• Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte místa v jednacím sále. Jenom vás upozorňuji, že budeme zahajovat slibem nového poslance, tak vás prosím, abyste k tomuto slibu vytvořili důstojnou atmosféru. (Předsedající se odmlčel pro hluk v sále.)

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 27. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby, a to ve čtvrtek 28. listopadu tohoto roku.

  Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám od pana poslance Holíka informaci, že hlasuje s kartou číslo 3. Náhradní karty se vydávají u stolku po mé levici. Pan poslanec Zahradník karta číslo 5. Pan poslanec Valenta karta číslo 6. Pan poslanec Zlatuška číslo 4. Paní poslankyně Wernerová číslo 7.

  Vzhledem k tomu, že asi budou ještě další náhradní karty, seznámím vás s omluvami, které jsem obdržel do této doby. Omlouvají se následující poslanci: pan poslanec Běhounek Jiří bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Petera - zdravotní důvody. Z členů vlády pan ministr Kohout, pan ministr Koníček a pan ministr Štys.

  Pan poslanec Heger náhradní karta číslo 9. Pan poslanec Komárek karta číslo 8.

  Ještě bych využil této příležitosti a požádal vás, abyste věnovali pozornost informaci, kterou obdržíte prostřednictvím svých poslaneckých klubů. Byla zřízena nová emailová adresa, jejíž přesné znění dostanete k dispozici, a prosím, abyste veškeré své omluvy směřovali na tuto novou e-mailovou adresu. Já pak samozřejmě omluvy shromáždím a přednesu. Současně vás prosím, abyste pro omluvy nepoužívali formu SMS na můj mobilní telefon.

  Pan poslanec Šincl karta číslo 10.

  Ještě jednou vás požádám, abyste zaujali svá místa v sále, protože bych vás chtěl informovat, že dne 3. prosince roku 2013 se notářským zápisem vzdal mandátu poslance pan poslanec Jan Sobotka. Z tohoto důvodu je potřeba učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je i slib nového poslance.

  Žádám pana předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Marka Bendu, aby nás nyní seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády v demisi, dne 3. prosince 2013 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec Jan Sobotka. Tímto dnem zanikl panu Sobotkovi poslanecký mandát a vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Josefu Kottovi.

  Mandátový a imunitní výbor na své třetí schůzi konané 3. prosince 2013 přijal usnesení číslo 16, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Sobotkovi a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Josef Kott, jemuž dne 3. prosince 2013 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanec Josef Kott poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás poprosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Poslanci v lavicích povstávají. Předseda PS odchází z místa pro předsedajícího před poslanecké lavice, kde stojí nový poslanec.)

  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

  (Poslanec Kott stvrzuje slib podáním ruky předsedovi PS a podpisem.)

  Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Předseda PS se vrací na místo předsedajícího.)

  Děkuji vám. (Potlesk. Poslanci v lavicích usedají.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych pana poslance Josefa Kotta mezi námi uvítal a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

  Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, takže o tom nechám hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 185, pro 182, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami druhé schůze určili paní poslankyni Černochovou a Peckovou.

  O omluvách jsem vás již informoval.

  Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu druhé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Budu vás jenom informovat, že na základě rozhodnutí dnešního grémia vám sděluji, že v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu schůze zařazeny body 16 a 27, což jsou odpovědi na písemné interpelace. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

  Včera ministr v demisi, vlády, která je v demisi, vlády, která nemá důvěru, rozhodl o tom, že máme dva policejní prezidenty v České republice. Za normálních okolností při normálním rozběhnutém běhu Poslanecké sněmovny bychom navrhovali, aby se debata o tomto kroku vedla na plénu Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že zítra proběhnou ustavující schůze jednotlivých výborů, chtěl bych požádat členy, nebo budoucí členy, budou za chvilku zvoleni, bezpečnostního výboru, aby se tou situací neprodleně zabývali a případně přišli potom na plénum s nějakým doporučením nebo s nějakou diskusí.

  Využívám této chvíle, říkám, že za normálních okolností bychom navrhovali, abychom se tak závažnou věcí, kdy je podle našeho názoru znejistěn celý policejní sbor tím, že máme dva policejní prezidenty, vzhledem k tomu, že se formuje nová vláda, jsem přesvědčen a mí kolegové taky, že to sneslo odkladu a že tu situaci měla řešit nová vláda, nový ministr či nová ministryně vnitra, tak bych opravdu požádal ty z vás, kteří zasednou v bezpečnostním výboru, abyste se tím poté, co zvolíte svého předsedu, neprodleně zabývali. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan předsedy klubu ODS.

  Pokud nejsou žádné další přihlášky a pan předseda nový bod nenavrhuje, tudíž bychom přistoupili k hlasování o pořadu druhé schůze tak, jak byl písemně předložen.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 189 kolegyň a kolegů, pro 184, proti nikdo. Konstatuji, že jsme schválili pořad druhé schůze a můžeme začít projednávat jednotlivé body.

  Otevírám tedy projednávání bodu

  Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s kandidáty, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, přeji krásné středeční dopoledne.

  Vážený pane předsedo, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své třetí schůzi včera, dne 3. prosince, projednala předložené návrhy poslaneckých klubů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny a přijala svoje usnesení číslo 15. Dále také rád připomenu, že jsme rozhodli, Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto volebním období budou zvoleni čtyři místopředsedové sněmovny a že minulý týden 27. listopadu jsme zatím zvolili tří místopředsedy.

  Nyní tedy je nutno tajnou volbou doplnit počet a dovolit jednoho místopředsedu. Informuji vás o tom, že poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti - a čtu je v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové, dále pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si dnes vyzvednete.

  Teď opět hlavně pro tu většinu nováčků tady ve Sněmovně zopakuji několik citací z volebního řádu. Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním, volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

  Volba místopředsedů probíhá obdobně, jako probíhala volba předsedy, s tím rozdílem, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit zakroužkováním souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst. Dnes tedy v našem případě může označit kroužkem pořadové číslo u jednoho nominovaného poslance. Nesouhlas vyjádříte přeškrtnutím pořadového čísla před jménem toho druhého nominovaného poslance. A ještě jednou to rád zopakuji, stejně jako minulý týden je potřeba označit čísla u obou jmen, tzn. musíte na číslo udělat kroužek, případně na číslo udělat křížek. Pochopitelně je teoreticky možná i ta volba, že se nerozhodnete ani pro jednoho, v tom případě byste museli udělat dva křížky, a vždy na ta čísla.

  Minulý týden jsme měli několik neplatných lístků, kde křížky byly kresleny nebo zapisovány vedle. Na to vás chci upozornit. Jakýkoli lístek, kde nebudou označena obě čísla nebo bude to označení nějakým jiným způsobem, ty lístky jsou neplatné a nebudou do volby započítány.

  Nyní ještě k předpokládanému výsledku, jak to může dopadnout, resp. jakým způsobem se bude rozhodovat. V prvním kole druhé volby bude místopředsedou zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nastala rovnost hlasů pro oba kandidáty na volitelných místech, opakuje se mezi nimi volba. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců ani jeden z kandidátů, bude se opět konat druhé kolo druhé volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, tedy oba dva jmenovaní.

  V druhém kole je postup naprosto stejný. Zvolen bude ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných poslanců. A připomenu, že nebylo-li ani po druhém kole druhé volby obsazeno stanovené místo místopředsedy, koná se volba další, už by to byla třetí, s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin před dnem volby.

  To je vše k organizaci volby. Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také vám děkuji. Rozpravu otevírám, zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže ji i končím a prosím, pane předsedo, seznamte nás s tím, kolik času bude potřeba na celý volební akt.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Budeme spěchat. Na lístcích budou pouze dvě jména, takže za komisi mohu garantovat, že budeme sčítat rychle. Navrhuji, že hlasovací lístky budeme vydávat dvacet minut, na sčítání nám bude stačit patnáct minut. To znamená, že lístky začneme vydávat v 10.20, od 10.20 do 10.40. Na sčítání nám stačí 15 minut, v 10.55 jsme tedy schopni oznámit výsledek volby.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Myslím si, že to už necháme na jedenáctou hodinu. Přerušuji tedy jednání pro konání tajné volby místopředsedy Sněmovny a znovu se zde sejdeme v 11 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.17 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále. Budeme pokračovat. Zahajuji přerušené jednání. Opravdu vás všechny poprosím do lavic.

  Dám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi a požádám ho, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

  Ještě jednou prosím, abychom výsledky vyslechli v důstojné atmosféře. Děkuji.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás informoval o prvním kole druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny z dnešního data, tedy 4. prosince 2013.

  Konstatuji, že bylo vydáno 191 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo platných i neplatných 190, jeden lístek nebyl odevzdán.

  Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 74 hlasů, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 67 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen ani jeden z kandidátů. Do druhého kola v souladu s jednacím řádem postupují oba kandidáti, tedy Petr Gazdík a Tomio Okamura.

  Teď schůzi předám, pane předsedo, opět vám do rukou. Můžeme druhé kolo vyhlásit prakticky za malou chvíli. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem byl informován, že volební komise je víceméně připravena. Současně jsem registroval dvě přihlášky s přednostním právem. První - zeptám se ještě jinak. Pan předseda Sklenák chce vystoupit nebo nám chce něco oznámit? (Odpověď mimo mikrofon.) V tom případě vás prosím, abyste šel první, protože pan předseda Kalousek mě požádal o vystoupení před volbou. Nebo obráceně? Tak se, pánové, nějak dohodněte. Výborně. Dohoda byla učiněna.

  Předseda klubu Miroslav Kalousek má slovo, poté avizovaná žádost o přestávku.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, i panu předsedovi Sklenákovi.

  Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem klubu TOP 09 požádal ve druhém kole všechny, samozřejmě s výjimkou klubu Úsvit, který má svého kandidáta, o podporu kandidáta klubu TOP 09 a Starostové Petra Gazdíka.

  My jsme respektovali dohodu rodící se většinové vládní koalice o složení Sněmovny, o počtu čtyř místopředsedů. Bereme na vědomí a respektujeme, jakkoliv to není zcela poměrné, i rozdělení výborů a počty předsedů a místopředsedů. Je to prostě politická většinová dohoda, kterou respektujeme.

  Padlo-li však rozhodnutí o počtu čtyř místopředsedů a většina politických stran akcentovala poměrné zastoupení ve Sněmovně, pak není pochyb, že TOP 09 jako čtvrtá nejsilnější frakce v Poslanecké sněmovně si svoji pozici místopředsedy zaslouží.

  Není také pochyb o tom, že kandidát, kterého navrhujeme, je zkušený proceduralista Poslanecké sněmovny. Tři roky úspěšně vedl poslanecký klub, zná nejenom jednací řád, ale i procesy a mechanismy, a Petru Gazdíkovi také nelze upřít, že je schopen zformulovat větu, která je vystavěna nejenom gramaticky správně, ale dokonce dává i smysl, začíná a končí.

  Dámy a pánové, pokud na začátku naší práce nemáme torpédovat křehkou rodící se důvěru elementárních politických dohod, tak opravdu naléhám na své rozhovory s předsedy klubů, které jsem na toto téma vedl, kteří mi všichni když už ne přislíbili, tak zcela akceptovali jakýsi pomyslný nárok TOP 09 na to, aby na to poslední volné místo místopředsedy byl zvolen náš kandidát.

  Znovu opakuji: Zahajujeme svoji práci. Rodí se, anebo se zbortí mezi námi křehká důvěra elementárních politických dohod, které jsme schopni tady učinit i ve vztahu opozice - koalice. Prosím, nekažme to na samém začátku. Kdybychom otázku volby čtvrtého místopředsedy museli přeložit ještě na třetí schůzi, tak by to zcela jistě nebylo pro tuto Sněmovnu ani důstojné, ani pozitivním signálem Poslanecké sněmovny na veřejnost.

  Děkuji vám, že se zamyslíte nad mým apelem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jestli pan předseda Sklenák dovolí, tady bude evidentně ještě věcné vystoupení. Poprosím pana předsedu klubu Radima Fialu a potom bude prostor pro avizovanou přestávku.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem zde už na minulé schůzi vystupoval na podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury a myslím si, že to hlavní jsem v tom svém projevu už řekl.

  Dovolte mi, abych se velmi krátce vrátil k minulosti, kdy TOP 09 dnes říká, že by si zasloužila místo místopředsedy podle poměrného systému. Podle mého názoru to byla právě jedna ze stran, a to TOP 09, která v minulosti poměrný systém nerespektovala. V minulosti, v minulém volebním období, a pokud si na to dobře pamatuji já i vy, kteří jste tady byli, tak komunisté, přestože relativně uspěli ve volbách, volil je dvouciferný počet občanů této země, tak místo v zastoupení místopředsedů v Poslanecké sněmovně nezískali. Takže odvolávat se na systém, který jako by nikdy neplatil, není to žádná zvyklost, a dnes se na to odvoláváme, že bychom to chtěli, protože nám to vyhovuje, není podle mne správné.

  Já chci jenom zopakovat, že jsem tady říkal, že Tomio Okamura představuje změny, že jsme říkali před volbami, že chceme změny v Poslanecké sněmovně. Apeluji na vás všechny, kteří změny opravdu chcete, abychom změnili chod Poslanecké sněmovny a abychom volili lidi, kteří změny přinášejí.

  Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny požádal ještě jednou o podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Nyní má slovo předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat o přestávku pro jednání klubu v délce 20 minut a poprosil bych poslance ČSSD do Státních aktů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže já přeruším schůzi, a to do 11.30 hodin. V půl dvanácté budeme pokračovat.

  (Jednání přerušeno v 11.09 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, čas vyhrazený na poradu jednotlivých klubů vypršel, takže vás požádám, abyste zaujali svá místa...

  Tak to zkusím to ještě jednou. Požádám vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

  Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že pauza vytvořila dostatečný prostor pro volební komisi, aby připravila hlasovací lístky, požádám pana předsedu komise, aby nás seznámil s procedurou, kterou už všichni dobře známe, nicméně minimálně aby nám řekl, kolik času bude potřeba na volbu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Volební komise je více než stoprocentně připravena, takže se můžeme pustit do druhého kola. Navrhuji, že hlasovací lístky budeme vydávat 15 minut, takže od 11.45 do 12.00. Potřebujeme dalších 15 minut na sečtení, takže ve 12.15 jsme schopni oznámit výsledek.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom schůzi opět přerušili, a v 11.45 začne druhé kolo druhé volby. Přerušuji schůzi do 12.15 hodin.

  (Jednání přerušeno v 11.42 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, je 12.15 hodin, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Já bych požádal pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď už dobré odpoledne vám přeji, dámy a pánové. Já bych vás informoval o výsledcích druhého kola druhé volby posledního volného místa místopředsedy Poslanecké sněmovny.

  Vydali jsme 190 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo opět 190 platných i neplatných hlasovacích lístků, takže neodevzdaných hlasovacích lístků bylo nula.

  Konstatuji, že pro poslance Petra Gazdíka v druhém kole hlasovalo 87 přítomných poslanců a poslankyň, pro Tomia Okamuru 75 přítomných. Kvorum bylo 96. Ani jeden z kandidátů nedosáhl potřebného nadpolovičního počtu. Takže bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli úspěšní a ve druhém kole opět nebyl ani jeden z kandidátů zvolen. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nic jiného než ukončit...

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď tady mám dotazy, jak to bude probíhat dál. Pro dnešek je tedy volba místopředsedů ukončena. Bude se vlastně začínat nanovo. To znamená, proběhne třetí volba po dohodě grémia a předsedů politických klubů. Do té nové volby, do třetí volby, opět od nuly budou znovu navrhováni kandidáti, tak jak budou představy a dohody jednotlivých politických stran. Takže díky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Také děkuji.

  Registruji přednostní právo pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce 40 minut.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já samozřejmě vyhovím této žádosti, nicméně se budeme muset vypořádat také s otázkou, jak naložit s obědovou pauzou. Předpokládám, že TOP 09 bude intenzivně jednat během těch 40 minut.

  Prosím, pan předseda klubu Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych vám to ulehčil, my si vezmeme pauzu od 13 do 14 hodin a to se podle mě stihnou všichni naobědvat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit jednání Sněmovny, a to do 14 hodin, kdy budeme...

  Ještě pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Rád bych pouze avizoval, že se pravděpodobně nebudeme muset vypořádat pouze s obědovou pauzou, ale i s dohodou z dnešního ranního grémia.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tomu rozumím, nicméně to není úplně v mé kompetenci. Já jsem tady od toho, abych stanovil, kdy budeme pokračovat. Takže budeme pokračovat ve 14 hodin. Do té doby přerušuji jednání této schůze.

  (Jednání přerušeno ve 12.18 hodin.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, hezké odpoledne, je přesně 14 hodin. Budeme tedy pokračovat v přerušeném jednání naší schůze. Já vzhledem k tomu, že zde v tom bodě 1 bylo několik vystoupení a následně byly žádosti o pauzy, tak já jsem bod číslo 1 neukončil, a tak ho ukončuji nyní.

  Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2. Ale ještě předtím, než tento bod zahájím, vás chci informovat, že mezi 14. a 19. hodinou se omlouvá z jednání schůze paní poslankyně Markéta Adamová.

  Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2, jehož projednávání zahajuji. Tím bodem je

  Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak opět děkuji, opět dobré odpoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážený člene vlády, poslankyně, poslanci. Mrzí mě, že dopoledne jsme nebyli úspěšní, že se nám to trochu zaseklo.

  Ten další bod, který mám pro vás připravený, je víceméně formální, ale musí a měl by projít plénem Poslanecké sněmovny. Věřím, že tady žádný zádrhel nebude, a za sebe se pokusím být co nejstručnější a nejrychlejší.

  Tento bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Informuji vás o tom, že se jedná o dvě rezignace. Zaprvé o rezignaci poslankyně Jaroslavy Jermanové z hnutí ANO 2011 na členství a funkci ověřovatelky volební komise Poslanecké sněmovny. Logicky je to z důvodu, že paní kolegyně se stala místopředsedkyní. Druhá rezignace byla doručena z klubu ČSSD. Je to rezignace poslance Milana Chovance na členství v mandátovém a imunitním výboru Poslanecké sněmovny.

  Konstatuji, že ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily nominace, tedy výměnu těch zmíněných dvou jmen. Do volební komise je nominována svým poslaneckým klubem paní poslankyně Radka Maxová, tedy z ANO 2011, do mandátového a imunitního výboru nominovala sociální demokracie pana poslance Stanislava Humla.

  Ještě krátké konstatování k jednacímu řádu. Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem.

  Připomenu, že jednací řád nestanovuje způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom i v těchto dvou případech - jak jsem řekl, je to víceméně formalita - přistoupili také k hlasování veřejnému pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci obou poslanců, opakuji, kolegyně Jermanové a kolegy Chovance, a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nové členky volební komise a nového člena mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly jejich poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

  Nyní prosím pana předsedu, aby otevřel rozpravu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Já tak činím a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda jsou přihlášky do rozpravy. Žádné nevidím, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan předseda volební komise již načetl ona usnesení, tak se pouze zeptám, zda je zde souhlas s tím, že bychom zaprvé hlasovali pomocí hlasovacího zařízení a že bychom tu celou věc vyřešili dvěma hlasováními. Společně bychom konstatovali rezignace a společně bychom zvolili. Je zde nějaká námitka proti tomuto postupu? Není tomu tak.

  Jestli dovolíte, zahájím tedy hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje rezignaci oněch dvou členů příslušných výborů.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 190, pro 177, proti nikdo. Takže jsme konstatovali, že příslušní poslanci a poslankyně rezignovali.

  A nyní bychom tedy hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna volí na jejich místa jmenované poslance a poslankyně.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 190, pro 179, proti nikdo. I toto usnesení bylo přijato.

  Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod, a projednávání bodu číslo 2 končím a děkuji panu předsedovi volební komise.

  Otevírám bod číslo

  Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny a byl vám rozdán návrh tak, jak se na něm dohodly jednotlivé poslanecké kluby.

  Já bych k této věci otevřel rozpravu. Pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Omlouvám se, my navrhujeme ještě v rámci našich míst tři změny. Takže já bych je načetl jako pozměňující návrh. Věřím, že mi vyhovíte. To znamená konkrétně: na místě 162 místo pana poslance Zahradníka pan poslanec Svoboda, na místě 163 místo pana poslance Pospíšila pan poslanec Zahradník a na místě 167 místo pana poslance Svobody pan poslanec Pospíšil.

  Děkuju a omlouvám se za komplikaci, že jsme to na poslední chvilku změnili.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dále nikoho přihlášeného nevidím, takže rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, také nemám žádnou přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu.

  Přednesl bych tedy návrh usnesení s tím, že budeme hlasovat o modifikaci oné tabulky ve znění návrhu pana poslance Stanjury, pokud to nikdo nezpochybňuje a nebude chtít zvlášť hlasovat o tom přesazování. Myslím si, že je to dohoda v rámci klubu ODS a není třeba to podrobovat hlasování. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, a dovolte, abych vás požádal jménem poslaneckého klubu TOP 09 o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce dvou hodin.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, říkal jste dvou hodin? Já se obávám, že to nebude úplně možné, protože zažitým pravidlem je, že každý poslanecký klub má bez hlasování právo na přestávku v délce dvou hodin. Vy máte již jednu hodinu vyčerpánu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Přijímám. Ne, mám 40 minut, takže v délce jedné hodiny dvaceti minut. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Jedna hodina dvacet minut. Já tomu samozřejmě vyhovím, jenom abychom zjednodušili situaci, zeptám se, zda je zde připraven ještě nějaký jiný návrh na přestávku z jiného poslaneckého klubu, abychom případně příslušné přestávky spojili. Nikoho nevidím, dobrá. Takže té žádosti vyhovím. To znamená, bude to do 15 hodin 50 minut.

  Pardon, jestli dovolíte, ještě předtím, než se rozejdeme, pan předseda klubu Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem jenom chtěl říci, že svolávám klub KSČM teď hned do jednacích prostor klubu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Poslanecký klub TOP 09 do místnosti klubu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Sklenák. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Prosím poslance sociální demokracie také do prostor klubu na Sněmovní 1.

  (Poslanec Benda přichází před řečnický pult a upozorňuje předsedu, že přestávka by neměla trvat do 15.50, ale jen do 15.30.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Po mírném ujasnění - pokud pan předseda Kalousek žádal jednu hodinu dvacet minut, tak to bude do 15 hodin 30 minut. Takže přerušuji jednání Sněmovny do 15.30 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, čas, který byl vyhrazen na poradu poslaneckého klubu TOP 09, uplynul, a já vás tedy prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, a budeme pokračovat.

  Dalším bodem, který budeme projednávat, je

  K tomuto bodu vám dnes bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise číslo 14 ze dne 3. prosince. Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby tento návrh uvedl. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přeji teď již dobré pozdní odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Slibuji, že na rozdíl od kolegů z klubu TOP 09 nebudu schůzi zdržovat, ale naopak se pokusím být rychlý a svižný.

  Na vaše stoly byl doručen návrh na ustavení všech výborů Poslanecké sněmovny, a já bych rád konstatoval, že volební schůze na své 3. schůzi včera, 3. prosince, projednala veškeré návrhy poslaneckých klubů na členy jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení. Je to usnesení číslo 14, které bylo rozdáno na vaše lavice.

  Dovolte mi několik slov k předloženému materiálu. Podle čl. 5 bod 1 volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení některého výboru nepotvrdí, poslanecké kluby podle čl. 5 bodu 7 předloží volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že předložené kandidátky nelze v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně jakýmkoli způsobem měnit. Nemůžeme tedy dělat změny u jednotlivých jmen.

  Ke kandidátce organizačního výboru ještě podotýkám, že Poslanecká sněmovna přijala dne 27. listopadu usnesení číslo 13, podle kterého má organizační výbor 18 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

  Nyní navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení pak můžeme hlasovat. Když jsme to probírali na volební komisi, tak buď je možné hlasovat o každém výboru zvlášť, ale mělo by snad být i možné hlasovat pak o všech najednou. To bych asi, pane předsedo, nechal na vašem rozhodnutí a případné konzultaci s plénem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda se - pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím pana předsedu volební komise, aby umožnil vystoupení pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si požádat, aby bylo hlasováno o každém výboru zvlášť.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tento návrh registruji a zcela jistě mu vyhovím. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Pan poslanec Koníček.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, chtěl bych se jenom zeptat, jak vyřeší klub KDU-ČSL nominaci pana Podivínského, protože ministr nemůže být členem výboru. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jsem o té věci informován, předpokládám, že pan předseda volební komise navrhne postup.

 • Poslanec Martin Kolovratník: My jsme se o tom dnes radili. Informovali jsme se i na organizačním oddělení. Návrh je takový. Došlo k pochybení. Byl tam nominován chybou, na klubu si to kolegové neuvědomili. Pro vás ostatní zrekapituluji. Jedná se o výbor pro životní prostředí, kam pochybením KDU-ČSL nominovala kolegu Tomáše Podivínského, který ze zákona nemůže být členem výboru.

  Návrh je takový, a mělo by to být v souladu s jednacím řádem, že dnes budeme o tom výboru hlasovat bez kolegy Podivínského, škrtneme ho, a ta nominace, to dodatečné jméno, proběhne příští sněmovnou, kdy bude zařazen normálně bod Návrh na změnu v orgánech Sněmovny, a bylo by představeno nové jméno, o kterém budeme dodatečně hlasovat. Díky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Stačí takto odpověď panu poslanci? Výborně. Zeptám se, zda je zde ještě někdo přihlášen do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a asi bych poprosil pana předsedu volební komise, aby nás na základě žádosti pana předsedy Kalouska provedl hlasováním, tzn. vždy byste uvedl návrh usnesení a já o něm nechám hlasovat. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Není problém, i tak to stihneme a věřím, že v rozumném tempu.

  Vážení kolegové a kolegyně, nejprve návrhy na ustavení a obsazení petičního výboru. Pokud dovolíte, přečtu jednotlivé poslankyně a poslance v abecedním pořadí bez doplněné informace o členství v politické straně. Snad mohu připomenout to, že jednotlivé výbory byly detailně probrány ve volební komisi všichni vaši kolegové, kteří jsou členy volební komise, si udělali křížovou kontrolu, že je vše v pořádku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, mám zde námitku z pléna, že tyto věci byly rozdány všem poslancům, že jsou dodatečně seznámeni, takže možná bychom se obešli bez čtení seznamu a stačilo by pouze usnesení o ustavení daného výboru.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pokud není problém, souhlasím a navrhuji hlasovat o ustavení petičního výboru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 6, přihlášeno 189, pro 181, proti nikdo, konstatuji, že jsme ustavili petiční výbor.

  Pane předsedo, prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jako druhý bude k hlasování rozpočtový výbor. Mohu vždy doplnit o počet členů, v tomto případě 25.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 7, přihlášeno 189, pro 179, proti 1, tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o ustavení kontrolního výboru v počtu 15 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 8, přihlášeno 190, pro 183, konstatuji, že jsme ustavili kontrolní výbor.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Další v pořadí je výbor organizační, počet 18 členů. Připomínám, ze zákona jsou členy předseda a místopředsedové Sněmovny.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 9, přihlášeno 190, pro 181, konstatuji, že i organizační výbor jsme ustavili.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o výboru volebním, ten má 15 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 10, přihlášeno 190, pro 183. I volební výbor jsme ustavili. Dál prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď budeme ustavovat výbor pro evropské záležitosti, který je obsazen na počet 19.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 11, přihlášeno 190, pro 182, i tento návrh byl přijat a výbor byl ustaven.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Další velmi důležitý výbor je výbor hospodářský, ten má 25 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 12, přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo, hospodářský výbor jsme ustavili. Dál prosím.***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní hlasujeme o ustavení ústavněprávního výboru, počet 19 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 13, přihlášeno je 190, pro 182, proti 2. I přesto byl tento výbor ustaven. Dál prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak, už jsme v polovině. Další v pořadí je výbor pro obranu, který má 15 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 14, přihlášeno 190, pro 182, proti nikdo. I výbor pro obranu byl ustaven.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní ustavíme výbor pro bezpečnost, který má navržený počet členů 15.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 15 bylo přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. I výbor pro bezpečnost byl ustaven.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní ustavíme výbor pro sociální politiku. Ten má navržených 21 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 190, pro 188, proti nebyl nikdo. I výbor pro sociální politiku byl ustaven.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jedním z velkých výborů je také výbor pro zdravotnictví. Má navržených 25 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 190, pro 185, proti 1. I tento výbor byl ustaven.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dále navrhujeme obsazení pro výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Podle návrhu by měl mít 21 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno 190, pro 186, proti nikdo. I tento výbor byl ustaven.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Stejný počet, tedy 21 členů, má také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování pořadové číslo 19 přihlášeno 190, pro 186, proti nikdo. Tento výbor byl také ustaven.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. O něco menší je výbor pro životní prostředí - 15 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s ustavením tohoto výboru -

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pardon, omlouvám se.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Moje chyba, omlouvám se. Upřesňuji tu informaci a ještě jednou ji zopakuji. Teď odsouhlasíme pouze 14 členů výboru pro životní prostředí, protože pan ministr Podivínský ze zákona nemůže být členem, takže hlasujeme o seznamu bez Tomáše Podivínského z KDU-ČSL. Znovu připomenu, to jméno ze strany klubu bude navrženo na příští schůzi formou změny v orgánech Sněmovny.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže ustavíme výbor o 15 členech, do kterého volíme 14 členů. Rozumím tomu.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 21, přihlášeno je 191, pro 188, proti nikdo. I tento výbor byl ustaven. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jsme skoro ve finále. Na pořadu je zahraniční výbor, má navržených 15 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom ustavili zahraniční výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno je 191, pro 188, proti 1. I tento návrh byl přijat a výbor byl ustaven.

 • Poslanec Martin Kolovratník: A konečně - je to v abecedním pořadí - jsme opravdu ve finále. Jako poslední je k vašemu schválení připraven zemědělský výbor o počtu 19 členů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno 191, pro 189, proti nikdo. Zemědělský výbor byl ustaven.

  Konstatuji, pokud s tím bude souhlasit i pan předseda volební komise, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já bezezbytku souhlasím. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za dostatek zdravého rozumu. Díky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Končím projednávání bodu číslo 4.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Chtěl bych vás upozornit, že na začátku tohoto volebního období byl na jednotlivé poslanecké kluby doručen sněmovní dokument číslo 5 s názvem Návrh na potvrzení platností usnesení atd., o tom jsem již mluvil, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny s přílohou a přehled všech usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 6. volebním období.

  Zeptám se, zda jsou zde - ano, pan poslanec Polčák vystoupí v rozpravě, kterou tímto otevírám. Prosím.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil k účasti členů vlády na jednání Poslanecké sněmovny, na jednání pléna. Podle mého názoru je vhodné změnit usnesení, které bylo doposud platné ve znění usnesení ze dne 23. července 2010, a to tak - teď nikoliv abych reprodukoval samotný návrh usnesení -, aby jednání Poslanecké sněmovny byl přítomen vždy buď premiér, nebo místopředseda vlády. Považuji za vhodné a důstojné, aby jednání Sněmovny byl vždycky přítomen někdo, kdo plní roli předsedy nebo místopředsedy vlády.

  Chci říci, že v drtivé většině hlasování, které (?) byly v minulosti zde přítomny (?) v rámci sněmovny, a toto usnesení platilo až do roku 2010, byl přítomen vždy předseda vlády i místopředseda vlády, anebo jím pověřený člen vlády. Chci upozornit na to, že v minulém období to bylo vždy respektováno, téměř, samozřejmě až na výjimky, kdy jsme zaznamenali období, kdy zde seděl pouze člen vlády. (Hlasité výkřiky ze sálu, smích a bušení do lavic.) Na druhou stranu já chci říci, že... (Potlesk ze všech stran.) Děkuji, napříč politickým spektrem, to už se mi dlouho nestalo, tento potlesk - tak bych byl rád, kdyby se Sněmovna vrátila k praxi, kdy zasedání Sněmovny bude přítomen buďto tedy premiér, nebo místopředseda vlády.

  To znamená, potom tedy ke konkrétnímu návrhu, navrhuji, aby byl do návrhu usnesení zařazen nový bod, v němž bude ustanoveno, že usnesení ze 3. schůze Poslanecké sněmovny v rámci 2. volebního období ze dne 23. 7. 1996 ve znění 2. schůze 6. volebního období ze dne 7. 7. 2010 k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny bude změněno tak, že slovíčko "člen" bude nahrazeno slovem "místopředseda".

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde přihlášku pana místopředsedy Vojtěcha Filipa a poté pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, já děkuji, že pan kolega Polčák se stal konečně poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a že přestal plnit úkoly bývalé vládní koalice, a začneme se chovat nejen jako orgán zákonodárný, ale jako kontrola vlády. Já podporuji jeho návrh a doporučuji všem poslancům, aby jeho návrh podpořili.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nejdříve pan předseda klubu KSČM, potom pan předseda klubu TOP 09. Pan poslanec Kováčik, prosím, máte slovo,

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych rád jenom připomněl stávající Poslanecké sněmovně, že nejhlasitějšími kritiky nepřítomnosti předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů na zasedání Poslanecké sněmovny, a tudíž nejčastějšími a nejhlasitějšími kritiky pohrdání vlády Sněmovnou byl právě poslanecký klub KSČM a jmenovitě připomínám Vladimíra Koníčka, takto hlídače jednacího řádu, který toto téměř na každé schůzi rozporoval.

  Jenom v tom srovnání, co teď se navrhuje a jaká byla skutečná praxe. Protože to usnesení přece změnila tehdejší vládní koalice. Myslím si, že když potom tady byl jakýkoli pověřený člen vlády, a někdy i ten tady chyběl, takže vítám rovněž, v souladu se slovy místopředsedy Filipa, že přicházejí lidé přece jenom postupně k rozumu, a rovněž vyslovuji podporu návrhu pana kolegy Polčáka.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte prosím, abych jenom udělal komparaci mezi návrhem pana poslance Polčáka, který reaguje na nové skutečnosti, a celkem pochopitelnou jízlivostí vystoupení kolegů z klubu KSČM, který vzpomíná na doby minulé. Ony časy se mění. (Smích v sále, potlesk.) Minulá vláda byla vládou rozpočtové odpovědnosti. (Smích a potlesk.) Jak si jistě dobře vzpomínáte. (Smích.) Měla pouze dva místopředsedy. A vzhledem k mezinárodním aktivitám české vlády předseda a dva místopředsedové byli velmi často na zahraničních cestách. Koneckonců místopředsedové vlády byli vždy zatíženi i povinností řídit konkrétně nějaký resort, tedy nějaký ústřední orgán státní správy. Takže usnesení, které dnes je platné, které navrhujeme zrušit, prostě reagovalo na úspornou politiku vlády České republiky, kterým se snažila daňové poplatníky oprostit od placení co nejmenšího počtu ústavních činitelů.

  Dnes, slyšíme-li, že nově se rodící vláda je přece jenom velkorysejší v této oblasti, bude mít zcela jistě těch místopředsedů vlády více, že dokonce snad některý místopředseda vlády nebude mít ani portfej, takže bude mít jistě dost času reprezentovat vládu v Poslanecké sněmovně, tak logicky přichází tento pozměňující návrh.

  Abych zvýraznil rozdíl mezi těmi časy minulými a současnými, rád bych tady jménem klubu TOP 09 učinil závazek, že pokud by snad budoucí vláda byla stejně rozpočtově odpovědná a měla pouze dva místopředsedy, budeme první, kdo navrhne opět, že stačí jenom účast člena vlády. Bude-li ale těch místopředsedů tři, bude-li ale těch místopředsedů jak máku, v takovém případě si myslím, že alespoň jeden by tady sedět mohl. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za tento veřejný závazek. Prosím pana poslance a předsedu klubu KSČM Pavla Kováčika.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Mně je to přece jenom málo. (Smích.) Já jsem přesvědčen o tom, že pořád platí základní princip, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, a nikoliv obráceně. Tudíž vláda je kontrolována Poslaneckou sněmovnou. A mám pocit, že by, až tady bude sedět vláda vzešlá z voleb a z vyjednávání, jakási koaliční, měla vzít v úvahu to, že je odvozena z Poslanecké sněmovny, a měla by tady sedět pravidelně celá vláda. Nerad bych, aby tady zaznívaly omluvy typu "omlouvá se ministr ten a ten, ten a ten, ten a ten", skoro všichni ministři, a seděl tady jeden - přikrčený v koutku - místopředsedíček vlády, který by jakoby zastupoval celou vládu. To je pouze formální věc. Podle mého soudu, a když koukám po zahraničních parlamentech, tam si vláda jinak považuje své sněmovny. Tam se vláda bojí té sněmovny - co kdyby se stalo, že se znelíbí vláda sněmovně a bude odvolána.

  Pojďme se domluvit, že v rámci změn, které se tady inzerují, změníme i toto a bude tady sedět když ne úplně celá, tak alespoň o případně nemocné ministry či ministryně prostá, ale v podstatě většinou vláda. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Zlatušky. Pane poslanče, prosím. Ujměte se slova, máte své dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedo, není mi jasné, o čem se teď vede rozprava. Pan poslanec Polčák navrhl změnit text jednoho ze starých usnesení. Pan předseda klubu TOP 09 zmínil, že bychom to staré usnesení zrušili, a celkově mám dojem, že hlasujeme o tom, abychom potvrdili platnost starých usnesení. Nevidím způsob, jak sáhnout v tomto bodě do textu starých usnesení. Buď můžeme potvrzovat jejich platnost, nebo je selektivně vyhodit, anebo zde může zaznít návrh na to, aby se přijalo úplně jiné usnesení. Meritorně proti přijetí jiného usnesení nic nemám, ale to není bod programu, který bychom zde měli.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Polčák.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Já chci pouze opakovat, nikoli ani upřesnit, to, co jsem navrhl. Já jsem navrhl, aby byl přijat nový bod navrženého usnesení, který byl doručen poslancům a který právě mění přijaté usnesení. Já znovu zopakuji, abyste si to případně byli schopni všichni nalézt. To znamená, že se usnesení ze dne 23. 7. 1996, ta volební období vynechávám, ve znění přijatého usnesení ze dne 7. 7. 2010, mění tak, jak jsem navrhl. Podstata toho návrhu myslím je zde zřejmá a vyplynula i z toho, že kolegové především ze strany KSČM jej pochopili. Pokud jej nepochopili kolegové ze strany ANO, tak já jsem schopen jim to samozřejmě v individuální rozpravě podotknout. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem přesvědčen, že návrh pana kolegy Polčáka hlasovatelný je, a budu s tím nakládat jako s protinávrhem, který by v případě přijetí modifikoval toto usnesení č. 31, v hlavičce toho usnesení by samozřejmě bylo uvedeno, že se jedná o znění ve znění usnesení z dnešního dne. Takže to si myslím, že hlasovatelné je, a takto s tím i naložím. Zeptám se tedy, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, ještě pan poslanec Polčák.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Už to vysvětlovat nebudu. Leč si myslím, že je poměrně instruktivní přečíst si, co v rámci rozpravy před těmi třemi a půl lety zaznělo na schůzi Poslanecké sněmovny. A myslím si, že - nechci nějak protahovat toto jednání, nicméně pokud se jedná zejména o vystoupení pana předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, tak je možná vhodné si zopakovat to, co on tehdy řekl, a porovnat to s tím, jak bude hlasovat v této situaci roku 2014. Zároveň tímto uznávám, že já budu měnit své hlasování tehdy, které jsem učinil v roce 2010. (Smích.)

  Do jisté míry chci rovněž ocenit konzistentnost postojů pana předsedy Kováčika, který v zásadě už ve svém vystoupení řekl totéž, co řekl v roce 2010.

  Chci říci, nebo zejména konstatovat, že pan předseda Sobotka tehdy řekl: "Já se domnívám, že by bylo vhodné, kdybychom zachovali stávající právní úpravu, která říká, že na schůzi Poslanecké sněmovny by měl být přítomen buď předseda vlády, nebo jím pověřený místopředseda vlády. Podle mého názoru to je věc úrovně respektu, autority Poslanecké sněmovny jako takové. Vláda odvozuje svoji legitimitu od důvěry Poslanecké sněmovny, nikoli naopak. A vláda by také měla být patřičným způsobem důstojně a dostatečně na každé schůzi Poslanecké sněmovny zastoupena. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, poprosím vás vzhledem k tomu, že jste byl první, kdo vystoupil v rozpravě, abyste se usadil u stolku zpravodajů, protože budete zpravodajem tohoto tisku.

  Zeptám se, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

  Otevírám podrobnou. Jenom poprosím pana poslance Polčáka, aby bylo vše správně, aby vystoupil v podrobné rozpravě a odkázal se na svůj protinávrh. Pak nám již nebude nic bránit v hlasování.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Opakovaně tedy navrhuji v podrobné rozpravě, aby byl do návrhu usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat jako o protinávrhu, zařazen nový bod, který zní, že usnesení třetí schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. 7. 1996, ve znění usnesení ze dne 7. 7. 2012 sedmého volebního období druhé schůze Poslanecké sněmovny, k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny bylo v bodě dva slovo "člen" nahrazeno za slovo "místopředseda". To znamená, potom znění toho bodu bude následující: "Jím pověřený místopředseda vlády." Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Mám za to, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Nejprve bych nechal hlasovat o tomto návrhu pana poslance Polčáka a poté o materiálu jako celku.

  Takže nejdříve hlasujeme o návrhu pana poslance Polčáka, který mění člena vlády za místopředsedu.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 24. Přihlášeno je 189, pro 97, proti 47. Tento návrh byl přijat.

  Vidím, že asi proběhne kontrola hlasování. Prosím o strpení. (Kontrola výsledku hlasování.)

  Pan poslanec Šincl má slovo. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

  Prosím o klid, aby pan poslanec mohl sdělit Poslanecké sněmovně o co se jedná.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážený pane předsedající, na sjetině mám k svému překvapení "ano", ale hlasoval jsem "ne". Mám námitku na hlasování. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: O této námitce rozhodneme hlasováním. Zahájím hlasování. Kdo je pro, abychom přijali námitku pana poslance Šincla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 25. Přihlášeno je 190, pro 166, proti 1. Námitka byla přijata.

  Budeme tedy opakovat hlasování... Je zde návrh na odhlášení? (Hlasy z lavic: Ano.) Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Až se počet ustálí, budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Polčáka. Pan poslanec Novotný se hlásí? (Ne.) Tak to odmazávám.

  Zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Polčáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 26. Přihlášeno je 185, pro 86, proti 61. Tento návrh přijat nebyl.

  Prosím tedy, abychom se nyní věnovali celému tomu tisku.

  Budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s potvrzením platnosti všech usnesení, která byla uvedena v tomto tisku, a budeme hlasovat jako celek, pokud zde nejsou žádné námitky.

  Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 27. Přihlášeno bylo 186, pro 177, proti 4. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat.

  Končím tedy projednávání bodu číslo 5.

  Budeme pokračovat bodem číslo 6, který otevírám. Je jím

  Chtěl bych vás informovat, že jsem vydal své rozhodnutí číslo 2 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny na středu 4. prosince a na čtvrtek 5. prosince a jejich řízením jsem pověřil následující poslance. Nyní přečtu jednotlivé výbory a příslušné poslance, pouze upozorňuji, že u výborů, které byly svolány na středu, což je, pokud se nepletu, výbor rozpočtový, tak tam bude muset být ta věc upravena a mám již avizováno vystoupení pana poslance Votavy. Takže kromě rozpočtového výboru, což vyřešíme v rozpravě, vás seznámím s následujícími časy a jmény.

  Pověřil jsem pana poslance Laudáta řízením petičního výboru, který se sejde v 8 hodin, myšleno ve čtvrtek 5. prosince, v místnosti petičního výboru číslo 311, Sněmovní 1.

  Pověřil jsem pana poslance Votavu řízením rozpočtového výboru, který se sejde v dobu, kterou pan poslanec určí ve svém vystoupení.

  Poslance Jiřího Štětinu řízením kontrolního výboru, který se sejde v 16 hodin v místnosti 206, myšleno rovněž ve čtvrtek 5. prosince.

  Poslance Vítězslava Jandáka řízením volebního výboru, který se sejde 5. prosince v 15 hodin v místnosti 301, Sněmovní 1.

  Poslance Josefa Šenfelda řízením výboru pro evropské záležitosti, který se sejde ve 14.30 hodin pátého v místnosti číslo 6, Sněmovní 3.

  Pana poslance Ladislava Velebného řízením hospodářského výboru, který se sejde v 9 hodin ve čtvrtek v místnosti hospodářského výboru číslo 306, Sněmovní 1.

  Poslance Stanislava Grospiče řízením ústavněprávního výboru, který se sejde ve čtvrtek v 9 hodin v místnosti 55, Sněmovní 4.

  Poslance Alexandra Černého řízením výboru pro obranu, který se sejde ve čtvrtek v 9 hodin v místnosti číslo 311, Sněmovní 4.

  Poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou řízením výboru pro bezpečnost, který se sejde v 11 hodin ve čtvrtek v místnosti číslo 23 Sněmovní 4.

  Poslance Miroslava Opálku řízením výboru pro sociální politiku, který se sejde ve 14 hodin ve čtvrtek v místnosti číslo 48, Malostranské náměstí 7.

  Poslance Jiřího Štětinu řízením výboru pro zdravotnictví, který se sejde v 11 hodin v místnosti číslo 48 také ve čtvrtek, Malostranské náměstí číslo 7.

  Poslance Miroslava Grebeníčka řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se sejde v 11 hodin v místnosti číslo 106, Sněmovní 4, také ve čtvrtek.

  Poslankyni Miladu Halíkovou řízením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který se sejde ve čtvrtek ve 13 hodin v místnosti číslo 211, Sněmovní 4.

  Poslance Josefa Nekla řízením výboru pro životní prostředí, který se sejde ve čtvrtek v 11.30 v místnosti číslo 49, Sněmovní 1.

  Poslance Roma Kostřicu řízením zahraničního výboru, který se sejde v 10 hodin ve čtvrtek v místnosti zahraničního výboru číslo 250, Sněmovní 1.

  Poslance Jaroslava Lobkowicze řízením zemědělského výboru, který se sejde ve 13 hodin v místnosti číslo 108A, Sněmovní 4, také ve čtvrtek.

  Pověření je do doby, než budou zvolení předsedové výborů potvrzeni Poslaneckou sněmovnou. ***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit členy rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor bude zasedat v této místnosti, v tomto jednacím sále, 30 minut po skončení jednání Sněmovny. Ta doba je potřebná pro technické zajištění. Děkuji.