• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli eviduji náhradní karty mé osoby, takže poslankyně Jermanová hlasuje s kartou číslo 9, pan poslanec Votava s kartou číslo 11 a pan poslanec Petr Fiala s kartou číslo 17.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Petr - rodinné důvody, Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Adamec Ivan - pracovní důvody, Adamová Markéta - osobní důvody, Aulická Jírovcová Hana - osobní důvody, Balaštíková Margit - pracovní důvody, Brázdil Milan - pracovní důvody, Černochová Jana - pracovní důvody, Číp René - osobní důvody, Fischerová Jana - pracovní důvody, Grebeníček Miroslav - zdravotní důvody, Horáček Václav - pracovní důvody, Chalánková Jitka od 11.30 - osobní důvody, Janulík Miloslav - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Novotný Josef - osobní důvody, Okamura Tomio - zahraniční cesta, Opálka Miroslav - osobní důvody, Pavera Herbert - osobní důvody, Plíšek Martin - osobní důvody, Pražák Karel - zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel - osobní důvody, Šincl Ladislav - zdravotní důvody, Uhlík Josef - zahraniční cesta, Volčík Pavel - zahraniční cesta, Zlatuška Jiří - rodinné důvody.

  Dříve než budeme pokračovat, poprosím ctěnou Sněmovnu o klid. (Chvíli čeká.) Děkuji.

  Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 138 a 139, sněmovní tisky 291/4 a 307/3, vrácené Senátem.

  Já zde neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, tudíž nyní přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem. Navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Miloši Vystrčilovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Janu Žaloudíkovi a Vladimíru Plačkovi.

  Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

  Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 249, do kterého bylo přihlášeno 159 přítomných, pro 155. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Já tedy prosím pány senátory. Pokud jsou v předsálí, prosím službu, aby je uvedla.

  S náhradní kartou číslo 13 dnes bude hlasovat pan ministr Brabec a s kartou číslo 18 pan ministr Chovanec.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 291/5. Vítám mezi námi pana senátora Miloše Vystrčila.

  Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před vámi se znovu nachází takzvaná řádná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která byla dne 10. prosince 2014 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. Prvním dochází k ročnímu odložení účinnosti ustanovení, která přesněji definují podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí, resp. uplatnění této daně u stavebních pozemků. Druhým pozměňovacím návrhem bude plátcům fyzickým osobám ve čtvrtletním zdaňovacím období umožněno podávat kontrolní hlášení společně s daňovým přiznáním, tedy za kalendářní čtvrtletí. Chtěl bych k tomu dodat, že Ministerstvo financí vyjádřilo souhlasné stanovisko se zněním novely zákona ve znění schváleném Senátem. Na formulaci prvního pozměňovacího návrhu se pracovníci Ministerstva financí přímo podíleli. Zároveň bylo ověřeno, že druhý pozměňovací návrh je v praxi aplikovatelný, i když vede ke kombinovanému použití starého a nového textu zákona v průběhu roku 2015.

  Já bych k tomu jenom dodal, že kontrolní hlášení bylo koncipováno z hlediska finanční správy de facto neprodyšně. My jsme o tom dlouho diskutovali. Já vím, že znovu se tady tradičně někdo bude smát, ale v pátek KOBRA zatkla skupinu podvodníků na daních, kteří nás okradli o 330 mil. korun. Tento organizovaný zločin, který působí hlavně u právnických osob, tak finanční správa argumentovala tím, že by se mohl vlastně přemístit do fyzických osob. My jsme od toho po různých diskusích upustili. Já bych chtěl jenom říci, že průměrný věk firmy, která dělá daňové podvody na náš státní rozpočet, je 24 dní a rekordní věk takové firmy je 8 hodin. To znamená, že někdo založil firmu, okradl nás o DPH a firmu za osm hodin zlikvidoval. To je rekord.

  My jsme samozřejmě vyšli vstříc, protože si myslíme, že většina kvartálních plátců jsou poctiví plátci, nicméně po debatě v Senátě i ve výborech a v rámci resortu i v rámci různých asociací jsme se vlastně sami podíleli na tom pozměňovacím návrhu, a proto s ním souhlasíme. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Votavy, zda se chce vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, myslím, že Senát v podstatě ponechal v novele zákona to nejpodstatnější, co ta novela sleduje v boji proti daňovým únikům. Ty dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden je tedy odložení podávání výkazů, hlášení na 3 měsíce nebo ve lhůtě 3 měsíců, si myslím, že vyšel vstříc podnikatelům a živnostníkům, takže to jako zpravodaj také akceptuji. Ten první pozměňovací návrh si myslím, že má také svoji logiku, takže já jako zpravodaj samozřejmě doporučuji, abychom přijali senátní verzi. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, máte slovo.

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, ctěné poslankyně a poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednával novelu zákona o DPH pečlivě a shledal v té novele více nedostatků, než jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích, které vám dneska předkládám. Pro to, abychom nějakým způsobem umožnili projednání zákona ve Sněmovně, jsme se nakonec omezili na předložení dvou pozměňovacích návrhů.

  Ten první, jak tady už bylo řečeno, se týká skokové změny ceny stavebních pozemků díky tomu, že stavební pozemky od 1. 1. 2015, pokud byste nepřijali pozměňovací návrh, by v některých případech byly skokově zatížené 21procentní sazbou DPH, a tím by se zdražily jak pro investory, tak zejména pro klienty. My se domníváme, že pokud má být pravdou to, že tato vláda a i zákonodárný sbor chtějí podporovat investice a rozvoj České republiky, tak není možné připravovat investorům a jejich klientům takové podmínky, že najednou neuděláme nic jiného, než že jim zdražíme stavební pozemky, aniž by na to byli jakkoliv dopředu upozorněni. Další věc, která se ještě v zákoně, který jsme obdrželi z Poslanecké sněmovny a vlastně od Ministerstva financí, vyskytuje, je, že vůbec není jasné, který pozemek bude či nebude stavebním, protože v zákoně se také vyskytuje formulace, že stavebním pozemkem se stane pozemek, kterého se dotkne správní úkon, A nikdo přesně nedefinuje, co je to správní úkon. Komora daňových poradců s tím má docela velký problém, zda to je pouze akt, který provádí stavební úřad, anebo zda to je třeba i rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu nebo schválení strategie rozvoje apod. Z těchto důvodů jsme nakonec navrhli v našem pozměňovacím návrhu číslo 1, aby došlo k odkladu zdražení stavebních pozemků, respektive zatížení sazbou DPH, o rok a aby § 56 a s ním související § 56a vešly v platnost až od 1. 1. 2016. Pokud tento pozměňovací návrh bude schválený v Poslanecké sněmovně, tak tím pomůžeme našim investorům a jejich klientům.

  Druhý pozměňovací návrh se týká kontrolních hlášení. Tady, a souhlasí to i s nálezy Finančního ředitelství a Finanční správy, se ukazuje, že je nesmyslné zatížit měsíčním kontrolním hlášením podnikající fyzické osoby, které vykazují DPH kvartálně, a proto vás pozměňovacím návrhem žádáme, abyste tyto fyzické podnikající osoby, které kvartálně vykazují DPH, osvobodili od měsíčního zasílání kontrolních hlášení a aby tato kontrolní hlášení také mohla být těmito fyzickými osobami zasílána kvartálně. Pro vaši informaci, týká se to 231 tisíc - 231 tisíc - drobných podnikatelů a živnostníků. Takže to je ve stručnosti obsah dvou pozměňovacích návrhů, které vám předkládáme.

  Na závěr upozorňuji, že například naše pozměňovací návrhy neřeší problémy, které mohou vzniknout se zdražením sociálních bytů, neřešíme i další věci, další nedostatky, které se v tom zákoně vyskytují, ale to nebylo v našich silách, neboť jsme na projednání zákona měli necelých 30 dní.

  Obecně si dovoluji říci, že Senát velmi negativně vnímá to, pokud daňové zákony jsou zasílány do Senátu na konci kalendářního roku. Je to -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím kolegy, aby opravdu se ztišili.

 • Senátor Miloš Vystrčil: Je to obdobné, jako kdyby například ředitel školy začal malovat ve škole 25. srpna.

  Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Dále prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já tady za TOP 09 dneska chci říct jedno. Máme se rozhodovat mezi zákonem špatným a ještě horším. Senát mírně novelu zákona vylepšil, nicméně prostě pro nás jak ten původní návrh, kde jsme hlasovali proti, tak i senátní verze je nepřijatelná. Tudíž TOP 09 bude hlasovat, ať už bude průběh hlasování jakkoliv, byť ze dvou koaličních stran slyším, už tady zaznělo, že se jim líbí senátní návrh, takže si ho asi prohlasujete.

  Co se týká vlastního přístupu. Pan ministr financí tady něco zkusí a potom - vypustí to do světa, když náhodou někde dostane přes prsty, což se teď stalo v Senátu, a nestalo se to jenom v tomto případě, ale stalo se to v několika dalších případech, tak vlastně se jakoby ani nemrkne, nehne brvou a prostě jako by se nic nedělo a zase to obrátí, jako že je to také v pořádku. Já nevím, jak dlouho ještě budeme pokusnými králíky, že si koalice ani není schopná se svou většinou v Senátu sjednat dohodu, předjednat ty zákony tak, aby v tomto rozsahu to nebylo. Protože to už tady o tom budeme zasedat permanentně, pokud tedy bude legislativní smršť ze strany vládní koalice. Ona zaplať pánbůh ještě zase velká smršť nebyla, byť už tam budou za chvíli sedět pánové a dámy celý rok. Myslím si, že to o něčem vypovídá. Tady vidíte přesně skutečnou legislativní kvalitu Ministerstva financí. Některé resorty už jsou totálně rozvalené, jako doprava, ale zase veřejně se nic neděje. Mediálně se nic neděje, jako kdyby tam pan Prachař téměř rok neseděl.

  My jsme byli v minulém volebním období ze strany opozice a zejména sociální demokracie velice tvrdě napadáni, když v roce 2011 ve snaze čelit krizi, která se navyšovala, zvětšovala každým dnem, každou hodinou, jsme chtěli ucpat díry, kterými teklo do příjmů do rozpočtu České republiky. Takže se trefilo také skutečně ke konci roku období, kdy jsme byli nuceni svolat sněmovnu. Tady jsme za to byli zcela nemilosrdně až brutálně zkritizováni předsedou sociální demokracie panem premiérem Sobotkou, tehdy z postu samozřejmě opozice. A pokud byste si vytáhli stena z toho období, tak byste se nestačili divit, jak tvrdě účtoval s koalicí, kterou nazval zombie, došlo tam i na slova o rozdrcených lebkách, načež tedy ve stenu je napsáno: smích z řad poslanců ČSSD. My se při rozdrcených lebkách - jednak já tady toto výrazivo používat nebudu, ale my se smát nebudeme, a už vůbec ne v adventním čase.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegy a kolegyně, aby opravdu ztišili své hlasy. Pokud máte co k vyřizování, učiňte tak v předsálí, ať nemusíme pořád řečníky přerušovat a můžeme plynule pokračovat v projednávání.

 • Poslanec František Laudát: A z té části, kterou bych vám tam - jenom pár vytržených vět z úst dnešního premiéra: Tyto návrhy nebyly předjednány a nebyly ani dohodnuty s parlamentní opozicí. O těchto návrzích zákonů nebylo a neproběhlo žádné jednání s vládními stranami s Českou stranou sociálně demokratickou. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že takto závažné změny v klíčových veřejných systémech v naší zemí by měly probíhat v diskusi. A další a další tyto věty. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já bych vám rád už popřál příjemné prožití vánočních svátků, ale zatím to udělat nemohu a obávám se, že příjemné Vánoce zatím nemohou mít ani ti, kterých se týká ta povinnost, nebo může týkat povinnost předkládat kontrolní hlášení příští rok, protože v druhé polovině prosince stále ještě nevědí, co budou muset příští rok dělat.

  Senát nám tady vrací novelu zákona s obdobnými připomínkami, jaké tady, a určitě si na to dobře vzpomenete, vznášeli v Poslanecké sněmovně právě občanští demokraté. Máme tady na stole znovu špatnou novelu. Špatnou novelu, kterou připravil pan ministr financí Babiš. My jsme na to upozorňovali, teď to potvrdil i Senát - a potvrdil to hlasy svých vládních senátorů. My jsme principiálně proti zavedení kontrolního hlášení, a to proto, že chceme chránit svobodu podnikání, a ne zatěžovat živnostníky a podnikatele dalšími a dalšími opatřeními, která jim komplikují život. Jsme také přesvědčeni, že neschopnost státu vybírat daně nemůže zatěžovat a poškozovat poctivé podnikatele, a uděláme všechno pro to, abychom je ochránili.

  Pokud si vzpomenete, tak jsme tady předložili mým prostřednictvím pozměňovací návrh, který neprošel o pouhé čtyři hlasy, protože ho podpořili i někteří poslanci z řad sociální demokracie a KDU-ČSL. Obdobný pozměňovací návrh nakonec prošel Senátem, za což kolegům ze Senátu děkuji. Nicméně ani to nespravuje dostatečným způsobem tuto špatnou a zbytečnou novelu.

  Já bych připomenul v několika bodech naše hlavní argumenty proti povinnému kontrolnímu hlášení. Opravdu jenom velmi stručně:

  1. Zasáhne to čtvrt milionu podnikatelů, kteří jsou plátci DPH.

  2. Ročně to bude stát tyto podnikatele až 1,37 mld. korun.

  3. Každý měsíc jim to vezme, a to je odhad vlády, tři a půl hodiny jejich času.

  4. Znamená to minimálně šestou a rozhodně ne poslední změnu daňových zákonů v tomto období.

  5. Je to přípravný krok k zavedení registračních pokladen.

  6. Je to vlastně další touha státu evidovat, kontrolovat, sledovat každý náš krok.

  My jsme na všechna tato nebezpečí upozorňovali. Je dobře, že si to uvědomili i senátoři. Nicméně je tu jeden problém, který je třeba znovu připomenout, a to je to, že vláda jednu z důležitých novel zákona o DPH nepředložila včas, takže teď, dva týdny před koncem roku, dostala všechny podnikatele, kterých se to týká, do nejistoty. Je to vlastně pohrdání podnikateli, kteří 22. prosince nevědí, jak to bude od začátku příštího roku.

  A to, že je to špatně připraveno a že to je špatně odvedená práce Ministerstva financí, tady potvrdil i pan ministr financí Andrej Babiš, protože jak jinak si vysvětlit, že samo jeho ministerstvo se podílelo při projednávání v Senátu na přípravě pozměňovacích návrhů této novely, kterou tu tak vehementně on i premiér Sobotka obhajovali?

  Není to ale jediná věc, kterou tato vláda znejisťuje podnikatele a zhoršuje podnikatelské prostředí. Tato novela je prvním krokem k zavedení registračních pokladen. Pan premiér Sobotka právě minulý týden prohlásil, že novela o elektronické evidenci tržeb je nejdůležitějším úkolem vlády na příští rok v jejím legislativním plánu. A Ministerstvo financí nám říká, jak už jsme zvyklí, jenom půlku pravdy, nebo nepravdu, a to tu, že většina podnikatelů je pro zavedení registračních pokladen. Když se podíváme na ta data, ze kterých samo Ministerstvo financí vychází, tak zjistíme něco jiného. Pouze 20 % podnikatelů vlastní pokladnu, která by po úpravách mohla ten zamýšlený systém podporovat, 78 % živnostníků nemá ani terminály na platbu kartou. Se zavedením registračních pokladen sice souhlasí 37 % firem, ale pouze 20 % z nich souhlasí se zavedením registračních pokladen v jejich oboru. To znamená jinými slovy, říkají ano, ať se registrační pokladny zavedou, ale rozhodně ne v našem typu podnikání. A 71 % domácích firem je proti zavedení registračních pokladen v oboru, ve kterém podnikají. Tak takhle, dámy a pánové, vypadá ta Ministerstvem financí zmiňovaná podpora podnikatelského sektoru pro zavedení registračních pokladen.

  Kdyby vláda nezvyšovala provozní výdaje úřadů, nezvyšovala si zázemí pro rostoucí byrokracii, nemusela by zatěžovat těmito nesmysly drobné živnostníky a podnikatele.

  Když to shrnu: To, co tady máme a co se chystá příští rok, to není nic jiného než více a více socialismu každý den. Tomu odpovídá i ten nově oznámený legislativní plán vlády na příští rok. Když se podíváme na stěžejní zákony, o kterých se tam mluví, tak je to zákon o prokazování původu majetku, jako priority vláda jmenuje loterijní zákon, antidiskriminační zákon, zákon o centrálním registru smluv, zákon o financování politických stran a tak dál a tak dál. Já se ptám: To jsou opravdu zákony, kterými podpoříme růst ekonomiky, kterými pomůžeme rodinám s dětmi, daňovým poplatníkům? Jsou to zákony, které zajistí lepší budoucnost, lepší financování výzkumu, zajistí dostatek peněz na investice, sníží byrokracii v této zemi? Ne, dámy a pánové. Jsou to všechno jenom další regulace, další komplikace, další kontroly. Je to evidence, je to nedůvěra k poctivým občanům v této zemi. A já bych vás všechny prosil, abyste si uvědomili, že to, co tady teď schvalujeme, je jeden z kroků na této cestě, krok úplně zbytečný, který vystavuje nejistotě a zcela zbytečné zátěži naše podnikatele.

  Dámy a pánové, právě z těchto důvodů budou i přesto, že Senát přijal rozumný pozměňovací návrh, občanští demokraté hlasovat proti tomuto zákonu, proti této novele. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní se musíme vypořádat se třemi faktickými poznámkami - pana poslance Volného, poté pan poslanec Farský, pan poslanec Plzák a potom s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych tady jménem paní předsedající poopravit pana předřečníka, pana poslance Fialu. Tento zákon o výkazu je platný až od 1. 1. 2016, tudíž nejsou postaveni okamžitě před hotovou věc. On tu říká, že chce chránit poctivé podnikatele. Právě tím, že neguje tento zákon nebo tuto novelu, ty poctivé podnikatele nechrání, protože tato novela by měla řešit daňové podvody, měla by řešit podvodníky, kteří nepřiznávají a neplatí daň, tím si zvýhodňují své podnikatelské prostředí a doplácejí na to právě ti poctiví podnikatelé. To znamená, jestli tady chcete říkat, že vaším postojem chráníte poctivé podnikatele, je to naprosto naopak. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně mi dovolte popřát vám krásné Vánoce, hodně štěstí v novém roce.

  Ještě si dovolím jednu otázku. Dnes projednáváme dva tisky, které vrátil Senát na svém jednání na začátku prosince. Ale také proběhlo jednání 18. prosince, na kterém byly Ministerstvu financí vráceny hned tři zákony, z nichž dva měly být účinné od 1. ledna 2015, a protože jsou to tisky, zvláště ten tisk 294, který šel ze Sněmovny, je to zákon, který se měl výrazně dotýkat všech spolků, organizací, které jsou závislé na grantech a dotacích z veřejných rozpočtů, tak bych se právě kvůli nim chtěl zeptat na to, v jaké fázi tento zákon je, jaká pravidla pro příští rok budou platit, protože máme 22. prosince a mnohde to jasné není a zásadním způsobem se o měsíce zdržuje podpora spolkové činnosti kvůli této zdržené legislativě. Tak bych se chtěl zde přítomného pana ministra zeptat, jaká pravidla příští rok v těchto tiscích 292, 294 a 295 budou nastavena a v jakém rozměru budou fungovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka. Poté se s faktickou připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Plzák: Paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, musel jsem zareagovat na vystoupení předřečníka pana předsedy Fialy a na tu jeho část, kdy tak horlil proti elektronické evidenci tržeb. Jenom pro připomenutí: rozhodnutím minulé vlády od ledna příštího roku měli být postaveni zdravotníci před tu možnost, resp. nemožnost předepisovat léky prostřednictvím papírového receptu. Tady měla být nastolena veliká byrokratická věc, to znamená, že léky se měly předepisovat pouze formou elektronickou, to znamená, každý, i ten nejmenší obvoďák v největším místě musel být napojen na datové úložiště, kdy celý proces předepsání receptu spočíval v tom, že vy tam něco pošlete, oni vám pošlou zpětně třeba do deseti minut kód a po tu dobu bude pacient čekat. Takže jenom chci říct, že to, že vláda prý hodlá někoho obtěžovat, to samé zdravotníkům připravila i minulá vláda. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno. Jen velmi stručně na to, co řekl pan poslanec Volný, že tato novela by měla, nebo že tento zákon by měl ochránit poctivé živnostníky před těmi nepoctivými. Ano, by měl. Tak jako cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Skutečnost bude taková, a ještě to poznáme v povolebním období, že ti nepoctiví najdou způsob, jak to obejít, ti poctiví tím budou zatíženi. Opravdu si, prostřednictvím - nikoliv jménem - paní předsedající pane kolego, myslíte, že kdyby to bylo tak zázračné a tak skvělé, tak země, které pan ministr dává rád za příklad, jako třeba Rakousko nebo Německo, už by to dávno nezavedly? Oni to nezavedli. V zemích staré patnáctky to funguje jenom ve dvou zemích, funguje to velmi problematicky a s naprosto neprokazatelnými výsledky. Proto to ty ostatní země, jako třeba tolikrát vzývané Rakousko, nikdy nezavedly, protože to obtěžuje jenom ty poctivé živnostníky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A máme tady další dvě faktické - pana poslance Votavy, připraví se pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jenom dvě poznámky k tomu, co tady říkal pan poslanec Fiala. Jednak si samozřejmě popletl účinnost podávání těch kontrolních hlášení, protože to není od 1. 1. 2015, ale od 1. 1. 2016, to znamená, že podnikatelé nejsou okamžitě vystaveni tomu tlaku, aby tedy museli ihned hned hned hned něco činit, ale mají zhruba rok, aby se na to připravili. To je první věc.

  Druhá věc, pane kolego prostřednictvím paní předsedající. Vy se neustále oháníte a v uvozovkách bojujete za snížení administrativy u podnikatelů. To je sice chvályhodné. Ano, tím pozměňovacím návrhem Senátu, přiznávám, pokud bude lhůta pro podávání tříměsíční, určitá administrativní zátěž bude snížena. Ale co chci říci. Kdybychom tuto novelu nepřijali, tak od 1. 1. 2015 nám tady přibylo zhruba 300 živnostníků, kteří by spadli jako plátci DPH, protože by se samozřejmě snížil limit pro povinnou registraci z jednoho milionu na 750 tisíc obratu a to prezentuje 300 tisíc živnostníků. Samozřejmě s vykazováním DPH je určitá práce. Je. Musí se podávat přiznání, takže určitá administrativní zátěž v tomto je. Takže prosím, pokud chcete kritizovat, musíte se taky podívat zpětně do vlastních řad. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím s faktickou pana poslance Volného. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, paní předsedající. Tak tentokrát prostřednictvím paní předsedající bych chtěl odpovědět panu kolegovi Kalouskovi. Samozřejmě má pravdu. V Rakousku to není. V Německu taky ne. Ale v těchto zemích je zvykem platit daně. Je to takový zvyk jako dýchat, jako jíst, jako pít. Bohužel po 25 letech klondajku v České republice to zvykem není. A já se tím opravdu chci zastat poctivých podnikatelů. A je jich zaplať pánbůh většina. Ale musíme tady nastavit nějaká pravidla hry, aby se to stalo zvyklostí, jako je to v Rakousku, jako je to v Německu. Děkuju. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane poslanče Volný, prostřednictvím paní předsedající, prosím, neberte na všechny stejný metr. Pokud jste podváděli s daněmi v Agrofertu, nemáte ještě žádný důvod tvrdit, že se tak chovají všichni ostatní. (Potlesk poslanců TOP 09.)

  K argumentu pana poslance Votavy bych rád podotkl, že to bylo typicky neférové vytržení z kontextu. Ano, ano, pokud byste nepřijali daňové novely, snížila by se hranice DPH pro živnostníky na 750 tisíc. Vedle toho by se jim o 16 miliard snížily přímé odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a daně z fyzických osob a začaly by platit přímé odvody na jedno místo a kontrola by jim chodila z jednoho místa, čímž by tato daňová zátěž byla řádově vyvážená. Vy jste vytrhl z kontextu jeden malý detail a zapřel jste při tom, že jste svými daňovými novelami podnikatele a živnostníky poškodili o mnoho miliard a odsunutí, odstranění daňové zátěže. Řekněte to tedy v celku. Řekněte v celku, co ty vaše novely znamenají, že jste jim zvýšili daně a že jste jim zvýšili daňovou zátěž. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poukázat na velký rozpor v logice vystoupení pana poslance Volného. Říkal: Většina podnikatelů je poctivých a platí daně. Já s tím naprosto souhlasím. Ale pak je to zvyk a zvykově se platí daně. A protože menšina, já bych řekl, že výrazná menšina je nepoctivých, tak vaše opatření je plošné a dopadá úplně na všechny. Tak nevím, proč ti podnikatelé, ti většinově poctiví, kteří daně platí stejně jako jejich kolegové v Německu a v Rakousku, jsou proti vámi navrhovaným receptům.

  Pořád říkáme, že se máme dívat směrem na západ. A rok tady slyším - Slovensko a Chorvatsko. Tak jsem se pro jistotu do toho atlasu podíval. Fakt to není směrem na západ. Tak buď je zvykové právo a většina platí daně, anebo jsme na klondajku, jak jste říkal vy, a většina neplatí daně. Nemůže platit obojí! Většina lidí je slušných, většina podnikatelů je slušných a platí daně! A vy je chcete znovu zatěžovat dalšími a dalšími předpisy. Já pak budu mluvit o dalších věcech, kterými jim zvyšujete administrativu, v rámci řádné přihlášky. Ale musíte si vybrat - buď se platí daně většinově, a pak je to zvyk a není to klondajk, anebo ne. Nemůže platit obojí! (Potlesk ODS a TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Nevím, jestli pan Volný žil někdy v Rakousku nebo v nějaké západní společnosti, o co svá tvrzení opírá. Jestliže si vezmete ne data, ale skutečně reálně, tak plus minus mentalitou se shodujeme s těmito sousedními zeměmi a není to tak, jak vy tvrdíte, prostřednictvím paní předsedající. Vy prostě tady chcete přivázat obrovské koule na nohy všem lidem, kteří by potenciálně tvořili nebo tvoří střední vrstvu. A o to tady jde. Vy tady chcete vybudovat kapitalismus, abych řekl, jihoamerického typu. Otravovat lidi, brát jim, špehovat je. To je vaše. A tahle novela jenom zapadá do toho, co tady říkal pan předseda Fiala, že budujete socialismus. Ta realita bude možná někde mezi sovětským socialismem a jihoamerickým kapitalismem. To je to, o co vám jde. A skutečně nechápu, když někteří z vás v hnutí ANO podnikali, že se nestydíte s takovýmihle zákony přicházet.

  A svému předsedovi - že vy nemůžete, nebo se bojíte - co tady říkáte v kuloárech... Víte, já vám řeknu jedno. On si dovolí tolik, kolik mu dovolíte vy ve vlastní straně. Děkuji za pozornost. (Potlesk ODS a TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní již neeviduji žádnou faktickou poznámku. Pan ministr Babiš stáhl svoji přihlášku do rozpravy. S řádnou přihláškou pan poslanec Stanjura. Prosím máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsme tady minulý týden vedli debatu o tom, kdo chodí víc do práce a kdo má horší výsledky hlasování, tak pan ministr financí se chválil tím, že má největší počet předložených zákonů. Už zapomněl říct, že taky největší počet zákonů vrácených ze Senátu, to už je vždycky ta druhá polovina pravdy.

  Já vycházím pouze z údajů, které jsou v důvodové zprávě, a to je vládní materiál. Původně jsme, milé kolegyně, milí kolegové, měli mít jednu novelu DPH! A jak napsáno v důvodové zprávě, někdo rozhodl na Ministerstvu financí, že budeme mít dvě novely DPH v letošním roce. To je o té stabilitě, kterou pořád vy opakujete, a přitom se chováte jinak.

  Tak první novela, pro připomenutí, byl sněmovní tisk 214 a druhá novela sněmovní tisk 291. Už vidíte blízkost těch čísel, že to nemohlo reagovat. To znamená, vláda současně projednává dvě změny zákona o DPH. Sněmovnou obě dvě prošly v rekordním tempu. Vy jste si jako vládní většina odhlasovali, že nebudeme řádně diskutovat o změně daňových zákonů. U sněmovního tisku 214 první čtení bylo 10. června, lhůta zkrácena na 10 dnů, druhé čtení 15. července, lhůta zkrácena na 48 hodin. Schváleno 23. července. A už 4. září přichází do Sněmovny další novela. Protože na Ministerstvu financí nestíhali, tak se z jedné novely vyrobily dvě. Když se podíváte do důvodové zprávy této novely, která je tak důležitá pro vládní koalici - a pan poslanec Volný se plete s tou účinností, my nespěcháme, že to musí platit od 1. ledna 2015. Vy tak spěcháte! Proč jste zkracovali lhůty mezi prvním a druhým čtením? Proč jednáme hned 10 dnů po vrácení Senátu? Vy spěcháte od 1. ledna 2015! Tak nechytejte za slovo mého předsedu, který to řekl naprosto správně. Copak opozice vás tlačí k 1. ledna 2015? Vy nás všechny tady tlačíte k tomu, abychom to rychle schválili, aby to od 1. ledna 2015 bylo účinné.

  Zapomněli jste těm podnikatelům říct, jaké byrokratické zbytečnosti jim přinášíte od 1. ledna 2015. Nevím, kdo z vás vyplňoval loni nebo předloni výkaz o DPH, ať už měsíční, nebo kvartální. Reverse charge dneska vyplňovali ti, co nakupují povolenky skleníkových plynů, a ti, kteří mají stavební činnost nebo kterým byla fakturovaná stavební činnost. To znamená, naprostá většina to nevyplňovala. Vy reverse charge pod pláštíkem boje proti daňovým únikům rozšiřujete na věci běžné spotřeby! Mobilní telefony, tablety, laptopy. Řekli jste těm živnostníkům, že když si 3. ledna koupí tablet, že DPH budou vykazovat jinak a že ho nedostanou zpátky? Když si koupí mobil, že budou jinak vyplňovat DPH? A když se spletou poprvé za leden 25. února ti, co mají měsíční, myslíte, že finanční úřad k nim bude přistupovat velkoryse? No to v žádném případě! A budou mít fakt čas, protože když to dneska schválíte, tak to vyjde kdy ve Sbírce - možná 29., možná 30. - a budou mít sedm týdnů na to, aby u věcí běžné spotřeby zaregistrovali zásadní změnu v podávání daňových přiznání. A tomu říkáme reverse charge, protože to řeší ty karusely. Já nevím, kolik je u tabletů, laptopů, mobilních telefonů karuselů.

  Pokud je pravdivá informace, že průměrné stáří nebo délka existence firmy, která se dopouští podvodů v rámci karuselových podvodů, je 25 dnů, tak to je méně než jedno období DPH! Každý podnikatel ví, že když z ničeho nic má stát vracet DPH, velmi často přijde kontrola. A je to správně. A zkontroluje, zda ten výkaz v daném měsíci je oprávněný, či není. A tady se bavíme o tom, že tahle ta opatření dopadnou na ty nejmenší, které nemají týmy ekonomů! Velké firmy s velkým ekonomickým oddělením, pro ně ten reverse charge problém není. Pro ty ostatní to je. A není tak jednoduché to správně vyplnit. Kromě toho, že ty peníze, které živnostník může očekávat, dostane mnohem později. Nevím, jak budeme definovat zařízení, která obsahují integrovaný obvod nebo desku plošných spojů. Já nevím, jestli ti navrhovatelé vědí, co všechno do toho patří a kdo to bude posuzovat! Já se obávám, že po třech letech přijde na kontrolu finanční úřad a řekne: Ale pozor! Tady jste měli nějaký integrovaný obvod! To jste nemohli žádat o vrácení daně. To jste porušili zákon. Dodatečná daň. Dodatečné přiznání. Dodatečné náklady... Úplně zbytečné. O tom se ta debata nevede.

  My moc dobře víme, že kontrolní hlášení (nesrozumitelné) 2016 a je docela úsměvné, že nám teď připomínají někteří významní členové rozpočtového výboru, že to tak je. No, my jsme na to nezapomněli. A co si mají ti podnikatelé připravovat od ledna? Copak víme, jak bude vypadat kontrolní hlášení? Když tady byl návrh, aby aspoň základní parametry kontrolního hlášení byly v zákoně, tak vy jste, dámy a pánové z vládního tábora, toto odmítli! Na co se můžete připravovat, když nikdo neví, jak to bude vypadat? Možná už to pan ministr ví, možná by nám to v debatě mohl říct, jak bude vypadat kontrolní hlášení.

  Velmi mě zaujala ta křížová kontrola. Správně říkal pan senátor Vystrčil, jak vždycky úředníci Ministerstva financí, když to popisovali, tak to vášnivě obhajovali na výborech ve Sněmovně a říkali: Takhle bude ta křížová kontrola, takhle! (Ukazuje sepjaté ruce vpravo a vlevo.) Ale v jakém formátu budou podnikatelé odevzdávat ta data, aby ta kontrola byla možná? V jakém? V PDF? Kontrolovali jste někdy dva dokumenty v PDF křížově? No to se softwarem nedá udělat! To se opravdu softwarem nedá udělat. Nebo je budete nutit, aby to byl nějaký Office a budou si muset pořizovat nějaké softwary, které to umožňují, a vy budete předepisovat tabulky? Protože pak se to logicky naprogramovat dá! Nebo budete předepisovat databáze, ve kterých se to musí poskytnout? Protože pak se to naprogramovat dá! Ale z běžných kopií, když budete mít statisíce kontrolních hlášení měsíčně nebo kvartálně... ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr se jenom hlásil k faktické poznámce. Na to má právo. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: A mohla byste říct na mikrofon, jak se hlásil k faktické připomínce? Na to je tlačítko, nebo takhle (ukazuje znak pro faktickou poznámku).

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Udělal to. (Veselost v sále.)

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kromě toho, že má urážlivé poznámky k tomu, co říkám, to k faktické připomínce opravdu nepatří.

  Ale cituji jeho slova. Jestli říká, že to jsou blbosti, jak jsem slyšel, tak já za to nemůžu. Cituji ze stenozáznamu Senátu. Nepřidal jsem si vůbec nic z toho, jak on hodnotil před čtrnácti dny v Senátu navrženou změnu ještě před hlasováním Senátu. Hle, když to Senátem prošlo, pružně změní názor a v zásadě říká, že oni na tom spolupracovali jako Ministerstvo financí.

  Dámy a pánové, kdyby minimálně těch čtrnáct poslankyň a poslanců, kteří se zdrželi, když jsme hlasovali o velmi podobném pozměňovacím návrhu předsedy ODS Petra Fialy, hlasovali, tak jsme to dneska nemuseli projednávat znovu. Tehdy ale zarputile vláda a Ministerstvo financí, významní členové rozpočtového výboru říkali: musí to být tak, jak navrhuje vláda. Ukázalo se, že opozice měla pravdu. Dneska se říká: musí to být tak, jak navrhuje Senát. Proč ne? Není to poprvé ani naposledy, kdy opozice měla pravdu a vy jste to nechtěli uznat. Škoda, že to za vás musí řešit Senát. Bude mít další případy a měli jsme další případy. Rekordmanem v tom je Ministerstvo financí, v počtu vrácených zákonů, a nejenom v počtu, ale i v procentu, abychom srovnali absolutní čísla i reálná čísla.

  K tomu, co říkal pan předseda rozpočtového výboru Votava ke snížení. Už to říkal můj kolega Miroslav Kalousek. Když jste rušili účinnost JIM, tak jste prostě v tom nadšení zapomněli zrušit i ostatní opatření, která s tím byla logicky provázána. A dneska na poslední chvilku se ještě tváříte, že něco zachraňujete a nebýt nás, tak to nebylo. Ale JIM jsme rušili před několika měsíci, ne 22. prosince.

  Takže vláda a Ministerstvo financí místo jedné novely vyrobilo dvě, protože zřejmě nestíhali, nebo nevím. Tím nás všechny dostali pod časový tlak, tím znejistili podnikatelskou veřejnost. A opravdu, pokud to dneska schválíte, tak za deset dnů začnou platit další byrokratická opatření, která dopadnou na všechny, kdo si koupí mobil, laptop, tablet nebo jiné zařízení s integrovaným obvodem či deskou plošných spojů. A zodpovědnost nese jenom vláda, nikdo jiný. Ono se to totiž tváří jako novela, která implementuje nějaké evropské směrnice, dokonce v názvu v našem programu je pomlčka EU. Nicméně první věta v důvodové zprávě zní: Tato novela je předkládána podle koaliční smlouvy, která byla podepsána v lednu 2014. To, že se tam částečně něco implementuje, je pravda.

  A znovu se vracíme k obvyklé debatě, kdy vládní koalice nechce přiznat, že se zvyšují daně. Tu například tím, že těch 16 mld., o kterých mluvil pan kolega Kalousek, prostě podnikatelé a fyzické osoby zaplatí, tu se zvýšilo zdanění investičních fondů, nevím, jestli se to týká všech investičních fondů, které například kupují zdravotní kliniky, nebo ne, tu se zvyšuje daň z pozemků. Senátoři správně navrhli odklad, ale podívejte se na ten detail - Ministerstvo práce a sociálních věcí roky tvrdí, že je velký problém definovat sociální bydlení a zjistit, co to je a co to není. Tak Ministerstvo financí to už vyřešilo za ně. V zákoně je definované, co je sociální bydlení aspoň z hlediska daňových zákonů. Nejsem si jistý, zda parametry a plochy přesně odpovídají sociálnímu bydlení, nebo tomu, co si někteří z nás představují pod pojmem sociální bydlení. Už to, že některé rodinné domy jsou označené za sociální bydlení, mi přijde poměrně odvážná myšlenka, že rodinný dům je sociální bydlení. Ale proč ne, ale očekával bych to v jiném zákoně, na jiném místě, ne v zákoně daňovém.

  To všechno jsou hlavní důvody, proč nemůžeme podpořit ani senátní verzi, přestože je z hlediska byrokratické náročnosti výrazně lepší než vládní a poslanecká verze, to je třeba kolegům ze Senátu přiznat. Ale nemohli opravit všechny nedostatky a chyby, které tato novela přináší. To je logické. Proto budeme hlasovat jak proti senátní, tak proti sněmovní verzi. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní zde mám tři faktické poznámky. S první přichází pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan ministr financí.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, paní předsedající. Vaším prostřednictvím reakce a odpověď panu kolegovi Stanjurovi. Prosím vás, jak bude vypadat ten výkaz, jaká bude mít okénka a jak se to prováže, na to máme rok času. Vy to dobře víte. Říkáte, že v červenci by to bylo super, kdyby do konce roku - rok na to máme čas. A za druhé. Proč jsme takto spěchali, aby tento zákon prošel? Právě proto, abychom těch 300 tisíc nešťastníků, kteří by teď měli začít platit daň z přidané hodnoty, od toho ochránili. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Poté pan ministr financí a poté pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, nikoliv už s naléháním na tento zákon, ale s naléháním na vaše vědomí, zejména vás, kolegové z hnutí ANO 2011 s podnikatelskou či akademickou praxí, přes Vánoce nalezněte v literatuře či v konzultacích s daňovým poradcem odpověď na to, čím vás tady náš pan ministr financí doopravdy krmí, když mluví o reverse charge, DPH a tom, jak je potřeba to změnit. DPH je panevropská daň. Ano, jsou určité komodity, kde je možné použít výjimku na přenesení zátěže na konečného odběratele, ale to, že se z toho udělá praxe, znamená rozvalení systému. Toto rozvalení systému nikdo nepřipustí. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana ministra financí Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Já jsem si myslel, že před Vánoci bude klid a že nebudu tady poslouchat tyhle neuvěřitelné dezinformace. Reverse charge - zopakuji fakta podle Evropské unie, rok 2012 177 mld. eur nezaplacené DPH. Já jsem ten seminář zorganizoval. Na ten seminář přišel ministr financí Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a taky jsem o tom vyprávěl premiérovi Francie a prezidentovi Polska v posledních týdnech. Takže v Čechách je to 22 %, 3,2 mld. eur je potenciál, každý rok 108 mld. V pátek zatkli jednu partu na reverse charge, o 330 mil. nás okradli. Takže pokud tomu nechce někdo rozumět, tak tomu nerozumí. A my od Evropské unie chceme, aby nám dala volnost o tom rozhodovat. Dneska jsou tady podvody na marketingové služby, víno, pivo a minerální oleje. A my musíme požádat Evropskou unii a zdůvodnit to a to potrvá rok, místo toho, abychom rozhodli, a rychle, protože tohle je organizovaný zločin.

  Nevím, proč tam pan Stanjura mluví o 1. lednu, když to není pravda. Ten reverse charge, o kterém vy mluvíte, o těch tabletech atd., bude platit od 1. dubna, takže je na to čas. Není pravda, že zavádíme registrační pokladny, je to lež! Takže je zajímavé, že všechny tyhle projekty podporují Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, pan Havlíček, pan Danda, to je jiná asociace živnostníků. A taky všichni poctiví podnikatelé se k tomu staví pozitivně. A taky jsem byl příjemně překvapen, že výzkum mezi firmami, 38 % firem to vítá. Takže skutečně nevím, od 1. ledna není pravda, že by se něco měnilo. Nemění se nic.

  A ta fikce, kterou tady pan Kalousek zavedl (upozornění na čas), že zvyšujeme daně, tak to je stejné, jako kdybych já navrhoval zákon s účinností od 1. 1. 2018, že daně budou nula. To je stejná lež.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, je mi líto, ale vaše dvě minuty uplynuly. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: My se asi neposloucháme. Já jsem nezpochybnil reverse charge jako nástroj. Zpochybnil jsem konkrétní komodity týkající se běžného spotřebního zboží. Všimněte si, o čem mluvil pan ministr: pohonné hmoty, alkohol, pivo, marketingové služby. Slyšeli jste tam mobily, tablety, integrované obvody? Neslyšeli jste! To je to, co já kritizuju! Nekritizuju boj proti těm... A to jsou kritické a krizové komodity. V tom jsme ve shodě. Tam se taky točí jiné peníze, než když si koupíte tři mobily a musíte to vykazovat jinak.

  Omlouvám se, spletl jsem se o tři měsíce, nemám žádný důvod se nepřiznat k tomu omylu. Na tom se ale nic nemění. Tak patří do alkoholu, pohonných hmot, vína, piva a marketingových služeb ty mobily? No nepatří. To je to, co my kritizujeme. Ne ten nástroj jako takový. Určitě jsou komodity, u kterých se to vyplatí. A jsou komodity, kde bychom to podpořili. V těchto bohužel ne, protože opravdu dopadnou pro všechny. Kdežto zdaleka ne všichni podnikají s pohonnými hmotami, alkoholem, pivem, o čem mluvil pan ministr financí.

  A k ochraně těch 300 tis. živnostníků. Tak tam jste prostě zapomněli, když jste posunovali ten JIM, a zapomněli jste to v prvním čtení, ve druhém čtení, ve třetím čtení, při obhajování na výborech říct jako argument. Protože ty argumenty, které jste používali dodneška, jsou vyvráceny, tak jste si na poslední chvilku našli jiný argument. A my tady kritizujeme ten čas, ve kterém to projednáváme. Kdyby to ministerstvo stihlo včas a bylo to v té první novele, která už v červenci odešla do Senátu, tak jsme pod žádným časovým tlakem nebyli.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde další tři faktické poznámky - pana poslance Petra Fialy, pana poslance Farského a pana poslance Laudáta. Prosím tedy pana poslance Petra Fialu. Prosím vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Jenom poznámka k tomu, co říkal pan ministr financí, že to, co jsme tady říkali o zavedení registračních pokladen elektronické evidence tržeb, je lež. Dovolím si citovat důvodovou zprávu k této novele. Tam se píše: "Je nutné si zároveň uvědomit, že zavedení kontrolního hlášení nelze vnímat izolovaně, ale je nutné ho především dávat do souvislosti s chystaným zavedením elektronické evidence tržeb, kdy tato dvě opatření výrazně přispějí k potlačení daňových úniků a vytvoří koncepční řešení nadčasového charakteru." Tak stačí se podívat do vaší důvodové zprávy, aby vám bylo jasné, že to lež není.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom zopakovat otázku, protože jsem se od pana ministra nedočkal odpovědi. Dne 18. prosince, minulý čtvrtek, v Senátu byly tři z tisků, které tam pan ministr přinesl, zamítnuty. Všechny tři mají významný dopad na občany. Jeden z nich zásadní v tom, že podle něj se řídí podpora spolků, ve kterých jsou v České republice miliony lidí. Moje otázka zněla: Jaká pravidla budou platit od 1. 1. 2015, když tyto tisky byly vydávány za nesmírně důležité, že od 1. ledna musí platit? A teď je víceméně jasné, pokud nás nepřekvapí ještě svolání mimořádné schůze 29., 30. nebo 31. prosince, že tyto tisky platit nebudou. Tak jaká budou platit pravidla? Protože jde skutečně o podporu milionů lidí v neziskovém sektoru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Ono to není poprvé, pane ministře, já cítím zjevný rozpor mezi tím, co vy tady říkáte, a tím, co máte v materiálech, jejichž jste předkladatelem. To bylo u státního rozpočtu, bylo to samozřejmě a je to u střednědobých výhledů. Já opravdu už nevím, co si mám myslet. Buď tedy vyhoďte svoje podřízené, nebo si to po nich aspoň přečtěte. Ale vy skutečně, tam jsou věci, které jsou jinak, než říkáte.

  A co se týká předvánočního klidu. Víte, podnikatelé nikdy neměli, možná s výjimkou nějakých začátků, na růžích ustláno. A teď jim dáváte naprosto zásadní ránu, jestli vám to dochází. Vy jste si jisté společenské skupiny s panem premiérem koupili poměrně výrazným přidáním platů, akorát se nabízí otázka: Až dolikvidujete trosky střední třídy, jejíž zlatou páteří jsou podnikatelé, z čeho to budete platit? To pak začnete znárodňovat? Nebo kudy potom půjdete? Střední třída mizí nejenom u nás - pokud se vůbec vytvořila, to je otázka. Ale ona mizí i ve vyspělých zemích a právě takovou politikou, jakou vy tady vnucujete. Nevím, jestli si uvědomují i vaši spolustraníci a spolustranice, co vlastně pácháte. Zeptejte se skutečně fundovaných daňových poradců, s čím teď tímto zákonem, a nejenom tímto zákonem, s čím přicházíte. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas! Děkuji. A nyní prosím s další faktickou pana poslance Chalupu. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Já vás dlouho nezdržím, jenom k pánům předřečníkům. Prosím vás, zabývejme se tím, co dneska má Sněmovna projednávat, a ne tím, co bude projednávat, až se sem něco ze Senátu dostane. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a znovu s faktickou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Kalousek. (Dostává přednost.) Takže pan poslanec Kalousek dostal přednost. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Chaloupkovi: Ale to my přesně děláme! Chalupovi - omlouvám se. To my přesně děláme! To je úplně stejný mechanismus, jako když například EU odmítá prodat do Spojených států chemikálie sloužící k popravě. Také by jim někdo mohl říct: Prosím vás, teď jim prodejte ty chemikálie a zabývejte se tímto obchodem, a pokud by mělo dojít k popravě, tak teprve potom o tom mluvte. To je přesně ono! Vy tady pletete provaz pro oběšence a vadí vám, že už mluvíme o oběšení - ale o čem máme jiném mluvit, když ten provaz už pletete? (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jsem chtěl zareagovat také na pana Chalupu. Jakmile zbankrotujete - vy ho zbankrotujete - svými pravidly nějakého podnikatele, tak pak už můžete dělat akorát, že budete křičet něco z okna a dál si poslouchat nějaké pohádky od svého předsedy, ministra financí a já nevím, co všechno. Takže to prostě takhle nefunguje. A máte poslední možnost tenhle nesmysl zarazit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Blažka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji. Já jen stručná reakce na pana ministra Babiše v trošku jiném smyslu.

  Ale pane ministře, vy jste ministrem vlády a v 21. století, nikoliv v 70. letech. Takže byste neměl říkat věty, když někoho zatkli, že něco ukradli. To ještě nerozhodl soud. Takže bych vás chtěl poprosit, abyste ctil presumpci neviny. To už nejsou vaše 70. léta, kdy stačilo někam poslat policii, dát to do novin a ten člověk byl národem a davem odsouzen. Takže poprosím, abyste tyto výroky neměl. Ony jsou i žalovatelné. Nikoliv mnou, ale pokud by třeba došlo k tomu, že by se to neprokázalo, za co jsou dnes ti lidé asi stíháni nebo budou, tak by na vás také mohli leccos vysoudit, což by vás možná nebolelo. A pak ještě jedna poznámka. Ale mě to bolí jako občana, protože fakt jste člen vlády, takhle byste se vyjadřovat v tomto systému neměl. Systém, kdy to takhle šlo, je zaplať pánbůh pryč.

  A druhá poznámka. Jsem rád, že říkáte, že zákony platí v Čechách. Já naštěstí žiji na Moravě, takže mě se naštěstí ty vaše zákony netýkají. (Pobavení a potlesk v pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážená paní předsedající, vážené, ctěné poslankyně, poslanci, já se v závěrečném slově vrátím k některým vystoupením. Já jsem napočítal 20 faktických poznámek a čtyři vystoupení s tím, že jako předkladatel musím říci, že některá skutečně byla logicky nekonzistentní. Pokud tvrdíme, že většina lidí platí daně, je poctivých, a zároveň, že tady je klondajk, tak to není logicky konzistentní. Některá byla nepravdivá. V ČR máme asi 300 tis. živnostníků, ale to neznamená, že většina z nich má obrat mezi 750 tisíci a milionem korun. To znamená, není tomu tak, že by případné snížení povinnost platit DPH na 750 tisíc se jich dotklo, a je neférové tyto argumenty používat, protože jsou nepravdivé.

  Druhá věc, která s tím souvisí, je, ať ten zákon přijmete ve verzi navržené Senátem, nebo ve verzi přijaté Poslaneckou sněmovnou, tak stejně zůstane jeden milion korun. O tom dneska nemluvíme a pozměňovací návrhy to neřeší. Takže to byla opět věc, která sem nepatří a s pozměňovacími návrhy nesouvisí. Považoval jsem za důležité to vysvětlit.

  Třetí věc, to je ten krátký čas, který na to všichni máme, a o tom jsem tady už mluvil. Bylo to několikrát tady zdůrazněno znovu. Já nemohu než to znovu potvrdit. Myslím si, že právě díky tomu přístupu současné vlády a zejména Ministerstva financí máme dneska situaci velmi ztíženu a spoustu věcí dalších, které jsou nedostatkem toho zákona, nemůžeme řešit. My jsme v Senátu na ně i rezignovali, a možná to právě proto některé poslance a některé poslanecké kluby vede k tomu, že nebudou hlasovat ani pro tuto senátní verzi zákona.

  Přestože mi to úplně nepřísluší, tak protože pan poslanec Farský nedostal odpověď na své otázky, tak já na ně odpovím aspoň velmi stručně.

  Co se týká malých rozpočtových pravidel, která byla vrácena do Poslanecké sněmovny a vy je nemusíte projednávat ještě na konci prosince jenom proto, že jsme jejich účinnost posunuli nebo navrhli posunout na 1. 7. 2015, tak tady upozorňuji, a není to legrace a nemluví se o tom, že pokud by Senát schválili malá rozpočtová pravidla v podobě, která přišla z Poslanecké sněmovny, a v podobě, kterou navrhlo Ministerstvo financí, tak by obce a kraje byly částečně od 1. 1. 2015 nefunkční! (Potlesk v pravé části sálu.) Nevyplácely by se sociální dávky, které poskytují kraje a obce, nevyplácely by se systémové podpory a nevyplácely by se další podpory, které jsou součástí dotačních programů, neboť měsíc dopředu nevisely! Protože nemohly, neboť obce a kraje o této věci nevěděly.

  Co se týká velkých rozpočtových pravidel, tak tam dochází k tomu, že je také vracíme, protože to, co bylo připraveno na podnikatele a na příjemce dotací a poskytovatele, bylo to, že poskytovatel dotace mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace bez toho, aniž by to musel zdůvodňovat! Ještě jednou: Poskytovatel dotace v té podobě velkých rozpočtových pravidel, která jsme obdrželi do Senátu, mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace, aniž by to musel zdůvodňovat - jakkoliv, což nevadí některým - (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se omlouvám, ale prosím, abyste se vyjadřoval k tomu návrhu zákona, který zde navrhujete. (Nesouhlasné bouchání do lavic zejména v řadách ODS a TOP 09.) Prosím o klid!

 • Senátor Miloš Vystrčil: Co se týká přenesené daňové působnosti, tu jsme v senátní debatě neřešili, protože to je problém tak komplikovaný, že se v té době, kterou jsme měli na starosti, vyřešit nedal.

  Obecně jsem tady senátní návrh přednesl. Důvody, proč byl senátní návrh přijat, jste slyšeli. Je nyní na vás, abyste hlasováním rozhodli, jakým způsobem bude návrh platit a zda bude platit v roce 2015, některé jeho části správně až od roku 2016. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych vznesl námitku proti tomu, jak jste se chovala k našemu kolegovi ze Senátu. Nebyl žádný důvod, abyste mu skákala do řeči a peskovala ho! On nám poskytl informaci, kterou člen vlády odmítl poskytnout, nebo nepovažoval za potřebné ji poskytnout. Byl to normální dotaz člena Poslanecké sněmovny, jaký bude osud zákonů, které vrátil Senát. To, že členové vlády - a my už jsme na to zvyklí - na otázky neodpovídají a mlčí, to je jedna věc. Ale neviděl jsem žádný důvod a neznám žádné ustanovení jednacího řádu, které by pan senátor porušil. A i kdyby mírně vybočil z našich jednacích - je tady host, já také přesně neznám jednací řád Senátu, tak si myslím, že jistá velkorysost by se k tomu slušela. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za vaši námitku, ale dovolte mi, abych vám sdělila, že jsem postupovala podle jednacího řádu a vedla pana senátora k věci.

  S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kam tak spěcháte? Vždyť to je vaše vláda, kvůli které tady dneska zasedáme, tak nebuďte nervózní! Já bych tomu rozuměl, paní místopředsedkyně, kdybyste všem měřila stejně. Kdybyste měřila stejně členům vlády, kteří tady velmi často zanášejí úplně jiné věci, které s tím zákonem nesouvisí, a bylo to i dneska, pak bych nic neříkal. Ale když si vyberete jenom jednoho, a k tomu ještě ctěného hosta z horní komory Parlamentu České republiky, tak se mi to prostě nelíbí a zastat se ho prostě musím. (Potlesk z pravé strany sálu.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, myslím si také ve shodě s panem kolegou Stanjurou, že to bylo krajně nešťastné od vás. A v případě, že budete úplně důsledně trvat na tom, že každému odeberete slovo, když nabude někdo z vedení Sněmovny dojmu, že to není k věci, tak jestli někteří ministři by v podstatě se stali mlčícími sfingami, protože téměř nikdy, včetně ministra financí, nemluví k věci. Na to, co je, pořád má karusely, ale ty se netýkají všech zákonů, které jsou ve Sněmovně, pokud je mně známo, takže toho byste musela vypnout každou chvíli, a mně to přijde, že jeho jste ještě ani jednou nevypnula. Takže si myslím, že to není vůbec fér, to, co jste udělala, to se vám opravdu nepovedlo. Ale opravdu ne. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 291/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 291/5."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 250, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 137. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem, přijali. Končím projednávání tohoto bodu.

  (K mikrofonu přistupuje senátor Vystrčil.)

  Pane senátore, já jsem ukončila projednávání tohoto bodu!

 • Senátor Miloš Vystrčil: Já chci jen poděkovat za zajímavý zážitek a popřát hezké Vánoce. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat dalším zákonem vráceným Senátem. Jde o bod

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 307/4. Vítám mezi námi oba dva senátory, pana senátora Žaloudíka a pana senátora Plačka. U stolku zpravodajů zaujal místo i pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

  Prosím, aby se za navrhovatele, tedy za vládu, k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil právě pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych shrnul dosavadní průběh projednávání návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, jehož primárním cílem je zlepšit přístup pacientů k lázeňské péči a zároveň upravit podmínky hrazení této péče ze systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby byla právní úprava v souladu s březnovým nálezem Ústavního soudu, který ke konci tohoto roku ruší dosavadní vyhlášku z roku 2012 upravující takzvaný indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

  Obsahem návrhu je zejména stanovit u vybraných indikací délku pobytu lázeňské péče opět na 28 dní místo současných 21 dní. Jedná se zejména o léčení nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo gynekologických onemocnění. Dále je rozšířena možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů, a to zejména u dětí, u nichž je stávající vyhláškou tato možnost omezena. V návrhu jsou také zohledněny specifické potřeby jednotlivých skupin pacientů, a tak je například nově navrženo, aby lidé trpící intersticiální plicní fibrózou jako nemocí z povolání, kteří měli nárok pouze na jeden komplexní pobyt a opakované pobyty čerpali již pouze jako příspěvkové, mohli čerpat komplexní lázeňskou péči i při opakovaných pobytech.

  V rámci projednávání vládní předlohy v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který se netýká indikačního seznamu lázeňské péče, ale zveřejňování smluv uzavíraných mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Jak už jsem řekl, tuto úpravu považujeme z koncepčního hlediska za ne úplně systémovou a dotčenou problematiku řešíme vládním návrhem zákona číslo 48, který již je projednáván v Legislativní radě vlády a ve vládě by měl být do poloviny ledna tohoto roku. Nad toto se v rámci projednávání tohoto návrhu v Senátu objevily pochybnosti ohledně vyhodnocení dopadů daného pozměňovacího návrhu na úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění.

  Já bych chtěl možná právě na tomto návrhu dokumentovat, že se zde ukazuje, proč je mnohem vhodnější takto složitou problematiku řešit standardním legislativním procesem, včetně vnitřního i vnějšího připomínkového řízení, včetně projednávání v Legislativní radě vlády, a to proto, že při projednávání tohoto návrhu vzhledem ke krátké lhůtě ani Ministerstvo zdravotnictví v té době nebylo schopno odhalit všechna vedlejší negativa, která tento návrh přinese, a na náš dotaz na zdravotní pojišťovny, jestli to bude znamenat zásadní problém při poskytování zdravotní péče, bylo řečeno, že nikoliv. Na základě toho jsme také vyslovili neutrální stanovisko. Nicméně v okamžiku, kdy byl tento návrh schválen, se ozvaly organizace lékařů, ať je to Sdružení ambulantních specialistů, praktických lékařů i Česká lékařská komora, a to proto, že tento dodatek jim velmi komplikuje život, protože kromě samotného povinného zveřejňování, které obdobně řeší i ten vládní návrh, tak stanoví účinnost těchto dodatků a všech dohod praktických lékařů i ambulantních specialistů s pojišťovnami účinností ke zveřejnění. V praxi tak dojde k tomu, že vzhledem k systému úhrad, kdy po vydání úhradové vyhlášky si tato sdružení lékařů domlouvají s pojišťovnami detailní záležitosti poněkud odchylně, tak to bude znamenat, že v okamžiku, kdy se domluví v březnu a kdy, řekněme, v dosavadní praxi dodatky byly účinné zpětně od 1. 1., tak k tomu nedojde a nebude to možné. Další záležitost, kterou tento návrh vyvolává a kterou nepovažujeme za příliš dobrou, je to, že dává jedné smluvní straně, a to pouze zdravotní pojišťovně, možnost rozhodnout, odkdy vlastně nabude dotčené smluvní ujednání účinnosti, což také může samozřejmě mít vliv na úhrady.

  Já bych tedy chtěl znovu připomenout, že vládní návrh, který všechny tyto věci komplexně řeší, bude projednáván na jednání vlády na prvním nebo druhém zasedání a v podstatě povinně ukládá všem pojišťovnám zveřejňovat nejenom dodatky, ale i základní smlouvy, ukládá pojišťovnám mnohamilionové sankce při nedodržení. Domníváme se, že toto je dostatečné. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi a ptám se, jestli se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Soňa Marková. Není tomu tak.

  Tak ještě než otevřu rozpravu, budu konstatovat došlé omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá dále pan poslanec Ivan Gabal, paní ministryně Karla Šlechtová, pan poslanec Karel Tureček a paní poslankyně Zuzana Kailová ze zdravotních důvodů.

  Otevírám rozpravu a připomínám, že nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Zároveň připomínám, že senátorům, kterým dám slovo jako prvním, neumožním vystoupení po skončení rozpravy, jako učinila paní místopředsedkyně Jermanová, vzhledem k tomu, že bych je nechtěl také vést k věci. Takže, páni senátoři, kdo první z vás? Prosím, pane senátore. Pan senátor Jan Žaloudík. Máte slovo.

 • Senátor Jan Žaloudík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já myslím, že je solidní napřed začít omluvou, že takto v posledních pracovních dnech roku komplikujeme život u normy, která mohla projít velmi snadno. Chtěl bych se za to omluvit, ale když máme tu roli pojistky, tak o pojistkách nevíte, když nehrozí zkrat, a víte o nich doma, jenom když hrozí zkrat. Navíc si myslím, že jsme všichni rádi, že oslavíme třeba Nový rok jako svátek naděje a rozumu a že k tomu přispějeme tím dnešním vaším rozhodnutím.

  Novelizace zákona 48, který je velmi květnatý, komplexní a ne ve všem dokonalý, já bych řekl dokonce zaplevelený, je nepochybně nutná a nutná bude. V této fázi byla nutná rozhodnutím nebo nálezem Ústavního soudu, který definoval podmínky pro přijímání zákonných ustanovení v lázeňské péči. Na tom se řadu měsíců pracovalo, u vás ve Sněmovně od 3. 9., u nás potom v senátním výboru zdravotním od 2. 12. a 10. 12. bychom byli bývali velmi rádi tuto novelu týkající se lázeňství schválili se vším, i s dodatky, kdyby tam nedošlo k tomu dodatku, já nebudu říkat přílepku, budu říkat dodatku, který byl projednán zcela atypicky a týkal se oblasti nesouvisející. Takže opakuji, že Senát nemá vůbec žádný problém s tou částí, která byla předmětem vládního návrhu, a myslím si, že všichni bychom měli tuto část podpořit. A dokonce jsme pojistili jako pojistka tuto část i tím, že jsme navrhli ustanovení pro případ, že by snad k 1. 1. se nepodařilo tu normu schválit, tak aby neutrpělo ani lázeňství a už vůbec ne pacienti.

  A teď k meritu té poznámky k tomu poslaneckému doplňku ve třetím čtení, přičemž doplněk nebyl projednán standardní cestou, nevzešel tedy běžným legislativním mechanismem, ale objevil se dvakrát ve zdravotním výboru Sněmovny, který s ním nesouhlasil, a potom zde byl schválen, možná i po ne dlouhé diskusi na třetím jednání. Já bych jenom připomněl, že zároveň probíhají velice intenzivní přípravy na takzvané transparenční novele zákona o zdravotním pojištění z iniciativy ministerstva, které určitě budeme tady projednávat, a nepochybně i v Senátu, a měli bychom se na to soustředit jako Parlament všichni, a která se bude týkat vůbec náprav ve financování.

  A teď: Tady těmito doplňky, jeden má tři slova v tom prvním článku "individuální smluvní ujednání", a ta druhá část má dvě věty, kde se říká, že smlouvy mezi poskytovatelem a plátcem musejí být zveřejněny do 30 dnů, což ale určí jenom ten jeden z těch smluvních partnerů, už tam je trošku defekt v právu, a neříká se, jestli druhý den po uzavření smlouvy, anebo až ten třicátý den, což má značné finanční důsledky zejména pro drobné ambulance a pro menší zdravotnická zařízení. A ta druhá věta říká, že ta smlouva bude účinná až dnem zveřejnění, což je svým způsobem právní precedens rovněž. Určitě nikdo ze senátorů - a přikládáme tomu zvláštní důležitost, proto jsme tady také dva z těch 81, protože jsme si netroufli přijít všichni - nikdo ze senátorů si nemyslí, že by smlouvy neměly být transparentní a že by neměly být zveřejňovány. Ale pro vaši informaci, těch, kteří se nepohybují v oblasti zdravotnictví tak denně, tak jsou to desítky tisíc smluv, dokonce odhady za minulý rok říkají číslo 120 tisíc, a to od úrovně skutečně drobných vesnických ambulancí až po smluvní ujednání velkých nemocnic. A teď mi skutečně zkuste říci, nebo zkuste si říci, zda transparence zveřejněním všech jiker v rybníce bude hodně přehledná, která z těch jiker má genetickou vadu, nebo zda pravidla fotbalu napravíme tak, že budeme promítat všechna utkání od okresních přeborů až po mistrovství světa. My jsme velice pro to, abychom první měsíce, a to i mediálně, to i na odborných fórech a potom parlamentním fóru velice projednávali, tato změněná pravidla, která se budou týkat širších aspektů než pouhého zveřejňování. To zveřejňování tam bude také, budou tam i sankce za nezveřejnění. Na tom bychom měli trvat všichni. Ale těmito dvěma větami nenapravíme mnohá léta různých deformací. Protože my v současné době stejně fungujeme v poměrně atypickém systému, kdy k dohodě plátce a poskytovatele primárně vlastně nikdy nedojde, a s tím už tak nějak počítáme, proto sestavujeme úhradovou vyhlášku koncem roku, v lepším případě před Vánocemi, ale už jsme ji také měli 31. 12. A teď korekce toho systému, aby se vůbec udržel, protože ty nerovnováhy jsou tam značné, a já s tou transparencí mám problém v tom, že nevím, co bych tam našel nového než konstatování, že jsou tam značné nerovnováhy, tak teprve potom se dolaďují a budou se teď dolaďovat až datem zveřejnění, to znamená účinnost těch smluv nastane až datem zveřejnění.

  Já vůbec nepochybuji, že pan poslanec Hovorka, jehož aktivity v posledních letech jsou mi velmi sympatické, snaží se skutečně o uvedení, o nápravu některých těch mechanismů ve zdravotnictví, že jsou velice dobře míněny, jsou naprosto odlišné od mnohých přílepků, které zde byly v minulosti. Ale on - myslím, že je to malinko netrpělivost, a já bych si nedovolil tuto zásadní problematiku financování zdravotnictví shrnout takhle před Vánoci, ještě pod tlakem lázeňské péče a 1. 1., a do dvou vět, a potom že už bychom to pomalu opouštěli.

  Já bych vás chtěl vyzvat především k velké pozornosti, kterou musíme asi všichni věnovat právě té transparenční novele, která se chystá. Mohla by napravit řadu těch nekalostí minulých let. Navíc musím hájit lékaře. Prosím vás, ne všichni lékaři jsou padouši. Skoro si myslím, že je tam Gaussovo rozložení padoušství jako v jiných oborech a skoro si myslím, že je tam i méně padouchů, což plyne už z podstaty té disciplíny. Ale většina těch smluv je dělána proto, aby se udržela stabilita systému, a jejich prosté zveřejnění vám mnoho nemusí říct. Já jsem podepisoval smlouvu před týdnem za zdravotnické zařízení, kde bylo, že KKOP v MOÚ u diagnózy C61 zvyšuje nebo rozšiřuje o ATC skupinu L 0.2 BB. Toto můžete mít na internetu, já vám to mohu rozeslat. Pomůže vám to v prohlédnutí toho, jestli tento ústav nemá úhrady jiné od dané pojišťovny? 188 nemocnic, tisíce ordinací, sedm pojišťoven. A v tomto systému pouhá transparence vyvěšením na internet mnoho neznamená. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Janu Žaloudíkovi. Nyní své slovo přednese pan senátor Jan Žaloudík, připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane senátore, máte slovo. - Pardon, Vladimír Plaček. Omlouvám se.

 • Senátor Vladimír Plaček: Pěkné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mnohé bylo řečeno ústy pana garančního zpravodaje z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Já bych si s dovolením přidal ještě pohled z ústavněprávního výboru Senátu.

  Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je reakcí na nález Ústavního soudu, který k 31. 12. 2014 zrušil vyhlášku z roku 2012, kterou se vydává indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Stalo se tak na základě návrhu 21 senátorek a senátorů a nález byl vyhlášen 2. dubna letošního roku.

  Zákon o veřejném zdravotním pojištění - respektive tato novela měla primárně řešit záležitosti lázní. Pokud by tomu tak bylo, nebyl problém ani v ústavněprávním výboru, který zasedal týden před jednáním výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu. Už na našem výboru jsme právě diskutovali nad záležitostí toho doplňku, který přijala Poslanecká sněmovna na základě návrhu pana poslance Hovorky. Vnímali jsme to jako problém, nicméně ještě větší problém jsme vnímali, pokud by po 1. lednu 2015 byly lázně v právním vzduchoprázdnu. Z tohoto důvodu jsme vyhodnotili záležitost jako lepší navrhnout schválení návrhu ve znění postoupením Poslaneckou sněmovnou. Nicméně diskuse byla stejná jako následně na tom zdravotně-sociálním výboru Senátu, a jak sdělil pan kolega Žaloudík, hlasování v plénu Senátu pak bylo zcela jednoznačné.

  Já bych si teď dovolil vás vyzvat k podpoře našeho senátního návrhu s tím, aby lázně opravdu mohly po 1. lednu 2015 pracovat na základě pravidel, která se navrhují právě v návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Vladimíru Plačkovi. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Leoš Heger, připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ctění pánové senátoři, vážená vládo, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že diskuse, která zde zazněla k navržené novele o veřejném zdravotním pojištění, která se týkala jak lázní, tak toho dodatku, který byl předložen a Sněmovnou schválen, tak vzhledem k tomu, že ta diskuse byla poměrně jednostranná, tak jsem si dovolil vystoupit přece jenom s jistou obhajobou dodatku, o kterém tu bylo řečeno mnohé.

  Já nemohu být považován za nějakého nekritického obhajovatele pana kolegy Hovorky, a také když on předložil ten dodatek ve dvou verzích, které byly velmi rozsáhlé oproti tomu současnému stavu, tak jsem několikrát vystoupil proti nim na zdravotním výboru vzhledem k tomu, že ty verze byly dost těžko administrovatelné. Když ten dodatek předložil potřetí na půdě Sněmovny, tak jsem byl pro, protože dodatek je jednoduchý, přímočarý a vede k velmi rychlému výsledku, pokud jde o transparenci těch smluv.

  To, že budou zpochybněny určité smluvní jistoty, tady zaznělo dostatečně. Musím jenom připomenout, že smluvní jistoty poskytovatelů péče nejsou dány tím, jestli budou zveřejňovány smlouvy a jestli bude zveřejnění uděláno včas tak, aby se ta smlouva neoddalovala, ale ty nejistoty jsou dány především tím, že poskytovatelé péče jsou ve velmi asymetrické pozici vůči silným zdravotním pojišťovnám a v praxi to dost často v minulosti vedlo a dosud ještě vede u některých pojišťoven k tomu, že úhradové dodatky jsou podepisovány s velmi dlouhým zpožděním, a nejsou řídké situace, kdy ještě v půli roku, extrémněji ke konci roku nemají poskytovatelé podepsané dodatky. Ale na druhou stranu musím říct, že ve většině případů se nakonec pojišťovny s poskytovateli dohodnou a vzhledem k tomu, že ten dodatek neurčuje jaksi platby zcela definitivně, ale určuje je v rozmezí jednoho roku, nebo půl roku u ambulantních poskytovatelů, tak potom jsou ty půlroky nebo roky doúčtovány a vše od začátku roku dorovnáno.

  Celá řada proponentů tohoto typu transparentních smluv, to znamená platnost smlouvy až po jejím zveřejnění, a celá řada právníků argumentují, že je to tak správné a že je to lepší, protože i přes velké sankce, o kterých tu mluvil pan ministr Němeček, se může velmi snadno stát, že právě ty dodatky, které by měly být zveřejněny, zveřejněny nebudou a nebude to nikdy objeveno, jestliže se o tom nebude vědět, a bude to jakási tajná dohoda mezi pojišťovnou a jedním poskytovatelem, což nemusí být jeden ambulant, ale může to být také obří nemocnice a dodatek obrovského finančního rozsahu.

  Řekl bych k tomu jenom, že zajímavé je, že jak tady argumentoval pan senátor Žaloudík, tak velmi podstatná část, nechci říkat větší část, ale podstatná část se věnovala tomu, že jestliže tady bude zveřejněno desetitisíce smluv, tak to stejně k žádné transparenci nepovede. To si myslím, že je velmi špatná představa, já ji musím kritizovat, a vyvolává ve mně obavy, že jestliže takto uvažoval Senát, tak od tohoto kroku uvažování je už velmi blízko k tomu, aby nakonec žádné zveřejňování smluv zákonem předepsáno nebylo, přestože ho pan ministr slíbil. Ale ten legislativní proces v nové novele, která dosud nebyla ještě ve vládě, bude poměrně dlouhý. Abych uzavřel tuhle tu část svého vystoupení, deklaruji alespoň za sebe, že já pro senátní verzi hlasovat nemohu a preferuji to, aby ten dodatek tam byl. Jinak už jsem hlasoval pro návrh zákona, přestože s řadou věcí nesouhlasím, pokud jde o ty indikace k lázním. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Vystoupení má pan Rostislav Vyzula. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den také, vážení senátoři.

  Chtěl bych se zmínit jen pár slovy k celé této situaci v tom smyslu, abychom zbytečně nešířili paniku, že poškozujeme lékaře. Sám jsem lékař a určitě bych nerad, abychom naše kolegy poškozovali. Jsem především rád, že Senát se této problematice věnoval, věnoval se velmi důkladně, a je to ukázka toho, jak by Senát měl fungovat jako jistá pojistka.

  Nikdo zde nezpochybňuje to základní, co novela o veřejném zdravotním pojištění říká, to je ta záležitost ohledně lázní, kterou chceme všichni podporovat, ale zabýváme se zde jedním dodatkem. Jak bylo řečeno, dodatek byl probrán dvakrát na zdravotním výboru Sněmovny, dvakrát byl vrácen a teprve třetí varianta, kterou pan poslanec Hovorka přednesl zde, se jevila jako přínosná a také jsme proto pro ni hlasovali.

  Jenom bych chtěl krátce shrnout, abyste si uvědomili, jakým způsobem je zdravotnické zařízení financováno smluvně, podle smluv. Je to především takzvaná rámcová smlouva, to je smlouva na dobu pěti let, kterou má zdravotnické zařízení s pojišťovnou, kde jsou prostě rámcové informace o tom, jaké služby bude poskytovatel poskytovat. Potom je to vlastně smlouva podle úhradové vyhlášky, ta se vydává každým rokem k 1. 1. a je to v podstatě zákon, podle kterého musí být zdravotnické zařízení financováno.

  A pak jsou to právě ty zmiňované problematické a kontroverzní individuální úhradové dodatky. Co to je? Zaprvé jsou to smluvní dodatky, které se podepisují mnohdy až v průběhu daného roku, to znamená v dubnu, květnu, červnu, nejsou výjimky, že jsou podepsány třeba až někdy v říjnu, listopadu. To samo o sobě je špatně. To samo o sobě je chyba. Ten dodatek by měl být dohodnut už na začátku roku. Individuální dodatek. Proč taky... Z jakého důvodu je tak pozdě podepisován? Může to být z různých důvodů, ale samozřejmě se vtírá myšlenka, že zdravotnické zařízení nebo poskytovatel čeká, až se vyskytne příhodná situace, která mu umožní, že podepíše výhodnější smlouvu na daný výkon nebo dané výkony, nebo dokonce na výkony, které neexistují v seznamu výkonů. Ta výhoda bude spočívat v tom, že bude mít na tento výkon vyšší úhradu než třeba konkurence. Tak může čekat na základě osobních kontaktů i několik měsíců.

  Co tedy vznikne, pokud se přijme dodatek poslance Hovorky? Určité smlouvy se budou moci zveřejnit a určité smlouvy se nebudou zveřejňovat. A ty, které se nebudou zveřejňovat, to je ta rámcová smlouva, to jsou úhradové dodatky podle úhradové vyhlášky. To není potřeba zveřejňovat. Pak jsou to úhradové dodatky takzvané, které jsou předvídané úhradovou vyhláškou, to jsou různé hybridy, které je možno zveřejňovat jenom zčásti. Takže v podstatě dojde ke zveřejňování jen těch individuálních úhradových dodatků. A bylo zde řečeno, že platnost takovéto smlouvy bude až na základě zveřejnění. Ne platnost, ale účinnost. Naučil jsem se, že právníci zásadně rozlišují mezi účinností a platností. Takže účinnost bude až při zveřejnění této smlouvy. Pokud tato smlouva bude zveřejněna v dubnu, znamená to, že leden, únor, březen budou lékaři nezaplaceni? Nikoliv. Stále funguje a existuje úhradová vyhláška a budou placeni podle úhradové vyhlášky.

  Byla zde dobrá poznámka, že ne všichni lékaři jsou padouši. Určitě tomu tak je. A věřím tomu, že těch smluv, které bude nakonec nutno zveřejnit, nebude tolik, kolik očekáváme. Jedni tvrdí, že jsou to dokonce tři čtvrtiny smluv. Naopak na druhé straně, ptal jsem se na pojišťovnách a ty tvrdí, že je to něco mezi dvěma až pěti procenty. Sám nevím, co je pravda, ale dozvíme se to, pokud přijmeme tento dodatek.

  Pan ministr zde říká, že nemusíme tento dodatek přijímat, protože všechno řeší transparenční novela. Ale ta novela je teprve teď v legislativním procesu vlády. Až přijde k nám, vůbec nevíme, zda s ní budeme souhlasit. Vůbec nevíme, zda bude obsahovat to, co by měla obsahovat. Má fungovat, nebo má mít účinnost od 1. 1. 2016, ale tento návrh řeší situaci teď, od 1. 1. 2015. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rostislavu Vyzulovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka se svým vystoupením v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni senátoři, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to projednání zákona v Senátu a v jeho garančních výborech. Já bych chtěl uvést, že jsem debatu v Senátu pečlivě sledoval a taky jsem si vyjel stenoprotokol a v zásadě jsem zaznamenal několik základních výhrad vůči pozměňovacímu návrhu, který byl schválen v Poslanecké sněmovně.

  Ten první byl, že se jedná o přílepek nebo, jak tady uvedl pan senátor Žaloudík, dodatek. To druhé bylo, že nebyl řádně projednán ve zdravotním výboru a v Poslanecké sněmovně, že to bylo hodně narychlo. Další výhrada byla, že to přináší komplikaci lékařům, zejména soukromým lékařům, a že ministerstvo připravuje daleko lepší, komplexní novelu, která se bude týkat transparentnosti a zveřejňování smluv. Ta další výhrada se objevovala spíše v médiích od pana ministra Němečka, že vlastně když dojde k opožděnému schválení této novely, tak bude ohrožen nárok na čerpání lázeňské péče.

  Já bych se k tomu krátce rád vyjádřil.

  Za prvé, nejedná se o přílepek v legislativním slova smyslu, protože se jedná o novelu stávajícího zákona, i když nepřesně ustanovení, které se týká lázeňství. Jenom pro vaši informaci, v roce 2007 byl přijat pozměňovací návrh poměrně rozsáhlý, který měl dvacet stran, který vůbec neprošel zdravotním výborem a který komplexně měnil způsob stanovení cen a úhrad léčiv. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu byl i návrh, který v tomto § 17, který i já pozměňovacím návrhem měním, uvedl, že je možné, aby se zdravotnická zařízení se zdravotními pojišťovnami dohodla i odchylně od úhradové vyhlášky. Dnes je praxe taková, že tři čtvrtiny - tři čtvrtiny - úhradových ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními je mimo rámec této úhradové vyhlášky. Potom se můžeme ptát, k čemu vlastně ta úhradová vyhláška je, když jenom jedna čtvrtina úhrad probíhá v rámci úhradové vyhlášky.

  Další věc, že ministerstvo připravuje komplexní novelu. My jsme se s tím prvním návrhem nebo první verzí mohli seznámit na podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku. Tam je skutečně jeden odstavec, který říká, že zdravotní pojišťovna zveřejní veškeré smlouvy a dodatky. A potom je tam také ustanovení, že pokud takto neučiní, tak ta zdravotní pojišťovna může dostat pokutu v rozmezí 0 až 10 mil. korun. K tomu chci jenom uvést, že známe velmi dobře kauzu protonového centra, kdy jeden člověk, byl to vlastně nucený správce pojišťovny, podepsal smlouvu o smlouvě budoucí s protonovým centrem, která předpokládala úhradu v rozsahu 1 mld. korun ročně. V podstatě pokud by byla ta konstrukce taková, že jenom ta smlouva bude platná, ale pojišťovna zaplatí 10 mil. korun, tak z tohoto pohledu je to zanedbatelná pokuta. Ale pokud by tam byla podmínka účinnosti nebo platnosti této smlouvy, no tak pak by nemusela probíhat ani žádná arbitráž a ta smlouva o smlouvě budoucí by automaticky byla neplatná. Ale obecně je celá řada zařízení, velkých zdravotnických zařízení, a páni senátoři i pan ministr to zcela určitě dobře a bezpečně vědí, kde úhradové dodatky jsou v rámci velkých částek, které přesahují částku pokuty 10 mil. korun.

  K té výhradě lékařů a k té administrativní náročnosti bych chtěl uvést, že pozměňovací návrh byl předložen skutečně ve třech variantách. On se postupně vyvíjel, jak byl předkládán do zdravotního výboru a do Poslanecké sněmovny. V té první verzi jsme dokonce navrhovali, aby individuální dodatky menších praxí, tzn. do smluvního vztahu 2 mil. korun s jednou pojišťovnou, nemusely být zveřejňovány. To bohužel narazilo ve zdravotním výboru na názor, že by se jednalo o nerovnost před zákonem. Z toho pohledu potom v závěru bylo to ustanovení, kdy zdravotní pojišťovna je povinna zveřejnit úhradový dodatek a následně tím zveřejněním nabývá účinnosti, že zdravotní pojišťovna to musí učinit do 30 dnů. Tady bych se rád vyjádřil, že jsme v závěru konzultovali i ten výsledný pozměňovací návrh s legislativou Ministerstva zdravotnictví a tam vyloženě byl požadavek na to, aby se platnost takového ujednání změnila na účinnost tak, jak je ve finále v tom schváleném pozměňovacím návrhu, a lhůta se změnila z 15 dnů na 30. Takže my jsme vlastně vyhověli legislativě Ministerstva zdravotnictví.

  K tomu, co tady zaznělo, myslím, že největší obava, která byla v lékařské veřejnosti, pak byla z toho, že zazněla informace, že budou zveřejňovány veškeré platby, které dostávají zdravotnická zařízení od zdravotních pojišťoven. To skutečně vyvolalo velkou nevoli a obavy lékařů. Bohužel tomu tak není. Jak zde uvedl pan senátor Žaloudík, jednalo by se o zveřejnění té nestandardní úhrady nebo odchylné úhrady nebo nasmlouvání určitého výkonu odchylné od úhradové vyhlášky. Pouze toto by bylo předmětem toho zveřejnění. A jestli to přineslo nějaký efekt, tak si myslím, že už ten pozměňovací návrh přinesl efekt. Nebývalo zvykem, aby někteří lékaři měli úhradové dodatky ještě před koncem roku. A v tomto roce se stalo, že praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost už ty úhradové dodatky dostali před koncem roku. Jenom pokud se týká ambulantních specialistů, pak vím, že byli vyzváni, aby s tím nespěchali, protože je na to dostatek času. Čili určitý pozitivní vývoj i tento pozměňovací návrh přinesl. A já si myslím, že je to skutečně cesta, jak tady řekl můj předřečník pan poslanec Heger prostřednictvím pana předsedajícího, jak se můžeme dostat k tomu, že dojde ke sjednocení úhrad, že nebudou takové významné rozdíly mezi úhradami jednotlivých zdravotnických zařízení. To považuji za to nejcennější, co tento pozměňovací návrh může přinést.

  Ještě k samotnému zákonu. Já si nemyslím, že bylo naprosto nutné překlápět celou lázeňskou vyhlášku, ten indikační seznam, do zákona. Podle mě Ústavní soud pouze napadl, že v zákoně nejsou stanovena pravidla pro stanovení, jestli má být ta konkrétní lázeňská léčba komplexní, anebo příspěvková, a že tam nejsou jasné parametry pro to, zda se má jednat o pobyt 14denní, 3týdenní, 4týdenní nebo vícetýdenní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Igor Nykl, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne.

  Já si vážím pana senátora Žaloudíka, jsme mimochodem maturanti ze stejného gymnázia, velmi rád čtu jeho filozofické úvahy. Tentokrát s ním trochu nebudu souhlasit. Říkám, že v jednoduchosti je síla a krása, a to je síla a krása návrhu poslance Hovorky. A za druhé. Lepší málo než nic. On říká ve svých článcích, že bohužel je toho tak málo, že to nestojí za to, natož transparence škvírou.

  Co je podstatné, musíme si uvědomit, jak hradíme zdravotnictví v České republice. Buď je to podle individuálních smluvních ujednání, která nemají žádná pravidla, anebo podle úhradových vyhlášek. Úhradová vyhláška, jak řekl sám ministr zdravotnictví minulý týden, vychází v podstatě z takzvaného DRG systému a on o něm řekl, že je to postaveno doslova na hausnumerech. Čili úhradová vyhláška nefunguje. Pět let bude trvat podle pana ministra, než se předělá. Takže máme individuální smluvní ujednání, která jsou samozřejmě možnou korupcí, a máme úhradovou vyhlášku, která nefunguje. Tak buďme rádi za každý tento návrh - pozor, pokud je v souladu s právním řádem České republiky, a to návrh pana poslance Hovorky je. A vůbec se nebráníme tomu, když ministerstvo bude dále pracovat na svém transparenčním zákoně, ale my máme jedinečnou šanci zcela jednoduše posunout po sedmi letech od doby, kdy Julínek se Šnajdrem vytvořili takzvaný korupční paragraf v roce 2007, náš boj o transparentnost kapičku dále. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Jiří Běhounek k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, s velkým překvapením poslouchám, co tady všichni říkáme. Pan kolega Hovorka se svou úporností samozřejmě předkládá návrhy, ani jednou to neprošlo ve zdravotním výboru, přesto ve třetím čtení to prošlo. Chci jenom upozornit, že kdo se živí nadějí, že zveřejňování smluv zlepší otázku financování zdravotnictví a zlepší transparentnost v něm, tak je na velkém omylu. Já jsem přesvědčen, a všichni si sáhněme na srdce, kdo se v tom pohybujeme, že si neříkáme pravdu. Říkejme si ji. A já podporuji jednoznačně stanovisko pana senátora Žaloudíka i pana ministra, protože ve zmatku bude ještě větší zmatek. A uvědomme si, že jsme tady odmítli mnohé kroky, které mohly přinést mnohem lepší transparenci.

  Krásné Vánoce a děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Běhounkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, pak s faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, nebudu komentovat debatu, já jsem svůj názor vyjádřil. Jenom musím uvést na pravou míru slova pana poslance Nykla, která tady zazněla.

  Takže úhradová vyhláška funguje, systém DRG se týká jenom lůžkové péče a ten nefunguje, a proto hradíme paušálem. Takže určitě nelze říci, že podle úhradové vyhlášky se nedá financovat. Dá se financovat. Nelze použít systém DRG, protože minulé garnitury v tom skoro nic neudělaly a my to teď musíme dohánět. To jenom, abych uvedl na pravou míru některá fakta.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní paní poslankyně Langšádlová k faktické poznámce. Nevidím ji, ale měl jsem ji elektronicky přihlášenou, tak ji odmažu. Pan poslanec Bohuslav Svoboda k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pronesu zcela klasický názor. Já jsem přesvědčen o tom, že lázeňská péče není to, co by mělo všeobecné pojištění hradit. Je to péče, jejíž léčebné výsledky jsou velmi diskutovatelné. Říkám to opakovaně. Není to péče rehabilitační, je to péče lázeňská, to znamená je to zajištění příjemného pobytu. To je to principiální, co chci říct.

  A co se týče návrhu, který přišel zpátky ze Senátu, považuji tento návrh za lepší a vhodnější a budeme pro něj hlasovat, protože skutečně odstraňuje smluvní problém, který tam je. Děkuji. (V sále je obrovský neklid!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Ten byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo do rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Sněmovnu požádám o klid! Závěrečné slovo pana ministra k bodu 139. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já budu velmi stručný.

  Nechci se pouštět znovu do detailů o tom, která forma zveřejňování a transparentnosti je lepší, ale chtěl bych teď na tuto Poslaneckou sněmovnu apelovat v jedné věci. Podle mě je klíčové, aby od 1. ledna lázně měly svůj indikační seznam, aby nedošlo k tomu, že lékaři v obavě před tím, že je tady nějaké provizorium, že není podle čeho lázeňskou péči indikovat, by ji přestali indikovat, a abychom ohrozili desetitisíce zaměstnanců lázní a desetitisíce pacientů. Chtěl bych to moc podpořit a poprosil bych vás o to, tuto Poslaneckou sněmovnu, abychom novelu zákona č. 48, indikační seznam lázeňské péče, podpořili, abychom tisícům a tisícům zaměstnanců lázní nevyrobili špatné vánoční svátky. Děkuji.