• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, které tady nevidím - už vidím pana místopředsedu. Zahajuji další den přerušené 24. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejích čísla platí jako pro 26. schůzi, kterou jsme před chvílí přerušili do zítřka do 9 hodin do rána, stejně tak platí i omluvy na dnešní jednací den z 26. schůze a doufám, že mě nebudete nutit, abych je opakoval.

  Budeme pokračovat v projednávání jediného bodu této schůze, kterým je

  Tímto bodem jsme se zabývali ve čtvrtek 12. února, kdy jsme bod přerušili do doby, kdy budou předloženy příslušné expertizy. Byla přerušena podrobná rozprava a nebyla ukončena. Takže konstatuji, že jsme v podrobné rozpravě. Mám přihlášku pana poslance Holíka, ale před ním ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale ještě než mu dám slovo, musím konstatovat některé důležité věci.

  Stanoviska ministra vnitra k navrženým usnesením vám byla doručena dne 17. března t. r. do vaší pošty a stanoviska ministra obrany k navrženým usnesením vám byla doručena dne 30. března t. r. taktéž do vaší pošty. Lhůta k projednávání tohoto bodu je tedy zachována podle zákona o jednacím řádu.

  Poslanecká sněmovna 12. prosince souhlasila s účastí starosty Vlachovic-Vrbětic pana Zdeňka Hověžáka a prvního náměstka hejtmana Zlínského kraje pana Jaroslava Drozda. Pana starostu tady vidím, vítám ho tady mezi námi.

  Konstatuji, že máme za sebou všechna úvodní slova jak předsedy vlády, tak ministra vnitra, tak ministra obrany, tak zpravodajů. Požádal bych Zdeňka Soukupa, zpravodaje pro tento bod, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, očekávám, že přijde, hovořili jsme spolu o tom ještě před malou chviličkou. A udělím slovo panu předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi, připraví se pan poslanec Holík. V podrobné rozpravě jsme. Prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane starosto, paní a pánové, protože jsem to byl já, na jehož návrh byl tento bod přerušen, a to na mé požádání obou ministerstev, tak aby předložila příslušné expertizy, když to řeknu hodně zkráceně, jestli návrhy usnesení, které padly v rozpravě, jsou, nebo nejsou realizovatelné, když to hodně zkrátím, musím konstatovat, že obě ministerstva předložila požadované materiály. Já osobně jsem se v tom velmi dobře vyznal. Chci oběma pánům ministrům poděkovat za to, že tak učinili. Z mého pohledu jsou naplněny všechny podmínky pro to, abychom o návrzích usnesení mohli pokud možno co nejdřív začít hlasovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, že je u stolku zpravodajů. Nyní ohlášený pan poslanec Holík, poté pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Hovorka v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se původně hlásil jenom na faktickou poznámku a několika slovy říct situaci, kterou mám od policejního ředitele Zlínského kraje z dnešního dne. Takže všichni víte, že to vyvážení probíhá. Informuje se o tom v televizi. Upřesním jenom, že perimetr v okolí těch výbuchů je už výrazně zúžen, čili už se to vztahuje jenom na oblast toho muničního skladu, není to už mimo. Je asi před třemi týdny, možná, že mi to pan starosta Vlachovic potvrdí, otevřena silnice Haluzice-Lipová. Byla to silnice, která řadě lidí hodně komplikovala život, protože místo dvou kilometrů museli jezdit do kola asi šestnáct. Jak jsem řekl, dochází k vyvážení, dochází ke kontrole těchto skladů. Ovšem některé firmy nespolupracují a díky tomu může dojít k tomu, že se sklady nestihnou vyvézt do konce tohoto roku. Což by byla chyba.

  Děkuji zatím za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holíkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já opravdu jen teď velice krátce. V návrhu usnesení, které jsem načítal ještě minule, když probíhala tato schůze, bych chtěl opravit dva z těch bodů, po domluvě s legislativním odborem nemusím načítat celé. Čili z těch bodů, které jsem četl, dva, to byl myslím bod 5 a 7, kde je uvedeno, že se žádá Ministerstvo vnitra, opravuji - žádá se vláda. Čili slova "Ministerstvo vnitra" nahradit slovem "vláda". Po domluvě s legislativou takto postačuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovoluji upozornit na určitý rozpor, který je ve stanoviscích ke dvěma usnesením. A sice k mému návrhu usnesení pod bodem IV, kde jsem navrhl, aby vláda zajistila přezkoumání pochybení vojenského stavebního úřadu při vydání stavebního povolení ke zkušebnímu provozu recyklačního závodu raketového paliva v areálu v bezprostřední blízkosti skladů s velkým množstvím munice, kde je stanovisko přezkoumání probíhá, a potom nad podobným návrhem usnesení od pana poslance Fiedlera, kde bylo žádáno vládu o sdělení, zda při vydání rozhodnutí o povolení činnosti firmě Bochemie bylo bráno v potaz, že v tomto areálu je nebo bude současně skladována munice. V tom stanovisku je napsáno, že toto muselo být bráno v potaz, neboť se v rámci povolovacího řízení vyjadřoval i Český báňský úřad atd., že jde o muniční sklady a že to musel obsahovat i kolaudační souhlas s užíváním stavby.

  Já bych zde rád řekl, že z těch dokumentů, které jsme měli k dispozici, bylo zřejmé, že se jednalo pouze o povolení ke zkušebnímu provozu a že ve všech stanoviscích, která jsme měli k dispozici i od lidí z petičního výboru, bylo vyjadřováno, že se jedná o areál bývalého muničního skladu, tedy o areál, kde není skladována munice. Já bych tedy chtěl poprosit pana ministra, jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože to je podle mě zásadní pochybení, při kterém zřejmě mohl být ten stavební úřad, speciální vojenský stavební úřad, uveden v omyl a provozovna Bochemie mohla být povolena v rozporu s tím, že bylo vydáno povolení v areálu, kde je skladováno velké množství munice, k další potenciálně nebezpečné výrobě. I v tom materiálu, který jsme dostali dneska na stůl, se píše, že v podstatě výroba firmy Bochemie s malými přestávkami, kdy se vyskladňuje a vyváží materiál, to znamená munice, je občas přerušována a že v nějakém omezeném provozu pokračuje výroba dál. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kořenek a připraví se pan starosta Hověžák. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dobrý večer. Já bych jenom upozornil a požádal bych, aby poslancům byl předán dopis, který napsal hejtman Zlínského kraje pan Stanislav Mišák ze dne 10. března 2015, kde v podstatě shrnuje a trošku se ohrazuje proti výrokům některých poslanců, protože on tam popisuje i záležitosti týkající se postupu Zlínského kraje a dává tam i zákonné odkazy pro jednání Zlínského kraje, takže abychom tu informaci měli úplnou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. A protože jsme schválili účast a možnost vystoupit pana starosty Zdeňka Hověžáka, tak mu uděluji slovo v podrobné rozpravě. Pane starosto, prosím, máte slovo.

  Starosta Vlachovic - Vrbětic Zdeněk Hověžák: Děkuji. Pěkný podvečer. Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás již potřetí, za což vám děkuji. Rád bych vás znovu požádal, jako jsem vás žádal již minule, o to, abych už tentokrát mohl svým občanům sdělit jasnou výzvu vládě od vás, poslanců, zejména v těchto bodech: že stát převezme fakticky i právně veškerou kontrolu nad areálem až do jeho konečné sanace; že najde způsob, jak odškodnit obyvatele Vlachovic-Vrbětic i okolních obcí za týdny problémů, strachu i majetkové újmy; že se jasně vysloví, jaká bude budoucnost tohoto areálu.

  Věřím, že v této věci nebude hrát roli, kdo z vás je členem vládní koalice a kdo opozice, protože problém je skutečně nadstranický. Děkuji vám za pozornost a za pochopení. (Potlesk.)

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu starostovi a ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr obrany, jestli má zájem. Ano? Prosím, pan ministr obrany České republiky Martin Stropnický. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom s největší stručností, protože přece jenom se cítím být dotázán. Ale jenom zopakuji to, co všichni víme. Že ta akce probíhá pod velením velitele zásahu, pod velením Policie České republiky. Že my tam stále jsme v počtech zhruba kolem 230 až 235 podle toho, jaká se přesně vyvíjí aktivita vojáků. Že ten fakt, že byla zprovozněna komunikace, je nesmírně pozitivní. Mohlo to být dávno z našeho hlediska, ale my nejsme ti, kteří tam velí. Takže potom nakonec za nějakých osm dnů se podařilo dekontaminovat ten úsek a silnice tam naštěstí už funguje. My jsme připraveni udělat to samé s tím vnějším oplocením, což by podstatně snížilo nárok na počty vojáků, které přece jenom v té dlouhodobosti jsou nemalým břemenem. Mimochodem, vojáci tam působí v rámci výcviku, to znamená, působí za své běžné platy a za osm dnů práce v areálu dostanou místo dvou dnů řádného volna víkendového jeden den navíc. To je úplně všechno, takže naše náklady jsou podstatně nižší než jiného resortu.

  Co se týče toho dotazu. Teď myslím, když se udělovalo povolení činnosti firmě Bochemie, bylo bráno v potaz, že v tom areálu je nebo bude současně skladována munice, já vycházím z toho stanoviska, které tady částečně bylo a za kterým stojím a které tady bylo částečně citováno, že toto muselo být bráno v potaz, protože, jak bylo řečeno, vyjadřoval se k tomu Český báňský úřad. Jenže ďábel tkví v detailu. Takže je nebo bude současně skladována munice. Bylo to bráno v potaz. V tu dobu nebyla. Když se Bochemie schvalovala, resp. když začínala jednat o možnosti té výroby, tak tam byla jenom jedna malá část využívaná tím pobočným závodem Slavičín, který spadá pod Vojenský technický ústav. Takže tomu tak nebylo, ale patrně se vědělo, že ten areál bude na jednotlivé nájemní smlouvy tímto způsobem využíván.

  Já si myslím, že tohle to, jako mnoho dalších věcí, ale osvětlí skutečně jenom dokončené vyšetřování, protože to do toho spadá. To, že teď je snaha tu Bochemii nějak extrémně nepenalizovat, ale umožnit jí, aby ty kontrakty, které má uzavřené, mohla plnit, tak mimo jiné i ta motivace je prostá. Ta je taková, aby potom stát nebyl pohnán k odpovědnosti a nemusel platit částky ve stovkách milionů i vyšší, protože ta firma má prostě kontrakty u dvou významných partnerských zemí.

  To je jenom v tom nejnutnějším. Ještě možná dopovím v tom smyslu, že se stále munice odváží tempem, které je fyzickým možným. A co je také častý dotaz, jestli smlouvy jsou vypovězeny, nebo nejsou. Nemohou být vypovězeny v situaci, kdy tam pořád ještě ty firmy munici mají a nejsou navázány v Květné, protože je to v režimu zvláštního zásahu, a proto nemůžete přinutit firmu, aby si zasmlouvala nějaký muniční prostor, když ta firma dobře ví, že to nějaký čas ještě bude v tomto mimořádném režimu. Ale smlouvy jsou připraveny. My jsme s těmi firmami v kontaktu a nejde to sice tak rychle, jak bychom chtěli, ale za poslední týdny se přece jenom docela výrazně pokročilo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému a ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj. Není tomu tak. Konstatuji tedy, že návrhy usnesení přednesli pan místopředseda Gazdík, pan poslanec Soukup jako zpravodaj, pan poslanec Hovorka, pan poslanec Seďa a pan poslanec Karel Fiedler. Nyní bych požádal tedy pana zpravodaje, abychom o jednotlivých návrzích hlasovali, a řekl nám postup při hlasování.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Děkuji. Dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 12. prosince 2014 a 10. února 2015 přes 60 poslanců. Pět poslanců načetlo návrhy usnesení, a to v pořadí Petr Gazdík, Zdeněk Soukup, Ludvík Hovorka, Karel Fiedler a Antonín Seďa. V takovém pořadí doporučuji o návrzích hlasovat. Jednotlivé teze vyjmenovaných usnesení se v některých případech věcně shodují. Jsou ovšem odlišně interpretovány. Bude nutné, bohužel, hlasovat všechny návrhy usnesení po bodech, resp. po větách. Jednotlivé body v návrzích Petra Gazdíka a Zdeňka Soukupa totiž nejsou číslovány.

  Teď postup. Před hlasováním body, resp. věty z jednotlivých návrhů k usnesení přečtu. To mi u písemně podaných návrhů jednací řád nepřikazuje. Pro přehlednost to ovšem pokládám za vhodné. Vyloučí-li v průběhu hlasování přijatý návrh další návrh, doporučím o něm nehlasovat. Stejně tak navrhnu nehlasovat o tezích, které už v průběhu projednávání pozbyly na aktuálnosti.

  Pan poslanec Kováčik navrhl hlasovat o usnesení, až budeme znát stanoviska ministra obrany a ministra vnitra. Já je mám tady před sebou, u některých bodů byli páni ministři trochu obšírnější. Já je poprosím, jestli se jich pan předsedající zeptá na stanovisko, aby se omezili na jednoznačné souhlas, nesouhlas, resp. neutrální. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nejde o jednání o zákonu, tedy nebudeme zjišťovat stanoviska. Každý se vyjádří v hlasování, protože jednotlivé texty máte před sebou, dodržena byla i lhůta pro předložení písemných materiálů, čili není potřeba se tím dále zabývat a zjišťovat stanoviska. Každý se vyjádří svým hlasováním.

  Ptám se, jestli všichni rozuměli postupu při hlasování, zejména ti, o kterých hovořil pan zpravodaj, že jejich návrh na usnesení byl konzumován. Pan předseda Kováčik už řekl, že ano. Ostatní - dobře, nikdo se nevyjadřuje.

  Raději postup při hlasování dám schválit Poslaneckou sněmovnou.

  Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci ještě předtím, než zahájím hlasování číslo 8, jakmile se stav ustálí... Tak, myslím si, že to je opravdový stav Poslanecké sněmovny.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro postup hlasování, který přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 8, z přítomných 131 poslance pro 130, proti nikdo. Postup hlasování byl schválen.

  Pane zpravodaji, můžete uvádět jednotlivé návrhy.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Nejdříve návrh pana Petra Gazdíka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně vyzývá vládu, aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 9, z přítomných 134 poslanců pro 42, proti 39. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dále - aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice. (V sále sílí šum a ozývají se různé hlasy.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 10. Ptám se, kdo je pro.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dobře. Já to přečtu ještě jednou. Mohu?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě prohlašuji hlasování číslo 10 za zmatečné a prosím pana zpravodaje, aby přesně formuloval návrh usnesení.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice. (Ze sálu se ozývají hlasy: Kdo?) Vláda.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vláda, no. Pan poslanec - já nemohu dát slovo nikomu, kdo nemá přednostní právo, ale pan ministr obrany se ještě hlásí, pravděpodobně k tomuto návrhu. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Já jsem jenom chtěl navrhnout, protože přece jenom od doby, kdy byla ta usnesení formulována, do dneška, uplynulo relativně dost času, tak je tam řada věcí, které už jsou buď vyřešeny, nebo řešeny, nebo jsou prostě v chodu. Tak se vlastně obtížně hlasuje, jestli člověk má hlasovat pro něco, aby něco bylo, co už je. Tak jenom dávám k úvaze, byť asi pozdě, že bychom se snad mohli shodnout na některém z těch usnesení, které pojmenovává všechny důležité body, ale v obecnější rovině, jinak se dostaneme do určitého problému s anachronismem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím, proto jsem nechal schválit postup při hlasování. Samozřejmě když ten příslušný poslanec nestáhne nebo pan zpravodaj neoznačí, že to je nehlasovatelný návrh, tak nemohu jinak než o tom dát hlasovat. Svým hlasováním se vyjádříme k tomu, jestli jsme přesvědčeni o tom, že tento úkol má být dále plněn, nebo je plněn jiným způsobem, adekvátním té situaci. V tom si asi všichni rozumíme.

  Já vás chápu, dokonce vím, do jaké prekérní situace jsem se dostal, že jsem dal slovo panu ministrovi, ale co mám dělat. Prosím, paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já bych, pane místopředsedo, možná dala ke zvážení, jestli bychom ještě jednou, naposledy, nemohli dnes projednávání tohoto bodu přerušit, požádat pana ministra obrany a pana ministra vnitra, aby aktualizovali informaci, kterou máme před sebou, aby k tomu zaujali oni jako ministři, kteří vědí, jaký je aktuální stav, nová stanoviska, tak abychom tady skutečně nepřijímali něco, co už se stalo, případně co tento týden skončí, a nepřijímali usnesení pro usnesení.

  Myslím si, že situaci ve Vrběticích tato Poslanecká sněmovna věnovala hodně času -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid!

 • Poslankyně Jana Černochová: Věnovali jsme tomu všichni hodně energie a bylo by nedůstojné, abychom dnes tady odhlasovávali něco, co už se stalo, a nevěděli naopak třeba, že něco by jeden nebo druhý ministr chtěl, aby v tom usnesení zaznělo. A teď tady není jeden z ministrů, takže si ani nemohou sladit noty, to, co se děje na obraně a na vnitru.

  Takže bych chtěla poprosit ctěnou Sněmovnu, jestli by nebylo možné naposledy tento bod přerušit a dát prostor ministrovi obrany a ministrovi vnitra, aby aktualizovali to, co tady máme před sebou, a to jednání aby probíhalo důstojně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě s přednostním právem Pavel Kováčik. Já potom řeknu svůj návrh jako předsedající.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já nepovažuji vystoupení pana ministra uprostřed hlasování za otevření rozpravy. Je to můj výklad, prosím, buď ho přijmete, nebo ne. Takže bychom neměli pokračovat v rozpravě. Ale znovu opakuji, byl jsem to já, který tady vznesl požadavek na přerušení, byl jsem to já, který tady na začátku tohoto bodu řekl, že s tím, co předložili páni ministři, jsem spokojen a že můžeme hlasovat.

  Jsem dospělý poslanec, který ví, o čem hlasuje. Mně na rozdíl od třeba konkrétně pana ministra nečiní problém posvětit svým hlasováním to, co vláda už dělá a s čím jsem spokojen, jak to dělá. To není nic proti ničemu. Já bych vřele poprosil, abychom už tento bod dokončili, aby pan starosta mohl přijít před své občany a říci, že Poslanecká sněmovna tentokrát - pravda, možná trošku výjimečně - dostála svému slovu, nebo alespoň svému slibu. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, protože to byl návrh procedurální, a to bez další rozpravy. Jenom podotýkám, že páni ministři vnitra a obrany nemohou změnit žádný návrh na usnesení. V tomto ohledu tedy musíme o návrzích na usnesení, které nejsou staženy, hlasovat a vyjádřit se svým hlasováním. To je stanovisko, které zastávám v tom procedurálním sporu.

  Také trvám na tom, že jsme neotevřeli rozpravu, protože jsme uvnitř hlasování. V tomto ohledu samozřejmě jde o stanoviska ministrů nebo těch, kteří podali návrh na usnesení. Ti se vyjadřují k tomu návrhu.

  Samozřejmě nemohu upřít těm, kteří mají přednostní právo, jejich právo vystoupit. Prosím, zástupkyně předsedy klubu ODS.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nechtěla, aby páni ministři měnili usnesení, které tady bylo diskutováno, a dostali to zadání. Já jsem pouze chtěla, aby se u jednotlivých bodů objevil odstavec, ve kterém se popíše aktuální stav, protože skutečně jsme v měsíci dubnu. Tento materiál se tvořil někdy v prosinci, možná v lednu, a informace tam jsou zastaralé. Neměnili bychom usnesení, ale pouze v přílohách bychom měli aktuální stav, který dnes v muničních skladech je.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě s přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se ctěné kolegyni Černochové strašně omlouvám, ale než se opět ten stav popíše, jaký je aktuální, než opět ta schůze přijde na jednání Poslanecké sněmovny, tak už dávno nebude aktuální a my zase budeme hlasovat o něčem, co je staré měsíc nebo měsíc a půl. Prostě občané Vlachovic-Vrbětic od nás už čtyři měsíce očekávají jasné usnesení a úkol pro vládu. Mně je úplně jedno, jestli schválíte můj návrh nebo návrh pana poslance Hovorky či kterýkoli jiný. Prosím, vzkažme už něco občanům Vlachovic-Vrbětic. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já tedy navrhnu... Tedy musím dát hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla přerušení tohoto bodu. Jen podotýkám, znovu opakuji, že stanovisko ministra vnitra je ze 17. března a stanovisko ministra obrany pro Poslaneckou sněmovnu je z 30. března, to znamená je staré týden.

  Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro přerušení bodu. (Námitka poslankyně Černochové ze sálu.) Já už jsem zahájil hlasování, paní poslankyně. (Poslankyně Černochová ze sálu: Vy jste mě neviděl, já jsem se hlásila.) Dobře, prohlašuji hlasování číslo 11 za zmatečné a udělím slovo k přednostnímu vystoupení zástupkyni předsedy klubu ODS paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: V tom případě prosím pana ministra obrany Stropnického, aby upřesnil to, co je dneska jinak. Před chvílí jsme tady slyšeli od pana ministra obrany, že to neodpovídá tomu, co je skutečným stavem. Tak prosím pěkně, zase si tady neříkejme, že Černochová něco zdržuje. Jasně tady od pana ministra tato slova zazněla, a pokud tady členové vládní koalice nechtějí věřit tomu, co tady pan ministr řekl, je to váš problém. My jako opozice nesouhlasíme s tou procedurou a klub Občanské demokratické strany se bude zdržovat těch hlasování. Ale já jsem chtěla pouze pomoci tomu, aby pan ministr měl možnost tady před Poslaneckou sněmovnou říct, jaký ten stav skutečně je, a neblamovali jsme se.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, ještě s přednostním právem pan zpravodaj.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych chtěl říct jenom dvě věci. Za prvé si myslím, že jestli je něco v běhu a není to ještě dokončeno, to znamená, jestli je v běhu odvoz materiálu apod., tak nevidím důvod, proč by to nemělo být v usnesení. To za prvé.

  A za druhé bych chtěl připomenout - a teď vidím, že to mělo hluboký smysl, když jsem doporučoval, aby se předsedající ptal ministrů u každého bodu na stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já podotýkám, že v tomto ohledu ministři za návrhy usnesení jednotlivých poslanců neodpovídají. Nejednáme o zákonu, jednáme o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým o něco žádáme vládu nebo jednotlivé ministry.

  Nyní dám hlasovat o návrhu na přerušení tohoto jednání podle návrhu paní kolegyně Černochové v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 140 pro 10, proti 114. Návrh nebyl přijat.

  Pokračujte dalším návrhem na usnesení, který jsme ještě neodhlasovali.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro toto usnesení Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 140 pro 72. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby z pozice zakladatele uložila Vojenskému technickému ústavu vypovězení stávajících smluv se společnostmi, které jsou soukromými pronajímateli muničních skladů v katastru obce Vlachovice-Vrbětice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak o tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 14, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 140 pro 14, proti 37. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jednala s obcí Vlachovice-Vrbětice a dalšími okolními obcemi o využití areálu, aby převzala odpovědnost za způsobené škody včetně komplexního odškodnění fyzických i právnických osob.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 140 pro 42, proti 49. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Teď přejdeme na návrh poslance Zdeňka Soukupa, tedy na mé návrhy. V podstatě první dva body jsou takové, řekl bych, rámcové, které by měly být v každém usnesení. Tedy: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy premiéra Bohuslava Sobotky, ministra vnitra Milana Chovance a ministra obrany Martina Stropnického o situaci v areálu muničního skladu ve Vrběticích-Vlachovicích na Zlínsku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 140 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna vyslechla informace o aktuální situaci přednesené starostou Vrbětic-Vlachovic Zdeňkem Hověžákem a zástupce hejtmana Zlínského kraje Jaroslava Drozda.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 17. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 140 pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

  Další návrh, pane poslanče. Pan kolega Novotný se hlásí? Ne.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já vynechám tu větu: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. do 10. 2. došlo ke značnému posunu v postupu prací, protože ta už v podstatě není dnes aktuální, tam už je situace jiná.

  Poslanecká sněmovna si vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin, o odvozu munice do náhradních skladů a také o sanaci území skladu i jeho okolí ve Vrběticích-Vlachovicích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili to jsou trvalé informace. Zahájil jsem hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro. (Námitky poslankyně Černochové ze sálu.) Já to nechám dohlasovat... Prohlašuji hlasování číslo 18 za zmatečné. Já samozřejmě nemohu nahrazovat slovo zpravodaje, paní místopředsedkyně. Já vám dám slovo. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. My jsme si před malou chvilkou odhlasovali nějakou proceduru. Ta procedura byla jiná, než nám teď pan zpravodaj čte ty tisky, protože čte dohromady dva návrhy usnesení. První návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. 2014 do 10. 2. 2015 došlo ke značnému posunu v postupu prací na odstraňování příčin a následků explozí i ke zklidnění situace. O tom se mělo dát hlasovat.

  Pak se mělo dát hlasovat o druhém návrhu: I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin atd. Pokud to tady v tom tisku nemáme uvedené jako dva návrhy na hlasování, předkladateli, resp. zpravodaji jsme odsouhlasili proceduru a nemůžeme to měnit za pochodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám sice rozumím, paní místopředsedkyně, ale je to tak, že pan zpravodaj přednesl oba návrhy. Já jsem o obou přednesených návrzích nechal hlasovat, protože si neodporují. Přesto tedy dám hlasovat jednotlivě. To je samozřejmě vaše právo chtít hlasovat o obou částech zvlášť. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já uznávám námitku paní Černochové. Tedy znova: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. 2014 do 10. 2. 2015 došlo ke značnému posunu v postupu prací na odstraňování příčin i následků explozí i ke zklidnění situace.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19, protože hlasování číslo 18 bylo zmatečné. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 139 pro 28, proti 14. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin, o odvozu munice do náhradních skladů a také o sanaci území skladu i jeho okolí ve Vrběticích-Vlachovicích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20, kdo je pro tyto další informace? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 139 pro 47, proti 16. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dále Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změny v legislativě, které zajistí přísnější pravidla nakládání s nebezpečným vojenským materiálem. (Poslanci se baví, hlučí, smějí.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych požádal sněmovnu o klid nebo budu muset opakovat jednotlivé návrhy, abyste jim rozuměli. Protože hladina hluku je tak velká, že nevím, jestli všichni slyšeli pana zpravodaje.

  Pokud nikdo nic nenamítá a víte, o čem budeme hlasovat, zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro změnu legislativy, kterou by připravila vláda. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 139 pro 74, proti 17. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: A za poslední: Poslanecká sněmovna se také obrací na vládu, aby prověřila možnosti odškodnění za případné hmotné škody, za jinou újmu postižených obyvatel v okolí muničního skladu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 22, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 139 pro 50, proti 23. Návrh nebyl přijat. Další návrhy.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Přistoupíme k návrhům pana poslance Ludvíka Hovorky. (Předsedající důrazně: Prosím sněmovnu o klid!)

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby - za prvé - zajistila odvoz veškerého nebezpečného materiálu, munice, chloristanu amonného i raketového paliva z areálu muničních skladů ve Vrběticích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 139 pro 59, proti 9. Návrh nebyl přijat.

  Paní poslankyně Černochová s přednostním právem.

 • Poslankyně Jana Černochová: (Sál se naprosto utišil.) Já bych moc poprosila o to, abychom alespoň ty návrhy, které už se odhlasovaly, tak abychom nehlasovali ty stejné návrhy jiného, možná malinko jiného textu. Abychom je nenavrhovali znovu. Vždyť tohle už se odhlasovalo předtím. Teď se to chvála bohu neodhlasovalo. Umíte si představit, že by tady byla dvě meritorně stejná usnesení, která by byla s jiným textem? Opravdu, tomu jsem se chtěla vyhnout, proto jsem navrhovala přerušení, aby se ty věci vyjasnily, aby se i pan zpravodaj měl možnost seznámit s tím, jaký tam je aktuální stav. Demokraticky mě sněmovna přehlasovala, já to chápu. Přesto se nedomnívám, že je v pořádku, že tady o téže meritorní věci hlasujeme podruhé.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan předseda Pavel Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Tentokrát se musím tedy zeptat, jak kdo hlasoval pro proceduru tady. Nebo o proceduře. Protože pan zpravodaj postupuje tentokrát už přesně podle procedury, a pokud má někdo problém nebo měl někdo problém, tak ho měl avizovat před hlasováním o proceduře, kde se pan řídící dostatečně hlasitě zeptal, jestli někdo zpochybňuje nebo nezpochybňuje tu proceduru. Myslím si, že teď je třeba už podle toho postupovat. Anebo tedy revokovat hlasování o proceduře. Ten, kdo pro proceduru hlasoval, může klidně navrhnout revokaci.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já podotýkám, že ty dva texty nejsou zcela identické, protože jeden text zahrnuje jinou část toho uloženého, dovolte mi říct, zboží, i když to za zboží těžko považovat. Ale v tomto ohledu tedy si myslím, že to byl hlasovatelný návrh, a v tomto ohledu tedy samozřejmě můžeme zpochybňovat dál to hlasování a postup zpravodaje. Ale já si myslím, že na základě toho upozornění pan zpravodaj teď dává hlasovat jednotlivé návrhy.

  Prosím, paní místopředsedkyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jenom prostřednictvím vás, pane místopředsedo, k panu Kováčikovi. Když tady schvalujeme standardní zákony, tak několikrát se nám stane, že dva poslanci navrhnou podobné znění. A ve chvíli, kdy se přijme jeden, tak ten další je nehlasovatelný. Přestože toto není standardní zákon, domnívala jsem se, že budeme postupovat stejně, přestože explicitně toto pan zpravodaj nebude říkat. Ale souhlasím s tím, co teď řekl pan místopředseda Filip. Doufám a děkuji za to, že se zpravodaj teď poučí z toho a věci, které už se odhlasovaly, tak třeba na návrh přímo toho předkladatele toho návrhu, tak budou staženy a nebudeme je hlasovat znova. To bych viděla jako nejsnadnější procedurální návrh.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já bych samozřejmě jako nejrychlejší považoval za potřebné, abychom sledovali průběh hlasování a vyjádřili se hlasováním k tomu, co považujeme za nadbytečné. To je totiž nejrychlejší. Ale to se nedá nic dělat, musíme dodržovat proceduru, kterou jsme si schválili.

  Pane zpravodaji, máte slovo k dalšímu návrhu na usnesení.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby ustanovila vládního zmocněnce k dozoru nad nebezpečným odvozem veškerého nebezpečného materiálu z areálu muničního skladu ve Vrběticích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 24. Z přítomných 139 pro 11, proti 51. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Musím se teď podívat, jestli to je hlasovatelné. Trojka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů za zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to hlasovatelný návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 25. Z přítomných 139 pro 57, proti 39. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila přezkoumání pochybení vojenského stavebního úřadu při vydávání stavebního povolení ke zkušebnímu provozu recyklačního závodu raketového paliva v areálu v bezprostřední blízkosti skladů s velkým množstvím munice."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 26. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 26. Z přítomných 139 pro 46, proti 36. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Další návrh je nehlasovatelný, protože byl už hlasovaný v mém návrhu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, další návrh. ***

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchu atd. - Já si myslím, že i tohle je nehlasovatelné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Teď bych prosil navrhovatele toho bodu, jestli je přesvědčen o tom, že je to nehlasovatelné, abychom se vyhnuli další procedurální debatě. (Diskuse v plénu. Zleva se ozývá, že je to hlasovatelné.) Hlasování ano, čili pan kolega Hovorka trvá na hlasování o tomto návrhu.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchu muničního skladu a řádnou evidenci všech omezení hospodářské činnosti v uzavřených oblastech pro potřebu stanovení výše škody občanům postižených obcí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Hovorky. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 27, z přítomných 138 pro 49, proti 41. Návrh nebyl přijat.

  Omluvil se z dalšího jednání pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. (Stoupla hladina hluku v sále a ozývá se smích.) Pokračujte, pane zpravodaji.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob postižených přímými následky výbuchu muničního skladu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme hlasováním číslo 28, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 28, z přítomných 138 pro 24, proti 36. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Teď se dostáváme k návrhům poslance Karla Fiedlera: Poslanecká sněmovna má vážné pochybnosti o dodržování zákonů a podzákonných norem při správě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili jestli máme vážné pochybnosti. Zahájil jsem hlasování číslo 29. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 138, pro 48, proti 29. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Pane zpravodaji...

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Ano. Já z tohoto návrhu v podstatě vyberu jenom... (Smích v plénu, nesouhlasná gesta.) Já vlastně musím konstatovat... (Hluk v sále.) Víte, tento návrh má vlastně dvě části. Jeden je nehlasovatelný, druhý hlasovatelný. Já o tom můžu nechat hlasovat, ale myslím si, že je to v podstatě celé nehlasovatelné. (Smích v plénu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se pana kolegy Fiedlera, jestli také považuje svůj návrh, aby po vyšetřování informací zjištěných skutečností s termínem 12. měsíc 2015, jestli to je nehlasovatelný návrh, protože o tom návrhu jsme hlasovali. (Poslanec Fiedler trvá na hlasování.) Chcete hlasovat, dobře. Považujete jej za odlišný od toho původního návrhu. Procedurálně nejjednodušší je to odhlasovat.

  Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Fiedlera. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 138 pro 15, proti 38. Návrh nebyl přijat.

  Nyní je kompenzace škod. Tady považuji za nemožné hlasovat, protože jsme ještě širší návrh hlasovali v návrhu pana poslance Hovorky. Pane zpravodaji...

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu o sdělení, zda byla v minulosti prováděna kontrola souladu skladované munice s výkazy o druhu a množství skladované munice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 139 pro 41, proti 16. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu o sdělení, zda při vydání rozhodnutí o povolení činnosti firmě Bochemie bylo bráno v potaz, že v tomto areálu je nebo bude současně skladována munice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 139 pro 40, proti 18. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu... o ukončení vyšetřování kauzy... Policií ČR o informaci ve věci zjištěných skutečností. Termín 12. měsíc 2015.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní poslankyně Černochová. (Domáhá se přístupu k řečništi.) Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se strašně omlouvám, ale pane zpravodaji, v zastoupení pana místopředsedy, vy jste se na to normálně vykašlal. Vy jste si prostě ty věci měl se svými kolegy vykomunikovat, vydiskutovat, vyškrtat! A hodinu tady všichni trávíme čas tím, že jste si nepřipravil svoji zpravodajskou zprávu. Ani to neumíte přečíst. Místo žádá vládu, je tady žádá Ministerstvo vnitra o ukončení vyšetřování kauzy. Přeskočil jste poslance Seďu... Opravdu, připadá vám tohle důstojné? (Rozčileně.)

  Pane starosto, já se vám strašně omlouvám. To dnešní jednání není úplně standardním jednáním Poslanecké sněmovny. A kdyby se něco takového odehrávalo u mě na radnici (Zleva se ozývá: Nemachruj! A smích.), tak rozpustím to zastupitelstvo. (Zpravodaj Soukup žádá o slovo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já sice, paní místopředsedkyně, s tím mohu souhlasit, že těžko mohu nahrazovat zpravodaje. Ale hlásil se pan kolega Fiedler, jestli s tím souhlasí, nebo nesouhlasí, protože on v té faktické poznámce říkal v podrobné rozpravě tu opravu, která tady padla. To jste chtěl říct, pane poslanče? Ještě jednou, protože jsme to nehlasovali. Prosím pana zpravodaje.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych chtěl jenom reagovat na paní Černochovou. Za prvé paní Černochová si nevšimla toho, že pan Fiedler v podrobné rozpravě dnes v podstatě opravil Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. (Poslankyně Černochová z místa mimo mikrofon: Vy jste to měl říct!) Já jsem to řekl. A za druhé, já jsem nepřeskočil pana poslance Seďu. Pan poslanec Seďa načetl svůj návrh jako poslední, takže budeme o něm teprve hlasovat. (Poslankyně Černochová nesouhlasí.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím budeme pokračovat jednotlivými návrhy na usnesení, které je potřeba prohlasovat. Mnoho se nám jich nepodařilo prohlasovat. (Hluk v sále.) Prosím o klid na levé i na pravé části sněmovny, abychom byli schopni vnímat jednotlivé návrhy. (Hlasitě.) Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Takže budeme znovu hlasovat o bodu číslo 5: Poslanecká sněmovna žádá vládu po ukončení vyšetřování kauzy Policií České republiky o informaci ve věci zajištění skutečností - termín 12. měsíc 2015. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to jiný návrh, i když je podobný návrhu, který tady padl, ale nebyl schválen, čili o něm můžeme hlasovat, protože má jiné parametry, má tam termín prosinec 2015, abychom si rozuměli.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 141 pro 11, proti 45. Návrh nebyl přijat. Můžeme další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Bod číslo 6. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, které vyloučí opakování kauzy Vrbětice. (V sále je velký neklid!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je návrh, který byl žádostí na vládu a byl stejný, protože to byla otázka změny legislativy, který nebyl prohlasován. Návrh je nehlasovatelný, pane zpravodaji. Pan kolega Fiedler s tím souhlasí, že je nehlasovatelný. Můžeme pokročit na další.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby sdělila odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko doručené ministerstvu prostřednictvím petičního výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 141 pro 40, proti 18. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Bod číslo 6. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby občanům dotčených obcí zajistila kompenzaci škod a ty následně vymáhala po vinících.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tam je doporučení na vymáhání, je to odlišný návrh od toho původního.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 141 pro 47, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Poslední, devátý bod. Poslanecká sněmovna žádá vládu o vyčíslení vzniklé škody a její následné vymáhání u zjištěných viníků. Je to v podstatě stejné. (Veselost v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tento návrh je nehlasovatelný. Ptám se navrhovatelů jednotlivých usnesení, jestli jejich návrhy byly vyčerpány. Pan kolega Seďa se hlásí, že pravděpodobně jeden z jeho návrhů nebyl určitě vyčerpán. I podle mých poznámek. (Zpravodaj: Ještě budeme hlasovat.) Ještě pan zpravodaj.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych řekl, že bod 1: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu je nehlasovatelný.

  Bod 2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje poděkování složkám integrovaného záchranného systému a příslušníkům Armády České republiky za zásah při této mimořádné události. (V sále je stále velký hluk a neklid!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To jsme nehlasovali. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro poděkování složkám záchranného systému. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 141 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Pane zpravodaji, máme ještě něco k hlasování?

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Máme ještě něco k hlasování. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby i nadále věnovala maximální pozornost bezpečnostní situaci k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích muničního areálu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To ještě nebylo hlasováno. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 141 pro 124, proti 3. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, máme ještě něco neodhlasováno?

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Podle mého úsudku jsou body 4 a 5 nehlasovatelné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S tím souhlasím. Pan navrhovatel také souhlasí? (Veselost v levé části sálu.) Tomu rozumím. Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli byly jejich návrhy na usnesení vyčerpány. Pan kolega Gazdík? Ano. Pan zpravodaj Soukup si své vyčerpal. Pan poslanec Fiedler souhlasí. Pan poslanec Seďa souhlasí. Pan kolega Kováčik souhlasí, ale hlásí se o slovo - bohužel. (Veselost v pravé části sálu.) Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já bych se chtěl všem, kteří se cítí nadměrně zdrženi touto ne docela úplně zvládnutou koncovkou velmi závažného bodu, omluvit, protože jsem to částečně i způsobil, nic zlého netuše. Ale přece jenom zvažte, pane předsedající, jestli jednotlivé body usnesení jsou natolik spolu související, nebo natolik rozdílné, že bychom hlasovali ještě o usnesení jako celku. Děkuji.