• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 24. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v úterý 9. prosince. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

  Než budeme pokračovat, tak konstatuji, že omluvy z dnešního jednání 24. schůze platí tak, jak byly načteny ráno na 23. schůzi. Ještě rozšiřuji o několik dalších omluv, které dorazily. Dnes od dvou hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní ministryně Helena Válková. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská. Dnes od 14.10 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Tomášová.

  Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Táži se, zda má někdo jiný návrh proti tomu, jak jsem ho přednesl. Není tomu tak.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přítomných poslankyň a poslanců 115, pro návrh 106, proti 1.

  Konstatuji, že jsme ověřovateli 24. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž však nelze rozšiřovat schválený pořad.

  Eviduji první žádost s přednostním právem, tím je pan místopředseda Gazdík. Já ho žádám, aby se ujal slova.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Já mám jeden procedurální návrh, než budeme jednat o programu této schůze. Dovoluji si vás zdvořile požádat, jestli by mohl být přítomen na našem jednání zde v sále pan starosta Vlachovic-Vrbětic a také statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd. Prosím o hlasování o tomto mém návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: O tomto návrhu budeme hlasovat bezprostředně. Zavolám kolegy z předsálí. Táži se, zda můžu dát hlasovat o přítomnosti obou hostů najednou, nebo zda chcete dávat hlasovat jednotlivě. Není proti tomu námitka, v tom případě dám hlasovat o obou přítomných najednou.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přítomných poslankyň a poslanců je 133, pro návrh bylo 121, proti žádný.

  Já tedy požádám statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje pana Ing. Jaroslava Drozda a starostu Vlachovic-Vrbětic pana Zdeňka Hověžáka, aby přišli za námi do sálu a posadili se zde mezi nás. Takže vás vítám. Druhý host jistě záhy dorazí.

  My budeme pokračovat v jednání. Já se tedy táži, zda má někdo změnu nebo doplnění pořadu dnešní schůze. Ten návrh pořadu pro upřesnění přečtu. Je to Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích. Jestliže nikdo nemá návrh nebo připomínku k navrženému programu... (Hlas: Není možno mít připomínky k programu.)

  V tom případě zahajuji hlasování o programu dnešní schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh programu, tak jak je předložen. Táži se, kdo je proti návrhu.

  Končím hlasování s pořadovým číslem 3, přítomných poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 116, proti 2. Konstatuji, že s návrhem programu byl vysloven souhlas.

  Přistoupíme tedy k jedinému bodu pořadu, kterým je

  Otevírám rozpravu. Do té se hlásí jako první pan premiér. Prvně vystoupí pan premiér, po něm pan ministr vnitra Chovanec, poté pan ministr obrany Stropnický. Máte slovo, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme se dohodli s členy vlády, jejichž kompetencí se tato událost nejvíce dotýká, že doplní mé vystoupení. Za vládu České republiky tedy nejprve vystoupím jako předseda vlády v úvodu a pak jsem požádal jak ministra vnitra, tak ministra obrany, aby vystoupili rovněž a informovali členy Poslanecké sněmovny, tak jak koneckonců bylo přání v rámci programu této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane premiére. Než budeme pokračovat, načtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 14.20 se z dnešního jednání z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Adam Petr, dnes od 14.30 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan místopředseda Filip a z celé 24. schůze Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Zlatuška. Děkuji vám.

  Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte, abych za sebe i náš klub řekl, že vítáme tuto schůzi, abychom mohli objasnit některá bílá místa. Na druhou stranu chci říci, že vyšetřování, které se vede, a vede ho opravdu ÚOOZ, tedy specialisté na organizovaný zločin, je ve fázi vyhrazené, tzn. není možné o tomto vyšetřování podávat podrobnější informace, pokud vyšetřování nechceme mařit, a to určitě mařit nechceme.

  Dlouho se tady mluví a spekuluje o tom, jak je areál vlastně velký. Areál má na délku 10 km. Je to obrovský areál, v kterém je 50 objektů. V 27 těchto objektech, a většina z nich má rozsah 500 až 1000 m2, v 27 byla uložena munice.

  Já jsem se tady dlouho zabýval tím, četl jsem, že tam byly různé hony a byly tam nějaké závody, automobilové závody a další, tak jsem se tázal Policie ČR, protože ti, kteří o tom mluví, já nemám důvod o tom pochybovat, že to tam bylo. Byl jsem tam minimálně dvakrát za poslední dobu a viděl jsem některé fotografie alespoň z těch závodů, tak jsem se tázal Policie ČR, kolik tam v minulosti bylo podáno podnětů, případně trestních oznámení na to, že se tam tyto věci děly. Protože pokud tam byly plné sklady munice a okolo se proháněla auta, tak jsem předpokládal, že někdo podá trestní oznámení, případně podnět. Podle toho, co mi předala policie, v této věci žádné trestní oznámení ani podnět Policii ČR za posledních pět let nebyl podán. To jsou fakta. Já nemohu spekulovat o tom, co je - není pravda, toto jsou fakta, o kterých mohu hovořit.

  I já bych chtěl poděkovat složkám IZS. Především chci poděkovat policii, jejich pyrotechnikům. Byl jsem s nimi ráno v osm hodin, když odcházeli odstraňovat granát ze střechy, a musím říct, že jsou to velcí profesionálové, kteří se mezi sebou dohadovali ne o tom, kdo tam půjde, ale kdo tam nepůjde. Chtěli tam jít všichni.

  Chci také poděkovat hasičům. Máme tam speciální útvar z Hlučína, ze Zbirohu, a s těmito hasiči se potkáváme po celé České republice, když je nějaký problém. Ať to byly povodně, ať to byly sesuvy půdy na jižní Moravě, ať je to situace, kterou teď zažíváme ve Vrběticích. Předpokládám, že jak pan vicehejtman, tak pan starosta potvrdí, že všichni občané, s kterými jsem se mohl potkat, vzkazovali velké poděkování jak policii, tak hasičům.

  Chci poděkovat i armádě. Armáda se v současné době podílí na výkonu policie a podílí se tím na základě usnesení vlády ČR a na základě žádosti policie. Poděkovaní tedy patří samozřejmě i Armádě ČR.

  Po druhém výbuchu, a 24. listopadu byl trestný čin překvalifikován na trestný čin úmyslný, tak po druhém výbuchu následně Policejní prezidium rozšířilo vyšetřovací tým pod dozorem krajského státního zástupce a vyšetřování převzalo Policejní prezidium. To umožnilo právě nasazení specializovaných složek, jako je ÚOOZ, a současné vyšetřování vede Krajská expozitura ÚOOZ v Ostravě. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu další omluvu, která dorazila. Dnes se od 14 hodin se omlouvá pan poslanec Jiří Junek.

  Nyní požádám, aby se slova ujal pan ministr obrany Stropnický.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající, a děkuji také těm váženým kolegyním a kolegům, kteří nejenom tuto mimořádnou schůzi vyvolali svým zájmem, ale kteří se jí i účastní.

  Výbuch jednoho z objektů, které se nacházejí v areálu Vrbětice, dne 16. října tohoto roku byl, možná se na to trochu zapomíná, ale v první řadě také tragickou událostí pro dva zaměstnance společnosti Imex Group a jejich nejbližší. To, zda šlo o neuvěřitelnou shodu nešťastných náhod nebo polonáhod, nebo něčí zlý úmysl, nebo zda tam jsou jiné příčiny, to nám jednoznačně zodpoví až policejní vyšetřování. Podle informací, které všichni máme, tedy převážně z těch otevřených zdrojů, policie má několik variant, několik směrů, kterými vyšetřování vede. Moc bych apeloval na všechny, aby nyní dali policii čas.

  Pokud hovoříme o mediálním prostoru, tak kromě toho, kde působí pozitivně a lidé dostávají v reálném čase potřebnou informaci, tak bohužel v mnoha případech také vzniká prostor k neuvěřitelným spekulacím a v některých případech i čistým nepravdám. Některé z nich, musím říct, poškodily dobré jméno Ministerstva obrany a zejména Armády České republiky. Není to fér. Zvlášť ve světle toho, jak k řešení něčeho, co nezavinili, přistupují právě příslušníci armády, ale i pracovníci Ministerstva obrany.

  A samozřejmě vítám, stejně jako mí předřečníci příležitost hovořit o tomto tématu a samozřejmě i já jsem připraven zodpovědět vaše případné dotazy. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní bychom přistoupili k rozpravě. Jen pro pořádek se chci zeptat. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášenou paní poslankyni Váhalovou. Faktická poznámka neplatí, děkuji. A pak zde mám s přednostním právem paní místopředsedkyni Černochovou, ale chci se zeptat na jednu věc. Mám zde do rozpravy přihlášeného pana starostu Hověžáka. Zda jako hostu bychom mu nedali první slovo a potom byste vystoupila s přednostním právem. Děkuji.

  Takže, pane starosto, máte slovo.

  Starosta Vlachovic - Vrbětic Zdeněk Hověžák: Vážená vládo, vážený předsedající, vážené poslankyně, poslanci, přeji vám pěkné odpoledne.

  Jsem vám velmi vděčný, že jste svolali mimořádné jednání Poslanecké sněmovny k událostem, které se dějí ve Vlachovicích-Vrběticích. Jsem starostou této obce a chci vám touto cestou jménem našich občanů poděkovat, že se situací ve Vlachovicích-Vrběticích hodláte vážně zabývat.

  Nechci politizovat události posledních dnů. Po prvním výbuchu 16. října jsme byli všichni vystrašení. Nicméně jsme se domnívali, že stát má věci pod kontrolou. Riziku opakování tragédie jsme se spolu se svými kolegy starosty z okolí snažili předejít. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, abychom věděli, co se vlastně stalo. O to děsivější bylo to, že se to opakovalo. Z areálu přišel výbuch druhý, který měl dopad na občany o to horší.

  V těchto dnech se areál kompletně zajišťuje, ale munice není odvezena. Musím zdůraznit, že v posledních týdnech jsme si prožili těžké chvíle. Namísto přípravy Vánoc pociťujeme strach o rodiny a své domovy.

  Nechtěl bych zde nikoho dnes poučovat. Zamysleme se všichni nad tím, jak k této situaci došlo a jaké chyby zde stát při jejím řešení udělal. Připomínám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy, to však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku nás občanů. Po těchto událostech jsem přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Dále musí být stanovena přísná pravidla provozu takovýchto objektů, která musí i soukromé subjekty bezpodmínečně dodržovat, a stát dodržování těchto pravidel aktivně kontrolovat a vynucovat. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen.

  Chtěl bych proto vládu požádat, aby zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč jsem vlastně přišel žádat. Žádám, aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice dočasně zajištěna státem, delaborována a odvezena. Chtěl bych rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě bych si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale to jistě není možné. Svátky u nás prožijeme ve strachu a je nepochybné, že si zasloužíme náležitou omluvu. Přivítal jsem proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné.

  Nechci vyvolávat žádnou paniku, ale žádám jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů státu a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Považujte to prosím za vlachovickou výzvu, nebo memento z Vlachovic, které by se již nikdy a nikde nemělo opakovat. Jsem připraven spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s vámi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se nám tohoto společného úkolu podařilo dosáhnout.

  Na závěr bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě vyslechli, a požádat vás o přijetí takového usnesení, které by bylo jasným vzkazem našim občanům. Současně věřím, že takové usnesení Poslanecké sněmovny ani vláda ani žádný jiný orgán státu, včetně orgánů činných v trestním řízení, nevezmou na lehkou váhu.

  Na úplný závěr mi dovolte, abych co nejupřímněji poděkoval všem příslušníkům složek integrovaného záchranného systému, kteří se starají o naše bezpečí.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk napříč sálem.)

  Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane starosto. Eviduji jednu faktickou poznámku. Paní místopředsedkyně (Černochová), omlouvám se, pan poslanec Soukup s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, nechci zdržovat. Chci jenom vyslovit jako poslanec a jako občan takový názor. Byl jsem velice šokován a nemile překvapen tím, že vlastně stát dal v minulosti a pustil z rukou takové věci, jako je nakládání s tak nebezpečným materiálem. Doufám, že to nepovede k tomu, aby u nás vznikaly soukromé armády. Nicméně se dostanu k věci.

  Zcela vážně. Mnozí z nás dostali včera a předevčírem do mailů dopis jisté občanky z Vrbětic. Já bych z něj ocitoval aspoň dvě věci a rád bych, kdyby mi bylo odpovězeno.

  Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny, si vybírali zboží. - Rád bych, jestli na to mohu dostat odpověď.

  A další. Přitom z Vojenského technického ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti 50 km od výbuchu. Dodnes nebyly osvětleny informace o padesáti raketách středního doletu SS-20 či informace o raketách země-vzduch.

  Já prosím o zodpovězení těchto informací. Doufám, že nejsou pravdivé.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jste byl první, kdo vystoupil v rozpravě, tak vás učiním zpravodajem tohoto bodu a požádám vás, abyste se posadil na místo zpravodaje. Mám zde další faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Jiří Koskuba. Máte slovo, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, omlouvám se, že vystupuji takto na začátku další z mimořádných schůzí, na které jsme si již bezesporu zvykli.

  Dámy a pánové, po mně vás bude hovořit řada, ale já vás chci upozornit. Mě tady velice zaujal projev právě přímo pana starosty z předmětné oblasti a moc vás prosím o jednu věc, jelikož jsem lékař a my se vždycky snažíme najít etiologii. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Nyní s přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová a po ní s přednostním právem pan předseda Okamura.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení pánové ministři, dámy a pánové, projednáváme dnes důležité téma, a to nejenom tím, co se stalo, ale především proto, že místo krizového řízení vidíme na úrovni kraje i vlády jen chaos. Velmi sporná je podle mého názoru role hejtmana Zlínského kraje Mišáka, který nevyhlásil po výbuchu skladu stav nebezpečí, případně neinicioval vyhlášení krizového stavu. Být na jeho místě, rozhodně bych neměla klidné spaní.

  Jsem také starostkou městské části, která má na svém území řadu rizikových objektů, řeku Vltavu, potok Botič. A bez této kartičky (ukazuje barevnou kartičku) nejezdím na dovolenou, nechodím ani do lesa, prostě tuto kartičku, která řeší krizové řízení v případě, kdy se něco stane, a jsou na ní všechny kontaktní údaje a telefonní čísla, nosím stále s sebou.

  Reakce vedení Zlínského kraje vykazuje znaky nepřipravenosti na podobnou situaci. Samozřejmě že se jedná o událost, které jsme v novodobých dějinách ještě nikdy nečelili, a chybí zkušenosti. Nicméně skutečnost, že se na území Zlínského kraje vyskytuje sklad s nebezpečným materiálem, rozhodně nijak nová není, a proto je namístě otázka, zda a v jaké míře s touto skutečností a souvisejícími riziky počítal krajský krizový plán. Jednání pana hejtmana Mišáka a jeho některá vyjádření napovídají, že připravenost kraje na takovouto situaci byla velmi malá. To je zarážející zejména s ohledem na skutečnost, že pan hejtman není ve své funkci nováčkem, ale naopak je hejtmanem již šest let. Je tedy nejdéle sloužícím hejtmanem Zlínského kraje. Pan hejtman Mišák prý například netušil, že muniční sklad u Vrbětic už dávno neslouží armádě! A že měl být tudíž zahrnut do krizového plánu kraje. Takže možná v reakci na to, co říkal i pan ministr Chovanec - kdyby toto bylo zahrnuto do krizového plánu kraje, tak byste i vy jako ministr vnitra ze své kompetence, konkrétně ze zákona č. 240/2000 Sb., tuším že to je § 10 odst. 1c, kde u Ministerstva vnitra stojí jasná definice toho, co má Ministerstvo vnitra kontrolovat a vymáhat na hejtmanech a krajích. Doslova cituji: "Ministerstvo vnitra provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních orgánů nebo správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným ministerstvem provádí kontrolu krizových plánů krajů."

  Chtěla bych se tedy zeptat pana ministra Chovance, jak často Ministerstvo vnitra uplatňuje tuto svoji zákonnou kompetenci. Jak často kontroluje krajské krizové plány. A jaké případné zlepšení, pokud se tak neděje, bude pan ministr navrhovat, případně jakou odpovědnost a koho odpovědnost za to, že se to nedělo, pan ministr Chovanec vyvodí.

  Kdyby došlo k vyhlášení krizového stavu nebo aspoň stavu nebezpečí, bylo by totiž, pane ministře Chovanče, možné například prakticky okamžitě zapojit do ostrahy areálu, skladu či pro jiné účely příslušníky Armády České republiky a nemuseli bychom být svědky filipiky mezi vámi a panem ministrem obrany Stropnickým, když vám pan ministr obrany Stropnický nabízel své pyrotechniky a vy jste je odmítal s tím, že je to místo činu, a nemají tedy oprávnění. V případě, kdyby neselhal váš hejtman, hejtman za ČSSD pan Mišák, váš stranický kolega, nebyl by tento problém! Armáda by tam normálně mohla být od prvního dne, a ne že k tomu reálně dochází až nyní, ještě omezeně, po téměř dvou měsících.

  Také by mě zajímalo, jestli pan hejtman Mišák svolává bezpečnostní radu kraje. Já jako starostka ji mám minimálně dvakrát do roka. Vždycky se tam seznámím s novým velitelem hasičů, sedí tam příslušná paní ředitelka policie pro tu příslušnou oblast, tzn. v mém případě II, sedí tam další zástupci z krizového řízení a říkáme si nové informace, říkáme si nové skutečnosti. Jako např. že nám vznikla někde ledová plocha a můžeme se dostat do problému, kdyby nám unikl z této plochy čpavek. Jak se na to připravíme, jak budeme evakuovat lidi. Tohle všechno je úloha samosprávy. Proto samosprávu máme, proto si samosprávu, pane ministře Chovanče, lidé volí.

  Pan hejtman se ohání tvrzením, že vyhlášení krizového stavu by přineslo vícekolejnost řízení, neboť starostové dotčených obcí by se prý dostali do pozice odpovědných orgánů a rozhodovali by o postupu prací na svém území. Dle jeho vyjádření si mimořádnost této situace žádala, aby zásah měl "jediného profesionálního velitele rozhodujícího o všech postupech". Kdyby však tato tvrzení platila absolutně, pak by stav nebezpečí a krizový stav nebylo možno vyhlásit vůbec nikdy! Ani při povodních!

  Pan hejtman dále uvádí, že vzhledem k tomu, že šlo o mimořádnou událost u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu, není vhodné ani přípustné zasahování do kompetencí státu jakýmkoli orgánem samosprávy. Pak ale přeci nebylo nic jednoduššího než vyhlásit právě stav nouze nebo krizový stav, který by umožnil bezprostřední povolání armády! Já se tedy ptám a mrzí mě, že je tady pouze statutární zástupce pana hejtmana, že tady není přítomen přímo pan hejtman, který by tyto záležitosti jasně ozřejmil. Myslím si, že skutečně ta chyba a řetězení všech následných událostí vznikly úplně na tom začátku. Na začátku, který vám tady právě teď popisuji.

  Na celé záležitosti je zarážející, že kritika vedení Zlínského kraje zní především z úst některých členů vlády. Pokud hejtman Mišák selhal, proč tedy samotná vláda, pane premiére, nejednala rychleji a proč sama nevyvinula tlak na vedení Zlínského kraje, na vašeho stranického kolegu, aby byl krizový stav vyhlášen? Neřešíte vy si tím i náhodou nějaké vnitrostranické spory, které jsou předmětem vašeho nastávajícího sjezdu, který vás čeká? A není to o tom, že si třeba nechcete některé kolegy rozházet? ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní poslankyni Černochové a teď tu mám smršť faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Klučka atd. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Budu velmi stručný. Samozřejmě že situace je tam vážná. Máme tu zástupce kraje, zástupce hejtmana, který se vyjádří k postupu kraje, ale prostřednictvím pana předsedajícího bych se zeptal předřečnice: Paní poslankyně, proč jste neřekla všem, že to byly vaše vlády od roku 2007, které uzavíraly tyto smlouvy v roce 2011?! (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM. ) Proč jste těm lidem neřekla, že tato vláda pouze tahá horké kaštany z ohně, že kraj řeší problémy, které zavinily pravicové vlády? Vy velmi rádi poukazujete na to, co má dělat tato vláda a jak to dělá, ale zapomínáte na ten svinčík, který jste tu za těch let, co jste působili, způsobili! Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Klučka, pak pan poslanec Ondráček, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Mackovík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já bych jen navázal krátce na slova kolegyně Černochové, která tady zmínila zákon 240. Já bych zmínil i zákon číslo 59/2006 Sb., který řadu věcí, domnívám se, jasně vysvětlí. Tady totiž pořád jsme byli svědky dohadování, jestli je to vojenský objekt, nebo je to soukromý objekt. Panem ministrem Stropnickým - už tady není - bylo řečeno, že od roku 2007 je objekt soukromý. Takže § 1 odst. 3 tohoto zákona říká: Tento zákon se nevztahuje na vojenské objekty a vojenská zařízení. A já budu rychle citovat dále z něj: § 12 - dnes bylo v Rudém, tedy v Právu uvedeno, že firma Imex nemá pojištění - tak § 12 říká, že provozovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie.

  Dále v tomto zákonu najdeme v § 32: Krajský úřad vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Tady se opět obracím na zástupce kraje. A chtěl bych navázat na to, co tady bylo řečeno, že krajský úřad dle mého názoru trošku neplnil tak, co měl, protože v § 34 se říká, že má provádět kontroly, a je tu vyjmenováno, co je předmětem těchto kontrol.

  Takže pokud se chceme trošku zabývat tím, co mělo být a co nemělo být, tak doporučuji, abychom si všichni pročetli tento paragraf, tedy tento zákon č. 59/2006 Sb., který poměrně jasně říká, stanovuje pravidla o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. (Upozornění na čas.) Děkuji. Jsem přihlášen do řádné diskuse.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si vzal faktickou poznámku, abych nebyl eventuálně osočován za to, že jsem upovídaný poslanec.

  Paní kolegyně Černochová tady sdělila, že je třeba se vrátit do toho začátku. My se v tom začátku ale lišíme. Ona myslí na začátku tu katastrofu, která tam vznikala. Já myslím na začátku ten problém přesně v roce 2011, kdy objekt opouští armáda, převádí to na příspěvkovou organizaci, ta uzavírá smlouvu se subjektem, kterému pronajímá tento objekt, a mé přesvědčení je v tom, že v tom okamžiku končí utajování. Utajování toho, že jde o věci, které utajovány býti neměly. Ale kdo je tím viníkem? Je to armáda, nebo je to ta organizace, která tam přijde a používá objekty, které nejsou zkolaudované na zátěž, kterou tam prostě uvádějí, včetně likvidace toho raketového paliva?

  Dámy a pánové, vyhlášení krizového stavu, ten nejvyšší stupeň, úplně nejvyšší stupeň, do toho nejvyššího stupně máme stavy nebezpečí a další záležitosti. Hejtman konzultoval všechny záležitosti s jednotkami integrované záchrany. Při vyhlašování posuzovali všechny podmínky, jestli jsou naplněné. A zjistili, že není třeba vyhlašovat krizový stav. Není třeba vyhlašovat krizový stav. Že účinnost práce jednotek integrované záchrany je taková, že mohou zvládat tuto situaci přesně v podmínkách, ve kterých to je. Nemontujme do toho evakuace a další následné jevy, které souvisejí už přímo se zásahem. Já bych velmi poprosil, abychom neroztahovali ty diskuse do témat, která stejně dnes nevyřešíme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klučkovi. (Potlesk z levé části sálu.) S další faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, po něm paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Mackovík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem do této debaty vůbec nechtěl zasahovat, protože je to velice složité a já samozřejmě bych na tomto místě chtěl poděkovat všem příslušníkům Policie České republiky a armády, kteří tam vykonávají tu statečnou práci. Ale nedalo mi, když jsem slyšel to politické školení mužstva nebo ten výplach mozků, který tady byl v trvalém příspěvku od paní kolegyně Černochové.

  Nezlobte se na mě, ale to už, to už je prostě moc. Já nechci hájit tuhle vládu, má svoje problémy, ale řekněme si - kdo za to může? Padla tady jména Vondra, padlo tady možná Barták, můžeme mluvit... Pan ministr vnitra mluvil o snížení počtu lidí o třetinu. Langer, Kubice, to jsou všechno lidi, kteří mají nebo měli příslušnost v politické straně, která, ač to, že má šestnáct poslanců a chtěla svolat tuto schůzi, tak možná si je toho vědomá a má tady pouze tři nebo čtyři své zástupce.

  Vraťme se zpátky k tomu, co můžeme udělat pro to, abychom ten stav napravili. Možná by bylo ideální vrátit se o patnáct, dvacet let nazpět. Oprášit papíry, které byly k provozování takových objektů, a znovu se tomu věnovat. Ekonomika nikdy nebude mít větší váhu než ochrany života a zdraví našich obyvatel. Děkuji. (Mírný potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám pocit, že jsem asi mluvila málo hlasitě. Protože jinak si neumím vysvětlit to, že pan kolega Ondráček, stejně tak jako pan Kořenek, tady říká a podsouvá mi něco, co jsem vůbec neřekla ani co neřekl někdo jiný. Ta jména nezazněla a nebyl to Alexandr Vondra, ale byl to pan ministr Šedivý a paní ministryně Parkanová. A ani pan ministr Šedivý a ani paní ministryně Parkanová nebyli nikdy moji kolegové z té strany, jak jste říkal, která tady má šestnáct poslanců, tedy z ODS. Takže tolik k panu kolegovi Ondráčkovi, prostřednictvím pana místopředsedy.

  A k panu Kořenkovi. To snad ani nemá smysl komentovat jinak než tak, že si sedí na uších a že já jsem tady hovořila o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Ten zákon, z kterého jsem tady citovala je tento.

  Opravdu nemůže ani ODS ani nikdo z naší opozice za to, že pan hejtman Mišák je hejtmanem od roku 2008 a že se nenaučil a nenastudoval si krizové plánování a neměl na tuto lokalitu krizový plán. Měl mít i evakuační plán, tak jako jiní hejtmani mají povodňové plány. Možná si vzpomenete, kolegové, a pan premiér by ho měl pochválit, protože pan hejtman Hašek, tuším dva tři roky, když se propadl nějaký svah u vás na jižní Moravě, pane premiére, tak běhal čtyři dny v maskáčích před televizními kamerami. Vyhlašoval nouzový stav, žádal vás o krizový stav. Takže když to ti hejtmani chtějí dělat, tak to dělají, a dokonce to někteří i umějí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mackovík, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Votava, který se hlásí z místa.

 • Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Ta situace je poměrně závažná a já bych chtěl využít svou faktickou připomínku ke dvěma věcem.

  Za prvé: Neměla by z této Sněmovny odcházet nějaká dezinformace, nebo fabulující informace. A možná pan ministr obrany by se měl vyjádřit k tomu, že tady před chvílí jeden z mých předřečníků řekl, že tam snad byly rakety SS-20. Já vás chci upozornit, že rakety SS-20, tedy RSD-10 Pionýr, jsou rakety s doletem nad pět tisíc kilometrů, které nikdy ve výzbroji naší armády nebyly. Pochybuji o tom, že si tyto rakety tady někdo zapomněl, a pochybuji, že tam byly skladovány. Takže nerad bych se zítra v nějakém bulvárním plátku dozvěděl, že to takto je, protože když se to nevyvrátí, tak to prostě někdo otiskne.

  Dále bych chtěl říci, že je to pravice, která tady vždycky vystupuje s tím, že role státu se musí zmenšovat, zmenšovat, až ten stát úplně zmizí, protože stát tady je především proto, aby se stal a teď mi omluvte ten výraz, tím, co je jaksi nazváno třeba tím, dojnou krávou, když to řeknu až tak brutálně. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Lank: Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já už musím zareagovat, protože mám pocit, že nám to začíná směřovat do takové té tradiční hádky, kdo za to víc může. Já se přiznám, že mě to v tuhle tu chvíli vlastně ani nezajímá. Aspoň ne tolik. Mě v tuhle tu chvíli zajímá, co udělat, aby se to neopakovalo, a co s tím konkrétně můžeme udělat my, abychom tomu zabránili. To si myslím, že je věc, kterou bychom měli teď řešit prioritně.

  Když už tady jsem, tak zajímá mě ještě jedna věc. Taková otázka, na kterou bych docela rád slyšel odpověď. Jestli někdo může zaručit, nebo někdo ví, kolik munice v těch skladech vlastně bylo, a co je hlavní, jestli skutečně všechna ta munice vybuchla, anebo jestli se pár desítek nebo stovek kilogramů někam vytratilo, ještě než ten - hlavně ten druhý výbuch nastal. A tedy jestli teoreticky se někde pohybuje určité množství neevidovaných výbušnin, které zkrátka nikomu nechybí a za současné bezpečnostní situace ve světě by na černém trhu měly cenu zlata. To si myslím, že je také zajímavá otázka, na kterou bych opravdu rád slyšel odpověď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek. Po něm paní poslankyně Lorencová. Po ní s přednostním právem pan ministr vnitra.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já tedy dvě poznámky. Já myslím, že hejtman Zlínského kraje přesně ví, co má dělat a že tak činil. To ad 1. Ad 2. Dovoluji si pozvat, nebo navrhnout pozvání dvou představitelů z roku 2011, jedním je tehdejší ministr obrany Vondra, druhým předseda vlády Nečas, abychom jim umožnili vystoupení a abychom se dozvěděli, za jakých podmínek byly smlouvy uzavřeny, proč tak byly uzavřeny, proč to tak bylo. Myslím si, že budeme mít jasno, pokud nám řeknou pravdu. A aby se to neopakovalo na jiném místě v republice, tak věřím, že se to opakovat nebude, že takové smlouvy díky bohu, protože tito pánové už jsou pryč, snad už nikdy uzavřeny nebudou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, doufám, nemám to chápat jako váš procedurální návrh na přerušení schůze do doby, než se dostaví pan... (Výkřiky: Ano! - Poslanec Kořenek: Ne, teď ne.) Ne. Děkuji.

  S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně. (Hluk v sále.)

 • Poslankyně Jana Lorencová: Kolegyně a kolegové, vážení hosté, myslím si, že se musíme přece jenom poněkud vrátit do poměrně nedávné minulosti, a dovolím si formulovat pár otázek, které se ke mně dostaly z informací průběžně přicházejících k muničnímu skladu ve Vrběticích.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně. Pánové, prosím, buďte džentlmeni a nechte dámu domluvit. Děkuji. Prosím.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych vědět, kdo nesl za tu situaci, ke které došlo, odpovědnost. Vyplyne to z odpovědí na následující otázky: Kdo byl v roce 2009 až 2011 ministrem obrany? Kdo za VTÚ podepsal nájemní smlouvy, které jsou pro stát, tedy pro nás tak výhodné, že to tam za své měl zabezpečovat pro soukromé subjekty stát? Jakým schvalovacím procesem tak závažné smlouvy prošly? Jak fungovaly kontrolní mechanismy pod tehdejším vedením Ministerstva obrany České republiky? Zda se vůbec tvrzení pracovníků těch, dovolím si říct, podivných firem zakládají na pravdě. Ve společnosti Bochemie se vyskytuje například syn nynějšího slovenského prezidenta od roku 2012 a vlastní ji naprosto anonymní holandská firma. Ale to jenom na okraj.

  Ministrem obrany byli v roce 2006 Karel Kühnl a Jiří Šedivý, Unie svobody a ODS. V roce 2009 Vlasta Parkanová, KDU-ČSL, a Martin Barták za ODS. V roce 2011 to byl Alexandr Vondra, poté Petr Nečas a Vlastimil Picek.

  Myslím si, že z odpovědí na tyto otázky jasně vyplyne i odpovědnost za současný stav, který ve Vrběticích a okolí nastal.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Benda.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne. Dobrý den, pane starosto. Já asi k vašemu udivení se nebudu ani na nic ptát, ani nebudu teď v tuto chvíli pátrat po tom, co se stalo nebo nestalo, protože v této chvíli, jak nám řekli ministři, se věc šetří, bude zpracována celková zpráva. Až tato zpráva bude na světě, tak se jí budeme zabývat. To, co tady zaznívá, jsou v mnoha případech domněnky nebo jedna paní povídala atd. Opravdu si myslím, že tím bychom ztrácet čas neměli. Já za sebe, za svůj poslanecký klub a doufám, že i za většinu svých kolegů chci pana starostu i občany této země ujistit o tom, že my poslanci v těch výborech, kde se ty věci řeší - už se řeší - budeme tomu věnovat maximální pozornost, aby se ty věci napravily, aby v budoucnu se už nic podobného nestalo. Už v této chvíli pracujeme na novele zákona o zbraních a střelivu. Takže vás chci ujistit, že opravdu uděláme všechno pro to, aby občané nebyli těmto nebezpečím vystavováni. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Holík.

 • Poslanec Marek Benda: Jenom faktickou poznámku k panu kolegu Kořenkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Prosím, ať paní poslankyni Černochovou posloucháme. Ona žádala ministra obrany, aby smlouvy byly právě zveřejněny. A já vím, že se to zdát být vtipné, koho si sem předvoláme, ale pochybuji, že si ministři, ať už to byl kterýkoliv ministr - a mimochodem v rozhodném období, minimálně vláda v roce 2009 a 2010 měla důvěru i sociální demokracie i ODS, jestli si kolegové správně vzpomínají - ministři si nepochybně ty smlouvy neodnesli domů. Takže my bychom chtěli vědět, a všichni bychom asi chtěli vědět, a ty smlouvy nepochybně leží na Ministerstvu obrany, kdo a za jakých okolností je podepsal a jaké možnosti dávají soukromým firmám a jaké možnosti dávají státu. Možná že jsou opravdu špatně, ale na to je potřeba je nejprve znát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík. Pan ministr vnitra nám začíná nervóznět. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážení hosté, přiznám se, u skladů po výbuchu jsem byl sedmkrát. Převážně jsem to věnoval rozhovorům s místními občany, s lidmi, kteří tam v té době pracovali. Dovolte, abych tlumočil některé jejich dotazy. Bylo řečeno, že od poslední neřízené exploze toho skladu číslo 1 uplynulo 12 dní, než došlo k dalšímu výbuchu. A v té době byly sklady zkontrolovány. Byla pořízena dokumentace? Protože z toho by se dalo zjistit, proč ten sklad číslo 12 opět vybuchl.

  Další dotaz. Řeklo se, všechno je v soukromých rukou. Když to bylo v soukromých rukou, tak kdo nad tím měl dohled? Byl vůbec někdo takový? Všichni víme, že sklady, když je armáda uvolnila, byly volné. Soukromé firmy si tam začaly navážet zboží. V té době byla všechna munice už zpracována. Takže ta, která se tady přepracovávala nebo prodávala, byla cizí. Takže se dá dohledat absolutně přesně pod invoice, protože to bylo všechno ze zahraničí, kolik se přivezlo, kolik se vyvezlo, dá se i zjistit, kolik tam bylo.

  Víceméně počkám na odpovědi a pak budu pokračovat dál, protože jsem řádně přihlášený. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, to byla faktická poznámka pana poslance Holíka. Omlouvám se, nyní tady byl zapsaný s přednostním právem pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, diskuse je velmi široká, já tedy postupně budu odpovídat na některé otázky, abychom na konci potom se dobrali nějakého výsledku.

  Rakety SS-20 podle našich informací nikdy v těchto objektech nebyly. Byly tam pouze skelety raket, teď mě prosím neberte za slovo, tuším, že S4, což jsou menší rakety. Byly tam pouze skelety bez výbušniny, to vyplývá jak z přezkumu pyrotechniků, tak i z evidence, kterou daly firmy.

  Padesát kilometrů, pokud by všechno vybuchlo. My jsme tu otázku několikrát diskutovali, naposled na předsednictvu Bezpečnostní rady státu a následně se starosty. Pyrotechnici toto odmítají, toto prostě není z pyrotechnického posouzení pravda.

  Pohyb osob po areálu, které cizincům nabízeli zboží, je předmětem vyšetřování. Já tu informaci nemám, nemohu jí disponovat a nevím o ní.

  Kolik bylo předmětného materiálu, máme pouze z evidence firem. To znamená, na vaši otázku, jestli se něco ztratilo nebo vybuchlo - těžko říct. Ale vyšetřování samozřejmě k tomu směřuje. Byla tam vrátnice, něco se dováželo, něco se vyváželo. Nezlobte se na mě, ale já věřím tomu, že ÚOOZ tyto úkony udělá natolik dobře, že veškerá trestná činnost, která tam byla, se postupně osvětlí.

  Co se týká krizového zákona a to, co říkala paní poslankyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího. Krizový stav podle názoru Hasičského záchranného sboru - a já je považuji za odborníky - nebylo možné vyhlásit, nebyly splněny zákonné podmínky. Oficiální stanovisko Hasičského záchranného sboru. Nevím, vážená paní kolegyně, kolikrát jste na místě samém byla, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já tam byl dvakrát. Já jsem s těmi lidmi mluvil, hovořil s policisty, se starosty a se všemi složkami, které tam zasahují, a snažil jsem se dobrat pravdy. Prostě podle hasičů krizový stav vyhlásit možné nebylo.

  Co se týká krizového plánu. Podle názoru kraje, a zatím není důvod tomu nevěřit a rozporovat ho, se opravdu jedná statutem - a já předpokládám, že se k tomu vyjádří i zástupce Zlínského kraje - znovu říkám statutem té stavby se jedná o vojenský objekt. Ministerstvo obrany v minulosti - a to není problém pana kolegy Stropnického, s nímž se nehádám, ale snažím se prioritně věc řešit. Nevím, kde jste našla, že bychom se hádali, já o tom tedy nevím. Tak Ministerstvo obrany si v minulosti vymohlo výjimku, že tyto vojenské objekty jsou ve zvláštním režimu, a tudíž nejsou zahrnuty v krizových plánech. Když docházelo ke schválení výroby pro firmu Bochemie, což je ta zmiňovaná firma, která přepracovává raketové palivo, tak stavební povolení schvaloval zvláštní Stavební vojenský úřad v Olomouci a tato firma, i když nemusela, se dobrovolně do krizového systému kraje přihlásila. Tato firma je zčásti vedle tohoto areálu, ale zčásti některé sklady má v areálu vlastní.

  Co se týká povinnosti Ministerstva vnitra ve vztahu ke krizovým plánům ostatních ministerstev a ostatních krajů, nebo všech krajů v České republice, vám bude podána písemná zpráva ve lhůtě do sedmi dní, pokud se takto můžeme dohodnout. Je to rozsáhlejší materiál a ten postup bude písemně vyřešen.

  Co se týká nějakých dohadů, vážená paní kolegyně, ohledně našich sjezdů a dalších. Já úplně nevím, jak to chodí v ODS, ale pro nás je prioritní, abychom řešili problémy lidí. Nás v této věci sjezd tedy určitě nezajímá.

  V otázce toho, jak konal či nekonal pan premiér. Já jsem byl účasten všech těch diskusí. V momentě, kdy zavolal pan hejtman Mišák, na zasedání vlády se věc projednala a pan premiér požádal pana ministra obrany, aby ve věci konal, což se také stalo. A následně když Policie České republiky požádala o možnost zapojení Armády České republiky, pan premiér bezodkladně svolal mimořádnou vládu, která rozhodla. Tam žádná liknavost nebyla, konali jsme v naprosto nejkratších možných lhůtách, které tam byly.

  Já bych, kolegyně a kolegové, znovu chtěl připomenout jednu věc. Vy jste se v rámci minulých let rozhodli proškrtat k prosperitě v rámci vašich pravicových vlád. Ono to prostě nefunguje. V těch policejních útvarech, které kontrolují například munici, došlo ke snížení stavu na 54 policistů, kteří mají kontrolovat 2 100 licencí. Policie několikrát avizovala, že ten stav je nedostatečný a že je potřeba ho posílit. Teď k tomu teprve dojde. Já tu nebudu jmenovat minulé ministry, budu uvádět konkrétní čísla a nechci tady rozšiřovat jakousi hysterii. Důležité pro nás je, abychom lidem nejenom ve Vrběticích, ale i v těch okolních obcích pomohli.

  Co se týká stavu, který tam v současné době je. V momentě, kdy Policie České republiky požádala vládu o druhé rozšíření o Armádu České republiky, se tak stalo. Areál se dnes hermeticky uzavírá, abychom zabránili vstupu cizích osob zvenčí. A znovu připomínám, je to stav, kdy se vyšetřuje, vyšetřují to specialisté, a my chceme jasně definovat, že se tam nejedná o konkurenční souboj, neumožnit komukoliv, aby do toho areálu vstoupil a cokoliv tam spáchal. I to je jedna z větví vyšetřování, kterou se velice vážně zabýváme.

  Takže pro nás je důležité věc řešit a vyřešit. My jsme dostali úkol od pana premiéra, následně od vlády. Ministerstvo vnitra provedlo sken platné legislativy a dvacátého druhého, kdy pan premiér svolal Bezpečnostní radu státu, bude platná legislativa a názor Ministerstva vnitra projednán a budou dány úkoly ministerstvům k tomu, aby připravila legislativní změny k tomu, abychom primárně posílili výkon kontroly a sekundárně se pobavili o tom, jestli je opravdu vhodné a výhodné pro Českou republiku, aby tady soukromé firmy mohly naskladnit tolik tun munice na jednom místě bez jasných pravidel. Osobně si říkám, že to dobré prostě není, není to dobré, není to výhodné, není to potřebné.

  To znamená, pojďme ten stát posílit na úroveň, kterou potřebují občané České republiky. Vy jste se rozhodli, ještě jednou říkám, proškrtat k prosperitě, a jednoznačně se ukazuje, že to nefunguje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, tak já jsem rád, že po těch mnoha pokusech Úsvitu na předešlých schůzích, abychom zařadili bod Vrbětice-Vlachovice na jednání Poslanecké sněmovny, že to konečně vyšlo. Škoda, mohli jsme si ta fakta tady projednat dříve a občané by byli spokojenější. Jenom samozřejmě na úvod připomínám, že ta záležitost mě samozřejmě velice pálí a věnuji se jí od začátku, protože je to v podstatě můj bývalý senátní obvod, takže to tam velice dobře znám.

  Já bych se v tom svém projevu chtěl zaměřit se svými otázkami trošku jinam než všichni ostatní. Všichni ostatní hodnotí v podstatě ten zásah, který tam probíhá, a ptají se na to, co teď bude. Mě zajímá - to je také důležité, samozřejmě. Ale já se tady pořád snažím už měsíc a půl získat odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomuto došlo a kdo za to může. Dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. Pan premiér Sobotka tady minule říkal, že se připravuje nová legislativa. Ale jak mohou připravovat novou legislativu, když nemají pojmenované systémové chyby a systémová selhání? Tomu nerozumím. Takto to nefunguje. Nebo to bude zase pokus - omyl? Takže to je první otázka. Jak může být připravováno nová legislativa, když dodnes nevíme, kdo za to může, kdo selhal a kde stávající systém selhal.

  A já ty otázky upřesním, aby bylo vidět, že skutečně ty informace jsou různého typu a protiřečí si. Pan ministr Stropnický nám po těch výbuších řekl, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké je množství munice na místě skladováno, respektive bylo to tady řečeno a tyto údaje od soukromých firem se teprve poptávaly. Na druhou stranu - a zároveň pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy - cituji: aby dodaly seznam, co ve skladech mají. Takže ministr obrany říká, že tyto informace stát nemá, vůbec neví, jaké množství munice je na místě skladováno, což samo o sobě je pozoruhodné, a pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, aby informace dodaly. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní tu mám hodně faktických poznámek: nejprve pan poslanec Benešík, pak paní poslankyně Lorencová, pak pan poslanec Koskuba, Klučka, Hájek, Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný, protože my ve Zlínském kraji a ze Zlínského kraje jsme zvyklí mluvit krátce.

  Chtěl bych se jenom trošku snížit o level níž, protože všichni chceme vyšetřovat, ucpávat systémové díry, což je v pořádku. Ale lidé ve Vrběticích a okolí, v dalších obcích, žijí v obrovské nejistotě, protože některé informace, které proběhly médii, oni mají zejména tedy informace z médií, jsou velmi nepřesné a někdy mají dojem, že vidí úplně něco jiného, než to, co se jim servíruje například z médií. Proto i oni mně poslali jako regionálnímu zástupci Parlamentu České republiky několik dotazů, které mají bezprostřední souvislost se situací momentálně (s důrazem), a ne se systémovým řešením, ke kterému bezpochyby poté, co se tam stalo, dojde. Čili já bych s dovolením některé otázky přečetl.

  Kdo kontroloval, co je v jednotlivých skladech uloženo a zda odpovídá realita, alespoň ta předpokládaná, doloženým seznamům? Kdy a kým byla provedena poslední kontrola? Byla v některém ze skladů, které explodovaly, popřípadě které již byly zkontrolovány, překročená obložnost? Jsou objekty v tomto areálu dimenzované na skladování dělostřeleckých granátů a leteckých pum?

  A celá řada otázek se týká právě Bochemie. Jestli je vůbec možné v dané situaci, aby takový podnik fungoval ve skladu s municí. Taktéž jsou velmi zmateni z toho, co bylo dřív, jestli tam začal fungovat sklad munice, anebo tam začala fungovat Bochemie. Myslím fungovat, ne kdy byla podepsána smlouva. Jestli se tam nejdříve upravovalo raketové palivo, anebo jestli tam nejdříve byly uskladněny bomby.

  To jsou jenom některé konkrétní dotazy, které pokud se vysvětlí, tak budou lidé rozhodně klidnější (upozornění na čas), zřejmě budou více vědět, na čem jsou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Klučka a další. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Opět se budu snažit být stručná.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde mi o to jenom doplnit, o čem jsem tady hovořila před chvílí, čili rozšířit o otázku. Možná je to postižení mou bývalou profesí, kdy jsem se snažila každou věc, na kterou jsem přišla, si nejméně dvakrát, nejlépe pětkrát ověřit, zda se zakládá na pravdě.

  Doputovala totiž ke mně informace, že firma Bochemie, a. s. je ve skutečnosti naprosto anonymní firma se sídlem v Holandsku v Amsterodamu a tato firma je údajně naším státem od roku 2008 štědře dotovaná, neboť do ní doputovalo nejméně 110 milionů korun podle informací, které bych, jak říkám, ráda slyšela, zda jsou pravdivé. Pokud je to pravda, tak bych ráda věděla, na základě čeho má tato firma dostávat dotace, kdy a přesně v jakém období tam do té firmy ty dotace doputovaly.

  A poslední otázka, zda je součástí přejímací dokumentace, zda je součástí nájemních smluv také konstatování, že ty objekty ve chvíli, kdy si je firmy, nejenom ta jedna, o které jsem se zmínila, ale firmy pronajímaly, zda byly ty objekty opravdu prázdné. Pokud ano, musí to být součástí dokumentace, musí to být součástí nájemních smluv. A já bych ráda věděla, zda to opravdu v nájemních smlouvách je konstatováno. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Jsem zde opakovaně a je vidět, že můj apel na začátku této mimořádné schůze se nechytil.

  Neberu nikomu z vás, dámy a pánové, právo na to se tady k tomu vyjadřovat. Ale neurazte se, skutečně čas pokročil. To není o lenosti poslanců, i když jsme tu tento týden projednávali, jak jiní v adventní čas musí rozjímat. Máte na to bezpochyby právo, že se tady tomu věnujeme.

  Zpochybnil někdo z vás, že to, co se stalo, není v pořádku? Odpovím si sám - nezpochybnil. Všichni se shodujeme. Slyšeli jsme, že se to šetří, že je to ve výborech. Vláda tady postupně sbírá informace, které nám předává. Prosím vás, dovolte mi otázku: O co nám tedy dnes jde? Mně též je líto lidí, kteří bydlí kolem tohoto objektu, ale mám tady teď klást otázku: A pane ministře, kde jsou ty další a další objekty atd.? Přece jsme snad inteligentní lidé. O problému víme. Nikdo z nás ho nepopřel. Teď to někdo musí dotáhnout.

  A pak si dovolím jednu jedinou poznámku, kterou už jsem zde řekl. Je to jako v medicíně. A pak si sakra, od toho jsme parlament, řekneme, co toho bylo příčinou. Já zde řekl svůj názor. Příčinou toho je to, že kdyby to patřilo armádě, tak se o to vůbec nemusíme starat, dámy a pánové! A tady ve foyer říkám další věc. Jestli zprivatizujete další letku gripenů, budete s ní mít určitě větší problémy než s těmi, co patří letectvu České republiky! Ale jde to, podepíšeme smlouvy, budou sloužit. Můžeme mít privátní soudy. Můžeme mít privátní prokuratury. Můžeme mít privátní věznice. Když se na tom dohodneme, všechno půjde. Ale my se tady bavíme o kontrole. Tím nikoho nedeklasuji. No bodejť by tam nebyly problémy (předsedající upozorňuje na čas), když někdo provozuje něco, co by z mého pohledu provozovat neměl.

  Omlouvám se, pojďme k meritu věci a k nějakému závěru. Přiznávám, já bych chtěl domů. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie a ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Hájek.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Umě navážu na svého předřečníka. Já si myslím, že opravdu nastal čas, abychom se blížili k nějakému závěru z tohoto jednání.

  Muniční sklady, které jsou u armády, jsou naprosto bezpečné. Pracuje se v nich v režimech, funguje to tak, jak to má fungovat, je tam kontrola, je tam ochrana, je tam hlídková služba, je tam úplně všechno. Toto není muniční sklad armády! Toto byl jiný muniční sklad.

  K panu poslanci Okamurovi prostřednictvím předsedajícího. V jednom ho musím opravit. On říkal, že hasičské jednotky dostaly dokumentaci havarijního plánování, ať už vnitřní, nebo vnější, až poté. Nedostaly. Ona totiž žádná nebyla, abychom si rozuměli. Skutečně žádná nebyla. A z médií všichni dobře víme, že v okamžiku, kdy tam začal ten požár, protože výbuch je následkem požáru, v tomto okamžiku byl v daném objektu v pracovním vztahu jeden jediný člověk a to byl hlídač u vrátnice. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, víte, nechtěl jsem vystupovat, ale musím reagovat na slova nebo vystoupení pana poslance Okamury. Já na rozdíl od něj jsem byl 31 roků důlní záchranář, byl jsem vedoucí likvidace havárie a zažil jsem desítky nehod s fatálními následky. Dovedu si pod každou havárií - a já beru, že Vrbětice jsou havárie - vybavit živě veškeré řešení, jak věci probíhají. Totálně jsem nesnášel, totálně jsem nesnášel reakce laiků! A to, co tady pronášel pan Okamura, to byly hospodské řeči, které jsou neskutečně zavádějící!

  To znamená, já si myslím, přesto, že tady k té nehodě došlo a došlo určitě k pochybení, tak je to o tom nechat teď všem složkám dostatečný prostor k tomu, aby zanalyzovaly celou situaci, aby zabezpečily celou situaci. A samozřejmě je tady od toho vláda a ministři, aby přijali jasné řešení, aby se to do budoucnosti neopakovalo, a s tím seznámili naši Sněmovnu a my o tom opatření rozhodli ano - ne.

  Já jsem strašně rád, strašně rád, že 14. listopadu, kdy zahynuli mí tři kolegové na mé domovské šachtě Dolu Karviná, kdy zahynuli tři horníci, nešli poslanci Úsvitu řešit a pomáhat nalézt východisko z této nehody! Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych taky tak trošku na pana Hájka navázal. Já bych požádal nebo poprosil pana ministra (k ministru vnitra). Nechci se ho na nic ptát. Kdyby využil všech svých možností a techniky na to, aby se to místo stalo ne místem činu, aby všechno policie udělala pro to - a já věřím, že udělá, protože tak jak dokladoval ty útvary, tak ty útvary znám, tak aby to místo nebylo místem činu, aby bylo klasickým místem, kam mohou přijít tady toho ministra pyrotechnici (k ministru obrany), vše to v rychlosti prohlídnou a ti pánové tady ať můžou svým lidem říct, že už je to v klidu a že už se nebudou muset stěhovat. To bych chtěl jenom já poprosit pana ministra. To je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Vondrášek.

 • Poslanec Karel Fiedler: Budu se snažit být velmi stručný. Debata se opravdu protahuje. Protože předpokládám, že vláda předloží nějaký následný materiál, já bych jen doplnil otázku kolegyně Jany Lorencové. Paní poslankyně Lorencová se ptala na to, zda ty sklady v okamžiku předání byly opravdu prázdné. Ty, kterých se týkají ty nájemní smlouvy. Já bych ten dotaz malinko rozšířil. Jestli ty ostatní sklady, kterých se netýkaly nájemní smlouvy těchto firem, byly taky prázdné, nebo v nich byla nějaká munice.

  Trochu bych nesouhlasil s tím, co tady říkal myslím kolega Koskuba. Já pořád říkám, že to vidím ve dvou rovinách. To, co řeší vláda a složky teď, nechme jim klid, ať mohou pokračovat. Ale opravdu jsem přesvědčen o tom, že příčiny, které vedly k tomuto stavu, které sahají do doby, která je mnohem déle předtím, ne tohoto roku, ne ta aktuální, tak tam si myslím, že bychom na ty otázky mohli najít odpověď už hned. Ale přikláním se k názoru - dívám se, že už jsou přihlášeni další do rozpravy, i někde moje jméno tam je na konci, není tam vidět - abychom přikročili k nějakému závěru a aby tato schůze měla nějaký konkrétní výstup.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Vondrášek, zatím s poslední faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Vondrášek: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, máme tady dva starosty, mé kolegy. Ti koukají, jak jsme chytří. Já myslel, že v současné situaci, kdy není nic vyšetřeno, nic nevíme, tak jediným hlavním výstupem bude, jak jim pomůžeme, jak pomůžeme obcím, jak pomůžeme lidem za to, jak tam trpěli, ať to zavinil kdokoli. A to si myslím, že měl být jediný úkol z tohoto sezení pro vládu. A pak můžeme pokračovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráškovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický. Po něm s dovolením pan náměstek hejtmana Zlínského kraje. (Poslankyně Bebarová-Rujbrová mimo mikrofon rozčileně: Proč? Já jsem první přihlášená do rozpravy!)

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, rozhodně nechtěl svým putováním k mikrofonu někoho otrávit, ale těch dotazů zaznělo tolik, že by si někteří právem mohli myslet, že se odpovědi vyhýbám. Já se je pokusím, dovolte mi, seřadit podle určitého pořadí významu nebo důležitosti.

  Smlouvy. Smlouvy má policie, protože ta je teď nejvíc potřebuje k posuzování při vyšetřování.

  Co se týče povinností. Povinnosti byly, řekněme, rozděleny. Co se týče Vojenského technického ústavu, tak ten měl zabezpečovat věci jako elektroinstalace, hromosvody a údržba té ochrany, tzn. oplocení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka a já pak doufám, že dáme slovo i hostovi ze Zlínského kraje. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já bych poprosil všechny, kdo se předhánějí v tzv. faktických poznámkách, aby si, než vylezou, přečetli jednací řád! V okamžiku, kdy v tzv. faktické poznámce začnu uplatňovat věcné stanovisko, je povinností předsedajícího odebrat mi slovo, a ne pustit kvazidebatu, která vlastně jako debata ani nezačala s výjimkou dvou přednostních práv předsedů či zastupujících předsedů klubů či stran. Jinak jsme žádnou debatu nezačali! První přihlášená Zuzka Bebarová-Rujbrová, předsedkyně petičního výboru, ještě nedostala slovo. Ještě nikdo neměl šanci podle jednacího řádu tady vůbec nic navrhnout! Vůbec žádné věcné stanovisko sdělit. Potom nechápu, k čemu reagují ministři, k čemu bude reagovat pan náměstek hejtmana, když ani jeden z řádně přihlášených poslanců neměl šanci podle jednacího řádu tady cokoliv sdělit. Mám třeba připravený návrh usnesení. Neměl jsem zatím šanci. Chovám se slušně, nehlásím se k faktickým a neporušuji jednací řád, i když to mám jenom na dvě minuty. Chápete, dostali jsme se úplně mimo.

  A mám chuť, pane předsedající, skoro, ale protože vidím, že nemá kdo vás zastoupit, navrhnout vaše odvolání z řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To mně strašně ulevíte, pane kolego.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já vím. Takže kolegyně a kolegové, prosím, jestli chceme tu schůzi navést zpátky do nějakých základních mantinelů a břehů, tak se zkusme vrátit k pravidlům. Však ten průšvih, který tam je, prý je také jenom proto, že se nedodržovala nějaká pravidla. Tak se zkusme i my vrátit k pravidlům, která tady běží, mají běžet, a možná nám ta schůze poběží normálně. Nechť dostanou slovo ti, kteří jsou řádně přihlášeni, a potom teprve, ať reagují ministři a případně náměstek hejtmana. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, tady za celé odpoledne padla spousta řečí, jak za to nikdo nemůže vlastně. Jak za to vláda nemůže. Jak dlouho tady ta vláda je? Týden? Dva? To snad není možné! Přitom se tady dovídáme, že se tam chodí na houby a střílet jeleny!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, připojuji se k tomu, co říkal pan poslanec Kováčik. Pojďme opravdu, je to faktická poznámka, nebo váš příspěvek do debaty?

 • Poslanec Milan Šarapatka: Faktická poznámka je, že možná se bude řešit trestní odpovědnost nebo věcná odpovědnost. Ale myslím si, že politická odpovědnost je zcela jasná a měla by se z toho vyvodit. Děkuju vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pokud bude souhlasit paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, tak si dovolím dát teď slovo hostovi, panu náměstkovi hejtmana Zlínského kraje. Prosím, pane náměstku, máte slovo.

  Náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vedle toho, že trošku chci přiblížit chronologii toho, co Zlínský kraj, hejtman, bezpečnostní rada a orgány integrovaného záchranného systému konaly, i opřel některé věci o ta fakta. Protože i tady zatím v diskusi padaly citace z hlediska krizového zákona a jiných věcí, a dokonce se zaměňovaly stavy nouze se stavy nebezpečí, paragrafy ze zákona o integrovaném záchranném systému a paragrafy ze zákona o krizovém řízení. Všechno má svoje náležitosti. A protože jsme v právním státě, tak nezbývá než abychom vycházeli z těchto faktů.

  Dne 16. 10. došlo k požáru a výbuchu budovy číslo 16. Na místě v rámci krizového řízení byla prováděna koordinace a předání velitele zásahu Hasičského záchranného sboru veliteli zásahu policie právě podle té příčiny a toho důsledku. Bylo provedeno vyrozumění a varování okolních obcí, standardně, velitel zásahu rozhodl, že bude situace řešena v režimu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Informován byl ředitel krajského vojenského velitelství s žádostí, aby situaci nahlásil na Ministerstvo obrany, protože se jedná o objekt v majetku státu v působnosti Ministerstva obrany.

  Od 17. 10. do 22. 10. byly prováděny pyrotechnické práce pod velením Policie České republiky a zkoušky z hlediska hygieny, zda nedochází k úniku nebezpečných látek.

  Dne 22. 10. v rámci prohlídek budov byla nařízena preventivní evakuace z důvodu kontroly skladu v okrajových částech objektu.

  Dne 23. 10. byla provedena preventivní evakuace obcí Lipová, Vlachovice za řízení Zlínského kraje, starostů obcí s rozšířenou působností a starostů obcí.

  Dne 24. 10. preventivní evakuace obcí Vlachovice, Bohuslavice, opět za řízení uvedených orgánů.

  Dne 24. 10. odešla písemná žádost ministrovi obrany, aby se této mimořádné události věnovalo Ministerstvo obrany, a byl informován předseda vlády.

  Dne 27. 10. po kontrole skladu na žádost policie o svolání bezpečnostní rady kraje proběhlo zasedání bezpečnostní rady rozšířené o starosty z obcí s rozšířenou působností. Přímo z jednání na základě bezpečností zprávy policie byl seznámen se situací telefonicky i předseda vlády.

  Dne 30. 10 bylo jednání ministra obrany a ministra vnitra ve Vlachovicích a rozhodnuto o odvozu veškeré munice dle možností a pyrotechnické situace.

  Dne 3. 11. pak projednávala situaci vláda za účasti hejtmana Zlínského kraje.

  Dne 6. 11. došlo k převzetí koordinace a likvidačních prací hejtmanem Zlínského kraje v souladu se zákonem 239 o integrovaném záchranném systému a byl zaveden systém pravidelných koordinačních porad, stanovena stálá koordinační skupina.

  Dne 8. 11. jednání předsedy vlády, policejního prezidenta a ředitele Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru přímo na místě ve Vlachovicích.

  Dne 8. 11. až 3. 12. bylo prováděno pyrotechnické čištění areálu, příprava na odsun munice, koordinace prací na úrovni štábu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Zlínského kraje s termínem zahájení odvozu munice 3. 12.

  Dne 3. 12. při připraveném odvozu munice došlo k výbuchu budovy číslo 12. Dne 3. 12. pak zasedala mimořádně Bezpečnostní rada Zlínského kraje, opět rozšířená o starosty obcí s rozšířenou působností.

  Ve dnech 4. až 7. 12. docházelo k preventivní evakuaci obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice za řízení Zlínského kraje, starostů obcí a starostů obcí s rozšířenou působností.

  Dne 5. 12. pak proběhlo mimořádné jednání bezpečnostní rady s ohledem na zjištění dělostřeleckého náboje na dalším objektu a rizika exploze munice v tomto objektu. Toto proběhlo za účasti policejního prezidenta, ředitele pyrotechnické služby a ministra vnitra.

  Dne 9. 12. opět zasedá koordinační skupina.

  Nyní tedy vedle chronologického stavu věci, jak kdo konal v rámci složek integrovaného záchranného systému, a dále bych chtěl konstatovat, že v souladu se zákonem č. 240, to je ten krizový zákon, při každém vyhlášení stavu nebezpečí musí být vyhlášena krizová opatření, jsou v zákoně uvedena, avšak nelze nařídit pracovní povinnost, neboť činnosti musí vykonávat profesionální pyrotechnici, policisté a další odborníci. Nelze nařídit poskytování věcných prostředků. Jsou používány obrněné transportéry, tanky, speciální technika. Nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav. Vykonávání péče o mládež. Nelze nařídit přednostní zásobování či náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče. Nechci citovat celou část, co vyhlášení stavu nebezpečí obsahuje a k čemu slouží. Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman, pokud není možné odvrátit ohrožení činností složek integrovaného záchranného systému. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu náměstkovi hejtmana. Nyní řádně přihlášená poslankyně Bebarová Rujbrová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pan poslanec Koskuba podpořený panem kolegou Klučkou vyzýval, abychom už ukončili debatu s tím, že nechce nikomu brát právo se vyjádřit, ale že už tady všechno zaznělo.

  Kolegyně a kolegové, jsem první přihlášená do rozpravy. Přihlášku jsem podávala před třemi hodinami. Kolega Kováčik má pravdu. Přečtěte si jednací řád a já prosím vedení Sněmovny, aby pro jednotlivé kluby na toto téma uspořádalo školení. Paragraf 60 jednacího řádu nám umožňuje vznášet procedurální návrhy a reagovat na rozpravu, nikoliv přednášet věcná stanoviska. Nevím tedy, na co oba páni ministři reagovali, protože rozprava skutečně začíná mým vystoupením.

  Ale já vás uklidním. Já se do těch dvou minut vejdu. Mohla jsem to řešit technickou poznámkou, kdybych to řešila podobně jako vy. Já vám chci jenom říct, že občané dotčených obcí se obrátili na naši Sněmovnu peticí, ve které nejen tedy po nás, ale i po Ministerstvu obrany žádají odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu v areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice. Je to petice, která byla podána ještě před druhým výbuchem, má 1 259 podpisů a petiční výbor ji bude projednávat 13. ledna od 15 hodin. Předpokládám, že za účasti obou ministrů i starostů dotčených obcí, a i případné zájemce z vašich řad srdečně zvu. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Bebarové. S faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer všem. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pana náměstka hejtmana pozorně a děkuji mu za to, co řekl, protože se shoduje s tím, proč si myslím, že jsme tu schůzi udělali. Jsem rád, že tu byl a apeloval úplně stejně na pana ministra, aby využil všech možností k tomu, aby pan ministr co nejdříve uvolnil to místo a vaši lidé vašeho kraje bydleli v klidu.

  Já si myslím, že dneska už s tím nic neuděláme. Vím, že asi naštvu kolegy, ale přesto dávám procedurální návrh: pojďme, přerušme tu schůzi, a to z toho důvodu - až někdy do ledna nebo do té doby, než pan ministr bude opravdu z jeho složek znát jasné konkrétní viníky nebo věci, a z toho bych to udělal. Procedurální návrh na přerušení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. (O slovo se hlásí posl. Kováčik.) Pan předseda Kováčik má pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pozměňovací návrh k právě předloženému procedurálnímu návrhu zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do termínu, o kterém mluvil pan kolega Schwarz, ale až zazní nejméně pět řádně přihlášených poslanců a poslankyní, tedy jejich projevů.