• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v sále a vytvořili důstojnou atmosféru tomu, co nás čeká.

  Dovolte mi totiž, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

  Nyní tedy přistoupíme ke slibu nové poslankyně za paní Věru Jourovou, která se včera vzdala svého poslaneckého mandátu.

  Požádám paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 21. října 2014 se poslankyně Parlamentu České republiky paní Věra Jourová vzdala mandátu, a to prohlášením učiněným jí osobně na 19. schůzi Poslanecké sněmovny.

  Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 93, ve kterém konstatoval, že dne 21. října 2014 zanikl mandát poslankyně Mgr. Věry Jourové, narozené dne 18. srpna 1964, a to způsobem podle ustanovení § 6 a § 3 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Současně výbor konstatoval, že téhož dne vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní inženýrky Zuzany Šánové, narozené dne 24. května 1959.

  V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní paní poslankyně Zuzana Šánová poslanecký slib.

  Prosím, paní poslankyni, která již předstoupila tedy před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento slib přijal. Prosím vás, dámy a pánové, abyste povstali. (Děje se.)

  Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

  (Poslankyně Šánová stvrzuje slib podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "Slibuji.". Poté slib podepisuje.)

  Gratuluji vám, paní poslankyně. Děkuji vám, kolegové. (Potlesk. Poslanci usedají do svých lavic.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych paní poslankyni Zuzanu Šánovou mezi námi uvítal a popřál jí mnoho úspěchů v její poslanecké práci.

  Nyní vás všechny prosím, pokud jste tak ještě neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Tejc - karta číslo 6 a pan poslanec Chalupa - karta číslo 9.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Adamec - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Bartošek z odpoledního jednání bez udání důvodu, pan poslanec Čihák - pracovní důvody, pan poslanec Havíř od 14.30 - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody a pan poslanec Syblík do 14. hodiny - rodinné důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 11 hodin a od půl druhé do půl čtvrté z pracovních důvodů a paní ministryně Válková od 14. hodiny rovněž z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

  Na dnešní jednání máme pevně zařazené body 91, 15 a 1, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Připomínám, že po polední přestávce je pevně zařazen bod 106, což je úprava pravidel. Poté bychom v případě, že nebude ukončeno dopoledne projednávání státního rozpočtu, pokračovali v projednávání státního rozpočtu, a poté co ukončíme - doufám - projednávání státního rozpočtu, by následovaly body 18 a 23.

  Zeptám se, zda chce - ano, pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo. Dovolte, abych navrhl zařazení tří bodů, všechny jsou v prvém čtení, a to po již pevně zařazených bodech.

  Jako první bod číslo 29 - Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk - teď to tu nemám, ale je to bod 29, sněmovní tisk 146.

  Poté bod číslo 32, sněmovní tisk 167 - Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

  A poté jako třetí bod číslo 33, sněmovní tisk 180 - Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Fischerové, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda klubu ANO.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu z pořadu schůze, a to konkrétně bodu číslo 96, což je Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, zákon o hranicích vojenských újezdů, sněmovní tisk 57, ve třetím čtení.

  Potom vyřadit bod číslo 108 - Návrh na zkrácení zákonné lhůty po projednání sněmovního tisku 299 ve výborech Poslanecké sněmovny. Pro nás pro všechny je to EIA. Je to navrženo po dohodě s panem ministrem Brabcem v souvislosti s jeho jednáním v Evropské unii, v Evropské komisi.

  A potom mi dovolte zařadit nový bod na pořad schůze, konkrétně návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny. Je to zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Poprosil bych o zařazení tohoto bodu na čtvrtek 23. 10. jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu 107, de facto náhrada za ten vyřazovaný bod zkrácení lhůty u EIA.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Petrů.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, po dohodě s paní ministryní navrhuji vyřadit z programu této schůze vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 309. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím. Prosím pana předsedu klubu ANO, aby uvolnil přístup k řečništi. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic se neděje, děkuji. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vznést námitku proti zařazení nového bodu. Myslím si, že než o tom budeme hlasovat, měla by proběhnout nějaká debata mezi předsedy klubů a případně učinit dohodu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo tedy proti návrhu pana předsedy Faltýnka na zkrácení lhůty u zemědělského půdního fondu. Je tomu tak? Dobrá, takže o tom hlasovat nemůžeme.

  Zeptám se, kdo ještě chce vystoupit k pořadu schůze. Nikdo. Jen prosím o malé strpení. Vzhledem k tomu, že jsme včera vyřazovali jeden tisk, tak se změnila čísla bodů. Já je jenom upravím, abychom věděli, o čem hlasujeme, tak upravím ty návrhy tak, aby to odpovídalo současnému číslování.

  Takže v případě pana poslance Stanjury - navrhuje nyní bod 28, což je legalizace výnosů z trestné činnosti, bod 31, působnost MPO, a bod 32, pozemní komunikace. A tyto tři body zařadit na dnešek již po pevně zařazených bodech. Zeptám se, zda je zde žádost, abychom hlasovali po jednom návrhu, nebo můžeme všechny tři zvládnout jedním hlasováním. Můžeme všechny tři.

  V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 26, pro 66, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já samozřejmě respektuji výsledek hlasování a nezpochybňuji, ale musím k tomu něco říct. Včera večer se na nás obrátil pan předseda Poslanecké sněmovny s tím, že pokud budeme rozumnou dobu projednávat rozpočet, navrhuje, abychom odpoledne projednali některé z opozičních návrhů, ať si je vybereme, načteme a že je budeme projednávat. My jsme slíbili, že to takhle bude - a vidíte, jak ty dohody dopadají. Nic víc, nic míň.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já ještě počkám na kontrolu hlasování. Pan poslanec Schwarz. Pan poslanec Kubíček, pardon. Prosím.

 • Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl zpochybnit své hlasování. Na sjetině mám uvedeno ne a chtěl jsem hlasovat ano. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. O námitce rozhodneme hlasováním.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kubíčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 27, přihlášeno je 147, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení tří bodů na dnešek po pevně zařazených bodech, body 28, 31, 32.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 148, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Pan předseda klubu Faltýnek - vyřadit bod 96, což jsou hranice vojenských újezdů, a bod 108, což je zkrácení lhůty tisku 299. Můžeme, předpokládám, hlasovat najednou o těchto návrzích.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 150, pro 128, proti 3. Tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec Petrů chce vyřadit sněmovní tisk číslo 309. Je tomu tak? Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 30, přihlášeno 150, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech navržených změnách pořadu. Je tomu tak, takže tím máme toto za sebou.

  Budeme pokračovat bodem 91, což je

  Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby tento tisk uvedl, a připraví se zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložená dohoda reaguje na přijetí amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act, tzv. FATCA. Americký zákon FATCA ukládá zahraničním finančním institucím oznamovat informace o jimi vedených účtech amerických daňových rezidentů americké daňové správě. Nespolupracujícím zahraničním finančním institucím, které nebudou tyto požadavky plnit, bude sražena částka 30 % z každé platby ze zdroje ve Spojených státech amerických. Pojem platby je v americkém zákoně FATCA vymezen široce. Zahrnuje např. úroky, dividendy, mzdy, výplaty, nájemné, příjmy z prodeje majetku, které mohou generovat úroky, apod. Dohoda je alternativou k exteritoriálnímu účinku amerického zákona FATCA a jejím primárním účelem je zmírnit jeho dopad na finanční instituce v České republice.

  V širším kontextu je dohoda uzavírána v rámci zintenzivnění boje mezinárodního společenství s daňovými úniky. Obdobné dohody uzavírají se Spojenými státy americkými další státy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropské unie. Po vzoru těchto dohod byl Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj vytvořen společný standard pro automatickou výměnu informací, který se obdobně snaží promítnout Evropská unie do svého práva. Na základě dohody si budou daňové správy České republiky a Spojených států amerických automaticky každoročně vyměňovat údaje o finančních účtech, které vedou jejich finanční instituce daňovým rezidentům druhé smluvní strany. Za tímto účelem musí české finanční instituce na základě dohody prověřit podle stanovených postupů náležité péče každý existující, popř. nový otevíraný účet.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek.

 • Poslanec Pavel Šrámek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji tento tisk přikázat k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji za velmi stručnou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nesl jsem to potupné břímě, když jsem jako první ministr financí do vlády nesl informaci o této dohodě a žádost o její ratifikaci. Já myslím, že si Sněmovna zaslouží, aby slyšela velmi otevřeně, o co se tu jedná. Je to naprosto jednostranný akt ze strany Spojených států, kterým oznámily členským zemím Evropské unie, že prostě budou vyžadovat jednostranně informace od jejich finančních orgánů, aniž ony by recipročně poskytovaly stejné, a kdo nebude spolupracovat, bude zdaněn třiceti procenty. Tečka.

  Evropské země se vyrovnávaly s tímto jednostranným diktátem tím, že spolu diskutovaly, zda se s tím bude vyrovnávat každá země zvlášť, anebo zda se dohodnou společně a bude to společná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy, kde - aby ta potupa nebyla tak veliká - se bude usilovat o získání té reciprocity, která samozřejmě dohodnuta zatím není, a je jenom na Spojených státech, jestli se dohodne. Je to přesně ten moment, kdy se s tím nedá vůbec nic dělat, smířit se s tím, že někdo prostě udělal jednostranný akt a je silnější.

  Takže já doporučuji, abychom nevetovali § 90. Doporučuji, abychom schválili a ratifikovali tuto dohodu, protože jinak významným způsobem poškodíme subjekty českého finančního sektoru, ale asi si ta situace zaslouží říci, že to fakt není férové.

  To jediné, o co bych pana ministra chtěl poprosit - zdůrazňuji, že bych na jeho místě předkládal to samé se stejnou prosbou: Proč to sem dáváte tak pozdě? Ta věc je velmi stará, proč se musí tak, aby byla schválena podle § 90? Znovu opakuji, ano, jsme připraveni to schválit podle § 90, ale nechápu, proč se to u vás válelo tři čtvrtě roku, pane ministře.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jenom upozorňuji, že podle § 90 schvalujeme až ten následující bod. Toto je smlouva, která běží standardním režimem.

  Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ještě jednou pan předseda klubu TOP 09.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: To se mi to opravdu povedlo. Prosím, přijměte moji omluvu. Moje řeč platí, ale až k tomu dalšímu bodu. (Smích v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Holeček. Pane poslanče, je to řádná přihláška, nebo faktická? Faktická. Dobrá, prosím, máte dvě minuty.

 • Poslanec Radim Holeček: Dobrý den, budu velmi krátký. Pan Babiš tu řekl, že ta smlouva bude nadřazena našemu právnímu řádu. Já bych se chtěl jenom zeptat, v prepozici k tomu tam je, že povinnost zpracovávat, shromažďovat a oznamovat požadované údaje je nutno uložit finančním institucím zákonem, tak aby při sběru informací se nedostaly do rozporu se zákonem 101 o ochraně osobních údajů. Jestli tohle je ošetřené, nebo jestli v tu chvíli tedy budeme porušovat zákon 101 o ochraně osobních údajů. Tam bych viděl velkou možnost nějakého zneužívání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tak ji končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. Nikdo si nepřeje závěrečná slova. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zahraničnímu výboru. Stejně tak doporučoval i pan zpravodaj. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno je 172, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, a končím jeho první čtení.

  Nyní přistupujeme k již zmíněnému zákonu, tedy k bodu

  Upozorňuji, že je zde navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím ještě jednou pana místopředsedu vlády, aby tento tisk uvedl.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Účelem návrhu zákona je implementace takzvané dohody FATCA, která byla mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsána dne 4. srpna 2014 a byla předložena Parlamentu k vyjádření souhlasu s ratifikací, sněmovní tisk 311. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 • Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, moje zpravodajská zpráva může být velmi stručná, protože pan ministr jako předkladatel důkladně zdůvodnil přijetí tohoto vládního návrhu, nicméně trošku s pousmáním musím říci, že pan kolega Kalousek mě předběhl. Mé výhrady byly opět k reciprocitě, takže nám spíš nezbývá, než požádat vládu a Ministerstvo financí, aby v budoucnu podnikly určité kroky, aby tam reciprocita byla. To je jedna věc.

  Druhá věc. Dovolte mi, abych v souladu se svou zpravodajskou zprávou také odpověděla de facto na dotaz, který zazněl ze strany ODS - jak je ošetřena česká legislativa v oblasti ochrany osobních údajů. K tomu právě má sloužit tento vládní návrh, aby tyto údaje byly ochráněny, aby to bylo všechno v souladu s českou legislativou. Týká se to i bankovního tajemství, sdělování informací atd.

  Mé trošku pozvednuté obočí bylo nad § 90, ale samozřejmě pragmaticky si uvědomuji, že je potřeba tento návrh schválit, takže jako zpravodajka doporučuji rovněž tento vládní návrh, tisk 330, schválit. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. V tom případě obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova pana ministra, popř. paní zpravodajky nejsou požadována. Vzhledem k tomu, že nezazněla námitka proti projednávání podle § 90, tak nyní rozhodneme o pokračování projednávání tohoto návrhu.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 330 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

  Zahajuji hlasování. Ptám sek, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 32, přihlášeno je 174, pro 130, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, jakkoli upozorňuji, že zde není možné podat pozměňovací návrhy. Lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a nebo jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Žádné přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, tak ji končím. Zeptám se ještě jednou na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní podle sněmovního tisku 330."

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 33, přihlášeno je 175, pro 152, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 15.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Poprosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby tento tisk uvedl. U stolku zpravodajů již sedí jako zpravodaj pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava. Nyní má slovo pan ministr financí. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás seznámit s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, který byl vládou schválen dne 22. září 2014.

  Základní údaje předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 jsou předkládány v této podobě. Příjmy státního rozpočtu 1 118,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 218,5 mld. Kč. Saldo státního rozpočtu minus 100 mld. Kč.

  Pro rok 2015 je navržen deficit státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč, což je o 12 mld. Kč méně, než činí schválený deficit pro rok 2014. Porovnání se schváleným výhledem na rok 2015 je pokles deficitu dokonce o 20 mld. Kč. Podíl deficitu vládního sektoru na HDP metodice ESA 95 je pro rok 2015 očekáván ve výši 2,3 % bez problematiky gripenů.

  Nyní mi dovolte shrnout základní makroekonomické indikátory, které ovlivnily návrh státního rozpočtu na rok 2015. Dle dostupných dat se česká ekonomika i nadále nachází v záporné produkční mezeře, avšak nyní s vidinou jejího opuštění v roce 2015. Ekonomický výkon se během prvního pololetí letošního roku reálně zvýšil především vlivem růstu spotřeby a investic, tedy vlivem oživení domácí poptávky. Udržitelnost a intenzita růstu budou závislé jak na stabilitě a ekonomické dynamice vnějšího okolí české ekonomiky, tak na přiměřených hospodářských politikách respektujících průběh ekonomického cyklu.

  Světová ekonomika pokračuje v mírném růstu a v rozvinutých zemích dochází k zklidnění situace po otřesech, k nimž došlo v posledních šesti letech. Ekonomický výkon eurozóny ve druhém čtvrtletí tohoto roku mírně zaostal za očekáváním. A i když úrokové sazby vládních dluhopisů do doby splatnosti klesají, stále zde ještě přetrvávají nepříznivé fundamentální faktory, zejména vysoké zadlužení vládního sektoru. Navíc vzrůstá riziko stupňování nepříznivých geopolitických událostí, které by případně mohly narušit průběh globální konjunktury.

  Česká ekonomika v roce 2014 reálně vzroste, obdobně poroste i v roce 2015. Česká ekonomika zrychlila oživení svého výkonu na přelomu let 2013-14, kdy byla vykázána mezičtvrtletní tempa růstu reálné hrubé přidané hodnoty přesahující 1 %. Tento vývoj však byl do značné míry ovlivněn jednorázovými či dočasnými faktory, jako je nízká srovnávací základna, mimořádně teplá zima, zlepšení čerpání prostředků z fondu EU či pozitivní vliv oslabení kurzu koruny na export a poptávku po vybraném zboží. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím pana zpravodaje pana poslance Votavu.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo. Dovolil bych si vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru, který projednal dne 8. října 2014 zákon o státním rozpočtu na rok 2015, a to za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra financí pana Babiše. Rozpočtový výbor tedy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 v prvém čtení přijala následující usnesení. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Mám to chápat jako přihlášku zpravodaje s přednostním právem? (Ano.) Pokud ano, tak jste číslo pět s přednostními právy.

  Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a nejprve se tedy vypořádáme s přednostními právy. První je pan předseda Kalousek, potom pan předseda klubu Úsvit Fiala, potom pan předseda Okamura... Obráceně? Tak obráceně. Pan předseda Okamura a poté pan předseda Fiala. A poté pan předseda Fiala, tentokrát z ODS. A potom tedy pan zpravodaj. A pokud nebude uplatněno další přednostní právo, došla by řada na jména na tabuli. Prosím pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, je to historická chvíle v tomto volebním období, protože se jedná v podstatě o první rozpočet, který skutečně od začátku rozpočtovacího cyklu připravila tato vláda. Rozpočet na rok 2014 vládní koalice sice podpořila, ale rozhodně se nedá říct, že ho připravila, protože ho převzala čtrnáct dní poté, co byl předložen. To už se toho příliš udělat nedalo. Jinými slovy, o rozpočtové politice této vlády vypovídá teprve tento rozpočet. Vláda ho prezentuje jako rozpočet úsporný, jako rozpočet spravedlivý a jako rozpočet podporující investice. No nekupte to.

  Kdybychom skutečně schvalovali tato slova, pravděpodobně bychom ho mohli schválit jednomyslně. Bohužel my nebudeme schvalovat slova, kterými je tento rozpočet vládou prezentován. My budeme schvalovat čísla, která jsou v tom dokumentu napsána. Bohužel v tom dokumentu jsou napsána čísla, která jsou s těmito slovy v přímém rozporu. Dovolte, abych to demonstroval na číslech Ministerstva financí, jak z jejich dokumentů o střednědobém výhledu, tak především z 95 procent z dokumentu, který máme všichni na lavicích, tedy z návrhu zákona o státním rozpočtu. (Ve vládní lavici se hlučně baví premiér a poslanec Krákora přímo za zády řečníka.) A abych tak učinil vypovídajícím způsobem, to znamená v rámci nějakého střednědobého trendu, který si dovolím definovat jako pětiletý. (Řečník zvýšil hlas, aby byl lépe slyšet, protože ho ruch za ním ruší.)

  Fiskální politika minulých let byla poznamenána skutečně snahou o úspory, tedy ale dosáhnout alespoň stagnace výdajů. Úsporné rozpočty se... (Řečník se otočil a upozorňuje mimo mikrofon: Já vás nepřekřičím, pane kolego.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, prosím o klid ve vládních lavicích.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Úsporné rozpočty se vyznačují tím, že když už se výdaje - (Premiér a poslanec Krákora si začali povídat ihned poté, co se řečník znovu ujal slova.)

  Pane předsedo, nezlobte se, ale pokud pan zpravodaj Krákora bude za mnou mluvit, já se nejsem schopen soustředit. Já nečtu svůj projev...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já ještě jednou a důrazně žádám o klid ve vládních lavicích. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, já nečtu svůj projev. Abych ho mohl říkat z hlavy a dokázal tím, že umím i něco víc než číst, tak prostě musím být minimálně soustředěný. Děkuji vám.

  Úsporné rozpočty se vyznačují tím, že když už nedochází k meziročnímu snižování výdajů, tak se alespoň politická reprezentace snaží o stagnaci, aby nedocházelo k významnému navyšování z roku na rok. Tomu odpovídají léta 2011 až 2013, kdy celkové výdaje byly ve výši 1 072, 1 087, potom 1 074. Pro rok 2014 Rusnokova vláda tento trend změnila a došlo k poměrně výraznému nárůstu z 1 074 na 1 112.

  Vládou navrhovaný rozpočet jako úsporný oproti Rusnokovu rozpočtu výdaje znovu navyšuje a navyšuje je z 1 112 mld. na 1 131 mld. To znamená, navrhované výdaje, které budeme schvalovat, jsou o 18 mld. Kč vyšší, než byl onen Rusnokův rozpočet, který jste za úsporný nepovažovali opravdu ani vy. Přesto navrhujete o 18 mld. vyšší výdaje a o 24,5 mld. vyšší, než předpokládal střednědobý výhled z roku 2013.

  Pokud to opřeme o další prezentaci vlády, která říká, že takový rozpočet tedy podporuje investice, očekával by optimista, že toto navýšení bude znamenat významné navýšení investičních výdajů, aby podpořili hospodářský růst. Bohužel opak je pravdou. V rozpočtu, který máte před sebou, je navrhována výše investičních výdajů na nižší úrovni, než kdy rozpočtovaly či proinvestovaly pravicové vlády v době krize, v době recese, v době, kdy vládní strany kritizovaly pravicové vlády za to, že nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, tak vy na příští rok navrhujete podstatně méně.

  Protože jsem si vědom toho, že vláda se snaží zoufale mlžit porovnáním, co bylo rozpočtováno a co bylo skutečně proinvestováno a jak se do toho promítaly či nepromítaly vztahy s Evropskou unií, dovolil jsem si, a prosím proto o pozornost a trochu trpělivosti, z návrhu zákona o státním rozpočtu a ze státních závěrečných účtů vyjmout investice jak z národních zdrojů, tak včetně Evropské unie, a vyjmout to, co bylo skutečně rozpočtováno a co bylo skutečně utraceno, aby nemohlo být pochyb o tom, že to, co říkám, je skutečně pravda a že na příští rok plánujete nižší investice, než se podle jakékoli metodiky rozpočtovalo a investovalo v dobách hospodářské recese. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pane předsedo, za prvé bych vás požádal o písemný návrh usnesení a za druhé o tom budeme hlasovat až po ukončení rozpravy.

  Nyní je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Volný.

 • Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo, vážená vládo, chtěl bych jenom upřesnit pár věcí a osvěžit paměť poslanců a Poslanecké sněmovny. Pan kolega Kalousek říká, že predikoval schodek 110 mld. v době, kdy nemohl předpokládat, že se ekonomika otočí. Jenom upozorňuji, že v roce 2013 v době, kdy tuto predikci dával, již většina států v Evropě byla v černých číslech. Německo už významně, včetně Polska, takže je to trošičku lichý argument.

  Druhá věc, která si myslím, že není tak úplně korektní, je říkat, že za všechno a celou ekonomiku může bůh. Když tady byl před třemi měsíci rozpočtový výbor z Německa, tak jenom kroutil hlavou, jak nešťastným způsobem jsme si počínali právě v době krize. Zvyšovali jsme daně, snižovali jsme koupěschopnost obyvatel a řešili jsme vzniklé problémy v ekonomice velice nešťastně. To znamená, není to jenom o bohu, ale je to i o rozumném, korektním a chytrém řízení ekonomiky. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. S faktickou vystoupí pan poslanec Kalousek, ale ještě vás chci informovat. Pan poslanec Klučka náhradní karta 17, pan poslanec Gazdík karta 18 a pan ministr zdravotnictví Němeček se omlouvá z dnešní schůze z důvodu účasti na jednání 26. schůze Senátu a dalších neodkladných pracovních záležitostí. Tolik tedy technická oznámení.

  Pan předseda Kalousek má své dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Pane kolego, řekl jste jenom půlku mého argumentu. Nejenom konzervativní odhad vývoje ekonomiky, který nebyl tak optimistický, ale také tam bylo samozřejmě započítáno ono snížení daní z příjmu fyzických osob, které jste zvýšili. To se musí říkat dohromady. Oba dva parametry zvyšují příjmy. A hovoříme-li o úsporách, mluvíme především o výdajové straně. A výdajovou stranu vy prostě zvyšujete, proto to není úsporný rozpočet. A nezvyšujete to ve prospěch investic, ale zvyšujete to ve prospěch projídání. To jsou vaše čísla, ne moje. Já za to nemohu. A to, že by snad hospodářský růst, o který se teď strachujeme vzhledem k posledním informacím z eurozóny, měla na svědomí vaše vláda, tomu snad nemůže věřit úplně nikdo. Naše taky ne, ale já se aspoň racionálně přiznám. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska. A ještě jedna faktická, pan poslanec Plzák. ***

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, teď jsem slyšel opakovaně něco o tom projídání a já si pamatuji, že tady v minulosti padla slova od pana kolegy Kalouska, který nám řekl, že jsme všechno prožrali, a poslal nám tu slavnou složenku. A to bylo v době, kdy my jsme tady u té vlády nebyli. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A pokud nejsou další faktické poznámky, tak nyní s přednostním právem má slovo pan poslanec Okamura a připraví se pan poslanec Radim Fiala.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést stanovisko hnutí Úsvit k návrhu státního rozpočtu.

  Státní rozpočet obsahuje tisíce položek a my tady sice můžeme hovořit o prioritách rozpočtu, o schodku, o odhadech příjmů, ale ve své podstatě to nemá možná až tak praktickou váhu. Všichni bychom dali samozřejmě v Úsvitu rádi více peněz na školství nebo na zdravotnictví, ale to, co tady nevíme, je, jak se vlastně s těmi penězi úsporně hospodaří, ta efektivita. Tohle nám totiž předložený návrh neřekne, a dokonce ani podrobnější zprávy ohledně předloženého návrhu. Myslím, že je tady třeba opakovat to, co říkáme už druhý rok, tedy že všechny, doslova všechny organizace státní správy od ministerstev po nejrůznější státní organizace musí projít hloubkovými audity hospodaření. Nejvyšší kontrolní úřad se samozřejmě snaží, ale tohle je práce na léta pro stovky odborníků a hlavně musí být politická vůle.

  Pokud jde o deficit, tak 100 mld. může a nemusí být mnoho. Záleží totiž na konkrétním případu. Pokud budou peníze vynaloženy účelně a efektivně, pokud pomohou potřebným lidem a pokud tyto vypůjčené peníze zároveň pomohou rozhýbat ekonomiku, pak by to snad ani krátkodobě nemuselo vadit. Tady musím upřímně říct, že pokud vláda zvýšila či v některých případech navrátila platy státním zaměstnancům, policistům, zdravotníkům a hasičům, pokud zvýšila důchody, pak to byl krok vynucený drastickou politikou minulých vlád, které braly potřebným a rozdávaly nejbohatším. Tyto kroky nešlo neudělat, ať by byl u vlády kdokoliv alespoň trochu soudný. My v Úsvitu bychom to samozřejmě podpořili také, protože sociální a mzdové škrty nejen že zasáhly nevinné lidi, ale samozřejmě zaškrtily spotřebu domácností a růst ekonomiky.

  Pokud tedy v Úsvitu některé výdaje v rozpočtu chápeme a snažíme se pochopit i část rozpočtového schodku, neznamená to ale, že je vše v pořádku. To, co nám chybí, je například dlouhodobý výhled vlády na snižování schodku a strategie, jak se v budoucnu dopracovat k vyrovnanému rozpočtu a následně také ke splácení dluhů. Tento fakt si myslím, že je celkem zásadní nedostatek v koncepci této vlády. Chybí dlouhodobá vize, dlouhodobé rozpočtové cíle. Nelze přece při naší výši zadlužení pokračovat v neodpovědnosti dosavadních vlád. Spolu s ekonomy se také my v Úsvitu domníváme, že rozpočet, resp. změny v něm jsou málo ambiciózní, byť vnímáme, že koalice musela splnit své předvolební sliby. A jak jsme si všimli, koalice využila rozpočet pružně i ke své předvolební kampani, když těsně před komunálními volbami přidala zaměstnancům výjimečně už od letošního listopadu, přičemž následně těsně po volbách zjistila, že slib zdravotníkům nemůže splnit, a zase jim slib zrušila, pro což samozřejmě buď je důvodem to, že vědomě se tady lhalo, anebo by to byl totální amatérismus, že ta informace nebyla k dispozici, což u vlády s tisíci nebo desetitisíci úředníky nechápu, jak to, že to někdo nevěděl. Ale říkám si: proč ne? Buďme velkorysí, a pokud má z populistických kroků prospěch občan, pak to nemusí být v některých případech až tak zlé, jelikož jinou a mnohem horší a velmi dlouhosáhlou kapitolou této vlády jsou nenaplněné populistické sliby. Jenom říkám, ale nechci odbočovat od tématu, že už rok čekáme na návrh vládního zákona exekutorů, lichvy, soudní reformy. Prostě nic tady na stole není!

  Co se týče investic, tak skutečně v tomto návrhu rozpočtu v podstatě nedochází k nějaké podpoře investic. Hledali jsme to v rozpočtu marně, protože jsme vycházeli ze slov vládních představitelů, ale nenašli. Srovnávali jsme s minulými roky a skutečně to tam zřetelné z rozpočtu není. Takže tady se asi budeme handrkovat o slovíčka, o to, kdo má pravdu, ale čísla hovoří jasně: ve srovnání s jinými roky to tam prostě vidět není!

  Teď zpátky k ambicióznosti rozpočtu. Já tady nebudu zahlcovat dlouhými čísly a dlouhou řečí, to už říkám předem, na rozdíl od mého předřečníka, ale když se podívám na skutečnost v roce 2012, ať nechodíme dlouho zpátky, tak byl schodek našeho rozpočtu minus 101 mld., ovšem bylo to za situace, kdy byl růst HDP minus 1 %. Na rok máme tady navržen schodek opět minus 100 mld., ovšem očekávaný růst HDP je 2,5 %, takže to je opravdu velice pozoruhodné, a přestože, jak vidíte, snažíme se být k rozpočtu velice vstřícní i my v Úsvitu a snažíme se to brát věcně, tak skutečně toto není dobrý ekonomický postup. To prostě není úplně dobře.

  Teď bych malinko odbočil. Tady pan ministr Babiš zmiňoval podporu jihokorejské firmy Nexen, která se bude pohybovat v řádu 100 mil. Kč, a týkalo se to pneumatikárny z Jižní Koreje, která bude stát v Ústeckém kraji. Nechci odbočovat, ale tady mě to trošku šokovalo, vůbec tato vládní pobídka, protože když jsem se díval, za jakých podmínek je uzavřena smlouva mezi touto firmou a vládou na zajištění pracovních míst, tak světe div se, a nevím, jestli to víte, tam není podmínka zaměstnat české občany - tam není podmínka zaměstnat české občany! To znamená, náš stát vyplázne stamiliony korun a holedbá se vláda tím, že podporuje pracovní místa pro české občany, ale ve smlouvě je napsáno, že tato firma má podmínku zaměstnat občany EU - nikoliv občany ČR! To znamená, znova tam skončí Poláci, Bulhaři či Rumuni, kteří obsadí pracovní místa, protože jsou ochotni pracovat levněji, obsadí pracovní místa místo českých občanů, my to z našich daní, z daní našich občanů podpoříme a dojde k druhotnému efektu, ke kterému dochází kvůli této neodpovědné politice dosavadních vlád, že platový průměr v této oblasti se sníží díky tomu, že Poláci, Rumuni a Bulhaři jsou ochotni pracovat samozřejmě za méně, protože mají nižší náklady na živobytí ve svých daných zemích, kam potom třeba ty peníze posílají, a v podstatě se sníží průměrná úroveň platů i pro naše občany, kteří vůbec nepracují v té dané továrně, ale i v okolních firmách, protože zaměstnavatelé samozřejmě na to reagují. To znamená, to je absolutně škodlivá politika a vůbec nechápu, proč vláda netrvala na tom, aby bylo podmínkou zaměstnat občany ČR. Máme tady rekordní nezaměstnanost a právě hovořím o tom, že i v rámci tohoto rozpočtu se velice zvyšují, řekl bych, peníze na sociální dávky, nebo tvoří to značnou část, ale v podstatě to b), to znamená, abychom udělali něco pro to, abychom dávky nemuseli vyplácet a podpořili pracovní místa ještě za naše peníze, za investiční pobídky z daní ČR, tak to tady vlastně není. Takže to samozřejmě vnímáme jako problém.

  Co se týče schodku navrhovaného rozpočtu, tak my si tady říkáme, jak rozpočet je - resp. vláda nám to říká, jak rozpočet je skvělý, jak se dělá maximum a jak se přibližujeme k zemím zřejmě světa, nebo k nejlepším zemím, ale nalijme si čistého vína, protože schodky rozpočtu v zemích EU, kam bychom měli směřovat, jsou zcela jiné.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Plzáka. (Nehlásil se.) Dobře, já vás odmažu.

  Budeme pokračovat. S přednostním právem je dále přihlášen pan poslanec Fiala z Úsvitu a po něm následuje pan předseda Fiala z ODS. Máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, jak jsem již k tématu státního rozpočtu na rok 2015 řekl, hnutí Úsvit přímé demokracie odmítá záměr vlády zvýšit celkové zadlužení České republiky. Dovolte mi, abych připomenul, že právě deficit v období relativního hospodářského růstu byl tím, co nás již během krize přivedlo do značných nesnází. To je důvod, proč dnes každý občan České republiky včetně těch nejmenších dluží přes 160 tisíc korun. V roce 2003 se Česká republika těšila 3,6procentnímu růstu ekonomiky, a vláda Vladimíra Špidly přesto prosadila rozpočet pro rok 2004 se schodkem 115 mld. korun. V roce 2006 jsme tady měli 6,8procentní hospodářský růst, a vláda Mirka Topolánka přesto protlačila rozpočet s deficitem 91 mld. korun. Potom přišla krize. HDP České republiky se v roce 2009 propadl o 4,1 procentního bodu, a proto se pro rok 2010 schválil vládou Jana Fischera rozpočet, který byl již v minusu 163 mld.

  Někdy a některým premiérům se dařilo dostat skutečný schodek rozpočtu mírně pod ten plánovaný, celkový dluh republiky přesto raketově stoupal. Ve zcela nedávné minulosti vláda Petra Nečase při propadu HDP o 1,2 procentního bodu v roce 2012 přesto protlačila tzv. úsporný rozpočet pro rok 2013 se schodkem 100 mld. korun. Následoval rozpočet vlády Bohuslava Sobotky pro rok 2014 s deficitem 112 mld. korun.

  Nyní je nám navrhováno, abychom zadlužili republiku o dalších 100 mld. A já se ptám: Kde je, vážení kolegové, naše ponaučení se z minulých let a z minulých chyb? Pokud odhadujeme, že naše hospodářství letos poroste o 2,7 procentního bodu a v příštím roce ještě o 2,5 %, pak je přece dnes čas splácet dluhy. Že je státní správa po vašich předchůdcích v tak dezolátním stavu, že ještě neumíme šetřit? Dobře. Tak co kdybychom se pro příští rok rozhodli, že se alespoň přestaneme zadlužovat.

  V roce 1993 - a teď mi dovolte trochu čísel, protože ekonomika je o číslech a státní rozpočty taky. V roce 1993 jsme začínali s dluhem ve výši 159 mld. Pan Klaus odcházel s dluhem 173 mld., pan Tošovský s dluhem ve výši 195 mld., pan Zeman 396 mld. pan Špidla 593 mld., pan Gross 691 mld., pan Paroubek 806 mld., pan Topolánek bilion 178 mld., pan Fischer bilion 344 mld., pan Nečas nám nechal dluh ve výši bilion 683 mld. Jak vidno, politici přicházejí a odcházejí, dluh však roste raketovým způsobem a zůstává občanům. Samozřejmě každý premiér a každá vláda, všichni měli mnoho šlechetných důvodů, proč nás zadlužit, ale faktem zůstává, že krize nekrize státní dluh České republiky se od roku 1993 zdesetinásobil a veřejný dluh republiky již činí 46 %.

  Proto se, vážený pane Sobotko, vážený pane premiére, ptám, jaké bude vaše číslo. A já se musím ptát - nejen jako poslanec, ale jako občan České republiky. Prolomíme strop dvoubilionového dluhu? Prolomíme magickou hranici 50 % HDP? Prolomíme za vaší vlády i 60procentní hranici? Kdy a kde se hodláte zastavit, vážená vládo? Kdo a jak již vzniklý dluh splatí? Co budeme dělat, přijde-li nové kolo krize, a my jsme se zase v době hospodářského růstu zadlužovali. Uvědomuje si alespoň vaše vláda to, že takto již dále nelze dělat, protože jednoho krásného dne celý náš stát zkrachuje?

  Hnutí Úsvit nepodpoří další zadlužování České republiky a nemůže podpořit ani tento návrh státního rozpočtu. Naopak navrhujeme vrátit tento návrh státního rozpočtu zpět vládě k přepracování s tím, že doporučujeme snížit deficit tohoto státního rozpočtu. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Votavu.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom krátká poznámka k vystoupení mého ctěného kolegy z rozpočtového výboru Fialy. Ano, deficit 100 mld. korun, ale to neznamená, pane kolego, vaším prostřednictvím, že se o 100 mld. zvýší státní dluh. Předpokládám, že jste pečlivě četl návrh státního rozpočtu a zjistíte, že vláda deklaruje, že se státní dluh nezvýší, že zůstane na stejné úrovni, jako je letos. Tolik jenom pro vysvětlení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní poprosím pana předsedu Fialu z ODS o jeho příspěvek do rozpravy.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně je tedy především líto, že zde není pan premiér Sobotka, protože u tak důležité věci, jako je státní rozpočet, by nepochybně přítomen být měl. Navíc jsem k němu chtěl mluvit, protože to, co je tady předloženo, je takový typický socialistický rozpočet. Není to rozpočet prorůstový, ale je to přerozdělovací rozpočet, který bere všem a dává jenom někomu. Já se obávám, že pan premiér Sobotka dovolil, aby jeho vláda dělala stejné chyby, jako dělal v době, kdy byl on sám ministrem financí. Mě tady napadá ten známý výrok Franze Josefa Strausse na adresu sociálních demokratů, který řekl: Dnešní socialisté se nijak nezměnili ani se nepoučili z minulosti. To, co dělali špatně, nezapomněli a to, co je moudré, se nenaučili. Bohužel na tomto rozpočtu se to v plné míře projevuje a já vysvětlím proč.

  Je to samozřejmě první rozpočet Sobotkovy vlády a tato vláda opatření a zákony, které přijímá, přijímá s tím, že zpravidla začnou platit v roce 2015, takže nic, co se v ekonomice odehrává, není zatím výsledkem působení této vlády, ale naopak je to působením vlád předcházejících a i díky tomu jsme v takové ekonomické situaci - samozřejmě díky vnějším podmínkám -, že vláda má pro sestavování rozumného rozpočtu vlastně dobré předpoklady. A ona je nevyužívá.

  Připomeňme si některé ty dobré ekonomické předpoklady. Tak HDP bude poprvé v historii vyšší než 4 000 mld. korun a očekává se, že i příští rok poroste HDP o 2 až 3 %. Pozitivní je také samozřejmě to, že klesla nezaměstnanost, tento trend má podle výhledu nadále pokračovat. Pozitivním faktem je samozřejmě také rostoucí spotřeba domácností, která by se měla držet nebo vyrůst v příštím roce. Oproti těm vládám, na kterých se třeba podíleli občanští demokraté, tak má současná vláda 4 procentní body růstu HDP k dobru. To dělá dodatečných více než 50 mld. korun příjmů do státního rozpočtu. Ale vládě to nestačí, vláda přesto plánuje schodek o 20 mld. korun vyšší, než měly vlády, ve kterých byla Občanská demokratická strana.

  Tedy jednoduše řečeno, vláda má obecně dobré podmínky pro to, aby v dobrých časech splácela dluhy, investovala do dopravní infrastruktury, do podnikání, vzdělávání, výzkumu, inovací a také aby připravila naši zemi na příchod horších časů. A horší časy mohou přijít. Já nevím, ten rozpočet vypadá, že předpokládá trvalou konjunkturu. Možná se vláda tak věnovala jeho sestavování, že zapomněla číst zahraniční média, zahraniční analýzy, protože okolní země, jako je třeba Německo, a i některé vzdálenější, jako je třeba Francie, počítají nově s možností hospodářského poklesu a připravují se na to. Ale to Sobotkova vláda nedělá. Sobotkova vláda bezhlavě rozdává a neinvestuje. A z čísel, které tady máme k dispozici a se kterými jste se, doufám, všichni, kteří pro to chcete hlasovat, seznámili, tak je zjevné, že ten rozpočet není investiční, ale je přerozdělovací. Všem bere a vybraným dává.

  Já jsem se hodně snažil pochopit, v čem ten rozpočet je tak investiční, a to je vlastně ta hlavní argumentace, se kterou vláda i pan ministr financí přichází - že nám předkládá investiční rozpočet. Pan ministr Babiš dokonce na konci června řekl: konečně budeme investovat, s tím, že by se měla rozběhnout stavba dálnic, investice poputují i do dalších odvětví. Musíme investovat, říkal pan ministr Babiš, s tím, že podle jeho představ by mohl být vyrovnaný státní rozpočet v roce 2017. K tomu směřujeme, takový je cíl, abych tady přesně citoval jeho slova. Když se ale podíváme na plánované investice, tak jak je máme v tomto předloženém rozpočtu, tak vidíme, že se jedná o 75,6 mld. korun, a to je o 26 % méně, než byly investice v roce 2013, kdy jsme se tedy rozhodně takto dobrým ekonomickým parametrům jako Česká republika netěšili.

  No a když tedy máme očekávané dobré příjmy, když máme dobrou ekonomickou situaci, když nám všechno roste, ale neinvestujeme, a zjevně neinvestujeme více, než jsme investovali v minulosti, dokonce investujeme méně, tak se ptejme, kam ty finanční prostředky jdou. Samozřejmě že jdou podle charakteristiky rozpočtu, kterou jsem tady udělal na začátku, to znamená, že to je přerozdělovací socialistický rozpočet, tak jdou přesně tam, kam by jít neměly, a zvyšují se položky, které by se zvyšovat neměly.

  Podívejme se například, co se zvyšuje. Zvyšují se běžné výdaje na provoz úřadů, zpravidla o 8, 8,5 %. Zvyšují se výdaje na činnost vlastních úřadů, meziročně vzrostly o 15,6 % a tvoří 20,5 % celkových běžných výdajů. Celkový nárůst běžných výdajů třeba jenom na Úřadu vlády je 8,5 %. Plošně rostou platy úředníků a dalších zaměstnanců místo toho, aby se počet úředníků redukoval a aby se lépe odměňovali ti, kteří opravdu dělají dobrou práci. Jenom výdaje na platy úředníků tady rostou o 6,5 % a samotný Úřad vlády - jenom Úřad vlády - vyplatí na platech o 55 mil. více než v letošním roce a přitom zaměstnává navíc dalších 43 lidí. Ale to je jenom jeden z příkladů, kde se plýtvá a kam ty peníze, které chybí na investicích, vlastně jdou.

  Další charakteristika toho rozpočtu nebo toho, co dělá Sobotkova vláda, je, že se nám zvyšují mandatorní výdaje. Jsou na historicky nejvyšší úrovni a tvoří 58,5 % rozpočtu. A tady ty mandatorní výdaje samozřejmě tvoří růst důchodů, sociální dávky, ale také třeba příspěvky na sociální důsledek restrukturalizace ve výši 11 %, podpora nezaměstnanosti, kde taky rostou ty finanční prostředky, i když nezaměstnanost čekáme nižší. Samozřejmě platby do veřejného zdravotního pojištění rostou o 2 mld., protože jste předtím zrušili poplatky, a rostou samozřejmě i dotace. Na této schůzi máme materiál, který navyšuje investiční pobídky pro zahraniční firmy na 11,6 mld. ročně. Pro velké zemědělce jste nedávno schválili zelenou naftu, tam jste schválili dotaci pro ztrátové OKD, čili formou dotací také utrácíte ty finanční prostředky, které by se daly použít jinak. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Holík a druhou faktickou poznámku má pan poslanec Zavadil. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, dobrý den. Pane předsedající, také dobrý den. Já si jenom dovoluji zadat několik dotazů.

  Víceméně souhlasím se slovy pana Fialy. Mám k němu jednu jedinou připomínku. Za vlády socialismu byl rozpočet vždy vyrovnaný, někdy dokonce s mírným přebytkem.

  Ale teď to důležitější. Víte, jsem z Valašska, čili to je česko-slovenské pomezí, možná, že tam trošičku pomaleji chápeme. (Hluk v sále se zvětšuje.) Z toho důvodu jsem se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zeptat tady pana kolegy Votavy, jak dokážeme udělat schodek 100 mld., a přitom aby se náš dluh nezvýšil. Já se přiznám, docela by mě to zajímalo, protože pokud toto umění mi někdo prozradí, docela rád bych si také zlepšil rodinný rozpočet. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní další faktická poznámka pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající. Pohledem do lavic TOP 09 jsem zjistil, že tu není pan předseda, pardon, pan místopředseda Kalousek, ale předseda klubu. Dovolil bych si reagovat na několik poznámek. Á, už vchází.

  Já považuji za nehoráznou drzost mluvit o těchto věcech, aniž bychom to dali do určitých souvislostí. Tu nehoráznou drzost říkám proto, protože dneska se bavíme o schodku 100 mld. Kč. Těch 100 mld. Kč vzniklo tehdy, když se v roce 2007 připravoval rozpočet pro rok 2008, a u toho tehdy byl pan Topolánek, pan Nečas a tehdejší ministr Kalousek. Zavedením rovné daně, těmi všemi věcmi, které se udělaly, snížením daně z příjmu právnických osob, jsme dostali deficit do státního rozpočtu na úroveň více než 100 mld. Kč. Tehdy, když jsme se spolu hádali, a my jsme se spolu hádali často, ale to neznamená, že spolu nemůžeme mít rozumné vztahy, tak přiznal 70. Já tvrdím, a my jsme to měli propočítané, že to bylo 100. To je totiž těch 100 mld. Kč, které s sebou táhneme od té doby. To chci podotknout.

  A pak k tomu roku 2012. Prostřednictvím předsedajícího pane ministře, vy jste v roce 2012, když jste nastavoval rozpočet, nebo pro rok 2012, tak následovaly dva balíčky. Dobře si na ně pamatujeme. Ten první byl, tuším, 24 mld. a ten druhý byl o něco víc, takže v té době se šláplo takovým způsobem na brzdu ekonomiky, že to skutečně vyvolávalo tyto problémy, které to vyvolalo - snížení spotřeby, snížení platů policie, snížení platů zdravotních pracovníků a všech těch skupin - a které se teď tato vláda snaží napravovat. To přece není nenormální. To je přece správné! Koneckonců i pan Okamura ve své podstatě řekl, že tomuhle rozumí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale s faktickou poznámkou jste měl dvě minuty. Váš čas vypršel.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já už končím. Čili já chci jenom říci, že ta demonstrace nebyla proto, že se jedná o investice. Ta byla proto, že jsme chtěli protestovat proti důchodové reformě, proti věcem, které se týkají zdravotnictví atd. atd.

  Končím, omlouvám se.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo výboru, při vší hluboké úctě a přátelství, které k vám cítím, vy jste mi teď vyčetl, že jsem razantně snížil daně. Ano, udělal jsem to. Ale prosím, zkoordinujte tento argument se svým předsedou strany a s předsedou hnutí ANO 2011, kteří mi vyčítají, že jsem razantně zvýšil daně. Musíte si ujasnit, jestli jsem ty daně zvyšoval, nebo snižoval. Nemáte v tom úplně jasno.

  A co se týče těch škrticích výdajů, co chcete odpovědět na to, že plánujete investovat mnohem méně, než jsme investovali my v době nejhlubší krize? Co na to můžete odpovědět? Já jsem teď předal návrh usnesení, kde prosím Poslaneckou sněmovnu, ať se vzpamatuje, ať neprojídá budoucnost a ať vládě uloží navýšit objem investic z národních zdrojů alespoň na úroveň roku 2012. To je ta úroveň, proti které jste protestovali, že je nízká. Tak my jenom chceme, abyste to na tuhle úroveň navýšili.

  Proboha, aspoň v té argumentaci zkuste být trochu konzistentní! ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde tři přihlášky do rozpravy s přednostním právem. První je pan zpravodaj Votava, po něm pan předseda Stanjura a po něm vicepremiér Babiš. Dobře, pan vicepremiér má faktickou poznámku.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl odpovědět panu Fialovi, on znovu mluvil o zadlužování. Prosím vás, přečtěte si rozpočet.

  Panu Holíkovi vysvětlím, jak je to se zadlužováním. Zopakuji znovu čísla. Dluh 31. 12. 2013 je 1 683 mld. Dluh koncem roku 2015, tudíž 31. 12. 2015, je 1 683 mld. 1 683 mld. - dvakrát je stejné číslo. To znamená, že dluh se nezvyšuje.

  Také bych vás chtěl informovat o tom, že státní rozpočet, zákon na rok 2014, je 112 mld. a vidím ho na 80. Tudíž ušetřím 32 mld.

  Panu Holíkovi sděluji, jak je to možné. Jednoduše. Že jsme začali řídit likviditu státu. To jsou stejné peníze, které tam ležely na účtech, a vy jste se mi všichni smáli, jaký jsem hlupák, že neznám, jak se řídí likvidita státu. Začal jsem ji řídit, a dokonce na euroinvesticích vyděláme asi 150 mil. Já tomu rozumím, že nerozumíte, že je stejný dluh a je deficit asi 80 a příští rok plánujeme 100, ale neznamená to, že 100 bude. Já se budu snažit, aby bylo míň. Ale dneska to vypadá na 100, je to o 20 míň, než to bylo. A jak je to možné? No možné je to tak, že státní pokladna, kterou všichni tak chválí, je stále málo funkční. A pokud bychom to měli stejné, jako to dělají privátní firmy, ten cash pooling, že máte 300 firem a některé firmy mají peníze na účtech a druhé mají úvěry a kontokorenty a někdo tam sedí a páruje to, tak vám můžu říct, že kromě 1 683 mld. dluhu, který jsem mimochodem teď snížil, naposledy jsme to hlásili, o 330 mil. se snížil, myslím, koncem září -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane vicepremiére, já se omlouvám, faktická poznámka je na dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ještě domluvím. Kromě dluhu ještě další státní instituce mají na účtech 133 mld. Kdybychom to dali spolu, tak by dluh byl jenom 1 550. Je to o řízení dluhu, o tom, že by to někdo řídil. Já jsem to začal řídit, a proto je možné, že se nenavyšuje dluh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše dvě minuty, pane vicepremiére. Omlouvám se. Skutečně respektujte, když máte faktickou poznámku, ať už mluví kdokoli, aby to byly dvě minuty. Chcete-li, aby váš projev byl delší, hlaste se do řádné rozpravy. Děkuji, že to budete respektovat.

  Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ano, pane ministře, všichni s vámi doufáme, že letošní deficit skončí na 80 mld., proto příští rok, byť plánujete hospodářský růst, plánujete deficit 100 mld. s bezprecedentně nízkými investicemi. To je mimořádně odpovědná rozpočtová politika. To za prvé.

  Likviditu státního dluhu jste řídit nezačal. Tu začali řídit vaši předchůdci, protože projekt státní pokladny vstoupil v platnost k 1. 1. 2013 a díky němu již ten rok jsem mohl snížit dluhovou rezervu o 110 mld. a nominální dluh poklesl. Že v tom pokračujete, to je dobře. Ne úplně všechny projekty jste zničili, v tomto pokračujete a je dobře, že se likvidita státu bude řídit lépe a lépe, protože projekt státní pokladny má náběhovou křivku čtyřletou. Pokračujete jenom v tom, co někdo před vámi začal. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Tím, že budete moci opět snížit dluhovou rezervu a operacemi státních finančních aktiv snížit nominální dluh, to neznamená, že snížíte závazky. Nesnažte se lidem v této zemi vysvětlit, že když vydáte o 100 mld. víc, než přijmete, že jim ty závazky nevzniknou. To jsou účetní operace, jsou to legitimní účetní operace, já bych je udělal taky, ale prosím pěkně, neoblbujte přitom lidi a neříkejte, že snižujete závazky. (Potlesk z řad TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně faktická. Pan ministr financí říkal, že letos ušetří a schodek bude 80 mld., ale když vyberu víc daní, což se děje, tak to není žádné šetření, to je třeba říct. Kdyby se proti plánovanému rozpočtu - a my víme, že to byla jiná vláda, která ho navrhovala, tady prosadila, i když vašimi hlasy. Kdyby se o těch 32 mld. snížily výdaje, tak byste měl pravdu, že jste to ušetřili. Ale nemůžu do úspor, a to se mnohdy ve veřejné debatě děje, není to dneska ani poprvé, a obávám se, ani naposled, že do úspor se započtou zvýšené daně, které zaplatí daňoví poplatníci. To nejsou žádné úspory. To je, že daňoví poplatníci zaplatili více. Ano, tím pádem může být schodek nižší a to je dobře.

  Ale vláda říká: budeme víc spořit, zlepšíme výběr daní, bude to lepší, než to bylo, letos to bude 80 mld. a příští rok 100 mld. O číslech investic jsme tady dneska už mluvili několikrát. Nemá cenu si pořád říkat, že 75 mld. není 100. To vědí všichni. A jsou to čísla z návrhu státního rozpočtu, nejsou to čísla z opozičních lavic. Je to tabulka číslo 4, je to na 8. straně sešitu, který se jmenuje Zpráva o státním rozpočtu, a jsou to vaše údaje, to nejsou opoziční údaje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní přistoupíme k těm, co jsou přihlášeni do rozpravy s přednostním právem. První je pan zpravodaj Votava, pak se táži pana Stanjury - ano. A pan vicepremiér Babiš s přednostním právem je také přihlášen? Máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pokud chceme skutečně pochopit zásadní kvalitativní změny, které jsou obsažené v předkládaném rozpočtu na rok 2015, a je pravda, že to je skutečně první vlastní rozpočet současné vládní koalice s účastí sociální demokracie, tak se musíme vrátit k původním rámcům rozpočtového výhledu na rok 2015, tento rámec byl součástí rozpočtu 2014. Právě porovnáním těchto dvou návrhů se ukazuje zásadní kvalitativní změna v přístupu k rozpočtové politice mezi současnou a předchozí vládní koalicí. Změny, na které se možná při boji v přímém přenosu, v uvozovkách, o výši jednotlivých rozpočtových kapitol tak trošku neprávem zapomnělo.

  Především je třeba říci, že rozpočtový výhled na příští rok pracoval s příjmy 1 bilion 2 mld. 300 mil. Kč, s výdaji 1 bilion 122 mld. 300 mil. Kč, tedy s deficitem 120 mld. Je tedy na první pohled zřejmé, že mezi touto představou a současným koaličním návrhem také došlo k výraznému posunu. Posunu určitě k lepšímu. Samozřejmě, byl standardně aktualizován vývoj příjmů a výdajů podle aktuálního vývoje plnění rozpočtu v letošním roce a také podle nové predikce vývoje ekonomiky na rok 2015. Jako podstatný faktor zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu se však ukázala především realizace systémových změn vyplývajících také z programového prohlášení vlády.

  Já bych se zde rád na prvním místě zastavil u zrušení daňových zákonů souvisejících se zavedením tzv. jednotného inkasního místa. Samozřejmě, nic proti jednotnému inkasnímu místu jako takovému, smysl tohoto zákona určitě je dobrý, nicméně to, co se vlastně při projednávání tohoto zákona s tímto zákonem stalo, a to, co bylo do tohoto zákona implementováno, tak to určitě bylo velice špatné. Jsou to opatření, která tady dnes opozice napadá, především ústy Miroslava Kalouska, pro údajné zvyšování daní v příštím roce. Tak především v příštím roce se žádnému daňovému poplatníku proti současnému stavu daně nezvýší. To je fakt. A doporučuji, abyste se seznámili s vývojem daňové kvóty, složené daňové kvóty.

  Zákon týkající se zavedení jednotného daňového místa je především jednou z takových léček, řekl bych, které nastražil bývalý pan ministr financí Kalousek. Já jsem to nazýval Kalouskovými nášlapnými minami. Tyto návrhy sice předchozí koalice schválila již v roce 2011, ale účet samozřejmě měla platit až nová vláda. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem jsou do rozpravy přihlášeni: pan předseda Stanjura, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Klaška. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve pár reakcí na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. Musím říci za prvé, že souhlasím s tím, že příští rok, pokud by platil zákon, který jsme schválili, by veřejné rozpočty přišly o 20 mld. To je pravda. Těch 20 mld. by zůstalo občanům. To je také pravda. A když říkáme, že jim je vezmeme, tak to je naše interpretace, že se daně zvyšují. Shodujeme se na tom čísle, možná se neshodujeme na tom, že to ještě nebylo účinné, ale platný ten zákon byl. To znamená, kdyby tato vládní koalice - dneska nebo zítra je ten zákon v Senátu, předpokládám, že tam má většinu, že bude schválen Senátem - kdyby tu změnu neudělala, tak příští rok, přesně jak říkal předseda rozpočtového výboru, by veřejné rozpočty, to znamená státní rozpočty krajů, obcí přišly o 20 mld. Ale těchto 20 mld. by zůstalo daňovým poplatníkům. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášeného posledního s přednostním právem a to je pan poslanec Klaška. Poté budeme postupovat již řádně přihlášenými do rozpravy a připraví se pan poslanec Beznoska a po něm pan poslanec Dolejš. (Poslanec Klaška se diví, že už má jít k mikrofonu, že byl před ním přihlášen ještě někdo jiný.) Pan vicepremiér Babiš svoji přihlášku zrušil, proto máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já trošku přispěl do této závažné diskuse o návrhu státního rozpočtu několika poznámkami. Z této diskuse vyplývá, že opozice kritizuje tento návrh státního rozpočtu jako nešetrný, neúsporný, málo peněz na investice, přerozdělovací, projídací a tak dále. K tomu bych chtěl několik poznámek.

  První - k ekonomickému cyklu. Obávám se, že dosavadní vládní restrikce minulých vlád nebraly dostatečně v úvahu tehdy aktuální fázi ekonomického cyklu. K tomu existuje takový jeden starý, prastarý příběh o muži, který se jmenoval Josef. Byl ze dvanácti bratrů. Byl velkým oblíbencem svého otce, tak ho ti ostatní bratři prodali do otroctví do Egypta, tehdy starověkého. On se dostal do otroctví k veliteli palácové stráže faraona. Ten faraon měl tehdy nějaké strašidelné sny, které mu nikdo nedokázal vyložit. Až mu je vyložil na návrh velitele palácové stráže tento Josef. Ten mu řekl: Farao, přijde sedm let tučných a potom přijde sedm let hubených. Faraon se ptal: Dobře, ale co budeme dělat? On mu řekl: Postav sýpky v těch sedmi tučných letech, dej všechny přebytky, které budeme mít, do těchto sýpek, a až přijde sedm let hubených, otevřeš sýpky a můžeš vyrovnat neúrodu, sucho, všechno to, co přijde, aby mohl Egypt přežít.

  Minulé vlády bohužel právě v té době "neúrody" prováděly ty šetřicí rozpočty, které podvazovaly právě spotřebu. Takto se šetřilo. Ovšem mělo to vedlejší efekt v tom, že do této země a ekonomiky se dostala atmosféra šetření, obav z budoucnosti a podobně, snížila se poptávková úroveň, poptávková základna, firmy měly méně zakázek, omezovaly své výdaje a to samozřejmě vedlo také k omezování zaměstnanosti, propouštění. Byla tady ekonomická celosvětová krize, kterou si prožil celý svět. Když se tento svět, všechny země a zejména naše okolí z ní dostávaly, naše země upadla zpět do této krize díky těmto minulým rozpočtům, které bohužel úplně nerespektovaly daný ekonomický cyklus, a to právě proto, že v letech hubených z těch sýpek nevydávaly, pokud bylo co, ale naopak do nich shromažďovaly.

  Chtěl bych tím říci, že z úrovně předkrizové, úrovně nezaměstnanosti 4 %, jsme se o rok déle než okolní země propracovali na nezaměstnanost 7 až 8 %, a to stejně jen díky tomu, že tehdy rostoucí Německo, které je naším největším partnerem i jakýmsi tahounem, tu nezaměstnanost díky programům, jako bylo například šrotovné, poněkud korigovalo. I tak jedno procento nezaměstnanosti v České republice představuje 60 tis. nezaměstnaných. Je dokázáno studií soukromé vysoké školy Unicorn College, že jeden nezaměstnaný v České republice stojí průměrně 120 tis. Kč. Pakliže jsme měli vyšší nezaměstnanost o rok déle o čtyři procenta, náklady na tuto nezaměstnanost byly, když to pronásobíme, 28,8 mld. Kč. Jistě část těchto nákladů jde právě na vrub snižování dluhu a šetření.

  Z toho vyplývá, že je tedy třeba respektovat aktuální fázi ekonomického cyklu. Odborné ekonomické kruhy nám říkají, že nastupuje hospodářský růst. Ale s ohledem na různá rizika, která jsou i mimo Českou republiku, je tento růst v počátku, je křehký, a proto je ho stále potřeba podporovat.

  Co se týče investic, jistěže proinvestovat se dá pouze tolik peněz, kolik je připraveno veřejných investic nebo investičních projektů. Pokud připraveny nejsou, můžeme do rozpočtu zabudovat jakékoli číslo, výsledek bude potom stejně takový, že lze proinvestovat pouze tolik peněz, kolik je připraveno projektů a veřejných investic. S ohledem na to, že ta příprava trvá nějakou dobu, několik roků, tak je zde spíš otázka na minulé vlády, co dělaly a kolik těch investičních projektů připravily. Nicméně do investic jsou zapojeny národní zdroje. To, co je zde potřeba zmínit, jsou také nároky z roku 2014, z letoška nebo z let minulých. Podle odhadu Ministerstva financí se má jednat o 10 až 20 mld. a také dotace z Evropské unie, těch by mělo být letos zhruba 80 mld. Kč, včetně zemědělských; bez zemědělství asi 50 mld., z nichž podstatnou část bychom mohli proinvestovat, pokud budou nachystané, připravené ty projekty. Pokud ne, já bych se velmi přimlouval za to, abychom aspoň část peněz použili na opravu či rekonstrukci komunikací, což není zatíženo řešením majetkoprávních vztahů a lze to řešit poměrně rychle i tím způsobem, že část těchto peněz pošleme do krajů, do regionů. Aspoň budeme moci jezdit po lepších silnicích.

  Věda, výzkum a inovace. Podle našeho názoru je nutno vzít v úvahu efektivnost vynakládaných prostředků. Jestliže investujeme do vědy, výzkumu a inovací celkem zhruba 27 mld. Kč a v patentové ochraně dlouhodobě získáváme pouze 1,7 mld., a to hlavně díky patentům pana profesora Holého, je třeba se zaměřit na efektivitu těchto vynakládaných prostředků. Mám za to, že je třeba podpořit úspěšné obory, v nichž jsme nadprůměrní, a podívat se na ostatní obory, abychom pochopili význam a potenciál. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní přistoupíme k řádné rozpravě. První je přihlášen pan poslanec Beznoska, po něm se připraví pan poslanec Dolejš a poté pan poslanec Zahradník a další. Takže já poprosím pana poslance Beznosku.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, téměř vše podstatné, si myslím, že tady zaznělo. Názory se samozřejmě různí podle toho, kdo je příslušníkem koalice a kdo patří k opozici.

  Předložený návrh státního rozpočtu není dobrý. To, co je tam řekněme velmi nepříjemné, je, že obrací nastolené trendy z posledních let, tzn. že otáčí českou ekonomiku k politice dalšího zadlužování. Navržený rozpočet rovněž vybírá z kapes našich občanů více peněz s naivní představou, že stát dokáže hospodařit lépe než oni sami. Suma sumárum, tento rozpočet České republice neprospívá.

  Státní rozpočet je připraven v období, řekněme, velmi příznivé hospodářské situace. Ta situace je samozřejmě nastolena především vnějším ekonomickým prostředím, ale i - a to bych připomněl - odpovědnou hospodářskou politikou předešlých vlád, které snižovaly v obtížné vnější ekonomické situaci schodky státních rozpočtů a podle mého názoru se ctí překonaly nástrahy celosvětové hospodářské krize. Tenhle ten trend se bohužel obrací. Dokonce - a slyším to z úst některých vládních představitelů - si vláda chce řekněme přivlastnit hospodářský růst. Kdo se v ekonomické oblasti pohybuje, ví, že v ekonomice existuje efekt zpoždění, a jelikož většina opatření, která dělá současná vláda, začne platit až v roce 2015, je zřejmé, že za současný růst, pokud vůbec se na něm někdo podílel, tak mohou především minulé vlády.

  Česká republika v příštím roce poprvé ve své historii přesáhne v ukazateli hrubý domácí produkt hodnotu 4 000 mld. korun. Poroste ekonomika velmi pravděpodobně o 2,5 %, ale spíše ještě o něco více. S oživením ekonomiky a samozřejmě s určitým zpožděním se objeví snižování nezaměstnanosti, což je další pozitivní efekt. Velmi pozitivní zprávy přicházejí z České národní banky. Drží se stabilní velmi nízká míra inflace a pro investory se udržují výhodné nízké úrokové míry. Na světovém trhu komodit se očekává pokles cen. Prostě máme ideální podmínky pro to, abychom udělali některé systémové změny, a bohužel, bohužel tato vláda těchto podmínek nehodlá nějakým způsobem využít. Nechce vykročit na cestu snižování minulých ekonomických zátěží a nebo tou druhou variantou, a to bych také pochopil, že by se rozhodla masivně investovat. Ani jedno z tohoto neplatí, žádné reformní systémové změny v oblasti financí se nekonají.

  Vláda místo snižování schodku státního rozpočtu s cílem nebo s vykročením k perspektivě rozpočtu vyrovnaného, měla by se chovat s důrazem na kritérium snižování strukturálního deficitu, tak navrhovaným rozpočtem naopak deficit vládního sektoru zvyšuje, a to až na 2,3 % hrubého domácího produktu, přičemž strukturální deficit, tedy ten deficit, o kterém vláda svým rozhodnutím jasně a jednoznačně rozhoduje, dosáhne v roce 2015 1,8 % hrubého domácího produktu. A k tomu si postavte ty nepříjemné věci a čím je to způsobeno. Jsou to většinou nesystémová opatření, jako je zelená nafta, třetí sazba DPH, rušení regulačních poplatků atd. atd.

  Samozřejmě příznivé pro vládu, a to určitě tak je, je velmi dobré ekonomické prostředí. To znamená, připomenu, že 1 % růstu HDP v našich parametrech znamená dodatečný příjem zhruba 12 mld. korun. Z tohoto bonusu tedy vláda načerpá zhruba 45 mld. korun oproti vládám s účastí Občanské demokratické strany. K tomu si připočtěte dalších 20 mld., o které se zvýší schodek státního rozpočtu, a dostáváte se někam na rozdíl 65 až 70 mld. korun. V návrhu rozpočtu jsem našel i některé skryté formy dalšího zadlužování. Uvedu příklad: Státní fond životního prostředí s příjmy 1,5 mld. a výdaji 3 mld., což je deficit 1,5 mld., Státní fond rozvoje bydlení, kde výdaje budou čtyřnásobkem příjmů tohoto fondu, a dalších 8 mld. schodku se vytvoří na Fondu privatizace. Čili pořád se bavíme o tom, že dochází k příkrému rozporu mezi tím, co je veřejně deklarováno, tam mám na mysli to šetření, s tím, jak je nastaven tento rozpočet. Dokonce i v jedné příloze materiálu, a sice v příloze H, je uvedeno, a já to volně odcituji, že návrh nerealizuje dodatečné restrukturalizace na výdajové straně veřejných rozpočtů. Je zde vysoký podíl mandatorních výdajů a z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jsou potřebná systémová opatření. - Já se tedy ptám, když toto je konstatováno v samotném vládním materiálu, proč my bychom měli tento materiál schvalovat?

  Velkým problémem na výdajové stránce jsou samozřejmě mandatorní výdaje. Ty v příštím roce vzrostou na rekordních 713 mld. korun, což je mimochodem o 42 mil. korun více než v posledním roce vlády s účastí Občanské demokratické strany. Mandatorní výdaje tak dosáhnou hodnoty téměř 60 % celkových výdajů a to je věc, která je velmi nebezpečná. Celá řada z těch mandatorních výdajů jsou výdaje zbytné. Je potřeba o tom přemýšlet.

  My jsme tady slýchali a slyšíme to od pana premiéra, od pana ministra financí, jak se bude šetřit, a vždycky je nejlepší dávat vlastní příklad. Znovu jsem si našel některá čísla, se kterými bych vás tady seznámil. Například činnost vládních úřadů naroste na rekordních 81 mld. korun, tzn. je to zhruba nárůst o 16 % oproti minulému roku. Zvyšují se výdaje provozní, běžné na Úřadu vlády o 8,5 %, zvyšují se běžné výdaje na Ministerstvu financí atd. atd. Čili o šetření v tomto případě nemůže být řeč. A jakkoli zvyšujeme dramaticky výdaje, tak bohužel, a o tom byla řeč mými předřečníky, investiční výdaje se nezvyšují. Sumu 75,6, která je plánována, a jakkoli jsem tady slyšel, že to nebude číslo definitivní, já považuji za velmi nízkou. Je v příkrém rozporu s tím, co je tvrzeno veřejnosti. Kdybychom to vzali absolutně, 75,6 mil. korun, je to pokles proti roku 2013 zhruba o 25 % a to je docela zásadní. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom reakce na kolegu předřečníka.

  Samozřejmě že každá vláda by měla plnit své programové prohlášení a priority, které má v programovém prohlášení, promítat do rozpočtu. To si myslím, že dělá každá vláda. Neustále se tady skloňuje zadlužování. Tato vláda bude opět zadlužovat stát. Ono to sedí z pravé strany Sněmovny, když se tady něco takového říká. Jenom bych připomněl, že v roce 2006 činil náš státní dluh 800 mld. a nějaké drobné a dnes, nebo v roce 2013, abych byl konkrétnější, činí 1 bil. 680 mld. To je dvojnásobek, přátelé. Takže jestli nás tady chcete mentorovat o tom, jak nakládat se státním dluhem, se státním rozpočtem, nezadlužovat zemi, je třeba se také podívat, jestli nemáte tunu másla na hlavě vy.

  Pan ministr tady vysvětloval, jak to se zadlužením bude, že v podstatě ambicí této vlády je stabilizovat státní dluh na výši, která je letos, a to efektivním zapojením disponibilních prostředků likvidity státu prostřednictvím státní pokladny. Pan poslanec Kalousek, kterého tady teď nevidím, tvrdil nic nového pod sluncem - zapojení disponibilních prostředků. Ale proč tak nečinil tedy dřív? A proč mu ten dluh takto rostl, raketově, astronomicky nahoru, dvojnásobek, a dostali jsme se dnes tam, kde jsme? Takže to mi hlava nebere.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji i za dodržení času. Dobré už odpoledne, pokračujeme v rozpravě podle řádných přihlášek. Nyní pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Milé kolegyně, vážení kolegové, vládo, především vám popřeji pěkné předobědí.

  Dovolte, abych se vyjádřil jménem našeho poslaneckého klubu k předloženému vládnímu návrhu a zároveň se i spolu s vámi zamyslel nad tím, zda je pravda, že tento návrh je nejhorší za posledních pět či šest let. Protože když opustíme role, které jsou nám dány, zda jsme koaliční, či opoziční poslanec, tak si nelze nevšimnout, že zelenou tomuto rozpočtu dali i zástupci na tripartitě, což jsou zaměstnavatelé, milá opoziční pravice prostřednictvím pana předsedajícího, a i zaměstnanci, tedy odboráři. Tento konflikt mi, jak se lidově říká, neštymuje, protože to asi nebude rozpočet katastrofální. Ale protože jsem představitel levicové opozice, tak si kladu otázku, jestli nemohl být lepší.

  Já se domnívám, že tato vláda, když vznikla, měla velké ambice. Koneckonců ve volbách se slibuje mnohé, pak přijde praxe. Ale je otázkou, jestli tento rozpočet je skutečně zásadním krokem vpřed, anebo zda je jenom snahou o dílčí korekce a v podstatě jede ve vyjetých kolejích a dramatická dikce pravicové opozice, jak projídá zemi a jak vše od zítřka bude jenom špatné až horší, je namístě. Tady padlo slovo, že je to rozpočet svým projídáním socialistický. Já tedy nevím, jak přesně to autoři tohoto výroku mysleli. Možná že kolegové z ANO nebo KDU-ČSL tomu nerozumějí, ale možná je to uráží. Já se obávám, že tento rozpočet není socialistický, koneckonců už tady myslím kolega z Úsvitu postřehl, že v postátněné ekonomice se rozpočty dělaly jinak. Tehdy se jaksi tolik neinvestovalo do státních dluhopisů, tehdy rovnováha vznikala tím, že byly až trojnásobně vyšší odvody ze státních podniků, například. To je debata, která míchá hrušky a jablka.

  Já se domnívám, že dobrý rozpočet odpovídá za prvé stavu, v jakém je ekonomika země. To znamená, že se musíme trefit do makroekonomické diagnózy. Myslím, že kolega Klaška tady hovořil o souvislostech hospodářského cyklu. Vždy musíte namíchat cíle, které vedou k udržení nezbytné rovnováhy, a klíčovou nerovnováhou je samozřejmě deficit veřejných financí, a cíle hospodářského rozvoje. Nelze izolovat jeden cíl od druhého. Pokud to děláme, tak v podstatě mateme naše posluchače, popřípadě se diskvalifikujeme jako kvalifikovaní národohospodáři.

  Z těchto důvodů se domnívám, že by nebylo moudré poslechnout ty, kteří říkají, že rozpočet by se měl vrátit a přepracovat s jistým zadáním. Neříkám, že by rozpočet neměl být lepší, ale diskuse, která se tady vedla z pravých lavic, ze strany pravé opozice, především ODS, TOP 09, ale jak jsem poslouchal kolegu Radima Fialu, tak se k vrácení k přepracování připojil, tak zadání pro přepracování je vrátit ho do bývalých, řekněme, těch škrtacích přístupů. A řekněme si rovnou, že diagnózu a výsledek této rozpočtové filozofie nám dává praxe. Zkrátka za dobu, kdy jsme takové rozpočty dělali, se tak česká ekonomika vyvíjela hůř než naše okolí. Čili to nemůžeme svádět na hospodářskou krizi, na vnější vlivy. Je to naše vlastní zásluha a v podstatě už nám šest sedm let stagnuje konvergence, tedy přibližování k vyspělému světu, a dýchají nám na záda země jako Slovensko, Polsko atd. Takže tato rozpočtová filozofie asi v pořádku není, a proto říkám jménem naší politické frakce, že nepodpoříme návrh na přepracování tímto směrem. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane místopředsedo, rovněž s přáním dobrého chutnání, děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom zareagovat na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru Votavy, který říkal: jak si nás můžete dovolit mistrovat, když jste o tolik a o tolik zadlužili Českou republiku? Ano, samozřejmě, nebylo v dobách bezprecedentní krize v silách žádné země Evropské unie nerozpočtovat deficity. To znamená, že logicky stoupaly dluhy. Nicméně ukazatel, který jednoznačně vyjadřuje vůli vlád stabilizovat veřejné rozpočty, je výše strukturálního deficitu. Ta je očištěna od mimořádných vlivů, od cyklických vlivů ekonomiky a ta ukazuje, zda vláda má vůli jít k vyrovnaným rozpočtům, nebo ne.

  My jsme převzali ten strukturální deficit na 5 % na bodu rozvratu v okamžiku dluhové krize státu a museli jsme bojovat na finančních trzích o důvěru České republiky a snižovali jsme ten strukturální deficit přes velmi nepříznivé podmínky tempem 1,4 % ročně, což jsou údaje pana ministra Babiše. My jsme opravdu šetřili. Vy jste se vydali opačným směrem. Vy opravdu nešetříte a vy ten strukturální deficit zvyšujete. To je ten problém.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce panu Miroslavu Kalouskovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak na to hledím, tak já budu asi první, který se ve svém příspěvku bude věnovat určité konkrétní části toho rozpočtu, konkrétní rozpočtové kapitole, a nebude tedy mluvit o globálních číslech, nebude ho kritizovat z toho globálního hlediska, ale pokusím se podívat na jednu kapitolu, tedy tu, která je mi z hlediska mé příslušnosti do výboru pro životní prostředí blízká a ve které jsem si našel některé věci, které bych rád tady uvedl, na které bych rád upozornil.

  V kapitole 315, to je tedy Ministerstvo životního prostředí, se příjmy snižují zhruba z 10 mld. 728 mil. na 7 mld. 326 mil. a výdajový limit z 12 mld. 958 mil. na 9 mld. 411 mil. Tomu se není co divit. Především tedy se nejedná o žádné úspory, jak by se možná na první pohled mohlo zdát, ale je to proto, že hlavní náplní a činností toho je financování operačního programu Životní prostředí, kde se v roce 2015 zřejmě nečekají nějaké velké aktivity. Je to takový ten rok, který je bohužel na přelomu programovacích období.

  Co je ale otázkou, je to, že se zvyšují běžné výdaje, tedy provozní výdaje, z 2 mld. 907 mil. na 3 mld. 93 mil., tedy o 186 mil. Čili zvedají se provozní výdaje. Klesají tedy kapitálové výdaje, dokonce až na úroveň 62,9 % ve srovnání s rokem 2014. To je opět možný důsledek toho, že neočekáváme nějaké velké aktivity v oblasti čerpání fondů Evropské unie. Čili znova říkám, tady k žádným úsporám nedochází, naopak stoupají provozní výdaje o 186 mil. korun.

  Co je zajímavé a co je vidět v tabulce s číslem 8 v tabulkové části našeho rozpočtu, je to, že v některých kapitolách jsou uvedeny také rozpočtové položky pro programové období, které máme před sebou. Všechny ty rozpočtové položky, všechny ty kapitoly mají zahrnuto dokončení čerpání programového období 2007-2013, tam zřejmě tedy budeme ještě nějaké projekty, programy dokončovat, ale některá ministerstva, některé kapitoly nemají rozpočtovány aktivity pro programové období 2014-2020. Mají je třeba finance, Ministerstvo práce a sociálních věcí, průmysl a obchod, doprava, zemědělství, MMR. Nemají je uvedeny obrana, Ministerstvo vnitra, mnou zmíněné Ministerstvo životního prostředí, školství, zdravotnictví.

  Co to znamená? Nepočítáme tedy s tím, že by se v roce 2015 realizovaly nějaké výdaje z operačního programu Životní prostředí 2014+ ani na výdaje spojené s technickou asistencí? Proč tedy nejsou tyto výdaje uvedeny v návrhu rozpočtu? Nebudou tedy v tomto roce vyhlášeny ani ty tzv. rychlé výzvy, rychlé projekty nebo výzvy na rychlé projekty - výměna kotlů, zateplování budov, což jsou projekty nebo výzvy, které se dají poměrně rychle vyhlásit a rychle administrovat a velmi rychle také mohou pomáhat? Otázka zní také, z čeho budou financovány výdaje na administraci výzev pro nový operační program Životní prostředí. Tedy když není v rozpočtu kapitoly 315 rozpočtovaná technická asistence. A co když dojde k tomu, že v průběhu roku dojde k navýšení potřeby finančních prostředků právě na ten nový OPŽP, které může nastat díky nějakým neočekávaným okolnostem? Z jakých prostředků tedy bude řešeno zvýšení potřebného spolufinancování?

  Je zde ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, a tou je tabulka 11 v tom návrhu, která se týká tedy počtů zaměstnanců a nákladů na platy, konkrétně tedy zaměstnanců v ústředních orgánech, zejména tedy Ministerstva životního prostředí. Tam dochází k navýšení počtu zaměstnanců z 558 na 579, tedy o 21 zaměstnanců, a objem na jejich platy roste o 20 mil. korun z 265 mil. na 285 mil. korun. Je třeba zmínit a připomenout, že v závěrečném účtu za rok 2013 bylo po schválení změn evidováno 555 zaměstnanců, což bylo při obsazenosti na 91,46 % úhrnem 525 zaměstnanců. Jaká je tedy obsazenost těchto přepočtených míst, jak je to na ministerstvu s tím, jak jsou obsazována ta přepočtená místa, když tedy dochází k navýšení o 5 %? Námitka, která by mohla zaznít, že se už jedná o zaměstnance pro nový operační program Životní prostředí, a i to se, myslím, objevuje v jedné z tabulek našeho návrhu, je to tabulka číslo 16 - počty funkčních míst zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků, kde opět dochází k jednorázovému zvýšení. Když tedy nerozpočtujeme náklady, finanční prostředky na nový operační program, proč tedy zvyšujeme počet pracovníků?

  A moje poslední připomínka panu ministrovi financí: když všichni dobře víme, jak klesají zdroje, mimorozpočtové zdroje pro Státní fond životního prostředí, za likvidaci autovraků například ty příjmy jdou evidentně výrazně dolů, jak pan ministr bude hledat cestu, jak zdroje pro Státní fond životního prostředí udržet tak, aby byl připravený spolufinancovat a financovat programy, které jsou podle mého názoru pro naši republiku velmi významné.

  Děkuji za pozornost.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. S faktickou poznámkou zpravodaj kolega Votava, poté pan kolega Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já nechci reagovat na kolegu Zahradníka, pouze reakce na předchozí vystoupení pana kolegy Kalouska, který si velice oblíbil strukturální deficit. Neustále nás z něho trénuje. Chtěl bych mu připomenout jeho fiskální výhled z května 2013, kdy on předpokládal na příští rok strukturální deficit ve výši 2,1 %, skutečnost rozpočtu je 1,8 %, a pro rok 2016 předpokládal pan kolega Kalousek dokonce 2,4 % a výhled této vlády je 1,7 %.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, předsedovi rozpočtového výboru, za jeho faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Vilímec. Připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, na rozdíl od pana poslance Zahradníka své vystoupení pojmu spíše v tom obecném náhledu na předložený návrh státního rozpočtu.

  Víte, pan ministr financí celkem velmi podrobně představil návrh státního rozpočtu, v zásadě se ale omezil pouze na citaci vět z komentáře nebo ke zprávě, která doprovází návrh státního rozpočtu. Z mnoha položek a vět, které uváděl, byly zajímavé dvě poznámky. Jednu tu poznámku nenajdete ve zprávě k návrhu státního rozpočtu. Pan ministr financí řekl "investice vzrostou". Už tady pan bývalý ministr Kalousek a ostatní jasně dokládali, že nejen z těch tabulek, ale z těch sloupkových grafů vyplývá úplně něco jiného. Pak ještě opakoval to, co je sice uvedeno v návrhu státního rozpočtu, že navzdory schodku 100 mld. Kč, který je plánován, se nebude zvyšovat korunový státní dluh k 31. 12. 2015. Já bych se ve svém vystoupení i k těmto věcem vrátil, protože si myslím, že otázka financování státního dluhu je důležitá k pochopení rozdílnosti těch kategorií, o kterých mluvíme.

  První čtení státního rozpočtu, které jsem zažíval v minulosti, většinou sklouzávalo do diskuse nad relevantností predikce makroekonomických indikátorů pro sestavení rozpočtu. Tentokrát mnoho diskutujících nevedlo tuto diskusi. Já se přiznám, že debatu o tom, kdo se lépe trefí do prognóz, ať již prognóz Ministerstva financí, České národní banky nebo jiných, jsem považoval vždy spíše za akademickou diskusi, byť samozřejmě správné nastavení predikce je stěžejní z hlediska sestavování hlavních rozpočtových položek. Co mě vždy v souhrnných číslech a především v prvním čtení rozpočtu nejvíce zajímalo, byla optika udržitelnosti financování státního rozpočtu tak, aby se postupně v letech růstu ekonomiky snižovalo schodkové saldo státního rozpočtu, a to jak procentuálně, tak i absolutně. V letech 2011 až 2013 zde existovalo značné úsilí snižovat obé, což vedlo ke snížení deficitu vládního sektoru i strukturálního salda, o kterém se zde také mluvilo.

  Co nám tentokrát nabízí vládní koalice v návrhu státního rozpočtu na rok 2015? Vychází z předpovědi růstu hrubého domácího produktu 2,5 %, předkládá rozpočet ve výši 100 mld. nového schodku a sama v důvodové zprávě uvádí, že deficit vládního sektoru by měl v příštím roce vzrůst na 2,3 %, zatímco aktualizovaný odhad výsledku hospodaření pro letošní rok počítá s deficitem 1,5 %.

  Sami musíte uznat, že takovým rozpočtovým cílům nelze v žádném případě tleskat. Kdyby to bylo ještě doprovázeno tím, co tady zmiňoval pan poslanec Kalousek a co především zmiňuje současný pan prezident Zeman, že k růstu se musíme proinvestovat - tím neříkám, že pan Kalousek toto tvrdí, ale tvrdí to pan Zeman -, tak by se dal ještě pochopit ideový příběh návrhu tohoto rozpočtu. Bohužel se tak neděje. Žádné zvyšování investic do infrastruktury není vidět, ba naopak. Kdybych hledal nějakou vizi nebo příběh tohoto rozpočtu, tak bych ji mohl naleznout pouze tak ve zvyšování mandatorních výdajů.

  Podívejme se na konkrétní čísla. Ta je potřeba vidět. Mandatorní výdaje, a to už zde bylo odcitováno, vycházející ze zákona na základě platných schválených zákonů se opět zvyšují na celkovou částku 668 mld. Kč a proti skutečnosti minulého roku, to znamená roku 2013, se jedná o zvýšení o téměř 40 mld. Kč. Zatímco celkové mandatorní výdaje, to znamená ještě ty další mandatorní výdaje kromě těch mandatorních výdajů financovaných ze zákona, celkové mandatorní výdaje činily v minulém roce 2013 61,5 % celkových příjmů. Myslím si, že je rozumnější to vztahovat na celkové příjmy, nikoliv na výdaje, které v sobě samozřejmě ještě také zahrnují další prohlubování deficitu. V příštím roce podle tohoto návrhu státního rozpočtu by to mělo být již 63,8 %. Když se podíváme na součet celkových mandatorních a takzvaných kvazimandatorních výdajů, tedy výdajů třeba na mzdy organizačních složek státu, činí částka téměř 929 mld. Kč. A podotýkám, je to částka o 20 mld. vyšší, než bylo v případě schváleného rozpočtu na letošní rok, a o více než 50 mld. Kč vyšší, než činila skutečnost součtu mandatorních a kvazimandatorních výdajů v minulém roce.

  Kolik z celkových příjmů tedy letos zůstane k nějakému dalšímu použití, a to nejen k investicím, ale i k dalšímu použití? Pouze necelých 190 mld. Kč, zatímco ještě loni to bylo 215 mld. Kč. Tady vidíte, že se stále snižuje ta část disponibilních prostředků z plánovaných příjmů, které může státní rozpočet využít k nějakým jiným výdajům, než jsou výdaje mandatorní nebo výdaje povinné ze zákona.

  Státní rozpočet počítá s výdaji na dluhovou službu ve výši 64,5 mld. Kč. Nechci zde diskutovat, zda ta částka odpovídá, nebo obsahuje nějaký skrytý polštář. V minulosti to tak bývalo. To v tuto chvíli není až tak rozhodující. Z nárůstu dluhové služby je totiž vidět, že financování státního dluhu nám odebírá stále větší prostředky, které bychom mohli využít daleko smysluplnějším způsobem. Přesto se i v době růstu ekonomiky předkládá rozpočet se stomiliardovým schodkem, aniž by se to odrazilo ve výši kapitálových výdajů.

  Podtrženo a sečteno, tento rozpočet ne že by zvyšoval kapitálové výdaje. Tento rozpočet snižuje kapitálové výdaje, a to nejen oproti skutečnosti v roce 2013 nebo skutečnosti v letech 2011 a 2012, ale i podle rozpočtu z roku 2012 a 2011. Jediný rok 2013, který tady zmínil pan poslanec Dolejš, byl rokem, kde se o něco v návrhu rozpočtu v porovnání s letošním návrhem výdaje zvýšily. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladislavu Vilímcovi. Slova se ujme paní poslankyně Jitka Chalánková a připraví se Petr Bendl, který bude hovořit nyní nebo po přestávce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Své vystoupení nebudu směřovat do oblasti sociální, přestože je to oblast mně nejbližší, ale to si ponechám na druhé čtení tohoto státního rozpočtu. Chtěla jsem zmínit jinou záležitost.

  Jak sestavování státního rozpočtu, tak celá oblast ekonomie je především vědou společenskou. Čísel tady dneska bude trošku méně. A vědou společenskou z toho důvodu, že ve společnosti musí fungovat elementární solidarita mezi občany. Proč to říkám? Tato solidarita se projevuje především v tom, koho si pak občané ve volbách zvolí, a takto také politici nebo strany jim nabízejí nabídku, aby je volili. Podle toho máme složení i Poslanecké sněmovny. Ale občané si volí svobodně, je to věc svobodného rozhodnutí, a také si svobodně mohou zvolit, jestli chtějí být solidární generace s generací, starší s mladšími apod. Rozeberu na konkrétnějších příkladech.

  My jako TOP 09, a zejména já za oblast sociální, protože je to oblast, které se dlouhodobě věnuji, jsme neměli úplně jednoduchou pozici a prosadili jsme poměrně nepopulární opatření, která se týkala např. snížení valorizace důchodů, a také jsem obdrželi výsledek ve volbách, kde nám toto bylo mnohdy vyčítáno. Přesto jsme museli tato opatření učinit, a přesto vnímáme, že současná vláda toto opatření již zrušila, přestože už mělo platit pouze jeden rok a mohli ještě z výnosů právě tohoto opaření tento rok žít.

  Tato valorizace důchodů přinese dodatečné náklady v příštím roce 7,1 mld. Kč. Kdo by to důchodcům nepřál? Přejeme jim to také. Bohužel v budově na Letenské ulici není pokladna plná peněz, kde by nehodný ministr financí nechtěl peníze vydávat, a ten hodný ministr financí je přece rád vydá, protože to slíbil. Taková pokladna tam není. Ty peníze tam nejsou. Ty peníze si půjčujeme a někdo je jednou bude muset zaplatit. K tomu se ještě dostanu.

  Dále je to otázka celé kapitoly sociální, ale tu si ponechávám napříště. Jen upozorňuji na tikající bombu. Kromě absolutního nárůstu zde dochází k relativnímu zvyšování mandatorní složky této kapitoly. Pokud se schválily v září slevy na děti, na poplatníka a na děti, tak musím říci, že takového slevy na děti byly i za nás, za pravicových vlád, též, byly uplatňovány, pouze nyní byly navýšeny. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové a slova se ujme pan poslanec Petr Bendl. Ptám se, jestli ještě mu vymezený čas do 13 hodin bude postačovat, případně to rozdělíme na dvě části. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte i mně, abych řekl pár slov k rozpočtu, a ani tak ne k rozpočtu celkovému, i když samozřejmě možná někoho překvapím.

  Mě nepřekvapil tento návrh rozpočtu. Vždycky v době, kdy vládly v České republice levicové vlády, se více utrácelo, nabírali se úředníci, méně se investovalo. Koneckonců je to i vidět v tomto návrhu rozpočtu. Prožíráme, resp. na mandatorní výdaje jde z celkového objemu částka necelých 59 %. To nikdy v historii České republiky ještě takto nebylo. Nicméně s tím ať se srovná vládní koalice, kde někteří členové vládní koalice v minulosti kritizovali věci, které jsou teď, řeknu, podstatou a základním kamenem tohoto návrhu státního rozpočtu. Utrácíme více na mandatorních výdajích místo na investicích v době hospodářského růstu. Nešetříme tolik, kolik bychom mohli, a možná si tak trochu hrajeme i s tou myšlenkou, a to už tady také dneska padlo, že těch příjmů nakonec bude více a budeme se tvářit, že jsme lépe hospodařili. Ale ono to nebude o lepším hospodaření, ale o lepším nebo vyšším výběru daní, neboť ekonomika jde nahoru.

  Já bych se trošku zastavil u kapitoly Ministerstva zemědělství, kapitoly, která už tradičně žije ve velké míře z evropských dotací, o kterých jsem přesvědčen, že jsou jakousi nebezpečnou drogou pro všechny subjekty pohybující se v oblasti zemědělství. Čím více dotací, tím více nerovnováhy, tím více nespravedlnosti v téhle té oblasti a samozřejmě i tím více rizik, která přinesou právě ty procesy, které přerozdělují desítky miliard korun ročně z evropských peněz a samozřejmě i z peněz státního rozpočtu. Zapomíná se, nebo zde ještě dneska nebyla zmíněna jedna věc, že rezort Ministerstva zemědělství pomohl stávajícímu státnímu rozpočtu nebývalou částkou, neboť v minulosti, nebo krátké minulosti, za doby pravicových vlád stouply zisky zejména Lesů České republiky několikanásobně, zhruba ze 700 mil. korun na úroveň zhruba 4 mld. ročně. A státní rozpočet využívá tohoto faktu a bere si z minulosti získané finanční zdroje v nebývalé výši, a to částkou 8,7 mld. korun. Je to částečně složeno z peněz Lesů České republiky a dílem, byť je to o něco méně, si bere státní rozpočet ze zisku Budvaru. Je to v letošním roce zhruba půl miliardy, v loňském roce to bylo, mám pocit, 0,8 mld. korun.

  Na rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou vidět některé věci, některé konkrétní kroky, které v minulosti u jiných kapitol vidět tedy nebyly a nejsou, to musím tady říci. V řadě případů se snižuje počet úředníků. Díky transformacím, které probíhaly v minulosti, a musím důrazně zde říci za dob pravicových vlád, ba byli jsme za to velmi kritizováni, ubývají v rezortu zemědělství stovky úřednických míst, je zde méně byrokracie a je to na tom návrhu rozpočtu Ministerstva zemědělství vidět. Možná se tím bude celý den nepřítomný ministr zemědělství někde vychloubat, ale je potřeba zde říci, že to jde na úkor bolestivých transformačních kroků, které v minulosti v rezortu zemědělství byly, a je vidět, že se tam na mandatorních výdajích díky těmto krokům, které pravicové vlády udělaly v minulosti, relativně slušně šetří finanční prostředky.

  Co ale bohužel kapitola Ministerstva zemědělství příliš nereflektuje a sama to, nebo sám předkladatel nebo Ministerstvo financí to přiznává a Ministerstvo zemědělství, že jsou zde nedostatečné finanční prostředky do oblasti vodního hospodářství a do oblasti lesního hospodářství. V oblasti lesního hospodářství je tam v textu jakýsi příslib, že by stát chtěl do budoucna chybějících zhruba 300 mil. korun, což jsou prostředky, které v minulosti... Respektive takto: Do lesního hospodářství šlo v minulosti zhruba 600 mil. korun, teď je navrhováno 300. Vezmete-li v potaz fakt, že finanční prostředky jdoucí do oblasti lesnictví a zejména do oblasti správy nestátních lesů, to znamená obecních, privátních apod., kde stát má různé formy podpory rozvoje lesního hospodářství, tak z krajů tyto finanční prostředky často jsou velmi kráceny. Jsou kraje, kterým budiž čest, peníze, které dostaly v minulosti od státu na podporu lesnictví, stále využívají tímto směrem. Pokud vím, je to např. Jihomoravský kraj, ale např. Středočeský kraj peníze obdržené od státu na podporu lesního hospodářství do lesů a do této oblasti v podstatě téměř nedává. A je to škoda. Když k tomu přidáme ještě fakt, že na lesní hospodářství rezignuje i stát právě prostřednictvím, řeknu, nepodpory tohoto důležitého sektoru v oblasti zemědělství, pak je potřeba počítat do budoucna s tím, že v oblasti lesního hospodářství problémy nastanou. Ale chápu levicovou vládu, prostě stromy svými větvemi nejsou voličskou základnou, a tak nikoho tolik nezajímají a je vlastně jedno, jestli do této oblasti peníze dáme, či nikoliv.

  Zároveň je podle mě ignorována významně i oblast vodního hospodářství. Je sice dobře, že tam jsou finanční prostředky na protipovodňové aktivity, na stavby související s nepříjemnou minulostí a zkušeností, kterou Česká republika má, kde stát chtěl a chce předcházet povodním jako takovým. Je tam částka tuším 1,6 mld. korun. Jsem přesvědčen o tom, že by to mohlo být i více, protože zde evidentně chybějí finanční zdroje na čištění toků řek, čištění toků potoků a správu toků potoků, protože tam máme obrovské rezervy a takové ty rychlé povodně, které k nám vždycky počasí přinese, jsou zdrojem významných nepříjemností zejména v malých městech a obcích, tam, kde není možné zadržet vodu v krajině. Potoky a říčky a řeky jsou, řeknu, dlouhou dobu neudržované a bylo by potřeba finance udržet alespoň na té úrovni, na jaké byly v minulosti, protože jinak se s tou situací nedokážeme zcela vyrovnat. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Přeruším jednání na jednání organizačního výboru a polední přestávku s tím, že po polední přestávce ve 14.30 zahájíme pevně zařazeným bodem, tj. usnesení Poslanecké sněmovny, které se týká organizace čtvrtečního dne, tak jak jsme to avizovali včera odpoledne. Příslušný tisk vám byl odevzdán, takže 24 hodin uplyne do té doby a poté budeme pokračovat rozpravou ke státnímu rozpočtu. První přihlášený po polední přestávce a po tom pevně zařazeném bodu je pan poslanec Karel Fiedler. Přeji dobrou chuť. Organizační výbor začne za pět minut.

  (Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, zahájil bych odpolední jednání, nicméně mám tady žádost od poslaneckého klubu ANO. Prosím pana místopředsedu poslaneckého klubu, aby přednesl svoji žádost.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych požádal jménem našeho poslaneckého klubu ANO o půlhodinovou pauzu, že bychom začali od tří hodin. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Eviduji tuto žádost a přerušuji jednání Sněmovny, pokud to nebude vadit, do 15. hodiny. Děkuji, kolegové, a těším se tady v 15 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 14.31 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych vás, doufám po dobrém obědě, přivítal u dalšího jednání našeho jednacího dne. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 106.

  K tomuto bodu vám byl v úterý 21. října rozdán do lavic návrh usnesení a já prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já velmi stručně uvedu velmi jednoduchou změnu usnesení Poslanecké sněmovny. Důvodem, proč přistupujeme k této změně, je to, že ve čtvrtek, kdy jsou na pořadu z jednacího řádu písemné interpelace, dochází ke kolizi písemných interpelací a možnosti poslanců upravovat nebo navrhovat úpravy pořadu schůze a zejména z opozičních řad zaznívala dle mého názoru oprávněná kritika, že debatou o pořadu schůze se zkracuje doba, po kterou mohou využívat svého práva na písemné interpelace. Proto jsme jako vedení Sněmovny požádali legislativní odbor, aby našel řešení, a tím navrhovaným řešením je právě návrh usnesení, který umožní, aby návrhy na změnu pořadu schůze byly přednášeny po 30 minut po ukončení písemných interpelací ve čtvrtek. To znamená doba buď od ukončení písemných interpelací, nebo od 11 hodin, 30 minut následně bude určena pro návrhy změn pořadu.

  Tolik tedy odůvodnění a já potom v podrobné rozpravě přečtu návrh usnesení, který koneckonců všichni máte k dispozici. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi a prosím, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, kde svoji přihlášku avizoval pan předseda. Prosím, pane předsedo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Takže já přednesu návrh usnesení:

  Poslanecká sněmovna v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, mění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 755 z 23. schůze ze dne 25. listopadu 2003 ze IV. volebního období takto:

  Na konci textu bodu III se doplňují slova: "Je-li jednacím dnem schůze Poslanecké sněmovny čtvrtek, lze přednést návrhy až po ukončení bodu Odpovědi na písemné interpelace, a to nejpozději do 30 minut od ukončení tohoto bodu, popř. od zahájení dalšího jednání schůze Poslanecké sněmovny; doba vyčleněná pro ústní interpelace tím nesmí být dotčena."

  Tolik návrh usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady žádná přihláška, tedy končím podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny. Nejprve tady mám žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Počet přítomných poslanců se ustaluje, a já tedy zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Více takových usnesení.

  Děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu.

  Naším dalším bodem jednání bude pokračování našeho dopoledního jednání, kde jsme skončili v bodu

  Obecná rozprava byla přerušena před polední přestávkou a já tady vidím jako dalšího přihlášeného - prosím pana zpravodaje, předsedu rozpočtového výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Dalším přihlášeným před polední přestávkou byl pan poslanec Karel Fiedler. Prosím pana poslance Karla Fiedlera, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže budeme pokračovat ve státním rozpočtu.

  Já bych nejdříve na úvod svého vystoupení krátce zareagoval, nebo chtěl zareagovat na to, co už tady v dosavadní diskusi zaznělo. Pan kolega Pavel Plzák tady hovořil o tom, že v podstatě v minulosti bylo připomínáno projídání státního rozpočtu, jak se tady rozesílala, nebo u nás, Kalouskova složenka. A já si dovolím připomenout, že váš současný koaliční partner, Česká strana sociálně demokratická, dokázal projídat v historii i osmiprocentní růst hospodářství, takže byste měli trošku přemýšlet o tom, jestli toto je správná cesta a jak pokračovat dále. Tato koaliční vláda, to už tady zaznělo několikrát, v tom projídání bohužel chce pokračovat ve spolupráci s hnutím ANO.

  Od Jana Volného tady zaznělo, že Němci nás kritizovali, že v oblasti krize jsme zvyšovali daně. Předminulý týden jsem absolvoval seminář, který byl pořádán v Poslanecké sněmovně a kde byl účasten i předseda rozpočtového výboru pan Václav Votava. Zaznělo tam na začátku tohoto semináře, že my jsme se tím postupným snižováním daní dostali až tam, kam jsme se dostali. To tedy, prostřednictvím pana předsedajícího, zaznělo od vás, pane předsedo. A mně potom jako velká v podstatě názorová facka znělo to, co prohlásil Ivan Mikloš, bývalý myslím ministr financí Slovenské republiky a dneska člen Slovenské národní rady, který na tomto semináři jasně řekl, že pokud ve Slovenské republice snížili sazbu daně, zvýšil se jim objem vybraných daní. To je v dost příkrém rozporu, co na úvod tohoto semináře tam prohlásil pan předseda rozpočtového výboru.

  Chtěl bych se připojit k připomínce našeho předsedy Tomia Okamury a rád bych opravdu znal odpověď na to, jak to bylo s tou investiční pobídkou pro firmu Nexes, nebo Nexen, jak se ta firma správně jmenuje, ohledně zaměstnávání zaměstnanců. Tak my opravdu budeme u nás dávat investiční pobídky, budeme se zříkat daní, zříkat příjmů státního rozpočtu pro to, aby tady byli zaměstnáváni pracovníci z cizích států, a současně my budeme vyplácet příspěvky na podporu v nezaměstnanosti našim zaměstnancům? To je to snižování výdajů státního rozpočtu?

  Potom bych chtěl také rád slyšet odpověď na to, co tady zaznělo o nespotřebovaných výdajích. Ano, já to beru, pokud jsou výdaje nespotřebované, tak to je pozitivní informace, pozitivní zpráva, že budou zařazeny do výdajů státního rozpočtu v roce 2015. Poprosil bych o informaci, v jakém objemu je možno uvažovat o zařazení těchto nespotřebovaných výdajů a na co budou primárně použity.

  A nyní již konkrétně k tomu rozpočtu. Předložený rozpočet, skutečná čísla, která máme k dispozici z předloženého dokumentu sněmovní tisk 331, neodpovídá opravdu rétorice, která provází předložení tohoto rozpočtu. ***

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu, reakce na kolegu Fiedlera prostřednictvím vás.

  Chtěl bych tady mluvit o výhradě k sociální demokracii historicky, proč nesnižovala dluhy v dobách velké konjunktury. I kdybych připustil, že to mohla dělat o něco rychleji, tak vy byste měli ale dodat jednu věc. Sociální demokracie v průběhu těch vlád 1998 až 2006 očistila celý bankovní sektor od bankovního socialismu, od dluhů, které vznikly při transformaci české ekonomiky v 90. letech. Banky byly zanesené mrtvými pohledávkami, které byly vyvedeny na tehdejší konsolidační agenturu a konsolidační banku, a všechny sociálně demokratické vlády od roku 1998 do roku 2006 každý rok v rozpočtu hradily ztrátu této konsolidační agentury a konsolidační banky v desítkách miliard korun v rozpočtech. To znamená, že za těch, já nevím, šest osm let bylo uhrazeno několik stovek miliard ztráty, které vznikly v transformaci, kdy podniky si půjčovaly, banky se chovaly socialisticky, neměly zajištěny pohledávky, takže jim nikdo nesplácel. Kdyby se to, přátelé, nestalo, poděkoval bych sociální demokracii, tak finanční krize, která přišla v roce 2008, kdybychom neměli tyto banky ozdraveny, tak dopadla na Českou republiku finanční krize mnohem dramatičtěji. Připouštím, že jsme možná mohli snižovat dluh o něco více, ale vedle toho berte poctivě, jakou ztrátu z 90. let z transformace bank a jejich ozdravení musely vlády zaplatit. Děkuji. (Potlesk ČSSD)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Po něm pan poslanec Chovanec, resp. pan ministr Chovanec, který není přítomen. Ruším tedy jeho faktickou poznámku. Další faktickou poznámku má pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Fiedler měl z mého pohledu téměř ve všem pravdu. Koneckonců naše vystoupení se v zásadních sděleních kopírovala, ať už se týká naprosto zbytečného zvyšování výdajů, nebo naopak škrcení investic a nepřijatelnosti tohoto rozpočtu. Jenom si nejsem jist, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Fiedlere, zda si uvědomujeme zásadní priority, o které tady doopravdy jde. Před několika minutami uveřejnil Forbes novou zprávu, že skupině Agrofert Andreje Babiše vzrostl za tři čtvrtletí hrubý zisk o 25 %. Myslím si, že to je ta zásadní zpráva k bodu, který teď projednáváme. Propaganda nelhala, ano, alespoň někomu bude lépe. (Potlesk TOP 09)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Další faktickou poznámku pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Někdo tu zapomněl propisku, jen na úvod.

  Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jen krátce zareagoval na slova pana kolegy Urbana.

  Pane kolego, vy v tom máte samozřejmě pravdu. Ale ještě než jsem se stal členem této Poslanecké sněmovny, tak jsem si mockrát vždycky říkal: My jsme oddlužili banky, my jsme je dostali z problémů. A co jsme potom udělali? Banky jsme zprivatizovali a ty banky začaly obratem velmi pěkné miliardy vydělávat. Nebyl to náhodou dáreček těm novým vlastníkům, pane kolego? (Potlesk v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní je s řádnou přihláškou přihlášen pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme tady slyšeli hodně slov o rozpočtu. Některá z nich byla faktická, jiná se omezovala na ideologické floskule, které se vejdou do slovníku padesáti slov. Některá dokonce připomínala, přestože byla převzata z časopisu Forbes, rádio Jerevan. Pojďme se tedy bavit o faktech.

  Byly tady kritizovány výdaje na vědu, výzkum a inovace. Já už jsem tady jednou říkal, že peníze vynaložené tímto směrem připomínají hrnec, do kterého se lije voda a v němž jsou díry. Když se podíváme na výsledky aplikovaného výzkumu a na peníze, které se tam vynaložily za celou dobu, co je aplikovaný výzkum takto financován, tak výsledky, které jsou skutečné, ovlivňují českou ekonomiku, jsou tristní. Bylo tady řečeno, že jediným významným zdrojem jsou výzkumy pana profesora akademika Holého v řádu jedné miliardy. V aplikovaném výzkumu, nemluvím teď o základním, protože ten se samozřejmě musí řídit jinými kritérii, chybí metrika. Zatím je to děláno na počtu citací v časopisech, z nichž většina z nich vznikla na Slovensku, takže je to snadné.

  Byly přijaty daňové úlevy, které se týkají investic soukromých společností na vědu, výzkum a inovace. Tyto výhody využívá asi 500 společností. Jsou to převážně společnosti velké. Česká republika z nich nemá prakticky vůbec nic. Tyto společnosti do toho vstoupily proto, že mají peníze na finanční poradce, kteří je obhájí před finančními úřady. Finanční úřady nemají žádnou expertizu, pokud se týká obsahu této záležitosti, takže posuzují pouze metodiku, která je tam vypracována. To je potřeba změnit.

  Mluvilo se tady o zakládání center excelence, která jsou díky své neudržitelností pastí na evropské a státní peníze. Můžeme mluvit o tom, že by bylo potřeba udělat audit a inventuru české Akademie věd, protože kdybychom se jich zeptali, kolik mají počítačů, tak to prostě nevědí. Netýká se to jenom hmotných assetů, ale týká se to i assetů nehmotných. To znamená, pokud nebude zásadním způsobem opravena tato metrika, je přidávání peněz do této oblasti zcela zbytečné.

  Mluvilo se tady o výdajích na infrastrukturu. Můžeme si tam klidně namalovat dalších padesát miliard, proč ne. Otázka je, jestli je vůbec můžeme efektivně využít. Tady ve sněmovně jsme mluvili o řadě bloků, které vlastně investiční výstavbu zejména liniových staveb velmi výrazně komplikují. To znamená, realita je taková, že vyčerpat i ty peníze, které tam jsou a které konzervují úroveň, která tam byla, bude velmi problematické nějakým způsobem utratit a bude potřeba k tomu přijmout velmi rychle řadu legislativních opatření, což je apel i na vás, kolegyně a kolegové, abychom to skutečně udělali a nehráli si tady infantilní hrátky při přijímání různých částí legislativy, která je velmi potřebná.

  Když se podíváme na výdajové tzv. mandatorní výdaje, tak pravda je ta, že populace nám stárne, mandatorní výdaje tudíž budou stoupat. A nejsou to jenom výdaje na důchody a jejich valorizaci. Stát musí plnit určité základní funkce, a tady byl přiškrcen kohout, který směřoval k policistům, hasičům a učitelům. Těm bylo nutné přidat. Je potřeba zvýšit výdaje na armádu, protože v té souvislosti jsme vázáni a kritizováni, protože jsme účastníky řady mezinárodních smluv. Můžeme diskutovat o tom, jestli výdaje na státní a veřejnou správu, které se zvýšily plošně, jsou oprávněné, nebo ne, ale ono to opravdu není o kvantitě, ale o kvalitě služeb, které se poskytují. Zatím jsme v této souvislosti udělali to, že jsme přijali služební zákon, který zabetonovává státní a veřejnou správu, protože zrušil, nebo de facto znemožnil otevřená výběrová řízení, která by možná směřovala k novému pohledu a efektivitě správy.

  Poslanecká sněmovna přijímá celou řadu zákonů, které mají výrazný dopad na státní rozpočet, protože všechno, co se tady přijme, je nějakým způsobem digitalizováno. To znamená, objeví se ve velkých nákladech na přeměnu různých informačních systémů a systému eGovernmentu, které jsou potom problematické a mají samozřejmě velké dopady nejen na státní rozpočet, ale také na službu, kterou tímto způsobem občanům poskytujeme.

  Jsme zatíženi i dalšími věcmi, které zrušil Ústavní soud. Ústavní soud zrušil diskriminační opatření pro paušály důchodců a zřejmě dojde i možná k nějaké úpravě, která se týká OSVČ v této oblasti. To všechno, s tím se musí státní rozpočet nějakým způsobem vypořádat.

  Pro mě základní otázka nezní, jaká jsou čísla ve státním rozpočtu, protože vždycky je nějaký wishlist, nějaká projekce, jak to bude, ale to, co mě zajímá, a to, na čem se můžeme velmi aktivně podílet, a tím bych rád, kolegyně a kolegové, vás k tomu vyzval, je, jakým způsobem budou peníze utráceny. Je potřeba skutečně přijmout velmi rozumně a velmi rychle celou řadu legislativních změn, ale kvalitních. Nikoli zákonů, které komplikují život nejen občanům - nejen exekutivě, ale také občanům, a přinášejí zvýšené náklady. To znamená, pro mě základní otázkou tohoto rozpočtu je, jakým způsobem se exekutiva vypořádá s tím, aby byl řádně a efektivně utracen. To je věc, na kterou by se Poslanecká sněmovna měla zaměřit, a je to také její základní funkce. A k tomu můžeme udělat něco velmi pozitivního, nejenom negativního v oblasti kritizování a ukřižovávání jednotlivých ministrů, čehož jsme tady velmi často svědky.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní tu mám dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Pilný otevřel samozřejmě velmi palčivou aktuální otázku, otázku efektivity investic. Snažil se naznačit, že vzhledem k tomu, že v minulosti řada těch investic nebyla efektivní, je potřeba investovat méně. I kdyby tomu tak bylo - já si to nemyslím, ale teď připusťme, že tomu tak bylo - kdyby tomu tak bylo, tak potom o ty peníze měl být nižší deficit. Ale říct: nepotřebujeme investovat tolik, protože to bylo málo efektivní, a proto to radši utratíme v provozních výdajích státu - kolegové, promiňte, prožereme -, to opravdu, ale opravdu není ten správný rozpočtový přístup. Tam jako ta logika velmi kulhá. Kdybyste řekl, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, ty investice nebyly efektivní, a proto budeme investovat méně a o to bude nižší deficit, mělo by to logiku. Ale ty investice nebyly efektivní, a proto o to více budeme projídat, to žádnou logiku nemá, to je víceméně chucpe. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Vy jste byl ředitelem poměrně velké firmy. Představte si, že byste představenstvu té firmy sliboval celý rok, že na příští rok připravíte rozpočet, který bude silně spořit na provozních výdajích a bude podporovat investice, a pak byste předložil to, co předkládá Sobotka s Babišem nám, tedy rozpočet, který prudce akceleruje provozní výdaje a snižuje investice. Jak byste před tou správní radou dopadl, to víme oba. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Z další přihláškou na faktickou poznámku pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil prostřednictvím předsedajícího panu poslanci Pilnému říci toto. Já doufám, že nejsem v kategorii těch infantilních, kteří tady zdržují tvorbu zákonů. A jestli ano, tak i přesto bych si dovolil komentář k té efektivitě vědy, která tady zazněla už při dnešní rozpravě podruhé.

  Já si myslím, že řada věcí je pravdivých, a jestliže se podíváme na efektivitu jiných oblastí v naší republice, tak samozřejmě tato země zaostává za vyspělými zeměmi. Ale přináší to věčnou otázku - co bylo dříve, jestli slepice, nebo vejce. Ale já si pamatuji, jak kdysi tehdejší ještě ne prezident Václav Klaus argumentoval, že učitelům nelze přidat, protože nejsou dobří, a protože když by se jim přidalo, tak se ty jejich špatné pracovní návyky zakonzervují. A já si myslím, že je to špatně, že prostě tyto věci fungují ve společnosti jinak, že tam, kde se dají peníze, tak ty peníze atrahují lepší lidi a atrahují lidi, kteří jsou schopni podávat lepší výkon a tu efektivitu zvyšovat. Mimochodem, jestliže ty investice v oblasti průmyslové vidíte, pane poslanče Pilný ještě jednou prostřednictvím předsedajícího, jako neefektivní, tak já musím říci, že investice do vědy, které se objevují v medicíně, jsou velmi efektivní, působí často příspěvek k rozvoji světové medicíny, ale rozhodně tedy i té medicíny české. A totéž je možno říci o celé řadě jiných oborů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych chtěl také zareagovat na slova pana kolegy poslance Pilného. Pane kolego, když jsem poslouchal ten váš krátký příspěvek, odmyslel bych si od něj tu zmínku o tom, že jsme odhlasovali, nebo respektive že vy jste si odhlasovali ten zákon o státní službě, tak ten se dal použít v kterémkoliv roce asi deset let zpátky. To byly pořád stejné řeči, takže ani ten rozpočet se nemění, ani ta rétorika se k tomu nemění. Já jsem tak poslouchal, říkám, to se mohlo říct kdykoliv, kterýkoliv rok zpátky, kromě té jedné konkrétní zmínky.

  Ještě k těm číslům. Pořád čekám, že na ně někdo zareaguje, že tady se k tomu někdo vyjádří, že mi vyvrátí ta moje fakta, která já jsem uvedl. A nic. Vy totiž ten váš návrh rozpočtu nemůžete obhájit, protože sami na dokladech, kterými ho předkládáte a provázíte, ho nemůžete obhájit, protože ta vámi předkládaná čísla vás usvědčují z toho, že nemluvíte pravdu. Vy si to sice odhlasujete vaší stojedenáctkou, vy to víte, proto tady tak v klidu sedíte a posloucháte ty řeči, co nám to tady povídají, však my si to odhlasujeme. Odhlasujete si to a já k tomu dodávám pouze jedno jediné: Ne že bude změna v koncepcích státního rozpočtu, v tom jak se naše země bude zadlužovat, nebude změna ani v té politice, bohužel.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já jenom krátkou reakci na pana poslance Hegera prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem neměl na mysli základní výzkum, samozřejmě mluvil jsem tedy o aplikovaném výzkumu. Chápu, že v základním výzkumu ten horizont a ta kritéria, která na něj jsou stanovena, jsou zcela jiná.

  Pokud se týká poznámky o investicích a číslech, tak skloňovat tady rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že je konzervativní a přidává se tam minimum, je naprostý nesmysl, protože ty peníze byly velký problém utratit. Takže přidávat tam další - klidně si to tam můžeme namalovat, ale je to naprosto zbytečné, protože je to naprosto nereálné. Musíme také respektovat realitu.

  Pokud se týká té tzv. spotřeby, tak ta je vynucená jednak zcela objektivně, protože populace stárne. Já už jsem to tady říkal. A mandatorní výdaje se prostě budou zvyšovat, budou se zvyšovat a to je objektivní fakt. Subjektivní je to, že prostě musí státní rozpočet reagovat na dědictví minulosti, kdy se musí vypořádat s usneseními Ústavního soudu, kdy se musí vypořádat s tím, že byly tady utaženy kohouty, které směřují k pracovníkům státní a veřejné správy, kteří musí zajistit základní služby státu. To je prostě nevyhnutelné a ten rozpočet to musí zcela jednoznačně respektovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Ještě jednou pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Opět ještě jednou bych chtěl reakci na to, aby byla vyvrácena ta čísla, která jsem uváděl. Prosil bych, aby k nim zástupci předkladatelů vystoupili a vyvrátili ta čísla. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pakliže zástupci předkladatelů se k tomu nemají, přikročíme k další rozpravě. Další přihlášenou je paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, na státním rozpočtu je pro mne zcela zásadní, jestli je schopný otočit nepříznivý stav v Moravskoslezském kraji. Bohužel, odpověď zní ne. Tím prvním důvodem jsou nedostatečné investice, navíc v čase reálně klesají. To je absolutně nepřijatelné v situaci, kdy ekonomika po dlouhé době opět roste, a v situaci, kdy má státní rozpočet stamiliardový schodek. Vždycky to bude o střetu názorů, ale pokud už utrácíme, ať jdou ty peníze do naší budoucnosti, ať se investuje, staví se pořádně nové dálnice, které jsou pro rozvoj regionů tak důležité, a vznikají nová pracovní místa. Jedině tak lze vysoké výdaje ospravedlnit. Jedině tak by takový schodek mohl znamenat nový impuls. V tomto rozpočtu pozitivní impuls nevidím, protože klíčové ukazatele pro Moravskoslezský kraji opět dostávají na frak. Do fondu dopravní infrastruktury jde oproti loňskému roku méně o 7 miliard a stagnují peníze na zahlazování následků po hornické činnosti. V rozpočtu mi chybí dostatečné prostředky na boj proti vysoké nezaměstnanosti, a to ať už jde o podporu tvorby nových pracovních míst, nebo o průmyslové zóny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Havlové za její příspěvek. Než předám slovo panu poslanci Kučerovi, který je dalším řádně přihlášeným, přečtu ještě omluvy. Dnes od 16 hodin se omlouvá ministr vnitra Milan Chovanec a dále od 17.15 se omlouvá pan poslanec Podivínský.

  Prosím, pane poslanče Kučero, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

  Ministerstvo financí České republiky zapracovalo do návrhu státního rozpočtu navýšení příjmů na 580 mil. Kč v kapitole MPO v položce 234 - příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, a to i přesto, že dosud nebyl zpracován ani návrh novelizace horního zákona, který je oporou pro navýšení úhrad plynoucích do státního rozpočtu. V návrhu státního rozpočtu položka 580 milionů představuje skokové navýšení příjmů v této oblasti na téměř sedminásobek oproti minulým rokům. Samozřejmě tomu odpovídá i navýšení nákladů těžebních společností o tuto částku, kterou nakonec zaplatí občané.

  Uvedený razantní záměr také postrádá odpovídající posouzení makroekonomických dopadů a vlivů. Bez takové analýzy nelze návrh akceptovat. K takové analýze či diskusi vůbec zatím nedošlo a navíc v tuto chvíli není oficiálně znám, a už vůbec ne schválen návrh novely horního zákona, který by byl oporou předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Dokonce dosud nejsou ani zahájeny práce na zadání velké RIA, která je pro přípravu této legislativní změny naprosto nezbytná.

  Na těchto neprojednaných a neschválených příjmech je postaven váš rozpočet, pane ministře Babiši. Já toto navýšení příjmů z úhrady za nevytěžený nerost beru také jako vzkaz. Vzkaz nejenom pro těžební společnosti, ale především pro obce, zejména z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Pokud totiž bude navýšena v budoucnosti úhrada za vytěžený nerost, tak tato částka musí být především příjmem obcí a krajů dotčených těžbou, nikoliv pouhým příjmem státního rozpočtu.

  Já se vás musím zeptat, pane ministře Babiši, jak využijete oněch 580 milionů, o které navyšujete státní rozpočet. Nikde totiž nevidím výdaj 580 milionů, o který by se navýšila pomoc obcím dotčeným těžbou. Ovšem vidím zde jiné výdaje, které budete muset pokrýt, třeba navýšení platby za zelenou naftu pro Agrofert. Někdo by dokonce mohl říct - zelená nafta pro Agrofert za vytěžené obce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Navázal bych možná na to. Rozhodně předpokládám nějakou závěrečnou řeč pana ministra Babiše, takže asi k tomu, co tady říkal můj předřečník, by bylo dobré, abychom slyšeli, zda tedy ta částka, o kterou chce navýšit poplatky za těžbu, je podložena nějakou detailní analýzou, protože když prostě například v Moravskoslezském kraji ještě přidáte do té mizérie, která se tam ekonomicky kolem dolů odehrává, další, tak to může být poslední kapka. Pak tam budete lít ty stovky milionů na sanaci, udržení pracovních míst a tak. Nedělám si iluze, nejsem znalec detailně situace, potřeby investic v českém těžebním průmyslu, ale doufám, že za tím máte analýzu. Jestli je to nastřílené od boku, tak vás varuji, abyste nezpůsobili větší škody, než je nezbytně nutné, ať už se jedná o ekonomiku, o profit dotčených obcí, o ekologii atd.

  Pokud tady paní kolegyně Havlová říká, že posíláte tímto rozpočtem Moravskoslezský kraj na vedlejší kolej, já s ní naprosto souhlasím. Doplnil bych: Vy posíláte čtrnáct krajů České republiky na vedlejší kolej. Je nějaký ekonomický růst. Vy jste začali zběsile rozdávat neinvestičně bez jakékoliv brzdy do budoucna. Přece musíte vědět, pane ministře, vážená koaliční vládo, že sunete opět republiku do velice labilní polohy. Bude stačit, když dojde k ekonomickému ochlazení. Těch signálů je celá řada. Nevím, kde je ekonomický potenciál pro nějaký větší růst v zemích Evropské unie, které začínají být ve svém celku strašákem světové ekonomiky. A pak tady máme znova situaci z roku 2009, 2010. Pak tedy asi začnete zvyšovat daně a rabovat lidem peníze, kde se dá.

  Pokud se týká vědy, tak naprosto souhlasím s panem kolegou Pilným, až na to, že vaše hlasy koaliční - a nejvíce si myslím v tu chvíli hlasy ANO a sociální demokracie jste tady schválili změny, které se týkají jednotného inkasního místa, třetí sazby DPH a zrušení již platné jedné sazby. A v tom balíčku bylo také schováno zdanění investičních fondů, regulovaných fondů. Jestli jste chtěli zasadit ránu budoucnosti, tak to se vám dokonale podařilo. Samozřejmě máte šanci na reparát případě, že - pokud se nemýlím - tak tento legislativní bič na české občany a podtržení budoucnosti leží v Senátu, takže vám to možná vrátí s tím, abyste to vrátili zpátky, a tam, kde jsou tyto nástroje inovací zneužívány, tak že tomu drobnými úpravami zabráníte. Ale to, co jste udělali, tak to je opravdu řízené zaostávání České republiky.

  K efektivitě investic. Podvýbor pro letectví, kosmonautiku a inovace požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby udělalo jakési hodnocení efektivity investic. Slíbili, že to bude někdy v lednu. Požádali jsme, aby udělali konkurenceschopnost finančních nástrojů pro inovace, to také má být zhruba v tomto horizontu. Samozřejmě situace se změní, pokud si dáte říct a vrátíte to tam, kde to bylo, alespoň to zdanění na pěti procentech.

  Co je velká pikantérie, že ještě jako že se českým občanům vysmívá tato vláda, tak ty spekulativní investice, to znamená investování do různých akcí, což já považuji za jistou míru spekulace, tak vzhledem k chátrající české burze jenom vybízíte české občany, aby své peníze, svůj kapitál odlili prostě na zahraniční burzy a tím pádem byly motorem cizích ekonomik. Docela tímto nástrojem bych si dokázal představit, kdybyste dostal zadání zlikvidovat do budoucna českou ekonomiku a kapitálově ji vyhladovět.

  Myslím si, že rozpočet - jak je vidět, tak už se neshodneme ani na číslech, zřejmě se za čas neshodneme ani na tom, odkud kam teče Vltava, jak se máme chovat v národních parcích apod. Je mi to líto, ale nerad bych se dožil, že skutečně přijde další šleha v podobě ochlazení světové ekonomiky, a vracíte tuto zemi do řešení stejných problémů, které tady nastaly po světové krizi 2008, a pak další cyklus. Bohužel nejsem si tak jistý při zadlužených státech v obrovském rozsahu veřejných ekonomik v zemích Evropské unie, že toto nehrozí každým dnem. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Přestože bych to nerad pokoušel hlasováním, tak předpokládám, že na tom, odkud kam teče Vltava, se doufám ještě v této sněmovně shodneme.

  Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. - Pardon, pane poslanče, s faktickou poznámkou, omlouvám se, je přihlášen pan poslanec Pilný, takže jeho dvě minuty mají přednost. Po něm hned vy, omlouvám se. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Budu jen velmi stručný. Nechápu, jak souvisí zdanění investičních fondů s vědou a výzkumem. To je první poznámka.

  A druhá poznámka. Rád bych se zeptal prostřednictvím pana místopředsedy pana poslance Laudáta: Když čeští občané nebudou investovat do firem kotovaných na české burze, ale do zahraničních společností, kterápak ta česká firma s výjimkou majoritně vlastněného ČEZu na české burze operuje a kam se tedy ty peníze přelijí? Pokud vím, stačí si přečíst seznam titulů a opravdu bych byl rád, kdyby mi tam někdo našel českou firmu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. S faktickou poznámkou, omlouvám se, ještě pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jestli máte mě už dost, tak se seberte a běžte se živit něčím jiným.

  Já to vysvětlím. Na české burze není tolik investičních příležitostí, a tak prostě pak si hledáte, a dneska není přeci problém. V minulém období jedna dáma zleva tady byla nejschopnější investorka a investovala na burzách, pokud vím, někde v Asii. V Hongkongu nebo kde, takže to není přeci žádný problém. Samozřejmě že finanční produkty jsou klíčem k tomu, aby se nápady z vědy a techniky rozvíjely tady. Proto se tady přijímala ta obrovská složitá legislativa investičních regulovaných fondů. A samozřejmě byly tam i svěřenecké, to je zřejmě ten balík, kde se dneska dějí spekulace a schovávání majetku a daňové optimalizace. Paní náměstkyně ministra s tím má údajně bohaté zkušenosti, a rychlé. Nicméně to jsou ty základní klíčové nástroje pro rozvoj. To není, že nalijete do Ministerstva průmyslu a obchodu několik miliard, nebo desítek, kde chytří úředníci, ti určitě vědí a určitě mají veliký zájem na tom, aby rozhýbali českou vědu. Proboha, vy si, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, nemůžete vzpomenout, ale byl pokus o to novelizovat zákon 130, ten se týká vědy. A skončilo to fiaskem, protože to bylo ponecháno na libovůli úředníků a ti to zahltili tolika kontroverzními připomínkami - bylo jich snad asi 700 nebo kolik nám tam říkal kompetentní zástupce z Úřadu vlády, a prostě to na tom zkrachovalo. Takže tohle je naprosto chybná cesta. Prostě vždycky pokrok má většinově zajišťovat soukromý sektor, a nikoliv osvícení státní úředníci. Ale hlavně my ani ty osvícené státní úředníky ve své většině nemáme. (Upozornění na čas.)

  Takže jenom tolik. A panu Votavovi když tak odpovím soukromě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní konečně pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, teď už opravdu máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, ale kdyby někdo chtěl, tak klidně ještě...

  Chtěl bych se podívat na rozpočet také optikou Ministerstva spravedlnosti v rámci i mé účasti v ústavněprávním výboru. Myslím si, že bohužel nemůžeme být spokojeni, zejména ve výdajových blocích, co se týká vězeňské části rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Čísla v rozpočtu i výhledy na další roky nedávají dostatečnou perspektivu, zejména co se týče výdajů na Vězeňskou službu České republiky. Akutní problém českého vězeňství jsou nejen nízké platy. Ty jen velmi těžko můžou motivovat k řádnému výkonu služby. Typicky plnohodnotným příkladem je pozice ve funkci strážný, který čerstvě nastoupil. Vězeňská služba stejně jako ostatní bezpečnostní sbory musela čelit skokovému snížení platů.

  Druhým neméně vážným problémem jsou stoupající počty odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v důsledku dlouhodobě neřešené vysoké recidivity pachatelů. Jde především o majetkovou trestnou činnost. Tento stav může vést v horizontu několika let k přeplnění českých věznic, což znemožní jakékoliv koncepční změny v oblasti vězeňství především z důvodu vysoké personální přetíženosti Vězeňské služby a také z důvodu vysokých ekonomických nákladů. Tato recidiva má několik objektivně doložitelných příčin - je to vysoká zadluženost pachatelů, nezaměstnanost a dlouhodobá absence pracovních návyků. Je to také nedostatečná připravenost na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následný život na svobodě. Je třeba také posílit, zavádět nové probační a resocializační programy, například probační domy. Rozpočet by měl odpovídat i na problematiku zaměstnávání odsouzených jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i možného zaměstnávání po propuštění z trestu.

  Návrh rozpočtu ani jeho výhledy nedávají příliš naději na to, že by se našel dostatek prostředků na řešení právě výše zmíněných problémů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec David Kádner: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Rád bych při projednávání státního rozpočtu upozornil na to, jak se k některým otázkám přistupuje velmi nekoncepčně a bez dlouhodobého výhledu. Příkladem toho je rozpočtování výdajů na bezpečnost, především policii, jak v roce příštím, tak v letech 2016 a 2017, kam padá výhled rozpočtu. To, že se bezpečnostním složkám v roce 2010 odebralo 10 % z jejich platu, víme všichni. Všichni také víme, že to bylo se závazkem vlády, že se jim prostředky do roku 2014 vrátí. Že se vrátí to, co bylo sebráno. Stále slyšíme, že došlo k navýšení platů, pořád dokola to opakují jak politici, tak i novináři. Ano, došlo k navýšení platů u všech státních zaměstnanců. U některých dokonce již poněkolikáté. To se ale netýká bezpečnostních složek. Těm se platy bohužel stále nevrátily na původní úroveň. Podle mého názoru se můžou navyšovat ostatní platy až poté, až vrátíme, co jsme hasičům, policistům a ostatním dlužni. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kádnerovi. S poslední řádnou přihláškou je zatím přihlášen pan zpravodaj, pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Trpělivě jsem čekal na konec vystupujících. Nemám nic do rozpravy. Pouze bych chtěl načíst doplňující návrh do usnesení k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015, a to za bod 3 návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu se doplňuje nový bod 4, který zní: "Žádá správce kapitol, aby návrh kapitoly (kapitolní sešit) předkládali příslušnému výboru, kterému byl návrh přikázán k projednání v písemné i elektronické podobě."

  Zdůvodním. Dosud platí, že rezorty, jak jsou specifikovány například v návrhu zákona o státním rozpočtu v příloze číslo 4, předkládají návrhy svých kapitol výborům podle přikázání pouze na základě ustanovení odst. 1 § 103 zákona o jednacím řádu, a to ještě v implicitním vyjádření "výbory projednají přikázané kapitoly státního rozpočtu ve lhůtě stanovené Sněmovnou a předloží svá usnesení rozpočtovému výboru". V zákonu o rozpočtových pravidlech republiky číslo 208/2000 Sb. se o povinnosti výkonné moci hovoří pouze ve vztahu vlády vůči Sněmovně a o zákonu o rozpočtu jako o celku. Nikde není zakotven vztah výbor - správce kapitoly. Termín kapitolní sešit není již vůbec definován. S ohledem na odstranění nejasností a také s ohledem na postupující elektronizaci státní správy se doporučuje tak učinit usnesením Poslanecké sněmovny, to jest aby rezorty svým výborům podle bodu 3 navrhovaného usnesení předkládaly kapitolní sešity pro naše účely v písemné i elektronické podobě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Beru to jako bod 4 k usnesení rozpočtového výboru v tisku 331/1, který páni poslanci obdrželi.

  Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tady nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra financí, který bohužel není přítomen. (Ministr financí přibíhá do sálu.) A už je přítomen. Prosím, pane ministře. Je tady zjevný zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pane předsedo, děkuji. Závěrečné slovo - ono se to vlastně těžko komentuje, protože já mám pocit, že většina vystupujících ani ten rozpočet asi moc nečetla.

  Já bych jenom zopakoval, že rozpočet jsme postavili na nižším schodku, než byl plánován. Postavili jsme ho tak, že se nebudeme zadlužovat. Někteří to nechápou, ale já jsem se to snažil tady vysvětlit. Postavili jsme ho na puštění investic a samozřejmě jsme ho postavili na spotřebě. Ta debata je těžká. Samozřejmě ten rozpočet většina hodnotí podle makra.

  Já si myslím, že jsem první ministr financí, který dělá konkrétní kroky pro to, aby se snížilo saldo rozpočtu. Jsem první ministr, který tady zorganizoval summit ministrů financí Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska. A poprvé my Češi v Evropě jsme dali nějaké návrhy na boj proti daňovým podvodům, na kterých jsme prodělali od roku 2009 do 2013 70 miliard korun. Karuselové obchody. Lihová mafie nám vzala 6,7 miliardy. Mafie Ecoll Invest 4,5 miliardy. Nefunkční finanční správa. Celníci podobně.

  Dělám něco konkrétního. Navrhl jsem na zasedání ministrů financí reverse charge, což je zásadní prostředek v boji proti daňovým podvodům. A světe div se, všichni ministři okolních zemí i včetně ministryně rumunské to podpořili. A teď čekám, než pan komisař Moscovici půjde do úřadu, a budu s ním o tom jednat. V minulosti jsme žádné návrhy neměli. V minulosti jsme byli v Evropě spolu s Velkou Británií a okopávali jsme ji.

  To jsou konkrétní věci. A samozřejmě jsou konkrétní věci na výběr daní. Ano, my šetříme na provozu. Já jsem ušetřil na Ministerstvu financí 260 milionů korun za sedm měsíců. Těším se, až vám ukážu, jak nakupuji ekologické zakázky na rozdíl od pana Kalouska za polovic. Možná si někdo vzpomene na tu velkou ekologickou zakázku, která byla připravována. Ta měla skončit v kapsách někoho a teď nakupuje výhodně stát. Když například zakázku za 300 milionů umíme za 72. A na státní pokladnu, kdyby byla funkční a kdybychom ve státní pokladně měli všechny státní instituce, mohli bychom zapojit těch 130 miliard. Nevím, proč NKÚ v rámci prověřování státní pokladny vlastně mělo nález, na základě kterého jsme museli podat trestní oznámení. Převzal jsem ten resort a myslím si, že jsem schopen prokázat, že na provozu šetřím.

  Ale my jsme převzali ty věci v deficitu, takže musím angažovat 600 nových zaměstnanců finanční správy. Stejně paní ministryně Marksová musí vzít 600 zaměstnanců na úřady práce, protože v naší zemi se zneužívají sociální dávky na bydlení, na podporu v nezaměstnanosti a tak dále. Stát je málo funkční. Musíme posílit policii. Státní zástupci a soudci musí dostat vyšší platy. To jsou všechno věci, které my musíme napravovat, a samozřejmě není korektní tady porovnávat nějaké plány investic, které nebyly zrealizovány a ve finále nebyly čerpány. My děláme konkrétní kroky pro to, abychom skutečně dluh snižovali. A také bych chtěl upozornit, že jsem vyslovil nějaký názor, že by bylo dobré, aby v roce 2017, až zavedeme ta opatření, a je otázka, jestli je Poslanecká sněmovna schválí, elektronický výkaz DPH, elektronický výkaz tržeb - to jsou všechno velice konkrétní opatření, která tu doposud nikdo nenavrhoval a nerealizoval.

  Já to dělám aktivně a myslím si, že už to, že ten rozpočet podpořili zaměstnavatelé, odboráři, vlastně většina odborné veřejnosti, Hospodářská komora a tak dále, tak si myslím, že ten rozpočet je dobrý. Je to maximum možného, které jsme mohli udělat. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí. S přednostním právem je dále přihlášen pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. (Poznámka ministra Babiše mimo mikrofon.) Já mám přednostní právo, pane ministře, víte? Takže je mi líto, ale není možné zneužít přednostního práva k mystifikaci a nenechat reagovat nikoho s přednostním právem.

  Takže pane ministře, nikdo vám samozřejmě nemůže zabránit ani zakázat, a ani by to nebylo vhodné, abyste říkal o rozpočtu, který předložila vláda, cokoli. My ale bohužel, dovoluji si zopakovat, nebudeme hlasovat o tom, co říkáte. My budeme hlasovat o těch datech, která jste nám předložili. A ta data říkají něco úplně jiného než to, co vy nám říkáte. Vy říkáte, že šetříte na provozních nákladech, a provozní náklady zvyšujete téměř o 18 mld.. Vy říkáte, že rozpočet podporuje investice, a navrhujete investiční výdaje hluboko pod úrovní všeho, co nejenom plánovaly pravicové vlády v době krize, ale co skutečně proinvestovaly. V každém roce bylo fakticky proinvestováno mnohem více, než vy navrhujete. Samozřejmě že na ty investice tam nemůžete mít prostředky vzhledem k tomu, že ty výdaje jste zaplnil a zahltil provozními výdaji státu, tudíž vám potom na investice nezbývá. Ta koruna je jenom jedna. Buď ji projíme ve vládní spotřebě, nebo ji proinvestujeme. Obojí s ní udělat nemůžeme. Vy jste se rozhodli tu budoucnost projíst. Já teď cituji pouze vaše data.

  Média prosím, protože jsem si zase přečetl, že to jsou čísla podle Kalouska. Ne nikoliv, to jsou čísla podle Babiše. Čísla podle Kalouska by vypadala úplně jinak. Čísla podle Babiše tvrdí, že nebudeme mít úsporný rozpočet, že budeme mít rozpočet, který akceleruje provozní výdaje a sociální dávky a škrtí investice pod úroveň všech krizových let. To je prostě fakt, to jsou tvrdá data z vašich vlastních dokumentů, pane ministře. O těch budeme hlasovat. A taková data podpořit nemůžeme. Bez ohledu na to, že vy o tom tvrdíte něco úplně jiného. Ale ta data si může přečíst každý, kdo je ochoten tu knížku otevřít. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. Další s přednostním právem, pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už jsem se k rozpočtu přihlásil, tak bych jenom zareagoval na to, co tady bylo řečeno. Já jsem jenom malinko nerozuměl panu ministru Babišovi, jak to myslel s těmi soudci, resp. tato vláda, protože mě zarazilo to spojení - nefungují soudy, proto jim přidáme platy, aby to bylo funkční. Tak to mě zaskočilo, protože to si tedy nemyslím. Já vím, že to není z hlavy pana ministra financí, že to je kapitola od někoho jiného, ale s tím tedy zásadně nesouhlasím, že zvýšení platů je jediným nástrojem, evidentně jediným, protože nic jiného tady předloženo od této vlády nebylo ohledně soudní reformy ani se nic nechystá. Já myslím, že by tím řešením nebylo zvýšení platů. To přece soudy nezrychlí ani nezkvalitní. Pravda je, že to je oblast, se kterou jsou občané velmi nespokojeni. Ale vyřešil by to např. návrh Úsvitu, aby soudci měli např. omezený mandát na pět let, jako je tomu v mnoha demokratických zemích. Aby měli přímou odpovědnost, aby museli skládat účty a aby nebyli neodvolatelní až do smrti. To si myslím, že by bylo to správné řešení. A platy to samozřejmě nevyřeší. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo.

  Pan ministr měl závěrečné slovo, ale člověk předpokládá, že v závěrečném slovu někdo reaguje na to, co zazní v rozpravě - dotazy, připomínky, kritika, pochvala. To klidně mohlo být úvodní slovo a to klidně mohl být projev na předvolebním mítinku. Nicméně abychom nekritizovali, bych chtěl pana ministra fakt pochválit. Vzpomeňte si, když jsme projednávali rozpočet na rok 2014, jak docela hrdě říkal: já jsem to nečetl, já to číst nebudu. Letos to evidentně četl, aspoň z vystoupení to je jasné. Je to velký posun. Na druhé straně jiným poslancům upírá to samé právo, které loni využil, a říká: někteří vystupující evidentně rozpočet nečetli. Ale uplatnili vlastně stejný postup jako pan ministr při rozpočtu na rok 2014. Je to určitě zlepšení a věřím, že při příštím rozpočtu nám pan ministr i odpoví na naše dotazy, například proč se prognózuje v zásadě nulový výnos z daňových příjmů proti skutečnosti roku 2014. To je podle mě korektní dotaz. To není žádná kritika. Odpověď jsem nedostal. Vzal jsem čísla Ministerstva financí za prvních devět měsíců, třeba DPH nebo daň z příjmů právnických osob, porovnal jsem to s plánem na rok 2015 a reálně je v zásadě nulové navýšení proti skutečnosti roku 2014. A to je podle mě korektní dotaz. To není ani kritika, protože nevíme, z čeho to vychází, když současně je prognóza u růstu HDP o plus 2,5 %.

  Debata o investicích. Z toho, jak jsem to dnes slyšel celý den - představitel vládní koalice nám tvrdí, že 75 je více než 100, a ještě si to odhlasují. (Potlesk zprava.) S tím nic neuděláme. Pokud si odhlasujete, že 75 je více než 100, nedá se nic dělat než respektovat výsledek hlasování. (Opět potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pan ministr financí chce evidentně odpovědět na jeho výzvu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě zapomněl na strašně důležitou věc. Tady víckrát zaznělo, že jsme levicová vláda. My nejsme levicová vláda. (Veselost v pravé části sálu.) Já jsem strašně rád, že díky hnutí ANO jste se naučili dělat i parlamentní kampaně ve volbách, že jste nás všichni kopírovali, měli jste stejné plakáty a rozdávali jste ne koblihy, ale něco, takže hnutí tady aspoň zavedlo nějaké názvy, které všichni političtí komentátoři a ti, kteří mají jediní pravdu, používají. Ano, bude líp. Nikdy jsem neřekl kdy. Bude líp. Makáme. Prostě to uděláme. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.)

  Poslední výraz, který jsem rád, že jste se naučili, že jsem pravičák se sociálním cítěním. Mám nadaci, která dává desítky milionů lidem a pomáhá chudákům. Je zajímavé, když jsem chodil na kampaně v oblastech Ústí, Cheb, Bruntál, to je jiný svět než Praha, tam lidi přišli a zajímali se o to. A tam se lidem žije špatně. Proto jsem pravičák se sociálním cítěním. A nejsme levicová vláda. Já jsem v rámci naší vlády bojoval o schodek, protože samozřejmě ministr bojuje proti všem.

  A není pravda, že nevybereme více daní. Vybereme. Je tam asi 13 mld. Já jsem to četl. Nevím, kde to pan Stanjura vzal. Vybereme víc daní. Ano, jsem konzervativní. Proč bych nebyl? Pokud se podaří mít lepší výběr, tak bude nižší deficit. My pravičáci, já se sociálním cítěním (veselost zprava), chceme snižovat deficit. Chceme strukturální deficit, jak nás stále školí pan exministr. To máme vlastně společné. Buďte v klidu. Pokud vybereme víc, tak to snížíme. To je můj cíl - snižovat zadlužení. Protože já jsem přišel z jiného světa. Přišel jsem ze světa, kde se neplánuje deficit, kde se neplánuje ztráta. Věřte mi, že to mám zakódované, jako vy máte zakódované jiné věci, které já se nikdy nenaučím. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí, který přiznal, že přišel z jiného světa. A tím nám také otevřel rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, už osobně nechci příliš zdržovat. Jenom jsem se přihlásil proto, že aniž bych chtěl vést pojmologický spor o tom, jaký je rozdíl mezi pravičákem se sociálním cítěním a populistickým oligarchou (veselost v pravé části sálu), tak jsem chtěl pana ministra upozornit, že otevřel diskusi, a zdá se mi, že atmosféra je velmi vhodná k tomu, abychom v diskusi svěže pokračovali, protože nic není tak důležité jako návrh státního rozpočtu na příští rok.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane ministře, hned na vás dojde řada, ale nejprve tu mám tři faktické poznámky, pak jedno přednostní právo a vy jste další. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Petr Fiala, po něm pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za otevření rozpravy, protože bych opravdu rád zareagoval na závěrečné slovo pana vicepremiéra. Opravdu jsem si asi naivně myslel, že uslyšíme odpověď na konkrétní dotazy, na konkrétní čísla. To byla asi z mé strany naivita, tak se omlouvám. Snad příště.

  Chtěl bych zareagovat ještě na slova kolegy Pilného. My jsme si to vyříkali, ale rád bych, aby to zaznělo na plénu. Já jsem tady uváděl čísla ohledně plánovaných výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury a pan kolega Pilný odpověděl, že nemá smysl investice dělat, když nejsou připraveny, že je to nesmysl. Ano, s tím, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě, naprosto souhlasím. Kde už mi ale uniká logika, je to, že vysvětlujete deficit státního rozpočtu zvýšenými výdaji do dopravní infrastruktury a sám říkáte, že je nebudete zvyšovat. Tak se pánové, proboha, domluvte mezi sebou! Děláte si z nás legraci?

  Ještě mám skoro minutu, takže tady zopakuji čísla, která jsem tady už uváděl. Uvozuji, že se jedná o dokument vlády. Vláda předpokládá, že v roce 2015 bude celkové zadlužení státu 1 bil. 683 mld. - stejné jako v roce 2013. Ano, to je stejná cifra. Ještě jednou. V roce 2016 předpokládaný výhled 1 bil. 783,7 mld. A v roce 2017 předpokládaný výhled 1 bil. 879,5 mld. Tak kde je snižování zadlužení státu?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, já jsem chtěl panu ministrovi financí říct, že třeba v Portugalsku se pravicová strana jmenuje sociální demokraté, prostě z různých historických důvodů, a ta levicová jsou socialisté a že prostě nezáleží na tom, co o sobě řeknete nebo jak se pojmenujete, ale pravicoví jste tehdy, když děláte pravicovou politiku, která má určité charakteristiky. Vy jste se tady přihlásil k tomu, že jste pravičák se sociálním cítěním. Já tuto hypotézu vezmu vážně, ale pak jsou tedy jenom dvě možnosti, protože rozpočet je typicky levicový rozpočet. A pak jsou tedy jenom dvě možnosti: buďto jste jako pravičák v této vládě fatálně prohrál a dovolil jste sestavit rozpočet, který je levicový, anebo, a k tomu bych se přikláněl já, žádný pravičák nejste, používáte to pouze v rámci své populistické politické propagandy a jste normální levicový populista, který se přidal k představám sociální demokracie, jak má rozpočet vypadat. Na tomto rozpočtu, a to jsem tady přesvědčivě ukázal, není pravicového vůbec nic: zvyšuje deficit v době konjunktury, rozdává, zvyšují se běžné provozní výdaje na úřadech, účelově se dotují některé věci, nešetří se, není to rozpočet, který má parametry pravicového rozpočtu. Mnoho z nás vám to tady řeklo. Takže můžete tady tisíckrát říkat, že jste pravičák se sociálním cítěním, pak ale nikdo z nás nechápe, proč předkládáte levicové rozpočty, jste v levicové vládě a děláte jedno levicové opatření za druhým! (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Vojtěch Filip. Faktické poznámky mají přednost, pane ministře. Pokud chcete faktickou poznámku, jest možno. Přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Novotný: Pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové. Já chci trošku odlehčit atmosféru v sále tím, že chci říct, že zanedlouho společně oslavíme první výročí jedné důležité události a to je první výročí od momentu, kdy pan ministr Babiš v této sněmovně přednáší soustavně, opakovaně a neustále jeden a tentýž projev. (Smích zprava.) Ten projev má asi pět myšlenek, všichni si už je velmi dobře pamatujeme: "sú to tie" karusely, ta finanční správa, ekologická zakázka. Já jsem konzervativní člověk, a když si na něco zvyknu, tak bych to rád slyšel celé vždycky. Tak dneska tam ještě nezaznělo to s tím Šnáblem (smích a potlesk zprava) a já bych moc poprosil, abychom zkusili, protože každá písnička se jednou ohraje, až to první výročí oslavíme, tak zkusit třeba nějakou jinou písničku. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan předseda hospodářského výboru pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já doufám, že to je moje poslední vystoupení k rozpočtu, aspoň v prvním čtení, ale panu poslanci Fiedlerovi prostřednictvím pana místopředsedy bych vzkázal, že pokud najde v mém stenozáznamu slovo deficit, protože tvrdil, že jsem odůvodňoval deficit státního rozpočtu tím, že zvyšujeme dopravní rozpočet SFDI, tak pokud tam najde slovo deficit, rád ho odměním lahví dobrého červeného vína, protože toto slovo tam prostě vůbec není.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Prosím jenom, to červené víno konzumovat mimo zasedání Poslanecké sněmovny. Promiňte, pane poslanče Pilný. (Pobavení.)

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom vaším prostřednictvím vzkázat panu kolegovi Fialovi, že ten zmatek v hlavě mi udělal v podstatě on, kdo je pravice a levice, protože jestli minulá vláda, takzvaně pravicová, zvýšila daně, tak je to také dost velký protimluv.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já myslím, že ten zmatek v hlavě, který tady někteří předvádějí, je obrovský. Přeci vůbec nejde o to, že by levicový rozpočet měl být takový, který předložila tato vláda. Kdo poslouchal, a kdybychom se poslouchali, tak Jiří Dolejš tady jasně doložil, co by chybělo nám jako autentické levici k tomu, abychom ten rozpočet podpořili. To znamená, abychom zajistili právo na rozvoj všech občanů, a to se neřeší, dokonce to rozpočet přiznává. A pravicový rozpočet, který tady byl, který škrtil ekonomiku, který skončil totálním krachem pravicové politiky ve volbách 2013, ten opravdu nechceme! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Filipovi. Poslední faktickou poznámku před přednostními právy má pan poslanec Fiedler. Pardon, ještě bude víc faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Pilnému: Opravdu mě mrzí, že tu lahev nedostanu. Já vím, že jste to tam neřekl. Já to ani netvrdím. Já jen tvrdím, že vy jste řekl, že zvyšovat investice do dopravní infrastruktury nemá smysl, pokud nejsou připraveny. Na tom se asi shodneme. A já k tomu dodávám to B, že jiná část vaší vládní koalice, čili Ministerstvo financí, které předkládá státní rozpočet, tvrdí, že deficit 100 mld. je proto, že zvyšujete výdaje do dopravní infrastruktury. Já neříkám, že jste to vy řekl. Já říkám, že to tvrdíte vy jako koalice. A vy jste sám řekl, vy jste to sám přiznal, že je nezvyšujete. A proto já tvrdím, abyste se domluvili, abyste řekli: Ano, deficit máme 100 mld., máme to proto, že to chceme prostě prohýřit, a netvrďte, že to investujete do dopravní infrastruktury, prostřednictvím pana předsedajícího, když vy sám jste, pane kolego, řekl, že investice do dopravní infrastruktury prostě zvyšovat nebudete, protože nejsou připraveny. Tady si opravdu protiřečíte! Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. A nyní pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Kořenek s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem dalek toho, abych tady hájil pana Babiše. On je natolik schopný řečník, že se bude hájit asi sám, ale uniká mi ta diskuse. Tady pravice bouří o schodku rozpočtu - já si myslím, že 25 let od listopadu 1989 se máme čím chlubit. Minulý týden statistický úřad říká: máme 1,5 mil. lidí na hranici chudoby. Dámy a pánové, to je velké číslo, se kterým se chceme chlubit? Hranice chudoby, to jsou ti lidé, jejichž příjem je nižší jak 9 600. Tím se chceme chlubit? Od roku 2006 jste mohli tady předvést, co umíte, a nepředvedli jste vůbec nic! Tak o jakém rozpočtu? Jakou tady trháte vládu teď na kusy? Co jste předvedli? Píšou mi lidé na Facebooku: To, co vy rozdáte, oni rozkradli. Tak co je pro tu zemi lepší? Prosím vás, chvíli mlčte! (Potlesk v levé části sálu a poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, dámy a pánové. Pokusím se být stručný. Přečtu vám jenom dvě citace. Jedna je: Nepřestaneme se jim úrovní své ekonomiky přibližovat. Nehrozí žádná krize, je dál dost ziskových příležitostí. Český bankovní sektor je zdravý a bezpečný. Z tohoto hlediska některým tvůrcům katastrofických scénářů vyčítám, že straší lidi. Nechápu, že někdo, kdo léta zanedbával fiskální konsolidaci, se teď pouští do scénáře, kterému říkají záchrana české ekonomiky. Pak je tam dotaz. Počkejte, nepoužívejte výraz recese. Recese je pokles hospodářského růstu. To nikdo neočekává a nic takového nehrozí. Růst prostě nebude šest procent, bude nižší. Recese je minus, a my očekáváme plus, a to poměrně vysoké.

  Čtu to tady proto, abych si udělal jasno, kdo je lepší ekonom, kdo má větší pravdu. Tato slova řekl tehdy kolega Kalousek v pozici ministra. Je to zpráva tiskového oddělení vydaná 4. 10. 2008. Jak všichni víme zajisté, krize nebyla. Naopak 26. 5. 2014 v rozhovoru kolega Kalousek - neoslovuji, ale pokud je to prostřednictvím předsedajícího - má titulek: Populistům nahrála krize, příště už bude líp. Tak já nevím, kdy ta krize byla v tom případě. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dřív než se vrátím k celkové výši daňových příjmů, tak já tedy v hlavě nemám zmatek, kdo je levice a pravice. Mám v tom naprosto jasno. To vy matete veřejnost!

  Ale udivuje mě, jak mlčí sociální demokraté k tomu, že nemáme levicovou vládu. Já jsem posledních šest týdnů pořád viděl na billboardech - sociální demokracie, měníme zemi, tu města, tu obce, k lepšímu v levicové vládě, že jo. A vždycky je argument - neděláme to jako ty pravicové vlády. A dneska váš vicepremiér říká, že to není levicová vláda. Tak já nevím, jestli s tím souhlasíte, tak pak skončíme jako v tom Portugalsku, že sociální demokracie je pravicová strana. To si tedy fakt nemyslím a ani to nebudu prosazovat. To, že nalevo od vlády jsou ještě komunisté, to mě nepřekvapuje a s tím i souhlasím, abychom si udělali pojem v těch jednotlivých (nesrozumitelné), až kam to je extrémní levice. A my jsme neříkali, že to je extrémní levicová vláda. Říkáme, že je to levicová vláda.

  Ale zpátky k těm číslům. Já jsem mluvil o plnění rozpočtu za devět měsíců, o nějakém odhadu, jak budou naplněné daňové příjmy za rok 2014, a tvrdím, že budou velmi podobné, stejné ne-li vyšší než plán na rok 2015. A ptal jsem se, proč ten plán je tak málo ambiciózní. Protože když se podíváte na ta čísla za devět měsíců, tak proti plánu je to skoro o těch 13 mld. vyšší, než plánovala Rusnokova vláda. Pan ministr Babiš má pravdu, že papírově, když se podíváte na tu tabulku ve zprávě ke státnímu rozpočtu, je proti plánu na rok 2014 plán na rok 2015 skutečně o těch 13 mld. vyšší. Ale já jsem mluvil úplně o něčem jiném. Tak jako nemůžeme odpovídat, když se zeptám na to, jestli jste zohlednili skutečnost, současně říkáte: my jsme tak dobří, že jsou vyšší daňové příjmy, a proto bude nižší schodek, nebude 112 mld., ale bude možná 80, možná 85. To jsou slova ministra financí, ne slova opozice. A mimo jiné je to proto, že ve schváleném rozpočtu roku 2014, pro který my jsme nehlasovali na rozdíl od vás, jsou nižší daňové příjmy, než je reálná skutečnost. Dotaz je pořád stejný: proč proti skutečnosti roku 2014 nejsou navýšeny příjmy pro 2015? Odpověď je jednoduchá - jsou to politické důvody, abyste zhruba za rok mohli říkat podívejte se, není 100 mld., my šetříme. Ale šetří se tím, že my daňoví poplatníci zaplatíme daní víc. To přece není šetření. Pokud to bude aspoň tak, jak říká ministr financí, že pokud se vybere víc peněz, bude nižší schodek, tak je to v pořádku, ale možná - příští rok nejsou volby - tak se možná nebude přidávat před Vánocemi apod., jak se dělalo letos. Ale obávám se toho, že když budou vyšší daňové příjmy, tak budou vyšší výdaje.

  A pan ministr tady zobrazil každoroční boj, jak ten zlý ministr financí odhazuje ty ministry, kteří chtějí pro svou kapitolu víc a víc. Souhlasím, že to je každoroční kolorit bez ohledu na to, jaká je vláda. Letos ale byla velká změna. Letos poprvé každý ten ministr, když odcházel z Letenské, tak tam byl ten mikrofon a říkal: jsem velmi spokojený, ministr financí mi dal všechno, co jsem chtěl. A současně pan ministr financí říká: já jsem proti těm ministrům bojoval a nedal jsem jim, co vlastně chtěli. Tak já nevím, co je pravda. Dostali ministři všechno, co chtěli, nebo ministr financí uhájil deficit proti těm rozhazovačným ministrům? Já prostě nevím. Já si myslím, že platí za A, ti ministři byli velmi spokojení a dostali, co chtěli, a proto je ten deficit 100 mld., a ne třeba 80, resp. 84, abych byl spravedlivý, protože tehdy to ta média vyčíslila a spočítala a pan ministr Babiš rozdal v těch jednáních 16 mld. Takže 100 minus 16 je 84. Takže kdyby skutečně odolal tlaku svých kolegů ve vládě, tak navržený deficit by nebyl 100, ale 84.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl a pan poslanec Černoch. Prosím, pane ministře, máte slovo. - Pardon, pane ministře, moc se omlouvám, s faktickou poznámkou nejprve pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Omlouvám se, on je takový nenápadný, já jsem si ho nevšiml, nezlobte se. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se za tu nenápadnost, ale to jsme my, že jsme takoví skromní. (Pobavení v sále.)

  Já bych rád vaším prostřednictvím, pane předsedající, drobně reagoval na pana kolegu Stanjuru, který nás nazval extrémní levicí. V tom smyslu, že vše, co je od středu doleva, vidí pravicová strana jako extrémní, by se s tím možná dalo souhlasit, ale slovo extrémní má v české kotlině trošku pejorativní nádech, hned se zvedají různé služby v rámci boje proti extremismu a tak podobně. Já bych rád požádal, aby se v souvislosti s KSČM toto slovo nepoužívalo, protože my se skutečně necítíme extrémními. Co je extrémního na tom, že chceme, aby když se hovoří o rozvoji, se ten rozvoj týkal také těch, co jsou okolo a pod hranicí chudoby? Co je extrémního na tom, když chceme, aby všichni občané měli stejná práva? Co je extrémního na tom, aby když chceme, aby v 21. století ve středu Evropy, kolébky této civilizace, nebylo chudých, nebo alespoň extrémně chudých? My se cítíme levicí autentickou, skutečnou. Právě proto, že v tomto rozpočtu není zaručeno to, o čem hovořím, jej nebudeme podporovat. Na tom přece není nic extrémního. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já snad pro odlehčení bych se přimluvil, abychom panu předsedovi Kováčikovi vyhověli. Když už si tady populističtí oligarchové ruského střihu říkají pravičáci se sociálním cítěním, tak bychom možná místo extrémní levice a levice mohli začít říkat komunisté a neokomunisté. To by snad neuráželo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S další faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se všem velmi omlouvám, víte, že mluvím v této úctyhodné Sněmovně velmi sporadicky.

  Přátelé, víte, co je strašně dobře? Že normální lidi venku tady ty naše, vaše prázdné politické floskule vůbec nezajímají. To je velmi dobře. Ponechme si je v tomto skleníku, debatujme tady v těchto prázdných politických floskulích, ale ty normální lidi, pane předsedo Fialo prostřednictvím předsedajícího, ty zajímají dobrá nebo špatná řešení, a ne jestli je to pravé, levé, střední, zadní, horní, dolní. Ti lidé už toho mají plné zuby. Zkuste se těch lidí na ulici zeptat, těch vašich pěti procent voličů. Zkuste se jich zeptat, co je zajímá. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Fiala: No já bych zase rád vaším prostřednictvím vzkázal panu předsedovi Faltýnkovi, že mě nesmírně těší, že důkladně poslouchá mě, ale myslím, že vašeho předsedu mrzí, že neposloucháte jeho. Nebyl jsem to já, kdo tady vyvolal tuto debatu, která ani mě nezajímá. Byl to váš pan předseda, který nám tady začal prezentovat nějaký další předvolební projev - nevím, z jakého důvodu, ale dokážu si to domyslet -, kde právě používal všechny ty řeči o tom, jak pomáhal lidem, jak je pravičák se sociálním cítěním a všechny podobné fráze. Já jsem zde vystoupil s velmi důkladným výkladem toho, proč je tento rozpočet špatný, na konkrétních číslech, na konkrétních věcech jsem vám to ukázal. Tuto debatu jste vyvolali vy, tak se nedivte, že na ni nějakým způsobem reagujeme. A poslouchejte nejen mě, to dělejte vždycky, ale poslouchejte občas i svého předsedu, když mluví ve Sněmovně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Nyní nevidím žádnou faktickou poznámku, tak teď s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, teď už opravdu. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsem žádnou debatu nevyvolal. Já jsem tady informoval, co konkrétně dělám jako ministr financí, konkrétní kroky k tomu, abychom měli nízký deficit. A samozřejmě jsem reagoval na to, že nejsme levicová vláda, a také jsem neříkal, že jsme pravicová vláda. Tak já se to učím, tak jsem se informoval. Pravičáci, pokud vím, tak nechtějí navyšovat daně, ne? Hnutí ANO splnilo svůj základní slib v této zemi, že jsme nenavýšili daně, dokonce je snižujeme. Snižujeme DPH u léků, knih a dětské výživy na 10 %. Takže já nevím, jestli vy jste skutečně ta pravice, když jste nám navýšili DPH z 10 % na 15 %. Já také přicházím s projektem chorvatské evidence tržeb, kde vlastně budeme navrhovat, aby se DPH v restauracích snížila z 21 % na 15 %. Tak já si myslím, že levice nenavrhuje snížení daní, takže v tomhle směru si myslím, že děláme nějakou politiku. A také si ani nemyslím, že KDU je levicová strana, aspoň nevím, asi to tak bude. Tolik k té pravici.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře. Dovoluji si poprosit ctěnou Sněmovnu o klid a vyslechnutí pana ministra financí. Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ohledně dluhu 2016, já si myslím, že řešíme rozpočet 2015. A dluh 2016 skutečně je nějak naplánován trvale a určitě uděláme všechno pro to, aby se ten dluh nenavyšoval.

  Ohledně dopravní infrastruktury, my znovu jsme navýšili o 20 mld. rozpočet a děláme konkrétní kroky k tomu, aby se tady nestavěly dálnice za šestnáct let od počátku, ale za polovinu, a proto jsme udělali ten zákon o výkupu pozemků a proto přicházíme se zákonem o liniových stavbách.

  My jsme samozřejmě ve vládě, která je koaliční, takže pokud občané rozhodli, že máme být v koalici se stranami, se kterými jsme, tak se samozřejmě musejí dělat kompromisy. Z toho hlediska si myslím, že je to v pořádku.

  A k tomu oligarchovi - já jsem se informoval o těch oligarších. Četl jsem i rozhovor filozofa pana Bělohradského, který říká, že oligarcha dělá všechno ve svůj prospěch. A vlastně Aristoteles říkal, že politici jsou elity národa. A pan Bělohradský v tom rozhovoru říká, že já mám šanci, protože teď dělám všechno pro tento stát a pro lidi, přejít z toho oligarchy na tu elitu, jako jste vy. Tak mi držte palce a snad to dokážu. (Smích v sále, potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi, kterému samozřejmě držíme palce. Nyní je s řádnou přihláškou přihlášen pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se zájmem poslouchám tohle druhé kolo debat a moc se mi to líbí.

  Já byl jeden z těch, kdo říkal, že není překvapen z toho, že je předkládán levicový rozpočet, protože už v minulosti, kdy rostla ekonomika České republiky, tak místo toho, abychom šetřili na časy budoucí a horší, tak jsme utráceli, jak to jenom šlo.

  I tohle je příklad předkládaného rozpočtu, utrácíme nebývale hodně. Máme nejvyšší mandatorní výdaje v historii České republiky. To je, řeknu, konkrétní vizitka této vlády s levicovými kroky, které avizovaly levicové politické strany. Například říkaly: chceme zrušit poplatky ve zdravotnictví. Slibovaly to voličům a říkaly: my zajistíme rovnost pro všechny. Já jako pravičák bych raději, aby se poplatky ve zdravotnictví nerušily a ty peníze, kterými ministr financí a vláda zalepili tu díru po chybějících poplatcích, bych raději dal na léčení těžkých chorob a věcí, které, řeknu, přináší život, protože léčení obyvatel a takové ty rakoviny a všechno ostatní je prostě čím dál tím dražší, zjednodušeně řečeno. Takže raději než rušit poplatky bych ty peníze, které spadly do státního rozpočtu, dal opravdu na léčení, které je dražší.

  Stejně tak jako krok, o kterém jsme tady také debatovali, zelená nafta. Ale předtím jsme hlasovali o tom, že se pokusíme, anebo že chceme všichni společně, a dokonce pro to v jednu chvíli byla většina v Poslanecké sněmovně, že chceme levnější naftu pro všechny. A odsouhlasili jsme tady v Poslanecké sněmovně, že snížíme daňové zatížení nafty pro všechny, ale pak si to pravicový ministr financí rozmyslel a říkal: já chci zelenou naftu jenom pro své zemědělce, pro velké fabriky a velké firmy, a nikoliv pro všechny. No, typicky opravdu pravicové rozhodnutí.

  A poslední, prostě nabírání úředníků, nezlobte se, to nikdy nebylo a nebude, systém pravicového řešení problémů. Koneckonců v kapitole Ministerstva zemědělství vidíte, že kroky, které tady dělaly bývalé pravicové vlády, dneska sklízíte pšenku vy, můžete se chlubit tím, že v rezortu Ministerstva zemědělství ubyly stovky pracovních úřednických míst, a můžete tak dávat peníze tam, kde vidíte priority.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Bendl hovořil jako pravicový politik. Já vám musím říci, že jako levicový politik bych si přál, aby ty mandatorní výdaje na sociální dávky byly minimální, aby lidé měli práci a za práci zaslouženou mzdu, abychom jim nemuseli vyplácet příspěvek při nezaměstnanosti, státní sociální podporu, protože mají nízké příjmy atd. atd. To je cesta, jak ušetřit mandatorní výdaje i výdaje státního rozpočtu. Prostě ti oligarchové budou muset platit větší mzdy, a ne ze svého zisku vytvářet daleko větší a větší celky a potom se vzdávat svého platu ve prospěch společnosti. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Když tady mluvil pan kolega Novotný z ODS, tak jsem si vzpomněl. Vážení, pan ministr zjevně musel číst od Ryana Jak jsem vyhrál válku, protože tam víte, že tam ta epizoda se stařičkým generálem, který ptejte se mě na cokoli vždycky skončil a vyučoval cokoli a vždycky skončil u svých oblíbených Afghánců, a hlavní postava celého toho románu, seržant Goodbody, potom to využívá, a když na něj dotírali řečtí komunisté s takovými drobnostmi, jako jak to tam bude fungovat, jaké samosprávy, tak vždycky skončil, že je masíroval v pravidlech kriketu. Tady místo kriketu máme karusely, a tak jenom aby se ne těm gaunerům, ale všem z těchhle karuselů pana ministra nezatočila hlava, nemyslím jenom těm gaunerům. A Šnábla zapomněl, tady slyším. No, bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo příliš vážné.

  Na adresu pana Foldyny musím říct prostřednictvím pana předsedajícího: Vy svítíte u toho, že regiony s vysokou nezaměstnaností nebudou mít dopravní infrastrukturu, protože vláda, a to si nedovolil ani nechvalně proslulý Bárta, který sem přišel se svou superkoncepcí, která pak byla přejmenována na anti-, tak prosím, vy nevíte, co si schválili nebo co dal Prachař do vlády s R sedmičkou a dalšími? Ale samozřejmě kam vede sedmička? Na Mostecko a podobně. Že kromě dodělání a možná dodělání, kde je naprostý chaos, pan ministr říká, že jak se žije v Jesenicku, ale pan Prachař dělá všechno pro to, aby pětatřicítka se vzdalovala v pozici snů, mimozemských snů, rád používá mimozemšťany, tak posloužím taktéž.

  K panu Kořenkovi. Já si na tu dobu pamatuji. A to je to, co já jsem tady i varoval, že vy ženete republiku do riskantní pozice. Doufám, že k ní nedojde, stačí, aby se ochladila světová ekonomika a tento váš rozpočet přispěje k velké kocovině v této společnosti, a ke kocovině velice nebezpečné, protože ty dva cykly krizí, duhová a předtím hypoteční, nebo jak se to jmenuje, tak třetí v krátkém sledu by byla hodně nebezpečná nejenom pro naši zemi, ale pro všechny země Evropské unie, které jsou zadluženy až po uši jedna vedle druhé, i Spojené státy. Vy víte, žádný premiér, žádný ministr na světě, pokud není šílenec, a když se ty zprávy tehdy měnily každý den, tak nebude vykřikovat je to katastrofa, to prostě aby udělali lidi run na banky, pro boha živého, a samozřejmě naprosto platí, že na rozdíl od západních bank naše banky jsou zdravé, nemají takové problémy. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Jako promovaný učitel zeměpisu slibuji sněmovně, že pana poslance budu edukovat, odkud kam teče Vltava.

  Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Zavadil.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, paní a pánové, proběhlo tady poměrně obsáhlé školení o pravici a levici. Není pravda, vaším prostřednictvím panu kolegovi Laudátovi, že levice není o investování. Možná je to právě naopak. Je to jen otázka, do čeho se investuje a jak se myslí na budoucnost, a tam si myslím, že levice má přece jenom navrch.

  Ale pojďme ukončit tato zbytečná školení, protože jednáme o státním rozpočtu pro příští rok, a myslím si, že to je docela závažné, ba co bych řekl, nejzávažnější téma roku, a skoro bych řekl, máme tady některé návrhy, o kterých je třeba hlasovat. Pojďme se soustředit na to hlasování.

  Snad jen k tomu taková závěrečná tečka, tedy alespoň pokus o ni. Navzdory všem snahám rozmlžit, zamlžit, zastřít hranici mezi pravicí a levicí nebo existencí pravice a levice podle činů, podle praktických kroků koneckonců vždycky vyplave jako olej na vodu pravda, že pravice i levice existuje, tedy máme tady pravici, máme tady levici, a v historii České republiky se k tomu ještě přidávají, pánové prominou, lidovci, podle činů, podle kroků, ti jsou vždycky tam, kde se vládne. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že už skoro ani nevím, co jsem, jestli jsem levičák, nebo pravičák, ale kvůli tomu jsem sem nepřišel. My jsem tady všichni zapomněli na jednoho důležitého činitele a to jsou občané a voliči. To tady nepadlo. A musím říci, že když si to zrekapituluji, jak dopadly volby do parlamentu, kde voliči, nekoukajíce na to, jestli jste pravice, nebo levice, vás prostě odsoudili do zákopů, nekoukajíce na to, jestli jste pravice, nebo levice, určitou politickou stranu v senátních volbách poslali ještě někam jinam, nekoukajíce na to, jestli jsme pravice, nebo levice, tak v komunálních volbách jasně dala najevo veřejnost, že dává hlasy těm, o kterých si myslí, že republiku spravují dobře, ať se vám to líbí, nebo ne. A je mi jedno, jestli to je pravice, nebo levice. Prosím vás, na tohle nezapomeňte.

  Někdy, když slyším některé prognózy, tak mi jde až mráz po zádech, když jsem zase z nejmenované politické strany slyšel hlasy: příště my to vyhrajeme. Já to každému přeji, ať to vyhraje. Ale jenom bych byl rád, protože si pamatuji, a už si hodně pamatuji, byť ne úplně přímý účastník ještě těchto rozhovorů a těchto chvástavých slov, také Goebbels říkal, že to vyhrají. Říkali to těsně předtím, než prohráli.

  Takže prosím vás, buďme k sobě solidní, nehledejme v pravici a v levici vyložených nepřátel, ale snažme se na základě věcí, které se skutečně prosadí pro občany této republiky, se takto k sobě chovat. A je mi jedno, jestli to je pravice, nebo levice. To jsem chtěl tím jenom říct.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Antonín Seďa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Ještě jednou pěkné odpoledne. Před chvilkou tu ve vystoupení zazněla jména Václav Bělohradský a také jméno velkého řeckého filozofa Aristotela. Ten je autorem slavného spisu o politice, v kterém se vyskytuje mj. i zcela zásadní rozlišení mezi politikem a demagogem. Politika považuje za nositele jednoho z nejvyšších umění v lidské společnosti vůbec a správu věcí veřejných jako skutečně tu nejvíc důstojnou činnost. Proti tomu staví ovšem demagogii. A existuje jedna taková moderní, daleko pozdější definice demagogie, která říká, že demagog je člověk, který vědomě říká věci, které nejsou pravda, a adresuje je těm, o kterých si myslí, že jsou hlupáci.

  My jsme dnes ve vystoupeních ze strany vlády slyšeli o státním rozpočtu řadu vět, které zcela zjevně nejsou pravda. Myslím, že jsem to tady prokázali celkem explicitní argumentací. A já zase věřím, že se v horizontu roku a dvou ukáže, že kalkulace na to, že lidé, kteří to poslouchají, tomu uvěří, protože jsou hlupáci, se ukáže jako hluboce nepravdivá. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, jenom dvě poznámky k politickému školení mužstva, co tady proběhlo. Víte, jsem z Uherského Hradiště. Osm let tam vládla tzv. pravicová koalice. Hradiště je desáté nejzadluženější město v ČR.

  Druhá věc. Jsem členem sociální demokracie od listopadu 1989 a jsem hrdý, že jsem členem této perfektní levicové strany. Tato vláda vznikla na základě důvěry veřejnosti ve volbách. A podívejme se na programové prohlášení. Řídí se programovým prohlášením, které je tvořeno průnikem programu tří koaličních stran. A já jsem hrdý, že 70 % z tohoto volebního programu máme my, sociální demokraté, v tomto programovém prohlášení vlády. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Budu už opravdu velmi stručný, dámy a pánové. Chci upozornit ještě na jeden historický precedens, který dnes zažíváme. Já si s trochou trpkosti uvědomuji vzhledem k svému věku, že už je to 25. návrh vládního zákona o státním rozpočtu, na kterém se tak či onak jako úředník, jako politik podílím, ať už na jeho zpracování, prosazování či oponentuře. Za těch 25 let je to dnes poprvé, co k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu nevystoupil předseda vlády. Já opravdu nevím, co si o tom mám myslet. Je to zvláštní. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já budu velmi krátký. Když už tady někdo jako pan poslanec Seďa tahá své rodné město, tak zapomněl říct to "B", že pan starosta a jeho tým ty volby vyhráli i letos, přestože tak jako hanlivě řekl, jak to vedli špatně v tom jejich městě. Já myslím, že kromě té informace, že to vedli osm let, je třeba říct, že ty volby vyhráli i letos. Takže voliči ocenili, jak to vaše město vedli, a já tím pádem pana starostu a místostarostu zdravím z této pozice. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající, hezký dobrý den. Já tady s naprostým úžasem poslouchám celou tu diskusi a dozvídám se, že jsme ve skleníku, lidi že nás nevnímají. Také se dozvím, že jsme elita, elita národa. Ale ta má otázka je jednoduchá. My jsme možná ve skleníku, ale lidé nás bohužel i z toho skleníku poslouchají. A to, co chtějí vědět, je to, jestli jsme skutečně schopni pracovat. Diskuse, disputace ve vědeckých týmech spočívají v tom, že někdo položí otázku, předloží problém a ten druhý mu na to musí odpovědět. A tady jsem svědkem toho, že opozice položí nějakou otázku, ale odpověď na ni nedostane. A to je to, proč jsme ve skleníku, protože lidé, kteří to poslouchají, najednou vidí, že si tady povídáme úplně zbytečně, že celá ta diskuse je naprosto zbytečná. Na otázky se neodpovídá, a když tak se odpovídá něčím jiným než čím, co k tomu nepatří. Pak se zavede diskuse o tom, co je pravice, co je levice, to si každý může přečíst v učebnici. Ale o tom, proč je ten rozpočet dobrý nebo špatný, vlastně nediskutujeme vůbec. Já bych velmi žádal o to, aby když někdo položí otázku, na ni dostal odpověď a ta odpověď aby ho uspokojila. Buďto s ní může souhlasit, nebo ne, ale odpověď musí padnout. Žádný poslanec, žádný ministr se nemůže vyhýbat odpovědi na otázku, která mu je položena. A to tady dneska děláme celý den. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, já bych chtěl - jsem rád, že je tady pan poslanec Kalousek, že neodešel - chtěl bych ho upozornit, že zrovna teď čtu na internetu, že pražská TOP 09 se řítí do sebevraždy, do záhuby. A mě fascinuje, že celý den tu posloucháme školení od stran, které se blíží k propadlišti dějin, troufám si to tak říci. (Nesouhlasný šum z pravé části jednací síně.) V podstatě chybí jim jedno slůvko - nepoužívají slůvko pokora. Já nic nemám proti názorům, ale slovo pokora je u stran, které tady měly možnost být poměrně dlouho, tak si myslím, že patří do toho slovníku a že pak by to bylo lepší. Myslím si, že byste nám měli dát čas, chvíli, a pak se ukáže. A jak říkám, číst o sebevraždě TOP 09, raději bych utíkal zachraňovat tu stranu a neřešil už tady ty další problémy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, prosím, po něm pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom přátelskou radu panu poslanci Nyklovi prostřednictvím pana předsedajícího. Nemůžete věřit všemu, co čtete na internetu, pane poslanče, to byste se nikam nedostal. (Smích a slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Ještě jednou hezký večer, pane místopředsedo. Myslím si, že to nebylo úplně fér a že jsou to absolutně zbytečné invektivy. Řeší se tady rozpočet a dostává se to úplně někam jinam, celá ta diskuse a debata se dostává do úplně jiných dimenzí.

  Jestli mohu vaším hlasem - prostřednictvím, děkuji, pane předsedo, vaším prostřednictvím - už jsem starší pán, takže se omlouvám, k panu kolegovi Foldynovi. Ve vší úctě, vážím si vás. Řekl jste milion a půl lidí na úrovni chudoby, je to hrozivé číslo. Ono k tomu ještě všemu pak přispívá ten milion lidí, kteří jsou drceni exekutory, spousta dalších a dalších a dalších. Přednedávnem byla plná média článků o tom, že se přidalo státním úředníkům, myšleno hasičům, policistům. Ono se jim nepřidalo, ono se jim dorovnávalo a ještě se jim nedorovnalo úplně. Důchodcům bylo přidáno 205 korun? Já si myslím, že ti lidé si zaslouží daleko víc. Ale ve chvíli, kdy se tady mluví o rozpočtu, tak z jakého balíku se to bude brát, ty peníze, a jakým způsobem to bude dál pokračovat? To jsou data. Data, čísla, nic víc, není to o ničem jiném než o těch číslech. Jestli je někdo vlevo, nebo jestli je vpravo, jediné, co vám mohu říct, když se tady nebavíme o tom, jakým způsobem vlastně to celé půjde dál, jaká bude ta vize, jaké budou ty investice, nebo nebudou investice, bude se přidávat dál důchodcům, jakým způsobem se jim bude přidávat, bude se přidávat dál hasičům, klukům, kteří si myslím, že si to zaslouží, protože dělají práci, kterou člověk potřebuje ve chvíli, kdy už je opravdu hodně zle, a dělají ji za minimum. Řešili jsme to v komunálních volbách. Jestli vyhrál ten nebo ten starosta, je asi úplně jedno. Ne, pánové? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní pan poslanec Laudát, po něm pak poslanec Blažek, po něm pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. K panu poslanci Nyklovi. Váš velký problém je, že skutečně čtete a věříte těm žvástům na internetu. Ale o tom není řízení země. Kdybyste si místo toho raději četl, a nejenom vy, místo šmírování politiků a konkurence jste si raději četli zákony a návrhy, které sem předkládá vláda, dělali jim oponenturu, diskutovali to v klubech, tak byste neposlali - prostě nezdanili fondy například, abyste podtrhli inovace do budoucna. To jsou ty vize, tam se promítají zcela konkrétně. Také byste si pročetli nebo byste aspoň věnovali tu pozornost, když jsem tady četl, jak konkrétně jsou plýtvány, vyhazovány peníze v resortu dopravy, jak jsou uzavírány nápadně nevýhodné dodatky. Asi je důležité surfovat po internetu a číst žvásty.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, já také reakci na pana poslance Nykla vaším prostřednictvím. Já nevím, co bude v propadlišti dějin, ale dovolte mi jeden krátký příklad, ne zas z tak dalekých dějin. V roce 1928 měla KSČ 150 tisíc členů, pak nastoupil Klement Gottwald, to měli 25 tisíc členů, klesl volební výsledek a všichni tenkrát psali: u nás bolševizace nebude, komunisté skončí v propadlišti dějin. A vidíte. Uběhlo pár desítek let a ta strana se stala perspektivní dokonce i pro vašeho Andreje Babiše. Takže propadliště dějin je velmi těžké používat. Nikdy nevíte ... (Smích a potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych vám chtěl říci, že volby skončily. Je po volbách. Celý den, šest hodin tady posloucháme debatu o rozpočtu. Celá řada z vás si tady brala do úst komunální volby, zastupitelstva. Já nevím, kolik tady je dneska starostů po komunálních volbách. Ale víte, jaký je rozdíl mezi těmi zastupitelstvy a touto Sněmovnou? Že jejich rozpočty jsou schváleny tak zhruba do hodiny. A víte proč? Protože používají selský rozum, kde platí, že jedna a jedna jsou dvě. Ne tři, ne čtyři. Víte, debata o tom, jestli je pravé, nebo levé, to je každý rok. To je stejná písnička, pořád stejná. Ale proboha, pojďme už někam postoupit. Nikoho to nebaví! Já nevím, jestli vás to baví. Některé z vás ano. Ale pojďme už schválit ten rozpočet! Děkuju. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Birkemu. I když mě to nebaví, tak dám slovo panu poslanci Martinu Komárkovi. (Smích v lavicích.) Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neobohatím tuto beztak košatou debatu o další filozofické téma, i když mě mnohá napadají. Vystoupím tu jenom jako pamětník. Prostřednictvím pana předsedajícího řeknu panu Laudátovi a panu Kalouskovi, milým kolegům, že čtení oněch internetových žvástů, kterým není radno věřit, zatáhl do této debaty pan Kalousek před několika hodinami.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Laudát si to rozmyslel, takže pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro pana poslance Birkeho vaším prostřednictvím. My budeme hlasovat proti, tak pojďme to odhlasovat. Tak to jenom v jedné části té Sněmovny.

  Já chci jenom připomenout, že rozprava skončila zhruba před 70 minutami. A vzpomeňte si, proč začala. Tak nám to pak nevyčítejte.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď je nová šance, že rozprava skončí znovu. Pakliže se nikdo do rozpravy nepřihlásí - a hlásí se pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Faktickou poznámku vaším prostřednictvím pro pana kolegu Birkeho. Já už jsem to tady říkal. Na otázky se v diskutaci má odpovídat. Ale my tady máme situaci, kdy na otázky týkající se státního rozpočtu jako odpověď dostáváme stále odpovědi stejné, jako kdyby to byly volební odpovědi voličům, jak je získat, ne odpovědi faktické. Volby skončily. Jednání o státním rozpočtu je pokračováním voleb, protože žádnou faktickou odpověď na zdůvodnění rozpočtu kromě volebních prohlášení jsem tu neslyšel. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní se ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rychle všeobecnou rozpravu končím.

  Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. (Poslanec Votava se hlásí a poslanci v lavicích se smějí.)

  Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem s hlasování a s usneseními, o kterých dám následně hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, mně jste se měl zeptat, jestli chci závěrečné slovo poté, co je dostal pan ministr Babiš. A vy jste znovu otevřel rozpravu. Měl jsem dostat slovo závěrečné. Já bych vám stejně řekl, že už nic nemám, co bych dále sdělil této slovutné Sněmovně. Tím by to skončilo, ale měl jste se mě zeptat. Tak.

  Registruji, nebo jsem obdržel, nebo mám dva návrhy na usnesení. První návrh na usnesení podával pan kolega Kalousek, ten mám písemně. Pro pořádek si ho dovolím tedy znovu přečíst, abychom věděli, o čem se bude hlasovat: Poslanecká sněmovna návrh zákona o státním rozpočtu vládě České republiky vrací s následujícím doporučením: Za prvé - výdaje a saldo snížit nejméně o 20 mld. Kč. Za druhé - objem investičních výdajů z národních zdrojů navýšit alespoň na úroveň roku 2012. Lhůta tedy 20 dnů.

  Předpokládám, že jsem to přečetl správně. Pan kolega Kalousek kýve, že ano.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi. Velmi obdobný návrh, který ale nesplňuje náležitosti § 102 odst. 3, předložil pan poslanec Fiala. Předpokládám, že pan poslanec Fiala se tedy připojuje k návrhu pana poslance Kalouska. Je tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který navrhl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, tak jak jej přečetl pan zpravodaj. Ví každý, o čem bude hlasovat?

 • Poslanec Václav Votava: Stanovisko zpravodaje je negativní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra prosím. (Také negativní.)

  Zahajuji hlasování o návrhu - (Hlasy z pléna.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlašuji tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska na vrácení návrhu státního rozpočtu k přepracování vládě dle usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 36. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 94. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy hlasovat o návrzích, usnesení, tak jak jste jej dostali v přiloženém tisku 331/1, usnesení rozpočtového výboru číslo 138 ze dne 8. října. Poprosím pana zpravodaje, který ve všeobecné rozpravě k tomu přidal bod 4, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, přednesl jsem ještě doplňující návrh do tohoto usnesení k prvému čtení vládního návrhu. Dovolil bych si ho znovu zopakovat, abychom si oživili paměť: Za bod 3 návrhu usnesení se doplňuje nový bod 4, který zní: "Žádá správce kapitol, aby návrh kapitoly (kapitolní sešit) předkládali příslušnému výboru, kterému byl návrh přikázán k projednání, v písemné i elektronické podobě."

  Samozřejmě moje stanovisko je kladné.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlasím.)

  Jestli dobře chápu proceduru, nejprve budeme hlasovat o bodu 4, se kterým by Sněmovna vyslovila souhlas, a pak o celkovém návrhu všech tří předchozích bodů plus případně toho bodu, pokud by byl schválen. Je každému jasné, o čem budeme hlasovat? Má někdo námitku proti této proceduře?

  Nejprve budeme hlasovat o bodu 4 za usnesení, o návrhu, tak jak jej předložil pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 37. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 175, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Nyní tedy dle návrhu pana zpravodaje budeme hlasovat o celém usnesení rozpočtového výboru.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, přesně tak. Předpokládám, že všichni mají samozřejmě -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to usnesení 331/1, které vám bylo doručeno 9. října. O tomto usnesení zahajuji hlasování.

  Kdo je pro usnesení rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 38. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 51. Návrh byl přijat.

  Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím první čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené paní a pánové. Máme za sebou rozhodující bod této schůze. Budeme pokračovat schválenými body pořadu, tak jak byly schváleny.

  Dnešním dalším bodem programu je bod číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, aby vedle ní usedla zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Martina Berdychová.

  Paní ministryně, máte šanci svůj první návrh zákona uvést. Máte slovo. ***

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení kolegové, stojím před vámi zcela poprvé a ráda bych využila dvě minuty a myslím, že po té dlouhé debatě ke státnímu rozpočtu si to mohu dovolit. Dovolte mi jenom pár poznámek k tomu, co zde zažívám nejenom jako ministryně, berte to jako od občana České republiky. Budu se snažit také trochu odlehčit atmosféru právě po tomto těžkém bodě, který jsme všichni zažili.

  První věc: Je tu strašná zima. Já se úplně celá klepu zimou. Tak to jenom technická věc.

  Dále druhá věc je... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vidím, že paní ministryně už si zvykla rychle a zvykla si správně. Požádám sněmovnu o klid. Už kvůli tomu, že by paní ministryně při svém prvním přednesu měla mít pozornost vás všech odleva doprava. A ten, kdo má zájem diskutovat o jiném tisku, než je tisk 276, nechť svoji diskusi přenese do předsálí.

  Prosím, pokračujte.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. Druhá věc, a ta je velice důležitá pro vás všechny, a znovu opakuji, že zde stojím jako občan, ale zároveň jako ministryně, která není poslancem. Vy jste zákonodárci, všichni. Já jsem se domnívala, že fungujete jinak. Já jsem se domnívala, že máte vzájemný respekt. Já jsem se domnívala, že tady nejsou žádné vulgarity. Já jsem se domnívala, že to opravdu funguje jako Poslanecká sněmovna. (Nesouhlasný hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid prosím!

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Ohledně státního rozpočtu, který zde byl teď projednán - všimli jste si, že žádná žena nepromluvila? Byla to výměna pouze mužů, mužských názorů. A já doufám, že příště se budu moci zúčastnit.

  Ještě jedna věc, která se týká fondů, a vzhledem k tomu, že mě všichni nazývají odborníkem na fondy. Státní rozpočet se skládá z mnoha miliard předfinancování a spolufinancování operačních programů. Chtěla bych připomenout, že od roku 2020 evropské fondy možná nemusíme vůbec mít. A to, čím my nahrazujeme nyní spolufinancování a předfinancování, budeme muset hledat někde jinde.

  To je můj úvod, mé dvě minuty. Děkuji těm, co zůstali, případně i zůstanou k dalšímu bodu, který bych zde přednesla za Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně toto jsem si nemohla opravdu odpustit.

  Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky novelu vládního návrhu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. V úvodu bych ráda přednesla důvody, proč to předkládáme. Následně, jaké jsou cíle, a následně, co očekáváme od tohoto prvního čtení.

  Hlavní důvody pro předložení novely jsou následující: zajištění vyšší ochrany spotřebitele především tím, že se zamezí krácení zákonných nároků poškozených klientů cestovních kanceláří při jejich úpadku ze strany pojišťoven. Za dále, zlepšení informovanosti spotřebitele o tom, kdo pořádá, resp. organizuje zájezd, jehož prodej zprostředkovává cestovní agentura. Další, upřesnění ustanovení upravujících povinné pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře. Za další, uvedení zákona do souladu s novým občanským zákoníkem a novelou živnostenského zákona. Poslední bod, ten důvod, který jsem si vybrala jako klíčový, je zavedení správního trestání včetně nastavení sankcí pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. Toto opatření je v důsledku právě zmíněné novely živnostenského zákona.

  Novela vládního návrhu zákona byla dne 9. července 2014 schválena vládou České republiky a je téměř totožná s návrhem, který již byl schválen usnesením vlády č. 334 ze dne 15. května 2013. Poslanecká sněmovna novelu projednala v prvním čtení. Předkládáme ji nanovo, protože k projednání ve druhém čtení již nedošlo z důvodu rozpuštění Sněmovny.

  K nejdůležitějším cílům předkládané novely vládního návrhu zákona patří posílení vyšší ochrany spotřebitele na poli cestovního ruchu; eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře především ve vztahu k povinnému pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře; zavedení hmotněprávní odpovědnosti statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu v případě nesplnění povinnosti uložené jim zákonem; úpravy preventivní povahy týkající se rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře i pojišťovny; zavedení správního trestání včetně sankcí pro podnikatelské subjekty - to znamená cestovní kanceláře a cestovní agentury, které i přes upozornění na porušování zákonem stanovených povinností, své povinnosti neplní; v neposlední řadě stanovení dozoru nad dodržováním zákona včetně posílení podmínek výkonu dozoru Ministerstva pro místní rozvoj.

  Navržená opatření by měla zejména přispět k větší ochraně spotřebitelů, to znamená občanů České republiky, zákazníků cestovních kanceláří, k jejich lepší informovanosti. Dále by novela měla zajistit zamezení podvodným jednáním ze strany některých cestovních kanceláří včetně upřesněných podmínek pojištění záruky pro případ jejich úpadku.

  Jelikož hlavním účelem vládního návrhu zákona je maximální snaha nás jako předkladatele, to znamená Ministerstva pro místní rozvoj, zajistit ochranu zákazníků cestovních kanceláří, ráda bych požádala o zkrácení lhůty k projednání předložených pozměňovacích návrhů na 30 dní. Tak by účinnost zákona mohla nastat nejpozději k 1. dubnu 2015.

  Vládní návrh novely zákona je plně v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii.

  Závěrem bych si vás dovolila požádat o co nejrychlejší projednání a postoupení předkládané novely do druhého čtení. Děkuji v tuto chvíli za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo. Nyní žádám paní zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Martinu Berdychovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu, a pak budeme dále postupovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní ministryně vás podrobně seznámila s navrhovanou novelou zákona o podnikání v cestovním ruchu, s jejím hlavním cílem. Já bych pouze shrnula, že předkládaný návrh by kromě hlavního cíle, kterým je ochrana zákazníků a zvýšení jejich jistoty v případě úpadku cestovních kanceláří, měl přispět i ke kultivaci podnikatelského prostředí na úseku podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur.

  Cestovní kanceláře budou mít povinnost -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás taky přeruším a znovu požádám kolegy o klid! Požádal jsem vás, abyste případné diskuse na jiné téma přenesli do předsálí. Respektujte, že zpravodaj v prvém čtení to nemá úplně nejjednodušší, a nechte paní zpravodajku přednést její zpravodajskou zprávu. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Martina Berdychová: Cestovní kanceláře budou mít povinnost vést průkaznou evidenci o prodaných zájezdech a rozšiřuje se jejich informační povinnost vůči pojišťovnám. Současně se rozšiřuje informační povinnost pojišťoven vůči ministerstvu.

  Návrh novely byl už předběžně projednán na podvýboru cestovního ruchu se zástupci resortu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, MPO, se zástupci asociací cestovních kanceláří a pojišťoven. Bude připraven pozměňovací návrh, který budeme ještě na dalším podvýboru cestovního ruchu projednávat.

  Doporučila bych postoupit projednání tohoto tisku do druhého čtení a projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a dovolte mi, abych než zahájím rozpravu, ještě konstatoval omluvu, která pravděpodobně nebyla ještě v protokolu, a to je omluva pana poslance magistra Radka Vondráčka z dnešního jednání od 17 hodin.

  Nyní k otevřené rozpravě. V otevřené rozpravě nejdříve vypořádáme faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Votavy. Poté přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury, poté řádně přihlášená paní kolegyně Fischerová. Pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Paní ministryně, já jsem vůbec neporozuměl tomu, co jste řekla předtím, než jste začala číst úvodní slovo, a požádal bych vás, abyste nám to blíže vysvětlila. Pro mě to byla neuvěřitelná slova.

  Za prvé nemáte pravdu, nevystupovali pouze muži. To je tady poprvé, kdo tu rozděluje poslance podle pohlaví. Když už říkáte, že nevystoupila žádná žena, tak si aspoň dejte pozor - (Někdo zprava upozorňuje, že vystoupily dvě nebo tři ženy.) No to je jedno, dvě tři. Máte mluvit přes pana předsedajícího, ne na mě tady takhle. Řekla jste žádná! (Řečník zvýšil hlas.) Jestli žádná jsou dvě tři, tak to pak odpovídá tomu, co jsem tady řekl před chvilkou, že 75 je víc než 100.

  Za druhé jsme slyšeli, že ten zákon nebyl doprojednán kvůli tomu, že byla rozpuštěna Sněmovna. To bylo v srpnu 2013. Po čtrnácti měsících to dostáváme a hned slyšíme, že to musíme urychleně projednat. Co se dělo těch čtrnáct měsíců, když už to tady bylo před čtrnácti měsíci? Proč bychom měli spěchat? Máme rozpočet! Nemáme čas ve zrychleném jednání projednávat další návrhy zákonů. No tak to nebude 1. února. Když vláda měla tolik času a po devíti měsících nám předkládá něco, co tady leželo už v srpnu loňského roku, tak nevím, proč bychom zase měli něco zrychleně projednávat. Jediný důvod?! Nebo jste na tom vyšívali těch devět měsíců a je to něco úplně jiného, než tady bylo minule? To bych rád pak slyšel v rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Faktická poznámka pana kolegy Votavy, poté pana kolegy Martina Novotného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo.

  Vážená paní ministryně, já jsem neporozuměl vašim slovům. Nebylo to od vás šťastné vystoupení. Státní rozpočet je velice vážná věc a nemusí se mi líbit vystoupení kolegů z druhé strany, z opozice, nemusím s ním souhlasit, ale mají naprosto legitimní právo se vyjádřit ke státnímu rozpočtu, i kdybychom tady seděli do půlnoci. Prosím, já vím, že jste nikdy v Poslanecké sněmovně nebyla, ale toto bychom měli respektovat. (Velký potlesk většiny poslanců v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Já se omlouvám, že do toho vstupuji, pane předsedající, já bych chtěl jenom uvést, že jsem -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, pardon, pardon, pan poslanec Martin Novotný. Pane kolego, pan poslanec Martin Novotný má slovo. Toho jsem vyvolal, ten se přihlásil elektronicky. Respektujme jednací řád. (Poslanec Stupčuk říká nahlas, tentokrát mimo mikrofon: Chci vystoupit k hlasování a zpochybnit ho.) No to samozřejmě můžete, ale já musím respektovat přihlášky k faktické poznámce, které jsou elektronicky, podle zákona o jednacím řádu musím dát slovo tomu, kdo se přihlásí elektronicky, přednostně před tím, kdo se přihlásil z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, moje vystoupení je možná trošku nadbytečné, protože pakliže z vládní koalice už tady ta slova zazněla, tak je to asi to nejdůležitější. Já to zkrátím na minimum.

  Známý výrok říká, že nikdo nemá druhou šanci udělat dobrý první dojem. Tak to se paní ministryni nepodařilo.

  A já bych chtěl připomenout, že základní polarita, kdo je tady za občany a kdo tady není za občany, je přesně naopak. Za občany tady jsou zvoleni zástupci lidu. Vy jste se stala ministryní nějakým jiným způsobem než aktem volby lidem, a proto bych byl rád, abyste si tuhle záležitost uvědomila a příště už tady takovým způsobem nevystupovala.

  Mně se v životě osvědčila úplně opačná věc, úplně opačný přístup. Když jsem byl v relativně mladém věku 32 let zvolen tehdy nejmladším primátorem v České republice, tak jsem neměl představu, že jsem nejchytřejší na světě. Od svých starších a zkušenějších kolegů jsem se spíš učil a osvědčilo se mi to a vždycky, i když jsem tady začal v Poslanecké sněmovně teď nově, tak tento princip se snažím opakovat. Nezačal jsem tady vystupovat stopadesátkrát denně jako mistr světa, spíš jen první půlrok poslouchám a teď začínám víc mluvit. Vždycky se mi to osvědčilo. (Velký potlesk většiny poslanců, mimo členů hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní Miroslava Němcová, pak Štěpán Stupčuk, pak Martin Komárek, pak František Laudát. To jsou faktické poznámky v tuhle chvíli přihlášené. Prosím, respektujme, že to je elektronicky opravdu podle zákona o jednacím řádu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si dovolím vaším prostřednictvím požádat paní ministryni, aby se neostýchala, a zejména ve chvíli, kdy bude projednáván státní rozpočet, bych tady její hlas velmi uvítala. Každý z ministrů zodpovídá za nějakou kapitolu. Já postrádám vystoupení jednotlivých ministrů při obhajobě jejich kapitol. A jestliže poté, kdy jsou schváleny základní parametry státního rozpočtu v prvním čtení, s čímž už se nedá hnout, tak si myslím, že ona měla právě tu povinnost před námi, volenými zástupci lidí, vystoupit a tu svou kapitolu velmi významně obhajovat. To, že to neučinila, považuji za chybu. Její komentář, který měla poté, už já komentovat nebudu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Štěpán Stupčuk. Připraví se pan Martin Komárek k faktické poznámce. Zatím máme jenom faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jenom chci uvést pro stenozáznam, že při hlasování v prvním čtení o rozpočtu jsem hlasoval pro tento návrh a na sjetině se mi objevilo, že jsem se zdržel. Takže bych to chtěl uvést pro stenozáznam. Hlasování jako takové nijak nezpochybňuji. Chtěl jsem tak učinit bezprostředně poté, co jsem se s touto skutečností seznámil. Nevím, zda tedy faktická poznámka je ten správný instrument k tomu, aby byl využit. Myslel jsem, že faktická poznámka slouží k tomu, aby člověk mohl fakticky reagovat na danou projednávanou problematiku, to znamená na tento bod. Nicméně platí to, co jsem řekl předtím. Díky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane kolego, ale nezbývá mi, než reagovat opravdu na ty přihlášky, tak já nevím, co chcete říct v otevřené rozpravě. Tak prosím.

  Nyní pan kolega Martin Komárek k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych mohl jako zvolený zákonodárce taky paní ministryni školit, ale neučiním to. Jenom pár poznámek. Jednak jí ze srdce závidím, že až dosud nikdy nesledovala přenosy z této ctěné Sněmovny, a nemohla se tedy připravit na to, že si my, zvolení zástupci lidu, tady můžeme plácnout, co chceme, a můžeme se urážet, jak chceme. Co jí nezávidím, je, že tu teď bude muset být častěji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já na rozdíl od pana předřečníka bych paní ministryni doporučil: Sesedněte z piedestalu. Víte, dělat ministra nebo ministryni je otročina. Je to nevděčná práce. A byť to vypadá, že teď jste hvězda, tak si sedněte na zem a začněte se chovat prosím normálně.

  Není pravda, že jsou tady takoví lidé, jako jste možná sledovala... nebo co z nás dělají v médiích. Znám hodně politiků, kteří vyletěli nahoru z leknutí. A jak rychle vyletěli nahoru, tak rychle sletěli dolů. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel, že už jste jaksi velice tvrdě naložila s panem ministrem Prachařem, pak se podívejte, je rozpočet, spousta věcí se tady debatuje o dopravě a pan ministr se už tak bojí, že sem radši nepřišel. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Holeček, paní poslankyně Němcová a paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já stejně jako kolega Stupčuk při hlasování číslo 36 při dnešním hlasování jsem hlasoval proti a ve stenozáznamu (na sjetině) mám pro. Tak jenom pro steno, nezpochybňuji hlasování. Tak tuto informaci.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Informace pro stenozáznam. Nyní paní poslankyně Němcová ještě k faktické poznámce. Potom paní poslankyně Zelienková také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Ač nerada, musím vystoupit, a to s pár slovy pro pana poslance Komárka, vaším prostřednictvím prosím.

  Mě nebaví poslouchat vaše řeči o tom, jak jste zklamáni tím, co se ve Sněmovně děje. Jako byste vy jako politický komentátor, dlouholetý žurnalista, nechápal, co je podstatou demokratické instituce zvané Poslanecká sněmovna, potažmo Senát, neboli Parlament České republiky. Že to je názorový střet, kde se dlouho, někdy bolestně hledá řešení, pro které většina zvedne hlas a v tu chvíli začíná platit.

  Já si myslím, že ty argumenty o tom, že paní ministryně je šťastnou ženou, která neviděla zatím Sněmovnu, jsou naprosto scestné a jsou populistické a demagogické v tom, že manipulují veřejností a neustále ji utvrzují v tom, že Sněmovna je sbor nekompetentních žvanilů, kteří se prostě nějakým omylem dostali do Poslanecké sněmovny. A toto ponižování té důležité role, kterou zákonodárce na sebe bere, od vás odmítám přijímat! A od kohokoli!

  Paní ministryně si měla zjistit, na jakou židli sedá, měla vědět, co to obnáší. Nemůžeme si tady hrát na to, že je chudák a teď najednou je vystavena něčemu, s čím nepočítala. Na tu židli si v takovém případě neměla sedat! (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk všech stran kromě hnutí ANO.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní... (Stále trvá potlesk.) ... poslankyně Zelienková, pak s faktickou poznámkou, resp. s přednostním...

  Paní ministryně, mám otázku. Hlásíte se s faktickou poznámkou? S faktickou poznámkou po paní poslankyni Zelienkové. (Poslankyně Zelienková se vzdává poznámky.) Vy rušíte. Tak potom paní ministryně Šlechtová faktická poznámka. Prosím, máte své dvě minuty, paní ministryně.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji za všechna vyjádření, která jsem si zasloužila vůči mému prvotnímu projevu. Já bych chtěla říct, že mě naopak překvapuje, že jste neuvítali, že někdo, kdo je tady opravdu nový, se dokáže vyjádřit nahlas bez nějaké bolesti a s odvahou. (Šum v sále.) Chtěla bych říct, že paní ministryně Šlechtová si sedla na tu židli a přijala nabídku být ministryní, a to z reálných důvodů. Já jsem si vědoma toho, do čeho jsem šla, četla jsem jednací řád Poslanecké sněmovny a vím, jak to tady chodí. Já jsem v úvodu sdělila, že si beru dvě minuty, abych vám sdělila svůj názor jako občan. Pokud Poslanecká sněmovna není schopna toto respektovat a akceptovat, když je tady někdo nový, tak já musím říct, že mě to trochu mrzí. Nicméně já jsem se poučila. Odteď se budu chovat jako všichni poslanci, budu se chovat jako ministr a tímto způsobem budeme nadále komunikovat. Považuji svoje jednání a svůj úvod celkem za korektní vůči vám všem a chápu i vaše připomínky. A jsem ráda, že se tak stalo, a děkuji za to. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak paní ministryně si tady šeptá, že je miláčkem médií - tak možná tím, jak tady vystoupila.

  Kdyby byla pravda, co paní ministryně řekla, jak si to nastudovala a jak to zná, tak by věděla, že nemůže zahájení bodu začít faktickou připomínkou v délce dvě minuty. Já jí to nevyčítám, ona sama tady otaxtovala, jak se všechno naučila, jak ví. A že tady vystoupila jako občan. Občan nemá právo vystoupit v Poslanecké sněmovně s faktickou připomínkou. Tu výsadu má poslanec a ministr. Tak to tady nehrajte. Jednací řád. My jsme to tolerovali. My jsme mluvili o obsahu, ne o tom, že jste jako nováček v Poslanecké sněmovně začala faktickou připomínkou v okamžiku, kdy být nemůže. A vy se jako omluvíte, ale současně nás pozurážíte znovu. Já takovou omluvu nepřijímám. Já jsem tady odvážně řekla, co si o vás myslím. No tak ti chlapi si tady mleli o tom rozpočtu... Paní poslankyně Němcová správně řekla - tak proč jste nevystoupila k tomu rozpočtu? Po rozpravě, která má x hodin, nám řeknete: příště k tomu vystoupím. Ale to jste mohla v těch sedmi osmi hodinách, které jsme tady spolu trávili. Možná by nás to zajímalo. Vy jste zdědila tu kapitolu, tomu rozumím, že jste ji nemohla ovlivnit. Ale nic jste nám neřekla. Ale po bitvě každý generál. A říkám, poprvé a doufám, že naposled, někdo rozdělil členy Poslanecké sněmovny podle pohlaví a říkal, kdo vystupovat má a kdo vystupovat nemá! (Potlesk z levé a pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní, pokud se mi to podaří, bude řádně přihlášená paní poslankyně Fischerová. Pardon, omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Kolegyni Fischerové se omlouvám, já jsem to hlásil dopředu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se taky chci omluvit paní poslankyni Fischerové, protože dvacet let spolu pracujeme v jedné asociaci cestovních kanceláří, nicméně já jsem se hlásil skutečně seriózně už dříve, a proto bych si dovolil vystoupit. Je mi to líto, Jano, já tedy prosím prostřednictvím pana předsedajícího.

  Tak. Já jsem se do těch faktických poznámek skutečně nezapojoval, jak jste viděli. Připadalo mi to skutečně neadekvátní celkově. Já jsem zvyklý se k ženám chovat galantně. A jak jsem říkal, jak i této vládě jsme dávali sto dnů hájení a poctivě jsme to jako Úsvit dodrželi, vzpomeňte ty měsíce zpátky, poctivě jsme sto dnů hájení dali a nijak jsme se nevymezovali, stejně tak paní ministryni. Někdo je vždycky jednou nový, takže já bych rád navázal věcnou spolupráci a určitě sto dnů hájení nejenom dáme. A jako gentleman, aspoň se o to snažím, rozhodně se do paní ministryně odmítám nějak osobně navážet. Takže to bych k tomu řekl. A já si počkám spíš na reálnou práci než tady zas na nějaké divadýlko a komedii, která je tady opakovaně předváděna všemi stranami.

  Co se týče konkrétně toho návrhu, abych už se mohl vyjádřit, k cestovnímu ruchu. Já bych nejdřív trošku uvedl na pravou míru to, když se tady hovoří o vládním návrhu. Ono to totiž vzbuzuje dojem, že tato vláda snad bojuje za práva spotřebitelů a že snad dělá něco jiného než jiné vlády a že snad přináší nějaké změny v tomto ohledu. No tak ten zákon o cestovním ruchu - já se na Ministerstvu pro místní rozvoj pohybuji dobrých patnáct let z pozice člověka, který je ve vedení největší asociace cestovních kanceláří v České republice - ten zákon se tam táhne mnoho a mnoho let. Takže to není návrh této vlády, je to návrh vlády, už nevím ani jaké, a táhne se to skutečně neuvěřitelně dlouho.

  Další věcí je, proč to opět trvá tak dlouho. Protože pravdou je, že už jsme ztratili skoro další rok, a chtěl bych říci, že ten zákon skutečně je důležitý, byť cestovní ruch se mnoha lidí tady netýká. Ale jenom bych řekl jedno číslo, které hovoří za vše. V České republice se ročně prodá 2,2 mil. zájezdů. V desetimilionové České republice. Prosím vás, týká se to prakticky všech občanů České republiky to, co tady budeme projednávat, dřív nebo později.

  Já bych jenom stručně a velice krátce shrnul to, protože paní ministryně tady už řekla celou řadu věcí, proč my i profesionálové v cestovním ruchu, já jako viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, toto vítám, je především ta zvýšená ochrana spotřebitelů. Proto my rozhodně podporujeme to, abychom zákon o cestovním ruchu přijali.

  Určitě podporujeme taky tu záležitost - a máte s tím zkušenosti mnozí z vás, že si kupujete zájezdy u cestovní agentury a horko těžko se dozvídáte, která cestovní kancelář to reálně organizuje. To tento zákon také řeší, tu lepší informovanost.

  Dále mnoho spotřebitelů se vždycky ptá na naší asociaci, jestli je cestovní kancelář pojištěna a u koho. Dnes to bylo pouze na seznamech pojišťoven, nově by to mělo být centrálně v seznamu ministerstva, což je určitě také výborný posun. A hlavně to, co je tím zásadním posunem, je, a to tady skončila v nelibé situaci celá řada spotřebitelů a řeší se to každý rok, že pojišťovny stoprocentně neplní. V případě krachu cestovní kanceláře že tam nedochází ke stoprocentnímu plnění, pojišťovny se tomu brání a tento zákon nově nastoluje, že má pojišťovna plnit všechny oprávněné nároky. To znamená, tady ta práva spotřebitelů skutečně posouváme celkem důležitým a zásadním způsobem.

  To, co tomu zákonu vytýkáme, a bohužel jsme se ani na podvýboru neshodli, je, že není řešeno neoprávněné podnikání. Slováci to v zákoně vyřešeno mají, nevím, proč to pořád v České republice nejde. To znamená zájezdy organizované načerno. A tím nemyslím samozřejmě školy, tím nemyslím žádná taková zařízení. Tím myslím takové ty podnikatele, kteří pod rouškou živnostenského listu na cestovní agenturu organizují zájezdy a nechtějí se pojišťovat a obcházejí to.

  To, co by mělo být teď obsahem pozměňovacího návrhu, na kterém jsme se zcela apoliticky a odborně dohodli i na podvýboru, jsou dvě otázky - úprava pojistných limitů, víc bych to tady už nerozebíral, tak, aby nebyla diskriminace menších cestovních kanceláří nebo těch, které třeba dovážejí turisty, ale prodávají zájezdy na jednu stranu jenom jako, řekl bych, takovou okrajovou činnost a přitom jsou to profesionálové a jsou to funkční agentury. Druhá věc je také ta možnost zakázat cestovní kanceláři bez předchozího upozornění uzavírat smlouvy o zájezdech, což si myslíme, že je neadekvátní a že by tam měla být nějaká lhůta na nápravu. Takže zde už jsme se shodli. Doufám, že i společně s paní ministryní a s podvýborem tento návrh bude v tomto smyslu předložen a projednáme ho a Sněmovna by ho měla bez problémů předpokládám přijmout, protože na podvýboru v tuto chvíli tu shodu celkem máme.

  Takže tento zákon je zcela apolitický. Pracovali jsme na něm léta, spadlo to tedy této vládě. Určitě je potřeba ho přijmout. Určitě, co se týče toho zkráceného projednávání, celkem dobré by to bylo, protože sezóna se blíží a klienti by mohli být chráněni lépe. Čím dříve, tím lépe. Nicméně je tady samozřejmě na stole ta otázka, proč tady na to zase čekáme rok. To je samozřejmě pravdou, ale čím dřív to bude přijato, tím to bude opravdu lépe, protože prodej zájezdů na následující sezónu už začíná a zase miliony spotřebitelů můžou být v neadekvátní situaci a my bychom rádi v hnutí Úsvit ty spotřebitele určitě ochránili, aby za ty peníze, které si horko těžko ušetřili během roku, skutečně měli stoprocentní jistotu, že za to dostanou služby, nebo budou když tak adekvátně nějakým způsobem jejich práva chráněna.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho vystoupení. Nyní faktická poznámka pana poslance Velebného, pak paní poslankyně Fischerová. Pan poslanec Velebný, nevidím ho, tak mu přihláška s faktickou poznámkou propadá. Paní poslankyně Fischerová v řádné přihlášce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemný podvečer. A přece jsem se dostala ke slovu, tak jsem velice ráda.

  Vážené dámy, vážení pánové, já se budu také věnovat věcným připomínkám. Navážu na předchozí slova jednak pana poslance Tomia Okamury, který mluvil už ke konkrétním věcem, které ten návrh vládní novely zákona obsahuje, ale také zavzpomínám, protože je pravda, že cestovní ruch je mi velice blízký.

  Když se mluví o cílech, které chceme touto novelou dokázat, tak je to hlavně ochrana klientů cestovních kanceláří. V tom se shodneme úplně všichni. To ano. Ale teď jakým způsobem k tomu dojít. Zaslechli jsme tady už nějaké konkrétní návrhy. Já zavzpomínám na rok 1997. Tehdy to byla první velká cestovní kancelář - Travela - a nechala velká čísla lidí v zahraničí. Nedostali se nazpátek. A nebylo to jenom to, že nebyla zajištěna jejich repatriace, ale odnesly to ještě řady menších cestovních kanceláří, které v rámci druhé platební neschopnosti skončily se svým podnikáním. A to je právě to, co zde chci ještě zdůraznit, co zde dnes nebylo doposud řečeno. Jsou zde dvě asociace cestovních kanceláří, čili profesní sdružení cestovních kanceláří a případně agentur, a ony se postupem času k sobě přiblížily a názory na tuto novelu mají stejné, což je pro mě velký důraz, protože jestliže někdo bojuje za něco společného, tak je dobře, že našly společná řešení.

  Tato novela zákona 159, jak se mezi profesionály nazývá, prošla opravdu dlouhou debatou. Už od roku 2010, ale teprve v loňském roce prošlo první čtení, jak zde už bylo řečeno, ale spadlo to pod stůl. A nyní jsme u prvního čtení předloženého tedy až dnes. Vždycky jsem sledovala, kdy to bude zařazeno na program jednání Poslanecké sněmovny, a nějakým stylem se to nedostávalo, až dnes, takže to je v pořádku. Ale bohužel této novele zákona 159 naprosto nepředcházelo vnější připomínkové řízení. Dívala jsem se proč ne a našla jsem si, že pan ministr Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, dne 4. dubna, mám i jednací číslo, povolil, aby k návrhu novely zákona nebylo provedeno připomínkové řízení. Tím pádem došlo k tomu, že k následné diskusi došlo až poté a teď je potřeba v této novele zákona provést určité úpravy.

  Jak říkala paní zpravodajka, paní poslankyně Martina Berdychová, sešli jsme se jako podvýbor cestovního ruchu. Bylo to 2. 9. 2014, není to tak dávno. Tam se opravdu sešli aktéři, kteří zde byli jmenováni, čili asociace cestovních kanceláří, zástupci ministerstev, už zde byli jmenováni, zástupci České asociace pojišťoven, a tam se k určitému závěru došlo. Bylo to věcné jednání. Já jsem z toho měla radost, že se v tomto smyslu pokročilo. (V sále je velký hluk.)

  Ale na základě schůzky byly vyvozeny připomínky. Pan poslanec Tomio Okamura je tady sice už zmiňoval, ale já přece jenom vypíchnu, o co se konkrétně jedná. Jde tam v podstatě o dvě hlavní věci. Jednak to jsou limity, které je potřeba plnit jako pojištění cestovních kanceláří. V současné době jenom pro vaši informaci řeknu, že Česká republika má jeden z nejvyšších pojistných limitů. Pro představu, je to 30 % z ročních tržeb cestovní kanceláře. Cestovky musí vytvořit rok dopředu podnikatelský záměr a z toho se potom vyměří 30 %. Je to úplně nejvyšší číslo, které v rámci Evropské unie existuje. Jinak to v průměru bývá v rozmezí 8 až 15 %. A nyní je v novele navrženo, že by měly být pojistné limity minimálně jeden milion nebo čtyři miliony. Jeden milion je pro cestovní kanceláře, které používají dopravu klientů autokarem, a čtyři miliony pro letecké zájezdy. Ovšem jak jsem mluvila s oběma asociacemi a s mnohými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, toto hledisko je pro ně naprosto diskriminující. Může se stát, že díky těmto limitům, kdyby došlo ke schválení zákona v tomto znění, mnoho cestovních kanceláří skončí, zejména těch malých, které vyplňují mezery na našem trhu, a jsou to takové kanceláře, které mají speciální programy, ať už je to pro zahrádkáře, pro tělesně postižené, pro památkáře. Znám spoustu takových menších cestovek a došlo by k tomu, že bude zase celá řada nově nezaměstnaných. Myslím si, že by to bylo opravdu diskriminující.

  Chtěla jsem upozornit na tyto dva limity, které jsou nově navrženy. A druhá věc je, že není určena hranice výše plnění pro pojišťovny, protože do toho nebudou chtít vstoupit, jestliže nebude určena výše horní hranice, kterou musí plnit. Pro informaci: Kolik si myslíte, že je pojišťoven na českém trhu, které toto nabízejí? Je jich šest. A obrat, který vyřizují v plnění ve vztahu k cestovním kancelářím, není tak markantní. Je to pro ně nepodstatná výše obratu, takže se může stát, že kdyby nedošlo k dohodě, tak nakonec žádná pojišťovna nebude chtít toto pojištění sjednat.

  Poté, co jsme zde vyslechli i různé poznámky, tak docházím k závěru, že je opravdu ještě nutno pořádně projednat v řádném termínu ve výboru podle toho, jaká bude shoda, všechny tyto možnosti a vytvořit pozměňovací návrhy. Já se k tomu plně hlásím. Mimoto chci říci, že nebude-li toto možné, tak vidím tuto novelu jako neprůchozí. Jedině bude-li tomu věnováno dostatečné množství času. Hlavně aspekty, o kterých jsem mluvila. Dneska zde při projednávání rozpočtu padala taková fráze. Byly zde různé fráze, ale bylo tam držím palce navzájem. Tak držím palce, ať se dohodneme, protože pro mnohé podnikatele v cestovních ruchu je toto opravdu zavazující. Pojďme pracovat, ale v řádném termínu. Jsem proti tomu, aby byl zkracován termín k projednávání ve výboru.

  Děkuji vám všem za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové za její vystoupení. Mám další dvě přihlášky do rozpravy. První pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, prosím promiňte, pokud vznesu do jednání trochu jiný program, ale poslankyně a poslanci TOP 09 se cítí do té míry uraženi bezprecedentním vystoupením paní ministryně, že si vezmeme přestávku v délce jedné hodiny a budeme diskutovat, jak se k jejímu vystoupení postavíme. Děkuji.