• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Organizační výbor Sněmovny stanovil návrh pořadu této schůze ve čtvrtek dne 8. ledna tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 9. ledna.

  Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami, protože se jedná o novou schůzi. Zopakuji čísla náhradních karet, to znamená, že pan poslanec Kalousek má číslo 1, pan poslanec Schwarz číslo 6 a nově pan poslanec Tejc číslo 10.

  Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda je jiný návrh na ověřovatele schůze. Není tomu tak.

  Zahájím tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, aby se tito dva kolegové stali ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 1. Přihlášeno je v této chvíli 138, pro 121, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze určili pana poslance Beznosku a pana poslance Petrů.

  Co se týká omluv, platí omluvy ze 24. schůze a žádnou další jsem neobdržel.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání pořadu schůze, tak mám z dnešního grémia několik návrhů a informací, na kterých se dnešní grémium shodlo.

  Za prvé, grémium navrhuje zařadit do pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Název tohoto bodu by zněl Informace vlády o bezpečnostní situaci v České republice. Navrhujeme pevně tento bod zařadit na úterý 10. února jako první bod.

  Dále grémium navrhuje vyhovět následujícím žádostem:

  Žádost paní poslankyně Milady Halíkové o vyřazení bodů 28 a 124, což je tisk 164, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy o volbách do zastupitelstev obcí ve druhém a třetím čtení.

  Navrhujeme vyhovět panu ministrovi zahraničních věcí, aby bod 96, tisk 336, což je smlouva s Gruzií, byl projednán ve čtvrtek 12. února jako první bod po písemných interpelacích.

  Dále - toto je pouze pro informaci - pan poslanec Vondráček oznámil, že bere zpět svůj návrh zákona, což je tisk 355, bod 68.

  Pan předseda ústavněprávního výboru poslanec Jeroným Tejc požádal o vyřazení těchto bodů z návrhu pořadu schůze: body 12 a 108, druhé a třetí čtení občanského soudního řádu, tisk 337, body 21 a 117, opět druhé a třetí čtení tisku 106, rovněž občanský soudní řád, body 22 a 118, druhé a třetí čtení tisku 107, body 23 a 119, tisk 124, rovněž druhé a třetí čtení, a body 26 a 122, tisk 234, druhé a třetí čtení.

  Paní primátorka hlavního města Prahy jménem Zastupitelstva hlavního města Prahy požádala o vyřazení bodů 27 a 123, což je tisk 115, regulace prostituce ve druhém a třetím čtení.

  Pan poslanec Faltýnek oznámil, že jménem předkladatelů bere zpět návrh zákona, tisk 194, bod 52 - o tom hlasovat nemusíme, ale požádal o vyřazení bodů 17 a 113, což je druhé a třetí čtení zákona o cestovním ruchu, tisk 276, a o vyřazení bodu 41, což je tisk 309, první čtení zákona o podpoře regionálního rozvoje.

  Poslední informace z mé strany - v pátek 16. 1. vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tisk 299, návrh zákona o veřejných zakázkách, tisk 300, a návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tisk 339, což jsou tisky, které v této chvíli nemají splněnou lhůtu a o jejich případném zařazení do 25. schůze Poslanecké sněmovny rozhodneme až při pokračování této schůze 10. února.

  To je z mé strany vše. Mám zde přihlášky z vaší strany k pořadu schůze. První vystoupí pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jiří Dolejš. Pane poslanče, prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

  Já prosím o klid. Pan poslanec bude evidentně navrhovat věc týkající se pořadu schůze a já si budu muset jeho návrh zaznamenat. Zatím bych ho obtížně slyšel, takže prosím o klid. A prosím ty, kteří chtějí diskutovat, včetně pana ministra školství, mládeže i tělovýchovy - děkuji. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Takže děkuji za slovo, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který by se jmenoval Imigrační politika České republiky.

  My jsme veřejně avizovali po Novém roce - začali jsme tuto problematiku připravovat, není to nic nového a nereaguje to na situaci, která se mezitím dramaticky změnila.

  Pane předsedo, mohl byste rozehnat sociální demokraty, aby se nějak usadili? (Někteří poslanci se vestoje hlasitě baví.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem si všiml, že na moje výtky nebylo reagováno, takže buď ten hluk z levé strany spektra přestane, nebo přeruším schůzi.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji vám. My jsme dostali velice silně znepokojivé zprávy již v předvánočním období a začali jsme během svátků i mezi svátky připravovat problematiku a moc bych vás prosil, abyste vyhověli naší žádosti.

  Nechceme tímto požadavkem nijak blokovat předem ohlášený pořad schůze a jsme ochotni akceptovat termín a čas, kdy bude tento bod pevně zařazen. Domníváme se s ohledem na závažnost tématu, že na projednávání tohoto bodu je nezbytná přítomnost pana premiéra Sobotky a pana ministra vnitra Chovance. Proto bych poprosil, abych při tom návrhu věděl, kdy budou ve Sněmovně tento týden, a podle toho bychom se mohli dohodnout, že by tento bod byl pevně zařazen.

  Stručné zdůvodnění zařazení tohoto bodu. Již delší dobu Evropa, zejména země Evropské unie, čelí bezprecedentní humanitární krizi v novodobé historii. Podle odhadu je až 25 milionů lidí na útěku před válečnými konflikty a ekonomickou bídou z regionů postižených válečným běsněním. Tito uprchlíci se snaží všemi prostředky dostat zejména do zemí Evropské unie. Evropská unie zatím tuto situaci zjevně nezvládá.

  Za druhé, situaci eskaluje poslední dobou hnutí, které se nazývá Islámský stát. Jeho ozbrojené složky se neštítí jakéhokoliv násilí. Na útěku přežívají v katastrofálních podmínkách v uprchlických táborech miliony lidí, jak umírněných muslimů... (Odmlka pro neklid v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, vy mi nedáváte jinou možnost. Já znovu prosím - a je to znovu dvojice zde vpředu. Pane ministře, nezlobte se, a to samé platí pro paní místopředsedkyni. Pokud chcete konzultovat věci, tak mimo jednací sál! Prosím. **

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, jestli dovolíte, navrhl bych řešení, protože vy jste zmínil, že byste požadoval přítomnost jak pana premiéra, tak pana ministra vnitra, nicméně ten je z této schůze omluven. Asi nejsme schopni zjistit jeho přítomnost na dalších jednacích dnech, takže pokud bychom mohli v této fázi o něčem hlasovat, tak to je o zařazení tohoto bodu do schůze s tím, že ve chvíli, kdy bude nějaká dohoda a povědomost o přítomnosti obou těchto ministrů, tak bychom mohli rozhodnout později o pevném zařazení. To je asi řešení, které je schůdné a kterým se vyhneme teď nějakým dohadům mezi vámi a premiérem, popřípadě telefonickým dotazům na ministra vnitra.

 • Poslanec František Laudát: Dobře. Takže dávám návrh na zařazení tohoto bodu s tím, že by neměl být dneska, a zítra ráno můžeme řešit pevné zařazení, už jenom potom hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to si myslím, že je v této fázi hlasovatelné. Děkuji.

 • Poslanec František Laudát: Takže vám děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další je přihlášen pan poslanec Jiří Dolejš a po něm se připraví pan poslanec Kolovratník. (Napravo se hlásí Petr Fiala.) Já se omlouvám, přehlédl jsem přednostní... Souhlasíte s tím, že vystoupíte po panu poslanci Dolejšovi? Ano, dobrá. Tak pan poslanec Dolejš a potom pan předseda Fiala.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za vstřícnost a děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych navrhl do programu této schůze bod, který by nesl název Informace o pozici vlády České republiky k jednání o transatlantické smlouvě. Logika je nasnadě, ale přesto stručně zdůvodním, abyste si mohli udělat jasno, že projednat pozici české vlády k tomuto strategickému dokumentu je velmi namístě a že i čas je ten pravý.

  Připomenu, že návrh transatlantické smlouvy je vyjednáván už od roku 2013, tedy jednání běží dva roky, a význam je dán už tím, že by takto vznikl prostor volného obchodu, kde by se generovala zhruba polovina hrubého národního produktu celé planety. Je to uskupení zemí, které jsou velmi vyspělé, tudíž exportovat v tomto prostoru je, jak se říká, první exportní liga. Zároveň autoři tohoto textu, inspirátoři tohoto textu, tvrdí, že vytvoření tohoto prostoru bude mít výrazné prorůstové impulzy, prorůstové efekty, a to na obou březích Atlantiku. Je to tedy významné. Zároveň ale je potřeba říci, že po těch dvou letech jednání existuje, a to nikoliv v malé České republice, ale i v Evropě, určitá míra neshody, podstatná míra neshody, jak by taková smlouva měla vypadat. Je prostě nespokojenost s průběhem jednání a z toho, co se dozvídáme jako dílčí informace, že by nakonec v textu smlouvy měly být. Zásadní výhrady sdělují dokonce národní vlády, jako je Spolková republika Německo, Francie. Diskuse velmi kritické se vedou na půdě Evropského parlamentu. Existují i významné, silné občanské iniciativy celoevropského rozměru, které dokonce chtějí této smlouvě vystavit červenou kartu, takzvaně ji stopnout.

  Vzhledem k tomu, že původní předpoklad, a tak to deklarovala Evropská komise, že jednání bude ukončeno v roce 2015, tak to kvůli těmto neshodám pravděpodobně nevyjde a můžeme mluvit o odkladu. Teď nikdo neřekne, jestli do roku 2016, nebo dokonce 2017. Myslím si, že ten odklad je výsledkem toho, jak se dosud vyjednávalo. Zkusme se tedy zaměřit na to, jestli jsme schopni kvalifikovaně vstoupit do tohoto procesu z pozic českých i evropských, transparentněji postupovat tak, abychom vysvětlili občanům, co se děje, a zareagovali na jejich možná oprávněné obavy.

  Dovolil bych si vzít za slovo pana ministra průmyslu a obchodu pana Mládka, který těsně před Silvestrem dal veřejný slib, že chce vést dialog - dialog k finální podobě této transatlantické smlouvy, že zatím k zřejmě nedostatečným veřejným konzultacím, které organizuje Evropská komise, by v Čechách měla běžet samostatná veřejná diskuse, a to i na půdě tripartity a spolu s NGO, tedy s nevládními organizacemi, které jsou nositeli určitého druhu kritiky. (Stoupá hluk v sále.)

  Pokud jde o onu tripartitu, připomenu, že Evropská konfederace odborů varovala před neřízeným procesem, deklarovala, že by tato transatlantická smlouva neměla... Vyjednavači a schvalovatelé této smlouvy by neměli vystavit bianco šek. A podobné stanovisko jsem nalezl i na webových stránkách Českomoravské konfederace odborů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, pan poslanec musí stále zvyšovat hlas, aby vás překřičel, a už se to stává neúnosným. Takže prosím opět o klid. Budeme šetřit hlasivky pana poslance Dolejše. ***

 • Poslanec Jiří Dolejš: Doufám, že neúnosný nebyl můj hlasový projev, ale pouze -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pouze jeho intenzita. (Smích obou hovořících.)

 • Poslanec Jiří Dolejš: A věřím, že i obsah může zaujmout ty, kteří mě budou poslouchat. Čili už se blížím k samotnému závěru.

  Já bych jenom samozřejmě konstatoval - nehledejte v tom mém návrhu nějaký laciný fangličkářský antiamerikanismus. To rozhodně nikoliv. Americká ekonomika je součástí světové ekonomiky, chceme s Amerikou obchodovat, to je všechno jasná věc. Rovněž tak v tom nehledejte nějaký fundamentalistický odpor vůči volnému obchodu někde v levicových koutech této Sněmovny. To je nesmysl. Doložím pro ty, kteří zrovna chyběli ve škamnách, když se to probíralo. Kdysi dávno jeden fousatý pán, Karel Marx se jmenoval, v roce 1848 napsal takovou řeč, která se týkala tehdy obilných zákonů - jmenovalo se to Řeč o svobodném obchodě. A možná to některé překvapí, ale on se postavil za svobodný obchod a označil bariéry svobodného obchodování za reakční záležitost. Samozřejmě dodal, že je proti nadvládě korporací a kapitálu, ale to už je jiný příběh.

  Takže levice není proti svobodnému obchodu. Ale vnímáme, že uvolňování obchodu může probíhat velmi nerovnoměrně. Že tady nejde o kýžený stav, ale o to, jestli nevzniká asymetrie na jedné či druhé straně. Kdo někdy vnímal bolestivá jednání na půdě GATT nebo WTO o různé liberalizaci obchodu, tak ví, jaký to byl těžký poziční boj o tu či onu výhodu. A ten těžký poziční boj se odehrává i teď při tomto jednání. Uvedu některá rizika, a tím skončím, která by bylo dobré lidem buď vysvětlit, anebo říct, že pokud nebudou splněny výhrady z Evropy a z České republiky, že pro takovou smlouvu nebudeme moci být.

  Jednou tou výhradou je reakce na to, že mohou vzniknout negativní dopady na rozdíly v regulačním prostředí v Americe a v Evropě. Regulační rozdíly jsou fakt. Ale mělo by být zachováno právo vlád regulovat tak, aby nebyly snižovány, změkčovány standardy pracovní ochrany, sociálního zabezpečení a samozřejmě ani standardy ekologické.

  Druhým blokem výhrad, či riziko, tak jak ho vnímám, je problém arbitráží v investiční kapitole této smlouvy. Pravdou je, že se prostě ve sporech mezi státem a konkrétní korporací musí nějak rozhodnout a ty arbitrážní mechanismy, celý ten systém, který tam je inkorporován, vede k obavám, že by to mohlo skončit nadvládou těch korporací. A to nejspíš nechceme.

  Poslední výhrada je, že se smlouva může dotknout, řekněme, ochrany veřejných služeb, tak jak jsou zejména v Evropě poskytovány. Bylo by určitě nedobré, aby tyto smlouvy pod tlakem tohoto ujednání byly nějakým způsobem liberalizovány, že by v podstatě byl rozpuštěn sociální evropský stát.

  To jsou obavy. O těchto obavách, o těchto rizicích, o konkrétních ustanoveních v tomto návrhu je třeba diskutovat. Pokud pan ministr tu transparentnost myslel vážně, tak s ní začněme a začněme s ní i na půdě Poslanecké sněmovny. Já myslím, že je to vhodná půda.

  Takže abych doplnil to, co jsem zřejmě ještě neřekl, ten bod by měl být někam zařazen. Já bych navrhoval, aby byl zařazen jako první bod do bloku zpráv. Věřím, že v našem tempu se k nějakému bloku zpráv dopracujeme, takže tam by to mohl být první bod. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, tak tady mám tři žádosti o vystoupení s přednostním právem. První je pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek a potom pan ministr Mládek.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nelituji, že jsem dal přednost panu místopředsedovi Dolejšovi, protože jsem se aspoň dozvěděl, že levice, dokonce komunisté nejsou proti svobodnému obchodu, takže za tohle poučení to stálo. Já se nicméně chci vrátit k tématu, které je velmi podstatné a které zde zmiňoval už pan kolega poslanec Laudát, a vysvětlit zde postoj Občanské demokratické strany k programu schůze a zařazení tohoto bodu.

  My jsme zhruba před deseti dny a znovu minulý týden veřejně oznámili, že budeme navrhovat zařazení mimořádného bodu Informace vlády k imigrační a bezpečnostní politice v souvislosti s aktuálním děním ve světě, a vyzvali jsme při té příležitosti vládní koalici, aby se zařazení tohoto bodu k tak vážnému tématu, které, i když to některá média zpochybňují, naše občany opravdu trápí, nebránila a naopak nám vyšla vstříc. Já jsem návrh grémia Poslanecké sněmovny, který zde byl přednesen, pochopil tak, že vládní koalice našemu požadavku vyhověla a že tento bod zařazen bude, byť úplně přesně nerozumím tomu, proč to má být až 10. února. Ale budiž. My jsme na základě toho připraveni počkat na tuto debatu, jakkoli samozřejmě vítáme iniciativu kolegů z TOP 09, abychom se tímto bodem zabývali dříve. Nicméně, protože věříme, že tentokrát vládní koalice je opravdu připravena k diskusi, že pan premiér a příslušní ministři jsou opravdu připraveni debatovat o této závažné otázce s Poslaneckou sněmovnou a že v tom tentokrát není žádná finta a že ta debata tady skutečně proběhne, tak Občanská demokratická strana sama nebude zařazení mimořádného bodu s tímto názvem navrhovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec a předseda klubu TOP 09 Kalousek a po něm s přednostním právem pan ministr Mládek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Vystoupení pana kolegy Jiřího Dolejše bylo do té míry zajímavé, ale tak sofistikované, že bych si pro záznam dovolil jeho zjednodušení. On nám tady v podstatě řekl - a bylo to velmi zajímavé: My komunisté jsme pro svobodný obchod, ovšem pouze za předpokladu, že svobodný obchod bude pouze takový, jaký my za svobodný označíme. To je férové sdělení. Nicméně dovolím si upozornit prostřednictvím pana předsedy, pane poslanče Dolejši, že tato pozice je obsazena. Je obsazena velmi silně hnutím ANO a jejím majitelem (smích několika poslanců), který se prohlásil za věrozvěsta té ideologie, která říká, co je svobodný obchod a co smí být svobodný obchod a co být nesmí. Tak snad abyste se buď nějak domluvili a nějak se rozdělili, nebo z té pozice couvli. Protože, znovu zdůrazňuji, je obsazena. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan ministr Mládek, po něm pan předseda Kováčik.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na dva body, které tady probíhají, protože oba se týkají mého resortu. Je to jednak debata o TTIP. Já bych chtěl potvrdit domněnku pana poslance Dolejše, že já osobně a můj úřad jsme připraveni diskutovat o TTIP. Chtěl bych sdělit, že jsme zde 6. listopadu měli hlavního vyjednavače Evropské unie o TTIP se Spojenými státy Ignacia Garciu Bercera za účasti předsedy Hospodářské komory pana Dlouhého a předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů pana Středuly. Takže my se tomu věnujeme a budeme věnovat i dál.

  Nevyhýbám se jednání na půdě Poslanecké sněmovny. Osobně bych dal přednost semináři, protože toto téma není jednoduché a na schůzi Poslanecké sněmovny se dostaneme do problému, že nedojde na body, které i já se snažím tady projednat, nejenom na zákony, ale třeba i na některé smlouvy, které jsou stále odsouvány. Čili hlásím se k tomu, ale preferoval bych poslanecký seminář na tuto věc.

  Pak je tady otázka, která je velmi emotivně diskutována, tj. imigrační politika vyrovnání se s těmi událostmi, které proběhly v Paříži a které jsou příliš redukovány jenom na otázku imigrační politiky. Naprosto z toho vypadává celkový obrázek našich mezinárodních vztahů včetně těch hospodářských. Je samozřejmé, že čeští občané očekávají a v diskusi chtějí být ujištěni, že všechny složky státní moci, zákonodárná, výkonná a soudní, dělají vše pro to, aby mohli žít své životy v klidu, ve svobodě a v harmonii se svým okolím, a za tím účelem že tyto složky disponují všemi nezbytnými prostředky a kompetencemi. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane ministře. Pan předseda klubu KSČM.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji všem hezký dobrý den. Jen velmi krátce na konto komentáře pana kolegy předsedy Kalouska k vystoupení Jiřího Dolejše mi dovolte, abych se poněkud ohradil, že my komunisté jsme ti, kteří chceme určovat, který obchod je svobodný a který obchod svobodný není. To si přece, to všichni víte, by měl určovat svobodný trh. Jde tedy o trh jako takový. Ale dobře, já jsem osobně přesvědčen, že nikdy žádný svobodný trh neexistoval, že tam vždycky byly nějaké korektivy a regulativy, ale co se týká toho, co tu říkal ve svém návrhu na zařazení onoho bodu pan kolega Dolejš, my komunisté nechceme určovat pravidla, my jen chceme, aby v tom tzv. svobodném obchodě, svobodném trhu čeští, moravští a slezští podnikatelé ve vztahu např. ke Spojeným státům netahali programově a stále a neustále za kratší konec toho provazu. Prostě my chceme, aby svoboda trhu byla přátelštější ke všem, tedy i k nám Čechům, Moravanům a Slezanům. Jde o to, že máme pocit, že to, co sem jde v rámci smlouvy TTIP, není až tak úplně - a řeknu to obecně - účastníkům svobodného trhu úplně přátelské. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo pan poslanec Kolovratník, po něm se připraví pan poslanec Koníček.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážený pane premiére, členové vlády, paní kolegyně, páni kolegové, dobrý den, opožděně pěkný nový rok.

  Já tu mám dva body za volební komisi. Než je stručně představím, tak si přece jen dovolím ve vší úctě ke svým předřečníkům i k bodům, které řekli: slovenský parlament má jednu minutu na žádost o zařazení nového bodu a funguje to, tak si dovolím poprosit propříště, abyste zvážili délku svých vystoupení. A samozřejmě, abych dostál tomu, o co žádám, tak se pokusím být velmi stručný.

  Za prvé vás, kolegyně a kolegové, prosím jménem volební komise o zařazení úplně nového volebního bodu na program 25. schůze Poslanecké sněmovny. Bod by se jmenoval Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. O tento nový bod vás žádám ve spolupráci s ministrem kultury a vysvětlím, že mandát současné rady končí 4. dubna 2015 a je důležité zvolit všechny členy, je jich celkem 9, v dostatečném předstihu tak, aby se začali seznamovat s projekty. Technicky je vše připraveno, návrhy na kandidáty jsme ve volební komisi probrali dnes po obědě a je připraveno usnesení jako podklad pro tuto volbu. Takže ještě jednou: zařazení nového volebního bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, to by bylo jedno hlasování.

  A potom druhé hlasování, celý blok volebních bodů, tedy body 125 - změny ve složení orgánů Sněmovny, 126 - volba předsedy komise k D47, 127 - volba členů Dozorčí řady Vinařského fondu a případně tedy nový schválený bod Rada Státního fondu kinematografie, tak všechny tyto čtyři volební body prosíme zařadit na tento pátek 23. ledna na 10.30 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Koníček má slovo, po něm se připraví pan poslanec Korte.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v červenci minulého roku Sněmovna neschválila program schůze, na kterou byl zařazen mj. bod, který se jmenoval Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jak jsem řekl, před půl rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny. To bylo na 13. schůzi, teď otevíráme schůzi 25., takže bych chtěl dát panu premiérovi šanci, aby mohl informovat o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., a proto navrhuji zařazení nového bodu, který by se jmenoval stejně jako na 13. schůzi, tedy Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a navrhuji zařadit na konec bloku zpráv.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Korte, připraví se pan poslanec Kasal.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Musím se vyjádřit k návrhu, který zde přednesl pan kolega Kolovratník, tj. doplnit náš program o volbu Rady Státního fondu kinematografie.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nechci vstupovat do vašeho projevu, ale v této fázi musíte navrhnout nějaký nový bod programu. Pokud se chcete pouze vyjádřit k tomu, co zde padlo, tak pro to prostor není, protože nemáte přednostní právo.

 • Poslanec Daniel Korte: Já chci sdělit stanovisko klubu TOP 09 a Starostové.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: No, máme tu jak předsedu klubu, tak i místopředsedu Laudáta. Možná to vyřešíme tak, že dám přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prosím o pochopení a prosím vás o shovívavost, pane předsedo, i vás, vážené dámy a pánové, aby se stanoviskem klubu mohl vzhledem k odbornému zaměření vystoupit pan kolega poslanec Korte. Já se pro tento účel vzdaluji ze sněmovny.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, tak se budeme tvářit, že oba dva majitelé přednostního práva zde nejsou, a předpokládám, že máte interně upraveno, že vás pan poslanec Korte zastupuje. Ale je to tedy velká shovívavost. Prosím. ***

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Začnu zdánlivě zdálky, ale pouze zdánlivě.

  V antickém Řecku na vrcholu athénské demokracie bylo morální povinností dospělého muže zabývat se věcmi veřejnými, to je politika. Oproti tomu člověk, který se zabýval pouze svými soukromými záležitostmi a nevěnoval se věcem veřejným, byl poněkud pejorativně nazýván idiotes, což by bylo možno celkem neutrálně přeložit jako soukromník. Veškeré rysy takového soukromníka naplňuje pan ministr kultury Herman. On se nevěnuje správě věcí veřejných, kterou má na starosti, a místo toho si řeší ve své soukromé uražené ješitnosti, naplněn zlobou a pomstychtivostí vůči ÚSTR, jehož problematiku opakovaně zatahuje na půdu Sněmovny, ač nám do toho nic není, tyto záležitosti. ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale své radě. Rada ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale Senátu.

  Pan ministr Herman dobře věděl, že Rada Státního fondu kinematografie končí jako celek 4. dubna. Od té chvíle bude fond nefunkční. Přestože na stole měl návrhy na členy fondu od příslušných profesních organizací, tyto návrhy nám zaslal do Sněmovny 22. prosince, ač musel dobře vědět, že rada do 4. dubna zvolena nebude. Příkladem nám budiž Rada fondu kultury. Pan ministr poslal do Sněmovny 25 kandidátů, pak je stáhl, poslal 13, pak to stáhl, poslal opět 25 a my jsme s vypětím všech sil zvolili dva. Dámy a pánové, veškeré ódium za to, že od 4. dubna bude Rada fondu kinematografie nefunkční, padne na naše nebohé hlavy. My jsme ti, kteří jsme nedokázali zvolit příslušnou radu. A obec kinematografická nás rozcupuje na maděru. Já zde prosím za klub TOP 09 a Starostové říkám, že veškerá odpovědnost za tuto situaci padá na hlavu pana ministra Hermana a jeho nečinnost, k čemuž dodávám, že tento návrh podpoříme. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Posledním je pan poslanec Kasal.

 • Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze navrhnout stažení bodu č. 15, sněmovní tisk 270, z projednávání této schůze ve druhém a třetím čtení. Důvodem je přerušení tohoto bodu při projednávání výboru pro zdravotnictví, kde ještě není dokončeno jednání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. To byly zatím všechny přihlášky k pořadu schůze. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit. Pokud tomu tak není... je tomu tak. Pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL Mihola. Prosím.

 • Poslanec Jiří Mihola: Ještě dobrý den. Dámy a pánové, vážení členové vlády, nebudu dlouho zdržovat, ale chtěl bych se krátce vyjádřit k imigrační záležitosti a postoji KDU, protože je to vážná záležitost. Zazněl tady návrh bodu od pana kolegy Laudáta. Já na tom velmi pozitivně akceptuji, že tam dokonce byly konkrétní okruhy, což tomu vždycky tak nebývá. Nicméně navrhuji ke zvážení, a na grémiu k tomu byl konsensus, že zde bude probírána otázka bezpečnosti ve druhém týdnu jednání Poslanecké sněmovny, jestli by se tyto záležitosti nedaly spojit. Neustále narážíme na to, že program jednání se nestíhá, některé body váznou. Tady by se nabízelo opravdu spojit záležitosti bezpečnosti státu a otázku imigrace v jedno.

  Chtěl bych říct, že KDU-ČSL k otázce utrpení lidí na Předním východě rozhodně není lhostejná. My jsme byli naopak ti, kteří už koncem října pořádali na Václavském náměstí happening, který upozorňoval na zvěrstva a páchané násilí. Ani bych nerozděloval na křesťanech, na jakýchkoliv lidech. Odsuzujeme jakékoliv násilí.

  Chtěl bych zdůraznit, že předseda výboru pro evropské záležitosti, zde přítomný kolega Benešík, pořádal již před Vánocemi tradiční setkání s českými europoslanci v této věci a také jednání s panem Garciou, který je hlavním vyjednávačem Evropské komise pro tyto záležitosti. Navíc má výbor pro evropské záležitosti v plánu uspořádat seminář na toto téma s cílem, aby následná politická diskuse byla nejen podložena fakty a argumenty, ale aby byla prostě informovaná.

  Do třetice bych chtěl říct, že odborná zahraniční komise KDU-ČSL se touto problematikou velmi pečlivě zabývá, takže to samozřejmě potom souvisí s přípravou poslaneckého klubu. V této souvislosti také vítám i to, že zahraniční výbor se bude touto otázkou na svém příštím jednání zabývat. Je to ostatně na moji žádost. Bude tam po řádných bodech mimořádný bod Ukrajina a také právě imigrační politika spojená se situací na Předním východě.

  Děkuji vám za pozornost a prosím o zvážení, zdali by nebylo řešitelné spojit body v jedno na 10. února, jak jsme se domlouvali. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak se pokusím nějak uspořádat všechno, co zde padlo.

  Máme tady návrh z grémia, kde, předpokládám, není žádná kontroverze v ostatních bodech. Je zde pouze debata o informačním bodu. Po poradě s předsedou vlády navrhuji, abychom se pokusili tyto dvě věci spojit a název bodu, který je navrhován na úterý 10. února jako první bod, by mohl znít Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Ptám se, pokud by to takto bylo nazváno, zda by klub TOP 09 byl ochoten akceptovat toto spojení. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Jelikož mi jde o věc, tak ano. Já to akceptuji, ovšem chtěl bych, aby tento týden tento bod začal být projednáván. Jestli někdo má čas a zakládá si komise místo toho, aby pomohl lidem, protože pak už jim pomáhat nemusíme, pro mě je to neakceptovatelné, tudíž chci, aby tam nebylo 10. února, ale aby se zítra nebo pozítří podle informací, kdy tady bude pan premiér, bod zahájil. Do 10. února bychom se pokusili najít v řadě bodů nějaké usnesení, které by mělo většinovou podporu napříč Sněmovnou a byly v něm konkrétní kroky, co kdo udělá, a 10. února bychom o tom jednali. To je můj návrh.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Chtěl bych znovu apelovat na kolegu Laudáta. Já jsem tady zdůraznil to, že se této věci bude věnovat speciálně na svém zasedání zahraniční výbor, a to bude příští týden. Takže z mého pohledu je právě, co se týká přípravy, abychom se tady opírali o věcné argumenty a schůze dospěla k nějakým konkrétním závěrům a s prominutím se úplně nerozplizla, že pozdější termín bude lepší. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem zaznamenal jak z reakce pana předsedy Miholy, tak z reakcí dalších předsedů klubů, že není vůle se vzdát 10. února. Asi jinak než hlasováním se z toho nedostaneme. Můžeme, pokud zde není námitek, abychom věděli, o čem hlasujeme, říct, že původní návrh z grémia modifikujeme na Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Pokud by někdo z grémia toto zpochybnil, tak bychom potom museli trvat na původním návrhu.

  Ptám se, zda je zde námitka proti modifikaci dohody z grémia, aby se bod jmenoval Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Je proti tomuto námitka? Pan poslanec Laudát. ***

 • Poslanec František Laudát: Vzhledem k tomu, že pan Mihola z KDU-ČSL má dost času, tak trvám na tom, aby se hlasovalo o mém návrhu samostatně. Tak to zamítněte.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to zcela jistě budeme, protože jste ho řádně přednesl a nestáhl jej. Takže asi nejjednodušší řešení bude, že nejprve se vypořádáme s věcmi z grémia, a to ve dvou krocích, pokud nebude námitek. První bude tento nový bod a potom by byly všechny ostatní, řekněme, spíše technické návrhy. Je s tím souhlas? Ano.

  Takže nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu, který by zněl: Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice, a to pevně na úterý 10. února jako první bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 2. Přihlášeno je 185, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Dále jsou zde ony, řekněme, "technické návrhy". Přeje si někdo, abych je ještě jednou zopakoval, nebo víme, o čem hlasujeme? Víme, o čem hlasujeme. Je to dohoda z grémia.

  Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrhy grémia Sněmovny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 185, pro 180, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Nyní se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak byly přednášeny.

  Pan poslanec Laudát nový bod do pořadu schůze s názvem Imigrační politika České republiky.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 186, pro 79, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Jiří Dolejš nový bod. Jako první bod do bloku zpráv Informace vlády k TTIP.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 5. Přihlášeno 187, pro 48, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Kolovratník pevně zařadit volební body 125, 126, 127 plus nový bod s názvem volby do Rady Státního fondu kinematografie, a to vše pevně na pátek 23. 1. v 10.30 hodin. Můžeme hlasovat najednou? Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 6. Přihlášeno je 187, pro 181, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec Koníček, nový bod, a to na konec bloku zpráv. A název bodu: Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je to správně, pane poslanče? (Poslanec Koníček souhlasí.) Je to tak.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 7. Přihlášeno je 187, pro 48, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

  Posledním návrhem je pan poslanec Kasal, vyřazení bodu 15, což je ale jenom druhé čtení. Předpokládám, že tam ještě bude jeden bod, kterým bude třetí čtení. Pokud budete souhlasit, neznám číslo bodu z hlavy, ale bod 15 je druhé čtení tisku 270 a ještě je tam jeden bod, kterým je třetí čtení tisku 270, a ten bychom také vyřadili. Rozumíme všichni, o čem hlasujeme?

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 8. Přihlášeno je 187, pro 183, proti nebyl nikdo, i tento návrh byl přijat.

  Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech přednesených návrzích. Je tomu tak, tím pádem můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 9. Přihlášeno 187, pro 128, proti 30. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme schválili pořad 25. schůze.

  Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Veronice Vrecionové a senátorům Karlu Kratochvílemu, Radko Martínkovi, Jaromíru Strnadovi, Pavlu Štohlovi a Miloši Vystrčilovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do pošty.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenované paní senátorky a jmenovaných senátorů, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 10. Přihlášeno je 187, pro 161, proti 4. Tento návrh byl přijat.

  Můžeme tedy přistoupit k bodu číslo

  Návrh zákona byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Usnesení Senátu jsme obdrželi jako tisk 292/4. Vítám pana senátora Štohla a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před vámi se znovu nachází novela zákona o dani z nemovitých věcí, která byla dne 18. prosince 2014 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. V rámci dřívějšího projednávání tohoto návrhu byl návrh dostatečně prodiskutován, a proto není třeba tento návrh znovu představovat. Pouze si dovolím připomenout, že cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe a z odstranění nejasností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn v právní úpravě daně z nemovitých věcí.

  Pozměňovací návrhy přijaté Senátem se týkají za prvé vypuštění terminologické změny týkající se zdanění rybníků znamenající zachování jejich současného zdanění a předsunutí účinnosti nově navrhovaného ustanovení § 15a o nestanovení pokuty za opožděné tvrzení daně v případě, kdy je tvrzena daň nižší. Za Ministerstvo financí lze se zněním novely zákona ve znění schváleném Senátem vyjádřit souhlasné stanovisko.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Holeček si přeje vyjádřit se k usnesení Senátu. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a první vystoupí pan senátor Pavel Štohl. ***

 • Senátor Pavel Štohl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacími návrhy k návrhu novely zákona dani z nemovitých věcí.

  Jak už tady pan ministr řekl, původním záměrem bylo pouze zpřesnit některé terminologie v důsledku nového občanského zákoníku, v důsledku daňového řádu a podobně, ale právě u zdaňování pozemků s rybníky došlo k té změně, že původní formulace, která byla, že dani z pozemků podléhají rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, byla nahrazena formulací, že dani z pozemků podléhají rybníky, které jsou užívány k chovu ryb za účelem podnikání. To by znamenalo, že dosavadní zdaňování se týkalo asi 1 200 hektarů ploch rybníků a nově by to bylo asi 42 000 hektarů ploch. A pokud tady pan ministr řekl, že cílem novely bylo pouze opravdu upřesnění a ne žádné věcné změny, tak si myslím, že toto věcná změna by určitě byla, a předběžné odhady jsou, že vlastně rybníkářství by bylo nově zdaňováno zhruba 10 miliony korun. Takže to je první pozměňovací návrh.

  Druhý pozměňovací návrh se týká zamezení tvrdosti zákona. V § 15a je uvedeno, že pokud poplatník má povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost a podá jej pozdě, tak vlastně správce daně za to mu vyměřil pokutu za pozdní podání, ale přitom on neošidil stát, ale ošidil sám sebe. To znamená, jenom vlastně nevyužil možností, které měl. A samozřejmě ministerstvo tuto tvrdost odstraňuje v § 15a, ale protože návrh novely má účinnost až 1. 1. 2016, takže tento druhý pozměňovací návrh je, aby tvrdost byla odstraněna dnem vyhlášení. Takže už vlastně jakoby o rok bychom pro poplatníky zmírnili tuto tvrdost zákona.

  Takže to je stručné objasnění těch dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do rozpravy je pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám prosbu na pana ministra, kterou vztahuji i na body dva a tři. Je to obecná prosba a je to prosba o otevřenou diskusi. Chápu, že pokud některý člen vlády má zdůvodnit po sobě třeba deset mezinárodních smluv, že se neobejde bez toho, aby v některých případech prostě přečetl podklad, který mu jeho úřad zpracoval. To je celkem pochopitelné, protože nikdo z nás nejsme chodící encyklopedie. Ale tyto tři návrhy jsou poměrně zásadními návrhy změny legislativy, ať už daňové, či rozpočtových pravidel. Prošly třemi čteními v Poslanecké sněmovně. Vy, pane ministře, jste byl přítomen čtení Senátu, tohle je vaše páté čtení. Já jsem hluboce přesvědčen, že by si Poslanecká sněmovna v rámci otevřenosti zasloužila, abyste jí vysvětlil, o co jde. Mně věru nezajímá, co napsal referent X, schválil ředitel odboru Y, kontrolovala náměstkyně Hornochová, a vy nám to tady přečtete. Toto může přečíst každý. Toto může přečíst i ten referent. Vy nečtete nic jiného, než co napsal řadový pracovník na vašem ministerstvu. Vážně si myslíte, že si Poslanecká sněmovna nezaslouží, aby ministr financí a první místopředseda vlády bez papíru se nám podíval do očí a řekl: Dámy a pánové, já prosazuji tohle, Senát navrhuje tuto změnu a já doporučuji z těch a z těch důvodů, abychom to přijali buď v tom mém původním návrhu, anebo ve znění Senátu? S tím, že to řeknete tak, abychom tomu rozuměli, abyste nečetl ten nesrozumitelný úřednický materiál, který kdybyste řídil porady vedení na ministerstvu, tak byste tohle svým úředníkům hodil na hlavu, protože čtete něco, čemu nerozumíte vy sám, tím méně můžete chtít, abychom tomu rozuměli my? Nemůžete nám, prosím vás, říct, o co jde? Je zajímavé, že kdykoliv kritizujete činnost předcházejících vlád, tak vám to jde úžasně. To mluvíte spatra a to mluvíte jednoznačně, ale kdykoliv nám chcete říct, co chcete udělat vy sám, tak čtete elaborát, kterému nejenom že nerozumíme my, ale především je na vás vidět, že vy vůbec nerozumíte tomu, co čtete! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo chce dále vystoupit v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova buď pana zpravodaje, nebo pana navrhovatele. Není tomu tak.

  Nyní tedy svolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Návrh usnesení zní: "Poslanecká Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 292/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 292/4."

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku… Omlouvám se, toto hlasování je zmatečné, protože zde byla žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet na tabuli, budeme hlasovat.

  Usnesení jsem přečetl, takže ještě jednou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 173, pro 155, proti nikdo a já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

  Končím bod číslo 1 a předám řízení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat projednáváním bodu

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 294/7. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vrácen Senátem Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, byl vypracován na základě usnesení vlády, z nichž bych rád poukázal zejména na usnesení vlády číslo 1 z roku 2011, o strategii vlády boje proti korupci, a usnesení vlády číslo 610 z roku 2012 a číslo 49 z roku 2014 ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014-20. Cílem novely je proto zajistit větší transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky v územních rozpočtech a snížit legislativní a nelegislativní bariéry implementace evropských fondů v programovém období 2014-20.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to je, jako když hrách na stěnu hází.

  Pane ministře, já jsem po tom prvním bodě velmi slušně požádal, jestli byste nezvážil, zda vám nestojíme za to, abyste nám řekl, co si o tom materiálu opravdu vy sám osobně jako ten, kdo to obhajuje, myslíte. Že vám nestojíme o to, abyste nám četl podklady úředníka XY. To nám koneckonců může poslat komukoli z nás. My chceme slyšet váš názor, nikoli váš bezobsažný přednes textu, který psal někdo jiný. Z toho si nic nevezmeme. Když jsme vás o to poprosili, tak jste to zopakoval.

  Jsou dvě možnosti. Buď jste ignoroval tu žádost, což si nechci myslet, protože Poslanecká sněmovna je přece jenom suverén, vůči kterému se zodpovídáte, anebo proto, že jste nebyl dostatečně připraven. Já vám dám šanci se na ten třetí bod připravit, proto prosím o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce dvaceti vteřin. Kdyby to nepomohlo, na další bod bude přestávka delší. Děkuji. Dvacet minut, omlouvám se.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Sejdeme se v 15.56.

  (Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v rozjednaném bodu a tím je bod číslo 2. Prosím, abyste se posadili na svá místa.

  Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka, zda se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Není tomu tak. A pana poslance Petra Bendla, zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zda se chce vyjádřit. Není tomu tak.

  Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Vilímce. (K mikrofonu přistupuje pan poslanec Adamec.)

 • Poslanec Ivan Adamec: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážený pane ministře - aha, Vilímec, nebo Adamec?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan Vilímec byl přihlášený.

 • Poslanec Ivan Adamec: Já se omlouvám, ono je to podobné, ale pan Vilímec má přednost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Budete druhý v pořadí. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, máme podobná jména, aspoň tak jak to zní v akustice tohoto sálu, takže se omlouvám panu poslanci Adamcovi.

  Já bych ve svém vystoupení jednak chtěl reagovat na diskusi, která probíhala v Senátu. Já jsem si diskusi k tomuto návrhu zákona velmi pozorně přečetl. V závěru bych chtěl reagovat i na aktuální stanovisko Ministerstva financí nebo pana ministra financí k senátním změnám.

  Musím konstatovat, že k tomuto tisku, k návrhu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v Senátu probíhala velmi živá debata. Mnoho senátorů bylo nebo je zároveň starosty a k této problematice mají velmi blízko. A já se přiznám, jakkoliv jsem byl jeden z těch, kdo se podílel na pozměňovacím návrhu, který nakonec byl přijat k tomuto sněmovnímu tisku, přiznám se, že sdílím mnohé výhrady senátorů, které byly uplatněny v diskusi, ať to byl pan senátor Vystrčil, pan senátor Martínek, Kubera, Strnad a další. O to více mě překvapuje, že nikdo z pánů senátorů není přítomen projednávání tohoto tisku vráceného Senátem. Je to, myslím, škoda.

  Skutečně je na velkém zvážení, zda obecně ve vztahu ke samosprávám se vydáváme cestou jakéhosi postátnění - to je termín, který padl v Senátu - postátnění samospráv. Všude z úst ministrů a mnohdy i pana ministra Babiše slyšíme při setkání se starosty, se zástupci samospráv, že je to nejlépe fungující část veřejné správy, že je to ta nejlépe fungující část zastupitelské demokracie, a to zvláště v menších obcích a v menších městech. Na druhé straně především snad ani ne možná tolik ministři, ale někteří ministerští úředníci neustále vymýšlejí postupy, které činnost samospráv a především obcí nadměrně zatěžují. Ty argumenty jsou velmi rozličné. Jednou jsou to jakési blíže nespecifikované požadavky Evropské unie, pak požadavky na co největší transparentnost, požadavky jiných resortů atd. atd. Jako kdybychom při všem ujišťování, jak si vážíme samospráv, jim permanentně nedůvěřovali, permanentně nedůvěřovali tomu, že jsou nejlépe informovány o dění ve svých obcích a krajích, že dokážou efektivně spravovat jejich území ve prospěch svých občanů a voličů. Neustále máme pokušení vstupovat do jejich záležitostí a zákonnou formou vnucovat, nebo třeba i vyhláškami, to, aby i v dílčích detailech byly nějak reglementovány zákonnou formou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale je tady značný hluk. Poprosím naše kolegyně a kolegy, aby ztišili své hlasy, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci jenom uvést, že se to netýká pouze Ministerstva financí, že se to týká všech resortů a že je to jakási rakovina, která vůči samosprávám postupuje.

  V Poslanecké sněmovně v diskusi k tomuto návrhu byl po diskusi na podvýboru pro územní finance zpracován pozměňovací návrh, který jsem v rozpočtovém výboru podal společně s panem zpravodajem Zemánkem a který v těch nejkontroverznějších bodech část administrativních povinností obcím snížil. Některé věci zpřesnil, protože bylo evidentní, že ani předkladatel nedokáže přesně formulovat původní text.

  Samozřejmě byl už v té době - a teď se blížím k reakci na stanovisko pana ministra financí - velmi diskutován odkladný účinek tohoto zákona, tak, aby tady byla nějaká legisvakanční lhůta, aby se na něj samosprávy vůbec mohly připravit. Předkladatel v průběhu projednávání souhlasil pouze s dílčím odložením účinnosti ve vztahu ke zveřejňování smluv s poukazem na požadavky Evropské komise.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na pana Vilímce. Říkáte to správně. Ten termín a odklad toho termínu na červenec by asi problém nebyl. A to si asi uvědomujete vy i my. Já potom nevím, proč senátoři k tomuto dali ještě jeden pozměňovací návrh, a to že se zmenší, zkrátí doba vyvěšení těch smluv. Víte o tom, že vláda navrhla deset let vyvěšení. My, Poslanecká sněmovna, možná uvážlivě, jsme to snížili na tři roky a senátoři tam dali jeden rok. Když platí smlouva tři roky, proč by tam neměla viset tři roky, proč by měla viset jenom jeden rok? A argument, který použili v Senátu, a já jsem to četl i v novinách, je, že by se ta úřední deska zacpala a byla by nepřehledná a že by tam nebylo pořádně vidět. Oni si asi pletou úřední desku jako kus papíru, kus dřeva, který byl přitlučen na plotě, kam se věší i pozvánky na ples. Úřední deska je na internetu každé obce. Je to naprosto přehledné a nevidím důvod, proč nemohlo toto ustanovení tří let viset, tato smlouva, na úřední desce. Zkomplikoval to Senát sám, protože, věřím tomu, ani Ministerstvo financí ani my bychom zásadní problém s posunem účinnosti od července neměli. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Já bych jenom na konto pana předešlého kolegy. Jestli se Senát nějak rozhodne, je to demokraticky zvolená instituce a je třeba se ptát senátorů. Jsem v souladu se zákonem, vrátili tento návrh zákona, řekli: vyvěste to jenom na jeden rok. Já osobně si v praxi vůbec neumím představit, jak třeba takový Středočeský kraj bude, nebo kolik kilometrů těch cedulí bude na Praze 5 a po Smíchově za tři roky, protože to jsou tisíce smluv ročně, které by tam tedy každý rok měly podle vašeho názoru viset, a podle vás to nebude problém. Já senátory chápu. Nicméně to nekomentuji v tomto případě. Mají naprosté právo sem poslat a vrátit Poslanecké sněmovně zákon. Rozhodli se tak a je na nás, abychom rozhodli, platí-li zákon se zpětnou platností. To už bychom tedy z mého pohledu sem mohli dávat zákony, které platí třeba k 1. 1. 2001 nebo k 1. 1. 2005. Je to v zásadě totéž. To si myslím, že není možné a že to tady pan kolega Vilímec říkal velmi jemně. Že stačí potom, aby se jeden jediný hlas ozval, že retroaktivně tady zákony platit nemohou, a ten zákon půjde pod stůl. A není to určitě vina senátorů, že ten zákon dostali tak pozdě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde mám tři faktické. Pana poslance Blažka, potom pana poslance Adamce a potom pana poslance Volného. Prosím, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Nechci hodnotit práci Senátu. Ale jedna věc je pravda. I v Senátu je nějaká většina. A je to koaliční většina. To znamená, to je věc, která by se měla řešit v koalici. Myslím si, že je zbytečné hodnotit práci Senátu ex post tady.

  A nyní bych se obrátil rád na kolegy z komunistické strany. Pokud dnes schválíme zákon - 20. ledna - s účinností od 1. ledna, tak se splní jeden sen, který kdysi býval: Budeme žít v zemi, kde zítra již znamená včera. (Smích v sále, potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A další s faktickou - pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Farský, protože pan poslanec Volný svou faktickou stáhl. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji konečně za slovo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Omlouvám se, mám trošku rýmu, takže mi tady Vilímec - Adamec trošku splynulo a tady mě kolegové trošku navedli.

  Ale chtěl jsem hned úvodem říci, že právě když pan ministr tady odmítl senátní verzi, že problém je v té lhůtě. Nedovedu si představit, že toto ctěné shromáždění by hlasovalo o návrhu zákona, který bude platný od 1. ledna roku 2015. To skutečně tady velmi názorně předvedl kolega Blažek. Myslím si, že vlastně jiná varianta není, než hlasovat o senátní variantě. Na druhou stranu ale samozřejmě Sněmovna může hlasovat tak, jak uzná za vhodné, a víceméně nemusí projít ani jeden návrh. Takže to jenom na vysvětlení, proč jsem se hlásil hned v úvodu, protože jenom z těchto pragmatických důvodů.

  A co se týká náplně toho zákona, to tady hodnotit nechci. Mimochodem, jsem také starosta, vím, o čem to je. Na druhou stranu asi je legální diskuse o tom, jestli tři roky, nebo rok, a možná na to mělo být víc času. Nemyslím si zase, že je to tak zásadní věc. Ale je pravda to, že někdy ta státní moc má prostě pocit, že my ve samosprávách můžeme dělat cokoli, co si přejí, za jakýchkoli podmínek. A to si myslím, že není to pravé ořechové.

  Takže já si myslím, že bychom o tom původním návrhu vůbec hlasovat neměli. To je můj názor.

  Děkuju vám za pozornost a omlouvám se za to, že jsem se sem hnal, aniž bych byl vyzván.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Farského a připraví se pan ministr financí s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom představil konkrétní příklad, jak to může zkomplikovat život, pokud přistoupíme k tomu, že bychom hlasovali s účinností od 1. ledna, tento zákon schvalovali k 1. lednu 2015. Jsou různé grantové programy, které už jsou dneska vypsané a jsou vypsané za původních podmínek zákona účinného v době, kdy se vyhlašovaly. Pokud se budeme vracet v tomto zpátky, všechny tyto podmínky spadnou pod stůl a možná už stovky, možná tisíce, možná i desetitisíce podaných žádostí se budou muset podávat znovu. Celý neziskový sektor, který z těchto žádostí žije, a potom, co 18. prosince se Senát postavil k tomu, že tento zákon nebude účinný od 1. 1., ale od 1. 7., tak v ten moment se začaly vypisovat různé grantové programy. Tak všechny se budou moci v tuto chvíli zrušit. Takže se obávám, že v tuto chvíli nemáme příliš na výběr, ke které verzi se přikloníme, protože nemůžeme schválit zákon s účinností zpětnou v tuto chvíli.

  A co se týká z praktických, ale myslím, že i legislativních důvodů, a co se týká i samotného zveřejňování, samozřejmě asi nikdo ode mě nemůže čekat nic jiného, než že jsem příznivcem zveřejňování smluv. Jenom mi přijde zvláštní, že za celý rok nejsme schopni tento zákon schválit pro stát. A tam, kde za ty resorty ministerské, ale i veřejně spravované společnosti a vlastněné, tam nejsme schopni schválit zákon o registru smluv, neustále ho před sebou tlačíme, ale na samosprávu tuto povinnost jsme schopni navalit během tří měsíců. Tento přístup se mi nelíbí, protože na jednu stranu kážeme víno, ale... kážeme vodu, ale víno, ale pijeme, pardon (se smíchem), nebudu se v tom zamotávat. (Smích a hluk v sále). Chováme se... Děkuji. Jsem rád, že jsem upoutal vaši pozornost.

  Tak já to ještě jednou zopakuji. Chováme se naprosto rozdílně sami k sobě a k ostatním. (Upozornění na čas.) Pravidla, která sami nejsme ochotni dodržovat, po ostatních vyžadujeme. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Já bych nejdřív k tomu vínu a k tomu, jak to děláme. Ministerstvo financí poprvé v historii v pátek zveřejnilo všechna data. Open data. I poradenské smlouvy. Za posledních čtyři pět let. Byl takový zájem, že web spadl desetkrát. Tři sta kliků za sekundu tam bylo. Tak se podívejte. Tam máte všechna data. Tak já nevím, o čem tady mluví pan Farský. Takže já to dělám.

  A prosím vás, já nevím, o čem mluvíte. O jaké účinnosti od 1. ledna 2015? Tak se informujte! Účinnost je od vyhlášení ve Sbírce zákonů. A je to schválené sněmovní legislativou. Takže až tak. Není to 1. ledna 2015.

  To, co my navrhujeme, je v podstatě, to většina starostů už dělá, protože oni jsou transparentní. O jaké desce to tady mluvíte? Vždyť je to elektronická deska. Takže já fakt nevím, o čem je ta debata.

  A pokud někdo říká: Platnost rok. Proč rok? Deset let, dobře, možná extrém. Ale proč rok, když jsou tam nějaké smlouvy, které jsou platné dva tři roky? Proč si občané nemůžou porovnat, jak se nakupovaly po čas tří let různé věci od různých firem? Tak si myslím, že chceme být i transparentní, ne? Už nechceme krást. (Hluk v sále sílí.)

  A my jsme nejhorší v čerpání evropských fondů přece v Evropě. V roce 2013 jsme nevyčerpali 11,3 miliardy. Tak v minulosti jste to dělali asi skutečně skvěle, když jsme to tak čerpali. Nám se povedlo aspoň snížit to čerpání v roce 2014 z těch hrozivých 23 na 8,7.

  Takže to jsou všechno opatření, která jsou pro transparenci, pro posilnění pozice poskytovatelů dotací. A nechápu, v čem je jako problém. Takže opakuji, většina starostů si to dělá. Myslím si, že tři roky je adekvátní. A účinnost je zveřejněním ve Sbírce. Tak prosím vás říkejme to tak, jak to skutečně je. A proto já nemůžu souhlasit s tím (upozornění na čas), abychom přijali sněmovní... (Ihned po upozornění na čas odchází od mikrofonu).

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Je potěšující, jak vám to jde vlastními slovy. Pevně doufám, že při předloze dalšího zákona tomu bude také tak.

  Vy jste řekl, pane ministře, v čem je problém, když vy už jste to tak začal dělat. Dovolte, abych vám řekl, že to není pravda. Že jste to tak dělat nezačal. Je to i jistě pozitivní krok, ale určitě to, co jste začal zveřejňovat na portálu Ministerstva financí, není zveřejňování podle mezinárodního standardu a registru smluv. Spíš bych řekl, že je to takové vytírání zraku.

  Vy nechcete něco dělat transparentně, tak děláte něco na oko a říkáte: Já to dělám z vlastního uvážení. Ne. Nechte schválit zákon o registru smluv a chovejte se k tomu portálu tak, jak ta pravidla určují, tak, jak to koneckonců bylo připraveno ke spuštění, a pak to bude v pořádku. To, co teď děláte, opravdu není to, co bylo úmyslem zákona o registru smluv. Je to spíš zamlžování než ztransparentňování. A je to zcela mimo jakékoli uznávané mezinárodní standardy.

  Jinými slovy platí výhrada pana kolegy Farského. To, co je v tomto zákoně a co chcete po samosprávách, vy tvrdíte, že děláte, ale vy to neděláte. Vy děláte něco jiného. Vy jste místo vepřo-knedlo-zelo uvařil buchtičky se šodó a říkáte: Ale ten oběd je tady. Ale ty mezinárodní standardy je to vepřo-knedlo-zelo, to nejsou ty vaše buchtičky se šodó. Ty si snězte sám. A začněte to dělat podle mezinárodních standardů. Děkuji. (Velký potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla, potom pana ministra Babiše a poté pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl bych vaším prostřednictvím jenom panu ministrovi připomenout, že to byla pravice, která kritizovala konstrukci strukturálních fondů. To byla pravice, která říkala, že máme příliš mnoho operačních programů. Byla to pravice, která říkala, že nestihneme vyčerpat. Byla to pravice, která říkala, že si implementujeme finanční prostředky na něco, na co je Česká republika nebude potřebovat. A byla to levice, se kterou dnes sedíte ve vládě, která to takto prosadila a takto schválila. Takže nám to nevyčítejte. To je první věc. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan ministr Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom k těm standardům pana Kalouska. On si nechal na vládě mimo zákon o veřejných zakázkách schválit výběr advokátních kanceláří na arbitráže. V utajení. To bylo všechno utajené v minulosti. Tak já nevím, proč pan poslanec demagogicky lže. Podívejte se na ten web Ministerstva financí. Tam je všechno. I občerstvení, s kým jsem měl, jsou tam poradenské smlouvy. A jsou to data zpětně. A registr smluv já podporuji. Akorát jsem si teď uvědomil, že má jednu zásadní chybu, jak je navrhován. A už dopředu avizuji, že budu navrhovat pozměňovák. Protože ten registr je udělán tak, že vlastně pokud nabude účinnost, tak budou účinné všechny nové smlouvy. Ale já říkám - měli bychom zveřejnit všechny platné. Některé jsou platné deset let, jak se skvěle dělaly IT s některými firmami. Takže měly by se zveřejnit všechny smlouvy. Měla by se udělat inventarizace smluv celého státu a tím začít. A potom samozřejmě i nové. Takže já budu strašně rád, když konečně ten registr projde, hlavně s tímhle pozměňovákem. Aby si neudělali nějaké ty bývalé smlouvy a rychlosmlouvy předtím, než bude registr, a potom nebudeme znát tu historii. Takže asi tolik.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedkyně, já bych si zde jenom dovolil upozornit na to, že to, co tady říkal pan poslanec Kalousek o nějakých mezinárodních standardech, že to je velice nadnesené. Existují ukázkové případy, které se studují v benchmarcích, ale mezinárodní standard jako takový není pojem, se kterým by se dalo operovat. Rozhodně to, co zveřejňuje Ministerstvo financí, je velice příkladná praxe, která zde do tohoto okamžiku v České republice zatím ještě nebyla. (Potlesk z řad ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Škoda, že trošku, aspoň trošku, rozumím kybernetice. Mohl bych říct stejný nesmysl na toto téma jako pan poslanec Zlatuška o mezinárodních standardech. Protože o tom něco vím, tak si to prostě netroufnu. Prostě ty standardy nejsou standardy pana poslance Kalouska, to jsou mezinárodní standardy, podléhají mezinárodně uznávané metodice. Samozřejmě nad rámec těchto standardů je možné zveřejnit cokoliv a v tom nikdo nikomu nebrání. Ale když zveřejňuji to, co uznám za vhodné, a nezveřejňuji to, k čemu mě vyzývají mezinárodní standardy, tak se tomu říká mlžení. Příslušnou metodiku panu poslanci Zlatuškovi zašlu písemně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl podotknout, že kybernetiky se to netýká. Kybernetika se týká řízení těch systémů. Tohle by mohla být informatika nebo IT.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit to, že jak tento zákon, který teď projednáváme, který má přinést zveřejňování smluv, tak data, která jsou od pátku na internetových stránkách Ministerstva financí, jsou určitě dobře, že k těmto změnám dojde. Ale pro mě je nepochopitelné, že ostatním nakládáme povinnosti a přitom zákon o registru smluv, který tady je od začátku prosince předloňského roku, který se postupně podařilo zastavit v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou správu, jenom ústavněprávním výborem prošel, byť se pod něj předtím podepsalo 78 poslanců, z toho 7 členů vlády, a před volbami podpis připojilo, že to bude podporovat, 165 členů této Sněmovny - a to ten návrh už byl na světě... To se nedá omlouvat tím, že by jednotlivci nevěděli, co podepisují, byť jim to třeba bylo podstrčeno na nějakém mítinku k podpisu, jak jsem se dozvěděl u pana místopředsedy vlády Babiše. Ale v tomto případě jde o to, že místo abychom schválili zákon o registru smluv, který tuto povinnost zavede plošně pro všechny, kteří utrácejí veřejné prostředky, tak tu navrhneme, že to budou dělat spolky nebo že to budou dělat samosprávy tam, kde vypomáhají spolkům v jejich spolkové činnosti, což jsou ale promile, nebo spíše setiny promile částek, na které se měl vztahovat registr smluv. Nebo se zveřejní pár seznamů, byť dobře, že aspoň to se zveřejňuje, na Ministerstvu financí, seznamu smluv, seznamu faktur, seznamu objednávek. Je to dobře. Na druhou stranu, takhle už to mohlo probíhat dávno a nemuseli jsme mít strach z toho, že na poslední chvíli předtím, než bude schválen zákon o registru smluv, budou uzavírány nějaké nevýhodné smlouvy, kterými se tento zákon bude obcházet.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jsem byl v podstatě předchozím příspěvkem vyvolán, tak jen pro krátkou informaci. Pan poslanec Farský ví, jaký je vývoj. V podstatě neminul týden, kdy by se ve věci registru smluv nekonala nějaká schůzka, nevyměňovala se nějaká korespondence. Koaliční pracovní skupina zpracovala komplexní pozměňovací návrh, kde se snažila přijmout všechny připomínky široké veřejnosti, mnoha subjektů. Nebyla to jednoduchá práce. Je to o kompromisu. V tuto chvilku ten text existuje a dnešním dnem započalo zpracování dopadové studie na Ministerstvu vnitra, co nás to všechno bude stát, co to bude stát ty subjekty, když budou realizovat registr smluv, co to bude stát ministerstvo, které registr smluv bude provozovat. To znamená, neustále to nějakým způsobem směřovalo kupředu. Uznávám, že to je nestandardní postup u opozičního v podstatě - i když je spousta z nás připodepsáno - poslaneckého návrhu, který teď prochází takovým kvazipřipomínkovým řízením na ministerstvu. Nicméně věc se podařila, vydiskutovala a já doufám, že už se bavíme pouze o odkladu, kdy bude zpracována ta dopadová studie, a následně tu věc konečně projednáme v Poslanecké sněmovně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska, jeho faktická.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, že veřejně odpovím kolegovi z vlastního klubu. Ale ta odpověď myslím, že stojí za to, aby byla pronesena veřejně.

  No, vy říkáte, že to nechápete, pane kolego. Ale právě o to tady jde. Zákon o registru smluv ukládá něco, co některým současným ministrům, zejména ministru financí, nevyhovuje. Právě proto, že to splňuje ty mezinárodní standardy. Mně to nevyhovuje, já to nechci a současně chci vypadat transparentně, tak z vlastní iniciativy zveřejním něco, co mně nevadí, vypadám velmi hezky, dokonce mi na to skočí všechna média, nejenom ta, která vlastním, takže vypadám transparentně, a tím odkloním pohled od toho, že nechci to, co mi nevyhovuje, protože to by ukázalo, že v kalných vodách se lépe loví, a já chci lovit v kalných vodách. Proto nemáme registr smluv a proto máme to vytírání zraku, že Ministerstvo financí zveřejňuje něco, co zveřejňovat chce, ale to, co zveřejňovat nechce, to nezveřejňuje. To je prostě jednoduché. To, že na to veřejná média skáčou, to je otázka spíš pro ně. A řekněme, že to je selhání elit veřejné diskuse. Jinak ta odpověď je zcela pochopitelná. Nechť je vidět na všechna možná podezření, jak se to dělalo netransparentně přede mnou, ale nikdo se nesmí teď koukat pod prsty mně, protože se krade líp a všem bude líp. (Potlesk z pravé části sálu.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan ministr financí a poté pan poslanec Volný.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Upřímně řečeno, když to takhle poslouchám a slyším tu bývalého ministra financí, který je prý odborníkem na kybernetiku, jak říkal, a říká, co chce nebo nechce, to by jednodušší bylo udělat tu takové zveřejnění hned a mohlo se tu takovým věcem předejít. Technicky to není obtížné. Tato vláda má program Rekonstrukce státu jako součást svého programového prohlášení, takže se vcelku nedivím, že současnému ministru financí, který si na experta v kybernetice nehraje, chvíli trvalo, než mu došla trpělivost a udělal tady toto jednostranně. A není na tom nic proti žádným mezinárodním standardům. V okamžiku, kdy se člověk podívá na takové projekty, jako třeba odstartoval ve Spojených státech prezident Obama, nebo britský projekt Open Data nebo to, co se dělalo na Novém Zélandě apod., tak je to zveřejnění, které obstojí, a rozhodně jsme jeden z příkladů, který tady toto provádí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra financí. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já skutečně žasnu, jak pan Kalousek dokáže demagogicky lhát. Já si myslím, že skutečně bychom měli zakázat ten alkohol v celém areálu Sněmovny, protože to je neuvěřitelné. Pan Kalousek v minulosti zakazoval zveřejňovat smlouvy, hlavně smlouvy s advokátními kancelářemi. Také neměl veřejnou smlouvu se Šnáblem. Já jsem zveřejnil všechno a budu zveřejňovat všechno, co děláme, co nakupujeme. A pan Farský nechť tedy upraví svůj zákon, který já podporuji a budu pro něj hlasovat, ale upravte ho tak, aby to bylo i zpětně, aby to nebylo jen dopředu, kdy se to podepíše, když už jste takový transparentní. My jsme pro, naše hnutí to určitě podpoří. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Jan Volný: Já jen velice krátce. Já bych chtěl dát takovou řečnickou otázku prostřednictvím vás, paní předsedající, panu kolegovi poslanci Kalouskovi. Co jemu bránilo a co on chtěl tajit, že poslední tři roky jako ministr financí tento registr zavedl, co chtěli tajit, kdy 17 let více či méně byl ve vládní garnituře, že toto už dávno není hotové? Vždyť je to tak průhledné, v Dánsku to funguje několik desítek let a je to neskutečně účinný parametr. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, kterému přepustil místo pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Otázka je jednoduchá. My jsme připravili zákon o registru smluv. My jsme ho předložili, jeho frontmanem je pan poslanec Farský, leží v Poslanecké sněmovně už déle než půl roku. Jsou to politici ANO, byla to náměstkyně ministra vnitra, dnes primátorka Krnáčová, která ho brzdila ze všech sil, jste to teď vy, kteří ho brzdí ze všech sil. Zákon tu stále není, neprojednává se, vy ho nechcete schválit a substituujete to oním vytíráním zraku, když se ministerstvo rozhodne, co z minulosti zveřejňovat chce nebo nechce a co zveřejňovat bude nebo nebude. Prostě zveřejňovat se má podle pravidel, která jsou uzákoněna. A to je registr smluv. Jestli nad rámec těchto pravidel se rozhodnete zveřejňovat cokoli dalšího, je fajn, to dělejte. Ale proč vám tak strašně vadí zveřejňovat to, co ukládá tento zákon, a proto ten zákon poslance Farského brzdíte už tři čtvrtě roku? Vždyť to jsou rozhodnutí politiků ANO, kteří ho posílají pod koberec. Je lhostejno, zda se jmenují Krnáčová nebo jakkoli jinak, protože o tom stejně rozhoduje Babiš. Takže prostě Babiš rozhodl o tom, že ten zákon dodnes není projednáván, není schválen, a tudíž nelze podle něj postupovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní přečtu pořadí dalších faktických poznámek. Nyní je na řadě pan poslanec Chvojka, poté pan poslanec Laudát, pak poslanec Zlatuška a pan poslanec Volný. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem se také cítil býti vyvolán jako zpravodaj registru smluv. Ono to není jednoduché téma. Neřekl bych, že naše vládní koalice, protože já jsem součást vládní většiny, zákon nějak blokuje. Ono to není jen o tom, že zákon má 13 paragrafů, a že když ho chce v tomto znění schválit Rekonstrukce státu, že bychom ho také takto měli schválit my, protože zákon obsahuje spoustu rizik. Například pro mě stanovisko Svazu měst a obcí, které mluví za hodně moc obcí, je naprosto stejným stanoviskem, jako je názor pana předkladatele Farského, takže nevím, proč by měl být názor pana kolegy Farského, jestli vážím ten stoprocentní, a stanovisko různých obcí, hejtmanů, starostů, odborníků, právníků, mělo být jiné a horší.

  To, co říkal pan kolega poslanec Kalousek prostřednictvím paní předsedající... Já jsem se díval do stena na webové stránky Poslanecké sněmovny a zákon o registru smluv byl v minulém funkčním období předložen do Sněmovny někdy v květnu 2012 a poté ještě asi rok a něco, pokud mě paměť neklame, byla u moci vaše tehdejší koalice, kde i v ústavněprávním výboru, kde ten tisk byl pětkrát přerušen, i v jiných výborech jste měli většinu. To byla koalice TOP 09, ODS a těch pozůstatků Věcí veřejných. Takže takto bychom mohli stejnou rétorikou říkat, že jste zákon blokovali vy, tehdejší koalice ODS a TOP 09. Také jste tenkrát říkali, že se nad tím diskutuje, a měli jste také pravdu, protože ten zákon si zaslouží diskusi. Takže to je vše. Rok a čtvrt tu ležel, když byla u vlády předchozí koalice. Takže žádné blokování, ale zákon není jednoduchý a myslím si, že to není o tom, že Rekonstrukce státu něco chce a že by to tak mělo být schváleno. Pan kolega Farský prostě nemá stoprocentní pravdu a to, co řekne, prostě není zjevná pravda. Prostě v zákoně jsou nuance, které se bohužel musí projednat, a já, ať to kolega Farský nebere zle, já jsem ten první, kdo si přeje, aby ten zákon byl schválen, protože pan kolega Farský žádné jiné téma nemá a ohání se jen tímto zákonem. Já si přeji, ať už je ten zákon schválený a pan kolega Farský si najde nějaké jiné téma. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s jeho faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já nevím, já mám pocit, že koalice začíná fungovat tak, že vymýšlíte náhradní terče. Náhradní terče, aby prostě pod svícnem byla tma. Pan ministr financí... došla mu trpělivost. Tak s kým? S Krnáčovou, když dělá náměstkyni ministra vnitra? Nebo já tomu nerozumím. Pan premiér Sobotka tu svého času na přímý dotaz, jako dlouho se bude vymezovat vůči minulosti, řekl, že dva roky, ono za chvíli to bude, protože Rusnokova vláda nastupovala někdy, já nevím, jestli v létě, nebo ke konci léta, nebo zkraje léta, to se podívám. Ale jak dlouho chcete oblbovat veřejnost a vysílat tyto klamné terče, aby si všichni říkali, kdovíjak makáte. Vaše věci se vám hroutí. Vy jste tu zparalyzovali např. to, aby pan Prachař - tomu to bylo k smíchu, exministr dopravy, aby řekl, co to páchá s těmi nevýhodnými smlouvami na dálnici D1. A vám to bylo k smíchu. Já jsem si to tenkrát vyhodnotil, že vy skutečně odvádíte pozornost od práce, která nestojí ani za zlámanou grešli. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Já si nemohu pomoci, ale tady to melodrama, které zde předváděl pan poslanec Kalousek, stojí za vypíchnutí. Když se odvolával na to, že ke zveřejňování potřeboval pravidla, jak jsou pro něj svatá, tak bych připomněl, že když se schvaloval program této schůze a ani pan poslanec Kalousek ani jeho zástupce Laudát nebyli schopni svými slovy zvládnou to, co chtěl odvykládat pan poslanec Korte, tak prostě odešli ze sálu. Bylo jim jedno, jak vypadá zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Aby ho obešli, tak si našli cestičku. I tady, kdyby byl býval pan poslanec Kalousek v době, kdy dělal ministra financí, chtěl, tak si cestu také našel. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Volný svoji přihlášku stahuje. Proto prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka. Také stahuje. Prosím pana poslance Faltýnka. Připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Kolegyně a kolegové, nechtěl jsem vystupovat, ale dovolte mi pouze jednu prosbu. Zkusme v této debatě být konstruktivní, protože nám se v této debatě nepodaří prokopnout silnou hroší kůži některých kolegů, představitelů bývalé vládní koalice, která mohla v pohodě, pokud by chtěla, zákon o registru smluv přijmout. Víte, je velmi dobře, že česká veřejnost na to má zcela jasný názor. Zkusme být konstruktivní a nenaskakovat stále na snahu prokopnout hroší kůži kolegy Kalouska. Je to zbytečné. Nepodaří se nám to, přátelé. Pojďme k nějaké konstruktivní diskusi. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde další čtyři faktické poznámky: pana poslance Laudáta, pana poslance Vilímce, pana poslance Kučery a pana poslance Kalouska. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Zareagoval bych na pana poslance Zlatušku. Tady zdvořile padla prosba, zda toto můžeme udělat. Jestli tohle někomu tak zásadně vadí, neměl jsem potřebu to komentovat, protože o tom nevím, není to moje téma. Nešťastná volba filmové rady, nebo jak se to jmenuje, není to moje téma. Nicméně nevím, jestli někomu vadí, aby vám tady byla sdělena data. Když už jste dneska zabili bod, který jsem tady navrhoval, tak skutečně tato smysluplná diskuse má přednost před bezpečností naší země, před umírajícími křesťany na Blízkém východě. Zamyslete se nad sebou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, dostali jsme se daleko. Mám za to, že bychom měli vést debatu o buďto senátní, nebo poslanecké verzi zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Stočilo se to na registr smluv a transparentnost.

  Nechci moc přidávat, ale když se mluví o transparentnosti, co všechno zveřejňuje Ministerstvo financí, nebo nezveřejňuje, tak když 5. ledna s barnumskou reklamou vyhlásil pan ministr Babiš, že snížil státní dluh asi o 19 mld. korun, tak jsem se chtěl podívat, jak geniálně to provedl, z jakých cizích zdrojů, jaké cizí zdroje si vypůjčil, a měl jsem za to, že bude zveřejněna čtvrtletní zpráva o vývoji státního dluhu. Hle, ať jsem hledal jak jsem hledal, žádná čtvrtletní zpráva zveřejněna nebyla a byl jsem odkázán až na konec ledna. To také trochu k transparentnosti údajů Ministerstva financí.

  Ale skutečně bych chtěl plédovat za to, abychom se vrátili k debatě. Nechci vést debatu, jestli, pokud schválíme verzi poslaneckou, tím, že se to dostane do Sbírky, tak to pak bude platit 15 dnů ode dne zveřejnění ve Sbírce. V každém případě je to věc nešťastná, nebývalá. Nepamatuji si za osm let, že bychom vědomě hlasovali o návrhu zákona, u kterého víme, že má platit 1. ledna 2015, a je datum 20. ledna 2015. Proto vás prosím o to, abyste podpořili navzdory stanovisku pana ministra financí senátní návrh tohoto zákona.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já už budu stručný, protože diskuse se točí dokola.

  Já jsem jednak chtěl požádat pana poslance Faltýnka o upřesnění. Když říkal hroší kůže členů bývalé vládní koalice, jakou měl na mysli. Já jsem například nebyl členem té úžasné koalice opoziční smlouvy 1998 až 2002, kdy pan poslanec Faltýnek byl jednou z největších nadějí sociální demokracie té doby. (Potlesk z řad poslanců TOP 09. Tleská rovněž poslanec Faltýnek.) Prostě nevím, o kterých koalicích je tady v tuhle chvíli řeč a o čí hroší kůži je řeč. Možná kdyby to pan kolega upřesnil.

  Ale vraťme diskusi zpátky do toho, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že tady několik let leží návrh o registru smluv a že pan poslanec Farský položil zcela logickou otázku: Když ho nechcete projednat a schválit, proč to během třech měsíců chcete uvalit obcím, aniž byste se jich zeptali na názor? A když tuhle otázku klade, tak nemáte jinou odpověď, než že řeknete: A proč jste to neudělali vy, když jste byli u moci? Možná se nám to nepovedlo, ale vy jste přece tvrdili, že budete lepší než my, že budete makat. Vy jste za ten rok, co jste u vlády, neudělali nic! A kdykoliv k tomu přijde diskuse, tak jediný argument, který máte, že říkáte: A vy jste to nedělali o nic líp. No, to je úžasné. Blahopřeji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Taky bych si dovolil reagovat na onu hroší kůži pana poslance Faltýnka a pana ministra Babiše. Je pravda, že tady vládní koalice je už déle než rok. Déle než rok tady slyšíme výmluvy na to, co bylo předtím. To je taková výmluva mého šestiletého syna z mateřské školy, který se vymlouvá: já za to nemůžu, to udělali oni. Na téhle úrovni nám tady argumentuje pan ministr Babiš a pan poslanec Faltýnek.

  Ale chtěl bych zmínit něco jiného. Pánové majitelé Agrofertu, kdyby vám na představenstvo přišel finanční ředitel a po roce se vám na představenstvu vymlouval na to, co všechno udělal předchozí management, jak to dělal špatně před rokem, myslím si, že by to byla poslední slova finančního ředitele ve funkci finančního ředitele, protože by ho představenstvo okamžitě odvolalo. My bohužel nemáme sílu odvolat pana ministra financí, který se chová jako špatný finanční ředitel, který se rok vymlouvá na to, co dělal management před ním.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Moc děkuji za debatu k registru smluv. Po roce jsem měl pocit, že už v podstatě nikoho nezajímá. Ale vidím, že emoce pořád ještě dokáže vzbudit.

  Vrátil bych se ale k tomuto tisku 294. Popíšu konkrétní příklad, který se ale opakuje v mnoha a mnoha územních samosprávných celcích. Protože spolky fungují zpravidla v rozpočtovém roce od ledna do prosince, jako my schvalujeme rozpočty v územních samosprávných celcích, tak i grantové programy jsou takto nastaveny. Protože samozřejmě spolky nechtějí čekat na to, až jim první peníze na jejich plány přijdou někdy v březnu, dubnu, tak grantové programy už jsou v mnoha případech vypsány podle současného platného a účinného zákona. Pokud to v tuto chvíli změníme, tak nastavíme jiná pravidla. Z 15 dnů bude 30. Budou se muset upravovat smlouvy, na základě kterých to dostanou, a všechna vypsaná pravidla a v mnoha případech už podané žádosti se budou moci dělat znovu. Já si myslím, že když budu mluvit jenom za město Semily, kde jsem byl starostou, už teď to budou stovky žádostí a zbytečně vynaložené práce spolků, ke kterým nemáme elementární úctu, abychom neměnili pravidla v půlce doby a v půlce pravidel. A takhle to po celé České republice budou desetitisíce a možná statisíce žádostí a grantových programů, které už jsou vypsány a které se po schválení tohoto zákona budou muset zrušit a vypsat znovu, a to mi na tom přijde to, co je z naší strany neslušné chování, proti kterému tady brojím, a proto mi přijde, když už tento zákon schválit, tak leda s červencovým termínem. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Páni zpravodajové? Také ne.

  Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dříve než tak učiníte, všechny vás odhlásím. Svolám kolegy z předsálí. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 294/7."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 39, proti 90. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

  Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

  Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 294/6."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno 173 přítomných, pro 142, proti 29. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a tímto končím projednávání bodu číslo 2.

  Nyní se budeme zabývat bodem číslo

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 295/7. Mám zde poznámku k hlasování. Prosím pana poslance Janulíka.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, na sjetině mám ne, a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro zápis. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní vítám mezi námi senátora Karla Kratochvíleho.

  Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, tak jak jsme schválili nebo přehlasovali malá rozpočtová pravidla, tak tento návrh zákona řeší rozpočtová pravidla hlavně pro ministerstva a fondy a posiluje jejich úlohu při poskytování dotací. Senát předložil osm pozměňovacích návrhů, z toho některé bychom mohli označit za akceptovatelné, ale podle Ústavy Sněmovna buď přijme všechny, nebo je odmítne. Takže tím zásadním problémem, který pro nás byl, byla vlastně definice - nebo jeden z hlavních, se kterým máme problém, byla definice státních aktiv a pasiv. Takže pokud Senát navrhuje, aby z definice státních pasiv byly vyňaty dluhy státu za vystavené směnky, tak samozřejmě je to nesmysl a pro nás je to nepřijatelné. Z toho důvodu Ministerstvo financí nemůže souhlasit s těmito návrhy a navrhujeme, abychom tyhle návrhy Senátu zamítli. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a ptám se, jestli se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajové rozpočtového výboru pan Roman Kubíček nebo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan Petr Bendl. Pan kolega Kubíček nechce, pane kolega Bendl také nechce. Otevírám v tom případě rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Karel Kratochvíle: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, předem mi dovolte, abych vás přivítal v novém roce a popřál vám hodně zdraví a osobních úspěchů v tomto roce.

  Před sebou máme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který projednal Senát dne 18. 12. a vrací zpět do Poslanecké sněmovny s celkem osmi pozměňovacími návrhy. Důvody, které vedly Senát k přijetí pozměňovacích návrhů, byly podrobně vysvětleny v informaci, která vám byla rozdána k předstihu před touto schůzi písemně, a tímto pádem vlastně byla snaha o zkvalitnění tohoto projednávání.

  Nechci vám zde znovu obšírně dávat zdůvodnění k jednotlivým Senátem přijatým pozměňovacím návrhům, neboť věřím, že jste se s nimi a jejich odůvodněním již všichni seznámili. Dovolte mi proto jen ve stručnosti všechny Senátem přijaté pozměňovací návrhy shrnout. Pozměňovací návrh Senátu číslo 1 je veden snahou zachovat platnost opatření, které může napomoci v boji proti korupci při poskytování dotací. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 2 a 3 se snaží upřesnit a upevnit právo příjemce dotace na spravedlivé a nediskriminační postavení v řízení o poskytnutí dotace. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 4 a 5 si kladou za cíl upustit od návrhu, aby jako státní finanční pasiva byly vyjmenovány i dluhy ze státem vystavených směnek. Pozměňovací návrh Senátu číslo 6 navrhuje zrušit společně tři body, které všechny společně mění současný stav vracení dotací. Senát současný stav, kdy vrácená dotace je opět prostředkem státního fondu, který ji poskytl, doporučuje zachovat. Pozměňovací návrh Senátu číslo 7 je opravou legislativně technické chyby, a to zrušení poznámky pod čarou s citací vyhlášky ke zmocňovacím ustanovením a k vydání právě této vyhlášky. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Karlu Kratochvílemu, a ještě než budeme pokračovat v rozpravě, do které konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, budu konstatovat jednotlivé omluvy, které došly předsedovi Sněmovny. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Milan Urban, pan ministr Stropnický se omlouvá z dnešního jednání od 16.45 do konce z pracovních důvodů, pan poslanec Robin Böhnisch se omlouvá od 17 do 19 hodin a od 18.15 žádá o omluvu z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Štětina.

  Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Chci se zeptat pana ministra financí, protože to, co já jsem nejvíce kritizoval na tomto návrhu zákona již v Poslanecké sněmovně, je zbavení pravomocí Poslanecké sněmovny a potažmo i Senátu, tedy Parlamentu, souhlasit nebo vydávat souhlas při vydávání státních dluhopisů. Proto jsem navrhoval, aby tato kontrolní pravomoc byla zachována. Bohužel jsem neuspěl. Podobný návrh byl v Senátu, kde pro něj hlasovalo 27 senátorů, z toho kvora 35 to byl poměrně velký počet senátorů. Neprošel ani tam. To znamená, hlasujeme o jednom i druhém návrhu, který toto již neobsahuje, to znamená, zbavuje nás té kontrolní pravomoci dohledu nad Ministerstvem financí.

  Já se chci ale v této souvislosti zeptat, byť se to týká dalšího bodu, pokud schválíme rozpočtová pravidla buď tím, že schválíme senátní verzi, anebo většinou 101 hlasu verzi vzešlou z Poslanecké sněmovny, má-li vůbec smysl pokračovat při projednávání sněmovního tisku 329 o dluhopisových programech, protože v zásadě pokud odsouhlasíme ať v té, nebo oné podobě rozpočtová pravidla, tak jsme zbaveni pravomoci projednávat a hlasovat o dluhopisových programech. To bych prosil pana ministra, jestli by to mohl zodpovědět.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi za jeho vystoupení. Faktická poznámka pana kolegy Klučky už zmizela. Ptám se, jestli se hlásil do rozpravy. Nehlásil. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana navrhovatele - pane místopředsedo vlády? Nikoliv. I pánů zpravodajů? Také nikoho nevidím, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 295/6, ve znění schváleném Senátem, tedy podle sněmovního tisku 295/7."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 179 pro 47, proti 94. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

  Budeme tedy hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Nastavené kvorum máme.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 295/6.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 178 poslanců pro 130, proti 26. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

  Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru financí Andreji Babišovi, děkuji zpravodajů, děkuji i panu senátorovi a končím tento bod.

  Pokračovat budeme bodem

  Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš je připraven, z pověření vlády návrh uvede. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nejdřív odpovím kolegovi poslanci, protože to, co jsme schválili, se týká dluhopisů 2015 a 2016 a potřebujeme ještě dodělat to uplynulé období.

  Takže každý rok náš stát vydává dluhopisy, aby splatil splatné dluhopisy, a buď to tedy vydává kvůli tomu, aby kryl schodek také samozřejmě, anebo jak jsme to udělali my, že i když jsme měli schodek, tak jsme dokonce státní dluh snížili. A pokud někdo tomu nerozumí, tak ho rád přijmu na Ministerstvu financí a tam mu to vysvětlím. I privátní firmy mají cash poolingy, takže když má někdo 300 firem, některé firmy mají peníze na účtě, některé mají dluhy. A když to někdo organizuje, tak v podstatě peníze, které jsou na účtu, se použijí na dluhy, a tím se sníží, tím se organizuje cash flow. A to jsme začali dělat na Ministerstvu financí a vydělali jsme na tom 233 mil. za minulý rok.

  Takže my musíme ty dluhopisy dělat opakovaně. Teď jsme schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž už nebude nutné povolení k vydání státních dluhopisů ke krytí rozpočtového schodku státního rozpočtu ani k vydání státních dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu, které je stanoveno zvláštním zákonem, a zvláštní zákon bude nutný jen pro případ, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, a tedy bude nutné peněžními prostředky vypůjčenými prostřednictvím prodeje státních dluhopisů krýt částku, se kterou zákon o státním rozpočtu nepočítal.

  Návrh zákona, jako je tento, proto vláda už v budoucnu nebude předkládat. S návrhem zákona povolujícím vydání státních dluhopisů přijdeme zcela výjimečně - já doufám tedy, že nepřijde. A je to, jako když byl kdysi přijat zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní a ve zmíněném případě, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, který též doufejme bude zcela výjimečný.

  Chtěl bych jenom připomenout to, co jsem řekl už na úvod prvního čtení, že Ministerstvo financí se rozhodlo v roce 2015 dluh nezvyšovat, a když jsme v roce 2014 snížili poprvé od roku 1995 absolutně náš dluh o 19,7 mld. korun na 1663,7 mld. korun, tak naším úsilím bude určitě, abychom tuto hodnotu nepřekročili.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Dovolte mi, abych než budeme pokračovat, konstatoval dvě omluvy, a to paní místopředsedkyně Jaroslavy Jermanové z pracovních důvodů a pana kolegy Marka Černocha, také z pracovních důvodů od 17.10.

  Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 329/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Votava, a po jeho vystoupení zahájím rozpravu, do které mám přihlášeného pana kolegu Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 15. schůze, konané 13. listopadu 2014 k tomuto vládnímu návrhu zákona.

  Po úvodních slovech náměstka ministra financí a zpravodaje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013 a části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015, 2016, sněmovní tisk 326, schválila, a to bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem tímto také učinil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru poslanci Václavu Votavovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil nejdříve pan předseda klubu TOP 09 Miroslava Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, jen několik poznámek.

  Za prvé odpověď k té řečnické otázce, kterou tady položil pan poslanec Vilímec, jestli v okamžiku, kdy jsme schválili rozpočtová pravidla, která už neukládají vládě nechat schválit dluhopisové programy, pokud nepřesahují schválený rámec Poslaneckou sněmovnou, jestli má cenu o tomto jednat. Upřímně řečeno, tohle je věc, která mi vadí ze všeho nejméně, protože pokud se pohybujeme na poli politických rozhodnutí, tak každý z nás jsme to rozhodnutí již učinili. Prosím, připomeňme si, že při schvalování zákonů o státním rozpočtu kromě jednotlivých ukazatelů je také formulace o profinancování schodku, který je navržen, a vždy je tam řečeno, že tolik a tolik bude profinancováno vydáním státních dluhopisů, tolik a tolik operací na státních finančních aktivech a třeba tolik a tolik úvěry Evropské investiční banky. Každý rok je to trochu jiné. Ale to politické rozhodnutí, které každý z nás dělá, děláme v podstatě při schvalování zákona o státním rozpočtu, tedy vyrovnání schodku na rok 2014 už bylo politicky rozhodnuto na sklonku roku 2013, když Poslanecká sněmovna hlasovala o státním rozpočtu. Leč protože zákon o státním rozpočtu není zákon jako každý jiný, je to v podstatě exekutivní norma povýšená Poslaneckou sněmovnou na zákon, a proto ho také schvaluje jenom Poslanecká sněmovna, nikoli Parlament jako celek, zatímco zákony o dluhopisových programech jsou zákony standardní, které musí schvalovat i Senát, tak trochu paradoxně se to politické rozhodnutí muselo vždycky opakovat. Pak se musel ještě ten zákon schválit.

  Znovu říkám, to mi nevadí, protože legitimní politické rozhodnutí bylo učiněno vždy, když Poslanecká sněmovna hlasovala o zákonu o státním rozpočtu, kde také jako jeden z odstavců je vypořádání schodku. To, co mi vadí v této souvislosti, je ne úplně férový přístup Ministerstva financí, který nerespektuje v této předloze tu politickou odpovědnost za schodky v jednotlivých letech. Já bych se rád, nebo možná ne rád, ale cítil bych se povinen přihlásit k politické odpovědnosti za dluhopisy, kterými se vyrovnává schodek v roce 2013, cítil bych se povinen přiznat se k politické odpovědnosti za některé reemise jistin, které budou muset být učiněny v letech 2015 a 2016, ale na mou duši nechci nést žádnou odpovědnost za vyrovnání schodku z roku 2014. A hrozně rád bych tento rozdíl svým hlasováním vyjádřil. Což Mi ministerstvo financí nedává šanci, protože to dává do jednoho balíku. Jinými slovy, já se tak maximálně můžu zdržet hlasování. Není to fér. Technicky je to asi výhodné, chápu, že emitent má pro to své důvody, umím ho pochopit. Ale z hlediska toho, kdo má učinit transparentní a pro historii obhajitelné politické rozhodnutí, to není fér. Není fér to dát do jednoho balíku, protože každý bychom se měli přihlásit ke své politické odpovědnosti.

  To je první poznámka a zdůvodnění, proč se při hlasování o tomto programu zdržíme hlasování, byť bychom minimálně polovinu objemu rádi podpořili, protože se hlásíme k politické odpovědnosti za něj.

  Druhá poznámka se týká snižování dluhu, přestože narůstá deficit. To samozřejmě jde, když vyprazdňujeme sýpky a lépe používáme existující likviditu díky té nefunkční pokladně. Mě vždycky fascinuje, když slyším v jedné větě, jak je státní pokladna nefunkční a jak díky ní snižujeme státní dluh. Buď jedno, nebo druhé. Do toho nechci zabíhat. Možné to je, ale vždy jen do určité míry.

  A tady si dovoluji říct určité zdrženlivé varování. V době, kdy existovalo obrovské riziko... (Řečník se odmlčel.)

  Promiňte, pane předsedající, tam vlevo je strašně živo. Já počkám. Ne, já samozřejmě počkám. Mám času dost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, požádám kolegy, kolegyně, včetně členů vlády, aby případné debaty o něčem jiném, než je státní dluhopisový program, resp. programy, přenesli mimo sněmovnu, aby pan poslanec Kalousek mohl v klidu dokončit svůj projev. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nijak nepospíchám, mohu klidně počkat, až si to kolegové dopovídají. Děkuji za pochopení.

  Samozřejmě že v letech 2008, 2009, kdy tady existovalo obrovské riziko, že nebude likvidita, protože krize se jmenovala dluhová krize státu, a kdy bylo zcela namístě vytvořit poměrně masivní rezervy pro potřeby, kdyby ta likvidita buď nebyla k dispozici, anebo by byla neúnosně drahá, tak za podmínek, které v tu chvíli byly mimořádně výhodné, jsme vytvořili poměrně masivní rezervy, které jsme mohli začít rozpouštět. V roce 2013 jsem to zahájil já, hlásím se k té politické odpovědnosti. Snížil jsem rezervu o 110 mld. A skutečně již tenkrát, nikoli v letošním roce poprvé, již tenkrát poklesl státní dluh. Když si holt to obilí nekoupíte a vezmete si ho z vlastních sýpek, tak si ho nemusíte kupovat, to každý pochopí, přestože máte deficit.

  Umím pochopit i tu operaci, kterou udělal pan ministr Babiš v roce 2014, oproti některým kritikům jsem ji podporoval. Ale faktem je, že po této operaci jsou rezervy dluhové služby na, řekl bych, operativním minimu, a to jediné, s čím tedy může stát kalkulovat, je přehled o cash flow na jednotlivých účtech díky té nefunkční státní pokladně, jinak by žádný přehled nebyl. A to není žádné dramatické číslo. To jsou desítky miliard a to v okamžiku ne úplně předvídatelných turbulencí může být rezerva dostatečná. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se hlásí do rozpravy. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. No, pan poslanec Kalousek je neskutečný, fakt. Chtěl bych to umět jako on.

  Já bych vás jen chtěl informovat - to, co jste dnes odhlasovali nebo prohlasovali, to pan Kalousek navrhoval v minulosti. Stejnou věc, kterou my jsme dnes prohlasovali, pan Kalousek navrhoval. Zamrzlo to ve Sněmovně. Takže asi neměl tu koncovku. Dnes to kritizuje a sám to navrhoval. Nerozumím tomu.

  Také není pravda, že se dluh 2013 snížil. Pan Kalousek už zapomněl, ale 2013 se dluh zvýšil o 15,7 mld. Takže není to pravda. Zase lže. Že ministr ambiciózní je odmalička, tak se narodil.

  Když jsem přišel do úřadu a řekl jsem, že je tam 350 mld, že se tam válí někde, tak všichni ze mě dělali pitomce, že vlastně nevím, o čem mluvím. Já vím, co jsou to rezervy. Já jsem totiž i řídil nějaké firmy, které měly obrat 230 mld., a bylo jich asi 350, takže něco o tom vím. A také vím, že rozpočet co je, že to výnosy, náklady a dluh je cash flow.

  Škoda, že pan Kalousek už dávno nešel někde kolem České republiky se zeptat, jak to dělají kolem. Ano, ta státní pokladna je nefunkční, stála nás 5 mld. Nemáme tam to účetnictví. Pokud všechna ministerstva zveřejní open data jako Ministerstvo financí v pátek, tak konečně se dozvím i od ostatních ministerstev, za kolik nakupují advokáty, poradenské služby atd., auta a podobně. Takže je nefunkční.

  Takže my nejsme na Ministerstvu financí pitomci, my víme, co máme dělat. A my jsme na lépe organizovaném cash flow vydělali ty peníze.

  Také není pravda, že je to místní trh. My dnes na trhu eurobondů máme skvělý rating a organizujeme finance ve prospěch tohoto státu.

  Také ještě máme - tady je plno peněz, které nejsou ve státní pokladně. Je to asi 120 mld. V jiných státech to mají v jednom koši, jeden cash pooling.

  Určitě si myslím, že děláme velice rozumnou politiku. Snížili jsme úroky státu za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 asi o 2,7 mld. a předpokládám, že snížíme ještě více, protože jsme si nechali rezervy, ale zároveň jsme neměli zbytečně půjčených tolik peněz za drahé peníze. My si dnes půjčujeme za podstatně nižší peníze.

  Já si myslím, že politickou odpovědnost k tomu mám, a myslím si, že jsme udělali za minulý rok velice dobrou práci, že jsme snížili dluh. Ano, někomu to připadá nenormální, že máme deficit a zároveň se snížil dluh. V roce 2015 nechceme zvyšovat dluh, protože chceme lépe organizovat veřejné rozpočty a finance tohoto státu. Já si myslím, že to je pozitivní a že by to měla Sněmovna ocenit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Kdo dále? Pan kolega Vilímec se ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, pokud to ví, z jakých zdrojů, z jakých prostředků, jestli z cizích prostředků, jak uhradil nebo snížil ten státní dluh. Myslím si, že by to všechny zajímalo. Protože expozé pana ministra je velmi květnaté, ale myslím si, že určitě já jako poslanec a člověk, také jsem ekonom, vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou, obor finance a úvěr, bych docela rád slyšel, z jakých prostředků Ministerstvo financí snížilo státní dluh, pokud dosáhlo schodku, běžného schodku rozpočtu ve výši 77 miliard. To znamená, z jakých zdrojů, pan ministr mluví o nějakých cizích zdrojích, 120 miliard - to jsou zdroje obcí, krajů nebo jiných? Nebo jaké zdroje si vypůjčil, aby státní dluh snížil o 17 miliard a ještě uhradil 77 miliard schodku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana kolegy Michala Kučery. Poté pana poslance Pavla Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych chtěl nepřímo odpovědět panu kolegovi Vilímcovi, z jakých zdrojů. Já jsem se z otevřených zdrojů teď dočetl, že pan ministr Babiš v loňském roce, 2014, jak říká, obhájil post nejzadluženějšího člověka v České republice. Dluží 25 miliard korun. Možná že tam je ta odpověď. Protože pokud ten český rozpočet spravuje jako ten svůj rozpočet, tak ten směr je nám všem jasný. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Holík k faktické poznámce. Nevidím ho. Tak pan místopředseda vlády Andrej Babiš, řádně přihlášený.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já nevím, jestli tady mám dělat bilanci své firmy. Skutečně mě bavíte, pane kolego, protože je evidentní, že vůbec nerozumíte tomu, o čem mluvíte. Moje firma údajně udělala asi 230 miliard tržeb za minulý rok. A oběžná aktiva, cizí zdroje jsou plusové. A dělá EBITDA asi 16,5 miliardy. Tak zkuste si najít nějakého poradce, ať vám to někdo spočítá, o čem to je. Pokud máte pocit, že na 230 miliard 23 miliard dluhů je moc, tak je mně líto, ale asi potom tomu moc nerozumíte.

  Ten předřečník. Znovu opakuji, že si pan Kalousek napůjčoval strašně moc peněz za špatné úroky. Tak když jsem přišel, tak jsem řekl, já nepotřebuji mít tolik 350 rezerv, mně stačí možná 150 nebo méně, 120. Takže my nejsme na Ministerstvu financí pitomci. My víme, co děláme. Věřte mi! A ty trhy nám věří.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Dovolte, abych ještě před ukončením obecné rozpravy konstatoval omluvy. Pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá od 17.30 z rodinných důvodů, od 17 hodin se také omlouvá z rodinných důvodů paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a pan předseda vlády Bohuslav Sobotka také od 17.30 z pracovních důvodů.

  Ptám se, kdo dál v rozpravě. Pokud nikdo, rozpravu obecnou končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které nemám také žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí z místa, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

  Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, ani pro třetí čtení nepadl návrh na zamítnutí nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

  Budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání, kterým je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr Jiří Dienstbier. Požádám ho, aby se ujal slova. Stejně tak žádám kolegu Vladimíra Koníčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, úvodem bych zdůraznil, že tento návrh zákona není doprovodným zákonem k novele Ústavy, která byla postoupena Poslaneckou sněmovnou Senátu a čeká na projednání v Senátu. Tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je v zásadě technickou novelou, která má přizpůsobit zákon předchozím legislativním změnám, tedy napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, které jsou v zákoně obsaženy. Norma byla přijata již v roce 1993. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které doposud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty. Návrh zákona dále v reakci na vývoj v oblasti informačních systémů upravuje rovněž tuto problematiku, pokud jde o jejich využívání Nejvyšším kontrolním úřadem zejména při provádění kontrol. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi.

  K těm hlavním bodům patří promítnutí do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami právního řádu, jak už bylo naznačeno, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ, aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol a do jisté míry i reagovat na požadavek odstranění některých duplicit kontrolních mechanismů.

  Jak jsem říkal, návrh zákona je technickou novelou a já vás poprosím o jeho podporu.

  Možná ještě k projednávání v kontrolním výboru, kde byly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou, snad až na jednu výjimku, technického charakteru a jsou přijatelné. Co se týče té věcné změny, tam já bych pak, ono to bude praktické spíše až ve třetím čtení, ale i pro jednání zde zaujal neutrální postoj. Je to přijatelné, ale nebudu k tomu zaujímat ani negativní ani podpůrný postoj. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 262/1, a proto žádám zpravodaje, předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se tímto návrhem podrobně zabýval a na své 12. schůzi dne 15. ledna přijal usnesení číslo 83, které máte všichni rozdáno jako sněmovní tisk 262/1. Kontrolní výbor v něm doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, schválila, a doporučuje pět pozměňovacích návrhů, které máte obsaženy v tisku 262/1. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy. Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Za těchto okolností se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

  Podle schváleného pořadu schůze máme před sebou

  Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády tisk uvedl. Zároveň požádám pana poslance Michala Kučeru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako náhradní zpravodaj za pana kolegu Urbana. Pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 29. října 2014 jste projednali v prvním čtení vládní návrh novely zákona o hospodaření energií a přikázali jej hospodářskému výboru, který tento návrh projednal.

  S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení, a proto bych chtěl pouze připomenout, že důvodů k jejímu předložení je hned několik. Tím nejdůležitějším je implementace směrnice EU o energetické účinnosti z roku 2012. Hlavním přínosem návrhu novely zákona by tedy mělo být zvyšování energetické účinnosti, upřesnění pravidel pro efektivní nakládání s energií, a tím i naplňování evropského cíle v této oblasti pro rok 2020.

  Obdrželi jsme dvacet pozměňovacích návrhů, jejichž vypořádání projednal hospodářský výbor. Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy, které nejsou v přímém rozporu s evropskou legislativou, a proto s nimi souhlasím. Dovolím si totiž opět připomenout, že návrh tohoto zákona je pečlivě sledován Evropskou komisí také proto, že má sloužit k nápravě některých nejasností, jež jsou spojeny s plněním předběžných podmínek pro čerpání finančních prostředků do operačních programů. Rozvolnění povinností obsažené v návrhu zákona a hospodářským výborem schválených pozměňovacích návrzích je na samé hraně správné implementace předmětných směrnic. Další zjednodušování by již s vysokou pravděpodobností nemuselo být ze strany Evropské komise akceptováno a i dosud zmrazená řízení o porušení Smlouvy o fungování EU by se velmi rychle mohla projevit v omezení, či dokonce zastavení čerpání prostředků evropských fondů právě v oblasti energetických úspor, kde nás stále čeká mnoho práce při plnění nastaveného cíle.

  Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zároveň ještě opakuji, že s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru souhlasím, a věřím, že je vezmete při konečném hlasování v úvahu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Požádám službu, aby opravila u bodu číslo 7, jedná se o sněmovní tisk 301, nikoli o sněmovní tisk 302. (Na tabuli svítí bod 7 - sněmovní tisk 302, ale v tuto chvíli se projednává bod 6 - sněmovní tisk 301.)

  Nyní požádám pana zpravodaje hospodářského výboru, kterému jsme v prvém čtení tento návrh zákona přikázali, a máme předložený sněmovní tisk 301/1, aby usnesení výboru Poslanecké sněmovně přednesl. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 15. schůze ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 301.

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 301 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických podmínek. - Nyní následuje 21 pozměňovacích návrhů, které jsou součástí toho usnesení, a máte ho v systému.

  II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

  III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

  IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. (Vpravo se hlásí jeden poslanec.) Pan poslanec Adamec se hlásí, ale před ním ještě v obecné rozpravě s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ne? Jako k faktické poznámce, pane kolego, se hlásíte? Řádně. Tak dobře, řádná přihláška poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký podvečer. Musím říct, že dneska si připadám trošku jak taková trnitá cesta sem k tomu pultíku, ale já si na to zvyknu. Nějak mám problém se sem dostat, ale...

  Chtěl jsem říct, že jsem upozorňoval na hospodářském výboru už při projednávání tohoto návrhu zákona, že vlastně problém štítků nebo průkazů energetické náročnosti je pro mě téma, které mě opravdu velmi dráždí, a že se rozhodně nespokojím s tím, co prošlo na jednání našeho výboru. Musím tedy říct, že jsem si našel tu směrnici, která říká, kde se všude mají tyto průkazy používat. Je to podle mě trošku zdrcující zjištění, aspoň pro mne. Nicméně mám pořád takový problém, že tehdy, když se ten návrh zákona tady v minulé sněmovně probíral, že se to vzalo podle mě trochu rychle. A pod (nesrozumitelné) hrozby, kterou mimochodem i dneska tady zopakoval pan ministr, což chápu, nicméně ta směrnice 2010/31/EU říká jasně, co všechno spadá pod pořízení tohoto štítku nebo průkazu energetické náročnosti. A když jsem se podíval na návrh tohoto zákona, této novely, tak jsem zjistil víceméně v § 7a Průkaz energetické náročnosti, že vlastně v odstavci c) máme něco, co přímo v té směrnici není, ale co je nad rámec té směrnice. Protože můj přístup k těmto energetickým průkazům je takový, jaký je, tak bych si dovolil ve svém pozměňovacím návrhu, ke kterému bych se pak přihlásil v podrobné rozpravě, tuto část, která se týká budov, které mají větší rozlohu, ten štítek, tu povinnost prostě odstranit. A řeknu proč.

  Když jsem se ptal, proč je to tady v těchto případech takto definováno, bylo mi řečeno, že to je kvůli SVJ, kvůli bytovým družstvům, která by víceméně ten štítek nemusela dělat, ale že tam dochází k migraci nájemců, případně vlastníků, a že při každé této změně by se musel ten průkaz dělat znovu. U administrativních budov je to něco podobného. Myslím si, že úplně takto bychom to neměli vnímat. Domnívám se, že vlastník je vlastník a povinností, která je mu ukládána zákonem, bychom neměli předjímat jeho chování do budoucna. Domnívám se, že průkaz by se měl dělat v okamžiku, kdy to bude potřeba, a nikoli v okamžiku, kdy mu to nařídíme zákonem. A tady vidím ten problém, že samozřejmě chápu z pragmatického hlediska, proč je to tam takhle nastaveno, nicméně se domnívám, že bychom neměli zákonem říkat vlastníkům, jak se mají chovat. Můžou být SVJ, která dvacet let nebudou mít v domě změnu. Může být administrativní budova, která nikdy nebude pronajata nikomu dalšímu, a v případě prodeje pak samozřejmě přichází ten štítek na řadu.

  Chtěl bych říct, že tady nehodlám bourat návrh tohoto zákona. Nakonec se tam podařilo prosadit i změkčení pro budovy, které pocházejí před rokem 1947, takové jemné změkčení. Já jsem to komentoval slovy, že to je nedostatečné. Nicméně v rámci možností to asi bylo namístě. Ale podle mě i tyto budovy, které jsou rozsáhlejší, by to neměly mít dány taxativně ze zákona, dokdy mají mít tyto štítky udělány, ale mělo by to být v okamžiku, kdy se budou chovat podle nějakého modelu, který v tom zákoně i v té směrnici je obsažen.

  Osobně bych se pak přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který je už v systému pod číslem 1873, který právě vyhazuje tento odstavec c) a přečíslovává ostatní odstavce. A omlouvám se, že jsme to nestihli na hospodářském výboru projednat, protože ono toho bylo skutečně hodně, těch pozměňujících návrhů, a než jsem se dostal k té směrnici, tak skutečně už na výboru jsem to nechtěl navrhovat.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Ano, pan zpravodaj s přednostním právem. (Vpravo se několik poslanců dohaduje.) Dobře. Prosím pana poslance. Pan poslanec Novotný má slovo. ***

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych se podobně jako pan kolega Adamec ve svém vystoupení vrátil k jedné části debaty na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, která se týkala jiného aspektu tohoto zákona, a konkrétně problematiky povinné instalace měřidel či takzvaných poměrových indikátorů v bytových domech, v domech s větším počtem bytových jednotek a samozřejmě se složitým systémem vytápění. My jsme na hospodářském výboru o té věci diskutovali z několika aspektů. Jednak jsme byli odbornou veřejností upozorněni, že samotný tlak na zavedení této povinnosti není natolik podmíněn příslušnou evropskou směrnicí, jak ministerstvo původně uvádělo, protože tato povinnost, která samozřejmě může zatížit různá společenství vlastníků, jednotlivé obyvatele bytů poměrně vysokými částkami, je nám ukládána pouze v případě, že příslušná analýza na úrovni České republiky prokáže, že takové opatření je efektivní. Když jsme zjišťovali, jestli taková analýza existuje, tak jsme se k ní nedostali. Dnes nám nějaká analýza přistála na mailu, sám jsem neměl ještě čas ji podrobně prostudovat. To byl jeden aspekt té debaty.

  Druhý aspekt se týkal toho, jestli takový systém odpovídá vůbec fyzikálním odborným parametrům systémů vytápění domů, které jsou velmi složité, navzájem provázané. A - v uvozovkách - měření v kontextu jedné bytové jednotky nemusí úplně nastolit nějaké spravedlivé poměry, protože ono se pak používá jako východisko k platbám za teplo samozřejmě. Tyto aspekty tady dnes nechci nijak podrobněji rozvádět. Uspokojivé odpovědi jsme tam úplně nedostali.

  Ale pro mě ten nejdůležitější aspekt se objevil relativně pozdě a ten se týkal jednoho typu těchto - v uvozovkách - měřidel, těch poměrových indikátorů, které mají tu vlastnost, že nejsou měřidly podle zákona o metrologii, nemají certifikaci, dokonce z hlediska studia doprovodných materiálů k těmto jednotlivým měřidlům samotní výrobci uvádějí, že za určitých podmínek chybovost těchto přístrojů může dosahovat až sto a více procent. Ten problém spočívá samozřejmě v tom, že využívat takové přístroje, taková měřidla ve chvíli, kdy s tím je spojena zároveň i ekonomická bilance a konkrétní platby jednotlivých obyvatel, ve chvíli, kdy nejde o certifikované přístroje, může být problém. My jsme si na hospodářském výboru slíbili, že ministerstvo, vědomo si tohoto potenciálního problému, se s tím pokusí něco udělat. A skutečně jsme dnes, členové hospodářského výboru, obdrželi na mail text prováděcí vyhlášky, která po mém soudu - a já za to děkuji - hledá jakousi únikovou cestu tím, že nabízí lidem různá řešení. Já ale vidím problém, že lidé nemusí mít informaci, že ta úniková cesta, jedna z nich, je ta správná a nepovede k problémům. Nevím, jestli úplně budování únikových cest je správnou formou při přijímání nové legislativy.

  Já za téhle situace, přestože kvituji, že ministerstvo se pokusilo ten problém takto vyřešit - on může vést v těch bytových domech k velkým nesvárům a k problémům mezi lidmi -, přece jen považuji za čistší řešení tenhle problém vyřešit tím, že ho ze zákona zatím odstraníme a vrátíme se k němu jednou pořádně. Proto se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který toto po mém soudu čistší řešení navrhne. Nedávám mu moc velkou naději na úspěch. Kvituji tu ústupovou cestu vymyšlenou. Na druhé straně nevím, jak dostaneme informaci k lidem, abychom jim řekli, ať se tou ústupovou cestou radši vydají, že je bezpečnější než ta jiná cesta, kterou vyhláška taky umožňuje.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému za jeho vystoupení. A ještě než budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana zpravodaje, konstatuji došlou omluvenku z dnešního jednání od 18 hodin od Milana Šarapatky.

  Pane zpravodaji, máte slovo v obecné rozpravě.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych víceméně chtěl tady upozornit, že my v tuto chvíli schvalujeme novelu zákona, která je částečnou implementací evropské směrnice o energetické účinnosti, a tady je trochu nepříjemné to, že v současné době máme ve Sněmovně také novelu energetického zákona a novela, která je pouhou implementací směrnice, tu zásadní novelu energetického zákona předbíhá. Myslím si, že tyto dvě novely k sobě poměrně dost patří, a to časové projednávání bohužel je takové, jaké je. Nicméně je třeba říct, že aspoň podle logiky věci by měl být nejdříve projednán energetický zákon a potom tato směrnice. Nicméně chápu samozřejmě požadavek na rychlost schválení této směrnice z pohledu Evropské unie.

  Proč si myslím, že je trochu nešťastné to, že tato novela zákona předbíhá právě energetický zákon. Novela, kterou máte před sebou, novela zákona o hospodaření energií, otevírá naprosto zásadní témata pro českou energetiku. To jsou témata úspor energií, energetické účinnosti a diverzifikace. To jsou věci, které skutečně patří do moderní ekonomiky a měly by být řešeny nejenom v této novele a implementaci evropské směrnice.

  Po prostudování důvodové zprávy, která je předložena k této novele zákona, Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA, se dočteme, že tato novela nemá dopady na životní prostředí. A já myslím, že to není úplně správné, protože ona dopady na životní prostředí má a ty dopady by právě měly být dopady pozitivní. Myslím, že by si zasloužilo, aby ty dopady byly nějakým způsobem vyčísleny. Protože ta novela, tak jak je dnes postavená, zní velmi úřednicky, velmi byrokraticky, čemuž se samozřejmě asi nikdy nevyhneme, ale to, proč ji skutečně schvalujeme, tzn. ten pozitivní dopad na životní prostředí, v této novele, např. v této důvodové zprávě, není zdůrazněn. Myslím, že to není úplně dobře, a myslím, že bychom měli právě přínos pro životní prostředí tady více zdůraznit. Jak jsem řekl, v energetickém zákoně, tzn. v tom, který je v současné době v hospodářském výboru, tato témata budou znovu otevírána, diskuse tam bude znovu probíhat. Já věřím, že bude ku prospěchu jak české energetice, tak životnímu prostředí, tak bude v souladu s touto novelou a že tuto novelu nebudeme muset v blízké době otevírat vzhledem k těm změnám, které proběhnou v energetickém zákoně, protože tam těch pozměňovacích návrhů je skutečně celá řada.

  Takže tímto bych poděkoval za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Kdo dál v obecné rozpravě? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný procedurální návrh. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou, do které se přihlásil ve svém vystoupení pan poslanec Martin Novotný. Pan kolega Adamec - ano, ale... (Poslanec Adamec vstává z lavice.) V rozpravě pan poslanec Novotný, pane kolego (s úsměvem). První bude pan poslanec Novotný, poté pan poslanec Adamec. Prosím.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolega Adamec to udělal dřív. Kolegyně a kolegové, já si dovolím v tuto chvíli přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 1877, k pozměňovacímu návrhu, v němž v části první v čl. I se vypouští celý bod číslo 23.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Zemek.

 • Poslanec Ivan Adamec: Takže děkuji za slovo. Já jsem říkal, že to je dneska se mnou komplikované.

  Takže já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1873. Je to velmi jednoduché. Je to pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění čtyřistašestka atd. V článku I se za dosavadní bod 27 vkládá nový bod, který zní: V § 7a odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d), e) a f) se nově označují jako písmena c), d) a e) a dosavadní číslování bodů se přečísluje v souladu s výše uvedeným doplněním. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Zemek. Prosím o kopii.

  Páni poslanci, ještě než dám panu poslanci Zemkovi slovo, komplikované je to proto, že nedáváte písemné přihlášky, a potom samozřejmě je komplikované to, že musíme písemným přihláškám dát přednost, a tím pádem se stane, že pořadí se mění. Pan poslanec Zemek má slovo.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Budu stručný, chtěl bych se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který najdete pod sněmovním tiskem číslo 1885. Je téměř totožný s usnesením hospodářského výboru, pouze s tím rozdílem, že v § 7a se upřesňuje znění týkající se budov, které byly postaveny před rokem 1947. Takže přesné znění je v dokumentu 1885. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Kdo dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Ano. Pan ministr Mládek v závěrečném slovu. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Chtěl bych především poděkovat za konstruktivní debatu, která proběhla v hospodářském výboru, kde se diskutovaly jednak štítky, jednak ono rozpočítávání tepla v rámci SVJ. Většinu věcí jsme vypořádali během podrobné debaty. Oba pánové, kteří zde přednesli své pozměňovací návrhy, podpořili hospodářský výbor a sdělili, že své neúspěšné pozměňováky předvedou tady, což také splnili. Já je bohužel nemohu podpořit při vědomí komplikovanosti této záležitosti rozpočítávání tepla v SVJ, a vím to z osobní zkušenosti, protože já v SVJ bydlím a jsem členem výboru a vím, jaké s tím máme problémy, a hledáme tu opravdu nejméně špatné řešení. Rovněž souhlasím s panem zpravodajem, že by opravdu v ideálním světě bylo lepší mít energetický zákon, a pak teprve toto, ale nežijeme v ideálním světě a asi bych se nedopracoval vůbec žádných výsledků, kdybych takto postupoval.

  To je v tuto chvíli všechno a děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a budeme pokračovat.

  Dalším bodem našeho jednání je bod

  Pan kolega Martin Novotný zaujme místo u stolku zpravodajů a pan ministr Jan Mládek, který zůstal u stolku zpravodajů, předložený návrh z pověření vlády uvede. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, návrh novely zákona o investičních pobídkách, jehož součástí je související změna zákona o daních z příjmů, zákona o zaměstnanosti a zákona o dani z nemovitých věcí.

  Chtěl bych pouze zrekapitulovat, že návrh novely zákona vychází z nových evropských předpisů pro oblast veřejné podpory, které do systému investičních pobídek přinášejí zásadní změny. Předložený návrh zákona přizpůsobuje investiční pobídky těmto novým evropským pravidlům a zároveň zvyšuje jejich atraktivitu pro zahraniční investory, která zajistí konkurenceschopnost České republiky v mezinárodní soutěži. Vše již bylo podrobně popsáno v prvním čtení.

  Hospodářský výbor schválil novelu zákona ve znění několika pozměňovacích návrhů. Dva z nich řeší posun účinnosti novely zákona na 1. květen letošního roku a s tím související změnu přechodného ustanovení k novele zákona o daních z příjmů. Zbývající pozměňovací návrhy se týkají úpravy výpočtu slevy na dani jako formy investiční pobídky. Výsledná částka nově vychází z průměrných hodnot až do tří zdaňovacích období, a tak odráží skutečnou výši příjmů poplatníka. Změna umožní eliminovat vliv jednorázových výkyvů v příjmech poplatníka, zamezí spekulativnímu jednání a přispěje k větší motivaci expandujících firem rozšiřovat výrobu na území České republiky. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím a doporučuji schválit návrh novely zákona ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi za jeho úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/1. Žádám tedy zpravodaje výboru Martina Novotného, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pan zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Dámy a pánové, ještě jednou pěkné odpoledne z mé strany. Ve své zpravodajské zprávě nebudu extendovat šíři debaty, která o zákonu o investičních pobídkách byla vedena v předchozím čtení na půdě Poslanecké sněmovny, která plynule potom pokračovala na dvou jednáních hospodářského výboru, který se v listopadu loňského roku a před několika dny tímto zákonem zabýval.

  V první fázi diskuse na hospodářském výboru zazněly znovu, a patrně to potom ovlivní hlasování jednotlivých frakcí o návrhu zákona jako celku, otázky na institut či instrument speciálních ekonomických zón, na spravedlnost konkrétní podoby, jak je aplikován na konkrétní výběr takových lokalit a proč byly vybrány zrovna tyto a ne jiné. Znovu byla diskutována otázka daně z nemovitosti, jejího využití v systému investičních pobídek, názoru obcí, role obcí v této záležitosti apod.

  Nejdůležitější asi je, že v debatě zazněly konkrétní připomínky k jednomu z instrumentů, k jednomu z typů pobídek, konkrétně ke slevě na dani z hlediska funkčnosti tohoto instrumentu. Vycházeli jsme ze statistických materiálů, které ukazovaly v minulých časových řadách, že tato sleva na dani byla využívána pouze v 13,9 % případů, kdy byla investorům nejprve přiznána, a poté, když dělali bilanci svých ekonomických výsledků dle konstrukce minulé platnosti zákona, tak fakticky na tuto slevu dosáhlo jenom 13,9 % oněch subjektů. Proto se na půdě hospodářského výboru objevily pozměňovací návrhy, které se pokusily tuto situaci řešit, nejprve můj a potom komplexnější, a myslím, že v tomto smyslu nemá smysl hrát žádnou politickou hru, návrh kolegy Velebného, který představuje jinou konstrukci počítání zdaňovacích období. Je tam delší období a jiná matematická formule. Z hlediska komunikace s některými odborníky z Ministerstva průmyslu a obchodu by tato nová konstrukce mohla případně vést k zvýšení využívání této investiční pobídky z nějakých necelých 14 % až někde k 50 %. Uvidíme, jestli se to prokáže. V každém případě, ať už máme ten, či onen politický názor na investiční pobídky, ve chvíli, kdy už existují, tak aby existovaly v podobě, kdy fakticky na ně nedosáhnou ti, kterým nejprve jsou nabídnuty a přiznány, takový systém by asi nedával smysl. Hospodářský výbor proto, ještě společně s jedním návrhem kolegy Birkeho, podpořil tyto dva základní pozměňovací návrhy na úpravu podoby projednávaného zákona. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za přednesení jeho zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji do ní přihlášku pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Nicméně bych chtěl říct, proč tento zákon nebude mít podporu poslaneckého klubu TOP 09.

  Nejedná se pouze o nějaké nařízení Komise. Pokud by tomu bylo tak, samozřejmě by asi nebylo zbytí a tu novelu by bylo potřeba podpořit. Nicméně co je skutečně problematické, a já jsem o tom mluvil jak na hospodářském výboru, tak, tuším, i v prvním čtení a pravděpodobně budu i ve třetím, to je návrh na zřízení speciálních ekonomických zón. Problém je v tom, že ony nejsou explicitně obsaženy v novele zákona, návrh je obsažen právě až v důvodové zprávě. Speciální ekonomické zóny budou mít vyšší míru podpory, než mají ostatní průmyslové zóny. Jedná se o tři průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji, jednu zónu ve Zlínském kraji a jednu v Ústeckém kraji. Když jsem se ptal na důvod na hospodářském výboru, proč tyto zóny mají mít podporu a proč nemá mít podporu zóna v Jihočeském kraji, proč ve Zlínském kraji jenom jedna, proč tam nejsou dvě, proč v Ústeckém kraji je jedna, proč tam nejsou tři jako v Moravskoslezském kraji, proč tam vůbec jsou, když jinde nejsou, odpověď byla: protože ty zóny už existují, nejsou naplněny a potřebujeme je podpořit. To znamená, že od státu budou tyto zóny dostávat více peněz než ostatní průmyslové zóny.

  Myslím, že to je skutečně narušování principu rovných příležitostí. Proti tomu TOP 09 zásadně vystoupí a bude hlasovat proti návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho v obecné rozpravě nemám. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. A protože není nic k hlasování, otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku pana zpravodaje. Pan Martin Novotný v podrobné rozpravě s pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, nejprve přečtu zdůvodnění legislativně technického pozměňovacího návrhu. Jeho důvodem je předchozí schválení tisku 292, ve kterém se nahrazuje v § 16a odst. 2 zcela jiným zněním, a proto je třeba v textu novelizačního bodu upřesnit, že úprava se týká pouze odst. 1, což je ostatně obsahem pozměňovacího návrhu. Možná i z mojí dikce slyšíte, že je to opravdu legislativně technický návrh, který se velmi obtížně obhajuje obsahově, ale je o odkazovém aparátu v souvislosti se schválením tisku 292.

  Konkrétně tedy bych chtěl načíst ten návrh. V části čtvrté novelizační bod 7 zní: V § 16a odst. 1 se slova "§ 6," nahrazují slovy "a x), § 6, § 9 odst. 1 písmeno w), §" - a to je konec textu v uvozovkách, konec změny.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému za jeho předložený návrh. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se závěrečným slovem k tisku 302. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Chtěl bych poděkovat za konstruktivní diskusi. Na kritiku zástupců klubu TOP 09, že jsou některé zóny ve strukturálně postižených oblastech ČR, bych chtěl sdělit: Je to tak správně, že tady obhajují chiméru nějakého zcela volného trhu, který v zásadě nikde neexistuje? Zodpovědnost vlády je zajistit zaměstnání i lidem ve strukturálně postižených oblastech, o což se snaží mj. těmito zónami a obecně podporou investic do těchto oblastí. Protože skutečně tady to není primárně generováno, že bychom do toho byli tlačeni Bruselem, resp. z Bruselu nám přišlo akorát to, že můžeme dávat menší objem pobídek veřejné pomoci, protože byl přepočten na HDP ČR, tudíž asistence musí být strukturovanější, ale teoreticky bychom mohli také nedělat nic, žádný infringement by nám nehrozil, ale to nechceme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Ano, pan zpravodaj se závěrečným slovem. Páni kolegové, nemohu dát slovo, protože rozprava skončila. S přednostním právem samozřejmě poté, kdy vyčerpán závěrečné slovo pana ministra a pana zpravodaje. Dřív to opravdu nejde, ani zastupující předseda klubu nemůže toto přerušit.

  Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, ve svém závěrečném slově nechci komplexně znovu popisovat všechny aspekty. Svůj názor na ty či ony formy investičních pobídek vyjádříme v hlasování. Chci jenom znovu připomenout možná na chvíli pohled či perspektivu pohledu části komunálních politiků, pro které v minulých letech řadu let po sobě zažívali situaci, kdy se na ně valily stále nové a nové kompetence, které byly na obce přenášeny z centra. Tím vznikaly prostřednictvím zákonů stále nové a nové mandatorní výdaje v rozpočtech našich obcí, a konkrétně ten instrument daně z nemovitosti se stal byť nechtěnou, protože politicky nepopulární, ale jednou z mála možností, jak můžou zastupitelstva měst a obcí rozhodovat o zvyšování svých rozpočtových příjmů. Zdůrazňuji, nedělá to nikdo rád, velmi často to v těch lokalitách vyvolává nepopulární situace. Myslím si, že zapojování tohoto jednoho z mála stupňů volnosti při rozpočtovém hospodaření měst a obcí do centrálního státního systému podpory hospodářského rozvoje může v některých situacích vyvolat problémy a nemusí to být u všech starostů populární. Pouze jsem chtěl znovu upozornit na toto téma. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Protože nepadl žádný návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

  S přednostním právem se přihlásil zastupující předseda klubu TOP 09 František Laudát - mezi body. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, já jsem se nevnucoval, jen jsem se hlásil. Požádal bych ministry vlády a všechny, kteří předkládají nějaký bod a potom mají z jednacího řádu přednostní právo, aby neútočili, což udělal tentokrát pan ministr, v závěrečném slovu a nedali napadeným nebo osloveným šanci se bránit.

  U tohoto zákona skutečně nevím, ale dál tady pokračujete v křivení trhu, v nerovných příležitostech. Zeptal bych se, proč Ústecký kraj, který má Mostecko, má jednu, Zlínský má jiný počet, Moravskoslezský tři. Nezlobte se na mě, vaše hospodářská politika - vím, že mi teď budou asi chodit sprosté esemesky a podobně - je na přežívání a tyjete z toho, že je hospodářský růst. Ale to, co děláte, a postupně ohýbáte pravidla, selektujete, komu ano a komu ne, to budoucnost nemá. Bohužel voliči to poznají až pozdě.

  Já bych skutečně moc poprosil ministry, když něco pronášejí, ať na to reagují bezprostředně a dají šanci argumentovat opozici, nebo vůbec poslancům a poslankyním s jiným názorem. Moc bych poprosil, aby tento princip byl dodržován. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Laudátovi.

  Dalším bodem našeho programu je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede taktéž pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než začnu mluvit o zákoně, dovolte mi, abych odpověděl panu poslanci Laudátovi. Já si samozřejmě příště dám pozor, abych dal možnost reakce na jakékoliv vyjádření. Reakce stejně přišla. Můj pocit byl, že debata je v zásadě kontinuální. Ale nedělá mi problém, když reakce bude úplně okamžitá.

  A co se týče věcně. Samozřejmě čísla nepodporují teorii, že vláda, která nastoupila, je hospodářským neštěstím, protože ona dosahuje hospodářského růstu nejenom v roce minulém, ale perspektiva je i v roce tomto. V minulých letech to bylo jinak. Růst jsme neměli, občas jsme měli i pokles. To jenom na okraj.

  Teď už k zákonu, ke kterému jsem byl vyzván. Základním cílem předložené novely zákona o metrologii je vyhovět potřebám praxe a odstranit vývojově překonané požadavky. Návrh mimo jiné zpřesňuje práva a povinnosti subjektů v oblasti metrologii a zvyšuje ochranu spotřebitelů při přezkušování stanovených měřidel.

  K návrhu zákona byl v hospodářském výboru uplatněn jeden pozměňovací návrh, s nímž souhlasím a podporuji jej.

  V závěru bych vás chtěl požádat o podporu předloženého návrhu zákona při legislativním procesu jak ve druhém, tak třetím čtení Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 303/1. Prosím nyní pana zpravodaje výboru Jaroslava Klašku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milí kolegové, jak už řekl pan ministr, je to technická novela, která reaguje zejména na problémy z praxe. Už jsme tady o tom minule hovořili. Já bych chtěl jenom říci, že tuto novelu projednal hospodářský výbor. Projednal také jeden pozměňovací návrh. Pan ministr říkal, že s ním souhlasí. Má víceméně legislativně technickou povahu. Já vám tento pozměňovací návrh v rámci usnesení představím. Je to velmi jednoduché.

  Dovolte tedy, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 303 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a ten zní takto: V článku 1 bodu 22 se text "§ 9a odst. 2 a 3, odst. 5 a 6, § 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 9a odst. 2, 3, 5 a 6, § 11a odst. 2".

  II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

  III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

  IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Není-li žádná přihláška do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Není-li nikdo přihlášen, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, mám tu čest vám představit návrhy zákonů, které předkládá resort spravedlnosti. Jako první v pořadí je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a související zákony, sněmovní tisk 261.

  Tento návrh zákona předkládáme v souvislosti se zajištěním implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/1999/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. V podstatě je jeho obsahem zajistit obětem trestné činnosti i poté, co se budou nacházet mimo území příslušného státu, kde bylo ochranné opatření vydáno, jejich ochranu a ochranu i osob blízkých před pachatelem trestného činu v případě, že by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví a jejich důstojnosti. Bohužel už nám implementační lhůta uplynula, ale naštěstí jenom velmi krátká doba, protože rozhodným dnem byl 11. leden 2015.

  Citovaná směrnice upravuje novou formu justiční spolupráce. Jejím cílem je jednoznačně posílit práva obětí trestné činnosti a vlastně zabránit preventivně všem možným formám nepřímého nátlaku, obtěžováním, únosům, nebezpečnému pronásledování ze strany pachatele trestného činu, jak jsem už řekla, bez ohledu na to, jestli se oběť přestěhuje, anebo se dále zdržuje v jiném členském státě EU, případně zamýšlí se tam zdržovat a už si požádala o vydání evropského ochranného příkazu. Tyto evropské normy v tomto smyslu myslím nebudí pochybnosti o tom, že posilují ochranu občanů členských zemí EU. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 261/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na své 22. schůzi dne 12. listopadu, kdy doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. To za prvé. Za druhé doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k návrhu zákona celkem sedm, dovolím si říct, legislativně technických úprav, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 261/1. Dovolím si to čtení přeskočit. Je to opravdu pouze technické. Dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále zmocnil mě, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání, což tímto činím. A dále mě zmocnil, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. A k tomu dalšímu - myslím celkem vyčerpávajícím způsobem to uvedla paní ministryně a nemám k tomu zatím co dodat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pletichovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se také nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně případně pana zpravodaje. Není zájem o závěrečná slova, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  I tento předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, další v pořadí, tedy druhý, ale zcela odlišný od toho prvého, komplikovanější, ale současně se mi chce říci velmi důležitý, přinejmenším stejně důležitý, nebo ještě důležitější návrh zákona je zákon, kterým se mění zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení č. 279/2003 Sb. a další související předpisy. Tento návrh zákona byl připraven v souvislosti s plněním úkolů, které vyplývají z vládou schválené strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 až 2014. Vychází také ze závěrů vládou schválené analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a prodeje zajištěného majetku, která detekovala hlavní překážky bránící efektivnímu zajištění, správě a odčerpání majetku v trestním řízení.

  Tento návrh se od jiných návrhů zákona odlišuje tím, že byl zpracovaný na základě praktických poznatků aplikační praxe, a také tím, že v podstatě reflektuje výstupy pracovní skupiny, která byla složena z odborníků, kteří se v praxi zabývají problematikou zajištění, správy a odčerpání majetku v trestní oblasti a kteří dlouhodobě poukazovali na nedostatky v této oblasti. Samozřejmě jsme přihlédli i k zahraničním zkušenostem a k těm tzv. best practices, nejlepším doporučením, postupům, nejlepší praxi, která se v jiných evropských zemích osvědčila.

  Navržená právní úprava jednoznačně zlepšuje vymahatelnost majetkových nároků obětí trestné činnosti. Dále, zpřesňuje a doplňuje stávající právní úpravu zajištění majetku v trestním řízení a jeho správy. Dále, odstraňuje výkladové nejasnosti a posiluje právní jistotu osob dotčených trestněprávními zajišťovacími instituty, přičemž je aplikační praxí naléhavě očekávána, a proto věřím, že ji podpoříte.

  Kdybych měla stručně shrnout cíle navrhované právní úpravy, protože jinak s tou normou, která je trošku komplikovanější, jste se seznámili. Jednoznačně chceme koncipovat správu zajištěného majetku a zefektivnit ji, a tím pádem snížit náklady na ni, které jsou teď vysoké, a efekt zdaleka tomu neodpovídá. Chceme zlepšit postavení oběti trestné činnosti tak, aby lépe v rámci trestního řízení byly uspokojeny její majetkoprávní nároky. A konečně samozřejmě chceme efektivněji zajistit a odčerpat majetek osobě, proti níž se vede trestní řízení.

  K tomu jako nástroje zvolil navrhovaný zákon, novela, tyto postupy: rozšířit a zpřesnit podmínky prodeje zajištěného majetku. Majetek bude možné prodat, pokud je to u něj obvyklé, že ztrácí rychle na tržní hodnotě, zejména např. motorová vozidla, elektrospotřebiče. Možné bude prodat i majetek, jehož správa je pro stát spojena s nepřiměřenými obtížemi, například barely ropy, která se musí čistit, aby neztrácela na kvalitě, s čímž jsem se seznámila při přípravě tohoto zákona, že je to veliký problém.

  Za další: jasně vymezit práva a povinnosti správce zajištěného majetku. Rozsah těchto práv a povinností se bude odvíjet od charakteru zajištěného majetku. Čili jde přesně o to, aby u movitých hmotných věcí bylo zajištěno jejich faktické převzetí do správce konkrétní osoby. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 305/1. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Marka Bendu - kterého tady ale nevidím. Ptám se kolegů z ústavněprávního výboru, jestli někdo je schopen pana poslance Bendu zastoupit jako zpravodaj. Pan poslanec Vondráček.

  Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje, pokud není proti tomu postupu námitka. Není tomu tak. Navrhuji tedy změnit z nepřítomného pana poslance Marka Bendy zpravodaje k tomuto tisku pana poslance Radka Vondráčka.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Já tedy poprosím pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den. Za tu nečekanou čest, že jsem náhradním zpravodajem, děkuji.

  Ústavněprávní výbor se tímto návrhem zabýval. Já bych chtěl dodatečně poděkovat všem kolegům a kolegyním za věcnou a konstruktivní debatu k tomuto tisku. Myslím si, že nenastal zásadní problém v celkovém záměru tohoto zákona zpřesnit stávající úpravu a zlepšit celkovou situaci. V diskusi ovšem vyplynul jeden takový neuralgický bod a to je § 49a, jak už tady předestřela paní ministryně. Já jsem byl přihlášen původně i do obecné rozpravy. Nevím, jestli z pozice zpravodaje bych nějak měl šířeji komentovat tento sporný paragraf. To bych si možná nechal do svého následujícího příspěvku.

  Odkázal bych na usnesení ústavněprávního výboru, jak ho máte k dispozici.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Pěkný večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

  Tento sněmovní tisk, který projednáváme, vypadá na první pohled bohulibě, nevinně. Rozšiřují se možnosti pro zajištění majetku u osob, proti kterým je vedeno trestní stíhání, u kterých je podezření, že spáchaly trestný čin. Zlepšuje se také postavení poškozených v rámci tohoto řízení. Nicméně se do tohoto ustanovení dostalo jedno nepřijatelné ustanovení, které je podle mého názoru v rozporu s naším ústavním pořádkem, se samotnou Listinou základních práv a svobod, a to je část druhá, změna trestního řádu, článek 3, kde se zavádí nový § 49a, který umožňuje, aby za určitých podmínek došlo k zajištění majetku osoby, která je byť zatím pouze podezřelá ze spáchání trestného činu, a to - a teď poslouchejme všichni, oni to tady předřečníci už zmiňovali - ještě před zahájením samotného trestního stíhání a to pouze ještě ke všemu na základě rozhodnutí státního zástupce na návrh poškozeného. To znamená, státní zástupce se, řekněme, dohodne s policistou, s policií, na návrh poškozeného a dojde k prolomení základních lidských práv, dojde k zabavování majetku ještě v momentě, kdy samotné trestní stíhání nebylo zahájeno. Přitom náš ústavní pořádek, Listina základních práv a svobod, říká, že do základních práv a lidských svobod lze vstupovat pouze se souhlasem soudu, což bývá zvykem i v určitých jiných zásazích do základních lidských práv v rámci trestního řízení.

  V ústavněprávním výboru k tomu skutečně byla bouřlivá debata. Dokonce i vládní poslanci navrhovali úpravu, že by se tam měl dát soud s nějakou pořádkovou lhůtou, nikoliv tedy jenom státní zástupce. Zatím tedy jsem si nevšiml nějaké snahy paní ministryně předložit zpřesnění tohoto ustanovení. Já proto v podrobné rozpravě z důvodu, že toto ustanovení by mohlo být v rozporu s naším ústavním pořádkem, navrhnu, předložím pozměňovací návrh, kterým navrhnu vypustit ten nový § 49a, který podle mého názoru nepřípustně zasahuje do základních lidských práv a svobod, protože bez souhlasu soudu skutečně nelze nikomu před zahájením trestního stíhání a trestního řízení zabavovat libovolně majetek.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Nyní s přednostním právem se hlásila paní ministryně. Ne? Takže pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Radek Vondráček: Takže pan kolega Plíšek už část té argumentace shrnul, o čem jsme se přeli v rámci ústavněprávního výboru. V podstatě jsme se shodli na tom, že ta úprava není úplně nejšťastnější a možná na ni nejsme připraveni. Od argumentů, které předvedl pan kolega, že se jedná o protiústavní institut, až po méně radikální rétoriku třeba z mé strany, že za současné situace, kdy státní zástupci, hnáni zásadou legality, stíhají naprosto vždy a všechno, a přitom procento zproštění je poměrně vysoké, a že to skutečně je zásah do práv toho podezřelého v tom případě, kterému ještě ani nebylo sděleno obvinění, tak vzhledem tady k té určité nervozitě jsme se nakonec přiklonili i my k tomu, a vydiskutovali jsme si to i s paní ministryní a s Ministerstvem spravedlnosti, že bychom za této situace, abychom nezhatili dobrý záměr tohoto zákona jako celku, přistoupili k vypuštění tohoto sporného paragrafu.

  Teď dochází k takové situaci úsměvné. I já mám v systému už načtený pozměňovací návrh, který bude fakticky totožný s pozměňovacím návrhem pana kolegy poslance Plíška.

  To je vše vzhledem k uplynutí času. Ono by se dalo diskutovat šířeji. Byl jsem velmi stručný. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Můžete klidně diskutovat šířeji, pane kolego. Váš čas jako zpravodaje není nijak limitován.

  Nyní se s přednostním právem hlásí paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Já jsem si samozřejmě velice vědoma těch ústavních mantinelů. Nemyslím si, že by tady byly prolomeny, ale s ohledem na důležitost toho zákona, s ohledem na to, že jakékoliv improvizace a v podstatě vylepšování toho ustanovení by spíš mohly vést například tím, že o tom bude rozhodovat potom soud, čímž dojde nejenom k zatížení soudu, ale k prodlužování této fáze řízení, k zatěžování soudu, tak za této situace souhlasím s tím, aby bylo toto kontroverzní ustanovení vypuštěno. Tím se nic nemění na celkovém designu, charakteru, účelu a smyslu zákona. Je to takový malý ústupek, ale nikoliv takového charakteru, aby to měnilo potom podstatu toho zamýšleného § 49a. Takže buď tak, jak to máme, což jak vidím, naráží a i v ústavněprávním výboru narazilo na určité pochybnosti, anebo raději vypustit, ale nemodifikovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí taktéž pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Plíšek: Jak jsem slíbil, předkládám pozměňovací návrh, který jsem zde již avizoval.

  Za prvé, v části druhé článku třetím by se tedy novelizační bod číslo 11 zrušil, to znamená, to je ta část, která vlastně upravuje novelu trestního řádu, která umožňovala zabavování majetku ještě před zahájením trestního stíhání.

  Byl jsem ještě upozorněn legislativou, že je nutně změnit ještě vnitřní odkaz. Takže můj pozměňovací návrh by měl ještě bod 2. To znamená v části druhé článku 3 v novelizačním bodu číslo 57 by se v § 146a odst. 1 písm. i) slova "§ 48 odst. 2 až 4 a § 49a" nahradila slovy "a § 48 odst. 2 až 4".

  První bod by tedy zněl, že se v článku 3 zrušuje celý ten novelizační bod číslo 11.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Za resort spravedlnosti jako ministryně spravedlnosti vyslovuji v takovém případě souhlas s pozměňovacím poslaneckým návrhem, který tady pan poslanec Plíšek právě přednesl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za toto vyjádření. To budete moct zopakovat ve třetím čtení.

  Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Radek Vondráček: Já už jenom řeknu poznámku. Můj pozměňovací návrh byl naprosto totožný s tím, který byl přednesen, tak jsem se k němu už ani nehlásil. Aspoň vidíte, jaká panuje v ústavněprávním výboru shoda.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dojemná shoda ústavněprávního výboru. Děkuji, pane zpravodaji.

  Pakliže uplynula závěrečná slova, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. A protože je 18.54, ještě není 5 minut před - (Ozývají se námitky, že už je.) Už je? Ptám se: Mohu načíst ještě vládní návrh zákona v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva?

  Posledním bodem, který načneme, ale patrně nedokončíme, bude

  I tento předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně Helena Válková. Prosím o uvedení, paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegyně, v úvodu musím sdělit, že moje úvodní slovo právě proto, že jde o zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s účinností velkého počtu rekodifikace soukromého práva, velkého počtu zákonů, bude trochu delší, takže upozorňuji, že nevím, jestli se do toho limitu vejdu.

  Cílem předkládaného návrhu zákona -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně, záleží na vás. Pokud bude skutečně delší, je otázka, jestli to má cenu. Pokud by ve sněmovně byl všeobecný souhlas, tak bych v tomto okamžiku tento bod přerušil a pokračoval... protože pak byste to musela říkat podruhé znovu, čímž bych vás nechtěl obtěžovat.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Já to nemohu dokončit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: V 19 hodin končí dnešní jednací den.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Tak to se obávám, že by nebylo důstojné ani pro poslance ani pro návrh těch novel, protože bych musela mluvit velice rychle, a tím i nesrozumitelně. Takže pane předsedající, v takovém případě souhlasím...