• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážený člene vlády - vážení členové vlády, pardon -, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První náhradní kartu číslo 9 bude užívat pan poslanec Josef Novotný.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali pana předsedu tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam - ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec - bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Běhounek - z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Černochová - z pracovních důvodů, pan poslanec René Číp - ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Holík - z pracovních důvodů, paní poslankyně Jaroslava Jermanová - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec David Kádner - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Kolovratník - dnes od 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová - z osobních důvodů, pan poslanec Stanislav Mackovík - z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Nina Nováková - z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová - z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha - z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Sedlář - z pracovních důvodů, pan poslanec Antonín Seďa - z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Šrámek - z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha - dnes do 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Váňa - od 14 hodin bez udání důvodu a pan poslanec Jiří Zemánek - od 11.30 z pracovních důvodů.

  Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka - z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek - z pracovních důvodů, paní ministryně Věra Jourová - z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Marian Jurečka - do 16 hodin a od 18.30 hodin z pracovních důvodů, pan ministr dopravy Antonín Prachař - od 14 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Helena Válková - z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek - z důvodu zahraniční cesty.

  Dnešní den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, tak jak jsme včera hlasováním rozhodli.

  Dále oznamuji, že paní poslankyně Anna Putnová má náhradní kartu číslo 11.

  Na programu dnešního dne jsou třetí čtení těchto bodů: 120, 121, 122, 134, 135, 136, 126, 127, 128, 133, 137, 123, 124, 145, 138, 140. Poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body: 59, 46, 47, 67, 30 a 175. Ve 12.30 hodin bychom se měli věnovat pevně zařazeným volebním bodům: 148, 152, 149, 150 a 151. Tolik k dnešnímu programu schůze a já si dovoluji zahájit prvním pevně zařazeným bodem...

  Pardon, pan ministr Stropnický se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o vyřazení z programu této schůze sněmovního tisku 57, to je vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a stanovení hranic vojenských újezdů ve třetím čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Takže vyřadit tisk číslo 57. Ptám se, kdo další chce ještě něco k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Mám dva alternativní návrhy, respektive jeden ve dvou alternativách. Navrhuji, abychom pevně zařadili bod číslo 90, což je návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové a mnoha dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o předškolním a základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o pedagogických pracovnících a změně některých dalších zákonů, tzv. zákon o pedagogických pracovnících. Jedná se o české školy v zahraničí. Je to poslanecký návrh zákona v prvém čtení a navrhuji, abychom jej zařadili dnes jako první bod po bloku třetích čtení. V případě, že to neprojde, tak navrhuji, abychom ho začali v pátek jako první bod programu jednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Tak pokud se nikdo další nehlásí k pořadu schůze, dám hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny.

  Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra Stropnického, který si přeje vyřadit tisk číslo 57, vojenský újezd Brdy, z pořadu této schůze.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 119, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 6, návrh byl přijat.

  Dále si pan poslanec Stanjura přeje, aby bod číslo 90, změna zákona o základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a o pedagogických pracovnících, jeho první čtení, byl zařazen dnes po bloku třetích čtení.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 120, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 53, návrh nebyl přijat.

  V takovém případě je tady druhý návrh pana předsedy Stanjury, aby tento bod číslo 90 byl projednán v pátek jako první bod našeho jednání.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 121, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 55. Tento návrh taktéž nebyl přijat.

  Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze a nyní se budeme věnovat prvnímu pevně zařazenému bodu, jímž je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Obdrželi jste sněmovní tisk 252/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

  Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: ("Au."Pan poslanec se zraněnou rukou v závěsu bolestivě dotkl řečnického pultu a chvíli vyčkával.) Tak já poprosím pana předsedu, jestli byste trošku zjednal tady klid.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovoluji požádat Sněmovnu o klid, věnujme jsme se zákonu o dani z příjmů, abychom se pak nedivili, jaké daně z příjmů budeme všichni platit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si ještě teď ve třetím čtení osvětlit a zdůraznit důvody, které mě vedly k podání pozměňovacích návrhů k části čtvrté návrhu tohoto zákona, a to k daňovému řádu. Těch návrhů pod písmenem E, které máte v tisku, je celkem šest. Byly podány především z těchto důvodů.

  V případě návrhů evidovaných pod body E1 a E3 je snahou o jednoznačnější a jsem přesvědčen i preciznější formulaci navrhovaných ustanovení o zastupování právnických osob před správcem daně a logičtější ustanovení v otázce přechodu daňové povinnosti na dědice, pokud jich je více. Navrhovaná formulace v bodě E1 by měla vést ke zjednodušení pravidel pro zastupování právnických osob a také k cíli deklarovanému v důvodové zprávě, že by kterýkoli člen kolektivního statutárního orgánu mohl jednat samostatně v rámci správy daní. V bodě E3 se navrhuje úprava vládního návrhu ohledně solidární povinnosti dědiců platit daňovou povinnost zůstavitele.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Pane kolego, poprosím, abyste pokračoval, až se Sněmovna úplně ztiší. (Hluk v sále se nezmenšuje.)

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Já vám děkuji, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: No, já bych ještě chvilku počkal, protože sněmovna se evidentně neztišila. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. V bodě E3 se navrhuje úprava vládního návrhu ohledně solidární povinnosti dědiců platit daňovou povinnost zůstavitele. To je nejen povinnost vzniklou za zůstavitelova života, ale i povinnost přičítanou zůstaviteli toliko fikcí daňového řádu. Co konkrétně v této věci vládní návrh způsobuje? Vezměme si příklad, že součástí pozůstalosti je nemovitost, kterou zdědí pouze jeden z dědiců. Ostatní dědici zdědí jiné, dani nepodrobené složky majetku zůstavitele. I přesto na ostatní dědice přejdou povinnosti poplatníka daně z této nemovitosti i za dobu trvání řízení o pozůstalosti. Zde se tedy předepisují daně osobě, jež se na skutečnostech, které jsou předmětem daně, nijak nepodílí. Mnou podaný návrh pod bodem E3 stanoví, že v případě více dědiců, aniž by bylo dostatečně zřejmé, v jakém rozsahu přechází daňová povinnost zůstavitele na jednotlivé dědice, určí právní nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně.

  Chci pouze zdůraznit, že oba dva návrhy, jak E1, tak návrh E3, byly prosazovány, bohužel neúspěšně, v rámci projednávání návrhu zákona ve vnějším připomínkovém řízení komorou daňových poradců.

  Naproti tomu pozměňovací návrhy pod body E2 a E6 se týkají zmírnění tvrdosti v případě uplatňování úroků z posečkané částky i úroků z prodlení nejdéle za pět let doby posečkání. Stávající ještě platná úprava v případě úroků z prodlení tuto lhůtu obsahuje. Identicky by taková lhůta měla být i v případě úroků z posečkané částky. Pouze dodávám pro poslance, kteří jsou zároveň starosty anebo hejtmany - uvědomme si, že podle těchto ustanovení se postupuje i v případě nařízených odvodů dotací od obcí nebo krajů a po dobu využití opravných prostředků ta částka může výrazně narůstat. Je to velkým a častým předmětem právě kritiky ze strany starostů obcí i hejtmanů krajů.

  V posledních dvou pozměňovacích návrzích, evidovaných pod body E4 a E 5, týkajících se pokut, resp. výše pořádkových pokut, jsou navrženy vždy dvě alternativy. První variantou, kterou nejvíce podporuji, je nezvyšování maximální výše takzvaných pořádkových pokut, resp. nezavedení nových pokut za neplnění povinností nepeněžité povahy. Proti zvyšování pokut a zavádění nových pokut např. za nepodání daňového přiznání elektronicky se jednoznačně staví Hospodářská komora. Ve svém tiskovém prohlášení vydaném ke konci srpna uvádí, že zvyšováním pokut a zaváděním dalších takzvaných pořádkových pokut se zvyšuje i možnost libovůle správců daně na straně správců daně a obecně tento princip zvyšuje riziko korupčního jednání.

  Vládní návrh přímo do zákona - jenom pro vaši úplnou orientaci - ukládá povinnost daňovému subjektu hradit v případě, že nepodá daňové přiznání elektronicky, pokutu ve výši 2 tis. korun a možnost správci daně v této souvislosti uložit ještě další pokutu až do výše 50 tis. korun, pokud správce daně dospěje k názoru, že neplněním povinnosti učinit podání elektronicky daňový subjekt závažně ztěžuje správu daně.

  Dámy a pánové, v případě, že neprojde hlasování o první variantě, poté ve druhé variantě se alespoň zmírňuje nárůst maximální výše těchto pokut, protože vládní návrh zvyšuje maximální výši pokut na desetinásobek, z 50 tisíc na půl milionu korun. A u nových pokut v té další alternativě za nesplnění registrační ohlašovací či oznamovací povinnosti navrhuji maximální výši té pokuty do 100 tisíc korun.

  Vážené kolegyně a kolegové, zvyšování pokut je navrhovateli obhajováno snahou o boj s daňovými úniky. Jsem přesvědčen, že je třeba zvláště v době mnoha zákonných změn, v době, kdy máme v daňových zákonech mnohá ustanovení, která jsou sice platná, ale neúčinná, která naopak ani účinnosti nenabudou, postupovat velmi citlivě a velmi vážit zavádění nových výrazných sankcí a výrazné zvyšování, víceméně drakonické zvyšování limitu pokut, protože v praxi pak s největší pravděpodobností nedolehne na daňové podvodníky, ale dolehne spíše na ty, kteří komunikují s finančními úřady, snaží se plnit své daňové povinnosti a dopouštějí se někdy z neznalosti, někdy ze složitosti daňových úprav spíše bagatelních porušení zákona. Na daňové podvodníky výše pořádkových pokut žádný velký vliv mít stejně nebude, protože ti, jak je známo, s finančními úřady vůbec nekomunikují.

  Z mého pohledu jsou právě ony dva poslední návrhy týkající se oněch navrhovaných pokut, návrhy podané pod body E4 a E5, stěžejní, a prosím proto o jejich podporu, nejlépe v první navržené variantě.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych navázal na debatu ve druhém čtení, kdy jsem poprosil jak pana ministra, tak pana zpravodaje, jestli by nám mohli vysvětlit ty důvody pět a 19 % investičních fondů, když se liší portfolio těch investorů, když se neliší ten způsob investování a kam investují. Já jsem uváděl ten příklad, že když bude 50 investorů a každý vloží milion a zvolí nějakou investiční strategii, že daň bude 5 %, a když bude 10 investorů, kteří vloží po pěti milionech a budou mít tu samou investiční strategii, budou investovat do těch samých produktů, tak budou mít daň 19 %. Tak jestli se podařilo zjistit odpověď na tuto otázku.

  Samozřejmě v případě, že byste podpořili pozměňující návrh pod písmenem G, který zachovává jednu procentní sazbu, a to tu sníženou, tak ta debata je potom zbytečná, protože jak 50x1, 50 milionů, tak 10x5, 50 milionů, by mělo stejnou míru zdanění, což já považuji za spravedlivé, protože pokud je stejná investiční strategie, nevím, proč by měly být různé body. A obávám se toho, že by stejně pak docházelo k účelovému rozdrobení investorů buď na příbuzné, nebo známé, nějaké smlouvy, tak aby se ti, kteří tam chtějí například investovat 5 milionů, vyhnuli té 19% dani a měli pětiprocentní. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady ve druhém čtení docela významně zastával živnostníků a nabádal jsem vás k tomu, abyste nepřikračovali k omezení výdajových paušálů. Zdůvodňoval jsem to postavením živnostníků a drobných podnikatelů vůči zaměstnancům. Já bych vás rád na toto své minulé vystoupení odkázal. Ještě bych k tomu chtěl něco přidat.

  My teď od vlády slyšíme v souvislosti s přípravou nového rozpočtu, jak bude nejrůznějším skupinám zaměstnancům přidávat, co všechno rozdá, komu všemu se navýší mzdy, kdo všechno bude zvýhodněn. A ta skupina, která je pro naši prosperitu, pro život v našich obcích mimořádně důležitá, to jsou živnostníci a drobní podnikatelé, tak právě v souvislosti s tímto navyšováním a zlepšováním podmínek pro zaměstnance, proti kterým nic nemám, tak bude dál a dál znevýhodňována. A my se tady ještě chystáme přijmout opatření, které i tu malinkou výhodu, kterou riskující živnostníci mají, a to jsou výdajové paušály, tak je ještě chce omezit a zrušit. To mi připadá jako naprosto nespravedlivé a opravdu cítím povinnost se těchto aktivních lidí, živnostníků, zastat a znovu vás vyzvat, abyste si takový krok dobře rozmysleli.

  Máte k tomu úplně jednoduchou možnost, když podpoříte můj pozměňovací návrh pod písmenem G. Týká se strašně jednoduché věci, že se vypustí bod 41, který se právě vztahuje na omezení výdajových paušálů živnostníků.

  Dámy a pánové, ta nerovnost mezi těmi, kteří jsou zaměstnáni, a těmi, kteří podnikají, se tím, co dnes se tady chystáte schválit, bude jenom zvyšovat. Rozmyslete si to. Netrestejte ty, kteří jsou aktivní a na kterých závisí naše prosperita. (Potlesk z lavic napravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Protože během druhého čtení padl návrh na zamítnutí, tak nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 122. Přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 111. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím ještě pana zpravodaje, jestli má kartu, aby se přihlásil.

 • Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, navrhuji následující postup hlasování.

  Jako první bych doporučoval hlasovat návrh poslance Volného uvedený pod písmenem H I-1. Potom bych doporučil hlasovat usnesení rozpočtového výboru, a to A1 až A15, protože A16 podle toho, jak dopadne hlasování poslance Volného, bude zbytečné. Dál bych pokračoval A17 až A26. A pak v podstatě tak, jak je to uvedené, tzn. B - to je pan poslanec Fiala Radim, pak C. G je vlastně identické, to je zase od Petra Fialy, čili podle toho, jak dopadne B, tak tím vlastně hlasujeme i o G. Dále pak C, které bych doporučoval hlasovat jako celek, čili C1 až C4. Obdobně pana poslance Dolejše D1 až D3, pana poslance Vilímce E1 až E3 bych doporučoval jako celek. E4 dál předložil pan poslanec Vilímec ve variantách, tak je potřeba hlasovat o variantách E4 varianta 1, varianta 2. To stejné E5 - varianta 1, varianta 2. Pak E6. Potom pan poslanec Uhlík - jeho návrhy jsou uvedeny pod F, čili F1 a F2 také doporučuji jako celek. Potom bych doporučil hlasovat H II body 1, 2 a 3 pana poslance Volného. A poslední pan poslanec Stanjura, tak jak navrhoval jako celek I1 až I3. A potom tedy bychom měli odhlasovat zákon jako celek.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, kdo z poslanců se hlásí k proceduře. Hlásí se pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nemám návrh na změnu procedury, ale přání, požadavek, prosbu, aby před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu pan zpravodaj řekl velmi stručně charakteristiku pozměňovacího návrhu, aby bylo zřejmé, o čem se bude hlasovat. Děkuji pěkně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Předpokládám, že vám pan zpravodaj rád vyhoví. Pokud nemáme jiný návrh k proceduře - pan poslanec Stanjura má návrh k proceduře. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jenom požádal u návrhu pana kolegy Vilímce, aby se o bodech E1, E2, E3 hlasovalo zvlášť, protože neřeší a netvoří logický celek a řeší něco jiného. Takže E1 zvlášť, E2, E3 i E4. Myslím, že tomu nic nebrání.

  Připojuji se k tomu, co říkal pan poslanec Urban. Docela bych požádal, jestli by pan zpravodaj mohl poměrně podrobně říct ten návrh, o kterém hlasujeme jako první. Tady je poměrně složitá problematika, to je H1 pana kolegy Volného. Týká se to výplat z našetřených částek u životního pojištění, kde podle našeho názoru dochází k novému zdanění. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli souhlasí s návrhem, aby návrhy pana poslance Vilímce byly hlasovány jednotlivě - E1, E2, E3. Tím pádem nebudeme muset hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo další má něco k proceduře. Jestliže nemá, tak dám hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 123, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný.

  Poprosím tedy pana zpravodaje, aby vždycky uvedl stručně, o čem budeme hlasovat, o kterých bodech, a stručně ty body představil, pak přednesl on i pan ministr své stanovisko a pak dám hlasovat o tom návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji. Takže jsme se domluvili, že prvně budeme hlasovat o návrhu pana poslance Volného HI bod 1, který je v usnesení minulé schůze, a tak jak tady bylo řečeno, je to pozměňovací návrh, který se týká životního pojištění a v podstatě výplaty příjmů z pojistných smluv.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Týká se zavedení zdanění životního pojištění, jestli to dobře chápu. Návrh pana poslance Volného, o kterém teď budeme hlasovat. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.) Stanovisko pana ministra. Prosím, aby si pan ministr zapnul mikrofon. (Ministr Babiš: Souhlas.)

  Zahajuji hlasování návrhu pana poslance Volného. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 124, přihlášeno 160 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 31. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Nyní bychom hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru pod body A1 až A15, protože A16 je teď už zbytečný. A v podstatě tady to není jedno téma, to je prostě téma, které řešil rozpočtový výbor a kde se rozpočtový výbor domluvil, že toto dá jako změnu návrhu zákona. Čili tady je od pojištění až -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Myslím, pane zpravodaji, že to takto stačí. Je to usnesení rozpočtového výboru A1 až A15. Vás poprosím, abyste si trochu snížil mikrofon, aby vám bylo lépe rozumět. Děkuji.

  Pan poslanec Stanjura má nějakou nejasnost. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Požádal bych pana místopředsedu, aby nechal pana zpravodaje domluvit. Protože nás to zajímalo. Vám tedy stačilo, že obsahem pozměňovacího návrhu je to, že to projednal rozpočtový výbor. No mně to tedy nestačilo a pan zpravodaj to chtěl podle naší žádosti doplnit, tak prosím, kdyby to mohl doplnit. Myslím, že to je lepší pro orientaci před hlasováním. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Myslím, že usnesení rozpočtového výboru A1 až A15 je poměrně jasné, nicméně poprosím pana zpravodaje, jestli by to mohl na žádost pana poslance Stanjury doplnit.

 • Poslanec Karel Rais: Je tam celá řada návrhů. Jeden, A1, se týká v podstatě pojištění. A3 se týká, toto je formální záležitost, kde jde v podstatě odkup pro zjištění základu daně se snižuje o zaplacení pojistného, čili zase se to týká pojištění.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji, není vám rozumět, prosím trochu nahlas.

 • Poslanec Karel Rais: Opět se to týká pojištění. A4 je výměna slov. "Evropský hospodářský prostor" se nahrazuje slovy "státy tvořící Evropský hospodářský prostor", čili to jsou formální záležitosti. Co se týká účetnictví, tak pak za slovo "účetnictví" se vkládá slovo "daňová evidence" a tyto víceméně formální věci. Takže stačí, děkuji. Každý měl možnost si to přečíst, v podstatě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přesně tak. Jestli každý ví, o čem budeme hlasovat - budeme hlasovat o bodech A1 až A15, o usnesení rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování o bodech A1 až A15, usnesení rozpočtového výboru. (Zpravodaj: Souhlas z mé strany.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, nezeptal jsem se na stanoviska. Takže ptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas, pochopitelně). Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování o bodech A1 až A15. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 126, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 30. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Nyní tak, jak jsme se domluvili, bychom hlasovali o bodech A17 až A26. Je tady úrok z daňového odpočtu a zase formální úpravy textu. Souhlas z mojí strany.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje je souhlas, stanovisko pana ministra souhlas.

  Zahajuji hlasování o bodech A17 až A 26. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 127, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak jak jsme se domluvili, budeme hlasovat o bodu B, který podal poslanec Radim Fiala a týká se zrušení stropu výdajových paušálů. Slyšeli jsme k tomu velmi podrobnou diskusi. Souhlas z mojí strany. - Promiňte! Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Aha, takže stanovisko pana zpravodaje je nesouhlas. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Radima Fialy. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 128, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 82. Tento návrh nebyl přijat. Prosím pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji. Další v pořadí je návrh uvedený pod písmenem C kolegy poslance Šincla, odstranění daňové nerovnosti. Taky jsme k tomu slyšeli. Navrhuji, aby tento bod byl hlasován jako celek, to znamená body C1 až C4.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o bodech C1 až C4. Návrh pana poslance Šincla. Prosím stanovisko pana zpravodaje. (Nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o bodech C1 až C4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 129, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 63. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Karel Rais: Další v pořadí je návrh pana poslance Dolejše vedený pod bodem D, D1 až D3. Opět navrhuji, aby bylo hlasováno jako celek. Moje stanovisko je nesouhlas. A týká se to v podstatě sazeb progresivního zdanění vyšších příjmů. Tabulka je detailně uvedená v usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Dolejše pod písmenem D1 až D3. Stanovisko pana zpravodaje, jak řekl, je nesouhlas. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Dolejše pod písmeny D1 až D3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 130, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 114. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Nyní jsou tady návrhy pana poslance Vilímce, který nám sděloval detaily. Akceptuji tedy to, že hlasujeme návrhy po částech. Všechny tři, E1, E2, E3 se týkají změny daňového řádu tak, jak jsme to tady slyšeli v detailu před chvílí.

  Takže E1 z mojí strany nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr k E1? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písmenem E1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 131, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 94. Návrh E1 nebyl přijat.

  Dále budeme tedy hlasovat o návrhu E2 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (E2 nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu E2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 132, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 94. Ani návrh E2 nebyl přijat.

  Budeme dále hlasovat o návrhu E3 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu E3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 133, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 95. Návrh nebyl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s návrhy E1, E2 a E3 pana poslance Vilímce. Poprosím pana zpravodaje.

 • Poslanec Karel Rais: A nyní zde zůstává od pana poslance Vilímce návrh E4 ve variantě 1 a variantě 2. Z mého pohledu obě varianty -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o rozdíl v těch variantách.

 • Poslanec Karel Rais: Rozdíl ve variantách je ten, že ve variantě 2 dává pan kolega do § 247 odst. 2 v podstatě větší penalizaci, místo 50 tis. dává 250 tis.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď pan poslanec Stanjura nebo pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Ta první varianta je nezvyšování současné výše pokut, ta druhá varianta znamená oproti vládnímu návrhu, který to zvyšuje na desetinásobek, zvýšení pouze na pětinásobek.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za jasné vysvětlení. A my nyní o tom budeme patrně hlasovat orientačně, pokud nemá proti tomuto postupu nikdo námitku. Nejprve budeme hlasovat o variantě E4, té nižší, pak pro tu další variantu a následně budeme hlasovat o té variantě, která bude mít větší podporu.

  Zahajuji hlasování o E4, první variantě pana poslance Vilímce. Kdo je pro, ať zvedne ruku orientačně a zmáčkne tlačítko.

 • Poslanec Karel Rais: Jak orientačně? Stanovisko je nesouhlas. (Z pléna: Stanoviska!)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Jedná se pouze o orientační hlasování, nicméně i tak se zeptám.

  Takže budeme hlasovat o první variantě pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Ponechat vládní návrh, nesouhlas s variantou 1.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji orientační hlasování o prvním návrhu E4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 135, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, podporu tento návrh měl 30, proti bylo 90.

  Budeme tedy hlasovat o druhé variantě pana poslance Vilímce. Druhé hlasování orientační o panu poslanci Vilímcovi E4. Stanovisko pana zpravodaje? (Varianta 2 E4 nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji orientační hlasování. Kdo je pro druhou variantu návrhu pana poslance Vilímce, ať zvedne ruku.

  Je to hlasování číslo 136 orientační, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 40. (Z tabule proti 40.) Takže ta druhá varianta měla větší podporu.

  Budeme tedy hlasovat o druhé variantě návrhu pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Pořád nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Pořád nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh E4 pana poslance Vilímce v té variantě, jak jsme ji vybrali orientačním hlasováním, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 137, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Další bod je E5 od pana poslance Vilímce. Zase se to týká pokut, má to ve variantách. Varianta 1 že ruší novelizaci, varianta 2 číslo 500 tis. nahrazuje číslem 100 tis.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Námitka k postupu? Pan poslanec Benda. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, já vám do toho nechci mluvit. Já bych -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chcete nám do toho mluvit, pane poslanče, mluvte.

 • Poslanec Marek Benda: Já bych orientační hlasování o variantách nedělal, pane předsedající. Ale když už bylo uděláno, tak varianta 1 musí být ještě taky hlasována. S každým návrhem, který zazněl v této sněmovně, se musíme vypořádat. Varianta 1 nebyla hlasována, tam bylo pouze orientační hlasování. Ta se musí ještě dohlasovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to dobře jako návrh? Přejete si hlasovat o bodu E4 znovu, o té variantě, která měla v orientačním hlasování menší podporu, znovu. Dobře. Považuji to za zbytečné, ale budiž vám vyhověno. Stanovisko k E4? (Zpravodaj: E4 varianta 1 nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písm. E4 první variantě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 138, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 100. Návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Stanjura. Prosím. (Přenechává slovo panu zpravodaji.) Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Já už jsem chtěl pokračovat v E5.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Všichni chceme pokračovat v E5. Ano.

 • Poslanec Karel Rais: Tak navrhuji panu předsedajícímu, abychom nedělali nějaké zkušební hlasování, ale naostro variantu E5 varianta 1, E5 varianta 2. Týká se to výše pokut.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Může být. Já jsem se původně ptal, jestli si přejete variantní hlasování. Páni si přáli, tak jsem zařadil variantní hlasování. Pokud si je nepřejete, ulehčí nám to situaci. Děkuji. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že to není na naší libovůli. Myslím, že pan zpravodaj má pravdu. Kdyby se v těchto dvou návrzích tyto návrhy lišily pouze částkou a jinak byly totožné, tak je logické použití orientačního hlasování pro obě varianty. Ale ty varianty se neliší částkou. Jenom ve vysvětlení, ale v textu ne. Jeden text vypouští novelizační bod a druhá varianta mění v novelizačním bodě částku. Myslím, že postup, který teď navrhuje pan zpravodaj k bodu E5, je fakt správně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, budeme hlasovat o E5, o první i druhé variantě zvlášť. Zahájíme hlasování o E5 první variantě. Stanovisko pana zpravodaje?

 • Poslanec Karel Rais: Bod E5, varianta 1. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o bodu E5, varianta 1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 139. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 101. Návrh nebyl přijat.

  Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu E5, variantě 2. Stanovisko pana zpravodaje?

 • Poslanec Karel Rais: E5. Varianta 2. Nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o E5 variantě 2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 140. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Poslední návrh, který dal pan poslanec Vilímec, je veden pod E6. Týká se v podstatě zase zmírnění tvrdosti v oblasti pokut. Můj názor na E6 nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 141. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 41, proti 84. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Další v pořadí je návrh pana poslance Uhlíka. Je to v podstatě obdoba návrhu pana poslance Šincla a navrhuji, aby dva body, F1 a F2, byly hlasovány dohromady. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: F1 a F2. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Šincla pod písmeny F1 a F2. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Uhlíka, pardon, pod písmeny F1 a F2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 142. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 69. Návrh pana poslance Uhlíka nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Teď máme pod bodem G návrh Petra Fialy, ale návrh je naprosto identický s tím, co předložil Radim Fiala pod bodem B, a ten už byl hlasován.

  Takže můžeme pokračovat dál. Dostáváme se do skupiny návrhů pana poslance Volného. Je to HII.1, HII.2 a HII.3. Je to v podstatě úprava usnesení rozpočtového výboru. Zase se to týká pojištění a v podstatě z mého pohledu formálních textových věcí. Navrhuji hlasovat tyto tři body dohromady a vyjádření zpravodaje je souhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

  Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Volného pod písmenem H. Zahajuji hlasování o těchto návrzích. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 143. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Další návrh je od pana poslance Zbyňka Stanjury - I1 až I3. Navrhuji, jak on sám říkal, že by to mělo být dohromady. Před chvílí jsme slyšeli vyjádření, týká se to investičních fondů, u kterých se mění zdanění u jedné skupiny. Návrh zpravodaje je nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrzích pod písmeny I1 až I3 pana poslance Stanjury. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 144. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Jestli dobře rozumím proceduře, nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji tedy, že jsme hlasovali o všech návrzích, a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 252, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 145. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 31. Návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 253/2.

  Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila... Pardon, paní poslankyně Zelienková má něco ke stenozáznamu. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Já se omlouvám. Jenom při hlasování číslo 143 bych chtěla do stenozáznamu, že jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňuje paní poslankyně hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji paní poslankyni. (V sále je veliký hluk a neklid.)

  Otevřel jsem tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Krásné středeční dopoledne všem. Moje úloha je poměrně jednoduchá, protože ve druhém čtení byl z pléna načten pouze jediný pozměňovací návrh, a to kolegy Beznosky. Tento návrh, jenom pro vaše osvěžení, se týká režimu přechodu na novou regulaci, a to konkrétně v onom ustanovení, které ukládá střadatelům kampeliček, aby jednou desetinou svého vkladu garantovali, co se dále bude dít od příštích časů, a touto jednou desetinou tuto jednu desetinu převedli na negarantovaný členský vklad. Časový režim, který tam je navržený oproti původnímu vládnímu návrhu, je rozvolněný, to znamená získává čas pro to, aby se kampeličky mohly adaptovat. Jsou tam tři roky navíc. To jenom pro osvěžení.

  Já si myslím, že postup je jednoduchý. To znamená nejdřív se vyjádříme k pozměňovacímu návrhu a podle toho, jak to dopadne, pak už můžeme hlasovat o usnesení jako celku. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Protože je ten postup velmi jednoduchý, tak pokud souhlasíte a nemáte námitku, tak o něm nebudeme hlasovat jako o postupu, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky a potom o návrhu zákona jako celku.

  Nejprve pozměňovací návrh pana poslance Beznosky. Ptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Můj návrh je neutrální.) Neutrální. Stanovisko pana ministra. (Nesouhlas.) Pan ministr nesouhlasí. Já tady mám žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Stanovisko jsme slyšeli.

  Zahajuji tedy hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky. Prosím, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 146, přihlášeno taktéž 146 poslankyň a poslanců. Pro 53, proti 73. Návrh nebyl přijat.

  Jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení a poprosím o klid ve Sněmovně. Počkáme, až se poslanci dobaví.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 253."

  O tomto návrhu zákona a usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování č. 147, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákonem byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a dále aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 251/2.

  Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento zákon hnutí Úsvit podpoří, jelikož považujeme za nutné podpořit ty nejzranitelnější, tedy jak seniory, tak děti, a považujeme v této souvislosti za potřebné a velmi vítané, že se léky, tak i dětské potřeby přesunou do nižší sazby DPH, abychom těmto skupinám, které si v podstatě nemohou sami pomoci, ulevili.

  Jak už jsem k tomuto zákonu uvedl, nejjednodušší by ale bylo, kdyby stát vybrané komodity, které chce zlevnit, nedanil daní z přidané hodnoty vůbec. Připomínal jsem tady již v minulosti sliby představitelů ČSSD, např. stínového ministra ČSSD pana Krejčího a také bývalého eurokomisaře pana Špidlu, kteří loni před volbami voličům slibovali, že nebude problém vyřídit v Evropské unii výjimku na nulovou sazbu DPH například na léky. Takže musím konstatovat, že tady bohužel platí to pravidlo sliby chyby, že slova ano, ale činy chybějí. Dobře, už jsme po volbách, pravda, že jsme před dalšími volbami, ale je potřeba si tyto sliby připomenout. Protože samozřejmě vláda neudělala vůbec nic, aby po vzoru Velké Británie na tyto komodity např. vyjednala nulovou sazbu DPH.

  Jak už jsem uvedl, z praktického hlediska bude zvýšení počtu sazeb DPH pro plátce znamenat větší komplikaci související se zařazením vybraných položek do správné sazby a část plánované úspory samozřejmě spolkne i zvýšená administrace.

  Dovolte mi v této souvislosti vyslovit revoluční myšlenku. Samozřejmě úplně nejčistším řešením by bylo zrušení DPH v té formě, jak ji známe, a zavedení daně z obratu, kterou platil pouze konečný spotřebitel. Tím bychom ušetřili skutečně miliardy. Odpadla by jako obrovská byrokracie pro stát i firmy, tak také podvody s vratkami DPH. Takhle myšlenka je samozřejmě revoluční jen v uvozovkách. Nevymyslel ji Okamura, neboť ve světě, v těch ekonomicky nejsilnějších zemích, jako třeba USA, funguje po desetiletí naprosto standardně. Podobný systém je i v Japonsku. Dovolím si říct, že taková daň z obratu a služeb je například v Singapuru tříprocentní a v USA, samozřejmě je to stát od státu, ale v průměru pětiprocentní. O síle a dynamice těchto ekonomik není třeba diskutovat a je zcela evidentní, že stát může bohatnout i tím, že lidem komplikuje život a práci co nejméně. A to je ten trend, který tady v Úsvitu se opakovaně snažíme pojmenovat, že nelze bohatnout jenom tím, a to nám tady předváděly bohužel dosavadní vlády, že se zvyšují platy atd., ale můžeme bohatnout také tím, že naopak snižujeme náklady, což určitě z firemního hospodaření všichni víme, že ta metoda může být i zcela opačná. To znamená, naopak tam, kde lze zlevnit život v České republice, tak se ho pokusit zlevnit.

  V tomto ohledu připomínám náš návrh, o kterém už opakovaně píši, a v některých západních zemích funguje, např. o celoplošném pokrytí České republiky sítí, mají to v některých západních zemích, a celá státní správa i občané by mohli třeba telefonovat zadarmo nebo připojeni na internet zadarmo atd., a ušetřili bychom obrovské peníze. Samozřejmě lobbing telekomunikačních firem, ten by byl obrovský, ale doufám, že bychom mu dokázali někteří z nás čelit. Tím bychom vlastně zlevnili náklady na život velice razantně, aniž bychom museli zvyšovat průměrné platy. Takže to je ta cesta, kterou bych chtěl, aby se vláda také ubírala, nebo aby minimálně se nad ní zamyslela.

  Jak jsem již řekl, pro návrh zákona budeme hlasovat. Ale s tím, že sami předkládáme a budeme předkládat návrhy, které špatně nastavený systém DPH v České republice postupně napraví. V tomto ohledu znovu připomínám náš první návrh spočívající v platbě DPH až po zaplacení faktury, který jste nám na jaře zamítli, a my ho nyní připravujeme a předložíme do Sněmovny znovu. Protože není možné tolerovat, aby slušní podnikatelé a firmy, které zaměstnávají všechny dohromady statisíce lidí - protože jak víme, více lidí je zaměstnáno v soukromém sektoru v České republice než ve státním, takže je to většina - odváděli DPH, nebo odváděli daň za něco, co vůbec neobdrželi od nějakých podvodníků, nebo do lidí, kteří prostě dluží. Navíc do toho návrhu chceme ještě zapracovat podmínku, aby i ten, kdo má zaplatit, si mohl dát tu fakturu do nákladů, a ty zaplatí. To znamená, v tomto případě výpadek daní nebude žádný, protože vlastně na jedné straně by k tomu nároku nedošlo. Není prostě možné, aby se stát dále podílel na okrádání okradených a vybíral DPH od těch, kdo nedostali zaplaceno, a tím ji v principu žádná daňová povinnost nevznikla. Je to jak proti lidskému rozumu, tak proti přirozené lidské spravedlnosti, na kterou má právo každý občan naší země, včetně podnikatelů.

  Takže závěrem říkám, že samozřejmě zákon podpoříme, protože senioři i děti jsou skupiny, které si skutečně samy pomoci nemůžou. Senioři tím, že jim síly ubývají, a samozřejmě děti také ne. Takže potřeby, které prostě jsou nutné k tomu, aby vůbec mohli žít - znovu říkám, je důležité je zlevnit, nejlépe nedanit vůbec. Tím myslím DPH, protože stejně je to vlastně průběžná položka u těchto skupin, stát jim něco musí dát a potom to stejně musí vydávat.

  Děkuji za pozornost a přihlásím se u dalšího zákona. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme panu poslanci Okamurovi. Pak mám dvě přednostní práva - nejprve pan zpravodaj Votava, po něm pan poslanec Petr Fiala, po něm pan poslanec Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil načíst legislativně technickou úpravu k tomuto tisku tak, jak jsem ji obdržel od legislativy, tudíž si ji tedy osvojuji. Citoval bych: Část první článek první - novelizační bod 28 se zrušuje. Důvodem je, že v případě schválení by došlo k duplicitnímu výskytu dvou čárek za číslem 61. Takže pouze takováto technická věc.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za tuto legislativně technickou úpravu, o které budeme poté hlasovat.

  Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda ODS pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, já bych ještě rád uvedl některé argumenty, proč se domnívám, že navrhovaná změna zákona není dobrým krokem, a dále bych načetl legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu.

  Já bych vám rád připomenul, že za posledních 12 let se DPH měnila sedmkrát a stávající změna je tedy osmá v pořadí. A jak jsme slyšeli výroky minulý týden paní náměstkyně ministra financí Hornochové a nakonec i pana ministra, tak jsme se dozvěděli, že do dvou let počítají s další změnou a že vlastně třetí sazba je v podstatě přechodné opatření, že by preferovali dvě, dokonce jednu sazbu, což je přesně to, co jsem tady ve svém minulém vystoupení říkal já. A já se na základě těchto výroků reprezentantů Ministerstva financí ptám: To opravdu tady budeme schvalovat přechodné opatření na dva roky a pak znovu budeme měnit daň z přidané hodnoty? Na této schůzi je navíc v prvém čtení paralelně, to myslím, že jste si všimli, návrh zákona o DPH, kterým plátcům, firmám opět přibývají další administrativní povinnosti. Čili to bude další změna. Čili pokračujeme v kolotoči změn, ve kterém se firmám, podnikatelům a vůbec všem lidem hrozně špatně žije.

  To, co je podstatné a co tady dostatečným způsobem ještě nezaznělo, je, že neplatí hlavní argument vlády, že třetí sazba DPH prospěje sociálně slabším rodinám. Není to pravda a je tomu přesně naopak. Vláda si špatně spočítala, komu toto opatření prospěje. Na snížení DPH nevydělají nejvíc nízkopříjmové rodiny, ale vydělá na něm nejvíc stát, který kupuje naprostou většinu léků, a pak na něm vydělají bohatší lidé, kteří mají vyšší spotřebu a snížením zdanění spotřeby samozřejmě ušetří nejvíce. Až úplně v poslední řadě na tom vydělají chudší lidé.

  Abych uvedl příklad. Tržby zařízení lékařské péče v roce 2013 činily za léčiva 65,5 mld. korun, z toho 15,3 mld. ze 65,5 mld. byly příjmy z doplatků pacientů a z volného prodeje, to znamená přímé úhrady od občanů. Tedy méně než jednu třetinu celkových výdajů na léky utratí občané - pouze méně než jednu třetinu! Dvě třetiny utratí stát, zdravotnická zařízení nebo pojišťovny. To znamená, že na levnějším DPH u léků nejvíce ušetří stát.

  Když promítneme snížení DPH na léky z 15 % na 10 % do cen, tak dojde k úspoře 670 mil. korun, což činí, je to jednoduché spočítat, v průměru 67 korun na osobu a rok. Takže díky těmto změnám ušetří občan 67 korun, a to ještě reálně méně, protože se to snížení daně plně nepromítne. Vláda tedy pomůže na jedné straně výrazněji výše příjmovým skupinám obyvatel, na druhé straně v průměru všem o 67 korun. Otázka je, jestli to stojí za to. Jednak budou sníženy příjmy státu, což mně tolik nevadí, ale mnohem horší je, že plátcům daně vzniknou nové administrativní náklady, které jsou zcela jednoznačné.

  Další příklad. Pokud budou do budoucna, jak to oznámil pan premiér a nakonec i pan ministr financí, ve třetí nebo ve snížené nižší sazbě například potraviny, tak na tom vydělají opět spíše výše příjmové skupiny, bohatší lidé, kteří kupují dražší potraviny. Vždyť z toho logicky plyne, že i ten jejich v uvozovkách výdělek, tedy rozdíl mezi tím, co platí při snížené sazbě a co by platili v případě uplatnění vyšší sazby, bude vyšší než u nízkopříjmových spotřebitelů. Takže opět ušetří lidé s vyššími příjmy. Vláda tady zjevně nezvládá základní matematiku, protože jinak by nám nemohla tvrdit, že toto opatření je výhodné pro lidi, kteří mají příjmy nízké. Ale i kdyby tohoto chtěla vláda dosáhnout, tak to dělá špatnou cestou, protože sociální politika se nedá dělat daněmi. Sociálně demokratická vláda využívá k řešení sociální politiky daně a daňový systém a to je naprosto špatné. Pomůže se tady maximálně malé vybrané sociální skupině, ale pro zbytek to bude znamenat sociální opatření, které nikdo nepotřebuje a naopak bude příčinou vyššího plýtvání.

  Pokud chce třeba vláda pomoci důchodcům, u nichž zaujímají léky značnou část spotřebního koše, tak ať nepřerozděluje státní peníze. Mnohem lepší varianta by byla třeba pomoci adresnou sociální dávkou než komplikovat daňový systém třetí sazbou. Není to jenom můj názor nebo názor, který bychom si tady já nebo občanští demokraté vymysleli. Když se podíváte do studií třeba OECD, tak tam máte jasně dokázáno, že DPH jako sociální nástroj nebo jako nástroj sociální politiky funguje daleko hůře než přímá podpora nízkopříjmových skupin. Mnohem lepší je třeba snížení daně, sleva na dani nebo přímé sociální dávky. Když jsme třeba u knih, tak samozřejmě ze snížení DPH na knihy, což je určitě dobrý krok, mají větší výhodu lidé s vyššími příjmy než lidé s nižšími atd. Řada studií ze zahraničí to dokazuje.

  Další mýtus, který je potřeba vyvrátit a kterým jsme tady ze strany vlády zásobováni, je, že třetí sazba se nějakým způsobem projeví na cenách. Ta malá změna se v konečných cenách vůbec nemusí projevit a nemusí dojít ze zlevnění. Naopak mezinárodní studie dokazují, že v konečných cenách pro spotřebitele se snížení daně projeví výrazněji až tehdy, pokud je ve výši zhruba 30 %, tedy když daň snížíte o tak výraznou částku. Abych uvedl zase konkrétní příklad. Francie snížila DPH na pohostinství z 16,6 % na 5,5 %. Z 16,5 % na 5,5 %. Jaký byl výsledek, pokud jde o ceny? Ceny v restauracích klesly o pouhé 1,1 %!

  Pokud byste ani tyto argumenty nechtěli brát vážně, což bych se divil, protože to jsou na rozdíl od mýtů, kterými nás zásobuje vláda, fakta, tak ještě je zde jeden argument. To, co je tady navrhováno, je opatření, které je nekoncepční a nesystémové. Můžeme si třeba položit otázku, proč jsou do nejnižší sazby zahrnuty léky, ale nejsou tam třeba vitaminy, zdravotní čaje nebo věci, které slouží k prevenci zdraví. Zlevňujeme tedy pro ty, kteří jsou už nemocní, a nezlevňujeme pro ty, kteří se chtějí starat o svoje zdraví. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Rais: Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové. Já bych tady oznámil, že stahuji svůj pozměňovací návrh číslo 1304, který se týkal vrácení daně osobám se zdravotním postižením. Za tou myšlenkou si stojím a stojíme, chceme pomoct těm tělesně postiženým, pouze ho nedáváme tady do tohoto zákona, ale posuneme - mám tedy příslib, že budeme pracovat s profesionálními pracovníky na úpravě, na novele, že to prostě bude vloženo do novely o DPH. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Mně ta veřejná debata během druhého čtení a mezi druhým a třetím čtením významně připomněla debatu o regulačních poplatcích. Vládní koalice tehdy prosazovala zrušení regulačních poplatků a pak vystupovali významní odborníci z řad sociální demokracie a i ANO a říkali, že to je de facto hloupost, že to je prostě hloupost, že by se ty regulační poplatky, a když ne regulační, tak alespoň hospitalizační poplatky rušit neměly. Z toho vznikl dojem, že si to prosadili lidovci, ale lidovci se potom ohradili, že oni to také nechtěli. Takže prostě vládní koalice tady protlačila návrh, o kterém při debatě všechny tři vládní strany říkaly, že to je v zásadě pitomost. Velmi podobný pocit jsem měl z debaty při třetí sazbě. Ministr financí veřejně říká: já vím, že třetí sazba je špatně, že to být nemá. Zástupci ministerstva financí proto, že to jsou odborníci, říkají, tak to je politické zadání, to víte, no, jako žádná sláva to není, je to fakt špatně, ale prostě my jsme dostali toto politické zadání, tak jsme to zpracovali s řádnou odbornou péčí. A předseda vlády nedávno řekl: my to dlouho nechceme, my zase z toho uděláme ty dvě sazby.

  Já mám pocit, že jsme ve stejné situaci, že prostě tady tlačí vládní strany něco, co vlastně nikdo nechce, dokonce ani ty vládní strany. Minimálně tak vypadá ta veřejná diskuse v médiích. Buď vládní představitelé mlží a lžou a dělají to, co dělají velmi často, že něco jiného říkají a něco jiného předkládají, anebo v tom mají zmatek a myslím si, že Sněmovna by jim měla dát šanci si na tuto otázku odpovědět a ten zmatek v argumentaci si utřídit. Proto dovolte, abych navrhl vrácení tisku výborům k novému projednání.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže eviduji návrh pana předsedy Kalouska na vrácení výboru k novému projednání. Prosím, pan poslanec Tejc se dále hlásí do rozpravy.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já skoro nevěřím svým očím a uším. Miroslav Kalousek tuto vládní koalici, která velmi dobře ví, co chce, chce napravit chyby předchozí koalice v oblasti daní, například zvýšení DPH, nás tady bude moralizovat a bude říkat: ujasněte si, co chcete, vy sami nevíte, co chcete, nejste si jisti. Připomenu mu, že to byla právě jeho vláda, kde on byl ministrem financí, kdy se tady s daněmi experimentovalo, kdy podnikatelé nevěděli, jaké budou daně od 1. ledna, ještě v prosinci a DPH se plánovala tu na 19 %, tu na 17,5 %.

  Myslím si, že na rozdíl od tehdejší vládní koalice tato vládní koalice ví, co chce, snaží se o maximum možného a zavedení třetí sazby je teď to, co umožňuje zavedení 10% sazby alespoň u léků a dalších komodit, kde to možné je s ohledem na státní rozpočet. Ono totiž DPH se velmi jednoduše zvyšuje, zvýšení DPH se vždy promítne do vyššího výběru, ale snížení DPH se bohužel ne vždy promítne do snížení ceny zboží, ale zcela jistě se promítne do snížení výběru daní. Totiž zvyšovat je jednoduché, to nám předvedla bývalá vládní koalice. My se snažíme o nápravu těch chyb cestou, která nepoškodí českého občana, nepoškodí český státní rozpočet. A já jsem přesvědčen, že zavedení třetí sazby DPH s výhledem jejich možného sjednocení na deseti procentech např. i pro potraviny je krok správným směrem.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Bylo to moc hezké, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Tejci, ale jestli je to tak, jak říkáte, tak proč váš vlastní ministr financí říká veřejně, v televizi, že zavedení třetí sazby je chyba a že se tomu bránil. Tak tohle myslím, že byste si měli ujasnit a že by k tomu to druhé čtení mělo sloužit. A vyjdeme-li z premisy, kterou jste tady slavnostně oznámil, že jste tady proto, abyste napravili ty chyby, vyjdeme-li z toho, že zvýšení DPH o jeden bod u každé sazby byla chyba - já se to nedomnívám, já jsem přesvědčen, že to byl jeden z klíčových kroků ke stabilizaci veřejných rozpočtů a dál mělo pokračovat snižování přímých odvodů a směřování k jedné sazbě. Ale na to můžeme mít různé názory. Jestli si myslíte, že to byla chyba, tak tu chybu napravte a vraťte to zpátky do původního stavu. Takový pozměňující návrh tady leží. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Chtěl bych prostřednictvím předsedajícího poprosit pana poslance Kalouska, aby nemluvil nepřesné věci. Já už jsem tu minule vystupoval kvůli regulačním poplatkům. My jako vládní koalice jsem byli jednoznačně proti. Já jsem vám vysvětloval, co je regulační poplatek, hospitalizační poplatek. A je pravda, máte pravdu, byl tu pan poslanec Koskuba, byl tu tento jeden poslanec, měl tu velmi dlouhý projev, omlouval se nám všem za ten projev, ale my a já jsem tu osobně byl vám to říct. Tehdy jsme se přece bavili o tom, že jste se na mě tak díval, jako bych byl já pro regulační poplatky, řekl jste, že už se nebudete dívat.

  Znovu říkám, vládní koalice je pro zrušení regulačních poplatků. Omlouvá vás, že nejste lékař a můžete trošku mít v tom takové nejasnosti, to se může stát. Ale tato kapitola je pro nás uzavřená, a co jsem řekl minule, že v budoucnu bude možná třeba otevřít téma hospitalizačních poplatků, znovu říkám, hospitalizačních, ale je to úplně něco jiného, než o čem jsme se bavili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Dále do rozpravy pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pro tyto diskuse jsem velmi rád, že nejsem lékař, jakkoli to pokládám za úctyhodné povolání, protože lékaři většinou pojišťovacím systémům nerozumějí. Ti rozumějí léčení.

  Pane poslanče Nykle, prosím, podívejte se do záznamu. Já jsem říkal regulační poplatky, pak jsem si vzpomněl, že se na vás nemám dívat, podíval jsem se na vás a říkal jsem, nebo hospitalizační poplatky. Tady prostě byli poslanci vládní koalice, kteří říkali, že zrušení regulačních poplatků je pitomost, a někteří říkali, že zrušení hospitalizačních poplatků je pitomost. Vy jste totiž zrušili všechno.

  Bavíme se o DPH. Já jenom dávám tuto paralelu, jak nemáte jasno, co chcete, tak jako jste neměli jasno u spotřební daně. Váš premiér, šéf koalice, předseda nejsilnější vládní strany řekl zcela otevřeně, že 17 jeho poslanců vůbec netušilo, o čem hlasují. Já prostě chci předejít stejné situaci, vlastně tady chráním pana premiéra, aby jeho poslanci se opět neocitli v situaci, že zase nebudou vědět, o čem hlasují, protože můžou být zmateni veřejnými vyjádřeními ministra financí a premiéra o tom, jak snížíme to DPH u potravin a jak vybereme víc peněz a nevybereme. Veřejnosti říkáte něco úplně jiného, než předkládáte.

  A protože chci ochránit předsedu sociální demokracie, aby se opět nedostal do situace, kdy musí říkat, že polovina jeho klubu vůbec netušila, o čem hlasuje - obávám se, že teď jsme ve stejné situaci, že zase nebudou vědět, o čem hlasují -, tak si myslím, že bychom si to měli ujasnit ještě jednou v druhém čtení, a tím zdůvodňuji svůj návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za to, že to s panem premiérem myslí tak dobře. Nyní pan poslanec Urban.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že návrh vrací sice postupně DPH tam, kde bylo před vládami Mirka Kalouska a Petra Nečase, nicméně jak bych si vysvětlil rozpor toho, co říká ministr financí na televizní obrazovky, že s tím vlastně souhlasí a nesouhlasí. Vysvětlil bych si ho celkem jednoduše. Myslím si, že opravdu s tím příliš nesouhlasí a nechce snižovat DPH, nicméně chce to koaliční partner, sociální demokracie, takže to, že se snižuje DPH, je vítězstvím sociální demokracie v této koalici. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Prosím, pan poslanec Kalousek se dále hlásí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Toto vysvětlení akceptuji a blahopřeji vám k vítězství, kterým poškodíte Českou republiku a všechny její občany. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já jen těžce nesu, že pan předseda Kalousek přímo oslovuje poslance. Měl byste ho mít k pořádku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já těžce nesu, že jsem vám vůbec nerozuměl, pane poslanče, prosím.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pan předseda Kalousek přímo oslovuje poslance. Myslím, že byste ho, pane předsedo, měl vést k pořádku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Budu vést pana poslance Kalouska k pořádku. Pane poslanče Kalousku, prosím, oslovujte poslance pouze mým prostřednictvím, a nyní máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, je to přesně podle pravidel. Slibuji, že kdybych snad chtěl někdy, těžko si to umím představit, ale kdybych snad chtěl někdy oslovit pana poslance Zlatušku, tak pouze prostřednictvím předsedajícího. Slibuji. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento slib. Dále se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, musím bohužel zareagovat na poznámku pana poslance Urbana. Koalice není o tom, kdo v ní vítězí. Koalice je o shodě. Pokud tady budeme veřejně vystupovat s tím, že jsme zvítězili nad svým partnerem, tak nám to asi dlouho nevydrží. Prosil bych trošku opatrnosti v těchto vyjádřeních. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Prosím, dále se hlásí o slovo pan poslanec Kalousek, a já prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, pane předsedající, abych podpořil názor pana poslance Pilného, protože máme k tomu, co on řekl, řadu praktických důkazů. Například dvě vládní strany, ta třetí na to zřejmě jenom koukala, dvě vládní strany spolu uzavřely obchod, že minimální mzda bude zvýšena o 700 korun, za to, že paní ministryně Jourová stane se evropskou komisařkou. Rázem jsme všichni byli adresáty výsledků tohoto úžasného obchodu, kde nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál, protože obě dvě strany si prosadily své. Minimální mzda byla oproti obrovským protestům podnikatelů, oprávněným, zvýšena nikoli o 500, ale o 700, aby se mohli socialisté bít v prsa, že zvítězili, a v Evropské komisi máme sice ctihodnou osobu, nicméně na portfoliu, o kterém zjevně nic neví. Obě dvě strany zvítězily, odfajfkovaly si, že mají svá stranická vítězství, a ČR utrpí škody z obou dvou rozhodnutí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych nebyl tak příkrý k politickým dohodám či politickým obchodům, až na to, že v tomto případě je podle mě porážka na straně sociální demokracie. Ti něco zaplatili, třeba to, že stáhli svého kandidáta, kdežto to, co zaplatí druhý koaliční partner, neplatí oni, ale úplně někdo jiný. Tak to je výborný obchod! Ty něco zaplatíš, já ti uhnu, já ti něco dám, a to nebudu platit já, to zaplatí úplně někdo jiný. Jestli to sociální demokraté považují za vítězství, tak já ne, já myslím, že v tom souboji vyhrála druhá koaliční strana. Říkám, nejsem proti politickým dohodám či politickým obchodům, jak se tomu pejorativně říká, to už je jenom, jak to nazvete. Bylo to, je to, bude to. Spíš je úsměvné, že ti, kteří to tak tvrdě a zásadově kritizovali, to dělají také. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Gabal.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, já nevím, jestli nenavrhnout tady přílepek, kterým by tato Sněmovna popřála ministryni Jourové, aby ve své misi v Bruselu uspěla, a tím pomohla celé republice. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen do rozpravy. Z toho důvodu rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.

  Nejprve zde mám návrh pana poslance Kalouska, aby se tento návrh vrátil k projednání výborům. Budeme hlasovat nejdříve o tomto návrhu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrácení tohoto zákona k projednání do výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Je to hlasování pořadové číslo 148.

  Hlasování končím. Přítomno poslanců je 165, pro tento návrh bylo 32. Návrh byl zamítnut.

  Dále zde mám dvě legislativně technické úpravy, první od pana poslance Votavy a druhou od pana poslance Fialy.

 • Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, že vám skáču do řeči, ale o těch bychom měli hlasovat až nakonec, zvláště pana kolegy Fialy. To váže také na jeho pozměňovací návrh, takže je otázka, zdali bude přijat, nebo nebude. Nechci samozřejmě předjímat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak jsem to konzultoval, tak bychom měli o těchto legislativně technických úpravách hlasovat jako první. V případě, že nesouhlasíte s postupem vedení schůze, vzneste námitku, budeme o tom hlasovat. Jinak já dám hlasovat o legislativně technických úpravách jako první.

 • Poslanec Václav Votava: Dobře, už se tomu nebráním.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. V tom případě budeme postupovat tak, jak jsem řekl. První budeme hlasovat o legislativní úpravě pana poslance Votavy. Pane poslanče, uveďte, prosím vás, tento bod. (Zpravodaj: Stanovisko ano.) Pan ministr? (Souhlas.) Souhlas, dobře.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování pořadové číslo 149, přítomných poslanců je 168, pro tento návrh bylo 160 poslanců.

  Další by měla být legislativně technická úprava pana poslance Petra Fialy, takže já dám hlasovat o tomto návrhu. Ještě vás poprosím, pane zpravodaji, zda uvedete tento návrh pana poslance Fialy. (Stanovisko neutrální.) Postoj pana ministra? (Nesouhlas.) Nesouhlas, dobře.

  Já zahajuji hlasování... Mám zde faktickou poznámku. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné a dávám vám slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, my už jsme se o to jednou střetli. To je legislativně technická připomínka, není to hlasování o obsahu tohoto pozměňovacího návrhu. Pokud někdo je proti, říká, že legislativa Sněmovny špatně pracuje a neumí ohlídat správnost legislativně technickou. Nehlasujeme o tom návrhu jako o tom, co má v (nesrozumitelné) být, ale o tom, že je to napsané v souladu s legislativou. Tak podle mne stanoviska tady jsou naprosto vyloučená, to se normálně nedělá, že u legislativně technických připomínek, já jsem také hlasoval pro legislativně technickou připomínku, a my všichni, pana předsedy Votavy, přestože pak o tom jeho návrhu budu hlasovat jinak, ale myslím, že je to normální. A pak v případě, pokud je to pravda, že nesouhlasné stanovisko třeba legislativy Ministerstva financí, tak ať se ty dvě legislativy domluví a řeknou nám, co je legislativně technicky dobře. Není to o obsahu toho samotného pozměňujícího návrhu, o tom budeme hlasovat zvlášť, až na to přijde.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě pan ministr Babiš?

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Měním své stanovisko na neutrální.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Neregistruji žádnou faktickou poznámku. V tom případě budeme pouze hlasovat, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu tak, jak ji navrhl.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Končím hlasování pořadové číslo 151. Pro tento návrh bylo 161 poslanců, to znamená, že tato úprava byla přijata.

  Nyní bychom měli přikročit k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí.

  Teď mě upozorňuje legislativa, že bychom měli hlasovat ještě o stažení pozměňovacího návrhu pana kolegy Raise. Mé stanovisko je ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro stažení pozměňujícího návrhu pana poslance Raise. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 152, přítomných poslanců je 169, pro tento návrh bylo 144 poslanců. Návrh byl přijat.

  Nyní vás tedy poprosím o proceduru hlasování.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji. Ano, seznámím vás s procedurou. Jak jsem již řekl, návrh na zamítnutí podán nebyl. Pozměňovací návrh pod písmenem A byl za souhlasu Sněmovny stažen, o něm tedy hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana kolegy Dolejše. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Uhlíka pod písmenem C. Další by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Kalouska, pak pana kolegy Fialy. Tam bychom to rozdělili na E1 a E2, jestli s tím souhlasí, a poté na E3, E4, E5. O legislativně technických už bylo hlasováno, takže nakonec bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Má někdo námitku proti takto navrženému hlasování? Není tomu tak. V tom případě můžeme přistoupit k hlasování tak, jak bylo navrženo. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní je pozměňovací návrh pod písmenem B pana kolegy Dolejše, který zavádí pouze jednu sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Stanovisko je negativní. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 153. Přítomných poslanců je 169, pro tento návrh 68, proti 83. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Další pozměňovací návrh je pana kolegy Uhlíka, který do druhé snížené sazby 10 % zavádí některá veterinární léčiva. Moje stanovisko je ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 154. Přítomných poslanců je 169, pro tento návrh bylo 131 poslanců (proti 22). Návrh byl přijat. Můžeme jít dál.

 • Poslanec Václav Votava: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Kalouska. Jedná se o jednu sníženou sazbu ve výši 10 %.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Negativní.) Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 155. Přítomných poslanců je 170, pro bylo 65 poslanců, proti 99. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom se ve dvou hlasováních vyrovnali s pozměňovacími návrhy pana kolegy Fialy, které jsou pod písmenem E. Nejdříve budeme hlasovat společně o E1, E2, což je snížení sazeb o 1 %.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Negativní.) Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Dobře, děkuji.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 156. Přítomných poslanců je 170. Pro návrh bylo 44, proti 90 poslanců. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o E3, E4, E5, což je snížená sazba ve výši 10 % jako jediná snížená sazba.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Negativní.) Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 157. Přítomných poslanců je 170, pro návrh bylo 75, proti 85 poslanců. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Václav Votava: Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 251, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

  (Stanovisko zpravodaje: Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 158. Přítomných poslanců je 170, pro návrh bylo 134 poslanců, proti 34. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády - už tam sedí, takže budeme kontinuálně pokračovat - pan ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Máme zde pana poslance Dolejše? (Nemohl projít ze své lavice přes své stojící kolegy.) Už přichází. Děkuji. Návrh na zamítnutí ani pozměňující návrhy nebyly předneseny.

  Otvírám tedy rozpravu. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Je tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si pan zpravodaj vezme závěrečné slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Myslím, že poté, co jsme slyšeli, že nejsou pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém. Rovnou vás předběhnu, můj postoj je vstřícný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se pana vicepremiéra a ministra financí, zda si vezme závěrečné slovo. (Ne.) A váš postoj k návrhu? (Souhlasím.) Souhlasný, dobře. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, podle sněmovního tisku 179."

  Mám zde požadavek na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, jak bylo předneseno, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 159. Přítomných poslanců je 144, pro návrh 138 poslanců, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji zpravodaji i panu ministru financí. Končím projednávání tohoto bodu.

  Přistoupíme k projednávání bodu číslo

  Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš už je na svém místě, takže poprosím ještě zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby zaujal místo zpravodaje. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 209/2.

  Otevírám rozpravu. V tento moment neeviduji nikoho, že by se přihlásil do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí - pan zpravodaj. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Chtěl bych jenom načíst legislativně technickou připomínku k tomuto sněmovnímu tisku. Ta zní: Část jedna článek jedna, novelizační bod 166. Za slova "38 odst. 2" se vkládají slova "písmeno a)", jde o konkretizaci dotčeného paragrafu, bez ní by nebyla úprava možná. To je všechno k této legislativně technické změně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. (Upozornění na poslance s přihláškou.) Byl jste přihlášen? (Ano.) V tom případě poprosím, zda nevznesete námitku proti vedení schůze, že bych udělil slovo, protože jsem přehlédl přihlášku z místa do rozpravy. Není vznesena námitka, takže máte slovo. ***

 • Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Stahuji svůj pozměňovací návrh v zákonu o auditorech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: O který pozměňující návrh se jedná?

 • Poslanec Karel Rais: Je to vedeno pod bodem A, týká se to vypuštění některých ustanovení ze zákona. Jsou tam detailně uvedeny které. 184 až 198. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování.

  První budeme hlasovat o legislativně technické úpravě tak, jak ji přednesl pan zpravodaj Klaška. Poprosím vás, pane zpravodaji, jaké k tomu máte stanovisko? (Souhlasné stanovisko.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Děkuji a dávám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou legislativně technickou úpravu. Kdo je proti?

  Jedná se o hlasování číslo 160. Přítomných poslanců je 160, pro návrh bylo 149 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Dále bychom měli hlasovat o stažení pozměňujících návrhů. Já vás poprosím, pane zpravodaji, abyste přečetl, o kterých pozměňujících návrzích, které budou staženy, budeme hlasovat.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Jedná se o jeden pozměňující návrh pana poslance Karla Raise, který navrhl z vládního návrhu, tedy novely zákona, vypustit novelizační body označené čísly 184 až 198. Tyto novelizační body se týkaly úprav § 44 výboru pro audit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro stažení tohoto pozměňujícího návrhu tak, jak bylo předneseno, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 161. Přítomných poslanců je 162, pro návrh bylo 139 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o pozměňujících návrzích a já vás poprosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil včetně přednesení způsobu hlasování.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Ano, je zde už jeden jediný pozměňující návrh pana poslance Stanjury, který se týkal novelizačních bodů 42 a 43 a to se týkalo období zkoušek auditorů. Podle dohody s panem poslancem navrhuji hlasovat jedním hlasováním o obou návrzích B1 a B2 společně. Moje stanovisko je negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Negativní, dobře. Postoj pana ministra? (Nesouhlas.) Děkuji. Táži se, zda souhlasíte s tím, že bychom o obou pozměňujících návrzích hlasovali současně. Není vznesena námitka. Dobře.

  Takže v tom případě zahajuji hlasování o tomto pozměňujícím návrhu a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 162. Přítomných poslanců je 164, pro návrh 30, proti 89. Návrh byl zamítnut.

  Takže vyčerpali jsme v tento moment hlasování o všech pozměňujících návrzích a přikročíme v tom případě k hlasování o návrhu celého zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 209."

  Táži se ještě na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 163. Přítomných poslanců je 164, pro návrh bylo 160 poslanců a poslankyň, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

  Přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby se místa ujal pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Fiala, a pan ministr financí setrvává na svém místě.

  Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kostřici.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji, já jen prosím pro stenozáznam. Při hlasování 158 jsem chtěl hlasovat proti, nám na sjetině pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, kdy pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 216/2.

  Otevírám rozpravu k tomuto bodu. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Je tomu tak? Dobře, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chcete mít závěrečná slova. Nechcete. V tom případě bychom měli přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

  Ještě vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu zvuku, abychom se navzájem slyšeli, protože budeme hlasovat, tak abychom dobře věděli, o čem hlasujeme.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, v tomto zákoně máme v podstatě 25 pozměňovacích návrhů, které předkládá usnesení rozpočtového výboru. Já bych navrhl, aby postup při hlasování byl takový, abychom jedním hlasováním hlasovali o všech 25 návrzích, protože se víceméně jedná o legislativně technické připomínky. Nic podstatného, žádné politikum tam není, že bychom se s tím vyrovnali jedním hlasováním. A na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti takto vznesenému způsobu hlasování. Nikdo námitku nepodal.

 • Poslanec Radim Fiala: Já to ještě opravím, pane předsedající. Teď mě z legislativy opravili, že pozměňovacích návrhů, které bychom hlasovali, není 25, ale 27.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže pozměňovacích návrhů máme 27, každopádně na způsobu hlasování to nic nemění. Takže ještě jednou se pro pořádek táži, zda někdo vznesl námitku. Není tomu tak. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl. Táži se na vaše stanovisko, pane zpravodaji, k těmto pozměňujícím návrhům. (Souhlas.) Pan ministr financí? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Jedná se o hlasování číslo 164. Přítomných poslanců je 168, pro návrh bylo 153 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat.

  O všech návrzích tedy bylo hlasováno a nyní bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Pro pořádek se ještě táži vás, pane zpravodaji, na vaše stanovisko. (Souhlas.) Pan ministr financí? (Souhlas.) Děkuji.

  Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu, podle sněmovního tisku 216, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." ***

 • Poslanec Radim Fiala: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chci vás požádat o přestávku na klub v délce trvání dvacet minut pro hnutí Úsvit. Potřebujeme si vyjasnit ještě některé věci před třetím čtením. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě máme 11.21, dvacet minut na přestávku, v 11.41 se zde sejdeme a budeme pokračovat v projednávání. Přerušuji tedy schůzi na dvacet minut.

  (Jednání přerušeno v 11.21 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, páni poslanci, přestávka, kterou si vzalo hnutí Úsvit, vypršela. Zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, abychom mohli pokračovat v jednání započatého bodu. Pro pořádek zopakuji, že projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 257, třetí čtení.

  Děkuji, že u stolku zpravodajů už sedí paní ministryně Michaela Marksová i paní zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Hnyková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 257/3.

  Otevírám rozpravu. Do rozpravy v tento moment eviduji čtyři přihlášené. Paní zpravodajka se hlásí s přednostním právem, takže ji poprosím, aby se ujala slova. (V sále je velký hluk a neklid!)

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, chtěla bych říci -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní zpravodajko. Musím ztišit kolegyně a kolegy v sále. Jestli máte něco nutného k projednání, tak vás poprosím, jděte do předsálí a jinak poslouchejte, jak se projednává tento bod. Děkuji vám.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Já vím, že sociální služby se vás mnohdy bytostně nedotýkají, ale jsou velmi důležité, protože se nás budou dotýkat všech.

  Chtěla bych jenom říci ve svém příspěvku v rozpravě, že o zákonu o sociálních službách byla vedena bohatá diskuse před uvedením zákona nejen do Poslanecké sněmovny, ale i v průběhu jeho projednávání jak na výborech, tak i zde na plénu. V tuto chvíli máte většina klubů rozhodnuto o tom, jak budete hlasovat.

  Dovolte mi ještě v rozpravě za sebe sdělit jednu důležitou a zásadní věc. Ve smyslu § 64 jednacího řádu navrhuji zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 257/3 pod bodem B. S tímto sdělením vás chci upozornit, že bude i trochu upraveno pořadí hlasování, o kterém jsem již informovala garanty klubu včera.

  V tuto chvíli vám všem chci poděkovat za spolupráci a za velkou podporu. Chtěla bych vás, kolegyně a kolegové, vyzvat ke sledování dopadu této novely v praxi jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele, abychom se mohli po čase na výboru pro sociální politiku k této problematice vrátit, vyhodnotit to v jednotlivých krajích a popřípadě učinit opatření. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji paní zpravodajce. Nyní již řádně přihlášení do diskuse. První je přihlášena paní poslankyně Strnadlová z ČSSD. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré skoro poledne, dámy a pánové. Po vystoupení mé předřečnice paní zpravodajky Jany Hnykové ztrácí moje momentální vystoupení smysl, protože jsem chtěla komentovat návrh, který ona podala. Tím je moje vystoupení bezpředmětné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další řádně přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Chalánková. (V sále je stále neklid.)

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátce, protože jsem již vystupovala k tomuto bodu v rámci prvního i druhého čtení.

  Jen jsem chtěla upozornit, že máme z výboru několik postupně se vyvíjejících variant, protože výbor pro sociální politiku vydal své usnesení, které schválil, a to jako sněmovní tisk 257/2. Je to usnesení výboru pro sociální politiku 66 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108 a tak dále, jak tady máme před sebou. Toto usnesení tento výbor pro sociální politiku schválil a následně při dalším jednání, dá se říci mimořádném jednání výboru - a to číslo dva, číslo tři, další a další opakující se jednání - máme další vyvíjející se varianty. Odehrálo se to, že vládní koalice není spokojena s usnesením, které si schválila, a jednotlivé návrhy, které jsou součástí tohoto usnesení, jsou rozebírány jako jednotlivé návrhy, jsou přepracovány, vláda k těmto schváleným usnesením vydává nesouhlasná stanoviska. Jsme opětovně svoláváni na jednání výboru pro sociální politiku. A tam, kde dali nesouhlasná stanoviska, mohu vedle sebe položit další přepracované pozměňovací návrhy pod jmény jednotlivých poslanců. Celý tento návrh se tímto stává značně nepřehledným a vzhledem k tomu, že usnesení výboru pro sociální politiku mělo také své původně označené písmeno k hlasování, tak došlo i k posunu v číslech při hlasování. Takže je to skutečně problematická záležitost.

  Můj pozměňovací návrh zde bude také hlasován. Navrhuji odsunutí účinnosti této novely o dva roky, ale nemyslím si tímto, že by se dva roky nedělalo nic a že by se celá situace v sociálních službách a jejich financování vyřešila sama od sebe, ale že by to byl dostatečný prostor k tomu, aby se jednalo skutečně o systémové změny financování, protože víme, že financování sociálních služeb je vícezdrojové, a máme tam výdaje mandatorní, které jsou obsaženy v příspěvku na péči, a výdaje nemandatorní, které jsou v podstatě nenárokové, a to je přesně dotace na poskytování sociálních služeb, o které tady dnes hovoříme.

  Již jsem upozornila, že letos se vlastně kraje připravily pomocí metodiky, která je přílohou k zákonu, který ještě platný a účinný není, a pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové, který byl součástí schváleného usnesení výboru pro sociální politiku, znamenal, že toto přerozdělování na kraje by se mělo dít pomocí nařízení vlády, aby nedošlo k rozkolísání systému na 14 jednotlivých sociálních politik jednotlivých krajů. My jako TOP 09 tento návrh paní poslankyně Hnykové věcně podporujeme. Jsme si vědomi toho, že legislativně podle informací, které máme, nebyl správně připraven, přesto si myslím, že to je skutečně škoda a že je to chyba a že legislativa měla pomoci paní Hnykové k tomu, aby byl tento návrh správně zpracován.

  Dále mně nebylo ještě sděleno, jak je vyřešena otázka takzvané veřejné podpory, jestli skutečně máme stanovisko Evropské komise k tomuto způsobu veřejné podpory.

  Dále jako klub TOP 09 podporujeme pozměňovací návrhy paní poslankyně Aulické-Jírovcové. Tento návrh znamená, že v inspekčních týmech budou také zástupci krajů. Je zde stanovisko ministerstva negativní. Dále podporujeme když ne poslankyně Chalánkové, tak pozměňovací návrh pana poslance Beznosky.

  Ještě jednou upozorňuji - výbor pro sociální politiku 3. září něco schválil, toto už vůbec neplatí a po jednotlivých nesouhlasných stanoviscích s tímto usnesením je tento přepracován do jednotlivých pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců, takže celá situace je značně nepřehledná.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, počet podaných pozměňovacích návrhů, ale vlastně i zpětvzetí poměrně jednoho důležitého návrhu k tomuto sněmovnímu tisku ukazuje, že u některých věcí v návrhu zákona nebylo dosaženo potřebného konsensu. Již v prvním a druhém čtení jsem vystupoval a upozorňoval, že v situaci, kdy se rozdělují miliardy, nelze vést debatu pouze s někým - vydávat názor sociální komise Asociace krajů, spíše však, jak jsem poznal na rozpočtovém výboru, názor předsedy této komise pana Čermáka za nějaký dosažený konsensus na sporných ustanoveních zákona. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášených do rozpravy je pan poslanec Adolf Beznoska. Máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, také už jsem vystupoval v první i druhém čtení k předloženému návrhu zákona a také s ním musím vyjádřit nesouhlas, tedy s tou přípravou. Sám jsem dal pozměňovací návrh, abychom účinnost tohoto zákona posunuli o jeden rok, a mám k tomu několik důvodů.

  Jednak pro vaši informaci - zákon se týká asi 750 tisíc příjemců sociálních služeb a 30 tisíc poskytovatelů a zaměstnanců v sociálních službách. Čili to je docela zásadní věc, nehledě k tomu, že pravděpodobně ve státních rozpočtu přijde ke schválení částku převyšující 7 miliard. Těchto 7 miliard se má přesunout ze státu na kraje za podmínek, které nejsou zcela vyjasněny. Já nebudu opakovat všechny důvody, které jsem tady říkal, ale je zcela zřejmé, že ztratíme kontrolu nad tím, kam ty státní prostředky ze státního rozpočtu proudí a za jakých podmínek se budou rozdělovat. Protože kraj v tomto případě bude ten, který je bude přerozdělovat, a kraj, a ty informace mám, nemá ani sám jasno, jak na jednotlivých krajských územích vypadá síť sociálních služeb, protože některé informace může získat jedině tak, že bude postupovat v součinnosti s obcemi. A to se zatím neděje. Čili já si myslím, že jakkoliv je to myšlenka bohulibá a já ji podporuji, abychom přesunuli tuto kompetenci do kraje, ale musíme ji tam přesunout v době, kdy kraje budou mít jasno, jak poskytování sociálních služeb na jejich území vypadá. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy a v tento moment i posledním je pan Vít Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, kolegové, kolegyně. Už jsem tady ve druhém čtení poměrně obšírně mluvil o našem pozměňovacím návrhu, který jsme předložili ke sněmovnímu tisku 257, ale protože, jak už tady zaznělo z úst předřečníků, tato problematika byla ještě velmi živě diskutována na výboru pro sociální politiku i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak si přece jenom dovolím ještě krátce tento náš návrh okomentovat.

  Náš návrh má šest bodů. Věcně souvisí s novelou zákona o sociálních službách, body dva až pět. My jsme k tomu ještě přidali problematiku, se kterou jsem vás tady také seznamoval, a to je žádost Národní rady osob se zdravotním postižením týkající se změny v přiznání příspěvku na péči u čtvrtého postižení těm zdravotně postiženým osobám, které v současné době spadají do třetího stupně, ale vyžadují 24hodinovou péči a ze škály současně posuzovaných 10 kritérií splňují pouze kritérium komunikace a orientovanosti.

  Už ve druhém čtení jsem přiznal, že vím, že tento náš návrh neposuzuje problematiku přisuzování stupně postižení komplexně a že mě to mrzí, přesto jsem přesvědčen, že námi navrhovaná změna měla ambici alespoň nastartovat řešení neutěšené situace v této problematice. V rámci jednání koalice ale nakonec nebyla nalezena shoda k podpoře tohoto návrhu, zejména vzhledem k očekávatelným finančním dopadům do státního rozpočtu. Nemusím zdůrazňovat, že mě tento výsledek mrzí, ale zároveň výsledek jednání koalice respektuji. V tomto směru ale avizuji, že problém posuzování stupně závislosti osob se zdravotním postižením je velmi závažný a že se k němu budu dále vracet na jednáních výboru pro sociální politiku, a pevně věřím, že se k němu bude ve velmi krátké době vracet také MPSV, přičemž paní ministryně nám v tomto směru už na výboru slíbila pomoc.

  Nyní se dostávám k bodům dva až pět, kde navrhujeme úpravu v legislativním rámci financování sociálních služeb, a to jednak stanovení podmínek tvorby střednědobých plánů tak, aby jejich rámec upravoval vyšší právní předpis než jenom metodika. V tomto navazuji už na předřečníky.

  Dále přicházíme s návrhem, aby po o poskytování dotací jednotlivým subjektům rozhodovalo zastupitelstvo kraje. V tomto směru nemohu souhlasit s panem kolegou Vilímcem, resp. je potřeba vyjít z konstrukce, kterou tato novela byla vytvořena už na MPSV. V původním návrhu je, že o poskytování dotací na jednotlivé sociální služby bude rozhodovat rada kraje. Pokud bychom přistoupili na konstrukci, že se tímto vlamujeme do zákona o krajích, tak stejně tak, pokud řeknu, že to bude rozhodovat zastupitelstvo, tak je to stejně tak. Nicméně MPSV ve svém zdůvodnění přišlo s tím, že tento návrh, to znamená ten původní návrh, kdy měla rozhodovat rada kraje, má prokonzultovaný s Ministerstvem vnitra a že to je z hlediska zákona o krajích v pořádku. Proto na tomto svém návrhu trváme a považujeme ho za velmi důležitý, protože, jak už tady zaznělo, bude se jednat o velké finanční prostředky. V rámci některých krajů půjde o největší dotační tituly a jsem přesvědčen, že větší veřejná kontrola je v tomto ohledu potřebná.

  V bodě čtyři pak navrhujeme, aby stanovení procentuálního podílu krajů stanovil pro každé rozpočtové období prováděcí právní předpis. I tady k tomu zazněla už diskuse. V tomto se v rámci koalice úplně neshodneme. Zase v rámci jednání ve výboru pro sociální politiku i v rámci koaličních vyjednávání v tomto nebyla nalezena shoda, ale musím říci, že zdůvodnění ministerstva, že současná fixace procentuálních podílů, na kterých se MPSV dohodlo s kraji, přinese stabilitu do systému financování sociálních služeb, akceptuji jenom zčásti. V podstatě fixujeme dle sdělení MPSV tříleté průměry poskytnutých dotací jednotlivým krajům na další tři roky. Chápu, že v přechodném období, a to je pro mě první dotační rok 2015, je třeba zamezit výkyvům v systému, ale dlouhodobá fixace stávajícího systému jenom prodlužuje stav, kdy existují statisticky prokazatelné zásadní rozdíly v dostupnosti sociálních služeb, jejich struktuře i v kvalitě poskytování sociálních služeb pro občany v jednotlivých krajích, už to tady také od předřečníků zaznělo, a naší snahou napříč politickým spektrem by mělo být tyto nerovnosti v krátké době minimalizovat. To znamená, jestliže budeme nadále fixovat ty dohodnuté-nedohodnuté procentuální podíly, které vycházejí z posledních tří let, tak to nepovažuji vzhledem k nějaké další kultivaci sociálních služeb za přínosné. Přesto respektuji negativní stanovisko MPSV, byť se s ním vnitřně neztotožňuji.

  Chtěl bych v této souvislosti zdvořile požádat tady na fóru paní ministryni, aby nám zde nastínila, jakým způsobem chce do budoucnosti MPSV rozdělování procentuálních podílů jednotlivým krajům řešit, odmítá-li nyní MPSV vydání prováděcího předpisu pro každé rozpočtové období. Náš názor je, že by mělo MPSV urychleně hledat jasně uchopitelná kritéria, dle kterých by se procentuální podíly jednotlivým krajům v dalších rozpočtových obdobích rozdělovaly. Není akceptovatelné, abychom stále vycházeli jenom z historie dělení dotací na sociální služby pro jednotlivé kraje, přičemž je také potřeba říci, že zdaleka ne všechny kraje jsou s procentuálními podíly, tak jak je přináší tato novela, spokojeny.

  Vážené dámy, vážení pánové, všichni jistě chceme, abychom systém sociálních služeb v naší zemi nezakonzervovali, ale abychom jej dále kultivovali a hledali řešení k tomu, aby se dostupnost i kvalita pro naše občany v rámci jednotlivých krajů co nejvíce srovnala a aby občan v Chebu i ve Zlíně měl možnost stejně na tyto služby dosáhnout. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, je-li zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Také tomu tak není.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasování se k nim vyjádřila. Pravděpodobně se ale nejdřív musíme vypořádat s tím staženým pozměňovacím návrhem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Já bych opravdu chtěla při prvním hlasování, zda byste vypořádal návrh na zpětvzetí bodu B.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. A potom ten další postup navrhujete jaký? ***

 • Poslankyně Jana Hnyková: Další postup bych navrhovala tento. Já bych si vám to dovolila nejprve přečíst v bodech a pak, až bychom hlasovali o jednotlivých bodech, bych vám řekla, o čem ty pozměňující návrhy jsou, jestli s tím takto budete souhlasit. (Předsedající: Dobře.)

  Takže bych začala. Za prvé: první bod bychom hlasovali A4 až A8. Budou-li přijaty, jsou nehlasovatelné body C, E, F 4, G a H. (Předsedající: Ano.) Druhé hlasování by bylo A9 až A10, třetí hlasování by bylo C1 a C2. Budou-li přijaty, je nehlasovatelné E, F3, F4, G a H. Čtvrté hlasování by bylo bod D1 až D3. Páté hlasování bod E1 až E3, budou-li přijaty, jsou nehlasovatelné F4, G a H. Šesté hlasování bude F1, sedmé hlasování bude F2, bude-li přijat, jsou nehlasovatelné A1 až A3. Nebudou-li přijaty, budeme v osmém hlasování hlasovat o A1 až A3. V devátém hlasování budeme hlasovat o bodu F3. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod G. V desátém hlasování budeme hlasovat o bodu F4. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod G. V jedenáctém hlasování budeme hlasovat o bodu F5, ve dvanáctém bodu budeme hlasovat G1 až G3. Bude-li přijato, je nehlasovatelný bod H. A ve třináctém hlasování budeme hlasovat o bodu H. Ve čtrnáctém bodě budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Toť vše, pane předsedající.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Čili máme jedno stažení a potom cirka 14 hlasování, tak jak bylo předneseno.

  Hlásí se pan předseda Stanjura, poté pan kolega Schwarz - ne, ten se nehlásí. Dobře. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, ale ta procedura je nesmírně komplikovaná, zejména s tím, kolikrát byl prohlášen některý bod za nehlasovatelný. Já mám návrh, abychom dostali postup hlasování v písemné podobě a abyste nám dali 10 minut. Já prostě nejsem schopen takhle říci, že to je správný postup procedury. Těch návrhů - když se přijme jedno, nejsou hlasovatelné další tři, opravdu se v tom neorientujeme. Myslím, že 10 minut nás nezabije. Kdybychom dostali kopii navrženého postupu hlasování, do deseti minut jsme schopni se poradit s naším klubovým zpravodajem a říci souhlasíme, nebo máme nějaký protinávrh k té proceduře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, mohu požádat, aby to bylo jenom osm, abychom měli 10 minut na hlasování, abychom mohli splnit 12.30 hodin? (Poslanec Stanjura přitakává mimo mikrofon.) Dobře, děkuji, čili přestávku do 12.20 hodin, ano? (Hlasy z pléna připomínají volby ve 12.30 hodin.) Já vím, 12.30 by byly volby, ale myslím si, že ten počet hlasování by odpovídal tomu, že bychom mohli čas 12.30 stihnout. Děkuji.

  (Jednání přerušeno ve 12.13 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pan předseda klubu ODS Stanjura se hlásí. Pan kolega Kaňkovský se také hlásí? Ne, dobře.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám protinávrh k proceduře. Zkusím ho zdůvodnit, protože je logický.

  Nejdřív bychom hlasovali o odložení účinnosti o dva roky. To je návrh paní poslankyně Chalánkové pod písmenem G. Pokud bude přijat, nedá se hlasovat o návrhu pod písmenem H pana poslance Beznosky. Pokud nebude, tak bychom hlasovali jako druhý o návrhu pana kolegy Beznosky o odložení účinnosti o jeden rok. Logicky nejdřív o dva, pak o jeden. Prvními dvěma hlasováními rozhodneme o účinnosti tohoto zákona.

  Pak se dostaneme k problémům, které řeší několik pozměňovacích návrhů, a to je, jak tyto peníze rozdělit. Navrhujeme, aby se nejdřív hlasovalo o návrhu pana kolegy Vilímce, tzn. písmeno E po jednotlivých bodech, podle výsledků hlasování buď budou hlasovatelné další alternativy rozdělení peněz, nebo nebudou.

  Pak by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Peckové po bodech, potom by se hlasovalo o návrzích pana poslance Kaňkovského po bodech bez těch, které stahuje. Předpokládám, že Sněmovna stažení podpoří. Pak by se hlasovalo nakonec o výborových, A4 až A8. Ty by ovšem byly nehlasovatelné, pokud by prošel jiný způsob dělení těch 7,2 mld. v jednom z pozměňovacích návrhů. Pak by se hlasovalo o výborových A9 a A10, pak by se hlasovalo výborové usnesení A1 až A3 a potom by se hlasovalo o zákonu jako celku.

  Nám to připadá jako logičtější postup - nejdříve rozhodnout o účinnosti, to jsou vlastně tři alternativy, paní poslankyně Chalánková, pan poslanec Beznoska či vládní návrh, pak bychom hlasovali o několika pozměňovacích návrzích, které se týkají rozdělení rozpočtu, těch peněz, a pak bychom hlasovali o ostatních usneseních výboru ve skupinách, které navrhla paní zpravodajka. A pak by se hlasovalo o návrhu jako celku. Mezitím ještě o zbývajících návrzích pana poslance Kaňkovského, protože některé z nich stáhl.

  Paní poslankyně Hnyková stáhla, předpokládám, že Sněmovna potvrdí stažení, ten už v té proceduře nenavrhuji. Už předjímám hlasování Sněmovny, ale myslím, že je normálním slušným zvykem, když předkladatel navrhne stažení, že Sněmovna tomu stažení vyhoví. Pak by vlastně nebyl nikdo, kdo by za tímto návrhem stál. Děkuji. (Poznámka ze sálu.)

  A to jsou písmena - déčka? To se moc omlouvám. Déčko bychom mohli vložit za hlasování o rozdělení rozpočtu, tzn. před pana poslance Kaňkovského. Pak byly návrhy pana poslance Kaňkovského, pak by těch třech skupinách, pokud by byly hlasovatelné, by byly návrhy sociálního výboru, a pak bychom hlasovali o zákonu jako celku.

  My si myslíme, že to je logický postup z hlediska obsahu zákona. Nejdřív rozhodneme o účinnosti, pak rozhodnout o tom, jak se rozpočet případně rozdělí, a pak o ostatních, které tam jsou. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tady dva návrhy. Pozitivní je, že nejdříve hlasujeme o zpětvzetí, a potom jsou dva návrhy. Budeme hlasovat nejdříve o protinávrhu, tj. o návrhu, jestli budeme postupovat podle toho, jak navrhl pan kolega Stanjura, anebo jestli budeme, když neprojde, hlasovat o tom, jak navrhla paní zpravodajka. Je jasné, o čem budeme hlasovat nejdříve? Teď hlasujeme jenom o postupu.

  První návrh je postup podle návrhu pana předsedy Stanjury.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro návrh, který předložil pan kolega Stanjura. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 166, z přítomných 168 pro 37, proti 72, návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy hlasovat o tom, že budeme postupovat podle návrhu, který předložila zpravodajka.

  Hlasování 167, které jsem, zahájil a ptám se, kdo je pro návrh, který paní zpravodajka předložila. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 167, ze 170 přítomných 116 pro, proti 34, návrh byl přijat.

  Budeme tedy postupovat - nejdříve zpětvzetí návrhu zákona. Paní zpravodajko, prosím, zaujměte své místo.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 kde se ptám, kdo souhlasí se zpětvzetím návrhu. Pozměňovacího návrhu samozřejmě. Dobře. Prohlašuji hlasování 168 za zmatečné a ptám se, co paní kolegyně Pecková navrhuje.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, dovolila bych si k proceduře. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat návrh pana předsedy Stanjury, dovolila bych si požádat, aby můj pozměňovací návrh, body C1, C2 se hlasovaly odděleně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to asi není žádný problém. Paní zpravodajka vyhoví této žádosti a budeme mít dopřesněnou tu proceduru o návrh paní kolegyně Peckové.

  Nyní budeme hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu paní kolegyně Hnykové.

  Hlasování 169, které jsem zahájil. Kdo je pro to, aby tento návrh byl vzat zpět? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 169, z přítomných 170 pro 142, proti 17. Sněmovna souhlasila se zpětvzetím návrhu.

  Nyní jednotlivé návrhy, paní zpravodajko. Prosím, přednášejte. První návrh?

 • Poslankyně Jana Hnyková: První návrh A4 až A8, je to pozměňovací návrh totožný s B, ke kterému jsme se právě teď vyjadřovali. Stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Paní ministryně záporné.) Paní zpravodajka. (Nesouhlas.) Dobře.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Ptám se, kdo je pro návrh A4 a následující. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 170, z přítomných 170 pro 24, proti 134, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Druhé hlasování je hlasování o bodu A9 a A10. Je to pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko prosím.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Prosím, já bych to ještě dodala, pane předsedo - stanoví dotační titul pro výkon agendy sociální práce na úřadech obcí a krajů. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, paní ministryně. (Souhlas.) Paní zpravodajka. (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 171, z přítomných 170 pro 160, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: To máme třetí hlasování, kde bylo vzneseno, že budeme o bodě C1 hlasovat samostatně a o bodě C2 také budeme hlasovat samostatně. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Gabriely Peckové a bod C1 směřuje k jinému způsobu výpočtu směrného čísla pro stanovení výše dotací krajům.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 170 pro 20, proti 123, návrh nebyl přijat.

 • Poslankyně Jana Hnyková: C2, je to pozměňovací návrh opět paní poslankyně Gabriely Peckové a je to, že se směrné číslo stanoví v závislosti na počtu obyvatel kraje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Námitky v sále.) To není pravda, mají to všichni před sebou. Tisk 257/3, kolegové. Týká se vypuštění přílohy k zákonu podle bodu 35. ***

 • Poslankyně Jana Hnyková: Ano, omlouvám se.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že to nemusíte, paní zpravodajko, komentovat, protože všichni ten text mají před sebou, ale samozřejmě každý hledá čas, jak si najít ten text. Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 171 poslance pro 37, proti 108. Návrh nebyl přijat. Pátý návrh?

 • Poslankyně Jana Hnyková: Pátý návrh - budeme hlasovat o bodech D1 až D3. Je to pozměňující návrh paní poslankyně Hany Aulické-Jírovcové a týká se přísnějšího postihu poskytovatelům sociálních služeb, povinnost zařadit do inspekčního týku pracovníka kraje a povinnost zasílat kraji kopii inspekční zprávy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 171 poslance pro 62, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Šesté hlasování se týká bodu E1 až E3. Je to pozměňující návrh pana poslance Vladislava Vilímce, který stanoví, že kraje rozhodují o dotacích v samostatné působnosti, o výši dotace kraje, a ruší přílohu k vládnímu návrhu, kde jsou pevně stanovené výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků pro jednotlivé kraje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 175, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Ještě stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pardon. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.) Dobře. Kdo je proti? (Ozývají se protestní hlasy ze sálu.) Hlasování pořadové číslo 175 prohlašuji za zmatečné.

  Pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ty body E1 na jedné straně a E3 spolu vůbec nesouvisí. Bod E1 jenom říká, že tu pravomoc dáváme zastupitelům, samosprávě, a bod 2 se týká rozdělování rozpočtu. Takže my prosíme o hlasování zvlášť, protože si myslíme, že to první je naprosto logické a určitě získá podporu, protože kdo by nechtěl, aby o tom rozhodovali volení zástupci, a kdo by chtěl, aby o tom rozhodovali pouze úředníci. Takže požadujeme hlasování zvlášť. To je námitka proti tomu postupu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, to je sice hezký návrh, ale řekl jste ho až v průběhu hlasování. My jsme schválili hlasovací proceduru jako celá Sněmovna. Já nyní tedy nemohu připustit, že to bude jinak, než odhlasovala Sněmovna. To by musel někdo navrhnout revokaci. Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, kolegové, abych pod tlakem argumentů pana poslance Stanjury navrhl revokaci, neboť jsem hlasoval pro proceduru, ale myslím si, že jeho námitka je správná. Omlouvám se za to.

  Za druhé dovolte, abych prostřednictvím pana předsedající poprosil paní zpravodajku, aby říkala pouze pořadová čísla, neboť ten text máme před sebou, a zdržela se komentářů o jednotlivých bodech.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já vám věřím, pane předsedo klubu TOP 09, že jste hlasoval pro proceduru podle návrhu paní zpravodajky, protože jinak byste nebyl oprávněn podat návrh na revokaci usnesení. Nebudu to ověřovat.

  V hlasování pořadové číslo 176 tedy budeme revokovat část té hlasovací procedury, pokud s tím bude Sněmovna souhlasit.

  Kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Kalouska, abychom revokovali část té procedury, která ještě nebyla jaksi realizována? Kdo je proti revokaci té procedury? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 171 poslance pro 70, proti 22. Revokace byla zamítnuta. Budeme postupovat podle procedury, kterou navrhla paní zpravodajka.

  Nyní budeme tedy znovu hlasovat o bodu E jako o celku, a to v hlasování 177, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, protože stanoviska jsme slyšeli. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 177, z přítomných 171 poslance pro 35, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Další návrh, v pořadí sedmý, se týká bodu F1. Je to pozměňovací návrh pana poslance Víta Kaňkovského.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 178, z přítomných 171 poslance pro 51, proti 79. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Další v pořadí osmý je o bodu F2. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné body A1 až A3. Je to pozměňující návrh pana poslance Víta Kaňkovského. Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 179, z přítomných 169 pro 149, proti 11. Návrh byl přijat. Děkuji. Další návrh?

 • Poslankyně Jana Hnyková: Deváté hlasování se týkalo A1 až A3, ale když už bylo přijato F2, nebudeme o tom hlasovat a přistupujeme k desátému hlasování, které je o bodu F3. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod G.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 180. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 180, z přítomných 167 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Další návrh, v pořadí jedenáctý, je o bodu F4. Bude-li přijat, je také nehlasovatelný bod G. Je to pozměňující návrh pana poslance Víta Kaňkovského.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlasné.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 181. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 181, z přítomných 167 pro 39, proti 85. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Dvanácté hlasování je o bodu F5. Je to opět pozměňující návrh pana poslance Víta Kaňkovského.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 182, z přítomných 167 pro 145, proti 10. Návrh byl přijat. Další návrh. ***

 • Poslankyně Jana Hnyková: V pořadí třinácté, je to hlasování o bodu G, ale o tom nebudeme hlasovat, protože bylo již přijato F4.

  Poslední hlasování máme o bodu H. Je to pozměňující návrh pana poslance Adolfa Beznosky. (Hlasy poslanců zprava - mimo mikrofon.)

  Vážený pane předsedo, takto mi to předala legislativa a já se podle toho řídím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já to zjednoduším. Budeme hlasovat tedy o lhůtách. Pokud je hlasovatelný návrh kolegy Beznosky, je hlasovatelné jistě i to, co navrhla paní kolegyně Chalánková.

  Zahájil jsem hlasování 183 a ptám se, kdo je pro. Stanoviska?

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Jedná se tedy o návrh pana poslance Beznosky?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, Chalánkové. (Ministryně: Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.) Kdo je proti nyní? Děkuji.

  Hlasování pořadové číslo 183. Z přítomných 167 pro 30, proti 46. Návrh nebyl přijat.

  Nyní tedy návrh pana kolegy Beznosky. Stanoviska? (Ministryně: Nesouhlas.) Paní zpravodajka? (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 184. Z přítomných 167 pro 33, proti 79. Návrh nebyl přijat.

  Ptám se, jaký je ještě pozměňovací návrh.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Není už. Teď bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. O návrhu zákona, abych se správně vyjádřila.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan předseda klubu TOP 09, pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Víte, dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, když poslanci vládní koalice nedokážou ani takovou marginální vstřícnost jako umožnit hlasování po bodech, které opozice žádala, tak je to pod jakoukoliv úroveň dlouhodobých zvyklostí v této Poslanecké sněmovně. Respektuji váš názor, že nesouhlasíte s těmi pozměňujícími návrhy, ale neochota vyjít vstříc alespoň o milimetr v proceduře je pro nás zásadní zprávou.

  A dovolte, abych dal zásadní zprávu zase já vám. Bohužel ani pan předseda Stanjura, ani já - i pan předseda Stanjura i já máme bohužel příliš daleko do dokonalosti spasitele, který velel nastavit tu druhou tvář. My máme raději vyrovnanou bilanci a vracíme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je po hlasování. Nemohu dát ani faktickou poznámku, jenom s přednostním právem mohu dát slovo někomu.

  Ptám se, jestli všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány. Paní zpravodajko. (Ano, byly.) Byly vyčerpány. Nikdo nic nenamítá. Můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 257, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahájil jsem hlasování číslo 185 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 185. Z přítomných 167 pro 125, proti 32. Návrh byl přijat. (Tleská část poslanců ČSSD.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod 126.

  Dále budeme pokračovat volebními body. Ještě předtím pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. My jsme nakonec hlasovali proti a chci připomenout tři hlavní důvody. Vy jste sice zatleskali. Za prvé spouštíte riskantní projekt, který není dobře připraven. Za druhé, o rozdělení peněz ve skutečnosti nerozhodla Poslanecká sněmovna, ale dohoda sociálně demokratických hejtmanů se sociálně demokratickým premiérem. A za třetí, a to je nejdůležitější, posilujeme tímto rozhodnutím o sedm miliard krajské rozpočty a upřeli jste právo všem krajským zastupitelům o těch sedmi miliardách rozhodovat. Můžete si k tomu tleskat. (Ostentativní potlesk z části levé části.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr Chovanec má náhradní kartu číslo 13.

  Budeme pokračovat bodem

  Usnesení volební komise číslo 69 ze dne 23. července a číslo 70 ze dne 10. září t. r. vám bylo doručeno na lavice. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové, nabrali jsme 15 minut zpoždění. Já se pokusím svou rychlostí aspoň část toho zpoždění ukrojit. Nejdřív nás čeká několik bodů, které proběhnou veřejným hlasováním, a poté vás vyzveme, abyste se přesunuli klasicky k tajnému hlasování do Státních aktů. Tak prosím o klid a vaši pozornost, abychom to zvládli rychle.

  Tak tedy bod 148 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tento bod jsme připravovali ve volební komisi už od léta. Ve stanovené lhůtě do 23. července jsme obdrželi návrhy na změny v orgánech Sněmovny od poslaneckých klubů. K nim jsme přijali usnesení číslo 69, které, jak před chvílí konstatoval pan předsedající, bylo rozdáno na vaše lavice. Nebudu ho číst. Jsou to některé rezignace a dále hlavně nominace za kolegy a kolegyně poslance a poslankyně, kteří se stali europoslanci.

  Dále konstatuji, že koncem srpna rezignoval na svůj poslanecký mandát pan poslanec Miloš Petera, proto volební komise ihned vyhlásila další lhůtu na změny v orgánech Sněmovny. Ve lhůtě do 9. září do13 hodin obdržela volební komise následující nominace - byly to nominace klubu ČSSD. Bylo přijato usnesení číslo 70. I to máte rozdáno na svých lavicích, a nebudu ho tedy číst.

  Ještě připomenu, že jednací řád Poslanecké sněmovny stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen s naším souhlasem a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob volby a historicky tyto volby vždy probíhají hlasováním veřejným. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům - jak jsem řekl, viz usnesení, které máte na lavicích - Sněmovna poté provedla hlasování pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

  Nyní pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan předseda volební komise navrhl hlasovat o usnesení 69 a 70 en bloc, to znamená jak rezignace, tak volby. Je to poměrně jasné rozhodnutí, nikdo nic nenamítá v rozpravě.

  Rozhodneme tedy hlasováním o rezignacích a nominacích do výborů jednotlivých poslanců, tak jak byly v usneseních 69 a 70 volební komise obsaženy.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 186. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 186. Z přítomných 164 pro 142, proti nikdo. Návrhy byly přijaty a poslanci jsou zařazeni do výborů za rezignující a odchozí poslance. Končím bod číslo 48.

  Začínám bod

  Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Kolegyně a kolegové, i tady proběhne veřejná volba, ale bude to malinko atypické hlasování, proto potřebuji malinko víc času, abych vám to vysvětlil.

  Nejdříve rekapitulace. Na základě výzvy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byly doručeny dva návrhy právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Zmíněný výbor tyto dva návrhy postoupil volební komisi dne 4. září a požádal organizační výbor o zařazení bodu na tuto schůzi. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím a budeme tedy hlasovat, protože nepadl návrh na tajnou volbu, veřejně po jednotlivých jménech.

  Nyní v hlasování pořadové číslo 187, které jsem zahájil, budeme hlasovat o jmenování prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc., do Kontrolní rady Technologické agentury. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 187. Z přítomných 164 pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  V hlasování pořadové číslo 188, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro, aby byla jmenována prof. Ing. Jana Stávková, CSc., do Kontrolní rady Technologické agentury. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 188. Z přítomných 164 pro 109, proti nikdo. I prof. Ing. Jana Stávková byla zvolena do Kontrolní rady Technologické agentury a předseda Poslanecké sněmovny ji může jmenovat. Děkuji a končím bod číslo 152.

  Zahajuji bod číslo

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní, kolegyně a kolegové, přecházíme ke třem volebním bodům, které už budou řešeny tajnou volbou. Bod 149, stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, je prvním z nich.

  Volební komise vyhlásila lhůtu na podání nominací na místo, které se uvolnilo. Místo je uvolněné paní poslankyní Kateřinou Konečnou jejím zvolením europoslankyní. Ve lhůtě 9. září do 13 hodin doručil nominaci pouze jeden poslanecký klub. Byl to klub Úsvit. Tento klub doručil na sekretariát volební komise svoji nominaci a je to nominace pana poslance Milana Šarapatky. Volební komise na své 14. schůzi 10. září projednala tento jediný návrh a přijala usnesení č. 71 v tomto znění: "Volební komise pověřuje předsedu Martina Kolovratníka, aby seznámil Sněmovnu za prvé s návrhem poslaneckého klubu Úsvit na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie Milana Šarapatky, za druhé s tím, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou." Usnesení volební komise bylo zasláno všem předsedům poslaneckých klubů. Komise konstatovala, že je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě, tak jak je u vedoucích stálých delegací zvykem a jak i nařizuje jednací řád.

  Nyní, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, nikoho z místa nevidím, rozpravu končím a přerušuji tento bod, protože jde o tajnou volbu.

  Otevírám bod číslo

  Žádám, aby tento bod uvedl pan předseda Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jak jsme řekli, předchozí bod byl přerušen. Za chvíli budeme volit ve Státních aktech. A nyní bod číslo 150, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

  Kolegyně a kolegové, i tady je ten případ stejný. Je to místo, které bylo uvolněno paní poslankyní Kateřinou Konečnou ve chvíli, kdy se stala europoslankyní. Ovšem teď pozor - situace se mění. Ve lhůtě do 9. září nebyla poslaneckými kluby doručena žádná nominace na volbu vedoucího této stálé delegace. Po předběžných, zatím neformálních nebo neoficiálních jednáních s předsedy klubů jsem zaznamenal, že by byl zájem pokusit se znovu nominovat. Takže v tuto chvíli vyhlašuji novou lhůtu na nominace. Ještě jednou: nominace na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Tuto lhůtu vyhlašuji do příštího týdne do pondělí 29. září do 12 hodin. Ještě jednou: do pondělí 29. září do 12 hodin. Prosím, aby poslanecké kluby nominace doručily standardně do sekretariátu volební komise. Podle toho, jestli bude schůze pokračovat, anebo nebude pokračovat v příštím týdnu, poté vyhlásíme a požádáme o nový termín volby. Pokud by se to nestihlo na této schůzi, může se to realizovat na schůzi příští.

  Nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod přerušil do doby splnění mnou navržené lhůty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, ano, dobře, otevírám nejdřív rozpravu. Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem dobře poslouchal pana předsedu, tak on navrhuje přerušit tento bod do pondělí do 12 hodin! Do lhůty, kterou před chvílí přečetl, tu novou lhůtu. Ale já předpokládám, že v pondělí ve 12 hodin nebude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny. Minimálně je poslanecký den!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já mám v úmyslu spíše tento bod ukončit, protože pokud není nominace a nevíme, jestli bude schůze pokračovat, tak nemusí být splněna ani 24hodinová lhůta pro existenci návrhů a bude asi vhodnější, abychom tu lhůtu sice vyhlásili, ale aby se kluby rozhodly pro nominaci. Ale to je můj postup, který případně navrhnu. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Budu reagovat. Je to technická záležitost. Možné jsou oba postupy. My jsme to na komisi diskutovali. Buď je možné ten bod přerušit - a opravuji se, to byla moje chyba. Pochopitelně není možné do pondělí, kdy Sněmovna nepokračuje. Možná že technicky čistší bude tento bod v tuto chvíli jako neprojednatelný uzavřít, ukončit. Už jsem vyhlásil lhůtu pro nominaci, a buď mohu znovu o zařazení toho bodu požádat, anebo ho nechat až na příští schůzi. Takže pokud je tato poznámka, nemám s ní problém.

  Takže to možná zrekapituluji: Za prvé vyhlašuji novou lhůtu na nominace vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Ta lhůta je do 29. 9. do 12 hodin.

  A nyní vás, pane předsedající, už asi po rozpravě prosím, abychom tento bod ukončili.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já navrhuji, abychom tento bod přerušili s tím, že bude, pokud jsem dobře informován, bude v úterý probíhat mimořádná schůze, o kterou požádal klub ODS a TOP 09. (Reakce ze sálu.) Nebude? Tak dobře, já jsem byl tak informován. Tak bude asi jednodušší, když ten bod ukončím a necháme po té lhůtě bod projednat na říjnové schůzi. Ukončuji bod číslo 150. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jsme ve finále volebních bodů. Bod číslo 151 se týká návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. K dnešnímu dni je neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, protože 6. srpna 2014 skončilo funkční období členovi NKÚ panu Ing. Zdeňku Brandtovi. Prezident NKÚ pan Kala v zákonem stanovené lhůtě předložil Poslanecké sněmovně návrh nového člena a je to návrh na paní dr. Hanu Pýchovou. Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 72, které vám nyní přečtu.

  Volební komise Sněmovny pověřuje předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby seznámil Sněmovnu za prvé s návrhem kandidátky na členku NKÚ tak, jak jej předložil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na paní dr. Hanu Pýchovou; za druhé s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Za třetí. Nově zvolená členka se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Zmíněný návrh prezidenta, resp. toto usnesení, bylo doručeno všem poslaneckým klubům.

  Připomenu, že zvláštní zákon ani zde způsob volby nestanoví. Volební komise tradičně navrhuje volbu tajnou, a jak jsem řekl, členka se v případě zvolení ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Hamáčka.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k navržené kandidátce, tak ke způsobu volby.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Otevírám rozpravu k návrhu a ke způsobu volby. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku a přihlášku z místa taky neeviduji. Rozpravu končím.

  A ještě než ho přeruším, musíme hlasovat o způsobu volby. O tom rozhodneme v hlasování 189, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je proti? Děkuji.

  V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 163 pro 123, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat tajnou volbou.

  Přerušuji bod číslo 151 pro vykonání tajné volby a pana předsedu volební komise žádám, aby volbu řídil.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste se nyní okamžitě a střelhbitě odebrali do Státních aktů. Dejme si na vydání hlasovacích lístků a provedení volby těch necelých dvacet minut, takže do 13.20 je možné hlasovat a výsledky voleb poté oznámím ihned po skončení obědové pauzy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro vykonání tajné volby. Svolávám na 13.10 hodin organizační výbor a prosím všechny poslance, aby členy organizačního výboru upřednostnili při hlasování. S tím, že volba končí ve 13.20 a výsledek volby bude oznámen ve 14.30, kdy budeme pokračovat ve schůzi. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Než budeme pokračovat v programu, načtu jednu omluvu, která ke mně dorazila. Dovolte, abych omluvil pana poslance dr. Pavla Havíře z dnešního jednání, a to od 14.30 hodin z pracovních důvodů.

  Než začneme projednávat pevně zařazené body, poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Jedná se o dva body, první je návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, druhý je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže máte slovo, pane poslanče,

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne přeji. Jak bylo avizováno, mám tu pro vás výsledky oněch dvou tajných voleb, které jsme realizovali v obědové pauze.

  Co se týká stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, bylo vydáno 144 hlasovacích lístků, odevzdán byl stejný počet, tedy 144 lístků. Volen byl pouze jeden kandidát, a to pan poslanec Milan Šarapatka. Z toho počtu vyplývá, že kvorum bylo 73. Pro Milana Šarapatku hlasovalo 41 poslanců a poslankyň. V této volbě tedy nebyl zvolen nikdo.

  Co se týká druhé volby, volby člena NKÚ, zde jsou počty lístků stejné, 144 vydaných i odevzdaných, stejné kvorum - 73. Konstatuji, že pro Hanu Pýchovou bylo odevzdáno 95 hlasů. Hana Pýchová tedy byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního

  A teď bych se s vaším svolením ještě chvíli vrátil k té první volbě stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. My jsme teď ve volební komisi řešili jednací řád, který konstatuje, že tajná volba se koná nejvýše ve dvou kolech. Takže může, nebo měla by proběhnout ve dvou kolech. Je to v těch případech, kdy se volí z více kandidátů, než je počet neobsazených míst, a pokud v prvním kole nezískají nadpoloviční počty hlasů, tak postupují do druhého kola. Ovšem vzhledem k tomu, že v tomto případě byl pouze jeden jediný kandidát, který získal čtvrtinu všech hlasů, tak bychom rádi jménem volební komise navrhli, aby druhé kolo už neproběhlo, nechci říct, aby bylo zrušeno, ale aby prostě neproběhlo, ta volba byla ukončena a abychom mohli vyhlásit lhůtu novou. Ovšem z procedurálních důvodů to chápeme tak, že by měl být ode mne podán procedurální návrh, o kterém by teď měla Sněmovna hlasovat.

  Prosím, pane předsedající, abyste vyzval k rozpravě a poté k hlasování o tomto procedurálním návrhu na ukončení této volby po prvním kole.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já na základě návrhu předsedy volební komise otevírám rozpravu k navrženému postupu, tak jak bylo předneseno. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu ukončím. Předtím než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, kolegyně a kolegové, o opětovnou registraci.

  Nyní vás poprosím, pane předsedo, o návrh, abyste ho přednesl a já o něm dám hlasovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže ten návrh zní: Poslanecká sněmovna ukončuje volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie v 1. kole. Nebo po 1. kole.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 190, přítomných poslanců je 116, pro takto navržené usnesení je 102 poslankyň a poslanců. Návrh usnesení byl přijat. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, to je teď k volebním bodům všechno. Ještě vás prosím o pozornost, hlavně předsedy klubů a přes záznam vaše tajemníky. Tato informace se týká nových lhůt pro nominace. Připomenu, že jsem před dvěma hodinami vyhlásil novou lhůtu na volbu vedoucího stálé delegace do Středoevropské iniciativy, to byl ten neprojednatelný bod. Je to lhůta do pondělí 29. září do 12 hodin. Protože jsme teď ukončili volbu do Meziparlamentní unie, vyhlašuji lhůtu i pro návrhy na tohoto vedoucího, tedy vedoucího stálé delegace do Meziparlamentní unie, opět stejné datum - 29. 9. 2014 v pondělí do 12 hodin. A do třetice, to je nový bod, už jsem zaznamenal impuls od některých poslaneckých klubů, opět vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tedy standardní změny v orgánech Sněmovny, bude to zase lhůta do pondělí 29. 9. do 12 hod. Takže tři nominace, všechny v jeden čas. Klasicky prosím k nám do sekretariátu volební komise.

  To je pro tuto chvíli vše. Hezké odpoledne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Dorazila ke mě další omluvenka. Po zbytek dnešního jednacího ne se omlouvá pan ministr Dienstbier.

  Nyní přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu dnešního jednání. Tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Gabriela Pecková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovní tisku 255/2. Otevírám rozpravu, do které mám přednostně přihlášeného pana předsedu Okamuru. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi za hnutí Úsvit úvodem říct, že každou podporu rodiny vítáme a budeme hlasovat pro zavedení porodného nejen na první dítě, ale nově také na druhé dítě, tak jak navrhuje vláda. Zároveň si ti z vás, kteří zákony tady sledují, všimli, že je tady jeden jediný pozměňující návrh, o kterém bychom měli v rámci tohoto zákona hlasovat. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto našeho jedinému pozměňujícího návrhu, který hnutí Úsvit podalo. (Neustálý hluk v sále.)

  Rád bych vám krátce vysvětlil, proč by to byl velice důležitý návrh a také svým způsobem převratný.

  Naše republika vymírá a vládní návrh, který dává porodné pouze maximálně na druhé dítě, problém neřeší, jelikož podle analýzy Sociologického ústavu Akademie věd musí v naší republice rodit ženy minimálně 2,14 dítěte na matku, jinak vymírání našeho národa nezastavíme. Pakliže nenastartujeme porodnost, a samozřejmě my jsme hlasovali i pro ty daňové úlevy, ale nenastartujeme-li ji všemi mechanismy tak, aby se rodilo minimálně 2,14 dítěte na matku, tak nezbude, protože potřebujeme pracující občany, to znamená, aby svou prací přispívali na odvody do průběžného důchodového systému, tak nezbývá, než abychom v relativně blízké budoucnosti... řešili... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Mám zde dvě faktické poznámky. První z nich má paní poslankyně Marta Semelová a poté pan poslanec Zavadil. Následuje s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Chtěla bych vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto návrhem. Podporuji to, aby tady byla systematická podpora mladých rodin s dětmi, aby se nastartovala porodnost, aby se zvyšovaly příspěvky. Chceme také podpořit bydlením, rodičovskými příspěvky, ale také vytvářet podmínky pro to, aby lidé mohli mít děti, tzn. včetně pracovních podmínek. Ale podporujeme samozřejmě i výchovu ke slušnosti, k poctivosti, k práci atd. Ale návrh, který je zde předložen, tzn. dát podporu všem dětem, což by bylo jistě krásné, nebo jako porodné pro všechny narozené děti, ale za podmínky, že bude minimálně pět let ten člověk pracovat a bude mít čistý rejstřík, já už jsem tady o tom mluvila minule, to je, vážený pane kolego prostřednictvím předsedajícího, naprosto nereálné. Vy tady mluvíte o tom, že chcete podporovat jenom slušné lidi, to znamená, že ti, kteří nemají práci, ty statisíce lidí, kteří objektivně nemají práci, to jsou neslušní? Ti si nezaslouží naši podporu? Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem pro tyto lidi tu práci zajistíte, protože když jsou tady vesnice, kde byl jeden podnik, jedna firma, jedno družstvo, všechno zkrachovalo a téměř celá vesnice nemá práci, tak to jsou všichni ti neslušní, kteří by si nezasloužili podporu? Přece není možné tímto způsobem uvažovat. Já znovu říkám, že tento návrh je pro nás naprosto nepřijatelný!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám i za dodržení času, paní kolegyně. Nyní pan poslanec Zavadil, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane předsedající. Jsem ten, který splňuje koeficienty, nikoli 2,14, ale pět dětí, takže si myslím, že to je v pořádku. (Potlesk.) Ale přesto mě tady zarážejí některé poznámky, které můj předpředřečník Tomio Okamura řekl.

  Představme si, že slušný Tomio Okamura jede po ulici, po silnici autem, někoho porazí a bude odsouzen. A já nemám pochybnosti o tom, že je slušný. Ale pak je neslušný. Pak tedy nemůže dostat to, o čem se tady hovořilo.

  O těch nezaměstnaných tady hovořila moje předřečnice Marta Semelová. Máme tady 600 tisíc nezaměstnaných plus minus. To je stejný problém. Znám spoustu lidí, kteří pracovat chtějí, tak jako znám i některé, kteří pracovat nechtějí, abych byl objektivní. Ale drtivá většina pracovat chce, a ona opravdu velmi obtížně shání práci! Tak je budeme za to trestat? To je přece nesmysl.

  Jenom jsem chtěl tímto svým vystoupením naznačit velmi krátce, abych se vešel do svého času, že nemůžu tento návrh podpořit z těchto důvodů, o kterých jsem tady hovořil, a že je na zamyšlení, abychom se skutečně zamysleli, jak budeme postupovat, pokud se týká podpory rodin dál, protože jsou tady jiné možnosti, jsou tady možnosti, které upravují daně, atd. atd., o těch teď nechci hovořit. Ale to si myslím, že je rozhodně progresivnější a lepší, než jít cestou slušných a neslušných a těch, kteří se dostanou do problematiky nezaměstnaných, nebo nedostanou. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vešel jste se i s rezervou, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Adam, po něm pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Petr Adam: Vzkážu jen jednoduše paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího: My nejsme vládní strana, my nejsme odpovědní za to, že tady je nezaměstnanost. My se samozřejmě snažíme podporovat dobrá opatření a myslím si, že se na mnoha z nich shodneme s vámi.

  A tady panu kolegovi bych vzkázal: Mluvíte tady o nezaměstnanosti, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste vládní strana. Nám to budete vyčítat? Toto opatření není dokonalé, není ideální. Ale je to alespoň pokus o to, abychom lidi motivovali. Je to alespoň pokus. Co jste udělali vy?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Máte faktickou poznámku, pane poslanče Okamuro? Teď je první faktická pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Budu velmi krátký. Já o koze a vy o voze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přicházejí faktické poznámky, z toho důvodu je musím upřednostnit. Vy se chcete přihlásit s faktickou poznámkou? Dobře, s faktickou poznámkou. Další faktickou poznámku má pan poslanec Lank, poté pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Tomio Okamura: Dobrý den, koukám, že se strhla debata, takže bych se do obecné rozpravy ve správném pořadí nedostal.

  Jenom krátce. Tady mě překvapila paní poslankyně Semelová z KSČM, protože vládní návrh, který tady je, a zároveň pana Zavadila, také bych ho okomentoval, vládní návrh přece, vy jste navrhli porodné jenom do druhého dítěte. A vy se mě ptáte, jak mám podpořit třetí a další? Vy jste navrhli diskriminaci jenom do druhého dítěte. Ne my. To znamená, já naopak otevírám možnost, aby alespoň někdo od třetího dítěte výš za nějakých parametrů vůbec měl nějakou podporu a přestali jsem vymírat. A poslanci vládní strany mi říkají, že to není dobře a že je něco jinak. Přitom 25 let vymíráme. My jsme tady deset měsíců a nic jste na stůl nedali. Promiňte, to jsem vůbec nepochopil. My se naopak snažíme posouvat váš návrh, který diskriminuje jakékoli rodiče s třetím dítětem a výš. Stejně tak o daňových úlevách mluvíte. Vy jste tady navrhli daňové úlevy maximálně na druhé dítě. Vždyť jsme o tom před chvílí hlasovali. Vy jste nadiskriminovali jakékoli rodiče od třetího dítěte výš. Takže to prosím vás neobracejte. Naopak, my se snažíme jako jediní tady podpořit od třetího dítěte výš.

  A paní Semelová se tady ptala na to, jak dáme práci. No tak na to my tady čekáme, až vláda předloží koncepci na vytváření pracovních míst. My kdybychom byli ve vládě, tak jim s tím samozřejmě pomůžeme. Takže se ptejme vlády, kdy to konečně bude na stole, aby konečně klesla rekordní nezaměstnanost 8 %, přes 600 tisíc nezaměstnaných! Vždyť jsem o tom mluvil v projevu i včera. S tím souhlasím. Ale to přece teď nemá nic společného s tím, že se snažíme alespoň malinkou mezírkou dát porodné od třetího dítěte výš. A souhlasím s tím, že i matky, které jsou slušné, řádné a nemají práci, by také měly mít právo na porodné. Ale pojďme tedy vymyslet parametry, abychom podpořili jen ty slušné, co řádně žijí, a ne ty neslušné.

  A co se týče toho trestného činu, je to trošku jinak. To jsme prodiskutovávali. Když jsou to lehké trestné činy, teď se omlouvám, neznám ten právnický termín, do tří let si můžete zažádat o výmaz. Takže to už jsem totiž měli a toho by se to také netýkalo. Takže ta vaše výtka je samozřejmě tím pádem vyřešena. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Zavadil s technickou poznámkou. Ne, tu rušíte. V tom případě pan poslanec Lank.

 • Poslanec Martin Lank: Krásné odpoledne, děkuji za slovo. Já v tom chci udělat úplně jasno, protože mám pocit, že někteří z nás to buďto nechápou, anebo pochopit nechtějí. To, co navrhujete vy, je první dítě porodné, druhé dítě porodné a dál nic. My nikoho nechceme trestat. Naopak. My chceme zvýhodnit. Nepleťme si to, jestli někoho zvýhodníme tím, že je slušný, tak dostane i na třetí dítě. To není žádný trest těm ostatním, protože trest je v podstatě, takhle bráno, to, co chcete udělat vy. Dvě děti a dost! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní již řádně přihlášený do rozpravy s přednostním právem pan předseda Kalousek. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se přiznám, když jsem čekal, až na mě přijde řada v diskusi, tak jsem si ve své košaté fantazii přehrával ty všechny mechanismy, kterými pan poslanec Okamura chce nastartovat porodnost. Ale přidržíme se tedy toho jediného mechanismu, který projednáváme, to je porodné.

  Mě opravdu zaráží naivní víra, kterou sdílí řada z vás, že to je nástroj, který může nějak ovlivnit a zvýšit natalitu. Ta víra je až zarážející. Prosím, uvědomme si, že kdyby tomu tak bylo, tak velmi bohatý a relativně bezpečný euroatlantický prostor, což je malá část zeměkoule, prožívá porodní boom. Jsme součástí nejbohatší části světa a prostě prožíváme porodní boom, zatímco země velmi chudé, v Africe a ve velké části Asie, by samozřejmě, pokud by platila tato rovnice, vymíraly. Ono je to naopak. Nebude to tedy v něčem jiném? Nebude ten důvod jinde než v porodném a ve výši sociální dávky? Prosím, zvažte, zda tato víra opravdu není naivní. To za prvé.

  Za druhé, mě fascinuje ten mechanismus, kterým vláda provádí rodinnou politiku. Přestože velmi pochybuji o dopadu tohoto instrumentu na porodnost, nebo v podstatě jsem si jist, že tento instrument nijak porodnost neovlivní, tak proč by se tak společnost na tom nemohla domluvit, kdyby na to měla zdroje, kdybychom měli přebytkový státní rozpočet, tak z toho přebytku je možné nějakým způsobem odměnit nebo poděkovat rodičům, kteří přivedli na svět nového občana. Ale vláda to chce samozřejmě dělat na dluh, na úkor deficitu. Takže prosím, uvědomme si, co se stane. Rodiče dostanou tu dávku, kterou si vláda půjčuje od toho dítěte, které se narodí. To to pak bude muset zaplatit. Vláda nedělá nic jiného, než že přesouvá peníze mezi generacemi a tváří se, že to dává ze svého. Jak ta rodina dopadne, je zřejmé. Nula od nuly pojde. Rodič to dostane, dítě to musí zaplatit. Vláda tedy nedělá nic jiného, než že onu rodinu zatíží zbytečnými úroky, a říká tomu rodinná politika.

  Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Okamura, další pan poslanec Opálka.

 • Poslanec Tomio Okamura: Dobrý den. Tak já bych jenom zareagoval. Ano, samozřejmě, to, co říkal můj kolega Lank, naopak vy trestáte kohokoli od třetího dítěte více. A my se to snažíme napravit.

  Druhá věc je ta, že souhlasím s panem Kalouskem, ale to jsem myslel, že je tady jasné, že to, že tady navrhujeme zvýšení porodného, resp. od třetího dítěte víc, je jenom dílčí nástroj. Tak nám jste zatím naše všechny návrhy zákonů zamítli, tak už jsem pochopil, že když jste nám zamítli i osobní hmotnou trestní odpovědnost vrcholných politiků v dubnu, protože ji nechcete, aby se asi mohlo krást dál, tak jsem pochopil, že naše návrhy zákona nemá smysl tady nějakým způsobem - že nemají naději. Proto to řeším formou pozměňujících návrhů.

  Ale to komplexní řešení, že musíme změnit školní osnovy, hodnotový žebříček aspoň té mladé generace, aby přestalo být návodem na slušný a spokojený život mít drahé auto, luxusní milenku, drahé oblečení, a místo toho aby to bylo přát si, pomáhat si, nezávidět si, být solidární, no tak to samozřejmě že to musí jít od kořene, ale to jsem tady snad nechtěl ani říkat. My si to v hnutí Úsvit uvědomujeme, psal jsem o tom i ve svých knihách i ve svých textech. To je přece úplně jasné.

  Ale tady se aspoň dílčím způsobem, pozměňujícím návrhem, snažíme nastartovat či motivovat za nějakých podmínek a aspoň popostrčit porodnost. A jinak závěrem dodávám - a není to ideální, samozřejmě, my chceme komplexní řešení, pojďme na něm pracovat, ale vláda žádné nepředložila. Jediné, co jste předložili, je daňová podpora také jenom do druhého dítěte. Opět další diskriminace.

  Jenom nakonec dodávám, že já sám jsem ze tří dětí a jsem ten prostřední. Nejsem jedináček a je to skvělé, když máte dva výborné sourozence, a je to skvělé, když je hodně dětí doma. Moje maminka je ze šesti dětí a můj tatínek také. Je to skvělé a jenom to doporučuji, ale měli bychom to nějakým způsobem podpořit. A musí to začít samozřejmě tím. Veřejnoprávní média by měla propagovat rodinu a rodinné hodnoty. Ona to nečiní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče!

 • Poslanec Tomio Okamura: Takže to řešení by mělo být samozřejmě komplexní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji čtyři faktické poznámky. První pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Beznoska, pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a další. Váš čas, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že politik by neměl jenom sledovat vývoj, ale měl by se ho snažit i ovlivňovat. Je pravdou, že jde o civilizační proces a celá euroatlantická civilizace vymírá. Kupodivu tento proces je i v katolických zemích jako Španělsko, Itálie, Polsko, ale není například ve Francii.

  Myslím si, že bychom se v té prorodinné politice měli orientovat, protože počítat jenom peníze, když ten základ reprodukce národa je v dětech, je trošičku ubohé.

  Já souhlasím s tím, že bychom měli přistupovat ke komplexním řešením. Jsem dokonce pro to, aby na druhé dítě byla podpora větší než na první, protože jenom u jednoho ten proces vymírání se zpomaluje, ale neřeší, ale vyzývám vládu, aby opravdu nad tímto problémem hloubala interdisciplinárně napříč všemi ministerstvy a poučila se v Evropě, například v té Francii, ale také ve Švédsku, jaké metody je možno třeba použít kromě imigrace. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Opět vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Děkuji vám za respektování. Nyní pan poslanec Beznoska.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já velmi krátce za Občanskou demokratickou stranu. Občanská demokratická strana tento vládní návrh zákona podpoří. Také si myslím, že to nijak fatálně nezmění natalitu v České republice, nicméně rozšíření okruhu počtu příjemců zvýšením toho 2,4násobku na 2,7násobek životního minima - pro vaši informaci, je to z 18 504 Kč čistého na 20 817 Kč, to je ten rozhodný příjem, o kterém se bavíme - považujeme za přijatelné. Dopady na státní rozpočet jsou víceméně marginální, je to hodnota do půl miliardy korun, a podpoří to rodinnou politiku, protože Občanská demokratická strana podporu rodinné politiky, zejména mladých lidí, ve svém programu má. Takže z naší strany podpora. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktické poznámky má nahlášen pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a pan poslanec Mihola. Takže pan poslanec Schwarz stahuje svoji faktickou poznámku a já poprosím paní poslankyni Bohdalovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím panu poslanci kolegovi Okamurovi. Chce pořád něco měnit, chce měnit vzdělávání, hovoří tady, že chce, aby se změnily osnovy. Já bych mu chtěla sdělit, že to už dokázat v této zemi nikdo nemůže, neb v této zemi od roku 2005 školní osnovy nemáme, ale vyučujeme podle rámcově vzdělávacích programů. Chtěla bych, aby si tuto základní školskou věc uvědomil. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poprosím pana poslance Miholu o jeho faktickou poznámku.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, krátce za klub KDU-ČSL. KDU-ČSL je úzce spjata s podporou rodin. To je všeobecně známo. Proto vítáme, že se vláda velmi široce zabývá prorodinnou a propopulační politikou. Současně navrhovanou změnu zákona chápeme jako nástroj, který nízkopříjmovým rodinám umožní lépe zvládnout nákladový náraz. Proto ji podpoříme. Neočekáváme ovšem, že by porodné, jakkoli je zasloužené - a to zdůrazňuji, jakkoli je zasloužené -, bylo hlavní hybnou pákou, která zlepší natalitu a přispěje k řešení demografické situace České republiky. Tady souhlasím s kolegou Kalouskem. My jsme tu otázku diskutovali třeba ve Spolkové republice Německo. Tam těch prostředků je mnohem, mnohem více na podporu porodnosti a nějak se to příliš nepohnulo.

  Jako skutečnou pomoc rodinám s více dětmi vnímáme především daňové slevy, které byly dnes dopoledne schváleny. Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové, pane místopředsedo. Jenom taková malá poznámka, protože tady se neustále mluví o tom, jak se mají podporovat rodiny, jak se mají podporovat děti, jak by to mělo fungovat a jestli peníze pomůžou porodnosti, nebo nepomůžou. Samozřejmě neměly by. V žádném případě nikdy by peníze neměly být nějakým důvodem k tomu, aby lidi měli děti. Ale bohužel, bohužel ta realita je taková, že si myslím, že dneska už spousta lidí přemýšlí, jestli na to budou mít, nebo nebudou mít, jestli ty děti uživí, nebo neuživí.

  Je tady nějaký návrh. Myslím si, že důvody pro to, aby to prošlo, jsou. Samozřejmě vás chceme poprosit o podporu, protože si myslím, že to má hlavu a patu, a samozřejmě komplexně dál tyhle věci řešit, protože to není jedna jediná věc, která by to vyřešila. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Soukup se hlásí.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já bych vás informoval - doporučím poslancům ANO, aby hlasovali pro vládní návrh. Pozměňovací návrh pana Okamury nepodpoříme, protože je diskriminační. Podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, je fakt, že děti se nerodí jako dobré a špatné. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan poslanec Okamura. S přednostním právem, ale do rozpravy.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji za tu debatu, která tady byla.

  Takže podle logiky věci, co nám tady řekl můj předřečník, prostřednictvím pana předsedajícího pan Soukup z hnutí ANO, je náš návrh diskriminační. No tak to máte jako s těmi odpady včera. To znamená, pakliže je diskriminační to, když na někom chceme čistý trestní rejstřík anebo pracovní minulost, tak by tedy mělo být i diskriminační, pakliže nějaké dítě má smůlu, že se narodí třetí, nebo má smůlu, že se narodilo jako čtvrté. Takže to tedy není diskriminace, váš vládní návrh, když jste už ocejchovali děti ještě před narozením, dokonce ještě v lůně matky, protože v okamžiku, kdy rodiče otěhotní, tak už je ocejchováno, že je číslo tři to dítě, číslo čtyři a žádné porodné nedostane, dokonce ani úlevy na děti, a dokonce po dobu 18 let nebo po kolik. Ale když my chceme naopak narovnat podmínky, aby děti nebyly početně diskriminovány, a hlavně aby Česká republika, abychom nadřadili národní zájem, abychom nevymírali, tak najednou je to diskriminace. Takže to samozřejmě odmítám a už jsem to tady říkal. Já nevím, jestli jste tady všichni byli, ale státní úřady, státní orgány žádají běžně po uchazečích čistý trestní rejstřík a pracovní minulost či pracovní praxi, takže to není nic nového.

  Ale vrátil bych se ještě k té diskusi. V podstatě děkuji, že tady zazněly... (Odmlčel se pro stále přetrvávající hluk v sále.) Takže děkuji, že tady zazněly napříč politickým spektrem názory, proč se to nepodpoří a že by se(!) něco mělo udělat jinak. Vážení, že by se(!) něco mělo udělat, to si můžete dovolit jenom vy tady možná ve Sněmovně, protože kdyby se to stalo v soukromé firmě, že by se(!) něco mělo udělat a to se(!) udělá, tak je to na výpověď v nejkratší možné míře. Jenomže proto, že vás tady nic nepálí a netlačí - no pálí možná to dobré bydlo - tak v podstatě by se to mělo udělat. My nějak vymřeme postupně, pak to nahradíme zřejmě nějakými imigranty.

  Tady máme řadu nepřizpůsobivých rodičů, kteří se živí tím, že mají třeba deset dětí a inkasují dávky. Já jsem je chtěl vyčlenit, my jsme je chtěli v Úsvitu vyčlenit, ty slušné od těch neslušných, abychom motivovali ty slušné. Já tedy chodím na ulici možná na rozdíl od některých z vás a lidi jsou frustrovaní, jakým způsobem jsou upřednostňované určité nepřizpůsobivé skupiny na úkor těch přizpůsobivých, které žijí řádným životem. Já jsem sem přišel, abych to řešil, abych dal jediné řešení, jediný pozměňující návrh, který tady je. Nikdo jiný z vás s žádným řešením zvýšení porodnosti nepřišel. Je tady jediný pozměňovací návrh a to je návrh náš, Úsvitu, který jsem předložil. To znamená, všechno ostatní jsou jenom řečičky, vážení. Jsou to jenom řečičky a hledáte si důvody, proč to nepodpořit. Takže dejte na stůl jiné řešení.

  A i ten, kdo půjde následně na mikrofon, pakliže bude kritizovat, neříkejte, co je špatně, řekněte váš konkrétní návod komplexní na zvýšení porodnosti v České republice. Já jsem ve Sněmovně jedenáct měsíců, dosud jsem ho od vlády neslyšel. Neslyšel jsem ho, pravda, ani od předešlé vlády. Tam naopak bylo porodné jenom na jednoho člověka, respektive na jedno dítě, a ta podpora tam byla naopak celkem nízká.

  To znamená, prosím, až půjdete teď na mikrofon další - tedy omlouvám se, vidím, že dalším bude pan Kalousek, ale to je náhoda jistě -, ale prostě bych vás poprosil, abyste už mluvil konkrétně, co s tím tedy. Ne proč ne, proč to nejde, ale znovu upozorňuji, že vymíráme, takže co s tím, nebo dokdy, v tom případě vyzývám paní ministryni práce a sociálních věcí, dokdy tady bude koncepce, jako jsme si to řekli u zákona o hmotné nouzi. Dobře, zamítli jste návrh Úsvitu, ale řekli jste, že do dvou měsíců předložíte. (Důrazně klepe na pultík.) Jo, ono to trvalo čtyři, pět měsíců, ale aspoň to tady nějakým způsobem je. Takže řekněte: "Ne, my nepodpoříme, ale do dvou měsíců předložíme kompletní vládní koncepci tak, aby český národ přestal vymírat a abychom motivovali lidi, i kdyby se nám to nepovedlo, motivovali lidi k tomu, aby se nebáli mít další děti." Může to být formou bydlení, o tom jsme už mluvili, sociální bydlení a další a další věci.

  Děkuji a samozřejmě opakovaně prosím o podporu, protože jiný návrh tady není. Váš návrh je do dvou dětí. Další podporovat nechcete. Jiný návrh na podporu třetího a dalšího dítěte tady není na stole. Jak jsem už říkal tu studii, tak vymíráme na základě vládního návrhu. Tak tento nepodporuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Blažek. Máte slovo, pane poslanče.

  Opět vás poprosím o ztišení. Vypadá to, že z levé strany Sněmovny se nám ze včerejška přeneslo rušení do pravé strany Sněmovny. Bylo by dobré, kolegové, abyste skutečně ztišili své projevy.

  Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já setrvávám na svém přesvědčení, že energetický blackout je mnohem účinnější nástroj na podporu natality než porodné.

  Ale chtěl jsem upozornit, že to třetí, čtvrté a páté dítě, které to porodné nedostane, není diskriminováno. To má naopak výhodu, protože od něj si vláda nepůjčí, aby ty peníze dala matce, zatímco od toho prvního a druhého si ty peníze půjčí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Blažek nemá v tento moment faktickou poznámku, takže se chci zeptat, zda ještě někdo se chce přihlásit do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě, pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Případně se táži na závěrečná slova paní navrhovatelky. (Nemá zájem.) Paní zpravodajky. (Také negativní reakce.) Ani jedna z vás nechce mít závěrečné slovo, dobře.

  V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosil bych paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Máte slovo, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Procedura by měla být velmi jednoduchá, protože jak už tady opakovaně zaznělo, pozměňovací návrh byl doručen pouze jeden, a to návrh pana poslance Okamury, s kterým se můžeme vyrovnat jedním hlasováním. Pak už bychom mohli hlasovat o celém návrhu zákona.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda má někdo námitku proti navrženému způsobu hlasování. Není tomu tak. Budeme postupovat tak, jak řekla paní zpravodajka. Než přistoupíme k hlasování, tak vás poprosím o stanovisko, paní zpravodajko. (Zpravodajka: Negativní.) Paní ministryně? (Ministryně: Negativní.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržený pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 191. Přítomných poslanců je 157, pro návrh 14, proti 101. Návrh byl zamítnut.

  Mohu konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno, a nyní tedy přikročíme k hlasování o návrhu celého zákona. Než přednesu návrh usnesení, tak se táži vás, paní zpravodajko, na váš postoj k tomuto návrhu. (Zpravodajka: Spíš záporný.) K návrhu jako celku spíš záporný.Paní ministryně? (Ministryně: Kladný.) Děkuji.

  Přednesu tedy návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 255."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 192. Přítomných poslanců je 159, pro návrh 133, proti návrhu 11. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážení, já jenom jednu větu. Teď mi to naskočilo esemeskou, když jeden z občanů sledoval naši debatu zřejmě na parlamentní televizi a řekl mi: Je mi líto, že jedinou koncepcí této Sněmovny na zvýšení porodnosti není koncepce, ale antikoncepce.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za vaši poznámku, pane předsedo. Budeme pokračovat v projednání dalšího bodu. Takže paní ministryně práce a sociálních věcí už je na svém místě. A ještě poprosím, aby zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Adolf Beznoska zaujal místo zpravodaje. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/2.

  Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo paní ministryně, takže první vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí. Máte slovo, paní ministryně.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já se jenom chci na začátek krátce vyjádřit k jednomu pozměňovacímu návrhu, který tady byl načten panem poslancem Stanjurou a který - ta idea za tím návrhem je, aby obce měly možnost se vyjádřit, resp. souhlasit či nesouhlasit s tím, jestli na jejich území vznikne nová ubytovna. A protože ten návrh byl načten velice rychle na poslední chvíli a v té podobě, tak jak ho tady máme, je vlastně legislativně nedostatečný, tak já k němu vyjádřím stanovisko negativní. Nicméně chci říci, že jsme se tady shodli, že k té myšlence jako takové, myslím, že naprostá většina z nás tady zaujímá stanovisko pozitivní včetně mě a že na tom chceme potom dále pracovat, než ten návrh dojde do Senátu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Nikdo s přednostním právem ani faktickou poznámkou se nehlásí. Takže pan předseda Stanjura s přednostním právem.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme měli minulý týden třetí čtení a druhý nebo následující den po tom, co proběhlo druhé čtení a poměrně živá debata, jsem se mám pocit v Mladé frontě Dnes seznámil s případem Přerova. Jestli si vzpomínáte, byl to otvírák na první straně. A tak jak jsme o tom mnozí z nás napříč politickým spektrem hovořili, že to trápí samosprávy, tak mi nedá, abych ten případ tady nepřipomněl. Možná jsme to všichni nestačili přečíst.

  V Přerově hrozí, že v zásadě vznikne obří ubytovna z hotelu. Přerovští radní a zastupitelé - a fakt nevím, kdo je ve vedení a kdo je v opozici, ani jsem to nezjišťoval - jsou tak zoufalí z té představy, že vážně zvažují, že ten hotel za 40 milionů korun koupí. Jenom proto, aby zabránili vzniku obří ubytovny v lokalitě, která je pro to město naprosto nevhodná. A já si myslím, že jedním z našich úkolů je vytvářet podmínky i pro samosprávy, aby nemusely dělat tak zoufalé kroky. Protože to je zoufalý krok, když město chce koupit hotel, který nepotřebuje, za desítky milionů korun jenom proto, aby zabránilo vzniku obří ubytovny.

  Určitě, a teď běží kampaň nejenom v Přerově, ale všude jinde, a kandidáti slibují, a je to v pořádku, co všechno v tom městě vylepší. A těch 40 milionů korun by jim prostě chybělo! Ať volby dopadnou jakkoliv! Ať nová koalice bude jakákoliv, tak těch 40 milionů korun jim prostě bude chybět a my máme šanci legislativní změnou obce od těchto zoufalých činů uchránit. Já to v žádném případě nechci kritizovat, tuto uvažovanou variantu, kterou chystá samospráva v Přerově. Protože jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé činy a někdy i zoufalá samospráva dělá zoufalé činy. A to ještě neříkám, že po pár letech může přijít nějaký soudruh podplukovník s tím, že to nebylo účelně vynaložené, protože se nakonec ukázalo, že tam ubytovna není, město hotel provozovat samozřejmě neumí atd.

  Proto jsem načetl návrh kolegů z Ostravy, o kterém budeme dneska hlasovat, aby v případě, že na takových ubytovnách se má vyplácet doplatek na bydlení, to znamená, že majitel je motivován zejména tím, aby viděl na státní peníze. A samozřejmě, klientům je to celkem jedno, protože oni ty peníze ani nevidí a jde to přímo majiteli hotelu či obří ubytovny. A my máme nástroj, jak tomu zabránit, a to tak, že bychom uzákonili, že na konkrétní ubytovně se může vyplácet doplatek na bydlení jen se souhlasem obce. Ne pro jednotlivé klienty, ale jako místo té ubytovny. To je klíčové. Ne že by město posuzovalo, jestli tomu klientu ano, nebo ne, od toho máme úřady práce a ty, kteří to mají na starosti. Ale aby řekli tato ubytovna ano a tady ne. Ne že se nemůže provozovat. Nikomu nebudeme bránit, aby provozoval ubytovnu. Ale ta samospráva rozhodne, jestli je to skutečně sociální služba, a jsem si jist, že v případech, kdy takové ubytovny či přechodné bydlení organizují organizace jako Charita, Armáda spásy, skutečné neziskovky, opravdu ty, kteří dělají sociální službu, tak samozřejmě ty samosprávy to podpoří. Tím jsem si naprosto jist. Zase bez ohledu na politické složení budoucích koalic v samosprávě. Protože ta služba potřebná prostě je a to jsou organizace, které to dělat umějí a které to dělají proto, že se o ty lidi chtějí postarat, a ne proto, aby vydělaly na doplatku na bydlení.

  Slyšel jsem už legislativní názory, že není jasné, co je to obec, když má rozhodovat obec. Tak já jsem si pro jistotu přečetl znovu zákon o obcích. Je to poměrně jednoduché. Zákon taxativně vyjmenovává pravomoci zastupitelstva. V případech, že to není taxativně svěřeno zastupitelstvu, tuto pravomoc vykonává rada obce. V obcích, kde neexistuje rada obce, tuto pravomoc vykonává starosta. Nemusíme nic upravovat, je to jednoznačné, je to upraveno v zákoně o obcích. To znamená, samozřejmě v každé obci podle velikosti by to bylo jinak podle zákona o obcích.

  Já vás skutečně žádám, abychom ten pozměňovací návrh podpořili, protože pomůže všem samosprávám.

  Já jsem dnes mimo jiné od kolegů z Ostravy, kteří navštívili Poslaneckou sněmovnu, protože věděli, že dneska bude třetí čtení, převzal petici, kterou podepsaly tisíce občanů Ostravy. Ať už to podepsali písemně, na facebooku nebo na internetu. Je to skutečně problém, který občany, a tím samozřejmě i samosprávy, starosty, místostarosty trápí. My bychom jim mohli pomoct v tom řešení. Že to není řešení jediné, je v pořádku. Já už v prvním i druhém čtení říkám, že vítáme snahu vlády. Navazuje to na snahu předchozích vlád v téhle oblasti udělat pořádek. A tato významná pravomoc obcím by skutečně pomohla a obce by nemusely zbytečně vynakládat statisíce, miliony či desítky milionů ze svého rozpočtu a mohly investovat úplně jinak. Ale opakuji, nedivím se těm samosprávám, že takhle uvažují. Protože když jim nevytvoříme legislativní podmínky, tak ti lidé, kteří tam žijí a kteří oprávněně kritizují to, že v těch lokalitách, když je tam ta ubytovna špatně umístěna, není vhodné místo, tak dochází ke kriminalitě i zhoršování cen okolních nemovitostí. To je třeba říct. Občané se bojí pouštět děti. Je tam veřejný nepořádek. Máme šanci, jak jim pomoci poměrně jednoduchou věcí.

  Druhý pozměňovací návrh z té série, kterou jsme podali my jako občanští demokraté, chci připomenout, vedla se tady debata o tom, co je to obvyklé nájemné, nájemné v místě obvyklé, tržní nájemné a podobně. My opět navrhujeme jednoduchý princip. Zastropovat částku na lůžko a měsíc. Jeden tisíc korun jako maximum. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Registruji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Hovorka, po něm pan poslanec Schwarz. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl podpořit kolegu Stanjuru v tom jeho návrhu, protože to je skutečně vážný problém a nejenom na severní Moravě, ale i ve Zlínském kraji, např. v Bystřici pod Hostýnem, kde skutečně zastupitelstvo stojí před problémem odkoupení hotelu jenom z těch důvodů, o kterých mluvil pan kolega Stanjura. Jsem rád, že i paní ministryně to neodmítla. Pokud se tam nachází legislativní problém, myslím si, že je možné to opravit v Senátu. Vřele doporučuji všem, aby tento návrh podpořili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní pan poslanec Schwarz se svou faktickou poznámkou.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já považuji za morální, protože jsem to sám vyprovokoval, i kvůli panu předsedovi Stanjurovi, budu povídat a mluvit teď ohledně, snad to stihnu, pravomocí obcí.

  My jako klub ANO jsme požádali sami - s panem Stanjurou jsme diskutovali - právě ty obce, abychom ty pravomoci obcím dali. Nevím, jestli jsme se přesně trefili, přesně ve znění, jak bychom to chtěli. Uznáváme pravomoci obcí. Je správné, že obec bude moct rozhodnout o tom, když na jejím území vznikne ubytovna a ten majitel ubytovny bude ubytovávat občany, kteří budou chtít v jednoduchosti sociální dávky a ta obec bude mluvit o tom, jestli souhlasí s tím, aby je dostávali, takže bude to jedním z bodů. Nevím, jestli jsme správně. Mám strach, že schválením můžeme vytvořit legislativní zmetek. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby nám Senát pomohl. A paní ministryně mi to tak i nabízela, i kolegové tady z koalice, že by nám Senát pomohl a umístil by přesně tam, kam má, to, aby to nebyl legislativní zmetek. Proto z toho důvodu jsem se rozhodl vystoupit a říct, jak to ve skutečnosti bylo. Aby tady zaznělo, že opravdu podporujeme ty obce, ale nejsem si jist, jestli jsme správně paragrafovali a označili tu pravomoc obcí v tom správném zákoně a v tom správném znění. Prostě to v současné době nevím. Takže sázel jsem na Senát.

  Taky je varianta možná ta, že pokud bychom se domluvili, schválili to tam dneska, aby bylo jasně vidět, co chceme, co chce tato Sněmovna, a myslím si napříč politickým spektrem, to je strašně důležité, tak se s tím nějak popasujeme. Takže opravdu dávám na zvážení, ony ty možnosti jsou, napříč politickým spektrem toto schválit. Protože na to čeká strašně moc obcí, strašně moc starostů, lidí, takže bych to nezdržoval. Dávám vám na zvážení. Já sám nevím, ale musel jsem vystoupit a říct, jak to cítím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Benešík.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem rád, že tady panuje poměrně velký konsensus, že princip je naprosto správný. Já taktéž poměrně dobře znám situaci v Bystřici pod Hostýnem a rozhodně vím, že komunální politici, zejména starostové, chtějí mít vliv na to, aby v této věci mohli rozhodovat. Proto bych se moc přimlouval, aby se předkladatelé tohoto pozměňujícího návrhu dohodli tak, aby ta procedura, výsledek, který sledujeme, skutečně vedl k cíli, ke kterému vést má, a zbytečně abychom nevytvořili zákon, který bude nedokonalý. Takže poprosil bych všechny zainteresované, aby nad tím popřemýšleli a abychom dneska schvalovali to, co schvalovat skutečně máme, a to, co pomůže. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Gabal.

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane místopředsedo, dámy a pánové. Já bych návrh na zvýšení role obcí velmi podpořil z jednoho důvodu, který nebyl zmíněn. Já si osobně myslím, že jestliže jim dáme rozhodovací pravomoc, tak obce také převezmou spoluzodpovědnost za řešení těch sociálně vyloučených lokalit, ghett a případně ubytoven. To znamená, to by byl ten nový prvek, protože v řadě obcí se zatím zastupitelstva spíš od té odpovědnosti distancovala a tímhle ji převezmou. Chci na to jenom upozornit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem do rozpravy registruji pana předsedu Okamuru.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, tento zákon v principu podporujeme. Jelikož je potřeba se skutečně vypořádat se zneužíváním dávek hmotné nouze. My právě u nás v Bystřici pod Hostýnem, tj. rodišti mé babičky a dědečka, odkud pochází celé příbuzenstvo, přesně s tímto bojujeme. Máme přímo na náměstí ubytovnu, kde máme 200, řekl bych, našich spoluobčanů nastěhovaných romské národnosti a máme to přímo mezi kostelem a radnicí, dokonce ten hotel je naplácnutý na radnici, takže samozřejmě se nám tam zvýšila různá drobná kriminalita a jsou s tím velké problémy. A z malebného městečka vlastně vzniklo město, které je pro kohokoli velmi málo přitažlivé právě z toho důvodu. A je to škoda.

  Již v minulosti jsem tady ale sdělil samozřejmě řadu výtek. Znovu zdůrazňuji, že ten zákon podpořím i v tom nedokonalém stavu. Ale prostě ten problém je potřeba řešit. Zákon o hmotné nouzi měl v původní verzi předložené Úsvitem, který Sněmovna projednávala letos v zimě, maximálně zamezit zneužívání příspěvků na bydlení podnikatelům, kteří zneužívají lidské bídy a za přemrštěné peníze sestěhovávají a ubytovávají chudé v často nevyhovujících podmínkách. (Obrací se na předsedajícího kvůli hluku v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nevím, čím to je, pane předsedo, vždycky když mluvíte, vzroste míra neklidu v sále. Já poprosím, kolegyně a kolegové, abyste skutečně respektovali řečníky, ať už mluví kdokoli. Prosím, pokračujte. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Máme vyhrazenu dobu pro třetí čtení do 16 hodin, to je 9 minut. Vidím ještě tři řečníky přihlášené, takže já přicházím s procedurálním návrhem, abychom dnes vyhradili pro třetí čtení čas do ukončení tohoto bodu. Myslím si, že by bylo dobré dnes tu rozpravu ukončit. Jestli to bude 16.05 nebo 16.15, těžko se mi odhaduje, ale myslím, že každý, kdo chce promluvit, by měl mít tu šanci, a pak je tam poměrně dost hlasování. Takže navrhuji tento procedurální návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za tento návrh, pane předsedo. Já o něm tedy nechám hlasovat bezprostředně.

  Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Novotného. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Jen to, pane předsedající, jestli si dobře pamatuji, tak včera jsme si odhlasovali dvě hodiny, to znamená do 16.30.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Informace, které mám já, jsou do 16 hodin také, takže z toho důvodu dám hlasovat tak, jak bylo navrženo. To znamená, je zde návrh, abychom projednávali tento bod do té doby, dokud nebude ukončen hlasováním závěrečným.

  Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu a táži se, kdo je pro toto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Jedná se o hlasování číslo 193. Přítomných poslanců je 158, pro tento návrh bylo 119, návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat v projednávání.

  S přednostním právem se nikdo nehlásí, ani s faktickou poznámkou, v tom případě přistoupíme k těm, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První z nich je paní poslankyně Olga Havlová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, předem bych chtěla dnes obhájit a vysvětlit své pozměňovací návrhy. Mám to velice krátké, nebudu vás zdržovat, a pokud moje kolegyně budou také tak rychlé, tak bychom to stihli i do té 16. hodiny.

  Jedná se o pozměňovací návrhy, které jsou označeny pod písmenem C. Díky těmto pozměňovacím návrhům dojde k lepší kontrole vyplácení doplatku na bydlení a bude zabráněno jeho zneužívání. Jedná se celkem o tři pozměňovací návrhy.

  Pod označením C1 se zavádí povinnost provádět kontroly dodržování podmínek pro vyplácení dávek. Tato povinnost kontroly - a to zdůrazňuji - je opakovaná. Vládní návrh zavádí pouze možnost kontroly, což je podle mého mínění nedostatečné, a právě toto je největší problém v rizikových lokalitách, že zde není pravidelně a opakovaně kontrolováno vyplácení dávky, a proto dochází k jejímu zneužívání. Dokud nezavedeme povinnost opakování kontrol, situace se nezlepší.

  Pod označením C2 a C3 předkládám další návrh na zlepšení situace. Tyto body umožňují, aby kontrolu příslušného bytu či ubytovny mohl iniciovat starosta obce. Je to totiž právě starosta, kdo má nejlepší přehled o situaci ve své obci a má pomocný orgán, většinou v každé obci je zvolena sociální komise, která je mu k tomu nápomocna. Právě starosta by měl mít zájem, aby se v jeho městě dávky nezneužívaly a nedocházelo k problémům ve vyloučených lokalitách. Proto chci dát starostům možnost, aby mohli požádat o kontrolu a plnění podmínek doplatku na bydlení.

  Posledním pozměňovacím návrhem, který má označení C4, je úprava určování takzvané místně obvyklé ceny, která má zastropovat výši vyplacené dávky. Současný návrh je totiž zcela nevyhovující. Určování místně obvyklé ceny bude velmi problematické. Vládou předložená varianta bude totiž znamenat enormní zatížení soudů všech stupňů ve stovkách, ne-li v tisících případů. Z toho je zřejmé, jaké problémy působí formulace "obvyklá cena". K posudkům, které se k jednotlivým bytům o místní obvyklé ceně dávají, se budou předkládat oponentní i revizní posudky. Soudy všech stupňů budou zatíženy touto agendou a miliony korun budou vynaloženy zcela zbytečně. Celá řízení se budou protahovat po léta, a hlavně - a to zdůrazňuji - pojem "obvyklá cena" je natolik diferentní pro každé jednotlivé město, pro každý jednotlivý dům, pro každý jednotlivý byt, že znalecké posudky budou na jednu stranu znamenat zatížení státního rozpočtu. Jeden obyčejný posudek totiž může stát až tisíce korun. Může se nám dokonce stát, že vykutálení filutové budou stavět ubytovny v centrech měst. Tam by mohla být cena obvyklá mnohem vyšší než někde na okraji obce. Cena obvyklá navíc není proměnná podle místa, ale také se mění v čase.

  Já navrhuji jiný princip. Cenu bytu by určovaly osoby certifikované Ministerstvem pro místní rozvoj. U nich by si každý majitel bytu, který čerpá doplatek na bydlení, zaplatil posudek řádově za 150 korun, a zdůrazňuji, že posudek by platil majitel bytu nebo ubytovny. Na základě jím určené ceny pro konkrétní byt by byl pak zastropován doplatek na bydlení. Poskytovatel dávky by přitom mohl kdykoli provést kontrolu, zda je vyčíslená cena přiměřená. Podle Ministerstva pro místní rozvoj si udělá oponentní posudek, a když skutečně zjistí rozpor, tak rozdíl v ceně zaplatí sám makléř. Bude tedy povinen zaplatit celou škodu, kterou státu způsobil. Nevyplatí se tak podvádět a na systému nebudou moci parazitovat ani majitelé ubytoven, ani nikdo jiný. Opakuji: Certifikovaná osoba by byla zcela odpovědná za své posudky státu, a bude povinna zaplatit případnou škodu. Podmínky certifikace a výkonu tohoto povolání by stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Celý tento systém bude bez nákladů pro státní rozpočet. Posudky by platil majitel ubytovny a certifikaci by si platil sám makléř. Tato varianta je rozhodně lepší než ta navrhovaná vládou, protože se tak dostaneme zcela bez nákladů k tomu, jaký je místně obvyklý nájem pro každý konkrétní byt.

  Já bych ještě navrhla, aby body C2 a C3 byly hlasovány en bloc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, paní poslankyně. Než budeme pokračovat, přečtu některé omluvenky, které dorazily. Od 17.45 až do konce jednacího dne se z důvodů přijetí zahraniční delegace omlouvá pan poslanec Robert Beneš. Dále od 15.15 do 21. hodiny se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá paní poslankyně Gabriela Hubáčková. Dále od 15.30 do 18 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška. Dále dnes od 15 do 18 hodin z důvodů pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg. Dále od 14.30 až do 16.30 z důvodů pracovních se omlouvá pan poslanec Jiří Koubek. To jsou všechny omluvenky, které dorazily.

  Nyní poprosím řádně přihlášenou paní poslankyni Nytrovou, aby vystoupila se svým příspěvkem v rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně. ***

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážené dámy, vážení pánové, na úvod bych chtěla načíst legislativně technickou připomínku, kterou je možné sledovat v elektronické podobě v systému písemných pozměňovacích návrhů a která zní:

  V části první, čl. I (což je změna zákona o pomoci v hmotné nouzi)

  1. V bodě 4 (tj. v § 8) se slova " , jiný než obytný prostor" a slova "pro jiný než obytný prostor nebo" zrušují.

  2. V bodě 6 (tj. v § 9 odst. 2) se slova "jiný než obytný prostor nesplňující standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 nebo užívá" zrušují a slova "§ 33a odst. 3" se nahrazují slovy "§ 33a odst. 2".

  3. V bodě 20 (tj. v § 33 odst. 6) se slova "za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení jiný než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Dále může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že" a slova "a § 33b" zrušují, slova "§ 33a odst. 3" se nahrazují slovy "§ 33a odst. 2" a slova "ve větách první až třetí" se nahrazují slovy "ve větě první a druhé".

  4. V bodě 22 (tj. v § 34) se slova "jiného než obytného prostoru nebo" zrušují a slova "§ 33 odst. 6 věty třetí" se nahrazují slovy "§ 33 odst. 6 věty druhé".

  5. V bodě 24 (tj. v § 35a) se slova "jiný než obytný prostor nebo" zrušují.

  6. V bodě 25 (tj. v § 46a odst. 2) se slova " , k jinému než obytnému prostoru" zrušují.

  7. V bodě 26 (tj v § 61 písm. h)) se slova "jiný než obytný prostor nebo" zrušují.

  8. V bodě 31 (§ 72 odst. 1 písm. d)) se slova " , jiný než obytný prostor" zrušují.

  9. V bodě 32 (tj. v § 72 odst. 3) se slova " , jiný než obytný prostor", slova "nebo jiného než obytného prostoru", slova " , jiného než obytného prostoru" a písmeno d) zrušují.

  10. V bodě 32 (tj v § 72 odst. 4) se slova " , jiný než obytný prostor", slova "nebo jiného než obytného prostoru", slova " , jiného než obytného prostoru" a písmeno c) zrušují.

  V čl. II (tj. Přechodná ustanovení)

  11. V bodě 3 se věta první zrušuje.

  12. V bodě 4 se slova "§ 33a odst. 3" se nahrazují slovy "§ 33a odst. 2".

  13. Bod 5 zní:

  "5. Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona informuje osoby, které pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi na základě užívání ubytovací zařízení podle § 33a odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., že nebude-li ubytovací zařízení od 1. září 2015 splňovat požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka pomoci v hmotné nouzi odejmuta, popřípadě snížena.".

  14. Bod 6 zní: "6. Orgán pomoci v hmotné nouzi, který v rámci své činnosti nebo na základě kontroly stavebního úřadu zjistí, že ubytovací zařízení podle § 33a odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. od 1. září 2015 nesplňuje požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, bezodkladně informuje o této skutečnosti příjemce dávky užívající tento prostor a vlastníka, pronajímatele nebo ubytovatele tohoto prostoru.".

  Já se omlouvám, že jsem zdržela jednání, ale musela jsem to načíst. Máme zde dva pozměňovací návrhy. Jeden, jak už zde bylo řečeno, mám totožný s panem poslancem Stanjurou, a druhý, ten se týká toho, co jsem zde v tuto chvíli načetla, a to možnosti výplaty doplatků na bydlení v jiných než obytných prostorech. Jedná se o to, že pokud bychom schválili doplatek na jiný než obytný prostor, mohli bychom se dočkat toho, že tady zažijeme byznys ne s ubytovnami, který už máme za sebou, ale byznys se sklady, sklepními kójemi a garážemi. Měla jsem teď na vyřízení petici z obce Lenora, kde si občané stěžují na to, že z hotelu chce vlastník udělat ubytovací zařízení, a nerada bych řešila příští rok petici, kde si obyvatelé budou zase stěžovat na to, že vlastníci garáží nebo nějakých sklepních kójích a hal dostávají doplatek na bydlení pro tyto prostory. Takže děkuji za podporu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, já bych se chtěl akorát zeptat - vaše pozměňující návrhy byly načteny do skončení druhého čtení? Protože v třetím čtení lze načíst pouze opravu legislativně technických chyb, tiskových chyb apod. (Poslankyně hovoří ze sálu.) Musíte na mikrofon - do stenozáznamu. Skutečně jednací řád § 95 odst. 2 - ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných nebo tiskových, úpravy, nebo je možné navrhnout vrátit to zpátky k projednání do výboru, ale není možné načítat nové pozměňující návrhy. Takže by bylo potřeba, abyste si to s panem zpravodajem vyjasnili. Já pouze cituji jednací řád, že není možné v této chvíli načítat nové pozměňující návrhy.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Jak jste řekl, nebylo to načteno. Ale domluvila jsem se napříč politických spektrem, že to bude vnímáno jako legislativně technická oprava.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já požádám pana zpravodaje, aby k tomu dal stanovisko, zda se jedná skutečně o legislativně technickou úpravu, než budeme hlasovat. V tento moment mám dvě přihlášky do diskuse. Je zde paní poslankyně Chalánková, správně, a po ní je pan poslanec Bendl. Máte slovo, paní poslankyně. ***

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vrátit se zpátky k několika poznámkám. Podrobnější komentář jsem již přednesla v rámci prvního čtení.

  Je třeba si uvědomit, že zde řešíme problém, který je již dávno přezrálý, že už jsme dávno po dvanácté hodině. Neustále se snažíme zde prezentovat, že budeme řešit vznik a fungování takzvaných ubytoven. Není ale jasné, zda tento zákon o dávkách v hmotné nouzi skutečně zabrání a znemožní vzniku dalších a nových ubytoven. Vysvětlím proč. Tento zákon totiž zde mění okruh společně posuzovaných osob. Když se zeptáte, zda za stávajících zákonných podmínek je možné posuzovat společně fakticky bydlící osoby, tak to možné je. To, že to úředníci úřadů práce někdy nestíhají nebo to fakticky neřeší, má mnoho důvodů. Jedním z těchto důvodů je také to, že by se v neřešitelné situace mohly ocitnout rodiny s dětmi. Takže to jenom na okraj. I stávající legislativa umožňuje fakticky spolubydlící osoby hodnotit. Proč je hodnotíme? Administrativně měníme tzv. okruh společně posuzovaných osob v tomto novém zákoně podle nároku na příspěvek na živobytí. Není zde doložena analýza dopadu, jak se změní vlastně tento okruh společně posuzovaných osob do jejich faktického fungování. Takže to jenom na okraj z těch technických věcí.

  Hovoříme zde o objemu finančních prostředků asi ve výši 28 % z toho celkového objemu, ale snažíme se ve svatém tažení řešit nějaký problém ubytoven. Ve skutečnosti zde ale stále nemáme zákon o sociálním bydlení. Co by ten zákon o sociálním bydlení měl vlastně být? Neustále slyšíme: všechno vyřeší zákon o sociálním bydlení. Ano, je to jediné, koncepční, smysluplné řešení, ale pořád nemáme představu, co to ten zázrak bude. Slyšíme zde pozměňovací návrhy, že starostové budou moci v rámci posuzování doplatků na bydlení do ubytoven k tomu vydávat své stanovisko. Ano, tomu rozumím, určitě tento pozměňovací návrh chápu. Na druhou stranu - co vlastně znamená ten zákon o sociálním bydlení? A zde se dostáváme k meritu věci. Tento zákon není jenom o právech obcí, že tam ty lidi nechceme a ubytovny nechceme a kam půjdou nevíme a je nám to v podstatě jedno. Ten zákon stanoví, že se o ty lidi budeme muset postarat, to znamená, že obce by si měly ponechat či vybudovat za pomoci státu bytový fond ve výši asi 25 až 30 % bytového fondu, který v obci je, a ten by měl být k dispozici za pomoci státu právě lidem, kteří potřebují pomoct s bydlením. Zda za povinnosti sociální práce, či ne ponechávám stranou, to je docela složitá otázka. Takže by zde byla stanovena povinnost obcí, jak je v civilizovaných zemích na západ od našich hranic zvykem, protože o sociálně slabé se starají obce za pomoci státu. V některých státech je to ještě jinak, kde se obce starají, a pokud se nestarají, tak jsou stanovené sankce za pomoci neposkytnutí daňových příjmů těmto obcí. To už jsem pokročila o krok dále, i takové státy jsou, a záležitost je vyřešena.

  Jsem členkou Platformy pro sociální bydlení. Tato platforma doporučuje, než přistoupíme k restrikci dávek na bydlení v tomto svatém virtuálním nadšení, mít právě vybudovanou záchytnou síť bydlení pro sociálně slabé. Za sebe také mohu říci, že se to týká především rodin s dětmi. Protože rodiny s dětmi, když ztratí bydlení, jsou ohroženy zejména tím, že jim děti budou odebrány. Přestože zákon takto stanoví, že se to stát nesmí, stává se to i dnes. Takže negativní motivace není vlastní moderní sociální práci. Není doložena analýza dopadu, co se stane přijetím tohoto zákona, jestli vůbec vyřeší vznik a fungování těchto ubytoven na území obcí. Obávám se, že sociální situaci potřebných může ještě zhoršit. Takže to je stanovisko za mne jako garanta za klub TOP 09 k tomuto návrhu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl ještě kolegyně a kolegy upozornit na věc, kterou jsme diskutovali ve druhém čtení, a to jsou některé části pozměňovacího návrhu výborového, které by umožnily věc, kterou věřím, že si nikdo z vás nepřeje, a to je umožnit spekulantům začít skupovat malé zahradní domky a v různých těchto zahradních osadách by mohla vznikat ghetta pro sociálně slabé a podobně. Ti spekulanti by se přesunuli z ubytoven měst do zahradních domků a těchto lokalit. Velmi prosím, abyste ty zmíněné pozměňovací návrhy, tuším, že to je pozměňovací návrh 4 až 12 výboru, nepodpořili, protože jinak tím v podstatě navedete spekulanty k tomu, aby začali skupovat a vytěsňovat sociálně potřebné, kterým bychom chtěli pomoct s bydlením, do lokalit, které k takovému účelu rozhodně určeny nejsou. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Paní ministryně si přála vystoupit ještě v rozpravě? Ne. Aha, výborně, tak v tom případě se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím a umožním závěrečná slova.

  Tak teď má prostor paní ministryně se závěrečným slovem, potom v případě zájmu pan zpravodaj.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já chci jenom za prvé říci, že ano, že tahle ta novela je určitě jenom taková první pomoc a že ty další věci musí následovat. A samozřejmě že nejdůležitější je zákon o sociálním bydlení a to bude věc velice komplikovaná a v tom začátku také nejspíš velice nákladná.

  Za druhé, co se týče kontroly toho, jak teď ty dávky budou včetně doplatků na bydlení, tak jsem chtěla zdůraznit, že tady od 1. srpna o 600 lidí posílily úřady práce, a to právě speciálně tady na tuto problematiku, zejména na dávky v hmotné nouzi. Takže tam bude mnohem více úředníků a úřednic, kteří budou fyzicky kontrolovat, kam se ten doplatek na bydlení dává.

  Za třetí bych chtěla říci k obavě, aby z těch rekreačních chatek nevznikla nějaká nová ghetta. Já se domnívám, že tak jak je to napsané, to znamená, že ten člověk musí tu chatku vlastnit a mít tam trvalé bydliště, a jenom tenhle ten jeden dostane pak ten doplatek na bydlení. Takže podle mého názoru to ten vznik ghett neumožní.

  A ještě za čtvrté, na závěr, komentář k obavám z jiného než obytného prostoru. Já chápu snahu to z toho zákona úplně vyškrtnout, ale chci říci, že to bylo diskutováno opravdu řadu týdnů a řadou lidí a závěr nakonec byl to tam pro jistotu nechat, protože to i reaguje na současný občanský zákoník, kde vlastně může každý uzavřít smlouvu na prostor, který vůbec není obytný, s tím, že tam bude bydlet. A my se domníváme, že vládní návrh trošku vylepšuje tuto situaci, protože jestliže ten objekt splňuje nějaké základní stavebně technické standardy, ale není třeba zkolaudován, ti lidé tam stejně bydlí, tak prostě zvítězil názor tam tuto kategorii pro jistotu nechat, aby ti lidé neskončili na ulici. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni. Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo, nebo rovnou tedy navrhne proceduru. Proceduru. Výborně. Tak prosím, pane zpravodaji. Já prosím o klid, protože se budeme muset vypořádat s procedurou i s návrhem paní poslankyně Nytrové. Tak prosím, poslouchejte pozorně pana zpravodaje.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl proceduru hlasování k pozměňovacím návrhům, které zazněly, které byly načteny ve druhém čtení, a případně k tomu, který načetla paní kolegyně Nytrová při třetím čtení.

  Prvních dvanáct bodů jsou pozměňovací návrhy, které schválil výbor pro sociální politiku. Těchto dvanáct bodů bych si dovolil rozdělit do dvou hlasování. Nejprve bychom hlasovali body 1, 2, 3 společně, a poté - to jsou takové technické změny, lhůta a jedno upřesnění pojmové. Od bodu 4 do bodu 12 je návrh, který předložil pan kolega Sklenák v rámci výboru pro sociální politiku a týká se debaty o tom, že by se mohly vyplácet doplatky na bydlení i v chatách, chalupách, prostě v těch místnostech, kde je majitel a má tam trvalé bydliště. To by bylo druhé hlasování. Třetí hlasování by bylo, že bychom hlasovali o bodu A1, který navrhl pan poslanec Stanjura, to je souhlas obce... (Hlasy z pléna: B1.) ... B1, tak já to mám očíslované. Potom bychom hlasovali o bodu B2, to je definice bytu a ubytovacího zařízení. Pokud by prošel v tomto, tak bychom vynechali hlasování u paní kolegyně Nytrové, který máte načtený z minula, protože to je stejný pozměňovací návrh.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, tady probíhá porada. Nemohu se rozdvojit. Snažím se odpovědět kolegům. Pokud je to v pořádku, nemám důvod vám nevěřit, takže ano. (Zpravodaj: Děkuji. Mohu zahájit?) Určitě.

 • Poslanec Adolf Beznoska: První hlasování bude o bodech 1 až 3, které projednal a schválil výbor pro sociální politiku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura si přeje, abychom o tom rozhodli hlasováním. Dobrá. To bude asi nejrozumnější. Zahájím hlasování, ve kterém budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s návrhem procedury tak, jak jej přednesl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury, který přednesl pan zpravodaj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 194, přihlášeno je 162, pro 147, proti nikdo. Procedura byla odsouhlasena.

  Prosím, pane zpravodaji, postupujte podle schválené procedury a přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za schválení procedury. První hlasování bude návrh výboru pro sociální politiku pod body 1 až 3, jak jsem před chvilkou uvedl. Mé stanovisko je souhlas.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 195, přihlášeno je 162, pro 152, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Druhé hlasování je pozměňovací návrh, který zazněl z úst pana kolegy Sklenáka na výboru pro sociální politiku a máte ho pod body 4 až 12.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko. (Zpravodaj: Moje stanovisko je negativní.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 196, pro 84, proti 68, tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Třetí, další hlasování je -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, omlouvám se, pane zpravodaji. Je zde žádost o kontrolu hlasování. Vyčkáme pár okamžiků, než bude úplně jasno, kdo jak hlasoval. (Probíhá kontrola hlasování.)

  Poprosím pana zpravodaje, aby uvolnil místo pro pana místopředsedu Sněmovny, který nám evidentně chce něco sdělit. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nevím, jak se to mohlo stát, ale hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Moc se omlouvám, zpochybňuji hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To je námitka proti hlasování. Ještě předtím, než o této námitce budeme hlasovat, registroval jsem návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet na tabuli, rozhodneme hlasováním o námitce pana místopředsedy Gazdíka.

  Myslím, že můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana místopředsedy Gazdíka proti záznamu o hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 197, přihlášeno je 157, pro 149, proti nebyl nikdo, námitka byla přijata.

  Budeme tedy opakovat hlasování. Poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou řekl, o čem hlasujeme, a zopakoval i stanovisko.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury. (Námitky v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Opakujeme hlasování, které zpochybnil pan místopředseda Gazdík.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Vracíme se a budeme hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu pana kolegy Sklenáka, s kterým souhlasil výbor prosociální politiku. Jedná se o ty chatky, chalupy atd.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, a vaše stanovisko? (Zpravodaj: Moje stanovisko je negativní.) Ještě jednou prosím paní ministryni. (Souhlasné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 198, přihlášeno je 152, pro 102, proti 49, tento návrh byl přijat. Nevidím žádné námitky, můžeme pokračovat. Prosím.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Další hlasování, tentokrát tedy poslanecký návrh Zbyňka Stanjury, týká se souhlasu obcí. Moje stanovisko je kladné. (Ministryně: Neutrální.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 199, přihlášeno je 157, pro 156, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Další návrh, definice bytu a ubytovacího zařízení. Já jenom pro pořádek, v tom materiálu § 33a, byt a ubytovací zařízení v první větě odst. 1 je soubor místností nebo jednotlivá místnost. Zřejmě při přepisu se změnilo slovíčko, mělo by tam být jedna místnost. Jinak platí všechno tak, jak bylo, a je to definice. Návrh zase podal pan poslanec Zbyněk Stanjura. Moje stanovisko je kladné.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) Ještě vyčkám na poradu zpravodaje s legislativou. Ano, pane zpravodaji.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Ještě změna. Protože jsme přijali § 33b, toto je nehlasovatelné. Současně tak nebude hlasovatelný ani návrh, který tam máte ten původní, paní kolegyně Nytrové. Informace z legislativního odboru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan kolega Stanjura má evidentně jiný názor. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli ten pán, co tady našeptává zpravodaji, by mohl říct, jak to, že když jsme schválili § 33b, já navrhuji znění § 33a, a že je to nehlasovatelné. Já té souvislosti prostě nerozumím, možná že má pravdu, ale takhle pošeptat něco, že je to nehlasovatelné, nic takového jsme neměli avizovaného, když něco neprojde, nebo projde, že je nehlasovatelné. Nerozumím tomu, proč přijetí jednoho paragrafu vylučuje paragraf jiný. Opravdu ne.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Na toto vám bude muset odpovědět pan zpravodaj. Pokud by pan zpravodaj chtěl čas na poradu s legislativou, tak mu vyhovím a na dvě tři minuty jsem schopen přerušit jednání, aby se vyjasnilo, o co jde. Jestli s tím souhlasíte, pane zpravodaji, tak já na dvě minuty, to by mohlo stačit, do 16.31 hodin přeruším schůzi a poprosím pana zpravodaje, aby zjistil stanovisko legislativy.

  (Jednání přerušeno v 16.21 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já poprosím o klid. Prosím, zaujměte svá místa. Ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak využiji momentu a seznámím vás s omluvami. Je zde omluva od pana ministra Chovance, který se omlouvá na dnešek od 16. hodiny, je zde omluva pana poslance Holíka, který se omlouvá od 17.45. Pan poslanec Herman se omlouvá od 16 hodin a pan poslanec Zemek se omlouvá od 17.30 do 20 hodin. Tolik tedy omluvy.

  Pane zpravodaji, prosím, vysvětlete nám, jak to tedy je. A prosím o klid, protože tato věc evidentně nebude úplně jednoduchá.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Jednoduchá není. Je to tak, že v bodě 21 jsme nově vložili paragrafy 33a a 33b. V pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury v článku 1 bodu 21 se uvádí, že se vkládá nový § 33a, který tedy tímto logicky nepočítá s § 33b, ale s § 33b už jsme pracovali a schválili jsme ho v rámci pozměňovacího návrhu pana kolegy Sklenáka. Takto věrně reprodukuji. Z tohoto - nevím jestli logického - důvodu je návrh pana kolegy Stanjury nehlasovatelný.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana kolegy Stanjury, zda mu to takto stačí. Opravdu prosím o klid!

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu nestačí, ale nevím, co mám dělat. To je asi tak všechno, co mohu říci. Takže postupujte v řízení schůze jak uznáte za vhodné, pane předsedo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: No já těch možností moc nemám. Já samozřejmě -

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Žádnou námitku neuplatňuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tím jste mi to ulehčil, protože jsem právě chtěl říci, že jedinou možností, která tady je, je to, že dám za pravdu zpravodaji a vy byste mohl teoreticky uplatnit námitku proti mému postupu a rozhodla by Sněmovna, ale pokud žádnou námitku nemáte, tak jste to zjednodušil a děkuji vám za to. Tudíž asi budeme souhlasit s panem zpravodajem, že tento návrh je nehlasovatelný.

  Můžeme dál, pane zpravodaji.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Další hlasování je pozměňovací návrh paní poslankyně Olgy Havlové. Je to první z jejích pozměňovacích návrhů, který upravuje povinnost opakovaných kontrol. Máte to pod bodem 1. Navrhuji hlasovat samostatně o tomto bodu a moje stanovisko je negativní. Jedná se o § 33b odst. 2.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně?

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Pardon, ještě abych se ujistila - to jsme u paní poslankyně Havlové. Ano. Stanovisko negativní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má jubilejní číslo 200. Přihlášeno je 158, pro 38, proti 107. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Další hlasování, stejná poslankyně, paní kolegyně Havlová, body 2 a 3 budeme hlasovat společně. Jedná se o to, že kontrolu může navrhnout i starosta obce. Moje stanovisko je negativní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Stanovisko ministryně je negativní.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 201, přihlášeno je 158, pro 39, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Poslední návrh z pera paní kolegyně Havlové je bod 4, bod 22, § 34. Jedná se o to, že by se zastropovaly ceny a hlavní slovo by u toho měli mít certifikovaní realitní makléři, kteří by měli licenci z Ministerstva pro místní rozvoj. Moje stanovisko je negativní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Stanovisko ministryně je negativní.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 202, přihlášeno je 159, pro 12, proti 117. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Teď budeme hlasovat o legislativně technické změně, kterou načetla paní kolegyně Nytrová před malou chvilkou. V podstatě se jedná o to, že z celého textu se vypouští sousloví "jiný než obytný prostor", jestli jsem dobře stačil zaznamenat. Je otázka, jestli je to... (Radí se s legislativou.) Už víte, co mi legislativa napovídá. V této fázi, pokud jsme už postupovali a schválili jsme předchozí body, je to zase nehlasovatelné, takže v tomto případě navrhuji, abychom pokračovali v hlasování dále a o tomto návrhu paní kolegyně Nytrové nehlasovali.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, já podpořím stanovisko zpravodaje. Zeptám se, zda někdo něco namítá proti tomuto postupu. Pokud ne, tak nemůžeme o tomto návrhu hlasovat, a budeme tedy pokračovat dál.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Poslední pozměňovací návrh je můj pozměňovací návrh. V článku 1 bod 22 § 34 písm. a) na konci se doplní věta, která zastropuje maximálně 1 tis. korun na jedno lůžko v ubytovně. Moje stanovisko je kladné.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Stanovisko ministryně je negativní.) Pokud má někdo z pléna nějakou připomínku, tak prosím, přihlaste se a nepokřikujte tady na mě.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 203, přihlášeno je 159, pro 27, proti 70. Tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Adolf Beznoska: Protože dílčí pozměňovací návrhy jsou všechny, tak bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže pokud je souhlas s tím, že jsme hlasovali o všem, o čem jsme hlasovat mohli, kromě finálního hlasování - ano, nejprve odhlásit, přeje si pan předseda Sklenák. Tak se, prosím, znovu přihlaste.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 256, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zeptám se ještě na stanoviska. (Zpravodaj: Stanovisko kladné.) Paní ministryně? (Stanovisko kladné.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 204. Přihlášeno je 158, pro 129, proti 13. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji a rovněž paní ministryni.

  Než budeme pokračovat dále, je zde přihláška pana předsedy klubu ANO, pana poslance Faltýnka. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vystoupil s procedurálním návrhem. Vím, že to není úplně obvyklé, nicméně chtěl bych navrhnout zařazení pevných bodů číslo 49, sněmovní tisk 229, a číslo 50, sněmovní tisk 300, po dnes již pevně zařazených bodech. Jedná se o dvě první čtení. Je to zákon o EIA a zákon o veřejných zakázkách. Z našeho pohledu jde o velmi důležité věci, které je potřeba stihnout a projednat tak, aby byly platné od začátku příštího roku. A v této souvislosti mi dále dovolte navrhnout, abychom dnes jednali meritorně a věcně i po 19. hodině. Prosím vás o vstřícnost. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To je procedurální návrh, ke kterému se Sněmovna samozřejmě vyjádří hlasováním. Bude to tedy několik hlasování.

  Protože jsme mimo onu půlhodinu, nejprve musí Sněmovna rozhodnout podle § 54 odstavec (hledá) - ten příslušný odstavec, kdy Sněmovna seznává, že tady existují závažné důvody k tomu, aby byl změněn pořad schůze.

  Takže nejprve nechám hlasovat o tomto, zda Sněmovna tedy souhlasí s tím, že nastaly závažné důvody, které vedou ke změně nebo umožňují změnu pořadu schůze mimo onu dobu vyčleněnou zákonem o jednacím řádu.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 205. (Přítomno 159.) Pro 83, proti 39. Tento návrh byl přijat.

  Nyní tedy bychom hlasovali o tom, že za pevně - je zde žádost o kontrolu hlasování? Ano. Tak vyčkáme.

  A pan místopředseda Gazdík nám chce opět něco sdělit. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám. Já svatosvatě slibuji, že se polepším, milé kolegyně, milí kolegové, ale přesto si dovoluji zpochybnit hlasování. Chtěl jsem hlasovat ne, a na sjetině mám ano. Děkuji vám za pochopení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, dobrá. (Smích v sále.)

  Je to námitka proti záznamu o hlasování, takže o tom budeme muset rozhodnout.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana místopředsedy Gazdíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 206. Přihlášeno je 160, pro 145, proti 2. Námitka pana místopředsedy Gazdíka byla přijata.

  Znovu vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se.

  Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí s tím, že existují závažné důvody ke změně programu pořadu schůze mimo dobu, která je pro toto vyčleněna.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 207. Přihlášeno je 157, pro 87, proti 46. Tento návrh byl přijat.

  Pokud nejsou námitky, přikročili bychom k návrhu věcnému pana poslance Faltýnka pevně zařadit body 49 a 50 za pevně zařazené body, což mi vychází za bod 175, bych to tak asi viděl.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 208. Přihlášeno je 157, pro 93, proti 37. Tento návrh byl přijat.

  Ještě je zde jedno hlasování, a to je návrh pana poslance Faltýnka, aby Poslanecká sněmovna jednala věcně a meritorně hlasovala, prostě ta stálá ustálená fráze, kterou si nepamatuji, i po 19. hodině, ale pan předseda Faltýnek ji přesně načetl na mikrofon, takže ji nemusím opakovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom jednali po 19. hodině a hlasovali o zákonech, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 209. Přihlášeno je 157, pro 78, proti 37. Tento návrh by tím pádem nebyl přijat.

  Ale vidím zde žádost o kontrolu hlasování. (Živé reakce v sále.) Tentokrát to asi nebude pan místopředseda Gazdík.

  Pan poslanec Syblík se hlásí. Prosím o klid, aby pan poslanec mohl v důstojné atmosféře sdělit, co se stalo.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem ano, mám na sjetině zdržel se, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je námitka, o které rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Syblíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování 210, přihlášeno 156, pro 144, proti 3, návrh byl přijat.

  Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že Sněmovna bude jednat po 19. hodině.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku prosím. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 211, přihlášeno je 156, pro 79, proti 44. Tento návrh byl přijat. (Ohlasy v sále.)

  Námitka? Takže pokud není námitka proti hlasování... Pane poslanče, s námitkou?

 • Poslanec Jiří Koubek: Pane předsedo, já se omlouvám, ale když jste se dívali, tak celý poslanecký klub TOP 09 hlasoval proti, já také, ale na sjetině mám uvedeno, že jsem se zdržel. Takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, o tom rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti záznamu o hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 212, přihlášeno je 159, pro 140, proti 5. Takže námitka pana poslance Koubka byla přijata.

  A do třetice budeme hlasovat. Ale já za prvé poprosím, abyste si sedli na svá místa, pokud možno alespoň abyste se přiblížili ke svým místům, protože půlka sálu stojí, a pak musíme opakovat hlasování, protože to dopadne jinak, než poslanci chtějí. Za druhé poprosím o klid! Za třetí vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

  Zahajuji opakované hlasování o návrhu pana poslance Faltýnka. Ptám se, kdo je pro, abychom jednali po 19. hodině, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 213, přihlášeno je 156, pro 79, proti 49. Tento návrh byl přijat.

  Zeptám se, zda je zde požadavek na kontrolu hlasování, protože přece jenom je to těsné. Ale nikoho nevidím, takže předpokládám, že námitky nejsou, a s přednostním právem chce vystoupit pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, děkuji za slovo, ale to, co předvádí vládní koalice, je opravdu neuvěřitelné. Zkuste vyzkoušet někoho z nás nebo z vás, jaké body vlastně teď budeme projednávat. Vy si tady na sílu prohlasujete - máte na to právo, já to nijak nezpochybňuji. Pan předseda Faltýnek, teď nevím, načte bod, který má předkládat paní ministryně Jourová. Tak my tady budeme v noci sedět a paní ministryně je omluvená! To vám přijde normální? Je omluvena! Ale v zastoupení, to je nic. Když se zeptáme ministra, tak řekne sorry, já nevím, já jsem schopen přečíst tu zprávu, kterou mi dali její ministerští úředníci, na dotazy není (nesrozumitelné). Je to opravdu závažný zákon! Bez předkladatele, večer! Poté, co jsme dneska nebo včera asi 35 návrhů pana předsedy Sklenáka. To je opravdu neuvěřitelné!

  Zítra jsou interpelace, že? Tak se podívejte. V pořadí písemných interpelací skoro všechny na premiéra! Pak jsou mimo jiné ústní interpelace na premiéra! A co dělá zítra pan premiér? Mítink v mém volebním regionu, v mém okrese, v Hlučíně, který má 14 500 obyvatel. Od jedenácti chodí po náměstí a od 13.40 má tiskový brífink! Ještě jste to dneska avizovali, aby si to všichni, kdyby si toho náhodou někdo nestihl z těch občanů. To je práce! Po třech měsících jsou interpelace a premiér dělá kampaň! A my tady budeme sedět každý večer do 21! Včera jsme skončili ve 23.15! A pak říkáte: neblbněte, pusťte nám to, dohodněme se! Žádnou dohodu nedržíte! Každý den ráno měníte pravidla, každý den odpoledne měníte pravidla! To bude výborné! Už se fakt těším na debatu o veřejných zakázkách s tím zastupujícím ministrem. A těším se na debatu o EIA. Klíčové důležité zákony, které hrozí, když je schválíme v blbém znění, že zastavíme investice! Pořád říkáte investovat, investovat. Ale co? Prvé čtení honem, honem, večer, nečekaně, ve středu, někdy mezi 19.30 a 19.35, hlavně nevystupujte, honem, honem, abychom byli efektivní. Jak chcete efektivně pracovat, když nikdo neví, co vlastně budeme projednávat? Vám to možná vyhovuje. Vy k tomu nevystupujete, vy mlčíte, jenom hlasujete, ale my k tomu debatovat chceme a chceme, aby někdo na naše otázky odpovídal. A ne zastupující ministr! (Dlouhý potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se naprosto ztotožňuji s tím, co tady říkal můj předřečník. Zařazení dvou takto podstatných bodů mimo jakékoli dohody považuji za opravdu nefér jednání. Máte tady sílu, můžete si odhlasovat cokoliv, ale to, co tady předvádíte, je otřesné. A to, co vaši ministři předvádějí mimo tuto půdu, je ještě otřesnější. A nechci tady mluvit, co dělají, a doufám, že v následujících týdnech či měsících se to ukáže v plné nahotě. Čeho jsou schopni uprostřed Evropy!

  Nicméně prosím, já už jsem značně rozezlen z chování pana předsedy Sklenáka, pana předsedy Faltýnka i pana předsedy Miholy. Opravdu, tohle už není korektní jednání. A dva úplně klíčové návrhy vy tady chcete zmatlat po 19. hodině bez resortní ministryně? No to snad už není pravda! Zákon o veřejných zakázkách, technickou novelu by každý spíchnul za 14 dní! Ta tady mohla být klidně v červnu! A takto to slíbila na hospodářském výboru. Teď dokonce už ke konci roku měla přijít velká novela, která by implementovala evropskou směrnici. Nevím, kde je. Vím, kde je evropská směrnice, ta už platí. Ale nevím, kde je návrh na tu implementaci. Zbytečné, zbytečné.

  Jakou kvalitu legislativy tady předvádíte, předvedla paní ministryně práce a sociálních věcí. Mě by moc zajímalo, kromě několika možná zasvěcených jedinců, co jsme to tady vlastně dneska odhlasovali. Já skutečně důrazně protestuji proti těmto postupům a žádám pana předsedu Faltýnka, aby ty návrhy stáhl nebo se o nich hlasovalo znovu a skutečně jste se začali chovat tak, aby ten parlament mohl fungovat férově, racionálně. A to je také o tom, že páni ministři na resortních výborech, příslušných garančních výborech, s jednotlivými politickými stranami předjednají, co je, není průchozí, a pak nastane racionální jednání. Jenže na to holt nemají čas, protože se věnují aktivitám, které s demokracií nemají vůbec nic společného! (Potlesk poslanců TOP 09.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak žádné další přihlášky s přednostním právem zde nemám. Ale mám. Pan místopředseda Gazdík nám chce něco sdělit, ale předpokládám, že to je přihláška s přednostním právem bez omezení. Prosím. (Velký hluk v sále. Mnoho poslanců stojí před svými lavicemi. Napjatá atmosféra.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já si z tohoto místa dovolím požádat pana předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie, pokud jeho strana má úctu k této Poslanecké sněmovně a je demokratickou stranou, jak má v názvu, tak já vás snažně prosím, abyste ovlivnili svého premiéra a požádali ho, aby se zítra nevěnoval volební kampani, ale věnoval se této ctihodné Sněmovně, tomuto zákonodárnému sboru! Sněmovna není holubník a my skutečně čekáme tři měsíce na to, abychom mohli pana premiéra interpelovat a ptát se ho! I tak mnohdy vy, vládní poslanci, ho interpelujete sami, abychom my, opoziční poslanci, neměli dostatek času na interpelace. Dobře. Ale pokud pan premiér v době, kdy zasedá Sněmovna, kdy tady schvalujeme 220 bodů takovýmto způsobem (s důrazem) koná kampaň na Hlučínsku, nezlobte se, nemohu to nazvat jinak než pohrdání touto Sněmovnou. Děkuji. (Velký potlesk všech opozičních poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak teď už jenom racionálně. Protože jsou na programu nově zařazené díky vládním poslancům velmi důležité zákony, my se na ně musíme připravit, takže žádám o přestávku na jednání klubu v délce dvou hodin. (Velký rozruch v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: (K hlásícímu se poslanci Laudátovi:) Souvisí to, předpokládám, s tím, co žádal předseda Stanjura. Takže prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Já děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že skutečně toto nepovažuji za solidní chování, nemá šanci projít kvalitní návrh, kvalitní diskuse, tak jenom vám chci ušetřit čas. A vzhledem k tomu, že dnes jste se chovali naprosto neuvěřitelným způsobem, někteří z vás malicherně, způsobem, který tady nebyl zvykem, abyste zakázali projevit vůli v dílčích bodech pozměňovacích návrhů, tak vám sděluji, že klub TOP 09 si od 19 vezme také přestávku dvě hodiny. (Ozývá se potlesk.)