• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně,vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Klučka hlasuje s kartou číslo 6.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Antonín - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - osobní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Birke - zahraniční cesta, pan poslanec Farský do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Fichtner - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík ruší omluvu, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Nekl - zahraniční cesta, paní poslankyně Pěnčíková - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šrámek do 11. hodiny - zahraniční cesta, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody a pan poslanec Fiedler - osobní důvody od 9 do 9.15.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 10. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Jurečka ruší omluvu, takže pan ministr Jurečka je přítomen, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, zahraniční cesta, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Ťok z dopoledního jednání z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek z dopoledního jednání - taktéž pracovní důvody.

  Paní místopředsedkyně Jermanová - karta číslo 17.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem číslo 79, což je státní rozpočet ve třetím čtení podle tisku 331. Potom bychom se zabývali dalšími pevně zařazenými body projednávanými v souvislosti se státním rozpočtem, a to body 80 až 83, a dále bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body 61, 62, 64, 66 a 70.

  Vidím přihlášku - ještě před státním rozpočtem? Ano. Tak prosím s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych i dnes ráno zopakoval náš návrh, s kterým tady vystupovala paní poslankyně Němcová, to byl návrh na zařazení bodu, který by se týkal diskuse o zahraniční politice. Zdůvodnění, proč považujeme za nutné, aby tento bod byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, tady už dvakrát velmi přesvědčivě podala paní poslankyně Němcová, tak já nebudu ty důvody opakovat.

  Jenom navrhuji, abychom dnes po pevně zařazených bodech zařadili také bod Informace předsedy vlády o české zahraniční politice.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Budeme o tom hlasovat poté, co vystoupí všichni, kteří ještě chtějí navrhnout nějakou změnu. Kolega Volný.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, ještě jednou děkuji za včerejší vstřícný krok, kdy jsme zkrátili dobu projednávání u tisku 311.

  Chtěl bych tímto požádat o zařazení nového bodu pořadu schůze, je to Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznámení obecně známé jako FATCA. Bod navrhuji zařadit jako první bod v bloku smluv ve druhém čtení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím dát též návrh k pořadu schůze, a to abychom po těch bodech, které již v tuto chvíli máme na dnešek pevně zařazeny, to znamená, to jsou body, které souvisí s projednáváním státního rozpočtu, zařadili první čtení čtyř vládních návrhů, konkrétně tedy energetický zákon, sněmovní tisk 351, trestní zákoník, 358, zaměstnanost, 296, a sněmovní tisk 352. To jsou vládní návrhy v prvním čtení, které jsou v tomto pořadí v bloku prvních čtení, a já bych byl rád, aby byly projednány tedy po těch již pevně zařazených. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jenom abychom si rozuměli. Vy jste říkal zařadit po bodech, které souvisí se státním rozpočtem. To by bylo po bodu 83 a před bod 61, protože toho máme více na dnešek. Pokud to chcete po bodech souvisejících se státním rozpočtem, tak to musí být po bodu 83.

 • Poslanec Roman Sklenák: Tak já se omlouvám. Myslel jsem to tak, aby to bylo po těch bodech, které jsou už v tuto chvíli pevně zařazeny, to znamená, které jsou v programu pevně zařazeny na dnešek, než budeme schvalovat to, co tady ještě zazní a zaznělo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: No dobrá, tak to by ale znamenalo po bodu 70 a s tím, že jako první se bude hlasovat návrh kolegy Fialy. Takže pokud projde návrh kolegy Fialy, tak by to muselo být za ním. Jediné, co mi z toho vychází jako logické řešení, je zařadit to za bod 83 a to si myslím, že je schůdné. (Poslanec Sklenák souhlasí.) Takže za bod 83

  Pan kolega Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: No samozřejmě schůdné to je a prohlasovat se to může, ale ten návrh v zásadě nemá žádnou logiku, protože po pevně zařazených bodech přicházejí automaticky na pořad body, které navrhuje pan předseda Sklenák, a všechny ty pevně zařazené body si prosadila vládní koalice. Tak až zase bude pan předseda Sklenák říkat, jak to tady výborně řídí, že se žádné změny nedělají, tak já tomu nerozumím. Pevně zařadíme to, co je vlastně na řadě. Ale proč ne. Kdyby to byly jiné body, tak tomu rozumím, ale takhle tomu nerozumím. Tak zrušte to pevné zařazení ostatních bodů a pak je to v pohodě.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já tomu rozumím, ale mohu svolat poradu předsedů klubů a můžeme si to vyjasnit. Pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Ano, pane kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, máte pravdu. Tato první čtení, která já jsem teď navrhl pevně zařadit, by přišla na řadu automaticky. Ale právě v okamžiku, kdy jsem zaznamenal, že jsou podávány nějaké další návrhy na pevné zařazení, tak jsem chtěl dosáhnout toho, aby skutečně tyhle body přišly na řadu tak, jak bylo z organizačního výboru dojednáno.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já tomu rozumím, dokonce vnímám jistou míru konsensu v sále, takže myslím, že můžeme klidně hlasovat o zařazení těchto bodů za bod 83 s tím, že asi večer budeme diskutovat o zahraniční politice.

  Zeptám se, kdo se ještě hlásí. Pokud nikdo, tak budeme tedy hlasovat.

  Pan předseda Fiala - bod Informace vlády o zahraniční politice České republiky - je to tak správně? (Upřesnění zaznívá z místa.) Informace předsedy vlády - dobře. Informace předsedy vlády o zahraniční politice České republiky na dnešek po pevně zařazených bodech, to znamená v této fázi po bodu 70.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 98. Přihlášeno 158, pro 80, proti 28. Tento návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno. Pane předsedající byl jsem proti, ale mám tam pro. Je to divné. Zpochybňuji hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To je ta kouzelná formulka, kterou je třeba říci. Nechám hlasovat o námitce pana poslance Zavadila. Nejdříve vás odhlásím a poprosím o řádnou registraci. Jakmile se počet ustálí, budeme hlasovat o námitce.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Zavadila, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 99. Přihlášeno 172, 163 pro, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Fialy, a to Informace předsedy vlády o zahraniční politice České republiky na dnešek po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 100. Přihlášeno je 168, pro 58, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Volný navrhuje zařadit nový bod, sněmovní tisk 311, smlouva s USA, jako první bod do bloku smluv. Zahajuji hlasování. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem přehlédl přednostní právo pana poslance Stanjury. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kolegové, dohody se mají držet. Vznáším námitku proti hlasování o tomto bodu jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09. (Potlesk několika poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, v tom případě nelze o tomto návrhu hlasovat. Zeptám se pana kolegy Sklenáka, zda v této situaci trvá na hlasování o svém návrhu. Netrvá, stahuje. Ani jeho návrh tedy nebude podroben hlasování.

  Tím jsme se vypořádali s návrhy na změnu programu. Nic nám asi nebrání otevřít bod

  Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny v tisku 331/3. (V sále je silný ruch.)

  Dříve než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Votavu, aby uvedl soubor pozměňovacích návrhů a přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po vašem vystoupení otevřu rozpravu.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo, jistě jste obdrželi jednak soubor pozměňovacích návrhů, který byl schválen v rozpočtovém výboru pod písmeny A, a jednak soubor pozměňovacích návrhů, který byl načten ve druhém čtení. Ty jsou pod písmenem B. To jsou dva soubory, o kterých budeme hlasovat.

  Pane předsedo, mám už navrhnout proceduru na hlasování?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, navrhněte proceduru a potom samozřejmě je možné vést rozpravu jak k proceduře, tak k dalším věcem.

 • Poslanec Václav Votava: Dobře. Takže procedura bude následující. Jednak bychom měli nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly odsouhlaseny a jsou v usnesení rozpočtového výboru pod písmeny A. Navrhuji, abychom hlasovali usnesení rozpočtového výboru jako celek, pokud samozřejmě nebude námitka na tento postup. Za druhé bychom hlasovali pozměňovací návrhy, které byly načteny ve druhém čtení, to znamená pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B22, pokud tedy tam nebude pozměňovací návrh, který není hlasovatelný, a na to samozřejmě včas upozorním. Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako o celku s promítnutím pozměňovacích návrhů, které byly přijaty Sněmovnou.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byl návrh procedury. Hlásí se někdo k proceduře? K proceduře, pane poslanče? Pan poslanec Volný. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Dobrý den, vážení kolegové, pane zpravodaji. Vznáším námitku na proceduru. Navrhuji, aby se usnesení rozpočtového výboru hlasovalo po jednotlivých bodech, a to bod A6, A7, A11, A12, A14 a A15. Po odhlasování těchto bodů pak zbývající část usnesení rozpočtového výboru en bloc.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ptám se pana zpravodaje, zda s tímto protinávrhem souhlasí.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, akceptuji, abychom body, které uvedl kolega Volný, hlasovali zvlášť z usnesení rozpočtového výboru a zbývající body potom hlasovali en bloc.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobře. K proceduře? Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že není žádný důvod nevyhovět té žádosti, ale v tom případě je logické, abychom o každém bodu z rozpočtového výboru hlasovali zvlášť, nejen o vytržených. Myslím, že na tom se můžeme shodnout, a vychází to vstříc i návrhu pana kolegy Volného. Takže navrhuji, abychom o každém bodu usnesení rozpočtového výboru hlasovali zvlášť. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se pana zpravodaje, zda i tento návrh akceptuje.

 • Poslanec Václav Votava: Myslím, proč nevyhovět této námitce pana kolegy Stanjury, můžeme hlasovat o všech bodech, bude to akorát o něco delší. O všech bodech z rozpočtového výboru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, takže také bezkonfliktní. Ještě se někdo hlásí k proceduře? Pokud ne, pro jistotu, přece jen je to státní rozpočet, bych nechal hlasovat o tom, že se budeme při hlasování řídit procedurou, jak ji navrhl pan zpravodaj a jak byla upravena návrhy pana poslance Volného a pana poslance Stanjury.***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi vznést jednu otázku.

  Vážený pane ministře financí, v druhém čtení jsme vám kladli poměrně značnou část otázek, jejichž odpovědi pro nás byly docela zásadní pro zvážení dnešního hlasování. Ať jsme analyzovali vaši závěrečnou řeč, jak jsme ji analyzovali, s jakoukoli pečlivostí, při nejlepší vůli, může to být naše chyba, jsme nenalezli jednu jedinou odpověď na otázky, které jsme zde kladli. Nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu tím, že bych ty otázky teď opakoval a těch odpovědí se domáhal. Koneckonců diskuse o veřejných rozpočtech je kontinuální a bude určitě trvat celý příští rok. Ale jednu odpověď pokládám za naprosto stěžejní a velmi prosím, abyste ji Poslanecké sněmovně poskytl ještě předtím, než budeme hlasovat.

  Vy jste řekl ve své závěrečné řeči, že rozpočty se zlepšují. Je to v přímé kontradikci s tím, co vy sám uvádíte v dokumentaci ke státnímu rozpočtu, tedy k zákonu, o kterém budete hlasovat. V té dokumentaci, v příloze, v sešitě H uvádíte, píšete, že zatímco od roku 2009 se veřejné rozpočty každým rokem zlepšovaly, ke změně trendu došlo v roce 2014, kdy došlo ke zhoršení, a v roce 2015 dochází ke zhoršení oproti roku 2014. To je vaše konstatování, pane ministře které ve své dokumentaci dokládáte také přesvědčivými čísly v tabulkách. Ona je to skutečně pravda a zde vaše dokumentace je naprosto přesvědčivá a vaše čísla pravdivá. Dochází ke zhoršení.

  Moje otázka je jednoduchá a prosím o jednoduchou odpověď. Proč pokládáte za nezbytné i v roce 2015 zhoršovat stav veřejných rozpočtů oproti předcházejícím letům? Proč? Proč je pro Českou republiku dobré stav veřejných rozpočtu zhoršovat? Co to přinese občanům České republiky, co to přinese pro budoucnost naší země, budeme-li mít v roce 2015 stav veřejných rozpočtů horší než v předcházejících letech? Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Registruji přihlášku pana ministra financí, nicméně ještě předtím dvě přednostní práva. Pan místopředseda Filip, potom pan předseda Fiala a potom pan ministr financí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi se krátce vyjádřit ke státnímu rozpočtu na rok 2015. Pokud jde o první a druhé čtení, vyjadřovali se naši odborníci z klubu KSČM, a já si dovolím shrnout některé věci, které mě vedou k rozhodnutí nejen mému, ale i klubu KSČM nepodpořit státní rozpočet na rok 2015 pro Českou republiku.

  Poslanecký klub KSČM se od začátku působení této vlády snažil vyjít vstříc svým hlasováním těm návrhům, které vedly k odstranění nejhorších problémů české společnosti, které tady zanechalo vládnutí pravicových koalic od roku 2006. Bylo toho hodně. Byly to nejen zdravotnické poplatky, změna v sociálním systému, katastrofální podfinancování některých kapitol včetně školství, vědy, výzkumu a v podstatě zastavení investic, které by mohly změnit situaci, ve které se ocitla nejen česká ekonomika po krizi. Výsledky jednání vlády a výsledky, které jsme tady dosáhli v Poslanecké sněmovně, ale nevedou k tomu, že bychom pro rok 2015 tady mohli schválit rozpočet, který by rázným způsobem skončil s krizí, která provází celou českou ekonomiku, potažmo i českou společnost, protože v ní setrváváme.

  Vy jste řekli, a nijak to nevyčítám, máte většinu jako vládní koalice, že nejdřív zastavíte ty díry ve státním rozpočtu a v jednotlivých kapitolách tak, aby peníze, které do jednotlivých kapitol dáte, nevytékaly. S tím lze souhlasit. Ale k žádnému rozvoji nikdo nikdy neušetřil. Vždycky to bylo potřeba nejdříve vyrobit, bylo to potřeba nejdříve změnit. V tomto ohledu odložení rozhodnutí k novele zásadních daňových zákonů, zejména daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob, mi připadá jako velmi špatný krok. Také to samozřejmě dalo jasný základ toho, jakým způsobem jaké příjmy budete mít pro rok 2015. V tomto ohledu jste nebyli schopni se jako vláda podívat lidem do očí a říct: my potřebujeme pro změny, které plánujeme, s kterými jsme vyhráli volby, takový daňový příjem, a budeme tedy v tom něco dělat. Ona, promiňte mi, kosmetická změna v dani z přidané hodnoty samozřejmě změnu daňových příjmů nemůže zajistit a pan ministr financí, ale i ostatní členové vlády, to velmi dobře vědí.

  V tomto ohledu tedy nemůžeme očekávat, že rozpočet roku 2015 bude rozpočtem, který připraví ČR na další rozvoj a na růst ekonomického výkonu. Jednotlivé pokusy o rozšíření našich ekonomických možností v zahraničí byly opravdu jednotlivé, nebyly systematické, a v tomto ohledu tedy náš export, který je rozhodujícím momentem pro vývoj české ekonomiky, neposílí ani v příštím roce, a to, žel, také dobře víte, přes aktivity zejména ministra průmyslu a obchodu, které oceňuji.

  Pokud jde o otázku kontroly, jak už jsem řekl, nezpochybňuji váš krok, který vede k tomu změněnému postupu vůči jednotlivým kapitolám, ale zásadním způsobem mi chybí to, co jste tady neodpracovali. To znamená, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který by promítl jeho působnost do dalších sfér činnosti, zejména ve veřejných fondech, ve veřejnoprávních korporacích apod. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, který byl předmětem obrovských diskusí v této Sněmovně a vedl se spor nikoli zleva doprava, ale uvnitř politických stran podle toho, kdo jak měl zájem na tom, aby v tomto státě se opravdu zatočilo s korupcí, to jste také neudělali. Věřte mi nebo ne, bude to velmi složitý problém, který tady nastane při kontrole vašich výsledků státního závěrečného účtu za rok 2014, protože nemáte v ruce nástroj, který jste si tady mohli připravit, udělat a přijmout, tak jak byl připravován už v roce 2012, a z logických důvodů těch, kteří byli prorostlí korupcí, nebyl v roce 2013 přijat. Proč jsme ho v této Sněmovně nepřijali v roce 2014, se musíte ptát sami sebe. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno. Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně budu mluvit jenom krátce, a když já říkám, že budu mluvit krátce, tak na rozdíl od jiných řečníků mluvím opravdu krátce. Krátce mohu mluvit proto, že Občanská demokratická strana tady vystupovala velmi důkladně, kladli jsme otázky, rozebírali jsme jednotlivá čísla, vystupovali vlastně všechny členky a členové poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Chtěli jsme zjistit, jaký je vlastně soulad mezi proklamovanými cíli tohoto rozpočtu a těmi čísly, protože nám připadá, že je to v rozporu. Bohužel v té debatě - a myslím, že to jasně ukázala diskuse v průběhu druhého čtení tohoto rozpočtu - se nám nedostalo prakticky žádné odpovědi a musím říct, že nás to velmi zklamalo.

  Na druhé straně nemohu říct, že by ta diskuse byla neužitečná a že bych se třeba já osobně nedověděl nové věci. Tak například jsem pochopil, jaký je zásadní vliv karuselových obchodů na všechny problémy, které naše ekonomika má, a samozřejmě budu připraven, když si moji kolegové z vědeckého světa budou stěžovat na to, že v tom rozpočtu není dost prostředků na výzkum, což tam objektivně není, tak jim dokážu říct, že pokud se více zapojí do boje proti karuselovým podvodům, tak se jim ta situace nepochybně zlepší.

  Také jsem pochopil způsob, jakým uvažuje o své vládě pan premiér Sobotka. Já jsem pochopil z toho vystupování kolem rozpočtu, že pan premiér se domnívá, že vedle jeho vlády je tu ještě jedna pravicová vláda, se kterou musí bojovat, pravicová vláda, kterou tvoří Občanská demokratická strana a Miroslav Kalousek. Já samozřejmě tu představu do značné míry respektuji, někdo věří v zednáře, někdo v ilumináty, ale myslím si, že to nepomáhá tomu, aby člověk viděl věci reálně, a možná i to je jeden z důvodů, proč je tento rozpočet připraven opravdu špatně.

  Občanští demokraté tento rozpočet nemohou podpořit a já, protože jsem slíbil, že budu mluvit krátce, tak v šesti bodech shrnu, co nám na něm vadí nejvíce. Je to jakýchsi šest prohřešků proti dobrému hospodaření, které můžeme najít v rozpočtu vlády Bohuslava Sobotky.

  1. Klesají peníze na investice, a to velmi významně.

  2. Klesají finanční prostředky na vědu a výzkum a bez rozvoje těchto věcí těžko můžeme konkurovat jiným zemím.

  3. Rostou výdaje na provoz ministerstev, na provoz státu, roste byrokracie.

  4. Roste počet úředníků i tam, kde je to úplně zbytečné, např. na Úřadu vlády.

  5. Mandatorní výdaje jsou historicky na nejvyšší úrovni a na tyto mandatorní výdaje musí vláda samozřejmě někde vzít - bere z investic.

  6. Všechno, co vláda vybere na daních díky dobré ekonomice, vlastně rozdá místo toho, aby investovala, místo toho, aby podporovala aktivní občany, podnikatele, aby hledala cesty, jak vyřešit důchodový systém, jak pomoci rodinám s dětmi.

  Tato vláda rozdává peníze, které jí nepatří, neplánuje investovat, neplánuje spořit, neplánuje zhodnotit, ale chce projíst, rozdat, utratit. Tímto rozpočtem vlády Bohuslava Sobotky nebere jenom naše peníze, ale bere si i kus naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Takovýto rozpočet se podpořit nedá, a proto Občanská demokratická strana bude hlasovat proti jeho schválení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Další s přednostním právem je přihlášen pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, když jsem četl ve druhém čtení rozpočet a mluvil o těch opatřeních, tak se mi opozice směje. Já nechápu, proč. Proč ty karuselové obchody jsou směšné?

  Já bych začal od pana Fialy. Budu se snažit mluvit tak, aby mi rozuměli kolegové z opozice.

  V pondělí večer jsem seděl vedle francouzského premiéra pana Vallse a vykládal jsem mu o karuselových obchodech. Vykládal jsem mu o tom, že Evropská unie nemá peníze, protože to je průtokáč, oni nemají úvěry, dluží členským státům 25 mld. eur, nám koncem roku bude dlužit 2,5 mld. eur a některé členské státy říkají nemáme peníze, jako Velká Británie, budeme platit na splátky. Na druhé straně podle statistiky Evropské unie VAT gap, to znamená díra v DPH nebo nedoplatky DPH, členské státy Evropské unie přišly o 177 mld. eur v roce 2012. V každém státě je to různé. V těch, které jsou na tom lépe z hlediska všeho - korupce, štěstí, pocitu lidí, jak se mají dobře - např. Finsko má 5 %, Holandsko 5 %. Rumunsko 44 % a Česká republika 22 %. 22 % je 3,2 mld. eur, to je 108 mld. korun. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi a mám zde tři faktické poznámky. První pan kolega Kalousek, potom pan kolega Stanjura, potom pan poslanec Novotný. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kdyby těch čísel nebylo, pane ministře, byl byste možná i přesvědčivý řečník. Ale vzhledem k tomu, že ta čísla existují (potlesk zprava), je to na pováženou.

  Ten resort, který podle vašich slov jste zdědil v rozvalu, vybíral daně s efektivitou jistě ne ideální, ale historicky nejvyšší. Po roce vašeho působení efektivita výběru daní prudce klesá. A je to doložitelné na konkrétních číslech podle mezinárodních standardů, ta čísla jsou dohledatelná ve veřejných zdrojích. Po roce vám klesá efektivita výběru daní, byť verbálně o tom mluvíte velmi přesvědčivě.

  Ptáte-li se mě, kde ta čísla beru - prosím zde (ukazuje zelený sešit) - sešit H, příloha zákona o státním rozpočtu. Vaše dokumentace vámi podepsaná říká, že od roku 2009 - já vám ten sešit věnuju, je můj, ale psal jste ho vy (smích zprava). Vaše dokumentace říká, že veřejné rozpočty - země je posuzována podle stavu veřejných rozpočtů - se zlepšovaly od roku 2009 každým rokem až do roku 2014, kdy došlo ke změně trendu a ke zhoršení. A v roce 2015 dochází k dalšímu zhoršení. A dokládáte to tam přesvědčivými tabulkami a čísly, která jsou pravdivá. Ptáte-li se mě, kde jsem to vzal - no ve vašem návrhu! A já se jenom ptám, proč pokládáte za nezbytné stav veřejných rozpočtů zhoršovat. A vy říkáte - já to nezhoršuju, já to zlepšuju. Ale tady nám všem píšete, že to zhoršujete - a máte pravdu ve svém písemném, nikoliv verbálním projevu. (Potlesk zprava.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Novotný a pak chce fakticky reagovat také pan vicepremiér - předpokládám.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Trošku zneužiji faktické poznámky, protože jednací řád říká, že reaguje na věci, které zazněly k projednávanému bodu, a pan ministr financí mluvil přes dvacet minut, ale ke státnímu rozpočtu neřekl vůbec nic. Pak se diví, že neustále opakujeme svoje dotazy. Nic k základním dotazům, proč se snižují investice, proč se snižují peníze na vědu a výzkum. Moji kolegové a kolegyně vystupovali ve druhém čtení velmi podrobně s konkrétními dotazy k jednotlivými kapitolám. Přestože neovládáme státní pokladnu, tak jsme si byli schopni v materiálech načíst slabá místa a ptát se.

  Ale abych byl spravedlivý a nebyl jenom kritický, škoda, že se dneska nevysílá přenos z českého parlamentu do všech evropských parlamentů, protože ministr Babiš našel řešení pro všechny státy Evropské unie. On už s nimi jednou jednal. Ve čtvrtek místo interpelací byl na obědě na DG a spasí celou Evropskou unii. Teď nám tady vykládá o stovkách miliard eur, které zařídí pro všechny státy tak, aby například Velká Británie nemusela platit tak vysoký členský příspěvek do rozpočtu EU. Vystoupení odpovídá rétorice opozičního předáka, který prostě zkritizuje, co se dá. Jenom pan ministr zapomněl, že už skoro rok vládne. Pominu takové vtipy, že vy už chcete registr smluv - a rok ho blokujete. Budiž. My aspoň říkáme, že to nepodpoříme. Vy jste se tvářil, že ho podpoříte, a pak ho blokujete.

  Těžko mohu fakticky reagovat na dvacetipětiminutové vystoupení ministra financí, ve kterém se ani dvacet pět vteřin nevěnoval státnímu rozpočtu, zato jsme patnáctkrát slyšeli - my hnutí, my hnutí, my hnutí. A já jsem čekal, že vystoupí ministr financí, ne předseda hnutí. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný.

 • Poslanec Martin Novotný: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já bych opravdu v souladu s mými dvěma předřečníky poprosil, abychom se v debatě pokusili nemíchat dva naprosto odlišné žánry. Existuje státní rozpočet, což je složitý strukturovaný dokument, který má nějaké priority, nějaké základní rámce, stanoví nějaké trendy rozvoje a dalšího vývoje země, stanoví nějaké trendy vývoje bilance veřejných financí. O tom bodu tady má být dneska řeč. A potom existuje každodenní management vývoje státního rozpočtu prostřednictvím státních institucí, prostřednictvím finančních úřadů, prostřednictvím Ministerstva financí, který se samozřejmě v průběhu roku uplatňuje nějakou legislativou, která může ovlivnit průběh výběru daní a podobně. To jsou ale dva naprosto odlišné, byť spolu související žánry. A jestliže v České republice úplně ztratíme schopnost - vystoupení ministra financí bohužel reprezentují tento trend - se o státním rozpočtu bavit na úrovni strategické debaty a zůstaneme v operativě, pak se debata posune o několik latěk dolů na úroveň spíše takové hospodské debaty.

  Já bych proto poprosil, aby pan ministr financí reagoval na dotazy, které se týkají strategických vizí, které souvisí s rozpočtem, a konkrétní věci, které patří k jeho každodenní agendě, aby si nechal na pracovní porady Ministerstva financí. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud vám stačí dvě minuty fakticky, tak vám dám faktickou poznámku (k ministru financí). Jinak by měl přednost pan předseda Fiala. Tak to bude řádná přihláška s přednostním právem. Nyní vystoupí pan předseda Radim Fiala, předseda klubu hnutí Úsvit. Prosím. Po něm tedy s přednostním právem pan ministr financí.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedo, původně jsem chtěl reagovat taky ve faktické, ale asi by mi dvě minuty nestačily. Přestože tady kolega Novotný řekl, že bychom měli mluvit jenom o státním rozpočtu, využiji svého přednostního práva a začnu Evropskou unií. Pan ministr Babiš mě k tomuto inspiroval.

  Vážený pane ministře, obávám se, že pro vás mám několik špatných zpráv. První špatná zpráva je, že neexistují žádné evropské peníze ani žádné evropské miliardy. To jsou peníze států Evropské unie, které tečou do Bruselu, tam se přerozdělují a zase tečou do států zpátky.

  Další špatnou zprávou je, že v Evropské unii vládne naprosto socialistické hospodaření založené právě na dotacích a obrovském přerozdělování. To má jeden jediný význam. Evropští politici, evropští byrokraté, v minulosti vedení Josém Manuelem Barrosem, bývalým předsedou portugalské komunistické strany, portugalským maoistou, nastavili toto hospodaření tímto způsobem.

  Další špatná zpráva, vážený pane ministře, je, že tento způsob hospodaření v Evropské unii nemá dobré řešení a pravděpodobně dobře nedopadne.

  A nakonec třetí špatná zpráva je, že se obávám, přestože věřím, že jste velmi schopný člověk, že se vám tyto evropské demokraty jen velmi těžko podaří přesvědčit, aby změnili své myšlení, uvažování a hospodaření v Evropské unii. Já se obávám, že se o to spousta států pokoušela už nějakou dobu a že to nejde, protože tito politici chtějí mít politickou moc a politickou kontrolu nad finančními toky, které jsou z jednotlivých zemí, a spíše se snaží, aby se všechny rozpočty států Evropské unie slily do jednoho velkého evropského budgetu, ze kterého by se financovalo to, co zrovna jde, protože Evropská unie se propadá do stále větších a větších deficitů, a jak už jsem řekl, tento způsob hospodaření nemá dobré řešení.

  Teď ještě jednu věc, na kterou jste narazil, odpovědnost politiků. Vy jste řekl, vážený pane ministře, že budete usilovat o to, aby politici měli svou politickou odpovědnost za to, co se děje na jejich resortech. Jmenoval jste konkrétní politiky, kteří nebyli potrestáni, a byli potrestáni lidé, kteří pod nimi pracovali, kteří podepsali různé smlouvy, které prostě pro stát nebyly výhodné. Vzpomeňte si, hnutí Úsvit zde na jaře mělo zákon, kde se jednalo o to, aby každý politik byl zavázán péčí řádného hospodáře. Tento zákon neprošel. Vy jste o to neměli zájem. Tato Poslanecká sněmovna neměla zájem protlačit zákon, aby každý politik musel mít péči řádného hospodáře, a nejenom politik, měl by to mít i každý úředník, protože pokud se tak nechová, tak by na úřadech neměl co dělat. To je věc, která by se co nejrychleji měla naplnit.

  Dál jste tady mluvil o Rekonstrukci státu. Já si myslím, že už rok vládnete, že zákonů tady bylo spoustu. Koneckonců různá média i známkovala politické strany a hnutí, jak se staví k zákonům a k Rekonstrukci státu. Mám pocit, vážený pane ministře, že strany vládnoucí koalice zrovna nedostaly dobrou známku, že by chtěly naplňovat to, co podepsaly, a že by se chtěly starat o věci, které jste slíbili před parlamentními volbami. Takže vážený pane ministře, nikoliv slova, ale činy.

  A teď už bych se dostal k rozpočtu, protože i hnutí Úsvit má na tento rozpočet samozřejmě nějaký názor. My jsme to velmi řádně prostudovali a chtěl bych vás seznámit s tím, jak bude hnutí Úsvit hlasovat.

  Generálně mohu říct, že hnutí Úsvit nesouhlasí s vládním návrhem rozpočtu pro rok 2015. Nadhodnocené očekávání hospodářského růstu ve výši 2,5 % - je to samozřejmě proto, že s tím se dají plánovat i vyšší příjmy, a podhodnocené očekávání nezaměstnanosti o 1 až 2 % než letos pouze skrývá neschopnost vlády dosáhnout systémových úspor. Dokonce pokud by se očekávání vlády naplnila, stejně se v příštím roce zadlužíme o dalších 100 miliard korun. Taková čísla jsou pro nás zcela nepřijatelná.

  A teď něco řeknu k deficitu. Je mi teď jedno, jestli snižujeme dluh o 20 miliard, nicméně deficit státního rozpočtu zůstává pořád stejný... (Odmlka pro hluk v sále.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám a prosím o klid v sále!

 • Poslanec Radim Fiala: Ekonomicky jsem přesvědčen, že je potřeba deficit státního rozpočtu snižovat, a ne zvyšovat. Vy jste řekl, že ho snižujete ze 120 mld. na 100. 120 miliard tady bylo před třemi roky, před pěti lety, možná před deseti lety, ty deficity jsou pořád stejné. Tak doufám, že se vám v příštích letech i podle té koncepce, kterou jste deklaroval, když jste se stal ministrem financí, tak jste deklaroval, že ty deficity se budou neustále snižovat.

  A špatně je i samotná struktura státního rozpočtu. Chudší mimopražské regiony přicházejí o 14 mld. z Evropské unie a nedostanou ani zásadní dopravní investice. Rozpočet Ministerstva dopravy bude totiž nižší o 8,3 mld. než letos. Celkový nedostatek investic, které by umožnily budoucí hospodářský růst, již vládě vytýkají dokonce i odbory. To je neuvěřitelné. Odbory se většinou starají o práva zaměstnanců, ale dnes už i odbory vytýkají to, že nemyslíte na budoucnost a že nehodláte investovat tak jako v minulých letech v době hospodářské ekonomické krize a recese. Dnes to tedy vypadá tak, jako bychom zde počítali s hospodářským blahobytem pro bohaté a ještě větší chudobou pro chudé.

  Vážený pane ministře, my s návrhem rozpočtu nemůžeme souhlasit a budeme hlasovat proti.

  Co se týče jednotlivých dalších věcí, dovolte, abych se jen velmi krátce zmínil o sportu. Co se týče sportu, chvilku říkáme ano, miliardu do sportu. Chvilku říkáme ne miliardu do sportu, protože se tam dějí věcí, o kterých jste mluvil, o kterých jste hovořil. Dobře, souhlas. Ale v tom případě je potřeba připravit systém, který peníze do sportu dostane, bude naprosto transparentní, průhledný, ale nemůžeme zastavit investice a finanční podporu sportu v České republice. To přece nejde. A já bych vás chtěl požádat všechny, vážení kolegové, včetně pana ministra školství, abyste takový systém připravili. Transparentní systém finančních prostředků do sportu. Myslím, že to je velká nutnost, a žádám vás všechny, abyste to učinili co nejrychleji, protože všichni víte, že legislativní proces trvá velmi dlouho. To znamená, když to připravíme, bude trvat dalších x měsíců, než to dostaneme do praxe. Myslím si, že tato věc hoří, a já vás tady na to upozorňuji.

  Děkuji za slovo. (Potlesk poslanců Úsvitu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan předseda klubu Úsvit Radim Fiala. A nyní s přednostním právem pan ministr financí.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Nevím, jak už to mám vysvětlit panu poslanci Fialovi, že dluh České republiky 2013 byl 1 683 mld. Dluh České republiky 2014 koncem roku 31. 12. by měl být 1 665 možná, někde tam. Takže bude nižší, o malinko, ale bude. A 2015 plánujeme, že nebude vyšší než 2013, takže nechápu, proč mluvíte o zadlužování. Bude tam deficit, nemá to sice logiku, ale jelikož jsme začali řídit to cash flow, trošku, i když nemáme cash pooling, bohužel Ministerstvo financí neovládá a nemůže řídit veškeré toky fondů a státních institucí, tak se nezadlužíme! Tak prosím vás už to neříkejte, že bychom se zadlužovali.

  Ohledně sportu, máme na stole, do konce roku to ještě vláda projedná, novelu zákona o hazardu a v rámci toho budeme řešit i odvody. Kurzové sázky, loterijní odvody, kasina, internet atd. A v rámci toho je možnost řešit sport a skutečně tam přinést nějaký systém.

  Samozřejmě zákony Rekonstrukce státu, já myslím, že se osobně s nimi velice intenzivně stýkám, ale my jsme v nějakém systému, jsme v koalici, takže věřte mi, že osobně se snažím dělat s tím, co můžu.

  Z hlediska debaty o rozpočtu, tak já nevím, co byste čekali. Rozpočet je výnos, to je příjem peněz. Já se hlavně soustředím na ten výnos. Jsem jediný ministr, který má zabezpečit výnos. Ten náklad mají všichni ostatní ministři. Takže se soustředím proto na ty daně.

  A pokud pan předseda Fiala mě tady zesměšňuje v Evropě, tak fajn, uvidíme, aspoň budu jediný, který to zkusí, přesvědčit. Protože ta Evropa taky funguje nějakým způsobem. Taky jsme teď měli hlasování o tom, jestli nám má někdo diktovat, kolik žen kde má být. Myslím, že právě naše hnutí je modelovým příkladem toho, že my ženy forsírujeme, máme je všude. Takže Evropa funguje nějakým způsobem.

  Junckerův balíček je taky zajímavá konstrukce, kterou jsem úplně nepochopil. Že tam je nějaká garance, potom EIB tam dát 5 mld. eur, potom je tam nějaký multiplikátor 15 a z toho je těch 315 mld. eur. Ale Česká republika je na tom velice dobře, protože náš problém je, že my máme peněz dost a roku 2013 jsme vraceli přece do rozpočtu 13 mld. z dopravní infrastruktury.

  My jsme paralyzováni zákony. My tady napravujeme chyby minulých vlád, že jsme deset let nebyli schopni přijmout zákon o státní službě. Že jsme nebyli schopni vyřešit infringement na EIA. Že jsme neměli regulaci vody atd. A že jsme byli nejhorší v čerpání. Že je tady ohroženo 90 mld. investic. Že nám hrozí, že ta EIA, která na tyto investice byla schválena, nebude Bruselem akceptována. Takže my honíme plno věcí najednou a priorita je investice! To není pravda!

  Já jsem přišel na resort financí a hned jsme udělali program do investic kapacit základních škol tady kolem Prahy. Osm set milionů! Třicet obcí se přihlásilo. Už se staví. Tak já nevím, o čem mluvíte. Nevím, jak jste počítali ty děti, které se u nás narodily, když teď je na stole požadavek na sedm miliard investic do mateřských školek a základních škol. Nevím, kdo to tu řídil předtím.

  Hrozně mě pobavil pan Novotný, strategická debata. Tak se bavme o té strategické debatě! Proč ODS nečetla knihu Bati, 1937? To byla jediná vize této země. Bohužel ji nikdo neudělal. Kdyby ji někdo udělal, tak jsme na tom jako minimálně v Rakousku nebo Švýcarsku. Tam bylo všecko napsáno. Takže my teď děláme strategii energetickou. Velký materiál, mám to za úkol s panem ministrem Mládkem. Takže jaká je bilance naší pozice v energetice? Vodu jsme prodali, plyn jsme prodali, uhlí jsme prodali, rafinérie jsme prodali. A máme tady ČEZ, ten, který si za vaší vlády dělal, co chtěl, a nakoupil na Balkáně za 80 mld. investice, které jsou pravděpodobně velice pofidérní, ale nesplnil základní úkol. Blok v Dukovanech, který potřebujeme teď prioritně řešit. Strategická debata. No a jak jsme vyřešili strategicky dopravní infrastrukturu, když na D8 jsme postavili za 24 let 76 kilometrů za 40 mld.? Stavíme dálnice v průměru 13 let. Tak aspoň za naší vlády jsme přišli a prosadili větší motivaci majitelů pozemků, abychom konečně mohli stavět. Taky chceme přijmout nějaké zákony, které fungují v Německu, abychom konečně něco tady začali realizovat! A to je priorita. Protože my jsme řekli, chceme občanům ukázat, že něco konečně poznají v každodenním životě.

  Proč nemáme rychlovlaky? Já nevím. Měl jsem v pátek večeři s významným představitelem Číny a tam mají vlaky, které jezdí 400 km za hodinu. U nás jsme stále na tom stejně, některé vlaky jak na počátku tohoto století asi. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana poslance Dolejše Jiřího a po něm s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám pocit, že i když rozpočet si nepochybně zaslouží zevrubnou debatu, že se začínáme trápit. Ono trápení zvířat je zakázáno, týrání poslanců může být lidová zábava, ale já mám obavy, že teď před hlasováním už se o moc dál nedostaneme, zejména když slyším odpovědi pana ministra financí. Pokud tápe v tom, co je to rozpočtová či hospodářská strategie - já chápu, každý máme nastaveno myšlení nějak: někdo vnímá stromy, někdo les, a někdo dokonce vnímá, že les, aby fungoval, tak je komplexní biotop, který se vyvíjí řekněme sedmdesát osmdesát let, a někdo řeší holt to bejlí v kořeni stromu nebo zasazení jednoho stromku. To se prostě stává. A já jenom upozorňuji, že vláda, která chce zásadní změny, by měla mít schopnost strategického uvažování, a pokud má ministra financí, kterému prostě stačí říkat, že všeci kradnú a my makáme, tak já v tom rozpočtovou strategii nevidím, ale co se dá dělat?

  Jenom jedna faktická poznámka, pokud jde o úspěch ve snižování veřejného či státního dluhu. Samozřejmě že lze jednorázovou operací, kdy zapojíme rezervy na účtech, krátkodobě a dočasně snížit dluh. Ale pokud budeme mít deficity narůstající, a to si řekněme rovnou, že srovnání 2015 a 2014 oproti realitě je nárůst deficitu, tak samozřejmě se ten dluh nemůže snižovat, to bohužel zázraky se nedějí! Takhle je to bohužel se vším.

  Snesli jsme určité faktické zásadní důkazy, že tento rozpočet není ani konsolidační ani prorůstový, že je spíše udržovací. Vláda to samozřejmě musí prohlasovat, protože si to takto připravila, tak se už netrapme. To týrání už jsme snad zabezpečili pro lidovou zábavu a přibližme se poněkud k tomu hlasování. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde ještě jedna faktická poznámka pana poslance Novotného, která má přednost před přednostním právem pana předsedy Kalouska. Takže dvě minuty pro pana poslance Novotného.

 • Poslanec Martin Novotný: A právě o té strategii, pane ministře, to je! Mně se podařilo za těch osm let, co jsem byl v čele města, jak vy říkáte, zvýšit ten dluh - ta částka, kterou říkáte, nesedí - o nějaké číslo. Vám se o stokrát větší číslo podařilo zvýšit dluh této země jenom jedním hlasováním při prvním státním rozpočtu před rokem, který jsme tady schvalovali. Já jsem schopen naprosto detailně říct, co jsme strategicky, tj. z hlediska obsahu realizovaných investic a s jakým podílem evropských dotací, v tom městě udělali. A my se tady bavíme o tom, o kolik zvyšujeme zadlužení a jaké investice, a že klesající při tom zvyšujícím se zadlužení v tom rozpočtu jsou. Já totiž nevěřím vaší předpovědi, že oním zázračným managementem státní pokladny se vám podaří dosáhnout toho, že zadlužení reálně snížíte. To si řekneme za rok. Já si myslím, že své kroky jsem schopen právě strategickou úvahou obhájit. Ty vaše jsem zatím obhájeny neslyšel. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobré dopoledne. Paní a pánové, budeme pokračovat. Před kolegyní Putnovou s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já mám tři poznámky. Za prvé k tomu, o čem mluvil pan předseda Fiala.

  Byť důsledně říkal deficit, nikoliv zadlužování, pan ministr si plete notoricky termíny dluh a deficit, takže odpovídal na zadlužování, nicméně to vysvětlení tady existuje, je logické a já v tomto panu ministrovi věřím. Prostě máme nějakou celkovou výši dluhu a pak máme čisté zadlužení. Čisté zadlužení je zadlužení očištěné o dluhovou rezervu, protože stát si samozřejmě půjčuje tehdy, když je to na kapitálových trzích výhodné, nikoliv tehdy, když peníze nutně potřebuje, a v tom okamžiku by logicky také to nemuselo být výhodné. Takže vždy je tam potřeba mít nějakou rezervu. V dobách obrovských turbulencí dluhové krize státu a obavy o dostupnost levných prostředků jsme vytvořili dluhovou rezervu poměrně velikou, ale to nejsou utracené peníze, to je dluhová rezerva, kterou máte ve svých aktivech, a prostě není to zadlužení budoucnosti. Zadlužení budoucnosti je to čisté zadlužení. Také onen fiskálkompakt, ke kterému se vláda přihlásila, počítá výlučně s čistým zadlužením, tady s očištěním od dluhové rezervy.

  Díky státní pokladně, na kterou pan ministr tak nadává, ale hrozně rád ji používá, protože úspěchy s lepším řízením likvidity může mít jenom a výlučně díky státní pokladně, kvůli ničemu jinému, tak ten projekt byl nastartován k 1. 1. 2013 a už v roce 2013 ještě já těsně před svým odchodem z ministerstva jsem mohl snížit dluhovou rezervu o 110 miliard - velmi opatrně. Mohl jsem to udělat mnohem víc, ale nechtěl jsem to komplikovat svým nástupcům, takže jsem velmi opatrně snížil dluhovou rezervu o 110 miliard díky lepšímu řízení likvidity, a tím již v roce 2013 touto jednorázovou operací došlo ke snížení celkového dluhu státu, ale samozřejmě nedošlo ke snížení čistého zadlužení, protože i rok 2013 byl deficitní. Pan ministr v tomto projektu pokračuje tak, jak předpokládal harmonogram. K 1. 1. 2014 nabírají eurové účty, pokračuje v něm tak, jako by měl pokračovat každý jiný, protože ten projekt prostě je efektivní pro řízení státních financí, a díky tomu opět bude moci - doufám, že bez rizika, tak konkrétní čísla teď nevidím, takže doufám, že bude postupovat bez rizika - snížit dluhovou rezervu a opět touto jednorázovou operací dojde k tomu, že celkový dluh se nezvýší, ale samozřejmě čistý dluh se zvýší zbytečně moc o ten zbytečně veliký deficit. To znamená, říkat, že nezvyšuji zadlužení, není fér. Samozřejmě že zvyšuji čisté zadlužení a zadlužuji budoucnost. Vedle toho si snižuji tu rezervu, beru si z těch sýpek. Ale to neznamená, že přestávám zadlužovat.

  To je první poznámka k tomu, co pan ministr tak často zdůrazňuje jako obrovský úspěch, že se sníží zadlužení. To zadlužení, které sleduje svět, to zadlužení, které se měří podle fiskálkompaktu, ke kterému se česká vláda přihlásila, to samozřejmě nesnižujeme. To je čisté zadlužení. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní mám dvě faktické poznámky - jednu faktickou poznámku pana poslance Laudáta, potom pana ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Paní kolegyně Putnová musí ještě počkat. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom k panu ministru Babišovi, jak se tady ptal, proč nemáme ty rychlé železnice.

  Pane ministře, to bych se asi měl ptát já vás, proč není v rozpočtu SFDI na toto položka. My vám dáme příležitost, až bude bod rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, to napravit. Karel Šidlo už připravil příslušné návrhy. Takže ptám se já vás, co dělal váš ministr a proč to tam není. Bohužel na hospodářském výboru už jsme neměli šanci. Doufám, že při svém notorickém absentérství tady ve Sněmovně si na ten bod počkáte a pomůžete nám prosadit, aby se konečně v té věci začaly věci hýbat a nebylo ignorováno už asi tři roky staré rozhodnutí a konkrétní kroky hospodářského výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji. Nyní pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo.

  No, já musím zásadně odmítnout tuhle lež, kterou řekl tady pan Kalousek. Nikdy žádné rafinérie jsem nevlastnil. Nikdy. Nikdy jsem nerealizoval žádný kontrakt, takže jsem nemohl vytahat žádné miliardy. Takže je to lež a pan Kalousek to dobře ví.

  Já jsem jen zapomněl ještě v tom výčtu bilance naší země a té strategie se vrátit k - věda a výzkum, mantra. Dneska ve 13.30 je seminář v Senátu. Jděte se tam podívat na těch 44 vědecko-technických center, která jsme, nebo vy jste tady nastavili, a teď my budeme přemýšlet, co s tím. Jejich provoz, jejich udržitelnost nás bude stát asi příštích pět let 25 mld.! Takže já rozumím základnímu výzkumu, že když nemusím vždycky mít z toho nějaký výnos, ale pokud jsme tady nastavili centra vědecko-technická, tak asi jsme měli vědět proč, a někdo by měl říct, jak to vlastně je. Takže to jenom k vědě a výzkumu. Takže my to řešíme. Pokud vím, zmocněnec ministra školství to řeší. Jenom ten systém vědy a výzkumu, který je rozstrkán asi na třinácti resortech a v podstatě to nikdo centrálně neřídí, tak to jsme zdědili. A ta centra my budeme řešit, která vy jste tady nainvestovali do betonu, a v podstatě nikdo neví, nač to je.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nevlastnil jste je, pane ministře, to já jsem také neřekl. Pouze jste je převzal jako vítěz výběrového řízení, půl roku jste je řídil, prohlédl jste si veškeré vnitřnosti, účetnictví, cash flow i strategii, nastavil jste smlouvy vůči svým podnikům a pak jste to tomu státu zase bez jakýchkoliv sankcí vrátil, protože jste tu kupní smlouvu odmítl podepsat. To je pravda. Tudíž skutečným vlastníkem jste se nikdy nestal, ale za půl roku řízení Unipetrolu ten stát opravdu nevydělal, vydělal někdo úplně jiný. Ale z toho je potřeba - znovu opakuji - vinit sociální demokracii a jejího tehdejšího předsedu a prvního místopředsedu, nikoliv ODS nebo TOP 09.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já to, co tady předvádí pan Kalousek, to bych nedokázal - tak brutálně lhát. Tak stejně brutálně lhal, že jsem byl ve Francii, a byl jsem na konferenci v Berlíně. Tak teď zase lže. Nikdy jsem nic nepřevzal. Nikdy jsem nikde neseděl, takže nemohl jsem zařídit žádné smlouvy. Tak prosím vás, pane Kalousku, nelžete už konečně. Fakt je to už trapné. A každý si to může dohledat v rejstříku. Nikdy jsem v Unipetrolu neseděl, takže jsem žádné smlouvy - a jsou to sprosté lži, já nevím, proč to tu vykládáte.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Vrátíme se k rozpravě. Nyní paní poslankyně Anna Putnová s řádnou přihláškou v rozpravě ke státnímu rozpočtu ve třetím čtení. Tím jsem chtěl připomenout, že budeme mluvit k věci, což jistě paní kolegyně dodrží. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

  Před závěrečným hlasováním bych si potřebovala ujasnit některé odpovědi a stanoviska pánů ministrů. Pokud by mě snad koaliční poslanci chtěli vést k pořádku, například pan poslanec Plzák, musím pro pořádek uvést, že jsem si vědoma toho, že jsme ve třetím čtení, nicméně dotazy, komentáře, pochybnosti, které jsem vyslovila ve druhém čtení, zůstaly bez odezvy, a to u pánů ministrů, na které jsem se konkrétně obracela. Nezbývá mi tedy než se na ně obrátit znovu.

  Zdá se, že vláda se rozhodla diskusi o státním rozpočtu vysedět a promlčet. Pokud se rozhodla takto mlčet, je povinností opozice, odpovědné opozice, křičet a volat a dožadovat se odpovědi.

  Obracím se tedy v první řadě na pana ministra financí. Zajímalo by mě, jaké jsou důvody k tomu, že poklesly investice do vědy a vzdělání. V době našich vlád se pohybovaly kolem 1 % HDP, na příští rok je to slabší než v letošním roce - 0,83 %. Na to, že jste předešel mou otázku tím, že jste upozornil na problematiku center, mohu reagovat jedině otázkou: Když jste si dávali do priorit této vlády podporu vědy a vzdělání, vy jste nevěděli, jaká centra budete řídit?

  Myslím, že se musím obrátit také na pana vicepremiéra Bělobrádka. Pane vicepremiére, vy jste téměř rok šéfem instituce, která má za cíl podporovat vědu a výzkum. Pod vaším vedením váš úřad přešlapoval na místě bez jakýchkoliv výsledků během celého roku. Až na konci roku se dostavil posun - posun zpátky. Pan ministr Babiš minulý týden ve čtvrtek během interpelací řekl, že všichni ministři byli se svými kapitolami spokojeni. Mám na vás tedy zcela jednoduchý dotaz: Pane vicepremiére pro vědu a výzkum, jste spokojený se svou kapitolou?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Vidím přihlášku pana poslance Foldyny - ale s faktickou poznámkou jedině. Prosím, s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem faktickou poznámku ke kolegyni, která tady teď mluvila. Já tedy také vnímám tu potřebu, aby byly peníze na vědu a výzkum. A možná že by to mohly být ty peníze, které vy jste odsouhlasili na církevní restituce, kdy po dobu sedmnácti let český stát bude dávat valorizace a posílat církvím tři miliardy korun. Škoda, že je nemůžeme dát na tu vědu a výzkum. To jsem si chtěl jenom povzdechnout.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyvolalo to další faktickou poznámku pana kolegy Laudáta. Prosím. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu reagovat na naprostou nestoudnost pana Foldyny. To se vracíme zase zpátky někam a je to pořád dokola.

  Nicméně chci upozornit na jednu věc. Při druhém čtení rozpočtu tady padaly dotazy na pana ministra Babiše. Odpovídal na něco jiného, vykládal tady zase tu svou pohádku. Nicméně gros těch vystoupení bylo právě kolem vědy, výzkumu a inovací. Pan vicepremiér Bělobrádek zvolil jinou taktiku - prostě se promlčet druhým čtením. Je to docela problém, protože čím víc na to koukáte, na jedné straně jsou zkrácené miliardy na vědu, výzkum, vývoj a inovace, ale tato vláda si pořídila vicepremiéra, a ta situace se nelepší, ale naopak se horší. Myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit v lednu nebo v únoru bodem na zvláštní schůzi, protože my na rozdíl od této vlády nechceme, aby naši nástupci byli v zemi úpadku. Jestliže tady někdo možná předimenzovaně budoval vědecká centra... My máme jiné představy, kam mají putovat, co má podporovat stát. Ne různé agrokomplexy a podobně. Ne různé předimenzované betony, ale skutečně nové progresivní technologie. To je budoucnost země! Ne v oborech s malou přidanou hodnotou. Vy směřujete tímto rozpočtem naši zemi na trajektorii úpadku, a pak tady můžete věšet otazníky, proč tolik center, proč tolik možných nákladů.

  Já jenom chci upozornit, a skutečně by tady měl vystoupit vicepremiér -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemůžete upozornit, protože vám uplynul čas k faktické poznámce, pane kolego, respektujte jednací řád.

 • Poslanec František Laudát: - a vyjádřit se ke svému resortu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Pan kolega Vilímec, řádně přihlášený do rozpravy, připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě ve třetím čtení vystoupit k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl ve druhém čtení i předtím na rozpočtovém výboru. Je to pozměňovací návrh, který je evidován v pozměňovacích návrzích jako bod B7. Chci vystoupit i v souvislosti s tím, co dnes zaznělo z úst pana ministra financí i v závěru druhého čtení.

  Pozměňovací návrh se týká kapitoly Všeobecné pokladní zprávy a navyšuje alokaci prostředků na program podpory obnovy materiálně technické základny regionálního školství o sto milionů korun. Pan ministr na konci druhého čtení i dnes zopakoval, že Ministerstvo financí vyhlásilo tento program spojený i s tzv. problémem rezidenční urbanizace příměstských částí, v letošním roce pražských okresů. Přihlásilo se do něj 30 obcí s požadavky za 800 milionů. Pro příští rok, kdy se program otevřel pro celé území, přihlásilo se nevím kolik obcí, ale dnes pan ministr opakoval, že požadavky jsou ve výši 7 miliard korun.

  V této souvislosti chci upozornit na to, kolik je v návrhu státního rozpočtu na tento program vyčleněno. Je to kapitola Všeobecné pokladní správy, kde je správcem Ministerstvo financí, je tam vyčleněno celkově 473 milionů korun, z toho na dokončení těch již zahájených akcí příměstských pražských okresů připadá 278 milionů korun. Fakticky na podprogram, kde se přihlásilo tolik žadatelů se 7 miliardami, je v návrhu rozpočtu na příští rok vyčleněno pouze asi 122 milionů korun. Když porovnáme 7 miliard žádostí a 122 milionů vyčleněnými v kapitole Všeobecné pokladní správy na tento účel, vidíte, že je tady zjevný nepoměr. Myslím si, že to musí uznat i pan ministr financí. Pokud se nedostávají prostředky v dotačních titulech, přináší to ve většině případů pouze výdaje na zpracování žádostí, administrativní výdaje a fakticky naděje na poskytnutí dotace je velmi mizivá. V takovém případě je téměř lépe dotační titul nevypisovat.

  Pokud pan ministr financí v minulých dnech prohlásil, že nevidí důvod k přijímání návrhů podaných ve druhém čtení k projednávání státního rozpočtu, tak důvodem, proč jsem podal ten návrh, je právě to, že se prostředků v kapitole Všeobecné pokladní správy, za kterou nese odpovědnost pan ministr financí, nedostává.

  Návrh je vybilancovaný, bez jednoznačného rizika. Proto bych vás chtěl - bez ohledu na to, že to podal opoziční poslanec, klidně by to mohl podat pan poslanec Volný, který je také z našeho kraje, nebo pan předseda rozpočtového výboru - požádat o podporu tohoto návrhu. Dává šanci vyhovět větší části z podávaných žádostí měst a obcí. Chtěl bych nejen vás, kolegyně a kolegové, požádat o podporu, ale i pana ministra financí, až se bude za předkladatele vyjadřovat, aby tomuto návrhu šanci dal a s tímto návrhem souhlasil, protože je to návrh ve prospěch kapitoly Všeobecné pokladní správy, návrh v zájmu Ministerstva financí.

  Toto je předmět mého vystoupení a věřím, že v tomto hlasování nebudeme hodnotit, jestli návrh byl načten ve druhém čtení, jestli ho podal opoziční poslanec, ale zda návrh má logiku a má věcné zdůvodnění, což jsem přesvědčen, že jednoznačně má. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, musím říci, že jsem byl poněkud překvapen dnešní informací o tom, že můj pozměňovací návrh, který má za cíl posílit kontrolu exekutorů a dohled nad exekutory, nebyl podpořen resortní ministryní, a tudíž tedy nebude pro něj hlasovat vládní koalice. Rozumím tomu, že na rozpočtu musí být shoda, nicméně chci se zeptat paní ministryně spravedlnosti, jaké měla důvody k tomu, že návrh na přesun v rámci kapitoly, tedy nikoli na úkor zvýšení zadlužení státu ve výši 35 milionů korun na 86 tabulkových míst vyšších soudních úředníků do všech okresů, nebyl podpořen. Myslím si, že jsou samozřejmě i jiné způsoby, jak posílit kontrolu exekutorů, ale rád bych je od paní ministryně slyšel. I programové prohlášení vlády jasně hovoří o tom, že vláda posílí dohled nad exekutory. Exekucí jsou stovky tisíc, dotýká se to řady lidí. Určitě je správné platit dluhy a určitě je správné, aby exekutoři vymáhali dluhy po těch, kteří je neplatí. Všechno má mít ale svá pravidla.

  Domnívám se, že situace byla v minulosti bohužel zanedbána natolik, že nestačí pouze pokračovat v systému tak, jak je nastaven, ale je potřeba daleko důkladněji kontrolovat to, zda jednotliví exekutoři nepřekračují zákon, a pokud překračují, přistoupit k opatřením, jako je návrh na kárné potrestání třeba i s tím, že bude daný exekutor zbaven funkce. Proto jsem podal tento návrh. Myslím si, že je třeba se bavit o tom, pokud nebude přijat, jak Ministerstvo spravedlnosti zajistí ať už teď, nebo v příštích letech dohled nad exekutory. A myslím si, že to je o to podstatnější, že to je věc, na které se shodla vládní koalice. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Jiří Štětina, připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, proč jsem se dneska odvážil jít k tomuto pultu? Jistě mě nemůžete považovat za nepřítele sportu, kdo mě znáte. Ale když jsem se dočetl o pozměňovacím návrhu na jednu miliardu, tak jsem se musel k tomu vyjádřit, a samozřejmě mě k tomu ještě inspiroval článek v dnešním Sportu, v kterém je nadepsáno: Akademie už bez Vrby. Trenér reprezentace se už nehodlá angažovat v projektu mládežnických akademií. Řekl to v nejvyšší čas a reagoval tak na pondělní rozhodnutí výkonného výboru, který místo konkrétních bodů reformy jen odsouhlasil složení rady pro koncepci výchovy. Mluvíme o kopané.

  Je symbolické, ale určitě neplánované, že tato slova byla řečena večer před schválením státního rozpočtu, kde je požadovaná jedna miliarda na sport pozměňovacím návrhem. Peníze do sportu jdou stále naprosto netransparentně a nekontrolovatelně, což vyhovuje předsedům některých svazů, unií a asociací. Například kopaná, tenis, košíková, lední hokej, ale také Český olympijský výbor. Nikdo neví, jaký majetek bývalého ČSTV vlastní ČUS, Česká unie sportu. Je třeba vědět, na co přesně peníze jdou, kdo s nimi bude hospodařit, kdo je bude kontrolovat a jak je zaručené, aby se dotace nestaly jen dalším způsobem, jak ve sportu odměňovat loajální ovečky. To jsou slova z tohoto článku.

  Ve financování sportu je třeba zavést pevný řád a koncepci, přísně oddělit, co je státní a co je privátní. Pozměňovací návrh v žádném případě nepodpoříme, protože jsme se zavázali voličům, že budeme hospodařit s veřejnými prostředky řádně a poctivě. Já vám děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. Nyní pan poslanec Karel Fiedler, připraví se David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Nejdříve jednu organizační věc. Až přistoupíme k hlasování po projednání v našem poslaneckém klubu, navrhuji, aby byl stažen pozměňovací návrh B12, a předpokládám, že po domluvě s předsedajícím Sněmovny o tomto bude hlasováno.

  Druhá věc. Bylo tady zmíněno v rozpravě - to je jiný pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat, který se týká rozpočtové kapitoly ÚSTR, kde chci jen zopakovat jednu faktickou věc. Jedná se tam o dvě rozpočtové kapitoly, jednak ústav, jednak archiv. Mzdové prostředky v kapitole ústavu zůstávají ve stejné výši, mzdové prostředky v kapitole archiv se navyšují, a to přesto, že v jedné kapitole má dojít ke snížení počtu zaměstnanců a v druhé kapitole má dojít ke zvýšení, což tedy nemá faktickou logiku. Ptám se, nebylo mi to dosud vysvětleno, proč dochází k navýšení finančních prostředků na mzdy, když počet v součtu se nemá zvyšovat. Čísla, která jsou uvedena v této rozpočtové kapitole, hovoří jasně. Tam je uvedeno, že dochází k navýšení počtu pracovníků, ale podle dostupných informací se odehrává věc jiná. V kapitole ústavu se mají snižovat a v kapitole archivu zvyšovat, čili absolutně nechápu, proč by mělo dojít k takovémuto navýšení mzdových prostředků.

  A třetí věc, nebudu dlouho zdržovat, opravdu výzva kolegy Dolejše, abychom už přistoupili k hlasování, má své opodstatnění. Při této debatě o tom, co se bude odehrávat, jaké jsou predikce, jsem si vzal sešit H a udělal jsem si tam jednoduchý propočet. Je to tabulka 7 strana 12, týká se to veřejných rozpočtů o tom, jak budeme lépe vybírat daně. Rok 2011 705,6 mld. a rok 2012 727,8 mld. Nárůst je 3,14 %. Rok 2013 je 753,9 mld, nárůst je o 3,58 %. Nyní přichází rok 2014, předběžná skutečnost je 772,6 mld., a ten nárůst nám klesá na 2,48 %, a rok 2015 je 791,5 mld., čili nárůst zase klesá pouze na nárůst o 2,44 %. Z těchto faktických čísel, která jsem si tady rychle spočítal, nemohu vyčíst, že by docházelo k většímu výběru daní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plíšek. Potom pan kolega Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Byl bych rád, aby tady skutečně nezapadla jedna věc, o které hovořil předseda ústavněprávního výboru pan kolega Tejc. Na ústavněprávním výboru jsme vlastně drtivou většinou hlasů i hlasy poslanců opozice přijali doporučení rozpočtovému výboru k přesunu finančních prostředků určených ke kontrole činnosti exekutorů, kde vidíme velké problémy, a upozorňuje na to i samotná exekutorská komora, kdy má s celou řadou svých členů problémy, které byly v minulosti medializovány, a chybí zde zkrátka účinná kontrola, kterou v minulosti ministerstvo nezvládalo, a nyní s tím mají problémy i soudy.

  Proto se chci paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, a už je zde přítomna, skutečně zeptat, zda je pravda, co tady bylo řečeno, že odmítla tento pozměňovací návrh, na kterém se skutečně shodla vládní koalice i poslanci opozičních stran. Myslím si, že to byl návrh, který rozhodně není nijak politický, a účinnou kontrolu exekutorů si zde, doufám, přejeme všichni. Byl to přesun v rámci rozpočtové kapitoly. Takže se chci zeptat, zda to je pravda a jak tuto kontrolu hodlá zajistit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, chtěla bych se zeptat kolegů, kteří tady chrlí otázky směrem k současné vládě a především směrem k současnému ministru financí, kde byli v době, kdy tady z bank byly vytahovány peníze prostřednictvím ulomeného kusu schodiště. Ten, kdo ho přinesl k pultu, dostal 98 milionů. Pokud vím v konkrétním případě. (Hovoří stále důrazněji.) A to nejenom tento případ. Šlo o desítky miliard! Koho jste se tenkrát ptali, co se to děje? Dělo se to díky zákonům, které přijaly vaše vlády! Kde jste byli v době, kdy se tady kradlo ve velkém, protože nic jiného než krádeže nebyly lehké topné oleje! Mě ta kauza bude asi pronásledovat do konce života. Ale šlo minimálně o 100 miliard. Koho jste se tenkrát ptali? A tekly léta. Z každého nádraží vám každý dispečer mohl tenkrát říct, co se tady odehrává! ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, přihlásila jste se k faktické poznámce.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Už končím. Kdy jste vyměnili registrační pokladny ústupkem pravice s levicí, tak aby registrační pokladny nemohly být už před deseti lety zavedeny!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní řádně přihlášený pan poslanec David Kádner a po něm paní poslankyně Věra Kovářová s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, rád bych vás požádal o podporu pozměňovacích návrhů pod označením B1 a B2 s tím, že první návrh je od kolegy Martina Novotného, druhý návrh je ode mě. Jedná se o vypuštění příjmů rozpočtu MPO celkem o 495 mil. a je to z příjmů rozpočtovaných na základě novely horního zákona, který ještě v dnešní době neprojednala vláda, natož aby se tím nabýval parlament. A já bych se opravdu nerad dočkal, abychom tady za pár týdnů byli, řekněme, přitisknuti ke zdi v tom, že pan ministr Babiš a pan ministr Mládek nám řeknou, že by to potřebovali a že bychom to měli přijmout z toho důvodu, že prostředky jsou už v rozpočtu. Takže děkuji za podporu a budu moc rád, když tento návrh podpoříte.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, poté se přihlásil místopředseda vlády. (K poslanci, který hovoří s předsedou vlády.) Pane kolego, prosím, nemůžete tady... Pane poslanče, prosím, teď nemůžete hovořit s panem premiérem v tomto místě, aby mohla paní poslankyně přednést svůj projev.

  Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás oslovila kvůli pozměňovacímu návrhu, kterým by v případě jeho schválení byla obnova kulturních památek posílena o 400 mil. O tomto pozměňovacím návrhu chci dnes hovořit naposledy, čímž jistě mnohé z vás, které jsem oslovila, potěším. (Velký hluk v sále.)

  Ve třetím čtení už samozřejmě není prostor pro představování návrhu, a tak bych jen ráda uvedla na pravou míru tvrzení, které zde v poslední době zaznělo jen jednou, přesto je natolik zavádějící, že se k němu musím vyjádřit. Podle něj by obnova kulturních památek měla být financována dostatečně z prostředků -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás ještě jednou přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud někdo chce diskutovat o něčem jiném, než je státní rozpočet, přeneste diskusi do předsálí. Ten, kdo má slovo, má právo, aby v klidném prostředí přednesl své návrhy.

  Prosím, paní poslankyně, pokračujte.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Podle názorů, které tady zazněly, by obnova kulturních památek měla být financována z prostředků Programu rozvoje venkova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není tomu tak. Obnova kulturních památek na venkově z tohoto programu financována skutečně nebude, jak mi sdělil i pan ministr Jurečka v odpovědi na moji nedávnou ústní interpelaci. Do této oblasti potečou prostředky jen z Integrovaného regionálního operačního programu, což je velký rozdíl oproti končícímu programovému období. Těchto prostředků bude méně a podpoří výrazně užší spektrum kulturních památek, pouze památky UNESCO a národní kulturní památky. Na zbývajících 40 tisíc kulturních památek budou prostředky pouze z národních programů, jejichž výše je skutečně zanedbatelná vzhledem k počtu těchto kulturních památek. (Hluk v sále.) Právě to byl hlavní důvod pro předložení mého pozměňovacího návrhu, který potřebné peníze hledá v našem státním rozpočtu.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi si cením toho, že si pozměňovací návrh, který reaguje na úbytek evropských peněz v příštích letech, získal podporu Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a především Svazu měst a obcí, ale i dalších organizací, které mají blízko k péči o naše kulturní bohatství. Je to přirozené. Pozměňovací návrh reaguje na podněty od mnoha starostů, hejtmanů a sdružení z celé České republiky. Ti všichni chtějí opravovat památky. Vědí totiž o důležitosti obnovy kulturního dědictví, ale finanční prostředky jim chybí. Každá investice do obnovy našeho kulturního dědictví se mnohonásobně vrací zpět státu. Každá koruna se vrátí třikrát. Znamená příležitost pro firmy, především regionální, obnova památek znamená i podporu cestovního ruchu v regionech.

  Závěrem mi dovolte, abych vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu pod číslem A12, resp. B21.

  A zcela na závěr navazuji na otázku své kolegyně Putnové a táži se pana ministra kultury, zda je opravdu spokojen se svým rozpočtem a zda je opravdu spokojen s množstvím peněz, které půjdou z národních titulů na obnovu kulturních památek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní se přihlásil pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který má slovo, a po něm pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych tady zareagoval na dva dotazy. Tím prvním je, zda jsem spokojen s rozpočtem, nevím přesně, jestli byl dotaz se svým rozpočtem. No, pan ministr Babiš řekl, že ministři byli spokojeni se svým rozpočtem. Vzhledem k tomu, že nejsem ministrem, tak mohu říct, že já osobně se svým rozpočtem úplně spokojen nejsem, ale je to výsledek koaličního jednání a toho, co se nám podařilo vyjednat. Je to prostě kompromis. Myslím si, že člověk, který je spokojen, zakrní. Já jsem zvyklý nebýt spokojen ani sám se sebou, ani se svým okolím, ani se stavem této země a to je taky jeden z důvodů, proč se veřejně angažuji. Protože ten, kdo je spokojen, nemá žádný další cíl a já takovýchto cílů mám celou řadu, protože si myslím, že naše země má na víc. Myslím si, že i naše strana má na víc, a proto jsem se stal předsedou strany, která byla ve velmi složité situaci, mnozí ji podceňovali, mnozí ji pohřbívali, mnozí ji měli za stranu, která je mrtvá, která je reliktem minulosti. A ejhle, ukázalo se, že když přijde člověk, který není spokojený se situací, který není spokojen s tím, jak se věci mají, tak že se dá udělat i to, co se nikomu nikdy v této republice nepovedlo.

  Tudíž odpovídám ještě jednou: nejsem zcela spokojen, ale dokážu s tím žít, protože mi za prvé nic moc jiného nezbývá a za druhé je to kompromis a došlo k navýšení rozpočtu.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády, panu Bělobrádkovi. Před přihlášeným panem poslancem Kalouskem mám ještě čtyři faktické poznámky. První je paní ministryně Helena Válková, poté pan poslanec Urban, poté pan poslanec Petr Fiala a Martin Novotný. Nyní tedy paní ministryně Helena Válková s faktickou poznámkou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jenom velice stručně. Určitě žádný ministr není stoprocentně nikdy spokojený s rozpočtem, který dostane, ale může být relativně spokojený. Já z rozpočtu, který jsem měla k dispozici, nemůžu uvolňovat a přesunovat částku, která byla určena původně na justiční areál v Ústí nad Labem, kde je ta situace dlouhodobě katastrofální, jak většina přítomných, doufám, ví, a přesunovat ji do platů na 86 zaměstnanců posilujících dohled nad exekutory, byť s tím sama velmi souhlasím. Ale tu situaci máme pod kontrolou. Budeme ji sledovat a samozřejmě v případě, kdybychom zjistili, že ať už z jakýchkoli důvodů ta částka 35 milionů by nebyla vyčerpána, bude přesunuta právě na krytí platů těchto nových zaměstnanců dohlížejících na to, aby exekuce probíhaly tak, jak by probíhat měly a jak v současné době neprobíhají. Čili nikoliv že bych byla proti, ale jsem také limitována prostředky, které byly resortu svěřeny. Za prvé.

  A za druhé, to je takové to líbivé gesto. Přesunout rychle něco, aniž bychom věděli, zda to budeme potřebovat, a aniž bychom byli si jisti, že tím neohrozíme výstavbu opožděného justičního areálu, který je v naprosto nevyhovujících prostorách, které byly opakovaně několikrát vyplaveny, by myslím nebylo racionální. Pochopitelně vím, že je k takovým změnám třeba přijímat další rozpočtová opatření. Ale budeme v kontaktu s Ministerstvem financí, které v tomto ohledu přislíbilo svou pomoc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Nyní pan Milan Urban s faktickou... Nechce. Dobře. Nyní tedy pan Petr Fiala s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Fiala: Ano, děkuji. Já bych jenom krátce reagoval takovým upřesněním na to, co tady říkal pan vicepremiér o organizaci výzkumu a vývoje, protože buď to řekl ve zkratce, nebo to všichni nemuseli pochopit, anebo to neřekl úplně přesně.

  Rozpočet, který se rozděluje do jednotlivých kapitol pro výzkum a vývoj, se schvaluje zvlášť. Není to v rámci těch kapitol. Schvaluje se na návrh orgánu, který je ustaven v zákoně o podpoře výzkumu a vývoje, jmenuje se Rada pro výzkum, vývoj a inovace, což je poradní a odborný orgán vlády. V jeho čele stojí právě člen vlády, pan vicepremiér Bělobrádek. Tento orgán doporučuje vládě, jakým způsobem bude rozdělen rozpočet na výzkum mezi jednotlivé poskytovatele, ale také celkové výdaje, které na výzkum a vývoj půjdou. To znamená, že je odpovědností pana vicepremiéra, jaký návrh rada předloží, je jeho odpovědností, jak to prosazuje ve vládě. A nepochybně je namístě se ho ptát, jestli je s těmi prostředky, které jsou v příštím roce na výzkum a vývoj určeny, spokojen. I s ohledem na to, že existují určité závazky České republiky, určité sliby a určité potřeby velkých infrastrukturních center, která jsme vybudovali, a je dobře, že jsme je vybudovali, a ty musejí být naplněny i prostřednictvím dobře sestaveného rozpočtu.

  Takže pane vicepremiére, máte vliv na ten rozpočet, je to tak i podle legislativních úprav a nesete za to i odpovědnost. Proto se vás na to tady můžeme ptát.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fialovi za dodržení času. Nyní tedy další faktická poznámka pana poslance Martina Novotného, připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Putnová, pan vicepremiér Bělobrádek se hlásí také s faktickou poznámkou - nebo s řádnou přihláškou či s přednostním právem? S faktickou, dobře, děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, je to skutečně velmi stručné a věcné. Ve své poznámce navazuji na vystoupení pana kolegy Kádnera, který tady zmínil ony dva pozměňovací návrhy, které se týkají výnosů z těžebních prostorů a vytěžených nerostů. Já bych v téhle souvislosti i po prostudování materiálu, který jsme dostali na třetí čtení, chtěl upřesnit svůj pozměňovací návrh B1, kde v kapitole Všeobecná pokladní správa 398 je potřeba na realizaci toho návrhu upřesnit položku, ve které má dojít k té úpravě. Tou položkou je daň z přidané hodnoty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní paní poslankyně Anna Putnová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Ještě jednou dobré dopoledne. Obracím se na pana vicepremiéra Bělobrádka.

  Pane vicepremiére, vy jste nám tady sdělil, co všechno dobrého jste učinil, jednak vy jako osoba, jednak jako předseda strany. Ale v tom výčtu nám přece jenom chybí to, co jste učinil jako předseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace! Protože vy jste za to zodpovědný. Vy jste zodpovědný za rozpočet, vy jste zodpovědný za strategické plánování investic do vědy, výzkumu a inovací. A jestliže jste hovořil o tom, že není pravda, že byste neměli během minulého roku žádné výsledky, a že je celá řada materiálních důkazů, tak já vidím jako jediný důkaz to, že poklesly v přepočtu k HDP investice do vědy a výzkumu. A pokud samozřejmě přicházíme v příštím roce o evropské zdroje, je to o důvod navíc, abyste se snažil doplnit tyto výdaje. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Jeroným Tejc netrvá na své faktické poznámce. Nyní tedy pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou v průběhu rozpravy. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem přesvědčený, že jsem vám odpověděl, a to v tom smyslu, že došlo k navýšení rozpočtu. To, že se máte právo ptát, to jsem vám neubíral. Myslím, že to je zcela legitimní. Také jsem vám odpověděl. Nejsem spokojen, přičemž nijak nerozporuji slova pana vicepremiéra Babiše, protože nejsem ministr. Já se samozřejmě nijak nezbavuji zodpovědnosti za to, co jste říkali. Nicméně rada vlády pouze navrhuje. Rozhoduje o tom vláda. To znamená, já jsem na té vládě za to bojoval, ale byl jsem přehlasován. Myslím, že to je demokracie. Nejsem s tím spokojen, na to jste slyšeli odpověď. A stejně tak jsou tady věci, které jedna po druhé se dají dohledat. Pokud chcete jednotlivé věci, můžu vám je dát, a to jsem vám říkal, klidně písemně. Já s tím nemám žádný problém.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se pan kolega Marek Černoch k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu vicepremiérovi Bělobrádkovi, protože jako jeden z mála členů vlády reaguje na konkrétní dotazy. Jestli už pak někdo s tou odpovědí je spokojen, nebo není, je jiná věc.

  A já mám ještě jeden konkrétní dotaz na pana vicepremiéra Bělobrádka o pozměňovacím návrhu B14, příp. B19, který je v zásadě totožný, kromě krytí. Navrhujeme zvýšit výdaje na vědu, výzkum a inovace o 355 mil. Jedná se o volitelné programy ESA, tzn. Evropské kosmické agentury. Je to věc, ke které se vláda České republiky zavázala. Já vím, že ne vaše, ale prostě to platí. Mě by zajímalo, zda jste vy a váš klub připraveni podpořit tento pozměňovací návrh, protože určitě není politický, nezasahuje do politických priorit vlády, ale snaží se právě do té oblasti, o které si myslíme, že je málo financovaná, nebo že v návrhu na rozpočet 2015 jsou na to malé peníze, přinést aspoň ty zdroje, které umožní České republice dostát svým mezinárodním závazkům. A současně si myslíme, že ty volitelné programy jsou dobrá věc a mohou přinést efekt a užitek pro celou Českou republiku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Martin Plíšek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat ještě na slova paní ministryně Válkové ohledně dohledu nad exekutory, protože je tady snaha nějakým způsobem to řešit, lidově řečeno dostat exekutory na koleje. A ve chvíli, kdy přijde návrh, který si myslíme, že pomůže, je to návrh, na kterém spolupracuje koalice i opozice, tak najednou je to shozeno s tím, že na to ty peníze nejsou potřeba. Naopak, ty peníze na to jsou potřeba, protože dohled nad exekutory je jeden z účinných nástrojů. A já bych jenom byl rád, jestli by bylo možné, aby paní ministryně odpověděla, jakým způsobem tyto věci chce řešit, pokud nepodpoří takovýhle návrh. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Martin Plíšek. To je poslední faktická poznámka.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já zareaguji na svého předřečníka v reakci na slova paní ministryně. Je tam trošku rozpor s tím, co jsme projednávali na finančním podvýboru a ústavněprávním výboru. Paní ministryně tady řekla, že nemá prostředky na kontrolu a dozor nad exekutory se zdůvodněním, že tyto prostředky - a samozřejmě ve velké výši - jsou nutné pro výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem. Přitom její náměstci na finančním podvýboru nám potvrdili, že tyto prostředky v příštím roce nebudou spotřebovány a že mohou být použity na projekt elektronických náramků pro vězně. Z toho mně tedy vyplývá, že prostředky ve výši 35 mil. na účinný dozor nad exekutory v té rozpočtové kapitole prostě má a že je možné je dnes schválit. Protože jestli mohou být využity na elektronické náramky pro vězně, případně na další projekty, a náměstci nám řekli, že projekt výstavby justičního areálu nebude realizován v té podobě, jak je rozpočtováno v rozpočtu - kývají tady i poslanci ústavněprávního výboru -, tak tady vidím rozpor mezi tím, co paní ministryně říká, a jaká je realita. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji za dodržení času. Ještě faktickou poznámku pan poslanec Milan Urban. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady loni při projednávání rozpočtu na letošní rok mluvil o tom, jakým způsobem se rozpočet projednává, jednotlivé kapitoly ve výborech. Loni to bylo tak, že jednotlivé výbory, abych mluvil za svůj hospodářský, projednaly příslušné kapitoly, rozpočtový výbor potom tato usnesení vzal, hodil je do koše a udělal si usnesení své naprosto v rozporu s tím, co schválily příslušné výbory. Totéž se týkalo i ostatních. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury, poté pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Ne, dobře. Tak nyní pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, k pozměňovacímu návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, který tady řekl kolega Stanjura. Já osobně si myslím, že je to dost předimenzované. My jsme s Ministerstvem dopravy o tom vedli poměrně rozsáhlou diskusi. Pan náměstek Dobeš se v tom velmi intenzivně angažuje, vidím tam přidanou hodnotu právě i pro naše firmy, které se potom mohou hlásit do jednotlivých projektů, nicméně jsme omezeni finančně. Dohoda je taková, že se budeme snažit, aby tam v příštím roce peníze šly podle vývoje státního rozpočtu. Nejsme schopni tam tyto peníze zatím dát. Každopádně jsem přesvědčen, že tento rozvoj má velký význam právě proto, abychom dál mohli být v agentuře jaksi aplikováni. To znamená, že je to po dohodě s Ministerstvem dopravy. Ještě budu s novým panem ministrem diskutovat. S touto položkou úplně spokojen nejsem, ale řečeno vašimi slovy, museli bychom si na to půjčit. Tam je otázka, jaká je potom přidaná hodnota. Určitě tam je. Neumím tohle zodpovědět úplně přesně, ale dohoda je taková, že tento váš návrh nepodpoříme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Přimnožily se mi faktické poznámky. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, paní kolegyně Chalánková. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych očekával, že vicepremiér pro vědu a výzkum bude za ty peníze bojovat. Za prvé. Vy si chcete půjčit příští rok 100 miliard na celý státní rozpočet. A tento pozměňovací návrh to nemění, a ani nemůže měnit, to víme oba dva, tento parametr - 100 miliard. Takže je to o prioritách. A vy říkáte, že to prostě priorita není. Nic jiného. Máte tam 1 200 miliard výdajů a nejste ochotni, a vy osobně jako vicepremiér zodpovědný za tuto oblast, podpořit 350 milionů pro, jak vy sám říkáte, užitečné programy, kde můžou profitovat české firmy, a tím pádem Česká republika jako celek. To je jednoduché přeložení úřední alibistické odpovědi: my bychom rádi, ale nemůžeme.

  Kdyby byl vyrovnaný rozpočet a tento návrh směřoval k vytvoření schodku, tak máte naprostou pravdu. Parametry schodku jste určili vy. Stoprocentně tam jsme schopni najít 350 milionů, které se dají ušetřit, protože jste podsekli i daňové příjmy, takže už vidím, jak se v červenci a srpnu chválíte, že vlastně hospodaříte víc, že plánovaný schodek nebude 100, ale možná 90. Nebude tím, že by byla úspora na straně výdajů, ale tím, že prostě daňoví poplatníci zaplatí více. Dneska říkáte poměrně smířlivě: nedali mi na to ve vládě peníze, já jsem návrh svého poradního orgánu prosazoval, ale prostě jsem ho neprosadil. Čekal bych logicky razantnější obhajobu těchto zájmů.

  Je to podobné jako pan ministr kultury, který se taky tváří spokojeně, a naprostá většina pozměňovacích návrhů, které získaly potvrzení na rozpočtovém výboru, řeší problémy v oblasti kultury. Taky se musím zeptat pana ministra, jestli je podpoří, nebo ne. Jde o podporu významných festivalů, přes filmové pobídky, a teď bych mohl jmenovat jeden za druhým - památky. Opravdu výrazné změny k lepšímu, kdy se vlastně tomu resortu pomáhá, které tady podle mě nejsou čistě politické. (Předsedající upozorňuje na čas.) Poslední věta. Jenom by mě zajímalo, jak tedy rozhodla koaliční rada. Zajímalo by mě spolu s Milanem Urbanem, jak se koaliční rada rozhodla v oblasti podpory vědy, výzkumu a podpory kultury.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Chalánková. Ne, odhlásila se. Pan poslanec Marek Černoch ještě jednou k faktické poznámce a pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Marek Černoch: Já jsem slíbil, že to bude opravdu velmi rychlá otázka, protože paní ministryně tady nebyla. Jestli bych mohl dostat odpověď, jestli jsou to tak obrovské peníze v rámci milionů lidí, kteří jsou postiženi exekucí, že se na to nedají najít tak, aby bylo prostě možné vyřešit opravdu velký problém v rámci státního dohledu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát s faktickou poznámkou. Po něm pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Pane vicepremiére Bělobrádku, já si myslím, že to, jak se chováte ve svém resortu, který nemáte, jak jste tady řekl, tak vědě, inovacím a vzdělání škodíte. 350 milionů na ESA na volitelné programy by nebylo vůbec předimenzované. Poměrně rychle by se vám vrátilo prvních 90 milionů. To, co říkáte, jenom svědčí o tom, že se v tomto oboru příliš nepohybujete. Je mi to velice líto, ale tam je skutečně potřeba člověk, který se dlouhodobě managementem vědy a inovací zabývá. Ono o tom svědčí i to, že když tady pan ministr financí dal soukromé sféře zásadní drtivý úder, inovacím ve formě jejich financování, tak vy jste tady nebyl, nebo myslím, že jste tady byl a mlčel jste, protože ani nevíte, v čem to je, v čem tkví jádro pudla. Prosím, je mi to líto. A předpokládám, že všechny spokojení ministři po projevu pana vicepremiéra sbalí svoje fidlátka a z resortů odejdou, protože sám řekl, že už od nich nemáme co čekat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové.

  Kdyby to řekl někdo jiný než vy, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, tak bych si to možná vzal k srdcí, ale po některých vašich výlevech to beru opravdu s rezervou.

  Myslím, že problémem je to, že čerpáme asi nejméně v rámci celé Evropské unie přímo z peněz, které jsou z Evropské komise, tam je těch peněz velmi málo. Já jsem řekl i panu předsedovi Stanjurovi, který tady asi není... (Hlasy ze sálu.) Je, sedí mi v zádech, tak se omlouvám. Prioritou, prostřednictvím pana předsedajícího, jsou teď především vědecká centra. Takže ano, není to úplně priorita. Na druhou stranu jsem řekl, a to znovu zdůrazňuji, že se budeme snažit hledat další peníze, které nejsou teď rozpočtovány, na to, aby tam šly. Ale příspěvky tam půjdou, to se vyřeší. Je tam přidaná hodnota, snahou to je, ale můžeme si možná říct v prvním čtvrtletí, jak to vypadá. Není to prioritou, to uznávám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Bělobrádkovi. Faktická poznámka poslance Romana Váni. Potom faktická poznámka paní ministryně Válkové, pak kolega Herman. Máte slovo, pane kolego.

 • Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom poděkovat panu předsedovi vlády, panu ministrovi vnitra, paní ministryni spravedlnosti a panu ministru financí, že akceptovali usnesení výboru pro bezpečnost ve věci navýšení finančních prostředků pro bezpečnostní sbory včetně Vězeňské služby. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Romanu Váňovi za skutečně faktickou poznámku. Nyní tedy paní ministryně Helena Válková, po ní pan ministr Daniel Herman. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, ještě jednou, byla jsem vyzvána. Ano, chceme zvýšit počet zaměstnanců dohlížejících na exekutory. Ano, musíme na to najít finanční prostředky v rámci našeho rozpočtu, ale ne nesystémovými změnami v rámci schvalování rozpočtu, který už jsme koaličně dohodli. Můj slib tady existuje, víme o tom, že tato změna je potřebná, ale nechceme ji teď řešit tímto takzvaně operativním zásahem, aniž bychom měli jistotu, že neohrozíme rozpočet jako takový.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Válkové. Pan ministr Herman a poté pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, chci především poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem snaží o to pomoci české kultuře. Kultura je téma nad stranickou politikou. Jak řekl nezapomenutelný ministr kultury blahé paměti Pavel Tigrid: "Památky jsou naším mořem." A je naší velkou odpovědností, abychom se nejenom o ně, ale i o to živé umění, které kulturu vytváří a naplňuje, dobře starali.

  Chci odpovědět na otázku, jestli jsem, nebo nejsem spokojený s rozpočtem. Jak už tady zaznělo, tak asi člověk nikdy nemůže být spokojený se stavem, o kterém ví, že je výsledkem nějaké reality. Na druhou stranu jsem rád, že se nám podařilo navýšit rozpočet Ministerstva kultury o 2,3 mld. Dostali jsme se k historicky nejvyšší hladině bezmála 11 mld. Z toho na obnovu památkového fondu jde 1 mld. na tzv. národní kulturní poklad, 150 mil. na provoz našich příspěvkových organizací. Vím, že kdyby to bylo ještě desetkrát víc, že to stále stačit nebude. Ale jsem velmi rád, že jsme dokázali s Ministerstvem financí zrezonovat naše priority a tak, jako tomu bylo v letošním roce, i v příštím roce rozpočtovými opatřeními budeme reagovat na potřeby v našem resortu.

  Takže ještě jednou děkuji všem za podporu kultury v naší zemi a věřím, že společným úsilím se nám bude dařit ji opečovávat ke stále krásnějším květům. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, potom ještě jednou paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k paní ministryni Válkové bych se chtěl obrátit. Paní ministryně sdělila, že bude hledat prostředky, na dotaz mého kolegy pana Černocha na ty mzdy. Já si dovolím dát návrh, kde ty peníze hledat ve státním rozpočtu. Je tady ten pozměňovací návrh rozpočtové kapitoly ÚSTR, kterou podpoří i poslanecký klub ODS, kterou, předpokládám, podpoří i poslanecký klub KDU-ČSL, kde je 14 mil. včetně dalších sociálních odvodů navíc na nějaké podivné navyšování zaměstnanců. Takže tady je třeba jeden námět, kde ty prostředky hledat, si dovolím navrhnout. Další námět - černé duše v rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Evergreen rozpočtového výboru, 110 tabulkových míst. Nevím, kolik je jich tam aktuálně, 91, 94. Čili dovoluji si paní ministryni navrhnout místa, kde ty finanční prostředky hledat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na slova pana ministra kultury. Je hezké, že se podařilo navýšit rozpočet Ministerstva kultury. Ale programy na obnovu kulturních památek se navýšit nepodařilo. Po celá léta tyto národní programy, výše prostředků, které jsou k dispozici, klesají. Pan ministr řekl, že se podařilo zrezonovat priority Ministerstva kultury. Znamená to tedy, že nechcete-li podpořit můj pozměňovací návrh na obnovu kulturních památek, že oprava kulturních památek a jejich obnova není vaší prioritou? Když jsem hovořila s mnoha poslanci, téměř se všemi, tak byli pro podpoření tohoto návrhu. Proč to nejde v tomto závěrečném hlasování? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. V tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mám dvě poznámky k rozpravě a jednu prosbu.

  Poznámka první. Pan místopředseda Bělobrádek má zajisté pravdu, když říká, že v roce 2015 se zvyšují prostředky na vědu a výzkum v porovnání s rokem 2014. Ale rok 2014 s sebou přinesl historicky nejnižší výdaje tohoto typu nejenom na vědu a výzkum, ale historicky nejnižší investice. Byl to mimořádně špatný rozpočet! Byl to rozpočet navržený Rusnokovou vládou. Podpořili jste ho vy, my ne. A výše prostředků na vědu a výzkum v tomto rozpočtu byla hanebná!

  Porovnávejte tedy prosím to, co jste připraveni věnovat na vědu a výzkum v roce 2015, s léty naší vlády. S léty bezprecedentní krize a recese. I v dobách bezprecedentní krize a recese dokázala vláda v letech 2010 až 2013 dát na vědu a výzkum výrazně více prostředků, než jste připraveni dát vy v příštím roce v době ekonomického růstu. To je jednoznačná informace o vašich prioritách. Dáváte na vědu a výzkum v době překonané krize a ekonomického růstu výrazně méně prostředků, než se podařilo vyčlenit vládám v letech 2010 až 2013 v době bezprecedentní krize. Byl jsem velmi pyšný na to, že jediný fakultativní výdaj, který v té době rostl, byl právě výdaj na vědu a výzkum, protože jsme si byli vědomi této priority. Jediný výdaj u vědy a výzkumu, který vy jste schopni oproti tomuto období zvyšovat, je výdaj na úředníky, kteří budou administrovat dotace na vědu a výzkum. Ty proti našim rozpočtům zvyšujete skutečně razantně. Ale peníze na vědu a výzkum navrhujete výrazně nižší.

  Poznámka druhá. První část naší diskuse už se objevuje na zpravodajských serverech a člověk si zoufá. Informace je jednoznačná. Kalousek tvrdí, že veřejné rozpočty se v roce 2015 zhorší. Babiš tvrdí, že to není pravda, a neví, z jakých údajů Kalousek vychází.

  Prosím pěkně, dámy a pánové, alespoň vám tady ve Sněmovně si proto znovu dovoluji zopakovat, že to Kalousek netvrdí, že se to zhoršuje. To tvrdí Babiš. Tvrdí to v oficiální dokumentaci ke státnímu rozpočtu, o kterém budete hlasovat. Kalousek s tím pouze souhlasí a marně se Babiše ptá, proč pokládá za nezbytné to zhoršovat. Já s ním nepolemizuji o jeho pravdivém tvrzení, že veřejné rozpočty se v roce 2015 zhoršují. To má pravdu. Já tu pravdu stvrzuji. Jenom se ptám, proč to pokládá za nezbytné. A zoufám si z toho, že snad už je v českých médiích prostě zakázáno psát pravdu. Protože se to notoricky opakovaně píše zcela jinak, než jak to odpovídá skutečnosti a než jak si každý může přečíst, když tu dokumentaci otevře. V tomto případě sešit H, příloha ke státnímu rozpočtu.

  Moje třetí poznámka je prosba. Já jsem měl věru velmi málo příležitostí mít při projednávání návrhu státního rozpočtu dobrý pocit. Jeden z mála okamžiků, kdy jsem ten dobrý pocit měl, bylo, když rozpočtový výbor projednával jednomyslné usnesení podvýboru pro kulturu, kdy podvýbor pro kulturu nikoliv že by si to vycucal z prstu, ale po velmi pečlivé práci a odpovědné odborné diskusi a diskusi s odbornou veřejností navrhl rozpočtovému výboru schválit pozměňující návrh v objemu zhruba 46 mil., kde odpovědně rozděloval příspěvky na mezinárodní hudební festivaly klasické hudby...

  Pánové tady vpravo, prosím vás, buď tak strašně hodní, prostřednictvím pana předsedajícího, nepřekřikujte mě. Děkuji za pochopení.

  Na festivaly klasické hudby, festivaly, které svým významem a svou pověstí daleko přesahují hranice České republiky, jsou pro Českou republiku významným diplomatem, prestižním prostředkem, a dokonce i proexportním nástrojem. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám sérii faktických poznámek. Začneme panem ministrem Danielem Hermanem, potom pan poslanec Ivan Pilný, pan poslanec Andrle a pan poslanec Adam. Prosím, pane ministře, máte slovo faktické poznámce.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Já chci opět začít poděkováním, protože pan předseda Kalousek má ve většině věcí pravdu. Je to uměnímilovný člověk, to mohu potvrdit, protože se setkáváme na řadě kulturních podniků jak u nás, tak i v zahraničí, a toho si vážím. Má i pravdu v tom, že festivaly, které zmiňoval, jsou velmi důležité, a právě proto na ně ve svém rozpočtu Ministerstvo kultury pamatuje jak v roce příštím, stejně tak jako v roce letošním. Ovšem my se snažíme zavést do rozdělování finančních prostředků systémovost, aby nebyli někteří privilegovaní, někteří rovnější než ti druzí, aby nebyl obcházen systém grantových komisí. Tam nesedí úředníci ministerstva, ale odborníci. To znamená, že při plném vědomí významu těchto festivalů, a jsem jejich účastníkem, při plném vědomí toho, jaký význam mají i pro prezentaci České republiky v zahraničí, byl jsem například před 14 dny v Carnegie Hall v New Yorku na koncertu České filharmonie, což byl famózní zážitek, si uvědomuji s plnou odpovědností to, že se o ně musíme postarat, a také garantuji, že se o ně postaráme - ale znovu říkám systémově, spravedlivě, s ohledem i na další festivaly, kterých je na rozdíl od těchto velkých šesti asi dalších patnáct, a také s tím, že nechceme zadlužovat další generace tím, že budeme některé privilegované vytahovat z určitého systému.

  Takže ještě jednou děkuji za tuto podporu, které si opravdu vážím, a věřím pevně, že se nám podaří i této stránce kultury v příštím roce pomoci. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan pilný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k vědě, výzkumu a inovacím - evergreen, který se tady vine. Pravda je, že v roce 2010 a 2013 byly na tuto oblast vynaloženy nějaké prostředky, a dobrá otázka zní, co se s nimi vlastně stalo. Česká ekonomika klesá stále na žebříčku konkurenceschopnosti a žádné drtivé výrazné výsledky v této oblasti nevidím. Tím neříkám, že nejsou žádné, ale prostě objem peněz bohužel neodpovídá výsledkům. A my ten systém musíme nějakým způsobem spravit, a ne do něj přilévat.

  Druhá věc, která se týká kosmické agentury ESA. Na hospodářském výboru myslím jednomyslně byla odhlasována žádost rozpočtovému výboru o příspěvek 350 milionů. Myslím, že to je zcela namístě, protože ta vykazuje skvělé výsledky a také nás ve světě výborně reprezentuje. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že přišel nový ministr dopravy, musí se v tom resortu zorientovat, a on vlastně měl minimální vliv na sestavování rozpočtu a my mu teď vlastně ten rozpočet ještě poslaneckými návrhy upravujeme. Já jsem s panem ministrem mluvil a ujistil mě, že bude tuto záležitost velmi sledovat a i v rámci možných rozpočtových pravidel, která se mohou v průběhu roku měnit, tomu bude věnovat velkou pozornost. Je to zcela namístě, ale v tomhle okamžiku by bylo vůči němu velmi neseriózní, kdybychom mu upravovali rozpočet, za který vlastně svým způsobem nemůže. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně, vážení kolegové, měl jsem ambici přeci jen zahájit hlasování ještě před dvanáctou hodinou. Nepodaří se mi to, protože máme dalších šest faktických poznámek. Přednostní práva a faktické poznámky jsou samozřejmě elektronické, takže si to uvědomte, kdo se hlásíte s faktickou poznámkou. Já budu dodržovat jednací řád.

  Nyní pan poslanec Andrle, který se hlásil ještě v průběhu diskusního vystoupení pana poslance Kalouska, potom pan poslanec Petr Adam. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

  Jsem členem podvýboru pro kulturu, a proto musím potvrdit slova pana Kalouska i ostatních, protože jsme se na těchto pozměňovacích návrzích dlouho podíleli a rokovali. Bylo to několik jednání, a proto se velice přimlouvám za to, abyste podpořili návrh paní Kovářové i rozpočtového výboru i to, co tady říkal pan Kalousek. Věřte tomu, že já se zabývám opravami památek, především kostelů. Například v tomto roce 28. října jsme otevřeli kostel ve Slatině a vím, co to je sehnat na to prostředky z různých zdrojů. Proto se tedy přimlouvám, hlasujte pro pozměňovací návrhy pro kulturu. Děkuji. (Potlesk z lavic napravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Andrlemu. Teď mi dovolte ještě před vystoupením pana poslance Adama konstatovat omluvy z dalšího jednání. Dnes se na odpolední jednání omlouvá od 17 hodin paní poslankyně Nina Nováková. Dále se omlouvá po 11. hodině z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Pavel Šrámek. To je tato věc.

  Než předám řízení schůze, připomínám ještě panu zpravodajovi, že první, co budeme hlasovat, je hlasování o návrhu, který přednesl pan poslanec Fiedler, to znamená stažení jeho pozměňovacího návrhu. My jsme schválili už proceduru hlasování a v tomto ohledu tedy první, co musí předcházet, je, že Sněmovna souhlasí se stažením tohoto pozměňovacího návrhu, tak abychom naplnili jednací řád.

  Nyní prosím pana poslance Petra Adama, aby se ujal slova ve faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Richard Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já pouze fakticky chci napravit drobnou křivdu pana poslance Kalouska. Přísahám opravdu, ani jeden z poslanců Adamů neobhajoval tento rozpočet v televizi - nejen proto, že nás do televize nezvou, ale prostě proto, že bychom tento rozpočet obhajovat nemohli. Je tu několik derivátů jména Adam a ten čistý základ slova Adam to určitě nebyl, opravdu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tady ještě odhlášení pana poslance Richarda Dolejše.

  Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak přece jenom to projednávání rozpočtu přineslo nějakou novinku. Ministři se brání tomu, aby dostali do svých resortů víc peněz. To je poměrně neobvyklé, vůbec tomu nerozumím. Chápu, kdybychom brali jiným ministrům, že ti, kteří by o ty peníze přicházeli, by se tady bránili a říkali: Já je nutně potřebuji.

  K té poznámce s novým ministrem dopravy, jak mu to ztížíme. No, tím, že mu přidáme peníze, mu to určitě neztížíme. To určitě ne. On ten problém - buď ho vyřešíme dneska, nebo ho budeme muset řešit v průběhu roku. Když ho vyřešíme dneska, bude mít víc času na to, aby napravil chyby svého předchůdce, a nebude muset řešit ESA. Takže ten argument vůbec nesedí. Kdybychom chtěli novému ministrovi dopravy vzít peníze, to bychom mu způsobili problém.

  A kdyby to nebylo tak smutné, tak bych se smál té představě pana ministra kultury, jak se sejde moudrá komise a bude rozhodovat, jestli podpoří Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Smetanovu Litomyšl, Dvořákovu Prahu, Struny podzimu, Český rok hudby a Janáčkův máj. Je jich sedm - ne, šest, ale to není úplně podstatné. To opravdu myslíme vážně? Budeme to dělat každý rok? A budeme čekat, co nám ta komise řekne, jestli to Pražské jaro je dobře, nebo špatně? Mně to připadá opravdu jako výmysl. A to, co říkal pan kolega Kalousek, že se prostě v tomhle tom bodě bojí ministra financí, to je pravda. Ty peníze můžete dostat rovnou dneska a navíc do resortu. A vy je nechcete a vy ustavíte moudrou komisi, která rozhodne, jestli si Pražské jaro zaslouží peníze, nebo ne. Tomu fakt nerozumím. (Potlesk v řadách napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, pěkné poledne. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení mého předřečníka pana poslance Pilného. Pan poslanec Pilný nám už tady poněkolikáté říká takovou tezi, že hnutí ANO dává méně peněz na vědu a výzkum proto, že chce nejdříve spravit ten systém, aby se peníze nelily do černé díry, kterou nazývá věda a výzkum. Já bych možná s touto tezí souhlasil, kdyby tak vládní koalice postupovala ve všech případech.

  Já chci upozornit, že vládní koalice lije více peněz do sociální oblasti, aniž by tuto černou díru, kterou nazýváme sociální oblast, jakkoliv spravila. Vládní koalice lije více peněz do zdravotního systému, aniž by tu černou díru, kterou nazýváme zdravotní systém, jakkoliv spravila. Na vědu a výzkum ovšem hnutí ANO a vládní koalici peníze nezbývají, protože nejdříve musí vyspravit systém. Děkuji. (Potlesk napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nejednalo se o poslance Adama, ale o poslance Adámka. Omlouvám se oběma.

  Ale chtěl jsem říct - pane ministře, vy si protiřečíte. Vy říkáte: Já teď ty peníze nechci, protože to chci rozdělit systémově. To znamená, důsledkem tohoto systémového přístupu bude, že tyto významné mezinárodní festivaly nebudou vědět dnes, ale až v únoru, v březnu, anebo až v dubnu, s jakým státním příspěvkem mohou počítat. To je systémové jako hrom! Kdyby to věděli dnes, tak jejich šéfdramaturgové jsou v daleko jednodušší a systémovější situaci, než když to budou vědět až za půl roku. Nota bene ten návrh podvýboru pro kulturu dával s vědomím, že to dává na tu nejvýznamnější excelenci, protože my musíme podporovat především excelenci.

  Bohužel v minulosti docházelo k případům, kdy významné těleso, které nikdo neznal mimo okres, složené z harmonikáře a dirigenta, prohlásilo se za festival a dostalo grant ze státních peněz. To také není věc, která by nás měla těšit. Ale nešť. Pokud se vaše grantové komise budou zabývat i takovýmito festivaly, no tak ale budou mít k dispozici o 46 mil. víc, protože ten pozměňující návrh dnes bude přijat a ty mezinárodní klenoty, o kterých není pochyb, už budou saturovány zákonem o státním rozpočtu, který nepochybně bude dnes schválen. A vy říkáte: Já to nechci. Já chci, aby se to dělalo systémově z objemu, který bude o 46 mil. menší. Zkuste mi někdo říct, co je v tom systémového. Já v tom opravdu vidím jenom neskutečný alibismus a obavy z vrchnostenského rozhodnutí. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Mám zde další dvě faktické poznámky. První má pan ministr Herman a další pan poslanec Chalupa. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Zase mi nezbývá než souhlasit s tím, co zde bylo řečeno. Ale musíme se pohybovat v kondicionálu. Kdyby to bylo možné, velmi bych to uvítal. Musím říci, že například to, co je načteno jako pozměňovací návrh pro Pražské jaro, je přesně ta částka, kterou Pražské jaro v letošním roce obdrželo, a nevidím nejmenší důvod, aby tomu v příštím roce bylo jinak. Samozřejmě kdyby tyto věci bylo možné řešit optimálním způsobem, budu první, kdo pro to zvedne ruku. A nejsem odpovědným členem této vlády, a tak jako jsem s vámi, pane předsedo, v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, vyjednával rozpočet této státní instituce, když vy jste byl ministrem financí, a rozhodně jsem se vás nebál, tak dnes odpovědně vyjednávám rozpočet pro svůj resort se stávajícím ministrem financí, kterého se také nebojím, a jsem rád, že jsme schopni najít, jak jsem řekl, rezonující úhel pohledu na to, aby náš resort mohl žít a mohl žít v realitě. To znamená 2,3 miliardy navíc se mi nezdá málo.

  Ale znovu děkuji za veškerou podporu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám pana poslance Chalupu, po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

  Asi všichni tušíme, proč se tady vede takto rozsáhlá diskuse v podstatě o něčem, o čem bylo jednáno ve výborech. Několikrát jsem se zmínil, že výbory jsou na to, aby projednávaly tyto věci.

  Jenom pokud se tady hovoří o prioritách a excelencích, vážení, znovu si dovolím apelovat a upozornit - excelencí a prioritou je bezpečnost této země. Z několika posledních událostí víme, že máme větší či menší problémy v této oblasti. Takže pokud je něco prioritou, tak je to bezpečnost. Myslím si, že rozpočet respektuje rovnovážně všechny resorty. Nechci se dotknout žádného resortu a nikoho z občanů a veřejnosti, ale pokud se budeme bavit o excelenci a prioritě, tak je to bezpečnost této země a občanů této země. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane předsedo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Svým způsobem máte pravdu. Členové vlády by měli být vázáni tím, aby hájili vládní návrh, tak jak byl schválen, a nepodporovali pozměňovací návrhy. Poslušný ministr se tak má chovat. Fakt je, že já jsem si nikdy žádného poslušného ministra kultury nepamatoval, oni mi pak v té Sněmovně dělali pravý opak. Ale prosím. Pokud máte tento postoj, nelze nic jiného než to respektovat. To ale není důvod k tomu, aby tento postoj respektovali poslanci, kteří se tomu několik měsíců věnovali. Suverénem je Poslanecká sněmovna. Suverénem není vláda ani jednotliví ministři.

  (Důrazně:) A znovu opakuji, že se jedná o 46 milionů korun, tedy o částku, která není s to jakýmkoli způsobem o milimetr vychýlit koncept a priority státního rozpočtu. Žádný ministr financí není schopen odhadnout své příjmy s přesností na 46 milionů korun! Je to částka, která odpovídá kompetenci ministra financí rozhodnout, dát tuto částku z vládní rozpočtové rezervy samostatně bez souhlasu vlády. Je to částka z hlediska objemu, který dnes schvalujeme, marginální, a přitom částka naprosto zásadní a klíčově důležitá pro mezinárodní festivaly, na které jsme všichni pyšní! Až budou zahajovací fanfáry těchto festivalů a vy se budete ptát, kde máte ty lístky, abyste byli vidět v prvních řadách, tak si prosím vás vzpomeňte, že tam chcete být v těch prvních řadách proto, že je to mimořádně reprezentativní záležitost celé České republiky vůči civilizovanému kulturnímu světu! (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poslední faktickou poznámku, kterou registruji, má pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vrátím se ještě k programu ESA. Nevím, co bude pan ministr sledovat. Prostě tam ty peníze pošleme, pan náměstek Dobeš tam přihlásí, zprostředkuje zaplacení členského příspěvku a firmy tam začnou makat. Kde je problém? Na co chcete komise? Už je rok pryč. Pro boha živého! Jestli je něco standardního s velice vysokou přidanou hodnotou a relativně bezproblémovou, tak je to zrovna toto. Takovéhle vyjádření bych chápal v případě např. budování dopravní infrastruktury, kde díky přípravám jsou nejisté parametry.

  K panu poslanci Chalupovi. Víte, a netrénujte mě, jestli to bylo v roce 1943, nebo 1942, když hledala Velká Británie, kde sežene ještě na obranu země poslední finance, tak kterýsi ministr kabinetu navrhl, že bychom ještě mohli zkrátit kulturu. Načež pragmatik, superpragmatik, brutální pragmatik Churchill říkal: A můžete mi říct, za co vlastně budeme bojovat? (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu dvě omluvy, které mi došly. Od 16.15 hodin se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Jiří Štětina a od 14.30 do 16 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní ministryně Válková.

  Vzhledem k tomu, že neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy ani faktickou poznámku, pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Závěrečné slovo se nebude konat.

  Nyní bychom měli přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale vzhledem k tomu, že se pan poslanec Fiedler rozhodl, že stáhne jeden svůj návrh, tak vzhledem k tomu, že máme schválenou proceduru hlasování, musíme nejdříve dát hlasovat o vyřazení tohoto bodu. Sněmovna se bude muset vyjádřit, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s vyřazením bodu. Přednesete tento návrh?

 • Poslanec Václav Votava: Požádal bych, aby pan kolega upřesnil, o jaký pozměňovací návrh jde, aby to řekl přímo na mikrofon.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím tedy pana poslance Fiedlera, aby přišel načíst, který pozměňovací návrh chce stáhnout z hlasování.

 • Poslanec Karel Fiedler: Je to pozměňovací návrh B12.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dám hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že stahuje z následujícího hlasování pozměňovací návrh pod číslem B12.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 103. Přítomno poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Prosím vás, pane zpravodaji, abyste přednášel nyní jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji. Proceduru jsme schválili. Jen bych připomenul, že budeme postupovat tzv. aditivním principem, což znamená, že každá další schválená položka se přičítá nebo odečítá k již odsouhlaseným položkám. Je to tradiční. Pokud k tomu tedy není k tomu nějaká námitka...?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je k navrženému postupu vznesena nějaká námitka? Není tomu tak, v tom případě můžeme takto postupovat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom tedy hlasovali o souboru pozměňovacích návrhů, které jsou v usnesení rozpočtového výboru, po jednotlivých bodech. Prvním je A1. Jedná se o přesun v Ministerstvu zdravotnictví.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 104. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Dále je bod A2, také přesun v kapitole Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko souhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 105, přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Pozměňovací návrh pod bodem A3, také přesun v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko souhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 106, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 171, proti 10. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A4 - také přesun v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Souhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 107. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 180, proti 4. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dál.***

 • Poslanec Václav Votava: A5, v podstatě to samé v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Souhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 108, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 169, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 • Poslanec Václav Votava: A6, což je navýšení prostředků pro příspěvkové organizace v rámci Ministerstva kultury. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 109, přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 80, proti 80. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A7, Ministerstvo kultury, navýšení na podporu živého umění. Moje stanovisko nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování 110, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 79, proti 71. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A8, což je zrušení programu 133610 Ministerstva školství. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Já jsem nerozuměl, jestli můžu požádat. (Ministr: Souhlas.) Souhlas. (Hluk a připomínky v sále.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 111, přítomných poslankyň a poslanců je 182, pro návrh 129, proti 28. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A9, což je zvýšení výdajů v nezávislých kapitolách ohledně platů, které nemohly být postiženy, když jsme schvalovali dříve tzv. nezávislé kapitoly. Souhlasné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 112, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 168, proti 13. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A10, to je v souvislosti se služebním zákonem. Souhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 113, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A11 je nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas. Hluk v sále.) A11 je v podstatě úprava ve VPS ohledně zvýšení platů, prostředky na zvýšení platů ústavních činitelů. Ale protože jsme samozřejmě odsouhlasili to, co jsme odsouhlasili v rámci zákona o platech ústavních činitelů, tak těch 180 milionů bude řešeno jiným způsobem.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jak zpravodaj, tak pan předkladatel vyjádřili nesouhlas. (Zpravodaj: Nesouhlas.) Pan ministr také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

  Je to hlasování číslo 114, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh nebyl nikdo, proti 102. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A12, Ministerstvo kultury, památky, nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 115, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 83, proti 62. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A13 - částka na přípravu stavby Nejvyššího kontrolního úřadu. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 116, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 163, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 • Poslanec Václav Votava: A14, což je miliarda pro sport do kapitoly Ministerstva školství, mládeže. Jakkoli mám zájem o posílení prostředků pro sport, respektuji stanovisko koalice. (Smích v sále.) Nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nesouhlasné stanovisko. Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 117, přítomných poslankyň a poslanců je 179, pro návrh 67, proti 68. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: A15, což je Ministerstvo kultury, podpora umění a profesionálních orchestrů. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. (Ministr: Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 118, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 87, proti 65. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy z usnesení rozpočtového výboru a nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly načteny ve druhém čtení.

  B1 - domnívám se, že je nehlasovatelný. To se týká poplatků za těžbu nerostů, kde nejsou konkrétně určeny daňové příjmy zvýšení, do kterých to má jít. Podle mě je to nehlasovatelné. Ale samozřejmě pokud je nějaká námitka, můžeme o tom hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se pana ministra na stanovisko. (Ministr: Mám k tomu nesouhlas.) Děkuji.

  S přednostním právem může vystoupit pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám námitku. To, že někdo nesouhlasí, je v pořádku. Odmítám ale tu interpretaci, že to je nehlasovatelné. Podle našeho názoru to hlasovatelné je a Sněmovna rozhodne svým hlasováním, jestli to přijme, nebo nepřijme. Je to rychlejší než se deset minut přít, jestli to je, nebo není hlasovatelné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Pan předseda Hamáček s přednostním právem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, jenom využiji situace a pauzy v hlasování. Hlasování 111 nezpochybňuji, pouze chci pro stenozáznam říci, že jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Díky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady máme dva návrhy, zda tento pozměňující návrh je hlasovatelný, nebo není...

 • Poslanec Václav Votava: Řekl jsem, že pokud bude námitka, můžeme hlasovat o tom, i o druhém pozměňovacím návrhu, který je v podstatě totožný. Moje stanovisko je nesouhlasné. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, já navrhuji, abychom u každého bodu hlasovali odděleně, abychom jak pozměňovací návrh B1, tak B2 hlasovali samostatně s tím, že nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Stanjury, že daný návrh je hlasovatelný.

 • Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, omlouvám se, ale myslím si, že je to nadbytečné, protože já jsem řekl, že s tím souhlasím, abychom hlasovali, a i když jsem řekl to stanovisko, tak už se týkalo bodu B1. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže dáváme hlasovat o návrhu B1.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 119, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 82, proti 92. Návrh byl zamítnut.

  Stejným způsobem tedy přistoupíme k pozměňovacímu návrhu B2 s tím, že bylo akceptováno, že o něm budeme hlasovat. Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 82, proti 97. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Také u B3 tady mám poznámku, že dle mého je nehlasovatelný, protože není vybilancován, ale pokud samozřejmě je zase názor, že je třeba to hlasovat nebo možno hlasovat, nebráním se tomu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže vznáším dotaz vzhledem k tomu, že pan zpravodaj říká, že návrh B3 je nehlasovatelný, zda je vznášena námitka proti tomuto postupu a budeme o něm hlasovat.

 • Poslanec Václav Votava: Vidím pana kolegu Hovorku, jestli chce hlasovat, můžeme hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě se táži na vaše stanovisko. (Nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 2, proti 130. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B4, což je Český svaz bojovníků za svobodu, 1 700 000. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 158, proti 10. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B5, což je Ministerstvo kultury, resp. posílení Státního fondu kinematografie, filmové pobídky, o 300 mil. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 68, proti 83. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B6 - přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 124, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Další je B7, což je podpora rozvoje obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 125, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 83, proti 78. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Pozměňovací návrh pod B8, což je posílení kapitoly Ministerstva životního prostředí, Program péče o krajinu. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Bylo to hlasování s pořadovým číslem 126, přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 68, proti 85. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B9 - Technologická agentura, 325 mil. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 127, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 41, proti 93. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B11. Týká se také Technologické agentury, stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 128, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro 42, proti 88. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, já se musím omluvit, protože u té Technologické agentury jsme hlasovali B9, což bylo 200 mil. korun, já jsem říkal 325 mil., ale týkalo se to B10, které jsme nehlasovali. To jsem přeskočil. Jestli prohlásíte za zmatečné hlasování B9 a budeme znovu hlasovat... Moc se omlouvám. Já jsem řekl B9 a řekl jsem 325 mil. Ono to nebylo 325 mil., ale 200 mil. A pak je B10, což je Technologická agentura, 325 mil., a o tom jsme nehlasovali.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak, o pozměňovacím návrhu B10 jsme nehlasovali, to znamená, prohlašuji hlasování o B9 za zmatečné.

  Hlásí se s přednostním právem pan předseda.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, ale nemůžeme takhle ohýbat pravidla. Proběhlo hlasování, vy jste oznámil výsledky. Pokud někdo má námitku, ať to zpochybní. Nemůžeme ex post prohlásit něco za zmatečné. Chyba se stát může, ale nemůžeme to tak udělat, protože příště se to udělá u kteréhokoli jiného hlasování. Vy jste řádně oznámil výsledky hlasování, nemůžete teď po dvou minutách říct, že to bylo zmatečné. Možná někdo zmatkuje, ale zmatečné hlasování to evidentně nebylo.***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji vám, pane kolego. V podstatě jsem neřekl nic jiného. Akorát jsem se tázal, jestli se to bude prohlašovat za zmatečné. Ale máte pravdu. Budeme hlasovat o B10, což je těch 325 - Technologická agentura.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě se chci zeptat, zda je vznesen návrh proti tomu, že bychom hlasovali pouze o pozměňujícím návrhu B10. (Několik poslanců se dohaduje v uličkách jak v levé, tak v pravé části sálu.) Máte námitku? Nejdřív pan poslanec Urban s námitkou a poté paní poslankyně Putnová.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuju. Myslím, že pan kolega Stanjura nemá pravdu, protože pan zpravodaj, a nevyčítám mu to, protože těch návrhů je mnoho, řekl B9, ale částku řekl z hlasování B10. To znamená, že to v podstatě bylo zmatečné hlasování, protože měl říct B9 - částka 200 milionů Kč. Myslím, že se k tomu můžeme normálním způsobem vrátit. Pokud s tím máte problém, tak dávám námitku proti hlasování B9, protože tam nesouhlasila čísla s číslovkou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně Putnová.

 • Poslankyně Anna Putnová: Chtěla jsem upozornit na to samé. Otázka je, zda budeme postupovat podle písmen v hlasování, anebo podle částky. Pokud bychom hlasovali podle částky, tak B9 jsme nehlasovali.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Votava: Já u všech těch pozměňovacích návrhů částky nečtu. Přátelé, máte tabulky, takže kdybych vůbec nečetl, o co se jedná, a četl jenom pořadové číslo, tak postupuji správně. Já to dělám nad rámec toho, abyste opravdu věděli, o čem hlasujeme. Takže si myslím, že když jsem řekl B9 a řekl jsem jinou částku, tak jsme hlasovali prostě o B9.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, o námitce pana kolegy Urbana jste měl dát hlasovat bez rozpravy hned.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Učiním tak nyní. To znamená, dávám hlasovat o tom, zda námitka pana poslance Urbana o tom, abych to teď řekl správně, že budeme opakovat hlasování u pozměňovacího návrhu B9.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 129, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro 180, proti nebyl nikdo.

  V tom případě byla námitka přijata a budeme znovu hlasovat o pozměňujícím návrhu B9 a poté o pozměňujícím návrhu B10.

 • Poslanec Václav Votava: B9 - stanovisko nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 130, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 44, proti 94. Návrh byl zamítnut. Můžeme postoupit dál.

 • Poslanec Václav Votava: B10 - nesouhlasné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 131, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 40, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B11 jsme hlasovali. B12 bylo staženo.

  B13 - to se týká ÚSTR, Ústavu pro studium totalitních režimů. Stanovisko je nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 132, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 28, proti 117. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B14 - to je zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy - Evropská kosmická agentura. Jsou tady dvě varianty. To znamená, že bychom měli hlasovat o té první variantě. Ta varianta se týká v podstatě snížení ve Všeobecné pokladní správě, jestli je s tím takto souhlas. Pokud to projde, tak pak už samozřejmě nemá cenu hlasovat o druhé variantě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. (Zpravodaj: Stanovisko je nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 133, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 81, proti 80. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Václav Votava: Takže tím jsme se vypořádali s tímto pozměňovacím návrhem.

  Pozměňovací návrh pod pořadovým číslem B15 - Ministerstvo spravedlnosti, 35 milionů pro asistenty ohledně dozoru nad exekutory. Stanovisko nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) (Velký rozruch v sále. Výkřiky: Ještě varianta dvě.)

 • Poslanec Václav Votava: To neprošlo. Tak jsem říkal, že... Tak já jsem se ptal, když neprojde varianta jedna a neprojde to celé, tak jestli má smysl hlasovat dál. Nemá smysl hlasovat dál. Má? (Poslanci se bouří.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ale když byl přednášen tento postup, tak nikdo námitku nevznesl. To pravda je.

 • Poslanec Václav Votava: Myslel jsem, že... Pan kolega Stanjura kývá, že ano, že se mnou souhlasí. (Poslanec Stanjura z pravé strany sálu upřesňuje svůj názor, ale není rozumět.) Aha, dobře, dobře. Omlouvám se, pane kolego.

  Dobře. Budeme tedy ještě jednou hlasovat o B14 s variantou dvě. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě - pan ministr? Stanovisko? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto variantu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této variantě, tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 89, proti 79. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Teď se vrátíme k B15. Jak jsem řekl, je to Ministerstvo spravedlnosti, 35 milionů korun. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 88, proti 75. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B16 - to je identické s pořadovým číslem A7, je to Ministerstvo kultury. Je to podpora živému umění. Ale my jsme už hlasovali a hlasovali jsme záporně, takže je to dle mého nehlasovatelné. Je to stejný pozměňovací návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: S námitkou. Stanovisko pana zpravodaje je sice logické. Obvykle se tak postupuje. Ale když vidím, jak on sám nelogicky mění svá stanoviska předsedy rozpočtového výboru a zpravodaje Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že je fér to zkusit ještě jednou. Třeba to někomu dojde. (Potlesk pár poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Byla vznesena námitka, o které dám hlasovat.

 • Poslanec Václav Votava: Pane kolego, moje stanoviska, prostřednictvím pana předsedajícího, nechte laskavě na mně. Jestli chcete hlasovat, můžeme o tom hlasovat. Moje stanovisko je stejně záporné. (Smích v sále.) Chtěl jste hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, který je pod písmenem B16? Já se tomu nebráním. Moje stanovisko je ne. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já ještě do té rozpravy vstoupím a upřesním to. Vzhledem k tomu, že oba návrhy jednají o stejné částce, z toho důvodu já se kloním k postoji pana zpravodaje a říkám, že daný bod je nehlasovatelný. V případě, že vznesete námitku proti mému postupu, dám o tom hlasovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem to tak vnímal. Já jsem vznesl námitku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže ještě pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Je mi to líto, ale pan zpravodaj, místo aby byl zpravodaj výboru a držel stanoviska výboru, tak se stal zpravodajem koaliční rady. A pak je ten problém, že my jsme se s tím lopotili v rozpočtovém výboru, rozpočtový výbor to přijal naprostou většinou všemi hlasy, resp. ze všech politických stran, a teď zpravodaj, místo aby řekl podle rozpočtového výboru, jehož jsem předsedou, a hlasovali jsme pro, já taky, jsem ano, tak říká ne. Takže místo aby byl zpravodajem výboru, tak se stal zpravodajem koaliční rady. A z toho vznikají ty zmatky. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já dám neprodleně hlasovat, protože byla vznesena námitka, kdy jako řídící schůze říkám, že se ztotožňuji s tím, že daný návrh není hlasovatelný. Byla vznesena námitka proti mému postupu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku pana poslance Kalouska, že se o tomto návrhu má hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Hlasování číslo 136, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 62, proti 93, tzn. Sněmovna odhlasovala, že tato námitka není oprávněná a tento bod je nehlasovatelný. Budeme pokračovat dál.

 • Poslanec Václav Votava: Dalším bodem je B17, což je identický pozměňovací návrh s návrhem B13, Ústav pro studium totalitních režimů. Dle mého je nehlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tento moment si myslím, že tento návrh hlasovatelný je, protože jsem byl jeden z jeho předkladatelů a tam se jednalo skutečně o jiných číslech. (Smích v sále.)zprava.)

 • Poslanec Václav Votava: Dobře, tak budeme o něm hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Oba pozměňovací návrhy znám, proto vím, že pozměňující návrh hnutí Úsvit byl odlišný od toho mého. V tom případě budeme hlasovat, jestli k tomu není námitka. Táži se na vaše stanovisko. (Zpravodaj: Nesouhlas. Ministr: Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 137, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 35, proti 107. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B18, což je Drážní úřad. Stanovisko nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 138, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 34, proti 131. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B19, Ministerstvo dopravy. Stanovisko nesouhlasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 80, proti 95. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B20, Ministerstvo práce a sociálních věcí, přesun v rámci kapitoly. Souhlasné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 140, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 155, proti 2. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: B21. Ten je identický s pořadovým číslem A12, to jsou památky. Paní kolegyně Kovářová. Domnívám se, že je to nehlasovatelné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vznáší někdo námitku s tím, že se dá hlasovat? Paní poslankyně Kovářová.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda vznesla námitku s tím, že Poslanecká sněmovna má teď možnost reparátu. Děkuji. (Potlesk z řad TOP 09.)

 • Poslanec Václav Votava: Tak jakkoli jsem se dříve možná mýlil u některého pozměňovacího návrhu, který byl hlasovatelný, tak tady si myslím opravdu, že je nehlasovatelný. Ale jestli je to námitka, tak...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že víceméně se jedná o stejné částky ze stejných kapitol, tak se ztotožňuji s názorem pana zpravodaje, že tento návrh není hlasovatelný. (Nesouhlasný hluk v plénu.) Ale vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, dám o ní hlasovat.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku paní poslankyně Kovářové tak, jak byla vznesena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro 56, proti 81. Námitka nebyla přijata. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Posledním hlasováním o pozměňovacích návrzích je bod B22, což je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - resp. pardon, Kancelář prezidenta republiky, snížení cestovného kanceláři o 1,5 mil. ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Nesouhlasné. Ministr: Nesouhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 37, proti 82. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, pokud není nějaká námitka, tak jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy jak z usnesení rozpočtového výboru, tak ze druhého čtení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chcete vystoupit ještě předtím, než budeme hlasovat závěrečné hlasování? Tak v tom případě nejdřív pan předseda Fiala, po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já už nechci k rozpočtu, ale jenom k té proceduře.

  Vážený pane předsedající, vážený pane zpravodaji, já si myslím - s úctou k vám -, že nemůžete rozhodovat za Poslaneckou sněmovnu, který návrh je hlasovatelný a který je nehlasovatelný. To, že je na tom papíru stejné datum nebo že je tam stejná částka, neznamená, že ten návrh je totožný, že ho někdo otiskl na kopírce. Notabene zvlášť v případě, když ho podávají rozdílné osoby. A já si myslím, že o tom, jestli je ten návrh hlasovatelný, nebo nehlasovatelný, byť by se lišil jen v jednom jediném slově, by měla rozhodovat Poslanecká sněmovna. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Poslanec Václav Votava: Já se nechci přít, vážený pane kolego prostřednictvím předsedajícího. Já jsem uznal svoji chybu, kde jsem ji udělal. A samozřejmě se domnívám, že tam, kde opravdu jsou dva identické - v částce, v názvu, byť to jsou dva rozdílní předkladatelé, tak samozřejmě pokud jeden projde nebo neprojde, tak ten druhý už samozřejmě není hlasovatelný. (Ojedinělý potlesk zleva.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte jenom stručné shrnutí. Důvody, proč nemůžeme podpořit tento rozpočet, jsme dostatečně jasně řekli v prvním, ve druhém a koneckonců i ve třetím čtení. To, co zvyšuje naši ostražitost a nemožnost jakkoliv tuto normu podpořit, je fakt, že o ní vláda nemluví pravdu. Vláda o ní mlží, vláda v řadě ukazatelů klame, dokonce svým verbálním vystupováním popírá svá vlastní čísla, která předkládá, a nikdo z členů vlády - pardon, ne nikdo z členů vlády, ale ministr financí a předseda vlády buď nechtěli, nebo nemohli odpovědět na řadu konkrétních otázek, které tady v rozpravě padly. Proto poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit státní rozpočet na rok 2015.

  A nakonec mi dovolte, abych se svěřil se svým hlubokým zklamáním nad velmi pokryteckou a z mého pohledu falešnou argumentací pana ministra kultury k pozměňovacím návrhům, které byly směřovány vůči jeho rozpočtové kapitole. On nám tady velmi přesvědčivě říkal, jak jako člen vlády musí hájit vládní návrh tak, jak byl dohodnut, ale že nám moc děkuje za podporu. V případě jiné rozpočtové kapitoly, tam, kde o tom byl přesvědčen, neváhal sám předložit pozměňovací návrh proti vládnímu návrhu a pro tento pozměňovací návrh hlasovat. Jinými slovy, on prostředky do kapitoly Ministerstva kultury prostě nechtěl! Protože kdyby je chtěl, tak nám sám ukázal, že nemá problém hlasovat proti vládnímu návrhu.

  Dnes jste, pane ministře, poškodil českou kulturu jenom proto, abyste si mohl pravděpodobně vychutnat to vrchnostenské rozhodování, protože kdyby dnes o prostředcích rozhodla Poslanecká sněmovna, tak by před vámi reprezentanti festivalu už nemuseli lézt po kolenou. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan místopředseda Gazdík.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, vážené kolegyně a vážení kolegové, že ruším. Jenom jsem na sjetině objevil, že v hlasování číslo 137 jsem chtěl hlasovat proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, jen to uvádím pro stenozáznam. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy přednesu návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2015, podle sněmovního tisku 331, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle přílohy tohoto usnesení."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 143. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 106, proti 48. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk z řad poslanců ANO a vládních lavic.)

  Děkuji vám. Přerušuji jednání do 14.30 s tím, že za pět minut se sejde organizační výbor. Děkuji vám a přeji příjemné odpoledne.

  (Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním odpoledním jednání Poslanecké sněmovny, popřál vám dobré zažití po obědě.

  Nejprve přečtu omluvy. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Farský. Dál se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů od 14.30, dále pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Kudela se omlouvá od 15.30 do 16.30 z osobních důvodů a pan poslanec Daniel Korte se omlouvá dnes mezi 14. a 15. hodinou z pracovních důvodů. To byly tedy omluvenky.

  Budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání, kterým je bod číslo

  Prosím, aby návrh odůvodnil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

  Pardon, pane vicepremiére, prosím ještě pana poslance, on ještě oznámí něco - technickou poznámku.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážené dámy a vážení pánové, při hlasování o rozpočtu jsem hlasoval "ne", ale bohužel zaznělo "ano". Z toho důvodu žádám o opravu, protože v době prosperity bych nehlasoval pro rozpočet se záporným výsledkem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování, je to pouze pro stenozáznam. Děkuji.

  Nyní předávám slovo panu ministrovi Babišovi. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já vám děkuji, pane předsedající.

  Dámy a pánové, současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2015 vláda předkládá i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017. Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidované o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy.

  Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017 byla stejná jako při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015. Ve výdajových rámcích na léta 2016 a 2017 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. Pro rok 2016 jsou navrženy výdaje centrální vlády ve výši 1 182,4 mld. Kč, což tvoří výdaje státního rozpočtu 1 131,1 mld. Kč. Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 21,5 mld. Kč a výdaje státních fondů ve výši 51,3 mld Kč.

  Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP je navržen ve výši 1,5 % v metodice ESA 95. Střednědobý výdajový rámec navržený pro rok 2017 činí 1 215 mld. Kč, z čehož připadá na státní rozpočet 1 161,1 mld. Kč. Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 24,4 mld. Kč a na státní fondy 53,9 mld. Kč. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP v metodice ESA 95 je pro rok 2016 navržen ve výši 0,7 %.

  Podrobný komentář k návrhu výdajových rámců na léta 2016 a 2017 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 na vědomí.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Babišovi. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 332/1. Nyní prosím pana předsedu rozpočtového výboru, zpravodaje tohoto výboru pana poslance Václava Votavu, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane místopředsedo. Dovolím si vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru z jeho 16. schůze konané dne 20. listopadu 2014 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017, sněmovní tisk 332.

  Po úvodních slovech rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

  1. konstatuje, že

  a) usnesením Poslanecké sněmovny číslo 409/2014 byl stanoven výdajový rámec na rok 2016 ve výši 1 bilion 191 mld. korun. Nově se navrhuje na tento rok jeho snížení o 8,6 mld. Kč;

  b) střednědobý výdajový rámec na rok 2016 po změně a střednědobý výdajový rámec na rok 2017,vyjádřeno v metodice sestavování státního rozpočtu a konsolidované, činí státní rozpočet a státní fondy 2016 1 bilion 182 mld. 400 mil., rok 2017 1 bilion 215 mld.; (V sále je nepříjemný ruch.)

  2. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2016 v nové výši 1 bilion 182 mld. 400 mil. Kč a na rok 2017 ve výši 1 bilion 215 mld. 500 mil. Kč;

  3. zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem také učinil.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom stručný komentář k střednědobým výdajovým rámcům, tedy k predikci, jak vláda předpokládá příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a jejich segmentů, kterými jsou především státní rozpočet a mimorozpočtové fondy.

  Nejprve se budu chvilku věnovat příjmové straně bilance. Kdybych akceptoval - zdůrazňuji, že bych nikdy neakceptoval, ale kdybych akceptoval předpokládanou daňovou legislativu pro léta 2015, 2016 a 2017, tak bych souhlasil s oněmi navrženými příjmy. Vycházejí z aktuální predikce, vycházejí z předpokladu mírného hospodářského růstu a z výběru daní. Nepřijde-li, a doufejme, že nepřijde, žádný exogenní šok, je skutečně možné s takovýmito příjmy počítat. Proto bych, kdybych akceptoval tu legislativu, předložil na místě pana ministra v zásadě stejná čísla. Předložil bych je proto, že bych nikdy nechtěl obtěžovat živnostníky každoměsíčním, a nikoliv pouze kvartálním hlášením DPH, že bych nepřemýšlel o něčem tak nákladném, obtěžujícím a nevýnosném, jako bude elektronická evidence tržeb, a neblouznil bych o tom, že přesvědčím celou Evropu, aby si zrušila svůj panevropský systém DPH, kde v okamžiku, kdy by každý si směl rozhodnout o tom, jakou komoditu dá nebo nedá do reverse charge, tak se ten systém rozpadá.

  Pan ministr je přesvědčen, že díky tomu, že zvýší administrativní náklady u živnostníků, že zvýší administrativní náklady na správu daně a že poměrně velmi silně zatíží výdaje státního rozpočtu nejenom investicí elektronické -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale dovoluji si vás přerušit a poprosit o to, abyste posečkal, než se sněmovna uklidní, než ti, kteří mluví a nemají, přeruší své hovory. Ještě chvilku a začnu je jmenovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jsou tací, které nepřesvědčíte, že nemají mluvit, pane předsedající.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to ale moje práce, musím se o to snažit. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - zatíží elektronickou evidencí tržeb nejen investiční výdaje státního rozpočtu, ale pak především každoroční provozní výdaje na podporu tohoto systému, budou to takové datové schránky dvě, obávám se, že mnohem nákladnější, a je přesvědčen, že tyto kroky, o kterých tu mluví při každé příležitosti, když hovoříme o veřejných rozpočtech, zvýší výběr daní v následujících letech, zejména v letech 2016 a 2017. Kdysi říkal, že o sto miliard ročně, dnes slevil, dnes slibuje už jen šedesát miliard ročně díky těmto opatřením, ale pořád jsou to významné částky. A říká to s velkým přesvědčením s tím, jako kdyby si opravdu přál, aby mu to veřejnost věřila. Možná že mu to určitá část veřejnosti věří. Problém je...

  Já počkám, až si to... Pan Richard Dolejš křičí tak, že já prostě nejsem schopen... Moc křičíte, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego.

  Možná že mu to určitá část veřejnosti i věří. Problém je, že tomu nevěří pan ministr sám. Protože kdyby tomu věřil, tak určitá část těchto příjmů, které nám tady neustále slibuje, že z té šikany, kterou zavede vůči živnostníkům, budeme mít vyšší daňové příjmy, že ty daně budeme vybírat, tak aspoň určitá část by byla zakomponována v příjmové bilanci pro roky 2016 a 2017. Ale ať hledáte jak hledáte, není tam ani koruna. Jsou tam pouze vyšší příjmy předpokládaného vzrůstu ekonomiky a standardně propočtené daňové příjmy jako v minulém i předminulém roce. Žádný vyšší dynamický vývoj výběru daní plynoucí z opatření, která tady pan ministr často cituje a slibuje z nich vyšší výběr daní, žádný takový tam v bilanci není. Jinými slovy: ministr financí nevěří skutečnému efektu svých opatření. Kdyby věřil, jsou tam zakomponovány. Protože tam zakomponovány nejsou, ministr jim nevěří. To samozřejmě dobře dělá, já jim také nevěřím, ale proč by jim potom měla věřit veřejnost?

  Na výdajové straně je ten pohled ještě smutnější. Mohli jsme slyšet před dvaceti minutami pana ministra na tiskové konferenci, že věří, jak se to bude zlepšovat. Nebude se to zlepšovat. Dál porostou provozní výdaje, dál porostou mzdové objemy, dál bude výdajová strana vypadat tak, že byť možná vláda na konci roku 2017 vykáže mírné zlepšení proti mimořádně špatnému rozpočtu, který jste schválili před chvílí, stále budeme ještě strukturálním saldem vysoko přes 1 %, tedy absolutně mimo kritéria fiskálního kompaktu, ke kterému se vláda hlásí. Říká - chceme být proevropští, chceme přistoupit k fiskálnímu kompaktu, ale ve svých číslech dokazujeme, že se skutečným obsahem fiskálního kompaktu nechceme mít opravdu, ale opravdu nic společného.

  Když ta čísla přeložíme do toho, co vláda hodlá dělat, asi nejspravedlivější hodnocení je, že nehodlá dělat nic, nebo rozhodně nehodlá dělat nic, co by přineslo nějaké konkrétní výsledky. Všechna ta slova, která tady pan ministr pronáší o zvyšování daní, nenajdeme ve skutečných číslech, která budete schvalovat. Jinými slovy, pan ministr jim nevěří a nemyslí si, že z toho něco bude. Možná vám teď říká: třeba ale budeme překvapeni a bude to lepší, než vám teď navrhuji. Pokud ale on sám tomu nevěří a nevěří tomu do té míry, že to tam není ochoten zakomponovat a není ochoten tyto příjmy předpokládat, tak proč chce, aby tomu věřila Poslanecká sněmovna, tím méně proč chce, aby tomu věřila veřejnost? U výdajů je to samé. Vláda nebude mít odvahu k žádnému systémovému strukturálnímu kroku do výdajů, neudělá nic, co by hrozilo nepopulárním krokem. Všechny kroky, které bude dělat, bude dělat pro svůj okamžitý líbivý politický efekt, bohužel na úkor budoucnosti. A to je střednědobý výhled, který nelze podpořit. (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem hlásí pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Slyšel jsem, že pan poslanec Kalousek hraje amatérské divadlo, nevím, jestli je to pravda, ale je strašně nadaný. Protože takové nesmysly... Nechápu, jak je možné, že člověk, který podporoval 20 let hazard, který si de facto zprivatizoval Finanční správu tím, že ji vyčlenil z Ministerstva financí a dal ji svému kámošovi Knížkovi, který tam dělal nějaké věci pro své firmy, jak vůbec takhle může mluvit? Nebo díky kterému jsme v letech 2009-2013 nevybrali na karuselech 70 miliard, nebo Celní správa, která od roku 2009 věděla o nějakých kauzách? Tak já skutečně jsem šokován, protože já to divadlo nehraju a nedělám ani tu politiku, říkám jen to, co si myslím.

  A samozřejmě v tom příjmu to není, protože já nevím, jestli ty zákony prosadím. Nemáme většinový systém, nejsem ani premiér, nerozhoduji o koalici, je to o nějakých kompromisech a já ani nevím, jestli to prosadíme tady ve Sněmovně. Samozřejmě že je to nějaký odhad. Nevím, jestli se nám to povede při šíleném systému nakupování tohoto státu, kdy mám na stole teď nějaký výběr počítačů, který dělali asi deset měsíců, já jsem si to ověřil v normálním světě, a ty počítače jsou dražší o 20 milionů. Teď řešíme, jestli to vůbec můžeme zrušit. Taky jedna z absurdit. Nevím, jestli se to povede. Faktem ale je, že děláme něco konkrétního, a proto znovu opakuji, že Ministerstvo financí ze 100 zákonů jednotlivých resortů předložilo 24. Čtvrtinu.

  A není pravda, co tady pan Kalousek vykládá. Nejdůležitější věc je kontrolní hlášení. Ano. Tam je to, abychom skutečně věděli, kdo nás chce podvést s DPH, kdo nechce. Finanční správa má systém o důvěryhodnosti. Je tam takový software a ten vyhodnocuje důvěryhodnost firem. Firmy dávají daňová přiznání každý měsíc a potom je lhůta, kdy jim stát vrátí DPH. Ta je 30 dní a normálně v praxi je to tři týdny. Ale 17 tisícům firem ročně vzhledem k tomu, že vypadnou ze systému jako nedůvěryhodné, je zastavena DPH, některé čekají od čtyř měsíců až dva roky na vratku DPH a mezitím absolvují statisíce kontrol. Pokud zavedeme tento systém, tak se jednak podstatně sníží frekvence kontrol finančních úřadů. Samozřejmě bohužel ten software není absolutní, takže se občas stane, že nějaká firma je vyhodnocena jako nedůvěryhodná, a pak se ukáže, že to tak není. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Babišovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Stranou ponechám objektivní fakta, že jsem byl první ministr financí, který po dvaceti letech hazard zdanil, kterému se to podařilo, a že v žádném moderním státě Finanční správa na ministerstvo financí nepatří. To ponechávám stranou.

  Jenom chci odpovědět, pane ministře, na to, co tu říkáte. Musím říct, že to je roztomilé. Vy říkáte: já pevně věřím, že se mi to podaří. Ale ono se to třeba nepodaří a to, co nám předkládáte, je bilance pro případ, že se to nepodaří. Na straně příjmů nepočítáte ani s korunou lepšího výběru daní díky opatřením, která plánujete, a na straně výdajů nepočítáte s tím, že budete šetřit. Na jednu stranu verbálně neustále zdůrazňujete jako svoji prioritu lepší výběr daní na straně příjmů a větší šetření provozních výdajů na straně výdajů, ale na straně druhé předkládáte Poslanecké sněmovně bilanci, kde říkáte: schvalte mi tato čísla pro případ, že by se mi nepovedlo nic.

  Opravdu vám máme takováto čísla schvalovat? Že nebudete šetřit a nebudete lépe vybírat daně? A proč nám je tedy předkládáte? Vy tedy počítáte s tím, že buď nebudete dělat nic, nebo že se vám nepovede nic. Protože kdybyste počítal s tím, že se vám něco povede, tak ta čísla musí vypadat jinak.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Prostřednictvím předsedajícího k panu poslanci Kalouskovi. Vy jste tady tak trošku hanil chorvatský systém. Já jezdím do Chorvatska, tak jsem se tam o to zajímal. Elektronická evidence tržeb způsobila, že během dvou let vykázali podnikatelé o 110 % větší příjmy. Já bych to bral jako velmi pěkný úspěch, a pokud se to povede, to není malé číslo.

  A druhá věc. Pochopil jsem, jak se díváme rozdílně na to, co chceme dělat s podnikateli. Vy jste říkal, že chceme zavést nějakou šikanu, a já tvrdím, že chceme zavést transparentnost a spravedlivý přístup k podnikatelům. Jestli v tomhle si nerozumíme, pak je to jasné. Toto není žádná šikana, co tady chystáme. Platí to pro sport, pro zdravotnictví, pro běžné podnikání. Spravedlivý transparentní systém, a ten tu bohužel nebyl. To, doufám, přiznáte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nebudeme se přít, jestli měsíční hlášení, a nikoli kvartální je šikana, nebo není. Já si myslím, že je, protože je to zbytečné. A co je zbytečné, to je šikana.

  Ale moje otázka zní jinak. Jestliže vy tak věříte tomu chorvatskému modelu, že to skutečně zvýší o desítky procent výběr daní, tak proč ty desítky procent nejsou ve střednědobém výhledu? Tam nejsou proto, že vy sami tomu nevěříte. Kdybyste tomu věřili, tak tam jsou. Je to asi stejné, pane doktore prostřednictvím předsedajícího, jako kdybyste plánoval dvacet invazivních kardiologických zákroků a dopředu svého nadřízeného - Poslanecká sněmovna je nadřízená vládě - informoval, že počítáte s tím, že všech dvacet se vám nepovede. To teď schvalujete svému ministrovi financí, protože on vám sice slibuje lepší výběr daní, ale současně chce, abyste mu schválili bilanci, kde se mu nepovede ani koruna. Jestli mu to chcete schválit, tak mu to schvalte.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Měl bych dotaz na pana ministra Babiše. Samozřejmě souhlasím s tendencemi, se záměry zlepšit výběr daní, potírat nekalost, která se u nás děje. Odvoláváte se na vaše záměry. Máte k dispozici nějaké kalkulace, propočty, co by to mělo přinést, v jakém objemu, v jakém časovém horizontu? Ať se tady nebavíme jenom o hypotetických předpokladech, s kterými se ztotožňuji. To vůbec není tak, že bych s nimi nesouhlasil. Ba naopak se s tímto záměrem určitě ztotožňuji. Ale jestli jsou k dispozici nějaké studie, které by říkaly: přinese nám to takový efekt v takovém časovém horizontu. Jestli je to podloženo nějakými reálnými podklady. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Určitě je to podloženo nespočetnými cestami a jednáním ve státech, které to zavedly. Kontrolní výkaz mají některé české firmy. Konkrétně firma Emko, která podniká na Slovensku. Slováci to zavedli 2013, ušetřili 22 mld. za rok a půl. V Chorvatsku když to zaváděli, snížili DPH dramaticky, ale tam to bylo samozřejmě hlavně kvůli turismu, a snížili z 25 % na 10. Některé restaurace naráz navýšily obrat - to byl takový slogan, že když chceš být úspěšný, napoj se na finanční správu - o 700 až 800 %. A náklad - protože není pravda, to není registrační pokladna, to je normální pokladna, která se může napojit na internet. Ten náklad, o kterém se tam uvažuje, je asi 5 000 korun jednorázově a ještě vlastně chceme, aby si to mohli podnikatelé a živnostníci odpočítat ze základu daně.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrá, já se nechci přít o efektivitě či neefektivitě zavedení toho projektu. Já jenom říkám, já tomu efektu nevěřím. A pan ministr, když nám předkládá střednědobý výhled, tak neříká nic jiného. On říká: já tomu projektu nevěřím. Protože na rozdíl od rozpočtu, který se musí opírat o platnou legislativu, což bohužel nebyla úplně pravda v tom rozpočtu, který jste schvalovali, tak na rozdíl od rozpočtu střednědobý výhled a pak ještě konvergenční program naopak musí počítat, nebo měl by počítat, s opatřeními, která chce vláda učinit, se změnou legislativy, se změnou systémových nástrojů v exekutivě. Tyto dokumenty, jako je střednědobý výhled a konvergenční program, s nimi počítají a počítat mají. Odhadují tak bilanci.

  Já jenom opakuji to, co z těch čísel pana ministra je pravda, že když já říkám, že nevěřím účinnosti těch jeho opatření proti daňovým únikům, tak pan ministr, když vám tady předkládá svůj střednědobý výhled, tak vám říká totéž. On vám říká: já nevěřím, že to bude mít nějaký efekt, já nevěřím, že z toho vybereme o korunu navíc. Protože kdyby tomu věřil, tak tam ty peníze jsou. Protože tomu nevěří, tak je tam nemá. To je strašně jednoduché.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jenom chci podotknout takovou malou věc, že já jsem byl s faktickou poznámkou přihlášen dříve, která má podle mě tedy přednost před přednostním právem pana poslance Kalouska, ale budiž, není to zásadní problém. (Předsedající: Já se omlouvám.) Není to zásadní problém.

  Děkuji panu ministrovi za odpověď. Fakta, která uváděl, nebo skutečnosti, které vycházejí, předpokládám, ze zkušeností z jiných zemí, jsou pro mě více vypovídající než nějaké studie. Pokud to tak je, tak opravdu pojďme do toho všemi deseti, jak se říká. Ale v tom případě si opravdu kladu otázku, proč tam ta čísla v tom střednědobém výhledu opravdu nejsou a proč, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, dáváte panu Kalouskovi tu možnost, aby tady pořád předváděl tu kritiku, která hraničí s exhibicí. Protože kdyby tam ta čísla opravdu byla, tak asi nebude záměr nebo důvod k této kritice. A já jsem si vědom toho, že já sám jsem často tyto věci komentoval.

  Pokud se týká toho návrhu, tak tady určitě je možno dávat výhledy optimistické nebo pesimistické. A já, přestože některé věci kritizuji, tak si myslím, že se snažím zachovávat si reálný pohled na věci. Prostřednictvím pana předsedajícího, já si, pane Kalousku, vybavuji dobu, kdy byla krize, kdy jsme věděli, že ta ekonomika asi nepůjde nahoru takovým způsobem, jakým půjde, a byly jaksi předkládány státní rozpočty, které počítaly s utopistickým růstem ekonomiky o 4 %. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já to zkusím říct ještě jednou. Není to tam, protože nemáme jistotu, že to prosadíme v nějakém čase jako zákon. My tu jistotu nemáme. Jsou to komplikované zákony, je to komplikovaný projekt. Nevím, proč s tím máte problém. Pokud se nám to povede a vybereme víc, tak bude nižší deficit. Však vy jste pravičáci, tak byste měli být rádi, ne? Bude nižší dluh, to přece všichni chceme, ne?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje i pana ministra. Není zájem, přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana zpravodaje a o návrh usnesení.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, závěrečné slovo nemám, navrhnu tedy usnesení, které už jsem tady citoval z usnesení rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2016 ve výši 1 bil. 182 mld. 400 mil. korun a na rok 2017 ve výši 1 bil. 215 mld. 500 mil. (řečeno tisíc) korun.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí. Mám tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak jej navrhl pan zpravodaj rozpočtového výboru.

  Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 144, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 34. Návrh byl přijat.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím tento bod.

  Dalším bodem je bod číslo

  Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce uvést návrh rozpočtu i střednědobý výhled Státního fondu rozvoje bydlení. Dále již budu mluvit ve zkratce SFRB či fond.

  Fond od roku 2012 poskytuje novou podporu pouze ve formě návratných podpor zvýhodněných úvěrů. Realizace těchto nástrojů je výrazně efektivnější a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost podpory. Jedná se o nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů a bytů pro cílovou skupinu, především seniory, opravy a modernizace bytových domů, podporu bydlení mladých a na podporu obnovy bydlení po živelních pohromách. Pro rok 2015 je navržen celkový objem nově poskytnutých podpor na 1 mld. 40 mil. korun. Celkové výdaje budou v roce 2015 činit téměř 2,2 mld. korun. Vedle návratných podpor zahrnují výplatu dotací z minulých let a náklady na správu a zajišťování podpor.

  V oblasti dotací návrh rozpočtu a střednědobý výhled uvažuje pouze o dotacích vyplývajících ze závazků z minulých let, to znamená dotací mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, a s výplatou části závazků vzniklých v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů v podobě úrokových dotací, tzv. programu Panel.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její zprávu. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 334/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající.

  Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 16. schůze, která se konala 12. listopadu. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Zdeňky Pikešové, ředitelky Úřadu Ministerstva pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

  1. schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016, 2017, sněmovní tisk 344, v předloženém znění,

  2. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 344 projednat a schválit,

  3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

  4. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi za jeho zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou... Už eviduji jednu přihlášku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo.

  Pokud budeme hledat zbytečné instituce ve veřejné sféře, tak bezesporu je to ta, o které dneska jednáme, rozpočtu na příští rok. Nemám kromě toho, že rozpočet je deficitní, a to při stomiliardovém deficitu státního rozpočtu, který jste schválili zhruba před dvěma hodinami, není ta hlavní výhrada, tak bych ve střednědobém výhledu nejlépe viděl, kdyby paní ministryně řekla, že ten fond prostě zruší. Už to, že výdaje činí zhruba 1,5 % státního rozpočtu, že to projednáváme zvlášť, ukazuje na nesystémové řešení. Vím, že to nezavedla tato vláda, abyste to nebrali tak, že jsem přehnaně kritický. Pamětníci říkají, že to bylo z důvodů, že kdysi nešlo podle rozpočtových pravidel převádět peníze z jednoho rozpočtového roku do druhého. Ale ten důvod dávno pominul. Platí to obecně o všech fondech, které stojí mimo rozpočet. Státní fond rozvoje bydlení není žádnou výjimkou, stejně na tom je Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond životního prostředí. Pak bych mohl jmenovat i ty menší, kde prostředky jsou ještě řádově proti těmto 2 miliardám mnohem nižší.

  Já myslím, že stojí za nějakou střednědobou úvahu, zda ty fondy skutečně potřebujeme a zda by nebylo lepší je zrušit. A pokud jsou některé funkce, které chce vláda, aby pokračovaly, a některé programy, aby pokračovaly, tak mohou pokračovat podle mě přímo prostřednictvím ministerstva a státního rozpočtu.

  Je taky pravda, že my navrhujeme toto ministerstvo zrušit. Je to trošku začarovaný kruh. Museli bychom to posunout někam dál, protože pokud budeme přemýšlet o tom, které ministerstvo je zbytečné, tak je to Ministerstvo pro místní rozvoj. Ono si našlo agendu, dělá evropské fondy. Bylo to i za naší vlády. Není to nic nového. Tehdejší ministr pro místní rozvoj v naší vládě taky byl zásadně proti zrušení ministerstva. Říkám, že je to návrh občanských demokratů, který jsme nebyli schopni prosadit v tehdejší koalici. Ale je to zbytečné ministerstvo, které má ještě pod sebou zbytečný fond. Nad tím bychom se mohli zamyslet. Ale paní ministryně je ve funkci chvilku, tak jí to nebudu vyčítat nebo ji za to nebudu kritizovat. Kdyby se aspoň ten fond podařilo zrušit, tak je to krok dobrým směrem, protože ministerstvo nezrušíme. To totiž musíte zrušit, než se uzavře koaliční smlouva. V okamžiku, kdy uzavřete jakoukoliv koaliční smlouvu, tak při zrušení ministerstva rozhodíte mocenské poměry. Když jsou tři koaliční partneři, tak se musí zrušit tři ministerstva, aby to bylo spravedlivé, ale to už je plán příliš ambiciózní, to uznávám. Takže si myslím, že příští příležitost na rušení kteréhokoliv ministerstva bude zase, až se bude skládat příští koalice, pak je to zase taková akademická otázka, protože logicky příslušné ministerstvo a člověk, který stojí v čele, nebude nikdy souhlasit. To by byla zcela výjimečná situace. Ale u Státního fondu rozvoje bydlení a u všech ostatních fondů, protože moje poznámka se týká i dalších fondů, o kterých budeme mluvit, si myslím, že bychom o tom přemýšlet mohli.

  A to, že se musí administrovat evropské fondy, je jasné. To můžeme administrovat jiným způsobem. Když vidím pana ministra dopravy, tak je možná strategická úvaha - v nějakém střednědobém horizontu udělat z Ředitelství silnic a dálnic akciovku, daňové příjmy směřovat přímo do ní, aby mohla třeba čerpat bankovní zdroje, ať to není jenom dotace ze státního rozpočtu, a pak je fond skutečně zbytečný. Ale kroky musí být provázané, musí mít nějakou logiku. A myslím, že o tom můžeme vést rozumnou rozpravu v nějakém pracovním týmu, ne přímo u návrhu zákona. Ale poznámku jsem prostě říct musel právě proto, že ten fond je zbytečný.

  My budeme hlasovat proti rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Já jsem se ptal už předchozí ministryně. Ta trošku mytická JESSICA, tam byly první pilotní projekty, když jsme se hlásili ještě jako naše ministerstvo v roce 2009. Za chvíli je rok 2015 a mohlo by to konečně přinést nějaké reálné výsledky. Já jsem spíše skeptik, protože nástroj je sice užitečný, ale zase není úplně atraktivní. Podmínek je tam tolik a výhody, které přináší, zejména municipalita, tam nejsou tak výrazné. Tak možná bychom už mohli od zkušebního provozu a od pilotních projektů to zkusit naplno a tam se ukáže, jestli bude zájem, nebo nebude. Takhle je to spíše teoretická debata. A zase kritiku nesměřuji jenom na tuto stávající vládu, že se o tom mluví pět nebo šest let a za tu dobu byly asi čtyři vlády, pokud se nepletu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Jako ministryně pro místní rozvoj musím reagovat na poznámku o trvání žádosti ODS na zrušení tohoto ministerstva. Prostřednictvím pana předsedajícího bych ráda vyřídila panu poslanci, že vzhledem k tomu, že sám říká, že by se to mělo stát před uzavřením koaliční smlouvy, omlouvám se, ale pravděpodobně teď využiji i kameru a chtěla bych ujistit své zaměstnance, že minimálně tři roky ještě zůstaneme a já vás povedu opravdu řádným směrem.

  Ministerstvo nedělá jenom fondy, máme tam zakázky, máme tam stavební zákon.

  Já se omlouvám (obrací se k předsedajícímu), jestli mě pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, poslouchá? Mluvím k panu poslanci Stanjurovi. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně, neumím přinutit pana poslance, aby vás poslouchal. Můžu ho o to zdvořile požádat. Děkuji.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Ono MMR je také důležité. Takže vy jste o něm hovořil (k poslanci Stanjurovi) a já bych vám ráda dala odpovědi skrz pana předsedajícího. Stavební zákon, veřejné zakázky, celá národní regionální politika. Fondy nejsou to jediné, co tam je. Já to hlásám od té doby, co jsem dostala tu funkci. Takže bych byla jenom ráda, abychom všichni respektovali, co to ministerstvo činí. A já teď tady sedím poslední dva měsíce, protože MMR naplánovalo spoustu zákonů na konec roku. Budeme mít nový zákon o veřejných zakázkách, v pátek máme třetí čtení. To MMR opravdu není jenom o fondech. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo a přistoupíme k podrobné rozpravě, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Je to sice trochu jako ve škole, já jsem se na nic neptal, ale někdo mi odpovídá. To byly poznámky a na některé řečnické otázky jsem si sám odpověděl. Ale to je přesně to nepochopení. Když říkám, že považuji něco za zbytečný úřad, neznamená, že se zruší ty agendy. To je takový typický úřednický argument: No, někdo to dělat musí! To je samozřejmě pravda. To jsem v žádném případě nezpochybnil. Teď jste říkala, jak je důležitá novela, o které budeme hlasovat v pátek, ale když jsou pozměňovací návrhy, já jsem obdržel jako předseda poslaneckého klubu - a jsem za to rád - stanovisko ministerstva, tak píšete, to je jenom malá technická novela, tohle budeme řešit jinde. Tak to asi není ta velká změna. To se asi shodujeme, mám to černé na bílém, vy jste ten dopis podepsala.

  Takže rozdíl je zrušit zbytečný úřad, případně převést některé agendy jinam, a zefektivnit veřejnou správu jako celek. Berte to spíš jako přátelskou poznámku. Mně bylo jasné a říkal jsem, že vás za to nekritizuji. A vy musíte přijít a říct: Milí zaměstnanci, já, ministryně, vám ta pracovní místa udržím. No to je pravda, já jsem taky nenavrhoval, abyste přišla s návrhem zákona, který to zruší, protože jsem si vědom toho, že když se podepíše koaliční smlouva, že už to prostě nejde. Tak i když to tak nevypadalo, tak jsem vás poslouchal. A fakt jsem se nic neptal. Kdybych se ptal, tak bych poslouchal ještě pozorněji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Já na to musím ještě reagovat, i když jste se na nic neptal, prostřednictvím pana předsedajícího. Zaměstnanci MMR jsou dvanáct let pod tlakem, jestli se jejich zaměstnavatel zruší, nebo ne. Takže to ujištění vůči mým zaměstnancům bylo nutné a učinila bych to opravdu znova. Pan poslanec mě neposlouchá, tak to nevadí. Já bych tímto ukončila debatu. MMR bude existovat dál a já se o ty zaměstnance postarám. (Ohlas v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže někdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně, případně pana zpravodaje. Prosím pana zpravodaje, aby znovu přednesl návrh usnesení, o kterém za chvilku dám hlasovat.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016 a 2017, sněmovní tisk 334, v předloženém znění."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a pakliže nemá nikdo žádných připomínek, o tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 145, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 108, proti 24. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Než postoupíme k dalšímu bodu, přečtu aktuální omluvenky. Paní poslankyně Putnová se ze zdravotních důvodů omlouvá dnes od 15.30 hodin. Stejně tak se od 15.30 omlouvá pan ministr Babiš z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Jiří Junek od 15 hodin. Dále pan poslanec Stanislav Mackovík se omlouvá dnes od 13 hodin z pracovních důvodů. Od 10 hodin se dnes omlouvá pan ministr Jurečka, který je ale už aktuálně přítomen, takže od 10 do 15 hodin. Dále pan poslanec Leoš Heger se omlouvá od 14.30 do ukončení schůze z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů. (Poslanec se hlásí ze sálu, že je přítomen.) A od 17 hodin se omlouvá pan poslanec Marek Černoch taktéž z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

  Přikročíme k bodu

  Než tento materiál uvede pan ministr Dan Ťok, slovo si žádá pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Nebudu zdržovat, jenom poznámka k předminulému hlasování, tedy ke střednědobým výhledům. Je to pro zápis, prosím vás. Opravdu jsem se neidentifikoval s tímto dokumentem. Hlasoval jsem zdržení, objevilo se ano. Zřejmě nějaký bludný proud vnikl do našeho elektronického zařízení a zmátl tu výslednici. Ale je to tak, jak povídám. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Dolejšovi a nyní prosím pana ministra dopravy Daňa Ťoka, aby se ujal slova a seznámil nás s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobým výhledem na roky 2016 a 2017. Návrh rozpočtu SFDI na rok 2015 a střednědobého výhledu do roku 2017 byl odsouhlasen vládou České republiky, hospodářským výborem Poslanecké sněmovny České republiky a je předkládán Poslanecké sněmovně České republiky ke schválení.

  Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximálně možné míře respektovat požadavky na opravu a údržbu sítě dle vládou schváleného dokumentu dopravní sektorové strategie druhé fáze a dále zejména nutnost dočerpat do konce roku 2015 prostředky operačního programu Doprava z let 2007 až 2013. Výdajový limit na rok 2015 je navrhován ve výši 44 mld. korun a pro roky 2016 a 2017 ve výši 43 mld. korun ročně. Minimum stanovené dopravní politikou České republiky pro léta 2014 a 2020.

  Dále je na straně příjmů i výdajů v roce 2015 bilancováno financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, zejména v rámci operačního programu Doprava, což spolu s nároky odhadovaným zůstatkem účtu SFDI ke dni 31. 12. 2014 a předpokládaným souvztažným navýšením prostředků Evropské unie předjednaným s Ministerstvem financí zvyšuje vládou schválený výdajový rámec na celkových 94,4 mld. korun.

  Vzhledem k nízké alokaci zdrojů OPD ze strany Ministerstva financí a k příslibu navýšení prostředků z fondů Evropské unie v průběhu roku 2015 v závislosti na průběhu čerpání schváleného rozpočtu byly akce OPD 2007 až 2013 i OPD 2014 až 2020 shrnuty do agregovaných položek tak, aby bylo možné jejich pružné zařazení k financování v okamžiku jejich schválení pro operační program. Celková výše rozpočtu SFDI v roce 2015 bude ovlivněna na příjmové straně zejména následujícími faktory. Změna kurzu euro : česká koruna. Realizace projektů mimo rozpočet SFDI. Neschválení projektu k financování z CEF, což je plné rozhodovací právo Evropské komise. A termín schválení OPD 2014 až 2020 u jednotlivých projektů. Potenciálním problémem mohou být odvody prostředků ze strany investorů finančním úřadům. SFDI při kontrolách akcí příjemců za rok 2013 identifikoval chyby a podal podněty k finančním úřadům ve výši 3,9 mld. korun. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 342/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát a informoval nás o jednání tohoto výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne.

  Základní obrysová čísla tady padla. Hospodářský výbor projednal materiál, který máte označený jako tisk 342 dne 19. listopadu. Přijal k němu usnesení. Když pominu formality... (Hluk v sále.)

  Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 342 - Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 v předloženém znění. Pak následuje zmocnění zpravodaje, abych vás s tímto seznámil.

  Pro vaši informaci... Mohl bych poprosit o klid? (Sál se utišil.) Děkuji.

  Hospodářský výbor ještě přijal doprovodné usnesení.

  "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR žádá Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury, aby součástí každého návrhu rozpočtu SFDI byl indikativní seznam příprav," což není nic jiného než průběžné informování o stavu přípravy jednotlivých dopravních staveb.

  Tolik tedy usnesení hospodářského výboru a teď jako zpravodaji tohoto materiálu mi dovolte několik poznámek.

  Za prvé. Tím, že bylo upuštěno od předávání indikativního seznamu příprav, de facto ministerští úředníci si mohou vlastně připravovat, přerušovat přípravy jednotlivých staveb, jak se jim zamane, tím pádem potom je trošku potlačeno právo politických reprezentací vytvářet dopravní politiku. Pan ministr vám tady některá základní čísla řekl. Jednak tedy národní prostředky 44 mld. Kč tady zaznělo, v porovnání s letošním rokem je to o miliardu více, což není žádný dramatický nárůst. V rozpočtu bude použito prostředků z Evropské unie z programovacího období 2007-2013 5,6 mld. Kč, prostředky z programovacího období 2014-2020 200 mil. Kč, což tedy indikuje, že nové programovací období předchozí ministr nepřipravil.

  Převody z předchozích let. Slyšeli jsme mnohokrát opět nepřítomného ministra Babiše, že předchozí vlády špatně řídily investice v resortu dopravy, speciálně na ŘSD při výstavbě silnic a dálnic, které jsou v gesci Ředitelství silnic a dálnic. V listopadu tady předběžná suma nevyčerpaných prostředků byla odhadována, je to skutečně odhad, na 6 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor vykázal s negativním stanoviskem pokus o rozpočtovou změnu na nákup jakýchsi prostředků pro železnici ve výši 1,25 mld. Kč, tak předpokládám, že to je další částka, která tam přistane. Ale byl to hrubý odhad. Vzhledem k tomu, že ani nevím, jak ke konci roku fungovala předchozí pověřená ředitelka Ředitelství silnic a dálnic, tak bychom neměli novému panu ministrovi vyčítat, pokud tato částka bude ještě výrazně větší.

  Možné navýšení v průběhu roku 2015. Zpracovatel materiálu odhaduje z prostředků Evropské unie na 27,5 mld. Kč, to znamená, že celková suma pro příští rok by potom byla to, co budeme schvalovat, 94,4 mld. Kč, ale vzhledem k tomu nečerpání může být k dispozici suma ještě větší. (Hluk v sále.)

  Některé poznámky k evropským fondům už tady pan ministr sdělil.

  Důležité skutečnosti: Při projednávání na hospodářském výboru byla poměrně dlouhá debata. Podotýkám, že v té době resort neměl ministra. Prachař rezignoval, nový ministr jmenován nebyl. Rozpočet obhajoval pan náměstek Feranec.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Nejprve si dovoluji rozpustit tam ten debatní kroužek dvou ministrů, jednoho předsedy poslaneckého klubu a jednoho věčně rušícího poslance. (Jmenovaní stojí před lavicemi ČSSD). Děkuji.

  Potom vás všechny poprosím o klid. A teď poprosím pana poslance, aby pokračoval.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Byla kolem přípravy, protože alfou a omegou je příprava staveb. Pro vaši informaci, na rok 2015 je počítáno s velikou částkou 3,7 mld. Kč, z čehož 2 mld. Kč je pro investiční přípravu Ředitelství silnic a dálnic, 343 mil. Kč jsou neinvestiční prostředky na přípravu ŘSD, 1,2 mld. Kč je pro SŽDC. Pro Ředitelství vodních cest se pak počítá se 115 mil. Kč.

  Veliká diskuse byla, protože nám bylo sděleno, že v této částce není počítáno konečně s realizací studie na rychlá spojení. Předpokládám, po dohodě tady, že padne pozměňovací návrh, aby s touto částkou bylo počítáno už jenom proto, že pan ministr financí, byť teď se k tomu nemůže přihlásit, tak jste všichni dopoledne slyšeli, že to je jeden ze zásadních bodů resortu dopravy.

  Tolik asi k tomu. Výbor se poměrně velkou většinou postavil za tento rozpočet jednak z důvodu, že nemohlo být někomu vyčítáno, jaký rozpočet připravil, protože jeden ministr skončil, druhý ještě nebyl. Za další, fond je financiérem staveb a musí poslouchat pokyny ministra a bohužel je obětí situace, kterou nemá příliš šancí ovlivnit, a to je speciálně situace na Ředitelství silnic a dálnic. Pokud si vyžádáte bližší popis situace, Správa železniční dopravní cesty až na myslím 200, 300 milionů podle listopadových odhadů v letošním roce vyčerpá přikázané prostředky a zbylá částka, to bylo více jak 5,5 mld., ale bude to ve skutečnosti ještě výrazně více nevyčerpaných peněz, se týká Ředitelství silnic a dálnic.

  Tolik asi zpravodajská zpráva. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Laudátovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Šídlo. (Někteří poslanci vykřikli: S krátkým - Šidlo.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já již mnoho let, co jsem v Poslanecké sněmovně, se snažím věnovat problematice vysokorychlostních tratí a byl bych velice rád, kdybych se ve svém věku dožil také toho, že Česká republika nebude v Evropě tím ostrůvkem, který vysokorychlostní tratě obešly. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šídlovi. Poprosím ho o ty návrhy usnesení. - Šidlovi, pardon, omlouvám se.

  Nyní tu mám dvě faktické poznámky. S první faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adam, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče. - Adamec, pardon.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane místopředsedo. Vidím, že mi opravdu nemůžete přijít na jméno. Myslím, že už je to podruhé, ale...

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Opět, ano, bohužel. Omlouvám se.

 • Poslanec Ivan Adamec: ... asi už nic neudělám. Já bych se teď vrátil trošku do té nízké současné reality. Nebudu dlouho zdržovat. Mám pouze dotaz na pana ministra a ten se týká převodu nádraží na SŽDC z Českých drah. Jedná se cca o 2 mld. korun. A mě by zajímalo, kde ty peníze jsou, jestli jsou ve fondu, nebo v rozpočtu Ministerstva dopravy. Toť vše. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi (s důrazem na správně uvedené jméno). S další faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já kvituji velký potlesk kolegů po mé levici. Chtěl bych k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Šidla jenom dvě věci.

  Já tady nezpochybňuji to, že Česká republika potřebuje rychlé spojení, potřebuje kvalitní spojení. Koneckonců odkazujeme tady už od samého počátku na knihu pana Bati, který o tom psal už mezi válkami. Nicméně jen upozorňuji na jednu věc. Jelikož jsem ve správní radě SŽDC, kontaktoval jsem se s vedením, které toto má na starosti. Jenom za letošní rok se vydalo více než 70 mil. za studie na vysokorychlostní trati a dalších 40 mil., to jsou dvě po 20 mil., se teď soutěží a v podstatě se budou realizovat v příštím roce a už jsou zafinancované. Zvažujme, jestli to opravdu nebude nějaká práce do šuplíku, protože takový rozsah práce Praha-Brno-Ostrava není realizovatelný do deseti, možná ani dvaceti let. A těch studií tam mají údajně mnoho a vidí to jako ne zcela účelné. Nicméně nechci do toho házet vidle. Zvažte jako Sněmovna. A myslím, že by si to měli rozhodnout sami pracovníci SŽDC, jestli ty peníze potřebují a jestli takovou studii teď potřebují. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Šidlo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra.

  Pane ministře, jsem si vědom, že jste ve velmi obtížné pozici, že jste něco zdědil a teď jste naskočil do rozjetého vlaku. V průběhu projednávání státního rozpočtu jsem myslím dvakrát vznesl dotaz, protože tady bylo řečeno, že Státní fond dopravní infrastruktury bude navýšen o nespotřebované finanční částky z dřívějších období, a doposud jsem se nedočkal odpovědi, jaká bude ta částka. Vím, že bude velmi problematické ji nějakým způsobem sdělit, ale jaký je předpoklad té částky, o který by nakonec ten státní fond měl být navýšen. Jestli na tento dotaz jste schopen odpovědět a jestli se tedy konečně od vás poprvé tedy, vím, že dřív se vás ty dotazy netýkaly, této odpovědi dočkám. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Musím zareagovat oblíbenou frází v tomto řečništi: Já jsem nechtěl vystupovat, ale musím reagovat na pana Volného.

  Zkrátka vy tady hovoříte o tom, že SŽDC vydává peníze na studie vysokorychlostních tratí. Já bohužel mám úplně jiné informace. Ano, běží tam peníze na studie, běží tam peníze i na předprojektovou přípravu, ale mohu vám říci, že v žádném případě to nejsou vysokorychlostní tratě nebo rychlá spojení v nových trasách. To je pořád ta hra na tranzitní koridory, které bohužel nic neřeší. A já jsem tady o tom hovořil u toho pozměňovacího návrhu. Já jsem jasně řekl: Máme pendolino, máme revitalizovanou trať a jezdíme průměrnou rychlostí 100 kilometrů. To není konkurenceschopná železniční doprava pro jedenadvacáté století! Já bych požádal kolegy, aby toto vnímali. To je velice důležitá informace, protože i když SŽDC si hraje penězi na projekty, tak ještě nikdo z jejich pera neviděl v České republice projekt na rychlé spojení, případně na vysokorychlostní trať! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já teď jako poslanec. K panu kolegovi Volnému vaším prostřednictvím. Víte, až to bude někdy jako bod na hospodářském výboru, tak se tam přijďte podívat, protože skutečně to, co říká Karel Šidlo, je naprostá pravda. Možná realita je ještě horší. Skutečně peníze jsou zneužívány na zcela něco jiného a myslím si, že je otázka pro nového ministra, co dál se koncepcí dopravy v tomto resortu. Ale za to nemůžou ani předpředchozí ministři, tohle padá na vrub pana Prachaře zcela jednoznačně. My jsme ho několikrát urgovali a bylo to jako házení hrachu na zeď.

  Před příchodem hnutí ANO do Sněmovny dokonce tady vznikla taková aktivita, že v hospodářském výboru ze samého zoufalství jsme - zástupci všech tehdy přítomných politických stran - sepsali zadání, jaké chceme analýzy, studie, všechno, bylo to možná 20 bodů k rychlým spojením a prostě lidé, kteří to měli na starosti, se dokonce vzpouzeli.

  Samozřejmě nebudu příliš negativistický vůči tomu předloženému rozpočtu, zase to není věc nového pana ministra ani Státního fondu dopravní infrastruktury, ale my například za Stanjury jsme donutili po dlouhých peripetiích Cargo, aby nám řeklo, kde má úzká hrdla na železnici. No, nebyli to schopni dát dohromady. Oni sice křičeli, že se dostávají do dluhů a nejde jim byznys, ale nebyli zároveň schopni říct, co jim z hlediska technické infrastruktury vadí. Odehrávala se obrovská, asi půlnoční kovbojka, načež jsme to vymámili. Dříve to mělo kupodivu na stole SŽDC, ale musím říct, že i přestože jsem se domníval, že nějaká spolupráce s panem ministrem Prachařem bude, což nebyla, tak bohužel ani toto se neodrazilo v tom, aby se některé z těch - a to nejsou žádné mnohamiliardové investice, některé jsou velké, některé jsou menší, aby se zrealizovaly, to znamená, aby byla investice a rychlá finanční návratnost. Z toho tam není téměř nic, ale zase fond skládá rozpočet tak, jak jsou mu dány podklady od těch třech investorů, ke kterým to padá.

  A když pan poslanec Šidlo tady navrhuje ty peníze, tak ví moc dobře, co činí, a skutečně je to správně. Ale to zase samozřejmě vy jako člen rozpočtového výboru nemusíte vědět, co se odehrává na hospodářském, i když musím říct, že s příchodem pana ministra Prachaře jsme zrovna příliš koncepčních materiálů na rozdíl od předchozích období v hospodářském výboru zatím netočili, neřkuli žádné.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych se rád zdvořile přimluvil a poprosil za podporu návrhu kolegy Karla Šidla. Vidíte, že to byla možná jedna ze vzácných shod napříč politickým spektrem - zleva tedy i zprava. My jsme to diskutovali u nás v ANO, kolega Honza Volný říkal ten, řeknu, konzervativní názor. Já bych to rád podpořil, protože skutečně vzniká v současné době skupina fanoušků, odborníků, železničářů, kteří chtějí rychlým spojením pomoci. Nejsou to jenom politici, jsou to zástupci Výzkumného ústavu železničního, neziskových organizací, Centra pro efektivní dopravu a věřím, že správně tuším, že je to v souladu se strategií nového pana ministra, že bychom chtěli opravdu naostro odstartovat přípravu těchto spojení. Tato věc není nic proti ničemu, je to vlastně jenom zpřesnění jedné z položek globální položky na přípravu tratí na SŽDC, tak malinká část se konkrétně přesně nazve a nic víc za tím není, takže prosím, abyste to zvážili. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já to vidím trochu stejně, ale trochu jinak. (Pobavení.) To, co říká pan ministr, je mně velmi sympatické, když říká: já chci rozběhnout co nejdříve zastavené projekty, protože to, co není připraveno z hlediska projektu, tak těžko můžeme pak zařazovat do nějakého rozpočtu SFDI na kterýkoliv rok, a víme všichni, že zastavených projektů za dob minulých ministrů je poměrně hodně. Čili jakoby tenhle manažerský přístup - rychle vykupujeme pozemky tam, kde víme, že budeme něco stavět nebo opravovat, rozběhneme projekty tam, kde prostě máme už namalovány komunikace, ať jsou to vrtky, tedy vysokorychlostní tratě, které tedy namalované nemáme, přátelé, ale máme aspoň nějaké silnice.

  Já chci říct, v čem to vidím jinak. V tom, že by měla být nějaká opravdu seriózní dopravní koncepce, která vychází realisticky z možností České republiky, která na druhou stranu přinese zásadní modernizaci dopravní infrastruktury v České republice tak, abychom se přiblížili vyspělejším zemím. To znamená, teď když někdo bude říkat "přidejme prachy na to, abychom podpořili vrtky", tak asi je to správně, ale když se podíváte do toho projektu, který nám předkládali, tak jak mluvil František Laudát, na hospodářském výboru, tak tam je taková nějaká jedna část uprostřed republiky a to jakoby moc smyslu nedává.

  Čili já bych chtěl popřát Ministerstvu dopravy, aby ministr tam vydržel déle než všichni ostatní, aby měl čas na to dělat nejenom manažerské kroky teď a hned a každou vteřinu, ale aby měl také trochu času, chuti a příležitosti dívat se vizionářsky na dopravní infrastrukturu v České republice. Protože když budeme mít vizi, budeme vědět, co chceme z hlediska modernizace, a bude to překračovat volební horizonty, tak pak samozřejmě manažersky se to dá daleko lépe zpracovávat i z hlediska plánování financí a podobně. Takže z tohoto pohledu jsem pro každé přidání někam, ale někde se to musí vzít. A podle mého názoru je důležité, abychom se byli jistí, že tady plánujeme nejenom na rok, ale plánujeme nějakou budoucnost dopravní infrastruktury na mnoho let dopředu, neboť je velkou brzdou rozvoje české země.

  Děkuji, že jste mě nechali mluvit asi od 10 vteřin dále. (Pobavení.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takoví jsme my! Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Já bych se chtěl omluvit panu kolegovi Šidlovi prostřednictvím předsedajícího, to bylo špatné porozumění a pochopení. Já vůbec nezpochybňuji potřebu vysokorychlostní tratě R61 nebo RS1, to je samozřejmě správná úvaha. Mě tady zaráží jedna věc a vůbec nejsem konzervativní, jak říká můj kolega. Pragmatická věc. Pokud tady padne nějaký pozměňovací návrh, že by SŽDC mělo něco udělat a bylo by dobře, a já se zeptám na tom SŽDC lidí, kteří to mají v kompetenci a dělají nějakou strategii a vizi, a oni mi řeknou: no nevím, teď to úplně tak nutné není, my těch studií máme mraky, připravujeme další, nebo jsou připraveny... tak to je ta logika věci. Vůbec nezpochybňuji potřebu té trati, ale pokud ti, kde by ty peníze měly skončit - také vím, že na SFDI bude peněz nejspíš dost a asi by těch 30 milionů nebyl takový problém. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji ještě jednou za slovo. Já na to jenom kratičkou repliku. Víte, ono se ptát na SŽDC je docela problematické. Myslím si, že my politici bychom měli být těmi, kteří chtějí otočit kormidla, kteří chtějí něco popošoupnout do budoucnosti a být také trochu vizionáři, protože my zodpovídáme za rozvoj a za nastavení podmínek, jak se bude rozvíjet Česká republika. Nemůžeme to chtít po úřednících. Úředník splní svůj úkol, sbalí tašku a jde domů. V horším případě, když má svůj nápad, sbalí krabici a jde taky domů. A to je všechno špatně.

  Já si myslím, že je právě na nás, abychom jim toto vnutili a aby ty studie nebyly do minulosti, ale aby ty studie byly pro budoucnost České republiky. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já si přece jenom neodpustím k panu poslanci Volnému, vaším prostřednictvím, abych neurazil.

  On je problém, že všichni vám říkají "ono toho jsou všude tuny", a v okamžiku, kdy narazíte na to "tak to sem přineste, ta čísla, fakta, data, připravený projekt", tak najednou to není. Zase se vrátím k ministrovi zeměkoule, který má zásadní jeden problém, a to je hotel Thermal. Mluvil tady o tom, že jedná s Korejci. Jak to funguje ve skutečnosti - jedná s Korejci o propojení Letiště Václava Havla Praha s centrem města.

  Hospodářský výbor přes Státní fond dopravní infrastruktury možná již před třemi lety, když tak mě opravte, dal peníze, nebo schválil finance právě na přípravu a realizaci alespoň jednoho z úseků z Veleslavína přes Ruzyň a Kladno. A teprve když my tam dáme peníze a jsme ubezpečováni, že projektově je to všechno připraveno, tak časem zjistíte, že vlastně není ani ten základní dokument po dvaceti letech takzvaného PRaK - Praha-Kladno, rychlodráha. A vlastně není. A na tom ztroskotalo, že ty peníze nebyly dva tři roky vyčerpány. Nebylo je možno - celý projekt - použít jako náhradní. A totéž - oni vás balamutí, lžou, anebo balamutí - prostě kdybyste si nechal zjistit data například o takové trati Brno-Přerov-Ostrava, tak zjistíte, že tam někdo hraje nějaký kšeft za 35 miliard, že budou renovovat stávající trať na 200 kilometrů. V budoucnosti by tam mělo být rychlé spojení. Místo toho, aby se někdo zamyslel, protože to jsou veliké peníze, a rovnou udělal všechny analýzy toho území i těch koncových bodů, které to má pospojovat, a rozhodl se koncepčně, to znamená možná spíš racionálnější by bylo například tam kupodivu začít budovat rovnou rychlé spojení a modernizaci za zlomek peněz té stávající trati, ji použít i potom pro pomalou nákladní dopravu a pro regionální obsluhu. Takže to potom má naprosto fatální důsledky.

  To, že někdo nám říkal, nebo spíš našim předchůdcům - tady paní Lorencová říkala: "Kde jste byli?" No já tady nebyl, když někdo spískal to, že zabetonujeme půlku Moravy tím, že na dohled máme od sebe rychlostní silnici a dálnici. Takže ono nejlépe by bylo - a když skutečně jdete do té podstaty, tak pak zjistíte, že ta základní a udržitelná koncepční rozhodnutí chybí. Každý si v každém období něco prosadí, a pak jsou z toho skutečně rychlostní silnice a dálnice na dohled, což je teda veliký luxus pro tuhle zemi.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Kolegové, opravdu jenom jednu větu. Ano, pane kolego Laudáte prostřednictvím předsedajícího, ve své řeči jsem vyšel a vycházím z toho, že na SŽDC nemáme blbce, ale máme tam lidi, kteří myslí i koncepčně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Poprosím pana poslance Votavu s jeho příspěvkem.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, omlouvám se když tak z neznalosti. Domníval jsem se, že vláda schválila svým usnesením, že ze SFDI půjdou tři miliardy na krajské komunikace druhé a třetí třídy. My tady neděláme rozpočet v rozpočtovém výboru, rozpočet SFDI, proto se ptám. Zběžně jsem si prohlížel rozpočet SFDI a nikde jsem to tam neviděl. Tak nevím, jestli se mýlím, nebo jestli je to opomenutí. Pokud je to na příští rok, tak by to tam samozřejmě býti mělo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Aniž bych chtěl obhajovat ten materiál, tak se domnívám - pro pana předsedu rozpočtového výboru -, že vláda chtěla trošku zakrýt to zoufalé nečerpání letošních peněz a že to bude z letošního rozpočtu. Že se to nezúřaduje, je druhá věc. Bude to v tzv. nárocích a převede se to z roku na rok. Takhle já si vysvětluji ta veřejná vystoupení o penězích na dvojky a trojky. Domnívám se, že to je z letošního rozpočtu. Logicky se to nedá utratit, ale logicky se to dá převést jako nárok z roku na rok.

  Jinak mě stejně jako vás překvapilo, že to v tom rozpočtu není. Ale to je jediné logické vysvětlení, pokud fond nenachystal svůj rozpočet v rozporu s usnesením vlády. Ale to si fakt nemyslím. Takže samozřejmě je to z letošního roku s tím, že se to samozřejmě nevyčerpá a převede se to do příštího roku jako už určené peníze na konkrétní programy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jenom vysvětlení k tomu převádění. Já jsem Státní fond dopravní infrastruktury nezakládal, ale jeden z důvodů, proč byl založen, je to, že se tam ty prostředky opravdu dají přesouvat. Je to velmi užitečné, protože nějaké peníze tam zbudou a to znamená, že ta částka, která není zatím finální ani známá na opravu silnic druhé a třetí třídy, je z rozpočtu roku 2014 a její výše bude známá, až se uzavře rok 2014. Přibližně se jedná o něco mezi dvěma až třemi miliardami, které by tam mohly přijít, možná i víc. To je jedna poznámka.

  Druhá, která se týká peněz na projekty vysokorychlostních železnic. Já si myslím, že to je velmi správná věc, že se takový projekt musí připravit, udělat. Na druhou stranu bych tedy apeloval i na správu SŽDC s tím, že když někam přidělíme nějaké peníze, 30 milionů, tak jedna věc, na kterou se můžeme spolehnout, je, že je utratí. Ale určitě by to nemělo být proti jejich vůli a ten projekt by měl být kvalitní a někdo by na něj měl nějakým způsobem dohlížet, protože to, že tady pan poslanec Volný přednesl něco, že o tom tam nevědí nebo že mají takových projektů plný šuplík, mě docela znepokojuje, protože oni ty peníze utratí a bylo by potřeba se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a k věci.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Stanjury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Měli bychom mluvit přesně. Pozměňovací návrh, který zazněl, byla studie proveditelnosti. Žádná taková neexistuje. Neexistuje. Není žádná studie proveditelnosti. Takže někteří míchají pojmy - nějaká studie, zamyšlení, někdy je to i bezcenné. Ale studie proveditelnosti je jasně definovaná a prostě zatím neexistuje. To jenom na tu debatu. Nemůže být argument hlasovat proti tím, že už takovou studii máme. Ta prostě není. Může být argument, jestli to potřebujeme. To je relevantní argument, ale nemůžeme říkat, že už to máme a budeme dublovat něco, co ještě není.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, kdo se ještě hlásí do všeobecné rozpravy. Do všeobecné rozpravy pan ministr? Závěrečné slovo - tak musíte počkat, až ukončím rozpravu.

  Vzhledem k tomu, že nevidím dalšího přihlášeného do všeobecné rozpravy, tak ji končím.

  Pan ministr se přihlásil o závěrečné slovo. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda si vezme také závěrečné slovo. Ne. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych reagoval na některé věci a doplnil informace, které pravděpodobně v tom mém prvním vystoupení nebyly zcela jasné nebo jsem je neřekl.

  Za prvé bych chtěl reagovat na to, co říkal pan zpravodaj. My hodláme při příštím předkládání rozpočtu SFDI dávat i indikativní seznam staveb, takže počítáme s tím, že takový materiál by byl příště všem distribuován. Je to poměrně silné, ale není důvod, abychom tyhle věci nedali k dispozici. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat dál, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnešní den od 17 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal, od 15.30 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Stropnický, od 15.15 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Helena Langšádlová, dnešní den od 16 do 17 se omlouvá pan poslanec Vyzula a od 16 do konce jednacího pracovního dne z pracovních důvodů pan poslanec David Kádner.

  Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o přednesených návrzích. Prosím pana poslance Šidla, aby přednesl své návrhy. Pan zpravodaj je přečte.

  Pane zpravodaji, omlouvám se, pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, ukončil jste obecnou rozpravu a já jsem očekával, že bude podrobná. Proto se tak vehementně hlásím, proto jsem nešel hned po panu ministrovi. Ale dobře.

  Jenom k těm nádražím. Je třeba říct, že tam ty peníze nejsou. Můžeme se přít, kolik dohodneme v Bruselu, myslím si, že je to správná informace, že to nemáme v rukou jako český stát, ale je tam nula. Evidentně je z rozpočtu jasné, a věřím, že to příští rok budeme schopni domluvit a začít realizovat, a jedno, jestli celou část, nebo nějakou jinou část, nicméně management Českých drah počítá s částkou 1,5 miliardy. Jestli to je, nebo není realistické, není důvod, proč dnes vystupuji. Částka se odhaduje mezi 5 až 6 miliardami, ale pan ministr říká, že to musíme dojednat v Bruselu, aby to nebyla nepovolená veřejná podpora.

  Nicméně pokud se nám to povede, a já byl bych rád, kdyby se to povedlo, budeme před zásadním rozpočtovým opatřením my nebo vláda v řádu miliard. Pokud budeme příští rok chtít něco dát Českým dráhám - alespoň první splátku z prodeje, ne-li celou kupní cenu, a s tím počítáno není. Ale v tom stávajícím rozpočtu, pokud bude schválen, to ani nemůže být, protože na to SŽDC nemá peníze. Jediná šance, jak se to dá zrealizovat, tato operace, která je správně, to znamená, je třeba nádraží převést na SŽDC, v tom není žádný spor, tak vláda musí dát SŽDC peníze buď přímo, což je komplikované, nebo musí navýšit rozpočet státního fondu, nebo provést úpravu uvnitř Státního fondu dopravní infrastruktury, což znamená z plánovaných výdajů, o kterých budeme za chvíli hlasovat, odebrat jednu, dvě, jeden a půl miliardy - něco takového. Ta částka je poměrně významná. Já už jsem se ptal minulého ministra dopravy, proč to tam nemá, proč na to nemyslí, protože převod se připravuje dlouhodobě. To je první problém.

  A k těm vrtkám. V rozpravě jsem si nevšiml, že by tady byl nějaký poslanec z Ostravy. Pane ministře, omlouvám se, to je slabý argument - vy z Ostravy tam chcete... My jsme nevystupovali. Já jsem trochu zmaten, protože nás požádali kolegové z poslaneckého klubu vašeho hnutí o podporu tohoto návrhu, a vy pak říkáte, že tedy ne. Tak já tomu úplně tomu nerozumím. Ale dobře, koordinace třeba někdy nefunguje. Ale ta výhoda, to, že to tam je konkrétní, je v tom, že to fakt bude. To bychom také mohli mít rozpočet, kdybychom hráli argument, že tam nechceme komunikace, tak by bylo napsané dálnice 15 miliard, silnice I. třídy 10 miliard, železnice 30 miliard, však si s tím odborníci na SŽDC poradí. Ono by se jim to i líbilo, já věřím, jak na ŘSD, tak na SŽDC, ale právě proto v jiných položkách jsou konkrétní akce s alokovanou částkou, aby Sněmovna rozhodla, kam se peníze budou investovat.

  My ten návrh podpoříme, když neprojde, nic se neděje, myslím, že to není nic. Navíc je jenom z globální položky, to znamená z toho, co si opravdu určí úředníci nebo management nebo například výbor SFDI - jsou různé orgány, které mohou určit. Chceme jen říct: ano, my to tam chceme. Pokud ne, nic se nestane, i tak se to může stát, ale proto je tam konkrétní specifikace trati, abychom měli jistotu, že se to provede. A 30 milionů je odhadovaná cena, bude se to určitě soutěžit. Nemusí to stát 30, ale taky to může stát víc, protože si myslím, že ta cena je hodně orientační. Pokud budeme korektní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní, pane zpravodaji - protože nikoho s přednostním právem nevidím, rozprava byla ukončena, máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Provedu vás hlasováním. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Šidla, potom bychom hlasovali o celém usnesení, to znamená schválení nebo neschválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a střednědobého výhledu, tak jak byl předložen, nebo ve znění pozměňovacího návrhu. V případě, že by nebyl schválen pozměňovací návrh poslance Šidla, ještě předkládá doprovodné usnesení, které se týká téhož. V případě, že schválíme pozměňovací návrh, potom už nemá smysl hlasovat, cíl je naplněn v základním usnesení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Neutrální.) Děkuji. Zazvoním a přivolám kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu, tak jak byl předložen, a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 146, přítomných poslankyň a poslanců je 169, pro návrh 76, proti návrhu 36, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. V tom případě, pane místopředsedo, budeme hlasovat o základním usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 ve znění předloženém ve sněmovním tisku 342."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a zahajuji hlasování.

 • Poslanec František Laudát: Stanoviska prosím. Mé stanovisko je neutrální.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A pan ministr? (Kladné.) Kladné. Toto hlasování prohlašuji za zmatečné a dám hlasovat ještě jednou. Mám zde požadavek na odhlášení, takže vás nejdříve všechny odhlásím, požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

  Zahajuji hlasování tak, jak bylo přečteno panem zpravodajem. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přítomných poslankyň a poslanců je 150, pro návrh 109, proti 16, konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. A jelikož nebyl přijat pozměňovací návrh, mám tady návrh doprovodného usnesení k tomuto bodu pana poslance Šidla: "Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy ČR, aby v průběhu roku 2015 vyčlenil v kapitole Doprava potřebné finanční prostředky pro zpracování studie a zahájil přípravu rychlého spojení 1 v ČR."

  Stanovisko je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené doprovodné usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 149, přítomných poslankyň a poslanců je 154, pro návrh 150, proti nikdo. Konstatuji, že návrh doprovodného usnesení byl schválen.

  Tím končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod. Tím je

  Tento materiál uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Dovolte, abych uvedl předložený materiál Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015, který byl zpracován na základě § 6c zákona číslo 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění.

  Návrh rozpočtu SZIF na rok 2015 respektuje v souladu s ustanovením § 6c zákona číslo 256/2000 Sb., o SZIF, celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF na rok 2015 ve výši 40 263 711 tisíc Kč, z toho na společnou zemědělskou politiku 38 763 711 tisíc Kč, na marketingovou činnost 200 mil. Kč a na správní výdaje 1,3 mld. Kč.

  Základní příjmy v návrhu rozpočtu SZIF na rok 2015 představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2015 ve výši 40 263 711 tisíc Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu je 5 958 mil. Kč a dotace z rozpočtu EU činí 34 305 711 tisíc Kč. Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2015, činí celkem 191 079 tisíc Kč. Z toho finanční dávka z výroby cukru včetně podílu na dávkách cukru 144 812 tisíc Kč, příjmy na technickou pomoc z Programu rozvoje venkova 46 207 tisíc Kč a ostatní příjmy z vlastní činnosti za pronájem kancelářského vybavení 60 tisíc. V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta půjčka Ministerstva financí na intervenční nákupy ve výši 244 434 tisíc Kč.

  Celkové zdroje a jejich využití v roce 2015 představují finanční prostředky ve výši 40 699 224 tisíc Kč.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, požádám vás, abyste sledovali přednes ministra zemědělství a v případě, že máte něco důležitého na srdci, co si potřebujete sdělit, abyste šli do předsálí, aby zde bylo slyšet, co se zde přednáší.

  Pane ministře, prosím, pokračujte.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Na zabezpečení společné zemědělské politiky připadá částka celkem ve výši 39 128 822 tisíc Kč, z toho na přímé platby 24 491 mil. Kč, Program rozvoje venkova 13 600 mil. Kč a opatření společné organizace trhu 1 037 822 tisíc Kč. Návrh rozpočtu na marketingovou činnost činí 200 mil. Kč a na správní výdaje celkem 1 370 402 tisíc Kč.

  Návrh rozpočtu SZIF na rok 2015 byl dne 12. listopadu 2014 schválen vládou ČR. Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v ČR, vydané příslušnými nařízeními vlády ČR. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 359/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Syblík, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, zemědělský výbor se sešel dne 4. prosince ke své 14. schůzi a přijal usnesení k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2015, sněmovní tisk 359.

  Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodních slovech ministra zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Syblíka a po rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh rozpočtu SZIF na rok 2015, sněmovní tisk 359, schválit bez připomínek,

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a

  III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Laudát. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokud si vzpomínám, před rokem tady tento bod byl přerušen a jednalo se o položku, která se týkala ZIFu, reklamních aktivit. Vzhledem k tomu, že tady byl poměrně velký hluk, možná o tom pan ministr mluvil a já jsem to nezaznamenal, tak by mě zajímala situace letos, kolik je vyčleněno pro rok 2015 na reklamní aktivity, o co se jedná a jaká je jejich efektivita. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan ministr kýve, že se hlásí, tak máte slovo, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Také jsem o tom rámcově hovořil. Ta částka na příští rok je v hodnotě 200 mil. korun, je plánovaná na marketingové aktivity, to znamená na podporu značky Klasa a soutěže Regionální potravina. V letošním roce, jenom pro informaci, jsme zatím vyčerpali z této částky něco málo přes 100 mil. korun. Tolik asi průběžná informace.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu ještě jednu omluvu, která teď dorazila - po zbytek jednacího dne se omlouvá pan ministr dopravy Ťok.

  Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a ptám se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan ministr říká, že ne, pan zpravodaj také ne.

  Přistoupíme k rozpravě podobné a táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a ptám se, zda si chcete vzít závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Ani pan zpravodaj, ani pan ministr, dobře. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Poprosím pana zpravodaje, aby přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Ano, tak tedy návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než dám hlasovat, zaregistroval jsem žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro usnesení, tak jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 150, přítomných poslankyň a poslanců je 125, pro návrh 95, proti 18. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod a tím je

  Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji a přeji vám dobrý večer, vážení kolegové. Řekl bych to takto - to se vám to hlasuje, když vám stačí prostá většina. Ale teď od tohoto hlasování budeme potřebovat většinu ústavní, tak bych poprosil třeba pana předsedajícího, kdyby to dal na vědomí, že mají-li teď ty návrhy projít, potřebujeme 120 nejenom přítomných, ale aktivně hlasujících pro. Tak na to upozorňuji, protože vám předkládám vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Římského statusu Mezinárodního trestního soudu. Ta změna se týká zločinu agrese.

  Dovolte, abych připomněl, že Mezinárodní trestní soud je založen zakládající smlouvou, nebo Římský statut je založen smlouvou Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní trestní soud sídlí v Haagu a jeho role je taková, že je oprávněn soudit jednotlivce za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v případě, že stát, který je signatářem statusu, není schopen nebo není ochoten ty zločiny stíhat sám.

  Mezi zločiny, které by mohl stíhat, je také zločin agrese. On dokonce ten zločin byl vyjmenován v zakládací listině, nicméně problém byl, že se nedařilo agresi definovat. Takže to, co vám předkládám, právě je, že se po letech podařilo tu definici napsat a poté, co se tedy podařilo mezi členy Římského statutu vytvořit konsensus, na kterém se podílela i Česká republika, tak to příslušné parlamenty ratifikují.

  Takže opakuji, k zločinům, které může prozatím soudit Mezinárodní trestní soud - genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny - by nyní mohla přibýt i agrese. Pro vaši informaci, agrese je nyní definována tak, že to je zločin plánování, přípravy, zahájení nebo provedení útočného činu, který svým charakterem, závažností představuje zjevné porušení Charty OSN, a to osobou v postavení, které jí umožňuje efektně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce. To znamená, že to musí být osoba dostatečně politicky silná na to, aby ji bylo možné z něčeho takového, jako že vyvolá agresi, obvinit. V souvislosti s touto změnou byla i přijata příslušná novela trestního zákoníku.

  To znamená, máme definici a teď by tu definici měly parlamenty ratifikovat. Doposud ji ratifikovalo 19 států. Nebudu je tady vyjmenovávat všechny. Hlavní je to, že se jedná o návrh na ratifikaci prezidentské smlouvy podle čl. 10a Ústavy, to znamená, jak jsem řekl v úvodu, potřebujeme ke schválení ústavní většinu Poslanecké sněmovny. Pokud to nebudeme nijak diskutovat, což si myslím, že by neměl být problém, tak bych hlavně poprosil, aby se zazvonilo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Milana Šarapatku, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 160/1. Vypadá to, že pan poslanec Šarapatka není přítomen, tak poprosím zástupce. (Hlasy v sále: Je přítomen!)

 • Poslanec Milan Šarapatka: Zahraniční výbor Sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese přijatých dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."

  Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje současně zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a poprosím, abyste zaujal místo zpravodaje. Otevírám rozpravu a táži se... Hlásí se do ní pan místopředseda Filip. Máte slovo, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já mám prostou otázku, kterou jsme tady řešili už v době, kdy se Česká republika stala státem, který ratifikoval přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního soudu, jestli ratifikuje tu smlouvu také Ruská federace, jestli ji ratifikují Spojené státy americké, Čínská lidová republika, Velká Británie a Francie, tedy stálí členové Rady bezpečnosti. Pokud ji neratifikuje jeden z těchto států, je poměrně naivní si myslet, že ostatní státy, pokud ji ratifikují, to vymohou na těchto pěti státech, které rozhodují o tom, co je a co není agrese. Doufám, že se o tom zmínili při své návštěvě pan premiér a ostatní členové vládní delegace ve Spojených státech, když už to tady máme předloženo. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si pan ministr nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. (Neměli zájem.)

  V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Pouze připomenu, že podle článku 39 odst. 4 Ústavy k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v článku 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. A já tedy požádám, aby se nastavil potřebný počet hlasů na 120. Už máme. V tom případě přikročíme k hlasování. Mám zde požadavek na odhlášení. Já vás tedy opět všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili.

  Požádám vás, pane zpravodaji, abyste přečetl ještě jednou usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese přijatých dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."

  2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek pouze opakuji, že hlasovat budeme pouze o prvním usnesení, a to je to, že schvaluje. To, že výbor případně pověřuje, se týká výboru jako takového. Důležité je to první usnesení, že Poslanecká sněmovna schvaluje.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 151. Přítomných poslankyň a poslanců je 150, pro návrh 138, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji vám. Končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod a tím je

  I zde prosím, aby se ujal slova ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek. Máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ano. (Na chvilku odběhl ke stolku zpravodajů.) Omlouvám se, vzal jsem si špatný papír.

  Ale tady se zase jedná o Římský statut. Pokud se nemýlím, tak se v této chvíli zabýváme tiskem 161, jsme ve druhém čtení. Opět se tisk týká změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Tady se jedná o jinou problematiku. V roce 2010 byla na konferenci v Kampale přijata změna Římského statutu, která zakazuje používání některých druhů munice a chemických zbraní. Jedná se o ty typy, které způsobují nadměrná zranění nebo zbytečná utrpení během vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Toto jednání bylo před Mezinárodním soudem doposud trestné jen v konfliktu mezinárodní povahy. Česká republika vychází z toho, že jednání, které je trestné v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, by mělo být trestné i ve vnitrostátním. Ostatně v dnešním světě právě většina konfliktů má charakter konfliktů vnitrostátních.

  Změnu doposud ratifikovalo 21 států. Některé státy jsou už v dost pokročilém stadiu ratifikačního procesu. I tady se jedná o návrh na ratifikaci prezidentské mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy. To znamená i tady je nutná ústavní většina v Parlamentu. Tolik mé úvodní slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro bezpečnost byla doručena jako sněmovní tisky 161/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Milan Šarapatka. Pane zpravodaji, tady je zahraniční výbor.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Dovolte mi přečíst usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní poprosím zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Zdeňka Bezecného, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale, vyjádřila souhlas, dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze pro upřesnění říkám, že i zde bude pro to, abychom odhlasovali tuto normu, potřeba 120 hlasů. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, končím rozpravu a táži se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo, nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. V tom případě přikročíme...

  Hlásí se pan předseda Sklenák s přednostním právem. Máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do tohoto pátku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o procedurální návrh. Dám o něm hlasovat okamžitě.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do pátku tohoto týdne. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 152. Přítomných poslankyň a poslanců je 155, pro tento návrh se vyslovilo 102, proti 7. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, byl přijat. Tento bod byl přerušen do pátku tohoto týdne.

  Než budeme pokračovat, přečtu další omluvenky, které dorazily. Z dnešního dne se od 16.40 z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Marian Jurečka, z dnešního dne od 18 hodin se omlouvá pan poslanec Holík a dnes od 18 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík. ***

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dovolte, abych vám předložil další materiál. Jedná se tedy, jak už bylo řečeno, o Úmluvu Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Pokusím se to tedy vysvětlit srozumitelně.

  Je to významné ustanovení, které by přiznalo našemu kulturnímu nebo vědeckému majetku, který někam zapůjčíme, imunitu, což by znamenalo, že tento majetek nebo nějaký archivní předmět nebo umělecký předmět, který někam zapůjčíme, třeba na výstavu a podobně, pokud bude mít tuto imunitu a bude takto dočasně zapůjčen do zahraničí, třeba na nějakou výstavu, tak nebude možné ten majetek zabavit. To se tedy myslí tou ochranou, imunitou, kterou by takovýto majetek státu měl poskytnutou.

  Doposud nic takového neexistovalo, takže možná že si i vybavíte, že nám v poslední době v takovém konkrétním případě hrozilo zabavení cenných uměleckých předmětů, protože někdo podal žalobu na stát, Českou republiku, a na základě toho požadoval zabavení tohoto našeho majetku a dostalo se to k soudu. Pokud bychom toto schválili, tak by se podobná situace už neměla opakovat, protože by náš majetek umělecký, kulturní byl touto imunitou chráněn. To je podstata tohoto návrhu.

  Doposud úmluvu ratifikovalo 16 států, také devět států Evropské unie. Jsem přesvědčen, že tento návrh je podáván v našem zájmu, protože jak už jsem řekl, v poslední době jsme podobným situacím čelili a bylo by pro nás docela výhodné, pokud bychom se tímto opatřením podobných rizik vyvarovali. Takže snad je to jasné, prosím o podporu návrhu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 195/1. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Rais: Přeji dobré odpoledne. Usnesení zahraničního výboru ze dne 25. června letošního roku zní: Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana Ing. Martina Tlapy a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna

  I. dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

  III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního výboru na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si vezmete závěrečné slovo - pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste přednesl pouze tu část, kde se hovoří o tom, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas, a já o tom dám následně hlasovat.

 • Poslanec Karel Rais: Usnesení je: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 153, přítomných poslankyň a poslanců je 160, pro návrh 151, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím zároveň končím projednávání tohoto bodu.

  Otvírám další bod.

  I zde požádám pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji za udělení slova. Nyní bych vám představil další vládní návrh, kterým, jak už řekl předsedající, se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Pokusím vysvětlit, jak se ta Úmluva mění.

  Je to poměrně jednoduché. Jedná se o to, že v poslední době soud pro lidská práva je zavalen takovým množstvím stížností o porušování práv v členských zemích, že je víceméně obtížné při tom navýšení počtu stížností celou agendu zpracovat. Problém má být řešen určitými změnami, které jsou výsledkem zasedání příslušných orgánů, které se zabývaly tím, jak to zjednodušit. Kdybych měl říct, co mi připadá nejpodstatnější na této úpravě úmluvy, tak je to především konstatování, že primární odpovědnost za plnění úmluvy o dodržování lidských práv mají samotné státy. To ve svém důsledku znamená, že se posiluje role soudů jednotlivých států. Vychází se z toho, že státy samy mají nejvíce informací, jak posoudit co nejpřesněji, jestli došlo, nebo nedošlo k porušení práv občanů. Vychází se z toho, že soudci jednotlivých soudů vlastních států nejlépe posoudí i všechny sociální, kulturní souvislosti, hodnoty, specifika té nebo oné země. Protože dnes se uznává, že při kontrole dodržování porušování lidských práv se mají brát v potaz i všechna kulturní specifika, historická a podobně, což právě ty místní soudy učiní nejlépe. Dokonce dnes platí, že i ti štrasburští soudci by měli při rozhodováních o porušování lidských práv rozhodovat právě s přihlédnutím ke kulturním hodnotám, historii určitých zemí.

  Takže vlastně je to posílení principu subsidiarity, toho, že by o porušování práv měla rozhodovat především místa samotná. To je jeden princip, který by měl posílit roli místních soudů. A je to jedno ze základních opatření, které by mělo pomoci zvládnout rostoucí nával stížností, které soud ve Štrasburku nezvládá řešit, nebo se prodlužuje doba a je to nepříjemné.

  Další změny, které jsou navrhovány, jsou už víceméně takové procedurální povahy. Například vzhledem k tomu, že stávající systém vedl k tomu, že soudci, kteří končí vzhledem k tomu, že dovrší 70 let, tak jim končí devítiletý mandát předčasně, tak se nyní zavádí, že nemají být voleni soudci, kteří jsou... nebo že kandidát na soudce musí být mladší 65 let. Ruší se právo veta účastníků řízení vůči záměrům senátu vzdát se pravomoci k projednávání stížností ve prospěch velkého senátu. A některé další takovéto drobné technické detaily, kterými se má zjednodušit a zrychlit průběh projednávání těchto stížností na porušování lidských práv.

  Ale opakuji: nejpodstatnější je podle mě posílení principu subsidiarity a toho, že by to měly být ty státy samotné, které jsou schopny stížnosti řešit právě se schopností vzít v potaz všechna národní specifika. To si myslím, že je nejdůležitější princip. Připadá mi, že je docela vhodné tento návrh podpořit, což vám doporučuji. Myslím si, že nic moc zásadně odlišného od toho, co jsem řekl, opravdu v té úpravě úmluvy už není.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 211/1. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Touto materií se zabýval zahraniční výbor na své 11. schůzi už 25. června letošního roku a přijal následující usnesení.

  Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy a zpravodajské zprávě Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod." Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  To je vše, děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje u stolku vedle. Otevírám rozpravu, eviduji jednu přihlášku a tu má pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Využiji toho, co říkal pan ministr zahraničních věcí, k takové obecné poznámce, abychom si toho byli vědomi.

  To, co se vlastně stalo na evropské úrovni, vychází z toho, že vlády a politikové často, aby ukázali, jakou dojemnou péči mají o obyvatelstvo, zavádějí nová a nová práva a hlavně prostředky, kterými se ta práva dají vymáhat. Úskalí toho ale je, že potom ty orgány, které je mají vyřizovat, to přestávají stíhat, a to mimochodem i z toho důvodu, že mnoho těch podání se nebojím označit jako podání kverulantská. Bohužel potom dochází k tomu, že často nedochází na rozhodování o opravdových porušeních. Rád bych upozornil, že i tahle vláda - ale budu spravedlivý, nejen tahle vláda - má občas tendenci rozšiřovat například možnosti soudní ochrany, ale dokonce i správní ochrany různých záležitostí. A někdy je lepší některé věci nezavádět než je zavést, aniž potom fungují, protože v lidech je potom pocit nespravedlnosti možná větší.

  Chci také upozornit na to, že potom si stěžujeme na to, že soudy třeba rozhodují pomalu, ale ono je to často proto, že jim přidáváme další a další agendu, aniž se zabýváme například tím, jak se zbavit kverulantských podání, ale i tím, zda je opravdu nutné poskytovat ochranu vždy soudy těm a těm právům.

  A teď si malinko rýpnu. Když jsem četl v novinách například, a to je, už se vracím do našich poměrů, když jsem například četl, že by ombudsman měl právo dávat ústavní stížnosti, tak tady chci dopředu upozornit, to je přesně ono. Ústavní soud už dnes velmi těžko stíhá vyřizovat stížnosti, které má dnes. A my zase, místo abychom se zabývali tím, zda spíše neomezovat ty možnosti podání, tak je rozšíříme. Garantuji vám dopředu, že to dopadne tak, že Ústavní soud to zase nebude stíhat, pokud tohle zavedeme a přidáme si ještě jednoho politika zvaného ombudsman, který na těch soubojích s Ústavním soudem bude dojemně předvádět, jak se stará o občany. Ale nestará. Stará se tehdy, pokud ty kompetence, které má, může využívat. Já bych byl nerad, abychom soudům, včetně Ústavního, neustále přidávali další a další typy rozhodování, ale ony to prostě nebudou dělat, a tím pádem to nemá vůbec žádný smysl.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím a táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda chcete závěrečná slova k tomuto bodu. Táži se, zda chcete závěrečná slova, pane ministře? (Nemá zájem.) Není tomu tak.

  Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste přečetl ten jeden bod, kde se konstatuje, že vyslovujeme souhlas jako Poslanecká sněmovna.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji a zopakuji usnesení, které navrhuje zahraniční výbor: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu číslo 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 154, přítomných poslankyň a... (Ministr Mládek běžící ke svému hlasovacímu zařízení zakopl o schod před vládní lavicí. Pozdvižení v sále.) V pořádku, pane ministře?

  (Přítomno 160 poslankyň a poslanců.) Pro návrh 142, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

  Zahajuji projednávání bodu číslo

  Prosím, aby v úvodní slovo postupně přednesli nejprve ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek a poté ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Požádám vás, pane ministře, o uvedení tohoto bodu.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám ještě jednou pěkný večer a dovolte, abych uvedl, jsme v prvním čtení, takže bychom měli rozhodnout o přikázání projednání této dohody o přidružení mezi Ukrajinou na jedné straně a Evropskou unií a členskými státy na straně druhé.

  Začnu tím, že možná zmíním, co tedy vlastně je takováto dohoda o přidružení. Je to vlastně dohoda, která by měla vést k prohloubení politických i hospodářských vztahů mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Možná bych hned na začátek mohl říct, že ona dohoda - protože se děje samozřejmě se zemí, která v této chvíli neprochází vůbec jednoduchou situací, spíš naopak, poměrně vážnou ekonomickou krizí a zároveň složitou politickou situací vzhledem především k situaci na východní straně Ukrajiny - dohoda je učiněna tak, že má v sobě poměrně významnou suspenzi neboli vyřazení určité významné části po určitou dobu, protože ta dohoda je výsledkem dohody také mezi jednáním zástupců Ukrajiny, Ruska a Evropské komise. A výsledkem jednání té příslušné komise bylo, že implementace hospodářské části dohody bude odložena až do 31. prosince 2015. Rusko výměnou za tento krok přislíbilo, že v průběhu následujících 15 měsíců nebude usilovat o uvalení nějakých restriktivních obchodních opatření na Ukrajinu. Je to i výsledek určité dohody mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropskou komisí.

  Domnívám se, že Česká republika by měla mít velký zájem na tom, aby podobná dohoda byla přijata, protože máme veliký zájem na konsolidaci a stabilizaci situace na Ukrajině. Důvody jsou následující. Připomenu, co už si možná nevzpomenete, že Ukrajina je prioritní zemí proexportní politiky České republiky, že jsme měli v úmyslu se podílet na celé řadě programů na Ukrajině, a samozřejmě můžete s někým obchodovat, pokud i pravidla obchodu jsou taková, že obchod má šanci třeba proto, že jsou sladěny technické normy, že jsou sladěny fytosanitární, že se respektuje určitý právní řád, to znamená, že podnikání a investice v té zemi jsou pod určitou kontrolou a mají určitá pravidla, ta situace umožňuje vymáhat právo. To je právě to, co v poslední době na Ukrajině příliš nefungovalo, a dokonce v poslední době se to vážně zhoršovalo. Znám osobně některé podnikatele, kteří museli své podniky uzavřít, především ty na východní části Ukrajiny. My bychom měli samozřejmě velký zájem na tom, aby se tam poměry konsolidovaly.

  Dohoda o přidružení je de facto dohoda o práci, která by se měla vykonat. Souvisí to s tím, že na straně Ukrajiny by se měla vykonat řada kroků, které by právě to prostředí učinily pro Evropu daleko bezpečnější - nemyslím teď z hlediska bezpečnostního, ale myslím z hlediska i obchodu a hospodářského podnikání.

  Další věc, která mi připadá důležitá a o které by stálo za to se zmínit, je, že se často mluví o tom, že se tady Evropa zavazuje k poskytování určité pomoci, která jde do poměrně nejistého prostředí. Zjednodušeně ještě, že my poskytujeme nějaké prostředky do země, které pak končí třeba v kapsách oligarchů, ať už ukrajinských, nebo potažmo ruských, když budeme mluvit třeba o dodávkách plynu. Chtěl bych ujistit, že pomoc není v této chvíli primárně pomoc států Evropské unie, nebo už vůbec ne České republiky, že bychom my poskytovali nějakou finanční pomoc. Jsou to především otázky, které řeší Mezinárodní měnový fond, Světová investiční banka, nebo dokonce část té pomoci by měla řešit Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Je to ten balíček zhruba asi 11 miliard, o kterém se mluvilo. Ten balíček se ale týká období zhruba asi sedmi let a uvolňování jakýchkoli prostředků je vázáno právě na to, že Ukrajina bude schopna provádět příslušné reformy, ať už se to týká oblasti práva, kontroly finančních toků. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Zaorálkovi. Nyní prosím o úvodní slovo pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. (Nemá zájem.) Pan ministr nechce, dobře. Prosím tedy, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení ministři, ministryně, milé kolegyně, kolegové, chci promluvit jako zpravodajka k této mezinárodní smlouvě.

  Jsme tedy v prvním čtení a já se přiznám, že budu mluvit v podobném duchu, jako mluvil pan ministr zahraničí Zaorálek. Vím, že dneska už má za sebou generálku v Senátu, protože přesně dnes, 10. prosince, padlo projednávání této mezinárodní smlouvy i na Senát. Tam už ovšem doporučili 52 hlasy ratifikaci této smlouvy a my jsme teprve v prvním čtení.

  My tady jednáme o tzv. asociační dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou, ale správný název je vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Já doplním věci, které zde pan ministr zahraničí teď neřekl, budu určitě stručnější. Řeknu ale postup, jak se vyvíjela situace kolem sjednání této asociační dohody.

  Tento sněmovní tisk 310 doputoval k nám poslancům již dne 4. září tohoto roku. V současnosti jsou vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou založeny na dohodě o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost již v roce 1998. Na 13. schůzce na nejvyšší úrovni, která se konala v roce 2008 v Paříži, se čelní představitelé Evropské unie a Ukrajiny dohodly, že po dohodě o partnerství a spolupráci by měla následovat právě dohoda o přidružení - právě tato dohoda. Podpis dohody se původně předpokládal na vrcholné schůzce Východního partnerství v listopadu 2013 ve Vilniusu - to máme asi mnozí z nás čerstvě ještě na paměti -, kdy vláda Ukrajiny 21. listopadu tento krok pozastavila. Ovšem vzpomínáme, jaká byla na to reakce na Ukrajině, kdy v zemi vypukly velké protesty, jejichž výsledkem byl útěk prezidenta Janukovyče ze země a ustanovení přechodné vlády. Jak říkal pan ministr před chvílí, došlo mezitím k novým parlamentním volbám a je zde už nastolena legitimní vláda Ukrajiny.

  Mezitím také Evropský parlament, a to bylo 16. září tohoto roku, vyjádřil svůj souhlas s asociační dohodou a ta byla současně také ratifikována ukrajinským parlamentem v Kyjevě. Jenom pro zopakování zde řeknu počet europoslanců, kteří schválili tuto dohodu. Bylo jich 535 pro, 127 proti a 35 se zdrželo hlasování. Zmíním také, jak hlasovali čeští europoslanci. Konkrétně 16 jich bylo pro, 5 proti. Proti hlasovali páni europoslanci Kellner (smích v plénu). Keller. Já to ještě zopakuji (s úsměvem): byl to pan europoslanec Keller za ČSSD, dále pan europoslanec Mach za Svobodné a tři poslanci za KSČM. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které jsou prvně přihlášení pan poslanec René Číp, poté pan poslanec Leo Luzar. - Pardon, s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem ani nějak v podstatě dlouze vystupovat nechtěl, ani krátce, ale poté, co jsem slyšel tady názory pana ministra zahraničí, jak začal hovořil o asociační smlouvě, o Ukrajině, tak samozřejmě mi nezbývá, než se k tomu celkem stručně vyjádřit.

  Když tady hovoříme o smlouvě o přidružení Ukrajiny k Evropské unii, pak by bylo dobré si aspoň v jedné ve dvou větách připomenout, co vlastně vyvolalo krvavé události v této zemi, co bylo příčinou vzestupu nacistů a fašistů, co vedlo k odtržení Krymu a k občanské válce na východě Ukrajiny. V této souvislosti mi dovolte odcitovat dvě věty z asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou: Evropská unie podmiňuje prohlubování spolupráce i případné finanční podpory tím, že Ukrajina provede hmatatelný pokrok v oblastech demokratických voleb, funkční spravedlnosti a ekonomické reformy. A dále je tady celkem důležitá věta, že zásadní podmínkou jsou tzv. podstatné prvky, to znamená úcta k demokratickým zásadám, lidským právům a základním svobodám.

  A byla to právě politika Evropské unie, která se snažila vrazit klín mezi Rusko a Ukrajinu. Připomeňme, že nejde jenom o putinovské Rusko, ale o Rusko, které navzdory korupčním ukrajinským vládám dlouhodobě Ukrajinu dotovalo, a podle mého názoru i proto, že Ukrajinu vnímá ve své prapodstatě jako kolébku Ruska. Ukrajina je v podstatě původní Kyjevská Rus a přilehlé oblasti, které, pokud nebyly součástí Ruska, tak patřily Rakousku-Uhersku. Následně Evropská unie tlačená Spojenými státy americkými rozhodla, že se tuto zemi pokusí destabilizovat a převést do své sféry vlivu. Mluvíme v této souvislosti jen o Rusku, ale řekněme si na rovinu, že v prvé řadě značná část obyvatel samotné Ukrajiny tohle vnímala a vnímá jako ohrožení.

  Přijetí asociační dohody je v prvé řadě symbolický akt, který říká, že se má tato země v budoucnu stát součástí Evropské unie. Problém je ovšem ten, že na celý proces nejsou ani peníze, protože Mezinárodní měnový fond zrovna včera prohlásil, že kromě 17 miliard dolarů, které již má, je potřeba dalších 15 miliard dolarů, o které by se měly podělit státy Evropské unie, s čímž samozřejmě státy EU nesouhlasí a mají s tím problém.

  Já se ptám: Umí si kdokoliv zodpovědný představit, že by se Ukrajina, tak jak ji dlouhodobě známe, stala součástí Evropské unie? Že by se o ni rozšířila nejen zóna volného obchodu, ale také zóna volného pohybu? Umí si někdo představit, jak by to otřáslo naším pracovním trhem? Už jen zrušení víz by mělo za následek migraci statisíců, či spíše milionů lidí, neřkuli volný pohyb osob, a to se vším, co s tím souvisí, včetně následné kriminality.

  Já jsem se sešel mimochodem s velvyslancem Ukrajiny, který mě poinformoval - pro ty z vás, kteří z vás to nevědí -, že průměrná nezaměstnanost na Ukrajině je v současné době 17 %. Česká republika jako jedna z ekonomicky nejvyspělejších slovanských zemí a zároveň geograficky nejbližší západu by dostala podle všeho největší imigrační zásah, který by s velkou pravděpodobností vyústil minimálně v sociální destabilizaci naší desetimilionové země.

  O Ukrajině si nedělejme iluze. Není to jen země demokratů a eurofilů, kteří bojují se zlými Rusy. Je to země, v níž je nejen spousta poctivých a pracovitých lidí, ale také země, která je rozvrácena ekonomicky, politicky i morálně. Nepokrytě se tu krade a vraždí. Podvádí se tu i na nejvyšší státní úrovni. Poslanci jsou vystavováni nátlaku a podle všeho jim není umožněno demokraticky hlasovat. Vláda Ukrajiny se chopila moci na základě násilného krvavého puče, který v zemi vyvolal občanskou válku. Podle našeho názoru podepisovat dohody s těmi, kdo vraždí občany vlastní země, prostě nelze, dokud svůj přístup nezmění, ostatně tak, jak žádá asociační dohoda a jak jsem tady citoval ten text. Tyto pokroky tam v tuto chvíli rozhodně nevidíme. Ze všech uvedených důvodů proto v hnutí Úsvit nemůžeme tuto dohodu podporovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dále je řádně přihlášen pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Leo Luzar.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, máme dnes projednávat další přiblížení Ukrajiny k Evropské unii. O jakou Ukrajinu se ale vlastně jedná? Je to Ukrajina včetně Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, nebo bez nich? Je to Ukrajina s legálně zvolenou politickou reprezentací, kde za posledních minimálně několik let probíhá vše podle standardních demokratických procesů, kterými se Evropské unie tak ráda ohání? Nestalo se tam v poslední době skutečně nic, co by bylo proti ústavě Ukrajiny? Je to země s většinově politickým konsensem a skutečným zájmem o další přiblížení k Evropské unii, nebo je to jen názor některých čelných představitelů?

  Proč Evropská unie tak pospíchá s dalším přibližováním Ukrajiny? Pokud si dobře pamatuji, po pádu železné opony to trvalo mnoho let, než se začalo vůbec politicky řešit nějaké další sblížení či vstup středoevropských zemí. Je vůbec Evropská unie ekonomicky schopna přijmout v horizontu několika let Ukrajinu jako plnohodnotného člena společenství? Pokud ano, má to být až po vstupu Turecka, nebo před ním? Berme v potaz, že již v současném složení Evropské unie jsou mezi zeměmi značné rozdíly, a pokud by do Evropské unie mělo krátce po sobě vstoupit jak Turecko, tak i Ukrajina, musíme se obávat toho, co to přinese ekonomické situaci Evropské unie. Dojde k výraznému snížení průměru ekonomické výkonnosti regionů a na pomoc evropských fondů jich najednou dosáhne ze stávající evropské sedmadvacítky mnohem méně, ale zřejmě většina regionů Turecka i Ukrajiny. Vzhledem k velikosti těchto zemí a počtu obyvatel se navíc domnívám, že Evropská unie bude muset těmto zemím věnovat skutečně veškerou pozornost, aby jejich začleněním nedošlo k rozvratu ekonomickému i společenskému. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím tamhle ten veliký hlouček, zda by se přesunul do předsálí, protože velmi ruší svou diskusí váš přednes. Myslím si, že si zasloužíte jako kterýkoliv jiný poslanec přednášet svůj projev v klidu.

 • Poslanec René Číp: Děkuji. Závěrem bych rád konstatoval, že nejsem principiálně proti dalšímu rozšiřování EU, nebo pokud tu už zkrátka Evropská unie je, je pozitivem její další rozšiřování, které by mělo ovšem zajistit dlouhodobou stabilitu na kontinentu a také mír. Je však nutné, abychom postupovali nanejvýš uvážlivě a nechali každé zemi čas se vyprofilovat, pokud už v ní dochází k takto zásadním a velkým změnám.

  My jako volení představitelé České republiky zodpovídáme našim občanům za rozhodnutí, které děláme. Já sám v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat pro další přibližování Ukrajiny k Evropské unii, neboť to nyní nepovažuji za věc, která by byla pro občany České republiky prospěšná.

  A úplně ve finále proto navrhuji přerušit projednávání tohoto tisku v souladu s jednacím řádem na neurčito. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní zvu k mikrofonu dalšího přihlášeného do rozpravy, je to pan poslanec Leo Luzar.

 • Poslanec Leo Luzar: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zkusím se v této věci zestručnit.

  Dnešním tiskem proběhla informace, že Ukrajina je na pokraji bankrotu. Pomoc Evropské unie v řádu 4,6 miliardy dolarů, které již obdržela Ukrajina, byla nedostatečná. Ukrajina vyžaduje další 2,7 miliardy dolarů. Mezinárodní měnový fond upravil výhled nákladů na Ukrajinu na 17 miliard dolarů s tím, že podotkl, že pokud bude situace na Ukrajině i nadále tak vážná i v příštím roce, jako je v letošním roce, bude vyžadovat Ukrajina dalších 15 miliard dolarů.

  Vůči těmto údajům, které věřím, že ekonomové z Mezinárodního měnového fondu velice dobře zvážili, než je zveřejnili, je informace, která z této smlouvy, kterou dneska projednáváme, je, že se nepředpokládá ekonomický dopad na Českou republiku v rámci jejích závazků vůči Evropské unii. Upozorňuji, že již dneska Mezinárodní měnový fond vyzval Evropu, aby se přihlásila k těm miliardám, které je do té Ukrajiny třeba dát.

  Dovolím si malý exkurs do historie České republiky. Vzpomeňte si na období, kdy Česká republika rozhodovala o přidružení do Evropské unie. Většina občanů byla pro. Já věřím, že většina občanů Ukrajiny je také pro, protože většina občanů Ukrajiny očekává, že Evropská unie přinese stabilitu - hlavně ekonomickou stabilitu - do těžce zmítané země. Vzpomeňme si, jak Česká republika byla rozčarovaná vyjednávám v rámci ekonomické oblasti přístupu České republiky do Evropské unie. Kolikrát se tady na této půdě ctěné Sněmovny projednávalo, že byly špatně vyjednány asociační dohody, a proto teď musíme a jsme povinni a tamto.

  Když si přečtete smlouvu, kterou máte před sebou, a její body, zjistíte, že my chceme ukrajinský lid, tak těžce tlačený do kouta, dohnat k podobným závěrům, že po vstupu do Evropské unie budou také rozčarováni. Také budou z toho - nechci říct zklamaní, ale budou naštvaní na tu Evropskou unii, že neplní sliby. A o co v této smlouvě jde? Hlavně o sliby. Evropská unie se rozhodla stavět vzdušné zámky a nabízí Ukrajincům dle mého názoru to, co není schopna dodržet. To je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete člověku, který očekává pomoc, nabídnout. Slíbit mu něco, co nemůžete dodržet. Nebo ani nechcete, protože ekonomická situace Evropské unie není taková, aby mohla pomoci. Ani pracovní trh Evropské unie není připraven na masivní nápor žadatelů z Ukrajiny, kteří díky této smlouvě, která se i zmiňuje o pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie a nabízí to jako východisko, není ochotna přijímat další a další tisíce lidí jdoucí za prací do Evropy. A řekněme si ve stávající ekonomické situaci Ukrajiny a v těch problémech, které mají, to nebudou jenom odborníci, o které Evropa stojí, ale budou to hlavně lidé nešťastní, kteří nevědí už, jak se uživit ve své vlastní zemi. To je problém, s kterým my se neumíme vypořádat.

  Řekněme si, co budeme dělat, až ta Ukrajina začne vyžadovat to, co jim jejich vláda slibuje na základě asociačních dohod, které my jim nabízíme, aby přistoupili. Co když začnou vyžadovat to, co my tady jako že nabízíme a slibujeme? A oni si to vykládají trošku jinak, než my tady právně říkáme, a odkládáme, a ono to může být, možná, že to takhle bude, a možná v horizontu roku 2015, v horizontu roku 2017, 2019. Ne, ti lidé tímto aktem, tím, že se něco podepíše, budou očekávat okamžité řešení a okamžitou pomoc na svém území. A dle mého názoru Evropa není schopna toto splnit a není schopna toto nabídnout.

  Proto za svou osobu říkám: Já nechci ukrajinským lidem slibovat něco, co Evropa není schopna splnit. Až Evropa bude schopna toto řešit a bude mít proti sobě partnera, který je ekonomicky, organizačně a územně vypořádán se svými problémy a je schopen racionálněji uvažovat a vyjednávat si vlastní smlouvy v budoucí Evropské unii, potom ano.

  Děkuji za slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní máme tři faktické poznámky, se kterými se musíme vypořádat. Potom s přednostním právem pan ministr. Takže máme tady faktickou pana poslance Benešíka, poté pana poslance Šarapatky a potom pana poslance Schwarze. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, pane ministře, my jsme slyšeli od několika řečníků, co všechno Ukrajinci chtějí a nechtějí. Na Ukrajině proběhly volby a ty volby jasně ukázaly, že Ukrajina stojí o takovouto dohodu, stojí o přibližování se k Evropské unii. Tím, že schválíme tuto dohodu, nezačleníme Ukrajinu do Evropské unie, ale otevřeme dveře pro bližší spolupráci a právě budeme mít možnost Ukrajině pomáhat k tomu, aby se stala takovou zemí, jakou ji všichni chceme vidět. Ne zemí rozvrácenou politicky, sociálně, ekonomicky, ale zemí stabilní a zemí, která Evropě umí něco přinést. I z tohoto důvodu KDU-ČSL podporuje přijetí této dohody. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím s faktickou pana poslance Šarapatku. Připraví se pan poslanec Schwarz a poté pan místopředseda Filip. Všechno jsou faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, chtěl bych oslovit pana ministra. Já mám rád lidi na Ukrajině. V poslední době jsem tam také, možná na rozdíl od vás, třikrát cestoval. Chtěl bych se ale zeptat, jak si pan ministr představuje naplňování této asociační dohody, aby to nebylo jen plané gesto v situaci, kdy ta země je ekonomicky zcela rozvrácená, kdy neovládá část svého území a kdy jsme tady slyšeli, že bude potřebovat 17 plus 15 miliard, dalších miliard dolarů, aby se vůbec něco mohlo začít na Ukrajině dít. Přitom tady máme nedávný příběh Řecka, kdy členské státy Evropské unie skřípaly zuby, když měly sanovat řecké dluhy. Děkuji předem za odpověď.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarze, jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Navrhl bych procedurální návrh. Požádal bych, zda bychom podpořili můj návrh přerušit tento bod do pátku. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vzhledem k tomu, že jde o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat hned. Je zde námitka, prosím. Pan poslanec Stanjura s námitkou.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan kolega Schwarz se na mě nemůže zlobit, ale ve faktické připomínce nemůže navrhovat procedurální hlasování. To prostě není možné. (Chvíle na poradu mimo mikrofon.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím pana poslance Filipa. Máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, jen fakticky k tomu, co tady říkal pan kolega Benešík. Když řešíme zahraničněpolitické aktivity Poslanecké sněmovny, bylo by možná vhodnější, aby plánoval místo cesty do USA jako předseda výboru pro evropské záležitosti cestu na Ukrajinu a přednesl například zprávu o tom, jaká je situace. Jistě se nikdo nebude zlobit, že on se členy výboru bude jednat s nově zvolenými poslanci ukrajinského parlamentu a přednese tady zprávu o té cestě.

  Mám ale ještě druhou poznámku, a to k vystoupení pana ministra zahraničí. Jsem přesvědčen - a myslím, pane ministře, že byste měl odpovědět, jak reagovala ukrajinská vláda na prohlášení současného předsedy Evropské komise Junckera, že za jeho fungování jako předsedy komise žádný krok, který by vedl k rozšíření Evropské unie, nebude podpořen. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní ještě s faktickou pan poslanec Benešík. Prosím o vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, výbor pro evropské záležitosti plánuje cestu na Ukrajinu - za prvé. A protože ta cesta proběhne, pokud proběhne, až příští rok, tak využívám možnosti a příští týden budu mít jako předseda výboru pro evropské záležitosti setkání s jednou novou poslankyní ukrajinského parlamentu, která bude v České republice. Shodou okolností je to designovaná ministryně školství. To jen pro zajímavost. Ano, pracujeme na tom, děláme tak, jak se to dělat má.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní s přednostním právem pan ministr Zaorálek, poté pan poslanec Schwarz.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nechci mluvit dlouho, upozorním jen Sněmovnu, že dohoda o přidružení není předstupněm smlouvy o vstupu do Evropské unie. A chtěl bych vás upozornit, že Československá federativní republika dohodu o přidružení podepsala s Evropskou unií v roce 1991! Čili jak se tady mluví o těch závazcích a podobně... A uvědomte si, že do Unie samotná Česká republika vstoupila potom až v roce 2004. Prosím, abychom si to nepletli. Smlouva vůbec není o bezvízovém režimu. To dokonce ona vůbec neřeší. Tak jenom aby debata nezabíhala do témat, která nejsou předmětem dohody o přidružení, protože dohoda o přidržení se skutečně nezabývá členstvím. V této chvíli, ujišťuji vás, není na stole ani členství v Evropské unii ani žádný vstup do NATO. V této chvíli všichni víme, že na Ukrajině je situace, která podobnou debatu neumožňuje. Nemá cenu se o tom bavit. A zároveň když tady někdo mluví o tom, že jsou tady závazky, které nebude možno plnit, bylo by dobré, aby to říkal přesně. Tady se háže miliardami, tak si řekněme, jaká je reálná situace na Ukrajině. Ukrajina není zadlužená jako Řecko, to bylo 161 %, Ukrajina je méně zadlužená z hlediska dlouhodobého dluhu než třeba Francie, která má 89 %. Ukrajina je na úrovni Velké Británie a Německa z hlediska dlouhodobého zadlužení. Samozřejmě problémem je nízký výkon ukrajinské ekonomiky.

  Pokud se týká peněz, mohu vás ujistit, že to nejsou peníze, které by měla platit Česká republika a ani Evropská unie, ale ten současný dluh řeší Mezinárodní měnový fond, řeší to investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Atmosféra v Evropě je taková, že se neustále mluví o tom, že žádná forma pomoci nemůže dnes na Ukrajinu jít, aniž bychom měli garanci, že peníze nebudou končit v kapsách oligarchů. To znamená, když jsem mluvil o tom, že by se do budoucna třeba mělo pomoci Donbasu a podobně, tak vám mohu říci, že dnes není žádná ochota např. dávat peníze do ukrajinské energetiky, pokud vláda nebude schopna instalovat měřicí přístroje na odběr plynu na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou. To je téma, o kterém se permanentně mluví. Vláda si podle mě uvědomuje, že se situace nebude opakovat. Co bylo možné v minulosti, dnes možné není.

  Opakuji - jedná se o dohodu o přidružení a nebavme se o věcech, které by předjímaly členství. To v této chvíli na stole není.

  A co se týče doporučení cesty na Ukrajinu, domnívám se, že je to dobré doporučení. Myslím, že by bylo správné, aby se parlament zabýval přímo na místě tím, jak situace na Ukrajině vypadá. Sám jsem tam byl šestkrát a příští týden v úterý tam budu znova. Měl bych mluvit jak s prezidentem Porošenkem, premiérem i ministrem zahraničí.

  Mohu vás ujistit, že nebude dnes žádný evropský politik Ukrajině něco planě slibovat. To si dnes nikdo nedovolí. Hlavní práci dnes musí odvést Ukrajinci samotní. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana místopředsedu Filipa, který je přihlášen s faktickou poznámkou. Připraví se s faktickou pan poslanec Šarapatka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já si, pane ministře, nepletu asociační dohodu a přistoupení. To v žádném případě. Chci od vás slyšet, jak na to reagovali, na to vystoupení pana Junckera, na Ukrajině. Jestli na to reagovali vůbec. A prosím, nepleťme si pojmy s dojmy, protože samozřejmě ten náš požadavek, který tady vznášíme, je dán jasně k tomu, aby splnili ty nejzákladnější podmínky k tomu, aby vůbec ta dohoda mohla být platná.

  Jak dlouho budou platné dohody, které bude podepisovat tato vláda? Budou platné čtyři hodiny, jako byla dohoda s ministry zahraničních věcí EU na Majdanu? Nebo pět hodin, aby se to prodloužilo, když je po volbách? Nebo jeden den? To přece musíme vědět. Protože to nejsou žádné legrace, to už je vážný krok. A podotýkám, že na Ukrajině mám řadu přátel a podporuji to, aby na Ukrajině existoval skutečný demokratický stát. Ale jak se mám tvářit k tomu, když někdo podepíše, legálně zvolený prezident, i když určitou menšinou, v Minsku dohody a ty dohody neplní. Dokonce je vypoví jednostranným způsobem, řekne, že žádná decentralizace země nebude, a to prohlásí okamžitě po volbách.

  Jak se k tomu mám tvářit? Platí ty dohody, které řekl a které podepsal s ministry zahraničních věcí EU, se zástupci Ruské federace, se zástupci těch tzv. separatistů z Doněcké a Luhanské oblasti? Jak mám věřit tomu, že ta dohoda bude naplněna, že nebude zneužita vůči České republice, potažmo vůči Evropské unii? Protože my garantujeme mimo jiné -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane místopředsedo, váš čas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, děkuji. Myslím, že jsem otázek pro pana ministra položil dost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Šarapatku s faktickou.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji vám, paní předsedající. Některé odpovědi na moje otázky tady už zazněly. Já jsem jenom chtěl říct k těm 17 a 15 miliardám, těm 15, které by měla platit EU nebo její členské státy, tak to jsem citoval prosím z Financial Times, tak to se tam asi spletli.

  A ještě mi dovolte vyjádřit upřímnou lítost nad tím, že tady není přítomen pan poslanec Schwarzenberg, který nedávno exhiboval na Majdanu a jistě by měl k této problematice mnoho co říct. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Teď bych se ráda vyjádřila k námitce pana poslance Stanjury. Podívala jsem se teď do jednacího řádu, abych si ověřila, že vaše námitka byla oprávněná. Pokud budu citovat § 60, tak za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Takže po konzultaci s legislativou bychom měli o tomto návrhu hlasovat neprodleně bez rozpravy. (Poslanec Stanjura hovoří ze sálu.)

  Pane poslanče, pokud nedáte námitku proti mému postupu, tak... Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když tak chcete, tak tu námitku dám. Ale ta logika mi uniká. Procedurální návrh bude považován za faktickou připomínku. Ale to neznamená, že ve faktické připomínce můžete dát procedurální návrh. To je naprosto logické. Nechápu, že základy logiky nejsou všem jasné, že se o to musíme přít. Chtěl bych tedy, ať to legislativa, dám námitku, když to neprojde, aby mi legislativa vypracovala písemné stanovisko k tomu, ať nám to doručí všem, ať nám je to jasné. Mně ta logika prostě uniká.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě takto učiníme, pane poslanče. Já nyní nechám hlasovat o vaší námitce proti postupu předsedajícího. Přivolám všechny z předsálí.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky proti postupu předsedajícího? Kdo je proti? Zdržel se?

  Konstatuji, je to hlasování s pořadovým číslem 155, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 60, proti 24. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Tudíž budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Schwarze na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku. Já bych upřesnila návrh, jestli byste, pane poslanče Schwarzi, mohl upřesnit, do kdy přesně.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Do pátku po bloku třetích čtení. Přerušit do pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. Budeme tedy hlasovat o přerušení tohoto bodu do pátku po bloku třetích čtení.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 156, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 56, proti 44. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Budeme tedy nyní pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Šarapatku. S přednostním právem tedy zde mám pana poslance Schwarze, zda trvá na svém přednostním právu. Není tomu tak. Nyní poprosím pana poslance Okamuru s faktickou.

 • Poslanec Tomio Okamura: Jenom velice krátce pro obhájce asociační dohody EU, Ukrajiny. Já už jsem se tady na úvod vyjádřil s našimi výtkami, ale snad bych mohl jenom ocitovat jednu větu, která je součástí té dohody. Je to boj proti organizovanému zločinu a zároveň usnadnění vízového režimu a postupných kroků směrem k režimu bezvízového styku.

  Skutečně bych za hnutí Úsvit řekl, že bychom rádi, aby Ukrajina nejprve udělala ty kroky, boj s organizovaným zločinem a další kroky směrem ke skutečné demokracii, a pak teprve by bylo dobré přistoupit k nějakému postupnému uvolňování. My si v případě Ukrajiny opačnou cestu neumíme představit. Důvody už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení. Na prvním místě musí být ochrana ČR, ochrana našich občanů, ochrana našeho pracovního trhu a vůbec ochrana bezpečnosti našich občanů v ČR. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Dále mám s faktickou přihlášeného pana poslance Gabala a poté pana poslance Čípa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, občas si říkám, jestli sedím opravdu v českém parlamentu, protože slyším analýzu moskevských zájmů, ukrajinských zájmů a dalších. Je potřeba říct, že z hlediska našich zájmů je bezpečná, demokratická a evropsky asociovaná Ukrajina klíčem k naší bezpečnosti. Prostředky, pomoc, transfer know-how, který vynaložíme na to, aby se Ukrajina stabilizovala, a asociace neznamená členství, jsou prostředky a úsilí, které vynaložíme na naši bezpečnost a zajištění východním směrem. Všechno ostatní, pohled Ruska a všech ostatních, je myslím druhotné. A pokud se máme zabývat tím, co opravdu potřebujeme, pak je to to, aby na východ od nás byla stabilní, demokratická a pozitivně evropsky asociovaná země.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím s faktickou pana poslance Čípa. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo. Já bych ještě jednou rád přednesl svůj návrh na přerušení projednávání tohoto bodu na dobu neurčitou podle § 63 v souladu s jednacím řádem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, pokud se podívám do § 63, tak poslanec může podávat v rozpravě k projednávané věci návrhy, to znamená na odročení, na zamítnutí, ne na přerušení. Proto říkám, v tom je problém. Na odročení tedy.

 • Poslanec René Číp: Na odročení - já to ještě jednou zformuluji - před ukončením rozpravy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, takže navrhujete odročení projednávání tohoto bodu a hlasování navrhujete před ukončením rozpravy. Je to tak? (Ano.) Dobrá, děkuji.

  Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru. - S přednostním právem tedy pana poslance Radima Fialu.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pauzu na přestávku poslaneckého klubu Hnutí Úsvit v délce dvou hodin. Děkuji.