř neřešitelných situací, ale že to jsou přesně otázky, které buď vycházíme z toho, že voliči dávají nám naše mandáty přímo, volí sice strany, ale volí každého z nás, každý z nás na té kandidátce jsme, každý například můžeme být zvoleni počtem preferenčních hlasů, který není vysoký, a víte dobře, že v mnoha případech dochází k tomu, že lidé skáčou i z nevolitelných míst, já s tím mám docela dobré zkušenosti. Takže z tohoto hlediska upozorňuji a varuji před tím, abychom šli touto příliš striktní cestou - volič volil jenom stranu, ještě neřkuli jenom nějakého vůdce té strany a ten je ten, kdo rozhoduje o tom, jestli mandát zanikne, nebo nezanikne. Proto tuto část pokládám za nerealizovatelnou. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka a pak dvě řádné přihlášky - pana poslance Blažka a pana poslance Chvojky. Máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl jsem pouze upozornit ve stručnosti v rámci faktické poznámky, že onen návrh ústavního zákona, který odkazuje na tzv. úmyslné trestné činy, není vůbec v souladu pojmoslovně s novou definicí, kterou obsahuje trestní zákoník, který rozlišuje trestné činy na ony přečiny a na ony zločiny. To znamená v tomto smyslu, pokud bychom ten návrh zákona propustili do dalšího čtení, tak nepochybně bychom museli vést velmi strukturovanou a složitou diskusi na téma, který okruh přesně těch trestných činů by měl být vymezen a měl by být tedy případně postihován s následkem ztráty mandátu. Já nevím, jestli jsme na to připraveni, ale očekával bych, že toto již by mělo být obsaženo v tom původním návrhu tak, aby ten návrh novely Ústavy byl zcela konformní s novým rozvržením a rozdělením, s tou distinkcí jednotlivých trestných činů, které s účinností od roku 2010 nový trestní zákoník vymezuje.

  Díky za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. V reakci na pana poslance Kováčika bych snad řekl - a možná i proti sobě tak trošku. Já také věřím tomu, že je lepší používat selský rozum při Ústavě než jenom právničinu. Koneckonců k tomu existuje jednoduchý důkaz. Anglické a americké dějiny jsou plné pravidel, která vznikly naštěstí bez právníků a platí stovky let, zatímco za Francouzské revoluce to byl samý bohužel právník a advokát a byly z toho akorát hromady mrtvol, což je prostě pravda. Čili já s tímhle přístupem souhlasím.

  A v tomto duchu bych k navrhovanému zákonu chtěl říct tolik, že myslím, že není úplně domyšlena, kromě toho, že to není úplně systémové, také otázka, kterou může přinést život, a to je například to, když ten poslanec nepřestoupí do jiné strany. A ta strana třeba zanikne, to se může stát. Nebo se rozdělí v pět subjektů například, abych to přehnal, a ty subjekty se budou vzájemně mezi sebou soudit, kdo je nástupcem toho původního subjektu. To prostě je při takto navrhované změně Ústavy téměř neřešitelná záležitost, kdy by se nám tady všichni soudili, kdo má o to křeslo přijít a kdo ne. Čili já si myslím, že ten návrh je potřeba domýšlet. Myslím si, že výbory pro domýšlení budou asi málo, že by to chtělo vzít selským rozumem zgruntu znovu. A to je asi všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mě teď napadlo, když mluvil kolega Blažek, že se říká, že někdo použil právnickou kličku. Proč právnické kličky? Protože právníci i v demokracii podle mého názoru nikdy nevidí rovnou cestu a jdou nějak klikatě, i když třeba k dobrému cíli. Ale já myslím, že politika má být přímočařejší. Já jsem taky zažil spoustu chvil ve své politické straně, kdy jsem měl pocit, že možná mě má ráda méně, než si myslím. Možná že jsem měl já pocit obrácený, ale zůstal jsem v té politické straně a zůstanu v ní, dokud budu chtít dělat politiku a dokud budu naživu. Myslím si, že prostě není možné být zvolen za nějakou politickou stranu a v průběhu politického mandátu přestoupit někam jinam. Jestli ten návrh právně je v této chvíli nějak složitý, že se tady právníci hádají, to chápu. Ale ten princip myslím je jasný. A ten princip musí být přímočarý. Kdo byl zvolen za nějakou politickou stranu, tak tady nemůže skákat z klubu do klubu. To je podle mého přesvědčení naprosto nepřijatelné, a proto nemůžu podporovat návrh, který by zamítal snahu docílit této věci. Děkuji. (Ozývá se potlesk některých poslanců z různých stran.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Chvojka.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo ještě jednou. Nejprve bych prostřednictvím vás, pane předsedající, reagoval na svého kolegu Milana Urbana. Ono bohužel se těmi právními aspekty právě musíme zabývat, když jsme tady ve Sněmovně a schvalujeme zákony. O tom to právo je, schvalování zákonů.

  Pak bych chtěl odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Kalouskovi, který se mě ptal na moji zkušenost s kolegou Humlem. Já naprosto upřímně řeknu, že ta zkušenost je neutrální (s úsměvem), víc k tomu neřeknu. Nicméně je třeba připomenout jednu věc. Kolega Huml v minulém funkčním období nepřeběhl. On byl vyloučen ze svého klubu, on byl vyloučen z klubu koaličního, kde jste vy s ním byli v koalici. A nemyslím si, že tenkrát šel úplně za lepším, protože my jsme byli opoziční strana, která tady bohužel toho moc zas tak úplně nepředvedla - nemohla předvést samozřejmě.

  Třetí věc. Já jsem se nad tím návrhem, který zde máme, zamýšlel. Kdybych to vzal na příkladu velmi aktuálního tématu, a to je to, co se děje v hnutí pana Tomia, tak si myslím, že v zásadě ti pánové a dáma, kteří za něj kandidovali, nečekali, nemohli čekat, nevěděli, co se bude v tom hnutí dít. A myslím si, že by bylo zcela legitimní, pokud oni by z toho klubu, který, já nevím, jestli je to Úsvit soumraku, Soumrak úsvitu - prostě z toho klubu, ve kterém oni jsou, kdyby vystoupili. A byla by to nějaká známka toho, že prostě nesouhlasí s tím, co se v tom klubu nebo v té straně děje, vystoupili by, byli by nezařazení. Já si nemyslím, že by bylo úplně správně, aby kvůli tomu přišli o mandát, protože oni ten program, za který byli zvoleni, možná chtějí prosazovat dál, nicméně ne v tom uskupení a za té formace, za jakou byli zvoleni. Možná bych jim vzal mandát za tu hloupost, že kandidovali vůbec za někoho, jako je Tomio Okamura, ale určitě ne za to, že odcházejí z toho důvodu, že se jim nelíbí, jak se to tam vede, jak se to tam rozkrádá. Já si nemyslím, že tohle je úplně dobrý příklad toho, co říkali moji předřečníci. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Svobody. Máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegu Urbana. Má to jeden zásadní háček. My jsme zvoleni a za to, co děláme, neseme plnou osobní zodpovědnost a jednáme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Co když strana, za kterou jsem byl zvolen, uhne někam jinam? To říkal můj otec, když hovořil o komunistické straně, ve které nikdy nebyl, ale říkal mi to jako příklad, proč nemám do politiky chodit: Podívej se, kam ta strana zahne, a co pak budeš dělat?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment neeviduji nikoho, že by byl přihlášen. Jedná se o řádnou přihlášku do rozpravy? Faktickou poznámku? Pojďte, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se jenom zastavil u té zmínky. Myslím si, že je to zbytečné, pane kolego, soumrak - úsvit, úsvit - soumrak. My pracujeme dál. Ctíme náš volební program, za který jsme byli zvoleni, naše témata, za která jsme byli zvoleni. Myslím si, že to tady dokazujeme každým dnem. Díky. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Neeviduji nikoho s přihláškou do rozpravy. Je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. V průběhu obecné rozpravy jsem zaznamenal dvakrát návrh na zamítnutí, jednak od pana poslance Karamazova a od pana poslance Chvojky. Nejprve dám hlasovat... Ale předtím závěrečná slova. Máte slovo.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych vám, kolegyně a kolegové, poděkovat za rozpravu, protože cílem návrhu, zejména v té kontroverzní části týkající se ztráty mandátu pro přeběhlictví, skutečně bylo vyvolat diskusi na tohle téma. Byla bych moc nerada, kdyby se tato diskuse uzavřela, byť třeba nedojde k jejímu promítnutí do Ústavy či jiných zákonů. Ale pokud jde o druhé téma, uvědomme si, že nejsme lepší, nejsme krásnější a chytřejší než zastupitelé na úrovni obcí a krajů a nebo občané, kteří nás sem vyslali. Proč bychom měli mít tu výhodu, že budeme vykonávat náš mandát například z pankrácké věznice? Já bych se toho ráda dobrovolně vzdala, věřím, že většina z vás také. Apeluji na vás, abyste přinejmenším k diskusi nad touto polovinou navrženého tématu návrh propustili do dalšího čtení. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní navrhovatelko. Táži se zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře. V tom případě přistoupíme k hlasování. Jak jsem již řekl, padl zde návrh na zamítnutí. Mám ještě jednu žádost, a to je, abych vás odhlásil, činím tak. Požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými elektronickými kartami. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se mohli dostavit k hlasování.

  Jako první dám hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 80. Přítomných poslankyň a poslanců je 152, pro návrh 67, proti 38. Tento návrh byl zamítnut.

  V tom případě budeme pokračovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání... (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí - to znamená, museli jsme souhlasit s návrhem na zamítnutí. Neprošel, v tom případě pokračujeme dál.

  Nyní se budeme, jak jsem řekl, zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu, že hlasujeme o tom přikázat předložený návrh ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 81. Přítomných poslankyň a poslanců je 155, pro návrh bylo 149, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a tak se táži, zda má někdo další návrh k přikázání do dalšího výboru. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru a také jako jedinému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

  Než přistoupíme k dalšímu bodu, tak se s přednostním právem hlásí pan předseda Kalousek. (V sále je neklid.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na pořad této schůze je zařazeno osm stěžejních bodů, které vyžadují přítomnost ministra financí, ať už je to zákon o rozpočtové odpovědnosti, několik novel spotřebních daní, zákon o pojišťovnictví. Všechny tyto body byly na žádost předsedy klubu ANO přeloženy až na příští týden, byť nevíme, proč se to muselo tak nahňahňat s odůvodněním, že pan ministr financí a předseda ANO je zaneprázdněn. Já jsem se marně pídil po důvodu, čím může být zaneprázdněn první místopředseda vlády, když zasedá Poslanecká sněmovna. Přemítal jsem o nějakých závažných mezinárodněpolitických jednáních, například o karuselech. (Veselost v pravé části sálu.) Ne! On si jel zalyžovat! Pro nás je to samozřejmě šok vzhledem k tomu, že on i celé jeho hnutí říkali, že jde do Sněmovny makat a ne lyžovat. Takže pokud pan místopředseda vlády lyžuje, zatímco my tady máme pracovat, je to pro nás do té míry šokující informace, že se o tom potřebujeme poradit. (Veselost v sále.) Například jestli si příští týden nepůjdeme zabruslit. (Potlesk v pravé části sálu.) Takže prosím o hodinu a půl přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě než vyhlásím přestávku, hlásí se s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo. (V sále je neklid.)

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já na rozdíl od svého kolegy pana předsedy Kalouska tak překvapen nejsem. Pamatuji si, že když byly interpelace a současně ve Vídni ples v opeře, co kdo zvolil, kde vlastně byl. Po pauze, kterou si vyžádal pan předseda Kalousek na klub TOP 09, žádám o pauzu na jednání klubu ODS v délce jedné hodiny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Ještě stále nevyhlašuji přestávku, protože s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím tomu, že zažívá pan předseda klubu TOP 09 obrovský šok, ale přesto chápu, že se potřebuje poradit. Já bych ho chtěl poprosit, jestli by nemohl tu přestávku odložit až po projednání exekučního řádu, protože to je přece jen ještě bod, který se týká opozičního okénka, a jestli by přece jen se nemohl poradit později.