• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - jeden člen vlády, ano -, zahajuji přerušenou 24. schůzi Poslanecké sněmovny a prosím, aby se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty, jejich čísla, platí tak, jak již bylo řečeno na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, a potvrzuji také, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

  Přistupuji k projednání jediného bodu, to je

  Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 10. února, kdy jsme přerušili podrobnou rozpravu, 12. prosince byl k tomuto bodu rozdán písemný materiál a připomínám, že Poslanecká sněmovna souhlasila s účastí pana starosty, který ale dnes není přítomen.

  Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě, do které se přihlásili pan poslanec Hovorka, Seďa a Fiedler. Ale s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, paní a pánové, děkuji. Přeji hezký, dobrý večer všem. Já jsem na minulém přerušeném jednání této schůze přednesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než budou dodány příslušné expertizy. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou tady ještě tři přihlášení do podrobné rozpravy, kteří budou velmi pravděpodobně načítat další návrhy usnesení, takže by bylo nelogické přerušovat rozpravu ještě předtím, než návrhy budou předneseny, páni ministři, kteří přislíbili dodání oněch expertiz, by pak byli zbaveni možnosti v případně reagovat ještě na další návrhy, dovolte mi, abych svůj návrh modifikoval, že přerušení tohoto bodu navrhuji poté, co tři přihlášení kolegové své příspěvky přednesou, čili před ukončením podrobné rozpravy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi za jeho vstřícnost.

  Dále, pan poslanec Bronislav Schwarz přednesl návrh načíst usnesení a přednesené návrhy obdržet v písemné podobě, přerušit schůzi, poté hlasovat předložená usnesení, viz stenozáznam. Nicméně pan poslanec dnes není přítomen. Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě a já prosím pana kolegu Ludvíka Hovorku, který je další na řadě v rozpravě, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, páni ministři, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem vás informoval o usnesení, které navrhuji. Dovolím si ho přednést:

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby

  I. zajistila odvoz veškerého nebezpečného materiálu - munice, chloristanu amonného i raketového paliva z areálu muničních skladů ve Vrběticích;

  II. ustanovila vládního zmocněnce k dozoru nad bezpečným odvozem veškerého nebezpečného materiálu z areálu muničního skladu ve Vrběticích;

  III. zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů na zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách;

  IV. zajistila přezkoumání pochybení vojenského stavebního úřadu při vydání stavebního povolení ke zkušebnímu provozu recyklačního závodu raketového paliva v areálu v bezprostřední blízkosti skladů s velkým množstvím munice;

  V. předložila systémová nápravná legislativní opatření k udělování licencí k nakládání s vojenským materiálem a municí k zajištění řádného státního dozoru a účinné kontroly;

  VI. zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchu muničního skladu a řádnou evidenci všech omezení hospodářské činnosti v uzavřených oblastech pro potřebu stanovení výše škody občanům postižených obcí;

  VII. zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob postižených přímými následky výbuchu muničního skladu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si přečíst návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k Informaci vlády ČR k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích.

  I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci vlády ČR k situace ohledně muničního skladu ve Vrběticích.

  II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje poděkování složkám integrovaného záchranného systému a příslušníkům Armády ČR za zásah při této mimořádné události.

  III. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR, aby i nadále věnovala maximální pozornost bezpečnostní situaci k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích muničního areálu.

  IV. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR o provedení meziresortní kontroly legislativy pro obchod a nakládání s vojenským materiálem a municí a žádá vládu o předložení zprávy Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v termínu do 30. června 2015.

  V. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR, aby budoucí využití muničního areálu konzultovala s okolními obcemi a se Zlínským krajem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám ve svém návrhu jednotlivých bodů usnesení zahrnuty i body z petičního výboru, a protože jsem byl pověřen, abych přednesl i usnesení z petičního výboru, k čemuž jsme se díky přerušování schůze nedostali, tak začnu tímto krokem.

  Usnesení petičního výboru z 12. schůze petičního výboru dne 13. ledna 2015 k veřejnému projednávání Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice.

  Petiční výbor

  I. bere na vědomí Petici za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice;

  II. má vážné pochybnosti o dodržování zákonů a podzákonných norem při správě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení;

  III. žádá Ministerstvo vnitra o ukončení vyšetřování kauzy Policií ČR, o informaci ve věci zjištěných skutečností s termínem 12. měsíc 2015; ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. To je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, že zdržuji. Ale pane předsedající, můj návrh byl hlasovat ono přerušení před ukončením podrobné rozpravy. (Předsedající: Ano, omlouvám se.) Po přednesení všech (důrazně) příspěvků před ukončením podrobné rozpravy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, prosím, pojďte nás pozdravit. Buďte té lásky. Děkuji. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Pěkný podvečerní pozdrav všem. Stačí to tak?