• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Protože naše řady jsou prořídlé, ještě zazvoním, aby další poslankyně a poslanci přišli k projednávání daných zákonů.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 4. září 2014, pozvánka vám byla doručena prostřednictvím poslaneckých klubů týž den. Poprosím vás tedy všechny, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 14. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci se zeptat, zda někdo z přítomných si nafasoval náhradní kartu. Není tomu tak, dobře.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a Jiřího Miholu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Takže počkám, až se přihlásí zbytek poslanců. Už můžeme pokračovat? Tak pokračujeme v projednávání.

  Já tedy navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu za ověřovatele zápisu této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Máte pravdu.

  Zahájím hlasování o ověřovatelích, tak jak byli navrženi. Táži se, kdo je pro tento návrh ověřovatelů.? Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 1, přítomní poslanci 98, pro 93, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu.

  Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 14. schůzi. Mám zde jednu novou omluvenku, z jednání této schůze se omlouvá pan poslanec Chovanec. Žádnou další omluvenku jsem neobdržel.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, a tak se táži vás, paní poslankyně a páni poslanci, zda chcete k návrhu vyjádřit nějaké připomínky nebo doplnění. Nikdo se nehlásí k návrhu pořadu. Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování.

  Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

  Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro navržený program, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

  Je to hlasování číslo 2, přítomných poslanců je 120, pro 116, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Nyní bych poprosil za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům, aby se vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale nebyl jsem upozorněn a byl jsem na tiskové konferenci s premiérem. Bohužel mě nepřišel nikdo vytáhnout z konference, takže omlouvám se, že jsem vás zdržel.

  Chtěl bych tedy přečíst stanovisko.

  Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který se týká změny sazeb spotřební daně z tabákových výrobků z důvodu povinnosti České republiky splnit požadavek na minimální zdanění cigaret stanovený směrnicí Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je do předloženého tisku začlenit novelu zákona o spotřebních daních, která opětovně zavádí daňové zvýhodnění takzvané zelené nafty. Protože se jedná o legislativně technickou úpravu, tedy o spojení dvou novel zákona o spotřebních daních, aby se věcně změnil jejich obsah, souhlasím s přijetím sněmovního tisku číslo 208/4 ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Táži se, zda se chtějí postupně k předloženým pozměňujícím návrhům Senátu vyjádřit předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava a zpravodaj ústavněprávního výboru Radek Vondráček. Pane poslanče, chcete se vyjádřit? Máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze chci sdělit stanovisko své jako zpravodaje sněmovního, které je souhlasné s tím, co nám vrátil zpátky Senát. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Radek Vondráček? Máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Bude to krátké. Žádné nové stanovisko ze strany ústavněprávního výboru k této věci není, to znamená setrvává stanovisko to původní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Korytář. Dále se potom připraví pan poslanec Okamura, který je řádně přihlášen. Máte slovo, pane senátore.

 • Senátor Karel Korytář: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, Senát na své 24. schůzi dne 27. srpna 2014 schválil výše uvedený návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů, když z přítomných 69 senátorů 47 bylo pro a 5 proti. Důvodem přijetí pozměňovacích návrhů, jak již máte uvedeno ve zprávě, kterou jste obdrželi, byla snaha napravit stav, kdy vláda v rozmezí dvou dnů poslala do Poslanecké sněmovny dvě novely zákona o spotřebních daních, to je tisk Poslanecké sněmovny číslo 208 a 215, a Poslanecká sněmovna se tomuto bez dalšího přizpůsobila.

  Byť každá z těchto novel zákona o spotřebních daních řeší věcně různou problematiku a jde o politicky citlivá témata, nelze si představit, že by se tento postup měl stát standardním legislativním postupem, neboť by mimo jiné mohl vést až k absurdnímu zmnožení novel jednotlivých zákonů. Pomineme-li procedurální aspekt takovéhoto postupu, pak situace dvou souběžně jdoucích novel téhož zákona, navíc předložená týmž navrhovatelem, zakládá stav nepřehlednosti, a to jak již při projednávání návrhů v Parlamentu, tak především následně při aplikaci práva jeho adresáty. Senát z tohoto důvodu převzal kompletně ze senátního tisku číslo 326, tisk Poslanecké sněmovny číslo 215, právní úpravu tzv. zelené nafty a začlenil ji beze změny do senátního tisku číslo 327, totiž do tisku Poslanecké sněmovny číslo 208, přičemž návrh zákona obsažený v senátním tisku číslo 326 logicky poté zamítl.

  Právní úprava takzvané zelené nafty má zajistit v co nejkratší možné době vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu za předpokladu minimalizace rizika spojeného s možností daňových úniků. V další části této novely cílem návrhu zákona bylo reagovat na zhoršující se směnný kurs české koruny vůči euru tak, aby sazby spotřební daně pro tabákové výrobky odpovídaly minimální výši této daně v eurech stanovené předpisy Evropské unie. Kromě harmonizace spotřebních daní z tabákových výrobků s předpisy Evropské unie bylo cílem návrhu zákona zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví.

  Z výše uvedených důvodů vás žádám o podporu návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane senátore. Nyní, jak jsem řekl, řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Okamura. Po něm s přednostním právem pan poslanec Fiala a poté pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, no tak samozřejmě když jsem se díval na tento tisk, tak nelze být proti snížení spotřební daně pro zemědělce, tedy takzvanou zelenou naftu. Na rozdíl od pana premiéra ale stejně jako mnozí kolegové ze stran vládní koalice, jak se ukázalo v hlasování v červnu, jsme přesvědčeni, a to i spolu s mnohými ekonomickými odborníky, že tu takzvanou zelenou, to znamená lacinější naftu, by si zasloužili nejen zemědělci, ale všichni podnikatelé, firmy, živnostníci a občané. Hnutí Úsvit samozřejmě trvá na tom, že jsme hlasovali pro snížení ceny nafty a benzinu pro všechny občany České republiky. A jak víte, toto naše hlasování bylo vzápětí vládní koalicí přehlasováno.

  V poměru k českému spotřebnímu koši, k reálné kupní síle, je cena pohonných hmot v naší zemi vysoká, a to i v porovnání s některými sousedními zeměmi. Srovnávat nominální ceny s Rakouskem či Německem opravdu nemá smysl, protože výdělky firem i občanů jsou tam v úplně jiné lize než u nás v České republice. A každý přitom ví, že vysoká spotřební daň z pohonných hmot každodenně zdražuje vše, po čem spotřebitel, důchodce nebo živnostník sáhne. A je jedno, jestli to je rohlík, nebo cihla.

  Musím se také znovu ohradit, a to jsem chtěl zdůraznit, proti stylu a způsobu, jakým tento zákon projednává a tlačí Poslanecká sněmovna a nyní i Senát. Někdejší kritici přílepků dnes bez rozpaků přílepkují. A samozřejmě ti, kdo si dříve, a oprávněně, stěžovali u Ústavního soudu na porušování sněmovních procedur, je dnes sami ohýbají podle svých potřeb. Proto v podstatě k tomuto tisku byl přilepen ten druhý tisk, kde se jednalo o spotřební daně z nafty a z benzinu, protože vládní koalice má strach z případné ústavní stížnosti, která zde byla avizována, a to jen kvůli zpackanému červnovému hlasování vládní koalice, kdy - jenom připomínám, že to hlasování nebylo dokonce zpochybněno ani bezprostředně po tom daném hlasování, ale poté proběhlo ještě jedno hlasování o zákonu jako takovém, dokonce poté byla ještě hodinu přestávka. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy. Máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, musím jednoznačně odmítnout slova pana kolegy Okamury, že se jedná o přílepek. V žádném případě se o přílepek nejedná, protože v obou případech jde o stejný zákon, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. A do tohoto zákona patří spotřební daně na líh, na tabák, na naftu. Díky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse s přednostním právem je pan poslanec Fiala, poté pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát nám tady vrací vládní novelu, která se týká úpravy spotřební daně u tabákových výrobků a nijak se neliší od verze, která do Senátu odešla ze Sněmovny, ale do této novely, jak jsme slyšeli, Senát zcela nestandardně přilepil - a já skutečně záměrně používám toto slovo - přilepil další změny, jejichž obsahem je znovuzavedení zelené nafty. A to, že ty dvě věci spolu nesouvisejí, to není něco, co si tady teď vymýšlíme, ale to vychází z argumentace, kterou měli vládní představitelé, když jsme tady odděleně tyto novely spotřební daně projednávali. My tento krok chápeme jako zjevnou reakci Senátu na nebezpečí ústavní stížnosti v případě, že by byl schválen původní návrh na zavedení zelené nafty i přes tu velmi podivnou proceduru, která tady byla ve Sněmovně zvolena. Jinými slovy, senátoři ze sociální demokracie se snaží zachránit poslance ze sociální demokracie, kteří svým hlasováním postupovali protiústavně. My to bereme na vědomí a chápeme to tak, že nám svým jednáním sociální demokracie jasně říká, že jsme měli pravdu, a my jsme v této věci pravdu měli. Já doufám, že to vidí nejenom kolegové ze sociální demokracie, ale že to vidí i veřejnost. Měli jsme pravdu v této věci a máme pravdu ve spoustě dalších věcí. Měli jsme pravdu v tom, když říkáme, že pan premiér postupuje při vyjednávání o postu evropské komisařky špatně, že to nedopadne dobře. Výsledek je pro Českou republiku velmi nevýhodný a je to prohra pana premiéra. A měli jsme pravdu i ve věci služebního zákona, když jsme říkali, že jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání, že nám jde o to, abychom dosáhli lepšího zákona, než jaký byl předložený návrh, a nakonec jsme ho také dosáhli. A jak vidíte a dáváte nám to svými činy najevo, měli jsme pravdu i v této věci a vy jste se tehdy mýlili.

  Ale k podstatě těchto novel. Vláda navrhuje - a tak to zde bylo schváleno - úpravu spotřební daně u tabákových výrobků, protože došlo ke změně kurzu české koruny k euru. My oceňujeme a ocenili jsme to už při tom projednávání, že část našich připomínek byla promítnuta do pozměňovacího návrhu. To se týkalo těch obchodníků, kteří mají zásoby cigaret se starými kolky ve skladech a byli by neoprávněně postiženi. Nicméně upozorňovali jsme také na neproporční zvýšení cen levnějších a dražších cigaret, tedy zahraničních a vlastně domácích výrobců, a tento náš požadavek na stejné zvýšení vyřešen nebyl a i z těchto důvodů jsme hlasovali proti tomuto návrhu a na tom se ani tentokrát při jeho vrácení ze Senátu nic nezmění.

  Ale to, co je tam nyní podstatnější a co je tam tím přílepkem, je samozřejmě zelená nafta, tedy úmysl vlády vracet spotřební daň zemědělcům, kteří používají minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu. Já jenom připomenu, že v roce 2013 tuto možnost, tedy tu tzv. zelenou naftu, využilo pouze 58 % všech našich zemědělských podnikatelů. Občanští demokraté v minulosti dosáhli zrušení této neoprávněné výhody, protože jsme byli přesvědčeni, a jsme přesvědčeni nadále, že zelená nafta vytváří nerovné podmínky na trhu a že se vyplácí pouze velkým podnikatelům v oblasti zemědělství. My jsme pro to, aby se konkurenceschopnost našich zemědělců zvyšovala jiným způsobem a spravedlivěji, a takový nástroj jsme tu měli. To bylo třeba snížení spotřební daně pohonných hmot pro všechny, to je mnohem efektivnější, spravedlivější a nakonec i pro stát výhodnější. A když mluvím se soukromými zemědělci, tak mi řada z nich říká, že o takovouto politiku státu nestojí. Byli by mnohem raději, kdyby stát nedeformoval trh těmito typy dotací a různými, ve svém důsledku diskriminačními opatřeními.

  A my, dámy a pánové, chceme a budeme naslouchat těm, pro které politiku děláme, budeme hájit zájmy drobných zemědělců, nebo i zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a vytvářet jim podmínky pro to, aby oni mohli dělat dobře svoji práci. Podle nás tato novela tyto podmínky nesplňuje, proto jsme ji nepodporovali a z věcného hlediska ji ani nepodpoříme. A nepodpoříme ji ani z formálního hlediska, protože podle nás toto spojení dvou nesouvisejících novel je sice asi rozumným krokem z hlediska hrozby ústavní stížnosti, ale v každém případě je krokem nekorektním a nesprávným. Takže tato novela naši podporu mít nebude. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vzal jsem si tablet, normálně to nedělám, ale proto, abych citoval ze stenozáznamu, a ne svá slova, ale slova předsedy vlády.

  Když jsme projednávali v prvním čtení sněmovní tisky 208 a 215, dvě novely o spotřebních daních, a opozice napadala, že jsou dva zákony místo toho, aby to bylo v jednom, tak pan předseda vlády nám řekl: My jsme na vládě vedli diskusi o tom, jestli ty dvě normy spojit, jestli do zákona o spotřebních daních, kde se provádí změny, které po nás vyžadují naše závazky, které máme v rámci EU a týkající se tabákových výrobků, máme zařadit změnu, která je od toho zcela věcně odlišná, zcela věcně odlišná, pro pana předsedu rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, a týká se znovuzavedení zelené nafty, a rozhodli jsme se na jednání vlády, aby tyto dva návrhy byly projednávány odděleně, samostatně, protože jsme předpokládali, a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu, který už tak má zpoždění. - Připomínám, že tento návrh zákona nám vláda předložila s požadavkem na projednání již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Kdybychom to dopustili, tak nemáte, jak z té ústavní stížnosti utéct, a nemáte šanci prosadit zelenou naftu. - A to, že ten zákon má zpoždění, není vina této vlády atd. Já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost.

  Nejsou to slova opozičního politika, jsou to slova koaličního politika, a dokonce samotného předsedy vlády. A teď si hrajeme na to, a přišli na to senátoři ČSSD, že to ta vláda vlastně udělala úplně špatně, že ty návrhy neměly být dva, ale měly být od jednoho. Popíráte vystoupení samotného ministerského předsedy. A je to úplně jednoduché. Buď měl pravdu premiér Sobotka v rámci prvého čtení a jsou to zcela oddělené záležitosti a bylo dobře, že jsou dvě novely, anebo pan premiér nemluvil pravdu a pravdu mají senátoři. Slyšel jsem předsedu Senátu, jak říkal no to je úplně špatně, to my nepřipustíme, takovou praxi, aby současně byly dvě novely jednoho zákona. Musíte si vybrat, kdo neříkal pravdu, jestli premiér z ČSSD, nebo předseda Senátu z ČSSD. Nám je to jedno, my jsme ten chaos a ten zmatek nezpůsobili.

  Už to říkal pan předseda Fiala, jasně jste přiznali, že to, jak jste tady ohnuli jednací řád, bylo porušení Ústavy. A je to dobře, že jste si to přiznali a že neriskujeme ústavní stížnost a že neriskujeme zpochybnění zákona.

  Teď k obsahu nechci říci tohoto, ale musím říci obou vlastně zákonů, nebo obou novel. Připomeňme, co se stalo. K zděšení většiny vládních poslanců prošel návrh, že bychom snížili daně všem občanům. Pan ministr financí tady řekl, že výpadek státního rozpočtu by byl 14 miliard, my jsme sice studii neviděli, ale dobře, vycházejme z tohoto čísla, že je pravdivé, 14 miliard. V té době to bylo hrozné, katastrofické, nemohli jsme si dovolit přijít o 14 miliard. Pak začaly prázdniny, ministr financí ve své rezidenci přijímal jak ty panáčky na orloji jednotlivé ministry a člověk by očekával, že ministr financí bude strýček Skrblík, který jim nic nedá, což často deklaruje, jak bude šetřit - a hle, strýček Skrblík se zachoval jako Ježíšek a ostatním ministrům přidělil 16 miliard, což je o 2 miliardy víc než předpokládaný výpadek z toho. Kdyby se snížila daň pro všechny, ale to by byla katastrofa, ale pro 15 ministrů, nebo 14, já nevím, když se najde 16 miliard, tak to není katastrofa, ale je to výborná věc.

  To je důvod, proč jsme nehlasovali původně pro ten zákon, protože my jsme to snížení všem podpořili. Očekával jsem debatu, od té doby už uběhly měsíce, jestli ten návrh pana poslance Urbana nebyl příliš ambiciózní, jestli to snížení nebylo příliš vysoké, jestli by nebylo rozumnější místo 2,50 u nafty navrhnout třeba 1,30 Kč u nafty, nebo jenom 0,50 Kč u benzinu. Také tyto návrhy podávali naši kolegové v Senátu a byly zamítnuty.

  A nedá mi, když tady sedí pan senátor, abych nezmínil a nepopsal, nevím, jestli všichni víte, jak probíhalo jednání o těch dvou novelách v Senátu. Mnozí senátoři mají oprávněný pocit, že došlo k záměrnému zamlžení a zmatení při hlasování. Aby prosadili sociální demokraté tuto fintu s tím, že nalijí zelenou naftu do tabáku, spojí to jednoho, tak si prosadili a domluvili většinu na hospodářském výboru a přijali konsensuálně, nebo velkou většinou, pozměňující návrh v hospodářském výboru, který byl předložen plénu Senátu. A ti, kteří hlasovali pro tento návrh, zejména ti, kteří nebyli z řad ČSSD, očekávali, že tento pozměňující návrh projde. Hle, zpravodaj, čirou náhodou tady pan senátor, navrhl při hlasování oddělené hlasování - na to on má plné právo, to nezpochybňuji - a z toho, na čem byla nějaká politická dohoda uvnitř hospodářského výboru Senátu, se udělalo to, že se pouze přilila zelená nafta do tabáku a ostatní části toho pozměňujícího návrhu neprošly. Znovu říkám, že je to legitimní, že to nezpochybňuji, jenom to přidávám do té mozaiky toho, jakým způsobem se tyto dvě novely prosazují. Místo aby to šlo normálně, věcně, v případě, že udělal chybu, aby tu chybu přiznal.

  My jsme přece navrhovali, aby i s tím přijatým pozměňovacím návrhem pana poslance Urbana tento zákon byl odeslán do Senátu a tam že si senátní většina může ten pozměňovací návrh z toho vyndat, nebo ne. To bylo odmítnuto, všechny standardní postupy tady byly pošlapány, a co se nestalo za pár týdnů. V zásadě to samé, jenom to ještě zkomplikovali tím, že spojili dvě novely do jedné.

  My jsme pro ty novely nehlasovali při prvním hlasováním, druhého jako nezákonného hlasování jsme se odmítli zúčastnit a stejně tak jsme u té druhé novely hlasovali proti, takže není žádným překvapením, že nepodpoříme ani senátní verzi, ani sněmovní verzi. Propříště bych požádal vládní strany, zejména sociální demokracii, aby to, když pokazí hlasování, řešily v souladu s jednacím řádem a zákonem, abychom se nemuseli dopouštět takových krkolomností jako spojování dvou novel do jedné v Senátu. My přece umíme uznat, že svůj politický názor neprosadíme a prohrajeme hlasování. To je naprosto normální, každý z nás má nějaký názor a většina rozhoduje. Nicméně je velmi důležité, aby pravidla platila, aby pravidla dodržovala i většina. Pokud to tak bude, tak vítězství bude sladší a naše porážky se nám lépe ponesou.

  A já věřím tomu, že za prvé k tomu tabáku se budeme muset vrátit do roka a do dne, myslím si, že i z hlediska kursu je to docela jasné, a že při příští debatě přestaneme používat argumenty typu, jestli je kuřivo sociální komodita, jestli máme mít sociální ohledy na to. Věřím, že příště se k tomu vrátíme, že se budeme vážně zabývat možnými daňovými úniky ohledně tabákových listů a podobně. A věřím, že příště vás přesvědčíme a že naše rozumné pozměňovací návrhy, které neprošly v té novele o spotřební dani z tabáku - k té druhé jsme nic nenavrhli, jenom zamítnutí - příště podpoříte.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku. Hlásí se s ní pan poslanec Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou. Ano, jsou to dvě rozdílné komodity. Jejich spotřební daň řeší jeden zákon č. 353/2003 Sb., pane kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího. Nevidím na tom nic špatného, když vláda pošle spotřební daň na tabák a spotřební daň na naftu ve dvou oddělených tiscích. Na tom nevidím nic špatného.

  Zrovna tak nevidím nic, co je na přílepku, nebo co by mělo být přílepkem, pozměňovací návrh, který dá Senát v rámci jednoho zákonu. Na tom také není ani z legislativního hlediska nic špatného. Ano, můžeme do budoucna diskutovat o tom, a o tom už se vedly diskuse, zdali by spotřební daň na různé komodity, jako je líh, jako je tabák, jako je nafta nebo pohonné hmoty, neměla každá z těchto komodit mít samostatný zákon. Možná že je to na diskusi. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte, něco z toho, co asi řeknu, již zaznělo, a možná jinými formulacemi, od pana předsedy Stanjury, protože nám zjevně vadí stejné věci. Nicméně opakování je matka moudrosti a zdá se, že ne každý stále úplně chápe, co tady projednáváme.

  Já začnu tím, že řeknu panu předsedovi Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že byť budeme hlasovat úplně stejně, tak z úplně jiných motivů. On říká, že nemůže souhlasit s přílepkem. V žádném případě se nemůže jednat o přílepek. Přílepek je situace, kdy k projednávanému zákonu je v rámci druhého čtení nebo v Senátu přilepena změna právního řádu z úplně jiné oblasti. Jako kdybychom tady ke spotřební dani měli ještě novelu zákona o pohřebnictví. Nebo jako kdybychom v rámci hlasování u novely o spotřební dani navrhovali zrušení lustračního zákona. Zaplať pánbůh, ještě to vládní koalici nenapadlo. Doufám, že vám nenapovídám. Takže to by byl přílepek.

  Skutečnost, že v rámci jedné novely zákona o spotřební dani budeme hlasovat věcně o dvou změnách, nikoliv o jedné, nemůže znamenat přílepek, ale je to učebnicový příklad nekonzistentnosti a neschopnosti předsedy vlády a jeho ministra financí. A teď jenom odkážu na parlamentní diskusi, která tady probíhala, když byly předloženy dvě novely. Přiznám, že jsem předkládal desítky novel a nikdy se mi nestalo a pokládal bych to za mimořádnou aroganci vůči Poslanecké sněmovně, abych v rámci jednoho zákona předložil ve stejný termín dvě samostatné novely téhož zákona. To se tady nikdy nestalo. To jste opravdu poprvé udělali jenom vy, že jste se rozhodli novelizovat zákon o spotřební dani dvěma samostatnými parlamentními tisky. To samo o sobě je z procesního hlediska, odhlížím od toho věcného, z procesního hlediska nesmysl a vůči Poslanecké sněmovně arogance.

  Já jsem si to tady dovolil říci v prvním čtení. Dokonce jsem řekl, jestli jste si úplně jisti, že máte ve své práci a ve svém legislativním plánu pořádek, že tohle žádná vláda neudělala, že to je takové zvláštní osvěžení, že se jeden zákon ve stejný termín novelizuje dvěma samostatnými tisky. Načež vystoupil, je to dohledatelné ve stenu, pan předseda vlády i pan ministr financí a vysvětlili nám, že jsme nic nepochopili, že je to nový politický styl, že je ten nový vítr, a vzhledem k tomu, že se jedná o dvě věcně odlišná témata, tak že je nezbytné, že je to přímo nutné, aby to bylo projednáváno dvěma tisky.

  Dovoluji si připomenout, že téměř každá rekodifikace, téměř každá novela zákona má v sobě několik věcných změn. Málokterá jenom jednu. Takže kdyby to bylo předloženo jako jedna novela, která obsahuje v sobě dvě poměrně primitivní a marginální změny, tak by to bylo naprosto v pořádku a normální. Ale byly předloženy dvě a bylo to hájeno jako ta správná cesta. Ten jediný způsob, jak se o tom dá jednat a hlasovat, a my konečně víme, jak se to má dělat. Budeme makat. Proč jedna novela, budeme mít dvě. Byla to hloupost, samozřejmě. Ale ta argumentace tady takováhle zazněla. Načež došlo k naprosto absurdnímu, skandálnímu, nedůstojnému hlasování v rámci Poslanecké sněmovny a jeho - tady musím říci, říkám to, nechci útočit na všechno zcela bezhlavě, ano, tady nebyl zlý úmysl, tady prostě byla jenom hloupost a neschopnost. Takže díky hlouposti a neschopnosti došlo prostě k nějakému hlasování, které přivodilo absolutně nedůstojnou situaci. Vy jste na tu hloupost a neschopnost nedokázali reagovat tak, že byste řekli přiznali jsme chybu, nechť se to opraví, nechť se to změní, ale váš předseda vlády naprosto arogantně prohlásil, že sedmnáct poslanců vaší strany vůbec netušilo, o čem hlasují. Což je dost divné, protože my, kteří jsme tady přece jenom již několik let, víme, že těch sedmnáct poslanců, kteří podle pana předsedy vlády vůbec nevěděli, o čem hlasují, to, o čem hlasovali, několik let zarputile prosazovali. Několikrát to předkládali, několikrát to prosazovali, mnohokrát je podporoval pan předseda vlády, tenkrát jako předseda sociální demokracie, a urputně se snažili snížit spotřební daň z pohonných hmot - nikoliv pouze z nafty, pane předsedo rozpočtového výboru, on je tam ještě benzín jako. Dohodneme se na tom. Děkuji. - O to se urputně snažili a samozřejmě věděli, o čem hlasují. Přesto po hodině si všimli, že mačkali špatné tlačítko, a dopustili se něčeho mimořádně nedůstojného. Dopustili se něčeho, co dělají děti v mateřské školce, které když někomu druhému rozbijí hračku, tak neumějí říct promiňte, udělali jsme chybu, tak pojďme se dohodnout, jak tu chybu nějakým transparentním způsobem napravíme. Tak po hodině zjistili, že mačkali špatná tlačítka, a jejich předseda vlády řekl, že jeho poslanci, kteří mají důvěru veřejnosti, jsou zcela jistě gramotní a disponují nějakou mírou šedé mozkové kůry, vůbec netušili, o čem hlasují. Tak tohle tady proběhlo. Že to bylo mimo rámec slušnosti, že to bylo mimo rámec důstojného chování, že to byl plivanec na politickou kulturu, kterou tady někteří z vás vzývají velmi často, to jsme viděli všichni. To viděla i veřejnost. A vy jste se trápili s tím, jak to udělat, protože jakkoliv nelze předvídat nálezy Ústavního soudu, tak bylo zřejmé, že kromě slušnosti, důstojnosti a normálního chování to bylo i za hranicí ústavnosti a že žaloba k Ústavnímu soudu směřující na proces projednávání návrhu zákona by nemohla neuspět.

  To, k čemu dospěl Senát, je poměrně inteligentní způsob, jak se té ústavní stížnosti vyhnout. Pokud to bylo dáno jako priorita tohoto projednávání, tak se to jistě Senátu podařilo a nelze podávat ústavní stížnost na novelu, která nepochybně bude zamítnuta. Tu lze podat až tehdy, kdy by vstoupila v právní řád. Ale to, na čem se usnesl Senát, je totální negace, toho co tady říkal na jaře předseda vlády a jeho ministr financí. Když jsem kritizoval, když jsem si dovolil kritizovat onu nehoráznost, aroganci vůči Poslanecké sněmovně, že to je v rámci dvou novel, tak oba dva mně tvrdili, jak je to dobře, abyste teď na základě Senátu říkali, jak je zase dobře, že to nejsou dvě novely, ale že je to jedna novela. Jinými slovy vaše stanoviska, vážení kolegové z vládní koalice, se mění stejně rychle, jak rychle se projevuje naprostá neschopnost předsedy vlády i ministra financí. Projevuje se neustále. Takže to, co jste tvrdili na jaře, dnes už není pravda. Tenkrát jsme to mohli projednat - museli nutně projednat ve dvou novelách. Dnes to budeme schvalovat v jedné novele, protože předtím jsme udělali tuto hloupost, nahradíme to další hloupostí.

  Některým z vás - pardon, pan poslanec Sklenák na mě pokřikuje ze své lavice, že to říkám již potřetí. Někteří z vás, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, by to potřebovali slyšet ještě desetkrát. (Potlesk z pravé části sálu.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se musím ohradit proti tomu, jak popsal průběh prvního čtení zde pan předseda Kalousek. Je pravdou, že zde byl vznesen dotaz, proč vláda posílá úpravu novely jednoho zákona ve dvou tiscích, ale na to mu bylo samozřejmě odpovězeno a tu citaci bohužel pan předseda Kalousek neuvedl. Tady bylo přece jasně vysvětleno, že co se týče úpravy spotřební daně na tabák, tak se jedná o harmonizaci s právem Evropské unie a je nezbytně nutné, aby tento zákon vyšel ve Sbírce zákonů do 30. 9. Proto taky mimochodem je svolána tato schůze, abychom stihli ještě poslat panu prezidentovi, aby stihlo být vydáno ve Sbírce zákonů. A bylo to navrženo v § 90 odst. 2 a předpokládali jsme, že nebude vzneseno veto, takže tato novela projde jedním čtením. A druhá věc je zelená nafta a ta projde, tam jsme předpokládali veto, celým procesem. Samozřejmě poté, kdy vy jste zavetovali obě normy a Senát je projednával současně, tak se zase nelze divit tomu, že senátoři nám to poslali v jednom tisku. Je to bezesporu správný postup, protože si myslím, že není úplně legislativně čisté, aby ve Sbírce zákonů v jeden den vycházely dvě novely jednoho zákona. Čili ten postup je logický i co se týče vlády i co se týče Senátu a bylo to zde vysvětleno.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za faktickou poznámku panu poslanci Sklenákovi. Dále tu mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Petr Adam, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Petr Adam nechce, takže pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec dává přednost panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji kolegovi Laudátovi. Já jsem chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Sklenáka, kolegu předsedu poslaneckého klubu, prostřednictvím pana předsedajícího. Snažíte se hezky. Klobouk dolů. Je to velmi loajální. Děláte to, co je vaše práce, ale není to vůbec věrohodné. Vy přece dobře víte, že kdyby náhodou ten tabák prošel devadesátkou, tak jste dnes díky vlastní procesní neschopnosti a způsobu, kterým jste o té spotřební dani z pohonných hmot hlasovali, tak jste s celou svojí novelou v háji a před zrušením Ústavního soudu. Takže vy nás tady kritizujete za to, že jsme vám zavetovali devadesátku, a pak jste se toho chytli jako záchranného stébla, abyste se vyhnuli ústavní stížnosti. Opět opakuji: díky své vlastní totální procesní neschopnosti, která začala neschopností vašich předsedů, když se rozhodli jeden zákon projednávat ve dvou samostatných novelách.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda Sklenák jako obvykle našel viníka a je to opozice. Tak já mu chci jenom připomenout k tomu tabáčku, k té devadesátce: Podívejte se, kolik sociálně demokratických poslanců podávalo pozměňující návrhy k tomu vynikajícímu vládnímu návrhu, který jsme tady měli schválit už v prvém čtení. Pan poslanec Koskuba, pan poslanec Rykala, pan poslanec Urban, to jsem tak jako namátkově vzpomněl (nesrozumitelné). Desítky pozměňovacích návrhů z vašich vlastních řad padaly v průběhu projednávání tohoto skvělého tisku. Takže teď to řekl Miroslav Kalousek naprosto přesně: zachránili jsme vás. Sice nechtě. To zas neříkám, že jsme vás chtěli zachránit. My jsme netušili, co provedete s hlasováním o spotřební dani z nafty a benzinu. To jsme samozřejmě nemohli tušit v okamžiku, kdy jsme dávali ta veta. Ta veta jsou naprosto odůvodněná. Průběh projednávání, vaše velmi časté pokusy vašich vlastních poslanců vylepšit ty vládní zákony nám dávají za pravdu dnes a denně, opakovaně.

  Podívejte se zpětně, v jakém tvaru sem chodily z vlády návrhy, které měly jít v devadesátce, které my jsme pak zavetovali. A kolik změn jste udělali? Například jste odložili o pět let povinnost vyplácet kompenzace cestujícím při zpoždění vlaku. To by jinak nebylo možné, kdy prošla ta devadesátka. A mohl bych jmenovat jeden zákon za druhým, který chcete v nekvalitní podobě schválit v devadesátce. Díky opozici máte šanci opravovat vlastní chyby.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ale fuj! pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Promiňte, ale teď to bylo nefér. Jak můžete poslancům sociální demokracie předhazovat jejich pozměňující návrhy k novele, kde žádné pozměňující návrhy zaznít neměly, když ani nevěděli, o čem hlasují? Jestli nevěděli, o čem hlasují, tak logicky nemohli ani vědět, co navrhují. Já bych si tohle samozřejmě nikdy nedovolil říct, ale tvrdí to jejich předseda a předseda vlády České republiky, tak to tak asi bude a je docela nefér jim to připomínat. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Poslední faktickou poznámku zatím pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem věděl, jak to dopadne s hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy Urbana, takže já nevím. A když to vím já, tak předpokládám, že vědí, jak to dopadne, i ti, co pro to hlasovali/nehlasovali. Takže bych rozhodně nepodceňoval poslance sociální demokracie, to nepovažuji za lidské. Nicméně ono to ukazuje na něco jiného. Já se na to zkusím podívat pohledem občana. Ono to nikde nezaznělo. Pan ministr Babiš mockrát říkal, že je třeba stabilita prostředí, stabilita daní, předvídatelnost rozhodování. Takže to, co se v tom procesu vám povedlo, protože k tomu už se nehlásím, na rozdíl od toho prvního. Ve středu Sněmovna dala naději řidičům a dalším spotřebitelům pohonných hmot, kam patří, poznamenal bych jízlivě vůči jednomu z předřečníků, i nafta. Naděje na zlevnění. V pátek Sněmovna většinou - k tomu se také nehlásím - řekla: Nezlevníme vám. A v pondělí z Ministerstva financí vyskočila informace o té dlouhodobější snaze rozprodat strategické zásoby státu, že vlastně bude potřeba zdražit. Takže středa zlevníme, pátek nezlevníme a v pondělí zdražíme. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Než přejdeme k dalšímu postupu, mám tady omluvy. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes od 14 hodin z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Šrámek se omlouvá dnes od 14 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Hnyková se omlouvá také dnes od 15.15 z důvodu jednání a služební cesty.

  Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho, proto pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 208/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 208/5."

  Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o usnesení tak, jak jsem je přednesl. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom návrh zákona přijali ve verzi schválené Senátem, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro je 100, proti 10. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

  Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi.

  Nyní tady mám žádost paní poslankyně Chalánkové, která s přednostním s právem jako místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové chce vystoupit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji, pane předsedající, za udělení přednostního slova. Dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, abych vás oslovila několika málo větami, ale domnívám se, že nesnesou odkladu.

  Před nějakým časem jsem informovala v rámci interpelací vás všechny o osudu českých dětí Davida a Denise Michalákových, kteří jsou již tři roky v pěstounské péči v Norsku. Shodou okolností jsem dostala informaci, že pan předseda Poslanecké sněmovny, pan Hamáček, spolu s paní poslankyní Váhalovou od zítřka letí do Norska na pracovní návštěvu. Chtěla jsem je požádat, zda by bylo možné, aby využili vzhledem k tomu, že i v Norsku probíhají různá jednání k těmto dětem, aby využili veškerých svých diplomatických možností a aktivit při této služební cestě a zasadili se o to, aby se skutečně co nejdříve vyřešil osud a návrat těchto českých občanů nezletilých Denise a Davida Michalákových k jejich matce a do České republiky. Všichni jsou to čeští občané. Takže ještě jednou žádám pana předsedu Poslanecké sněmovny a paní poslankyni, aby při této cestě využili všech diplomatických možností. Děkuji moc. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem splnil to, co jsem tady slíbil během interpelací, a ve spolupráci s paní poslankyní Chalánkovou jsem odeslal dopis svému protějšku, předsedovi Stortingu, kde jsem ho velmi detailně informoval o celé kauze, a obdržel jsem před několika dny jeho odpověď. Takže já samozřejmě kopii odpovědi předám paní poslankyni Chalánkové. Současně vám chci slíbit a informovat vás, že jsem již požádal o bilaterální schůzku právě s předsedou norského parlamentu během své návštěvy Osla a toto téma samozřejmě také otevřu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za jeho vystoupení i za jeho aktivitu.

  Nyní se budeme zabývat bodem číslo

  Jako bych toto číslo a ten návrh už před chvilkou slyšel...

  Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/4. Vítám mezi námi pana senátora Karla Korytáře. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který se týká opětovného zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty.

  Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem na základě jeho zamítnutí. Usnesením Senátu č. 587 však bylo navrženo, aby úprava týkající se opětovného zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty byla začleněna do novely zákona týkající se změny sazeb spotřební daně z tabákových výrobků předložené Sněmovně jako tisk 208/4. Vzhledem k tomu, že opětovné zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty již bylo schváleno v rámci hlasování o sněmovním tisku 208/4, je nutné přijmout návrh Senátu na zamítnutí sněmovního tisku 215/3. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Nechce. Otevírám tedy rozpravu, do níž neeviduji v tuto chvíli žádnou přihlášku. Pan senátor se hlásí do rozpravy. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Karel Korytář: Já jen pro pořádek. Vzhledem k tomu, že jste schválili společnou novelu zákona o spotřebních daních, jak uvedl již pan ministr, žádám vás o podporu zamítnutí předmětného návrhu zákona tak, jak jej předložil Senát. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Neeviduji přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

  Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 215/3."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Šum v sále.) Pardon, mám tady žádost o odhlášení. Prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné.

  Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím pana předsedu Sklenáka. (Hlásí se o slovo.)

 • Poslanec Roman Sklenák: Já se velmi omlouvám. Ale jenom abychom si byli jisti, o čem hlasujeme. Znamená to, pokud bychom podpořili toto usnesení, že hlasujeme pro tu sněmovní verzi?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Senát tento návrh zákona neschválil. Pokud bychom chtěli Senát přehlasovat, a tedy schválit, museli bychom hlasovat pro, jestli to dobře chápu. Pokud Senát nepřehlasujeme, tak budeme souhlasit s návrhem na zamítnutí Senátu. (Šum v sále.) Prosím pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Malá bezplatná lekce jednacího řádu. Asi je to poprvé v tomto volebním období, kdy hlasujeme o zamítnutí zákona. Já tomu dotazu totiž nerozumím, ještě tak zkušeného politika. To je úplně jednoduché. My jsme něco přijali, Senát to zamítl. Abychom přehlasovali Senát, je kvorum 101. Nemá cenu se ani odhlašovat, kvorum se nezmění. A to je celé. Kdo to nechápe, ať si zase přečte tu knížečku, je to tam poměrně jednoduše napsané.

  Takže abych to přeložil všem, kteří tu knížečku ještě nečetli. Pokud nechcete, aby platily dva zákony o zelené naftě, tak nehlasujte pro. To je docela jednoduché. Kdo hlasuje pro, hlasuje pro dvě verze - pro tu, která byla přijata neústavním způsobem ve Sněmovně, a pro tu, pro kterou jsme hlasovali - nebo vy jste pro ni hlasovali před několika minutami. Ale mě fakt udivuje tato rozprava. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mě udivuje, že vás to udivuje, pane předsedo. S další řádnou přihláškou s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Ve vši úctě, dámy a pánové, abychom předešli riziku, že opět bude někdo donucen říkat, že neurčený počet poslanců sociální demokracie zase nevěděl, o čem hlasuje, velmi prosím, kdyby nám zpravodaj ještě jednou přečetl usnesení. Když si to usnesení poslechneme, tak sami usoudíme, jestli chceme hlasovat pro, nebo proti. A pak budeme všichni vědět, o čem jsme hlasovali.

  Dovolte ještě malou poznámku k tomuto návrhu. Pan poslanec Sklenák na mě sice volal z lavice, neozvučen, že jsem to říkal již počtvrté, ale přitom mi zjevně nerozuměl. Tak já to řeknu ještě popáté. Na jaře, když jsme tady projednávali ty dvě novely, tak já jsem se jako konzervativní proceduralista ohradil proti tomu, že by to mělo být schvalováno v každé novele zvlášť, když se jedná o jednu jedinou zákonnou předlohu. Váš předseda a váš ministr financí mně tady vysvětlovali, že tomu vůbec nerozumím, jak je strašně důležité, aby to bylo schvalováno zvlášť. Vaši senátoři se ten jeden zákon rozhodli zamítnout a rozhodli se dát to do jedné jediné novely. Nehodnotím to věcně, procesně je to zcela v pořádku. Vy se to zjevně chystáte podpořit, a to dokonce s takovou obavou, že se radši ptáte dvakrát, jak máte hlasovat, abyste věděli, o čem máte hlasovat. Tak já jenom končím řečnickou otázkou: Komu Senát i vaše vlastní snažení v tuhle chvíli dává za pravdu z rozpravy z prvého čtení - nám, kteří jsme se vám smáli, že novelizujete jeden zákon dvakrát, anebo vám? Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. A jestli dovolíte, já pro informaci znovu zopakuji postup. My jsme dostali usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona. Bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/4. Pokud chceme Senát přehlasovat, tak musíme schválit sněmovní tisk 215/3, kterým Sněmovna tento zákon přijala. Pokud nechceme Senát přehlasovat, tak to usnesení, které jsem přečetl, nepodpoříme. Je to už takto prosím každému z poslanců jasné? Jestliže ano, přečtu znovu usnesení a dám o něm hlasovat: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 215/3."

  Byli jste už odhlášeni, takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby Sněmovna přehlasovala senátní verzi zákona nebo senátní zamítnutí zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 6, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 13, proti 99. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona nebyl přijat. Tím končím projednávání bodu číslo 2.

  S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dovoluji si navrhnout, abychom zbývající body vyřadili z programu probíhající schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Pardon, mám tady ještě zpochybnění minulého hlasování pro stenozáznam. Pan místopředseda, než dám hlasovat o procedurálním návrhu. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro stenozáznam. Hlasoval jsem pro, ale přemáčkl jsem se, chtěl jsem hlasovat proti. Pouze pro stenozáznam.